Reiselivsmonitor. Prosjektsammendrag. Introduksjon. - Et nettbasert styringssystem for reiselivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reiselivsmonitor. Prosjektsammendrag. Introduksjon. - Et nettbasert styringssystem for reiselivet"

Transkript

1 Reiselivsmonitor - Et nettbasert styringssystem for reiselivet Prosjektsammendrag Målet for offentlige myndigheters satsing på reiseliv er økt verdiskapning og produktivitet samt flere helårs arbeidsplasser i næringen. For å realisere målet er det nødvendig med økt innovasjon, høy kvalitet og god kompetanse. Det satses store beløp på markedsføring av Norge internasjonalt og tiltak knyttet til å utvikle næringen lokalt og regionalt. Et viktig virkemiddel for å nå målet om økt verdiskapning og produktivitet er næringens og virkemiddelapparatets tilgang på kontinuerlig oppdatert og kvalitetssikret informasjon om markedene og om hva som påvirker lønnsomhet i bedriftene og i næringen. Dette prosjektets mål er å utvikle et nettbasert informasjonssystem - en monitor som skal gi brukerne (reiselivsbedrifter, destinasjonsselskaper, virkemiddelapparat og FoU miljøer) tilgang til kontinuerlig oppdatert og kvalitetssikret informasjon om reiselivets utvikling. Slik informasjon vil gi brukerne bedre grunnlag for beslutninger om næringsutvikling samt produkt- og markedsutvikling. Informasjonen som gjøres tilgjengelig gjennom monitoren vil også kunne brukes av forskere som trenger empiri for å utvikle forskningsbasert kunnskap om reiselivet. Prosjektet skal ta for seg alle aspekter rundt utviklingen av monitoren, herunder (1) valg og utvikling av indikatorer som skal inngå i systemet samt metoder for datafangst, (2) utvikling av databaseløsningen der informasjonen skal gjøres tilgjengelig og (3) utvikling av den pedagogiske plattformen som skal sikre at dataene blir lett tilgjengelige for brukerne av informasjonssystemet. En pilotstudie i Buskerud skal gjennomføres for å teste de ulike aspektene ved monitoren. Introduksjon Reiselivet i Norge er i endring. Det består av mange aktører innenfor ulike bransjer, og gjestens opplevelse på en destinasjon avhenger av aktørenes leveranser. Det er nedgang i reiselivet i distriktene, og høyfjellshotellene har de par siste årene hatt færre gjester. Dette skyldes ikke bare finanskrisen. Endringene i reiselivet har skjedd over år hvor antallet internasjonale gjestedøgn i det tradisjonelle reiselivet har vist en negativ trend (Jakobsen and Espelien, 2011). For hyttemarkedet har trenden vært motsatt, og fra 2000 har det vært en økning i antallet fritidsboliger på over 15 % (Statistikknett, 2011). Denne strukturendringen påvirker verdiskapningens sammensetning, sysselsetting og handelsstruktur i de rurale områdene (Velvin and Kvikstad, 2010). Reiselivsnæringen er i likhet med primærnæringene en av de mest sentrale næringene for sysselsetting og bosetting i rurale områder. For Hallingdal i Buskerud er en tredjedel av befolkningen ansatt i full- eller deltid, direkte- eller indirekte, innenfor turismen (Dybedal, 2005). For å kunne tilpasse seg strukturendringene i reiselivet vil det være avgjørende for aktørene å ha kunnskap om markedene, og evne til utvikling og salg av konkurransedyktige reiselivsprodukter i nasjonale og internasjonale markeder. I en slik situasjon er det kritisk for beslutningstakere både i privat og offentlig sektor å ha tilgang til kvalitetssikret, kontinuerlig og oppdatert informasjon om næringen og markedets utviklingstrekk. Det samles i dag mye informasjon av relevans for reiselivet, denne informasjonen publiseres i ulike rapporter og offentlig tilgjengelig statistikk. Utfordringen er at informasjonen som finnes i stor grad er fragmentert og den samles ikke inn kontinuerlig slik at sammenligninger over tid blir vanskelig. I tillegg er informasjonen ofte vanskelig tilgjengelig for aktørene. 1

2 Dette prosjektet vil ved å samle kvalitetssikret informasjon i et nettbasert målesystem bidra til økt verdiskapning i reiselivsnæringen gjennom; (a) Bedre beslutningsgrunnlag for bedriftene i deres arbeid med produktutvikling og markedsbearbeiding. (b) kvalitetssikre markedsinformasjon reiselivsdestinasjonene kan bruke når de skal utvikle markeds- og profileringsstrategier. (c) Offentlige aktører og virkemiddelapparat kan få informasjon om effekter av ulike tiltak knyttet til verdiskapning og etterspørsel. (d) Empiri til FoU miljøer til bruk i utvikling av generell kunnskap om reiselivets utvikling. Regionale offentlige prosjekter skal støtte prosjekter der FoU aktivitet kan bidra til å utløse innovasjon og bærekraftig verdiskapning i regionen. Utvikling av et nettbasert målesystem har som siktemål å gi enkel tilgang til god og relevant informasjon som grunnlag for utvikling av innovasjoner og bedre verdiskapning i reiselivsnæringen. Prosjektet er presentert Nærings- og Handelsdepartementet som et innspill til ny nasjonal reiselivsstrategi og har fått godt mottakelse, det jobbes videre mot et nasjonalt utviklingsprosjekt hvor Buskerud piloten vil stå for viktig utvikingsarbeid. Oslofjordfondet har støttet et forprosjekt som konkluderte med en anbefaling om hva innholdet i en slik monitor bør være (Prosjekt nr: ). Internasjonalt finnes det ulike løsninger for denne typen nettbaserte målesystemer. Et utdrag av disse ble kartlagt i forprosjektet. Blant annet har The University of Applied Sciences West Coast i Tyskland, som er partner i prosjektet det her søkes støtte til erfaringer fra utvikling og drift av et lignende system (www.t-fis.de). Målet Prosjektets overordnede mål er å utvikle et styringsverktøy for reiselivsnæringen. Dette skal gjøres ved å samle, kvalitetssikre og gjøre tilgjengelig informasjon for aktører for å øke innovasjon og verdiskapning samt måle utvikling i reiselivsnæringen i et nettbasert målesystem en monitor. Delmål 1: Utvikle og teste indikatorene som skal inngå i monitoren 1 Delmål 2: Utvikle databaseløsning for lagring av informasjon Delmål 3: Utvikle pedagogisk plattform for lettere tilgjengelighet for målgruppene Delmål 4: Teste og evaluere monitorløsning i en pilotstudie i Buskerud Målgrupper Målgruppene for monitoren er: (a) Reiselivsbedriftene som trenger lett tilgjengelig, pålitelig kunnskap for bedre beslutninger innenfor produktutvikling, profilering, målgruppeutvelgelse og annet strategisk arbeid; (b) Reiselivsdestinasjoner som etterspør informasjon om gjester, besøkstall og attraktivitet på destinasjonsnivå som input i sitt arbeid med å utvikle og profilere destinasjonene; (c) Offentlige aktører og virkemiddelapparat som trenger mer kunnskap om hvilke tiltak som bidrar til økt verdiskapning og økt etterspørsel i relasjon til fordeling av midler og (d) FoU miljøene som har ansvar for utvikling av kunnskap. 1 Indikatorene er identifisert i forprosjektrapporten disse er (a) Gjesteindikatorer, (b) bedriftsindikatorer og (c) destinasjonsindikatorer (Prosjekt nr: ) 2

3 Problemstillinger Prosjektet skal arbeide for å finne løsninger innenfor tre hovedproblemområder: P1: Hvordan kan de identifiserte indikatorene måles på en valid og reliabel måte? (a) (b) (c) Hvordan skal gjesteindikatorene måles og samles inn? Hvordan skal bedriftsindikatorene måles og samles inn? Hvordan skal destinasjonsindikatorene måles og samles inn? P2: Hvordan skal databaseløsningen være? (a) Hva er den beste måten å koble sammen informasjon fra de tre områdene? (b) Hvordan få til gode søkekriterier i rådatabasen (c) Hvordan strukturerer vi databasen? (d) Hvor ofte skal data oppdateres? (e) Hvor skal ansvaret for oppdatering ligge? (f) Hva med konfidensialitet? P3: Hvordan skal brukerplattformen være (a) Hvordan skal grensesnittet for brukerne være? (vi går ut fra at brukerne jevnt over ikke er spesielt gode på bruk av IT) (b) Hvordan bruke internett for tilgang (c) Kartlegge opplæringsbehov og brukerstøtte Løsningsforslaget L1:Valg og validering av måleindikatorene Forprosjektet konkluderte med at tre områder bør inkluderes i monitoren: Gjesteindikatorer, bedriftsindikatorer og destinasjonsindikatorer. På noen områder finnes det gode mål i dag, mens det på andre områder må utvikles og tilpasses. I tillegg skal det lages en plan for datainnsamlingen inkludert utvalgsplan og verktøy for innhenting av data. Løsningsforslaget omtaler de tre områdene hver for seg ettersom utfordringene er noe ulike på de forskjellige områdene. Felles for alle gjelder at der det ikke allerede finnes gode, kvalitetssikrede mål må slike utvikles. For å sikre valide måleskalaer på alle områder vil den klassiske prosedyren for skalautvikling i marketing bli fulgt (Churchill,1979): (1) definere og avgrense fenomenet som skal måles, (2) generere en liste med spørsmål (items) basert på tidligere forskning og erfaring fra domenet som skal undersøkes, (3) datainnsamling, (4) analyse av data for å rendyrke og validere skalaen. Under redegjøres det kort for hvert av områdene som skal måles, hvilke områder det finnes gode måleinstrumenter og/eller statistikk på i dag og kort om eksisterende forskning på de områdene der prosjektet må utvikle og validere måleinstrumenter. (a) Gjesteindikatorer: Gjesteindikatorene skal omfatte informasjon om målgruppenes vurderinger, valg og beslutninger før reisen samt bruk av produkter og vurdering av opplevelsen under og etter reisen. I tillegg vil en viktig faktor være å undersøke potensielle kunder i markedet med tanke på image og reisemotiv. Følgende indikatorer er foreslått i forstudierapporten: Image, eller kjennskap/oppfatning i markedet av hver enkelt destinasjon; Reisemotiv hos gjester på hver enkelt destinasjon; Valgkriterier; Gjestenes bruk av produkter på hver enkelt destinasjon; Gjestenes tilfredshet og gjenkjøpsintensjon på hver enkelt destinasjon. I tillegg skal demografiske variabler måles for segmenteringsformål, og det skal foretas målinger knyttet både til vinter og sommerturisme. Det endelige målet for prosjektet er å bidra med kunnskap som kan øke sannsynlighet for økt trafikk på destinasjonene i alle sesonger. Utvalget av indikatorer 3

4 er basert på vel dokumenterte sammenhenger fra litteraturen (se for eksempel; Yoon og Uysal, 2005; Ekinci og Hosany, 2006; Meng et.al 2008). Samtlige av disse indikatorene må utvikles og tilpasses for monitoren. Arbeidet skal ta utgangspunkt i forskningsfronten innen forbrukerpsykologi (tilfredshets- og beslutningslitteratur) samt innen reiselivsforskning. Hva skal dataene gi svar på? Hvilke fenomener skal måles? Hvor skal data samles? Hvordan oppfattes destinasjonene Image I markedene av ulike målgrupper Hva er de viktigste motivene for Reisemotiv og valgkriterier På destinasjonene valg av destinasjonene Hvilke produkter brukes av ulike Bruk av produkter På destinasjonene målgrupper, hvor raskt adopteres nye produkter? Hva er gjestene fornøyd og ikke Tilfredshet På destinasjonene fornøyd med ved sitt opphold på destinasjonene Hvilke faktorer påvirker gjenkjøpsintensjon Lojalitet og atferdsintensjon På destinasjonene Tabell 1: Gjesteindikatorer (b) Bedriftsindikatorer: Forprosjektrapporten konkluderer med at det vil være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i informasjon reiselivsbedriftene er pliktig til å levere til statlige etater slik som Brønnøysund og SSB. Både balanse og resultatregnskap innleveres og gir muligheter for å måle flere forhold. Blant annet omsetning, driftsresultat, sysselsetting, beleggsprosent, losjiinntekt og type overnatting for å nevne noen av mulighetene. Teoretisk forankring er innenfor Lokaløkonomisk utvikling (LED) (Lösch, 1954, Terluin, 2003, Morgan, 2010, Hirschman, 1958, Fujita et al., 1999). I første omgang vil vi konsentrere oss om følgende målinger: Hva skal dataene gi svar på? Hvilke fenomener skal måles? Hvor skal data samles? Endringer i omsetnings og Omsetning og driftsresultat: Via offentlige registre/ssb driftsresultat Trendutviklingen på Gjestedøgn Via offentlige registre/ssb destinasjonen Hvor gjestene kommer fra nasjonalitet: Endringer i markedssammensetning Via offentlige registre/ssb Hvor mye bruker bedriftene på markedstiltak Hvor mye investeres det på destinasjonen Antall sysselsatte i reiselivsbransjen Tabell 2: Bedriftsindikatorer. Markedsinnsats Hvor mye brukes på markedstiltak, gir mulighet for å måle effekt av markedstiltakene direkte inn mot bunnlinjen Investeringer: Gir mulighet for å måle videreutvikling av destinasjonen Sysselsetting- Vekst for destinasjonen Via offentlige registre/på destinasjon Via offentlige registre/ssb Via offentlige registre/ssb (c) Destinasjonsindikatorer: Det antas at tre sentrale forhold påvirker en destinasjons (DMO s) evne til å utforme gode og helhetlige strategier som bidrar til å utvikle konkurranseevnen (Haugland et.al, 2011): (1) Utvikling av en destinasjons merkevare og utnyttelse av ressurser og 4

5 kapabiliteter som er spredt mellom foretakene på en destinasjon. (2) Integrasjon og koordinering mellom foretak på destinasjonen. (3) Koblingen en destinasjon har til andre destinasjoner, omkringliggende næringsmiljø og markeder. For å øke konkurransekraften til den enkelte destinasjon vil et målesystem både føre til strategisk informasjon for destinasjonen og mulighet til å sammenligne seg mot et utvalg andre destinasjoner. I tabell 3 har vi gjengitt 3 overordnede faktorer for å måle destinasjonens verdiskapning. Hva skal dataene gi svar på? Hvilke fenomener skal måles? Hvor skal data samles? Destinasjonens verdiskapingspotensial Destinasjonens image og branding og/ eller utnyttelse av distribuerte ressurser og kompetanser På destinasjonen Realisering av destinasjonens verdiskapingspotensial Lokal integrasjon og koordinering mellom aktører På destinasjonen Kontinuerlig utvikling av en destinasjonens verdiskapingspotensial Tabell 3: Destinasjonsindikatorer L2: Databaseløsningen: Koblinger til aktører utenfor den lokale destinasjonen og andre destinasjoner Spredning av kunnskap Læring Innovasjon På destinasjonen Hovedintensjonen i prosjektet er å gi målgruppene bedre informasjon og ikke lage et konkurrerende system i forhold til det som allerede i dag samles inn på nasjonalt nivå. I figur 1 har vi skissert en modell for hvordan datafangst kan foregå. Utgangspunktet er en datavarehusløsning. Den delen av prosjektet som knyttes til råvaredatabasen vil i hovedsak utvikles med basis i målgruppenes behov, og i integrasjon med de to andre problemområdene. Gjennom hovedprosjektets tidlige fase må avklaring av hvor rådatabasen skal ligge gjøres, samt hvem som skal være eiere og leverandører av informasjon. Gjenbruk av data i ulike kontekster medfører ressursbesparende tiltak både for innsamler og de som gir ut datagrunnlag. Ikke minst medfører det større presisjon på datagrunnlaget hvis en baserer seg på offisiell pliktig innrapportering. Det er feilkilder i denne type innsamling, men de vil være identiske over år og endringer vil derfor gi indikasjoner på utviklingen. I dag samler både Innovasjon Norge, Transportøkonomisk institutt og Statistisk sentralbyrå inn vesentlig informasjonen vedrørende reiselivet, men det er ingen koordinering mellom de ulike datasettene. Fra forprosjektets prosjektgruppe, referansegruppe og styringsgruppes syn vil det gi vesentlig fordeler å få systematisert og koordinert informasjonen mellom de ulike innsamlingsaktørene. Det vil være noe informasjon som ikke er mulig å samle inn fra offentlige statistikkdatabaser eller registre. I slike tilfeller må det samles inn informasjon knyttet til den enkelte destinasjon/ kommune. Innsamling av eksisterende statistikk og presentasjon foregår i det vesentlige på kommunenivå, både av konkurransemessige forhold og av hensyn til personvern og konfidensialitet. Det forenkler innsamlingsprosessen ved å benytte samme forhold når en skal samle inn data på destinasjon/ kommunenivå, slik at spesifikk innsamlet informasjon kan knyttes mot eksisterende innsamlet informasjon. Databasen vil være en del av et Business Intelligence-system hvor hovedhensikten er å muliggjøre interaktiv tilgang til data slik at brukerne enkelt kan sammenstille og analysere informasjonen på en måte som er hensiktsmessig i den enkelte situasjon. Dette blir et verdifullt verktøy for beslutningstakere, Turban et.al (2007) hevder at By analyzing historical and current data, situation, and 5

6 performances, decision makers get valuable insights that enable them to make more informed and better decisions. Figur 1 skisserer hoveddelene I databaseløsningen: Figur 1: skisse for datafangst og outputmuligheter Sentralt i databaseløsningen er integrering av data. For prosjektets del og kanskje et av de viktigste kriteriene for å få et godt beslutningsgrunnlag er at de ulike inputkildene er likt definert i output løsningen (Inmon 1996, Kimball 1998). I korthet betyr det at et gjestedøgn er likt definert uansett kilde for innhenting av data. I følge Turban et. al. (2007) bør oppbyggingen av et system bestå av følgende fire hovedkomponenter; Et datavarehus med data fra kildesystemer Verktøy for forretningsanalyse Business Performance Management for overvåkning og analyse av ytelse Brukergrensesnitt Det anbefales en inkrementell utvikling der man identifiserer et fåtall særlig nyttige målinger som så implementeres. Deretter følger en inkrementell utvikling (Inmon og Kimball, 1998) der flere elementer implementeres stegvis. I tidlig fase i prosjektet må eierskaps og driftsmodell for database/datavarehusløsningen avklares. L3:Plattformen For å utvikle god løsning for bruk av databasen skal prosjektet hente inspirasjon fra tilsvarende databaser internasjonalt og evaluere hvordan brukergrensesnittet er i disse databasene opp mot behovene målgruppen for en monitor har. Eksempler på slike er The World Travel Monitor (WTM), European Travle Monitor (ETM) ( eller tyske (http://www.qualitaetsmonitor-deutschlandtourismus.de/ og I likhet med flere av monitorene som i dag finnes baserer de seg på ulike tilnærminger av Business Intelligence tankegangen. Det er imidlertid ikke mulig bare å kopiere det andre har gjort. Hver løsning er unik, fra indikatorer, via databaseløsning til brukerverktøyene. Tilnærmingen er viktig for at målgruppene tar i bruk verktøyet. Vi vil derfor anvende i den pedagogiske løsningen en internettbasert dashbord-løsning (jf. Turban et.al 2007) som brukergrensesnitt. 6

7 Analyse av data Piloten i Buskerud har som hovedmål å utvikle innholdet i monitoren. Sentralt i dette arbeidet er, som det fremkommer av løsningsforslaget, å utvikle gode mål på sentrale indikatorer. Når det gjelder gjesteindikatorer vil det bli nødvendig å utvikle egne skalaer for å måle egenskaper ved gjestene (image, motiv, tilfredshet osv). Som et ledd i skalautviklingen vil det bli samlet inn data i en pilotundersøkelse. Det vil bli benyttet et tverrsnittdesign (survey) der et utvalg gjester på ulike destinasjoner i Buskerud og i markedene svarer på et spørreskjema med spørsmål utviklet for å måle de områdene som er identifisert. Innsamlede data vil så bli analysert i SPSS og LISREL. Metoder som vil bli benyttet er metoder for datareduksjon (eksplorerende faktoranalyse) og validering av skala ved hjelp av bekreftende faktoranalyse i tillegg til testing av reliabilitet og validitet gjennom cronbachs alpha, korrelasjonsanalyser og regresjonsanalyser. Bedriftsindikatorene baserer seg hovedsakelig på allerede etablerte mål som hentes ut fra eksisterende databaser/registre. For destinasjonsindikatorene vil det benyttes samme datainnsamling og analysestrategi som ved gjesteindikatorene, forskjellen ligger i at uttrekket av respondenter består av reiselivsbedrifter. Etikk I prosjektet er det en rekke etiske og juridiske problemstillinger, noe det alltid er når en skal hente inn informasjon knyttet til både enkeltindivid og bedrifter. Spesielt er det å få tak i informasjon om det enkelte foretak som egentlig ikke er offentlig tilgjengelig for allmennheten slik som for eksempel personlig næringsdrivende og deres regnskapsdata. Avklaring av sikkerhet rundt leveranse, lagring og output av data gjøres i prosjektets tidlige fase slik at alle regler for presentasjon og oppbevaring av data gjøres innenfor reglene for konfidensialitet ivaretas. Det vil ikke være noen negative miljøkonsekvenser i forhold til prosjektet. Samarbeidspartnere Styringsgruppen for prosjektet består av sentrale partnere. Disse er Innovasjon Norge, SSB, HiBu, reiselivets organisasjoner NHO Reiseliv, og Virke (tidl HSH), reiselivsorganisasjonene Hallingdal Reiseliv fra Buskerud og Buskerud fylkeskommune som initiativtaker og prosjektansvarlig. I tillegg opprettes arbeidsgrupper med relevante aktører for å sikre gode innspill til prosjektet gjennom alle faser. Særlig fokus på brukervennlighet i løsningen for at reiselivsaktørene skal nytte den er viktig og vil få en egen arbeids-/referansegruppe underveis i prosjektet. Hovedsamarbeidspartnere er Høgskolen i Buskerud (HiBu) og Statistisk sentralbyrå (SSB). I tillegg vil The University of Applied Sciences West Coast (Fachhochschule Westküste, FHW) være bidragsyter i prosjektet. HiBu er hovedsamarbeidspartner på FoU siden i prosjektet. HiBu har et av landets største forskningsmiljøer i reiseliv og en solid fagstab i IT-ledelse. Dette prosjektet vil bruke kompetansen til miljøets tre professorer; Kåre Sandvik, Erik Werner Jakobsen og Øystein Sørebø og fire 1.amanuenser; Izabela Sandvik, Marit Gundersen Engeset, Håvard Ness og Boge Gulbrandsen. Førstelektor Jan Velvin vil lede prosjektet. Han lang erfaring fra prosjektledelse i blant annet VRI programmet og som leder av forprosjektet til reiselivsmonitoren. Hibu vil bidra i alle tre problemområdene som er identifisert i denne beskrivelsen. SSB er bidragsyter i prosjektet og vil være leverandør av data som kan bidra til å måle bedriftsindikatorene skal gjøres tilgjengelig gjennom monitoren. SSB, Transportøkonomisk institutt, Innovasjon Norge vil være bidragsytere til problemområde 2: Utvikling av databaseløsning og innholdet i denne. Arbeidet vil også kunne omfatte andre aktører som leverer relevant data/kunnskap på dette området. FHW er i HiBu s internasjonale nettverk av institusjoner som driver reiselivsutdanning og forskning. FHW har lang erfaring 7

8 med utvikling av ulike konsepter for forskningsbasert informasjon til reiselivet, blant annet konseptet t-fis som er nevnt i prosjektbeskrivelsen. FHW vil være bidragsyter på problemområde 1: identifisering og utvikling av innhold til databasen og problemområde 3: utvikling av brukerplattformen. Budsjett Budsjettet er vedlagt i søknadsskjemaet. Det søkes om midler fra flere finansieringskilder, spesielt til klargjøring av data og opprettelse av en datavarehusløsning, som omhandler problemområde 2 og deler av problemområde 3. Fra Oslofjordfondet søkes det midler primært til problemområde 1, piloten i Buskerud, og oppstart av problemområde 3. Disse kan startes uavhengig av tilsagn på finansiering fra IN/NHD ved oppstart av prosjektet, og vil uansett medføre økt kunnskap for næringen. Tidsplan og milepæler Det vises til milepelsplanen i søknadsskjemaet. Prosjektet er tenkt igangsatt som planen viser i midten av januar FoU-Risiko Det er en viss risiko i prosjektet og da spesielt til problemstilling 2 og løsning 2. For å lykkes med prosjektet er prosjektgruppen og samarbeidspartnerne avhengig av at partene følger opp sin intensjon til deltagelse i prosjektet og fristiller kompetanse i forhold til kunnskap om databaseløsninger og filtransaksjoner mellom ulike systemer for å bygge opp en datavarehusløsning. Strategi ambisjoner Behovet for en monitor er forankret i nasjonale føringer for reiselivet og i regional reiselivsplan for Buskerud, samt Høgskolen i Buskeruds reiselivsstrategi. Prosjektet det nå søkes støtte til er initiert av Buskerud fylkeskommune som prosjektansvarlig og Høgskolen i Buskerud som utøvende på prosjektledelse. I prosjektet skal den nettbaserte monitoren utvikles og testes i en pilotstudie i Buskerud. Partnerskapet vil gjennom en regional pilot kunne teste og videreutvikle indikatorsettets utforming, metoder for datainnsamling, systemer for kobling og bearbeiding av data, samt presentasjons- og formidlingsformer. Når monitoren fungerer på regionalt nivå, vil det være mulig å implementere den nasjonalt. For reiselivsnæringen og virkemiddelapparatet vil en slik monitor ha stor praktisk betydning for kvaliteten på de beslutninger som fattes knyttet til næringsutvikling samt produkt- og markedsutvikling bl.a. ved at; Databasen vil inneholde kontinuerlig oppdatert informasjon om markedene som gjør det mulig å følge med på utviklingen og fange opp endringer på tidlig tidspunkt Koblinger mellom ulike indikatorer vil gi god informasjon om effekter av ulike tiltak knyttet til næringsutvikling og markedsføring Databasen vil gi informasjon om markedets vurdering og opplevelse av de enkelte destinasjonene, noe som gir mulighet for benchmarking og identifisering av effekter av profileringstiltak Forskningsmessig og som kompetansemessig oppbygging vil prosjektet ha betydning bl.a. ved at; Databasen som bygges opp gjennom monitoren kan anvendes som empiri i en lang rekke master- og doktorgradsstudier 8

9 Master- og doktorgradsstudiene kan igjen benyttes til kontinuerlig forbedring og videreutvikling av indikatorer, datagrunnlag og sammenhenger i monitoren Dataene kan brukes som empirisk grunnlag i kurs på bachelor- og masternivå, både for å gi studentene og ansatte i reiselivsnæringen innsikt i sentrale sider ved reiselivsnæringen og for å lære studentene å anvende kvantitative data Reiselivsnæringen er kjent som en kvinnearbeidsplass på lavere nivå og mannsdominert på ledende posisjoner. Økt kompetanse blant ansatte i næringen og spesielt ved å uteksaminere gode studenter er dette med på å øke kvinners kompetanse, ved at det generelt er flere kvinner som tar høyere utdanning enn menn. Ved Høgskolen i Buskerud er det en høy kvinneandel som forsker på reiselivsrelaterte problemstillinger og det tilstrebes å få tilnærmet kjønnsbalanse i prosjektet på alle nivå. Informasjonsaktivitet, IPR & målgrupper Gjennom arbeidet med Reiselivsplan for Buskerud først mot fremtiden ble Team Reiseliv etablert. Det er en formell partnerskapsarena hvor Triple helix er sentral for utviklingen. Som en del av oppfølgingen av reiselivsplan og partnerskapet er det etablert en offensiv informasjonsstrategi hvor særlig sosiale medier tas ibruk som infokanaler. Det er etablert en fagblogg, hvor målsettingen er kunnskapsbygging hos reiselivsnæringene, organisasjoner, kommuner, regioner og virkemiddelaktørene selv. Denne Bloggen vil være sentral for å formidle informasjon knyttet til prosjektet på en populærvitenskaplig måte mot interesserte aktører. Det vil i tillegg brukes facebook, hvor reiselivet har sin egen side for lettere formidling. Begge disse informasjonskanalene brukes i dag også av mediebedrifter for å finne aktuelt stoff til sine nyhetspublikasjoner i fylket. Gjennom offensiv bruk av tradisjonelle og sosiale medier bygges kunnskap og interesse for prosjektet, samt at innspill til bedringer underveis fra brukerne sikres. I tillegg vil de faglige problemstillingene publisere i skriftserien til Høgskolen i Buskerud for problemområde 1 og 3, og i SSBs faglige publikasjoner for problemområde 2, samt at det innenfor alle tre problemområdene vil publiseres 6 forskningsartikler i nasjonale og internasjonale fagtidsskrifter innefor aktuelle fagområder som konsument psykologi, destinasjonsstrategier, lokaløkonomisk utviklingsteori samt datavarehus og business intelligence. Referanser Churchill, G. A., Jr. 1979, A Paradigm for Developing Better Measures of Marketing Constructs, Journal of Marketing Research, 16, Ekinci, Y. og Hosany, S Destination Personality: An Application of Brand Personality to Tourism Destinations Journal of Travel Research, 45, Dybedal, P Ringvirkninger av reiseliv i Buskerud, Telemark og Vestfold, Oslo, Transportøkonomisk institutt. Fujita, M., Krugman, P. R. & Venables, A. J The spatial economy: cities, regions and international trade, Cambridge, Mass., MIT Press. Haugland, S. A., Ness, H., Grønseth, B-O., & Aarstad, J. (2011). Development of tourism destinations. An integrated multilevel perspective, Annals of Tourism Research, 38,

10 Hirchman, A. O The strategy of economic development, New Haven, Conn., Yale University Press. Inmon, W.H Building the Data Warehouse 2. ed, New York, John Wiley & Sons. Jakobsen, E. W. & Espelien, A Et kunnskapsbasert reiseliv, Oslo, Handelshøyskolen BI. Kaplan, R. S., Norton D. P. (1996): The Balanced Scorecard. Harvard Business School Press, Boston. Kimball, R., Reeves L., Ross M., Thornthwaite W. (1998): The Data Warehouse Lifecycle Toolkit. John Wiley & Sons, New York Lösch, A The economics of location, New Haven, Yale University Press. Meng, F. Tepanon, Y og Uysal, M Measuring tourist satisfaction by attribute and motivation: The case of a nature-based resort, Journal of Vacation Marketing, 14, 41-56, Morgan, J. Q Governance, Policy Innovation, and Local Economic Development in North Carolina. Policy Studies Journal, 38, Smith, R Business Process Management and the Balanced Scorecard. New York, John Wiley & Sons. Statistikknett Hyttebestand. Antall private hytter og hyttetetthet [Online]. Kongsvinger: Statistikknett. Available: [Accessed ] Terluin, I. J Differences in economic development in rural regions of advanced countries: an overview and critical analysis of theories. Journal of Rural Studies, 19, Turban, E., Aronsom J. E., Liang T, Sharda, R Decision Support and Business Intelligence Systems. Pearson Prentice Hall, New Jersey Velvin, J. & Kvikstad, T. M Second homes eller den tradisjonelle hytta?: hva genererer det hyttebaserte reiselivet av økonomisk verdiskapning i den enkelte hyttekommune i Buskerud, Høgskolen i Buskerud. Yooshik Y., Uysal, M An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model, Tourism Management, 26,

Monitorprosjekt -Styringssystem for reiselivsnæringen

Monitorprosjekt -Styringssystem for reiselivsnæringen Monitorprosjekt -Styringssystem for reiselivsnæringen Jan Velvin Oslo 14/2-14 Foto: Hemsedal turistkontor Reiseliv ved HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold har et av landets største og mest kompetente

Detaljer

UTVIKLING AV REISELIVSMONITOR Sluttrapport. 1: Innledning

UTVIKLING AV REISELIVSMONITOR Sluttrapport. 1: Innledning UTVIKLING AV REISELIVSMONITOR Sluttrapport 1: Innledning Reiselivet består av mange aktører, og gjestens opplevelse på en destinasjon avhenger av flere aktørers leveranser. Reiselivets kjernenæringer er

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Knowledge on economic impacts of tourism on regional and local levels as a platform for tourism policy strategies

Knowledge on economic impacts of tourism on regional and local levels as a platform for tourism policy strategies Tourimpact 2008-2011 Knowledge on economic impacts of tourism on regional and local levels as a platform for tourism policy strategies Transportøkonomisk institutt TØI Statistisk sentralbyrå SSB Centre

Detaljer

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Alle vurderingskriteriene blir evaluert av eksterne eksperter. 1. Relevans for digitalt liv satsingen En vurdering

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Ny motivsegmentering av individuell turisme og tilrettelegging for ulike ferietyper

Ny motivsegmentering av individuell turisme og tilrettelegging for ulike ferietyper Ny motivsegmentering av individuell turisme og tilrettelegging for ulike ferietyper Prosjektleder: Jens Kr. Steen Jacobsen Norsk hotellhøgskole Bakgrunn for forprosjektet Til tross for at det finnes klassiske

Detaljer

Statistikknett Reiseliv 2015 og ny rammeavtale for

Statistikknett Reiseliv 2015 og ny rammeavtale for Saknr. 15/10026-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Statistikknett Reiseliv 2015 og ny rammeavtale for 2016-2018 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Statistikknett Reiseliv er forenlig

Detaljer

Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt

Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Viktige elementer i søknaden

Viktige elementer i søknaden Regionalt forskningsfond Forprosjekt / kvalifiseringsstøtte Viktige elementer i søknaden Bergen 15.mars 2011 Svein Winther Uni Research AS Forskning innen prioriterte Vestnorske tema 1. Energi og maritim

Detaljer

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007 2007/2 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrå Strategier 2007 Ledelsen har ordet Hvordan vil rammebetingelsene for produksjon av offisiell statistikk utvikle seg framover? Det kan vi ikke svare presist

Detaljer

Destinasjon Norge. Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013. Nærings- og handelsdepartementet

Destinasjon Norge. Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013. Nærings- og handelsdepartementet Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013 Reiseliv er en av fem satsingssektorer Energi Maritim Miljøteknologi Marin Reiseliv Reiseliv skaper store verdier Reiselivsnæringen

Detaljer

Organisering av reiseliv

Organisering av reiseliv Organisering av reiseliv Om Norge generelt og Hordaland spesielt Stipendiat Solveig Garnes Norsk hotellhøgskole Hvilke spørsmål har du tenkt å stille? Hvorfor har vi i dag nærmere 200 ulike reiselivsorganisasjoner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

Forskningen i VRI Buskerud. Forskersamling VRI - Ålesund 09 Etty Nilsen 1

Forskningen i VRI Buskerud. Forskersamling VRI - Ålesund 09 Etty Nilsen 1 Forskningen i VRI Buskerud Etty Nilsen 1 Oppdrag fra forskningsrådet: Vi tenker oss at du innen en ramme av 15 minutter presenterer noen funn fra Buskerud VRI-forskningsprosjekt, og så si noe om den regionale

Detaljer

Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT

Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT I det følgende beskrives krav for kompetanseprosjekter i FINNUT. Det kan forekomme avvik og tillegg i forhold til disse kravene som i så fall er beskrevet i utlysningen.

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar,

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar, Saknr. 12/12614-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad om tilskudd til utvikling av ny elektronisk infrastruktur (Østnett) for reiselivet i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Vurdering av Innovasjonsprosjekt. Juni 2012

Vurdering av Innovasjonsprosjekt. Juni 2012 Vurdering av Innovasjonsprosjekt Juni 2012 Innovasjonsprosjekt i næringslivet Innovasjon = verdiskapende fornyelse Innovasjonen FoUprosjektet Innovasjonsprosjekt i næringslivet skal utløse FoU-aktivitet

Detaljer

Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt

Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: U Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/ Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling 2. Søknad om prosjektstøtte

Saksframlegg. Ark.: U Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/ Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling 2. Søknad om prosjektstøtte Saksframlegg Ark.: U64 233 Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/233-2 Saksbehandler: Jon Sylte GODKJENNING AV HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG REISEMÅLSUTVIKLING - SØKNAD OM TILSKUDD Vedlegg: 1. Handlingsplan for

Detaljer

Kommentar. Vi ser en meget positiv utvikling i søkertall de seneste årene. Det første ordinære opptaket ble gjort i 2001 med 16 registrert studenter.

Kommentar. Vi ser en meget positiv utvikling i søkertall de seneste årene. Det første ordinære opptaket ble gjort i 2001 med 16 registrert studenter. Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Gjesteundersøkelse Sommer 2007

Gjesteundersøkelse Sommer 2007 Prosjektplan: Gjesteundersøkelse Sommer 2007 Markeds- og kundekunnskap som konkurransefortrinn for Hordaland Kaizen/HiL Side 1 1. Innledning 1.1. Bakgrunn og problemstilling Konkurransen om sommerturistene

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

IT Governance virksomhetsutvikling og innovasjon uten å miste kontroll (compliance)

IT Governance virksomhetsutvikling og innovasjon uten å miste kontroll (compliance) IT Governance virksomhetsutvikling og innovasjon uten å miste kontroll (compliance) Ragnvald Sannes (ragnvald.sannes@bi.no) Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI Hva er IT Governance

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014. Regional delplan for reiselivet i Buskerud

HANDLINGSPLAN 2014. Regional delplan for reiselivet i Buskerud HANDLINGSPLAN 2014 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Handlingsplan for 2014 bygger videre på arbeidet fra 2012 og 13, og er spisset i forhold til de store utfordringene pr nå for reiselivet i

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge NCE Tourism Fjord Norway NCE innen reiseliv i Fjord Norge Hvorfor bør Fjord Norge-regionen få NCE innen reiseliv? Vestlandsfylkene kan vise til det lengste og mest vellykkede regionale samarbeidet innen

Detaljer

Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015

Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015 Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015 Typiske innovasjonsprosjekter Tidlig fase av innovasjonsløpet, begrunnet ut fra de muligheter som åpner seg for innovasjon hos bedriften(e)

Detaljer

Læreplan i reiseliv og språk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i reiseliv og språk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i reiseliv og språk - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 27. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Globalisering av regionale kunnskapsnettverk, Rolv Amdam. City-regions, knowledge bases and innovation support systems, Knut Onsager

Globalisering av regionale kunnskapsnettverk, Rolv Amdam. City-regions, knowledge bases and innovation support systems, Knut Onsager Innovasjonsprosjektene i Demosreg-programmet Globalisering av regionale kunnskapsnettverk, Rolv Amdam City-regions, knowledge bases and innovation support systems, Knut Onsager Regional vekst, nyskapning

Detaljer

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Reiseliv i endring 2. Norge et bærekraftig reisemål 3. Bærekraftig

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Søkere og deltakere Kan et forskningsmiljø søke på vegne av en gruppe bedrifter? Hvor mange bedrifter bør være med i et prosjekt? Må vi samarbeide med

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Lise Fotland Aaseng Innovasjon Norge Anne Dorte Carlson Prosessveileder Merket for Bærekraftig reiseliv Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Bærekraftig utvikling

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Prosjektbeskrivelse for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Dette er en veiledning for utforming av «prosjektbeskrivelse» for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Prosjektbeskrivelsen skal utformes slik det fremgår av malen nedenfor. Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni.

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. Søknad Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. 1. Prosjekttittel Tittelen bør være så kort som mulig, men må samtidig

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013 Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI Storsamling i Olje og gassnettverk Helgeland 5. nov. 2013 MER Forskning og Utvikling Innbyggertall Nordland/Norge 240.000 /5.000.000 4,7% Verdiskaping Nordland/Norge

Detaljer

Søknad i tilknytning til arbeidet med å etablere felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Østlandet

Søknad i tilknytning til arbeidet med å etablere felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Østlandet Saknr. 12/5099-2 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad i tilknytning til arbeidet med å etablere felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Østlandet Fylkesrådets

Detaljer

Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste

Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste Tannhelsetjenesten har et sterkt tjenesteperspektiv med fokus på undersøkelse og behandling av pasienter,

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE

Detaljer

Det er målet som er målet Nettverk for virksomhetsstyring 16. september 2015

Det er målet som er målet Nettverk for virksomhetsstyring 16. september 2015 Det er målet som er målet Nettverk for virksomhetsstyring 16. september 2015 Live Albriktsen, seniorrådgiver Nicolai K. Seip, avdelingsdirektør Nærings- og fiskeridepartementet Ambisjonen i styringen I.

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen.

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. 2. Hvem er juridisk eier av Glåmdal regionråd, org nr 995 192 691 3. Søknadsbeløp: 1 750 000 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Fylkesrådet avslår søknad om tilskudd til felles bookingsystem for Destinasjon Sør-Hedmark AS og Visit Elverumsregionen AS. Hamar,

Fylkesrådet avslår søknad om tilskudd til felles bookingsystem for Destinasjon Sør-Hedmark AS og Visit Elverumsregionen AS. Hamar, Saknr. 13/1358-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Felles bookingsystem for deler av reiselivet i Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 30.09.08 1 Vedtak Styret anbefaler at Oslofjordalliansen videreutvikles som strategisk institusjonelt samarbeid mellom UMB, HiBu, HiØ

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Nord-norsk havbrukslag, Svolvær 5. juni 2013 Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595) Norge verdens fremste sjømatnasjon Øke verdiskapinga

Detaljer

VELKOMMEN TIL KLYNGESAMLING

VELKOMMEN TIL KLYNGESAMLING VELKOMMEN TIL KLYNGESAMLING Velkommen til klyngesamling, og kick-off for år 7 av ALV Næringsskatt Kraftig økning i kunder de siste årene, mange fra andre siden av jorden. Ofte store skader på urørt natur.

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU

Relevante virkemidler for FoU Nettverkssamling Betong og byggearbeid i arktisk klima Relevante virkemidler for FoU Narvik 5. oktober 2016 Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Mobilisering - hvordan jobber vi regionalt? Vi skal

Detaljer

Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012

Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012 Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012 Energi Destinasjon Norge Reiseliv er en av fem satsingssektorer Maritim Marin Miljøteknologi Reiseliv Destinasjon

Detaljer

Handlingsplan FoUi-strategi

Handlingsplan FoUi-strategi Handlingsplan FoUi-strategi Under er handlingsplan for FoUi-strategien. Den inneholder delmål, hovedaktiviteter og delaktiviteter som skal være med på å bygge opp under hovedmålet: «Innlandet har virksomheter

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet.

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Bioøkonomi for Innlandet Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Vedtak i felles fylkesting (mars -15) Fylkeskommunene i Hedmark og

Detaljer

SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG BEDRIFT

SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG BEDRIFT SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG BEDRIFT Denne avtalen ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) [navn på bedrift] og (2) Visit Telemark AS, org. nr. 913.193.423 som leverandør. 1. OM REISELIV SOM NÆRING

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Forskningsløft i nord, informasjon til søker

Forskningsløft i nord, informasjon til søker Vedlegg 1 Forskningsløft i nord, informasjon til søker 1 Innledning Dette dokumentet skal, sammen med dokumentet Forskningsløft i nord, gi søkere nødvendig informasjon om denne satsingen og hva som vil

Detaljer

Videreutvikling av CRIStin

Videreutvikling av CRIStin Current Research Information SysTem In Norway Videreutvikling av CRIStin Møte i RHFenes strategigruppe for forskning 15.02.2012 Agnethe Sidselrud Hovedmål og effektmål for prosjektet Hovedmål Utvikle CRIStin-systemet

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Regionale matspesialiteter - fremtidsrettet logistikk og distribusjon - søknad om regional medfinansiering

Regionale matspesialiteter - fremtidsrettet logistikk og distribusjon - søknad om regional medfinansiering Saknr. 16/11716-2 Saksbehandler: Kjell Børresen Regionale matspesialiteter - fremtidsrettet logistikk og distribusjon - søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at det

Detaljer

Innsyn & Utsyn. Innsyn og utsyn Ole Warberg President NHO Reiseliv Tromsø september 2013

Innsyn & Utsyn. Innsyn og utsyn Ole Warberg President NHO Reiseliv Tromsø september 2013 Innsyn & Utsyn Innsyn og utsyn Ole Warberg President NHO Reiseliv Tromsø september 2013 Hvem er NHO Reiseliv? NHO Reiseliv er den største arbeidsgiverog næringslivsorganisasjonen for reiselivsnæringen

Detaljer

FoU-strategi for Telemark 2013-2016

FoU-strategi for Telemark 2013-2016 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 Forskningsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at vi oppdaterer eksisterende kunnskap

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? LOKALE OG REGIONALE PARKER -Utvikling av parkplanlegging for bolyst og verdiskaping i Norge. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Parker,

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1 1. Hva er navnet på prosjektet? Tjenesteformidling via digitale kommunikasjonsstasjoner i utkantstrøk 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) a)

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling

Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling Dette notatet gir litt bakgrunn samt noen konkrete opplysninger og tips til hvordan Forskningsbasert kompetansemegling kan etableres som prosjekt

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er å få kartlagt og analysere status for Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) etter 6 år som regional

Detaljer

Bruk av indikatorer i effektmåling Eksempler fra distriktspolitikken

Bruk av indikatorer i effektmåling Eksempler fra distriktspolitikken Bruk av indikatorer i effektmåling Eksempler fra distriktspolitikken Frants Gundersen, NIBR Olavsgaard 5.3.2009 Prosjektet Utarbeide et effektindikatorsystem for midlene over kapittel 551, post 60 Dvs

Detaljer

Definere relasjoner mellom ulike entiteter.

Definere relasjoner mellom ulike entiteter. Sammenligne ALL data Definere relasjoner mellom ulike entiteter. Kommuner tilhører fylker Måneder tilhører kvartaler og år Personer har kjønn og alder Semicolon 1 Underprosjekt av Semicolon I samarbeid

Detaljer

Forslag til vedtak: AMU støtter skissert prosjekt og ønsker å spille en aktiv rolle som referansegruppe i prosjektet.

Forslag til vedtak: AMU støtter skissert prosjekt og ønsker å spille en aktiv rolle som referansegruppe i prosjektet. 1 av 1 Rektor Dato 30.05.2012 Referanse AMU-sak 12/12 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: Rektor Signatur: Arbeidsmiljøundersøkelse 2012 Det skal gjennomføres arbeidsmiljøundersøkelse ved NTNU høsten 2012 med

Detaljer

Veiledning til utarbeidelse av årsplan

Veiledning til utarbeidelse av årsplan Veiledning til utarbeidelse av årsplan 2017-2019 Innledning Dette dokumentet er en veiledning til utforming av årsplan 2017-2019. Veiledningen gjelder for alle enheter under universitetsstyret som skal

Detaljer

Bokanbefalinger (Ref #1048)

Bokanbefalinger (Ref #1048) Bokanbefalinger (Ref #1048) Søknadssum: 700000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Søknad Søknadsnr. 2017-0005 Søknadsår 2017 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Tana Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Kort beskrivelse Visit

Detaljer

Trysil kommune v/elisabeth Skyrud Trysil,

Trysil kommune v/elisabeth Skyrud Trysil, Trysil kommune v/elisabeth Skyrud Trysil, 270516 Snøskuterleder for fornøyelseskjøring i Trysil Den 16.02.2016 vedtok kommunestyret å utrede en hel rekke punkter før de ønsker å ta stilling til om det

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Hva er et godt Innovasjonsprosjekt? Informasjonsmøte 12. januar 2011 Olaug Råd, Seniorrådgiver, Divisjon for Innovasjon

Hva er et godt Innovasjonsprosjekt? Informasjonsmøte 12. januar 2011 Olaug Råd, Seniorrådgiver, Divisjon for Innovasjon Hva er et godt Innovasjonsprosjekt? Informasjonsmøte 12. januar 2011 Olaug Råd, Seniorrådgiver, Divisjon for Innovasjon Hva er et godt innovasjonsprosjekt? Innhold: Innovasjonsprosjekt; en søknadstype

Detaljer