TEKNISK RAPPORT STATENS KARTVERK RISIKOANALYSE AV NY ANTENNE-LØSNING PÅ NY- ÅLESUND RAPPORT NR REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKNISK RAPPORT STATENS KARTVERK RISIKOANALYSE AV NY ANTENNE-LØSNING PÅ NY- ÅLESUND RAPPORT NR. 2008-1843 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS"

Transkript

1 STATENS KARTVERK RISIKOANALYSE AV NY ANTENNE-LØSNING PÅ NY- ÅLESUND RAPPORT NR REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

2

3 1 SAMMENDRAG INNLEDNING Bakgrunn Formål Omfang og gjennomføring Begrensninger 4 3 SYSTEMBESKRIVELSE Tidligere analyser og tiltak Nye funksjoner og endringer til tidligere systembeskrivelse Hindre Trafikkgrunnlag Inn- og utflygingsmønster Værforhold Operative begrensninger Antenneløsninger Alternativer, utforming og funksjon Alternativ Vest Alternativ Flyoppstilling 12 4 RISIKOANALYSE Generelt Risikoanalyse av antenne på Hamnerabben 14 5 FAREIDENTIFIKASJON Arbeidsmøte Resultater 16 6 RISIKOANALYSE I Hovedresultater/risikoregnskap Konklusjoner og anbefalinger Basis for denne studien 19 7 MODELLBRUK OG METODE Generelt Kvantifisering av risiko Frekvensanalyse 21 8 RISIKOBEREGNINGER Oppdatering av tidligere risikoberegninger 22 Side i

4 8.1.1 Opprinnelige beregninger Overføring til oppgradert beregningsmodell Beregning av dagens situasjon med utførte tiltak Antenne-alternativ Flyoppstilling Scenario 12-1: Landing bane Scenario 12-2: Avgang bane Scenario 30-1: Landing bane Scenario 30-2: Avgang bane Antenne-alternativ Vest Scenario 12-1: Landing bane Scenario 12-2: Avgang bane Scenario 30-1: Landing bane Scenario 30-2: Avgang bane Risikoreduserende tiltak 26 9 KONKLUSJONER Generelt Sammenstilling av alternativer Andre faktorer REFERANSER Appendix A Arbeidsmøte 6. januar 2009 Side ii

5 1 SAMMENDRAG Statens Kartverk (SK) har i dag en stor antenne nær Ny Ålesund flyplass, Hamnerabben. De ønsker nå å supplere denne med en antenne med noe mindre dimensjoner, alternativt å erstatte dagens antenne med to av mindre størrelse. Fra DNV s risikoanalyse av Hamnerabben i 2005, har man at dagens antenne utgjør et signifikant risikoelement i forhold til flyoperasjoner til flyplassen. Luftfartstilsynet ønsker ikke en økning av risikoen knyttet til flyging på flyplassen med dagens antennehøyde og plassering, og derfor kan ikke SK sitt ønske om to antenner støttes ved opprettholdelse av dagens antenne og supplering med ytterligere en antenne, selv om speilstørrelsen reduseres. Hovedformålet til denne analysen har derfor vært å vurdere risiko for alternative antenneløsninger i forhold til flyoperasjonene på flyplassen. Det er også vurdert risikoreduserende tiltak for å kompensere for negative effekter av endring i antenneparken. Arbeidet har vært koordinert med SK, Kings Bay AS og Lufttransport, slik at omfanget er tilpasset de problemstillinger oppdragsgiver har ønsket å belyse, med tilstrekkelig presisjon. Analysen har vurdert risiko for landinger og avganger på flyplassen ( scenarier ) for følgende to alternative antennelokasjoner: Flyoppstilling - Ved dagens flyoppstillingsplass, omtrent midt på rullebanen. Vest - Nord for vestre baneende og vest av radom-fundament. Det er forutsatt montert to antenner; den østre i dagens radomfundament og den vestre plassert vest av samme fundament i retning av monteringshall for raketter. Det er antatt 50 m avstand mellom antennenes fotpunkter for begge alternativene, dette i samråd med SK. For landingsscenariene er det satt opp separate risikoregnskap ved hjelp av modellverktøyet som er utviklet av DNV og Avinor (versjon 2.5, mai 2007), for å analysere hindersituasjonen ved norske lufthavner. I denne modellen er en landingsoperasjon definert fra MSA (Minimum Sector Altitude) til full stopp på banen. Risikoregnskapene angir havarifrekvens for 4 gitte faser av operasjonen og 3 definerte uønskede hendelser (relatert til posisjonsproblemer og tap av kontroll over fly). Tallene som er benyttet i kvantifiseringen, relaterer seg til den faktiske flyoperasjonen (gjeldende prosedyrer), hindersituasjonen på/rundt flyplassen, antatt antenneplassering, samt dagens utforming av flyplassen, f.eks. mhp. instrumentering, lys, plassering av flyoppstilling og tårn osv. For avgangsscenariene er det gjort kvalitative vurderinger av effekten av antennealternativ på havarifrekvensen. Beregningene viser at fjerning av dagens antenne og montering av 2 nye og mindre på de definerte lokasjonene, har en betydelig effekt på havarisannsynligheten ifm landinger på flyplassen (begge baneretninger). Når det gjelder avgangsscenariene er det konkludert med at risikobildet forblir omtrent som med dagens antenne. I etterfølgende tabell er risikoreduksjonen angitt i prosent for de vurderte antenne-alternativer sammenlignet med dagens situasjon. Side 1

6 Tabell 1 Risikoreduksjon fra dagens antenne til de vurderte alternativer Alternativ Scenario "Flyoppstillling" "Vest" 12-1 Landing 36 % 40 % 12-2 Avgang 0 % 0 % 30-1 Landing 36 % 42 % 30-2 Avgang 0 % 0 % Tabellen viser at alternativ Vest synes noe bedre enn alternativ Flyoppstilling, som også støttes av operatør (Lufttransport) sett ut i fra en flyoperativ synsvinkel. Dersom det er mulig å plassere antennene lenger fra banen og lavere enn det som er forutsatt i denne analysen, vil dette være positivt for risikobildet. Det anbefales at dette vektlegges i videre planlegging. I anleggsperioden og overlappende måleperiode vil alle 3 antennene stå oppe samtidig. Beregninger viser at for alternativ Flyoppstilling og scenario 12-1 (landing bane 12) vil havarifrekvensen øke med 16%. Man vil tilsvarende erfare en risikoøkning for scenario 30-1, og derfor anbefales det at relevante risikoreduserende tiltak identifiseres og innføres i god tid før anleggsstart. De to antenne-alternativene som er vurdert i denne rapporten, er betraktet primært ut i fra en flysikkerhetsmessig synsvinkel. Begge alternativene har imidlertid konsekvenser av ikkeflyfaglig art, f.eks. ift. veiomlegging, sikkerhetssoner rundt rakettoppskytningsrampe, osv.. Slike konsekvenser er ikke vurdert i denne analysen. Analysen har vist at flyoppstilling, drivstoffanlegg og ekspedisjonsbygg/tårn blir berørt av alternativ Flyoppstilling, og dermed vil en forskyvning/flytting kunne bli nødvendig. Det er viktig å bemerke at man fra dagens tårn vil oppnå bedre sikt til sirklingsrunden når dagens antenne fjernes. Side 2

7 2 INNLEDNING 2.1 Bakgrunn Statens Kartverk (SK) har i dag en stor antenne nær Ny Ålesund flyplass, Hamnerabben. De ønsker nå å supplere denne med en antenne med noe mindre dimensjoner, alternativt å erstatte dagens antenne med to av mindre størrelse. Det er ikke ennå konkludert den eksakte plasseringen av de nye antennene. Samlet anser SK at de har følgende opsjoner ift antennene plassering og antall: 1. Beholde gammel og bygge en ny (mindre) annet sted 2. Rive gammel og bygge to nye (mindre) - samlokalisert 3. Rive gammel og bygge to nye (mindre) desentralisert Kings Bay er operatør for flyplassen, og er informert om planene/ønskene. Lufttransport opererer flyplassen med Do-228 med flygninger til og fra Longyearbyen. Dagens antenne er et signifikant risikoelement i forhold til flyoperasjoner til flyplassen. Dette er også dokumentert i risikoanalysen som ble utført av Det Norske Veritas (DNV) for Kings Bay AS i 2005 (se ref. /1/, Risikoanalyse av Ny-Ålesund flyplass Hamnerabben. DNV rapport nr , 30. juni 2005). Aktiviteten til SK er viktig for samfunnet i Ny Ålesund, og Kings Bay er innstilt på å finne en løsning som er akseptabel for alle aktørene på flyplassen. På bakgrunn av ovenstående er Det Norske Veritas (DNV) engasjert av SK for å utarbeide en risikoanalyse av nytt antenne-konsept. 2.2 Formål Analysens hovedformål er å vurdere risiko for alternative antenneløsninger i forhold til flyoperasjoner på Hamnerabben. Det er også ønskelig å vurdere eventuelle risikoreduserende tiltak for å kompensere for eventuelle negative effekter av endring i antenneparken. SK ser for seg at denne rapporten skal være en del av søknad om slik utbygging i plansammenheng. 2.3 Omfang og gjennomføring Risikoanalysen tar utgangspunkt i DNV s analyse fra 2005 (ref. /1/). Beregningsmodellen som ble benyttet der er blitt betydelig forbedret og videreutviklet siden da. Med ønske om å benytte den siste utgaven av modellen (versjon 2.5, mars 2007), har DNV overført alle inputdata fra ref. /1/ til denne og på denne måten, så langt det lar seg gjøre, gjenskapt risikoregnskapet fra Deretter er beregninger videreført for denne analysens formål. Side 3

8 Alternative antenne-konstellasjoner er vurdert og noen av disse er valgt ut for beregning av risiko. Analysen er gjennomført i følgende trinn: - omlegging av forrige analyse til siste versjon av analysemodell som bedre reflekterer effekt av hinder i sideplanet - oppgradering av risikobergningene slik at de reflekterer gjennomførte tiltak (Kings Bay har gjenført tiltak etter anbefalinger i forrige analyse) - risikoberegning for konkrete scenarier med ny antenne-konstellasjon - vurdering av potensialet for risikoreduksjon i de flyge-fasene som er influert av de valgte antenne-scenarier - rangering av aktuelle antenne-scenarier med hensyn til risiko for innflyging Arbeidet har vært koordinert med Statens Kartverk, Kings Bay og Lufttransport, slik at omfanget er tilpasset de problemstillinger oppdragsgiver har ønsket å belyse, med tilstrekkelig presisjon. Prosjektet har i tillegg gjort bruk av erfaring fra prosjekter relatert til utvikling av en overordnet risikoanalytisk metode for håndtering av avvik fra BSL 3-2 samt risikoanalyser av lufthavner for Avinor, Luftforsvaret, Kings Bay AS, Store Norske Spitsbergen Kullkompani, Stord lufthavn, Skien lufthavn, Sandefjord lufthavn og Zürich lufthavn som er gjennomført i løpet av de 4-5 siste årene. 2.4 Begrensninger Prosjektet har i utgangspunktet hatt fokus på mulige personskader og dødsfall for besetningsmedlemmer og passasjerer om bord i fly. Prosjektet har således ikke sett på skader på tredjeperson eller på forhold knyttet til økonomi eller miljø. I denne analysen er risiko definert som frekvens for totalhavari (hull loss), og havarifrekvens er benyttet som benevning i beregningene senere i rapporten. Side 4

9 3 SYSTEMBESKRIVELSE 3.1 Tidligere analyser og tiltak Ny-Ålesund flyplass Hamnerabben ligger i Ny-Ålesund på Svalbard på N og E ca. 1.2 km NV av Ny-Ålesund sentrum, og har en høyde over havet på ft. Flyplassen eies og drives av Kings Bay AS. Opprinnelige lufthavndata er beskrevet i ref. /1/. Etter 2005 er lufthavnen oppgradert iht. tiltaksforslag ref. /1/, samt etter dialog med Luftfartstilsynet. 3.2 Nye funksjoner og endringer til tidligere systembeskrivelse I forbindelse med tiltaksplan for Hamnerabben ble det arrangert et arbeidsmøte mellom Luftfartstilsynet, Lufttransport og Kings Bay AS høsten Luftfartstilsynet vurderte regelverk og informasjon fra møtet, og laget på grunnlag av dette nye godkjenningskrav for Ny- Ålesund flyplass, Hamnerabben. Kravene ble fremmet 26. Januar 2008 og var skulle være innfridd innen 1. Oktober Kings Bay etablerte et prosjekt for å gjennomføre følgende tiltak: - arronderingstiltak i sikkerhetsområdet o arrondering innen krav i rullebanens bredde inkl. ny utrykningsveg mot øst o 60 meter planert område i rullebanens forlengelse samt arrondering av terreng i rullebanens forlengning o flytting av veg øst av RWY vegen skal gå lengre øst av RWY og lavere i terrenget o senking av veg nord av apron tiltaket vil føre terrenget nærmere krav i sikkerhetsområdet, men pga bratt terreng lengre nord er det ikke plass til å utvide oppstillingsplass langt nok mot nord til at man kommer innen krav for flyoppstilling og fueltanker o trafikklysregulering det innføres trafikklysregulering på bilveg i sikkerhetsområdet for å unngå biltrafikk innen sikkerhetsområdet under landing/avgang med flytrafikk, lysene styres av vakthavende AFIS fra TWR - installasjon av markeringslys for avbrutt landing o i henhold til standarder fra Avinor (ref. Fred Loe) - korrigering av terskellysrekke o lystype og innbyrdes avstand mellom lys justeres til krav satt i BSL E , og oppgradering til kategori 1 innflygingsanlegg o oppgradering til kategori 1 innflygingsanlegg i henhold til BSL E Side 5

10 30 meter mellom innflygingslys på forlenget senterlinje mot 60 meter i dag, tverrbar på 150 meter og 300 meter fra banekant - sirklingslys mot øst og vest o mot vest oppgradering fra 3 til 5 sirklingslys/ledelys o mot øst 2 nye sirklingslys/ledelys - installasjon av VDF o nær eksisterende NDB - installasjon av DME o nær eksisterende NDB Det forutsettes at NDB, DME og VDF er plassert slik at de ikke påvirkes negativt av aktivitet og antennebygging i antenneområdet ved flyplassen. Avinor bekrefter at med utgangspunkt i passive antenner (ingen stråling), så ser man ikke at disse antennene vil påvirke nevnte installasjoner, se ref. /5/. 3.3 Hindre Dokument Flyplassdata Ny-Ålesund flyplass, Hamnerabben datert/ajourført (ref. /2/) lister opp og beskriver de faste hindrene på og rundt flyplassen, dvs. bygninger, master og antenner. DNV er ikke kjent med at det er signifikante endringer til denne. Hinder innenfor Sikkerhetsområde og Sideflate er utstyrs- og bygningsrelaterte. I tillegg representerer terrengrygg ca 75m fra senterlinje og nord for rullebanene hinder dersom 75 m sikkerhetssone og sidehinderplan med helning 1:7 legges til grunn. 3.4 Trafikkgrunnlag Det er ikke tatt hensyn til en eventuell endring av trafikkgrunnlag i denne analysen ift. ref. /1/, som viste at Ny-Ålesund flyplass i 2004 hadde totalt 2258 passasjerer med Lufttransports Do- 228 fordelt på til sammen 177 flybevegelser. I tillegg kommer noe helikopter- og GA-trafikk. 3.5 Inn- og utflygingsmønster Det foreligger nye inn- og utflygingsprosedyrer basert på NDB/DME. Tilhørende kartmateriale er mottatt fra Lufttransport i januar Innflygninger For Lufttransport foreligger instrumentinnflygingsprosedyre basert på NDB/DME (effektiv fra 10/11/2008), som vist i Figur 1. Minima for innflyging er 930 ft (795) med minimum 4 km horisontalsikt. Missed approach (MA) prosedyre angir umiddelbar venstre sving med maks. 110kts fra MAPt (på D3 NAL), til heading 300 og intercept av 330 QDR fra NDB NYA. Fra denne instrumentprosedyren sirkles det med visuell kontakt til begge baneender. Side 6

11 Innflygingene har tidligere fordelt seg anslagsvis med 40% på bane 12 og 60% på bane 30. Etter innføring av ny prosedyre og ledelysrekke til bane 12 antas dette å bli forskjøvet i favør av bane 12. Figur 1 Instrumentinnflygingsprosedyre Ny-Ålesund (Lufttransport) Side 7

12 Utflyginger Lufttransport har egne climb-out-prosedyrer basert på utstigning via NDB (NYA) til GPS waypoints (D4NYA og D6NYA) over fjorden nordvest for flyplassen (west departures). Alternativt kan det flys direkte mot COLLH dersom det er sikt til terreng (fjell) øst for flyplassen (east departures). Alle avganger går rett frem til 200 ft AGL eller minimum til baneenden, deretter sving mot valgt avgangsprosedyre. Nevnte prosedyrer er illustrert nedenfor. Side 8

13 Figur 2 Avgangsprosedyrer bane 12, CLP-12, Ny-Ålesund (Lufttransport) Side 9

14 Figur 3 Avgangsprosedyrer bane 30, CLP-30, Ny-Ålesund (Lufttransport) Side 10

15 3.6 Værforhold Det henvises til DNMI s rapport The climate at Spitsbergen datert 14/12/1990 (ref. /3/) Vinddata (meddelt fra Lufttransport) tilsier at bane 12 bør brukes i ca. 50% av tiden, og at 30 bør brukes ca. 25% av tiden. Resten av tiden tilsier vindforholdene at baneretning kan velges fritt. 3.7 Operative begrensninger Lufttransport stiller strengere krav til max vind enn flytypen er sertifisert for. Maksimal vind er redusert fra 45 til 30 kts. I tillegg er maksimal sidevindskomponent redusert fra 30 til 25 kts. Dette er gjort for å bedre flysikkerheten på en utfordrende flyplass. I tillegg skal flybesetningen ha spesiell utsjekk og trening før flyging på Ny-Ålesund. Sikt skal være minst 4 km og skybas minst 795 ft (tilsvarende minima). Under avgang stilles det krav til sikt til terreng øst av flyplassen før man går mot Colletthøgda (COLLH). Dersom siktkravet ikke tilfredstilles skal det benyttes intrumentavgangsprosedyre via NDB. Ytterligere detaljer er gitt i Lufttransports innflygings- og utflygings-kart som er vist i kap Antenneløsninger Alternativer, utforming og funksjon Dagens antenneløsning er fra Den inngår i et globalt nettverk av kun 25 observatorier som gjør det mulig å forbedre nøyaktigheten til satellittnavigasjonssystemene GPS, Galileo og andre. Antennen i Ny-Ålesund har en diameter på 20 m og observerer til fjerntliggende kvasarer over hele himmelhvelvningen på stedet. Aktiv bruk av radioutstyr vil kunne forstyrre slike målinger og det har medvirket til at Ny-Ålesund er erklært som et mest mulig radiostille sted. For å oppnå den nøyaktighet som er nødvendig kreves også fundamentering på fast fjell og god horisont. Etter en ganske omfattende rekognosering før byggingen i 1993/94, ble fjellryggen langs flystripen i Ny-Ålesund funnet å være det stedet på Svalbard som best tilfredsstiller disse kravene. Den senere tids økende interesse for klimaendringer og andre behov for overvåkning av bl.a. annet utsatte konstruksjoner, har medført strengere krav til nøyaktighet og langtidsstabil referanse. For å oppnå dette kreves nye typer antenner for observatoriet i Ny-Ålesund som også kan utføre kontinuerlig observasjon. Den mest aktuelle antennekonstruksjon har en diameter på 13,5 m, men det må 2 stk antenner til for å tilfredsstille kravet om kontinuitet. Den mest aktuelle plassering er østover i forlengelsen av ryggen med kontrollbygningen og eksisterende 20 m antenne. For å unngå at risikonivået økes kan det medføre at eksisterende antenne må rives. I så fall blir det nødvendig med en sammenfallende observasjonsperiode for både eksisterende og nye antenner for å sikre kontinuiteten i observasjonene (tidsseriene). På Svalbard kan det skje i den mørke årstid, slik at byggingen av nye antenner kan utføres i en lys årstid, med riving av den eksisterende i tilsvarende periode året etter Side 11

16 Luftfartstilsynet tilkjennegir i telefon til DNV (7. januar 2008) at det ikke er ønskelig med økning av den allerede signifikante risikoen knyttet til flyging på rullebanen med dagens antennehøyde og plassering. SK sitt ønske om to antenner kan derfor ikke møtes ved opprettholdelse av dagens antenne og supplering med ytterligere en antenne, selv om speilstørrelsen kan reduseres fra 20 til 13,5 m. Det er derfor lett etter plasseringsalternativer for to nye antenner av mindre størrelse enn dagens (13,5 m speildiameter). Av hensyn til minst mulig risiko for flygingen på Hamnerabben bør antennene fortrinnsvis plasseres samlet. I samråd med representant for SK er det benyttet avstand på 50 m mellom fotpunktene på antennene i den videre analysen i denne rapporten, Høyden på antenner i den aktuelle størrelsesorden er svært sensitiv ift. bidrag til risiko for flytrafikken. Det er derfor viktig å finne lavt terreng ift. rullebanens nivå. I forbindelse med risikoanalysen er det antatt at antennene kan plasseres 75 m fra rullebanens forlengede senterlinje, og i samme høyde som rullebanen eller lavere. Det er forutsatt et antennespeil på 13,5 m og en total høyde på maks. 15,5 m Alternativ Vest Det ene plasseringsalternativet er lokalisert nord for vestre baneende, i forbindelse med tidligere radom-fundament og vest for dette. Området synes å tilhøre fjellryggen som går langs nordsiden av dagens rullebane og som derfor er ideell for fundamentering av store VLBL-antenner for Statens kartverk, da disse forutsetter stabil fjellgrunn. Det er forutsatt montert 2 antenner, den østre i dagens radomfundament og den vestre plassert 50 m vest samme fundament, i retning av monteringshall for raketter. Se Figur 4 under. Det benyttes pr. i dag en sikkerhetssone rundt rakettoppskytningsrampen ifm. rakettoppskytning. Håndheving av denne sonen vil kunne vankeliggjøre en kontinuerlig drift av antennene i dette området. Imidlertid kan man se for seg en mulig koordinering av nevnte aktiviteter og driften av antennene. Om dette er mulig å få til eller om lokaliseringen har andre konsekvenser er ikke vurdert i denne rapporten. Nye antenner Figur 4 Antenneplassering alternativ Vest Alternativ Flyoppstilling Det andre alternativet er ved dagens flyoppstillingsplass, omtrent midt på rullebanen. Også her er det forutsatt 50 m avstand mellom antennenes fotpunkter. Det synes ønskelig å trekke antennene noe østover slik at de kan stå på lavere terreng ift. rullebanen. Antennene er for vurderingen Side 12

17 plassert omtrent på dagens veg nord for flyoppstillingsplassen. Det forutsettes samme høyde som rullebanen, men dersom terrengarrondering gjør det mulig å senke antennen ytterligere samt evt. øke avstanden til rullebanen utover 75 m vil dette ha en risikoreduserende virkning. Se Figur 5 under. Nye antenner Figur 5 Antenneplassering alternativ Flyoppstilling Alternativet vil antagelig medføre omlegging av veg og flytting av flyoppstillingsplassen og ekspedisjonsbygg/tårn, uten at dette er vurdert videre her. Side 13

18 4 RISIKOANALYSE 4.1 Generelt For å få et dekkende bilde av den risikoen som antennealternativene ved flyplassen i Ny-Ålesund representerer for passasjerer og besetning er det funnet hensiktsmessig å gjennomføre en risikoanalyse. En risikoanalyse kan defineres som en systematisk identifisering og kategorisering av risiko for mennesker, miljø eller økonomiske verdier. Metodene som benyttes kan både være av kvantitativ og kvalitativ art. Førstnevnte omfatter tallfesting av sannsynligheten/frekvensen for at faresituasjoner oppstår og konsekvensene av dem, for eksempel som antall omkomne. Risiko vil da kunne beregnes og uttrykkes som for eksempel forventet antall omkomne per landing/take-off. De kvalitative metodene omfatter derimot beskrivelser av de samme faktorene. Det bør bemerkes at en risikoanalyse behandler tekniske, operasjonelle, menneskelige og organisatoriske faktorer som kan ha innvirkning på risikoen. 4.2 Risikoanalyse av antenne på Hamnerabben Risikoanalyse av en lufthavn omfatter vurderinger av en rekke situasjoner og faktorer. Erfaringsmessig er det nyttig å dele opp komplekse systemer og analysere disse delene separat, for så å sette sammen resultatene for å få det fullstendige risikobildet. I denne studien har vi valgt å dele analysen i et antall såkalte scenarier som vil bli behandlet hver for seg. Scenariene identifiseres ved følgende faktorer: Flytype; Do-228 Rullebane; bane 12, bane 30 Innflyging/utflyging (approach/landing, take-off) Prosedyre ved innflyging/utflyging; Company procedures for innflygning basert på NDB/DME, company procedures for avgang basert på NDB og/eller GPS waypoints. Visuell innflyging til begge baner praktiseres også dersom været tillater det. De viktigste problemstillingene i disse scenariene blir også adressert i de øvrige scenariene. For flyplassen betraktes derfor følgende 4 scenarier: Landing 12: Inn fra NV Avgang 12: Ut mot SØ Landing 30: Inn fra SØ Avgang 30: Ut mot NV Videre er hvert scenario delt inn i faser med definerte start- og sluttpunkter. De to neste tabellene viser hvilke faser som er definert for henholdsvis innflyging og utflyging. Side 14

19 Tabell 2 Faser for innflygning, scenarier Fase nr. Beskrivelse 1 Approach; MSA->MAPt (instrument) 2 Landing; MAPt 50 ft (visual) 3 Landing; 50 ft touchdown 4 Landing; Touchdown turn-off Tabell 3 Faser for utflyging, scenarier Fase nr. Beskrivelse 1 Line-up på rullebanens senterlinje airborne ( TO-roll ) 2 Lift off 400 ft ft MSA Naturlig nok er det en del forhold og faktorer som vil kunne variere fra scenario til scenario, som f.eks: Faresituasjoner og årsaker til disse Muligheter til å gjenvinne kontroll etter at faresituasjoner har oppstått Hvilken/hvilke havarisituasjoner som kan oppstå hvis gjenvinning feiler eller blir forhindret/forsterket av naturgitte forhold som: ugunstig vindretning og/eller hastighet dårlig sikt (dis, tåke, nedbør) mye turbulens etc I tillegg vil frekvenser og konsekvenser også kunne være forskjellige. Side 15

20 5 FAREIDENTIFIKASJON 5.1 Arbeidsmøte For å sikre at grunnlaget for risikoanalysen er så korrekt og fullstendig som mulig, ble det arrangert et arbeidsmøte i lokalene til Lufttransport i Longyearbyen 06/01/2009 hvor hovedformålet var å gjøre en kartlegging av lufthavnspesifikke forhold, og med spesiell fokus på problemstillinger knyttet til alternative antenne-plasseringer. Kartleggingen omfatter fareidentifikasjon av inn- og utflyging til lufthavnen (dvs. å identifisere de faresituasjonene som kan oppstå ved inn- og utflyging) med dagens prosedyrer, beskrive faresituasjonenes årsaker og deres potensielle konsekvenser samt beskrivelse av f.eks. værforhold, nær- og fjernterreng, etc. Møtet ble fasilitert av DNV og hadde følgende deltagere. Deltagerliste: Navn Roger Lillemæhlum Geir Atle Skansen Bjørn Engen Olai R. Hjetland Espen Funnemark Selskap Lufttransport Lufttransport Statens Kartverk DNV DNV 5.2 Resultater Resultatene fra arbeidsmøtet er oppsummert i Appendix A. Generelt er resultatene ordnet i forhold til de definerte scenariene, se kap Side 16

21 6 RISIKOANALYSE I Hovedresultater/risikoregnskap I ref. /1/ ble det satt opp risikoregnskap for følgende scenario : Approach / landing NDB NYA med sirkling til bane 12 med Do-228 Tabellen nedenfor viser et sammendrag av resultatene fra analysen. Det understrekes at de framkomne tallene gjelder for den eksisterende hindersituasjonen ved flyplassen i En av de viktigste forutsetningene/estimatene i beregningen gjelder grensannsynlighet for treff av Statens Kartverks parabolantenne, som ligger ca 75 m fra rullebanens senterlinje og rager ca 28 m (90 ft) over banenivå, jfr. tegningsnr A: Plan, datert , fra AS Fredriksen. Spesielt avbrutt landing i fase 3 (fra 50 ft og ned til touchdown) kan medføre risiko for treff av antennen. I følgende tabell er de estimerte havarifrekvensene (angitt som antall havarier per landing gitt pr. fase og topphendelse for den eksisterende hindersituasjonen ved flyplassen i dag. Merk at tall av typen x,xxe-yy betyr x,xx 10 -yy. Side 17

22 Tabell 4 Havarifrekvenser, Approach/landing med sirkling til bane 12 via NDB NYA med Do-228 (2005) Topphendelse (i) Utilstrekkelig posisjonsoversikt Fase Toppfrekvens (per landing) Havarifrekvens (per landing) %-vis fordeling av total havarifrekvens E E % E E % E E % E E % Sum E % (ii) Feilaktig posisjonsoversikt (iii) Kontrollproblemer med fly Sum topphendelser (i) - (iii) E E % E E % E E % E E % Sum E % E E % E E % E E % E E % Sum E % E % E % E % E % Sum E % 6.2 Konklusjoner og anbefalinger Ref. /1/ identifiserte en rekke tiltak med tilhørende beregning av risikoreduksjon. Tabellen nedenfor oppsummerer resultatene. Tiltak Risiko-reduksjon 1. Flytting av Statens kartverks antenne 47 % 2. Lyssetting av Statens kartverks antenne 26 % 3a. Lyssetting av terreng, siste del av innflygingen i fase 2 5 % 3b. Lyssetting av terreng (tiltak 3a) samt styrking av innflygingslysrekke, justering av ledelys og forsterking av lys på Brandalpynten 17 % I tillegg ble det også sett på effekten av eventuelle kombinasjoner av tiltakene over da disse måtte vurderes spesielt, siden effektene ikke nødvendigvis kunne summeres. Side 18

23 Tiltak 2 og 3a vil samlet gi risikoreduksjon istørrelsesorden 31 %. Tiltak 2 og 3b vil samlet gi risikoreduksjon istørrelsesorden 43 %. 6.3 Basis for denne studien Fra Kings Bay har prosjektet mottatt informasjonsmateriale som viser at stort sett alle tiltakene som ble foreslått i ref. /1/, er gjennomført, bortsett fra at Statens Kartverk sin antenne fortsatt står. I tillegg er det gjort store utbedringer av sikkerhetsområder, omlegging av ankomstveg samt anlagt en egen utrykningsveg, ref. kap 3.2. I møter med Lufttransport (se avsnitt 5.1) har prosjektet fått oversendt Lufttransport sine nye inn- og utflygings-prosedyrer for Hamnerabben. De videre resultater, anbefalinger og konklusjoner i foreliggende analyse, tar derfor utgangspunkt i dagens utforming av flyplassen og Lufttransports operasjoner. Side 19

24 7 MODELLBRUK OG METODE 7.1 Generelt Analysemodellen som er brukt i denne analysen, har tidligere vært brukt i for å analysere hindersituasjonen for en rekke norske lufthavner. For å få et håndterbart antall varianter av feil- og hendelsestrær, har vi på grunnlag av fareidentifikasjonen definert et begrenset antall uønskede hendelser (topphendelser) som inkluderer flere faresituasjoner. Disse topphendelsene er vurdert for hvert scenario og hver fase. Disse hendelsene representerer, på et forenklet nivå, grunnleggende problemstillinger som i stor grad går igjen i flere faser. De kan betraktes som omvendte suksess-kriterier for sikre landinger og avganger ved lufthavna. Topphendelsene er som følger: (i) Utilstrekkelig posisjonsoversikt; dvs. besetningen har utilstrekkelig oversikt over hvor de befinner seg. Årsak kan for eksempel være tap av visuelle referanser, tap av navigasjonshjelpemidler el.l. (ii) Feilaktig posisjonsoversikt; dvs. besetningen tror de vet hvor de befinner seg, men at flyet faktisk ikke er der. Årsaker kan for eksempel være feil signal fra navigasjonshjelpemiddel, misforståelse av visuelle referanser el.l. (iii) Kontrollproblemer med fly; dvs. besetningen har ikke tilfredstillende kontroll over flyet til å gjennomføre planlagte/ønskede manøvre. Årsak kan for eksempel være vind/turbulens. I modellen er det i tillegg identifisert en fjerde topphendelse: (iv) Konflikt med annen trafikk/ objekt; dvs. konflikt i luftrommet med annet luftfartøy og runway incursion (kjøretøy, personer og dyr på banen). Denne topphendelsen er ikke behandlet nærmere her, da formålet for denne analysen er å vurdere hindersituasjon og sikkerhetsområder på lufthavnen. Imidlertid er risiko knyttet til kollisjon/treff av andre luftfartøy (som taxer på parallelltaksebane eller står oppstilt/parkert og derigjennom kan betraktes som hindre ) under en eventuell go-around (avbrutt innflyging i lav høyde), tatt med i risikoregnskapene. 7.2 Kvantifisering av risiko For hvert av de 4 tidligere nevnte scenariene (dvs. innflygning og landing til begge baner) er det i denne analysen blitt utført risikoberegninger for hver antennelokasjon, Vest og Flyoppstilling. I dette arbeidet er det beregnet toppfrekvenser, fastsatt grensannsynligheter i hendelsestrær samt satt opp risikoregnskap, alt ved hjelp av modellverktøyet som er utviklet av DNV og Avinor (versjon 2.5, mai 2007), for å analysere hindersituasjonen ved norske lufthavner. Kvantifiseringen er gjort av DNVs personell. Tallene som er benyttet i kvantifiseringen, relaterer seg til den faktiske flyoperasjonen, hindersituasjonen i/rundt flyplassen, antatt antenneplassering, samt dagens utforming av flyplassen (f.eks. mhp. instrumentering, lys, plassering av flyoppstilling og tårn osv.). Alle input-tall og resulater forefinnes i de separate regnearkene for feiltrær og hendelsestrær og er dokumentert i disse. Disse regnearkene kan derfor betraktes som dokumentasjon av kvantifiseringsarbeidet. Videre er resultatene Side 20

TEKNISK RAPPORT KINGS BAY AS RISIKOANALYSE AV NY-ÅLESUND FLYPLASS HAMNERABBEN RAPPORT NR. 2005-0659 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

TEKNISK RAPPORT KINGS BAY AS RISIKOANALYSE AV NY-ÅLESUND FLYPLASS HAMNERABBEN RAPPORT NR. 2005-0659 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS TEKNISK RAPPORT KINGS BAY AS RISIKOANALYSE AV NY-ÅLESUND FLYPLASS HAMNERABBEN RAPPORT NR. 2005-0659 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS TEKNISK RAPPORT Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2005-06-07

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Risikoanalyse av flyoperasjoner på Flesland med ny Bergen Havn. Avinor Bergen Lufthavn

DET NORSKE VERITAS. Rapport Risikoanalyse av flyoperasjoner på Flesland med ny Bergen Havn. Avinor Bergen Lufthavn Rapport Risikoanalyse av flyoperasjoner på Flesland med ny Bergen Havn Avinor Bergen Lufthavn Rapportnr./DNV Referansenr.: 2010-0874/ 12KE9TE-38 Rev. 0, 2010-11-26 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG...

Detaljer

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Landingsplass: Høyland Utarbeider: Per T Høyland Dato: 19.05.2011 Kontrollert: Tormod Veiby Dato: 19.05.2011 Godkjent: OPL Dato: Innhold: Bruksområde...

Detaljer

Nordkapp kommune - Kommuneplanens arealdel - Høring og offentlig ettersyn - Uttalelse fra Avinor

Nordkapp kommune - Kommuneplanens arealdel - Høring og offentlig ettersyn - Uttalelse fra Avinor Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG Vår ref. Vår dato: 12/05444-12 11.03.2016 Deres ref. 2013/1143-4033/2015 Deres dato: 21.12.2015 Vår saksbehandler: Einar K Merli - 976 51 687 Nordkapp kommune

Detaljer

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Landingsplass: Høyland Utarbeider: Helge Njærheim Dato: 12.04.2013 Kontrollert: Tormod Veiby Dato: 12.04.2013 Godkjent: OPL Dato: Innhold: Bruksområde...

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 3/2003 URL:http://www.aaib-n.org Avgitt: 13.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 3/2003 URL:http://www.aaib-n.org Avgitt: 13. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 3/2003 URL:http://www.aaib-n.org Avgitt: 13. januar 2002 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 1

Detaljer

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Landingsplass: STOR AMDAL Utarbeider: JOHN M SAUGESTAD Dato: Juli 2006 Kontrollert: GEIR STEEN Dato: Juli 2006 Godkjent: REVISJON Dato: Juli 2006 Innhold:

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2002 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 31/2002 URL: Avgitt: 16.

RAPPORT. Postboks 213, 2002 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 31/2002 URL:  Avgitt: 16. RAPPORT Postboks 213, 2002 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 31/2002 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 16. juli 2002 Alle tidsangivelser i denne bulletin er lokal tid (UTC + 2

Detaljer

P-182576 Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Sikkerhetsområder og lysanlegg (S&L)/ Miljøprosjektet/Reasfaltering av rullebanen, Asfaltarbeider

P-182576 Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Sikkerhetsområder og lysanlegg (S&L)/ Miljøprosjektet/Reasfaltering av rullebanen, Asfaltarbeider P-182576 Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Sikkerhetsområder og lysanlegg (S&L)/ Miljøprosjektet/Reasfaltering av rullebanen, Asfaltarbeider BILAG A ORIENTERING OM ANSKAFFELSEN 1. OMFANG PROSJEKT SIKKERHETSOMRÅDER

Detaljer

Trafikkregulerende bestemmelser for Moss Lufthavn, Rygge

Trafikkregulerende bestemmelser for Moss Lufthavn, Rygge Trafikkregulerende bestemmelser for Moss Lufthavn, Rygge 1. Formål Disse bestemmelsene er fastsatt med grunnlag i konsesjonsvilkårenes 6 i konsesjon gitt 19.11.2004 og Samferdselsdepartementets vedtak

Detaljer

AVTALE. Aktiviteter ved ENJB

AVTALE. Aktiviteter ved ENJB AVTALE VEDRØRENDE Aktiviteter ved ENJB MELLOM Tjenesteleverandørene: SANDEFJORD LUFTHAVN AS AVINOR TORP KONTROLLTÅRN Per Erik Bakke Flyplass-sjef ENTO Svein Helge Eliassen Sjefflygeleder OG Luftfartsaktøren:

Detaljer

4 Flyplassinformasjon

4 Flyplassinformasjon 4 Flyplassinformasjon Flyplassens navn: ICAO betegnelse: Eier og flyplassoperatør: Oppdal flyplass, Fagerhaug ENOP Midtnorsk Fly og Luftsportssenter AS Kontaktperson: Odd Asbjørn Nyberg, tlf: 932 17 042

Detaljer

INNHOLD. 0. Forord. 1. Bakgrunn og hensikt. 2. Eksisterende forhold. 3. Dimensjoneringskriterier

INNHOLD. 0. Forord. 1. Bakgrunn og hensikt. 2. Eksisterende forhold. 3. Dimensjoneringskriterier INNHOLD 0. Forord 1. Bakgrunn og hensikt 2. Eksisterende forhold 3. Dimensjoneringskriterier 3.1 Planforutsetninger med beskrivelse av skisseforslaget 4. Anleggsgjennomføring 4.1 Utfylling for bane i sjøen

Detaljer

Rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser. Ved: Santiago Amengual NLF motorflyseksjonen

Rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser. Ved: Santiago Amengual NLF motorflyseksjonen Rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser Ved: Santiago Amengual NLF motorflyseksjonen Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv. Forskrift

Detaljer

Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 10/2001 Telefaks: Avgitt: 8. mars 2001

Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 10/2001 Telefaks: Avgitt: 8. mars 2001 RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 10/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 8. mars 2001 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt.

Detaljer

BRA kart Building Restriction Area

BRA kart Building Restriction Area Tittel BRA kart Building Restriction Area Rev./Dato 1.2 01.09.2014 Utarbeidet Roger Holm Kontrollert Nicolai Dons Godkjent Håkan Olsson VEILEDNING Innhold: 1. Beskrivelse av BRA kart.... 1 1.1 Generell

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ VANNØYA, TROMS 10. JULI 2015 MED REIMS AVIATION SA FR172E, SE-FBT

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ VANNØYA, TROMS 10. JULI 2015 MED REIMS AVIATION SA FR172E, SE-FBT Avgitt desember 2015 RAPPORT SL 2015/12 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ VANNØYA, TROMS 10. JULI 2015 MED REIMS AVIATION SA FR172E, SE-FBT Statens havarikommisjon for transport (SHT) har utarbeidet denne

Detaljer

EN REISE MED HELIKOPTER

EN REISE MED HELIKOPTER EN REISE MED HELIKOPTER HER KAN DU LESE OM HVA SOM FOREGÅR FØR OG UNDER EN HELIKOPTERREISE I lys av helikopterulykken ved Turøy har Norsk olje og gass utarbeidet informasjonsmateriell for å gi helikopterpassasjerer

Detaljer

P-51627 Kristiansand lufthavn, Sikkerhetsområder og lysanlegg, Elektroarbeider

P-51627 Kristiansand lufthavn, Sikkerhetsområder og lysanlegg, Elektroarbeider P-51627 Kristiansand lufthavn, Sikkerhetsområder og lysanlegg, Elektroarbeider BILAG A ORIENTERING OM ANSKAFFELSEN 1. OMFANG PROSJEKT SIKKERHETSOMRÅDER OG LYSANLEGG MED TILORDNEDE DELPROSJEKTER VED KRISTIANSAND

Detaljer

Konsekvensutredning. Sikkerhetsavdeling. Bergen lufthavn Flesland. Flesland Havn

Konsekvensutredning. Sikkerhetsavdeling. Bergen lufthavn Flesland. Flesland Havn Konsekvensutredning Sikkerhetsavdeling Bergen lufthavn Flesland Flesland Havn Versjon Dato Endret av Endringer Status 1 10.04.2013 Øystein Skaar Opprettelse av dokument Skisse Side 1 av 6 Sakstittel Tilstede

Detaljer

Sikkerhetsmøte Faktorer som påvirker Steile hastighet.

Sikkerhetsmøte Faktorer som påvirker Steile hastighet. Sikkerhetsmøte 2014 Faktorer som påvirker Steile hastighet. Faktorer som påvirker Steile hastighet. De fleste flyulykker skjer under take- off og landings fase av flygingen. Kollisjoner med hindringer

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKI FLYPLASS, AKERSHUS 17. JUNI 2014 MED PIPER AIRCRAFT INC. PA , LN-LMB

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKI FLYPLASS, AKERSHUS 17. JUNI 2014 MED PIPER AIRCRAFT INC. PA , LN-LMB Avgitt september 2014 RAPPORT SL 2014/11 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKI FLYPLASS, AKERSHUS 17. JUNI 2014 MED PIPER AIRCRAFT INC. PA-28-140, LN-LMB Statens havarikommisjon for transport (SHT) har utarbeidet

Detaljer

Utarbeidet av: MFL Kontrollert av: AL/KHT Godkjent av: OAN Siste revisjonsdato: 06.06.2015

Utarbeidet av: MFL Kontrollert av: AL/KHT Godkjent av: OAN Siste revisjonsdato: 06.06.2015 9 Bakkestasjon 9.1 Bakkestasjon Flyplassen har en bakkestasjon som skal bemannes ved EMF og ved IFR-flyging. Denne betjenes av en kvalifisert person, heretter kalt operatør bakkestasjon (OBS). OBS har

Detaljer

Periodisk Flygetrening 2015

Periodisk Flygetrening 2015 Periodisk Flygetrening 2015 Teoretisk del Navn: BLOKKBOKSTAVER Følgende oppgaver skal være løst før den praktiske delen av KlubbPFT gjennomføres. 1 Du har landet etter en flytur, og i det du skal svinge

Detaljer

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa. Solakonferansen 2012 Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006

Detaljer

RESTRIKSJONSPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA BESKRIVELSE. Vedtatt av Samferdselsdepartementet juni 2010. Endelig utgave Side 1 av 52

RESTRIKSJONSPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA BESKRIVELSE. Vedtatt av Samferdselsdepartementet juni 2010. Endelig utgave Side 1 av 52 RESTRIKSJONSPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA BESKRIVELSE Vedtatt av Samferdselsdepartementet juni 2010 Endelig utgave Side 1 av 52 INNHOLD SAMMENDRAG 1. BAKGRUNN 1.1. Grunnlaget for utarbeidelse av restriksjonsplanen

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ ELVERUM FLYPLASS STARMOEN 23. MAI 2007 MED ROLLADEN-SCHNEIDER LS3-A, LN-GHC

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ ELVERUM FLYPLASS STARMOEN 23. MAI 2007 MED ROLLADEN-SCHNEIDER LS3-A, LN-GHC Avgitt mai 2010 RAPPORT SL 2010/12 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ ELVERUM FLYPLASS STARMOEN 23. MAI 2007 MED ROLLADEN-SCHNEIDER LS3-A, LN-GHC Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm

Detaljer

Ullensaker kommune - Høring av ny forskrift om støyforebygging ved Oslo lufthavn Gardermoen - melding om fylkesutvalgets vedtak

Ullensaker kommune - Høring av ny forskrift om støyforebygging ved Oslo lufthavn Gardermoen - melding om fylkesutvalgets vedtak FYLKESADMINISTRASJONEN Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Att. Hege Aalstad Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 03.09.2015 2015/8206-5/128263/2015 EMNE

Detaljer

RESTRIKSJONSPLAN FOR KRISTIANSAND LUFTHAVN, KJEVIK BESKRIVELSE. Endelig utgave november 2011. Endelig utgave Side 1 av 51

RESTRIKSJONSPLAN FOR KRISTIANSAND LUFTHAVN, KJEVIK BESKRIVELSE. Endelig utgave november 2011. Endelig utgave Side 1 av 51 RESTRIKSJONSPLAN FOR KRISTIANSAND LUFTHAVN, KJEVIK BESKRIVELSE Endelig utgave november 2011 Endelig utgave Side 1 av 51 Endelig utgave Side 2 av 51 INNHOLD SAMMENDRAG 1. BAKGRUNN 1.1. Grunnlaget for utarbeidelse

Detaljer

Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen. Gardermoen Februar 2009 Risikobasert sikkerhetsstyring

Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen. Gardermoen Februar 2009 Risikobasert sikkerhetsstyring Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen Gardermoen Februar 2009 Risikobasert sikkerhetsstyring Sikkerhet for flyet (flysikkerhet) Unngå skader påp flyet, dets passasjerer og pilot - hva enten flyet befinner

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 41/2001 Telefaks: Avgitt: 25. oktober 2001

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 41/2001 Telefaks: Avgitt: 25. oktober 2001 RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 41/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 25. oktober 2001 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 31. MAI 2016 MED DEHAVILLAND DH-82A TIGER MOTH, LN-BDM

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 31. MAI 2016 MED DEHAVILLAND DH-82A TIGER MOTH, LN-BDM Avgitt oktober 2016 RAPPORT SL 2016/10 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 31. MAI 2016 MED DEHAVILLAND DH-82A TIGER MOTH, LN-BDM Statens havarikommisjon for transport (SHT) har utarbeidet denne

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE 11. MAI 2005 I SJØFLYHAVNA VED STAVANGER LUFTHAVN SOLA MED CESSNA U206D, LN-BFQ

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE 11. MAI 2005 I SJØFLYHAVNA VED STAVANGER LUFTHAVN SOLA MED CESSNA U206D, LN-BFQ Avgitt september 2009 RAPPORT SL 2009/21 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE 11. MAI 2005 I SJØFLYHAVNA VED STAVANGER LUFTHAVN SOLA MED CESSNA U206D, LN-BFQ Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001

Detaljer

GRØTNESET SIKTMÅLINGER 2009/2010

GRØTNESET SIKTMÅLINGER 2009/2010 GRØTNESET SIKTMÅLINGER 2009/2010 IVAR A. SEIERSTAD SAMMENDRAG Siden mars 2009 har det blitt foretatt skyhøyde- og siktmålinger på Grøtneset som ligger ca 15 km fra Hammerfest. Hensikten er å kartlegge

Detaljer

Klimaendringer og infrastruktur konsekvenser for luftfarten

Klimaendringer og infrastruktur konsekvenser for luftfarten Klimaendringer og infrastruktur konsekvenser for luftfarten ESRA Norge. Endret risikobilde - sårbarhet i transportsektoren 8. februar 2012 Olav Mosvold Larsen, Avinor Agenda Avinor Punktlighet og regularitet

Detaljer

En flyging fra A til Å. En studie i radiobruk

En flyging fra A til Å. En studie i radiobruk En flyging fra A til Å En studie i radiobruk Turen vi skal fly FPL-LNDAY-VG -C172/L-SD/C -ENDU1500 -N0100VFR SØRREISA TOVIK SKARSTAD TYSFJORD LEIRFJORDEN VÅGØY -ENBO0145 ENEV - ) (Slik ser en reiseplan

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ NOTODDEN 14. APRIL 2007 MED SEILFLY SWIDNIK SA PW-6U, LN-GCV

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ NOTODDEN 14. APRIL 2007 MED SEILFLY SWIDNIK SA PW-6U, LN-GCV Avgitt juni 2009 RAPPORT SL 2009/10 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ NOTODDEN 14. APRIL 2007 MED SEILFLY SWIDNIK SA PW-6U, LN-GCV Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf: 63

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr. Til: Lars Nielsen, Norconsult AS Fra: Nick Pedersen, Norconsult AS Dato: 2014-19-02 Vurdering av vindforhold ved Kjerrberget sørvest SAMMENDRAG Notatet beskriver en kvalitativ vurdering av vindforholdene

Detaljer

Storheia vindpark Annen arealbruk og naturressurser

Storheia vindpark Annen arealbruk og naturressurser Utredning av andre samfunnsmessige forhold Konsesjonssøknad Storheia vindpark Storheia vindpark Annen arealbruk og naturressurser Utarbeidet av Februar 2008 Side 2 av 7 Berggrunn Prosjektdokument Utredning

Detaljer

Notat RIA-04 rev. 2 MULTICONSULT. 1. Bakgrunn. 2. Regelverk

Notat RIA-04 rev. 2 MULTICONSULT. 1. Bakgrunn. 2. Regelverk Notat RIA-04 rev. 2 Oppdrag: Solasplitten - Støy Dato: 28. mars 2007 Emne: Oppdr.nr.: 211665 Til: Statens vegvesen Finn Estensen Kopi: Utarbeidet av: Richard Johan Holm Sign.: RJH Kontrollert av: Arne

Detaljer

FARSUND LUFTHAVN, LISTA - ENLI OPERATIV INSTRUKS FOR FLYGING

FARSUND LUFTHAVN, LISTA - ENLI OPERATIV INSTRUKS FOR FLYGING FARSUND LUFTHAVN, LISTA - ENLI OPERATIV INSTRUKS FOR FLYGING FLYPLASS TIL ALLMENN BRUK Baner i bruk: 14 / 32 AERONAUTIC INFORMATION OUTDATED. FOR INFORMATION ONLY. LISTA TRAFFIC INFORMATION AREA WITHDRAWN

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Rissa Kommune Fra: Arne E. Lothe Dato: 2013-11-29 Havneforhold i Hasselvika/Hysneset Original : 2013-08-30 Revisjon 1: 2013-11-29 lagt til kommentarer til mulig justering av ny kai INNLEDNING Rissa

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 42/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 17.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 42/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 17. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 42/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 17. desember 2004 Denne undersøkelsen har hatt et begrenset omfang. Av den

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 90/2000 Telefaks: Avgitt: 13. desember 2000

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 90/2000 Telefaks: Avgitt: 13. desember 2000 RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 90/2000 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 13. desember 2000 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet

Detaljer

ENML ENAL Missed approach for ILS 07 til TAUTRA NDB (TAT), derfra direkte VIGRA VOR (VIG) hvor approach til ENAL starter.

ENML ENAL Missed approach for ILS 07 til TAUTRA NDB (TAT), derfra direkte VIGRA VOR (VIG) hvor approach til ENAL starter. FLIGHT PLANNING SKILL TEST (CPL ME IR) IFR tur fra Røros Lufthavn (ENRO) til Molde Lufthavn (ENML). Planlagt avgang ENRO er 01.12.05 klokken 12:00 lokal Vær hentet fra Røros Tower 01.12.05 klokken 08:00

Detaljer

Sikkerhetsarbeide og kultur. 5 januar 2016

Sikkerhetsarbeide og kultur. 5 januar 2016 Sikkerhetsarbeide og kultur 5 januar 2016 Widerøes verdier Vi er omtenksomme Vi er pålitelige Vi er folkelige Vi er engasjerte Widerøe`s operasjon i tall 46 flyplasser 5 crew baser 4 tekniske baser Hvert

Detaljer

Krav til utførelse av Risikovurdering innen

Krav til utførelse av Risikovurdering innen Krav til utførelse av Risikovurdering innen 1. Hensikt Krav til utførelse skal sikre at risikovurderingene planlegges og gjennomføres på en systematisk, konsistent og koordinert måte i hele Bane NOR, samt

Detaljer

FARSUND LUFTHAVN, LISTA - ENLI OPERATIV INSTRUKS FOR FLYGING

FARSUND LUFTHAVN, LISTA - ENLI OPERATIV INSTRUKS FOR FLYGING FARSUND LUFTHAVN, LISTA - ENLI OPERATIV INSTRUKS FOR FLYGING FLYPLASS TIL ALLMENN BRUK Baner i bruk: 14 / 32 AERONAUTIC INFORMATION OUTDATED. FOR INFORMATION ONLY. LISTA TRAFFIC INFORMATION AREA WITHDRAWN

Detaljer

Konsekvensutredningsprogrammet, som NVE har fastsatt den 1.sept. 2011 krever følgende utredninger:

Konsekvensutredningsprogrammet, som NVE har fastsatt den 1.sept. 2011 krever følgende utredninger: Til: Fra: Hybrid Tech Skveneheii AS Norconsult v/franziska Ludescher Dato: 2013-05-15 Konsekvensutredningsprogram Konsekvensutredningsprogrammet, som NVE har fastsatt den 1.sept. 2011 krever følgende utredninger:

Detaljer

Oppdateringsseminar 5. 6. februar 2011. Landinger og Avganger

Oppdateringsseminar 5. 6. februar 2011. Landinger og Avganger Landinger og Avganger 2009 Under avgang 1. Gyro skjente ut av banen under avgang. Gyroen ble liggende på siden og tok fyr. Totalhavari. 2. Venstre vinge treffer korn under avgang. Flyet dreier kraftig

Detaljer

EN REISE MED HELIKOPTER

EN REISE MED HELIKOPTER EN REISE MED HELIKOPTER HER KAN DU LESE OM HVA SOM FOREGÅR FØR OG UNDER EN HELIKOPTERREISE I lys av helikopterulykken ved Turøy har Norsk olje og gass utarbeidet informasjonsmateriell for å gi helikopterpassasjerer

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 9/2001 Telefaks: Avgitt: 27. februar 2001

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 9/2001 Telefaks: Avgitt: 27. februar 2001 RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 9/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 27. februar 2001 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er

Detaljer

Forsvarets bruk og utfordringer angående UAV/droner

Forsvarets bruk og utfordringer angående UAV/droner Forsvarets bruk og utfordringer angående UAV/droner Brief 29 september 2015 Maj Anders Lie Stabsoffiser UAS Luftoperativt inspektorat 03.11.2015 2015.11.03 1 Status på internasjonalt arbeid for å lovregulere

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ ELVERUM FLYPLASS STARMOEN 20. JUNI 2015 MED NORD 1002, LN-WNM

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ ELVERUM FLYPLASS STARMOEN 20. JUNI 2015 MED NORD 1002, LN-WNM Avgitt november 2015 RAPPORT SL 2015/10 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ ELVERUM FLYPLASS STARMOEN 20. JUNI 2015 MED NORD 1002, LN-WNM Statens havarikommisjon for transport (SHT) har utarbeidet denne rapporten

Detaljer

LANDSVERK NY FLYPLASS PÅ FÆRØYENE. En mulighetsstudie

LANDSVERK NY FLYPLASS PÅ FÆRØYENE. En mulighetsstudie LANDSVERK NY FLYPLASS PÅ FÆRØYENE En mulighetsstudie 1 LANDSVERK NY FLYPLASS PÅ FÆRØYENE En mulighetsstudie Asplan Viak AS Sandvika 10. august 2006 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 FORUTSETNINGER... 4 2.1

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR ELVERUM FLYKLUBB MIKRO

KLUBBHÅNDBOK FOR ELVERUM FLYKLUBB MIKRO KLUBBHÅNDBOK FOR ELVERUM FLYKLUBB MIKRO INNHOLD Side 1 Gyldighetsområde... 4 2 Revisjon status... 4 3 Generell informasjon... 5 3.1 Mikroflyseksjonens sentral informasjon... 5 3.2 Bruk av klubbhus... 5

Detaljer

VURDERING AV OPERATIVE FORHOLD VED NORSKE FLYPLASSER SOM KAN HA BETYDNING FOR FLYSIKKERHETEN. RAPPORT

VURDERING AV OPERATIVE FORHOLD VED NORSKE FLYPLASSER SOM KAN HA BETYDNING FOR FLYSIKKERHETEN. RAPPORT 1 VURDERING AV OPERATIVE FORHOLD VED NORSKE FLYPLASSER SOM KAN HA BETYDNING FOR FLYSIKKERHETEN. RAPPORT Bjørn Bø Flygerinspektør Svein Solberg Arne Paulsen Trygve Ånestad Tom Gunnar Fjellstad Flygerinspektør

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS FLYGING UTENFOR TRASÉ. 18. July 2015

OSLO LUFTHAVN AS FLYGING UTENFOR TRASÉ. 18. July 2015 18. July 2015 OSLO LUFTHAVN AS FLYGING UTENFOR TRASÉ Vi viser til Deres henvendelse angående flyging utenfor trasé. Støy er det miljøtemaet som opptar befolkningen rundt lufthavnen mest, og som vi oftest

Detaljer

Periodisk Flygetrening 2017

Periodisk Flygetrening 2017 Periodisk Flygetrening 2017 Teoretisk del Navn: BLOKKBOKSTAVER Følgende oppgaver skal være løst før den praktiske delen av KlubbPFT gjennomføres. 1 Du har landet etter en flytur, og i det du skal svinge

Detaljer

RAPPORT. Planlagt oppdrag var en fotoflyging langs Vorma med avgang og landing på Oslo lufthavn Gardermoen (ENGM).

RAPPORT. Planlagt oppdrag var en fotoflyging langs Vorma med avgang og landing på Oslo lufthavn Gardermoen (ENGM). RAPPORT Postboks 213, 2001 LILLESTRØM Telefon: 64 84 57 60 RAP: 40/2000 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 07.08.2000 Luftfartøy -type og reg.: Cessna 177RG, LN-ALR -fabr. år: 1977 -motor: Textron Lycoming

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ COALBMEJAVRI, KAUTOKEINO, FINNMARK 11. AUGUST 2009 MED REIMS F172M, LN-ASJ

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ COALBMEJAVRI, KAUTOKEINO, FINNMARK 11. AUGUST 2009 MED REIMS F172M, LN-ASJ Avgitt oktober 2009 RAPPORT SL 2009/24 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ COALBMEJAVRI, KAUTOKEINO, FINNMARK 11. AUGUST 2009 MED REIMS F172M, LN-ASJ Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001

Detaljer

Kommentarer Forskriftsutkast for ny BSL E 2-1, Norsk Luftambulanse AS

Kommentarer Forskriftsutkast for ny BSL E 2-1, Norsk Luftambulanse AS Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 Bodø Deres referanse: Saksnr. 11/00847 Vår referanse: EN/BE/BON Dato: 10.03.2014 Kommentarer Forskriftsutkast for ny BSL E 2-1, Norsk Luftambulanse AS Hovedbudskap:

Detaljer

Svalbard lufthavn, Longyear restriksjonsplan

Svalbard lufthavn, Longyear restriksjonsplan - Restriksjonsplan Avinor AS Dronning Eufemias gt 6 NO-0154 OSLO Tel: +47 81 53 05 50 Faks: +47 64 81 20 01 Dokumentkontroll Prosjekt restriksjonsplan Versjon 1.0 Status Endelig utgave Dato siste endring

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKIEN LUFTHAVN GEITERYGGEN 12. AUGUST 2013 MED EVANS VP MK2, LN-RME

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKIEN LUFTHAVN GEITERYGGEN 12. AUGUST 2013 MED EVANS VP MK2, LN-RME Avgitt juli 2014 RAPPORT SL 2014/08 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKIEN LUFTHAVN GEITERYGGEN 12. AUGUST 2013 MED EVANS VP MK2, LN-RME Statens havarikommisjon for transport (SHT) har utarbeidet denne rapporten

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 6/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 1. februar 2001

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 6/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 1. februar 2001 RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 6/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 1. februar 2001 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 1 time) hvis ikke annet er angitt.

Detaljer

Støymessige konsekvenser av landinger etter kl 23 på Sandefjord lufthavn

Støymessige konsekvenser av landinger etter kl 23 på Sandefjord lufthavn Notat Støymessige konsekvenser av landinger etter kl 23 på Sandefjord lufthavn SINTEF IKT Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73592730 postmottak.ikt@sintef.no

Detaljer

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger

Detaljer

RAPPORT OM ALVORLIG LUFTFARTSHENDELSE PÅ SKI FLYPLASS 10. MAI 2008 MED RUTAN (EX) LONG-EZ, LN-HPB

RAPPORT OM ALVORLIG LUFTFARTSHENDELSE PÅ SKI FLYPLASS 10. MAI 2008 MED RUTAN (EX) LONG-EZ, LN-HPB Avgitt mars 2010 RAPPORT SL 2010/03 RAPPORT OM ALVORLIG LUFTFARTSHENDELSE PÅ SKI FLYPLASS 10. MAI 2008 MED RUTAN (EX) LONG-EZ, LN-HPB Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ RAKKESTAD FLYPLASS 15. SEPTEMBER 2012 MED CESSNA P210N, LN-TFM

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ RAKKESTAD FLYPLASS 15. SEPTEMBER 2012 MED CESSNA P210N, LN-TFM Avgitt november 2013 RAPPORT SL 2013/27 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ RAKKESTAD FLYPLASS 15. SEPTEMBER 2012 MED CESSNA P210N, LN-TFM Statens havarikommisjon for transport (SHT) har utarbeidet denne rapporten

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 54/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 28. november 2001

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 54/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 28. november 2001 RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 54/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 28. november 2001 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet

Detaljer

P Fagernes lufthavn, Leirin, Sikkerhetsområder og lysanlegg, Elektroarbeider

P Fagernes lufthavn, Leirin, Sikkerhetsområder og lysanlegg, Elektroarbeider P-181045 Fagernes lufthavn, Leirin, Sikkerhetsområder og lysanlegg, Elektroarbeider BILAG A ORIENTERING OM ANSKAFFELSEN 1. OMFANG PROSJEKT SIKKERHETSOMRÅDER OG LYSANLEGG MED TILORDNEDE DELPROSJEKTER VED

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON.

REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON. REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON. PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING TILLEGGSNOTAT NR 07 KONSEKVENS AV Å FLY DAGENS FLYMØNSTER MED NYE KAMPFLY. PRESISERINGER TIL TEMAUTREDNING STØY 29.04.2014

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 22/2001 Telefaks: Avgitt: 19. juni 2001

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 22/2001 Telefaks: Avgitt: 19. juni 2001 RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 22/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 19. juni 2001 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt.

Detaljer

Vurdering av støytiltak ved Regimentsmyra skytebaner

Vurdering av støytiltak ved Regimentsmyra skytebaner RAPPORT Haugstenåsen UTKAST III Kunde: Fredrikstad kommune Sammendrag: Det er vurdert nødvendige ytterligere støytiltak ved Regimentsmyra skytebaner for å legge til rette for boligbygging på Haugstenåsen.

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2011/523-2 Arkiv: 12/21 SAKSFRAMLEGG Dato: 29.09.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Rapport. Oslo lufthavn Gardermoen. Forventet støymessig effekt av nytt regelverk for trafikkavvikling gjeldende fra 7. april 2011.

Rapport. Oslo lufthavn Gardermoen. Forventet støymessig effekt av nytt regelverk for trafikkavvikling gjeldende fra 7. april 2011. - Åpen Rapport Oslo lufthavn Gardermoen. Forventet støymessig effekt av nytt regelverk for trafikkavvikling gjeldende fra 7. april 2011. Forfatter(e) Idar Ludvig Nilsen Granøien Rolf Tore Randeberg Foto:

Detaljer

Made by Anders Henriksen, Director of Norway FIR Published January 2009 Updated Sebastian Rekdal, august 2014. FOR SIMULATION ONLY!

Made by Anders Henriksen, Director of Norway FIR Published January 2009 Updated Sebastian Rekdal, august 2014. FOR SIMULATION ONLY! Made by Anders Henriksen, Director of Norway FIR Published January 2009 Updated Sebastian Rekdal, august 2014. FOR SIMULATION ONLY! INTRO Jeg vil i dette dokumentet komme med noen eksempler for IFR fraseologi

Detaljer

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft ved Fredheim

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft ved Fredheim E6 Dal - Minnesund Utslipp til luft ved Fredheim Region øst 23.11.2006 SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 246400-9 246406 23.11.2006 Oppdragsnavn: Teknisk plan E6 Dal - Minnesund Kunde:

Detaljer

Lavsiktprosedyre. E For implementering GMSVB GMHAS GMHBR

Lavsiktprosedyre. E For implementering GMSVB GMHAS GMHBR E14 13.12.12 For implementering GMSVB GMHAS GMHBR E13 16.02.12 For implementering GMSVB GMHAS GMHBR E12 01.11.06 For implementering GMODB GMHAS GMNNI A11 22.08.06 Høring GODB E10 23.01.03 Implementering

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ RAKKESTAD FLYPLASS ÅSTORP 26. MARS 2006 MED PIPER PA-28-161, LN-NAR

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ RAKKESTAD FLYPLASS ÅSTORP 26. MARS 2006 MED PIPER PA-28-161, LN-NAR Avgitt mai 2011 RAPPORT SL 2011/12 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ RAKKESTAD FLYPLASS ÅSTORP 26. MARS 2006 MED PIPER PA-28-161, LN-NAR Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm

Detaljer

Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7

Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7 Forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7 Kapittel 1. Innledende

Detaljer

Flytryggingsrådet. Hendelses/ulykkes rapportering 2012

Flytryggingsrådet. Hendelses/ulykkes rapportering 2012 Hendelses/ulykkes rapportering 2012 Mikrofly Hendelser og Ulykker 35 3.5 30 3.0 25 2.5 20 2.0 15 1.5 10 1.0 5 0.5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Hendelser 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0.0 Hendelser

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Definisjoner... 3 1.2 Bevisklasser...

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 28. APRIL 2011 MED PIPER PA-28R-180, LN-LMR

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 28. APRIL 2011 MED PIPER PA-28R-180, LN-LMR Avgitt september 2011 RAPPORT SL 2011/26 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 28. APRIL 2011 MED PIPER PA-28R-180, LN-LMR Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf:

Detaljer

Periodisk Flygetrening 2016

Periodisk Flygetrening 2016 Periodisk Flygetrening 2016 Teoretisk del Navn: BLOKKBOKSTAVER Følgende oppgaver skal være løst før den praktiske delen av KlubbPFT gjennomføres. 1 Du har landet etter en flytur, og i det du skal svinge

Detaljer

signalstyrken mottatt fra mini-bts-laveffektsstasjonen, å registrere signalstyrken mottatt

signalstyrken mottatt fra mini-bts-laveffektsstasjonen, å registrere signalstyrken mottatt 1 Lokaliseringsmetode for mobiltelefon BESKRIVELSE TEKNISK OMRÅDE [0001] Oppfinnelsens omfang og gjenstand er knyttet til en fremgangsmåte for lokalisering av en mobiltelefon, og anvendes særlig for utføring

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 30/2002 URL/ Avgitt: 16.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 30/2002 URL/  Avgitt: 16. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 30/2002 URL/ http://www.aaib-n.org Avgitt: 16. juli 2002 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2

Detaljer

AVTALE (Letter of Agreement)

AVTALE (Letter of Agreement) AVTALE (Letter of Agreement) VEDRØRENDE HELIKOPTEROPERASJONER PÅ TAXIWA ANKEE SOUTH (TW- SOUTH) OG TAXIWA (TW-B EAST) ved Sandefjord Lufthavn, Torp (ENTO) MELLOM Tjenesteleverandørene: SANDEFJORD LUFTHAVN

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ STAVANGER LUFTHAVN SOLA 22. JUNI 2011 MED CESSNA 172S, LN-FTD

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ STAVANGER LUFTHAVN SOLA 22. JUNI 2011 MED CESSNA 172S, LN-FTD Avgitt oktober 2011 RAPPORT SL 2011/31 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ STAVANGER LUFTHAVN SOLA 22. JUNI 2011 MED CESSNA 172S, LN-FTD Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf:

Detaljer

Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7

Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7 Forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7 Kapittel 1. Innledende

Detaljer

VÆRFORHOLDENE PÅ YTTERSIDEN AV SENJA 17. FEBRUAR 1978 Det vises til Deres rapport oversendt undersøkelseskommisjonen ved brev av 20.06.03.

VÆRFORHOLDENE PÅ YTTERSIDEN AV SENJA 17. FEBRUAR 1978 Det vises til Deres rapport oversendt undersøkelseskommisjonen ved brev av 20.06.03. UNDERSØKELSESKOMMISJONEN ETTER UTVIK SENIORS FORLIS Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo Tlf.: 22 24 54 50 Telefaks 22 24 27 22 Formann Brit Ankill tlf.: 75 52 40 66 Sekretær Matias Nissen-Meyer tlf.: 22 24 54

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ OPPDAL FLYPLASS FAGERHAUG 31. DESEMBER 2011 MED DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES HK 36 TTC DIMONA, LN-GJP

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ OPPDAL FLYPLASS FAGERHAUG 31. DESEMBER 2011 MED DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES HK 36 TTC DIMONA, LN-GJP Avgitt februar 2013 RAPPORT SL 2013/08 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ OPPDAL FLYPLASS FAGERHAUG 31. DESEMBER 2011 MED DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES HK 36 TTC DIMONA, LN-GJP Statens havarikommisjon for transport

Detaljer

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt.

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 24/2005 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 19. mai 2005 Denne undersøkelsen har hatt et begrenset omfang. Av den grunn

Detaljer

Støymessig optimalisering av flymønster for Kampflybase Ørland DATO 2013-03-04

Støymessig optimalisering av flymønster for Kampflybase Ørland DATO 2013-03-04 BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE Notat Støymessig optimalisering av flymønster for Kampflybase Ørland SAKSBEHANDLER / FORFATTER Idar Ludvig Nilsen Granøien SINTEF IKT Postadresse: Postboks

Detaljer

RAPPORT. Vind: 190 10 kt. RVR: 700 m i dis/tåke. Vertikalsikt: 100 ft. Nedbør: Lett yr. Temperatur: 10 C. Duggpunkt: 9 C. QNH: 1030 hpa.

RAPPORT. Vind: 190 10 kt. RVR: 700 m i dis/tåke. Vertikalsikt: 100 ft. Nedbør: Lett yr. Temperatur: 10 C. Duggpunkt: 9 C. QNH: 1030 hpa. RAPPORT Statens Havarikommisjon for Transport Postboks 213 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 http://www.aibn.no E-post: post@aibn.no Avgitt dato: 22.12.2005 SL Rapport: 49/2005 Denne

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 41/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 24.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 41/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 24. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 41/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 24. november 2004 Denne undersøkelsen har hatt et begrenset omfang. Av den

Detaljer

Vurdering av vindforhold ved mulige helikopterlandingsplasser

Vurdering av vindforhold ved mulige helikopterlandingsplasser Til: Hans Petter Duun, Norconsult AS Fra: Nick Pedersen, Norconsult AS Dato: 2014-04-03 Vurdering av vindforhold ved mulige helikopterlandingsplasser 1 INNLEDNING Notatet beskriver en kvalitativ vurdering

Detaljer