Rev Airpower NORSKE...2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "97050830 Rev. 01 26.06. Airpower NORSKE...2"

Transkript

1 Rev Airpower NORSKE...2 NO

2 NORSKE 1. BEREGNET BRUK VIKTIGE ADVARSLER SYMBOLER TEKNISKE EGENSKAPER TILKOBLING TIL FORSYNINGSKABELEN MONTERING OG DEMONTERING AV HÅNDSTYKKET HASTIGHETSREGULERING INNSTILLING AV FUNKSJONSPARAMETERE VEDLIKEHOLD RENGJØRING, DESINFEKSJON OG STERILISERING REPARASJONER OG REVISJONER BRUKSMÅTE ARBEIDSMILJØFORHOLD TILLATTE MILJØFORHOLD VED TRANSPORT OG LAGRING LØSNING PÅ PROBLEMENE AVHENDING GARANTIVILKÅR PRODUSENT INSTRUKSJONER FOR BRUK NO

3 1. BEREGNET BRUK Dette medisinske utstyret er beregnet til bruk for tannleger, eventuelt også tannlegepersonell som er blitt autorisert til bruk av den ansvarlige tannlegen. Utstyret er beregnet til bruk på dentale behandlingsenheter i samsvar med direktiv 93/42/EØF og senere endringer og tillegg, i samsvar med IEC (III versj.) og installert i samsvar med gjeldende regelverk for medisinske lokaler, og med elektrisk anlegg i samsvar med normen IEC VIKTIGE ADVARSLER Før bruk er det viktig å lese anvisningene i denne håndboken nøye. Bruk av utstyret må skje i samsvar med bruksanvisningen. For korrekt tolkning av bruksanvisningen vil italiensk være det gjeldende språket. - Utstyret er ikke egnet for bruk med brennbar anestesigass som inneholder oksygen eller dinitrogenoksid. - Utstyret er ikke sterilt ved levering. Før bruk må man sørge for korrekt rengjøring og desinfeksjon. Dersom utstyret er steriliserbart, smør det før desinfeksjon ved autoklavering. - Bruk av strømdrevet utstyr kan virke inn på driften av innopererte apparater, så som pacemaker, eller lignende aktive apparater. Dersom man er tvil om behandling av pasienter som har slike apparater, anbefales det å henvende seg til eksperter i kardiologi eller annen kompetent lege. - Under bruk kan støv og fragmenter av materialer fra munnhulen til pasienten eller fra utstyret kastes ut (organisk og uorganisk støv, fragmenter av enheten eller spissene, biologisk materiale som potensielt er infisert). - Beskytt pasienten, så fremt mulig, ved bruk av kofferdamduk. - Instruer pasienten om å puste gjennom nesen dersom kofferdam ikke kan brukes. - Tannlegepersonellet må bruke egnet verneutstyr. - Kjøl ned operasjonsområdet tilstrekkelig under bruk. - Bruk kun håndstykker og vinklet bor merket CE som viser samsvar med direktiv 93/42/EØF, og følgende endringer og tillegg. - Bruk kun bor (eller andre egnede redskaper) som er merket CE som viser samsvar med direktivet 93/42/EØF og senere endringer og integrasjoner, laget av biologisk kompatible materialer i samsvar med regelverket ISO og med dimensjoner i samsvar med EN ISO Før hver gangs bruk, sjekk at håndstykket er riktig blokkert på mikromotoren og boret er låst fast på håndstykket. - Ikke bruk håndstykker som er skadet eller slitt. - Sjekk at en kjølende luftstrøm er til stede når motoren er i gang. Dersom kjøling ikke er til stede, må man stanse bruken av utstyret, og henvende seg til et autorisert servicesenter. - Ved synlige skader, uvanlige lyder og/eller vibrasjoner fra utstyret, eller dersom man oppdager for høye temperaturer, må man ikke bruke utstyret, men i stedet henvende seg til et autorisert servicesenter. Produsenten vil ikke være ansvarlig for sikkerheten, påliteligheten og ytelsene til utstyret dersom: - Man ikke følger de essensielle miljøkravene som er beskrevet i brukerhåndboken for instrumentbordet. - Montering, tillegg, justering, kalibrering ikke utføres av autoriserte tekniske fagfolk. - Det blir gjort endringer, inngrep, feil vedlikehold, man bruker deler som ikke er kompatible og/eller ikke originale deler. - Utstyret ikke brukes i samsvar med alle anvisninger for korrekt bruk av produktet. 3. SYMBOLER Symbol som varsler om ytterligere informasjon i utstyrets brukerhåndbok. Symbol som tilsvarer PÅFESTET DEL AV TYPE B i henhold til IEC Angir beskyttelsesgrad mot direkte og indirekte kontakter. Del som steriliseres ved autoklavering. Merke som viser konformitet med direktivet 93/42/EØF MEDISINSK UTSTYR, og påfølgende endringer og tillegg. Symbol for avhending i henhold til direktivene 2002/95/EF, 2002/96/EF og 2003/108/EF. NO INSTRUKSJONER FOR BRUK 3

4 4. TEKNISKE EGENSKAPER Maks. trykk Maks. hastighet Min. hastighet Maks. dreiemoment Maks. strømbelastning Trykkluftforsyning Vanntilførsel Forbruk Klassifisering Kobling på håndstykkesiden Kobling på kabelsiden Relevante retningslinjer Vekt Airpower 2,5-3 bar omdr./min omdr./min 4 Ncm 20 W 300 ± 20 kpa (3 ± 0,2 bar) 250 ± 20 kpa (2,5 ± 0,2 bar) Luftstrøm ~ 50 Nl/min Luftspray ~ 5 Nl/min Vannspray ~ 35 cc/min Klasse IIa (Direktiv 93/42 EØF og senere endringer og tillegg) Klasse II type B (IEC ) I samsvar med ISO 3964 og kompatibel med INTRAmatic Lux I samsvar med ISO 9168 type 3 (4 standard utganger) IEC IEC IEC ISO EN ISO g For at utstyret skal kunne fungere korrekt, må det kobles til den spesielle tilkoblingskabelen. Produsenten forplikter seg til å skaffe, dersom dette forespørres, kretsskjema, lister over komponentenes deler, anvisninger for finjustering og annen informasjon som kan være nyttig for autoriserte tekniske fagfolk. Produsenten forbeholder seg rettigheten til å utføre endringer på ethvert tidspunkt og uten krav om forvarsel. 5. TILKOBLING TIL FORSYNINGSKABELEN Sett motoren inntil kabelen og vri den i forhold til kabelen, helt man finner tilkoblingsposisjonen. Før motoren inn helt til bunns og skru til festeringen. 6. MONTERING OG DEMONTERING AV HÅNDSTYKKET Man kan anvende håndstykker som er i samsvar med ISO 3964 og type INTRAmatic Lux. Før håndstykket inn i koblingsenheten og trykk det helt til bunns, til man hører et "klikk". Monter aldri håndstykket på en motor som er i rotasjon. For å koble håndstykket fra motoren, trekker man lett. 7. HASTIGHETSREGULERING 1- Maks. hastighet 2-50 % av maks. hastighet 3- Høyrerotasjon (F) 4- Venstrerotasjon (R) Luftmotoren er ved første bruk regulert til "F" høyrerotasjon. 4 INSTRUKSJONER FOR BRUK NO

5 8. INNSTILLING AV FUNKSJONSPARAMETERE Funksjonsmåten, hastighetsregulering, aktivering av spray, stiller man inn ved hjelp av betjeningskontrollene på behandlingenheten. Se bruksanvisningen for behandlingsenheten for å finne innstillingene for driftsparameterne. 9. VEDLIKEHOLD Man må smøre O-ringene plassert på koblingsenheten for håndstykket med silikonbasert smøremiddel minst en gang per uke. Smør på et tynt lag med smøremiddel på fingertuppen, med engangshansker på, og smør utover med fingrene. I tilfeller der sprayen blir forsynt med væsker som potensielt kan gi avleiringer, må man skylle gjennom kretsen med vann etter bruk. Produsenten anbefaler årlig kontroll eller revisjon av anordningen utført av godkjent servicetekniker. 10. RENGJØRING, DESINFEKSJON OG STERILISERING Før man starter hygieneoperasjonene må man koble håndstykket fra mikromotorene og motoren fra kabelen. For å opprettholde et trygt hygienenivå, må man etter hver gangs bruk og innen kort tid, rengjøre, desinfisere og, dersom dette er aktuelt, sterilisere mikromotoren. Steriliserbare mikromotorer kjenner man igjen ved det grafiske symbolet som finnes i avsnittet "Symboler". For rengjøring og/eller desinfeksjon utvendig av mikromotoren, bruk gasbind eller bomull dyppet i 70 % etylalkohol. Steriliseres i autoklav ved damp som holder maks. 135 C 220 kpa (2,2 bar) 5 minutter (testet 250 sykluser - EN ISO 14457). Før hver syklus i autoklav, må man smøre mikromotoren med smøresprayen DAILY OIL, som påføres med et enkelt støt. Monter motoren tilbake på kabelen, og aktiver den helt til det overflødige smøremidlet tyter ut. Tørk av utsiden på mikromotoren med gasbind eller bomull, før man starter steriliseringen. - Ikke bruk rengjøringsmetoder basert på ultralyd. - Ikke senk mikromotoren ned i desinfeksjonsvæsker eller steriliseringsvæsker. - Ikke steriliser anordningen med steriliseringsanordninger basert på tørr varme. - Ikke la mikromotoren ligge i autoklaven etter at syklusen er ferdig. - Kontroller autoklaven med jevne mellomrom etter anvisningene gitt av produsenten. Steriliseringstemperaturer som overstiger den angitte grensen kan ødelegge mikromotoren. 11. REPARASJONER OG REVISJONER Installasjon, revisjoner, finjusteringer og reparasjoner av anordningen må utføres av teknisk personell som er godkjent av produsenten. 12. BRUKSMÅTE Intermitterende bruksmåte. Den beregnede driftssyklusen har følgende intervaller: Type instrument Drift (minutter) Pause (minutter) Airpower ARBEIDSMILJØFORHOLD - Omgivelsestemperatur C - Relativ luftfuktighet % (uten kondens) - Atmosfærisk trykk hpa ( mbar) 14. TILLATTE MILJØFORHOLD VED TRANSPORT OG LAGRING - Omgivelsestemperatur fra -20 til +70 C - Relativ luftfuktighet 8-80 % (uten kondens) - Atmosfærisk trykk hpa ( mbar) NO INSTRUKSJONER FOR BRUK 5

6 15. LØSNING PÅ PROBLEMENE FEIL MULIGE ÅRSAKER FORESLÅTT INNGREP Motoren er blokkert. Smør håndstykket. Motoren går ikke rundt. Håndstykket er blokkert. Send håndstykket til teknisk Kontrollkortet er ødelagt. Kabelen til instrumentet har brudd. Motoren går rundt, men det er ikke Justeringskommandoen er ødelagt. mulig å justere hastigheten. Kontrollkortet er ødelagt. Motoren fungerer støtvis. Kabelen til instrumentet er defekt. Bytt kabelen til instrumentet. Skader på lagrene. Dreiemomentet er innstilt til Gjenopprett riktig innstilling. minimum. Motoren leverer ikke tilstrekkelig Endodontisk driftsmodus er valgt. Gjenopprett riktig innstilling. dreiemoment. Strømforsyningsenhet/motor ødelagt. Ikke tilstrekkelig kjøleluft. Motoren overopphetes. Smør håndstykket. Håndstykke med sterk friksjon. Send håndstykket til teknisk Trekk ut og sett inn igjen Håndstykket er ikke korrekt innsatt. håndstykket. Motoren roterer normalt. Send håndstykket til teknisk Boret går ikke rundt. Håndstykket er ødelagt. Motorkoblingen er defekt. Håndstykket roterer med motoren. Håndstykket er blokkert. Send håndstykket til teknisk Håndstykket er ikke satt inn i Håndstykke ødelagt. Bytt ut håndstykket. koblingsenheten. Koblingsringen på motoren ødelagt. Vannlekkasje på håndstykket. O-ringer ødelagte eller slitte. Bytt pakningene. Vannlekkasje ved tilkoblingen på kabelen. O-ringer ødelagte eller slitte. Bytt pakningene. 16. AVHENDING Avhendingen av utstyret må skje i samsvar med regelverket for elektrisk og elektronisk utstyr, i henhold til nasjonale forskrifter i det enkelte land. Materialene som er blitt brukt til framstillingen utgjør ingen fare ved kontakt eller eksponering for mennesker og for dyr. 6 INSTRUKSJONER FOR BRUK NO

7 17. GARANTIVILKÅR Produsenten gir brukeren en garanti på 12 måneder fra installasjonsdatoen. Garantien dekker alle funksjonsfeil samt material- eller produksjonsfeil. Ved velbegrunnede klager vil produsenten eller et autorisert serviceverksted reparere eller erstatte produktet. For å ha rett til gratis reparasjon eller erstatning kreves det at kjøperen sender inn anordningen sammen med kjøpsbeviset, hvor produktreferanse, serienummer og dato for kjøpet tydelig kommer frem. Garantien er ugyldig dersom skaden og dens konsekvenser skyldes ikke anbefalte inngrep, eller endringer av produktet utført av tredjeparter som ikke er autorisert av produsenten, eller hvis man bruker deler og komponenter som ikke er originale. Man utelukker anerkjennelse av eventuelle andre krav, uansett opprinnelse, spesielt krav om erstatning og renter. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader på ting, personer og konsekvenser som følger av: - Overdreven slitasje. - Montering av instrumenter på enheten som ikke er i samsvar med EU-forskriftene. - Tukling med utstyret og vedlikehold utført av ikke godkjent personell. - Bruk av tilbehør og reservedeler som ikke er originale. - Manglende overholdelse av anvisningene for bruk, montering og vedlikehold samt feil bruk av produktet. - Uvanlige kjemiske, elektriske eller elektroniske påvirkninger. - Feil tilkoplinger (luft, vann, strøm). Garantien dekker ikke ledere, som for eksempel fleksibel «fiberoptikk» samt alle komponenter som er laget av syntetisk materiale. 18. PRODUSENT Produsert av Hovedkontor/ Head Quarter CEFLA sc - Via Selice Provinciale, 23/a Imola (BO) Italia Tlf. +39/ Faks Fabrikk/Plant CEFLA DENTAL GROUP - Via Bicocca, 14/c Imola (BO) Italia Tlf Faks NO INSTRUKSJONER FOR BRUK 7

97050842 Rev. 01 26.06 i-xr3 / i-xr3 L / i-xs4 NORSKE...2

97050842 Rev. 01 26.06 i-xr3 / i-xr3 L / i-xs4 NORSKE...2 97050842 Rev. 01 26.06 i-xr3 / i-xr3 L / i-xs4 NORSKE...2 NO NORSKE 1. BEREGNET BRUK... 3 2. VIKTIGE ADVARSLER... 3 3. SYMBOLER... 3 4. TEKNISKE EGENSKAPER... 4 5. TILKOBLING TIL FORSYNINGSKABELEN... 4

Detaljer

97050806 Rev. 00 15.01 NORSKE

97050806 Rev. 00 15.01 NORSKE 97050806 Rev. 00 15.01 2015 L6 NO NORSKE SAMMENDRAG 1. GENERELLE VARSLER... 4 1.1. SYMBOLER...4 1.2. RIKTIG BRUK OG BRUKSMÅTE...4 1.2.1. KLASSIFISERING OG REFERANSESTANDARDER...5 1.2.2. MILJØFORHOLD...5

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Brukermanual KB-7230

Brukermanual KB-7230 NO Brukermanual KB-7230 Kjøleboks Kjære kunde, Gratulerer og takk for kjøpet av dette høykvalitets produktet. Vær vennlig og les denne bruksanvisningen omhyggelig, slik at du blir i stand til å få best

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Norsk. positive airway pressure device

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Norsk. positive airway pressure device VPAP IV VPAP IV ST positive airway pressure device User Guide VPAP IV VPAP IV ST ENHET FOR POSITIVT LUFTVEISTRYKK Brukerveiledning Innhold Introduksjon............................................... 1

Detaljer

Leica DM750 P Bruksanvisning

Leica DM750 P Bruksanvisning Leica DM750 P Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Ferdig! 25 Gå! 36 Vedlikehold av mikroskopet 38 Størrelser 42 Bruksanvisning for Leica DM 750P 2 Innhold

Detaljer

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: October 2013 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com E5 Tepperenser Norsk Brukerhåndbok Model 9004198-230V www.tennantco.com 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* DRIFT Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell.den inneholder nødvendig drifts-- og

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

Bruksanvisning. EQ-serien elektrisk kjettingtalje (125 kg til 1 t) Oversettelse av original bruksanvisning

Bruksanvisning. EQ-serien elektrisk kjettingtalje (125 kg til 1 t) Oversettelse av original bruksanvisning U/M NO.EQ-03-CE-05 Oversettelse av original bruksanvisning EQ-serien elektrisk kjettingtalje (25 kg til t) Bruksanvisning Med opphengsbøyle (kun talje): EQ Med motordreven katt: EQM Med manuell katt: EQSP/EQSG

Detaljer

PR 25 roterende laser

PR 25 roterende laser PR 25 roterende laser Det er viktig at bruksanvisningen leses før apparatet tas i bruk. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med apparatet. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med apparatet når

Detaljer

SpotOn. temperaturovervåkingssystem. 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok

SpotOn. temperaturovervåkingssystem. 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem 193 Innholdsfortegnelse Del 1: Innledning 195 Om denne håndboken 195 Bruksområde 195 Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Advarsel! Når du bruker et elektrisk apparat er det viktig å ta grunnleggende forhåndsregler, inkludert det følgende for å redusere faren for brann, elektrisk sjokk eller

Detaljer

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Brukermanual NRR 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Merknader Defibtech, LLC er ikke ansvarlig for feil i dokumentet eller

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Installasjonsveiledning Installasjon og Drift

Installasjonsveiledning Installasjon og Drift Installasjonsveiledning Installasjon og Drift Modell: Dakota 42-CE 0087 OBS IKKE KAS Den inneholder viktige drifts- og vedlikeholdsin struksjoner. IKKE KAST DENNE VEILEDNINGEN Les, forstå og følg disse

Detaljer

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP EBYH xxxxx F x O3 Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 3 Beskrivelse av apparatet, 4 Ombytting av døråpning,5 Installasjon,

Detaljer

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen Les dette først INNHOLD Innledning...3 Slik leser du denne håndboken... 4 Symboler...4 Ansvarsfraskrivelse... 4 Merknader... 4 Om Operating Instructions...5 Kontrollere maskinens innhold...6 Hovedenhet...

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN WELD PAK 2000 IM3051 04/2015 REV02 BRUKSANVISNING NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring 14 Lincoln Electric

Detaljer

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 1 Innhold: Håndbok NO 1. Generelt 2 2. Tilkobling til strømkilde 3 3. Deler 4 4. Montering

Detaljer