Innholdsfortegnelse. Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Side 1"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2004 og side 4 Forslag til budsjett for 2004 og side 5 Innkomne forslag... side 6 1: Let s play : Nasjonalt reglement for minibasketball... Fra styret... side 6 2: Basketligaen (BLNO)... Fra styret... side 7 3: Overgangsreglementet 1... Fra styret... side 9 4: Overgangsreglementet 2... Fra Tromsø Storm... side 10 5: Parallell spilletillatelse 1... Fra styret... side 12 6: Parallell spilletillatelse 2... Fra Asker/Ullern... side 13 7: Parallell spilletillatelse 3... Fra Tromsø Storm... side 14 8: Utlån av spillere... Fra Tromsø Storm... side 15 9: Ansattes talerett på Tinget... Fra OABBK... side 16 10: Ny lisensordning... Fra HBBK... side 17 Vedlegg: Elitesatsning innen norsk basketball side 18 Side 1

2 Programoversikt Fredag 23. april:... kl Åpning, forhandlinger Lørdag 24. april:... kl Frokost kl Forhandlinger kl Lunch kl Forhandlinger kl Middag Søndag 25. april:... kl Frokost kl Forhandlinger kl Lunch kl Forhandlinger, avslutning Styrets forslag til forretningsorden DOK Forhandlingene ledes av den valgte dirigent. 2. Med unntak av innledninger sette taletiden til: 1. innlegg: 3 minutter 2. innlegg: 2 minutter 3. innlegg: 1 minutt Ingen kan be om ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 3. Alle forslag må være formet skriftlig. 4. I avstemninger ved valg skjer dette i overensstemmelse med NBBFs lov. 5. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall stemmer for og imot. 6. Protokollen underskrives av de i henhold til NBBFs lov 13, pkt. 3 valgte personer samt av fratredende og tiltredende president. 7. Det er røykeforbud under forhandlingene. Side 2

3 Styrets forslag til dagsorden DOK. 2 A Sak nr. 1. Godkjenning av representantenes fullmakter. Sak nr. 2. Valg av dirigenter og referenter. Sak nr. 3. Valg av redaksjonskomite for Tingprotokollen og to representanter til å undertegne denne på vegne av representantene. Sak nr. 4. Fastsettelse av forretningsorden. Sak nr. 5. Fastsettelse av Tingets dagsorden. Sak nr. 6. Åpning. Sak nr. 7. Behandling av Forbundstyrets og komiteenes beretninger for arbeidsårene 2002 og Sak nr. 8. Behandling av de reviderte regnskap for 2002 og Sak nr. 9. Uttalelse fra Kontrollkomiteen vedrørende regnskapene for 2002 og Sak nr. 10. Elitesatsing i norsk basketball. Sak nr. 11. Behandling av innkomne forslag. Sak nr. 12. Fastsettelse av budsjett for 2004 og Sak nr. 13. Valg i samsvar med loven. Sak nr. 14. Fastsettelse av avviklingssted for Forbundstinget i Kommentar til styrets forslag til dagsorden DOK. 2B Sak nr. 1. Forslag vil bli fremmet på Tinget i tråd med tidligere praksis. Sak nr. 2. Forslag vil bli fremmet på Tinget i tråd med tidligere praksis. Sak nr. 3. Forslag vil bli fremmet på Tinget i tråd med tidligere praksis. Sak nr. 4. Forslag til forretningsorden er vedlagt som dokument nr. 1. Sak nr. 5. Det vises til vedlagte forslag (dokument nr. 2 A), samt NBBFs lov 13 og 14. Sak nr. 8. Forbundets reviderte regnskaper for 2002 og 2003 er inkludert i samme publikasjon som Forbundsstyrets og komiteenes beretninger. Sak nr.10 Se eget vedlegg "Elitesatsning innen norsk basketball" Sak nr. 11. Alle forslag innkommet innen fristen 23. februar følger vedlagt, likeledes forbundsstyrets innstilling. Forslag som omhandler NBBFs lov foreslås behandlet først, dernest de øvrige forslag. Sak nr. 12. Det vises til Styrets budsjettforslag, dokument nr. 3. Sak nr. 13. Valgkomiteens endelige innstilling vil bli omdelt på Tingstedet. Sak nr. 14. En foreslår at Tinget i samsvar med praksis gir Styret fullmakt til å bestemme avviklingssted for Forbundstinget Side 3

4 Kommentarer til budsjettene for 2004 og 2005 DOK. 3 Budsjettforslagene er satt opp over samme mal som tidligere og på samme måte som regnskapspresentasjonen. Styrets budsjettforslag for de kommende to år bærer preg av tre ting. Det ene er den økonomiske situasjon som er blitt bearbeidet og forbedret de to siste årene, men hvor det er et stykke igjen til det som kan kalles balanse i egenkapitalen. Det andre er den uavklarte situasjonen i Norges Idrettsforbund som kan ha konsekvenser for alle særforbund. Den såkalte momskompensasjonen er også uavklart. Det tredje er ønske om å avsette tilstrekkelige midler til den aktivitetsprofil styret og administrasjonen har arbeidet for i denne tingperioden. Som det fremgår av budsjettforslagene er sponsortilgangen forsiktig vurdert i forhold til siste års erfaringer. NBBFs viktigste inntektskilde blir da lisensinngang og tilskudd. Det er derfor viktigere enn noensinne at organisasjonen følger lojalt opp tingets og styrets tiltak for vår aktivitet. Det knyttes spesielt kommentarer til to av postene: Sponsorinntekter: Som det fremgår av budsjettforslagene og tidligere nevnt, er sponsorinntektene konservativt vurdert. Dette er gjort i forhold til siste års erfaringer, men hvor ambisjonene likevel taler for en liten økning. På høsten 2003 skiftet NBBF/BLNO sponsorselskap til ontarget. Det er litt for tidlig å evaluere dette skiftet. Lisensinntekter: På tinget 2002 ble det vedtatt å gå over til personlig lisens. Dette for å kunne bygge opp en database over hvem som egentlig spiller basketball i Norge over en viss aldersgrense. Ved å støtte seg til disse opplysningene blir det mulig bedre å forutse NBBFs inntekter som igjen kommer medlemmer, klubber og kretser til gode. Det nye lisenssystemet er nå kommet inn i god gjenge de fleste stedene. For styret er det derfor maktpåliggende å fortsette denne lisensordningen. Vedlikehold eller korreksjoner på registreringsmåten må likevel være et tema. Oslo, mars 2004 for styret Knut Jacobsen President Side 4

5 Budsjett 2004 og 2005 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Budsjett 2005 Inntekter Rammetilskudd Øvrige tilskudd KKD-midler Lisenser Automater Gebyrer Landslag Idr. samkvem Utd./utvikl Dommerkomité Seriespill, NM Barteravtaler Særkretstilskudd NIF Kretser Informasjon Salg Sponsorer Forbundsting Uforutsette innt Sum Utgifter Landslag Idr. samkvem Utd./utvikl Dommere Seriespill, NM Lønn Adm.kostn Lønn særkretser Møter Lisenser Salg Barteravtaler Sponsorer Informasjon Forbundssting Uforutsette utg Tap på fordringer Sum Resultat Side 5

6 Innkomne forslag: FORSLAG 1 Let's play - retningslinjer for basketball for barn Fra NBBF, Let's play-komite Det ønskes endring av følgende lov-/reglementsbestemmelse Se eget dokument "Let's play" - retningslinjer for basketball for barn. Begrunnelse Forslaget tar sikte på å forankre et felles verdigrunnlag og sikre et ensartet reglement for basketball for barn. Dette vil kunne fremme et godt idrettsmiljø, glede med spillet, ivareta utviklingen av gode spillere samt overholde NIFs Barneidrettsbestemmelser. Se forøvrig vedlagt dokument "Let's play" - retningslinjer for basketball for barn. Lovkomiteens kommentarer 1. Forslaget avviker på flere punkter fra de offisielle spillereglene for den aktuelle aldersgruppen. Alle slike avvik krever godkjenning fra NBBFs dommerkomité (DK), jfr. NBBFs lov, 49: DK skal være NBBFs høyeste organ i spørsmål om spilleregler og regeltolkninger. Et tingvedtak om avvik fra spillereglene vil derfor måtte behandles av DK som kan overprøve vedtaket. 2. Pkt vil kreve endring av Kampreglementets kap.9, Overgang. Pkt vil kreve endring av Kampreglementets kap.4.b, Internasjonale kamper. Styret støtter forslaget Side 6

7 FORSLAG 2 Basketligaen (BLNO) Fra NBBF, Styret Det ønskes endring av følgende lov-/reglementsbestemmelse Lov for NBBF, ny paragraf 52, med forskyvning av øvrige paragrafer. 50 Basketligaen (BLNO) Basketligaen i Norge (BLNO) er en del av Norges Basketballforbunds (NBBF) virksomhet, men har myndighet på de områder som fremgår av denne paragraf. Basketligaen er en del av det offisielle seriesystemet i NBBF. BLNO ble opprettet på Norges Basketballforbunds ting i BLNO skal drives av NBBF og de klubber som til enhver tid deltar i Basketligaen etter avgjørelse i Liganemnden. Kun klubber som er medlemmer i NBBF kan delta i Basketligaen. BLNO består av følgende organer: Årsmøtet, som fastsetter BLNOs vedtekter og budsjett. På årsmøtet deltar NBBF og alle klubbene i BLNO, alle med én stemme hver. Vedtektsendringer må godkjennes av Lovkomiteen i NBBF. Ligastyret, som gjennomfører vedtak og pålegg fra årsmøtet. Ligastyret består av fem medlemmer ett medlem oppnevnt av NBBFs styre og fire medlemmer valgt på årsmøtet. Ligastyret konstituerer seg selv. Liganemnden, som avgjør hvilke lag som til enhver tid skal delta i Basketligaen på grunnlag av de kriterier som fremgår av BLNOs vedtekter. Liganemnden består av syv medlemmer; NBBFs ting velger tre medlemmer, NBBFs styre oppnevner to medlemmer og ligastyret to medlemmer. BLNOs virksomhet skal være selvfinansiert. Budsjetter behandles på BLNOs årsmøte, og skal godkjennes av NBBFs styre. BLNOs årsmøte har myndighet til fastsette en medlems-kontingent for hver klubb som i sum tilsvarer differansen mellom budsjetterte utgifter og inntekter. Ligastyret forestår BLNOs markedsrettede virksomhet. Alle markedsavtaler skal godkjennes av NBBFs styre. Overskudd og underskudd i BLNO deles med like store deler én stemme, én del - mellom hver av BLNOs klubber og NBBF. Kampene i basketligaen spilles ihht Offisielle spilleregler for basketball. Dommere oppnevnes av Dommerkomiteen i NBBF. BLNOs vedtekter skal ta utgangspunkt i Lov for Norges Idrettsforbund samt Lov og Kampreglement for NBBF. Administrative forhold ved kampavviklingen i Basketligaen behandles av ligastyret. Protester på spillernes kvalifikasjoner og kamputfall samt disiplinærsaker behandles av NBBFs organer. NBBF er arbeidsgiver for BLNOs ansatte. Ansettelser i administrative stillinger i BLNO foretas av NBBFs styre etter innstilling fra ligastyret. BLNOs ansatte rapporterer til øverste leder for NBBFs administrasjon. Begrunnelse BLNO ble opprettet etter vedtak på NBBFs ting i Drammen i I det dokumentet som utgjorde grunnlaget for vedtaket, slås det fast at BLNO eies av NBBF og de klubbene som til en hver tid innehar lisens for spill i BLNO, utstedt av Liganemnden. Dokumentet fastslår videre at BLNO er en del av det offisielle seriesystemet i NBBF, og at BLNO skal drives i samsvar med Lov og reglementer for NBBF og Lov for Norges Idrettsforbund (NIF). BLNOs vedtekter og kampreglement skal ta utgangspunkt i dette. Kampene skal spilles ihht Offisielle spilleregler for basketball. Samtidig legges stiftelsesdokumentet opp til betydelig selvstendighet for BLNO. Det fastslås at BLNO skal være en egen juridisk enhet og være økonomisk uavhengig. Eventuelle underskudd skal dekkes av BLNOs klubber. NBBF skal ikke kunne holdes økonomisk ansvarlig for BLNOs virksomhet. Problemstillingene Dessverre har enkelte av de sentrale premissene stiftelsesdokumentet er bygget på, vist seg ikke å være reelle eller gjennomførbare. NIF og norsk idrett for øvrig aksepterer ikke BLNO som et organisasjonsledd, men forholder seg kun til NBBF. Selv om BLNO er registrert i selskapsregisteret, aksepterer ikke eksterne Side 7

8 organer og partnere BLNO som en selvstendig juridisk enhet. Sponsor-avtaler og TV-avtaler inngås mellom NBBF og avtalepartnerne. I det omstridte spørsmålet om antall norske spillere, har ESA og Kulturdepartementet kun forholdt seg til NBBF og ikke til BLNO. Det er grunn til å anta at NBBF vil stå ansvarlig dersom BLNO skulle gå på ryggen økonomisk. Det er også grunn til å anta at kreditorene ville vinne frem dersom de gjorde krav gjeldende overfor moderklubben i kjølvannet av en konkurs i en BLNOklubb. Ingen kan være så naiv å tro at ikke vi får flere slike. Disse spørsmålene trenger en avklaring. Ansvar, myndighet og rettigheter må fordeles i samsvar med avsnittet over. BLNO kan ikke fortsette som en stat i staten, men uten reell myndighet eller økonomisk ansvar Mulige løsninger Slik styret ser det, står vi i realiteten overfor to alternativer: 1. BLNO innlemmes i NBBF som et fagorgan med maksimalt ansvar innenfor eget virkeområde, men med de begrensninger som ligger i Lov for NBBF og Lov for NIF. Dette innebærer at BLNO står for kampavvikling og alle tilleggsaktiviteter knyttet til ligaen, men innenfor budsjetter godkjent av NBBFs styre. Vedtekter, kampreglement, krav til arrangementer etc. fastsettes av BLNO, men må være i samsvar med lover og regler for NBBF og NIF og må godkjennes av Lovkomiteen i NBBF. Disiplinærsaker avgjøres av NBBF. Alle markedsavtaler inngås av NBBF etter innstilling fra BLNO. Driften av BLNO sentralt (dømming/lønn/adminstrasjon) må dekkes av en regulær påmeldingsavgift med fratrekk for sponsorinntekter. Disponering av over- eller underskudd dekkes av klubbene og NBBF med like store deler. I inneværende sesong ville hver av klubbene og NBBF hver blitt belastet med 1/9 av underskuddet. 2. BLNO etableres som en uavhengig, rent kommersiell virksomhet uten forbindelse til NIF, NBBF og forbundets kretser og klubber. Dette vil innebære at klubber som deltar i BLNO ikke samtidig kan være medlemmer i NBBF. BLNO vil ikke kunne benytte dommere som er medlemmer i NBBFs klubber og dømmer kamper arrangert av NBBF eller dets kretser og klubber. Bruk av BLNO-spillere på NBBFs landslag vil være en annen utfordring. Alternativet er ryddig og gir begge parter full organisatorisk og økonomisk selvstendighet, men kan være ødeleggende for norsk basket ved at kunnskap splittes og krefter både sentralt og på klubbplan ikke trekker sammen. Alternativet innebærer mange av de samme problemstillingene som de siste tre årene har preget forholdet mellom ULEB og FIBA i Europa. Det arbeides konstant for å bringe partene sammen under FIBAs ledelse, men med utvidet frihet for klubbene og deres organisasjon (enten denne skal hete ULEB eller noe annet i fremtiden) til å gjennomføre E-cupene; herunder drive markedsarbeid og føre inntekter tilbake til klubbene. Det er sikkert mulig å tenke seg andre modeller. Dette er imidlertid de to alternativene som etter styrets oppfatning vil gi den beste avklaringen. Konklusjon Hovedspørsmålet er hvorvidt BLNO fortsatt skal være en del av norsk basketball. Etter styrets syn må det selvsagte svaret være ja, og dermed vil alternativ 1 være styrets forslag. Er man enig i dette, blir oppgaven å plassere BLNO organisatorisk og administrativt innenfor NBBFs organer på en måte som gir BLNO og klubbene maksimal handlefrihet til å videreutvikle ligaen og dens særpreg, men med de begrensninger som ligger i at NBBF i siste instans vil stå ansvarlig. Styrets forslag innebærer en løsning der de sentrale spørsmålene som berører BLNO (organisatorisk tilknytning, lovsaker etc.) avgjøres på NBBFs ting, som er det høyeste organet i norsk basket. I tingperiodene er NBBFs styre forbundets øverste myndighet, men det vil være i tråd med tanken bak opprettelsen av BLNO at ligaens interne virksomhet drives av BLNO selv og BLNOs klubber. Eksempelvis bør utvelgelse av lag til BLNO skje i regi av Liganemnden, som i dag om man da ikke ønsker å gå tilbake til opp- og nedrykk. På samme måte bør BLNOs ansatte formelt ha NBBF som arbeidsgiver og rapportere til generalsekretæren som øverste leder for NBBFs administrasjon, men i sine daglige gjøremål stå fritt til å operere innenfor sine stillingsinstrukser samt BLNOs budsjetter og vedtekter. Lovkomiteens kommentarer Avsnittet Årsmøtet vil kreve endring av lovens 47 Lovkomiteen, punkt 6, til: Lovkom skal godkjenne endringer i vedtektene for basketligaen (BLNO). Side 8

9 FORSLAG 3 Overgangsreglementet 1 Fra NBBF, Styret Det ønskes endring av følgende lov-/reglementsbestemmelse Kampreglementet, Kapittel 9, Overgang: Pkt. B. 5. iii) endres til: straks NBBF har godkjent søknaden, og uten hensyn til 5 i) og 5 ii), når overgangssøknad mottas i perioden f.o.m. 1. mai t.o.m. 30. juni. Pkt. B. 5. iv), første avsnitt, endres til: fjorten (14) dager etter at NBBF har godkjent søknaden, dersom søknaden mottas i perioden f.o.m. 1. juli t.o.m. 31. desember, forutsatt at tidligere klubb aksepterer slik overgang. Pkt. B. 6 endres til: Overgang kan ikke innvilges når søknad mottas i perioden f.o.m. 1. januar t.o.m. 30. april. Pkt. B. 8, annet komma, endres til:.. mellom to klubber i samme krets i perioden f.o.m. 1. mai t.o.m. 31. desember,. Begrunnelse Forslaget tar sikte på å skape et overgangsreglement med bedre balanse mellom hensynet til spillere og hensynet til klubber. Perioden for helt fri overgang blir utvidet fra én måned (20/5-20/6) til to måneder (1/5-30/6). Den perioden hvor overgang tillates under forutsetning av enighet mellom klubbene, blir forlenget med halvannen måned, fra 15/11 til 31/12. Dette vil være en fordel for både spillere og klubber. Det skjer ofte endringer i spillergrupper etter at seriene starter i september og oktober. Styret mener derfor det er rimelig å tillate overganger helt frem til årsskiftet om de to klubbene er enige. Av hensyn til motstanderlagene i ny klubb/serie vil det være rimelig med en karanteneperiode, dog en kortere periode enn nå, derav forslaget om 14 dager. Lovkomiteens kommentarer Ingen kommentarer. Side 9

10 FORSLAG 4 Overgangsreglement 2 Fra Tromsø Storm Kapittel 9 nytt til pkt. F Overgang i nasjonale serier (BLNO, 1M og EK) A. Generelle bestemmelser: 1. Disse reglene gjelder kun for spillere som melder overgang mellom klubber i nasjonale serier, oppover i seriesystemet (til klubb på høyeste nivå) 2. Enhver som har deltatt som spiller for en klubb i en offisiell kamp i BLNO, EK og 1M må søke om overgang for å bli spilleberettiget for en annen klubb. Søknad sendes NBBF på særskilt skjema i tre (3) eksemplarer. Søknaden anses ikke levert før gjeldende behandlingsgebyr for overgangssøknad er betalt til NBBF. 3. NBBF fastsetter behandlingsgebyret for slik overgangssøknad. 4. NBBF skal snarest, og senest innen tre (3) dager etter at søknad og overgangsgebyr er mottatt, sende kopi av søknaden rekommandert til søkerens tidligere klubb for uttalelse. Klubben må, innen 14 dager etter at søknaden er sendt fra NBBF, avgi uttalelse der klubben godtar eller motsetter seg at overgang innvilges. Tidligere klubb kan kun motsette seg overgang hvis spilleren er under kontrakt. Unnlater klubben å avgi uttalelse innen denne frist, anses den å ha godtatt at søknaden innvilges. 5. Overgang kan under ingen omstendighet godkjennes før evt. forpliktelser overfor tidligere klubb er brakt i orden og gjeldende overgangsgebyr er innbetalt til NBBF. 6. Søkeren kan spille offisielle kamper i BLNO, EK og 1M for ny klubb: i) straks NBBF har godkjent søknaden, hvis spilleren ikke har deltatt i offisiell kamp de siste 12 mnd. før søknaden foreligger hos NBBF. ii) straks NBBF har godkjent søknaden, og uten hensyn til 6 i), når overgangssøknad mottas i perioden før 31. desember. Bakgrunn: Sette utøverne og deres behov i sentrum. Vi har i de senere årene erfart at de nasjonale seriene trenger et regelverk som er sterkere tilnærmet det internasjonale overgangsreglementet. Spesielt i BLNO blir klubbene mer og mer profesjonelle og man har derfor behov for å ha et regelverk som gjenspeiler dette. I det eksisterende regelverket har klubbene et sterkt vern og det er nødvendig for å unngå at klubber mister hele lag rett i forkant av sesongstarten. For klubber i de nasjonale seriene bør vi kunne forlange at relasjonen mellom spillere og klubber avhenger av et forhold, kontrakt. Hvis det ikke foreligger noen kontrakt mellom partene bør heller ikke gammel klubb eller et dårlig tilpasset regelverk hindre en spiller i å bytte klubb. I dagens overgangssystem skiller man mellom spillere som melder overgang mellom klubber i Norge og som melder overgang fra klubb i utlandet. Dette gjør at det er et smutthull i dagens regelverk mellom 15. november og 31. desember. Det bør heller ikke være noe problem i nasjonale serier at utøvere spiller for flere klubber i samme sesong. Man kan også se for seg i og med den økende profesjonaliseringen at spillere og klubber blir enige om å avslutte arbeidsforholdet midt i sesongen. Det vil derfor være uheldig at en spiller da skal være diskvalifisert fra å spille mer i den serien den aktuelle sesongen. Alle BLNO-klubbene har behandlet dette forslaget og stiller seg bak det. Lovkomiteens kommentarer Forslagets pkt.a.1 (egentlig F.1) er ikke entydig formulert. Forslaget må antas å gjelde for alle overganger der spilleren går fra en klubb i BLNO/1M/EK og til en annen klubb i BLNO/1M/EK. Ordlyden oppover i seriesystemet (til klubb på høyeste nivå) gir bare mening dersom det menes overganger fra 1M til BLNO (ettersom spillere i 2M/2K ikke omfattes av forslaget). I så fall må denne setningen anses som overflødig. Lovkom s uttalelse baserer seg på at reglementet utelukkende gjelder overganger mellom klubber innenfor EK, innenfor 1M, innenfor BLNO, samt mellom 1M og BLNO (begge veier). Side 10

11 Lovkom. foreslår at forslaget tas inn i nåværende pkt. B ved at dette pkt. deles opp som følger: B. Generelle bestemmelser B.1 Spillere i klubber som deltar i nasjonale serier (BLNO, 1M, EK) Forslagets pkt.1 6 blir B.1.1 B.1.6 B.2 Spillere i øvrige klubber Pkt. B1 B5 i eksisterende reglement blir B.2.1 B.2.5 B.3 Fellesbestemmelser Pkt. B.6 B.9 i eksisterende reglement (ettersom BLNO ikke har foreslått endringer i disse bestemmelsene) blir B3.1 B.3.4 Dersom forslag 3 fra Styret blir vedtatt, vil forslaget fra BLNO kun avvike på ett punkt fra gjeldende bestemmelser, nemlig tredje periode i forslagets pkt.4, som lyder: Tidligere klubb kan kun motsette seg overgang hvis spilleren er under kontrakt. Da vil hele forslaget kunne innarbeides i gjeldende bestemmelser ved at det i gjeldende pkt. B.3 tas inn en slik ordlyd som et unntak for overganger mellom klubber i BLNO/1M/EK. Styret støtter ikke forslaget Side 11

12 FORSLAG 5 Parallell spilletillatelse 1 Fra NBBF, Styret Det ønskes endring av følgende lov-/reglementsbestemmelse Kampreglementet, Kapittel 9, Overgang, pkt. D, 1. iv) endres til: En klubb kan maksimalt inngå to samarbeidsavtaler som hovedklubb én for hvert kjønn, og maksimalt to som samarbeidsklubb én for hvert kjønn. Begrunnelse De siste par sesongene har NBBF mottatt en rekke henvendelser om dispensasjoner fra bestemmelsene om parallell spilletillatelse. Mange av søknadene strider mot intensjonene bak ordningen, som etter styrets mening ikke kan utvides til det parodiske. Det er viktig å ta vare på verdier som klubbfølelse, tilhørighet og ansvar. På den annen side må det være mulig å søke samarbeid med én klubb på jentesiden og en annen klubb på guttesiden. På samme måte kan en klubb ha et godt tilbud blant yngre jentelag og eldre guttelag eller omvendt, og på denne måten være aktuell som samarbeidsklubb for to ulike moderklubber. Forslaget åpner for nettopp slike former for samarbeid. Lovkomiteens kommentarer Ingen kommentarer. Side 12

13 FORSLAG 6 Parallell spilletillatelse 2 Fra Asker BC/Ullern Det ønskes endring av følgende lov-/reglementsbestemmelse NBBF Kampreglement, Kap. 9 Overgang, pkt D Parallell spilletillatelse. Paragrafen endres til: D. Parallell spilletillatelse (ny tekst) 1. En spiller kan inngå en samarbeidsavtale som innebærer at han/hun er spilleberettiget for begge klubber samtidig (Parallell spilletillatelse), forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: i) Samarbeidsavtale gjelder for én (1) sesong og skal være godkjent av NBBF etter søknad på særskilt skjema innen 01. oktober angjeldende sesong. Søknad skal inneholde navn og fødselsdato på spiller(e) som søker parallell spilletillatelse samt godkjennelse av begge angjeldende klubber. ii) Spiller med parallell spilletillatelse må være fylt 13 år innen samme år. NB: Pkt iv) og v) strykes. Resten av lovteksten D. Parallell spilletillatelse forandres ikke. Begrunnelse Spilletilbudet må flytte fokus fra lag til utøver. Det er utøveren sine muligheter til å utvikle seg som bør ha fokus. Man ønsker derfor å flytte ansvaret for parallell spilletillatelse fra lag til den individuelle utøver. Dette gir utøveren muligheten til lengre å bli i sin moderklubb samtidig som man kan søke større sportslige utfordringer. Vi ser på dette forslaget også som en støtte til den "gode gamle klubbfølelsen" som den gamle fortolkningen, at hver klubb kun hadde muligheten til å ha en samarbeidsavtale med en annen klubb, ikke tok høyde for ettersom den tvang ambisiøse spillere til å skifte klubb. Denne nye ordningen vil også være lettere å administrere for klubbene. Lovkomiteens kommentarer Ingen kommentarer. Styret støtter ikke forslaget Side 13

14 FORSLAG 7 Parallell spilletillatelse 3 Fra Tromsø Storm Det ønskes endring av følgende lov-/reglementsbestemmelse Kapittel 9 nytt til pkt. H Parallell spillertillatelse for spillere mellom BLNO og 1M. 1. Klubber i BLNO og 1M kan inngå samarbeidsavtaler som innebærer at spiller(e) er spilleberettiget for begge klubber samtidig (parallell spilletillatelse), forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: i. Spillerne er under 23 år (utregnes med år på sesongstart 23 = maks fødselsår) ii. Det begrenses til en total av tre (3) spillere omfattet av denne ordningen per klubb (total av spillere begge veier) iii) Samarbeidsavtale gjelder for én (1) sesong og skal være godkjent av NBBF etter søknad på særskilt skjema innen 1. okotber angjeldende sesong. Søknad skal inneholde navn og fødselsdato på spiller(e) som søker parallell spilletillatelse. 2. Hver klubb kan inngå samarbeidsavtaler med flere klubber, men med de begrensninger som ligger i pkt. 1 ii) Begrunnelse Sette unge utøverne og deres behov i sentrum. For unge spillere (spesielt herrespillere) er steget opp på det høyeste nivået blitt stort. Det viktigste må være at alle unge utøvere som ønsker å se på muligheten for å spille basketball på det høyeste nivået i Norge ikke skal risikere å ende opp med meget begrenset spilletid i BLNO. Det er derfor ønskelig å lage en fleksibel ordning for et begrenset antall spillere pr. klubb under en gitt alder. Alle BLNO-klubbene har behandlet dette forslaget og stiller seg bak det Lovkomiteens kommentarer Lovkom. foreslår at forslaget tas inn i nåværende pkt. D, Parallell spilletillatelse, ved at dette pkt. deles opp som følger: D. Parallell spilletillatelse D.1 Spillere i klubber som deltar i BLNO og 1M Forslagets pkt.1. i) iii) blir D.1.1 i) iii) Forslagets pkt.2 blir D.1.2 D.2 Spillere i øvrige klubber Pkt.1 i) viii) i eksisterende reglement blir B.2.1 i) viii) Styret støtter ikke forslaget Side 14

15 FORSLAG 8 Utlån av spillere Fra Tromsø Storm Det ønskes endring av følgende lov-/reglementsbestemmelse: Kapittel 9 nytt til pkt. G Utlån av unge spillere i nasjonale serier (BLNO, 1M og EK) 1. Dette gjelder kun spillere som er under 23 år (utregnes med år på sesongstart 23 = maks fødselsår) 2. Hver klubb kan innen 31. desember, og for en minimumsperiode på én måned og for en på forhånd bestemt periode samt en maksimumsperiode på den resterende delen av sesongen (definert til 1. mai), låne inn tre spillere som kommer inn under kategorien i pkt Låneperioden i pkt. 2 kan forlenges én gang i løpet av utlånsperioden for hver spiller og det kan kun være to utlånsperioder for én spiller mellom to klubber. 4. Låneperioden kan IKKE avkortes av hverken utlånsklubb, innlånsklubb eller spilleren i løpet av den på forhånd avtalte låneperioden. 5. Hver spiller kan ha utlånsperioder til et ubegrenset antall klubber i løpet av én sesong. 6. Utlånssøknad skal sendes til NBBF på særskilt skjema. 7. Utlånsperioden starter maksimum (7) syv dager etter at utlånsskjema er godkjent av NBBF. 8. NBBF behandler kun søknad når skjema er fullstendig utfylt samt underskrevet av begge klubber og spilleren. 9. Det leveres ett skjema per spiller. 10. NBBF har (3) tre virkedager på å behandle søknaden. 11. Hvis spillerens låneperiode går fram til enden av sesongen (definert til 1. mai) så får spilleren automatisk overgang tilbake til utlånsklubb 1. mai. 12. Eventuelle kontraktsmessige forhold som gjelder for spilleren er en sak mellom utlånsklubb, innlånsklubb og spilleren. 13. Eventuell kompensasjon for spilleren mellom utlånsklubb og i innlånsklubb er et forhold mellom disse. Begrunnelse Sette utøverne og deres behov i sentrum. For unge spillere (spesielt herrespillere) er steget opp på det høyeste nivået blitt stort, og det er derfor blitt slik at unge spillere velger bort muligheten til å melde overgang til klubber i BLNO. En mulighet for at klubber skal kunne låne inn eller låne ut unge spillere (yngre enn 23 år) hvis det er behov for dette, uten at de skal trenge å bryte alle bånd til gammel klubb. Dette gjøres i fotball uten problemer. Alle BLNO-klubbene har behandlet dette forslaget og stiller seg bak det. Lovkomiteens kommentarer Ingen kommentarer. Styret støtter ikke forslaget Side 15

16 FORSLAG 9 Ansattes talerett på Tinget Fra Oslo og Akershus BBkrets Det ønskes endring av følgende lov-/reglementsbestemmelse Hermed foreslåes at ansatte bør ha talerett på forbundstinget Begrunnelse Ansatte har en viktig rolle i basket Norge og bør få talerett i et fora som forbundstinget Lovkomiteens kommentarer Forslaget er upresist ettersom begrepet ansatte ikke er definert. Lovkom. anbefaler derfor at forslaget avvises av Forbundstinget. Dersom Forbundstinget likevel finner å ville realitetsbehandle forslaget, må det defineres entydig hvilke ansatte som forslås gitt talerett, samt at forslaget må innarbeides i lovens 10 Sammensetning (av Forbundstinget). Pr. i dag er Den ansatte daglige leder for Forbundets administrasjon den eneste ansatte som har rettigheter på Forbundstinget. Lovkom. vil i tillegg bemerke at på Idrettstinget er NIFs generalsekretær og revisor de eneste ansatte med rettigheter. Styret støtter ikke forslaget Side 16

17 FORSLAG 10 Ny lisensordning Fra Hordaland BBkrets Det ønskes endring av følgende lov-/reglementsbestemmelse Kampreglementet, kap. 10. Forsikring og lisenser. 1. Alle lag som deltar i seriespill, miniserier er unntatt, men inkludert deltakelse i BLNO, skal betale lisens til NBBF. Lisensens størrelse bestemmes av NBBFs styre foran hver sesong. Lisensen skal betales direkte til NBBF innen 1. november. NBBF har ansvaret for innkrevingen av denne. Klubben står ansvarlig for innbetaling av lisens for alle sine lag. 2. Lag som deltar i flere serier skal bare betale en lisens. Lisensbeløpets størrelse avgjøres av den høyeste klassen laget deltar i. 3. NBBF tegner forsikring for alle spillere på lag som har betalt lisens. Spillere på lisensierte lag er forsikret fra første gang deres navn er registrert på et offisielt kampskjema, fram til 1. november i påfølgende sesong. Forsikringsbeløpet kreves inn som en del av lisensen. NBBFs styre fastlegger nærmere vedtekter for forsikringsordningen. Eksisterende bestemmelser om lisenser utgår. Begrunnelse Forslaget innebærer at man går tilbake til lagvis innkreving av lisenser, samtidig som forsikringsordningen blir direkte knyttet til lisensen. Dette vil medføre en betydelig forenkling av kontrollapparatet, samtidig som antall enkeltsaker som skal administreres reduseres vesentlig. Med individuelle lisenser står klubbene likevel ansvarlige for å påse at alle spillere har betalt denne. Spesielt for yngre spillere kan dette medføre et betydelig arbeid ikke minst i tider da mange utfører bankoppdrag uten å få godkjent kvittering (selv med direkte instrukser om det motsatte!) Det forutsettes at dette ikke skal medføre en reduksjon i forbundets inntekter. NBBFs styre må fastsette lisensbeløpets størrelse på en slik måte at det budsjetterte beløp kan oppnås. I prinsippet bør ikke dette medføre større vanskeligheter enn fastsettelse av størrelsen på individuelle lisensbeløp. Dagens ordning har vist seg å fungere dårlig. Lisensblankettene kommer seint ut, og de registrerte medlemsdata er i stor grad mangelfulle. Kontrollfunksjonen medfører også et betydelig administrativt arbeid, samtidig som mangelfullt utfylte kampprotokoller til dels gjør kontroll umulig. Dagens innkrevingsordning medfører også at det betales betydelige beløp til eksterne firma, penger som derved går ut av norsk basketball. Lagvis opptelling vil være betydelig billigere (kan i sin helhet utføres internt) og mer oversiktlig. Lovkomiteens kommentarer Ingen kommentarer. Styret støtter ikke forslaget Side 17

18 Vedlegg 1: Elitesatsing innen norsk basketball Prosjekt : Talentutvikling Innledning Sommeren 2003 besluttet NBBFs styre å etablere et forprosjekt for utvikling av ideer og tanker rundt temaet Elitesatsing innen norsk basketball og med en målsetning om at forprosjektet skulle resultere i en langsiktig prosjektplan for en systematisk organisering av arbeidet med talentutvikling i Norge. Prosjektgruppen fremlegger i denne rapporten en ideskisse til et slikt prosjekt. Begrepet ideskisse er benyttet fordi vi i denne omgang har valgt å legge vekt på en del av de kritiske rammebetingelser som må være til stede for at vi i det hele tatt skal kunne komme igang med en slik talentutvikling eller elitesatsing. I NBBF, så vel som i en rekke av de lokale basketballmiljøene i Norge, er det eksempler på en slik påbegynt talentutvikling. Ingen av de tiltak som har vært etablert tidligere har hatt vesentlig suksess. Hvorfor skal vi da starte opp igjen et slikt arbeid nå? Viktige årsaker til dette kan være : BLNOs fremtidige suksess er avhenging av en slik satsing Utbredelsen og interessen for basketball i Norge vil kun kunne videreutvikles og stimuleres gjennom en systematisk utvikling av talenter innen begge kjønn NBBFs nye aktivitetsutvikling ved hjelp av offentlige midler synes å ha suksess, noe som allerede for 2004 har medført en kraftig økning i tildeling av midler. Som det fremkommer i dette dokument har vi valgt ikke å gå i detaljer om hvilke talentutviklingsmodell som bør velges. Dette skyldes at vi mener at de videre prosesser bør koordineres av den som skal lede arbeidet med utviklingen og gjennomføringen av dette arbeidet i de nærmeste årene. 2. Forprosjektet og dets deltakere Forprosjektet har omfattet følgende deltakere : Einar O. Venold, prosjektleder Per Burud Robert Stenvik Inge Bråten Per Tøien Nanna Sand ( ny ved det 4.møte ) Kevin Juel-Thomsen ( ny ved 4 møte ) Dessuten møter fra NBBF administrasjon : Ulf Landstrøm Det har vært avholdt 5 møter i alt, med noe varierende deltakelse fordi møtene har vært avholdt i ordinær arbeidstid. Til de fleste møtene har vi søkt å invitere nøkkelpersoner innen eller utenfor norsk basketball for på denne måten å utvide grunnlaget for våre analyser og anbefalinger. Blant annet har følgende personer vært til stede eller blitt kontaktet : BLNO trenere ( pr. dato : Baard Stoller ) Tidligere klubb og landslagstrenere ( Pål Berg ) Tidligere landslagsspillere ( pr. dato : Ketil Sand/ planlagt : Torgeir Bryn) Olympiatoppen ( pr. dato :Bjørge Stensbøl) Side 18

19 Idrettshøyskolen ( planlagt : Ola Fosnæs) 3. Temaer som har blitt diskutert i tilknytning til elitesatsing/talentutvikling Følgende tema har blitt diskutert : Strategiske mål visjoner for en elitesatsing / talentutvikling Struktur og organisering Behovet for en visjonær og samlende leder for den aktuelle satsing Behovet for en videreutvikling av trenere og støtteapparat Indentifikasjon av kandidater til en systematisk talentutvikling Norsk spillestil Hvordan øke norsk basketballs markedsverdi Spesielle aktiviteter som ytterligere understøtter den langsiktige elitesatsing/talentutvikling Uten å redegjøre for de ulike diskusjoner og meningsytringer som har funnet sted, så er det åpenbart at alle de ovennevnte temaer er sentrale i en systematisk utvikling og gjennomføring av tiltak knyttet til en meningsfylt talentutvikling innen basketball i Norge. I det følgende har vi belyst noen av de mest kritiske suksessfaktorer. 4. Trenger vi strategiske mål og/eller en visjon for elitesatsing/talentutvikling? Styret i NBBF og prosjektgruppen er av den formening at tidsrelaterte målformuleringer er viktig i det arbeidet vi har startet. Dette kan som et eksempel være formulert som følger Menn Innen 2010 skal Norge være akseptert som en spennende motstander av den europeiske basketeliten Kvinner Kvalifisere seg til sluttspillet i Europamesterskapet i Tyrkia i 2007 Vi er av den oppfatning at kvinnelandslaget har en vesentlig større mulighet for å hevde seg på et høyt nivå innen europeisk basketball på kort sikt sammenlignet med mennene. Hvis vi lykkes med dette, vil det kunne ha en positiv markedseffekt for norsk basketball generelt, både ved økt tilgang på barn og ungdom som ønsker å spille basketball så vel som økonomisk. Men i tillegg til ovennevnte mål for seniornivået innen norsk basketball må det utvikles hensiktsmessige delmål for satsingen på de aldersbestemte klassene, da disse er viktige for at vi skal nå de overordnede mål. 5. Struktur og organisering en norsk modell Både i Sverige, Finland og Danmark har de respektive forbund satset på en modell for systematisk talentutvikling. Etter vår vurdering må NBBF legge til rette for utviklingen av en hensiktsmessig norsk modell, dvs. en modell som tar hensyn til de ressurser vi har, geografiske utfordringer, hvilke aldersgrupper som skal omfattes av planene til enhver tid osv. Den modell som velges må videre klargjøre hvordan samspillet skal være i forhold til den talentutvikling som finner sted på klubb- og kretsnivå. 6. Trenerutvikling Forutsetningen for en norsk talentutviklingsmodell er blant annet at vi har tilgjengelige trenere med interesse og kunnskaper relevant til definerte ambisjonsnivå. I tillegg til trenere som er tilgjengelige pr. dato må det snarest gjennomføres undersøkelser for å avdekke omfanget av personer med talent og ønske om å utvikle seg som trenere i Norge og som vil kunne være ressurser som skal ta aktivt del i arbeidet med talentutviklingen. 7. Ressurser Prosjektlederen Side 19

20 Arbeidet med elitesatsing kan kun gjennomføres ved ansettelse av en person som kan lede de prosesser som er kritiske og avgjørende for at vi skal lykkes med utviklingen av en norsk talentutviklingsmodell, samt stå ansvarlig for oppstart og gjennomføring. Personen som velges må kunne arbeide på alle plan av norsk basketball, herunder profilere og skape blest om basketball. I tillegg til å arbeide mot alle organisasjonsledd er det vår vurdering at dette arbeidet må skje i samarbeid med BLNO, også når det gjelder finansiering. NBBFs styre og administrasjon vil i en slik prosess måtte se på dagens organisasjon av arbeidet med landslag/elitesatsing innen NBBF. Økonomien NBBF må finne midler til en heltidsstilling som leder for Norsk basketballs talentutviklingsmodell. I tillegg må det etableres budsjetter som omfatter kostnader knyttet til trenere, samlinger, turneringer etc. Som i alle de andre nordiske land bør talentutviklingstilbudet omfatte egenandeler for de som tilbys å være med. 8. Forslag til beslutning NBBFs styre anbefales å fremlegge for Tinget 2004, basert på forprosjektgruppens arbeid et forslag om : a. NBBF skal utvikle en modell for talentutvikling innen norsk basketball. Modellen skal være basert på konkrete gjennomførbare mål og handlingsplaner og tydeliggjøres gjennom realistiske økonomiske forutsetninger/disposisjoner som er nødvendige for å lykkes. b. Arbeidet med modellen skal omfatte en klargjøring av hvem som skal omfattes av programmet for talentutvikling og alle organisatoriske forhold som er viktige for å lykkes ( forholdet til klubber og kretser, geografi etc...) c. Ansette en person som omtalt under pkt. 7 i løpet av høsten 2004 d. Senest starte opp det praktiske arbeid 1. januar 2005 Side 20

Ved overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i et annet land gjelder også FIBs bestemmelser.

Ved overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i et annet land gjelder også FIBs bestemmelser. 30. Spilleberettigelse for bandyspillere. Innledning Denne paragrafen regulerer alle klubbskifter av spillere mellom bandyklubber som er medlem av Norges Bandyforbund, samt bruk av og innhold i kontrakter

Detaljer

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2017-2018 SESONG START SESONG SLUTT Sesongstart er 30. september 2017. Serieslutt er 07.-08. april 2018. Regionsmesterskap U14, U16,U19: 14.-15. april 2018

Detaljer

REGLEMENT FOR UTENLANDSKE SPILLERE OG INTERNASJONALE OVERGANGER NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5

REGLEMENT FOR UTENLANDSKE SPILLERE OG INTERNASJONALE OVERGANGER NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5 REGLEMENT FOR UTENLANDSKE SPILLERE OG INTERNASJONALE OVERGANGER NORGES BASKETBALLFORBUND Versjon 08.11.2016 Side 0 av 5 Reglement for utenlandske spillere og internasjonale overganger Kapittel 1 Utenlandske

Detaljer

Overgangsreglement Norges Danseforbund

Overgangsreglement Norges Danseforbund 1 Overgangsreglement Norges Danseforbund Høringsutkast Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS

Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS Vedtatt av Kretstinget den 18 APRIL 2009 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... INNHOLD...SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være

Detaljer

All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper.

All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper. KLUBBLISENSREGLEMENT Sist revidert av forbundsstyret 24.4.2013. 1 Krav om klubblisens Eliteserien og 1. divisjon... 1 2 Eliteserien... 2 3 1. divisjon... 3 4 Behandling av søknadene... 3 5 Dokumentert

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

REGLEMENT FOR OVERGANG OG UTLÅN I NORGES HÅNDBALLFORBUND

REGLEMENT FOR OVERGANG OG UTLÅN I NORGES HÅNDBALLFORBUND Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR OVERGANG OG UTLÅN I NORGES HÅNDBALLFORBUND Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap.

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. 1. Hjemmel Disse bestemmelsene er gitt med hjemmel i NFFs Lov 8-4, jf. 8-2 og NIFs Lov

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

«Retningslinjer for Selects-virksomhet»

«Retningslinjer for Selects-virksomhet» Norges Ishockeyforbunds «Retningslinjer for Selects-virksomhet» Definisjon av Selects/kommersielle aktører: Aktører som kjøper og selger «ishockeyaktiviteter», men som ikke er et organisasjonsledd innenfor

Detaljer

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget 2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget Innledning Tinget i 2012 behandlet følgende forslag fra Eidsvold Idrettsforening: < Forbundsstyret nedsetter innen sommeren 2012 et bredt sammensatt

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 04.04.2012) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

KLUBBLISENSREGLEMENT 2015/2016 Sist revidert av Seksjonsstyret 23/12-2014

KLUBBLISENSREGLEMENT 2015/2016 Sist revidert av Seksjonsstyret 23/12-2014 KLUBBLISENSREGLEMENT 2015/2016 Sist revidert av Seksjonsstyret 23/12-2014 1 Innledning... 1 2 Krav om klubblisens Eliteserien... 2 3 Elitelisens... 3 4 Kriterier for tildelingen... 4 5 Behandling av søknadene...

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtatt av Kretstinget den 21/05-2016 Stadfestet av Norsk Bridgeforbund den 10/06-2016 Gjort gjeldende fra 21/05-2016 KAPITTEL 1 - BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION NORD. Lover. Norges Basketballforbund Region Nord

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION NORD. Lover. Norges Basketballforbund Region Nord NORGES BASKETBALLFORBUND REGION NORD Lover Norges Basketballforbund Region Nord 27.06.2011 INNHOLD 1 Alminnelige bestemmelser... 3 2 Formål... 3 3 Innmeldelse... 3 4 Arbeidsordning... 3 5 Organisasjon...

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 25.02.2011) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

ELITELISENSREGLEMENT Sist revidert av Seksjonsstyret ***

ELITELISENSREGLEMENT Sist revidert av Seksjonsstyret *** ELITELISENSREGLEMENT Sist revidert av Seksjonsstyret *** 1 Innledning...1 2 Krav om elitelisens...3 3 Konkrete krav til elitelisens 2010/2011...4 4 Kriterier for tildelingen...5 5 Behandling av søknadene...5

Detaljer

KAPITTEL 9 STRAFFEBESTEMMELSER

KAPITTEL 9 STRAFFEBESTEMMELSER KAPITTEL 9 STRAFFEBESTEMMELSER 1 GJELDENDE Disse straffebestemmelser gjelder for alle organisasjonsledd og medlemmer tilsluttet Norges Dartsforbund. Personer som er utestengt fra NDF behandles i utestengingsperioden

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Norges Seilforbund. Vedlegg 1. Lovendringsforslag. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Vedlegg 1. Lovendringsforslag. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Vedlegg 1 Lovendringsforslag Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet NOTAT Til: Seiltinget 2015 Fra: Styret i Norges Seilforbund Dato: 21.01.2015 FORSLAG TIL LOVENDRINGER. Dette

Detaljer

Reglement for Aldersbestemte Klasser

Reglement for Aldersbestemte Klasser Reglement for Aldersbestemte Klasser 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 Aldersbestemte klasser 4 1.0 Struktur for aldersbestemte klasser 4 1.1 Klasser 4 1.2 Organisering

Detaljer

(Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for...

(Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for... (Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for... Vedtatt av Kretstinget den... og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... INNHOLD... SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Vedtekter. NBF Vest-Agder Bridgekrets

Vedtekter. NBF Vest-Agder Bridgekrets Vedtekter NBF Vest-Agder Bridgekrets (Følgende vedtekter, basert på de nye standardvedtektene for kretsene, ble vedtatt av Kretstinget 2. mai 1999. Tilbakemelding fra Norsk Bridgeforbund mangler.) (I vedtektene

Detaljer

REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5

REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5 REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON NORGES BASKETBALLFORBUND Versjon 08.11.2016 Side 0 av 5 Reglement for regional 1. divisjon (1) Generelle bestemmelser Kvinner og Menn rykker opp til/ned fra Kvinneligaen/BLNO

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2002 og 2003... side

Detaljer

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtatt av kretstinget den 10.05.08 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra?... INNHOLD SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være lik

Detaljer

Innkommende forslag til årsmøtet i Greipstad IL fotball 2017

Innkommende forslag til årsmøtet i Greipstad IL fotball 2017 Innkommende forslag til årsmøtet i Greipstad IL fotball 2017 1. Forslag til retningslinjer for dugnad Greipstad IL Fotballgruppen Alle medlemmer m/foresatte skal primært arbeide for å skaffe sponsorer

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Oppdatert 23.06.2010 INNHOLD: 1 Alminnelige bestemmelser... 2 2 Formål... 2 3 Innmeldelse... 2 4 Arbeidsordning... 2 5 Organisasjon... 2 6 Regionstinget... 2

Detaljer

KAPITTEL 8 ARBEIDSINSTRUKSER

KAPITTEL 8 ARBEIDSINSTRUKSER KAPITTEL 8 ARBEIDSINSTRUKSER INSTRUKS FOR NDFs DOMSUTVALG 1. Domsutvalget skal på vegne av NDF avgjøre skyld og straffereaksjoner mot klubber eller enkeltpersoner som har forbrutt seg mot gjeldende lover

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

PROTEST OG APPELLREGLEMENT NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5

PROTEST OG APPELLREGLEMENT NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5 PROTEST OG APPELLREGLEMENT NORGES BASKETBALLFORBUND Versjon 08.11.2016 Side 0 av 5 Norges Basketballforbunds protest- og appellreglement Kapittel 1 Generelle bestemmelser (1) a) Enhver protest eller appell

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

START (UTØVER) LISENS

START (UTØVER) LISENS START (UTØVER) LISENS GJELDENDE FOR KONKURRANSER I FORBINDELSE MED: FINNESVØMMING UNDERVANNSFOTOGRAFERING UNDERVANNSJAKT UNDERVANNSRUGBY LOVBESTEMT KRAV OM STARTLISENS. Ref. lov for Norges Dykkeforbund

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10 Sak 5 Vedtektsendringer Årsmøtet i 2011 vedtok å registrerte båtlaget i Brønnøysundsregisteret. I løpet av første 1.halvår kom det en ny mulighet for lag og foreninger å få refundert moms på innvesteringer.

Detaljer

Vedtekter for NBF Telemark

Vedtekter for NBF Telemark 1 (Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for NBF Telemark Vedtatt av Kretstinget den 3.5.2000 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra 3.5.2000 (Revidert av NBF i 2016) INNHOLD...

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

ÅSANE HÅNDBALL Stiftet 4.11.1971

ÅSANE HÅNDBALL Stiftet 4.11.1971 AMATØRKONTRAKT FOR HÅNDBALLSPILLERE I ÅSANE HÅNDBALL Mellom Åsane Håndball og SPILLER P.NR ADRESSE For perioden fra og med Til og med Dato for kontraktsinngåelse Kontraktstype AMATØR BINDENDE SIGNATUR

Detaljer

9. KLUBBLISENSREGLEMENT

9. KLUBBLISENSREGLEMENT 9. KLUBBLISENSREGLEMENT Vedtatt av forbundstinget 7. mars 2010, gjeldende fra samme dato. KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1-1 VIRKEOMRÅDE Klubber som skal delta i 0. eller 1. divisjon menn eller 0.

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Reglement for protester, klager og anker

Reglement for protester, klager og anker Reglement for protester, klager og anker Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Reglement for protester, klager og anker nasjonalt og for regionale organisasjonsledd... 3 Protest... 3 1 Hva kan det

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Oppdatert pr 01.08.2014 erstatter versjon datert 02.04.2014. Inkluderer Tingvedtak 2014 og «Offisielle spilleregler for basketball» gjeldende fra 01.08.2014 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Hvordan unngå å tape en kamp på skrivebordet som er vunnet på banen

Hvordan unngå å tape en kamp på skrivebordet som er vunnet på banen Notat Til : Klubbene i Håndballnorge Fra : Norges Håndballforbund Dato : 15.september 2005 Arkiv : Kopi : - Emne : Hvordan unngå å tape en kamp på skrivebordet som er vunnet på banen Innledning: For sørge

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

REGLEMENT FOR KVINNELIGAEN NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 6

REGLEMENT FOR KVINNELIGAEN NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 6 REGLEMENT FOR KVINNELIGAEN NORGES BASKETBALLFORBUND Versjon 08.11.2016 Side 0 av 6 Reglement for Kvinneligaen (KL) (1) Generelle bestemmelser Alle kamper spilles i overensstemmelse med NBBFs Kampreglement.

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Versjon NBBF REGLEMENT BLNO

Versjon NBBF REGLEMENT BLNO Versjon 01.07.2016 NBBF REGLEMENT BLNO Reglement for Basketballigaen (BLNO) 1. Generelle bestemmelser Basketligaen BLNO er NBBFs øverste serie på herresiden, bestående av norske idrettslag kvalifisert

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt 22.01.2011 Endringer 2012 Lokale endringer 04.03.2014 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS, heretter kalt NKOA, er et distriktsledd av Norges

Detaljer

TEAM XXX SAMARBEIDSAVTALE. mellom. X Skikrets/Idrettslag, Y Skikrets/Idrettslag og Y Skikrets/Idrettslag.

TEAM XXX SAMARBEIDSAVTALE. mellom. X Skikrets/Idrettslag, Y Skikrets/Idrettslag og Y Skikrets/Idrettslag. SAMARBEIDSAVTALE mellom X Skikrets/Idrettslag, Y Skikrets/Idrettslag og Y Skikrets/Idrettslag. Alt: organisasjonsledd som er part i teamavtalen, jfr. pkt 2 og vedlegg 3 (Dette er en standardavtale for

Detaljer

(1) Disse bestemmelser gjelder for NBBF og dets organisasjonsledd (regioner og klubber) og utøvere, og kan bare endres av NBBF v/forbundstinget.

(1) Disse bestemmelser gjelder for NBBF og dets organisasjonsledd (regioner og klubber) og utøvere, og kan bare endres av NBBF v/forbundstinget. NBBFs kampreglement Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1. Alle klubber tilsluttet Norges Basketballforbund skal arrangere og spille sine kamper i overensstemmelse med NBBFs lov, Kampreglement og de internasjonale

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

AMATØRKONTRAKT (arbeidsavtale) FOR HÅNDBALLSPILLERE I KLUBB

AMATØRKONTRAKT (arbeidsavtale) FOR HÅNDBALLSPILLERE I KLUBB NORGES HÅNDBALLFORBUND - AMATØRKONTRAKT AMATØRKONTRAKT (arbeidsavtale) FOR HÅNDBALLSPILLERE I KLUBB MELLOM ARBEIDSGIVER/KLUBBEN ORG.NR ADRESSE OG ARBEIDSTAKER/SPILLER FØDSELSDATO ADRESSE / STED FOR PERIODEN

Detaljer

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER Musikkrådet på Kjeller SAKS- PAPIR- ER ÅRS- MØTE 2015 Dagsorden 1. Konstituering 1.1. Godkjenne representantenes fullmakter 1.2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 1.3. Velge dirigenter,

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Til medlemmene i Tromsø Ishockeyklubb Innkalling til årsmøtet i Tromsø Ishockeyklubb, torsdag 27. april kl 19.00, TIL huset Saksliste og sakspapirer for årsmøtet 1. Godkjenne

Detaljer

Innhold Basisvedtekter som skal være lik for alle klubber Medlemskap og kontingent Medlemmenes rettigheter og forpliktelser...

Innhold Basisvedtekter som skal være lik for alle klubber Medlemskap og kontingent Medlemmenes rettigheter og forpliktelser... VEDTEKTER FOR Innhold Basisvedtekter som skal være lik for alle klubber... 2 1-2 Medlemskap og kontingent... 2 1-3 Medlemmenes rettigheter og forpliktelser... 2 1-4 Organisatoriske bestemmelser... 3 1-5

Detaljer

MODUL 6 FOTBALL OG JUSS

MODUL 6 FOTBALL OG JUSS MODUL 6 FOTBALL OG JUSS IDRETTENS LOVVERK IDRETTENS SELVDØMME Norges idre7sforbund og olympiske og paralympiske komités lov Norges fotballforbunds lov (må justeres e7er NIF`s lov) Organisasjonen NFF NFF`S

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars 2014 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Buskerud musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Sak nr. 1 Godkjenning av representantenes fullmakter... side 2 Sak nr. 2 Valg av dirigenter og referenter... side 2 Sak nr. 3 Valg av redaksjonskomité for Tingprotokollen og to representanter

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer.

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer. SØKNADSSKJEMA for arrangement av cuper og turneringer www.fotball.no/turneringer Inneholder også: - gjeldende regler og retningslinjer for arrangører Norges Fotballforbund Oppdatert januar 2007 Gjeldende

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Klubblisensreglement

Klubblisensreglement Klubblisensreglement Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1 Virkeområde Klubber som skal delta i 0. eller 1. divisjon menn eller 0. divisjon kvinner må ha klubblisens etter lovens 8-8. Dette reglementet

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer