Om kommunens helhetlige boligkjede, informasjonsflyt, samarbeid ifm nye ettervernsboliger i Skustadgata 78-82

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om kommunens helhetlige boligkjede, informasjonsflyt, samarbeid ifm nye ettervernsboliger i Skustadgata 78-82"

Transkript

1 Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Saksnr./Arkivkode Sted Dato 13/ ASKER Om kommunens helhetlige boligkjede, informasjonsflyt, samarbeid ifm nye ettervernsboliger i Skustadgata Innledning Asker kommunestyret har vedtatt en «strategi for informasjon og kommunikasjon» i sak 0104/11 i kommunestyret. Denne tar utgangspunkt i Asker kommunes visjon og verdier, og legger prinsippene i den statlige kommunikasjonspolitikken til grunn. I strategien legges det til grunn at all vår kommunikasjon skal kjennetegnes av våre verdier: åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt. Det er utarbeidet prinsipper for god kommunikasjon med innbyggere som : tilpasset målgruppen - og at budskapet blir forstått inkluderende for alle uavhengig av alder, funksjonsdyktighet, kompetanse og kulturell bakgrunn aktiv og i forkant helhetlig for mottakeren uavhengig av hvordan kommunen er organisert Det er aspekter ved praktiseringen av informasjonsstrategien som kommunen må ta hensyn til i forhold til «vanskestilte innbyggere» og deres rettsvern. Det kan blant annet bety å ikke videreformidle sensitiv informasjon om enkeltpersoner. Det må også informere slik at den ikke bidrar til stigmatisering av grupper eller enkeltpersoner i samfunnet, som er i en sårbar livssituasjon. I informasjonsarbeidet benytter kommunen seg av de formelle avtalene vi har med lokale representanter som f.eks Velforbundet, FAU i skoler og barnehager, som kommunens naturlige samarbeidspartnere. Vi er også på tilbudssiden når det gjelder lokale initivativ 1

2 eller grupper. Det må også nevnes at når det gjelder regulering følges plan og bygningslovens bestemmelser for høring, medvikrking og evt klager. Kronologisk oversikt over informasjonsaktiviteter; 1. Idemyldring februar 2012 Gjennomgang og informasjon om prosjekt Skustadgata januar Deltagelse fra prosjektledelse, både fra Eiendom, Helse og Sosial, samt interesseorganisasjonen RIO, innbygger representanter og Vel lag. Innspill tas med videre i prosjektet Rådmann og ordfører hadde personlig møte med Hvalstad vel Rådmannen har egen samtale med representanter for aksjonsgruppen og bekrefter at notatet vil forelegges formannskapet for å presisere målgruppe og driftskonsept. 4. Møte Asker rådhus Informasjon til aksjonsgruppe, Vel lag og innbygger representanter Deltagende: Helse og sosialdirektør fra rådmannsnivå, Programleder for boligsosialt utviklingsprogram, Prosjektleder helse og sosial og representant fra plan og bygningsarbeid 5. Informasjonsskriv utsendt 30.04, til aksjonsleder for videre distribusjon 6. Allmøte Hvalstad skole Deltagende: Direktør for eiendom, kultur og teknikk Ragnar Sand Fuglum, Helse og sosialdirektør Aud Hansen, Programleder boligsosialt utviklingsprogram Christine Frantzen, Prosjektleder fra helse og sosial Skustadgata Monika Drangevåg, Prosjektleder prosjektutbygging eiendom Kanval Kamboj Spørsmål og svar innen følgende tema ble belyst; Profil, målgruppe, utvelgelse. Formål med leilighetene i Skustadgata, Oppfølging, tjenester, aktiviteter. Samarbeid med naboskap. Prosess, fremdrift prosjekt. Planprosess/regulering. Informasjonsprosess og medvirkning Ordfører har dialog om saken ifbm møte med rådmann. Ordfører blir holdt løpende orientert. 2

3 8. Formannskapsmøte Notat følger sak behandlet i formannskapet med videre utdyping av ovennevnte i pkt 4. Rådmannen foretar i tillegg en muntlig informasjon til formannskapet. Formelt høringsløp i forbindelse med reguleringsplan og byggemelding: Oppstart av reguleringsarbeidet er varslet med annonse i april. Når reguleringsforslaget er utarbeidet blir den lagt ut til høring. Dette blir annonsert og tilsendt vellet og berørte grunneiere. Reguleringsplanene blir så behandlet av bygningsrådet som innstiller til kommunestyret. Sakene er tilgjengelige og behandles i åpne møter. Parallelt med reguleringsplanen blir det utarbeidet byggemelding. Denne sendes berørte grunneiere og naboer. Klager blir behandlet av bygningsrådet og eventuelt fylkesmannen/miljødepartementet. Videre oppfølging Det er etablert en løpende kontakt og kommunikasjon med Hvalstad Vel og Aksjonsgruppa, vedrørende informasjonsbehov om reguleringsarbeid og fremdrift. Det er enighet om at det innkalles til møte når behov oppstår. I tillegg har Asker kommune invitert FAU til en dialog/informasjonsmøte. Møtedato fastsettes når behov er tilstede. Oppsummert har det vært en dialog i tråd med etablerte rutiner, der kommunen har stilt opp og besvart spørsmål og gitt informasjon til de berørte partene. Administrasjonen i Asker kommune er opptatt av å holde åpne og ryddige prosesser i prosjekter som dette, der innbyggere og interesseorganisasjoner skal bli hørt, og der innspill tas med i prosessene. Vedlegg: Kommunale utleieboliger for vanskeligstilte botrening i Skustadgata Helhetlig bolig og tjenestekjede for mennesker med rus relaterte utfordringer. 3

4 Notat Til: Ordfører Fra: Rådmann Skustadgata Kommunale utleieboliger for vanskeligstilte botrening Saksnr./Arkivkode Sted Dato 13/ ASKER Sammendrag Det vises til sak i formannskapet Utvalgssak 52/13. Formålet med dette notatet er å informere om og beskrive Skustadsgata «ettervernsboliger» som en del av en helhetlig strategi- og boligkjede for vanskeligstilte i kommunen, på vei til egen bolig. Asker kommune har gjennom lov en plikt til å tilby et nødvendig antall boliger og et tjenestetilbud til vanskeligstilte i kommunen. Kommunens skal bidra til at alle får et like godt hjelpetilbud uavhengig av sosial status og livssituasjon. Dette er bakgrunnen for at det er behov for å etablere et slikt tilbud som er spesielt tilrettelagte for mennesker med nedsatt boevne og som er vanskeligstilte i samfunnet. Notatet redegjør kort for målgruppe, et botilbud med en rusfri profil, kriterier for utvelgelse og tildeling, husleieavtale med vilkår, samarbeidsavtale med brukere og etterverns tilbud for booppfølging med bakgrunn i enkeltvedtak. Dette er sentrale virkemidler som kommunen kan benytte for å ivareta og følge opp brukernes behov og andre interesser i lokalsamfunnet. Rådmannen har innhentet kunnskap fra tilsvarende prosjekter i andre kommuner som viser at det er gjort gode erfaringer i forhold til det å plassere denne type tiltak i ordinære bomiljø eller boligområder. Det planlegges etablert 7 boenheter i Skustadgata med en«baseleilighet» for et tverrfaglig ambulant oppfølgingsteam. Disse skal bistå beboerne, skape trygge rammer rundt deres bosituasjon og samarbeid mot naboer og nærmiljø m.v. Dette forutsetter god planlegging, oppfølging og samarbeid med naboer, nærmiljø og velforbund mv. Det har vært tilrettelagt for informasjon og medvirkning i prosessen hvor blant annet Hvalstad vel og Asker velforbund har deltatt. Denne prosessen vil nå bli videreført og forsterket. Som en del av reguleringsprosessen er det nå sendt ut nabovarsel vedrørende prosjektet. Berørte parter vil i høringsprosessen få anledning til å ytre sine meninger og motforestillinger. 4

5 Innledning Kommunen plikter å ha strategier og virkemidler som forebygger og bekjemper bostedsløshet. Videre har kommunen etter Lov om sosiale tjenester et ansvar for å medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, samt å sørge for helse og sosialtjenester til befolkningen. Kommunens ansvar omfatter alle brukergrupper, herunder rusmiddelavhengige, personer med psykisk sykdom eller sosiale problemer. Kommunens har en plikt til å bidra til at alle skal få et like godt hjelpetilbud uavhengig av sosial status og livssituasjon, er bakgrunnen for at det er behov for å etablere tilbud som er spesielt tilrettelagte for mennesker som er særlig utsatt. Kommunale utleieboliger er ett virkemiddel i dette arbeidet og et tilbud til innbyggere som har problemer med å skaffe seg bolig av helsemessige, sosiale eller økonomiske årsaker. Kommunens plandokumenter kommunens boligsosiale arbeid Kommunestyret har vedtatt følgende planer for å følge opp kommunens ansvar i henhold til lovkravene: Boligsosialt utviklingsprogram Vedtatt i Kommunestyret Utvalgssak 50/12. Rusmiddelpolitisk Handlingsplan Vedtatt i Kommunestyret Utvalgssak 15/12. Boligsosial Handlingsplan Vedtatt i Kommunestyret Utvalgssak 17/10. Handlingsprogram med boligprogram tilknyttet boliger for vanskeligstilte. Vedtatt av kommunestyret Utvalgssak 109/12. Differensierte boliger og tjenester til rusavhengige Asker kommune utvikler nå en differensiert boligkjede for vanskeligstilte, herunder også rusavhengige, ved bruk av kommunale og statlige virkemidler. Forskning og erfaring tilsier at et tilpasset boligtilbud er en viktig faktor som kan bidra til å stabilisere livene til personer i sårbare situasjoner. En egnet bolig er ofte en forutsetning for at andre tjenester vil være virksomme og et boligtilbud med ulike typer boliger og oppfølgingstjenester, gjør det dermed mulig for kommunen å tilpasse tjenestene etter den enkeltes behov. Kommunestyret har gjennom Boligsosialt utviklingsprogram vedtatt å etablere en kjede av ulike boligpolitiske og sosialfaglige virkemidler, satt i system gjennom opprettelse av ulike boligtyper med varierende grad av helse og sosialtjenester. I denne sammenheng tilknyttet leietakere med nåværende eller tidligere rusavhengighet. Skustadgata 78-82, med rehabilitering som formål og tilknyttet tverrfaglig ambulant oppfølgingsteam, er en av flere i rekken av boliger for rusavhengige. Av andre tilbud nevnes midlertidige boliger (Hospits), sykehjemsplasser for personer med rus- og/eller psykisk lidelse, utleieboliger med stedlig bemanning og heldøgnstilsyn, bolig i privat leiemarked som en følge av 5

6 BOSO-prosjektet «Ungdom i bolig», egen eiet bolig som følge av bistand fra BOSO- prosjektene Bolighjelpen (samarbeid med frivillige) og Startlånsprosjektet. Skustadgata virkemidler for utvikling av funksjonelt botiltak Kommunen har ulike virkemidler for å designe et tilbud som fungerer både for den enkelte og for omgivelsene. Utvelgelse av målgruppe og profil, kriterier for tildeling, utvelgelse av beboere, metode i oppfølgingsarbeidet og samarbeidsavtale som supplement til husleieavtale og husleieregler er noen av dem. Målgruppen for Skustadgata boliger omfatter kvinner og menn som har gjennomført behandling for rusavhengighet og er rusfri ved tildeling og innflytting. Leietakerne skal ha et godt funksjonsnivå og derav ivareta seg selv og sin bolig, men vil trenge videre hjelp til å mestre sin livssituasjon og understøtte behandlingsresultatet. Aktiviteter i hverdagen, utdanning, arbeid, økonomistyring, vedlikehold/opprettelse av sosiale nettverk og fremtidig etablering i ordinært leie eller eiemarked vil stå sentralt i dette. Boligene skal ha en rusfri profil ved at tilbudet tilbys personer som har gjennomført rusbehandling, er motivert for å opprettholde rusfrihet og har motivasjon og vilje til aktivitet, utdanning, arbeid og til å skape endring. Det legges opp til individuell bo-oppfølging på bakgrunn av enkeltvedtak, med normalisering og integrering som rettesnor. Elementer fra prinsippene i metoden «Housing first», som at bostedsløse tilbys bolig med tverrfaglig oppfølging der de bor, vil stå sentralt. Det samme vil metodiske erfaringer fra boligtiltak i andre kommuner, og i egne rekker. «Housing first» og andre metoder viser at det å disponere en egen leilighet framfor et rom i et bofellesskap styrker den enkeltes rusmestring dermed også selvstendighet. Utvelgelse av leietakere og sammensetting av beboergruppe er en nøkkel til suksess. Som i Trondhjem kommunes prosjekt «Veiskillet» og Kirkens bymisjons «BYBO»- satsing, vil også Asker kommune oppsøke og gjøre seg kjent med potensielle leietakere i god tid før tildeling av bolig. Vurdering av motivasjon og virksom beboersammensetting vil være helt avhengig av en slik tilnærming. Leiekontrakten vil bli inngått med hjemmel i husleielovens kapitel 11, som omfatter boliger som skal benyttes til vanskeligstilte. Husleiekontraktene vil være tidsavgrenset, og inneholde nærmere vilkår som leietakeren må forplikte seg til å oppfylle. Dersom vilkårene brytes, kan kommunen si opp leieforholdet. Samarbeidsavtale utarbeides som supplement til kontrakten. Nyere forskning og erfaringer I Fafo-rapport 2012:48, «Samlokaliserte boliger og store bofellesskap. Perspektiver og erfaringer i kommunene», fremheves flere forutsetninger for gode samlokaliserte boligløsninger for rusavhengige; Sammensetningen av beboerne, tjenesteutøvelse, kvalitet i tjenestene, tilgang til arbeid, aktivitet og sosiale aktiviteter, deltakelse og integrering i nærmiljø, at boligtilbudene etableres i ordinære boligmiljøer, at bygningene ikke bør ha synlige tegn som markerer at de er for personer med bistandsbehov, og at det også finnes andre boliger for personer og situasjoner med andre utfordringer (jfr. prinsipp fra «Housing first»). Det bemerkes i rapporten at flere av 6

7 informantene gir uttrykk for at disse forutsetningene er mer avgjørende for om boligtilbudene er kvalitativt gode boligløsninger, enn størrelsen på prosjektene. Drammen kommune med prosjektet FRI, Bergen kommune med Kvinneprosjektet og Nøtterøy med sitt småhusprosjekt, melder alle om gode erfaringer i forhold til det å plassere sine tiltak i ordinære bomiljø eller boligområder. Husbanken bekrefter inntrykket av at de samlede erfaringene i forhold til klager fra naboskap er at disse er nærmest fraværende. Informasjonsprosess Kommunestyret vedtok utvalgssak 57/09, å flytte boligene for rusavhengige på Kraglund til annen lokalisering. Det ble foretatt et prinsippvedtak hvor hovedprinsippet var å skille boligene for nylig rusfrie fra boligene for leietakere i aktiv rus. Begge tiltak skulle fortsatt driftes av Seksjon rustiltak (SRT). I 2011 ble tomten i Skustadgata utpekt til formålet bo trening og ettervern. Leietakernes funksjonsnivå tilsa heldøgns bemanning for hjelp til elementære daglige oppgaver, små rom og mye fellesareal til aktiviteter. (Formannskapet , utvalgssak 130/11. Rom og funksjonsprogram for bo trening og etterverns boliger i Skustadgata). Rom og funksjonsprogrammet bygget på behovsvurderinger gjort i Mellom 2009 og 2012 ble nasjonale føringer for utforming av boliger til vanskeligstilte endret (jfr. NOU 2011:15. Rom for alle - En sosial boligpolitikk for fremtiden og Stortingsmelding nr Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk). Opprinnelige planer om institusjonsliknende bofellesskap samsvarte ikke med endringene. Samtidig erkjente kommunen at i den planlagte rekken av differensierte boliger for rusavhengige manglet et tilbud til godt fungerende personer som var kommet langt i sin rehabiliteringsprosess. Men som manglet bolig og ville trenge videre oppfølging for å mestre livssituasjon og understøtte behandlingsresultatet før etablering i ordinært leie eller eiemarked. Målgruppen var dermed den samme, men med bedre funksjonsnivå enn opprinnelig planlagt. I januar 2012 ble det avholdt idèmyldringsdag hvor ca. 40 interessenter fra kommunen, herav Hvalstad Vel og Asker velforbund, deltok. Det ble gitt informasjon om målgruppen og presentert innspill fra ulike tidsriktige boliger og tjenester. Etter informasjon og idéutveksling ble deltakernes innspill tatt i mot og det ble opplyst at innspillene ville bli inkludert i den videre vurderingen av tiltakets form og innhold, sammen med erfaringer fra andre kommuner og nyere forskning. Våren 2012 fikk en representant for Hvalstad Vel på spørsmål opplyst at man arbeidet med definering av innholdet men at det fremdeles var slik at tomten var tiltenkt kommunale utleieboliger for vanskeligstilte. At målgruppen var rusavhengige i rehabilitering var allerede definert i rom og funksjonsprogram og i forbindelse med idèmyldringsdagen. Prosjektledelsen har siden, på bakgrunn av innspill, egne faglige vurderinger og andres erfaringer utarbeidet skisse for profil, oppfølgingsmetode, virkemidler for godt bomiljø og metode for utvelgelse av leietakere. Dette, sammen med bygningstekniske vurderinger, ligger til grunn for vedtak i formannskapet av , utvalgssak Skustadgata bo trening/ prosjekt for bygging av 8 botreningsenheter. En arbeidsgruppe ledet av SRT arbeider med utforming av ytterligere detaljer knyttet til driften. 7

8 Informasjonsstrategi videre Neste trinn i informasjonsprosessen omfatter reguleringsprosessen. Det er sendt nabovarsel vedrørende byggehøyde og ytelsesgrad. Berørte parter vil i høringsprosessen få anledning til å ytre sine meninger og motforestillinger. Kommunen vil videre invitere naboskapet via Hvalstad Vel og Asker velforbund til samarbeid for å finne en god og virksom struktur for samhandling. Etter innflytting vil samarbeide og kommunikasjon ivaretas gjennom oppfølgingsteamet og deres base i serviceleiligheten. Notat Til: Fra: Komite for helse og omsorg Sosialtjenesten Bente Hildre Kopi: Aud Hansen Saksnr./Arkivkode Sted Dato 13/ ASKER Helhetlig bolig og tjenestekjede for mennesker med rusrelaterte utfordringer. Bakgrunn Notatet er en oppfølging av et oversendelsesforslag som ble fremmet i formannskapet Utvalgssak 52/13 Skustadgata botrening prosjekt for bygging av 8 botreningsenheter. Forslaget ble oversendt rådmannen uten realitetsbehandling. Oversendelsesforslaget lyder slik: Rådmannen kommer tilbake med en sak om en helhetlig behandlingskjede og et samordnet driftsopplegg for boligene (rusomsorg og ettervern i Asker). De ulike tiltakene som nå er under bygging og etablering sees inn i denne sammenheng. Sammendrag Notatet gir en oversikt over kommunens helhetlig bo- og tjenestekjede til mennesker med rusrelaterte utfordringer. Tjenestetilbudet er under videreutvikling og i perioden etableres det ulike bo- og oppfølgingstjenester. Tjenesteutviklingen er forankret i de 8

9 strategiske føringene slik det er vedtatt i Strategi 2020 med blant annet fokus på helhet i tjenesten, tidlig innsats og forebygging som virkemiddel. Med fokus på helhet i tjenesten er det iverksatt et OU-prosjekt som skal vurdere en samordning av tjenestene psykisk helse og rus. Videre vil det i løpet av høsten 2013 bli utarbeidet en temaplan for psykisk helse og rus. Oppsummert etableres følgende tiltak/ helhetlige kjede av differensierte boliger, tilhørende tjenester og driftsopplegg i perioden : Ordinære boliger Eiet eller leiet privat eller kommunal bolig. Enkeltstående småhus inngår som en del av kommunens boligtilbud. Eventuell oppfølging tilpasses individuelle behov etter enkeltvedtak. Et satsningsområde i det boligsosiale boligprogrammet er å øke antall enheter. Denne satsningen må sees i sammenheng med kommuneplanens boligbyggeprogram med fokus med bygging blant annet av leiligheter av varierende størrelse. Videre er det avsatt 30 mill kr. årlig i HP til kommunal boligbygging/kjøp til vanskeligstilte på boligmarkedet. Overgangsboliger for utleie etter institusjonsopphold Til dette formålet etableres Skustadgata med 7 boliger og en «baseleilighet». Dette tiltaket har rehabilitering som formål og vil være tilknyttet tverrfaglig ambulant oppfølgingsteam. Planlagt ferdigstillelse er Hospits Hospitstiltaket med 4 enheter på Kraglund vil utvides til 8 og lokaliseres på Fusdal 2. halvår Hospitset vil ha døgnbemanning og de som oppholder seg der vil ha oppfølging av NAV i nær tilknytning til andre tjenester som SRT, Psykososialt team, BFE, og feltpleien /helseavdelingen. Treningsboliger På Fusdal 4 etableres det 6 hybler som planlegges brukt til botrening for personer som ønsker det. Disse personene vil ha behov for nærmere kartlegging for å finne riktig tjenestenivå. Målet er at de skal kunne komme videre enten til egen bolig med oppfølging, bolig tilknyttet bemanning eller til behandling i 2. linjetjenesten. Omsorgsboliger På Fusdal 4 etableres det 8 utleieleiligheter/omsorgsboliger for mennesker med ROP lidelser. Disse boligene er i dag lokalisert på Kraglund og det vil være en videreføring av disse. Det vil ikke kreves rusfrihet for å få tildelt en omsorgsbolig. 9

10 Sykehjemsplasser Nesbru sykehjem står ferdig i 2017 med 72 sykehjemsplasser. Inntil 8 av plassene er til mennesker med tidligere rusrelaterte utfordringer med behov for pleie og omsorg på sykehjemsnivå. Kommunes boligsosiale arbeid Bolig er et grunnleggende behov for alle, og en forutsetning for å nyttiggjøre seg tjenester. Det boligsosiale arbeidet har høy nasjonal og kommunal prioritet og omfatter alt fra å skaffe boliger til å øke den enkeltes forutsetninger for å mestre boforholdet og hverdagen, ved å tilføre ressurser og senke terskler. Et mål i kommunens boligsosiale utviklingsprogram er å styrke boligtilbudet til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette gjøres gjennom flere ulike tiltak; blant annet gjennom arbeidet for å redusere antall utkastelser og redusere midlertidige botilbud. Erfaring viser at en stor del av de som sliter med rusmiddelbruk mangler tilfredsstillende boforhold og nødvendige oppfølgingstjenester i bolig. Kommunen har ulike virkemidler for å lage et kombinert bolig- og tjenestetilbud som fungerer både for den enkelte og for omgivelsene. Utvelgelse av målgruppe og profil, kriterier for tildeling, utvelgelse av beboere, metode i oppfølgingsarbeidet og samarbeidsavtaler som supplement til husleieavtale er noen av dem. Differensierte boliger og tjenester til rusavhengige i Asker Asker kommune utvikler nå en differensiert boligkjede for vanskeligstilte, herunder også rusavhengige, ved bruk av kommunale og statlige virkemidler. Forskning og erfaring tilsier at et tilpasset boligtilbud kan bidra til å stabilisere livene til personer i sårbare situasjoner. En egnet bolig er ofte en forutsetning for at andre tjenester vil være virksomme. Personer som søker om en kommunal utleiebolig er i ulike situasjoner, med ulike utfordringer og behov. Med variasjon i boligtyper sammen med individuell variasjon i oppfølging blir ikke boligen bare en bolig, men en bolig som fungerer for den som skal bo der. Et tilbud med ulike typer boliger og oppfølgingstjenester, gjør det mulig for kommunen å tilpasse tjenestene etter den enkeltes behov. Til sammen gir dette funksjonelle bolig- og tjenesteløsninger. Kommunestyret har gjennom Boligsosialt utviklingsprogram vedtatt å etablere en kjede av ulike boligpolitiske og sosialfaglige virkemidler, satt i system gjennom opprettelse av ulike boligtyper med varierende grad av helse og sosialtjenester. I denne sammenheng tilknyttet leietakere med nåværende eller tidligere rusavhengighet. Ansvarsfordeling mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten Som del av Samhandlingsreformen, er kommunehelsetjenesteloven og andre deler av den tidligere sosialtjenesteloven samlet i ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. (Helse og omsorgstjenesteloven). Pasientrettighetene er samlet i pasient- og 10

11 brukerrettighetsloven. Helse og omsorgstjenesteloven legger føringer for at kommunen har ansvar for alle brukere og pasienter uavhengig av diagnose. For å bidra til et helhetlig tilbud er kommunen og Helseforetaket pålagt å inngå samarbeidsavtaler blant annet i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering-/rehabilitering. Samarbeidsplikten gjelder alle pasientgrupper, også personer med rusproblemer. Asker kommunen har blant annet inngått lokal avtale med Blakstad sykehus og Asker DPS om retningslinjer for utskrivning av blant annet mennesker med rus og psykiske lidelser. Spesialisthelsetjenestens ansvar Helseforetakene skal sørge for at det er tilgjengelig poliklinisk behandling, dag- og døgnbehandling innen tverrfaglig spesialisert behandling. I døgntilbudet inngår tjenester for avrusning, stabilisering og utredning, og kort- og langtids døgnbehandling med varighet over ett år. I tillegg består tverrfaglig spesialisert behandling av legemiddelassistert rehabilitering (LAR) for opiatavhengige der behandling med metadon eller subbete inngår, i tillegg til andre behandlings- og oppfølgingstjenester. Viser for øvrig til Stortingsmelding 30 ( ) Se meg! Meldingen har fokus på en helhetlig rusmiddelpolitikk. Sammenhengende tjenestekjede I Strategi 2020 er forebygging og tidlig innsats beskrevet som et viktig prinsipp i all tjenesteutvikling. Og som et virkemiddel som kan forhindre sykdomsutvikling og utsette behovet for omfattende helse og omsorgstjenester. Tjenesteutviklingen til mennesker med rusrelaterte utfordringer bygger på dette prinsippet. Rusmiddelforebygging handler om et inkluderende samfunn og er et sosialpolitisk ansvar på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Det viktigste rusforebyggende arbeid er forankret i kommunen gjennom trygge bomiljø, gode fritidstilbud, helsestasjons- og skolehelsetjenester, barnehager og skoler. Mennesker med rusproblemer skal møtes med likeverd og respekt og kommunen har høye ambisjoner om å hjelpe mennesker ut av avhengighet eller til et mer verdig liv. Kommunen har et overordnet mål om å tilpasse tjenestene etter den enkeltes behov og gi mulighet for mestring, god helse og en verdig livssituasjon. (Strategi Helse og omsorg. Vedtatt av Kommunestyret 29/1-2013, utvalgssak 6/13.) Utgangspunktet er at mennesker med rusproblemer skal og bør få hjelp innenfor det ordinære tjenesteapparatet. For at alle skal få et like godt hjelpetilbud uavhengig av sosial status og livssituasjon, er det imidlertid behov for å supplere de vanlige tjenestene med tilbud som er spesielt tilrettelagt for mennesker som er særlig utsatt. Det kommunale rusarbeidet innebærer både forebygging, tidlig intervensjon, rehabilitering, behandling og skadereduksjon. Det er derfor mange instanser som vil være involvert i det kommunale rusarbeidet. Tjenester og tiltak kan omfatte: råd og veiledning, helsestasjon og skolehelsetjenesten, fastlege, bolig og oppfølgingstjenester i bolig, arbeids- og aktivitetsrettede tiltak, psykisk helsetjeneste, oppsøkende/ambulante tjenester, lavterskeltilbud, henvisning til og oppfølging under behandling i spesialisthelsetjenesten eller opphold i annen institusjon/fengsel. 11

12 Frivillighetsfeltet supplerer de kommunale tiltakene. Dette feltet har gode forutsetninger for å bidra til motivering og rehabilitering gjennom ulike aktivitets- og sysselsettingstiltak, nettverksbygging og boligtiltak. De bidrar til økt kapasitet og større mangfold i tjenesteapparatet med alternative faglige tilnærminger. De kan tilby aktiviteter som kommunene ikke er lovpålagt å tilby. Kommunen har et lovpålagt ansvar for å følge opp pasienter før, under og etter behandling i spesialisthelsetjenesten. Bolig er en helt nødvendig plattform for oppfølging når den innlagte ikke er pasient lengre, men en beboer i kommunen. Denne oppfølgingen skjer ofte i samarbeid med Asker distriktspsykiatriske senter (DPS) Vestre Viken Helseforetak, som kan ha et behandlingsansvar etter utskriving fra døgninstitusjon. Kommunen har ulike tiltak tilgjengelig for å hjelpe mennesker til selv å mestre livene sine. Behovet for arbeidsrettede tiltak dekkes gjennom NAV sine forskjellige tiltak, eksempelvis kvalifiseringsprogrammet som ble innført fra 1. januar Personer med rusmiddelproblemer kan fylle vilkårene for rett til program og inngå blant deltakerne. I tillegg har kommunen Aktiv på dagtid med et variert tilbud om aktiviteter samt FLYTprosjektet som tilbyr individuell bistand til ungdom som trenger hjelp for å komme i gang. Kirkens feltarbeid har arbeidstrening der mennesker som står langt unna arbeidslivet kan få utnyttet sitt potensiale, som for noen kan bety at de kommer ut i ordinært arbeid. For personer som forsøker å komme ut av et rusmiddelmisbruk, kan veiledning i økonomiforvaltning og gjeldshåndtering være en forutsetning for å få grep om egen tilværelse. Her kan gjeld til privatpersoner også være en utfordring. Oppfølging i bolig er et virkemiddel som for mange er avgjørende for at de skal kunne mestre livene sine og beholde en bolig. Et prosjekt i BOSO programmet vil resultere i et flerfaglig bo- oppfølgingsteam. Målet er å samle kompetansen på dette området, og dermed få større mulighet til å innrette hjelpen individuelt i forhold til hva slags behov den enkelte har uavhengig av diagnose. Kommunen bo- og oppfølgingstjeneste kan fremstilles slik: Bo-oppfølging 12

13 I det videre redegjøres det for de forskjellige boligtypene som er vedtatt etablert med beskrivelse av tilhørende driftsopplegg. Ordinære boliger Eiet eller leiet privat eller kommunal bolig. Et satsningsområde i det boligsosiale boligprogrammet er å øke antall enheter. I Handlingsprogrammet er det avsatt 30 mill.kr. årlig til bygging/kjøp av boliger til vanskeligstilte boligmarkedet. Satsningen må også sees i sammenheng med kommuneplanens boligbyggeprogram med fokus på utbygging blant annet av leiligheter av varierende størrelse. Enkeltstående småhus inngår som en del av kommunens boligtilbud. Eventuell oppfølging tilpasses individuelle behov etter enkeltvedtak. Til de kommunale utleieleilighetene i Gudolf Blakstadsvei er det etablert et treffsted/serviceleilighet som et tiltak knyttet til forbyggende bomiljøarbeid. Servicetilbudet er åpent 2 ganger pr. uke a 2 timer. Tilbudet bemannes av ulike faggrupper i samarbeid med Kirkens feltarbeid. Tilbudet har en god effekt på bomiljøet og medfører også individuell oppfølging ved behov. Overgangsboliger for utleie etter institusjonsopphold - Skustadgata Det planlegges etablert 8 boenheter i Skustadgata hvor en av leilighetene blir en «baseleilighet» for et tverrfaglig ambulant oppfølgingsteam. Teamet skal bistå beboerne, skape trygge rammer rundt deres bosituasjon og samarbeid mot naboer og nærmiljø mv. Målgruppen for Skustadgata boliger omfatter mennesker som har gjennomført behandling for rusavhengighet og er rusfri ved tildeling og innflytting. Leietakerne skal ha et godt funksjonsnivå og derav ivareta seg selv og sin bolig, men vil trenge videre hjelp til å mestre sin livssituasjon og understøtte behandlingsresultatet. Aktiviteter i hverdagen, utdanning, arbeid, økonomistyring, vedlikehold/opprettelse av sosiale nettverk og fremtidig etablering i ordinært leie eller eiemarked vil stå sentralt i dette. Boligene skal ha en rusfri profil ved at tilbudet tilbys personer som har gjennomført rusbehandling, er motivert for å opprettholde rusfrihet og har motivasjon og vilje til aktivitet, utdanning, arbeid og til å skape endring. Det legges opp til individuell bo-oppfølging på bakgrunn av enkeltvedtak, med normalisering og integrering som rettesnor. Elementer fra prinsippene i metoden «Housing first», som at bostedsløse tilbys bolig med tverrfaglig oppfølging der de bor, vil stå sentralt. Det samme vil metodiske erfaringer fra boligtiltak i andre kommuner, og i egne rekker. «Housing first» og andre metoder viser at det å disponere en egen leilighet framfor et rom i et bofellesskap styrker den enkeltes rusmestring og dermed også selvstendighet. Leiekontrakten vil bli inngått med hjemmel i husleielovens kapitel 11, som omfatter boliger som skal benyttes til vanskeligstilte. Husleiekontraktene vil være tidsavgrenset, og inneholde nærmere vilkår som leietakeren må forplikte seg til å oppfylle. Dersom vilkårene brytes, kan kommunen si opp leieforholdet. Samarbeidsavtale utarbeides som supplement til kontrakten. Hospits - Fusdal Det er vedtatt å etablere 8 hospitsplasser (midlertidige boliger) på Fusdal, som en erstatning og utvidelse av de 4 hospitsplassene som i dag er lokalisert på Kraglund. Tidligere ble 13

14 Hospitsplasser kjøpt i Oslo. En etablering i Asker gir en bedre mulighet for samhandling mellom de ulike oppfølgingstjenestene. Målgruppen for dette tilbudet er mennesker som er i en akutt vanskelig bosituasjon og som ofte står svært langt fra en mulighet til å etablere seg i det ordinære boligmarkedet. Kartlegging viser at de aller mest vanskeligstilte på boligmarkedet er unge voksne, gjerne menn mellom år med rus og/eller psykisk lidelse. Det er også den gruppen som benytter seg mest av hospits/midlertidig bolig. Tilbudet om hospits skal være kortvarig, men kan i noen tilfeller være nødvendig for å etablere kontakt med hjelpeapparatet og arbeide sammen for en bedre og mer varig løsning. Målet på sikt kan for den enkelte være vanlig utleiebolig tilknyttet oppfølging i ulik grad, men det kan også være at enkelte vil trenge å bo i bemannet omsorgsbolig. Hospitset vil ha stedlig bemanning på døgnbasis. Lokaliseringen i nærheten av Fusdalbråten 4 vil kunne bidra til god ressurs og kompetanseutnyttelse. Det er NAV som godkjenner opphold og som også vil være ansvarlig for å følge opp de som bor der. Det er en forutsetning at flere tiltak må samarbeide og dette blir koordinert gjennom boligsosialt utviklingsprogram. Treningsboliger - Fusdalsbråten 4 6 hybler De 6 hyblene er planlagt for botrening til personer som ønsker det. Enkelte av disse vil ha hatt opphold på hospitset på Fusdal og som er motivert for et annet bo og oppfølgingstilbud. Personalet tilknyttet Fusdal vil ha kompetanse til å foreta nødvendig kartlegging, og vil der det er nødvendig med spesialistkompetanse samarbeide med Spesialisthelsetjenesten tilknyttet Asker DPS. Omsorgsboliger Fusdalbråten 4 8 omsorgsboliger Målgruppen for de 8 utleieleiligheter er mennesker med ROP lidelser som nå er lokalisert på Kraglund og vil være en videreføring av disse. Det vil ikke kreves rusfrihet for å få tildelt bolig på dette boområdet. Fusdalsbråten 4 vil ha stedlig døgnbemanning og være en videreføring lik driften på Kraglund i dag. Dette betyr at det vil bli inngått leiekontrakter med hjemmel i husleielovens kapitel 11, som omfatter boliger som skal benyttes til vanskeligstilte. Husleiekontraktene vil være tidsavgrenset, og inneholde nærmere vilkår som leietakeren må forplikte seg til å oppfylle. Dersom vilkårene brytes, kan kommunen si opp leieforholdet. Samarbeidsavtale utarbeides som supplement til kontrakten. Sykehjemsplasser Nesbru sykehjem er planlagt med inntil 8 plasser for mennesker med ROP lidelser. (rus og psykisk lidelse) og som er somatisk syke. Beboerne som søkes inn her vil kunne tilhøre en yngre aldersgruppe enn de som tradisjonelt tilbys sykehjemsplass. Tilskuddsmidler Statens tilskudd til rusmiddelarbeid ble fra og med 2012 overført i rammetilskuddet til kommunene. Asker kommune har blant annet mottatt tilskudd til boteam. I tillegg er det søkt om midler til en stilling som skal videreføre og systematisere kompetansen fra samhandlingsteamet til kommunens tverrfaglige bo oppfølgingsteam. 14

15 Utvidet tilgjengelighet i SRT SRT sin vakttelefon er tilgjengelig frem til kl.22.00, og vil innen høsten 2013 være tilgjengelig hele døgnet. Telefonen har en råd og veiledningsfunksjon. Boteamet i SRT er tilgjengelig utover ordinær arbeidstid etter avtale og behov. Dette avtales forløpende. 15

Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT)

Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT) Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT) OPPFØLGING KRAGLUND BOTILTAK (8+4 beboere) AMBULENT BO- SAMHANDLINGS- TEAMET AMBULENT BOOPPFØLGING > Målgruppen er rusmisbrukere (og DD), med

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET En liten reise i Ringsakers boligverden Et dumt spørsmål En «God nyhet» Boligsosialt arbeid Tilvisningsavtaler

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER «ROLLEN SOM PROGRAMANSVARLIG» VED KOMMUNALSJEF OLE MARTIN HERMANSEN Ringsaker. Organisering. Administrativ forankring. Politisk forankring. Sentrale tiltak i

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3.

Detaljer

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign.

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign. Verdal kommune Møteinnkalling Komite mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.06.2016 Tid:

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Tjenesteavtale nr. 2 - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, ulskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og Omforent avtale pr 16.05,12 Avtale om samhandling mellom Herøy

Detaljer

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken Arne Backer Grønningsæter Oversikt Kontekst annen relevant forskning Bolig og tjenester Bolig og helse Funn fra en undersøkelse om samhandlingsreformens

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI

BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI NKF 4.2.2015 BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI Bo- og tjenesteavtaler I hvilken grad er kommunene bundet av husleielovens ufravikelige regler? Ved Per Bonesmo NÆRMERE PRESENTASJON

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing Drammen kommune 16.03.2016 Drammen kommunes forventninger til storbysatsingen Utvikling og kompetanse Gjennom satsingen og nettverksarbeid ønsker vi å få

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

ByBo Boligsosialt arbeid

ByBo Boligsosialt arbeid ByBo Boligsosialt arbeid Alle kan bo - etablering og drifting av ulike boligtiltak Marit Nybø, 3. sept. 2010 En portal til tilhørigheten "- Det er viktig at det finnes alternativer til store og dårlige

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer 2010-2015 Måloppnåelse, lurt og dumt, hva nå? Husbankens julelunsj 14. desember 2015 Fra start til mål? I vedlegg til søknaden til Husbanken (nov. 2009) skriver

Detaljer

Arbeid med en helhetlig bo- og oppfølgingstilbud til vanskeligstilte i Asker. Boligsosialt utviklingsprogram

Arbeid med en helhetlig bo- og oppfølgingstilbud til vanskeligstilte i Asker. Boligsosialt utviklingsprogram Arbeid med en helhetlig bo- og oppfølgingstilbud til vanskeligstilte i Asker Boligsosialt utviklingsprogram Hovedstadsområdet har boligsosiale utfordringer Et av Oslo og hovedstadsregionens kjennetegn

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2009/2654-3 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 34/10 18.03.2010 Kommunestyret 24/10 25.03.2010

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Gjeldende fra 01.11.17 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Kommunen kan tilby kommunal omsorgsbolig til personer som har behov for en tilpasset bolig grunnet sykdom, alder eller funksjonshemming,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte. Alta kommune

Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte. Alta kommune Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte Alta kommune Bestilling Kort om prosjektet: hvorfor det valgte navnet? Hva er mål/ målene? Hvordan prosjektet ble satt i gang? Hvor kom ideen ifra? Hvordan prosjektet

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram

Boligsosialt utviklingsprogram Boligsosialt utviklingsprogram Fra foranalyse til programplan og tiltak Asker kommune Husbanken Midt, 18.09.13 Christine Frantzen, programleder BOSO Asker > Søknad 2009 og 2010 > Idedugnad boligsosial

Detaljer

Porsgrunn kommunes Boligsosiale programsatsing i BASIS Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør

Porsgrunn kommunes Boligsosiale programsatsing i BASIS Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør Porsgrunn kommunes Boligsosiale programsatsing i BASIS Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør Laila B. Finkenhagen Fagleder Bygge- og eiendomsavdeling Bystyre sak nr. 13/10 Overordnet mål for programsatsingen

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NESODDEN KOMMUNE 2011-2023 SAMMEN SKAPER VI DET GODE LIVET HØRINGGSVAR FRA RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE

KOMMUNEPLAN FOR NESODDEN KOMMUNE 2011-2023 SAMMEN SKAPER VI DET GODE LIVET HØRINGGSVAR FRA RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nesodden kommune v/leder Cato Lie Solvangveien 6 1454 FAGERSTRAND Nesodden kommune Pb 123 1451 NESODDTANGEN Fagerstrand 17. mars 2011 KOMMUNEPLAN FOR NESODDEN

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Lørenskog kommune INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Foto: Vidar Bjørnsrud Kommunale boliger i borettslag og sameier Boligkontoret får fra tid til annen henvendelser og

Detaljer

Færre bostedsløse etter utskriving fra institusjon. Rapport fra arbeidsgruppe. Innledning. Bakgrunn. Arbeidsgruppen har bestått av:

Færre bostedsløse etter utskriving fra institusjon. Rapport fra arbeidsgruppe. Innledning. Bakgrunn. Arbeidsgruppen har bestått av: Færre bostedsløse etter utskriving fra institusjon Rapport fra arbeidsgruppe Innledning Arbeidsgruppen har bestått av: Ken Roger Dalen, NAV Katrine Christiansen, NAV John Dutton, Boligtjenesten Monica

Detaljer

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem?

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Kommunaldirektør Tor Åm,10. november 2008 Utfordringer for velferdsstaten; 1. Økende press på tjenester 2.

Detaljer

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE NFK 11.11 2015 Overordnet status på boligpolitikken Mye godt arbeid i gang i de 10 kommunene Boligpolitikken har fått mer fokus Prispress på både brukt og nytt Det

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering

Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering 1 Tilsynet ble gjennomført av et felles team fra FM i Midt- Norge Fylkesmannen

Detaljer

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger i Alstahaug. 2. Formålet med

Detaljer

Bolig etter fengsel og institusjon samhandling mellom forvaltningsnivåer. Arne Holm Norsk institutt for by- og regionforskning

Bolig etter fengsel og institusjon samhandling mellom forvaltningsnivåer. Arne Holm Norsk institutt for by- og regionforskning Bolig etter fengsel og institusjon samhandling mellom forvaltningsnivåer Arne Holm Norsk institutt for by- og regionforskning Bolig etter fengsel og institusjon samhandling mellom forvaltningsnivåer Arne

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

OVERDOSEFOREBYGGING SOM DEL AV EN HELHETLIG KOMMUNAL RUSMIDDELPOLITIKK

OVERDOSEFOREBYGGING SOM DEL AV EN HELHETLIG KOMMUNAL RUSMIDDELPOLITIKK OVERDOSEFOREBYGGING SOM DEL AV EN HELHETLIG KOMMUNAL RUSMIDDELPOLITIKK Kommunaldirektør Magne Ervik Lavterskelkonferansen 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Satsninger i rusfeltet 2012 2017

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Bakteppe for tilskuddsordningene: Ulike rapporter og undersøkelser viser: Dårlig helsetilstand hos personer med rusmiddelproblemer og Mangelfullt tjenestetilbud

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune

SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune II SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken av

Detaljer

07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no

07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no www.larvik.kommune.no 07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no 1 www.larvik.kommune.no 07.12.2015 2 BOLIGPLANLEGGING Politikkutforming for innbyggergrupper Larvik kommune legger følgende verdigrunnlag

Detaljer

SEPROSJEKTET OG ORGANISERINGEN AV TJENESTETILBUDET INNEN RUS OG PSYKIATRI I TROMSØ

SEPROSJEKTET OG ORGANISERINGEN AV TJENESTETILBUDET INNEN RUS OG PSYKIATRI I TROMSØ BOSTEDSLØSEPROSJEKTET SEPROSJEKTET OG ORGANISERINGEN AV TJENESTETILBUDET INNEN RUS OG PSYKIATRI I TROMSØ Orientering om boligsosialt arbeid i Tromsø Enhetsleder Torbjørn rn Lahti Lillehammer 17. 18. april

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR VADSØ KOMMUNE, FORSØK MED BRUK AV TILLITSPERSONER

PROSJEKTPLAN FOR VADSØ KOMMUNE, FORSØK MED BRUK AV TILLITSPERSONER SOSIALTJENESTEN NAV VADSØ PROSJEKTPLAN FOR VADSØ KOMMUNE, FORSØK MED BRUK AV TILLITSPERSONER FOR MENNESKER MED RUSRELATERTE PROBLEMER 0 Bilde: Prosjekt Arbeid for bedre bolig / Tillitspersonforsøket 2009

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, JFR. TILTAK 6, TILTAKSPLANEN. OVERSENDELSE KMD OG ØVRIGE DEPARTEMENTER TIL ORIENTERING, 19.6.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre OVERFØRING AV RUSTJENESTEN VED NAV STEINKJER TIL ARBEIDSSENTRALEN Arkivsaksnr: 2014/7659 Klassering: F63 Saksbehandlere:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014 / / il q1145 bni,) Landets kommuner Deres ref: Vår ref:08/18250 Vår dato: 16.1.2014 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Dialogmøte i Bindal 5. januar 2016 Forankring

Detaljer

Bjørn Iversen Ordfører (s)

Bjørn Iversen Ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 09.06.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Stibolts gate Presentasjon for Klepp kommune 6. mars 2013 Oppsummering: 1. Boligløft i 10 punkter vedtatt i 1. tertial i juni 2011 2. Boligsosial handlingsplan 2012-2014

Detaljer

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning Arbeids- og velferdsdirektoratet Seniorrådgiver Bodil Storm-Olsen Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning (NKFs konferanse 14. februar 2012) Grensegangen mellom NAV og kommunene Ca 19000 ansatte

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Innledning til refleksjon og diskusjon Samling for helseledere i Trøndelag Scandic Hell 21.11.17 fylkeslege Jan Vaage Viktige dokumenter Opptrappingsplanen

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE «SOA_NAVN»

BÆRUM KOMMUNE «SOA_NAVN» BÆRUM KOMMUNE «SOA_NAVN» Husbanken - Region Øst Posbtoks 1243 0110 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 09/47971/EKI 09.06.2009 Boligsosialt utviklingsprogram - deltakelse Det vises til tidligere kontakt og

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

BOLIGSOSIALT PROSJEKT

BOLIGSOSIALT PROSJEKT BOLIGSOSIALT PROSJEKT Boteknisk veiledning. FROLAND KOMMUNE 5.300 innbygger Areal: 642 km2 Tradisjonelt en jordbrukskommune Aust-Agder Blakstad Tvedestrand Stor arbeidsutpendling til Arendal/Grimstadregionen

Detaljer

Hvordan følges strategien opp regionalt

Hvordan følges strategien opp regionalt Hvordan følges strategien opp regionalt Om vi bor, hvordan vi bor og hvor vi bor, er faktorer som har betydning for velferd og levekår. Bolig er for en liten gruppe mennesker en kritisk mangelvare, men

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for sosiale tjenester

BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for sosiale tjenester BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for sosiale tjenester Fagnotat Saksnr.: 201302442-41 Emnekode: ESARK-4559 Saksbeh: KAHJ Til: BSBO Stab v/ Magne Ervik Kopi til: Fra: Etat for sosiale

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Boligsosiale prosjekter i Alta kommune. Byggeløfte/ Hammarijordet Ta trappen Miljøvaktmester

Boligsosiale prosjekter i Alta kommune. Byggeløfte/ Hammarijordet Ta trappen Miljøvaktmester Boligsosiale prosjekter i Alta kommune Byggeløfte/ Hammarijordet Ta trappen Miljøvaktmester BYGGELØFTE - Hammarijordet et pilotprosjekt i Nord-Norge - ny opplæringsmodell Byggeløfte er et samarbeidsprosjekt

Detaljer

"BOLIG FOR VELFERD", HUSBANKEN OG UNGDOM I SVEVET

BOLIG FOR VELFERD, HUSBANKEN OG UNGDOM I SVEVET "BOLIG FOR VELFERD", HUSBANKEN OG UNGDOM I SVEVET FELLES STRATEGI - FELLES ANSVAR! Fem ansvarlige departementer Seks direktorater iverksetter Husbanken koordinerer Frivillige og ideelle organisasjoner

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer