Regionrådets arbeid med kommunereformen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionrådets arbeid med kommunereformen"

Transkript

1 Regionrådets arbeid med kommunereformen 16. april /28/2015 Torgeir Dahl, Styreleder ROR Britt Rakvåg Roald, Daglig leder ROR

2 Samfunnsutvikling sammen Del 1: 2011 NIVI analyse Kommunene erkjente felles utfordring Del 2: «Forprosjekt interkommunalt samarbeid i ROR» Del 3: «Samfunnsutvikling og kommunestruktur i ROR»

3 Utredningsprosjektet - organisering Prosjekteier: Medlemsmøtet i ROR Styringsgruppe: Styret i ROR og to tillitsvalgte Prosjektleder Britt Rakvåg Roald 4/28/2015 Prosjektgruppe: Rådmenn i ROR og Gjemnes og Sunndal kommuner Politisk arbeidsgruppe: 3 fra hver kommune

4 Ekstern utredning Telemarksforskning og NIVI analyse 4 delrapporter: Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og robuste kommuner Gode og likeverdige tjenester Styrket lokaldemokrati 24. april Sluttrapport 20. mai med anbefalinger Innbyggerundersøkelse: Mai: Rauma, Fræna, Eide og Molde September: Aukra, Midsund og Nesset 4/28/2015

5 Utredningsalternativene Alle kommunene i ROR Aukra- Eide-Fræna-Midsund-Molde-Gjemnes-Nesset Aukra-Eide-Fræna-Midsund Aukra-Fræna-Midsund Aukra-Midsund-Vestnes Eide-Fræna-Molde Aukra Midsund Nesset-Sunndal Rauma-Vestnes Fræna-Molde Eide-Fræna Aukra-Molde 4/28/2015

6 Kommuner Samlet oppsummering 1 Hele ROR Molde, Aukra, Midsund, Vestnes, Rauma, Fræna, Eide og Nesset 2 Romsdalshalvøya Aukra Eide Fræna Midsund - Molde Nesset - Gjemnes Alternativ Samfunnsutvikling Økonomi Tjenester Lokaldemokrati Samlet???? 3 Aukra Eide Fræna Midsund?? 4 Aukra Midsund Vestnes?? 5 Eide Fræna Molde?? 6 Nesset Sunndal?? 7 Rauma Vestnes?? 8 Fræna Molde?? 9 Eide Fræna?? 10 Aukra Molde?? 11 Aukra Midsund?? 12 Fræna Aukra - Midsund?? 6

7 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 4/28/2015

8 Alternativ 11: Aukra + Midsund 8

9 Befolkningsutvikling Nye Aukra-Midsund kommune ville per 1. januar 2014 hatt en samlet befolkning på innbyggere. Dette er lavere enn innbyggertallet ekspertutvalget mener en kommune minst bør ha ( ) for å ha tilstrekkelig kapasitet til arealplanlegging og en robust kommunal samfunnsavdeling. Det er forventet at innbyggertallet vil stige en del mot 2040, hvor det antas å være Kilde: 9

10 Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse Aukra har en relativt stor organisasjon der oppgavene stor sett er dekt opp med fagkompetanse, og det har blitt gjennomført kompetanseutvikling gjennom utbygging av Ormen Lange. Det gis tilbakemeldinger om utfordringer med rekruttering av relevant fagkompetanse, spesielt ingeniører til teknisk sektor, og det er fremdeles sårbart dersom eksempelvis en person slutter. I Midsund har kommunen for liten kapasitet til å dekke oppgavene og følge opp sentrale krav. Det er imidlertid stor byggeaktivitet i kommunen, teknisk seksjon får utført mye, men det faller mange oppgaver på få ansatte. Det meldes om utfordringer knyttet til rekruttering av kompetent personell til teknisk sektor, særlig ingeniører til vann og avløp og med saksbehandlerkompetanse. I tabellen under har vi laget en oversikt over alderen på kommuneplanens areal- og samfunnsdel hentet fra Kostra (2013). Det kan si noe om kapasiteten og kompetansen kommunene har til å ha oppdaterte planer som legger rammene for en del av samfunnsutviklingen det jobbes med i kommunene. Aukra sin kommuneplans arealdel ble vedtatt i 2006 med planhorisont på år og revisjon er under arbeid. Midsund har godkjent kommuneplan med 10 års planhorisont, for perioden Arealdelen er imidlertid 16 år gammel. Kommune Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens samfunnsdel Aukra 7 2 Midsund 16 2 NIVI Rapport 2014:1 sier at et fagmiljø bør bestå av minimum 2 personer, og jo mindre kommunestørrelsen er, jo høyere er opplevelsen av manglende kapasitet på planområdet. Vår vurdering er at en sammenslåing av de to kommunene vil føre til et større fagmiljø og mindre sårbarhet enn i dag. Kommunene vil imidlertid fortsatt ha et befolkningsgrunnlag som er mindre enn det ekspertutvalget foreslår. Rekruttering av ingeniører er en utfordring i hele kommunesektoren, og vi tror har ingen grunn til å tro at konkurransen mot andre sektorer blir enklere om Aukra og Midsund blir én kommune. Men større fagmiljø kan bidra til å holde på kompetansen. 10

11 Funksjonelle samfunnsutviklingsområder Aukra og Midsund tilhører samme bo- og arbeidsmarkedsregion, Molde-regionen. Hovedårsaken er at begge kommunene har høy innpendling inn til Molde. I dag pendler 26,4 prosent av arbeidstakerne i Aukra til Molde, mens det tilsvarende tallet for Midsund er 15,3 prosent. Pendlingen mellom Aukra og Midsund er liten: kun 0,2 prosent av arbeidsstokken i Aukra pendler til Midsund, og kun 0,3 prosent pendler fra Midsund til Aukra. Årsaken til lav pendling er blant annet krevende kommunikasjoner. Aukra noen grenseutfordringer mot Fræna på landsiden av kommunen. I intervjuene har det ikke vært pekt på noen utfordringer med kommunegrensene mellom Aukra og Midsund, utfordringen ligger i at det hverken er vei- eller fergeforbindelse direkte mellom de to kommunene. Midsund har ifølge SSB 534 innbyggere per 1. januar Tilsvarende hadde Aukra 948 innbyggere. Siden Aukra er det største tettstedet, og siden de har nybygd administrasjonsbygg for kommunen, er det rimelig å anta at Aukra vil være kommunesenter i en ny kommune. 11

12 Reiseavstander SSB definerer at det er 3 tettsteder til sammen i Aukra og Midsund. Disse er Aukra (på øya) og Hollingen (fastlandet) i Aukra, og Midsund i Midsund. I Midsund er det kun 26,6 prosent av innbyggerne som bor i tettbygde strøk, vi har derfor tatt med Raknes og Gangstad når vi har sett på avstander i tabellen under. Grunnen til dette er at det er skoler på disse to stedene, og det er rimelig å anta at en del innbyggere sokner til disse områdene selv om de ifølge SSB ikke er definert som tettsteder. Tabellen nedenfor viser reiseavstandene i minutter mellom tettstedene, samt Gangstad og Raknes. Avstandene i tabellen er med utgangspunkt i situasjonene slik den er i dag. Det tar 60 minutter (forutsatt at en ikke venter på ferge) få reise fra Midsund til Aukra, noe som er høyere enn grensen på 45 minutter. Dersom Kjerringsundforbindelsen blir realisert vil reisetiden mellom Aukra og Midsund bli betydelig lavere, og mellom dagens kommunesentre vil det ikke være noen stor utfordring. Utfordringen vil da være fastlandsdelen av Aukra (Hollingen). I dag går fergeforbindelsen internt i Aukra. Dersom Kjerringsundforbindelsen og E39 Romsdalsfjorden blir realisert vil innbyggerne i denne delen av Aukra måtte kjøre gjennom Molde kommune for å komme til den nye kommunen Aukra-Midsund. Midsund Raknes Gangstad Aukra Hollingen Midsund Raknes Gangstad Aukra Hollingen Reiseavstander i minutter mellom tettsteder (+ Raknes og Midøy) i Aukra og Midsund. Kilder: SSB og visveg.no 12

13 Næringsstruktur Figuren til høyre viser lokaliseringskvotient for en kommune bestående av Aukra og Midsund. Vi ser at kommunen vil ha flere bransjer som har kvotient 1 eller høyere innenfor basis- og regionale næringer. Spesielt er olje- og gassutvinning og fisk viktige næringer for kommunen. Bransjer hvor det har vært en positiv/nøytral utvikling siden 2000, og som kommunen vil ha en del arbeidsplasser i, er olje- og gassutvinning, bygg og anlegg og verkstedindustri. Bransjer hvor det har vært nedgang siden 2000, og som kommunene vil ha en del arbeidsplasser i, er fisk og transport. Oppsummert er det noe variasjon i arbeidsplasser fordelt på ulike bransjer, og en ny kommune vil ha arbeidsplasser innenfor flere næringer. Det er positivt at en del arbeidsplasser er knyttet til vekstnæringer, men det er også en del arbeidsplasser knyttet til nedgangsnæringer. Næringsstrukturen er sårbar for konjunkturendringer, blant annet innenfor olje og gass utvinning og fisk. Regional * Besøk Basis Anna industri Næringsmidler Olje og gass utvinning Prosessindustri Verkstedindustri Fisk Gruve Landbruk Olje og gass Teknisk/vitenskap Tele og IKT Aktivitet Handel Overnatting Servering Lokal Agentur og Engros Bygg og anlegg Diverse Finans, eiendom, uteie Forr tjenesteyting Transport 0,0 1,8 0,0 2,4 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,4 0,5 0,9 0,0 0,5 0,4 1,0 0,5 0,2 0,2 1,3 5,4 10,5 Utleie av arbeidskraft 0,3 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Lokaliseringskvotient for Aukra og Midsund Kilde: Telemarksforsking 13

14 Oppsummering alternativ 11 - Aukra + Midsund Vurderingskriterium Vurdering Befolkningsgrunnlag Per i dag innbyggere. Forventet vekst til over i Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse Funksjonelle samfunnsutviklingsområder Kommunesenter Avstand til kommunesenter Næringsstruktur Samlet vurdering samfunnsutvikling Midsund vil få bedre kapasitet og utnytte eksisterende kompetanse bedre. For begge kommunene blir det større fagmiljø. Fastlandsdelen av Aukra vil ikke henge sammen med kommunen, og vi tror det fortsatt vil være stor interaksjon mot Molde. Aukra har i dag det største kommunesenteret, og vil sannsynligvis være kommunesenter i en ny kommune. Med bygging av Kjerringsundforbindelsen vil avstandene reduseres betydelig, men Hollingen i Aukra vil ikke «henge sammen» med kommunen. Fordeling av arbeidsplasser mellom ulike bransjer, en del arbeidsplasser i vekstnæringer. Likevel noe ensidig, og utsatt for konjunktursvingninger. Samlet sett får alternativ 11 en poengscore på 30, noe som gir en dårligere rangering. 14

15 Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 4/28/2015

16 Oppsummering av økonomi - poeng Tabellen under viser en oppsummering av vurderingen av økonomi for hvert alternativ, vist med poengscore. Fargene i tabellen tilsvarer fargene på smileyene som er brukt i vurderingene i hvert alternativ tidligere i rapporten. Noen funn som kan være verdt å merke seg er at ingen av alternativene får null score på økonomiske virkemidler i kommunereformen og demografikostnader. Derimot får mange null poeng når det gjelder endringer i konsesjonskraftsinntekter. Dette skyldes er at det er kun alternativene med Nesset kommune som vil få en endring. Tabellen viser også at det er varierende potensial for effektiviseringsgevinster i de ulike alternativene, både når det gjelder administrasjon og tjenester. Vurderingskriterier Maks sum Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 Alt 7 Alt 8 Alt 9 Alt 10 Alt 11 Alt 12 Økonomiske virkemidler kommunereform Driftsresultat Effekt på frie inntekter Effekt på frie inntekter etter 20 år Effektiviseringsgevinster administrasjon Effektiviseringsgevinster tjenester Endring konsesjonskraftsinntekter 5 2,5 2, Demografikostnader ,5 5 2,5 2, ,5 5 Tabell med poengsummene på hvert kriterium på økonomi i hvert alternativ. 163

17 Oppsummering alternativ 11 - Aukra + Midsund Vurderingskriterium Poengscore Smiley Økonomiske virkemidler i kommunereformen 20 av 20 Netto driftsresultat Effekt på frie inntekter 1-15 år Effekt på frie inntekter etter 20 år Effektiviseringsgevinster administrasjon Effektiviseringsgevinster tjenesteproduksjon Endring konsesjonskraftsinntekter Forventet endring i demografikostnader Samlet vurdering økonomi alternativ av 10 0 av 20 0 av av av 10 0 av 5 2,5 av 5 62,5 av

18 4/28/2015 Gode og likeverdige tjenester

19 Alternativ 11: Aukra + Midsund 19

20 Befolkningsutvikling Nye Aukra-Midsund kommune ville per 1. januar 2014 hatt en samlet befolkning på innbyggere. Dette er lavere enn innbyggertallet ekspertutvalget mener en kommune minst bør ha ( ) for å ha tilstrekkelig kapasitet og relevant kompetanse for å ivareta sin rolle som tjenesteyter og myndighetsutøver. Det er forventet at innbyggertallet vil stige en del mot 2040, hvor det antas å være Kilde: 20

21 Interkommunalt tjenestesamarbeid Tabellen under viser behovet for interkommunalt tjenestesamarbeid i dette strukturalternativet vurdert ut fra oversikten på side 30. En sammenslåing mellom Aukra og Midsund vil fortsatt kreve interkommunalt tjenestesamarbeid, blant annet på legevakt, PPT og barnevern. I tillegg er det aktuelt å videreføre samarbeid om renovasjon, krisesenter og IKT. I forbindelse med en kommunesammenslåing vil det være naturlig å ta en gjennomgang på hvilke samarbeid kommunen har, og med hvem. Hvordan kommunestrukturen endres rundt dette alternativet vil legge føringer på hvordan samarbeidene vil se ut framover. En sammenslåing av kommunene i alternativ 11 vil i liten grad føre til endringer i behovet for interkommunalt samarbeid. Samlet score: 0 poeng/20 poeng. Kommunale tjenester Behov for interkommunalt tjenestesamarbeid Ja Eventuell kommentar Anbefalte kommunestørrelse for legevakt kombinert med akutte døgnplasser er til innbyggere Fastlegeordningen/legevakt/øyeblikkelig hjelp Sykehjem og hjemmetjenester Nei Helsestasjon inkl. jordmor Nei Grunnskole Ja Fræna kjøper i dag ungdomsskoleplasser av Aukra Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Ja Anbefalt minstestørrelse for å håndtere PPT er innbyggere. Barnevern Ja Anbefalt minstestørrelse for å håndtere PPT er innbyggere. Begge kommunene har samarbeid mot Molde i dag, kan tyde på Ja Brann- og eksplosjonsvern behov for en viss størrelse. Romsdal interkommunale renovasjonsselskap består av 7 Ja Renovasjon kommuner. Rusarbeid og psykisk helsearbeid Nei Kun Eide og Fræna har samarbeid på psykiatri per i dag Kulturskole Nei Krisesenter Ja Samarbeid om krisesenter i Romsdal består av 11 kommuner Bibliotek Nei 21

22 Kompetanse og kapasitet I spørreundersøkelsen har respondentene i alternativ 11 ulike holdninger til påstandene rundt tjenesteproduksjon. Tabellen under oppsummerer dette på en forenklet måte: Kommune Er kvaliteten i tjenestetilbudet svært bra? Gjør den økonomiske situasjonen i kommunen det vanskelig å oppnå ønsket kvalitet på tjenestene? Er det utfordringer med å rekruttere kompetent arbeidskraft? Er små og sårbare fagmiljøer en utfordring? Har kommunen utfordringer når det gjelder å håndtere stadig økende krav til de kommunale tjenestene? Aukra Ja Nei Ja Ja Ja Midsund Ja Ja Ja Ja Ja En kommune bestående av Aukra og Midsund vil kunne bygge litt større fagmiljøer og ha litt større kapasitet til å møte økte krav til tjenester. Men ut fra tidligere vurderinger av interkommunalt samarbeid, vil neppe kommunene kunne håndtere alle oppgaver på egenhånd. Om rekrutteringssituasjonen blir bedre, vil avhenge av hvilke type stillinger det er krevende å rekruttere til. I de åpne svarene i spørreundersøkelsen har vi sett at mange kommuner sliter med å rekruttere blant annet ingeniører og sykepleiere, noe som er en generell utfordring i kommune-norge. Vurdering: For Midsund vil det være positiv for kompetansen å inngå i en kommune sammen med Aukra. Dersom vi ser på spørreundersøkelsen, vil det også kunne gjelde økonomisk. Samlet score: 5 poeng/10 poeng 95

23 Modeller for tjenesteyting Som vi så i delrapporten om samfunnsutvikling, så er en realisering av «Aukra-Midsund»-kommune kun realistisk dersom man realiserer Kjerringsundforbindelsen. Da vil avstandene være betydelig kortere enn i dag, men fastlandsdelen av Aukra vil ikke henge naturlig sammen med kommunen (må kjøre gjennom Molde kommune). Når det gjelder valg av modell for lokalisering av administrasjon og spesialiserte tjenester, mener vi denne kommunene vil kunne velge blant de tre modellene som er skissert: Samlokaliseringsmodell Funksjonsdelingsmodell Desentralisert modell Med realisering av Kjerringsundforbindelsen vil ikke avstand være et hinder for et slikt valg. Samlet score: 10 poeng/10 poeng 23

24 Framtidig tjenesteproduksjon, valgfrihet og tilstrekkelig distanse Framtidig tjenesteproduksjon I spørreundersøkelsen ble respondentene fra hver av kommunene spurt om kommunen deres er godt rusta til å håndtere nye oppgaver og framtidige utfordringer. Holdningen til påstanden fra respondentene i kommunene som inngår i dette alternativet var følgende: Negativ: Aukra og Midsund Oversikten over behov for framtidige årsverk viser antall årsverk per 1000 innbyggere i yrkesaktiv alder (20-66 år) i barnehage, grunnskole og pleie og omsorg. Hvis vi ser fram mot 2040, vil alternativ 11 ha vekst i antall årsverk knyttet til pleie og omsorg, mens årsverk knyttet til barnehage og grunnskole vil gå ned. Alle kommunene i utredningen vil ha vekst i årsverk knyttet til pleie og omsorg. Vi har derfor lagt vekt på at det også er vekst i den sammenslåtte kommunen i de yngste aldersgruppene. Samlet sett mener vi alternativ 11 vil stå mindre rustet til å håndtere framtidig tjenesteproduksjon. Valgfrihet Side viser en oversikt over kommunenes tilbud innenfor barnehage, skole og pleie og omsorg knyttet til kriteriet valgfrihet. En sammenslåing av kommunene i alternativ 11 vil gi mindre god valgfrihet innenfor kommunens grenser. Tilstrekkelig distanse Gjennom intervjuene er det ikke avdekket store utfordringer i noen av kommunene knyttet til rettssikkerhet og habilitet. Vi har derfor vurdert alternativene likt, men antar at frekvensen av habilitetssaker vil kunne reduseres ved en større kommune. Samlet score: 0 poeng/20 poeng 24

25 Effektiv tjenesteproduksjon og økonomisk soliditet Effektiv tjenesteproduksjon Beregningene gjennomført i delrapport 2 om økonomi, viser at det er potensial for innsparing på 48 millioner samlet for administrasjon og tjenesteproduksjon for dette alternativet. Økonomisk soliditet Disposisjonsfond samlet for kommunene som inngår i alternativet, utgjør 26,3 % av brutto driftsinntekter. I % av brutto driftsinntekter utgjør dette 7,4 %. Score: 10 poeng/10 poeng Score: 10 poeng/10 poeng 178

26 Oppsummering alternativ 11 - Aukra + Midsund Vurderingskriterium Vurdering Poengscore Smiley Befolkningsgrunnlag Per i dag innbyggere. Forventet vekst til over i /20 Interkommunalt tjenestesamarbeid Kompetanse og kapasitet Modeller for tjenesteyting Framtidig tjenesteproduksjon, valgfrihet og tilstrekkelig distanse Effektiv tjenesteproduksjon Økonomisk soliditet Samlet vurdering Sammenslåing vil i liten grad føre til endringer i behovet for interkommunalt tjenestesamarbeid. Sammenslåing vil i noen grad føre til positive endringer i tilstrekkelig kapasitet og relevant kompetanse for de involverte kommunene. Avstandene innad i en ny kommune vil ikke være større enn at en ny, sammenslått kommune kan velge hvilken modell for lokalisering av administrasjon og spesialiserte tjenester man vil bruke. En kommunesammenslåing vil i liten grad gjøre de involverte kommunene i bedre stand til å håndtere framtidig tjenesteproduksjon, øke valgfriheten og sikre tilstrekkelig distanse. Effektiviseringsgevinst over 5 prosent av brutto driftsinntekter (7,4 prosent). Disposisjonsfond tilsvarende over 5 prosent av brutto driftsinntekter (26,3 prosent). Alternativ 11 får en samlet poengscore på 35 poeng. 0/20 5/10 10/10 0/20 10/10 10/10 35/100 26

27 Kommuner Samlet oppsummering 1 Hele ROR Molde, Aukra, Midsund, Vestnes, Rauma, Fræna, Eide og Nesset 2 Romsdalshalvøya Aukra Eide Fræna Midsund - Molde Nesset - Gjemnes Alternativ Samfunnsutvikling Økonomi Tjenester Lokaldemokrati Samlet???? 3 Aukra Eide Fræna Midsund?? 4 Aukra Midsund Vestnes?? 5 Eide Fræna Molde?? 6 Nesset Sunndal?? 7 Rauma Vestnes?? 8 Fræna Molde?? 9 Eide Fræna?? 10 Aukra Molde?? 11 Aukra Midsund?? 12 Fræna Aukra - Midsund?? 27

28 Mer om utredningsprosjektet og om ROR RORs nettside: Om utredningsprosjektet: age_id=3741 4/28/2015

29 4/28/2015

30 4/28/2015 Takk for oss

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Ett Land èn kommune? Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Av Bent Aslak Brandtzæg, Karl Gunnar Sanda og Kjetil Lie Telemarksforsking-Bø TF-notat nr. 4/2006

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud 2002/15 Rapporter Reports Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud Kostnads ved av kommuner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE Utkast 20.04.2015 1 Forord Faveo Prosjektledelse AS har utført denne analysen av næringsstruktur og samarbeid i Grenlandsregionen.

Detaljer

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Audun Thorstensen/Kjetil Lie, Trine Riis Groven/Tor Erik Baksås, Ernst & Young telemarksforsking.no 1. Om prosjektet

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer?

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? NIVI Rapport 2009:4 Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? Følgeevaluering av fire regionråd Utarbeidet på oppdrag av KS Av Jørund K Nilsen og Geir Vinsand 1 Forord På oppdrag av KS

Detaljer

SØF-rapport nr. 02/14. Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform

SØF-rapport nr. 02/14. Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform Jørn Rattsø SØF-prosjekt nr. 1350/1450: Utredning om kommunereform Prosjektet er finansiert av Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Sammen blir vi større

Sammen blir vi større Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per Kristian Alnes Og Morten Ørbeck Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Rapport Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Bø/Oslo, 6. august 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Mai 2011 Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 2015, del 1 1 I N N H O L D S F O R

Detaljer

Kommunestruktur NOTAT: VURDERING AV KOMMUNENS TJENESTETILBUD I DAG 28.mai 2015

Kommunestruktur NOTAT: VURDERING AV KOMMUNENS TJENESTETILBUD I DAG 28.mai 2015 Kommunestruktur NOTAT: VURDERING AV KOMMUNENS TJENESTETILBUD I DAG 28.mai 2015 Denne rapporten er en del av grunnlaget for vurdering av Grimstad kommunes framtidige kommunestruktur. Rapporten er avgrenset

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer