Rev NORSKE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "97050806 Rev. 00 15.01 NORSKE"

Transkript

1 Rev L6 NO NORSKE

2 SAMMENDRAG 1. GENERELLE VARSLER SYMBOLER RIKTIG BRUK OG BRUKSMÅTE KLASSIFISERING OG REFERANSESTANDARDER MILJØFORHOLD INSTALLASJONS VILKÅR GARANTI AVHENDING AV UTBRUKT UTSTYR SIKKERHETSANMERKNINGER RENGJØRING OG DESINFISERING BESKRIVELSE AV APPARATENE IDENTIFI KASJONSSKILT BEHANDLINGSENHETENE TANNLEGESTOL SPESIFIKKE ADVARSLER OPPSTART AV OPERASJONSENHETEN TANNLEGESTOLENS FUNKSJON SIKKERHETSUTSTYR SIKKERHETSANORDNINGER REGULERBAR HODESTØTTE BEVEGELIGE ARMLENER (VALGMULIGHET) FUNKSJON TANNLEGENS BORD TANNLEGENS STYREPANEL INNSTILLING AV "SKYLLEPOSISJON" OG "AUTOMATISK TILBAKESTILLING" AV TANNLEGESTOLEN PROGRAMMERING AV TANNLEGESTOLENS POSISJONER NØDKNAPP FOTSTYRING FOTSTYRING MED "MULTIFUNKSJON" FOTSTYRING MED "TRYKKFUNKSJON" FOTSTYRING MED "POWER PEDAL" FOTSTYRING I TRÅDLØS UTGAVE SPRØYTE TURBIN ELEKTRISK MIKROMOTOR TANNSTEINFJERNER HERDELAMPE T-LED INTRAORALT KAMERA C-U INNEBYGGET FØLER ZEN-Xi FUNKSJON ASSISTENTENS BORD STYREPANEL ASSISTENTENS BORD SPRØYTE HERDELAMPE T-LED INTRAORALT KAMERA C-U SUGESLANGER BRETT VANNENHETENS FUNKSJON KAR OG PÅFYLLING AV KOPP S.H.S. SYSTEM /S (SEMPLIFIED HYGENIZATION SYSTEM) W.H.E. SYSTEM (WATER HYGIENISATION EQUIPMENT) DESINFESKJONSSYSTEM AUOTOMATISK SYKLUS TIL VASK AV INSTRUMENTER A.C.V.S SYSTEM (AUTOMATIC CLEANING VACUUM SYSTEM) ÅPNING/LUKKING AV DEKSEL PÅ SIDEN AV VANNENHETEN TILBEHØR OPERASJONSLAMPE OPERASJONSLAMPE MODELL VENUS PLUS -L MONITOR PÅ LAMPENS STATIV BORDETS HJELPEBRETT PANORAMISK RØNGTENBOKSBETRAKTER RASKE KOBLINGER LUFT/VANN/230V NO

3 9. VEDLIKEHOLD VEDLIKEHOLD AV INSTRUMENTER KONDENSAVLØP RENGJØRING AV SUGEFILTER KIRURGI SUGING KIRURGI SEPARATOR KIRURGI CATTANI RENGJØRING AV FILTER TILBAKESLAGSLUFT TURBIN AMALGAMSEPARATOR METASYS AMALGAMSEPARATOR DÜRR TANNLEGESTOL FEILMELDINGER PÅ STYREPANELETS SKJERM TEKNISKE DATA STØRRELSESEGENSKAPER GENERELT VEDLIKEHOLDSSKJEMA TIL OPERASJONSENHETEN NO 3

4 1. GENERELLE VARSLER Disse forholdsreglene beskriver riktig bruk av instrumentbordet: L6 CONTINENTAL L6 SIDE DELIVERY Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke utstyret. Disse anvisningene beskriver alle utgavene til operasjonsenhetene og alle mulige tilbehør som finnes. Derfor vil ikke alle avsnitt kunne finne en reell praktisk bruk av ditt anskaffede apparat. Enhver form for reproduksjon, lagring eller overføring (elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, oversettelse, eller på annen måte) av denne publikasjonen er forbudt uten skriftlig tillatelse fra Cefla sc - Cefla Dental Group. Informasjonen, de tekniske spesifikasjonene og illustrasjonene som denne publikasjonen inneholder, er ikke bindende. Cefla sc - Cefla Dental Group forbeholder seg retten til å utføre tekniske endringer og forbedringer uten å utføre endringer i den foreliggende bruksanvisningen. Produsenten utfører en stadig forbedring av sine produkter og det er derfor mulig at noen anvisninger, tekniske data og bilder i denne bruksanvisningen kan avvike litt fra det kjøpte apparatet. Videre forbeholder produsenten seg rettigheten til å utføre endringer i bruksanvisningen uten krav om forvarsel. Originalteksten til denne bruksanvisningen er på italiensk. Dette apparatet er utstyrt med en innretning som hindrer tilbakevending av væske SYMBOLER Symbolenes betydning: Type beskyttelse mot direkte og indirekte kontakt: Klasse 1. Grad av beskyttelse mot direkte og indirekte kontakt: Type B. ADVARSEL! Viser til en situasjon der manglende overholdelse av anvisningene kan føre til feil på utstyret eller skader på brukeren og/eller pasienten. "Se bruksanvisningen" Viser at det anbefales å lese bruksanvisningen før man begynner å bruke denne delen av apparatet. Viser til viktig informasjon for brukeren og/eller teknisk personell. Kontakt for jordingsbeskyttelse. Apparat iht. kravene i direktiv 93/42/EØF og senere endringer (Medisinsk utstyr av klasse 2a). Utstyr iht. kravene i direktiv 93/42/EØF og senere endringer (Medisinsk utstyr av klasse 1). Symbol for avhending i henhold til direktivene 2002/95/EF, 2002/96/EF og 2003/108/EF (gjelder kun i EF-land). "Forsiktig, biologisk risiko". Viser at det kan være risiko for kontaminasjon ved kontakt med væsker, infisert biologisk avfall. Produsent. Vekselstrøm. Produksjonsår og -måned. Del som kan dampsteriliseres i autoklav ved 135 C. ON/OFF-knapp. "Les bruksveiledningen" Viser at man av sikkerhetsgrunner må lese bruksanvisningen før apparatet brukes. Slått av (en del av apparatet). Serienummer til enheten. DVGW-merke (kvalitetsmerking av drikkevannforsyningen). Identifikasjonskode for produkt/apparat. Forbudt å trykke. Slått på (en del av apparatet). Fare for å klemme foten. Apparatet er slått på. Utstyr tilsvarende lyskilde av Klasse 2. Apparatet er slått av. Fare for å klemme hånden RIKTIG BRUK OG BRUKSMÅTE Instrumentbordene beskrevet i denne manualen er medisinske innretninger ment for tannpleie. Tannlegens bord kan utstyres med maks 5 instrumenter. Assistentens bord kan utstyres med 2 sugekanyler og 2 instrumenter. Dette apparatet må kun brukes av autorisert personell (leger og sykepleiere) som har fått opplæring i bruk. Apparatet er ment for ikke kontinuerlig bruk og intermitterende strømbelastning (se tidene for hver enkel del i de respektive avsnittene). Apparat knyttet til forurensningsgrad 2. Overspenningstype II 4 NO

5 KLASSIFISERING OG REFERANSESTANDARDER Klassifisering MEDISINSK UTSTYR Klassifisering av behandlingsenheten i henhold til bestemmelsene i vedlegg IX i direktiv 93/42/EØF og senere endringer: Klasse 2a. Klassifisering ELEKTROMEDISINSK UTSTYR Klassifisering av apparatet i henhold til standard EN om sikkerheten ved medisinsk utstyr: Klasse 1 Type B. Referanseforskrift: operasjonsenhetene som er beskrevet i denne håndboken er apparater som er prosjektert iht. forskriften IEC a Utg , IEC a Utg , IEC a Utg , IEC a Utg , IEC a Utg. ISO a Utg , ISO a Utg og EN 1717 (type AA og AB) angående sikkerhetsanordninger på vanntilførselsnettet. Klassifisering RADIO OG TELETERMINALUTSTYR (kun der det finnes TRÅDLØS fotkontroll) Klassifisering av apparatet i henhold til direktivet 99/05/EC, paragraf 12: Klasse MILJØFORHOLD Utstyret må installeres i lokaler med følgende forhold: temperatur mellom 10 og 40 C; relativ fuktighet mellom 30 og 75 %; atmosfæretrykk mellom 700 og hpa; høyde 3000 m; lufttrykk ved apparatets inngang mellom 6-8 bar; vannets hardhet ved apparatets inngang ikke høyere enn 25 f (franske grader) eller 14 d (tyske grader) for ubehandlet drikkevann. Vann med høyere hardhet bør bløtgjøres til det får en hardhet på mellom 15 og 25 f (franske grader) eller 8,4 til 14 d (tyske grader); vanntrykk ved apparatets inngang mellom 3-5 bar; vanntemperatur ved apparatets inngang ikke høyere enn 25 C INSTALLASJONS VILKÅR Temperatur: mellom -10 og 70 C; Relativ fuktighet: mellom 10 a 90 %; Atmosfæretrykk: mellom 500 og hpa GARANTI Cefla sc - Cefla Dental Group garanterer utstyrets sikkerhet, pålitelighet og ytelse. Garantien er underlagt følgende vilkår: Vilkårene på garantisertifikatet må følges. Utføringen av det årlige vedlikeholdsprogrammet. Apparatet kan kun brukes i henhold til anvisningene i denne håndboken. Det elektriske anlegget i lokalet der apparatet installeres må være i samsvar med forskriften I.E.C (Forskrifter som gjelder elektriske anlegg i lokaler ment for medisinske formål). Apparatet må forsynes med en linje på 3x1,5 mm 2 som er beskyttet med en bipolar strømbryter i overensstemmelse med de gjeldende forskriftene (10 A, 250 V, 3mm avstand fra stikkontakter). Fargene til de tre lederne (LINJE, NØYTRAL, JORD) må korrespondere med de gjeldende forskriftene. Montering, reparasjoner, utvidelse av apparatet, kalibreringer og eventuelle oppgaver som krever åpning av apparatets deksler, må kun utføres av autoriserte teknikere fra ANTHOS AVHENDING AV UTBRUKT UTSTYR I henhold til direktiv 2002/95/EF, 2002/96/EF og 2003/108/EF om begrensning av bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, og avhending av avfall, er man forpliktet til ikke å avhende disse som vanlig husholdningsavfall, men kildesortere og levere dem til separat innsamling. Når du kjøper et nytt tilsvarende produkt, kan ett lignende utrangert apparat leveres tilbake til forhandleren for kassering. Når det gjelder gjenbruk, resirkulering og andre former for gjenvinning av ovennevnte avfall, utfører fabrikanten de funksjonene som kreves av de enkelte landenes regelverk. Korrekt kildesortering som fører til at det utrangerte apparatet kan bli resirkulert, og til at det blir behandlet og destruert på en miljøvennlig måte, hjelper til å hindre negative miljø- og helsevirkninger og fremmer gjenvinning av materialene som apparatet består av. Symbolet med søppelkasse med kryss over på apparatet viser at produktet ved endt levetid skal kildesorteres. OBS! Feil avhending av apparatet straffes i henhold til landets gjeldende regelverk. NO 5

6 1.3. SIKKERHETSANMERKNINGER Innstalleringen av alle apparater er permanent. Med utgangspunkt i hvilken type tannlegestol behandlingsenheten er kombinert med, rådfør deg med den tilhørende DIMA innstallasjonen som indikert i avsnittet "Tekniske Data". Cefla sc - Cefla Dental Group fratar seg ethvert ansvar for skader på ting og personer i tilfeller der denne klausulen ikke er respektert. Gulvets tilstand. Gulvets tilstand (konstant) må være i overensstemmelse med normene som gjelder kapasitet DIN 1055 ark 3. Vekten til hele apparatet inkludert pasienten på maks 190 kg er lik ca. 350 kg. For mer detaljer om fikseringsegenskapene se innstallasjonshåndboken. Posisjoneringen av koblingene for distribusjon og avløp må være i overensstemmelse med normen UNI EN ISO Hvis tannlegestolen monteres i gulvet uten bruk av lastdemper er det nødvendig at gulvets egenskaper forsikrer pluggens motstand mot brudd som ikke går under 1200 dan for hver plugg (ta i betraktning at motstand til Rck betong er 20 MPa). Hvis tannlegestolen monteres i gulvet med bruk av lastdemper er det nødvendig at gulvets egenskaper forsikrer pluggens motstand uten å gå under 260 dan. Det er ikke tillatt å gjøre inngrep på dette utstyret uten godkjenning fra produsenten. Dersom det utføres inngrep på apparatet må man gjennomgå spesifikke prøver og tester for å forsikre om at fortsatt bruk skjer i sikkerhet. Cefla sc - Cefla Dental Group fratar seg ethvert ansvar for skader på ting og personer i tilfeller der denne klausulen ikke er respektert. Tannlegestol. Maksimal tillatt last på tannlegestolen er 190 kg. Disse verdiene må ikke overskrides. Brettenes overflate. Følgende verdier for maskimal last må ikke overskrides: - brettet festet til tannlegens bord har en tillatt maskimal last på 2 kg, jevnt fordelt. - brettet festet til assistentens bord har en tillatt maskimal last på 1 kg, jevnt fordelt. - hjelpebrett er maksimal tillatt last på brettet er 3,5 Kg (uten røntgenboksbetrakter) eller 2,5 Kg (med røntgenboksbetrakter). Tilkobling til eksterne instrumenter. Elektrisk kobling av apparatet kan kun skje til instrumenter med merket CE. Elektromagnetisk interferens. Bruk av elektriske apparater i studioet eller i nærheten som ikke er i overensstemmelse med normen IEC a Ed , kan forårsake elektromagnetiske forstyrrelser eller andre typer forstyrrelser, som fører til feil på utstyret. I disse tilfellene anbefales det å koble fra strømmen til behandlingsenheten før bruken av disse apparatene. Utskifting av bor. Bruk kun utløsningsinnretningene til turbinene og til vinklet bor når boret er slått helt av. I motsatt fall vil blokkeringssystemet forringes, og borene kan løsne og forårsake skader. Bruk kun bor av høy kvalitet der påkoblingsenden har en kalibrert diameter. For å kontrollere blokkeringsanordningens tilstand skal det hver dag på starten av arbeidsdagen kontrolleres at boret er godt festet til instrumentet. Skader på blokkeringssystemet grunnet feil bruk er lett å gjenkjenne og er ikke dekket av garantien. Bor og redskaper som brukes på håndstykkene må være i samsvar med forordningen om biokompatibilitet, ISO Pasienter med pacemaker og/eller høreapparat. Under behandlingen av pasienter med pacemaker og/eller høreapparat er det nødvendig å vurdere eventuelle virkninger ved bruken av disse instrumentene sammen med pacemaker og/eller høreapparat. I dette tilfelle henviser vi til den tekniske-vitenskapelige litteraturen på området. Implantater. Bruker man behandlingsenheten for innsetting av implantater sammen med uavhengige apparater ment for disse type inngrep, er det anbefalt å slå av strømmen til stolen for å unngå uønskede bevegelser grunnet skader, og/eller tilfeldig aktivering av betjeningsknappene. Før man forlater studioet skal man stenge av vannforsyningen og slå av apparatets hovedbryter. Apparatet er ikke beskyttet mot inntrengning av væsker (IPX 0). Apparatet er ikke egnet for bruk i kontakt med brennbar anestesigass som inneholder oksygen eller dinitrogenoksid. Utstyret må beskyttes og oppbevares i perfekt stand. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar (sivilt og strafferettslig) for misbruk, vanskjøtsel eller feil bruk av utstyret. Utstyret må kun brukes av autorisert personell (leger og sykepleiere) som har fått opplæring i bruk. Utstyret må alltid overvåkes det er slått på og klar til oppstart, og det må aldri stå uten tilsyn der det er barn/umyndige personer til stede, eller generelt ikke-autorisert personell. En eventuell følgeperson må holde seg på god avstand fra området der behandlingen foregår og uansett under operatørens ansvar. Med behandlingsområde menes området rundt behandlingsenheten med en avstand på 1,5 m. Vannets kvalitet som brukes i behandlingsenheten. Brukeren er ansvarlig for vannets kvalitet som benyttes i behandlingsenheten og må ta de nødvendige forholdsreglene for dens vedlikehold. For å sikre vannkvaliteten råder Cefla sc - Cefla Dental Group å utstyre behandlingsenheten med et internt og eksternt desinfeksjonssystem. Etter at behandlingsenheten er innstallert kan det være utstatt for eventuelle forurensende elementer fra vannforsyningsnettet. Det anbefales av denne grunn å innstallere dette systemet og bruke det kun når dens reelle daglige bruk begynner, og å utføre helt fra første dagen desinfeksjonsprosedyrer som beskrevet i håndboken og dens respektive kapitler. Dersom behandlingsenheten er utstyrt med luftseparering fra vannforsyningsnettet (EN 1717), pass på at den kontinuerlige doseringen av desinfeksjonsmiddelet utføres ved å kontrollere at beholderen inneholder den riktige mengden (se det respektive avsnittet). kontakt forhandleren eller eget tannlegeforbund for informasjon om nasjonale krav og forordninger. Påfestede deler. De delene til apparatet som under normal bruk kommer i kontakt med pasienten for at apparatet skal fungere som det skal, er som følger: stolens trekk, armlene, herdelampens optiske fibre, endestykket til sprøyten, engangsbeskyttelsen til kameraet, spissene til tannsteinsfjerneren, håndstykkene til borene, endestykkene til sugekanylene. De ikke påfestede delene som kan komme i kontakt med pasienten er: armlenets støtte, nedre dekselet til stolen, dekselet til vannenheten på pasientens side, vannfontenen til koppen, karet, sugeslanger, håndstykkenes enhet. 6 NO

7 Tannlegestolens bevegelser. Vær forsikret om at pasienten er samarbeidsvillig: Oppfordre til å plassere hender og føtter langs kroppen, og unngå uortodokse stillinger. Kontroller at pasienter er i riktig stilling under bevegelse av stolen (se figur) RENGJØRING OG DESINFISERING Første steg i desinfeksjonsprosessen er rengjøring. Det å skrubbe med vaskemidler og tensider og å skylle med vann er en god måte å fjerne en stor mengde mikroorganismer. For at desinfeksjonen skal være effektiv må overflaten være ren. Når en overflate ikke kan rengjøres godt nok bør den beskyttes med barrierer. De eksterne delene til apparatet må rengjøres og desinfiseres med sykehusprodukter egnet for små overflater med henvisning til HIV, HBV og tuberculosidal (et desinfeksjonsmiddel på mellomnivå). Farmasøytiske og kjemiske midler som benyttes i tannlegestudioet kan skade malte overflater og deler i plast. Tester og forskning har vist at det ikke er mulig å beskytte overflatene helt og holdent fra alle produkter som finnes på markedet. Det anbefales derfor å benytte barrierebeskyttelser når det er mulig. De aggressive virkningene fra de kjemiske produktene avhenger også av hvor lenge de er i kontakt med overflatene. Det er også viktig å ikke la det valgte produktet være i kontakt med apparatets overflate lenger enn det som er foreskrevet av produsenten. Det anbefales å bruke et spesifikt desinfiseringsmiddel på mellomnivå, STER 1 PLUS (Cefla S.C.), som er kompatibelt med: Lakkerte overflater og deler i plastmateriale. Møbeltrekk. Sprut av syre på trekket VISCOELASTICO lager etsende flekker. Ved søling av syre anbefales det raskt å skylle med masse vann. Ulakkerte metallflater. Hvis du ikke bruker produktet STER 1 PLUS, anbefales det å bruke produkter som inneholder maks: 96 % etanol. Konsentrasjon: maks 30 g pr. 100 g desinfeksjonsmiddel. 1-Propanol (n-propanol, propylalkohol, n-propylalkohol). Konsentrasjon: maks 20 g pr. 100 g desinfeksjonsmiddel. Kombinasjon av etanol og propanol. Konsentrasjon: Kombinasjonen av de to må være maks 40 g pr. 100 g desinfeksjonsmiddel. Ikke bruk produkter som inneholder isopropylalkohol (2-propanol, iso-propanol). Ikke bruk produkter som inneholder natriumhypokloritt (blekemiddel). Ikke bruk produkter som inneholder fenoler. Ikke sprut det valgte produktet direkte på apparatets overflater. Samtlige produkter må brukes i henhold til produsentens anvisninger. Ikke bland desinfeksjonsmiddelet STER 1 PLUS med andre produkter. Anvisninger for rengjøring og desinfeksjon. For rengjøring og desinfeksjon, bruk mykt husholdningspapir som ikke riper (ikke bruk resirkulert papir), eller sterilt gasbind. Vi anbefaler ikke bruk av svamper eller andre gjenbrukbare materialer. Det anbefales å slå av strømmen til instrumentbordet før rengjøring og desinfeksjon av de eksterne delene. Produktene som brukes for rengjøringen og desinfiseringen må kastes like etterpå. NO 7

8 2. BESKRIVELSE AV APPARATENE 2.1. IDENTIFI KASJONSSKILT Merkeskiltet befinner seg på vannenheten nær hovedbryteren. Merkeskiltdata: Navn på produsent. Apparatets navn. Nominell spenning. Strømtype. Nominal frekvens. Maksimalt strømforbruk. Serienummer. Produksjonsår og måned BEHANDLINGSENHETENE Angitte modeller: Modell L6 CONTINENTAL. Tannlegebordet i utgave CONTINENTAL (instrumentene hentes med bruk av en svingarm) plassert på en dobbel arm der en av dem har bevegelsesledd og er selvbalansert. Beskrivelse av de ulike delene: a Vannenhet. b Bevegelig arm. c Tannlegens bord. d Tannlegens styrepanel. e Brett. f Assistentens bord. g Styrepanel på assistentens bord. i Fotstyring med multifunksjon. l Vannfontene til kopp. m Kar. n Selvbalanserende arm. q Brett til assistentens bord (valgfritt). z Tannlegestol ANTHOS A1.3L. Modell L6 SIDE DELIVERY. Tannlegebordet i utgave INTERNATIONAL (instrumentene er plassert vertikalt i de tilhørende setene) plassert på siden av stolen på søylen som kan justeres i høyden. Beskrivelse av de ulike delene: a Vannenhet. c Tannlegens bord. d Tannlegens styrepanel. f Assistentens bord. g Styrepanel på assistentens bord. i Fotstyring med multifunksjon. l Vannfontene til kopp. m Kar. p Søyle som kan justeres i høyden. q Brett til assistentens bord (valgfritt). r Panoramisk røntgenboksbetrakter (valgfritt). s Støttebrett "Professional" (valgfritt). z Tannlegestol ANTHOS A1.3L. 8 NO

9 2.3. TANNLEGESTOL Beskrivelse av de ulike delene: a Hodestøtte. b Rygglene. c Fiksert armlene. d Avtagbart armlene (valgfritt). e Sikkerhetspedal. Driftstid: Gitt driftstid og pausetid er som følger: arbeid 25 sekunder - pause 10 minutter. Maksimal tillatt last. Maksimal tillatt last på tannlegestolen: 190 Kg. Maksimal tillatt last på hodestøtten: 30 Kg. Maksimal tillatt last på armlenet er 68 kg. Varsler for bruk Disse verdiene må ikke overskrides. FARE FOR Å KLEMME FOTEN Vær oppmerksom på pasient og annet personale når stolen senkes SPESIFIKKE ADVARSLER FOR MODELLER SIDE DELIVERY MED BORD SOM HAR FIKSERT HØYDE I innstallasjonsfasen til apparatet kan cart bordet reguleres i høyden i 7 posisjoner: minimum høyde 735 mm, maksimal høyde 885 mm. Justeringen av bordets høyde må kun utføres av en autorisert ANTHOS tekniker. 3. OPPSTART AV OPERASJONSENHETEN Trykk på hovedbryteren ( f1 ) som befinner seg på koblingsboksen og kontroller følgende på styrepanelet: Skjermen ( g ) er slått av: - apparatet er slått av - pneumatisk anlegg frakoblet - vannanlegg frakoblet. Skjermen ( g ) opplyst: - apparatet slått på - pneumatisk anlegg tilkoblet - vannanlegg tilkoblet. Hovedbryteren må trykkes ned med hendene. NO 9

10 4. TANNLEGESTOLENS FUNKSJON Tannlegestolen utfører følgende bevegelser: Heving/senking av setet. Rotering av rygglenet med helling av setet (Kompensert Trendelemburg) Tannlegestolen kan styres fra følgende punkter: Tannlegens bord ( a ) (se avsnitt 5). Fotstyring multifunksjon ( b ) (se avsnitt 5.2). Assistentens bord ( a ) (se avsnitt 6) SIKKERHETSUTSTYR Apparatet har følgende sikkerhetsanordninger: Foten til tannlegestolen er utstyrt med en anordning ( l ) som, i tilfelle en hindring, vil umiddelbart blokkere senkingen og automatisk heve stolen for å frigjøre hindringen. Rygglenet er utstyrt med en anordning ( m ) som, i tilfelle en hindring, vil umiddelbart blokkere senkingen og automatisk heve stolen for å frigjøre hindringen SIKKERHETSANORDNINGER OBS! I tilfelle det skulle være nødvendig å stanse apparatet, må man bruke følgende anordninger: Trykknapper for manøvrering av stolen ( a ) eller ( c ). Når man trykker på én av knappene som manøvrerer stolen blokkeres alle bevegelser i apparatet. Fotkontroll ( b ). Når man bruker fotkontrollen blokkeres alle bevegelser i apparatet. Fotkonsoll på stolen ( i ). Når man bruker fotkonsollen til stolen, blokkeres alle bevegelser i apparatet. 10 NO

11 4.3. REGULERBAR HODESTØTTE Det finnes to typer hodestøtter: (1) med manuell blokkering av puten (2) med pneumatisk blokkering av puten Regulering av hodestøttens høyde. med manuell blokkering ( 1 ): Stangen til hodestøtten plasseres ved hjelp av en magnetkobling. Brukeren må løfte hodestøtten opp eller skyve den ned til ønsket høyde. med pneumatisk blokkering ( 2 ): Trykk på låseknappen ( u ) og hold den inne mens du setter hodestøtten i ønsket stilling. Når man har funnet riktig stilling, slipper man knappen ( u ) for å blokkere hodestøtten igjen. Innretting av puten. med manuell blokkering ( 1 ): Skru låseknotten ( k ) mot urviseren. Plassere puten i ønsket stilling og skru låseknotten fast igjen. med pneumatisk blokkering ( 2 ): Trykk på låseknappen ( u ) og plassere puten i ønsket stilling mens du holder knappen inne. Når man har funnet riktig stilling, slipper man knappen ( u ) for å blokkere puten igjen. Korrekt plassering av hodestøtten. OBS! For korrekt bruk av hodestøtten skal pasientens hode plasseres som vist på figuren. Anvisninger for bruk. OBS! Maksimal tillatt belastning på hodestøtten: 30 kg. Manøvrer ikke hodestøtten mens pasienten lener seg mot den. Endre ikke hodestøttens retning uten å ha åpnet låsemekanismen. Den pneumatiske låsemekanismen kan bare brukes når luftkretsen er satt under trykk og utstyrsenheten er slått på BEVEGELIGE ARMLENER (VALGMULIGHET) Nedfelling av det bevegelige armelenet. Drei armelenet med klokken og før det helt ned for å gjøre det enklere for pasienten å gå ut av stolen. Fjerning av det bevegelige armelenet. Før armlenet i vertikal posisjon og dra det ut av setet. Maksimal tillatt last på armlenet: 68 Kg. NO 11

12 5. FUNKSJON TANNLEGENS BORD Plassering av instrumentene. Plasseringen av instrumentene på bordet defineres av kunden i bestillingsfasen. Aktivering av instrumentene. Sprøyten er alltid aktiv (se avsnitt 5.3). Herdelampen slås på med bruk av den egnede tasten når instrumentet er tatt ut (se avsnitt 5.7). Intraoralt kamera aktiveres når instrumentet er tatt ut (se avsnitt 5.8). Den innebygde sensoren ZEN-Xi er alltid aktiv hvis koblet til ekstern PC (se avsnitt 5.9). Alle instrumentene, når de er tatt ut, håndteres med fotstyring (se avsnitt 5.2). Instrumentenes innbyrdes avhengighet. Samtidig bruk av instrumentene hindres av en innretning for innbyrdes avhengighet. Det første instrumentet som blir tatt ut er det operative instrumentet. De som taes ut etter det vil deaktiveres av innretning for innbyrdes avhengighet. Innretning for innbyrdes avhengighet gjør det mulig å skifte et bor samtidig som et annet brukes på pasienten. Plassering av tannlegens bord. Tannlegens bord kan beveges i alle retninger. For å justere bordets høyde og/eller dens horisontale flate er det nok å dreie på håndtaket ( a ). MERK utgave CONTINENTAL: for å justere høyden til bordet er det nødvendig å trykke på knappen ( A ) for frigjøring av bremsen. MERK utgave SIDE DELIVERY (bord med fiksert høyde). høyden til tannlegens bord kan kun bestemmes i innstallasjonsfasen til apparatet (se avsnitt 2.4). MERK utgave SIDE DELIVERY (bord med regulerbar høyde). for å justere høyden er det nødvendig å trykke på knappene heve/senke (se avsnitt 5.1). Funksjonstid for heving/senking av bordet SIDE DELIVERY, justerbart i høyden: arbeid uten stopp maks 2 minutter - pause 18 minutter. Innretning for å stoppe armene som henter instrumenter (kun bord utgave CONTINENTAL). Dersom en slik innretning er ønsket er det mulig å stoppe armen som henter instrumenter i posisjonen instrumenter tatt ut. Innsetting av innretningen utheves med et mekanisk hopp som skjer omtrent i 2/3 av armens bane. For å gjenopprette den opprinnelige posisjonen er det nok å føre armen til endestopp. 12 NO

13 Brett til bord utgave CONTINENTAL. Brettet ( f ) er i rustfritt stål og kan lett taes av den respektive støttinnretningen. Maksimal vekt tillatt på brettet ( f ): 2 Kg jevnt fordelt. Rengjøring av tannlegebordets håndtak. Rengjør tannlegens bord med bruk av egnet vaskemiddel (se avsnitt 1.4). Rengjøring av tannlegens bord. Rengjør tannlegens bord med bruk av egnet vaskemiddel (se avsnitt 1.4). MERK for bord utgave CONTINENTAL: instrumentholderen (x) er avtagbar for å lette rengjøringen. Den er festet med magneter så for å fjerne den er det nok å ta den ut. Instrumentholderen ( u ) i silikon kan også steriliseres i autoklave på 121 (gummisyklus). Avtagbare slanger til instrumentet. Alle instrumentene er utstyrt med avtagbare slanger for å lette rengjøringen. MERK for bord utgave CONTINENTAL: for å fjerne slangene er det nødvendig å fjerne instrumentholderen og deretter skru av de respektive festeringene i plast. MERK for bord utgave INTERNATIONAL: for å fjerne slangenene det nok å skru av de respektive festeringene i plast som befinner seg under bordet. Slå av operasjonsenheten før du fjerner slangene til instrumentet. Etter å ha slått av operasjonsenheten tømmes sprøytens slanger ved å trykke på de respektive knappene for luft og vann på karet, helt til det ikke lenger kommer ut sprayvann. Slangene til instrumentene som TURBIN, MIKROMOTOR OG TANNSTEINFJERNER inneholder vann. Det anbefales derfor å demontere slangen ved å holde håndstykket mot karet. Når slangen monteres er det nødvendig å være forsikret om at de elektriske kontaktene er tørre og at festeringene i plast er strammet godt til. Hver slange må kun monteres tilbake i setet til det respektive instrumentet. Rengjør instrumentets slange med bruk av egnet vaskemiddel (se avsnitt 1.4). Instrumentenes slanger er IKKE egnet til å bli plassert i autoklaven eller kaldsterilisering i bad. NO 13

14 5.1. TANNLEGENS STYREPANEL De forskjellige tastaturene for instrumentbordene L6 er følgende: (1) Tastatur til følgende modeller: L6 CONTINENTAL (2) Tastatur til følgende modeller: L6 SIDE DELIVERY Beskrivelse av knappene: Knapp ØK: øker de innstilte verdiene. Knappen REDUSERE: reduserer de innstilte verdiene. Knapp slette bilder til intraoralt kamera. Knapp som slår på/slår av operasjonslampen. Knapp slå på/slå av belysningen til optiske fibre (on/off). Betjeningsknapp snu rotasjonsretningen til mikromotoren. Betjeningsknapp for styring av karet mot klokken. (kun med motorisert kar). Betjeningsknapp for styring av karet med klokken. (kun aktiv med motorisert kar). Knapp for hjelpefunksjoner (fri ) Knapp for innføring/eksludering av SHS systemet. ( aktiv kun hvis det finnes SHS system) Returknapp til posisjon i nødsituasjon. Knapp for aktivering av hygieneprosedyre. Returknapp til nullstilling. Knapp som fyller vann i karet. Knapp som fyller vann i koppen. Knapp for heving av tannlegens bord. (kun modeller SIDE DELIVERY). Knapp for heving av tannlegens bord. (kun modeller SIDE DELIVERY). Knapp for lagring av tannlegestolens posisjoner. Returknapp til skylleposisjon. Knapp for å heve stolen og gjeninnstilling av posisjon program A. Knapp for å heve stolryggen og gjeninnstilling av posisjon program B. Knapp for å senke stolen og gjeninnstilling av posisjon program C. Knapp for å senke stolryggen og gjeninnstilling av posisjon D. funksjonene til knappene for bevegelse av tannlegestolen. Lett trykk: aktivering av automatisk gjeninsetting av programmert posisjon: Lengre trykk: aktivering av manuell posisjon. 14 NO

15 Varselikon som vises på skjermen: Ikon for instrument i posisjon 1 tatt ut (tannlegens bord). Ikon for instrument i posisjon 2 tatt ut (tannlegens bord). Ikon for instrument i posisjon 3 tatt ut (tannlegens bord). Ikon for instrument i posisjon 4 tatt ut (tannlegens bord). Ikon for instrument i posisjon 5 tatt ut (tannlegens bord 6 instrument) Ikon for instrument i posisjon 6 tatt ut (assistentens bord). Ikon WHE system i drift. Ikon for beholder med desinfeksjonsmiddel i reserve. Ikon for aktiv spray på instrumentet tatt ut. Ikon for optisk fiber i drift. Ikon for aktivert rotasjon mot klokken til elektrisk mikromotor. Ikon for innsatt S.H.S system. Ikon for beholder med desinfeksjonsmiddel i reserve. Ikon for innført MIRROR funksjon (intraoralt kamera) Ikon for innført ENDO funksjon (intraoralt kamera) Ikon for aktivert SKYLLE syklus. Ikon for varsling om kar i interferensområde. Indikator av antall dreininger / prosent av de dynamiske insrumentenes kapasitet. Feilmeldinger. Under driftsfasene kan systemet varsle om feilfunksjon til instrumentbordet. I så tilfelle vil det vises en feilmelding Exxx på styrepanelet som forblir synlig til problemet er løst (se avsnitt 10). Dersom feilfunksjonen ikke er farlig vil instrumentbordet fortsette å fungere. for at feilmedlingen skal bli borte er det nok å trykke på knappen ØK. NO 15

16 INNSTILLING AV "SKYLLEPOSISJON" OG "AUTOMATISK TILBAKESTILLING" AV TANNLEGESTOLEN Juster tannlegestolen i ønsket posisjon med bruk av de manuelle bevegelsesknappene. Aktiver lagringsmodus ved å trykke på LAGRING og hold den nede i minst 2 sekunder. Når lagringsmodusen er aktivert høres et kort lydsignal (PIPESIGNAL) og nummer 0 blinker på styrepanelets skjerm. for å gå ut av lagringsmodusen uten å utføre endringer er det nok å trykke på knappen LAGRING og holde den nede i minst 2 sekunder. Trykk på knappene "Automatisk tilbakestilling" eller "Skylleposisjon" for å knytte posisjon til knapp (eks. "Skylleposisjon"). utført lagring bekreftes av at det på skjermen vises nummeret til knappen som er valgt: 5 = AUTOMATISK TILBAKESTILLING 6 = SKYLLEPOSISJON knappen "Skylleposisjon" bringer rygglenet i skylleposisjon uten å endre på stolens posisjon. Ved å trykke på knappen igjen vil stolen gå tilbake i posisjon PROGRAMMERING AV TANNLEGESTOLENS POSISJONER Juster tannlegestolen i ønsket posisjon med bruk av de manuelle bevegelsesknappene. Aktiver lagringsmodus ved å trykke på LAGRING og hold den nede i minst 2 sekunder. Når lagringsmodusen er aktivert høres et kort lydsignal (PIPESIGNAL) og nummer 0 blinker på styrepanelets skjerm. for å gå ut av lagringsmodusen uten å utføre endringer er det nok å igjen trykke på knappen LAGRING og holde den nede i minst 2 sekunder. Trykk på knappene 1 eller 2 eller 3 eller 4 for å knytte posisjon til knapp (eks. 3). på skjermen til styrepanelet vises nummeret til knappen som er valgt (eks. 3) som bekrefter utført lagring NØDKNAPP Denne knappen brukes i nødsituasjoner for å bringe pasienten i Trendelemburg-posisjon. Trendelemburg er innstilt på forhånd og kan ikke endres på. 16 NO

17 5.2. FOTSTYRING Det finnes forskjellige typer fotstyring: (1) Fotstyring med "multifunksjon". (2) Fotstyring med "trykkfunksjon". (3) Fotstyring med "Power Pedal". fotstyring med "sidestyring" og "trykkfunksjon" de finnes i tillegg i TRÅDLØS utgave FOTSTYRING MED "MULTIFUNKSJON" Beskrivelse av delene. 1 Håndtak. 2 Kontrollspak. 3 Kontroll av stolbevegelser. 4 Kontroll av chip-air/fører pasienten tilbake til skylleposisjon. 5 Kontroll av Water Clean System /Automatisk retur av stol. 6 LED-lys (ikke aktivert). 7 LED-lys som viser batteritilstanden (kun TRÅDLØS utgave). Kontrollspak ( 2 ). Når instrumentet er trukket ut Start instrumentet. Reguler de roterende instrumentenes turtall. Mot høyre, funksjon med spray (hvis det valgte instrumentet har dette). Når arbeidet er avsluttet blåses det automatisk litt luft gjennom instrumentet for å fjerne eventuelle væskedråper i sprayslangen. OBS! Disse stolfunksjonene aktiveres ved å holde grenseposisjonen i minst 2 sekunder. Joystick funksjon for manøvrering av stolen ( 3 ). Styrer følgende manøvrer: Heve stolsetet. Reise opp stolryggen. Senke stolsetet. Senke stolryggen. Slipp kontrollen for å avbryte manøveren. Alle kontrollknappene for manøvrering av stolen er blokkerte når ett av instrumentene er trukket ut og man bruker fotkontrollen. NO 17

18 Venstreknappens funksjon (4). Hold knappen inne (i minst 2 sekunder) når instrumentet tatt ut: Chip-air betjeningsknapp: sender en luftstråle mot turbinen eller mikromotoren. Luftstrålen utløses ved å trykke på knappen; luftstrålen stopper når man slipper knappen. Hold knappen inne (i minst 2 sekunder) når instrumentene er i hvilemodus: Aktivering av programmet "Posisjon skylling pasient". ved å trykke på knappen igjen går stolen tilbake til arbeidsstilling. Høyreknappens funksjon (5). Hold knappen inne (i minst 2 sekunder) når instrumentet tatt ut: Styring av Water Clean System: sender en vannstrøm til instrumenter som f.eks. turbinen, mikromotoren og scaleren som renser sprayslangene. Vannstrålen utløses ved å trykke på knappen. Når man slipper knappen, avbrytes vannstrålen og en luftstrøm aktiveres automatisk for å fjerne eventuelle væskedråper i sprayslangene. Hold knappen inne (i minst 2 sekunder) når instrumentene er i hvilemodus: Aktivering av programmet "Automatisk tilbakestilling av stol". TRÅDLØS utgave. Denne fotkontrollen kan også fås i TRÅDLØS utgave (se avsnitt 5.2.4). Beskyttelse mot væskegjennomtrengning. Fotkontrollen er beskyttet mot væskegjennomtrengning. Beskyttelsesgrad: IPX1. Rengjøring. Rengjør fotkontrollen med et egnet vaskemiddel (se avsnitt 1.4). Hvis fotkontrollen glir på gulvet, må man tørke den sklisikre delen under pedalen ren for støv med en tørr klut. 18 NO

19 FOTSTYRING MED "TRYKKFUNKSJON" Beskrivelse av delene. 1 Håndtak. 2 Kontrollspak. 3 Kontroll av stolbevegelser. 4 Kontroll av chip-air/fører pasienten tilbake til skylleposisjon. 5 Kontroll av Water Clean System /Automatisk retur av stol. 6 LED-lys som viser funksjon med spray. 7 LED-lys som viser batteritilstanden (kun TRÅDLØS utgave). Kontrollspak ( 2 ). Funksjon: Trekk instrumentet ut. Start instrumentet med fotkontrollen ( a ). Juster turtallet/instrumenteffekten med kontrollspaken: - mot høyre: øker; - mot venstre: synker. Kontrollspaken regulerer instrumentets hastighet/effekt fra minimum til maksimum som er programmert på instrumentbordet. For å avbryte instrumentets funksjon, slipper du bare fotkontrollen ( a ). Hvis sprayen er aktivert, blåses det automatisk litt luft gjennom instrumentet når arbeidet er avsluttet, slik at eventuelle væskedråper i sprayslangen fjernes. OBS! Instrumentenes sprayfunksjon aktiveres og deaktiveres ved hjelp av knappene ( 4 ) eller ( 5 ). Et kort lydsignal varsler at kommutering er utført. LED-lampen (6) lyser og signaliserer funksjon med spray. Joystick funksjon for manøvrering av stolen ( 3 ). Styrer følgende manøvrer: Heve stolsetet. Reise opp stolryggen. Senke stolsetet. Senke stolryggen. Slipp kontrollen for å avbryte manøveren. Alle kontrollknappene for manøvrering av stolen er blokkerte når ett av instrumentene er trukket ut og man bruker fotkontrollen. NO 19

20 Venstreknappens funksjon (4). Funksjon Funksjon: Forlenget trykk (i minst 2 sekunder) med instrumentene i hvilemodus: Aktivering av programmet "Posisjon skylling pasient" ved å trykke på knappen igjen vil stolen føres i arbeidsposisjon. Hold knappen nede (i minst 2 sekunder) med instrumentet tatt ut: Betjeningsknapp Chip-air: sender en luftstråle mot Turbinen eller til Mikromotoren. Luftutslippet skjer ved å trykke på knappen; luftstrålen stopper når man slipper opp knappen. betjeningsknappen fungerer kun med Turbin og Mikromotor når de er i arbeidsposisjon. Hold knappen kort nede når instrumentet er tatt ut: Aktivering eller deaktivering av sprayen på instrumentene. Et kort lydsignal varsler om kommuteringen. LED-lampen (6) lyser og signaliserer funksjonen med spray. Funksjon til høyre tast ( 5 ). Funksjon: Forlenget trykk (i minst 2 sekunder) med instrumentene i hvilemodus: Aktivering av programmet "Automatisk tilbakestilling av tannlegestolen". Hold knappen nede (i minst 2 sekunder) med instrumentet tatt ut: Betjeningsknapp Water Clean System: åpne vannstrømmen til Turbinen, Mikromotoren og Ablatore for å skylle slangene til sprayene. Vannet skrus på ved å trykke på tasten; når tasten slippes opp stopper vannstrømmen og det sendes automatisk luft for å fjerne eventuelle dråper med væske i sprayenes slanger. Hold knappen kort nede når instrumentet er tatt ut: Aktivering eller deaktivering av sprayen på instrumentene. Et kort lydsignal varsler om kommuteringen. LED-lampen (6) lyser og signaliserer funksjonen med spray. TRÅDLØS utgave. Denne fotkontrollen kan også fås i TRÅDLØS utgave (se avsnittet "TRÅDLØS fotkontroll). Beskyttelse mot væskegjennomtrengning. Fotkontrollen er beskyttet mot væskegjennomtrengning. Beskyttelsesgrad: IPX1. Rengjøring. Rengjør fotkontrollen med et egnet vaskemiddel (se avsnitt 1.4). Hvis fotkontrollen glir på gulvet, må man tørke den sklisikre delen under pedalen ren for støv med en tørr klut. 20 NO

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP EBYH xxxxx F x O3 Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 3 Beskrivelse av apparatet, 4 Ombytting av døråpning,5 Installasjon,

Detaljer

USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING

USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING KAP. I Innledning Kjære kunde, Du har nettopp mottatt din nye CAMPING-CAR Takk for at du valgte nettopp denne bobilen. Vi anbefaler deg å lese denne brukermanualen

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1616

Brukerhåndbok for Nokia 1616 Brukerhåndbok for Nokia 1616 1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Sette inn SIM-kortet og batteriet 4 Ta ut SIM-kortet 4 Lade batteriet 4 Slå på og av 5 Telefonen 5 Taster og deler 5

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift...

Detaljer

PR 25 roterende laser

PR 25 roterende laser PR 25 roterende laser Det er viktig at bruksanvisningen leses før apparatet tas i bruk. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med apparatet. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med apparatet når

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication Brukerveiledning Tobii PCEye Celebrating Communication Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte versjoner av denne brukerveiledningen. Brukerveiledning,

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. BASERT PÅ PRINSIPPET Wet Dust Can t Fly BRUKER RAINBOW The Power of Water FOR Å EFFEKTIVT FJERNE SKITT OG PARTIKLER

Detaljer

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Veiledning og autostyring www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4084-NO Rev. nummer: 1.5.1 For bruk med programvareversjon: 3.12.12 Opphavsrett Topcon

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina FORMULA 60 PN. 5008 REV. 00 (06/07) Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer