2/14. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVALG (AU) Torsdag 13. mars kl 12:30 16:30 i møterom Schjelderup

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2/14. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVALG (AU) Torsdag 13. mars kl 12:30 16:30 i møterom Schjelderup"

Transkript

1 2/14 SAKSLISTE TIL SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVALG (AU) Torsdag 13. mars kl 12:30 16:30 i møterom Schjelderup F U L L M A K T S S A K E R 9/14 Søknad fra Sofie Heien om kr ,- i støtte til frivillig arbeid i Sri Lanka. Vedtak: Søknad avslås. 10/14 Søknad om sponsorstøtte til Emmauskonferansen 2014 Vedtak: Søknad avslås. 11/14 Søknad om støtte til revygruppa Psykolosjen Vedtak: Søknad innvilget med kr 5.000,- V E D T A K S S A K E R Referat fra møtet (1/14). Høringsliste Vedtaksprotokoll 8/14 Tilskudd til lokalavdelingene 2014./. Vedlagt saksnotat. Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv.: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Bjørn Trygve Kristensen Søknadsbaserte midler fordeles mellom lokalavdelingene i tråd med vedlagte forslag. Det inndras ikke midler fra noen av lokalavdelingene.

2 12/14 Nye utfyllende bestemmelser for spesialiteten i organisasjonspsykologi./. Vedlagt saksnotat. Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv.: Forslag til vedtak: Birgit Aanderaa Per A. Straumsheim Forslag til nye utfyllende bestemmelser for spesialiteten i organisasjonspsykologi sendes SST for godkjenning. 13/14 Vedlikeholdsaktivitet for seniorspesialister./. Vedlagt saksnotat. Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv.: Forslag til vedtak: Birgit Aanderaa Eva Danielsen Det gis ikke dispensasjon fra vedlikeholdskrav for psykologspesialister over 70 år. 14/14 Nominasjon til S-EAC for Work and Organisational Psychology./. Vedlagt saksnotat. Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv.: Forslag til vedtak: Birgit Aanderaa Ole Tunold Per A. Straumsheim foreslås som administrativ ressursperson for Specialised European Awarding Committee (S-EAC) for Work and Organisational Psychology. 15/14 Oppfølging av ledersamling, 10. februar 2014./. Vedlagt saksnotat. Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv.: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Ole Tunold Per A. Straumsheim foreslås som administrativ ressursperson for Specialised European Awarding Committee (S-EAC) for Work and Organisational Psychology. 16/14 Prinsipper for tilskudd til lokalavdelingene./. Vedlagt saksnotat. Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv.: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Ole Tunold Utformes i møtet

3 17/14 Saker til SST 10. april 2014./. Vedlagt saksnotat. Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv.: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Ole Tunold Agenda for sentralstyret settes opp i tråd med diskusjonen i møtet. 18/14 Ny visuell profil for Norsk Psykologforening./. Vedlagt saksnotat. Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv.: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Gøril Wiker Presentasjonen tas til orientering. 19/14 Undersøkelse blant kommunalt ansatte psykologer Muntlig orientering. Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv.: Forslag til vedtak: Rune Frøyland Joakim Solhaug Presentasjonen tas til orientering 20/14 Hovedsatsingsområdet : Visjon og mål./. Vedlagt saksnotat. Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv.: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Andreas Høstmælingen Vedtas i møtet. 21/14 Spesialiteten i psykoterapi to sett utfyllende bestemmelser?./. Vedlagt saksnotat. Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv.: Forslag til vedtak: Birgit Aanderaa Per A. Straumsheim AU støtter at det kan utarbeides ulike utfyllende bestemmelser til spesialiteten i Psykoterapi tilpasset de aktuelle terapiutdanningene.

4 22/14 Hovedsatsingsområdet : Videre arbeid i sekretariatet./. Vedlagt saksnotat. Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv.: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Andreas Høstmælingen AU tar notat til orientering. Prosjektplan utarbeides til juni. Eventuelt

5

6

7

8

9 Norsk Psykologforening AU sak 08/14 SAKSNOTAT Til: Arbeidsutvalget (AU) Politisk ansvarlig: Tor Levin Hofgaard Saksbehandler: Bjørn T. Kristensen Dato: Saken er tidligere behandlet i: Ikke tidligere behandlet Emne: Tilskudd til lokalavdelingene 2014 I budsjett for 2014 er det satt av 1,4 MKR som tilskudd til lokalavdelingene. Regelverket sier at 30 % av dette kr skal fordeles etter søknad. Etter informasjon til lokalavdelingene (utsendt desember 2013) er det kommet inn søknader fra 14 lokalavdelinger på til sammen kr Korte kommentarer til hver søknad og oversikt over tilskudd m.m. følger vedlagt. Vedlagte tabell inneholder forslag til fordeling i første tallkolonne. Forslag til vedtak: Søknadsbaserte midler fordeles mellom lokalavdelingene i tråd med vedlagte forslag. Det inndras ikke midler fra noen av lokalavdelingene. 1

10 Tilskudd til lokalavdelingene 2014 For 2014 er det kommet inn søknader om tilskudd fra 14 av de 19 lokalavdelingene. Det søkes om til sammen kr , mens tilgjengelig beløp er på kr Søknadene overskrider altså tilskuddet med 67 %. Dette innebærer at i alle fall en del av lokalavdelingene må få lavere tilskudd enn de har søkt om, til tross for at totalt tilskuddsbeløp ble økt fra 1,3 til 1,4 MKR i budsjettet for Det søknadsbaserte tilskuddet er tenkt brukt til forskjellige formål. Et av hensynene er å kunne gi ekstra midler til de lokalavdelingene som har aktiviteter der det er lange avstander mellom stedene der medlemmer og tillitsvalgte bor. Det skal også være mulig å søke om ekstra midler for lokalavdelinger der aktiviteten har vært lav en periode, når formålet er å bygge opp et høyere aktivitetsnivå. På den annen side er det mange lag som har et imponerende høyt aktivitetsnivå allerede, men som har ambisjoner som overstiger de midler som er til disposisjon. For å vurdere fordelingen mellom avdelingene, er det i forslaget også tatt et visst hensyn til andelen av totalt søknadsbasert tilskudd og andelen av medlemsmassen. I forslaget er det også til en viss grad vurdert hvor mye ubrukte midler lokalavdelingene allerede har stående, i den grad vi har slike opplysninger. Gjennomgang av de enkelte lokalavdelingene: Akershus: Det søkes om kr , mens det foreslås kr Foreslått beløp utgjør en høyere prosent av søknadsbasert tilskudd enn avdelingens medlemsmasse. Her er det viktig å være oppmerksom på at deler av aktiviteten det søkes om midler til, skjer i samarbeid med Oslo lokalavdeling. Aust-Agder lokalavdeling har ikke søkt om ekstra tilskudd. Buskerud lokalavdeling har ikke søkt om ekstra tilskudd. Finnmark: Det søkes om kr , mens det foreslås kr Forslaget gir et beløp som er betydelig høyere enn andel av medlemsmassen. Dette er kanskje den avdelingen som har størst utfordringer når det gjelder reisetid og -utgifter. Hedmark: Det søkes om kr , mens det foreslås kr Dette utgjør også en vesentlig høyere andel av tilgjengelig beløp enn medlemsmassen skulle tilsi. Dette er også en lokalavdeling der avstandene er store, med tilsvarende reiseutgifter. Hordaland: Det søkes om kr Dette utgjør over 27 % av tilgjengelig beløp, og virker helt umulig å godta. Det foreslås kr , som tilsvarer de 15 % som er Hordalands andel av medlemsmassen. Lokalavdelingen sitter med kr i midler ved årsskiftet. Møre og Romsdal: Det søkes om kr , og foreslås samme beløp. Beløpet er i seg selv beskjedent, og dette er et fylke med geografiske utfordringer. 2

11 Nord-Trøndelag: Avdelingen søker om kr 9 000, og det foreslås innvilget. Nordland: Lokalavdelingen ber om kr Det tilsvarer 16,7 % av totalt tilskudd, mens de har 2,5 % av medlemsmassen. Selv om dette også er en avdeling med geografiske utfordringer, foreslås å gi et beløp på kr Avdelingen sitter med over kr i midler ved siste årsskifte. Oppland: Det søkes om kr og foreslås kr Også her er foreslått beløp betydelig høyere enn medlemsandelen. Oslo: Her foreslås det å gi kr , som er kr lavere enn det avdelingen har søkt om. Rogaland: Her foreslås også å gi samme beløp (kr ) som avdelingen søker om. Det lave beløpet det søkes om har nok noe å gjøre med at avdelingen sitter med over kr i midler ved siste årsskifte. Sogn og Fjordane lokalavdeling har ikke søkt om tilskudd. I følge telefonsamtale bygger dette på en misforståelse fra deres side, men det kan foreløpig se ut som om de kan greie seg med basistilskudd (kr ) pluss det de har i banken (kr ) Sør-Trøndelag lokalavdeling har ikke søkt om tilskudd. Telemark: Det søkes om kr og foreslås kr forslaget innebærer en vesentlig høyere andel av tilgjengelig beløp enn medlemsmassen tilsier, men dette er også en avdeling med visse geografiske utfordringer. Troms: Det søkes om kr og foreslås kr Foreslått beløp tilsvarer den andelen lokalavdelingen har av medlemsmassen. Dette fylket har også store avstander som utfordring. Vest-Agder: Det foreslås å gi kr , noe som tilsvarer beløpet det søkes om. Vestfold lokalavdeling har ikke søkt om tilskudd. Østfold: Det søkes om kr og foreslås kr Inndragning av midler For de lokalavdelingene vi har regnskapstall for, er det særlig Hordaland som sitter med mye. Etter regelverket er det anledning til å inndra over kr fra dem. Imidlertid ligger aktivitetsnivået prisverdig høyt, og det foreslås å gi tilskudd som er betydelig lavere enn det de ber om. Det kan derfor virke rimelig å la avdelingen beholde de midlene de har. Kolonnen «EK » viser antatt beholdningen av likvider ved slutten av året. Denne listen er langt fra komplett siden det mangler innrapportering fra mange lokalavdelinger. Tilsvarende synspunkter kan gjøres gjeldende for flere avdelinger. Siden hovedmålet med inndragningsmuligheten er å hindre at midler samler seg opp i lokalavdelingene uten å gi basis for aktivitet, foreslås det heller ikke i år å inndra noe fra noen av avdelingene. 3

12 Forslag til fordeling av kr i søknadsbaserte tilskudd Følgende tabell viser i tallkolonne 1forslag til fordeling av søknadsbaserte tilskudd: Søknads basert tilskudd Søkn.bas tilskudd i 2013 Prosent av søkn.bas tilskudd Har søkt EK Basistilskudd Basistil- Sum Søknad Prosent Lokalavdeling: om Diff I skudd II tilskudd i 2013 av medl Akershus ,9 % 10,6 % Aust-Agder ,0 % 1,4 % Buskerud ,0 % 4,5 % Finnmark ,2 % 0,8 % Hedmark ,7 % 2,3 % Hordaland ,3 % 15,0 % Møre og Romsdal ,8 % 2,6 % Nord- Trøndelag ,1 % 1,3 % Nordland ,8 % 2,5 % Oppland ,8 % 1,8 % Oslo ,0 % 24,1 % Rogaland ,1 % 6,1 % Sogn og Fjordane ,0 % 0,9 % Sør-Trøndelag ,0 % 9,7 % Telemark ,8 % 2,1 % Troms ,1 % 5,2 % Vest-Agder ,8 % 2,0 % Vestfold ,0 % 3,5 % Østfold ,8 % 3,6 % Sum ,00 % 100,0 % 4

13 Norsk Psykologforening AU sak 12/14 SAKSNOTAT Til: Arbeidsutvalget (AU) Politisk ansvarlig: Saksbehandler: Birgit Aanderaa Per A Straumsheim Dato: Saken er ikke tidligere behandlet Emne: Nye utfyllende bestemmelser for spesialiteten i organisasjonspsykologi Spesialistutvalget i organisasjonspsykologi har de siste 2 årene arbeidet fram en ny målbeskrivelse og utfyllende bestemmelser for spesialiteten. En forutsetning for arbeidet har vært at utdanningen skal tilfredsstille kravene i det europeiske spesialistsertifikatet for arbeids og organisasjonspsykologi. Dette vil si at utdanningen i større grad baseres på en kompetansemodell der veileder, i tillegg til tradisjonell veiledning, skal vurdere hvorvidt psykologen under utdanning har nådd kompetansemålene for utdanningen. I denne vurderingen inngår to innleveringsarbeider (beskrivelse av konsulentsyklus) der psykologen beskriver kompetanse nødvendig for å løse sine organisasjonspsykologiske arbeidsoppgaver. Arbeidene leveres midtveis og ved slutten av utdanningsperioden. Forslag til vedtak: Forslag til nye utfyllende bestemmelser for spesialiteten i organisasjonspsykologi sendes SST for godkjenning. Vedlegg: Utfyllende bestemmelser for spesialiteten i organisasjonspsykologi (forslag) 1

14 Vedlegg: Utfyllende bestemmelser for spesialiteten i organisasjonspsykologi (forslag) Definisjon Organisasjonspsykologi er en vitenskapelig disiplin som omhandler organisasjoners liv og fungering med utgangspunkt i sosialpsykologisk teori. Senere har også utviklings, personlighetsog kognitiv psykologi preget faget. Organisasjonspsykologien er det eldste området av anvendt psykologi, men har også utviklet seg til en distinkt psykologisk disiplin med egne teorier og modeller. Organisasjonspsykologiens formål er å bidra til utvikling av effektive og bærekraftige organisasjoner som skaper verdier for arbeidstakere, eiere og samfunn. Organisasjonspsykologi tematiseres i to hovedfelt 1. Organisasjonsfeltet handler om samspillet mellom mennesker, ressurser, teknologi og systemer, og om hvordan organisasjonen når sine mål. Viktige tema er for eksempel kommunikasjon, beslutningstaking, ledelse, samspill, konflikt, organisasjonskultur og organisasjonsutvikling. 2. Personalfeltet som handler om relasjonen som utvikles mellom den ansatte og organisasjonen. Viktige tema er for eksempel seleksjon og rekruttering, ferdigheter og kompetanse, vurdering og belønning. Norsk Psykologforening har vedtatt Prinsipperklæringen for Evidensbasert psykologisk praksis (EBPP) som er en oversettelse av American Psychological Association Policy Statement on Evidence Based Practice in Psychology. All psykologvirksomhet og all utdanning forutsettes å basere seg på denne prinsipperklæringen. Anvendt organisasjonspsykologi har til hensikt å fremme verdiskapning og å påvirke faktorer som hemmer verdiskapning. Organisasjonspsykologen har et overordnet strategisk perspektiv som gir grunnlag for bærekraftig utvikling. Profesjonell utøvelse av yrket som organisasjonspsykolog krever en kombinasjon av spesialisert kunnskap, ferdigheter og holdninger, inkludert bevissthet om grense for egen kompetanse. Disse utvikles i spesialistutdanningen gjennom kurs, praksis, veiledning og skriftlig arbeid. Praksis Det kreves minst 5 årsverk praksis som psykolog. Praksis kan være fra individuelt arbeid og arbeid med grupper/organisasjon. 4 av de 5 praksisårene til spesialiteten skal omfatte organisasjonspsykologiske oppgaver. Minimum 3 år skal ha karakter av anvendt organisasjonspsykologi overfor klientgrupper, organisasjoner eller sosiale systemer. Inntil 1 år av den totale praksistiden kan bestå av forsknings og utredningsarbeid innen organisasjonspsykologi. Hovedregelen er at psykologen under utdanning skal ha praksis fra minst 2 arbeidssteder. Unntak for dette kan kun gis dersom psykologen kan dokumentere en variert praksis. 2

15 I løpet av praksistiden skal psykologen ha fått erfaring med varierte arbeidsoppgaver. Eksempler på slike arbeidsoppgaver er: Ledelse og lederutvikling Organisasjonsutvikling Teamutvikling Veiledning og utviklingsarbeid Personalutvikling Konflikthåndtering Arbeidsmiljøspørsmål Konsultasjon, ovenfor individer, gruppeprosesser og på organisasjonsnivå Bemanning, seleksjon og rekruttering Prosjektarbeid HMS arbeid Psykolog under spesialisering skal ha arbeidet med enkeltindivider, grupper og organisasjoner. Det forutsettes en bred praksis. Veiledning Minst 180 timer veiledning skal være knyttet til praksis i organisasjonspsykologi. Veileder skal være spesialist i organisasjonspsykologi, eller annen spesialist med bred erfaring innen fagområdet. Etter individuell søknad kan psykologen få forhåndsgodkjent veiledning av erfaren psykolog som ikke er spesialist i inntil 120 timer. Av de 180 timene veiledning skal psykologen ha minimum 40 timer individuell veiledning. Det anbefales at inntil 20 timer av de 180 timene veiledning knyttes til det skriftlige arbeidet. Veiledningen skal ta utgangspunkt i psykologens egne erfaringer. Den skal belyse et bredt spekter av problemstillinger som er relevante for praksisen. Veiledningen skal også berøre organisasjonsmessige forhold, som samarbeid med andre faggrupper, ledelse og ansvarsforhold, og fagetiske problemstillinger. Psykologens utvikling blir vurdert av veileder(e) underveis i utdanningen og til slutten. Kriteriene for vurderingen ligger i beskrivelsen av forventet læringsutbytte i målbeskrivelsen. Se egen beskrivelse av konsulentsyklus for krav til innleveringsarbeid under veiledning. Obligatorisk kurs Kurssekvensen på minimum 128 timer, fortrinnsvis i en fast gjennomgående gruppe, skal ta utgangspunkt i de læringsutbyttebeskrivelsene som er gitt i måldokumentet for spesialiteten. Målsettingen med kurssekvensen er å gi psykologen under videreutdanning det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for å imøtekomme praksiskravene. 3

16 Kurs holdt av andre enn Norsk Psykologforening kan søkes ekvivalert. De vil da bli vurdert etter individuell søknad med utfyllende dokumentasjon om faglig innhold, kursholders kompetanse, og antall deltakere og deres bakgrunn. 4

17 Utfyllende bestemmelser for spesialiteten i organisasjonspsykologi Definisjon Organisasjonspsykologi er en vitenskapelig disiplin som omhandler organisasjoners liv og fungering med utgangspunkt i sosialpsykologisk teori. Senere har også utviklings, personlighetsog kognitiv psykologi preget faget. Organisasjonspsykologien er det eldste området av anvendt psykologi, men har også utviklet seg til en distinkt psykologisk disiplin med egne teorier og modeller. Organisasjonspsykologiens formål er å bidra til utvikling av effektive og bærekraftige organisasjoner som skaper verdier for arbeidstakere, eiere og samfunn. Organisasjonspsykologi tematiseres i to hovedfelt 1. Organisasjonsfeltet handler om samspillet mellom mennesker, ressurser, teknologi og systemer, og om hvordan organisasjonen når sine mål. Viktige tema er for eksempel kommunikasjon, beslutningstaking, ledelse, samspill, konflikt, organisasjonskultur og organisasjonsutvikling. 2. Personalfeltet som handler om relasjonen som utvikles mellom den ansatte og organisasjonen. Viktige tema er for eksempel seleksjon og rekruttering, ferdigheter og kompetanse, vurdering og belønning. Norsk Psykologforening har vedtatt Prinsipperklæringen for Evidensbasert psykologisk praksis (EBPP) som er en oversettelse av American Psychological Association Policy Statement on Evidence Based Practice in Psychology. All psykologvirksomhet og all utdanning forutsettes å basere seg på denne prinsipperklæringen. Anvendt organisasjonspsykologi har til hensikt å fremme verdiskapning og å påvirke faktorer som hemmer verdiskapning. Organisasjonspsykologen har et overordnet strategisk perspektiv som gir grunnlag for bærekraftig utvikling. Profesjonell utøvelse av yrket som organisasjonspsykolog krever en kombinasjon av spesialisert kunnskap, ferdigheter og holdninger, inkludert bevissthet om grense for egen kompetanse. Disse utvikles i spesialistutdanningen gjennom kurs, praksis, veiledning og skriftlig arbeid. Praksis Det kreves minst 5 årsverk praksis som psykolog. Praksis kan være fra individuelt arbeid og arbeid med grupper/organisasjon. 4 av de 5 praksisårene til spesialiteten skal omfatte organisasjonspsykologiske oppgaver. Minimum 3 år skal ha karakter av anvendt organisasjonspsykologi overfor klientgrupper, organisasjoner eller sosiale systemer. Inntil 1 år

18 av den totale praksistiden kan bestå av forsknings og utredningsarbeid innen organisasjonspsykologi. Hovedregelen er at psykologen under utdanning skal ha praksis fra minst 2 arbeidssteder. Unntak for dette kan kun gis dersom psykologen kan dokumentere en variert praksis. I løpet av praksistiden skal psykologen ha fått erfaring med varierte arbeidsoppgaver. Eksempler på slike arbeidsoppgaver er: Ledelse og lederutvikling Organisasjonsutvikling Teamutvikling Veiledning og utviklingsarbeid Personalutvikling Konflikthåndtering Arbeidsmiljøspørsmål Konsultasjon, ovenfor individer, gruppeprosesser og på organisasjonsnivå Bemanning, seleksjon og rekruttering Prosjektarbeid HMS arbeid Psykolog under spesialisering skal ha arbeidet med enkeltindivider, grupper og organisasjoner. Det forutsettes en bred praksis. Veiledning Minst 180 timer veiledning skal være knyttet til praksis i organisasjonspsykologi. Veileder skal være spesialist i organisasjonspsykologi, eller annen spesialist med bred erfaring innen fagområdet. Etter individuell søknad kan psykologen få forhåndsgodkjent veiledning av erfaren psykolog som ikke er spesialist i inntil 120 timer. Av de 180 timene veiledning skal psykologen ha minimum 40 timer individuell veiledning. Det anbefales at inntil 20 timer av de 180 timene veiledning knyttes til det skriftlige arbeidet. Veiledningen skal ta utgangspunkt i psykologens egne erfaringer. Den skal belyse et bredt spekter av problemstillinger som er relevante for praksisen. Veiledningen skal også berøre organisasjonsmessige forhold, som samarbeid med andre faggrupper, ledelse og ansvarsforhold, og fagetiske problemstillinger. Psykologens utvikling blir vurdert av veileder(e) underveis i utdanningen og til slutten. Kriteriene for vurderingen ligger i beskrivelsen av forventet læringsutbytte i målbeskrivelsen. Se egen beskrivelse av konsulentsyklus for krav til innleveringsarbeid under veiledning. Obligatorisk kurs Kurssekvensen på minimum 128 timer, fortrinnsvis i en fast gjennomgående gruppe, skal ta utgangspunkt i de læringsutbyttebeskrivelsene som er gitt i måldokumentet for spesialiteten.

19 Målsettingen med kurssekvensen er å gi psykologen under videreutdanning det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for å imøtekomme praksiskravene. Kurs holdt av andre enn Norsk Psykologforening kan søkes ekvivalert. De vil da bli vurdert etter individuell søknad med utfyllende dokumentasjon om faglig innhold, kursholders kompetanse, og antall deltakere og deres bakgrunn.

20 Norsk Psykologforening AU sak 13/14 SAKSNOTAT Til: Politisk ansvarlig: Saksbehandler: AU Birgit Aanderaa, visepresident Eva Danielsen, spesialrådgiver Dato: 13.mars 2014 Saken er ikke tidligere behandlet før. Emne: Vedlikeholdsaktivitet for seniorspesialister Bakgrunn: Det vil i de nærmeste årene bli mange eldre psykologer blant spesialistene. Sekretariatet har fått henvendelse fra et seniormedlem angående krav om vedlikeholdsaktivitet til spesialiteten. Vedkommende ønsker at det gis dispensasjon fra vedlikeholdskrav for spesialister som er seniorer. Det er i enkelte sammenhenger ønskelig å bruke spesialisttittelen selv om man er pensjonist og tar oppdrag som frilanser/selvstendig næringsdrivende. Argumenter for å gi dispensasjon fra vedlikeholdskrav for spesialister over 70 år. Lang praksis og faglig erfaring skulle være god nok faglig kvalitetssikring Den faglige aktiviteten blir ofte lavere med alderen og dermed har seniorspesialister lavere inntjening Det er ingen arbeidsgiver som betaler for kurs og konferanser Det er uverdig å bli fratatt en tittel i høy alder Argumenter mot å gi dispensasjon fra vedlikeholdskrav for spesialister over 70 år Årsaken til krav om vedlikehold er at aktivitetene skal opprettholde, forbedre og utvide spesialistens kompetanse dette er grunnlaget for å kunne beholde tittelen. Vil man være spesialist må man holde seg oppdatert, den faglige utviklingen stopper ikke Vedlikehold/oppdatering trengs uansett hvor gammel man er Psykologforeningen har ansvar for å sikre kvaliteten på spesialisttjenestene

21 Hvis det blir åpnet opp for dispensasjon for spesialister over 70 år, vil det gi andre grupper argumenter for å søke om dispensasjon Sekretariatet har ikke hjemmel til å se bort fra vedlikeholdskrav for seniorspesialister, det vil derfor være nødvendig å få en politisk avklaring i AU. Forslag til vedtak: Det gis ikke dispensasjon fra vedlikeholdskrav for psykologspesialister over 70 år.

22 Norsk Psykologforening AU sak xx/14 SAKSNOTAT Til: Politisk ansvarlig: Saksbehandler: Sentralstyrets arbeidsutvalg Birgit Aanderaa Ole Tunold Dato: Saken er ikke tidligere behandlet Emne: Nominasjon til S EAC for Work and Organisational Psychology Saken gjelder: Nominasjon til Specialised European Awarding Committee (S EAC) for Work and Organisational Psychology. Nominasjonsinvitasjonen (vedlagt) redegjør kort for komiteens rolle og sammensetning. Det bes spesielt om at medlemmene av den provisoriske S EAC videreføres i den nye, permanente komiteen. Per Straumsheim spilte en sentral rolle i den provisoriske S EAC en. Blant annet har han blitt brukt som ressursperson overfor EAWOP og foredragsholder på diverse konferanser om dette spesialistsertifikatet. Norge har som hittil eneste land harmonisert sin egen spesialistutdanning (i organisasjonspsykologi) med EuroPsy s spesialistsertifikat slik at spesialistutdanningen automatisk kvalifiserer for sertifikatet. Han har også vært prosjektleder for organisasjonspsykologiprosjektet vedtatt av AU i februar Per Straumsheim er derfor det opplagte nominasjonsvalget for Psykologforeningen, men nominasjonen vil dessverre være i strid med EFPAs statutter som setter begrensninger for representasjon i foreningens organer: «10.8. The European Awarding Committee (EAC) consists of a Chairperson and up to twelve other Members, nominated by the Member Associations and appointed by the Executive Council, who must all be psychologists and come from different countries.» Selv om dette punktet eksplisitt gjelder EAC er det neppe noen forskjell i kravet til sammensetningen av S EAC. 1

23 Det foreslås derfor at Per Straumsheim tilbys S EAC som administrativ ressursperson/ekspert for komiteen. Dette gir nok ikke stemmerett, men det vurderes å ha begrenset betydning i denne sammenhengen. Alternativet er å nominere en organisasjonspsykolog som er medlem av Psykologforeningen. Dette ville være i strid med EFPAs eksplisitte ønske om at medlemmene av den provisoriske S EAC en videreføres i den permanente komiteen. I dag ses ingen tydelige kandidater til denne funksjonen med tilnærmelsesvis de samme kvalifikasjoner. Det er også i Psykologforeningens interesse å være tett på utviklingen av organisasjonspsykologi i Europa. Tradisjonelt er det SST som godkjenner nominasjoner til EFPA organer. Fristen for denne nominasjonen er allerede 15. mars og invitasjonen forelå først 17. februar. AU anses kompetent til å fremme forslag til deltagelse i S EAC W/O på selvstendig grunnlag. Forslag til vedtak: Per A. Straumsheim foreslås som administrativ ressursperson for Specialised European Awarding Committee (S EAC) for Work and Organisational Psychology. Vedlegg: Call for nominations to the new Specialised European Awarding Committee (S EAC) for Work and Organisational Psychology 2

24 EFPA EMC 3/2014 : Call for nominations to the new Specialised European Awarding Committee (S EAC) for Work and Organisational Psychology To the presidents of EFPA s member associations, (copy to EAC, the provisional S_EAC W&O and EAWOP) Dear Colleagues, As agreed at the General Assembly in July 2013 in Stockholm we are now extending the EuroPsy structure of EAC (European Awarding Committee) and NACs (National Awarding Committees) with a second S EAC W&O and later new S NACs W&O in order to award the EuroPsy Specialist Certificate for Work and Organisational Psychology. Vacancies : This is a call for nominations to our member associations for up to (chair) vacancies to the S EAC Work and Organisational Psychology The members will be appointed by the Executive Council. The Pilot on the Specialist Certificate for Work and Organisational psychology ended in May 2013 and was led by a Provisional S EAC chaired by Salvatore Zappala and consisting of nearly all EAWOP members. According to the EuroPsy regulations, the members of the S EAC have to be nominated by EFPA s member associations. However member associations are advised to consult with EAWOP and preferably include in their nominations the five former members of the Provisional S EAC in order to guarantee the continuity of experience and the transfer of learning. Members of the Provisional SEAC W&O which led the Pilot project were: Marco Depolo (Italy) Henry Honkanen (Finland) Lourdes Munduate (Spain) Per Straumsheim (Norway) Stephen Woods (UK) and Salvatore Zappala (chair) Term and profile: Members are appointed by the Executive Council for a term of up to four years, once renewable as specified in article 19d of the new EuroPsy Regulations 2013 (attached) They shall each be from a different country within EFPA They shall be representative of the range of practice in the domain, and including at least one member who is based in a university There shall be overlap/co ordination with EAC (possible overlapping member or a liaison) Members of the S_EAC W&O can t be members of future S_NACs W&O Meetings: Initially, the S EAC will meet about 2 times/year in Brussels. The intention is future meetings will be 'virtual' ( or teleconference) with an annual meeting in Brussels. The EuroPsy budget of EFPA foresees refunding of the costs for travel and hotel accommodations for the members of the EAC and S EAC s to attend these meetings. 3

25 Nominations: Please send nominations (name and personal address) together with CV indicating professional context and academic and/or professional perspective to the head office of EFPA by March 15, On behalf of the Executive Council Best regards Robert Roe EFPA President 4

26 Norsk Psykologforening AU sak 15/14 SAKSNOTAT Til: Politisk ansvarlig: Saksbehandler: Sentralstyrets arbeidsutvalg Tor Levin Hofgaard Ole Tunold Dato: Saken er ikke tidligere behandlet Emne: Oppfølging av ledersamling, 10. februar 2014 Ledersamlingen hadde følgende program: Hovedsatsingsområdet Presentasjon ved presidenten Lokal gjennomføring av Psykologforeningens politikk Innledning ved presidenten, med påfølgende diskusjon. Stikkordsreferat vedlagt Helsenorge etter valget Presentasjon ved visepresident Sekretariatets oppgaver Presentasjon ved sekretariatet LM vedtak om Spesialistutdanningen Presentasjon ved visepresident Den Store Psykologprisen Innmeldt og presentert av Oslo lokalforening Rydding i Psykologforeningens medlemsregister Innmeldt og presentert av Oslo lokalforening, redegjørelse fra generalsekretær. Enighet om revidert praksis heretter: Lokalavdelingene tilsendes oppdaterte medlemslister hver annen måned, etter standard oppsett. De forelegges også en oversikt over alle listevariabler som kan bestilles fra medlemsregisteret spesielt og etter behov. Flere psykologer i ledelse lokal nettverksbygging Presentasjon ved Erlend Wittrup Djup, Hedmark lokalavdeling, med påfølgende plenumsdiskusjon 1

6/11. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. desember 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler lunsj i Statholderens mat og vinkjeller

6/11. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. desember 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler lunsj i Statholderens mat og vinkjeller 6/11 SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. desember 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler lunsj i Statholderens mat og vinkjeller 83/11 Godkjenning av referat fra sentralstyremøte (5/11)./. Referat

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering IS-1565 PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering Heftets tittel: Psykologer i kommunene barrierer og tiltak for økt rekruttering Utgitt: Juni 2008 Bestillingsnummer: IS-1565 Utgitt

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE DISPOSISJON 1. Utvalget, bakgrunn og hjemmel for oppnevning, mandat, medlemmer. 2. Sammendrag av utredningens konklusjoner 3. Tidligere norske utredninger er situasjonen

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

LANDSMØTET 2010. Landsmøtesakene

LANDSMØTET 2010. Landsmøtesakene LANDSMØTET 2010 Landsmøtesakene 1 Innhold Sak 3 Beretninger... 4 Sak 4 Regnskap... 5 Sak 5 Utnevning av æresmedlem... 6 Sak 6 Psykologforeningens prinsipprogram... 8 Sak 7 Reglementsendringer for spesialistutdanningen...

Detaljer

Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge

Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge I denne studien som Nordlandsforskning AS har gjennomført på oppdrag for Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet, har rådmenn, barnevernledere, representanter

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder

OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder Landsforeningen Landsforeningen for oppsøkende for oppsøkende sosialt sosialt ungdomsarbeid ungdomsarbeid Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

Karriereveiledning med livslangt perspektiv

Karriereveiledning med livslangt perspektiv Karriereveiledning med livslangt perspektiv Tverrsektoriell koordinering av karriereveiledningstjenestene på regionalt og nasjonalt nivå Rapport fra en tverrdepartemental arbeidsgruppe ledet av KD, med

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer