Færre bostedsløse etter utskriving fra institusjon. Rapport fra arbeidsgruppe. Innledning. Bakgrunn. Arbeidsgruppen har bestått av:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Færre bostedsløse etter utskriving fra institusjon. Rapport fra arbeidsgruppe. Innledning. Bakgrunn. Arbeidsgruppen har bestått av:"

Transkript

1 Færre bostedsløse etter utskriving fra institusjon Rapport fra arbeidsgruppe Innledning Arbeidsgruppen har bestått av: Ken Roger Dalen, NAV Katrine Christiansen, NAV John Dutton, Boligtjenesten Monica Brateng Sommerstad, Psykiske helsetjenester Bjørgunn Nyhuus Gram, Senter for rusforebygging Helèn Kristiansen, Samhandlingskoordinator Liss Marian Bechiri, Plan- og økonomiseksjonen Glenny Jelstad, prosjektleder for boligsosialt utviklingsprogram/ rådgiver plan- og øk Gruppen startet arbeidet den 3. mars 2014 og har hatt fem møter. Bakgrunn Bystyret i Drammen vedtok boligsosial handlingsplan i møte den 22. mai Målet for det boligsosiale arbeidet er at alle skal bo trygt og godt, og det skal arbeides etter tre strategier for å nå dette målet: - Flere skal eie - Færre bostedsløse - Alle kan bo Det er til sammen 18 tiltak knyttet til de tre strategiene. Under strategien Færre bostedsløse er tiltak 2.7 : I planperioden skal samarbeidsrutiner med annen linje tjenesten videreutvikles og etableres. Rutinene skal sikre god overgang til bosetting etter utskriving fra institusjon eller løslatelse fra fengsel. Dette har vært arbeidsgruppens mandat. 1

2 Dagens situasjon Generell kunnskap om målgruppen Det er i dag ca. 700 pasienter i psykisk helsetjeneste, og ca. 400 brukere av Senter for rusforebygging (SFR). Av disse bor ca. 72 i bolig med stedlig bemanning i tre baser (psykiske helsetjenester) og ca. 27 i bemannet bolig (SFR). Ca. 30 rusavhengige følges opp av prosjektet Ditt valg Bolig først, som er en utprøving av Housing first som metode. Dette innebærer tjenestetilbud og boligfremskaffelse styrt av brukeren. I tillegg har 52 rusavhengige vedtak om oppfølging i egen bolig (privat eller kommunal), og 22 rusavhengige har oppfølging av ambulerende boteam. 7 har vedtak om oppfølging i egen bolig av den stedlige bemanningen i de tre basene. Siste kartlegging av rusavhengige tjenestemottakere (Brukerplan mars 2014) viste at av de 442 kartlagte var det 87 som var utskrevet fra institusjon siste 12 måneder. 20 av disse hadde ikke planlagt utskrivelse. Gjeldende avtale mellom helseforetaket og Drammen kommune Det foreligger en avtale mellom Drammen kommune og Vestre Viken Helseforetak 1 om henvisning, behandling og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Avtalen har sitt utgangspunkt i Samhandlingsreformen og samarbeid mellom helseforetaket og kommunen om utskrivingsklare pasienter. De økonomiske virkemidlene knyttet til utskrivingsklare pasienter enda ikke innført for diagnoser knyttet til rus og psykisk helse, og det er uavklart når disse vil iverksettes. Det er også en egen avtale mellom Helseforetaket (avdeling for rus og psykiatri). Begge avtalene ligger ved. 1 Avtalen er gyldig fra

3 Informasjonsinnhenting - behandlingsplasser/ tilbud til rusavhengige i spesialisthelsetjenesten: Arbeidsgruppen har sendt en forespørsel med 7 spørsmål for å få informasjon om behandlingsplasser i spesialisthelsetjenesten for rusavhengige og psykisk syke Svar: Behandlingsplasser til rusavhengige Behandlingsplasser til psykisk syke Hvor mange institusjoner og hvilke, eier helseforetaket til denne pasientgruppen? ARA Blakstad Lier (døgn) ARA Tyrifjord Blakstad (døgn) ARA SauB (seksjon for avgiftning og Drammen DPS ( distrikts psykologisk utredning, Bærum) senter, poliklinisk behandling) ARA SAD (seksjon for avgiftning, Drammen) Avdeling for avhengighet (ARA døgn) Hvor mange plasser er det på hver av institusjonene ARA Blakstad 14 senger - Ikke besvart av helseforetaket ARA Tyrifjord 22 senger ARA SauB 13 senger ARA SAD 14 senger Hvilke institusjoner har helseforetaket avtale med og hvor mange plasser har helseforetaket avtale om som kan benyttes ved behov ved de forskjellige institusjonene? Det er ikke helseforetaket, men regionsforetaket, som inngår avtaler med private rusinstitusjoner, dvs. at det er Helse Sør-Øst som har inngått avtalene. Avdelingens inntakskoordinatorer tar kontakt med disse private institusjonene ved behov i hver enkelt sak. Helse Sørøst har avtale med 20 ulike institusjoner som utgjør ca 700 døgnbehandlingsplasser. De er alle åpne for pasienter fra Helse Sørøst. Avtaleinstitusjonene finner på Helse Sørøsts hjemmesider Hva er gjennomsnittelig liggetid ved de forskjellige institusjonene? ARA Blakstad behandlingstid: 3-6 måneder ARA Tyrifjord behandlingstid ca. 17 uker. ARA SauB ved avgiftning = 3 ukers opphold ved utredning = 12 uker ARA SAD ved avgiftning = 3 ukers opphold Det gjøres individuelle tilpasninger ved enkelte pasients behov. Det er ventetid på under 65 dager i klinikk for psykisk helse og rus (PHR) Det er ca utskrivinger i året i PHR (som består av 5 distriktspsykologiske sentere, Lier og Blakstad psykiatriske avdelinger, barne og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) og Avdeling for rus og avhengighet (ARA) Er noen av institusjonene spesialisert for enkelte problemstillinger? I tilfellet, hvem ivaretar hva? ARA SauB og ARA SAD foretar begge avgiftninger, men SauB er alene om å foreta utredninger. ARA Blakstad behandler pasienter med dobbeltdiagnoser (dog i liten grad psykoseproblematikk som behandles i Psykisk helsevern) og skal nå også foreta bred utredning av psykisk helse, somatisk helse, sosiale forhold og rusavhengighet 3

4 Nevropsykologi : Asker DPS Nettverk tidlig behandling av unge med alvorlig psykisk lidelse Asker DPS Nettverk spiseforstyrrelser Bærum DPS Regionalt senter for utviklingshemmede med alvorlig psykisk lidelse Psykiatrisk avdeling Lier Døgnbehandling av unge med alvorlig psykiske lidelser Psykiatrisk avdeling Lier og Asker DPS Akutt/ ø-hjelp, spiseforstyrrelser, psykosebehandling BUPA Behandling av alvorlige tvangslidelser Bærum BUP/Voksenpsykiatri Sikkerhet og forsterket psykosebehandling ved psykiatrisk avdeling Lier og Blakstad Døgnbehandling for rus og avhengighet - ARA Hvor mange har avbrutt et planlagt opphold eller avbrutt anbefalt opphold i tidsrommet 2012 og 2013? Kilde: rapport nr i Dips: Pr. 1. oktober 2014 har 111 pasienter droppet ut av behandling av i alt 514 pasienter I perioden droppet 108 pasienter ut av behandling av i alt 635 pasienter I perioden droppet 111 pasienter ut av behandling av i alt 662 pasienter. - Ikke besvart Definisjon av begrepet drop-out : De som skriver seg ut/avslutter behandlingen, mot råd/på eget initiativ før endt behandling. Pasienter som dropper ut av behandling får svært ofte en ny sjanse for å gjennomføre behandlingen. Er noen innlagt på tvang og evt. hvor mange i perioden 2012 og 2013? ARA opprettet egne tvangsplasser våren Før den tid benyttet Vestre Viken plasser på Sørlandet sykehus og Vestfoldklinikken, pluss at avdelingen kjøpte plasser på det kommersielle markedet. Vi har pr. i dag øremerket 2 tvangsplasser på ARA Blakstad og 1 tvangsplass på ARA SAD, men på grunn av det stadig økende behov for tvangsplasser er antallet vært flytende dvs. at vi pr har 3 inneliggende pasienter på tvang på ARA Blakstad og 2 inneliggende på avgiftning ARA SAD. Det er samtidig varslet om 3 pasienter som kommunen vil vurdere tvangsvedtak på. (Helseforetaket betjener 26 kommuner) - Ikke besvart 4

5 Senter for rusforebygging opplevelse av status Psykiatrisk avdeling Lier henvender seg til Senter for rusforebygging for å formidle behov for bolig til de som er i behov av bistand til å skaffe seg det. Der det er snakk om lengre innleggelser fungerer dette tilfredsstillende, det er verre med de som er innlagt i korte perioder der disse er i akutt behov for bolig. Der det er brukere som står uten bolig i forkant av en innleggelse er det mye som må avklares på kort tid. Senter for rusforebygging vet lite om hva som har skjedd med brukerne underveis i behandlingsforløpet. SFR opplever at Lier sykehus ofte kontakter dem, fremfor Psykisk helse, om pasienter for har en psykisk lidelse men hvor det også er et rusproblem. Dette begrunnes med kortere ventetid i SFR. De som ikke har et stort rusproblem kan ta skade av å få tildelt bolig samlokalisert med tyngre rusmiddelavhengige. Senter for rusforebygging har ikke tilgang til å se samhandlingsdata som fremkommer i Gerica. Psykisk helsetjeneste opplevelse av status Psykisk helsetjeneste har etablert et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten i Drammen; Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) Thorsberg og Psykiatrisk avdeling Lier. Det er en god dialog om hvem som skrives ut. Møtene omhandler i hovedsak de som allerede er tildelt en kommunal bolig med bemanning. SFR har nå begynt med å delta i disse møtene. Pasientene bor for det meste i egne boliger med oppfølging fra det psykososiale teamet, derav mer samarbeid med dem. Det er jf samarbeidsavtalene ansvarlig lege i spesialisthelsetjenesten som avgjør om en pasient er utskrivningsklar eller ikke. Gjennom god dialog mellom spesialisthelsetjenesten og psykisk helse i kommunen har man etablert et godt samarbeid også rundt utskrivelsene til den enkelte pasient. Ut fra den kjennskapen psykisk helse sitter på er det ikke et stort behov for akutte boliger i fht brukergruppen. Det er mer snakk om varige boliger der det er snakk om mer etterspørsel enn det finnes tilbud. Dilemmaet kan være å tildele noen en midlertidig bolig som kan påvirke helsetilstanden negativt. Boligtjenesten opplevelse av status Boligtjenesten opplever stor etterspørsel etter kommunale utleieboliger. I første halvår 2014 kom det i snitt 55 søknader om kommunal bolig hver måned. Drøyt 60 % av disse er nye søknader. De øvrige er søknader om bytte av bolig eller forlengelse av leiekontrakt. Det fremkommer liten eller ingen informasjon om helsetilstanden / helse historikken i søknadene som sendes boligtjenesten. Boligkontoret forvalter tildeling av de kommunale boligene og har ikke tilstrekkelige ressurser til å drive bistand for at den enkelte skal kunne skaffe seg bolig selv. 5

6 NAV opplevelse av status Det foreligger ikke ordinær registrering av om opplysninger som tidligere bolig hos de som henvender seg til NAV fordi de er uten fast bolig (UFB). Det er derfor ikke systematiske registreringer av hvor mange som nylig er utskrevet fra institusjon. Tallene i tabellen under er ført manuelt og det er usikkerhet knyttet til dette. I travle perioder kan det være glipp i registreringen. Boliggruppa har en felles opplevelse av tallene er for lave. (kanskje så lavt som halvparten av de reelle tallene). Tabellen viser antall personer som er uten fast bolig etter at de er utskrevet fra institusjon: Periode Antall personer Oktober til og med desember Januar Februar Mars April Mai gjenganger fra april (har skrevet seg selv ut tre ganger) Bakgrunnen er kompleks. Noen har vært UFB før innleggelse, andre har bodd hos foreldre/ familie, kommer fra utlandet. Alle de registrerte i tabellen over har fått midlertidig bolig eller betalt overnatting. De fleste er utskrevet fra Lier, noen fra Thorsberg døgnseksjon eller fra sykehuset Utfordringer Det er ikke egnede midlertidig boliger/ akuttboliger til psykisk syke/ rusavhengige i rehabilitering som er uten fast bolig og som ikke kan være i et boligmiljø preget av rus Oppfølging i bolig er for lite samordnet og for lite operativ. Søkere til kommunale utleieboliger uten vedtak om kommunale oppfølgingstjenester, kan ha behov for det For disse er ønskelig å kunne gi et helhetlig tilbud om bolig og oppfølging i boligen. Dette vil kunne bidra til at de skal kunne stabilisere boforholdet Søknader om kommunal bolig, der søker ikke mottar kommunale tjenester, gir for lite informasjon om søkerens helsetilstand og behov for bistand Spesialisthelsetjenesten informerer ut fra hva de antar Drammen har av tilbud. De fleste henvendes til NAV Ansvarsplassering i forhold til hvilke (n) virksomhet (er) i kommunen som kan gi bistand til å skaffe bolig er uklart for samarbeidspartnere eksternt og internt: Kommunal bolig er ett virkemiddel. Bistand til å skaffe seg egen bolig ett annet. Oppleves denne bistanden som ett reelt tilbud for brukergruppen og er den tilgjengelig når de tar kontakt? Rusavhengige som skriver seg ut fra institusjon fordi de sprekker kontakter i liten grad Senter for rusforebygging (som de har oppfølging fra) for å få hjelp de tar ofte direkte kontakt med NAV Dersom ikke bruker gir samtykke er det vanskelig å få god informasjonsflyt mellom kommunal tjeneste og behandlerinstitusjon tidlig, også ved korte innleggelser Hvordan bistå til å ansvarliggjøre den enkelte. Hvordan hjelpe til å ha et eierforhold til boligen sin. Alle har ansvar for eget liv størst mulig egenmestring må være et mål 6

7 Det er en utfordring når bruker har hatt bolig før innleggelse men er i behov av trening i botiltak etter. Det er kostbart med dekning av 2 husleier der det ikke er mulig å leie ut underveis Psykiatrisk avdeling Lier trappes ned og skal mer eller mindre overføres i sin helhet til Blakstad sykehus. Dette kan medføre endringer i hvem som ansvar og følgelig endringer i hvem som deltar i samarbeidsforaet mellom kommunen og helseforetaket fremover Når pasienter er uten fast bolig ved innleggelse, eller ikke kan flytte tilbake til boligen de bodde i ( for eksempel fordi den er i et miljø som er ødeleggende fore rehabilitering) kommer ofte bolig på plass veldig sent i behandlingsforløpet, enten de er privat eller kommunal bolig. Ofte er ikke bolig på plass før ved utskriving. Dette gjør at planlegging av innflytting og det å klare å bo ikke kan integreres i behandlingsløpet. Botrening under behandling vil også kunne gi et bedre behandlingsløp Anbefalinger Arbeidsgruppens mandat er å gi anbefalinger i forhold til helhetlige kommunale helse og omsorgstjenester. Gjeldende samarbeidsavtale mellom kommunene og sykehuset er under revidering. Den skal senest foreligge underskrevet ved årsskiftet 2014/2015. Anbefalinger: Fleksibelt bruk av kommunale utleieboliger øker tilgang til midlertidig bolig og hindrer at noen står ubenyttet Styrke oppfølging i botrening og i å skaffe egen bolig i forbindelse med utskrivning fra institusjon Utarbeide og spre informasjonsmateriale om Drammen kommunes boligtjeneste tilbud og organiseringen av den Styrke samarbeidet om utskrivingsklare pasienter mellom kommunen og institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ved at kommunen v / Senter for rusforebygging og Vestre Viken Helseforetak v/ ARA (Avdeling for rus og avhengighet) søker tilskudd utlyst til dette formålet. Vedlegg Avtale mellom Drammen kommune og Vestre Viken helseforetak Avtale mellom SFR og ARA 7

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold Boligsosial handlingsplan 2012-2014 Innhold Contents Innhold s. 3 Oppsummering s. 4 Forutsetninger for boligsosialt arbeid s. 7 Vanskeligstilte på boligmarkedet s. 10 Flere skal eie s. 12 Færre bostedsløse

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2011-2015 KRISTIANSAND KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2011-2015 KRISTIANSAND KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2011-2015 KRISTIANSAND KOMMUNE REVIDERT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 4 Revisjonen... 4 Mandat for planprosessen... 4 Følgende hovedprinsipp gjelder for kommunens boligsosiale

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig Forord Porsgrunn kommunes innsats overfor mennesker med rusrelaterte problemer har økt betydelig de seneste årene. Innsatsen har sin bakgrunn i ulike planer, herunder: Rusplan for Porsgrunn kommune (gyldig

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER

FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER SOLA KOMMUNE MAI 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 7 Rapporten... 8 1.1 Innledning...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Rullering boligsosial handlingsplan 2011-2014 Kommunestyrets vedtak: Boligsosial handlingsplan for perioden 2012 2014 vedtas som retningsgivende for det boligpolitiske

Detaljer

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 2 Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 Juni 2009 Rapport 1. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering og vurderinger... 4 2 Aktivitet... 5 2.1

Detaljer

Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering

Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering Kristiansand 25.08.2010 Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering Side 2 av 20 Det nye hjemmet Det neste hjemmet du skal ha, skal ha nøkkel

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Booppfølging av pasienter med dobbeldiagnose. Booppfølging av pasienter med dobbeldiagnose

Booppfølging av pasienter med dobbeldiagnose. Booppfølging av pasienter med dobbeldiagnose Christine Frantzen Eli M Nielsen Karagøz Christine Frantzen Eli M Nielsen Karagøz MIN BOLIG - MITT HJEM Booppfølging av pasienter med dobbeldiagnose PROSJEKTRAPPORT MIN BOLIG - MITT HJEM Booppfølging av

Detaljer

Delrapport 1 Personrettet Kartlegging

Delrapport 1 Personrettet Kartlegging Delrapport 1 Personrettet Kartlegging Godkjent av arbeidsgruppe 22.02.2011 På vei til egen boligkarriere personrettet kartlegging - 1 - Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Avgrensning og begrepsavklaring...

Detaljer

Kartlegging av rusfeltet i Drammen

Kartlegging av rusfeltet i Drammen Kartlegging av rusfeltet i Drammen Innhold Innledning... 2 Medvirkningsprosesser... 2 Innspill fra verksteder... 3 Innspill fra Borgestadklinikken... 5 Innspill fra Kirkens Bymisjon... 6 Innspill fra Vestre

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2011-2014 Vedtatt i Nes kommunestyr 15.02.11, sak 11/6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Formål og målgrupper...

Detaljer

www.iris.no Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver.

www.iris.no Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver. Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver. International Research Institute of Stavanger AS er sertifisert etter et kvalitetssystem basert på NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001:2004

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

Omløpshastighet og tomgangsleie i kommunale boliger Moss kommune

Omløpshastighet og tomgangsleie i kommunale boliger Moss kommune Omløpshastighet og tomgangsleie i kommunale boliger Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 26. august 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

MODUM KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2013-2015

MODUM KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2013-2015 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2013-2015 1 1. INNLEDNING... 3 Mål... 3 2. BAKGRUNN... 5 Kommunens boligansvar... 5 Hvem er de vanskeligstilte på boligmarkedet... 6 3. BEFOLKNINGS- OG BOFORHOLD I MODUM KOMMUNE...

Detaljer

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF - Åpen Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF Forfattere Jan-W. Lippestad Sissel Steihaug SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling Helse 2015-08-11 SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling

Detaljer

Rusomsorg og psykisk helse

Rusomsorg og psykisk helse Rusomsorg og psykisk helse Del 1 Tildeling av bolig, oppfølging av nabomiljø og oppfølging i bolig - Porsgrunn kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 705029 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Undertittel: Du har kommet til rett sted! Delprosjekt: Planlegge og etablere ambulante

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Innhold 1. Innledning... 2 2. Kjennetegn boligsøkere i Bodø... 3 2.1 Definisjon kjennetegn... 3 2.2 Kartlegging boligsøkere pr. 15.mars 2013... 4 2.2.1 Gjennomgang

Detaljer