HANDLINGSPLAN Regional delplan for reiselivet i Buskerud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN 2014. Regional delplan for reiselivet i Buskerud"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN 2014 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Handlingsplan for 2014 bygger videre på arbeidet fra 2012 og 13, og er spisset i forhold til de store utfordringene pr nå for reiselivet i Buskerud. Partnerskapets handlingsplan inneholder også tiltak fra destinasjoner og samarbeidsorgan til en viss grad, men det er ikke vektlagt sterkt å drive inn tiltakene fra den helhetlige reiselivssatsingen i fylket. For en mer dynamisk Handlingsplan er der hensiktsmessig å ha en rullerende prosess hvor partnere kan melde inn tiltak etter hvert som de blir vedtatt. Da vil planen også være mer i tråd med faktiske forhold i løpet av planperioden, og derigjennom et bedre styringsverktøy. Det er aktivt arbeid med en del av utfordringene for reiselivet, som for eksempel organisering og markedssituasjon, og det vil derfor suppleres med tiltak når disse er klare. Team Reiseliv er vår formelle partnerskapsarena og ansvar for oppfølging av regional delplan reiseliv med tilhørende handlingsplaner ligger til dette organet. Buskerud fylkeskommune har lederansvaret for Team Reiseliv. Det er et mål å hente ekstern finansiering fra ulike kilder, det være seg stat, fond, forskningsråd osv. til Buskerudprosjekter. Det gjør gjennomslagskraft større og gir økte rammer til tiltak. SØKBARE MIDLER Se eget vedlegg med oversikt over virkemidler ikke oppdatert ennå, vil komme til endelig versjon. Kontaktpersoner for arbeidet med handlingsplan BFK: Kristin Helgerud Bente Bjerknes FmBu: Per Rønneberg Hauge Hanne Wendt IN B/V: Toini H.A. Ness Hovedkanaler for kommunikasjon er: Sosiale medier: Facebook: https://www.facebook.com/forstmotfremtiden Twitter: Blogg:

2 PROGRAMTILTAK 2014 Målsetting: Beskrivelse: Finansiering: Bærekraft Kompetanse Marked Markedsprogram - Buskerud skal ligge i forkant når det gjelder kunnskap om og verktøy for bærekraft i forhold til natur, kultur og økonomi. Hensynet til natur, samfunn og økonomi skal gjenspeiles i alle satsninger % av tilbyderne av kommersielle reiselivsprodukter skal være sertifisert innen Målet gjelder både bedrifter og destinasjoner. - Offentlige aktører skal ha høy kompetanse på bærekraft slik at de kan fremstå som gode premissleverandører. Lede og koordinere hovedprosjektet 90% i tråd med vedtatt prosjektbeskrivelse. Operatør er Innovasjon Norge og prosjektledelse har konsulentselskapet Re-Plan. Motivere destinasjoner til å jobbe mot å bli kreditert som Bærekraftig destinasjon gjennom IN s nye merkeordning. 90% finansiert gjennom BFK og IN Merkeordning: IN Å øke kompetansenivået i reiselivet i Buskerud i et lengre perspektiv. Aktiviteten og lønnsomheten i næringen må bedres, slik at næringen kan fremstå både med vilje og evne til å tilby konkurransedyktige lønninger, utviklingsmuligheter og gode arbeidsforhold. Hibu s rapport om kompetanseutfordringer i reiselivet i Buskerud fra 2013 legges til grunn for arbeidet. Spesielt fokus på distriktsreiselivets markeds og strukturutfordringer, og å sikre konkurransekraft i det industrialiserte reiselivet, også fokus på rekrutterings og kompetansenivå utfordringene. Herunder videre arbeid med nasjonalt kompetansesenter for reiseliv, posisjonering av forsknings- og kompetansemiljø på reiseliv knyttet til HiBu. Forventet årlig finansiering på programsatsingen er kr 1 mill årlig, og dette inkluderer en del av de tiltakene som har ligget inne i tidligere handlingsplan. For Bidra til å nå målet om 4% økning i utenlandske gjestedøgn, og 3% i norsk marked innen2016. Tiltak med fokus på kortsiktig effekt i antall besøk, samt langsiktig arbeid i valgte markeder. Fokus på å styrke markeder som destinasjoner allerede jobber med. Midlene kan nyttes til operative markedstiltak av alle slag, og med samarbeidspartnere som er naturlige i det enkelte marked. Midlene kan også nyttes sammen med turoperatører. Midlene kan nyttes direkte av destinasjonene i Buskerud eller kanaliseres til valgt landsdelsselskap eller temaselskap når disse finnes. Pott har vært 2 mill årlig i programperioden, og er videreført for 2014/15. Anslag på finansieringsbehov ved landsdelsselskap er 4+1 mill. (Fjell Norge og Østlandet)

3 eksempel Reiselivstrainee. DEFINERTE PROSJEKTER Satsingsområde 1: Bærekraft Bærekraft Tiltak: Målsetting: Finansiering: Ansvar: Bærekraftprosjektet 90 % 90% av alle kommersielle reiselivsbedrifter er miljøsertifisert innen 2016 Politisk vedtak fra 2012 på kr 2,39 mill. Behov for videre finansiering fra juni 2014, men incentiver avsettes som en andel av infrastrukturpott på 1 mill. som overføres IN årlig. IN, BFK, Næringen Bærekraftige destinasjoner Minst 2 destinasjoner i gang i 2014 Geilo og Hemsedal Muligheter i IN Alle

4 Landsdelsselskap/ temaselskap Destinasjonsselskap Gjesteundersøkelser 2014 Fellesgodefinansiering Satsingsområde 2: Organisering og destinasjonsutvikling Organisering og destinasjonsutvikling Beskrivelse: Målsetting: Finansiering: Ansvar: Stimulere til opprettelse av landsdels- Bidra til å nå målet om 4% Finansieres gjennom midler Næring, /temaselskap i tråd med nasjonal økning i utenlandske prioritert/synliggjort i markedsprogram. organisasjoner og reiselivsstrategi. Aktivt delta i arbeid gjestedøgn innen Ellers egeninnsats, og evt. egne BFK med selskapsdannelse næringen ønsker. Tiltak med fokus på kortsiktig bevilgninger til prosjekter, utredninger Bidra til prosesser med næringen for å effekt i antall besøk, samt og tiltak fra søkbare midler. generere organiseringsinitiativ. langsiktig arbeid i valgte Finansieringsbehov fra Kompetansebygging på tema, foredrag markeder. fylkeskommunale og lokale midler hvis mm. landsdelsselskap og større regionale selskap etableres. Stimulere til opprettelse av større destinasjonsselskap i tråd med nasjonal reiselivsstrategi. Aktivt delta i arbeid med selskapsdannelse næringene ønsker. Bidra til prosesser med næringen for å generere organiseringsinitiativ. Kompetansebygging på tema, foredrag mm. Kr ,- stilles til disposisjon for destinasjonene i en søkbar pott. Destinasjonene må søke, og stille med 50% egenfinansiering. Undersøkelser kan gjennomføres i samarbeid med utdanningsinstitusjoner evt. som studentoppgaver, eller via konsulentkjøp. Undersøkelsene skal stilles til rådighet i reiselivsmonitorarbeidet. Organisering av midler til fellesgoder er en vedvarende utfordring som trenger Sikre konkurransekraft og infrastruktur. Kompetanseheving og bevisstgjøring av reiseliv, rolledeling mm Kunnskap om gjestene vil øke kompetansen om kundebehov og gi kunnskap for å målrette markedsarbeidet. Stimulere samspill mellom næring og utdanningsinstitusjoner. Bidra til økt fokus på problemstillingen og kunnskap Egne bevilgninger til prosjekter, utredninger og tiltak fra søkbare midler. Pott fylt på med kr i 2012, etterfylles ved behov Reiselivsmonitorprosjektet stiller sitt instrument og sin innsamlingsmetodikk til rådighet Næring, organisasjoner og BFK BFK, næring, FoU og regionråd - Næringen, BFK, Regionråd,

5 større fokus. om mulige løsninger Organisasjoner, Team Reiseliv

6 Satsingsområde 3: Strategiske allianser Strategiske allianser Målrettet bruk av strategiske allianser bidrar til økt internasjonal konkurransekraft, og innebærer en holdning om at sammen kan vi få til mer. Det er en arbeidsform som gir ny kompetanse og løsninger på viktige utfordringer. Målsettingen er å øke bevisstheten om mulighetene knyttet til strategiske allianser og legge til rette for økt bruk av slike. Tiltak: Beskrivelse: Målsetting: Finansiering: Ansvar: Innsatsstyrken for Distrikts-reiselivets utfordringer Tiltak finansieres av partnerskap etter behov. Alle Samspill mellom reiseliv og landbruk Aktiv mobilisering for å få opp bedriftsnettverk initiativ Opprettet organ ledet av Innovasjon Norge. Skal systematisk generere tiltak for å bedre konkurransesituasjonen for distrikts-reiselivet i Buskerud, med fokus på Hallingdals kommunene, Nore og Uvdal, Sigdal og Krødsherad. Deltagere i innsatsstyrken: IN, BFK, NHO, LO/Fellesforbundet, Regionrådet i Hallingdal, Uvdal Destinasjon, Hallingdal Reiseliv. Opprette arena for samspill mellom reiseliv og landbruk for å skape sterk allianse og mobilisere til samspill og tiltak. Stimulere til prosjekter innenfor bygdenæringer generelt, og produkter innen grønt reiseliv og lokal mat (inkl. drikke) spesielt Arbeidet er igangsatt i 2013, og videreføres i 2014 Stimulere til at det oppstår bedriftsnettverk som kan sikre fremtidsrettet og kommersiell produkt og markedsutvikling, særlig med fokus på distriktsområdene. Markedsutvikling, strategiske allianser og produkt og konseptutvikling. Skal bidra til å skape ny attraksjonskraft nasjonalt og internasjonalt Strategisk allianse for økt konkurranseevne og produktutvikling Skape en arena der næringene møtes og hvor det jobbes målrettet med å få til slike prosjekter og tiltak i fellesskap. Samspill mellom Regionalt næringsprogram (RNP) for landbruket og Først mot fremtiden Strategiske allianser og produkt og konseptutvikling. Skape ny attraksjonskraft nasjonalt og internasjonalt Egeninnsats. Kompetansemidler i landbruket. Enkeltprosjekt som følge av dette i bedrifter IN BU-midler Løpende finansiering Regionrådet for Hallingdal, næringen Buskerud Bondelag, Hanen Buskerud, Fylkesmannens landbruksavd. /IN, BFK IN

7 Satsingsområde 4: Markedsføring og markedsutvikling Markedsføring og markedsutvikling Tiltak: Beskrivelse: Målsetting: Finansiering: Ansvar: Markedsråd Fokus på å styrke markeder som destinasjoner allerede jobber med. Midlene kan nyttes til operative markedstiltak av alle slag, og med samarbeidspartnere som er naturlige i det enkelte marked. Midlene kan også nyttes sammen med turoperatører. Midlene kan nyttes direkte av destinasjonene i Buskerud eller kanaliseres til valgt landsdelsselskap eller temaselskap når disse finnes. Buskerud fylkeskommune prioriterer selskap som samarbeider ved utvelgelse av kandidater til markedsmidler. Markedsmidlene fordeles i halvårlige møter. Bidra til å nå målet om 4% økning i utenlandske gjestedøgn, og 3% i norsk marked innen Tiltak med fokus på kortsiktig effekt i antall besøk, samt langsiktig arbeid i valgte markeder. Årlig finansiering på 2 millioner. Næringen og BFK

8 Satsingsområde 5: Produkt og konseptutvikling Produkt og konseptutvikling Den regionale planen betrakter markeds- og produktutvikling som to sider av samme sak, og skal bidra aktivt til at det utvikles nye tilbud og konsepter som rettes inn mot definerte kundegrupper. Målsettingen er at Buskerud skal bli best på å omsette kundebehov til kjøpbare produkter. Dette skal skape ny attraksjonskraft både nasjonalt og internasjonalt Tiltak: Beskrivelse: Målsetting: Finansiering: Ansvar: Koble reiselivsbedrifter og kunnskapsmiljø/forskere Kan for eksempel være en Tenke-tank, å møte en forsker eller kompetansemegling Å utvikle nye produkter som kan selges til fremtidsrettet betalingsdyktig målgruppe og være med å på å gjøre fjellområdene våre mer attraktive sommer som vinter I partnerskap BFK VRI Hemsedal et Totalkvalitetsprosjekt Et internasjonalt perspektiv Konseptutvikling teknologi og opplevelser Prosjekt med fokus på kundeopplevelsen på destinasjon som en del av VRI Buskerud Utviklingsprogram Hemsedalsløftet i 2014, et utvidet lederutviklingsprogram som videreføres i Prosjekt generert og finansiert i 2013 fra Innovasjon Norge gjennomføres. Fokus på konkurransekraft i enkeltbedrift og destinasjon som helhet. Samarbeid med institusjon, kompetansemiljø og næring internasjonalt. Gjennomføre minst 1 studietur i Norge eller utlandet for å se hvordan andre destinasjoner/regioner/bedrifter jobber med temaer og utfordringer som er relevante for oss Ta initiativ til å etablere et prosjekt basert i teknologi og opplevelser, med fokus på kunnskap og kommersialisering. Stimulere til samspill mellom kompetansemiljø, offentlige aktører og reiselivsnæringen i triple helix. Utvikle samspill mellom reiselivet og utdanningsinstitusjoner. Fremme velfungerende reisemål og innovasjon. Gjennomføre gjesteundersøkelser. Anvende kunnskap til produktutvikling. Internasjonalt samarbeid for å bygge strategiske allianser og øke kunnskapsbasen i prosjektene. Å inspirere reiselivsnæringen til utvikling gjennom å legge opp studieturer i inn- og utland med tydelig definert fokus på tema Å utvikle nye produkter som kan selges til fremtidsrettet betalingsdyktig målgruppe og være med å på å gjøre fjellområdene våre mer attraktive sommer som vinter VRI midler fra Forskningsrådet og BFK vri midler + egenandel næringen. Bedriftsmidler fra IN i 2013 til lederopplæringsprogram Samfinansiering BFK + næring + IN? Finansiering i Forskingsfond, Oslofjord etc. Næring og VRI Buskerud/IN på bedriftstiltak Bfk, næring, IN Hallingdal Reiseliv

9 Satsingsområde 6: Samferdsel Samferdsel Infrastrukturen i Buskerud skal sikre konkurransekraft på lik linje med sammenlignbare regioner og destinasjoner. Samferdselstilbudet skal utvikles på en miljømessig god måte og kundeperspektivet skal ivaretas Tiltak: Beskrivelse: Målsetting: Finansiering: Ansvar: Ringeriksbanen Offentlig transport Chartertrafikk til Leirin Ladestasjon for EL-biler Viktig tiltak for å sikre konkurransekraft for reiselivet i Ringerike og Hallingdal. Påvirkning for å oppnå realisering av prosjektet. Ringeriksbanen er viktig for reiselivet i hele aksen Bergensbanen dekker. Reiselivet ser et behov for bedre koordinering av rutetabeller slik at tog/buss/fly korresponderer For vinteren 2013 er det allerede igangsatt chartertrafikk til Leirin på initiativ fra destinasjonene Geilo, Hemsedal og Beitostølen. Dette skaper muligheter for flere Bedrifter opplever økende etterspørsel etter ladestasjoner ute på destinasjonene. Sikre konkurransekraft og infrastruktur Sikre god tilgjengelighet og tilrettelegging for besøkende Sikre stabilitet og kvalitet i tilbudet, potensiale for vekst Sikre bærekraftig utvikling av destinasjonene også på transport Nasjonal Transportplan, Brukerfinansiering Reiselivsnæringen, regionrådet for Hallingdal, Bfk - Næring, regionråd, Bfk Næringen, Bfk Næring

10 Satsingsområde 7: Kompetanse Kompetanse Kompetanse er den aller viktigste forutsetning for at reiselivet skal ta ut sitt potensial fremover. Utfordringene knyttes til rekruttering av kompetent arbeidskraft, tilgang på markedsinformasjon og forskning som kan gi grunnlag for bedre beslutninger. Aktiviteter i handlingsplanen skal bidra til at reiselivsnæringen betraktes som en kompetansenæring Tiltak: Beskrivelse: Målsetting: Finansiering: Ansvar: Reiselivs trainee Reiselivsopplæring for folkevalgte, administrasjon og organisasjoner Reiselivsmonitor hoved prosjekt Det er en utfordring for reiselivet å skaffe og å holde på kompetent arbeidskraft. Ved å tilby trainee stillinger kan nyutdannede få en god start på karrieren, samtidig som terskelen for økt kompetanse i eget hus blir litt lavere for bedriftene. Høgskolene kan også gjennom studentene de veileder få innspill til forskning og undervisning. Opplæringstiltak for politikere, tilbud om runde til kommuner, organisasjoner mm med kompetansehevende foredrag om reiselivsplanen, roller og tiltak. Utvikle et skreddersydd system for jevnlig måling og analyse av reiselivsnæringen. Todelt utviklingsprosjekt. Nasjonal del knyttet til utvikling av rådatabase, innsamlingssystem og teknisk oppbygging. Regional pilot for Buskerud med utvikling av nye undersøkelser/innsamling, samt utvikling av output, indikatorer, webløsning mm. Prosjektet går ut 2014 For bedriftene: Gi impulser fra reiselivsfaglige miljøer som kan bidra til faglighet, omstilling, utvikling og bedre lønnsomhet for bedriften. For trainee'ene: Gi positive effekter ved å anvende teori i praksis, få verdifull arbeidserfaring og nettverk i reiselivsnæringen. For høgskolene: Gi bedre innsikt i næringens praktiske problemer og formidle verdifulle impulser fra næringslivet inn i undervisningssammenheng. Kompetanseheving og bevisstgjøring av reiseliv, rolledeling mm Planens hovedmål er å være best i landet på kvalitet, verdiskapning og internasjonal konkurransekraft. Dette måles med indikatorer i måleverktøyet. Reiselivsnæringen skal betraktes og utvikles som en kompetansenæring. Utvikling av verktøy for å måle bærekraft. Kunnskap for å styre utvikling. Måle utviklingen av gjestedøgn. Økt kunnskap om gjestene. Kr pr trainee, matches av næringen Bør i 2014 økes for å oppfylle krav om minstelønn ihht tariffavtaler Finansiert i 2012, startet opp i 2013, videreføres i 2014 Finansiert med Bfk midler fra 2012 og 2013 kr 3 millioner (Bfk) + Oslofjordfondet -NHD, IN og SSB. Samarbeid med Nordlandsforskning, Nordland fylkeskommune og reiselivsnæringen i Nordland. Delfinansiering fra regionalt nivå. BFK, næring og høyskole BFK BFK m fl. BFK, HiBu, SSB, NHD og næringen

11 ARENA prosjekt Behov for å skape felles utviklingsprosjekt, kompetansegrunnlag, nettverk av størrelse, klyngeprosjekt, økt innovasjon. Kunnskapen drypper på veldig mange. Hente inn eksisterende kunnskap. Buskerud konferanse Fokus på kunnskapsbasert utvikling bærekraft definerte satsingsområder Det hyttebaserte reiselivet Bruke erfaringer fra VRI prosjektet til å danne grunnlaget for et ARENA prosjekt. KULTUR? Skape en møteplass for reiselivet som er godt tilrettelagt og av høy kvalitet. Kommuner og næringen bør tilegne seg mer kunnskap om hvordan de som aktører kan øke den lokale verdiskapingen IN, næringen IN, BFK, Næringen - Arbeidsgruppe + IN, BFK BFK m.fl. HiBu, BFK, næringen

HANDLINGSPROGRAM 2015

HANDLINGSPROGRAM 2015 HANDLINGSPROGRAM 2015 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Endelig versjon 25 november 2014 Handlingsprogrammet for 2015 bygger videre på arbeidet fra 2012, 2013 og 2014, og er spisset i forhold

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

FØRST MOT 2010-2016. Vedtatt i fylkestinget 29.04.2010. Figur 1.1: Arena for delplanen

FØRST MOT 2010-2016. Vedtatt i fylkestinget 29.04.2010. Figur 1.1: Arena for delplanen FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Kortversjon Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Møtereferat 1 av 5 Vår dato Vår referanse 28.11.2012 2010/3721-1 Utviklingsavdelingen 370 Innkalt av Kristin Helgerud, tlf 32808711 Til stede: Toini Ness (IN), Hege Anita Moen (Kongsberg

Detaljer

Monitorprosjekt -Styringssystem for reiselivsnæringen

Monitorprosjekt -Styringssystem for reiselivsnæringen Monitorprosjekt -Styringssystem for reiselivsnæringen Jan Velvin Oslo 14/2-14 Foto: Hemsedal turistkontor Reiseliv ved HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold har et av landets største og mest kompetente

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Olav Bardalen INSPIRASJON MINGLING. Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.

Olav Bardalen INSPIRASJON MINGLING. Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. Olav Bardalen Velkommen! FØRST MOT FREMTIDEN Olav Bardalen, Innovasjon Norge, er programan-svarlig for den nasjonale på satsningen på nettverksbasert innovasjon og nyskaping i norsk næringsliv. NCE/ ARENAprogrammet

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020. Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020. Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020 Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad Virkeligheten i Norge per i dag sett utenfra med nordiske

Detaljer

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE

Detaljer

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Mange står bak! Utvidet styringsgruppe: LEDER: Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg Hotell/overnatting/konferanse

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Finansiering av reiselivets fellesgoder

Finansiering av reiselivets fellesgoder Finansiering av reiselivets fellesgoder Hvorfor kan ikke vi gjøre som andre land? Ved prosjektleder for HA 04 Rammebetingelser: Bård Jervan, Mimir AS Foredrag på Konferansen om allemannsrettens og friluftslivets

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012

Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012 Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012 Energi Destinasjon Norge Reiseliv er en av fem satsingssektorer Maritim Marin Miljøteknologi Reiseliv Destinasjon

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

90% Sertifisert. Først mot fremtiden. Geilo, 26. og 27. mai 2014. RePlan as Jan Erik Dietrichson

90% Sertifisert. Først mot fremtiden. Geilo, 26. og 27. mai 2014. RePlan as Jan Erik Dietrichson 90% Sertifisert Først mot fremtiden Geilo, 26. og 27. mai 2014 RePlan as Jan Erik Dietrichson Et ambisiøst mål: 90% miljøsertifiserte reiselivsbedrifter innen utgangen av 2016 Kort om prosjektet 90% sertifiserte

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Mandat. Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland

Mandat. Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland Mandat Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland Bedriftene i fokus næringsprogram for Oppland BAKGRUNN Fylkesutvalget vedtok 12.03.13 sak 30/13: «3. Det settes også av 10-15 millioner til et næringsprogram

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Regional plan for Nordfjella

Regional plan for Nordfjella 1 Regional plan for Nordfjella Tema «Reiseliv» Geilo, 28 08 2012 Ragnhild Kvernberg RePlan as / Hallingdal Reiseliv as 2 RePlan as daglig leder/eier Destinasjons-og områdeutvikling Reiselivsplaner/strategier

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling i offentlig sektor 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling Offentlig sektor Pilotprosjekt Desember 2011 mai 2012 i Nord-Trøndelag Utført av TFoU og HiNT Overordnet mål for

Detaljer

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Bakgrunn: Fjellteksten 2003 åpne for mer bruk av verneområdene. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Stortinget har besluttet å opprette regionale forskningsfond med førstegangsutlysning av forskningsmidler i 2010. Buskerud, Telemark, Vestfold

Detaljer

Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR. Status vår 2010. Forslag til kortsiktig løsning 2010. Det har blitt besluttet ulike vedtak i de ulike kommunene.

Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR. Status vår 2010. Forslag til kortsiktig løsning 2010. Det har blitt besluttet ulike vedtak i de ulike kommunene. Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR Hallingdal Reiseliv var i gode og interessante møter med kommunene høsten 2009, der vi søkte om støtte til det regionale reiselivssamarbeidet id gjennom Hallingdal l Reiseliv.

Detaljer

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet:

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet: Komite for næring Sak 018/13 Politikk for marin verdiskaping i Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget slår fast at fiskeri- og havbruksnæringa utgjør det viktigste fundamentet for bosetting

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

FoU-strategi for Telemark 2013-2016

FoU-strategi for Telemark 2013-2016 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 Forskningsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at vi oppdaterer eksisterende kunnskap

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon.

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Bakgrunn Ønsker om samlokalisering av miljø fra bransjen Åpning for Node til Tindved kulturhage gjennom det nye næringshageprogrammet.

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

Prosjekt "Organisering og fellesgodefinansiering for reiselivet i Salten"

Prosjekt Organisering og fellesgodefinansiering for reiselivet i Salten Politisk sekretariat Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2015 37715/2015 2014/1472 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/9 Formannskapet 03.06.2015 Prosjekt "Organisering og fellesgodefinansiering

Detaljer

FØRST MOT FREMTIDEN 26. OG 27. MAI 2014, GEILO INSPIRASJON GRØNN LØNNSOMHET GODE EKSEMPLER LOKAL MAT ENDELIG. Olav Bardalen. Olav Bardalen. Velkommen!

FØRST MOT FREMTIDEN 26. OG 27. MAI 2014, GEILO INSPIRASJON GRØNN LØNNSOMHET GODE EKSEMPLER LOKAL MAT ENDELIG. Olav Bardalen. Olav Bardalen. Velkommen! Olav Bardalen Velkommen! FØRST MOT FREMTIDEN Olav Bardalen, Innovasjon Norge, er programan-svarlig for den nasjonale på satsningen på nettverksbasert innovasjon og nyskaping i norsk næringsliv. NCE/ ARENAprogrammet

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-18

HANDLINGSPLAN 2015-18 HANDLINGSPLAN 2015-18 PR. 11.MAI 2015 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

Destinasjon Norge. Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013. Nærings- og handelsdepartementet

Destinasjon Norge. Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013. Nærings- og handelsdepartementet Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013 Reiseliv er en av fem satsingssektorer Energi Maritim Miljøteknologi Marin Reiseliv Reiseliv skaper store verdier Reiselivsnæringen

Detaljer

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til REISELIVSSEMINAR Produktpakking og VelkommenpåtilHelgeland produktsamarbeid - muligheter og fallgruver SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVORDAN KAN KUNNSKAPSPARKEN BIDRA

Detaljer

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Reiseliv i endring 2. Norge et bærekraftig reisemål 3. Bærekraftig

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

Organisering av reiseliv

Organisering av reiseliv Organisering av reiseliv Om Norge generelt og Hordaland spesielt Stipendiat Solveig Garnes Norsk hotellhøgskole Hvilke spørsmål har du tenkt å stille? Hvorfor har vi i dag nærmere 200 ulike reiselivsorganisasjoner

Detaljer

Landbruksavdelingen. Handlingsplan 2014. for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus

Landbruksavdelingen. Handlingsplan 2014. for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Handlingsplan 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus Utkast nr. 1/2014 Fylkesmannen er statlig sektormyndighet på landbruks- og matområdet og har ansvar for

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2015

Kirkeneskonferansen 2015 Kirkeneskonferansen 2015 Hva må til for å få et økt grenseoverskridende reiselivssamarbeid i nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Reiselivsnæringen en samfunnsøkonomi Transport

Detaljer

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Siv Henriette Jacobsen, fylkesvaraordfører og leder Næringsriket Østfold Oversikt over attraktiviteten til

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

«NYE UTMARKSNÆRINGER» I NORD-TRØNDELAG

«NYE UTMARKSNÆRINGER» I NORD-TRØNDELAG «NYE UTMARKSNÆRINGER» I NORD-TRØNDELAG Fylkesmannens landbruksavdeling, Aino Holst Oksdøl 31.10.2012 TRENDER I REISELIVET (NORSK TURISTUTVIKLING AS: 2012) Økende marked for naturbaserte opplevelser og

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Handlingsplan for Inn på tunet

Handlingsplan for Inn på tunet Handlingsplan for Inn på tunet Grete Gausemel, Fagsamling Inn på tunet, Oslo 9.november 2012 1 2 14. november 2012 Mål for norsk landbruks- og matpolitikk Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping

Detaljer

bærekraftig reisemålsutvikling

bærekraftig reisemålsutvikling BÆREKRAFTIG REISEMÅL VI ER I GANG Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling på Geilo og i Hol kommune 2014 2016 Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling på Geilo og i Hol kommune 2014 2016

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØSTLANDSPROSJEKTET/OSL 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningen skjer i bedrifter, universiteter og høgskoler og institutter

Detaljer

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVA KAN HØGSKOLE-OG FORSKNINGSMILJØET BIDRA MED FOR BEDRIFTENE PÅ HELGELAND? 09.05 Lei en forsker nesten gratis! Informasjon om støtteordninger

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling - høring og offentlig ettersyn av planforslag

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling - høring og offentlig ettersyn av planforslag UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 18.09.2014 Vår referanse: 2014/3687-2 Vår saksbehandler: Deres dato: «REFDATO» Deres referanse: «REF» Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Regional plan for verdiskaping

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 22.08.12

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 22.08.12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-U64 12/810 12/4552 Hilde Dalen 10.07.12 Reisemålsutvikling, fase 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 22.08.12 Rådmannens

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004 Sluttrapportering Lillehammer Campus Fase 1 August 2004 Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Jørstadmoen Garnison, Lillehammer Kunnskapspark, NRK, SOPP Innhold 1 Bakgrunn...3 2. Hovedprosjektets

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2011 2015 Vedtatt i styremøte 14.12.2010 Revidert oktober 2012 INNHOLD FORORD... 3 VISJON... 4 FORRETNINGSIDE:... 4 HOVEDMÅL... 4 FUTURUMS ROLLER... 4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER:...

Detaljer

Strategisk plan for Drammensregionen. Behandlet og anbefalt av Rådet for Drammensregionen, 1. oktober 2008

Strategisk plan for Drammensregionen. Behandlet og anbefalt av Rådet for Drammensregionen, 1. oktober 2008 Strategisk plan for 2008 2011 Behandlet og anbefalt av Rådet for, 1. oktober 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HENSIKTEN MED REGIONSAMARBEIDET... 3 2. REGIONRÅDETS ROLLE... 4 3. RAMMER... 4 4. NÅSITUASJON...

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra Tidspunkt 08:30 Aktivitet Kaffe og registrering 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra 09:10 Betingelser, krav og forventninger

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Flyturisme fra England og Nederland

Flyturisme fra England og Nederland Saknr. 15/7156-8 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Flyturisme fra England og Nederland Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Flyturisme fra England og Nederland er viktig strategisk

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Lise Fotland Aaseng Innovasjon Norge Anne Dorte Carlson Prosessveileder Merket for Bærekraftig reiseliv Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Bærekraftig utvikling

Detaljer

Erling Bergsaker NORSKOG

Erling Bergsaker NORSKOG Hvordan sikre FoUengasjement i skogbruket? Erling Bergsaker NORSKOG Tilnærming Hva er dagens ordninger? Hvordan er disse tilpasset hverandre og behovet? Hva bør gjøres for å bedre situasjonen? Hva har

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Høgskolen i Buskerud

Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Buskerud Profil Ringerike: Handelshøyskolen Økonomi og ledelsesutdanninger IT-utdanninger Reiselivssenter Juridiske fag Pedagogisk utdanning Lektorutdanninger Videreutdanningssenter Utvikling

Detaljer

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet har som formål å stimulere utviklingen i næringsklynger, basert på samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi?

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi? Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning - hvor står vi og hvor går vi? FORNY-forum, Trondheim 6.mai 2015 Anne Kjersti Fahlvik Bursdagsfeiring for vital 20-åring - erfaren,

Detaljer