Rev NORSKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "97050806 Rev. 00 15.01 NORSKE"

Transkript

1 Rev L6 NO NORSKE

2 SAMMENDRAG 1. GENERELLE VARSLER SYMBOLER RIKTIG BRUK OG BRUKSMÅTE KLASSIFISERING OG REFERANSESTANDARDER MILJØFORHOLD INSTALLASJONS VILKÅR GARANTI AVHENDING AV UTBRUKT UTSTYR SIKKERHETSANMERKNINGER RENGJØRING OG DESINFISERING BESKRIVELSE AV APPARATENE IDENTIFI KASJONSSKILT BEHANDLINGSENHETENE TANNLEGESTOL SPESIFIKKE ADVARSLER OPPSTART AV OPERASJONSENHETEN TANNLEGESTOLENS FUNKSJON SIKKERHETSUTSTYR SIKKERHETSANORDNINGER REGULERBAR HODESTØTTE BEVEGELIGE ARMLENER (VALGMULIGHET) FUNKSJON TANNLEGENS BORD TANNLEGENS STYREPANEL INNSTILLING AV "SKYLLEPOSISJON" OG "AUTOMATISK TILBAKESTILLING" AV TANNLEGESTOLEN PROGRAMMERING AV TANNLEGESTOLENS POSISJONER NØDKNAPP FOTSTYRING FOTSTYRING MED "MULTIFUNKSJON" FOTSTYRING MED "TRYKKFUNKSJON" FOTSTYRING MED "POWER PEDAL" FOTSTYRING I TRÅDLØS UTGAVE SPRØYTE TURBIN ELEKTRISK MIKROMOTOR TANNSTEINFJERNER HERDELAMPE T-LED INTRAORALT KAMERA C-U INNEBYGGET FØLER ZEN-Xi FUNKSJON ASSISTENTENS BORD STYREPANEL ASSISTENTENS BORD SPRØYTE HERDELAMPE T-LED INTRAORALT KAMERA C-U SUGESLANGER BRETT VANNENHETENS FUNKSJON KAR OG PÅFYLLING AV KOPP S.H.S. SYSTEM /S (SEMPLIFIED HYGENIZATION SYSTEM) W.H.E. SYSTEM (WATER HYGIENISATION EQUIPMENT) DESINFESKJONSSYSTEM AUOTOMATISK SYKLUS TIL VASK AV INSTRUMENTER A.C.V.S SYSTEM (AUTOMATIC CLEANING VACUUM SYSTEM) ÅPNING/LUKKING AV DEKSEL PÅ SIDEN AV VANNENHETEN TILBEHØR OPERASJONSLAMPE OPERASJONSLAMPE MODELL VENUS PLUS -L MONITOR PÅ LAMPENS STATIV BORDETS HJELPEBRETT PANORAMISK RØNGTENBOKSBETRAKTER RASKE KOBLINGER LUFT/VANN/230V NO

3 9. VEDLIKEHOLD VEDLIKEHOLD AV INSTRUMENTER KONDENSAVLØP RENGJØRING AV SUGEFILTER KIRURGI SUGING KIRURGI SEPARATOR KIRURGI CATTANI RENGJØRING AV FILTER TILBAKESLAGSLUFT TURBIN AMALGAMSEPARATOR METASYS AMALGAMSEPARATOR DÜRR TANNLEGESTOL FEILMELDINGER PÅ STYREPANELETS SKJERM TEKNISKE DATA STØRRELSESEGENSKAPER GENERELT VEDLIKEHOLDSSKJEMA TIL OPERASJONSENHETEN NO 3

4 1. GENERELLE VARSLER Disse forholdsreglene beskriver riktig bruk av instrumentbordet: L6 CONTINENTAL L6 SIDE DELIVERY Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke utstyret. Disse anvisningene beskriver alle utgavene til operasjonsenhetene og alle mulige tilbehør som finnes. Derfor vil ikke alle avsnitt kunne finne en reell praktisk bruk av ditt anskaffede apparat. Enhver form for reproduksjon, lagring eller overføring (elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, oversettelse, eller på annen måte) av denne publikasjonen er forbudt uten skriftlig tillatelse fra Cefla sc - Cefla Dental Group. Informasjonen, de tekniske spesifikasjonene og illustrasjonene som denne publikasjonen inneholder, er ikke bindende. Cefla sc - Cefla Dental Group forbeholder seg retten til å utføre tekniske endringer og forbedringer uten å utføre endringer i den foreliggende bruksanvisningen. Produsenten utfører en stadig forbedring av sine produkter og det er derfor mulig at noen anvisninger, tekniske data og bilder i denne bruksanvisningen kan avvike litt fra det kjøpte apparatet. Videre forbeholder produsenten seg rettigheten til å utføre endringer i bruksanvisningen uten krav om forvarsel. Originalteksten til denne bruksanvisningen er på italiensk. Dette apparatet er utstyrt med en innretning som hindrer tilbakevending av væske SYMBOLER Symbolenes betydning: Type beskyttelse mot direkte og indirekte kontakt: Klasse 1. Grad av beskyttelse mot direkte og indirekte kontakt: Type B. ADVARSEL! Viser til en situasjon der manglende overholdelse av anvisningene kan føre til feil på utstyret eller skader på brukeren og/eller pasienten. "Se bruksanvisningen" Viser at det anbefales å lese bruksanvisningen før man begynner å bruke denne delen av apparatet. Viser til viktig informasjon for brukeren og/eller teknisk personell. Kontakt for jordingsbeskyttelse. Apparat iht. kravene i direktiv 93/42/EØF og senere endringer (Medisinsk utstyr av klasse 2a). Utstyr iht. kravene i direktiv 93/42/EØF og senere endringer (Medisinsk utstyr av klasse 1). Symbol for avhending i henhold til direktivene 2002/95/EF, 2002/96/EF og 2003/108/EF (gjelder kun i EF-land). "Forsiktig, biologisk risiko". Viser at det kan være risiko for kontaminasjon ved kontakt med væsker, infisert biologisk avfall. Produsent. Vekselstrøm. Produksjonsår og -måned. Del som kan dampsteriliseres i autoklav ved 135 C. ON/OFF-knapp. "Les bruksveiledningen" Viser at man av sikkerhetsgrunner må lese bruksanvisningen før apparatet brukes. Slått av (en del av apparatet). Serienummer til enheten. DVGW-merke (kvalitetsmerking av drikkevannforsyningen). Identifikasjonskode for produkt/apparat. Forbudt å trykke. Slått på (en del av apparatet). Fare for å klemme foten. Apparatet er slått på. Utstyr tilsvarende lyskilde av Klasse 2. Apparatet er slått av. Fare for å klemme hånden RIKTIG BRUK OG BRUKSMÅTE Instrumentbordene beskrevet i denne manualen er medisinske innretninger ment for tannpleie. Tannlegens bord kan utstyres med maks 5 instrumenter. Assistentens bord kan utstyres med 2 sugekanyler og 2 instrumenter. Dette apparatet må kun brukes av autorisert personell (leger og sykepleiere) som har fått opplæring i bruk. Apparatet er ment for ikke kontinuerlig bruk og intermitterende strømbelastning (se tidene for hver enkel del i de respektive avsnittene). Apparat knyttet til forurensningsgrad 2. Overspenningstype II 4 NO

5 KLASSIFISERING OG REFERANSESTANDARDER Klassifisering MEDISINSK UTSTYR Klassifisering av behandlingsenheten i henhold til bestemmelsene i vedlegg IX i direktiv 93/42/EØF og senere endringer: Klasse 2a. Klassifisering ELEKTROMEDISINSK UTSTYR Klassifisering av apparatet i henhold til standard EN om sikkerheten ved medisinsk utstyr: Klasse 1 Type B. Referanseforskrift: operasjonsenhetene som er beskrevet i denne håndboken er apparater som er prosjektert iht. forskriften IEC a Utg , IEC a Utg , IEC a Utg , IEC a Utg , IEC a Utg. ISO a Utg , ISO a Utg og EN 1717 (type AA og AB) angående sikkerhetsanordninger på vanntilførselsnettet. Klassifisering RADIO OG TELETERMINALUTSTYR (kun der det finnes TRÅDLØS fotkontroll) Klassifisering av apparatet i henhold til direktivet 99/05/EC, paragraf 12: Klasse MILJØFORHOLD Utstyret må installeres i lokaler med følgende forhold: temperatur mellom 10 og 40 C; relativ fuktighet mellom 30 og 75 %; atmosfæretrykk mellom 700 og hpa; høyde 3000 m; lufttrykk ved apparatets inngang mellom 6-8 bar; vannets hardhet ved apparatets inngang ikke høyere enn 25 f (franske grader) eller 14 d (tyske grader) for ubehandlet drikkevann. Vann med høyere hardhet bør bløtgjøres til det får en hardhet på mellom 15 og 25 f (franske grader) eller 8,4 til 14 d (tyske grader); vanntrykk ved apparatets inngang mellom 3-5 bar; vanntemperatur ved apparatets inngang ikke høyere enn 25 C INSTALLASJONS VILKÅR Temperatur: mellom -10 og 70 C; Relativ fuktighet: mellom 10 a 90 %; Atmosfæretrykk: mellom 500 og hpa GARANTI Cefla sc - Cefla Dental Group garanterer utstyrets sikkerhet, pålitelighet og ytelse. Garantien er underlagt følgende vilkår: Vilkårene på garantisertifikatet må følges. Utføringen av det årlige vedlikeholdsprogrammet. Apparatet kan kun brukes i henhold til anvisningene i denne håndboken. Det elektriske anlegget i lokalet der apparatet installeres må være i samsvar med forskriften I.E.C (Forskrifter som gjelder elektriske anlegg i lokaler ment for medisinske formål). Apparatet må forsynes med en linje på 3x1,5 mm 2 som er beskyttet med en bipolar strømbryter i overensstemmelse med de gjeldende forskriftene (10 A, 250 V, 3mm avstand fra stikkontakter). Fargene til de tre lederne (LINJE, NØYTRAL, JORD) må korrespondere med de gjeldende forskriftene. Montering, reparasjoner, utvidelse av apparatet, kalibreringer og eventuelle oppgaver som krever åpning av apparatets deksler, må kun utføres av autoriserte teknikere fra ANTHOS AVHENDING AV UTBRUKT UTSTYR I henhold til direktiv 2002/95/EF, 2002/96/EF og 2003/108/EF om begrensning av bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, og avhending av avfall, er man forpliktet til ikke å avhende disse som vanlig husholdningsavfall, men kildesortere og levere dem til separat innsamling. Når du kjøper et nytt tilsvarende produkt, kan ett lignende utrangert apparat leveres tilbake til forhandleren for kassering. Når det gjelder gjenbruk, resirkulering og andre former for gjenvinning av ovennevnte avfall, utfører fabrikanten de funksjonene som kreves av de enkelte landenes regelverk. Korrekt kildesortering som fører til at det utrangerte apparatet kan bli resirkulert, og til at det blir behandlet og destruert på en miljøvennlig måte, hjelper til å hindre negative miljø- og helsevirkninger og fremmer gjenvinning av materialene som apparatet består av. Symbolet med søppelkasse med kryss over på apparatet viser at produktet ved endt levetid skal kildesorteres. OBS! Feil avhending av apparatet straffes i henhold til landets gjeldende regelverk. NO 5

6 1.3. SIKKERHETSANMERKNINGER Innstalleringen av alle apparater er permanent. Med utgangspunkt i hvilken type tannlegestol behandlingsenheten er kombinert med, rådfør deg med den tilhørende DIMA innstallasjonen som indikert i avsnittet "Tekniske Data". Cefla sc - Cefla Dental Group fratar seg ethvert ansvar for skader på ting og personer i tilfeller der denne klausulen ikke er respektert. Gulvets tilstand. Gulvets tilstand (konstant) må være i overensstemmelse med normene som gjelder kapasitet DIN 1055 ark 3. Vekten til hele apparatet inkludert pasienten på maks 190 kg er lik ca. 350 kg. For mer detaljer om fikseringsegenskapene se innstallasjonshåndboken. Posisjoneringen av koblingene for distribusjon og avløp må være i overensstemmelse med normen UNI EN ISO Hvis tannlegestolen monteres i gulvet uten bruk av lastdemper er det nødvendig at gulvets egenskaper forsikrer pluggens motstand mot brudd som ikke går under 1200 dan for hver plugg (ta i betraktning at motstand til Rck betong er 20 MPa). Hvis tannlegestolen monteres i gulvet med bruk av lastdemper er det nødvendig at gulvets egenskaper forsikrer pluggens motstand uten å gå under 260 dan. Det er ikke tillatt å gjøre inngrep på dette utstyret uten godkjenning fra produsenten. Dersom det utføres inngrep på apparatet må man gjennomgå spesifikke prøver og tester for å forsikre om at fortsatt bruk skjer i sikkerhet. Cefla sc - Cefla Dental Group fratar seg ethvert ansvar for skader på ting og personer i tilfeller der denne klausulen ikke er respektert. Tannlegestol. Maksimal tillatt last på tannlegestolen er 190 kg. Disse verdiene må ikke overskrides. Brettenes overflate. Følgende verdier for maskimal last må ikke overskrides: - brettet festet til tannlegens bord har en tillatt maskimal last på 2 kg, jevnt fordelt. - brettet festet til assistentens bord har en tillatt maskimal last på 1 kg, jevnt fordelt. - hjelpebrett er maksimal tillatt last på brettet er 3,5 Kg (uten røntgenboksbetrakter) eller 2,5 Kg (med røntgenboksbetrakter). Tilkobling til eksterne instrumenter. Elektrisk kobling av apparatet kan kun skje til instrumenter med merket CE. Elektromagnetisk interferens. Bruk av elektriske apparater i studioet eller i nærheten som ikke er i overensstemmelse med normen IEC a Ed , kan forårsake elektromagnetiske forstyrrelser eller andre typer forstyrrelser, som fører til feil på utstyret. I disse tilfellene anbefales det å koble fra strømmen til behandlingsenheten før bruken av disse apparatene. Utskifting av bor. Bruk kun utløsningsinnretningene til turbinene og til vinklet bor når boret er slått helt av. I motsatt fall vil blokkeringssystemet forringes, og borene kan løsne og forårsake skader. Bruk kun bor av høy kvalitet der påkoblingsenden har en kalibrert diameter. For å kontrollere blokkeringsanordningens tilstand skal det hver dag på starten av arbeidsdagen kontrolleres at boret er godt festet til instrumentet. Skader på blokkeringssystemet grunnet feil bruk er lett å gjenkjenne og er ikke dekket av garantien. Bor og redskaper som brukes på håndstykkene må være i samsvar med forordningen om biokompatibilitet, ISO Pasienter med pacemaker og/eller høreapparat. Under behandlingen av pasienter med pacemaker og/eller høreapparat er det nødvendig å vurdere eventuelle virkninger ved bruken av disse instrumentene sammen med pacemaker og/eller høreapparat. I dette tilfelle henviser vi til den tekniske-vitenskapelige litteraturen på området. Implantater. Bruker man behandlingsenheten for innsetting av implantater sammen med uavhengige apparater ment for disse type inngrep, er det anbefalt å slå av strømmen til stolen for å unngå uønskede bevegelser grunnet skader, og/eller tilfeldig aktivering av betjeningsknappene. Før man forlater studioet skal man stenge av vannforsyningen og slå av apparatets hovedbryter. Apparatet er ikke beskyttet mot inntrengning av væsker (IPX 0). Apparatet er ikke egnet for bruk i kontakt med brennbar anestesigass som inneholder oksygen eller dinitrogenoksid. Utstyret må beskyttes og oppbevares i perfekt stand. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar (sivilt og strafferettslig) for misbruk, vanskjøtsel eller feil bruk av utstyret. Utstyret må kun brukes av autorisert personell (leger og sykepleiere) som har fått opplæring i bruk. Utstyret må alltid overvåkes det er slått på og klar til oppstart, og det må aldri stå uten tilsyn der det er barn/umyndige personer til stede, eller generelt ikke-autorisert personell. En eventuell følgeperson må holde seg på god avstand fra området der behandlingen foregår og uansett under operatørens ansvar. Med behandlingsområde menes området rundt behandlingsenheten med en avstand på 1,5 m. Vannets kvalitet som brukes i behandlingsenheten. Brukeren er ansvarlig for vannets kvalitet som benyttes i behandlingsenheten og må ta de nødvendige forholdsreglene for dens vedlikehold. For å sikre vannkvaliteten råder Cefla sc - Cefla Dental Group å utstyre behandlingsenheten med et internt og eksternt desinfeksjonssystem. Etter at behandlingsenheten er innstallert kan det være utstatt for eventuelle forurensende elementer fra vannforsyningsnettet. Det anbefales av denne grunn å innstallere dette systemet og bruke det kun når dens reelle daglige bruk begynner, og å utføre helt fra første dagen desinfeksjonsprosedyrer som beskrevet i håndboken og dens respektive kapitler. Dersom behandlingsenheten er utstyrt med luftseparering fra vannforsyningsnettet (EN 1717), pass på at den kontinuerlige doseringen av desinfeksjonsmiddelet utføres ved å kontrollere at beholderen inneholder den riktige mengden (se det respektive avsnittet). kontakt forhandleren eller eget tannlegeforbund for informasjon om nasjonale krav og forordninger. Påfestede deler. De delene til apparatet som under normal bruk kommer i kontakt med pasienten for at apparatet skal fungere som det skal, er som følger: stolens trekk, armlene, herdelampens optiske fibre, endestykket til sprøyten, engangsbeskyttelsen til kameraet, spissene til tannsteinsfjerneren, håndstykkene til borene, endestykkene til sugekanylene. De ikke påfestede delene som kan komme i kontakt med pasienten er: armlenets støtte, nedre dekselet til stolen, dekselet til vannenheten på pasientens side, vannfontenen til koppen, karet, sugeslanger, håndstykkenes enhet. 6 NO

7 Tannlegestolens bevegelser. Vær forsikret om at pasienten er samarbeidsvillig: Oppfordre til å plassere hender og føtter langs kroppen, og unngå uortodokse stillinger. Kontroller at pasienter er i riktig stilling under bevegelse av stolen (se figur) RENGJØRING OG DESINFISERING Første steg i desinfeksjonsprosessen er rengjøring. Det å skrubbe med vaskemidler og tensider og å skylle med vann er en god måte å fjerne en stor mengde mikroorganismer. For at desinfeksjonen skal være effektiv må overflaten være ren. Når en overflate ikke kan rengjøres godt nok bør den beskyttes med barrierer. De eksterne delene til apparatet må rengjøres og desinfiseres med sykehusprodukter egnet for små overflater med henvisning til HIV, HBV og tuberculosidal (et desinfeksjonsmiddel på mellomnivå). Farmasøytiske og kjemiske midler som benyttes i tannlegestudioet kan skade malte overflater og deler i plast. Tester og forskning har vist at det ikke er mulig å beskytte overflatene helt og holdent fra alle produkter som finnes på markedet. Det anbefales derfor å benytte barrierebeskyttelser når det er mulig. De aggressive virkningene fra de kjemiske produktene avhenger også av hvor lenge de er i kontakt med overflatene. Det er også viktig å ikke la det valgte produktet være i kontakt med apparatets overflate lenger enn det som er foreskrevet av produsenten. Det anbefales å bruke et spesifikt desinfiseringsmiddel på mellomnivå, STER 1 PLUS (Cefla S.C.), som er kompatibelt med: Lakkerte overflater og deler i plastmateriale. Møbeltrekk. Sprut av syre på trekket VISCOELASTICO lager etsende flekker. Ved søling av syre anbefales det raskt å skylle med masse vann. Ulakkerte metallflater. Hvis du ikke bruker produktet STER 1 PLUS, anbefales det å bruke produkter som inneholder maks: 96 % etanol. Konsentrasjon: maks 30 g pr. 100 g desinfeksjonsmiddel. 1-Propanol (n-propanol, propylalkohol, n-propylalkohol). Konsentrasjon: maks 20 g pr. 100 g desinfeksjonsmiddel. Kombinasjon av etanol og propanol. Konsentrasjon: Kombinasjonen av de to må være maks 40 g pr. 100 g desinfeksjonsmiddel. Ikke bruk produkter som inneholder isopropylalkohol (2-propanol, iso-propanol). Ikke bruk produkter som inneholder natriumhypokloritt (blekemiddel). Ikke bruk produkter som inneholder fenoler. Ikke sprut det valgte produktet direkte på apparatets overflater. Samtlige produkter må brukes i henhold til produsentens anvisninger. Ikke bland desinfeksjonsmiddelet STER 1 PLUS med andre produkter. Anvisninger for rengjøring og desinfeksjon. For rengjøring og desinfeksjon, bruk mykt husholdningspapir som ikke riper (ikke bruk resirkulert papir), eller sterilt gasbind. Vi anbefaler ikke bruk av svamper eller andre gjenbrukbare materialer. Det anbefales å slå av strømmen til instrumentbordet før rengjøring og desinfeksjon av de eksterne delene. Produktene som brukes for rengjøringen og desinfiseringen må kastes like etterpå. NO 7

8 2. BESKRIVELSE AV APPARATENE 2.1. IDENTIFI KASJONSSKILT Merkeskiltet befinner seg på vannenheten nær hovedbryteren. Merkeskiltdata: Navn på produsent. Apparatets navn. Nominell spenning. Strømtype. Nominal frekvens. Maksimalt strømforbruk. Serienummer. Produksjonsår og måned BEHANDLINGSENHETENE Angitte modeller: Modell L6 CONTINENTAL. Tannlegebordet i utgave CONTINENTAL (instrumentene hentes med bruk av en svingarm) plassert på en dobbel arm der en av dem har bevegelsesledd og er selvbalansert. Beskrivelse av de ulike delene: a Vannenhet. b Bevegelig arm. c Tannlegens bord. d Tannlegens styrepanel. e Brett. f Assistentens bord. g Styrepanel på assistentens bord. i Fotstyring med multifunksjon. l Vannfontene til kopp. m Kar. n Selvbalanserende arm. q Brett til assistentens bord (valgfritt). z Tannlegestol ANTHOS A1.3L. Modell L6 SIDE DELIVERY. Tannlegebordet i utgave INTERNATIONAL (instrumentene er plassert vertikalt i de tilhørende setene) plassert på siden av stolen på søylen som kan justeres i høyden. Beskrivelse av de ulike delene: a Vannenhet. c Tannlegens bord. d Tannlegens styrepanel. f Assistentens bord. g Styrepanel på assistentens bord. i Fotstyring med multifunksjon. l Vannfontene til kopp. m Kar. p Søyle som kan justeres i høyden. q Brett til assistentens bord (valgfritt). r Panoramisk røntgenboksbetrakter (valgfritt). s Støttebrett "Professional" (valgfritt). z Tannlegestol ANTHOS A1.3L. 8 NO

9 2.3. TANNLEGESTOL Beskrivelse av de ulike delene: a Hodestøtte. b Rygglene. c Fiksert armlene. d Avtagbart armlene (valgfritt). e Sikkerhetspedal. Driftstid: Gitt driftstid og pausetid er som følger: arbeid 25 sekunder - pause 10 minutter. Maksimal tillatt last. Maksimal tillatt last på tannlegestolen: 190 Kg. Maksimal tillatt last på hodestøtten: 30 Kg. Maksimal tillatt last på armlenet er 68 kg. Varsler for bruk Disse verdiene må ikke overskrides. FARE FOR Å KLEMME FOTEN Vær oppmerksom på pasient og annet personale når stolen senkes SPESIFIKKE ADVARSLER FOR MODELLER SIDE DELIVERY MED BORD SOM HAR FIKSERT HØYDE I innstallasjonsfasen til apparatet kan cart bordet reguleres i høyden i 7 posisjoner: minimum høyde 735 mm, maksimal høyde 885 mm. Justeringen av bordets høyde må kun utføres av en autorisert ANTHOS tekniker. 3. OPPSTART AV OPERASJONSENHETEN Trykk på hovedbryteren ( f1 ) som befinner seg på koblingsboksen og kontroller følgende på styrepanelet: Skjermen ( g ) er slått av: - apparatet er slått av - pneumatisk anlegg frakoblet - vannanlegg frakoblet. Skjermen ( g ) opplyst: - apparatet slått på - pneumatisk anlegg tilkoblet - vannanlegg tilkoblet. Hovedbryteren må trykkes ned med hendene. NO 9

10 4. TANNLEGESTOLENS FUNKSJON Tannlegestolen utfører følgende bevegelser: Heving/senking av setet. Rotering av rygglenet med helling av setet (Kompensert Trendelemburg) Tannlegestolen kan styres fra følgende punkter: Tannlegens bord ( a ) (se avsnitt 5). Fotstyring multifunksjon ( b ) (se avsnitt 5.2). Assistentens bord ( a ) (se avsnitt 6) SIKKERHETSUTSTYR Apparatet har følgende sikkerhetsanordninger: Foten til tannlegestolen er utstyrt med en anordning ( l ) som, i tilfelle en hindring, vil umiddelbart blokkere senkingen og automatisk heve stolen for å frigjøre hindringen. Rygglenet er utstyrt med en anordning ( m ) som, i tilfelle en hindring, vil umiddelbart blokkere senkingen og automatisk heve stolen for å frigjøre hindringen SIKKERHETSANORDNINGER OBS! I tilfelle det skulle være nødvendig å stanse apparatet, må man bruke følgende anordninger: Trykknapper for manøvrering av stolen ( a ) eller ( c ). Når man trykker på én av knappene som manøvrerer stolen blokkeres alle bevegelser i apparatet. Fotkontroll ( b ). Når man bruker fotkontrollen blokkeres alle bevegelser i apparatet. Fotkonsoll på stolen ( i ). Når man bruker fotkonsollen til stolen, blokkeres alle bevegelser i apparatet. 10 NO

11 4.3. REGULERBAR HODESTØTTE Det finnes to typer hodestøtter: (1) med manuell blokkering av puten (2) med pneumatisk blokkering av puten Regulering av hodestøttens høyde. med manuell blokkering ( 1 ): Stangen til hodestøtten plasseres ved hjelp av en magnetkobling. Brukeren må løfte hodestøtten opp eller skyve den ned til ønsket høyde. med pneumatisk blokkering ( 2 ): Trykk på låseknappen ( u ) og hold den inne mens du setter hodestøtten i ønsket stilling. Når man har funnet riktig stilling, slipper man knappen ( u ) for å blokkere hodestøtten igjen. Innretting av puten. med manuell blokkering ( 1 ): Skru låseknotten ( k ) mot urviseren. Plassere puten i ønsket stilling og skru låseknotten fast igjen. med pneumatisk blokkering ( 2 ): Trykk på låseknappen ( u ) og plassere puten i ønsket stilling mens du holder knappen inne. Når man har funnet riktig stilling, slipper man knappen ( u ) for å blokkere puten igjen. Korrekt plassering av hodestøtten. OBS! For korrekt bruk av hodestøtten skal pasientens hode plasseres som vist på figuren. Anvisninger for bruk. OBS! Maksimal tillatt belastning på hodestøtten: 30 kg. Manøvrer ikke hodestøtten mens pasienten lener seg mot den. Endre ikke hodestøttens retning uten å ha åpnet låsemekanismen. Den pneumatiske låsemekanismen kan bare brukes når luftkretsen er satt under trykk og utstyrsenheten er slått på BEVEGELIGE ARMLENER (VALGMULIGHET) Nedfelling av det bevegelige armelenet. Drei armelenet med klokken og før det helt ned for å gjøre det enklere for pasienten å gå ut av stolen. Fjerning av det bevegelige armelenet. Før armlenet i vertikal posisjon og dra det ut av setet. Maksimal tillatt last på armlenet: 68 Kg. NO 11

12 5. FUNKSJON TANNLEGENS BORD Plassering av instrumentene. Plasseringen av instrumentene på bordet defineres av kunden i bestillingsfasen. Aktivering av instrumentene. Sprøyten er alltid aktiv (se avsnitt 5.3). Herdelampen slås på med bruk av den egnede tasten når instrumentet er tatt ut (se avsnitt 5.7). Intraoralt kamera aktiveres når instrumentet er tatt ut (se avsnitt 5.8). Den innebygde sensoren ZEN-Xi er alltid aktiv hvis koblet til ekstern PC (se avsnitt 5.9). Alle instrumentene, når de er tatt ut, håndteres med fotstyring (se avsnitt 5.2). Instrumentenes innbyrdes avhengighet. Samtidig bruk av instrumentene hindres av en innretning for innbyrdes avhengighet. Det første instrumentet som blir tatt ut er det operative instrumentet. De som taes ut etter det vil deaktiveres av innretning for innbyrdes avhengighet. Innretning for innbyrdes avhengighet gjør det mulig å skifte et bor samtidig som et annet brukes på pasienten. Plassering av tannlegens bord. Tannlegens bord kan beveges i alle retninger. For å justere bordets høyde og/eller dens horisontale flate er det nok å dreie på håndtaket ( a ). MERK utgave CONTINENTAL: for å justere høyden til bordet er det nødvendig å trykke på knappen ( A ) for frigjøring av bremsen. MERK utgave SIDE DELIVERY (bord med fiksert høyde). høyden til tannlegens bord kan kun bestemmes i innstallasjonsfasen til apparatet (se avsnitt 2.4). MERK utgave SIDE DELIVERY (bord med regulerbar høyde). for å justere høyden er det nødvendig å trykke på knappene heve/senke (se avsnitt 5.1). Funksjonstid for heving/senking av bordet SIDE DELIVERY, justerbart i høyden: arbeid uten stopp maks 2 minutter - pause 18 minutter. Innretning for å stoppe armene som henter instrumenter (kun bord utgave CONTINENTAL). Dersom en slik innretning er ønsket er det mulig å stoppe armen som henter instrumenter i posisjonen instrumenter tatt ut. Innsetting av innretningen utheves med et mekanisk hopp som skjer omtrent i 2/3 av armens bane. For å gjenopprette den opprinnelige posisjonen er det nok å føre armen til endestopp. 12 NO

13 Brett til bord utgave CONTINENTAL. Brettet ( f ) er i rustfritt stål og kan lett taes av den respektive støttinnretningen. Maksimal vekt tillatt på brettet ( f ): 2 Kg jevnt fordelt. Rengjøring av tannlegebordets håndtak. Rengjør tannlegens bord med bruk av egnet vaskemiddel (se avsnitt 1.4). Rengjøring av tannlegens bord. Rengjør tannlegens bord med bruk av egnet vaskemiddel (se avsnitt 1.4). MERK for bord utgave CONTINENTAL: instrumentholderen (x) er avtagbar for å lette rengjøringen. Den er festet med magneter så for å fjerne den er det nok å ta den ut. Instrumentholderen ( u ) i silikon kan også steriliseres i autoklave på 121 (gummisyklus). Avtagbare slanger til instrumentet. Alle instrumentene er utstyrt med avtagbare slanger for å lette rengjøringen. MERK for bord utgave CONTINENTAL: for å fjerne slangene er det nødvendig å fjerne instrumentholderen og deretter skru av de respektive festeringene i plast. MERK for bord utgave INTERNATIONAL: for å fjerne slangenene det nok å skru av de respektive festeringene i plast som befinner seg under bordet. Slå av operasjonsenheten før du fjerner slangene til instrumentet. Etter å ha slått av operasjonsenheten tømmes sprøytens slanger ved å trykke på de respektive knappene for luft og vann på karet, helt til det ikke lenger kommer ut sprayvann. Slangene til instrumentene som TURBIN, MIKROMOTOR OG TANNSTEINFJERNER inneholder vann. Det anbefales derfor å demontere slangen ved å holde håndstykket mot karet. Når slangen monteres er det nødvendig å være forsikret om at de elektriske kontaktene er tørre og at festeringene i plast er strammet godt til. Hver slange må kun monteres tilbake i setet til det respektive instrumentet. Rengjør instrumentets slange med bruk av egnet vaskemiddel (se avsnitt 1.4). Instrumentenes slanger er IKKE egnet til å bli plassert i autoklaven eller kaldsterilisering i bad. NO 13

14 5.1. TANNLEGENS STYREPANEL De forskjellige tastaturene for instrumentbordene L6 er følgende: (1) Tastatur til følgende modeller: L6 CONTINENTAL (2) Tastatur til følgende modeller: L6 SIDE DELIVERY Beskrivelse av knappene: Knapp ØK: øker de innstilte verdiene. Knappen REDUSERE: reduserer de innstilte verdiene. Knapp slette bilder til intraoralt kamera. Knapp som slår på/slår av operasjonslampen. Knapp slå på/slå av belysningen til optiske fibre (on/off). Betjeningsknapp snu rotasjonsretningen til mikromotoren. Betjeningsknapp for styring av karet mot klokken. (kun med motorisert kar). Betjeningsknapp for styring av karet med klokken. (kun aktiv med motorisert kar). Knapp for hjelpefunksjoner (fri ) Knapp for innføring/eksludering av SHS systemet. ( aktiv kun hvis det finnes SHS system) Returknapp til posisjon i nødsituasjon. Knapp for aktivering av hygieneprosedyre. Returknapp til nullstilling. Knapp som fyller vann i karet. Knapp som fyller vann i koppen. Knapp for heving av tannlegens bord. (kun modeller SIDE DELIVERY). Knapp for heving av tannlegens bord. (kun modeller SIDE DELIVERY). Knapp for lagring av tannlegestolens posisjoner. Returknapp til skylleposisjon. Knapp for å heve stolen og gjeninnstilling av posisjon program A. Knapp for å heve stolryggen og gjeninnstilling av posisjon program B. Knapp for å senke stolen og gjeninnstilling av posisjon program C. Knapp for å senke stolryggen og gjeninnstilling av posisjon D. funksjonene til knappene for bevegelse av tannlegestolen. Lett trykk: aktivering av automatisk gjeninsetting av programmert posisjon: Lengre trykk: aktivering av manuell posisjon. 14 NO

15 Varselikon som vises på skjermen: Ikon for instrument i posisjon 1 tatt ut (tannlegens bord). Ikon for instrument i posisjon 2 tatt ut (tannlegens bord). Ikon for instrument i posisjon 3 tatt ut (tannlegens bord). Ikon for instrument i posisjon 4 tatt ut (tannlegens bord). Ikon for instrument i posisjon 5 tatt ut (tannlegens bord 6 instrument) Ikon for instrument i posisjon 6 tatt ut (assistentens bord). Ikon WHE system i drift. Ikon for beholder med desinfeksjonsmiddel i reserve. Ikon for aktiv spray på instrumentet tatt ut. Ikon for optisk fiber i drift. Ikon for aktivert rotasjon mot klokken til elektrisk mikromotor. Ikon for innsatt S.H.S system. Ikon for beholder med desinfeksjonsmiddel i reserve. Ikon for innført MIRROR funksjon (intraoralt kamera) Ikon for innført ENDO funksjon (intraoralt kamera) Ikon for aktivert SKYLLE syklus. Ikon for varsling om kar i interferensområde. Indikator av antall dreininger / prosent av de dynamiske insrumentenes kapasitet. Feilmeldinger. Under driftsfasene kan systemet varsle om feilfunksjon til instrumentbordet. I så tilfelle vil det vises en feilmelding Exxx på styrepanelet som forblir synlig til problemet er løst (se avsnitt 10). Dersom feilfunksjonen ikke er farlig vil instrumentbordet fortsette å fungere. for at feilmedlingen skal bli borte er det nok å trykke på knappen ØK. NO 15

16 INNSTILLING AV "SKYLLEPOSISJON" OG "AUTOMATISK TILBAKESTILLING" AV TANNLEGESTOLEN Juster tannlegestolen i ønsket posisjon med bruk av de manuelle bevegelsesknappene. Aktiver lagringsmodus ved å trykke på LAGRING og hold den nede i minst 2 sekunder. Når lagringsmodusen er aktivert høres et kort lydsignal (PIPESIGNAL) og nummer 0 blinker på styrepanelets skjerm. for å gå ut av lagringsmodusen uten å utføre endringer er det nok å trykke på knappen LAGRING og holde den nede i minst 2 sekunder. Trykk på knappene "Automatisk tilbakestilling" eller "Skylleposisjon" for å knytte posisjon til knapp (eks. "Skylleposisjon"). utført lagring bekreftes av at det på skjermen vises nummeret til knappen som er valgt: 5 = AUTOMATISK TILBAKESTILLING 6 = SKYLLEPOSISJON knappen "Skylleposisjon" bringer rygglenet i skylleposisjon uten å endre på stolens posisjon. Ved å trykke på knappen igjen vil stolen gå tilbake i posisjon PROGRAMMERING AV TANNLEGESTOLENS POSISJONER Juster tannlegestolen i ønsket posisjon med bruk av de manuelle bevegelsesknappene. Aktiver lagringsmodus ved å trykke på LAGRING og hold den nede i minst 2 sekunder. Når lagringsmodusen er aktivert høres et kort lydsignal (PIPESIGNAL) og nummer 0 blinker på styrepanelets skjerm. for å gå ut av lagringsmodusen uten å utføre endringer er det nok å igjen trykke på knappen LAGRING og holde den nede i minst 2 sekunder. Trykk på knappene 1 eller 2 eller 3 eller 4 for å knytte posisjon til knapp (eks. 3). på skjermen til styrepanelet vises nummeret til knappen som er valgt (eks. 3) som bekrefter utført lagring NØDKNAPP Denne knappen brukes i nødsituasjoner for å bringe pasienten i Trendelemburg-posisjon. Trendelemburg er innstilt på forhånd og kan ikke endres på. 16 NO

17 5.2. FOTSTYRING Det finnes forskjellige typer fotstyring: (1) Fotstyring med "multifunksjon". (2) Fotstyring med "trykkfunksjon". (3) Fotstyring med "Power Pedal". fotstyring med "sidestyring" og "trykkfunksjon" de finnes i tillegg i TRÅDLØS utgave FOTSTYRING MED "MULTIFUNKSJON" Beskrivelse av delene. 1 Håndtak. 2 Kontrollspak. 3 Kontroll av stolbevegelser. 4 Kontroll av chip-air/fører pasienten tilbake til skylleposisjon. 5 Kontroll av Water Clean System /Automatisk retur av stol. 6 LED-lys (ikke aktivert). 7 LED-lys som viser batteritilstanden (kun TRÅDLØS utgave). Kontrollspak ( 2 ). Når instrumentet er trukket ut Start instrumentet. Reguler de roterende instrumentenes turtall. Mot høyre, funksjon med spray (hvis det valgte instrumentet har dette). Når arbeidet er avsluttet blåses det automatisk litt luft gjennom instrumentet for å fjerne eventuelle væskedråper i sprayslangen. OBS! Disse stolfunksjonene aktiveres ved å holde grenseposisjonen i minst 2 sekunder. Joystick funksjon for manøvrering av stolen ( 3 ). Styrer følgende manøvrer: Heve stolsetet. Reise opp stolryggen. Senke stolsetet. Senke stolryggen. Slipp kontrollen for å avbryte manøveren. Alle kontrollknappene for manøvrering av stolen er blokkerte når ett av instrumentene er trukket ut og man bruker fotkontrollen. NO 17

18 Venstreknappens funksjon (4). Hold knappen inne (i minst 2 sekunder) når instrumentet tatt ut: Chip-air betjeningsknapp: sender en luftstråle mot turbinen eller mikromotoren. Luftstrålen utløses ved å trykke på knappen; luftstrålen stopper når man slipper knappen. Hold knappen inne (i minst 2 sekunder) når instrumentene er i hvilemodus: Aktivering av programmet "Posisjon skylling pasient". ved å trykke på knappen igjen går stolen tilbake til arbeidsstilling. Høyreknappens funksjon (5). Hold knappen inne (i minst 2 sekunder) når instrumentet tatt ut: Styring av Water Clean System: sender en vannstrøm til instrumenter som f.eks. turbinen, mikromotoren og scaleren som renser sprayslangene. Vannstrålen utløses ved å trykke på knappen. Når man slipper knappen, avbrytes vannstrålen og en luftstrøm aktiveres automatisk for å fjerne eventuelle væskedråper i sprayslangene. Hold knappen inne (i minst 2 sekunder) når instrumentene er i hvilemodus: Aktivering av programmet "Automatisk tilbakestilling av stol". TRÅDLØS utgave. Denne fotkontrollen kan også fås i TRÅDLØS utgave (se avsnitt 5.2.4). Beskyttelse mot væskegjennomtrengning. Fotkontrollen er beskyttet mot væskegjennomtrengning. Beskyttelsesgrad: IPX1. Rengjøring. Rengjør fotkontrollen med et egnet vaskemiddel (se avsnitt 1.4). Hvis fotkontrollen glir på gulvet, må man tørke den sklisikre delen under pedalen ren for støv med en tørr klut. 18 NO

19 FOTSTYRING MED "TRYKKFUNKSJON" Beskrivelse av delene. 1 Håndtak. 2 Kontrollspak. 3 Kontroll av stolbevegelser. 4 Kontroll av chip-air/fører pasienten tilbake til skylleposisjon. 5 Kontroll av Water Clean System /Automatisk retur av stol. 6 LED-lys som viser funksjon med spray. 7 LED-lys som viser batteritilstanden (kun TRÅDLØS utgave). Kontrollspak ( 2 ). Funksjon: Trekk instrumentet ut. Start instrumentet med fotkontrollen ( a ). Juster turtallet/instrumenteffekten med kontrollspaken: - mot høyre: øker; - mot venstre: synker. Kontrollspaken regulerer instrumentets hastighet/effekt fra minimum til maksimum som er programmert på instrumentbordet. For å avbryte instrumentets funksjon, slipper du bare fotkontrollen ( a ). Hvis sprayen er aktivert, blåses det automatisk litt luft gjennom instrumentet når arbeidet er avsluttet, slik at eventuelle væskedråper i sprayslangen fjernes. OBS! Instrumentenes sprayfunksjon aktiveres og deaktiveres ved hjelp av knappene ( 4 ) eller ( 5 ). Et kort lydsignal varsler at kommutering er utført. LED-lampen (6) lyser og signaliserer funksjon med spray. Joystick funksjon for manøvrering av stolen ( 3 ). Styrer følgende manøvrer: Heve stolsetet. Reise opp stolryggen. Senke stolsetet. Senke stolryggen. Slipp kontrollen for å avbryte manøveren. Alle kontrollknappene for manøvrering av stolen er blokkerte når ett av instrumentene er trukket ut og man bruker fotkontrollen. NO 19

20 Venstreknappens funksjon (4). Funksjon Funksjon: Forlenget trykk (i minst 2 sekunder) med instrumentene i hvilemodus: Aktivering av programmet "Posisjon skylling pasient" ved å trykke på knappen igjen vil stolen føres i arbeidsposisjon. Hold knappen nede (i minst 2 sekunder) med instrumentet tatt ut: Betjeningsknapp Chip-air: sender en luftstråle mot Turbinen eller til Mikromotoren. Luftutslippet skjer ved å trykke på knappen; luftstrålen stopper når man slipper opp knappen. betjeningsknappen fungerer kun med Turbin og Mikromotor når de er i arbeidsposisjon. Hold knappen kort nede når instrumentet er tatt ut: Aktivering eller deaktivering av sprayen på instrumentene. Et kort lydsignal varsler om kommuteringen. LED-lampen (6) lyser og signaliserer funksjonen med spray. Funksjon til høyre tast ( 5 ). Funksjon: Forlenget trykk (i minst 2 sekunder) med instrumentene i hvilemodus: Aktivering av programmet "Automatisk tilbakestilling av tannlegestolen". Hold knappen nede (i minst 2 sekunder) med instrumentet tatt ut: Betjeningsknapp Water Clean System: åpne vannstrømmen til Turbinen, Mikromotoren og Ablatore for å skylle slangene til sprayene. Vannet skrus på ved å trykke på tasten; når tasten slippes opp stopper vannstrømmen og det sendes automatisk luft for å fjerne eventuelle dråper med væske i sprayenes slanger. Hold knappen kort nede når instrumentet er tatt ut: Aktivering eller deaktivering av sprayen på instrumentene. Et kort lydsignal varsler om kommuteringen. LED-lampen (6) lyser og signaliserer funksjonen med spray. TRÅDLØS utgave. Denne fotkontrollen kan også fås i TRÅDLØS utgave (se avsnittet "TRÅDLØS fotkontroll). Beskyttelse mot væskegjennomtrengning. Fotkontrollen er beskyttet mot væskegjennomtrengning. Beskyttelsesgrad: IPX1. Rengjøring. Rengjør fotkontrollen med et egnet vaskemiddel (se avsnitt 1.4). Hvis fotkontrollen glir på gulvet, må man tørke den sklisikre delen under pedalen ren for støv med en tørr klut. 20 NO

97050578 Rev.003 06/2015 A3PLUS

97050578 Rev.003 06/2015 A3PLUS 97050578 Rev.003 06/2015 2013 A3PLUS NO INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle forholdsregler...4 1.1. Symboler...4 1.2. Bruksområde og bruksmåte...4 1.2.1. Klassifisering og referansestandarder...4 1.2.2.

Detaljer

97050805 Rev. 00 15.01 FULL TOUCH2015 NORSKE

97050805 Rev. 00 15.01 FULL TOUCH2015 NORSKE 97050805 Rev. 00 15.01 FULL TOUCH2015 L9 NO NORSKE SAMMENDRAG 1. GENERELLE VARSLER... 4 1.1. SYMBOLER...4 1.2. RIKTIG BRUK OG BRUKSMÅTE...4 1.2.1. KLASSIFISERING OG REFERANSESTANDARDER...5 1.2.2. MILJØFORHOLD...5

Detaljer

97050618 Rev.003 06/2015 S200 - S220 TR

97050618 Rev.003 06/2015 S200 - S220 TR 97050618 Rev.003 06/2015 2013 S200 - S220 TR NO INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Generelle forholdsregler...4 1.1. Symboler...4 1.2. Riktig bruk og bruksmåte...4 1.2.1. Klassifisering og referansestandarder...5

Detaljer

97050809 Rev. 00 15.01 FULL TOUCH. S 380 T R c IT ALIANO

97050809 Rev. 00 15.01 FULL TOUCH. S 380 T R c IT ALIANO 97050809 Rev. 00 15.01 FULL TOUCH S 380 T R c NO IT ALIANO SUMMENDRAG 1. GENERELLE VARSLER... 4 1.1. SYMBOLER...4 1.2. RIKTIG BRUK OG BRUKSMÅTE...4 1.2.1. KLASSIFISERING OG REFERANSESTANDARDER...5 1.2.2.

Detaljer

97050644 rev.003 06/2015 SMART TOUCH. A7 Plus

97050644 rev.003 06/2015 SMART TOUCH. A7 Plus 97050644 rev.003 06/2015 SMART TOUCH A7 Plus INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle forholdsregler... 4 1.1. Symboler... 4 1.2. Riktig bruk og bruksmåte... 4 1.2.1. Klassifisering og referansestandarder...

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

97050830 Rev. 01 26.06. Airpower NORSKE...2

97050830 Rev. 01 26.06. Airpower NORSKE...2 97050830 Rev. 01 26.06 Airpower NORSKE...2 NO NORSKE 1. BEREGNET BRUK... 3 2. VIKTIGE ADVARSLER... 3 3. SYMBOLER... 3 4. TEKNISKE EGENSKAPER... 4 5. TILKOBLING TIL FORSYNINGSKABELEN... 4 6. MONTERING OG

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

97050842 Rev. 01 26.06 i-xr3 / i-xr3 L / i-xs4 NORSKE...2

97050842 Rev. 01 26.06 i-xr3 / i-xr3 L / i-xs4 NORSKE...2 97050842 Rev. 01 26.06 i-xr3 / i-xr3 L / i-xs4 NORSKE...2 NO NORSKE 1. BEREGNET BRUK... 3 2. VIKTIGE ADVARSLER... 3 3. SYMBOLER... 3 4. TEKNISKE EGENSKAPER... 4 5. TILKOBLING TIL FORSYNINGSKABELEN... 4

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

97050867 Rev. 01 26.06. Silent Power Evo 2 / 2L / 4L / 4L-K / Miniature / Miniature K NORSKE...2

97050867 Rev. 01 26.06. Silent Power Evo 2 / 2L / 4L / 4L-K / Miniature / Miniature K NORSKE...2 97050867 Rev. 01 26.06 Silent Power Evo 2 / 2L / 4L / 4L-K / Miniature / Miniature K NORSKE...2 NO NORSKE 1. BEREGNET BRUK... 3 2. VIKTIGE ADVARSLER... 3 3. SYMBOLER... 4 4. TEKNISKE EGENSKAPER... 4 5.

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

97050865 Rev. 00 15.05. Goldspeed EVO S1 / S1-L / M5-L / D1 / D1-L / R20-L / E16 NORSKE..2

97050865 Rev. 00 15.05. Goldspeed EVO S1 / S1-L / M5-L / D1 / D1-L / R20-L / E16 NORSKE..2 97050865 Rev. 00 15.05 Goldspeed EVO S1 / S1-L / M5-L / D1 / D1-L / R20-L / E16 NORSKE..2 NO NORSKE 1. BEREGNET BRUK... 3 2. VIKTIGE ADVARSLER... 3 3. SYMBOLER... 4 4. TEKNISKE EGENSKAPER... 4 5. MONTERING

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 serien Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 egenskaper og funksjoner Innhold 1 Innledning 2 2 Standarder 2 3 Minivator 2000 egenskaper og funksjoner 3 4 Å bruke Minivator

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn BodyWand BRUKERVEILEDNING BodyWand Vibrator for kvinner og menn Brukerveiledning Spesifikasjoner: Lengde: 30 cm Diameter: 6 cm Batteritype: ledning Lengde, ledning: 250 cm Vekt: 460 gram Produsent: Alternative

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Rev /2016 S200 - S220 TR

Rev /2016 S200 - S220 TR 97050618 Rev.005 06/2016 2013 S200 - S220 TR NO INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Generelle forholdsregler...4 1.1. Symboler...4 1.2. Riktig bruk og bruksmåte...4 1.3. Sikkerhetsinformasjon...6 1.4. Rengjøring

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD BRUKERVEILEDNING FOR MOBILT STELLEBORD Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 2 Gratulerer med valget av MONA stellebord. MONA stellebord er et praktisk og elegant mobilt stellebord for både barn og voksne. Stellebordets

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

97050229 Rev. 05 26.06. surgison 2/2D NORSKE..2

97050229 Rev. 05 26.06. surgison 2/2D NORSKE..2 97050229 Rev. 05 26.06 surgison 2/2D NORSKE..2 NO NORSKE 1. BEREGNET BRUK... 3 2. VIKTIGE ADVARSLER... 3 3. SYMBOLER... 4 4. TEKNISKE EGENSKAPER... 4 5. TILKOBLING TIL FORSYNINGSKABELEN... 4 6. MONTERING

Detaljer

spesialtoalett clos-o-mat

spesialtoalett clos-o-mat BrukerManual spesialtoalett clos-o-mat Palma Lima & Lima Vita Brukermanual CLOS-O-MAT Vi gratulerer deg med valget av dusj og føn toalett. Du har bestemt deg for originalen Clos-O-Mat som vi tror du kommer

Detaljer

Bruksanvisning 2015-12-01. Optimal evakueringslaken. Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291

Bruksanvisning 2015-12-01. Optimal evakueringslaken. Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291 Bruksanvisning 2015-12-01 Optimal evakueringslaken Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 2 Innledning 2 Produktbeskrivelse og -ytelse 5 Utpakking og installasjon

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 Mezzo HD lese TV Bruker- og vedlikeholdsveiledning Mezzo HD Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 1 Innholdsfortegnelse Mezzo HD lese-tv... 1 Generelt... 3 Produktbeskrivelse... 3 Medisinsk

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Brukerveiledning PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Gratulerer med valget av kvalitet og presisjon fra METTLER TOLEDO. Korrekt bruk av ditt nye utstyr i samsvar med denne Brukerveiledningen og regelmessig

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

ELEKTRONISK TERMOSTAT

ELEKTRONISK TERMOSTAT ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKSANVISNING OND-900 GENERELT OND-900 er en intelligent termostat fremst beregnet for elektriske ovner, og til erstatning av bimetalltermostat. OND-900 gir en jevn og behagelig

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene.

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer