Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/

2 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE Oppdragsgiver Anskaffelsens formål Kontraktsperiode Oppbygging av konkurransegrunnlaget Kunngjøring Informasjonsmøte Tilleggsopplysninger Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN OG KRAV TIL TILBUD Anskaffelsesprosedyre Offentlighet Taushetsplikt Innlevering av tilbud og tilbudsutforming Forbehold og avvik Vedståelsesfrist Tilbakekallelse eller endring av tilbudet KVALIFIKASJONSKRAV Obligatoriske krav Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner KRAV TIL YTELSEN, BESKRIVELSE AV VAKTORDNINGEN OG TILDELINGSKRITERIER Kravspesifikasjon Beskrivelse av vaktordningen Tildelingskriteriene AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN Registrering av tilbud Tilbudsåpning Gjennomføring av forhandlinger Avvisning pga. forhold ved leverandøren Avvisning pga. forhold ved tilbudet Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Informasjon og begrunnelse for kontraktstildeling Bilag 1 Kravspesifikasjon Bilag 2 Kontraktsvilkår Bilag 3 Kontraktsdokument Bilag 4 - HMS-egenerklæring Bilag 5 Pris skjema

3 1 GENERELL BESKRIVELSE 1.1 Oppdragsgiver Ås kommune er oppdragsgiver. Oppdragsgivers kontaktperson i anskaffelsesprosessen er: Navn: Lene Thomas Enhet: Follo landbrukskontor Postadresse: Postboks 183, 1431 Ås Besøksadresse: Skoleveien 3, 1430 Ås e-post: Telefon: Eventuelle spørsmål knyttet til konkurransen kan rettes til kontaktpersonen per e-post. Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver hva gjelder tilbudskonkurransen enn nevnte kontaktperson. 1.2 Anskaffelsens formål Kommunen har ansvar for å ha tilgjengelig personell for utføring av ettersøk, og ønsker et fast skadefellingslag. Krav om kommunale ettersøk er etablert i henhold til Viltloven med forskrifter og rundskriv. Kommunen har ansvar for bl.a. å organisere og gjennomføre ettersøk, avliving og ivaretakelse av skadet vilt og behandling av fallvilt innenfor Ås kommune sine grenser. Dette innebærer at kommunen må ha tilgang til kvalifisert personell og egnete ressurser til å gjennomføre ettersøk og eventuell avliving av bl.a. hjortevilt. Ordningen med viltpersonell skal sikre at det i Ås er etablert tilgang til kompetent viltpersonell slik at nødvendig viltarbeid utføres til enhver tid på døgnet hele året innenfor kommunens grenser. Viltvakten er en nødvendig del av beredskapen mot vilt-relaterte situasjoner hvor kommunen har lovpålagte plikter, og viktig for å opprettholde god dyrevelferd. Avtalen innebefatter ikke avhending av avdøde dyr hvor det ikke foreligger viltressurser (grunneiers ansvar), husdyr/kjæledyr (dyreeier), eller hjelp til forflytting av dyr i situasjoner hvor de ikke selv er i fare, eller utgjør en klar fare for andre ved å vise adferd som er aggressiv. De aller fleste ettersøk/ utrykninger skjer uten bistand fra politiet. Dersom det skulle være behov for skilting, dirigering av trafikk eller annen bistand, må fallviltpersonell ta kontakt med politiet. Ved påkjørsler på veg er det som regel politiet som tar direkte kontakt med «fallviltpersonell» som har beredskap/vakt. Kommunen eller fallviltpersonell oversender oversikt over fallviltpersonell som politiet kan kontakte. Politiet og kommunen skal derfor til enhver tid ha navn og telefonnummer til kommunens fallviltpersonell. Skadefelling og avliving av skadet og stresset hjortevilt kan i sjeldne tilfeller forekomme. Slike oppdrag i bynære områder kan sammenliknes med «skarpe oppdrag» i politiet, og skjer da i 3

4 nær samarbeid med politiet. Her kreves det svært gode skyteferdigheter og vurderingsevne med hensyn til sikkerhet for publikum og omgivelser. For å dekke opp behovet for personell i vaktordningen, vil det bli inngått en avtale i denne konkurransen. Avtalen skal minimum omfatte 4 personer. 1.3 Kontraktsperiode Tjenesten skal utføres i perioden Gjensidig oppsigelsesfrist i perioden er 3 måneder. 1.4 Oppbygging av konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlag består av dette dokumentet samt: Bilag 1 Kravspesifikasjon Bilag 2 Kontraktsvilkår Bilag 3 Kontraktsdokument Bilag 4 HMS-egenerklæring Bilag 5 Pris skjema 1.5 Kunngjøring Konkurransen blir kunngjort på kommunens hjemmeside og gjennom utlysning i lokal media. I tillegg blir konkurransen utlyst på DOFFIN, se 1.6 Informasjonsmøte Det er mulig å avtale møte med kontaktperson for å avklare spørsmål, og problemstillinger i tilknytning til oppdraget. 1.7 Tilleggsopplysninger Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver ved oppdragsgivers kontaktperson, se punkt 1.1. Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles skriftlig til oppdragsgivers kontaktperson. Skriftlig henvendelse om tilleggsopplysninger merkes: Tilleggsopplysninger om konkurranse - viltvakt, ref. saksnummer: 14/00196 og sendes til oppdragsgivers kontaktperson. 4

5 1.8 Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. Rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget skal umiddelbart sendes til alle som har mottatt konkurransegrunnlaget. Opplysninger om rettelser, suppleringer og endringer kunngjøres elektronisk på kommunens hjemmeside. 2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN OG KRAV TIL TILBUD 2.1 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 (loa) og forskrift om offentlige anskaffelser (foa) av 7. april 2006 nr Regelverket finnes på nettsiden: Denne anskaffelsen følger prosedyren konkurranse med forhandling. Dette innebærer at alle leverandører som oppfyller kvalifikasjonskravene og som har reell mulighet til å få tildelt kontrakt kan bli innkalt til forhandlinger. Forhandlingene vil primært bli gjennomført for å oppklare uklarheter i tilbudene. Forhandlinger kan unnlates dersom innlevert tilbud ikke nødvendiggjør avklaringer eller øvrige endringer. 2.2 Offentlighet Tilbud og anskaffelsesprotokoll kan unntas offentlighet, jf. offentleglova av nr.16 23, inntil valg av leverandør er bestemt. 2.3 Taushetsplikt Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. foa 3-6, jf. forvaltningsloven Innlevering av tilbud og tilbudsutforming Tilbudet skal leveres/sendes til kontaktperson i konkurransen, jf. pkt Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet før utløpet av tilbudsfristen. Det er dermed ikke tilstrekkelig at tilbudet er postlagt innen fristens utløp. Innleveringsfrist: , kl. 12:00. 5

6 For sent innkomne tilbud vil bli avvist. Dette gjelder også om forsinkelsen skyldes tredjepart (posten, budfirma, etc.). Tilbudet skal: 1. Oversendes i lukket og nøytral forsendelse og være merket: «Tilbud Viltvakt Ås Kommune, sak 14/00196». 2. Være skriftlig og inneholde et tilbudsbrev som er datert og signert. 3. Inneholde tilhørende dokumenter og kommunikasjon utformet på norsk. 4. Leveres i 1 eksemplar; på papir direkte til leveringsadressen eller til kommunens servicetorg. I tillegg leveres en elektronisk versjon på minnepenn eller e-post. Ved avvik mellom versjonene er det papirversjonen som vil være gjeldende. Tilbudsbrevet skal forøvrig inneholde: Leverandørens adresse, telefonnummer og foretaksnummer Leverandørens kontaktperson med telefonnummer og e-postadresse Hvis leverandøren tar forbehold, skal dette klart fremkomme av tilbudsbrevet Tilbudsbrevet skal være datert og underskrevet av person(er) som har fullmakt til å forplikte leverandøren Følgende skal vedlegges tilbudsbrevet: 1. Skatteattester, en attest for skatt og en attest for betalt avgift utstedes enten av det lokale skattekontoret eller skatteoppkreverkontoret der hvor leverandøren har sitt hovedkontor. Se skatteetaten.no 2. HMS-egenerklæring, se Regjeringen.no/FAD 3. Dokumentasjon på leverandørens organisatoriske og juridiske stilling (etterspurt dokumentasjon, pkt.3) 4. Tekniske og faglige kvalifikasjoner (etterspurt dokumentasjon, se pkt. 3) 5. Egenerklæring på at tilbyder disponerer utstyr og bil som er påkrevd for tjenesten (se kravspesifikasjon pkt. 4.) Dersom flere foretak samarbeider om tilbudet gjelder pkt. 1 til 2 hvert foretak som inngår i samarbeidet. Leverandøren må i hvert enkelt tilbud spesifisere hvilke navngitte personale som tilbys til å utføre vakttjenestene. Leverandøren er ansvarlig for at alle spørsmål, krav og avklaringspunkter i konkurransegrunnlaget besvares/belyses. 2.5 Forbehold og avvik Dersom leverandøren tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget, skal dette klart fremgå av tilbudsbrevet. Forbeholdene skal spesifiseres med hvilke konsekvenser dette har for ytelse, eller andre forhold. 6

7 Det samme gjelder for avvik. Forbehold og avvik skal være presise og entydige. Vesentlige forbehold og avvik vil føre til at tilbudet avvises. 2.6 Vedståelsesfrist Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til og med 1. februar Tilbakekallelse eller endring av tilbudet Innleverte tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekallelse av tilbud skal skje skriftlig. Endringer av tilbudet er å betrakte som et nytt tilbud og må tilfredsstille samtlige formalkrav, jf. pkt KVALIFIKASJONSKRAV 3.1 Obligatoriske krav Krav Leverandøren skal ha ordnede forhold mht. skatt og mva. Jf. pkt tildelingskriterierer. Leverandøren skal ha et fungerende HMS- system. Dokumentasjonskrav Skatteattest Merverdiavgiftsattest En attest for skatt og en attest for betalt avgift kan utstedes enten av det lokale skattekontoret eller skatte-oppkreverkontoret der hvor leverandøren har sitt hovedkontor. Dette dokumentasjonskravet vurderes nærmere i henhold til tildelingskriteriene jf. pkt HMS-egenerklæring (Se bilag 4 til konkurransegrunnlaget). 3.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Krav - eksempler Leverandøren kan være en enkeltperson eller en organisert gruppe Dokumentasjonskrav eksempler Fremlegging av nøkkelinformasjon om aktuell person, organisasjon mv. Leverandøren kan være et lovlig etablert foretak. Norsk selskap: Firmaattest Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som forskrevet i det land hvor leverandøren er etablert. 7

8 3.3 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner (Her må dokumentert jaktfaglig kompetanse settes inn). Krav - eksempler Dersom leverandøren er et enkeltmannsforetak skal innehaveren av enkeltmannsforetaket ha nødvendige kvalifikasjoner Dersom leverandøren er et foretak, skal den kontaktpersonen som skal utføre oppdragene på vegne av selskapet ha nødvendig autorisasjon Den enkelte personells erfaring innen de oppdragstyper som personen skal oppfylle, med minimum 3 års erfaring med fallvilt/ettersøksarbeid. Lokal geografisk kunnskap. Dokumentasjonskrav - eksempler Dokumentasjon på kvalifikasjoner Den enkelte personells utdanning innen de oppdragstyper som personen skal oppfylle. Alle deltakere skal være registrert i jegerregisteret, og alt personell som skal brukes på storvilt skal årlig avlegge skyteprøve for storvilt. For ettersøk på hjortevilt kreves det at fører av ettersøksekvipasje har videregående kurs for ettersøk i henhold til instruks om instruktøropplæring (vedlegg til veiledning om utøvelse av jakt, felling og fangst april 2008). Dokumentasjon på erfaring og kort beskrivelse av lokal geografikunnskap. 8

9 4 KRAV TIL YTELSEN, BESKRIVELSE AV VAKTORDNINGEN OG TILDELINGSKRITERIER 4.1 Kravspesifikasjon Det viltarbeidet det her søkes personell til er ettersøk på fallvilt alle typer, og kommunalt ettersøk tilknyttet hjorteviltjakt. Det er et krav at anbyder har kompetent personell til alle oppgavene, men ikke et krav at alt personell er kompetent på alle oppgavene (det er en forutsetning at ethvert oppdrag bemannes av slikt personell som er kompetent til aktuelt oppdrag). Oppdragstaker/leverandør skal til enhver tid inneha godkjent jegerprøve og innbetalt jegeravgift. Alt personell skal ha kjennskap til gjeldende lovverk, og oppfylle de krav som fremgår av disse for den type oppdrag de påtar seg, herunder (ikke utfyllende) følgende lover med relevante forskrifter, veiledninger og instrukser: Dyrevelferdsloven, Matloven, Naturmangfoldloven, Trafikkloven, Viltloven, Våpenloven. Kravene til den tjenesten som skal utføres, utstyr og systemet for vaktordningen er beskrevet i kravspesifikasjonen, se bilag Beskrivelse av vaktordningen Vaktordningen gjelder hele døgnet på hverdager og i helger og på helligdager. Vaktordningen krever at det inngås minimum en vaktavtale. For å få en hensiktsmessig fordeling av vakter ønsker vaktdistriktet at det inngår minimum 4 personell, som kan rullere på vaktene i vaktordningen. Dersom det ikke kommer inn tilbud med tilstrekkelig antall kvalifiserte personell kan vaktdistriktet gjennomføre en suppleringskonkurranse i kontraktsperioden. Ettersøk i kommunal regi skal foregå med godkjent ettersøks-ekvipasje jf. forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 23. Dvs. at fører og hund som utfører ettersøk på vegne av det offentlige skal ha bestått praktisk prøve i henhold til instruks om prøving og godkjenning av ettersøkshund fastsatt av Miljødirektoratet. Minimumskravet til ettersøkshund til offentlige ettersøk er en fullverdig godkjent ettersøkshund, dvs. godkjent på både blod- og ferskspor. Det er imidlertid ønskelig og en stor fordel de som utøver ettersøk på vegne av det offentlige har tatt videregående kurs for ettersøk i henhold til instruks for prøving og godkjenning av ettersøkshund. (http://www.miljodirektoratet.no/global/dokumenter/tema/jakt_og_fiske/veileder til forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.pdf se side, 16, 17 og 39.) 4.3 Tildelingskriteriene Kommunen sørger for tilgang til godkjent slakteri/nødslakteri, administrasjon av vakttelefon og rapportering til hjorteviltregisteret. Det skal derfor ikke inngis tilbud på disse delene av tjenesten, og kronevederlaget er heller ikke gjenstand for forhandlinger. For resterende kostnader skal det vedlegges et begrunnet anbud for kostnader, som er innenfor de rammer 9

10 som er gitt for bruk av viltfond, jfr. Forskrift om bruk av viltfond- FOR Kronevederlaget kilometer godtgjørelse følger statens regulativ. Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på følgende kriterier: Kriterium Vekt Dokumentasjonskrav Kapasitet og kvalifikasjoner 50 % Avklaring og dokumentasjon av kapasitet til å gjennomføre oppdraget. Oppdragsgivers kvalifikasjoner til å gjennomføre nødvendige ettersøk, dokumenterte kvalifikasjoner jf. bilag 1 Kravspesifikasjon. Pris 50 % Alle priser i samsvar med prisskjema vil vektlegges (Bilag 5). (Det må opplyses om prisen er med eller uten mva *). (Pris oppgis inkludert bruk av driftsmidler som bil, jaktutstyr mv.) *) I flg. skatteetaten er i utgangspunktet aktuell tjeneste en avgiftspliktig tjeneste. Det gjelder fribeløp/ grense før avgiftspliktig omsetning trer i kraft. For tiden gjelder grensen på ,- for enkeltpersoner og ,- for ideell forening for en periode på 12 måneder. Jfr. blant annet MVAloven 2-1, 1.ledd. Dersom flere innkomne tilbud skårer likt ved evalueringen, og anbudspris er lik, vil utvelgelsen skje ved loddtrekning. 5 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN 5.1 Registrering av tilbud Tilbudene påføres tidspunkt for mottakelse etter hvert som de kommer inn. 5.2 Tilbudsåpning Tilbudsåpning vil ikke være offentlig. 5.3 Gjennomføring av forhandlinger Konkurransen tillater forhandlinger med leverandørene. Forhandlingene vil primært bli gjennomført for å oppklare uklarheter i tilbudene. 5.4 Avvisning pga. forhold ved leverandøren Oppdragsgiver plikter å avvise leverandører, dersom forhold som følger av foa første ledd a-f foreligger. 10

11 Oppdragsgiver kan avvise leverandører dersom forhold som følger av foa andre ledd a-g foreligger. 5.5 Avvisning pga. forhold ved tilbudet Oppdragsgiver plikter å avvise tilbud dersom forhold som følger av foa første ledd a-f foreligger. Det tas forbehold om endringer i omfang som følge av endrede økonomiske rammevilkår og økonomisk aktivitet. Oppdragsgiver kan avvise tilbud dersom forhold som følger av foa første ledd a-f foreligger. 5.6 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen eller forkaste samtlige tilbud dersom det foreligger saklig grunn. 5.7 Informasjon og begrunnelse for kontraktstildeling Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt, vil bli varslet skriftlig til alle berørte leverandører samtidig i rimelig tid før kontrakt inngås. Med «inngå» menes tidspunktet da begge parter undertegner kontrakten. Det gis en klagefrist på 10 kalenderdager. Når klagefristen er utløpt har oppdragsgiver til hensikt å inngå kontrakt. Eventuelle klager skal sendes Ås kommune. 11

12 Bilag 1 Kravspesifikasjon 1. Beskrivelse av tjenesten som skal ytes Deltaker i viltoppdragsgruppen som har vakt, skal være tilgjengelig, være beredt til og sørge for uten ugrunnet opphold: å oppfylle kommunens ettersøksplikter i forhold til viltloven og dyrevelferdsloven. å være tilgjengelig alle tider av døgnet, hele året. å kunne beherske norsk skriftlig og muntlig. Oppdragstaker / leverandør skal til enhver tid ha godkjent jegerprøve og innbetalt jegeravgift og årlig storviltprøve. Deltaker i vaktordningen som ikke har vakt og som ikke tar oppdraget selv, skal sikre at henvendelser blir henvist til vakthavende personell. Tjenesteleverandør skal straks varsle kommunal kontaktperson for vaktordningen dersom det oppstår endringer i personell-listen i avtaleperioden. Fordeling av vakter fastsettes av tjenesteleverandør. Tjenesteleverandør skal ha satt opp vaktliste minimum en måned før vaktene skal utføres. Tjenestetilbyder må disponere utstyr som er nødvendig for å utøve tjenesten. Tilbyder må selv disponere bil og annet transportutstyr som er egnet for tjenesten. Ivareta offentlige interesser, herunder utføre frivillige eller pålagte enkelttjenester for det offentlige mot avtalt godtgjørelse. Eksempelvis tema og/eller fagarrangementer, råd- og veiledning knyttet til enkeltsaker. 2. Oppgjør Oppgjør/godtgjørelse utbetales på bakgrunn av et fast beløp pr. utrykning. I tillegg utbetales det godtgjørelse på bakgrunn av fast timepris. Timeprisen er fast, uavhengig av virkedager eller helligdager og tidspunkt på dagen. Oppdragstaker kan beholde verdien av trafikkskadet/drept elg og rådyr, og tar ansvar for videredistribusjon av disse. Oppdragene skal gjennomføres rasjonelt og forsvarlig. Oppdragstaker har ansvar for å tegne ansvarsforsikring som er dekkende i forhold til de skader som kan oppstå med utgangspunkt i oppdragets omfang og art. Erfaring, kompetanse, tilgjengelighet og utstyr, vil være avgjørende for hvilken leverandør som blir valgt. 3. Beskrivelse av ordningen og krav til tjenesteleverandør Ordningen skal omfatte minimum 4 personell i vaktturnus. Innenfor denne rammen 12

13 bestemmer tjenesteleverandør antall deltakere i vaktordningen, likevel slik at det etterstrebes at vaktbelastningen ikke skal være uforsvarlig. Alle arbeidsoppgaver som inngår i oppdraget, skal loggføres i eget rapporteringsskjema som fastsettes av kommunen. Rapporten skal vise hva som er utført, og i hvilken tidsperiode (dato og klokkeslett fra og til avsluttet oppdrag), og type arbeidsoppgave som er gjennomført. Rapporten sendes kommunen senest to uker etter oppdraget. Ved ettersøk skal det også oppgis hvem henvendelsen som skadet vilt eller fallvilt kom fra (kilden). Oppdragstaker må selv dekke alle utgifter som følger av oppdragene, herunder blant annet utgifter til diverse utstyr, transport, våpen, ammunisjon og telefon. (Merk: opplistingen er ikke uttømmende). 4. Nærmere om vaktperioder, vaktbemanning og bytte av vakter Fordeling av vakter fastsettes av tjenesteleverandør. Ordningen forutsetter et godt samarbeid mellom personalet. Det vises her til kontraktens krav til samarbeid og konsekvenser av manglende samarbeid. 5. Krav til utrykningstid/responstid Det er ikke definert noe responskrav for ulike ettersøk/utrykninger. For at vaktordningen skal kunne gjennomføres forsvarlig, kreves det at personell oppholder seg i kjøredistanse på maks 1 time fra vaktområdet. 6. Taushetsplikt Oppdragstaker har taushetsplikt i henhold til bestemmelsene i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). 7. Krav til utstyr og bil Tilbyder må selv disponere utstyr som er nødvendig for å utøve tjenesten. Tilbyder må selv disponere bil som er egnet for tjenesten. Tilbudet skal inneholde en erklæring om at utstyr og bil som omtalt foran er disponibelt på tidspunktet for kontraktsundertegning. 13

14 Bilag 2 Kontraktsvilkår 1. Tjenesteleverandøren ytelse Oppdragstaker plikter å være tilgjengelig for å yte ettersøkstjenester i tråd med kravene i denne avtale og lov av 29.mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven). Oppdragstaker skal være tilgjengelig for å yte tjenestene. Dersom oppdragstaker ikke er tilgjengelig, plikter vedkommende selv så langt det er mulig å sørge for at andre med aktuell kompetanse er tilgjengelig for oppdrag. 2. Tjenesteleverandørens plikt til å ha utstyr Tjenesteleverandør plikter å ha nødvendig utstyr og egnet transportmiddel tilgjengelig i avtaleperioden. Tjenesteleverandør skal ha satt opp vaktliste minimum en måned før vaktene skal utføres. Vakten skal kun ha ett vakttelefonnummer. 3. Krav til samarbeid Tjenesteleverandør plikter å sikre samarbeid mellom deltakende personell, slik at det sikres kontinuitet og at alle i vaktordningen kan utføre sitt oppdrag på en faglig god måte. Med samarbeid menes her blant annet samarbeid knyttet til bytte av vakter, felles bruk av utstyr og informasjon mellom personell, der dette er viltfaglig viktig. Gjentatte brudd på samarbeidsplikten anses som vesentlig mislighold av kontrakten. 4. Deltakelse i samarbeidsmøter Personell i vaktordningen plikter å delta på samarbeidsmøter arrangert av kommunen. Det ytes ikke ekstra betaling for møtedeltakelse. 4. Utbetaling av godtgjøring Godtgjørelsen utbetales i henhold til enhver tid gjeldende fastsatte satser. Deltaker (-e) i ettersøk skal sende inn rapport (regning) senest to uker etter utløpet av hver kalendermåned. Rapporten sendes inn på det skjemaet kommunen til enhver tid fastsetter. 5. Ås kommune sine plikter Ås kommune plikter å besørge at nødvendig administrativt papirarbeid gjennomføres slik at godtgjørelse for viltvaktarbeid utbetales. Kommunen plikter videre å utbetale avtalt kostnadsgodtgjørelse for viltvaktarbeid hver 2. mnd. Kommunen plikter videre å utbetale avtalt kostnadsgodtgjørelse for viltvaktarbeid for inneværende år innen utgangen av februar påfølgende år, forutsatt at regning fra tjenesteleverandør foreligger innen rimelig tid. 6. Utskifting av personell i vaktordningen Tjenesteleverandør er ansvarlig for å sette inn vikarer eller å erstatte nødvendig personell som slutter i vaktordningen. Vikarer og nye deltakere skal tilfredsstille kvalifikasjonskravene i denne ordningen. Ved opptak av nye deltakende personell i ordningen er tjenesteleverandør ansvarlig for å sende inn dokumentasjon i samsvar med kravene i dette konkurransegrunnlaget til kontaktpersonen for vaktdistriktet innen en måned etter at endringen har funnet sted. 7. Oppsigelse av avtalen Avtalen kan sies opp av begge parter med 3 måneders oppsigelsesfrist. 14

15 8. Heving av avtalen på grunn av mislighold En part kan heve avtalen dersom den annen part vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser. Ås kommune kan likeledes heve avtalen dersom tjenesteleverandør går konkurs eller er beviselig insolvent. 10. Tvister og verneting Tvister mellom partene om kontraktsforholdet bør søkes løst i minnelighet. Tvisten skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom en tvist i tilknytning til denne avtalen ikke blir løst etter forhandlinger, kan partene forsøke å løse tvisten ved mekling, før tvisten eventuelt endelig løses ved ordinære domstoler. 15

16 Bilag 3 Kontraktsdokument Avtale om deltakelse i viltvaktordningen mellom.. Tilbyder og Ås kommune 1. Denne avtale omfatter følgende dokumenter: a. Dette kontraktsdokument b. Standard kontraktsvilkår c. Tilbud Ved eventuell motstrid mellom dokumentene, gjelder de i den rekkefølge de er satt opp over. 2. Tilbyder tiltrer vaktordningen med virkning fra / /. 3. Kontaktinformasjon for oppdragsgiver: 4. Kommunens/vaktdistriktets kontaktperson for ordningen er: Landbrukssjef Lars Martin Julseth 5. Kontrakten er inngått for 4 år, og opphører den.. Viltvaktansvarlig.. for kommunen 16

17 Bilag 4 - HMS-egenerklæring Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) Denne bekreftelsen gjelder: Virksomhetens navn Adresse Postnummer Organisasjonsnr/ Fødselsnr Land* Poststed Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften). Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Dato Daglig leder Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Ingen ansatte Dato Representant for de ansatte *For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 17

18 Bilag 5 Pris skjema Viltvakttjeneste i Ås kommune Tilbyder inviteres til å gi tilbud på viltvakttjenesten på fastbeløp pr. utrykning og for fast timepris. Priser: Det må opplyses om prisen er med eller uten mva. Tilbud for kjøp av viltvakttjenester. Navn på tjenesten Fastbeløp pr. utrykning Fast timespris Oppdragstaker beholder i tillegg eventuell verdi av trafikkskadet/drept elg og rådyr. Pris oppgis inkludert bruk av driftsmidler som bil, jaktutstyr mv. Tjenesten omfattes av følgende personell. Navn Adresse Tlf. 18

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0 Invitasjon til kvalifikasjon Konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om oppdragsgiver... 3 3 Definisjoner... 3 4 Tidsfrister... 4 5 Omfang av oppdraget... 4 6 Bussanlegg og bussmateriell...

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09.

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09. ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for Verne- og helsetjenester Steinkjer 11.09.07 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Steinkjer kommune skal inngå ny avtale for kjøp av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013 KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektering og leie av deponigasspumpestasjon med fakkel (testanlegg). Prosjektering og etablering av tilkoblingspunkt til eksisterende deponigassanlegg. Opsjon 1: Etablere overføringsledning

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 1 STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 2/09 Arbeidstøy Åpen anbudskonkurranse Steinkjer februar 2009 2 1. GENERELLT 1.1 Innledning Oppdragsgiver: Oppdragsgiver er: Steinkjer kommune, heretter kalt

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Konkurransegrunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFOR M(LMS)

Konkurransegrunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFOR M(LMS) Konkurransegrunnlag nr. 09/378 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFOR M(LMS) TIL HEDMARK FYLKESKOMMUNE Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist 17.4. 2009 kl 12:00. 1 INNHOLD 1. GENERELL

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm

Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm KONKURRANSEGRUNNLAG Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER... 4 3. BESKRIVELSE AV OPPGAVEN... 5 3.1 DRIFTENS INNHOLD...

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 19 26.05.2015 Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for "Anbudskonkurranse 2016 Vestfold består av to deler

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer