OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Saksnr Innhold PS 88/14 Referatsaker PS 89/14 Godkjenning av protokoll PS 90/14 Anmodning om bosetting av flyktninger Levanger kommune PS 91/14 Økonomisk støtte og sponsoravtaler - forslag til oppdaterte kriterier PS 92/14 Overdragelse av aksjer - 3kanten IT AS PS 93/14 Høring - enklere regler - bedre anskaffelser forenkling av det norske anskaffelsesregelverket PS 94/14 Skjenkerapporter fra Nokas AS vedrørende foretaksnummer Banken v/ Catena Trading AS Orienteringer: Naboer AB v/ Lennart Adsten Levanger, den 23. oktober 2014 Robert Svarva ordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 Innhold PS 88/14 Referatsaker... 2 PS 89/14 Godkjenning av protokoll... 2 Anmodning om bosetting av flyktninger Levanger kommune... 3 Økonomisk støtte og sponsoravtaler - forslag til oppdaterte kriterier... 5 Overdragelse av aksjer - 3kanten IT AS... 7 Høring - enklere regler - bedre anskaffelser forenkling av det norske anskaffelsesregelverket... 9 Skjenkerapporter fra Nokas AS vedrørende foretaksnummer Banken v/ Catena Trading AS PS 88/14 Referatsaker RS 13/14 Barneverntjenestens kvartalsrapportering 2. kvartal 2014, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag RS 14/14 Barneverntjenesten - Kvartalsrapportering 3. kvartal 2014, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag RS 15/14 Oversendelse av endelig rapport etter tilsyn med Levanger kommunes helsetjenester, sosiale tjenester og barneverntjenester, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag PS 89/14 Godkjenning av protokoll Side 2 av 12

3 Levanger kommune Sakspapir Anmodning om bosetting av flyktninger Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Venås Eriksen Arkivref: 2013/ /F30 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /14 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: Med bakgrunn i gjeldende samarbeidsavtale med IMDI er Levanger kommune positiv til å bosette 45 flyktninger i Av disse kan 5 være enslige mindreårige. Familiegjenforente kommer i tillegg. Ny sak fremmes i 2015 etter at det er gjort en evaluering av samarbeidsavtalen og evt. ny avtale inngått. Det forutsettes også en frivillig bosettingsmodell og at IMDI kommer med en rammeanmodning. Hjemmel/bakgrunn for saken: Anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om bosetting av flyktninger i 2015 Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Anmodningsbrev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) av Brev av fra KS om økt behov for bosetting 3. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrer (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/ Gjeldene samarbeidsavtale av mellom Levanger Kommune og IMDI Midt Norge om bosetting av flyktninger, kvalifisering og integrering for perioden Analysegrunnlag og handlingsprogram for bosetting og integrering 2014 Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok et langsiktig samarbeid mellom Levanger Kommune og IMDI (Integrerings- og mangfoldsdepartementet) gjennom et flerårig vedtak for å skape kontinuitet og fleksibilitet i arbeidet med bosetting av flyktninger. Kommunen stilte seg positivt til å bosette mellom flyktninger hvert år i perioden Kommunen mottar kvartalsvise presentasjoner fra IMDI og kan med dette planlegge bosettingen jevnt utover året. Samarbeidsavtalen som ble inngått skal evalueres i løpet av utgangen av Side 3 av 12

4 Levanger Kommune har mottatt en anmodning fra IMDI om å bosette 45 flyktninger i 2015, hvorav 5 enslige mindreårige. Dette er samme antall som kommunen tok imot i 2013 og Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg. Det er nå rekordhøyt tall av asylsøkere som venter i asylmottak, og det er stort behov for få bosatt flere flyktninger og mange kommuner er derfor anmodet om å bosette et høyere antall enn tidligere. Vurdering: Kommunen har vært en bosettingskommune helt siden 1987 og bosettingstallet har variert fra år til år. De to siste årene har antallet økt til 45 med familiegjenforente i tillegg. Gode samarbeidsformer har utviklet seg i tjenesten og på tvers mot andre tjenester. Det er også over tid bygd opp et tjenesteapparat som har kapasitet og kompetanse til å håndtere bosetting av det antallet flyktninger som IMDI ønsker at kommunen skal ta imot. Det ble inngått en samarbeidsavtale med IMDI om jevn og kvartalsvis bosetting, noe som har ført til mer forutsigbarhet i mottaket av flyktningene. Med en økende tilgang på boliger så har vi nådd målet om jevn og kvartalsvis bosetting i Resultatene i introduksjonsordningen er også gode, langt over landsgjennomsnittet. Behovet for bosettingskommuner er økende og kommunene må ta et samfunnsansvar ved å ta imot flyktninger. Anmodningen er tatt opp i fagteam og det er stor enighet om at kommunen bør imøtekomme IMDIs anmodning for Saken er også drøftet i møte med politiet som støtter anmodningen. Ut fra en helhetsvurdering tilrår rådmannen at kommunen kan imøtekomme IMDI sin henstilling om å ta imot 45 flyktninger i Side 4 av 12

5 Levanger kommune Sakspapir Økonomisk støtte og sponsoravtaler - forslag til oppdaterte kriterier Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ola Stene Arkivref: 2014/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /14 Rådmannens forslag til vedtak: Vedtatte retningslinjer for sponsoravtaler og for tilskudd fra formannskapet videreføres. Før behandling av sponsoravtaler for 2015 innhentes uttalelse fra idrettsrådet. Hjemmel/bakgrunn for saken: Drøfting i formannskapet Vedlegg: Formannskapsak 74/14 den Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: På grunnlag av vedtak i formannskapet den var det lagt opp til en presentasjon av de idrettslagene som har sponsoravtale med Levanger kommune den Presentasjonene ligger her: Levanger håndballklubb Levanger fotballklubb Skog IL, ski Frol IL, orientering Kriteriene for slike samarbeidsavtaler er slik: Sportslige ambisjoner og resultater må være på et nasjonalt-/regionalt høyt nivå Verdigrunnlag og holdninger i forhold til MOT Organisering og økonomisk ryddighet Balanse mellom ytelse og motytelse i forhold til profilering av kommunen, deltakelse i kommunale interne og eksterne satsinger, erfaringsutveksling, kulturaktiviteter og veiledning av barn og unge. Positiv, samlende og respektert Legger vekt på å utvikle lokale talenter I møtet ble det drøftet om det er behov for justering av kriteriene. Side 5 av 12

6 Vurdering: Etter rådmannens vurdering viste presentasjonene i møtet at de fire idrettslagene kommunens har samarbeidsavtale/sponsoravtale med i 2014 leverer i forhold til kriteriene som er vedtatt. Kommunen får mye positiv profilering og omtale gjennom mediadekningen av prestasjonene til utøverne i alle klubbene. Skulle en ha betalt for slik profilering i media ville kostandene blitt svært høye. Samtidig opplyser lagene at bidragene fra kommunen er viktige forutsetninger for å oppnå prestasjonene. God idrettsprestasjoner gir stolthet og bolyst som det er vanskelig å måle i kroner, men det synes som om en får mye tilbake i forhold til beløpenes størrelse. Rådmannen vil derfor tilrå at en fortsetter med slike avtaler med et fåtalls lag som kan gi en spisset profil og med beløp som er såpass store at de betyr noe for laget som får avtalen. Ulempen med en slik spissing er selvsagt at andre lag og organisasjoner kan kjenne seg urettferdig behandlet. Det er derfor viktig å vise til at kommunen både har tilskuddsmidler over kulturbudsjettet og i en egen pott som formannskapet tildeler etter søknad på konkrete aktiviteter/anlegg. En har også prioritering av spillemidler og betydelige tilskudd som subsidierer hall- og baneleie. Av drøftingene om behov for justering av kriteriene noterte rådmannen seg at det var noe ulikt syn på om en skal ha slik spisset satsing eller om en skulle «spre det tynnere utover», men de fleste som hadde ordet argumenterte for å spisse det som i dag. Det kom ingen konkrete forslag til endring av kriteriene, men det ble tatt til orde for at en gjerne må høre idrettsrådet når midlene skal fordeles. Rådmannen tilrår at en bruker samme kriterier for 2015 som inneværende år. Når det gjelder kriteriene for de ordinære tilskuddene fra formannskapet var det ingen som kom inn på disse. Jeg tilrår også at disse beholdes. Side 6 av 12

7 Levanger kommune Sakspapir Overdragelse av aksjer - 3kanten IT AS Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ola Stene Arkivref: 2007/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /14 Rådmannens forslag til vedtak: Levanger kommune selger sine 40 aksjer i 3Kanten IT til Fides as til pålydende verdi. Salgsinntekten, kr , tilføres ubundet investeringsfond. Hjemmel/bakgrunn for saken: Brev av 20.6 fra 3kanten It as og 18.9 fra Fides as. Vedlegg: 1 Brev fra 3kanten IT 2 Brev fra Fides as Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Fides as skriver slik i brev av til kommunen: TILBUD OM KJØPAV DERESAKSJER I 3KANTEN IT AS Undertegnede har vært i samtaler med daglig leder Dag Stemre og styreleder Tore Fjerdingen i 3Kanten IT AS som har utvist interesse for at Fides AS overtar aksjene i 3Kanten IT AS. Vi viser også til brev av fra daglig leder og styreleder i 3Kanten IT AS til aksjonærene. Gjennom vårt oppkjøp av Innherred Produkter AS eier vi i dag 25 aksjer i selskapet. Styret i Fides AS har i møte gjort vedtak om at vi ønsker å overta selskapet 3Kanten IT AS og tilbyr å kjøpe aksjene til aksjenes pålydende som er kr ,- pr aksje. I henhold til våre opplysninger er De eier av 40 stk aksjer i 3Kanten IT AS. Forutsetningen for vårt tilbud er at vi får overta 100 % av aksjene og ber om tilbakemelding innen om De ønsker å selge Deres aksjer til oss. Fides AS ser det også som viktig at ansatte i 3Kanten IT AS blir med videre. Side 7 av 12

8 Rådmannen har gjort Fides oppmerksom på at saken vil bli behandlet i formannskapet , hvilket selskapet finner tilfredsstillende. Kommunen er orientert om at øvrige aksjonærer har gitt tilslutning til salg. Vurdering: 3kanten IT ble startet i januar 1999, som et prosjekt med hovedformål å bidra til bedre inkludering av funksjonshemmede, Etter 2 år som prosjekt ble virksomheten videreført i aksjeselskapet 3kanten IT. Bedriften har lokaler over Europris på Trekanten. Det framgår av bedriftens nettside at forretningsområdene primært er gjennomføring og salg av klasseromsbaserte kurs og nettkurs. Kunder er bedrifter, organisasjoner, privatpersoner og offentlige virksomheter. Bedriften har hatt mange kursoppdrag fra NAV. Primært gjelder dette gjennomføring av datakurs, jobbsøkerkurs, jobbklubb, arbeidsforberedende kurs mv. Bedriften sysselsetter 4 fast ansatte, samt webutvikler på engasjementsavtale. Levanger kommune har vært medeier siden starten av aksjeselskapet i 2001, etter vedtak i kommunestyret Med 40 aksjer av 285 eier kommunen 14% av aksjene i selskapet. Styret i 3kanten IT behandlet spørsmålet om i sitt møte og fattet slikt vedtak: Styret stiller seg positiv til henvendelsen fra Fides om aksjeoppkjøp i 3kanten IT. Styret ber daglig leder og styrets leder sende brev med en orientering om saken til alle aksjonærer. Styret forutsetter at ansettelsesforholdene i 3kanten IT videreføres. Rådmannen kan ikke se at det er noen grunn til at kommunen skal fortsette å være en minoritetsaksjonær i selskapet når styret er positiv til salg. Selskapet har hatt negativt driftsresultat de siste 3 årene, men har fortsatt en positiv egenkapital selv om den krymper faretruende. Avhending av aksjene til pålydende verdi virker fornuftig. Side 8 av 12

9 Levanger kommune Sakspapir Høring - enklere regler - bedre anskaffelser forenkling av det norske anskaffelsesregelverket Saksbehandler: E-post: Tlf.: Knut Langdal Arkivref: 2014/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /14 Rådmannens forslag til vedtak: Levanger kommune slutter seg til KS sin uttalelse/høringssvar om forenklingsutvalget vedr. forenkling av det norske anskaffelsesregelverket, som er utsendt av Nærings- og Fiskeridepartementet. Hjemmel/bakgrunn for saken: Vedtak i Levanger formannskap Vedlegg: Høringsuttalelse fra KS NOU 2014: 4 Enklere regler, bedre anskaffelser. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Formannskapet ønsket at kommunen avga høringsuttalelse til forslaget om endringer i anskaffelsesregelverket da de behandlet pågående høringssaker i møtet 3.9. Samtidig har KS behandlet spørsmålet og avgitt en høringsuttalelse der de ønsker Forenklingsutvalgets forslag til et nytt og forenklet norsk regelverk for offentlig anskaffelser velkommen. Rådmannen støtter seg i høringsuttalelsen på KS sitt arbeid med saken. Vurdering: Dagens anskaffelsesregelverk er blitt et regelverk for jurister, der regelverksoverholdelse er blitt et mål i seg selv, uten at det stilles spørsmål ved de økonomiske konsekvensene av de ulike reglene. Det er en stadig økende frustrasjon blant både oppdragsgivere og leverandører om at regelverket for offentlige anskaffelser har blitt for detaljert, komplisert, og formalistisk. KS har ved gjentatte anledninger tatt til orde for at det er behov for reelle forenklinger i regelverket for offentlige anskaffelser, både i EU-reglene og i det nasjonale regelverket. Det er behov for en regelverksforenkling som sikrer at innkjøperne kan gjøre et godt Side 9 av 12

10 profesjonelt innkjøpsarbeid, samtidig som mindre feil fra oppdragsgiver eller tilbyder ikke skal medføre uforholdsmessige konsekvenser. Regelverket må bygges opp for å ivareta det gode innkjøp. I tillegg må regelverket, i større grad enn i dag, baseres på tillitt til den enkelte innkjøper. Det er derfor positivt at Forenklingsutvalget går inn for å gi staten, fylkeskommunene og kommunene økt handlefrihet når de anskaffer varer, tjenester, bygg og anlegg innenfor det nasjonale regelverket. I høringssvaret mener KS bl.a. følgende: KS støtter flertallets forslag om å unnta kontrakter med en anslått verdi under kroner fra anskaffelsesregelverket og å fjerne forhandlingsforbudet og gjøre forhandlinger til en mulig og valgfri del av alle konkurranser. KS mener at regelverket må gjøre det mulig for kommunene å ta ulike samfunnsmessige hensyn ut fra hva som er viktig i den enkelte kommune og i den enkelte anskaffelse. KS mener at fremme av ulike samfunnsmessige hensyn som hovedregel fremmes best gjennom bedre informasjon og konkret veiledning framfor pålegg i regelverket. KS mener at den nasjonale terskelverdien bør heves til kroner for vareog tjenestekontrakter, til 3 millioner kroner for bygge- og anleggskontrakter og til 3 millioner kroner for kontrakter om særlige tjenester (herunder helse- og sosialtjenester), og støtter mindretallet i utvalget på dette punkt. Rådmannen deler KS sitt syn på dette og tilrår at Levanger kommune slutter seg til KS sin uttalelse. Side 10 av 12

11 Levanger kommune Sakspapir Skjenkerapporter fra Nokas AS vedrørende foretaksnummer Banken v/ Catena Trading AS Saksbehandler: E-post: Tlf.: Finn Christiansen Arkivref: 2014/ /U63 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /14 Rådmannens forslag til vedtak: Foretaksnummer , Banken v/ Catena Trading AS, gis med dette en skriftlig advarsel for brudd på alkohollovens bestemmelser vedr overskjenking, jfr alkohollovens 8-11, forskriftenes 4-1og 4-2, samt kommunale retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres, 2, punkt nr. 2. Hjemmel/bakgrunn for saken: Skjenkerapporter fra Nokas AS av den 05.07, og Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Foretaksnummer , Banken v/ Catena Trading AS, er innehaver av alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode, På bakgrunn av merknader i skjenkerapporter fra kontrollselskapet Nokas AS datert den og fremmes det nå en sak for kontrollutvalget (formannskapet) i medhold av gjeldende retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres, jfr. F-sak nr. 146/02 av den Det er avholdt et møte med Banken v/ Catena Trading AS den der kontrollselskapet Nokas AS, kommunen og bevillingsinnehaver deltok. Kontrollrapportene ble gjennomgått i sin helhet og hovedavviket er at det ved kontroll den ble avdekket skjenking til to personer som var definert til å være overstadig beruset. Bevillingsinnehaver tok til etterretning de uregelmessigheter som ble meddelt i møtet og skulle etterkomme dette på best mulig måte i fremtiden. Nokas AS utarbeidet etter møtet et referat som deretter ble oversendt til de respektive møtedeltakere. Side 11 av 12

12 Av retningslinjenes nr. 2, punkt nr. 2, fremgår det at første gangs overtredelse av overskjenking kan føre til skriftlig advarsel og/eller at bevillingen inndras fra 1 dag til 3 uker. Med hjemmel i alkohollovens og dens forskrifter, samt de kommunale retningslinjer når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres, er virksomheten i brev av den gitt forhåndsvarsel om at det vil bli fremmet en sak for formannskapet (kontrollutvalget) med forslag om at det gis en skriftlig advarsel på bakgrunn av de observasjoner som forelå på bakgrunn av de gjennomførte skjenkekontroller. Bevillingsinnehaver har i tilsvar av den beklaget overskjenkingen. Virksomheten har i lys av denne saken skjerpet vaktholdet, bedret internkontrollen og også endret/forbedret andre rutiner. Ettersom formannskapet etter delegeringsreglementet er kommunens kontrollutvalg for kontroll av salg og skjenking av alkoholholdig drikk behandles saken her. Vurdering: Virksomheten har drevet uteplass i en årrekke i de samme lokaler på en tilfredsstillende måte. Det vises også vilje til forbedringer, noe som fremkommer i kontrollselskapets møtereferat av den og tilsvaret fra Banken v/ Catena Trading AS av den Rådmannen vil ut i fra en totalvurdering og under henvisning til saksframlegget, tilrå at virksomheten gis en skriftlig advarsel på bakgrunn av den overskjenking som fant sted den , jfr. kontrollrapportene, alkoholloven med forskrifter og de kommunale retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres. Side 12 av 12

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 25.01.2012 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.10.2014 Møtested:

Detaljer

Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen i sak 21/11, 24/11 og fra driftskomiteen i sakene 21/11 og 22/11 legges ut i møtet.

Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen i sak 21/11, 24/11 og fra driftskomiteen i sakene 21/11 og 22/11 legges ut i møtet. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 24.03.2011 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk.

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. juni 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 08.06.2015 kl. 12:30 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Formannskapet starter med Valgstyret, Klagenemnd, Administrasjonsstyret og Formannskapet. Deretter

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 28.11.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.06.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer