HANDLINGSPLAN Regional delplan for reiselivet i Buskerud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN 2014. Regional delplan for reiselivet i Buskerud"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN 2014 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Handlingsplan for 2014 bygger videre på arbeidet fra 2012 og 13, og er spisset i forhold til de store utfordringene pr nå for reiselivet i Buskerud. Partnerskapets handlingsplan inneholder også tiltak fra destinasjoner og samarbeidsorgan til en viss grad, men det er ikke vektlagt sterkt å drive inn tiltakene fra den helhetlige reiselivssatsingen i fylket. For en mer dynamisk Handlingsplan er der hensiktsmessig å ha en rullerende prosess hvor partnere kan melde inn tiltak etter hvert som de blir vedtatt. Da vil planen også være mer i tråd med faktiske forhold i løpet av planperioden, og derigjennom et bedre styringsverktøy. Det er aktivt arbeid med en del av utfordringene for reiselivet, som for eksempel organisering og markedssituasjon, og det vil derfor suppleres med tiltak når disse er klare. Team Reiseliv er vår formelle partnerskapsarena og ansvar for oppfølging av regional delplan reiseliv med tilhørende handlingsplaner ligger til dette organet. Buskerud fylkeskommune har lederansvaret for Team Reiseliv. Det er et mål å hente ekstern finansiering fra ulike kilder, det være seg stat, fond, forskningsråd osv. til Buskerudprosjekter. Det gjør gjennomslagskraft større og gir økte rammer til tiltak. SØKBARE MIDLER Se eget vedlegg med oversikt over virkemidler ikke oppdatert ennå, vil komme til endelig versjon. Kontaktpersoner for arbeidet med handlingsplan BFK: Kristin Helgerud Bente Bjerknes FmBu: Per Rønneberg Hauge Hanne Wendt IN B/V: Toini H.A. Ness Hovedkanaler for kommunikasjon er: Sosiale medier: Facebook: Twitter: Blogg:

2 PROGRAMTILTAK 2014 Målsetting: Beskrivelse: Finansiering: Bærekraft Kompetanse Marked Markedsprogram - Buskerud skal ligge i forkant når det gjelder kunnskap om og verktøy for bærekraft i forhold til natur, kultur og økonomi. Hensynet til natur, samfunn og økonomi skal gjenspeiles i alle satsninger % av tilbyderne av kommersielle reiselivsprodukter skal være sertifisert innen Målet gjelder både bedrifter og destinasjoner. - Offentlige aktører skal ha høy kompetanse på bærekraft slik at de kan fremstå som gode premissleverandører. Lede og koordinere hovedprosjektet 90% i tråd med vedtatt prosjektbeskrivelse. Operatør er Innovasjon Norge og prosjektledelse har konsulentselskapet Re-Plan. Motivere destinasjoner til å jobbe mot å bli kreditert som Bærekraftig destinasjon gjennom IN s nye merkeordning. 90% finansiert gjennom BFK og IN Merkeordning: IN Å øke kompetansenivået i reiselivet i Buskerud i et lengre perspektiv. Aktiviteten og lønnsomheten i næringen må bedres, slik at næringen kan fremstå både med vilje og evne til å tilby konkurransedyktige lønninger, utviklingsmuligheter og gode arbeidsforhold. Hibu s rapport om kompetanseutfordringer i reiselivet i Buskerud fra 2013 legges til grunn for arbeidet. Spesielt fokus på distriktsreiselivets markeds og strukturutfordringer, og å sikre konkurransekraft i det industrialiserte reiselivet, også fokus på rekrutterings og kompetansenivå utfordringene. Herunder videre arbeid med nasjonalt kompetansesenter for reiseliv, posisjonering av forsknings- og kompetansemiljø på reiseliv knyttet til HiBu. Forventet årlig finansiering på programsatsingen er kr 1 mill årlig, og dette inkluderer en del av de tiltakene som har ligget inne i tidligere handlingsplan. For Bidra til å nå målet om 4% økning i utenlandske gjestedøgn, og 3% i norsk marked innen2016. Tiltak med fokus på kortsiktig effekt i antall besøk, samt langsiktig arbeid i valgte markeder. Fokus på å styrke markeder som destinasjoner allerede jobber med. Midlene kan nyttes til operative markedstiltak av alle slag, og med samarbeidspartnere som er naturlige i det enkelte marked. Midlene kan også nyttes sammen med turoperatører. Midlene kan nyttes direkte av destinasjonene i Buskerud eller kanaliseres til valgt landsdelsselskap eller temaselskap når disse finnes. Pott har vært 2 mill årlig i programperioden, og er videreført for 2014/15. Anslag på finansieringsbehov ved landsdelsselskap er 4+1 mill. (Fjell Norge og Østlandet)

3 eksempel Reiselivstrainee. DEFINERTE PROSJEKTER Satsingsområde 1: Bærekraft Bærekraft Tiltak: Målsetting: Finansiering: Ansvar: Bærekraftprosjektet 90 % 90% av alle kommersielle reiselivsbedrifter er miljøsertifisert innen 2016 Politisk vedtak fra 2012 på kr 2,39 mill. Behov for videre finansiering fra juni 2014, men incentiver avsettes som en andel av infrastrukturpott på 1 mill. som overføres IN årlig. IN, BFK, Næringen Bærekraftige destinasjoner Minst 2 destinasjoner i gang i 2014 Geilo og Hemsedal Muligheter i IN Alle

4 Landsdelsselskap/ temaselskap Destinasjonsselskap Gjesteundersøkelser 2014 Fellesgodefinansiering Satsingsområde 2: Organisering og destinasjonsutvikling Organisering og destinasjonsutvikling Beskrivelse: Målsetting: Finansiering: Ansvar: Stimulere til opprettelse av landsdels- Bidra til å nå målet om 4% Finansieres gjennom midler Næring, /temaselskap i tråd med nasjonal økning i utenlandske prioritert/synliggjort i markedsprogram. organisasjoner og reiselivsstrategi. Aktivt delta i arbeid gjestedøgn innen Ellers egeninnsats, og evt. egne BFK med selskapsdannelse næringen ønsker. Tiltak med fokus på kortsiktig bevilgninger til prosjekter, utredninger Bidra til prosesser med næringen for å effekt i antall besøk, samt og tiltak fra søkbare midler. generere organiseringsinitiativ. langsiktig arbeid i valgte Finansieringsbehov fra Kompetansebygging på tema, foredrag markeder. fylkeskommunale og lokale midler hvis mm. landsdelsselskap og større regionale selskap etableres. Stimulere til opprettelse av større destinasjonsselskap i tråd med nasjonal reiselivsstrategi. Aktivt delta i arbeid med selskapsdannelse næringene ønsker. Bidra til prosesser med næringen for å generere organiseringsinitiativ. Kompetansebygging på tema, foredrag mm. Kr ,- stilles til disposisjon for destinasjonene i en søkbar pott. Destinasjonene må søke, og stille med 50% egenfinansiering. Undersøkelser kan gjennomføres i samarbeid med utdanningsinstitusjoner evt. som studentoppgaver, eller via konsulentkjøp. Undersøkelsene skal stilles til rådighet i reiselivsmonitorarbeidet. Organisering av midler til fellesgoder er en vedvarende utfordring som trenger Sikre konkurransekraft og infrastruktur. Kompetanseheving og bevisstgjøring av reiseliv, rolledeling mm Kunnskap om gjestene vil øke kompetansen om kundebehov og gi kunnskap for å målrette markedsarbeidet. Stimulere samspill mellom næring og utdanningsinstitusjoner. Bidra til økt fokus på problemstillingen og kunnskap Egne bevilgninger til prosjekter, utredninger og tiltak fra søkbare midler. Pott fylt på med kr i 2012, etterfylles ved behov Reiselivsmonitorprosjektet stiller sitt instrument og sin innsamlingsmetodikk til rådighet Næring, organisasjoner og BFK BFK, næring, FoU og regionråd - Næringen, BFK, Regionråd,

5 større fokus. om mulige løsninger Organisasjoner, Team Reiseliv

6 Satsingsområde 3: Strategiske allianser Strategiske allianser Målrettet bruk av strategiske allianser bidrar til økt internasjonal konkurransekraft, og innebærer en holdning om at sammen kan vi få til mer. Det er en arbeidsform som gir ny kompetanse og løsninger på viktige utfordringer. Målsettingen er å øke bevisstheten om mulighetene knyttet til strategiske allianser og legge til rette for økt bruk av slike. Tiltak: Beskrivelse: Målsetting: Finansiering: Ansvar: Innsatsstyrken for Distrikts-reiselivets utfordringer Tiltak finansieres av partnerskap etter behov. Alle Samspill mellom reiseliv og landbruk Aktiv mobilisering for å få opp bedriftsnettverk initiativ Opprettet organ ledet av Innovasjon Norge. Skal systematisk generere tiltak for å bedre konkurransesituasjonen for distrikts-reiselivet i Buskerud, med fokus på Hallingdals kommunene, Nore og Uvdal, Sigdal og Krødsherad. Deltagere i innsatsstyrken: IN, BFK, NHO, LO/Fellesforbundet, Regionrådet i Hallingdal, Uvdal Destinasjon, Hallingdal Reiseliv. Opprette arena for samspill mellom reiseliv og landbruk for å skape sterk allianse og mobilisere til samspill og tiltak. Stimulere til prosjekter innenfor bygdenæringer generelt, og produkter innen grønt reiseliv og lokal mat (inkl. drikke) spesielt Arbeidet er igangsatt i 2013, og videreføres i 2014 Stimulere til at det oppstår bedriftsnettverk som kan sikre fremtidsrettet og kommersiell produkt og markedsutvikling, særlig med fokus på distriktsområdene. Markedsutvikling, strategiske allianser og produkt og konseptutvikling. Skal bidra til å skape ny attraksjonskraft nasjonalt og internasjonalt Strategisk allianse for økt konkurranseevne og produktutvikling Skape en arena der næringene møtes og hvor det jobbes målrettet med å få til slike prosjekter og tiltak i fellesskap. Samspill mellom Regionalt næringsprogram (RNP) for landbruket og Først mot fremtiden Strategiske allianser og produkt og konseptutvikling. Skape ny attraksjonskraft nasjonalt og internasjonalt Egeninnsats. Kompetansemidler i landbruket. Enkeltprosjekt som følge av dette i bedrifter IN BU-midler Løpende finansiering Regionrådet for Hallingdal, næringen Buskerud Bondelag, Hanen Buskerud, Fylkesmannens landbruksavd. /IN, BFK IN

7 Satsingsområde 4: Markedsføring og markedsutvikling Markedsføring og markedsutvikling Tiltak: Beskrivelse: Målsetting: Finansiering: Ansvar: Markedsråd Fokus på å styrke markeder som destinasjoner allerede jobber med. Midlene kan nyttes til operative markedstiltak av alle slag, og med samarbeidspartnere som er naturlige i det enkelte marked. Midlene kan også nyttes sammen med turoperatører. Midlene kan nyttes direkte av destinasjonene i Buskerud eller kanaliseres til valgt landsdelsselskap eller temaselskap når disse finnes. Buskerud fylkeskommune prioriterer selskap som samarbeider ved utvelgelse av kandidater til markedsmidler. Markedsmidlene fordeles i halvårlige møter. Bidra til å nå målet om 4% økning i utenlandske gjestedøgn, og 3% i norsk marked innen Tiltak med fokus på kortsiktig effekt i antall besøk, samt langsiktig arbeid i valgte markeder. Årlig finansiering på 2 millioner. Næringen og BFK

8 Satsingsområde 5: Produkt og konseptutvikling Produkt og konseptutvikling Den regionale planen betrakter markeds- og produktutvikling som to sider av samme sak, og skal bidra aktivt til at det utvikles nye tilbud og konsepter som rettes inn mot definerte kundegrupper. Målsettingen er at Buskerud skal bli best på å omsette kundebehov til kjøpbare produkter. Dette skal skape ny attraksjonskraft både nasjonalt og internasjonalt Tiltak: Beskrivelse: Målsetting: Finansiering: Ansvar: Koble reiselivsbedrifter og kunnskapsmiljø/forskere Kan for eksempel være en Tenke-tank, å møte en forsker eller kompetansemegling Å utvikle nye produkter som kan selges til fremtidsrettet betalingsdyktig målgruppe og være med å på å gjøre fjellområdene våre mer attraktive sommer som vinter I partnerskap BFK VRI Hemsedal et Totalkvalitetsprosjekt Et internasjonalt perspektiv Konseptutvikling teknologi og opplevelser Prosjekt med fokus på kundeopplevelsen på destinasjon som en del av VRI Buskerud Utviklingsprogram Hemsedalsløftet i 2014, et utvidet lederutviklingsprogram som videreføres i Prosjekt generert og finansiert i 2013 fra Innovasjon Norge gjennomføres. Fokus på konkurransekraft i enkeltbedrift og destinasjon som helhet. Samarbeid med institusjon, kompetansemiljø og næring internasjonalt. Gjennomføre minst 1 studietur i Norge eller utlandet for å se hvordan andre destinasjoner/regioner/bedrifter jobber med temaer og utfordringer som er relevante for oss Ta initiativ til å etablere et prosjekt basert i teknologi og opplevelser, med fokus på kunnskap og kommersialisering. Stimulere til samspill mellom kompetansemiljø, offentlige aktører og reiselivsnæringen i triple helix. Utvikle samspill mellom reiselivet og utdanningsinstitusjoner. Fremme velfungerende reisemål og innovasjon. Gjennomføre gjesteundersøkelser. Anvende kunnskap til produktutvikling. Internasjonalt samarbeid for å bygge strategiske allianser og øke kunnskapsbasen i prosjektene. Å inspirere reiselivsnæringen til utvikling gjennom å legge opp studieturer i inn- og utland med tydelig definert fokus på tema Å utvikle nye produkter som kan selges til fremtidsrettet betalingsdyktig målgruppe og være med å på å gjøre fjellområdene våre mer attraktive sommer som vinter VRI midler fra Forskningsrådet og BFK vri midler + egenandel næringen. Bedriftsmidler fra IN i 2013 til lederopplæringsprogram Samfinansiering BFK + næring + IN? Finansiering i Forskingsfond, Oslofjord etc. Næring og VRI Buskerud/IN på bedriftstiltak Bfk, næring, IN Hallingdal Reiseliv

9 Satsingsområde 6: Samferdsel Samferdsel Infrastrukturen i Buskerud skal sikre konkurransekraft på lik linje med sammenlignbare regioner og destinasjoner. Samferdselstilbudet skal utvikles på en miljømessig god måte og kundeperspektivet skal ivaretas Tiltak: Beskrivelse: Målsetting: Finansiering: Ansvar: Ringeriksbanen Offentlig transport Chartertrafikk til Leirin Ladestasjon for EL-biler Viktig tiltak for å sikre konkurransekraft for reiselivet i Ringerike og Hallingdal. Påvirkning for å oppnå realisering av prosjektet. Ringeriksbanen er viktig for reiselivet i hele aksen Bergensbanen dekker. Reiselivet ser et behov for bedre koordinering av rutetabeller slik at tog/buss/fly korresponderer For vinteren 2013 er det allerede igangsatt chartertrafikk til Leirin på initiativ fra destinasjonene Geilo, Hemsedal og Beitostølen. Dette skaper muligheter for flere Bedrifter opplever økende etterspørsel etter ladestasjoner ute på destinasjonene. Sikre konkurransekraft og infrastruktur Sikre god tilgjengelighet og tilrettelegging for besøkende Sikre stabilitet og kvalitet i tilbudet, potensiale for vekst Sikre bærekraftig utvikling av destinasjonene også på transport Nasjonal Transportplan, Brukerfinansiering Reiselivsnæringen, regionrådet for Hallingdal, Bfk - Næring, regionråd, Bfk Næringen, Bfk Næring

10 Satsingsområde 7: Kompetanse Kompetanse Kompetanse er den aller viktigste forutsetning for at reiselivet skal ta ut sitt potensial fremover. Utfordringene knyttes til rekruttering av kompetent arbeidskraft, tilgang på markedsinformasjon og forskning som kan gi grunnlag for bedre beslutninger. Aktiviteter i handlingsplanen skal bidra til at reiselivsnæringen betraktes som en kompetansenæring Tiltak: Beskrivelse: Målsetting: Finansiering: Ansvar: Reiselivs trainee Reiselivsopplæring for folkevalgte, administrasjon og organisasjoner Reiselivsmonitor hoved prosjekt Det er en utfordring for reiselivet å skaffe og å holde på kompetent arbeidskraft. Ved å tilby trainee stillinger kan nyutdannede få en god start på karrieren, samtidig som terskelen for økt kompetanse i eget hus blir litt lavere for bedriftene. Høgskolene kan også gjennom studentene de veileder få innspill til forskning og undervisning. Opplæringstiltak for politikere, tilbud om runde til kommuner, organisasjoner mm med kompetansehevende foredrag om reiselivsplanen, roller og tiltak. Utvikle et skreddersydd system for jevnlig måling og analyse av reiselivsnæringen. Todelt utviklingsprosjekt. Nasjonal del knyttet til utvikling av rådatabase, innsamlingssystem og teknisk oppbygging. Regional pilot for Buskerud med utvikling av nye undersøkelser/innsamling, samt utvikling av output, indikatorer, webløsning mm. Prosjektet går ut 2014 For bedriftene: Gi impulser fra reiselivsfaglige miljøer som kan bidra til faglighet, omstilling, utvikling og bedre lønnsomhet for bedriften. For trainee'ene: Gi positive effekter ved å anvende teori i praksis, få verdifull arbeidserfaring og nettverk i reiselivsnæringen. For høgskolene: Gi bedre innsikt i næringens praktiske problemer og formidle verdifulle impulser fra næringslivet inn i undervisningssammenheng. Kompetanseheving og bevisstgjøring av reiseliv, rolledeling mm Planens hovedmål er å være best i landet på kvalitet, verdiskapning og internasjonal konkurransekraft. Dette måles med indikatorer i måleverktøyet. Reiselivsnæringen skal betraktes og utvikles som en kompetansenæring. Utvikling av verktøy for å måle bærekraft. Kunnskap for å styre utvikling. Måle utviklingen av gjestedøgn. Økt kunnskap om gjestene. Kr pr trainee, matches av næringen Bør i 2014 økes for å oppfylle krav om minstelønn ihht tariffavtaler Finansiert i 2012, startet opp i 2013, videreføres i 2014 Finansiert med Bfk midler fra 2012 og 2013 kr 3 millioner (Bfk) + Oslofjordfondet -NHD, IN og SSB. Samarbeid med Nordlandsforskning, Nordland fylkeskommune og reiselivsnæringen i Nordland. Delfinansiering fra regionalt nivå. BFK, næring og høyskole BFK BFK m fl. BFK, HiBu, SSB, NHD og næringen

11 ARENA prosjekt Behov for å skape felles utviklingsprosjekt, kompetansegrunnlag, nettverk av størrelse, klyngeprosjekt, økt innovasjon. Kunnskapen drypper på veldig mange. Hente inn eksisterende kunnskap. Buskerud konferanse Fokus på kunnskapsbasert utvikling bærekraft definerte satsingsområder Det hyttebaserte reiselivet Bruke erfaringer fra VRI prosjektet til å danne grunnlaget for et ARENA prosjekt. KULTUR? Skape en møteplass for reiselivet som er godt tilrettelagt og av høy kvalitet. Kommuner og næringen bør tilegne seg mer kunnskap om hvordan de som aktører kan øke den lokale verdiskapingen IN, næringen IN, BFK, Næringen - Arbeidsgruppe + IN, BFK BFK m.fl. HiBu, BFK, næringen

HANDLINGSPROGRAM 2015

HANDLINGSPROGRAM 2015 HANDLINGSPROGRAM 2015 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Endelig versjon 25 november 2014 Handlingsprogrammet for 2015 bygger videre på arbeidet fra 2012, 2013 og 2014, og er spisset i forhold

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

FØRST MOT 2010-2016. Vedtatt i fylkestinget 29.04.2010. Figur 1.1: Arena for delplanen

FØRST MOT 2010-2016. Vedtatt i fylkestinget 29.04.2010. Figur 1.1: Arena for delplanen FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Kortversjon Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser

Detaljer

S L U T T E V A L U E R I N G A V R E G I O N A L D E L P L A N R E I S E L I V

S L U T T E V A L U E R I N G A V R E G I O N A L D E L P L A N R E I S E L I V S L U T T E V A L U E R I N G A V R E G I O N A L D E L P L A N R E I S E L I V INNLEDNING Innledning Buskerud utarbeidet i 2009 en regional delplan for reiselivet «Først mot fremtiden» Planen skisserte

Detaljer

Regional delplan for reiselivet i Buskerud Endelig versjon 30. oktober 2015

Regional delplan for reiselivet i Buskerud Endelig versjon 30. oktober 2015 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Endelig versjon 30. oktober 2015 Handlingsprogrammet bygger videre på arbeidet fra 2012, 2013, 2014 og 2015, og er spisset i forhold til de store utfordringene

Detaljer

Status gjennomføring av handlingsprogram Partnerskap for opplevelsesnæringer pr

Status gjennomføring av handlingsprogram Partnerskap for opplevelsesnæringer pr Status gjennomføring av handlingsprogram 2012-13 Partnerskap for opplevelsesnæringer pr. 07.06. 1. Kort intro med ref. til handlingsprogrammet og partnerskapsavtale Kort forklaring på malen: : Navn på

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020 Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Innledning: Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Oppland

Detaljer

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana 18 19 februar Britt Hansen 24.02.2010 1 24.02.2010 2 VRI - Et program for innovasjon og utvikling. Periode 1: 2008-2010 Satsningsområde:

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Møtereferat 1 av 5 Vår dato Vår referanse 28.11.2012 2010/3721-1 Utviklingsavdelingen 370 Innkalt av Kristin Helgerud, tlf 32808711 Til stede: Toini Ness (IN), Hege Anita Moen (Kongsberg

Detaljer

Monitorprosjekt -Styringssystem for reiselivsnæringen

Monitorprosjekt -Styringssystem for reiselivsnæringen Monitorprosjekt -Styringssystem for reiselivsnæringen Jan Velvin Oslo 14/2-14 Foto: Hemsedal turistkontor Reiseliv ved HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold har et av landets største og mest kompetente

Detaljer

Statsbudsjettet 2013, kap. 551 post 60 og 61 - Årsrapport Buskerud

Statsbudsjettet 2013, kap. 551 post 60 og 61 - Årsrapport Buskerud UTVIKLINGSAVDELINGEN Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Vår dato: 19.03.2014 Vår referanse: 2008/1651-158 Vår saksbehandler: Deres dato: 22.01.2013 Deres referanse: 13/188-1

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS ROLLE - NÆRINGSUTVIKLING

FYLKESKOMMUNENS ROLLE - NÆRINGSUTVIKLING FYLKESKOMMUNENS ROLLE - NÆRINGSUTVIKLING MÅLGRUPPER OG VIRKEMIDLER Hallingdal 28. januar, 2016 Gørill Elisabeth Trælstad teamleder næringsutvikling Fylkeskommunens rolle(r) Fasilitator Tilrettelegger Pådriver

Detaljer

Flyturisme fra det britiske markedet gjennom prosjektet Norway Home of Skiing

Flyturisme fra det britiske markedet gjennom prosjektet Norway Home of Skiing Saknr. 14/9223-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Flyturisme fra det britiske markedet gjennom prosjektet Norway Home of Skiing Innstilling til vedtak: Fylkesrådet mener at prosjektet Flyturisme fra

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Forskning, utvikling og innovasjon. Elementer og samspill

Forskning, utvikling og innovasjon. Elementer og samspill Forskning, utvikling og innovasjon Elementer og samspill Regional mobilisering for forskningsbasert innovasjon Utvikling av idé / produkt Bedrift Idé Utviklingsprosjekt Evt Forskningsprosjekt Kommersialisering/

Detaljer

Søknad i tilknytning til arbeidet med å etablere felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Østlandet

Søknad i tilknytning til arbeidet med å etablere felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Østlandet Saknr. 12/5099-2 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad i tilknytning til arbeidet med å etablere felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Østlandet Fylkesrådets

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i 2006 2007 Side: 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG HENSIKT...3 2. STRATEGISK GRUNNLAG...3 3. RAMMER...4 4. SAMARBEIDSFORMER...4 5. ROLLER OG ANSVAR...4 6.

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK FoU-strategi for Trøndelag Karen Espelund, STFK Ny regional satsing Overgangsperiode 2017-2019 Mål: Øke verdiskapingen Mål i næringslivet, ved å øke graden av forskningsbasert innovasjon Styrke FoU som

Detaljer

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013 Strategisk plattform 2012-2015 Vedtatt 11. 6. 2012. Revidert des. 2013 Kompetansesenter for distriktsutvikling - KDU Forankring og hensikt Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU) et er en faglig

Detaljer

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Mars 2017 RETNINGSLINJER for prioritering av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus - 2017 Foto: Lars Martin Julseth Foto: Ellen Marie Forsberg Langsiktig,

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland

Lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland Lokalmatsatsingen i Oppland 2013-2016 Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland Innledning: Oppland fylkeskommune, Innovasjon Norge Oppland og Fylkesmannen i Oppland er alle offentlige aktører som har oppgaver

Detaljer

Olav Bardalen INSPIRASJON MINGLING. Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.

Olav Bardalen INSPIRASJON MINGLING. Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. Olav Bardalen Velkommen! FØRST MOT FREMTIDEN Olav Bardalen, Innovasjon Norge, er programan-svarlig for den nasjonale på satsningen på nettverksbasert innovasjon og nyskaping i norsk næringsliv. NCE/ ARENAprogrammet

Detaljer

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Mange står bak! Utvidet styringsgruppe: LEDER: Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg Hotell/overnatting/konferanse

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020. Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020. Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020 Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad Virkeligheten i Norge per i dag sett utenfra med nordiske

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012

Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012 Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012 Energi Destinasjon Norge Reiseliv er en av fem satsingssektorer Maritim Marin Miljøteknologi Reiseliv Destinasjon

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING MØTE MED REFERANSEGRUPPA 03. mai 2013 Formål Fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling i Buskerud Hva betyr det? Regional plan for verdiskaping og

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Handlingsplan FoUi-strategi

Handlingsplan FoUi-strategi Handlingsplan FoUi-strategi Under er handlingsplan for FoUi-strategien. Den inneholder delmål, hovedaktiviteter og delaktiviteter som skal være med på å bygge opp under hovedmålet: «Innlandet har virksomheter

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Bakgrunn: Fjellteksten 2003 åpne for mer bruk av verneområdene. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

FoU-strategi for Telemark 2013-2016

FoU-strategi for Telemark 2013-2016 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 Forskningsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at vi oppdaterer eksisterende kunnskap

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Fremtidsrettet campingnæring i Hedmark Søknad om støtte

Fremtidsrettet campingnæring i Hedmark Søknad om støtte Saknr. 16/15270-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fremtidsrettet campingnæring i Hedmark Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Campingnæringen er viktig for å øke den lokale og regionale verdiskapingen

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

90% Sertifisert. Først mot fremtiden. Geilo, 26. og 27. mai 2014. RePlan as Jan Erik Dietrichson

90% Sertifisert. Først mot fremtiden. Geilo, 26. og 27. mai 2014. RePlan as Jan Erik Dietrichson 90% Sertifisert Først mot fremtiden Geilo, 26. og 27. mai 2014 RePlan as Jan Erik Dietrichson Et ambisiøst mål: 90% miljøsertifiserte reiselivsbedrifter innen utgangen av 2016 Kort om prosjektet 90% sertifiserte

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Regional plan for Nordfjella

Regional plan for Nordfjella 1 Regional plan for Nordfjella Tema «Reiseliv» Geilo, 28 08 2012 Ragnhild Kvernberg RePlan as / Hallingdal Reiseliv as 2 RePlan as daglig leder/eier Destinasjons-og områdeutvikling Reiselivsplaner/strategier

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel fra 2010 Troms, Nordland og Finnmark

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/3669 026 Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD 2012-2015 RÅDMANNENS FORSLAG: Handlingsplan for Regionrådet i Midt-Buskerud

Detaljer

Finansiering av reiselivets fellesgoder

Finansiering av reiselivets fellesgoder Finansiering av reiselivets fellesgoder Hvorfor kan ikke vi gjøre som andre land? Ved prosjektleder for HA 04 Rammebetingelser: Bård Jervan, Mimir AS Foredrag på Konferansen om allemannsrettens og friluftslivets

Detaljer

Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR. Status vår 2010. Forslag til kortsiktig løsning 2010. Det har blitt besluttet ulike vedtak i de ulike kommunene.

Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR. Status vår 2010. Forslag til kortsiktig løsning 2010. Det har blitt besluttet ulike vedtak i de ulike kommunene. Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR Hallingdal Reiseliv var i gode og interessante møter med kommunene høsten 2009, der vi søkte om støtte til det regionale reiselivssamarbeidet id gjennom Hallingdal l Reiseliv.

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

Torun Bakken Ingvill Flo Johannes Skaar

Torun Bakken Ingvill Flo Johannes Skaar Torun Bakken Ingvill Flo Johannes Skaar Hva er regional omstilling? Tilbud til kommuner i omstilling Verktøy for omstilling av lokalt næringsliv Økonomisk støtte fra fylkeskommunen Hva er INs rolle? Nasjonalt

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONALT INNSPILLSMØTE - GOL 26. april 2013 Regional planstrategi Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

Næringspolitikk for reiseliv. Gardermoen Anne Marie Glosli Avd.dir Landbruks- og matdepartementet

Næringspolitikk for reiseliv. Gardermoen Anne Marie Glosli Avd.dir Landbruks- og matdepartementet Næringspolitikk for reiseliv Gardermoen 27.1.2010 Anne Marie Glosli Avd.dir Landbruks- og matdepartementet Nasjonal strategi : Verdifulle opplevelser Aktivt landbruk, lokal mat og skjøtsel av kulturlandskap

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Stortinget har besluttet å opprette regionale forskningsfond med førstegangsutlysning av forskningsmidler i 2010. Buskerud, Telemark, Vestfold

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon.

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Bakgrunn Ønsker om samlokalisering av miljø fra bransjen Åpning for Node til Tindved kulturhage gjennom det nye næringshageprogrammet.

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi 2013 2016 Vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre 13.12.2012 1. FORSKERFORBUNDETS LØNNSPOLITISKE STRATEGI (LPS) Hovedfokus for Forskerforbundet fram mot 2016 er

Detaljer

Mandat. Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland

Mandat. Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland Mandat Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland Bedriftene i fokus næringsprogram for Oppland BAKGRUNN Fylkesutvalget vedtok 12.03.13 sak 30/13: «3. Det settes også av 10-15 millioner til et næringsprogram

Detaljer

- resultater og veien videre

- resultater og veien videre Innovativ Fjellturisme - resultater og veien videre Presentasjon av Bård Jervan Reserve Hovedprosjektleder www.fjellturisme.no Et nettverksprosjekt i Arena programmet i sitt fjerde år klyngen bakgrunn,

Detaljer

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling i offentlig sektor 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling Offentlig sektor Pilotprosjekt Desember 2011 mai 2012 i Nord-Trøndelag Utført av TFoU og HiNT Overordnet mål for

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen 143 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åge Sund, tlf 32808690 1 av 5 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Statsbudsjettet

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Narvik 25.4.2017 Sekretariatet RFF Nord: Eirik Ellingsen Fondsregion Nord-Norge 44 kommuner i Nordland 24 kommuner i Troms 19 kommuner i Finnmark Regionale forskningsfond

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet:

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet: Komite for næring Sak 018/13 Politikk for marin verdiskaping i Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget slår fast at fiskeri- og havbruksnæringa utgjør det viktigste fundamentet for bosetting

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON Valdres - Norges mest attraktive besøksregion. VIRKSOMHETS - FORMÅL 1. Visit Valdres har som formål å styrke regionens verdiskapning i form av å tiltrekke flere besøkende

Detaljer

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vedtatt 5. april 2016 1. Innledning Vedtektene er styrende for Kollektivtrafikkforeningens virksomhet, og inneholder visjon og formål. Visjonen er:

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Program for Partnerskap Ofoten

Program for Partnerskap Ofoten Program for Partnerskap Ofoten 2009-11 Første gang behandlet i Styremøte 03.04.09, sendt på sirkulasjon til Styret 29.04.09, godkjent i Styret 10.06.09 I tillegg til dette partnerskapsprogrammet skal det

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

Organisering av reiseliv

Organisering av reiseliv Organisering av reiseliv Om Norge generelt og Hordaland spesielt Stipendiat Solveig Garnes Norsk hotellhøgskole Hvilke spørsmål har du tenkt å stille? Hvorfor har vi i dag nærmere 200 ulike reiselivsorganisasjoner

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Prosess Oppstartsmelding vedtatt FR desember 2011 Sendt på høring med høringsfrist 7. Mars. Så langt kommet 15 innspill. Endelig planprogram i FR i april.

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer