innholdsfortegnelse Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "innholdsfortegnelse Side 1"

Transkript

1 innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2002 og side 4 Forslag til budsjett for 2002 og side 5 Innkomne forslag... side 6 1: NBU-representasjon på tinget... DK... side 6 2: Nedlegging av TK... Styret... side 7 3: Endre 52 Domsutvalget... Domsutvalget... side 8 4: «Gullfløyten»... DK... side 9 5: Rekkefølgen av lag i turneringer... Lovkomiteen... side 10 6: Spilleres og laglederes/lagmedlemmers kvalifikasjoner... Styret... side 11 7: Overgangsreglementet... Bønes BBK... side 13 8: Lisensordningen... Hordaland BBkrets. side 15 9: Åpne lisenser... Landås BK... side 16 10: Minst 2 norske spillere på banen i BLNO... Styret i BLNO... side 17 11: NM / Kongepokalen for menn... Styret... side 18 12: Kongepokal i BLNO-sluttspillet... Ulriken Eagles... side 20 13: Sluttspill i 1M... Persbråten BBK... side 21 14: Kvalik for opprykk/nedrykk 1M/BLNO... Frøya BBK... side 22 15: Plassering av lag som ikke lenger får delta i BLNO... Styret... side 23 16: Reduksjon fra 12 til 10 lag i 1. divisjon menn fom. sesongen 2003/04.. Styret... side 24 17: Unntak fra automatisk utelukkelse ved diskvalifiserende foul mm... Styret... side 25 18: Bestrafning av diskvalifiserende foul underskrift av begge dommere Domsutvalget... side 26 19: Dommere og tillitsvalgte får adgang til å ta med seg 1 person... Styret... side 27 Side 1

2 programoversikt Fredag 26. april:... kl Åpning, forhandlinger Lørdag 27. april:... kl Frokost kl Forhandlinger kl Lunch kl Forhandlinger kl Middag Søndag 28. april:... kl Frokost kl Forhandlinger kl Lunch kl Forhandlinger, avslutning styrets forslag til forretningsorden DOK Forhandlingene ledes av den valgte dirigent. 2. Med unntak av innledninger sette taletiden til: 1. innlegg: 3 minutter 2. innlegg: 2 minutter 3. innlegg: 1 minutt Ingen kan be om ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 3. Alle forslag må være formet skriftlig. 4. I avstemninger ved valg skjer dette i overensstemmelse med NBBFs lov. 5. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall stemmer for og imot. 6. Protokollen underskrives av de i henhold til NBBFs lov 13, pkt. 3 valgte personer samt av fratredende og tiltredende president. 7. Det er røykeforbud under forhandlingene. Side 2

3 styrets forslag til dagsorden DOK. 2 A Sak nr. 1. Godkjenning av representantenes fullmakter. Sak nr. 2. Valg av dirigenter og referenter. Sak nr. 3. Valg av redaksjonskomite for Tingprotokollen og to representanter til å undertegne denne på vegne av representantene. Sak nr. 4. Fastsettelse av forretningsorden. Sak nr. 5. Fastsettelse av Tingets dagsorden. Sak nr. 6. Åpning. Sak nr. 7. Behandling av Forbundstyrets og komiteenes beretninger for arbeidsårene 2000 og Sak nr. 8. Behandling av de reviderte regnskap for 2000 og Sak nr. 9. Uttalelse fra Kontrollkomiteen vedrørende regnskapene for 2000 og Sak nr. 10. Gruppearbeid. Sak nr. 11. Behandling av innkomne forslag. Sak nr. 12. Fastsettelse av budsjett for 2002 og Sak nr. 13. Valg i samsvar med loven. Sak nr. 14. Fastsettelse av avviklingssted for Forbundstinget i kommentar til styrets forslag til dagsorden DOK. 2B Sak nr. 1. Forslag vil bli fremmet på Tinget i tråd med tidligere praksis. Sak nr. 2. Forslag vil bli fremmet på Tinget i tråd med tidligere praksis. Sak nr. 3. Forslag vil bli fremmet på Tinget i tråd med tidligere praksis. Sak nr. 4. Forslag til forretningsorden er vedlagt som dokument nr. 1. Sak nr. 5. Det vises til vedlagte forslag (dokument nr. 2 A), samt NBBFs lov 13 og 14. Sak nr. 8. Forbundets reviderte regnskaper for 2000 og 2001 er inkludert i samme publikasjon som Forbundsstyrets og komiteenes beretninger. Sak nr. 11. Alle forslag innkommet innen fristen 28. februar følger vedlagt, likeledes forbundsstyrets innstilling. Forslag som omhandler NBBFs lov foreslås behandlet først, dernest de øvrige forslag. Sak nr. 12. Det vises til Styrets budsjettforslag, dokument nr. 3. Sak nr. 13. Valgkomiteens endelige innstilling vil bli omdelt på Tingstedet. Sak nr. 14. En foreslår at Tinget i samsvar med praksis gir Styret fullmakt til å bestemme avviklingssted for Forbundstinget Side 3

4 kommentarer til budsjettene for 2002 og 2003 DOK. 3 Budsjettforslagene er satt opp sammen med regnskaps- og budsjettallene for På den måten vil notehenvisningene til regnskapet også være informative ved budsjettbehandlingen. Styret legger opp til en nøktern budsjettering for den kommende tingperioden. NIF vil ikke akseptere at NBBF opererer med en negativ egenkapital over lang tid. Det er urealistisk å snu dette i løpet av perioden dersom forbundet ikke skulle få helt uventede inntekter av betydelig størrelse. Det kan sannsynligvis kun skje dersom lisens- og/eller sponsorinntektene økes betraktelig. I 2002 har vi to store arrangementer som gir seg utslag i budsjettet. Tinget er inntekts- og utgiftsført med en ramme på kr Dette er lagt inn under posten Møter. NBBF er vertskap for Nordisk mesterskap for menn. Det ligger inne med en inntekt på kr og en kostnad på kr Dette er lagt inn under posten Idrettslig samkvem. Disse postene blir naturlig nok redusert i Det knyttes spesielt kommentarer til tre av postene: Sponsorinntekter: Når dette skrives har vi mottatt sterke signaler på at en av sponsorene trekker seg fra videre samarbeid. Det utgjør for NBBF kr For å være på den sikre siden er dette beløpet ikke tatt med i budsjettforslaget. Dersom dette ikke skjer, eller at en ny sponsor kommer på banen, bør disse inntektene primært gå til å øke overskuddet for derigjennom å styrke egenkapitalen. Særkretstilskudd: Fra 1. mars 2000 overtok NBBF arbeidsgiveransvaret for de ansatte i særkretsene, i alt tre personer. Siden den gang har NBBF gått inn med støtte til kretssekretærer i hhv. Vest-Agder, Rogaland og Sør-Trøndelag slik at det pr. dato i kretsene jobber seks personer. Overføringer fra NIF vil avgjøre om denne ordningen kan utvides. I vedtaket ved opprettelsen av særkretsstillingene ble kretsene gjort oppmerksomme på at etter en to-årsperiode må de beregne å dekke deler av kostnadene selv slik at nye områder kan få støtte. Administrasjonskostnader: Det gjøres oppmerksom på at det her er en stor usikkerhet. NIF har ikke lykkes med lenger å få dekket IT-kostnadene forbundet med NAIS eksternt. Særforbundene har av den grunn fått regning basert på antall PC-er som er tilknyttet idrettens netteverk. Det inkluderer særkretskontorene. Regningen for 2002 er på kr for NBBF totalt. Regningen for 2003 kan fort bli på kr Det er ting som tyder på at regningen for 2002 vil bli redusert eller trukket tilbake. Dette vet vi sannsynligvis når Tinget settes. Denne eventuelle utgiften er ikke lagt inn i budsjettet for Den er lagt inn med kr for NBBF sentralt for Særkretsene må for 2003 sørge for at denne kostnaden tas inn i de respektive budsjetter. Tinget må ha i mente ved budsjettbehandlingen at NBBF snarest må opparbeide seg en positiv egenkapital. Denne bør på sikt være i størrelsesorden 10% av omsetningen. For NBBFs vedkommende bør m.a.o. egenkapitalen utgjøre kr Oslo, mars 2002 for styret Per Burud Generalsekretær Side 4

5 budsjett 2002 og 2003 INNTEKTER Regnskap 2001 Budsjett 2002 Budsjett 2003 Rammetilskudd Øvrige tilskudd (note 1) Lisenser (note 9) Gebyrer Landslag Idr. samkvem (note 3) Utd./utvikl. (note 4) Dommere (note 5) Seriespill Særkretstilskudd NIF OABBK, HBBK Salg Sponsorer (note 6) Øvrige inntekter Sum UTGIFTER Landslag (note 2) Idr. samkvem (note 3) Utd./utvikl. (note 4) Dommere (note 5) Seriespill Seriespill, balanseposter Lønn Adm.kostn Lønn særkretser Møter Lisenser Salg Sponsorer (note 6) Informasjon Øvrige utgifter Sum Resultat Side 5

6 innkomne forslag: FORSLAG 1 NBU-representasjon på Tinget Fra NBBF, DK NBBFs Lov Kapittel 2, A. Organisatoriske bestemmelser, 10, nytt punkt e). 10 Sammensetning På Forbundstinget møter med stemmerett:... e) Én representant for basketballdommerne, representert ved deres egen interesseorganisasjon NBU (Norsk Basketballdommer Union). Dommerkomiteen arbeider i praksis ikke med de mer politiske sakene som berører dommernes økonomiske betingelser og deres «arbeidsbetingelser» forøvrig. Dette har i de senere årene vært behandlet av dommernes egen interesseorganisasjon NBU som med eget svært oppegående styre har ivaretatt dommernes interesser. DK ønsker å konsentrere seg om det faglige; spilleregler, dommerutvikling, tilsetting av dommere, utdanning og oppfølging/autorisasjon av dommere, elitedommersamlinger m.m. ihht. Komiteens ansvarsområde beskrevet i 49 Dommerkomiteen. Vi ser det derfor helt naturlig at dommernes egen representant skal kunne ivareta dommernes interesser på Tinget, og foreslår derfor at det åpnes for at 1 person fra NBUs styre møter på Tinget med fulle rettigheter. Det er bare organisasjonsledd som kan være representert på Forbundsting med fulle rettigheter (jfr. Lov for NIF og NOK, Kap.2, 2-5). Forslaget kan derfor ikke vedtas. Det er intet til hinder for å gi representant(er) for NBU tale- og forslagsrett i saker som berører deres virkeområde. En slik bestemmelse vil i så fall bli et nytt pkt.4 i NBBFs lov, Kap.2, 10, annet ledd, pkt.b). NBU vil følgelig selv måtte dekke alle kostnader ved slik representasjon. Styret støtter ikke forslaget Side 6

7 FORSLAG 2 Nedlegging av TK Fra NBBF, styret NBBFs lov, Kap. 5 Fagorganene, 51 Turneringskomiteen. Paragrafen strykes. På Tinget 2000 ble det vedtatt å legge ned LK og UK. Dette ble enstemmig vedtatt. ne den gang var: - vanskelig å få personer til å påta seg vervene - fagkomiteene burde erstattes med ansatt personell - større trygghet for at oppgavene blir løst - et styremedlem skal ha et overordnet ansvar for sitt aktivitetsområde - det forventes rask saksbehandling, det tar tid å samle komiteene til møter Styret mener at tiden nå er moden med hensyn til også å nedlegge TK. Det er i praksis adm. som utarbeider terminlister, står for utsendelser til turneringer, innhenter nødv. dokumentasjon i saker osv. Andre særforbund har avviklet slike komiteer forlengst. I fotball er det en ansatt som behandler protester på kamputfall. Fra 1. mai i år er adm. fulltallig i forhold til org.modellen som ble «vedtatt» på forrige Ting. Komiteene er generelt et forsinkende ledd i saksbehandlingen ettersom det er vanskelig å samle komiteene på kort varsel. I dag settes det krav til rask saksbehandling. Ved at de ansatte kun behøver å konferere med én person, gjør at tilbakemeldinger kan komme raskere, noe som er langt mer stimulerende for de som trenger hjelp eller svar før tiltak kan iverksettes. Våre «brukere» forventer raskt svar, noe som man lettere kan imøtekomme med denne organisasjonsmodellen. Til å løse helt spesielle oppgaver kan styret nedsette utvalg med klart definert mandater. Det har vist seg før at slike utvalg fungerer etter hensikten. Til disse er det også lettere å finne interesserte og engasjerte personer. Forslaget vil nødvendiggjøre redaksjonelle endringer i NBBFs lov 10 (Forbundstinget - sammensetning), og 15 (Forbundstinget - valg). Lovens 50 (Turneringskomiteen) vil måtte utgå, og de oppgavene som er tillagt TK gjennom denne paragraf, må skrives inn under ansvarsområdet for det organisasjonsledd/ administrative ledd som skal overta ansvaret for oppgavene. Likeledes må oppgaver som er tillagt TK i Kampreglementets 11, Reglement for Eliteserien kvinner og Reglement for 1.divisjon menn skrives inn under ansvarsområdet for ny ansvarlig instans. Side 7

8 FORSLAG 3 Endre 52 Domsutvalget Fra NBBF, Domsutvalget NBBFs lov, Kapittel 5, 52 Domsutvalget, nytt avsnitt. 52 Domsutvalget Domsutvalget skal:... Tilrettelegging av sakene under pkt. i) og ii) foretas av NBBFs administrasjon. For å sikre at alle dokumenter og opplysninger i en sak foreligger samlet før saken tas til behandling i Domsutvalget. Ingen. Styret støtter forslaget Side 8

9 FORSLAG 4 «Gullfløyten» Fra NBBF, DK NBBFs Lov, ny 71. Etterfølgende paragrafers nummer endres. 71 Gullfløyten 1. NBBFs Gullfløyte tildeles elitedommere som har vært dommere i 25 år, eller personer i dommermiljøet som har gjort en fremragende innsats for utvikling av norske basketballdommere og deres arbeidsforhold forøvrig. 2. Dommerkomiteen er ansvarlig for å administrere utmerkelsen, og vedtar i hvert enkelt tilfelle hvilke(n) dommer(e) som får den. Utmerkelsen består av et trofe, «Gullfløyten» og et livsvarig adgangskort. 3. Adgangskortet, som utstedes av NBBFs administrasjon, skal gi innehaveren gratis adgang til alle basketballkamper arrangert av NBBF, inkludert Basketligaen (BLNO), og dets tilsluttede kretser, særutvalg og klubber. 4. Tildeling av gullfløyten bør finne sted på den årlige dommersamlingen. Dommerkomiteen kan, dersom den finner dette naturlig, gjøre unntagelser fra denne regel. Etter hvert som årene går er det mange dommere (og andre) som har gjort en betydelig innsats for basketball i Norge. I dommerkretser har vi to tradisjonsrike utmerkelser for disse personene, nemlig dommerkomiteens «Gullfløyten» og «Æresmedlemskap i NBU». Selv om de inntil nå har vært uoffisielle, er det på det rene at disse utmerkelsene henger relativt høyt og de blir verdsatt av de som får dem. Mange ønsker «etter endt tjeneste» likevel og holde kontakt med miljøet bla. ved å gå på kamper. Vi vil derfor be Tinget om å vurdere en offisiell status på «Gullfløyten». Personene som oppfyller disse kriteriene blir dermed verdsatt i praksis ved at de gis samme adgangsrettigheter som aktive forbundsdommere. Økonomien i dette er ikke noe argument, men det er et signal om at personer med slik erfaring og kunnskap er ønsket i basketballmiljøet. Dermed vil utmerkelsen også stimulere flere til frivillig innsats, og forhåpentligvis økt velvilje fra disse ressurspersonene ved behov slik vi bl.a. har sett ved etableringen av observatørgruppen. Pr. dato har følgende 8 dommere fått Gullfløyten: Knut Myhre (1990), Stein Evju (1992), Geir Matthiasen og Tor Christian Bakken (1995), Robert Persson (1997), Stein Moe og Bård Saunes (1998) og siste Johan Feenstra (1999). Vi ber om at innføring av nevnte adgangstegn gjøres med tilbakevirkende kraft for disse. Dersom forslaget vedtas, vil dette innebære at dommere får en egen hedersbevisning, i tillegg til dagens hederstegn som kan tildeles enhver, inkludert dommere, som har gjort eller gjør en fremragende innsats for norsk basketball. Forslaget om «livsvarig adgangskort» kan behandles og vedtas separat. Dette kan tas inn som et tillegg til NBBFs utdannings- og autorisasjonsreglement, Kap.3.C.1, nytt pkt.c), men betingelsene for å oppnå et slik adgangstegn må da spesifiseres nærmere. Styret støtter ikke forslaget Side 9

10 FORSLAG 5 Rekkefølgen av lag i turneringer Fra NBBF, Lovkomiteen NBBFs kampreglement, Kapittel 5, A. Spillesystem, pkt. 2. Som har denne ordlyd 2. Hvis turneringen spilles etter poengsystemet, avgjøres rekkefølgen mellom lagene etter antall oppnådde poeng. Står to eller flere lag likt, avgjøres rekkefølgen mellom dem etter følgende regler: a) Antall poeng i innbyrdes kamper. b) Måldifferanse i innbyrdes kamper. c) Samlet måldifferanse. d) Samlet målkvotient. Hvis to eller flere lag står likt etter dette punkt, bestemmer turneringsledelsen om omkamp(er) skal spilles. 2. Hvis turneringen spilles etter poengsystemet, avgjøres rekkefølgen mellom lagene etter antall oppnådde poeng. Står to eller flere lag likt, avgjøres rekkefølgen mellom dem etter den prosedyre som er angitt i «Offisielle spilleregler for basketball», pkt.d Rangering av lag. Hvis to eller flere lag fortsatt står likt etter denne prosedyren, kan turneringsledelsen bestemme at det skal spilles omkamp(er) i stedet for at det foretas loddtrekning. Dog skal ved poenglikhet et lag som har gitt walk over i en kamp.. NBBFs lov, Kap.1, 1 sier at NBBF er underlagt FIBAs lover og bestemmelser. Det er gjort unntak fra enkelte bestemmelser i FIBA, men disse har vært velbegrunnet. I dette tilfellet er prosedyren i FIBAs bestemmelser sportslig sett mer rettferdig og logisk. Det er dessuten uheldig at NBBFs medlemmer til nå har fått feil informasjon ved å lese spillereglene, fordi NBBFs kampreglement har en annen prosedyre som er overordnet FIBAs regler. Slike muligheter for feil informasjon bør i størst mulig grad fjernes. Styret støtter forslaget Side 10

11 FORSLAG 6 Spilleres og laglederes/lagmedlemmers kvalifikasjoner Fra NBBF, Styret NBBFs kampreglement, Kapittel 6 Spillernes kvalifikasjoner. Kapittelets overskrift endres. Som har denne ordlyd Kapittel 6 Spillernes kvalifikasjoner Kapittel 6 Spilleres, laglederes og lagfunksjonærers kvalifikasjoner NBBFs kampreglement, Kapittel 6 Spillernes kvalifikasjoner. Overskriften i punkt C. Utlendinger endres. Som har denne ordlyd C. Utlendinger C. Utenlandske spillere NBBFs kampreglement, Kapittel 6 Spillernes kvalifikasjoner, nytt punkt F. F. Spillere, lagledere og lagfunksjonærer som er utelukket fra deltagelse i kamp (Jfr. NBBFs sanksjonsreglement samt reglement for bestrafning av diskvalifiserende fouls eller usportslig oppførsel i forbindelse med kampavvikling). 1. Spiller/lagfunksjonær som er utelukket fra en kamp kan sitte på tribunen under en slik kamp. Spilleren/lagfunksjonæren kan imidlertid ikke oppholde seg i sitt lags lagbenkområde eller i lagets garderobe og kan heller ikke utføre noen praktiske oppgaver for sitt lag. 2. Lagleder (inkl. assisterende lagleder) som er utelukket fra en kamp, kan under en slik kamp ikke oppholde seg i den bygningen der kampen spilles, ei heller i sitt lags garderobe. Lagledere kan heller ikke på noen måte (f.eks. via telefon, walkie-talkie, PC eller andre kommunikasjonsmidler) kommunisere med sitt lag (spillere/ lagmedlemmer, lagledere, lagfunksjonærer) under en slik kamp. 3. Begrepet «under en slik kamp» defineres som perioden fra 20 minutter før fastsatt tidspunkt for kampstart til sluttsignalet går. NBBFs kampreglement, Kapittel 6 Spillernes kvalifikasjoner. Nåværende pkt. F blir nytt punkt G med endret overskrift og endret punkt 1: Som har denne ordlyd F. Feil ved spillernes kvalifikasjoner. 1. Hvis en spiller har deltatt på det seirende lag i strid med reglene i dette kapittel, skal spillerens lag tape den aktuelle kampen med resultatet G. Feil ved spilleres, laglederes og lagfunksjonærers kvalifikasjoner 1. Hvis en spiller, lagleder eller lagfunksjonær har deltatt på det seirende lag i strid med reglene i dette kapittel, skal laget tape den aktuelle kampen med resultatet Side 11

12 Det har vært flere eksempler på at lagledere som er utelukket ha plassert seg på tribunen og helt åpenbart kunnet gi råd til eget lag, i strid med intensjonen ved utelukkelse. Det finnes også eksempel på at en lagleder har kommunisert med sitt lag via mobiltelefon. Det er ønskelig at NBBF har regler som forhindrer dette. Det finnes i dag en regel for hva som skjer dersom et lag benytter en utelukket (= ikke spileberettiget) spiller. Det finnes derimot ikke tilsvarende regel dersom en utelukket lagleder/lagfunksjonær likevel skulle delta i kampen. Side 12

13 FORSLAG 7 Overgangsreglementet Fra Bønes BBK NBBFs Kampreglement, Kapittel 9 Overgang, A Begrensninger i klubbenes rett til å kontakte medlemmene i annen klubb, punkt 1, nye avsnitt. Som har denne ordlyd 1. Før en representant for en klubb kan henvende seg til et medlem av en annen klubb for å påvirke vedkommende til å skifte klubbtilhørighet, må den klubb vedkommende tilhører først informeres om at det vil bli gjort en slik henvendelse. 1. Før en representant for en klubb kan henvende seg til et medlem av en annen klubb for å påvirke vedkommende til å skifte klubbtilhørighet, må den klubb vedkommende tilhører først informeres om at det vil bli gjort en slik henvendelse. Spillere som ikke har fylt 13 år kan fritt bytte klubb ved at spillerens nye klubb sender melding om overgang til den kretsen denne klubben tilhører samt til spillerens tidligere klubb. Slikt klubbskifte begrenses til en gang per sesong. Det er ikke adgang til å stille vilkår for klubbskiftet. For spillere som tidligere, men ikke de seneste tre årene har spilt aktivt for eller har trent med en klubb, må det meldes om overgang til kretsen og tidligere klubb før det tillates spill for ny klubb. Spillerens nye klubb er ansvarlig for at slik melding sendes. Meldinger om overgang sendes på særskilt skjema. Det betales ikke gebyr ved melding om overgang. Forslaget innebærer at NBBF etablerer et regelverk og en praksis som er på linje med praksis i Norges håndballforbund og Norges Fotballforbund, jfr. NHF Lover og regler og NFF Klubbskifte innen barnefotball. Bønes basketballklubb opplevde for noen år siden å motta rekommandert brev om overgang av en 11-årig spiller. Vi står nå oppe i en ny situasjon hvor to 91 jenter, som spilte for oss forrige sesong og trente med oss ved sesongstart, siden av praktiske årsaker har valgt å skifte klubb. De må nå søke om dispensasjon for overgangsreglene for å få spille for sin nye klubb. Vi har ingen innvendinger til en slik dispensasjon, men mener vi har et byråkratisk praksis forankret i kampreglementet som kan vanskeliggjøre forholdene for barn som vil drive idrett. Formuleringen om at «det er ikke adgang til å stille vilkår for klubbskiftet» er hentet fra fotballforbundet sine regler for klubbskifte, jfr. ovenfor. Det er vårt inntrykk at overganger av minispillere ikke er et stort problem, men vi ser ikke noen grunner for at vi her skal ha et strengere regelver og praksis enn håndball og fotball. I forbindelse med etableringen av eget herrelag for noen år siden, fikk vi aktivisert flere spillere som ikke hadde spilt aktivt på flere år. De hadde over flere år flyttet til området og så etableringen av klubben og et herrelag som en grunn til å igjen å spille basketball. Vi opplevde da å måtte betale overgangsgebyrer for flere spillere som ikke hadde spilt aktivt på mange år, noe vi opplevde som meningsløst. Vi har foreslått at spillere som ikke har vært aktive for sin tidligere klubb de siste tre årene, fritt kan skifte klubb ved å sende melding til krets og tidligere klubb. Håndballen har en 2-års frist og melding sendes kun til håndballforbundet, jfr Vi har foreslått en 3-års frist, som tilsvarer fristen for foreldelse av pengekrav. Vi mener at de krav som måtte bestå mellom tidligere klubb og spiller også er foreldet etter tre år og derfor ikke kan være til hinder for at spilleren igjen blir aktiv i idretten. Vi har også foreslått at det sendes melding til tidligere klubb som en sikring i forhold til at noen skulle ønske å «forkorte» de tre årene for å spare vanlig overgangsgebyr. Vår begrunnelse for å foreslå at det ikke betales gebyr ved meldinger om overgang er at det ikke medfører saksbehandling for krets eller forbund. Side 13

14 Forslaget må tas inn som en endring i Kampreglementets Kapittel 9.B.1 (ikke A.1 som angitt). Nåværende punkt B.1 beholdes uten endring av teksten, men med følgende tilføyelse: UNNTAK a) For spillere som tidligere, men ikke de seneste tre årene har spilt aktivt for eller har trent med en klubb, må det meldes om overgang til kretsen og tidligere klubb før det tillates spill for ny klubb. Spillerens nye klubb er ansvarlig for at slik melding sendes. Meldinger om overgang sendes på særskilt skjema. Det betales ikke gebyr ved melding om overgang. b) Spillere som ikke har fylt 13 år kan én (1) gang pr. sesong fritt bytte klubb ved at spillerens nye klubb sender melding om overgang til den kretsen denne klubben tilhører samt til spillerens tidligere klubb. Det er ikke adgang til å stille vilkår for klubbskiftet. Melding om slik overgang sendes på særskilt skjema. Det betales ikke behandlingsgebyr. Styret støtter forslaget Side 14

15 FORSLAG 8 Lisensordningen Fra Hordaland Basketballkrets NBBFs Kampreglement, Kapittel 10. Forsikring og lisenser. Som har denne ordlyd Kapittel 10 Forsikring og lisenser 1. Alle klubber tilsluttet NBBF, inkludert klubber i Basketligaen, plikter å tegne forsikring for alle klubbens spillere og dommere før disse kan delta i kamp arrangert av særkrets/særutvalg, klubb eller NBBF. NBBFs styre fastlegger nærmere vedtekter for forsikringsordningen og kan pålegge klubbene en obligatorisk, kollektiv forsikring. 2. Alle spillere som deltar på lag i seriespill (inkludert Basketligaen) minilag og mikrolag unntatt, skal betale en personlig lisens før de kan spille i en offisiell kamp. NBBFs styre bestemmer lisenskategorier og lisensens størrelse foran hver sesong. Kapittel 10 Forsikring og lisenser 1. Alle lag som deltar i seriespill, miniserier er unntatt, men inkludert deltakelse i BLNO, skal betale lisens til NBBF. Lisensens størrelse bestemmes av NBBFs styre foran hver sesong. Lisensen skal betales direkte til NBBF innen 1. november. NBBF har ansvaret for innkrevingen av denne. Klubben står ansvarlig for innbetaling av lisens for all sine lag. 2. Lag som deltar i flere serier skal bare betale en lisens. Lisensbeløpets størrelse avgjøres av den høyeste klassen laget deltar i. 3. NBBF tegner forsikring for alle spillere på lag som har betalt lisens. Spillere på lisensierte lag er forsikret fra første gang deres navn er registrert på et offisielt kampskjema, fram til 1. november i påfølgende sesong. Forsikringsbeløpet kreves inn som en del av lisensen. NB8Fs styre fastlegger nærmere vedtekter for forsikringsordningen. Forslaget innebærer at man går tilbake til lagvis innkreving av lisenser, samtidig som forsikringsordningen blir direkte knyttet til lisensen. Dette vil medføre en betydelig forenkling av kontrollapparatet, samtidig som antall enkeltsaker som skal administreres reduseres vesentlig. Med individuelle Iisenser står klubbene likevel ansvarlige for å påse at alle spillere har betalt denne. Spesielt for yngre spillere kan dette medføre et betydelig arbeid - ikke minst i tider da mange utfører bankoppdrag uten å få godkjent kvittering (selv med direkte instrukser om det motsatte!) Det forutsettes at dette ikke skal medføre en reduksjon i forbundets inntekter. NBBFs styre må fastsette lisensbeløpets størrelse på en slik måte at det budsjetterte beløp kan oppnås. I prinsippet bør ikke dette medføre større vanskeligheter enn fastsettelse av størrelsen på individuelle lisensbeløp. Dagens ordning har vist seg å fungere dårlig. Lisensblankettene kommer seint ut, og de registrerte medlemsdata er i stor grad mangelfulle. At lisensblankettene inneværerende sesong var merket «kontingent» gjorde ikke arbeidet med å opplyse enkeltspillere om at dette skulle betales i tillegg til klubbens kontingent enklere. Kontrollfunksjonen medfører også et betydelig administrativt arbeid, samtidig som mangelfullt utfylte kampprotokoller til dels gjør kontroll umulig. Lagvis opptelling vil være betydelig mer oversiktlig. Ingen. Styret støtter ikke forslaget Side 15

16 FORSLAG 9 Åpne lisenser Fra Landås BK Det åpnes adgang for å tegne inntil 3 åpne lisenser per lag i klassen «andre seniorlag», på samme måte som det er adgang for i de aldersbestemte klasser. Hensikten med de åpne lisenser er å kunne håndtere unntakssituasjoner, der nye spillere spiller kamper før de er blitt ordentlig registrerte i klubbapparatet, eller det «lånes» spillere til enkeltkamper {såfremt disse ikke er registrert tilknyttet andre basketballklubber). Dersom det ikke er klart om vedkommende spiller kommer til å spille flere kamper, er det lite hensiktsmessig å kreve ordinær lisens innbetalt. Slike unntakssituasjoner er svært vanlige i seniorserienes lavere divisjoner. Selv om nyrekruttering har avtatt, er mange spillere i disse klassene i livssituasjoner som gjør at basketballkamper ikke alltid har høyeste prioritet. Dette kan medføre at lag blir svært tynt besatt for enkeltkamper i løpet av sesongen. Fremfor å gi walk-over, kan mange lag da mobilisere tidligere aktive spillere, andre venner/kolleger etc. Med dagens regler må disse betale lisens før de kan spille - selv om de kanskje bare skal spille en kamp. Dette skjer i praksis sjelden eller aldri, og det reelle alternativet er derfor enten at kampen ikke blir spilt, eller at lisensen aldri blir betalt. For alle parter må det være en bedre løsning med et begrenset antall åpne lisenser som kan ivareta den nødvendige fleksibilitet. Det virker rimelig å innføre de samme begrensninger som allerede eksisterer for aldersbestemte klasser. I øverste lisensklasse (BLNO, EK, 1 M) må en kunne stille større krav til organisasjon og stabilitet, og det virker rimelig ikke å ha åpne lisenser i denne klassen. Dagens reglement er ikke til hinder for at NBBF opererer med «åpne lisenser». Dersom endringsforslaget fra Hordaland Basketballkrets vedtas, kan også dette tilpasses. Lovkomiteen ser ikke behov for en endring av Kampreglementet på dette punktet, fordi Kampreglementets Kap.10 angir at det er NBBFs styre som bestemmer detaljene i lisens-/forsikringsordningen, men Forbundstinget kan slutte seg til forslaget som en henstilling til Styret i arbeidet med utformingen av lisensordningen. Styret kommentar Styret slutter seg til. Side 16

17 FORSLAG 10 Minst 2 norske spillere på banen i BLNO Fra Styret i BLNO Forslaget er ført i pennen av Vebjørn Jacobsen, styremedlem i BLNO FORSLAG TIL REGELENDRING I FORHOLD TIL Å GI NORDMENN MER SPILLETID I BLNO Jeg har i lengre til lurt på hva vi kan gjøre for å få fram norske spillere, slik at vi på sikt kan få et mer slagkraftig landslag. MÅL MED FORSLAGET: Få et mer slagkraftig landslag/få fram norske spillere METODE: Gi norske spillere i BLNO mer spilletid gjennom regelendring. FORSLAG: Det skal til enhver tid være minimum to norske spillere på banen på hvert lag. Som norske spillere regnes i denne sammenheng spillere med norsk nasjonalitet eller spillere som har oppholdstillatelse på humanitært grunnlag eller asyl. Ordningen administreres på følgende måte: I kampprotokollen skal det senest 20 minutter før kampstart angis hvilke spillere som etter disse bestemmelsene er å forstå som norske spillere (merkes N) og hvilke som er å regne som utenlandske spillere (merkes U). Feilaktig oppføring av nasjonalitet ihht. disse bestemmelsene er å anse som bruk av ikke spilleberettiget spiller og straffes ihht NBBFs sanksjonsreglement. MINUS-SIDER TIL FORSLAGET: - Dette kan være med på skape en inntrykk av at BLNO prioriterer spillere på bakgrunn av nasjonalitet. Dette kan oppfattes som diskriminering av spillere på bakgrunn av nasjonalitet der nasjonaliteten er retningsgivende på hvor mye spilletid man får ikke ferdigheter. - Vi kan bli oppfattet som sær og altfor «unorsk» PLUSS-SIDER VED FORSLAGET: - Det vil gi mer spilletid til nordmenn, som i neste omgang vil føre til et sterkere landslag. - Det vil føre til mer fokus på de norske spillere, som igjen vil være inspirerende for «generation next» - Dette vil tvinge klubbene til å tenke mer langsiktig ifht. egen rekruttering. - Vi vil dempe lønnspiralen på bakgrunn av at det ikke er nødvendig i samme grad som i dag å mange spillere på lønnslisten. - Dette vil åpne for i større å godtgjøre «ryggraden» i norsk basket ( de norske spillerne). - Dette vil føre til at de klubbene med god økonomi i større grad vil skaffe seg «rollespillere» som tradisjonelt står for en mer underholdende basket ( dette kan diskuteres, men jeg mener det). - Det vil styrke får posisjon som lite «NIF-ete» og dermed utmerker vi oss som en organisasjon som lager regler som er til sportens beste, det er et tegn på handlekraft. - Vil kan med dette forslaget vi «drepe» evt. myter om at basket er en «over-amerkanisert» idrett for og med kun amerikanere. Jeg tror at dette er et forslag som er med på å få fram norske spillere, og skal vi bli folkets innendørs idrett, tror jeg det er viktig med et bedre landslag. På tross av at jeg ikke har noen idretts utdanning, mener jeg at dette må være en drømme situasjon for norsk basket: Norske spillere får trene i lag med gode folk og i større grad få mer spilletid. I mine ører høres dette svært utviklende ut. Håper jeg med dette kan starte en debatt prosess rundt temaet. Dette vil bli et tillegg i kampreglementets Kapittel 6.B som et nytt punkt. 3 (nåværende pkt.3 blir nytt pkt.4): «I BLNO skal det til enhver tid være minimum to norske spillere på banen på hvert lag. Som norske spillere regnes i denne sammenheng spillere med norsk nasjonalitet eller spillere som har oppholdstillatelse på humanitært grunnlag eller asyl.» Styret støtter forslaget Side 17

18 FORSLAG 11 NM / Kongepokalen for menn Fra NBBF, styret NBBFs kampreglement, Kapittel 11, A. Alminnelige bestemmelser, punkt 1 hvor ordene «og menn» strykes. NBBFs kampreglement, Kapittel 11, A. Alminnelige bestemmelser, punkt 2 hvor ordene «og ett lag for menn» strykes. NBBFs kampreglement, Kapittel 11, A. Alminnelige bestemmelser, nytt punkt 4, to alternativer. Som har denne ordlyd Kapittel 11 Cupmesterskapet A. Alminnelige bestemmelser 1. Kamper om cupmesterskapet for kvinner og menn kan arrangeres hvert år av NBBF. Tidspunkt fastsettes av NBBF. 2. Enhver klubb tilsluttet NBBF kan delta med ett lag for kvinner og ett lag for menn. 3. Den vinnende klubb får tittel Norgesmester i basketball og tildeles Kongepokal. Spillere og lagledere på finalelagene samt vinner av bronsekamp tildeles medaljer. Det kan kun kåres Norgesmester hvis minst 8-åtte-lag har deltatt i mesterskapet. Kapittel 11 Cupmesterskapet A. Alminnelige bestemmelser 1. Kamper om cupmesterskapet for kvinner kan arrangeres hvert år av NBBF. Tidspunkt fastsettes av NBBF. 2. Enhver klubb tilsluttet NBBF kan delta med ett lag. 3. Den vinnende klubb får tittel Norgesmester i basketball og tildeles Kongepokal. Spillere og lagledere på finalelagene samt vinner av bronsekamp tildeles medaljer. Det kan kun kåres Norgesmester hvis minst 8-åtte-lag har deltatt i mesterskapet. Alternativ 1 4. Norgesmestertittelen og Kongepokalen for menn settes opp i sluttspillet i BLNO. Dette forutsetter at vedtaket ikke er i strid med statuttene for Kongepokalen. Dersom så er tilfelle, gis styret/nbbf anledning til å finne en tilfredsstillende løsning slik at NBBF beholder Kongepokalen som premie i NM. Dersom det i ligaen et år er 7 lag eller mindre fylles sluttspillet opp med det antall lag fra 1M som er nødvendig for å tilfredsstille kravet om at det minimum skal være 8 lag med i konkurransen om Kongepokalen. Alternativ 2 4. Norgesmestertittelen og Kongepokalen for menn settes opp i sluttspillet i BLNO. For å tilfredsstille statuttene for utdeling av Kongepokalen vil det laget som ligger på tabelltoppen i 1M når sluttspillet begynner få anledning til å kvalifisere seg inn i BLNOs sluttspill. Laget møter det laget som er dårligst plassert av de kvalifiserte ligalagene. Det spilles én kvalifiseringskamp og laget fra 1M har krav på hjemmebane. Dersom det i ligaen et år er 7 lag eller mindre, fylles sluttspillet opp med det antall lag fra 1M som er nødvendig for å tilfredsstille kravet om at det minimum skal være 8 lag med i konkurransen om Kongepokalen. Tinget i 2000 vedtok å sette opp Kongepokalen i cupmesterskapet i den hensikt å kunne la alle lag få anledning til å kjempe om norsk idretts gjeveste trofé og at cupen skulle bli en fest etter modell av fotball. Til dels dårlig kamptilbud i sine respektive kretsserier og muligheten til å få prøvd seg mot lag fra andre kretser var hovedgrunnene. Dessverre har det ikke gått slik. Svak påmelding blant våre seniorlag og høye kostnader er årsaken til at styret nå foreslår å endre på dette. Styret er ikke bekymret for våre BLNO-lag og lagene i 1M. Disse har et bra kamptilbud i sine respektive serier. Hovedårsaken er at de øvrige seniorlagene, som skulle bidra til å gjøre cupen til en fest, ikke ønsker å delta. I inneværende år deltok kun 10 lag utenom lagene fra BLNO og 1M. ne fra lag som ikke ville være med går på at det er for dyrt og at de i realiteten er sjanseløse på å kunne vinne NM. Side 18

19 Saken ble drøftet på årets kretsledermøte. Det kom der ingen sterke innvendinger mot å nedlegge cupen som NM for menn. Styret går primært inne for alternativ 1. Forslaget er til høring hos NIF. Forslaget er knyttet til statuttene for tildeling av Kongepokalen. Disse krever p.t. at minst 8 lag må delta i konkurransen, og at samtlige lag/klubber i Norge skal ha en mulighet for å kvalifisere seg til konkurransen om pokalen. Dersom forslaget vedtas, må overskriften i Kap.11 (Cupmesterskapet) endres til Norgesmesterskapet / Kongepokalen. Side 19

20 FORSLAG 12 Kongepokal i BLNO-sluttspillet Fra Ulriken Eagles Kongepokalen i basketball settes opp til sluttspillvinner i BLNO/sluttspill Eliteserien kvinner. Forslaget vil berøre Reglement i forhold til BLNO og Norges basketballforbunds kampreglement, kapittel 11 Cupmesterskapet. Ref. kapittel 11 cupmesterskapet. Arrangementsformen har utspilt sin rolle. Intensjonen med cupen var å få med bredden i basket-norge til en felles happening. Intensjonen har helt klart ikke svart til de forventninger man hadde til cupkonseptet. Slik det har fungert de siste par årene har cupen IKKE medført ytterligere interesse for vår idrett, dette både fra spillere, media og andre interessenter. Snarere har det skapt forvirring omkring basketball. Slikt sett bør Kongepokalen settes opp til vinner av sluttspillet i BLNO/sluttspillet eliteserien kvinner. Forslaget er i strid med NIF/NOKs statutter for tildeling av Kongepokalen, ettersom det ekskluderer lag fra å delta i kampen om pokalen. Styret støtter ikke forslaget Det vises til eget forslag fra Styret, forslag 11. Side 20

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd disponeres slik: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner:

Detaljer

REGLEMENT FOR KVINNELIGAEN NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 6

REGLEMENT FOR KVINNELIGAEN NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 6 REGLEMENT FOR KVINNELIGAEN NORGES BASKETBALLFORBUND Versjon 08.11.2016 Side 0 av 6 Reglement for Kvinneligaen (KL) (1) Generelle bestemmelser Alle kamper spilles i overensstemmelse med NBBFs Kampreglement.

Detaljer

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden.

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. STATUTTER NCF Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 7. juni 2009. 1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. 2 Regler

Detaljer

Sak nr. 1 Godkjenning av representantenes fullmakter side 2. Sak nr. 2 Valg av dirigenter og referenter side 2

Sak nr. 1 Godkjenning av representantenes fullmakter side 2. Sak nr. 2 Valg av dirigenter og referenter side 2 innholdsfortegnelse Sak nr. 1 Godkjenning av representantenes fullmakter side 2 Sak nr. 2 Valg av dirigenter og referenter side 2 Sak nr. 3 Valg av redaksjonskomite for Tingprotokollen og to representanter

Detaljer

Versjon NBBF REGLEMENT BLNO

Versjon NBBF REGLEMENT BLNO Versjon 01.07.2016 NBBF REGLEMENT BLNO Reglement for Basketballigaen (BLNO) 1. Generelle bestemmelser Basketligaen BLNO er NBBFs øverste serie på herresiden, bestående av norske idrettslag kvalifisert

Detaljer

Ved overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i et annet land gjelder også FIBs bestemmelser.

Ved overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i et annet land gjelder også FIBs bestemmelser. 30. Spilleberettigelse for bandyspillere. Innledning Denne paragrafen regulerer alle klubbskifter av spillere mellom bandyklubber som er medlem av Norges Bandyforbund, samt bruk av og innhold i kontrakter

Detaljer

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Oppdatert pr 01.08.2014 erstatter versjon datert 02.04.2014. Inkluderer Tingvedtak 2014 og «Offisielle spilleregler for basketball» gjeldende fra 01.08.2014 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

(1) Disse bestemmelser gjelder for NBBF og dets organisasjonsledd (regioner og klubber) og utøvere, og kan bare endres av NBBF v/forbundstinget.

(1) Disse bestemmelser gjelder for NBBF og dets organisasjonsledd (regioner og klubber) og utøvere, og kan bare endres av NBBF v/forbundstinget. NBBFs kampreglement Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1. Alle klubber tilsluttet Norges Basketballforbund skal arrangere og spille sine kamper i overensstemmelse med NBBFs lov, Kampreglement og de internasjonale

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2004 og 2005... side

Detaljer

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget 2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget Innledning Tinget i 2012 behandlet følgende forslag fra Eidsvold Idrettsforening: < Forbundsstyret nedsetter innen sommeren 2012 et bredt sammensatt

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein.

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein. Turneringsreglement - Sør Cup 2014 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11 og G12 spilles

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

ELITELISENSREGLEMENT Sist revidert av Seksjonsstyret ***

ELITELISENSREGLEMENT Sist revidert av Seksjonsstyret *** ELITELISENSREGLEMENT Sist revidert av Seksjonsstyret *** 1 Innledning...1 2 Krav om elitelisens...3 3 Konkrete krav til elitelisens 2010/2011...4 4 Kriterier for tildelingen...5 5 Behandling av søknadene...5

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 04.04.2012) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

Hvordan unngå å tape en kamp på skrivebordet som er vunnet på banen

Hvordan unngå å tape en kamp på skrivebordet som er vunnet på banen Notat Til : Klubbene i Håndballnorge Fra : Norges Håndballforbund Dato : 15.september 2005 Arkiv : Kopi : - Emne : Hvordan unngå å tape en kamp på skrivebordet som er vunnet på banen Innledning: For sørge

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper.

All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper. KLUBBLISENSREGLEMENT Sist revidert av forbundsstyret 24.4.2013. 1 Krav om klubblisens Eliteserien og 1. divisjon... 1 2 Eliteserien... 2 3 1. divisjon... 3 4 Behandling av søknadene... 3 5 Dokumentert

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 25.02.2011) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORNETT CUP 2016

TURNERINGSREGLEMENT NORNETT CUP 2016 TURNERINGSREGLEMENT NORNETT CUP 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Regler... 2 2. Klasseinndeling, aldersbestemmelser og bane... 2 Unntak fra kravene til alder:... 2 Dispensasjon fra kravene til alder:... 2 3.

Detaljer

Kapittel 3. LAGSERIEN

Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1 ORGANISERING Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1.1 HERRER 3.1.1.1 Innledende bestemmelser 3.1.1.1.1 Den nasjonale lagserien Den nasjonale lagserien består av Stiga-ligaen 1., 2., 3. divisjon og dameserien. Serien

Detaljer

PROTEST OG APPELLREGLEMENT NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5

PROTEST OG APPELLREGLEMENT NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5 PROTEST OG APPELLREGLEMENT NORGES BASKETBALLFORBUND Versjon 08.11.2016 Side 0 av 5 Norges Basketballforbunds protest- og appellreglement Kapittel 1 Generelle bestemmelser (1) a) Enhver protest eller appell

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

START (UTØVER) LISENS

START (UTØVER) LISENS START (UTØVER) LISENS GJELDENDE FOR KONKURRANSER I FORBINDELSE MED: FINNESVØMMING UNDERVANNSFOTOGRAFERING UNDERVANNSJAKT UNDERVANNSRUGBY LOVBESTEMT KRAV OM STARTLISENS. Ref. lov for Norges Dykkeforbund

Detaljer

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 For alle klasser gjelder at alle kamper skal være avviklet innen siste fastsatte spilledato i spilleplan for den enkelte avdeling. Kamper som spilles etter

Detaljer

Høringsutkast til ny seriemodell

Høringsutkast til ny seriemodell H Ø R I N G S U T K A S T T I L N Y S E R I E M O D E L L S I D E 1 Høringsutkast til ny seriemodell Ferdigstilt 4. februar 2011 Serieutvalget har bestått av: Jon Erik Eriksen, Jarle Heitmann, Bjørn-Erik

Detaljer

Overgangsreglement Norges Danseforbund

Overgangsreglement Norges Danseforbund 1 Overgangsreglement Norges Danseforbund Høringsutkast Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

9. KLUBBLISENSREGLEMENT

9. KLUBBLISENSREGLEMENT 9. KLUBBLISENSREGLEMENT Vedtatt av forbundstinget 7. mars 2010, gjeldende fra samme dato. KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1-1 VIRKEOMRÅDE Klubber som skal delta i 0. eller 1. divisjon menn eller 0.

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Oppdatert 23.06.2010 INNHOLD: 1 Alminnelige bestemmelser... 2 2 Formål... 2 3 Innmeldelse... 2 4 Arbeidsordning... 2 5 Organisasjon... 2 6 Regionstinget... 2

Detaljer

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status Til klubbene i Telekiosken Futsal Liga 2009/10 11. nov. 2009 Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status (NFF) vil med dette gi en kort orientering og status om NFFs futsalsatsing. Futsal

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

KLUBBLISENSREGLEMENT 2015/2016 Sist revidert av Seksjonsstyret 23/12-2014

KLUBBLISENSREGLEMENT 2015/2016 Sist revidert av Seksjonsstyret 23/12-2014 KLUBBLISENSREGLEMENT 2015/2016 Sist revidert av Seksjonsstyret 23/12-2014 1 Innledning... 1 2 Krav om klubblisens Eliteserien... 2 3 Elitelisens... 3 4 Kriterier for tildelingen... 4 5 Behandling av søknadene...

Detaljer

28. årsmøte i NOHA, Løren Ishall, 8 april 2013 kl Til behandling.:

28. årsmøte i NOHA, Løren Ishall, 8 april 2013 kl Til behandling.: 28. årsmøte i NOHA, Løren Ishall, 8 april 2013 kl. 19.00 Til behandling.: 1. Godkjenne innkallelse og eventuelle fullmakter. Innkalling ble godkjent. Det var 10 medlemsklubber tilstede og 19 delegater.

Detaljer

KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST

KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST Sist endret 1. april 2014 NB! For 1M og 1K se eget reglement. INNHOLD: 1 Generell instruks... 2 2 Påmelding av lag til regionsseriene samt Easy Basket... 2 3 Spillernes kvalifikasjoner...

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION NORD. Lover. Norges Basketballforbund Region Nord

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION NORD. Lover. Norges Basketballforbund Region Nord NORGES BASKETBALLFORBUND REGION NORD Lover Norges Basketballforbund Region Nord 27.06.2011 INNHOLD 1 Alminnelige bestemmelser... 3 2 Formål... 3 3 Innmeldelse... 3 4 Arbeidsordning... 3 5 Organisasjon...

Detaljer

Serien 2015. Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 3. divisjon

Serien 2015. Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 3. divisjon Serien 2015 Menn 4. divisjon 3 avdelinger a 12 lag Opprykk: Vinner i hver avdeling rykker opp til 3. divisjon Nedrykk: De to siste lag i hver avdeling rykker ned i 5. divisjon Ytterligere nedrykk øker

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2015

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2015 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2015 24.februar kl 19:00 Hotel Waterfront Nedre Strandgate 25 27 Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 10.februar 2015. Sakene kan sendes

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtatt av Kretstinget den 21/05-2016 Stadfestet av Norsk Bridgeforbund den 10/06-2016 Gjort gjeldende fra 21/05-2016 KAPITTEL 1 - BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

OBS OBS OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS OBS OBS KRETSSTYRET: OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 OSLO, Tlf. 22 57 97 70. www.obik.no Bankgiro 9005.08.30828. Telefax. 22 19 10 86. Org.nummer 981 133 137 Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder:

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15.

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15. PLAYOFF I SKIEN 14.-15.03.15 Følgende lag er klare for Playoff i Skien 14.-15.03.15: Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER. Sesongen 2013/2014. Forhold Ald.best. Senior

REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER. Sesongen 2013/2014. Forhold Ald.best. Senior REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER Sesongen 2013/2014 A. LAG OG DOMMERE SOM IKKE MØTER TIL KAMP: Forhold Ald.best. Senior 1. Lag som ikke møter til kamp 1.gang (*) kr. 3 000,- kr. 3 000,- 2.

Detaljer

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010 RUNDSKRIV NR. 11/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

Innkommende forslag til årsmøtet i Greipstad IL fotball 2017

Innkommende forslag til årsmøtet i Greipstad IL fotball 2017 Innkommende forslag til årsmøtet i Greipstad IL fotball 2017 1. Forslag til retningslinjer for dugnad Greipstad IL Fotballgruppen Alle medlemmer m/foresatte skal primært arbeide for å skaffe sponsorer

Detaljer

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS Vi har gleden av å invitere til Ungdomstreff i Østfoldhallen 2013. Litt om Ungdomstreffen: Østfold

Detaljer

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT I oktober 2014 foretok forbundsstyret en del justeringer i «Breddereglementet» som ble vedtatt første gang på forbundstinget i mars 2014. Breddereglementet gjelder

Detaljer

REGLEMENT FOR OVERGANG OG UTLÅN I NORGES HÅNDBALLFORBUND

REGLEMENT FOR OVERGANG OG UTLÅN I NORGES HÅNDBALLFORBUND Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR OVERGANG OG UTLÅN I NORGES HÅNDBALLFORBUND Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT

ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT a) Kampenes varighet for de enkelte klasser er følgende: Kampart Spilletid Senior 4x10 min effektiv tid Junior 4x10 min effektiv tid Gutter/Piker 4x8 min effektiv

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

ÅSANE HÅNDBALL Stiftet 4.11.1971

ÅSANE HÅNDBALL Stiftet 4.11.1971 AMATØRKONTRAKT FOR HÅNDBALLSPILLERE I ÅSANE HÅNDBALL Mellom Åsane Håndball og SPILLER P.NR ADRESSE For perioden fra og med Til og med Dato for kontraktsinngåelse Kontraktstype AMATØR BINDENDE SIGNATUR

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

AVTALE for amatørspillere

AVTALE for amatørspillere Avtalen må ikke endres, den må benyttes slik den foreligger her. Fyll ut avtalen med penn. Ikke benytt PC ved utfylling av avtalen. Det vanskeliggjør arbeidet med å kontrollere at riktig versjon er benyttet.

Detaljer

Opprykk- nedrykk NHFs serier i Region SørVest sesongen 2015/16

Opprykk- nedrykk NHFs serier i Region SørVest sesongen 2015/16 nedrykk NHFs serier i Region SørVest sesongen 2015/16 2. divisjon kvinner 3. divisjon kvinner 2. divisjon menn 3. divisjon menn NHF seriene, 2. divisjon avdeling 3 og 3. divisjon avdeling 7 består av lag

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ

MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ BANEN VI SPILLER PÅ Loven og reglementene Alle ledere trenger kunnskap om aktuelle lover og reglementer Norsk lov setter den aller ytterste rammen for all idrettslig aktivitet

Detaljer

Protokoll Tinget 2016

Protokoll Tinget 2016 Protokoll Tinget 2016 VEDTAK AV INNKOMNE FORSLAG SAK NR.10 BEHANDLING AV INNKOMNE FORSLAG Dirigenten ga ordet til President Jan Hendrik Parmann som redegjorde litt for arbeidet som har blitt gjort i Lovutvalget.

Detaljer

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser.. 2 Etteranmelding og trekking av lag 3 Oversikt kretsmestere/avdelingsvinnere.. 3

Detaljer

MODUL 6 FOTBALL OG JUSS

MODUL 6 FOTBALL OG JUSS MODUL 6 FOTBALL OG JUSS IDRETTENS LOVVERK IDRETTENS SELVDØMME Norges idre7sforbund og olympiske og paralympiske komités lov Norges fotballforbunds lov (må justeres e7er NIF`s lov) Organisasjonen NFF NFF`S

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BRANNIDRETTSFORBUND (NBIF) VEDTATT PÅ FORBUNDSTINGET MARS 2010 TRONDHEIM.

VEDTEKTER FOR NORSK BRANNIDRETTSFORBUND (NBIF) VEDTATT PÅ FORBUNDSTINGET MARS 2010 TRONDHEIM. VEDTEKTER FOR NORSK BRANNIDRETTSFORBUND (NBIF) VEDTATT PÅ FORBUNDSTINGET MARS 2010 TRONDHEIM. 1. NAVN. Norsk Brann Idretts Forbund (NBIF) utgjør en sammenslutning av bedriftsidrettslag /grupper som er

Detaljer

Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015

Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015 Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015 (ORDENSREGLEMENT OG VILKÅR) Landsås Cup er ett håndballarrangement som følger reglementet som er gitt av Norges Håndballforbund region Midt sesongen 2014/2015, med

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 i Stålhallen for aldersgruppen 1997-2006 PÅMELDING: All påmelding skjer på Cup Assist via http://moilbu.no

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Revidert 1971, 1973, 1986, 1991, 1998 og 2003 1 FORMÅL Østfold orienteringskrets formål er å arbeide for orienteringsidrettens utvikling i kretsen, og å fremme samarbeidet

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 NFF Trøndelag Trondheim www.fotball.no/trondelag Besøksadresse: Lerkendal Stadion, 7031 TRONDHEIM Tlf 73821460 Fax 73821470 Trøndelag

Detaljer

Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner.

Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner. NFFs ANKEUTVALGS BESLUTNING AV 8.10.2015 Ankesak 21/2015 Skeid Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner. NFF publiserte 27.8.2015

Detaljer

Reglement for protester, klager og anker

Reglement for protester, klager og anker Reglement for protester, klager og anker Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Reglement for protester, klager og anker nasjonalt og for regionale organisasjonsledd... 3 Protest... 3 1 Hva kan det

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. Randulf Alteren Cup. 21-23. mars 2014

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. Randulf Alteren Cup. 21-23. mars 2014 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til Randulf Alteren Cup 21-23. mars 2014 i Stålhallen for aldersgruppen 1998-2007 For miniputter/lillegutter/lillejenter: 5er fotball For Smågutter/småjenter og Gutter/Jenter:

Detaljer

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 FOTO: Bjørn Hove Håndbok for arrangører i serien 2009/2010 NHF Region Midt-Norge Post: Idrettens Hus 7495 TRONDHEIM Besøk: Klostergt. 90 E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 NHF Region

Detaljer