Tid: Tirsdag :30 Sted: Oslo, Høgskolen i Oslo, Pilestredet Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tid: Tirsdag 2008-03-11 18:30 Sted: Oslo, Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35. 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen"

Transkript

1 Årsmøte i NUUG 2008 Tid: Tirsdag :30 Sted: Oslo, Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35 Dagsorden i henhold til vedtektene 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 3. Innkallelsens lovlighet 4. Forslag til årsberetning 5. Godkjenning av regnskap 6. Valg av nytt styre og andre tillitsmenn: Formann 2 av 4 styremedlemmer 2 varamenn 2 revisorer eller 1 autorisert revisor Valgkomité på 3 medlemmer 7. Fastsettelse av kontingenten for Forslag til revider budsjett for 2008 og budsjett for Eventuelt Sak 1: Valg av møteleder og referent Styret foreslår NUUGs leder Petter Reinholdtsen som møteleder og styremedlem Håvard Fosseng som referent. Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen To medlemmer velges til å underskrive protokollen. Sak 3: Innkallelsens lovlighet Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Sak 4: Forslag til årsberetning Årsmøtet avgjør om årsberetningen skal godkjennes. 1

2 Forslag til vedtak Årsmøtet godkjenner årsberetningen. Sak 5: Godkjenning av regnskap Årsmøtet avgjør om regnskapet skal godkjennes Forslag til vedtak Det fremlagte regnskapet for 2007 godkjennes. Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsmenn Valgkomiteen har bestått av Anders Nordby, Morten Kjelkenes og Runar Ingebriktsen. Ifølge vedtektene: Styret består av 5 medlemmer. Formannen velges for et år av gangen ved særskilt valg. Styremedlemmer velges for to år av gangen. Årsmøtet velger også to varamenn for ett år av gangen. Som revisor foreslår styret at vi beholder nåværende statsautoriserte revisor RSM Hasner. Valgkomitéens forslag til nytt styre og ny valgkomité vil bli lagt frem på møtet. Sak 8: Forslag til kontingentsatser for 2009 Kontingentene foreslås i hovedsak uendret fra 2008 til Et unntak er kontingenten for personlige medlemmer uten USENIX. Sammenlignet med NUUGs andel av kontingenten (som ikke sendes til USENIX) for personlige medlemmer med USENIX, bør denne kontingenten økes for å gi samme bidrag til NUUGs økonomi. Forslag til vedtak Følgende kontingentsatser vedtas for 2009: Bedriftsmedlem inkl. inntil 3 personmedlemmer 4000 Tillegg for ekstra personmedlem i bedrift 1060 Personlig medlem 1110 Personlig medlem uten USENIX 410 Studentmedlem 260 Studentmedlem uten USENIX 50 2

3 Sak 9: Forslag til revidert budsjett for 2008 og budsjett for 2009 Revidert budsjett for 2008 I forhold til 2008-budsjettet som ble vedtatt i fjor er det foreslått noen mindre endringer: Ny post leie av lokalefor å dekke leie av lagerplass og postboks nå som vi ikke lenger har et sekretariat Sekretariat-posten satt ned med de som går til leie av lokale. Endelig løsning på NUUGs sekretariatsfunksjon er ikke funnet, men styret ønsker å holde muligheten åpen for å sette bort (deler av) arbeidet. Medlemsmøter økt fra til Den vesentligste utgiften med medlemsmøter er å betale reise og opphold for foredragsholdere fra inn- og utland. Justert forventet kontingentinntekt og USENIX-utgift basert på virkelig antall medlemmer ved siste årsskifte, samt et forventet tilsig av medlemmer uten USENIXmedlemskap. Lagt inn både inntekt og utgift relatert til formidling av SAGE-medlemskap. Lagt til estimat på finansinntekter/utgifter. Tilpasset budsjett-oppsettet til regnskapets kontoplan, med kontonummer. Forslag til budsjett for 2009 Budsjettet er basert på forslaget til kontingentsatser ovenfor, inneholder en forventet moderat økning av antall personlige medlemmer og en mulig økning av USENIXkontingenten. Posten for medlemsmøter er foreslått økt ytterligere til 30000, ellers ingen endringer fra Forslag til vedtak De fremlagte budsjettforslagene for 2008 og 2009 godkjennes. Vedlegg a. Sak 4: Forslag til årsberetning b. Sak 5: Forslag til regnskap, balanse c. Sak 9: Forslag til revidert budsjett for 2008 og budsjett for 2009 Revisorrapporten var ikke klar i tide for utsending av årsmøtepapirene og vil bli delt ut på møtet. 3

4 Styrets årsberetning for 2007 For perioden fra og med årsmøtet til årsmøtet Styret I styret har disse vært med: Petter Reinholdtsen, leder (valgt for 1 år i 2007, i styret siden 2001) Peter N. M. Hansteen, styremedlem/nestleder (valgt for 2 år i 2007, i styret siden 2004) Jon Petter Bjerke, styremedlem/kasserer (valgt for 2 år i 2006, i styret siden 1992) Håvard Fosseng, styremedlem (valgt for 2 år i 2006, i styret siden 2006) Ole Kristian Lien, styremedlem/kontaktperson for likesinnede foreninger (valgt for 2 år i 2007, i styret siden 2007) Gaute Nessan, varamedlem (valgt for 1 år i 2007, i styret siden 2004) Runar Ingebriktsen, varamedlem (valgt for 1 år i 2007, i styret siden 2007) Andre tillitsvalgte Valgkomité Anders Nordby Morten Kjelkenes Runar Ingebriktsen Revisor RSM Hasner AS Sekretariatet Etter at DnD Servicekontoret sa opp avtalen om sekretariattjenester har NUUG ikke hatt eksternt sekretariat. Se også eget punkt. Sekretariat I året som har gått har styret lagt ned mye arbeid i å gjøre det mulig å håndtere foreningens drift uten et sekretariat. Dette har i stor grad bestått i å splitte opp arbeidet som tidligere ble utført av sekretariatet og spesifisere de enkelte bitene så godt at de kan automatiseres eller kjøpes separat. (Og, i tilfelle kjøp, flyttes fra en leverandør til en annen.) Arbeidet er ennå ikke sluttført. 1

5 Møteaktiviteter Styret har hatt 8 møter i perioden NUUG Oslo har hatt 10 medlemsmøter med faglig innhold. Temaer har vært varierende: Politiske/samfunnsmessige aspekter ved fri programvare (Innovation Goes Public), organisatoriske aspekter (Release Management in Large Free Software Projects, Hva prosjektledere bør vite om softwareutviklere), brukergrensesnitt (Accessibility with Open Source and Free Software) og produkt-/teknologipresentasjoner (Kunnskapsbasert Engineering med Common Lisp, Introducing OpenID). Møtene er tatt opp på video og gjort tilgjengelige på web. Større arrangementer Prisen for fri programvare Prisen for fremme av fri programvare i Norge ble i år igjen delt ut i samarbeide med Høgskolen i Oslo. Formålet med prisen er å øke oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats. Håkon Wium Lie, teknisk direktør i Opera, delte ut prisen som gikk til Linpro A/S (http://www.linpro.no) for langvarig arbeid med og for fri programvare i en bransje i rask utvikling. Linuxforum 2007 i København Linuxforum ble arrangert i 2007 for 10. gang, mars på Arkitektskolen i København. Konferansen har fokus på fri programvare, er den største åpne IT-konferansen i Norden, og dekker mange emner innen fri programvare, Unix, *BSD og Linux. Vi var 11 personer i fra Norge som dro, mellom disse flere NUUG-medlemmer. Planleggingen ble gjort på NUUGs wiki: FSCONS 2007 i Göteborg Free Software Conference in Scandinavia er en konferanse som ble avholdt 7-8. desember i Göteborg. Under konferansen ble det også delt ut en skandinavisk pris for fri programvare. NUUGs medlemmer fikk sendt inn 9 nominasjoner, blant annet Skolelinuxprosjektet, som vant. Vi var 6 personer i fra Norge som dro, flere av disse var NUUG-medlemmer. Planleggingen ble gjort på NUUGs wiki: FOSDEM 2008 i Brüssel FOSDEM 08 is a free and non-commercial event organised by the community, for the community. Its goal is to provide Free and Open Source developers a place to meet." Vi er 5 personer i fra Norge som har planlagt å dra, mellom disse flere NUUGmedlemmer. Planleggingen blir gjort på NUUGs wiki: 2

6 Presseoppslag NUUG er nevnt i media 76 ganger i kalenderåret 2007, en kraftig økning fra 28 ganger året før. De hendelser/saksområder som har generert flest medieoppslag, er: Prisen for fri programvare (13) Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare (8) Dokumentformater (7) Frie kartdata (5) Undersøkelse om fri programvare (4) NUUGs jobb-epost-liste (4) Rapport fra undergrupper og utvalg Mye av arbeidet i NUUG gjøres i undergrupper og utvalg. Her kommer en oversikt over hva gruppene har gjort det siste året. For mer informasjon, se den enkelte gruppens wikiside. IP-telefonigruppen Wikiside: Gruppen ble vakt til live igjen, etter en periode med lav aktivitet. Ole Kristian Lien har blitt valgt som gruppeleder. Gruppen har fått flere interesserte medlemmer. Satt opp testinstallasjon med Asterisk. Laget liste over planer fremover. Kartgruppen Wikiside: Nyopprettet interessegruppe for kartteknologi. Knut Arne Bjørndal har blitt valgt som gruppeleder. Stor vekst blant gruppens medlemmer (se statistikk for e-post-liste). Gruppens medlemmer er deltagere i prosjektet <URL: > for å få fritt tilgjengelig kartmateriale for Norge. Arbeider med å koble informasjonen fra donasjoner til politiske partier med norgeskartet, for å visualisere hvor donasjonene kommer fra. Høringsuttalelse om forskrift til den nye offentlighetsloven ble skrevet: <URL: >. 3

7 Programvarepatentergruppen Grunnet lite aktivitet, ønsker vi flere som tar tak og gjør denne gruppen aktiv igjen. Standardiseringsutvalget Wikiside: Har arbeidet for å hindre at Norge skulle stemme ja til Microsofts forsøk på å få OOXML vedtatt som internasjonal standard. Har kommet med innspill til Standardiseringsrådets forslag til dokumentstandarder i offentlig sektor, og i denne sammenheng utarbeidet høringsuttalelse. Spørreundersøkelsesgruppen Wikiside: Gruppen har arbeidet med å gjennomføre en ny spørreundersøkelse blant medlemmene. Videogruppen Wikiside: Mangler for øyeblikket en gruppeleder. Har publisert to videoer fra foredrag i fjor, som ikke hadde blitt gjort. Stilt opp og filmet hvert eneste foredrag i år. Tok seg av arbeidet med innmeldingen i Foreningen Frikanalen. Laget rutiner og oversikt over video opptak Startet å lage liste over videoer fra andre likesinnede konferanser, foredrag og organisasjoner. Startet på arbeidet rundt fri lisens på NUUG sine videoer. Systemadministrasjonsgruppen Wikiside: Peter N.M. Hansteen og Petter Reinholdtsen har blitt medlemmer. Satt opp serveren voip.nuug.no for IP-telefoni-gruppa. Fått mailman operativt og flyttet over mailinglister. Overtatt 2 TiB diskhylle fra USIT, til bruk for videolagring. 4

8 Arrangører medlemsmøter i NUUG Oslo Arrangert 10 medlemsmøter. Da vår samarbeidspartner Høgskolen i Oslo byttet lokaler sommeren 2007, flyttet medlemsmøtene med til Pilestredet 35. Michael Fogeborg har vært aktiv og hjulpet til både med å finne foredragsholdere og med praktiske oppgaver rundt møtene. Andre aktiviteter i perioden Rabattavtaler Rabattavtalene på 20% for kurs hos Linpro er videreført. Medlemmer har også 35% rabatt på bøker fra O Reilly. NUUG-medlemmer fikk rabatt på Linuxdagen 2007, og får 30% rabatt på konferansen Go Open 2008 som arrangeres i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare i Norge. Tilgjengeliggjøring av videoopptak fra medlemsmøter Det er laget et opplegg for å gjøre det enklere å se opptak fra medlemsmøtene (http://www.nuug.no/dokumenter/nuug-tv.shtml). Tjenester for brukergrupper NUUG tilbyr webplass m.m. på NUUGs tjenermaskin for enkelte likesinnende grupper. Bibliotek Det har blitt laget en komplett oversikt over publikasjoner som befinner seg på NU- UGs arkiv. Tanken bak dette er fremtidig utlån til medlemmene. Oversikten finnes på NUUGs wiki: Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare NUUG var inne i lobby-prosessen for å få opprettet Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare, og var representert ved åpningsseremonien. Planlegging av Go Open-konferansen NUUG har vært inne i planleggingen av det tekniske sporet til Go Open-konferansen som skal holdes 8. og 9. april Høringsuttalelser NUUG har levert høringsuttalelser til Justisdepartementets forslag til forskrift til den nye offentlighetsloven, og til Standardiseringsrådets forslag til første versjon av referansekatalog for obligatoriske og anbefalte standarder i offentlig sektor 5

9 Medlemskap i Foreningen Frikanalen NUUG meldte seg i slutten av 2007 inn i foreningen Frikanalen, som er de frivillige organisasjonenes egen tv-kanal som starter sendinger på det digitale bakkenettet i løpet av første halvår Foreningen Frikanalen er en medlemsorganisasjon hvor frivillige organisasjoner i Norge er medlemmer. Medlemskap i Kringkasterforeningen for Åpen kanal NUUG meldte seg i mai 2006 inn i foreningen åpen~kanal(http://www.openchannel.no}, som jobber med å få på plass en TV-kanal der alle borgerne får mulighet til å spre sitt budskap i eteren. Foreningen har siden skiftet navn til Kringkasterforeningen. NUUGs motivasjon for dette er å få tilgang til en kanal for å spre vårt budskap. Foreningen trenger teknisk assistanse, og styret oppforder medlemmene til å ta kontakt med åpen kanal for å bistå. Planer fremover Vi planlegger å fortsette å arrangere medlemsmøter i NUUG Oslo, og ta disse opp på video. Møtene er andre tirsdag i måneden. Det sosiale aktive-møtet blir da tirsdag før og etter de faglige møtene. Vi planlegger også å arrangere en sommerfest i 2008, etter modell fra tidligere år og på samme sted. Vi har også tenkt å arrangere prisutdeling til høsten, etter gammel oppskrift. Det er også meningen å drive lobbyvirksomhet, høringsuttalelser m.m. i forhold til dagsaktuelle IT-politiske spørsmål, men her er det vanskeligere å si på forhånd hva vi vil gjøre når. Forholdet til USENIX og SAGE USENIX er en amerikansk forening for brukere av avanserte datasystemer, med hovedfokus på Unix-lignende systemer og fri programvare. SAGE er nå en egen gruppe, ikke en undergruppe av USENIX. Fokusområdet er fortsatt systemadministrasjon. Medlemmene i NUUG blir automatisk medlemmer i USENIX. De som ønsker det kan i tillegg bli medlem i SAGE. Som en del av USENIX mottar alle medlemmene medlemsbladet ;login:, verdens eneste fagfellevurderte tidsskrift for systemadministrasjon. USENIX ønsker bidrag til ;login: fra Norge velkommen. Spørreundersøkelse blant medlemmer og andre NUUG arrangerte i januar 2007 en spørreundersøkelse blant medlemmer og andre interesserte. Vi har planer om å gjenta dette i år. Medlemmer Antall medlemmer har steget betydelig i løpet av Antall nyinnmeldinger er omtrent som i fjor, mens antall utmeldinger har blitt betydelig redusert. Årsaken kan være at det nå er på plass et opplegg for automatisk utsending av epost når folk blir meldt ut, slik at det er flere som oppdager at bedriften melder seg ut eller at kontingenten ikke 6

10 er blitt betalt. I tillegg går det ut epost to ganger i året til alle medlemmer for å be dem sjekke informasjonen vi har registrert om dem i medlemsregisteret. Dette har ført til at medlemsregisteret er mer oppdatert, og sjansene for å nå medlemmene har blitt bedre. Tallene for siste fire år framkommer i tabellen nedenfor / / / Medlemmer (personer) Firmamedlemmer Medlem under bedrift (1-3) - Medlem under bedrift (4->) Personlige medlemmer Personlige 4 +4 medlemmer uten USENIX Studenter Studenter uten 1 +1 USENIX Æresmedlemmer Medlemmer av SAGE Vi har fortsatt innsatsen for å rekruttere blant ikke-medlemmene som kommer på møtene ved å dele ut informasjon om NUUG og be folk føre seg på en liste der vi teller hvor mange som deltar og hvor mange som er medlem. Det er dog fortsatt behov for å verve flere medlemmer, spesielt bedrifter. Det har vært stor endring i medlemsmassen det siste året. Det har vært 83 innmeldinger og 53 utmeldinger i perioden. Her er statistikk over hvordan medlemsmassen på 325 medlemmer fordeler seg ut over landet. Fylke "Ukjent/Utlandeter folk i utlandet eller der vi mangler korrekt adresse. Tallene for 2005 er ikke helt korrekte, da statistikken inneholdt 4 personer som var feilaktig talt som medlemmer. Vi har valgt å vise fram tallene likevel, da feilen kun utgjør 1.35% og trenden er riktig. Personer Fylke Andel 2007 Andel 2006 Andel 2005 (ca) 185 Oslo 56.92% 55.74% 56.00% 42 Akershus 12.92% 12.16% 11.00% 19 Rogaland 5.85% 5.07% 3.67% 14 Sør-Trøndelag 4.31% 4.05% 5.33% 11 Hordaland 3.38% 4.05% 4.33% 11 Troms 3.38% 4.39% 3.67% 9 Vestfold 2.77% 3.38% 3.33% 9 Østfold 2.77% 2.70% 2.00% 6 Buskerud 1.85% 1.69% 1.67% 4 Telemark 1.23% 1.01% 1.00% 3 Nordland 0.92% 2.03% 3.67% 3 Aust-Agder 0.92% 1.01% 1.67% 3 Ukjent/Utlandet 0.92% 0.68% 1.00% 2 Oppland 0.62% 1.01% 1.00% 2 Sogn og Fjordane 0.62% 0.68% 0.33% 1 Vest-Agder 0.31% 0.34% 0.00% 1 Hedmark 0.31% 0.00% 0.00% 0 Møre og Romsdal 0.00% 0.00% 0.33% 7

11 Epostlister Liste Abonnenter Formål per medlemmer 314 Lukket liste for medlemmer i NUUG. Alle modereres. aktive 89 De aktive i foreningen NUUG. De som er bidrar til arrangementer og annen aktivitet i foreningen. Åpen liste. Ikke-abonnenter modereres. stavanger 28 Aktivitetsgruppe for Stavanger. NUUGmedlemmer interessert i å lage NUUG-møter i Stavanger. Åpen liste. Ikke-abonnenter modereres. jobbmarked 255 Mailingliste for jobbutlysninger og etterlysning etter jobb relatert til UNIX-lignende systemer, åpne standarder og fri programvare. Åpen liste. Ikkeabonnenter modereres. pressemelding 83 En rekke journalister og redaksjoner interessert i IT-spørsmål. Brukes til utsending av pressemeldinger. Lukket liste. Alle modereres. annonsering 255 Brukes til utsending av informasjon om aktiviteter og møter i NUUG Oslo. Sendes til likesinnede foreninger og andre interesserte i Oslo-området. Åpen liste. Alle modereres. nuug-commits 14 Mottar alle endringsmeldingene for NUUGs CVS. Lukket liste. kart 44 Åpen NUUG-forum for folk med interesse for kart og geo-referert informasjon. patent 26 Åpen forum for alle som er interessert i problemområdet patenter og programvare. patent-core 4 Lukket forum innen problemområdet patenter og programvare. video 12 Mailingliste for video-gruppen til NUUG. Økonomi Regnskap og balanse for 2007 er vedlagt. Regnskapet er muntlig godkjent av revisor. Underskrevet balanse og revisjonsrapport vil bli delt ut på årsmøtet. NUUGs regnskap viser et overskudd, selv etter et betydelig valutatap som følge av fallende dollarkurs. For å kunne ha et forutsigbart budsjett kjøper foreningen dollar til å betale kontingent for 2 år framover, og setter disse på en egen dollarkonto i banken (DnBNOR). På grunn av reglene for god regnskapsskikk må vi likevel avskrive som tap (eventuelt gevinst) den endring som skyldes dollarkursens utvikling i løpet av året. Det er derfor mest korrekt å se på valutatapet som en del av USENIX kostnaden, som dermed blir mer realistisk med et høyere medlemstall enn i budsjettet. Regnskapstallene for hver konto er tatt inn i budsjettforslaget, se dette for detaljer. 8

12 I løpet av året har foreningen skiftet regnskapssystem og regnskapsfører, fra Visma hos DnD Servicekontoret til Lodo ført av Konsulent Vikaren. Lodo er et web-basert regnskapssystem og er i sin helhet fri programvare. Omleggingen har ført til ekstra kostnader på kontoen regnskap på grunn av arbeidet med å etablere nytt regnskap og overføre data. For fremtiden vil mer av regnskapsføringen bli utført av kasserer og vi forventer vesentlig lavere utgifter til dette i 2008, samtidig som styret har bedre kontroll og innsyn i regnskapet til enhver tid. 9

13 NUUG, balanse for året Eiendeler og Anleggsmidler Note Omløpsmidler Kundefordringer , ,00 Bank driftskonto , ,31 Bank særvilkår 163,08 162,58 SUM OMLØPSMIDLER , ,89 SUM EIENDELER , ,89 GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Egenkapital 1. januar , ,02 Årets resultat , ,89 SUM EGENKAPITAL , ,91 GJELD Leverandørgjeld 4 709, ,14 Medlemskontingent for kommende år , ,84 SUM GJELD , ,98 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , ,89 Note 1 Det er innbetalt kontingent for kommende år i dette året Dollerkontoen på ,40 er verdatt til kurs 5,411 gir nok ,85 pr 31/12-07 Note 2 Medlemskontingent for kommende år ble fakturert i oktober dette år Oslo, 16. februar 2008 Petter Reinholtsen leder Ole Kristian Lien Jon Petter Bjerke Gaute Nessan Håvard Fosseng Peter N. M. Hansteen Runar Ingebriktsen

14 NUUG, resultatregnskap for året Inntekter Note Budsjett 2006 revidert Medlemsinntekter , , ,58 Inntekt Sommerfest 0,00 0, ,50 SUM INNTEKTER , , ,08 Kostnader Usenix kontingent , , ,20 LINUX abonnement 1 760, , ,00 Kostnader årsmøte , , ,81 Kostnader medlemsmøte , ,00 295,06 Kostnader videopptak 0, ,00 0,00 Kostnader arrangementer (Sommerfesten) 0, , ,48 Medlemsutgifter , , ,55 Sekretariatskostnad medlemregister/sekretær , , ,51 Sekretariatskostnad arrangementer 0,00 0,00 0,00 Sekretariatskostnad regnskap , , ,51 Sekretariatskostnader , , ,02 Revisjonskostnader , , ,00 Markedsføring 6 449, , ,00 Styremøter/møteutgifter 4 700, ,00 911,84 Gaver 1 210, ,00 0,00 Web server/domenavgift 345, , ,00 Andre adm.kostnader 9 358, , ,29 Andre kostnader , , ,13 Sum driftsutgifter , , ,70 DRIFTSRESULTAT , , ,38 FINANS OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter , , ,56 Bankgebyr 0,00 0, ,51 Agiogevinst 0,00 0,00 0,00 Agiotap ,05 0, ,54 NETTO FINANSRESULTAT , , ,49 ORDINÆRT RESULTAT , , ,89 Note 3 Dollarkontoen for dette år gir et tap på grunn av svigning i dollerkurs. Se note 1. Dollarkontoen blir benyttet til betaling av USENIX.

15 BUDSJETTFORSLAG FOR NUUG, 2008 og 2009 Kontonr. Budsjett REGNSKAP REELT OPPR.BUDSJ SATS REV.BUDSJ EST. SATS EST Bedriftsmedlemmer , , ,00 65 Antall personer (1-3 pr bedrift) Ekstra personer I bedrift , , ,00 75 Personlige medlemmer , , ,00 70 Studenter , , ,00 20 Æresmedlemmer 1 0,00 0 0, ,00 1 Personlig uten Usenix , , ,00 30 Student uten Usenix 1 500, , ,00 10 Sum kontingenter , , , , , SAGE , ,00 52 SAGE Student , ,00 5 Sum SAGE inntekt , ,00 Kontingent/SAGE rabatt ,98 3% ,05 3% ,05 Inntekter årsmøte 0,00 0,00 Inntekter andre arrangementer ,00 0,00 Inntekt Linux Magasinet ,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , , ,95 USENIX AM , , , , , USENIX S-AM , , , , ,90 20 USENIX SAGE , , ,28 52 USENIX SAGE-S , , ,13 5 Dollarkurs 6,135 5,841 Reduksjon pga ikke fullt år 4% ,05 4% ,46 Sum Usenix relaterte utgifter , , , , ,37 Disponibelt etter Usenix , , , ,58 Disponbelt pr medlem (snitt) 465,94 614,36 493,56 502,47 Linux magasinet ,00 0,00 0,00 Leie lokale , , , ,00 Sekretariat/assistanse arrangement ,00 0, , , ,00 Regnskap ordinær , , , , ,00 Revisjon ordinær , , , , ,00 Revisjon konsulent ,00 Medlemsregister ,13 Sekretariat/administrasjon , , , , ,00 Kontorrekvisita ,00 175, , , ,00 Kopiering ,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Medlemsmøter , , , , ,00 Video opptak ,00 0, , , ,00 Porto , , , , ,00 Web server ,00 345, , , ,00 Reklame/Markedsføring , , , , ,00 Andre arrangementer ,00 0, , , ,00 Gaver , , , , ,00 Styret , , , , ,00 Generalforsamling/årsmøte , , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , , ,00 Sum utgifter , , , , ,37 Resultat før finansposter , , , , ,58 Bankgebyrer , , ,00 Renter , , ,00 Valutagevinst ,00 0,00 0,00 Valutatap ,05 0,00 0,00 Sum finansposter , , ,00 Årsresultat , , ,58

Styrets årsberetning for 2006

Styrets årsberetning for 2006 Styrets årsberetning for 2006 For perioden fra og med årsmøtet 2006-03-14 til årsmøtet 2007-03-13. Styret I styret har disse vært med: Petter Reinholdtsen, leder (valgt for 1 år i 2006, i styret siden

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til vårseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Årsrapport 2012. Program 2013. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Årsrapport 2012. Program 2013. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart Årsrapport 2012 og Program 2013 Vedtatt av generalforsamlingen 9. februar 2013 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning i Norge.

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem Årsberetning 2009 Felles Studentsystem 1 Årsberetning 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 DRIFTSORGANISASJON... 8 REGNSKAP FOR 2009... 16 STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER... 22 ADRESSER TIL INSTITUSJONER

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer