Konsekvensutredning. Sikkerhetsavdeling. Bergen lufthavn Flesland. Flesland Havn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsekvensutredning. Sikkerhetsavdeling. Bergen lufthavn Flesland. Flesland Havn"

Transkript

1 Konsekvensutredning Sikkerhetsavdeling Bergen lufthavn Flesland Flesland Havn Versjon Dato Endret av Endringer Status Øystein Skaar Opprettelse av dokument Skisse Side 1 av 6

2 Sakstittel Tilstede Ansvarlig saksfremstilling: Hensikt Konsekvensutredning Flesland Godshavn Øystein Skaar, Jan Per Fosse, Ottar Gusdal, Rune Johansson, Sigbjørn Opheim, Kjell Langenes, Stig Ove Dørum, Roy Solgård Øystein Skaar Sikkerhets- og Kvalitetssjef Vurdere konsekvens av etablering av et nytt havneområde i nær tilknytning til Bergen Lufthavn SAKS- FRAMSTILLING Som et ledd i å etablere en ny regional havn i Bergensområdet, har Hordaland Fylkeskommune igangsatt et arbeid med å vurdere områder på Flesland rundt Bergen Lufthavn. I denne forbindelse er det behov for å vurdere konsekvenser knyttet lufthavnens operasjoner på land og i lufta. Dette dokumentet skal belyse hvilke konsekvenser en ny havn kan få for dagens drift, samt fremtidige planer for utvikling av lufthavnen. Fylkeskommunen ønsker å se videre på to alternative områder, heretter kalt Alternativ E, og Alternativ F-G. Disse er basert på definerte silingskriterier vurdert som mest realistiske. Avinor har blitt fremlagt disse alternativene for å gjøre en mer detaljert konsekvensutredning. Det er også disse to alternativene som det skal utføres vindsimuleringer på. Vindsimuleringene utføres av Sintef. Side 2 av 6

3 Negative ringvirkninger Kapittelet under viser en gjennomgang av problemstillinger for de ulike alternativene. Alternativ F-G: 1. Lysforhold: - Bevegelige lyskilder i innflygingssektoren- vil kunne være forstyrrende for piloter på fly og helikopter. Dette vil kunne gi forstyrrelser i form av blending, samt koordinasjon. - Varierende lysbilde i innflygingssektoren- tilsvarende som punktet over. - Sikt fra tårn- et varierende lysbilde vil kunne redusere sikten/oversikten flygelederne har fra tårnet. Disse punktene gjelder spesielt i mørke, samt ved dårlige siktforhold. 2. Navigasjonsutstyr: - Det er fra arbeidsgruppen stilt spørsmål til om magnetisme, fra radarutstyr, kan påvirke flyplassens navigasjonsutstyr. Punktet er å anse som en bekymring da vi ikke vet hvilke type utstyr som evt vil være ved en slik havn. - Kommunikasjon VHF flyplass vs VHF havn/båt, kan slå over- Vi har erfaring med at sambandsutstyr kan slå over mellom frekvenser og dermed blokkere annet samband. Avinors utrykningsstyrker samt tårnfunksjon benytter slikt sambandsutstyr. - Fysiske hinder kraner kan påvirke navigasjonsutstyr. 3. Turbulens: - Dette håndteres gjennom eksternt arbeid utført av Sintef. Det skal utføres vindsimuleringer for de to aktuelle lokasjonene. 4. Byggeperioden: - Overflygning, operative begrensninger ved sprengning. - Støy, støv, lys. Disse punktene ansees som løsbare, men må hensyntas ved en evt utbygging. 5. Utrykningsveier: - Bergen Lufthavn har utrykningsveier i nord og i sør for rullebanen. Disse er lovpålagte. En evt ny havn, forutsettes å ikke begrense disse utrykningsveiene. 6. Navigasjonslys: - I enden av rullebanen finnes det en rekke med lys som fungerer som siktelinjer for piloter. Det er sannsynlig at det i fremtiden er behov for forbedrede innflygningslys og med avstander som er lengre fra rullebanen enn i dag. - Bergen lufthavn opererer i dag med standard lavsiktsprosedyrer. Det arbeides med å legge til rette for å kunne operere på lufthavnen med mindre sikt en det tillates i dag. Dette fordrer endringer i både fysiske og tekniske tiltak ved lufthavnen. Forstyrrende eksterne elementer vil redusere muligheten for å kunne operere ved lavere sikt. 7. Arealbehov - Basert på areal og plassering vil det være en fordel om områdene nærmest rullebanen ikke benyttes. - F-G, ikke etablert clearway sørover, alternativet begrenser muligheten. - Skisse over havn med båter, bygninger, logistikk mangler for å være konkret mht å se utfordringer. Side 3 av 6

4 8. Farlig gods: - Ved bombetrusler eller lignende ved godshavnen, kan vi få situasjoner som gir begrensninger på lufttrafikken. - Det stilles spørsmål til om det kan gis restriksjoner på overflygning pga lagring av farlig gods. 9. Flysikkerhet - Flysikkerheten påvirkes/utfordres ved å slippe havneaktivitet så tett på lufthavn. Argumentene er i stor grad oppsummert i punktene over. - Andre lufthavner som, Narvik, Kristiansund, Sola, Aberdeen er eksempler der det er nærhet mellom havn/industri og flyplass. - Alternativ F-G er plassert direkte under hovedtraseen for helikopterflygning i dag. Ved en slik plassering, vil innflygningstraseen for helikopter måtte flyttes, sannsynligvis noe lengre nord. Dette vil føre til mer flygning over bebodde områder. Bergen lufthavn har i dag store utfordringer knyttet til støyforurensning mot våre nærområder. Det arbeides med å finne tiltak for å redusere støypåkjenningen mot nærliggende beboelse. Alternativ F-g, vil føre til ytterligere støyforurensning mot vår nærområder. Videre vil det kunne begrense lufthavnens kapasitet, da nye innflygingssektorer sannsynligvis blir mindre effektive. - Tilbakemeldinger gitt fra fly- og helikopterpiloter, er at Flesland er en utfordrende flyplass å operere på. Alternativ E: 10. Lysforhold: 11. Navigasjonsutstyr: 12. Turbulens: - Dette håndteres gjennom eksternt arbeid utført av Sintef. Det skal utføres vindsimuleringer for de to aktuelle lokasjonene. - Hvilke forutsetninger er gitt til Sintef ang vindsimulering? - Klarer vindmodeller å fange opp turbulensproblemer ved sørvestlige vinder? 13. Byggeperioden: 14. Utrykningsveier: 15. Navigasjonslys: 16. Sikkerhet: - Det finnes høydebegrensninger på hinder i sideplan av rullebanen. Et bakareal i kote 30 vil kunne få høydebegrensninger. - Alternativet ligger nære touch down sonen på rullebanen. Endret sideareal tvers av «touch down sone» gir store bekymringer mht turbulens i en kritisk fase av landing med fly. Side 4 av 6

5 For fly vil turbulens i sluttfasen av landingen være mer kritisk enn turbulens tidligere i landingen. 17. Arealbehov - Arealet ligger utenfor Bergen Lufthavns planlagte/ønskede utbyggingsområder. Området har i tidligere masterplan vært vurdert som gunstig for ny helikopterlandingsplass. Dette er imidlertid ikke med i dagens Masterplan. - Skisse over havn med båter, bygninger, logistikk mangler for å være konkret mht å se utfordringer. Prioritert alternativ: - Alternativ F-G er dårligst for helikopter. Løsningen gir begrensninger i innflygingssektorer og vil føre til endret støybilde. - Alternativ E er det beste alternativ for helikopter. Disse er i mindre grad påvirket av turbulens. - Alternativ E er det dårligste alternativ for fly. Det gir endret sideareal på tvers av «touch down sone» og gir store bekymringer mht turbulens i en kritisk fase av landing med fly. - Havn utfordrer flysikkerheten. For å kompensere for redusert sikkerhet som følge av havn vil logistikk/kapasitet utfordres. Side 5 av 6

6 Positive ringvirkninger Følgende positive ringvirkninger vil en godshavn kunne ha for Bergen Lufthavn: - Det å samle infrastruktur i et område vil være en fordel for Bergen Lufthavn. Dersom veinettet i nærområdet forbedres, vil logistikken til og fra Bergen Lufthavnen kunne bedres, og dermed også effektiviteten. - Mulighet for jernbane til Fleslandsområdet, bedrer forutsetningene for å kunne drive en effektiv lufthavn. Dette vil videre kunne føre til at andelen av reisende som trenger å benytte bil, reduseres. Dette vil dermed føre til både bedre utnyttelse samt redusert utslipp av miljøskadelige gasser/stoffer. - Støybildet rundt Bergen Lufthavn vil også i fremtiden være en belastning for naboer. Det er fra Bergen Lufthavns ståsted, bedre at vårt nærområde benyttes til industri/kontor, enn at det benyttes til boligbebyggelse. - Logistikk mellom fly og skip vil kunne bedres, men sannsynligvis i liten grad. Erfaringer fra andre land viser at det er lite logistikk mellom fly og skip. Oppsummering Følgende ulemper kan en godshavn ha for Bergen Lufthavn: - Fare for et endret lysbilde som gir mer utfordringer for piloter. - Fare for økt støybelastning på våre naboer. - Reduserte muligheter for utvidelse av infrastruktur mot sør. - Utfordringer knyttet til sambandsutstyr. - Tilpasninger som må gjøres for å opprettholde nødvendig sikkerhetsnivå på lufthavnen vil sannsynligvis føre til redusert kapasitet/regularitet. Følgende fordeler kan en godshavn ha for Bergen Lufthavn. - Bedret infrastruktur knyttet til vei i nærområdet. - Bedret infrastruktur knyttet til jernbane i området. Side 6 av 6

Notat 30.05.2015 12/01558-61. Saksbehandler. Høringsnotat. Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen

Notat 30.05.2015 12/01558-61. Saksbehandler. Høringsnotat. Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen Dato Referanse Notat 30.05.2015 12/01558-61 Saksbehandler Høringsnotat Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen 10. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Sammendrag...

Detaljer

Oversendelse - søknad om fornyelse og endring av konsesjon for Moss lufthavn, Rygge

Oversendelse - søknad om fornyelse og endring av konsesjon for Moss lufthavn, Rygge Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: 98261644 Vår dato: 24. oktober 2013 Vår referanse: 200900625-98/602/SHA Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

TEKNISK RAPPORT STATENS KARTVERK RISIKOANALYSE AV NY ANTENNE-LØSNING PÅ NY- ÅLESUND RAPPORT NR. 2008-1843 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

TEKNISK RAPPORT STATENS KARTVERK RISIKOANALYSE AV NY ANTENNE-LØSNING PÅ NY- ÅLESUND RAPPORT NR. 2008-1843 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS STATENS KARTVERK RISIKOANALYSE AV NY ANTENNE-LØSNING PÅ NY- ÅLESUND RAPPORT NR. 2008-1843 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS 1 SAMMENDRAG... 1 2 INNLEDNING... 3 2.1 Bakgrunn 3 2.2 Formål 3 2.3 Omfang

Detaljer

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND 1 BERGEN LUFTHAVN FLESLAND MASTERPLAN - 2012 for perioden 2012 2016 med perspektivskisse for en tidshorisont til 2060 6.10. 2011 2 AVINOR MASTERPLAN - 2012 BERGEN LUFTHAVN F L E S L A N D Flesland 6.10.

Detaljer

Oppsummering av uttalelser til 1. gangsbehandling av områderegulering for Jessheim nord og detaljregulerig for LHL-sykehuset. Datert 12.

Oppsummering av uttalelser til 1. gangsbehandling av områderegulering for Jessheim nord og detaljregulerig for LHL-sykehuset. Datert 12. Oppsummering av uttalelser til 1. gangsbehandling av områderegulering for Jessheim nord og detaljregulerig for LHL-sykehuset. Datert 12. november 2014 1. Innkomne uttalelser Hovedutvalget for overordnet

Detaljer

STRATEGIPLAN VEDLEGG. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola

STRATEGIPLAN VEDLEGG. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola STRATEGIPLAN Stavanger lufthavn, Sola VEDLEGG Samfunn Versjon 1.1 april 2013 1 Forord...4 INNHOLD 2 Stavanger lufthavn, Sola Ståsted 2012...6 2.1 Innledning... 7 2.2 Muligheter og sterke kort... 10 2.3

Detaljer

STRATEGISK KONSEKVENS- UTREDNING LOKALISERING AV NYE KAMPFLY

STRATEGISK KONSEKVENS- UTREDNING LOKALISERING AV NYE KAMPFLY STRATEGISK KONSEKVENS- UTREDNING Delutredning støy, landskap, naturmiljø, kulturminner og kulturmiljøer samt reindrift (støy) LOKALISERING AV NYE KAMPFLY Dato: 04.10.2011 Forsvarsbygg Eiendom Postboks

Detaljer

Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland Høringskommentar fra Luftambulansetjenesten ANS (LAT ANS)

Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland Høringskommentar fra Luftambulansetjenesten ANS (LAT ANS) Helse Nord RHF Saksbehandler Per Magne Tveitane Tlf. 91140778 Vår ref: 2013/2 Deres ref: Bodø 16. september 2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland Høringskommentar fra Luftambulansetjenesten

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

Konsekvenser for luftfart

Konsekvenser for luftfart Konsekvenser for luftfart Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet KU-område Grense norsk sokkel Spesielle ordninger jf. St. meld. 37 Samarbeidsområde

Detaljer

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013 Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet 22. november 2013 Forord Nasjonal Transportplan har gitt Bergen havn status som utpekt havn. Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Informasjon om Kalnes energisentral og vurdering av behov for KU. Østfold Energi AS

Innholdsfortegnelse. Informasjon om Kalnes energisentral og vurdering av behov for KU. Østfold Energi AS Østfold Energi AS Informasjon om Kalnes energisentral og vurdering av behov for KU COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Styresak 75-2013 Høring - Innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland

Styresak 75-2013 Høring - Innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland Direktøren Styresak 75-2013 Høring - Innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/1846 Dato: 09.09.2013 Dokumenter i saken:

Detaljer

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Universell utforming

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Universell utforming Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Universell utforming Utgave: endelig Dato: 2011-05-16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: endelig / 2011-05-16 Arkivreferanse: -

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Versjon 2, feb 2012 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Luftambulansetjenesten ANS Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Prioriteringer... 4 2 Risikoer/hendelser... 4 2.1 Helikoptertjenesten...

Detaljer

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013 Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet 22. november 2013 Forord Nasjonal Transportplan har gitt Bergen havn status som utpekt havn. Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til

Detaljer

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 1. Forord Arbeidet med rapporten er gjennomført i perioden juni 2014 mai 2015 som en del av NTP 2018 2027. Denne rapporten er en oppfølging av det arbeidet som ble levert

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Sammendrag Innføringen av AMS gjør at nettselskaper må forholde seg til risiko knyttet til bruk av IKT i større grad enn

Detaljer

ALLMENNFLYET I OSLOFJORDREGIONEN

ALLMENNFLYET I OSLOFJORDREGIONEN ALLMENNFLYET I OSLOFJORDREGIONEN 05/2006 INNLEDNING Allmennflyging er en viktig og naturlig del av luftfarten bl.a rekruttering av piloter og skoleflyging, rask persontransport, skogbrannvakt-flyging,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART SAKSFRAMLEGG Utvalg: Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART Forslag til

Detaljer

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 2011-07-04 1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 1 07.07.11 Planforslag SAK IJR SAK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Strategiplan. Vedlegg. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola

Strategiplan. Vedlegg. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola Strategiplan Stavanger lufthavn, Sola Vedlegg Samfunn Versjon 1.0 november 2012 Innhold 1 Forord...4 2 Stavanger lufthavn, Sola Ståsted 2012...6 2.1 Innledning... 7 2.2 Muligheter og sterke kort... 10

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 11 Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Fjerning av innsamlerbegrepet / kravet

Detaljer

Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi?

Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi? Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi? av Thor-Erik Sandberg Hanssen Doktorgradsstipendiat Handelshøgskolen i Bodø / Universitetet i Nordland Terje Andreas Mathisen

Detaljer

Styresak. Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging

Styresak. Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging Arkivsak 0 2010/445/012 INTERNREVISJON

Detaljer

TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES

TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES MASTERPLAN 2012 for perioden 2012 2016 med perspektivskisse for en tidshorisont til 2060 Kortversjon med oppdaterte justeringer pr. august 2014 1 FORORD Foreliggende Masterplan

Detaljer

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering Barnehagekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2013 66143/2013 2011/7059 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/34 Komitè for levekår 17.10.2013 13/146 Bystyret 31.10.2013 Ny barnehage i

Detaljer