innholdsfortegnelse Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "innholdsfortegnelse Side 1"

Transkript

1 innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2002 og side 4 Forslag til budsjett for 2002 og side 5 Innkomne forslag... side 6 1: NBU-representasjon på tinget... DK... side 6 2: Nedlegging av TK... Styret... side 7 3: Endre 52 Domsutvalget... Domsutvalget... side 8 4: «Gullfløyten»... DK... side 9 5: Rekkefølgen av lag i turneringer... Lovkomiteen... side 10 6: Spilleres og laglederes/lagmedlemmers kvalifikasjoner... Styret... side 11 7: Overgangsreglementet... Bønes BBK... side 13 8: Lisensordningen... Hordaland BBkrets. side 15 9: Åpne lisenser... Landås BK... side 16 10: Minst 2 norske spillere på banen i BLNO... Styret i BLNO... side 17 11: NM / Kongepokalen for menn... Styret... side 18 12: Kongepokal i BLNO-sluttspillet... Ulriken Eagles... side 20 13: Sluttspill i 1M... Persbråten BBK... side 21 14: Kvalik for opprykk/nedrykk 1M/BLNO... Frøya BBK... side 22 15: Plassering av lag som ikke lenger får delta i BLNO... Styret... side 23 16: Reduksjon fra 12 til 10 lag i 1. divisjon menn fom. sesongen 2003/04.. Styret... side 24 17: Unntak fra automatisk utelukkelse ved diskvalifiserende foul mm... Styret... side 25 18: Bestrafning av diskvalifiserende foul underskrift av begge dommere Domsutvalget... side 26 19: Dommere og tillitsvalgte får adgang til å ta med seg 1 person... Styret... side 27 Side 1

2 programoversikt Fredag 26. april:... kl Åpning, forhandlinger Lørdag 27. april:... kl Frokost kl Forhandlinger kl Lunch kl Forhandlinger kl Middag Søndag 28. april:... kl Frokost kl Forhandlinger kl Lunch kl Forhandlinger, avslutning styrets forslag til forretningsorden DOK Forhandlingene ledes av den valgte dirigent. 2. Med unntak av innledninger sette taletiden til: 1. innlegg: 3 minutter 2. innlegg: 2 minutter 3. innlegg: 1 minutt Ingen kan be om ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 3. Alle forslag må være formet skriftlig. 4. I avstemninger ved valg skjer dette i overensstemmelse med NBBFs lov. 5. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall stemmer for og imot. 6. Protokollen underskrives av de i henhold til NBBFs lov 13, pkt. 3 valgte personer samt av fratredende og tiltredende president. 7. Det er røykeforbud under forhandlingene. Side 2

3 styrets forslag til dagsorden DOK. 2 A Sak nr. 1. Godkjenning av representantenes fullmakter. Sak nr. 2. Valg av dirigenter og referenter. Sak nr. 3. Valg av redaksjonskomite for Tingprotokollen og to representanter til å undertegne denne på vegne av representantene. Sak nr. 4. Fastsettelse av forretningsorden. Sak nr. 5. Fastsettelse av Tingets dagsorden. Sak nr. 6. Åpning. Sak nr. 7. Behandling av Forbundstyrets og komiteenes beretninger for arbeidsårene 2000 og Sak nr. 8. Behandling av de reviderte regnskap for 2000 og Sak nr. 9. Uttalelse fra Kontrollkomiteen vedrørende regnskapene for 2000 og Sak nr. 10. Gruppearbeid. Sak nr. 11. Behandling av innkomne forslag. Sak nr. 12. Fastsettelse av budsjett for 2002 og Sak nr. 13. Valg i samsvar med loven. Sak nr. 14. Fastsettelse av avviklingssted for Forbundstinget i kommentar til styrets forslag til dagsorden DOK. 2B Sak nr. 1. Forslag vil bli fremmet på Tinget i tråd med tidligere praksis. Sak nr. 2. Forslag vil bli fremmet på Tinget i tråd med tidligere praksis. Sak nr. 3. Forslag vil bli fremmet på Tinget i tråd med tidligere praksis. Sak nr. 4. Forslag til forretningsorden er vedlagt som dokument nr. 1. Sak nr. 5. Det vises til vedlagte forslag (dokument nr. 2 A), samt NBBFs lov 13 og 14. Sak nr. 8. Forbundets reviderte regnskaper for 2000 og 2001 er inkludert i samme publikasjon som Forbundsstyrets og komiteenes beretninger. Sak nr. 11. Alle forslag innkommet innen fristen 28. februar følger vedlagt, likeledes forbundsstyrets innstilling. Forslag som omhandler NBBFs lov foreslås behandlet først, dernest de øvrige forslag. Sak nr. 12. Det vises til Styrets budsjettforslag, dokument nr. 3. Sak nr. 13. Valgkomiteens endelige innstilling vil bli omdelt på Tingstedet. Sak nr. 14. En foreslår at Tinget i samsvar med praksis gir Styret fullmakt til å bestemme avviklingssted for Forbundstinget Side 3

4 kommentarer til budsjettene for 2002 og 2003 DOK. 3 Budsjettforslagene er satt opp sammen med regnskaps- og budsjettallene for På den måten vil notehenvisningene til regnskapet også være informative ved budsjettbehandlingen. Styret legger opp til en nøktern budsjettering for den kommende tingperioden. NIF vil ikke akseptere at NBBF opererer med en negativ egenkapital over lang tid. Det er urealistisk å snu dette i løpet av perioden dersom forbundet ikke skulle få helt uventede inntekter av betydelig størrelse. Det kan sannsynligvis kun skje dersom lisens- og/eller sponsorinntektene økes betraktelig. I 2002 har vi to store arrangementer som gir seg utslag i budsjettet. Tinget er inntekts- og utgiftsført med en ramme på kr Dette er lagt inn under posten Møter. NBBF er vertskap for Nordisk mesterskap for menn. Det ligger inne med en inntekt på kr og en kostnad på kr Dette er lagt inn under posten Idrettslig samkvem. Disse postene blir naturlig nok redusert i Det knyttes spesielt kommentarer til tre av postene: Sponsorinntekter: Når dette skrives har vi mottatt sterke signaler på at en av sponsorene trekker seg fra videre samarbeid. Det utgjør for NBBF kr For å være på den sikre siden er dette beløpet ikke tatt med i budsjettforslaget. Dersom dette ikke skjer, eller at en ny sponsor kommer på banen, bør disse inntektene primært gå til å øke overskuddet for derigjennom å styrke egenkapitalen. Særkretstilskudd: Fra 1. mars 2000 overtok NBBF arbeidsgiveransvaret for de ansatte i særkretsene, i alt tre personer. Siden den gang har NBBF gått inn med støtte til kretssekretærer i hhv. Vest-Agder, Rogaland og Sør-Trøndelag slik at det pr. dato i kretsene jobber seks personer. Overføringer fra NIF vil avgjøre om denne ordningen kan utvides. I vedtaket ved opprettelsen av særkretsstillingene ble kretsene gjort oppmerksomme på at etter en to-årsperiode må de beregne å dekke deler av kostnadene selv slik at nye områder kan få støtte. Administrasjonskostnader: Det gjøres oppmerksom på at det her er en stor usikkerhet. NIF har ikke lykkes med lenger å få dekket IT-kostnadene forbundet med NAIS eksternt. Særforbundene har av den grunn fått regning basert på antall PC-er som er tilknyttet idrettens netteverk. Det inkluderer særkretskontorene. Regningen for 2002 er på kr for NBBF totalt. Regningen for 2003 kan fort bli på kr Det er ting som tyder på at regningen for 2002 vil bli redusert eller trukket tilbake. Dette vet vi sannsynligvis når Tinget settes. Denne eventuelle utgiften er ikke lagt inn i budsjettet for Den er lagt inn med kr for NBBF sentralt for Særkretsene må for 2003 sørge for at denne kostnaden tas inn i de respektive budsjetter. Tinget må ha i mente ved budsjettbehandlingen at NBBF snarest må opparbeide seg en positiv egenkapital. Denne bør på sikt være i størrelsesorden 10% av omsetningen. For NBBFs vedkommende bør m.a.o. egenkapitalen utgjøre kr Oslo, mars 2002 for styret Per Burud Generalsekretær Side 4

5 budsjett 2002 og 2003 INNTEKTER Regnskap 2001 Budsjett 2002 Budsjett 2003 Rammetilskudd Øvrige tilskudd (note 1) Lisenser (note 9) Gebyrer Landslag Idr. samkvem (note 3) Utd./utvikl. (note 4) Dommere (note 5) Seriespill Særkretstilskudd NIF OABBK, HBBK Salg Sponsorer (note 6) Øvrige inntekter Sum UTGIFTER Landslag (note 2) Idr. samkvem (note 3) Utd./utvikl. (note 4) Dommere (note 5) Seriespill Seriespill, balanseposter Lønn Adm.kostn Lønn særkretser Møter Lisenser Salg Sponsorer (note 6) Informasjon Øvrige utgifter Sum Resultat Side 5

6 innkomne forslag: FORSLAG 1 NBU-representasjon på Tinget Fra NBBF, DK NBBFs Lov Kapittel 2, A. Organisatoriske bestemmelser, 10, nytt punkt e). 10 Sammensetning På Forbundstinget møter med stemmerett:... e) Én representant for basketballdommerne, representert ved deres egen interesseorganisasjon NBU (Norsk Basketballdommer Union). Dommerkomiteen arbeider i praksis ikke med de mer politiske sakene som berører dommernes økonomiske betingelser og deres «arbeidsbetingelser» forøvrig. Dette har i de senere årene vært behandlet av dommernes egen interesseorganisasjon NBU som med eget svært oppegående styre har ivaretatt dommernes interesser. DK ønsker å konsentrere seg om det faglige; spilleregler, dommerutvikling, tilsetting av dommere, utdanning og oppfølging/autorisasjon av dommere, elitedommersamlinger m.m. ihht. Komiteens ansvarsområde beskrevet i 49 Dommerkomiteen. Vi ser det derfor helt naturlig at dommernes egen representant skal kunne ivareta dommernes interesser på Tinget, og foreslår derfor at det åpnes for at 1 person fra NBUs styre møter på Tinget med fulle rettigheter. Det er bare organisasjonsledd som kan være representert på Forbundsting med fulle rettigheter (jfr. Lov for NIF og NOK, Kap.2, 2-5). Forslaget kan derfor ikke vedtas. Det er intet til hinder for å gi representant(er) for NBU tale- og forslagsrett i saker som berører deres virkeområde. En slik bestemmelse vil i så fall bli et nytt pkt.4 i NBBFs lov, Kap.2, 10, annet ledd, pkt.b). NBU vil følgelig selv måtte dekke alle kostnader ved slik representasjon. Styret støtter ikke forslaget Side 6

7 FORSLAG 2 Nedlegging av TK Fra NBBF, styret NBBFs lov, Kap. 5 Fagorganene, 51 Turneringskomiteen. Paragrafen strykes. På Tinget 2000 ble det vedtatt å legge ned LK og UK. Dette ble enstemmig vedtatt. ne den gang var: - vanskelig å få personer til å påta seg vervene - fagkomiteene burde erstattes med ansatt personell - større trygghet for at oppgavene blir løst - et styremedlem skal ha et overordnet ansvar for sitt aktivitetsområde - det forventes rask saksbehandling, det tar tid å samle komiteene til møter Styret mener at tiden nå er moden med hensyn til også å nedlegge TK. Det er i praksis adm. som utarbeider terminlister, står for utsendelser til turneringer, innhenter nødv. dokumentasjon i saker osv. Andre særforbund har avviklet slike komiteer forlengst. I fotball er det en ansatt som behandler protester på kamputfall. Fra 1. mai i år er adm. fulltallig i forhold til org.modellen som ble «vedtatt» på forrige Ting. Komiteene er generelt et forsinkende ledd i saksbehandlingen ettersom det er vanskelig å samle komiteene på kort varsel. I dag settes det krav til rask saksbehandling. Ved at de ansatte kun behøver å konferere med én person, gjør at tilbakemeldinger kan komme raskere, noe som er langt mer stimulerende for de som trenger hjelp eller svar før tiltak kan iverksettes. Våre «brukere» forventer raskt svar, noe som man lettere kan imøtekomme med denne organisasjonsmodellen. Til å løse helt spesielle oppgaver kan styret nedsette utvalg med klart definert mandater. Det har vist seg før at slike utvalg fungerer etter hensikten. Til disse er det også lettere å finne interesserte og engasjerte personer. Forslaget vil nødvendiggjøre redaksjonelle endringer i NBBFs lov 10 (Forbundstinget - sammensetning), og 15 (Forbundstinget - valg). Lovens 50 (Turneringskomiteen) vil måtte utgå, og de oppgavene som er tillagt TK gjennom denne paragraf, må skrives inn under ansvarsområdet for det organisasjonsledd/ administrative ledd som skal overta ansvaret for oppgavene. Likeledes må oppgaver som er tillagt TK i Kampreglementets 11, Reglement for Eliteserien kvinner og Reglement for 1.divisjon menn skrives inn under ansvarsområdet for ny ansvarlig instans. Side 7

8 FORSLAG 3 Endre 52 Domsutvalget Fra NBBF, Domsutvalget NBBFs lov, Kapittel 5, 52 Domsutvalget, nytt avsnitt. 52 Domsutvalget Domsutvalget skal:... Tilrettelegging av sakene under pkt. i) og ii) foretas av NBBFs administrasjon. For å sikre at alle dokumenter og opplysninger i en sak foreligger samlet før saken tas til behandling i Domsutvalget. Ingen. Styret støtter forslaget Side 8

9 FORSLAG 4 «Gullfløyten» Fra NBBF, DK NBBFs Lov, ny 71. Etterfølgende paragrafers nummer endres. 71 Gullfløyten 1. NBBFs Gullfløyte tildeles elitedommere som har vært dommere i 25 år, eller personer i dommermiljøet som har gjort en fremragende innsats for utvikling av norske basketballdommere og deres arbeidsforhold forøvrig. 2. Dommerkomiteen er ansvarlig for å administrere utmerkelsen, og vedtar i hvert enkelt tilfelle hvilke(n) dommer(e) som får den. Utmerkelsen består av et trofe, «Gullfløyten» og et livsvarig adgangskort. 3. Adgangskortet, som utstedes av NBBFs administrasjon, skal gi innehaveren gratis adgang til alle basketballkamper arrangert av NBBF, inkludert Basketligaen (BLNO), og dets tilsluttede kretser, særutvalg og klubber. 4. Tildeling av gullfløyten bør finne sted på den årlige dommersamlingen. Dommerkomiteen kan, dersom den finner dette naturlig, gjøre unntagelser fra denne regel. Etter hvert som årene går er det mange dommere (og andre) som har gjort en betydelig innsats for basketball i Norge. I dommerkretser har vi to tradisjonsrike utmerkelser for disse personene, nemlig dommerkomiteens «Gullfløyten» og «Æresmedlemskap i NBU». Selv om de inntil nå har vært uoffisielle, er det på det rene at disse utmerkelsene henger relativt høyt og de blir verdsatt av de som får dem. Mange ønsker «etter endt tjeneste» likevel og holde kontakt med miljøet bla. ved å gå på kamper. Vi vil derfor be Tinget om å vurdere en offisiell status på «Gullfløyten». Personene som oppfyller disse kriteriene blir dermed verdsatt i praksis ved at de gis samme adgangsrettigheter som aktive forbundsdommere. Økonomien i dette er ikke noe argument, men det er et signal om at personer med slik erfaring og kunnskap er ønsket i basketballmiljøet. Dermed vil utmerkelsen også stimulere flere til frivillig innsats, og forhåpentligvis økt velvilje fra disse ressurspersonene ved behov slik vi bl.a. har sett ved etableringen av observatørgruppen. Pr. dato har følgende 8 dommere fått Gullfløyten: Knut Myhre (1990), Stein Evju (1992), Geir Matthiasen og Tor Christian Bakken (1995), Robert Persson (1997), Stein Moe og Bård Saunes (1998) og siste Johan Feenstra (1999). Vi ber om at innføring av nevnte adgangstegn gjøres med tilbakevirkende kraft for disse. Dersom forslaget vedtas, vil dette innebære at dommere får en egen hedersbevisning, i tillegg til dagens hederstegn som kan tildeles enhver, inkludert dommere, som har gjort eller gjør en fremragende innsats for norsk basketball. Forslaget om «livsvarig adgangskort» kan behandles og vedtas separat. Dette kan tas inn som et tillegg til NBBFs utdannings- og autorisasjonsreglement, Kap.3.C.1, nytt pkt.c), men betingelsene for å oppnå et slik adgangstegn må da spesifiseres nærmere. Styret støtter ikke forslaget Side 9

10 FORSLAG 5 Rekkefølgen av lag i turneringer Fra NBBF, Lovkomiteen NBBFs kampreglement, Kapittel 5, A. Spillesystem, pkt. 2. Som har denne ordlyd 2. Hvis turneringen spilles etter poengsystemet, avgjøres rekkefølgen mellom lagene etter antall oppnådde poeng. Står to eller flere lag likt, avgjøres rekkefølgen mellom dem etter følgende regler: a) Antall poeng i innbyrdes kamper. b) Måldifferanse i innbyrdes kamper. c) Samlet måldifferanse. d) Samlet målkvotient. Hvis to eller flere lag står likt etter dette punkt, bestemmer turneringsledelsen om omkamp(er) skal spilles. 2. Hvis turneringen spilles etter poengsystemet, avgjøres rekkefølgen mellom lagene etter antall oppnådde poeng. Står to eller flere lag likt, avgjøres rekkefølgen mellom dem etter den prosedyre som er angitt i «Offisielle spilleregler for basketball», pkt.d Rangering av lag. Hvis to eller flere lag fortsatt står likt etter denne prosedyren, kan turneringsledelsen bestemme at det skal spilles omkamp(er) i stedet for at det foretas loddtrekning. Dog skal ved poenglikhet et lag som har gitt walk over i en kamp.. NBBFs lov, Kap.1, 1 sier at NBBF er underlagt FIBAs lover og bestemmelser. Det er gjort unntak fra enkelte bestemmelser i FIBA, men disse har vært velbegrunnet. I dette tilfellet er prosedyren i FIBAs bestemmelser sportslig sett mer rettferdig og logisk. Det er dessuten uheldig at NBBFs medlemmer til nå har fått feil informasjon ved å lese spillereglene, fordi NBBFs kampreglement har en annen prosedyre som er overordnet FIBAs regler. Slike muligheter for feil informasjon bør i størst mulig grad fjernes. Styret støtter forslaget Side 10

11 FORSLAG 6 Spilleres og laglederes/lagmedlemmers kvalifikasjoner Fra NBBF, Styret NBBFs kampreglement, Kapittel 6 Spillernes kvalifikasjoner. Kapittelets overskrift endres. Som har denne ordlyd Kapittel 6 Spillernes kvalifikasjoner Kapittel 6 Spilleres, laglederes og lagfunksjonærers kvalifikasjoner NBBFs kampreglement, Kapittel 6 Spillernes kvalifikasjoner. Overskriften i punkt C. Utlendinger endres. Som har denne ordlyd C. Utlendinger C. Utenlandske spillere NBBFs kampreglement, Kapittel 6 Spillernes kvalifikasjoner, nytt punkt F. F. Spillere, lagledere og lagfunksjonærer som er utelukket fra deltagelse i kamp (Jfr. NBBFs sanksjonsreglement samt reglement for bestrafning av diskvalifiserende fouls eller usportslig oppførsel i forbindelse med kampavvikling). 1. Spiller/lagfunksjonær som er utelukket fra en kamp kan sitte på tribunen under en slik kamp. Spilleren/lagfunksjonæren kan imidlertid ikke oppholde seg i sitt lags lagbenkområde eller i lagets garderobe og kan heller ikke utføre noen praktiske oppgaver for sitt lag. 2. Lagleder (inkl. assisterende lagleder) som er utelukket fra en kamp, kan under en slik kamp ikke oppholde seg i den bygningen der kampen spilles, ei heller i sitt lags garderobe. Lagledere kan heller ikke på noen måte (f.eks. via telefon, walkie-talkie, PC eller andre kommunikasjonsmidler) kommunisere med sitt lag (spillere/ lagmedlemmer, lagledere, lagfunksjonærer) under en slik kamp. 3. Begrepet «under en slik kamp» defineres som perioden fra 20 minutter før fastsatt tidspunkt for kampstart til sluttsignalet går. NBBFs kampreglement, Kapittel 6 Spillernes kvalifikasjoner. Nåværende pkt. F blir nytt punkt G med endret overskrift og endret punkt 1: Som har denne ordlyd F. Feil ved spillernes kvalifikasjoner. 1. Hvis en spiller har deltatt på det seirende lag i strid med reglene i dette kapittel, skal spillerens lag tape den aktuelle kampen med resultatet G. Feil ved spilleres, laglederes og lagfunksjonærers kvalifikasjoner 1. Hvis en spiller, lagleder eller lagfunksjonær har deltatt på det seirende lag i strid med reglene i dette kapittel, skal laget tape den aktuelle kampen med resultatet Side 11

12 Det har vært flere eksempler på at lagledere som er utelukket ha plassert seg på tribunen og helt åpenbart kunnet gi råd til eget lag, i strid med intensjonen ved utelukkelse. Det finnes også eksempel på at en lagleder har kommunisert med sitt lag via mobiltelefon. Det er ønskelig at NBBF har regler som forhindrer dette. Det finnes i dag en regel for hva som skjer dersom et lag benytter en utelukket (= ikke spileberettiget) spiller. Det finnes derimot ikke tilsvarende regel dersom en utelukket lagleder/lagfunksjonær likevel skulle delta i kampen. Side 12

13 FORSLAG 7 Overgangsreglementet Fra Bønes BBK NBBFs Kampreglement, Kapittel 9 Overgang, A Begrensninger i klubbenes rett til å kontakte medlemmene i annen klubb, punkt 1, nye avsnitt. Som har denne ordlyd 1. Før en representant for en klubb kan henvende seg til et medlem av en annen klubb for å påvirke vedkommende til å skifte klubbtilhørighet, må den klubb vedkommende tilhører først informeres om at det vil bli gjort en slik henvendelse. 1. Før en representant for en klubb kan henvende seg til et medlem av en annen klubb for å påvirke vedkommende til å skifte klubbtilhørighet, må den klubb vedkommende tilhører først informeres om at det vil bli gjort en slik henvendelse. Spillere som ikke har fylt 13 år kan fritt bytte klubb ved at spillerens nye klubb sender melding om overgang til den kretsen denne klubben tilhører samt til spillerens tidligere klubb. Slikt klubbskifte begrenses til en gang per sesong. Det er ikke adgang til å stille vilkår for klubbskiftet. For spillere som tidligere, men ikke de seneste tre årene har spilt aktivt for eller har trent med en klubb, må det meldes om overgang til kretsen og tidligere klubb før det tillates spill for ny klubb. Spillerens nye klubb er ansvarlig for at slik melding sendes. Meldinger om overgang sendes på særskilt skjema. Det betales ikke gebyr ved melding om overgang. Forslaget innebærer at NBBF etablerer et regelverk og en praksis som er på linje med praksis i Norges håndballforbund og Norges Fotballforbund, jfr. NHF Lover og regler og NFF Klubbskifte innen barnefotball. Bønes basketballklubb opplevde for noen år siden å motta rekommandert brev om overgang av en 11-årig spiller. Vi står nå oppe i en ny situasjon hvor to 91 jenter, som spilte for oss forrige sesong og trente med oss ved sesongstart, siden av praktiske årsaker har valgt å skifte klubb. De må nå søke om dispensasjon for overgangsreglene for å få spille for sin nye klubb. Vi har ingen innvendinger til en slik dispensasjon, men mener vi har et byråkratisk praksis forankret i kampreglementet som kan vanskeliggjøre forholdene for barn som vil drive idrett. Formuleringen om at «det er ikke adgang til å stille vilkår for klubbskiftet» er hentet fra fotballforbundet sine regler for klubbskifte, jfr. ovenfor. Det er vårt inntrykk at overganger av minispillere ikke er et stort problem, men vi ser ikke noen grunner for at vi her skal ha et strengere regelver og praksis enn håndball og fotball. I forbindelse med etableringen av eget herrelag for noen år siden, fikk vi aktivisert flere spillere som ikke hadde spilt aktivt på flere år. De hadde over flere år flyttet til området og så etableringen av klubben og et herrelag som en grunn til å igjen å spille basketball. Vi opplevde da å måtte betale overgangsgebyrer for flere spillere som ikke hadde spilt aktivt på mange år, noe vi opplevde som meningsløst. Vi har foreslått at spillere som ikke har vært aktive for sin tidligere klubb de siste tre årene, fritt kan skifte klubb ved å sende melding til krets og tidligere klubb. Håndballen har en 2-års frist og melding sendes kun til håndballforbundet, jfr Vi har foreslått en 3-års frist, som tilsvarer fristen for foreldelse av pengekrav. Vi mener at de krav som måtte bestå mellom tidligere klubb og spiller også er foreldet etter tre år og derfor ikke kan være til hinder for at spilleren igjen blir aktiv i idretten. Vi har også foreslått at det sendes melding til tidligere klubb som en sikring i forhold til at noen skulle ønske å «forkorte» de tre årene for å spare vanlig overgangsgebyr. Vår begrunnelse for å foreslå at det ikke betales gebyr ved meldinger om overgang er at det ikke medfører saksbehandling for krets eller forbund. Side 13

14 Forslaget må tas inn som en endring i Kampreglementets Kapittel 9.B.1 (ikke A.1 som angitt). Nåværende punkt B.1 beholdes uten endring av teksten, men med følgende tilføyelse: UNNTAK a) For spillere som tidligere, men ikke de seneste tre årene har spilt aktivt for eller har trent med en klubb, må det meldes om overgang til kretsen og tidligere klubb før det tillates spill for ny klubb. Spillerens nye klubb er ansvarlig for at slik melding sendes. Meldinger om overgang sendes på særskilt skjema. Det betales ikke gebyr ved melding om overgang. b) Spillere som ikke har fylt 13 år kan én (1) gang pr. sesong fritt bytte klubb ved at spillerens nye klubb sender melding om overgang til den kretsen denne klubben tilhører samt til spillerens tidligere klubb. Det er ikke adgang til å stille vilkår for klubbskiftet. Melding om slik overgang sendes på særskilt skjema. Det betales ikke behandlingsgebyr. Styret støtter forslaget Side 14

15 FORSLAG 8 Lisensordningen Fra Hordaland Basketballkrets NBBFs Kampreglement, Kapittel 10. Forsikring og lisenser. Som har denne ordlyd Kapittel 10 Forsikring og lisenser 1. Alle klubber tilsluttet NBBF, inkludert klubber i Basketligaen, plikter å tegne forsikring for alle klubbens spillere og dommere før disse kan delta i kamp arrangert av særkrets/særutvalg, klubb eller NBBF. NBBFs styre fastlegger nærmere vedtekter for forsikringsordningen og kan pålegge klubbene en obligatorisk, kollektiv forsikring. 2. Alle spillere som deltar på lag i seriespill (inkludert Basketligaen) minilag og mikrolag unntatt, skal betale en personlig lisens før de kan spille i en offisiell kamp. NBBFs styre bestemmer lisenskategorier og lisensens størrelse foran hver sesong. Kapittel 10 Forsikring og lisenser 1. Alle lag som deltar i seriespill, miniserier er unntatt, men inkludert deltakelse i BLNO, skal betale lisens til NBBF. Lisensens størrelse bestemmes av NBBFs styre foran hver sesong. Lisensen skal betales direkte til NBBF innen 1. november. NBBF har ansvaret for innkrevingen av denne. Klubben står ansvarlig for innbetaling av lisens for all sine lag. 2. Lag som deltar i flere serier skal bare betale en lisens. Lisensbeløpets størrelse avgjøres av den høyeste klassen laget deltar i. 3. NBBF tegner forsikring for alle spillere på lag som har betalt lisens. Spillere på lisensierte lag er forsikret fra første gang deres navn er registrert på et offisielt kampskjema, fram til 1. november i påfølgende sesong. Forsikringsbeløpet kreves inn som en del av lisensen. NB8Fs styre fastlegger nærmere vedtekter for forsikringsordningen. Forslaget innebærer at man går tilbake til lagvis innkreving av lisenser, samtidig som forsikringsordningen blir direkte knyttet til lisensen. Dette vil medføre en betydelig forenkling av kontrollapparatet, samtidig som antall enkeltsaker som skal administreres reduseres vesentlig. Med individuelle Iisenser står klubbene likevel ansvarlige for å påse at alle spillere har betalt denne. Spesielt for yngre spillere kan dette medføre et betydelig arbeid - ikke minst i tider da mange utfører bankoppdrag uten å få godkjent kvittering (selv med direkte instrukser om det motsatte!) Det forutsettes at dette ikke skal medføre en reduksjon i forbundets inntekter. NBBFs styre må fastsette lisensbeløpets størrelse på en slik måte at det budsjetterte beløp kan oppnås. I prinsippet bør ikke dette medføre større vanskeligheter enn fastsettelse av størrelsen på individuelle lisensbeløp. Dagens ordning har vist seg å fungere dårlig. Lisensblankettene kommer seint ut, og de registrerte medlemsdata er i stor grad mangelfulle. At lisensblankettene inneværerende sesong var merket «kontingent» gjorde ikke arbeidet med å opplyse enkeltspillere om at dette skulle betales i tillegg til klubbens kontingent enklere. Kontrollfunksjonen medfører også et betydelig administrativt arbeid, samtidig som mangelfullt utfylte kampprotokoller til dels gjør kontroll umulig. Lagvis opptelling vil være betydelig mer oversiktlig. Ingen. Styret støtter ikke forslaget Side 15

16 FORSLAG 9 Åpne lisenser Fra Landås BK Det åpnes adgang for å tegne inntil 3 åpne lisenser per lag i klassen «andre seniorlag», på samme måte som det er adgang for i de aldersbestemte klasser. Hensikten med de åpne lisenser er å kunne håndtere unntakssituasjoner, der nye spillere spiller kamper før de er blitt ordentlig registrerte i klubbapparatet, eller det «lånes» spillere til enkeltkamper {såfremt disse ikke er registrert tilknyttet andre basketballklubber). Dersom det ikke er klart om vedkommende spiller kommer til å spille flere kamper, er det lite hensiktsmessig å kreve ordinær lisens innbetalt. Slike unntakssituasjoner er svært vanlige i seniorserienes lavere divisjoner. Selv om nyrekruttering har avtatt, er mange spillere i disse klassene i livssituasjoner som gjør at basketballkamper ikke alltid har høyeste prioritet. Dette kan medføre at lag blir svært tynt besatt for enkeltkamper i løpet av sesongen. Fremfor å gi walk-over, kan mange lag da mobilisere tidligere aktive spillere, andre venner/kolleger etc. Med dagens regler må disse betale lisens før de kan spille - selv om de kanskje bare skal spille en kamp. Dette skjer i praksis sjelden eller aldri, og det reelle alternativet er derfor enten at kampen ikke blir spilt, eller at lisensen aldri blir betalt. For alle parter må det være en bedre løsning med et begrenset antall åpne lisenser som kan ivareta den nødvendige fleksibilitet. Det virker rimelig å innføre de samme begrensninger som allerede eksisterer for aldersbestemte klasser. I øverste lisensklasse (BLNO, EK, 1 M) må en kunne stille større krav til organisasjon og stabilitet, og det virker rimelig ikke å ha åpne lisenser i denne klassen. Dagens reglement er ikke til hinder for at NBBF opererer med «åpne lisenser». Dersom endringsforslaget fra Hordaland Basketballkrets vedtas, kan også dette tilpasses. Lovkomiteen ser ikke behov for en endring av Kampreglementet på dette punktet, fordi Kampreglementets Kap.10 angir at det er NBBFs styre som bestemmer detaljene i lisens-/forsikringsordningen, men Forbundstinget kan slutte seg til forslaget som en henstilling til Styret i arbeidet med utformingen av lisensordningen. Styret kommentar Styret slutter seg til. Side 16

17 FORSLAG 10 Minst 2 norske spillere på banen i BLNO Fra Styret i BLNO Forslaget er ført i pennen av Vebjørn Jacobsen, styremedlem i BLNO FORSLAG TIL REGELENDRING I FORHOLD TIL Å GI NORDMENN MER SPILLETID I BLNO Jeg har i lengre til lurt på hva vi kan gjøre for å få fram norske spillere, slik at vi på sikt kan få et mer slagkraftig landslag. MÅL MED FORSLAGET: Få et mer slagkraftig landslag/få fram norske spillere METODE: Gi norske spillere i BLNO mer spilletid gjennom regelendring. FORSLAG: Det skal til enhver tid være minimum to norske spillere på banen på hvert lag. Som norske spillere regnes i denne sammenheng spillere med norsk nasjonalitet eller spillere som har oppholdstillatelse på humanitært grunnlag eller asyl. Ordningen administreres på følgende måte: I kampprotokollen skal det senest 20 minutter før kampstart angis hvilke spillere som etter disse bestemmelsene er å forstå som norske spillere (merkes N) og hvilke som er å regne som utenlandske spillere (merkes U). Feilaktig oppføring av nasjonalitet ihht. disse bestemmelsene er å anse som bruk av ikke spilleberettiget spiller og straffes ihht NBBFs sanksjonsreglement. MINUS-SIDER TIL FORSLAGET: - Dette kan være med på skape en inntrykk av at BLNO prioriterer spillere på bakgrunn av nasjonalitet. Dette kan oppfattes som diskriminering av spillere på bakgrunn av nasjonalitet der nasjonaliteten er retningsgivende på hvor mye spilletid man får ikke ferdigheter. - Vi kan bli oppfattet som sær og altfor «unorsk» PLUSS-SIDER VED FORSLAGET: - Det vil gi mer spilletid til nordmenn, som i neste omgang vil føre til et sterkere landslag. - Det vil føre til mer fokus på de norske spillere, som igjen vil være inspirerende for «generation next» - Dette vil tvinge klubbene til å tenke mer langsiktig ifht. egen rekruttering. - Vi vil dempe lønnspiralen på bakgrunn av at det ikke er nødvendig i samme grad som i dag å mange spillere på lønnslisten. - Dette vil åpne for i større å godtgjøre «ryggraden» i norsk basket ( de norske spillerne). - Dette vil føre til at de klubbene med god økonomi i større grad vil skaffe seg «rollespillere» som tradisjonelt står for en mer underholdende basket ( dette kan diskuteres, men jeg mener det). - Det vil styrke får posisjon som lite «NIF-ete» og dermed utmerker vi oss som en organisasjon som lager regler som er til sportens beste, det er et tegn på handlekraft. - Vil kan med dette forslaget vi «drepe» evt. myter om at basket er en «over-amerkanisert» idrett for og med kun amerikanere. Jeg tror at dette er et forslag som er med på å få fram norske spillere, og skal vi bli folkets innendørs idrett, tror jeg det er viktig med et bedre landslag. På tross av at jeg ikke har noen idretts utdanning, mener jeg at dette må være en drømme situasjon for norsk basket: Norske spillere får trene i lag med gode folk og i større grad få mer spilletid. I mine ører høres dette svært utviklende ut. Håper jeg med dette kan starte en debatt prosess rundt temaet. Dette vil bli et tillegg i kampreglementets Kapittel 6.B som et nytt punkt. 3 (nåværende pkt.3 blir nytt pkt.4): «I BLNO skal det til enhver tid være minimum to norske spillere på banen på hvert lag. Som norske spillere regnes i denne sammenheng spillere med norsk nasjonalitet eller spillere som har oppholdstillatelse på humanitært grunnlag eller asyl.» Styret støtter forslaget Side 17

18 FORSLAG 11 NM / Kongepokalen for menn Fra NBBF, styret NBBFs kampreglement, Kapittel 11, A. Alminnelige bestemmelser, punkt 1 hvor ordene «og menn» strykes. NBBFs kampreglement, Kapittel 11, A. Alminnelige bestemmelser, punkt 2 hvor ordene «og ett lag for menn» strykes. NBBFs kampreglement, Kapittel 11, A. Alminnelige bestemmelser, nytt punkt 4, to alternativer. Som har denne ordlyd Kapittel 11 Cupmesterskapet A. Alminnelige bestemmelser 1. Kamper om cupmesterskapet for kvinner og menn kan arrangeres hvert år av NBBF. Tidspunkt fastsettes av NBBF. 2. Enhver klubb tilsluttet NBBF kan delta med ett lag for kvinner og ett lag for menn. 3. Den vinnende klubb får tittel Norgesmester i basketball og tildeles Kongepokal. Spillere og lagledere på finalelagene samt vinner av bronsekamp tildeles medaljer. Det kan kun kåres Norgesmester hvis minst 8-åtte-lag har deltatt i mesterskapet. Kapittel 11 Cupmesterskapet A. Alminnelige bestemmelser 1. Kamper om cupmesterskapet for kvinner kan arrangeres hvert år av NBBF. Tidspunkt fastsettes av NBBF. 2. Enhver klubb tilsluttet NBBF kan delta med ett lag. 3. Den vinnende klubb får tittel Norgesmester i basketball og tildeles Kongepokal. Spillere og lagledere på finalelagene samt vinner av bronsekamp tildeles medaljer. Det kan kun kåres Norgesmester hvis minst 8-åtte-lag har deltatt i mesterskapet. Alternativ 1 4. Norgesmestertittelen og Kongepokalen for menn settes opp i sluttspillet i BLNO. Dette forutsetter at vedtaket ikke er i strid med statuttene for Kongepokalen. Dersom så er tilfelle, gis styret/nbbf anledning til å finne en tilfredsstillende løsning slik at NBBF beholder Kongepokalen som premie i NM. Dersom det i ligaen et år er 7 lag eller mindre fylles sluttspillet opp med det antall lag fra 1M som er nødvendig for å tilfredsstille kravet om at det minimum skal være 8 lag med i konkurransen om Kongepokalen. Alternativ 2 4. Norgesmestertittelen og Kongepokalen for menn settes opp i sluttspillet i BLNO. For å tilfredsstille statuttene for utdeling av Kongepokalen vil det laget som ligger på tabelltoppen i 1M når sluttspillet begynner få anledning til å kvalifisere seg inn i BLNOs sluttspill. Laget møter det laget som er dårligst plassert av de kvalifiserte ligalagene. Det spilles én kvalifiseringskamp og laget fra 1M har krav på hjemmebane. Dersom det i ligaen et år er 7 lag eller mindre, fylles sluttspillet opp med det antall lag fra 1M som er nødvendig for å tilfredsstille kravet om at det minimum skal være 8 lag med i konkurransen om Kongepokalen. Tinget i 2000 vedtok å sette opp Kongepokalen i cupmesterskapet i den hensikt å kunne la alle lag få anledning til å kjempe om norsk idretts gjeveste trofé og at cupen skulle bli en fest etter modell av fotball. Til dels dårlig kamptilbud i sine respektive kretsserier og muligheten til å få prøvd seg mot lag fra andre kretser var hovedgrunnene. Dessverre har det ikke gått slik. Svak påmelding blant våre seniorlag og høye kostnader er årsaken til at styret nå foreslår å endre på dette. Styret er ikke bekymret for våre BLNO-lag og lagene i 1M. Disse har et bra kamptilbud i sine respektive serier. Hovedårsaken er at de øvrige seniorlagene, som skulle bidra til å gjøre cupen til en fest, ikke ønsker å delta. I inneværende år deltok kun 10 lag utenom lagene fra BLNO og 1M. ne fra lag som ikke ville være med går på at det er for dyrt og at de i realiteten er sjanseløse på å kunne vinne NM. Side 18

19 Saken ble drøftet på årets kretsledermøte. Det kom der ingen sterke innvendinger mot å nedlegge cupen som NM for menn. Styret går primært inne for alternativ 1. Forslaget er til høring hos NIF. Forslaget er knyttet til statuttene for tildeling av Kongepokalen. Disse krever p.t. at minst 8 lag må delta i konkurransen, og at samtlige lag/klubber i Norge skal ha en mulighet for å kvalifisere seg til konkurransen om pokalen. Dersom forslaget vedtas, må overskriften i Kap.11 (Cupmesterskapet) endres til Norgesmesterskapet / Kongepokalen. Side 19

20 FORSLAG 12 Kongepokal i BLNO-sluttspillet Fra Ulriken Eagles Kongepokalen i basketball settes opp til sluttspillvinner i BLNO/sluttspill Eliteserien kvinner. Forslaget vil berøre Reglement i forhold til BLNO og Norges basketballforbunds kampreglement, kapittel 11 Cupmesterskapet. Ref. kapittel 11 cupmesterskapet. Arrangementsformen har utspilt sin rolle. Intensjonen med cupen var å få med bredden i basket-norge til en felles happening. Intensjonen har helt klart ikke svart til de forventninger man hadde til cupkonseptet. Slik det har fungert de siste par årene har cupen IKKE medført ytterligere interesse for vår idrett, dette både fra spillere, media og andre interessenter. Snarere har det skapt forvirring omkring basketball. Slikt sett bør Kongepokalen settes opp til vinner av sluttspillet i BLNO/sluttspillet eliteserien kvinner. Forslaget er i strid med NIF/NOKs statutter for tildeling av Kongepokalen, ettersom det ekskluderer lag fra å delta i kampen om pokalen. Styret støtter ikke forslaget Det vises til eget forslag fra Styret, forslag 11. Side 20

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015.

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. Kap. 1. Virkeområde. 1-1 NIHF's bestemmelser må følges. Kap. 2. Generelle spillebestemmelser. 2-1 Påmelding og avgift. 2-2 Spillesesong. 2-3

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT Reglene er vedtatt av Forbundstinget 2008 og ajourført etter vedtak i Forbundsstyret 2009 og 2010 Reglene er sist oppdatert 18. februar 2014 etter vedtak fattet av

Detaljer

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund LOVHEFTE Ajourført etter Forbundstinget 2003 Norges Bowlingforbund LOV, REGLER, BESTEMMELSER OG STATUTTER FOR NORGES BOWLINGFORBUND Stiftet 3. oktober 1962 INNHOLD KAPITTEL 1. Lov... 3 2. Konkurransebestemmelser...

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Håndbok for Norges Dartsforbund

Håndbok for Norges Dartsforbund Håndbok for Norges Dartsforbund 2 2015 Innhold KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND... 7 1 NAVN... 7 2 FORMÅL... 7 3 MEDLEMSKAP... 7 4 RAPPORTSKJEMA... 7 5 FORBUNDSTING... 7 6 FORBUNDSTINGET SKAL:...

Detaljer

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 20 15 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Fotball OSLO FOTBALLKRETS 35039 GEVIR Spesialisten på fotballreiser Treningsleir Turnering Supportertur Avslutningstur Trenerseminar

Detaljer

NSBF Turneringsreglement 2015

NSBF Turneringsreglement 2015 NSBF Turneringsreglement 2015 Innholdsfortegnelse NSBF Turneringsreglement 2015... 1 1. Generelle bestemmelser... 5 1.01. Om Turneringsreglementet... 5 1.02. Organisasjon og valgbarhet... 5 1.03. Forslag

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB 17. mars 2010 Dagsorden 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmers stemmeberettigelse 2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive

Detaljer

NORGES SVØMMEFORBUNDS LOVER OG REGLER

NORGES SVØMMEFORBUNDS LOVER OG REGLER NORGES SVØMMEFORBUNDS LOVER OG REGLER INNHOLDSOVERSIKT LOVER L 1 Navn L 12 Lov- og dommerutvalg L 2 Formål L 13 Generalsekretær L 3 Opptak og medlemskap L 14 Rapportering L 4 Hovedorganer L 15 Startlisens

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2010/2011... side 2 II. Spesielle saker... side 6 III. Konklusjon... side 9 Landslagsaktiviteter... side 10 Utdannings-

Detaljer

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,-

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,- Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 2014 Senior- og Ungdomsfotball HÅNDBOK 20 14 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Senior- og Ungdomsfotball 35039 GEVIR OSLO FOTBALLKRETS 35039

Detaljer

LOV. for. NORGES FEKTEFORBUND (Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998)

LOV. for. NORGES FEKTEFORBUND (Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998) LOV NORGES FEKTEFORBUND (Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998) 1 Formål Norges Fektebunds (NF) mål er å fremme fekteidretten i Norge og å representere idretten internasjonalt. 2 Organisasjon

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold NRRs gjeldende lover (GL) Innhold. KAPITTEL I Norske Rasekattklubbers Riksforbund (forkortet NRR)... 1 KAPITTEL II NRRs formål... 1 KAPITTEL III Generelle bestemmelser... 2 KAPITTEL IV Medlemskap, kontingent,

Detaljer