DET NORSKE VERITAS. Rapport Risikoanalyse av flyoperasjoner på Flesland med ny Bergen Havn. Avinor Bergen Lufthavn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET NORSKE VERITAS. Rapport Risikoanalyse av flyoperasjoner på Flesland med ny Bergen Havn. Avinor Bergen Lufthavn"

Transkript

1 Rapport Risikoanalyse av flyoperasjoner på Flesland med ny Bergen Havn Avinor Bergen Lufthavn Rapportnr./DNV Referansenr.: / 12KE9TE-38 Rev. 0,

2

3 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG INNLEDNING Bakgrunn Formål Gjennomføring Begrensninger SYSTEMBESKRIVELSE Banesystem og havneutbygging fysisk utforming Vindforhold RISIKOANALYSE Generelt Analysemodell - ADRM STRØMNINGSANALYSE Numerisk simulering Tolkning av simuleringsresultater Innflyging til bane 17 med tilnærmet sidevind fra vest Innflyging til 17 med sydvestlig vind Oppsummering av tolkning av strømningsanalysen Bruk av resultater i risikoanalyse iht ADRM-modellen RESULTATER Basis-situasjon Situasjon med ny havn KONKLUSJONER Målsetning for sikkerhetsnivå i internasjonal luftfart Påvirkning på flyoperasjon Mulig tiltak REFERANSER Dato: Side ii

4 KONKLUDERENDE SAMMENDRAG Det foreligger planer for bygging av ny havn for Bergen. Den skal anlegges ut mot fjorden vest av lufthavnen. Utbyggingen vil bl.a innebære. å gjøre endringer på terrenget vest av den nordlige delen av rullebanen og ned mot fjorden. Dette vil kunne påvirke vind- og turbulensforholdene under landing og avgang på Flesland, og derigjennom risiko for flyoperasjoner på lufthavnen. Avinor har på denne bakgrunn bedt DNV gjennomføre risikoanalyse iht. samme metodikk som tidligere benyttet ved Flesland. Foreliggende rapport dokumenterer resultatene fra risikoanalysen. Risikoberegningene for situasjonen med endret terrengformasjon er basert på resultatene fra strømningsberegninger utført av SINTEF. DNV har i denne analysen betraktet utformingsalternativ case 5, som samlet sett vil gi følgende effekter: - Vindstyrke/retning langs innflygingslinjen (i baneretningen) synes uendret eller med noe mer homogene forhold - Noe mer markerte vindskjær (raskere endring i vindstyrke/retning med høyden) - Vesentlig høyere turbulensnivå, spesielt i siste del av sluttinnlegget/utflating (short final/flare) Det er således noen positive effekter av havneutbygging i de rene vindkomponentene (motvind, sidevind, vertikalvind). Imidlertid er den negative effekten av økt turbulensnivå av et omfang som langt overstyrer de positive effektene. Den gjennomførte strømningsanalysen og etterfølgende risikoanalyse viser at havneutbygging iht. alternativet case 5 vil øke risiko ved innflyging fra nord. Beregningene indikerer i størrelsesorden 20 %. Tidligere risikoanalyser har vist at Flesland, med sine allerede etablerte og planlagte tiltak, oppnår omtrent ønsket sikkerhetsnivå (dvs. 0,5 x 10-7 for landing) for bane 17. Hvis case 5 skulle bli gjennomført, viser altså beregningene at utbyggingen vil øke havarifrekvensen for innflyging til bane 17 til ca 0,6 x På Flesland er de fleste tilgjengelige fysiske tiltak for å redusere risiko tatt i bruk. I den grad ytterligere tiltak er ønskelig vil disse være å begrense flyoperasjoner ved værsituasjoner som gir uakseptable flyforhold. Dette vil imidlertid redusere regulariteten på Flesland. Dato: Side 1

5 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Det foreligger planer for bygging av ny havn for Bergen. Den skal anlegges i fjorden vest av lufthavnen. Utbyggingen vil bl.a. innebære å gjøre endringer på terrenget vest av den nordlige delen av rullebanen og ned mot fjorden, fra twy A3 og nordover. Dette vil kunne ha påvirkning på vind- og turbulensforholdene under landing og avgang på Flesland. Avinor har derfor bedt DNV om å gjøre en risikoanalyse av den nye situasjonen. I to prosjekter 2005 og 2008 (ref. /1/ og /2/) gjennomførte DNV risikoanalyser av hindersituasjon under henholdsvis CAT I og CAT II forhold. I disse prosjektene ble det satt opp risikoregnskaper for landinger til begge baner med B alle ved hjelp av beregningsverktøyet ADRM (Approach and Departure Risk Model) som er utviklet av DNV i samarbeid med Avinor. DNV s risikovurderinger baserer seg på strømningsanalyser for endret terreng som blir utført av SINTEF (ref. /3/). 1.2 Formål Risikoanalysen skal beregne effekten av utbyggingen på flyoperasjoner på lufthavnen. 1.3 Gjennomføring Foreliggende analyse er utført av DNV basert på mottatt informasjon fra oppdragsgiver samt risikoregnskapene som ble etablert i de forrige studiene (ref. /1/ og /2/). Som tidligere vil denne analysen omfatte operasjoner med B-737, og risikoregnskapene vil bli beregnet vha ADRM versjon 2.5, da eksisterende data og modell er representativ for den aktuelle problemstillingen. Risikoregnskap for situasjonen med endret terrengformasjon er basert på resultatene fra strømningsberegningene til SINTEF (ref. /3/). 1.4 Begrensninger Siden terrengendringene vil bli foretatt utenfor den nordre delen av rullebanen, vil dette primært ha innvirkning på landing på bane 17 i høyder fra ca. 200 ft og ned. For avgangsoperasjonene samt landing på bane 35 er det vurdert at utbyggingen vil ha minimal effekt. Disse scenariene er derfor ikke vurdert videre i denne analysen. Avgang på bane 35 vil overfly det aktuelle området, men normalt vil dette skje i vesentlig større høyde enn for landing fra nord, selv om vindretning fra nordvest da vil være det relevante scenariet. Flyets energi-regime og kontrollmuligheter er også vesentlig annerledes enn ved landing. En avbrutt landing på bane 35 under minima, evt. med touch-down, vil også normalt stige i det samme området som en normal avgang på denne banen. Dersom avbrytelsen skyldes kontrollproblem pga motorbortfall, kan dette medføre lav overflyging av det aktuelle området. Det er imidlertid ikke sett spesielt på dette. Dato: Side 2

6 2 SYSTEMBESKRIVELSE Informasjon om Flesland mhp. operasjoner, utforming, instrumentering, lyssetting osv. er å finne i ref. /1/ og /2/. Dette kapitlet vil derfor i hovedsak beskrive planene for selve utbyggingen av ny havn. 2.1 Banesystem og havneutbygging fysisk utforming En oversikt over banesystemet og navigasjonshjelpemidlenes plassering er gitt i figuren nedenfor. Figur 1 Oversikt over banesystemet og navigasjonshjelpemidlenes plassering (AIP ) Dato: Side 3

7 I det etterfølgende er gjengitt tegninger for utbyggingsalternativet case 5. Platået på rullebanenivå tilrettelegger for glidebaneanlegg for innflyging fra nord. Skråningen ned mot havna er 1:1. Profiler er vist under plantegningen. Figur 2 Ny havn ift. rullebanen Dato: Side 4

8 Figur 3 Snitt/profiler 2.2 Vindforhold Vindforhold på Flesland er behandlet utførlig i tidligere analyser. Fra ref. /1/ medtas følgende tekst med relevans for sydvestlige og vestlige vinder, som er de relevante vindretningene for vurdering av effekter av havneutbygging på vindforhold/turbulens ved Bergen lufthavn, Flesland: Sønnavind Sydlige vinder er framherskende ved Bergen Lufthavn. Vind fra sørvest forekommer oftere enn vind fra sørøst. Vind fra sørlig sektor er ofte forbundet med nedbør, redusert sikt og mildt vær. Dato: Side 5

9 Når vinden kommer rett i fra syd blåser den langs med og parallelt med rullebanen. Selv om vindstyrken er sterk med nedbør og redusert sikt, skaper vind rett fra syd sjeldent operative problemer. Sydvestlige vinder er ofte milde og fuktige. Sammenhengende nedbør fra lavt skydekke med dårlig sikt eller kraftig bygeaktivitet forekommer ofte ved denne vindretningen. Ved sterk vind gir Sotra urolig luft med turbulens under hele innflygingen til bane 17. Vertikalnavigeringen utfordres ytterligere på siste del av sluttinnlegget ved at vind som presses opp gjennom slukt nordvest av rullebanen gir positivt løft før luftfartøyet plutselig utsettes for negativt løft. Den nedadgående luftstrømmen skapes av vind som blåser opp den langsgående skrenten fra sjøen og opp mot platået som rullebanen ligger på. Det er usikkert om skogen på vestsiden av rullebanen forsterker denne effekten. Det er kunngjort fare for vindskjær når vinden trekker vestenfor 200 grader og oppnår en styrke høyere enn 12 knop (se nedenfor under Endring av vindretning). Når rullebanen er våt/glatt, redusert sikt i nedbør/mørke, sidevindskomponent, samt kraftige oppog nedadgående luftstrømmer på siste deler av innflygingen, så vurderes forholdene som krevende. Vestavind For vestlige vinder gjelder mye av det samme som for sydvestlige vinder. De er ofte sterke og forbundet med nedbør. De krevende forholdene på sluttinnlegget til RWY 17 er fortsatt til stede, men effekten av sidevindkomponenten slår sterkere inn.. Det forekommer at flyging stopper opp på grunn av for sterk sidevind alene eller som en kombinasjon av sterk sidevind og glatt rullebane. Vestavind kan gi svært krevende operative forhold. Tidligere risikoanalyser har vist at hovedutfordringen for Flesland ift. flyoperasjoner skyldes vindforhold og turbulens. Dato: Side 6

10 3 RISIKOANALYSE 3.1 Generelt En risikoanalyse kan defineres som en systematisk identifisering og kategorisering av risiko for mennesker, miljø eller økonomiske verdier. Metodene som benyttes kan både være av kvantitativ og kvalitativ art. Førstnevnte omfatter tallfesting av sannsynligheten/frekvensen for at faresituasjoner oppstår og konsekvensene av dem, for eksempel som antall omkomne. Risiko vil da kunne beregnes og uttrykkes som for eksempel forventet antall omkomne per landing/take-off. De kvalitative metodene omfatter derimot beskrivelser av de samme faktorene. Det bør bemerkes at en risikoanalyse behandler tekniske, operasjonelle, menneskelige og organisatoriske faktorer som kan ha innvirkning på risikoen. 3.2 Analysemodell - ADRM Analysemodellen (referert til som ADRM) som er brukt i denne analysen, har tidligere vært brukt i hinderanalyser for fixed-wing luftfartøy for en rekke norske lufthavner. Denne modellen / verktøyet ble utviklet av DNV og Avinor (siste versjon: 2.7, juni 2010) for dette formålet og benytter tradisjonell feiltre- og hendelesestre-metodikk. For å få et håndterbart antall varianter av feil- og hendelsestrær, ble det på grunnlag av fareidentifikasjonen definert et begrenset antall uønskede hendelser (topphendelser) som inkluderer flere faresituasjoner. Disse topphendelsene er vurdert for hvert scenario og hver fase. Disse hendelsene representerer, på et forenklet nivå, grunnleggende problemstillinger som i stor grad går igjen i flere faser. De kan betraktes som omvendte suksesskriterier for sikre landinger og avganger ved lufthavna. Topphendelsene er som følger: (i) Utilstrekkelig posisjonsoversikt; dvs. besetningen har utilstrekkelig oversikt over hvor de befinner seg. Årsak kan for eksempel være tap av visuelle referanser, tap av navigasjonshjelpemidler o.l.. (ii) Feilaktig posisjonsoversikt; dvs. besetningen tror de vet hvor de befinner seg, men at flyet faktisk ikke er der. Årsaker kan for eksempel være feil signal fra navigasjonshjelpemiddel, misforståelse av visuelle referanser o.l. (iii) Kontrollproblemer med fly; dvs. besetningen har ikke tilfredsstillende kontroll over flyet til å gjennomføre planlagte/ønskede manøvrer. Årsak kan for eksempel være vind/turbulens. I modellen er det identifisert en fjerde topphendelse: (iv) Konflikt med annen trafikk/ objekt; dvs. konflikt i luftrommet med annet luftfartøy og runway incursion (kjøretøy, personer og dyr på banen). Denne topphendelsen er ikke behandlet nærmere her, da formålet for denne analysen er å vurdere effekt av havneutbygging på vind- og turbulenssituasjonen ved lufthavnen. Imidlertid er risiko knyttet til kollisjon/treff av andre luftfartøy (som taxer på parallelltaksebane eller står oppstilt/parkert og derigjennom kan betraktes som hindre ) og/eller bygningsmasse under en eventuell go-around (avbrutt innflyging i lav høyde), tatt med i risikoregnskapene. Dato: Side 7

11 Risikoanalyse av en lufthavn omfatter vurderinger av en rekke situasjoner og faktorer. Erfaringsmessig er det nyttig å dele opp komplekse systemer og analysere disse delene separat, for så å sette sammen resultatene for å få det fullstendige risikobildet. I ADRM-modellen benyttes begrepet scenario som det settes opp et risikoregnskap for. Et scenario identifiseres ved følgende faktorer: En gitt flytype (B-737 / DHC-8). på en gitt rullebane (17/35). med en gitt innflyging/utflyging (approach/landing, take-off) med tilhørende. prosedyre for innflyging/utflyging. For å beregne eventuelle risikoendringer som utbyggingsforslaget vil representere, er det utarbeidet risikoregnskap for følgende scenario vha av ADRM som da kan sammenlignes med tilsvarende som ble utarbeidet i 2008 (ref. /2/): Scenario 17-1: Approach/Landing bane 17, ILS-17 med B Tiltak og endringer som er gjennomført etter analysen i 2008 er gjenspeilet i modellen ved å endre gitte parametersett basert på tilgjengelig materiale. Hvert scenario er videre delt inn i faser med definerte start- og sluttpunkter. De følgende tabeller viser hvilke faser som er definert for innflyging (approach/landing) til Bergen lufthavn i denne analysen. Tabell 1 Faser for innflyging Fase nr. Beskrivelse 1 Approach; MSA*->MAPt **(instrument) 2 Landing; MAPt 100 ft (visual) 3 Landing; 100 ft touchdown 4 Landing; Touchdown turn-off *): Minimum Sector Altitude **): Missed Approach Point Dato: Side 8

12 4 STRØMNINGSANALYSE 4.1 Numerisk simulering I arbeidet med mulig fremtidig havn vest for Flesland testes det forskjellige utformingsalternativer. Utformingen av havna kan gi effekt på vind/luftstrømmen over rullebanen på Flesland. For å vurdere eventuelle konsekvenser for flytrafikken har Avinor engasjert SINTEF til å gjennomføre numerisk strømningsanalyse av dagens terreng samt forskjellige alternativer. Se ref. /3/ for detaljer. For strømningsanalysen ble det i utgangspunktet skissert 5 alternativer for utforming av havneareal og terrenget opp til lufthavnen, benevnt case 1-5. Et par av disse alternativene ble ekskludert fordi de ikke gir nødvendig areal for lufthavnens funksjoner, som navigasjonsanlegg etc. Ett alternativ ble ekskludert fordi det ikke gir tilstrekkelig areal for de ønskede havnefunksjonene nede ved havnivå. Ett av de gjenværende alternativer ( case 5 ) ble valgt for videre vurdering, fordi det gir minst negative effekter for flyoperasjonene på Flesland, se ref. /3/. Det er derfor dette alternativet som er benyttet som mulig fremtidig utforming av havneanlegget i denne analysen. Alternativet innebærer i korte trekk en planering av havneareal nede ved sjøen, noen meter over havnivå. I bakkant skrår terrenget opp mot lufthavnen, med en skråning med stigningsforhold ca 1:1. Lufthavnen ligger omtrent 50 moh. SINTEFs generelle konklusjon, uavhengig av alternativ, var at flyforhold vil bli forverret som følge av den foreslåtte havneutbyggingen. I hovedsak er konklusjonen begrunnet av signifikant turbulensøkning i rullebaneområdet. Det er gjort mindre modifikasjoner av skråningen for å redusere turbulensen inn mot rullebanen. Etter flere iterasjoner er det produsert plot for vindforhold som gjør det mulig å vurdere effekten av flyoperative forhold langs flyets innflygingslinje noe mer i detalj (motvindskomponent under innflyging, sidevindskomponent og vertikalvind vindskjær samt turbulens). Plottene innholder kun farge for styrkeangivelse, ikke konturlinjer/isolinjer, som derfor gir et begrenset presisjonsnivå. Presisjonsnivået er imidlertid funnet tilstrekkelig til de vurderinger som er gjort i foreliggende rapport. 4.2 Tolkning av simuleringsresultater DNV har på nevnte bakgrunn vurdert effekter på en innflyging til bane 17, under de vindretninger som er relevant for slik innflyging, nemlig vind fra vest og sydvest (benevnt hhv. 90 og 135 i ref. /3/). Nedenfor er det oppsummert hvordan DNV har tolket resultatene av analysen. Beskrivelsen gjelder hvordan forholdene forventes å endres hvis case 5 skulle bli valgt og gjennomført: Innflyging til bane 17 med tilnærmet sidevind fra vest - Mot/medvindskomponent synes å bli noe mer homogen enn i dag (positivt). - Sidevindskomponent synes å bli noe redusert under 50 ft (over banenivå) (positivt), samtidig synes vindskjæret å øke med høyden (negativt). - Vertikalvindkomponent over banen synes å være relativt uendret, men det er en mer markert konsentrasjon av oppvind, spesielt rett innenfor skrenten ned mot havneområdet (profil p3- Dato: Side 9

13 p5) ca vest for innflygingstraséen (negativt, spesielt for helikopter, hvis det flys inn visuelt på tvers av banen/over havneområdet). - Turbulensnivå øker markert under ca 70 ft. (negativt). Kritisk turbulensnivå (dvs. tallverdi >3,0, iht. samme målestokk som brukes av SINTEF /Avinor for turbulensvurderinger ved andre lufthavner) synes å inntreffe ute mot toppen av skråningen ned mot havna, ved vindstyrke ca 24 m/s (47 kts) i ca 1500 m høyde. I omtrent 10 m høyde (målehøyde for lufthavnens vindmålere) kan dette være i størrelsesorden 0,5 * vind i 2000m, altså rundt 23 kts (jfr. plot for sidevindskomponent). Iflg plot av turbulens (i posisjon p3 i ref. /3/) er turbulenstallet ca 2 i aktuell flyhøyde. Turbulenstall på 3 opptrer følgelig ved vindhastighet ca 30 m/s i 1500 m (nær 60 kts i vel 5000 ft). I noen grad synes resultatene på turbulens å gi noe snillere tallverdier på turbulens i dagens situasjon enn det operativ erfaring på Flesland tilsier. Plottenes nøyaktighet og oppløsning, overflateruhet i simuleringsmodellen, lokal topografi etc. spiller stor rolle for nøyaktigheten i tallmaterialet. Talløvelser som ovenfor er derfor på det presisjonsnivået som grunnlaget gir. Resultatene er likevel vurdert å gi indikasjon på de effekter som må forventes av en havneutbygging iht. case Innflyging til 17 med sydvestlig vind - Mot/medvindskomponent synes ikke å bli vesentlig endret fra dagens situasjon - Sidevindskomponent synes å bli noe redusert, spesielt innover mot sikte-/setningspunktet (positivt), men vindskjær øker vertikalt (negativt) - Vertikalvindkomponent synes ikke å bli spesielt påvirket, men det er en mer markert konsentrasjon av oppvind, spesielt rett innenfor skrenten ned mot havneområdet (profil p3- p5) ca vest for innflygingstraséen (negativt, kanskje spesielt for helikopter, hvis det flys inn visuelt på tvers av banen/over havneområdet). - Turbulensnivå øker signifikant (anslags vis 50 til 100% langs innflygingsprofil, mer andre steder) (negativt) Oppsummering av tolkning av strømningsanalysen Samlet sett vurderes en etablering av havn iht case 5 å gi følgende effekter: - Vindstyrke/retning langs innflygingslinjen (i baneretningen) synes uendret eller med noe mer homogene forhold - Noe mer markerte vindskjær (raskere endring i vindstyrke/retning med høyden) - Vesentlig høyere turbulensnivå, spesielt i siste del av sluttinnlegget/utflating (short final/flare) Mer homogene forhold langs innflygingstraséen er ønskelig. Endringene er imidlertid ikke store. Mer markert vindskjær kompliserer manøvrering og spesielt i sammenheng med økt turbulens. Forholdene vil generelt tilsi innflyging med tilleggshastighet for å opprettholde kontroll/margin til steilehastighet. Dette kan medføre forlenget utflatings-/ flare -fase i lav høyde og derved forlenget eksponering for turbulens. Økningen av turbulens både i styrke og omfang må sees i Dato: Side 10

14 lys av at Flesland allerede i dag preges av kompliserte strømningsforhold ved vestlige/sydvestlige vindretninger ved landing fra nord på bane 17. Operasjonsmønsteret for helikoptertrafikk på Flesland er utformet med tanke på maksimal kapasitetsutnyttelse, og medfører bruk av egne traséer slik at fixed-wing trafikk kan gå med minst mulig forstyrrelse. Mønsteret innbærer bl.a. at helikoptre flyr inn-/ut i vestsektoren, over de områdene som ved en havneutbygging bl.a. vil få signifikant økning i vertikalt vindskjær. Det er ikke diskutert hvilke konsekvenser slike endringer vil ha for helikoptertrafikken. Videre oppfølging av denne problemstillingen krever egne vurderinger som også må involvere helikopteroperatørene. Helikopteroperasjoner er derfor ikke vurdert nærmere i denne analysen. 4.3 Bruk av resultater i risikoanalyse iht ADRM-modellen DNV har tidligere beregnet risiko for innflyging på Flesland, jfr. ref. /1/. Fra sammendraget medtas følgende: Tabell 1: Havarifrekvenser. En oppsummering for valgte scenarier Scenario Havarifrekvens/totalrisiko (per landing) Scenario 17-1; Approach/landing bane 17 med ILS- 1,55E (straight-in) og flytype B-737 Scenario 35-1; Approach/landing bane 35 med ILS- 1,36E (straight-in) og flytype B-737 Beregningene viser at risikoen er noe høyere ved ILS til 17 enn ved ILS til 35. Dette vurderes som intuitivt riktig ut ifra dagens situasjon på og rundt lufthavna mhp. vind-, sikt-, turbulens- og terreng/hinder-forhold. Regnskapet for scenario 17-1 gir at 95% av risikobidraget kommer fra fase 3 (dvs. fra 100 ft høyde til touchdown) og i hovedsak fra problemstillingen/topphendelsen Kontrollproblemer med fly og konflikt med hinder på lufthavna eller umiddelbare omgivelser (76%). Avinor har i de senere årene gjennomført en rekke prosjekter rettet mot lufthavnutforming på Flesland for bl.a. å redusere havarifrekvens. I ref. /2/ ble det gjort risikoberegninger i forbindelse med planene for oppgradering til CAT II/III. Basis for risikoberegningene i denne studien er risikoregnskapet som ble etablert for innflyging til bane 17 i ref. /2/ hvor gjennomførte og planlagte tiltak (i 2008) var inkludert, dvs. taksebane Y er flyttet iht. BSL E 3-2 samt at lysanlegg er oppgradert til CAT II/III standard. Se også avsnitt 5.1. Det fremgår av beregningene i ref. /2/ at Kontrollproblem i lav høyde (fase 3) er en signifikant bidragsyter til den totale havarifrekvensen. Det er nettopp i dette segmentet at havneutbyggingen gir størst påvirkning på vindforholdene. Ref. /3/ viser en marginal forbedring mht. rene vindkomponenter, men en økning i turbulens i lav høyde. I det etterfølgende er det sett på mulige effekter av denne situasjonen for case 5. Dato: Side 11

15 I tidligere arbeider ble effekten av å gi sterkere operative advarsler for vind (retning/styrke), og evt. selskapsinterne operative begrensninger for når innflyging kan/bør foretas, satt til 30 % reduksjon av bidrag fra Human Factors og Omgivelser til toppfrekvens for (iii) Kontrollproblemer i fase 3. Ref. /3/ viser en % økning av turbulens i kritisk høyde og innenfor vindretninger som er dominerende på Flesland (jfr. ref. /1/: Sydlige vinder er framherskende ved Bergen Lufthavn. Vind fra sørvest forekommer oftere enn vind fra sørøst ). Det er i forbindelse med denne analysen mottatt vindrose for Flesland fra Avinor, som vist nedenfor. Den viser hyppigere vind fra sydøst enn sydvest, spesielt for svakere vinder (<10 kts). Uoverensstemmelsen mellom utsagnet over og statistikken, endrer imidlertid ikke konklusjonene av etterfølgende vurderinger. ENBR FLESLAND Month: Jan - Dec 300 W 240 N % 30 Wind Speeds: 25% U>20 knots 20% knots 60 15% knots 10% 5-10 knots 5% 0-5 knots 0% 5 E 5 Calm (%) 120 Figur 4 Vindrose for Flesland 210 S 150 AIP Norge (ENBR) gir følgende advarsel: At denne advarselen gis allerede fra 12 KT (6 m/s) indikerer omfanget av utfordringen man står overfor. Vindrosen viser også at andelen vind med styrke over 15 KT i hovedsak kommer langs banen og vest av denne. Opp mot 50% av tiden er vinden slik at den favoriserer bane 17 for landing. I ca 12% av tiden for denne landingsretningen er vinden på syd-sydvest og over 15KT. Problemstillingen som er beskrevet over, er reflektert i ADRM-modellen ved økning av bidrag fra Human Factor og Omgivelser til toppfrekvens for (iii) Kontrollproblemer i fase 3. Turbulensen øker % for alternativet case 5 i strømningsanalysen, ref. /3/. Det vil si at grensen for varsel (12 KT) burde senkes til 6-8 KT. Omfanget av vind i aktuell sektor med Dato: Side 12

16 vindstyrke over grensen for varsel øker fra ca 12 % til ca 23 %, altså en dobling av frekvensen. Varselgrensen ligger på sikker side så 100% økning av problemstillingen vil være urimelig. Etter samråd med operativt personell antar vi at økningen bør ligge fra 20 til 50%, og benytter 30% for beregningen (se avsnitt 5.2). Dato: Side 13

17 5 RESULTATER 5.1 Basis-situasjon I ref. /2/ ble det satt opp risikoregnskap for landing på bane 17, scenario 17-1, under CAT I forhold. DNV har tatt utgangspunkt i input data fra dette regnskapet og benyttet samme ADRM versjon 2.5 til beregningene. I følgende tabell er selve regnskapet presentert i detalj som da reflekterer dagens risikobilde for scenario 17-1, dvs. før en eventuell havneutbygging. Tabellen viser risikoregnskapet under forutsetning av at taksebane Y er flyttet iht. BSL E 3-2 samt at lysanlegg er oppgradert til CAT II/III standard. Merk at tall av typen x,xxe-yy i de neste to tabellene betyr x,xx 10 -yy. Tabell 2 Havarifrekvenser; CAT I-forhold, Scenario 17-1; Approach/landing bane 17 med ILS-17 (straight-in), flytype B-737. Toppfrekvens (per landing) Havarifrekvens (per landing) %-vis fordeling av total havarifrekvens Topphendelse Fase (i) Utilstrekkelig posisjonsoversikt 1 2,63E-05 3,00E-11 0,06 % 2 4,95E-05 2,48E-09 4,91 % 3 2,60E-04 9,03E-09 17,89 % 4 3,66E-05 3,70E-11 0,07 % Sum ,16E-08 22,93 % (ii) Feilaktig posisjonsoversikt 1 3,71E-06 3,86E-13 0,00 % 2 1,30E-06 1,12E-12 0,00 % 3 3,16E-06 3,16E-09 6,27 % 4 3,91E-06 3,94E-12 0,01 % Sum ,17E-09 6,28 % (iii) Kontrollproblemer med fly 1 3,60E-07 3,43E-12 0,01 % 2 5,72E-05 3,23E-09 6,40 % 3 6,26E-04 3,12E-08 61,90 % 4 1,14E-04 1,26E-09 2,49 % Sum ,57E-08 70,79 % Sum topphendelser (i) - (iii) 1-3,38E-11 0,07 % 2-5,71E-09 11,30 % 3-4,34E-08 86,06 % 4-1,30E-09 2,57 % Sum ,05E ,00 % Vi ser av tallene i tabellen over at ca. 97 % av all risiko ligger i fasene 2 og 3. Kontrollproblemer i disse to fasene utgjør ca. 68 % av totalrisikoen. Etter de nevnte tiltakene viser tabellen tydelig at Kontrollproblemer på sluttinnlegget fortsatt står sentralt for flysikkerheten på Flesland. Dato: Side 14

18 5.2 Situasjon med ny havn Det er antatt at endringer i terrenget ifm. utbyggingen vil kunne ha innvirkning på frekvensen (hyppighet) av mulige kontrollproblemer spesielt i fase 3. Med utgangspunkt i regnskapet vist i foregående avsnitt, samt SINTEF s beregninger (ref. /3/) av ny strømningssituasjon, har DNV gjort nødvendige endringer i parametersettene i beregningsmodellen for å speile den nye situasjonen. Økningen av turbulensgrad gir en signifikant økning av turbulensnivå i fase 3, og parametersett er justert som beskrevet i nederst i avsnitt 4.3. Det reviderte regnskapet er gjengitt i detalj nedenfor: Tabell 3 Havarifrekvenser; CAT I-forhold, Scenario 17-1; Approach/landing bane 17 med ILS-17 (straight-in), flytype B-737. Situasjon med ny havn case 5 Toppfrekvens (per landing) Havarifrekvens (per landing) %-vis fordeling av total havarifrekvens Topphendelse Fase (i) Utilstrekkelig posisjonsoversikt 1 2,63E-05 3,00E-11 0,05 % 2 4,95E-05 2,48E-09 4,14 % 3 2,60E-04 9,03E-09 15,09 % 4 3,66E-05 3,70E-11 0,06 % Sum ,16E-08 19,34 % (ii) Feilaktig posisjonsoversikt 1 3,71E-06 3,86E-13 0,00 % 2 1,30E-06 1,12E-12 0,00 % 3 3,16E-06 3,16E-09 5,29 % 4 3,91E-06 3,94E-12 0,01 % Sum ,17E-09 5,30 % (iii) Kontrollproblemer med fly 1 3,60E-07 3,43E-12 0,01 % 2 5,72E-05 3,23E-09 5,40 % 3 8,14E-04 4,06E-08 67,87 % 4 1,14E-04 1,26E-09 2,10 % Sum ,51E-08 75,36 % Sum topphendelser (i) - (iii) 1-3,38E-11 0,06 % 2-5,71E-09 9,53 % 3-5,28E-08 88,24 % 4-1,30E-09 2,17 % Sum ,99E ,00 % Regnskapet viser en risikoøkning på ca 20% for dette scenariet sammenlignet med dagens terrengsituasjon (5E-8 til 6 E-8). Tallene baserer seg på en 30% økning av parametersett som angitt i avsnitt 4.3. Intervallet 20-50% økning vil gi totalrisiko i intervallet 12-31% (5,67E-8 til 6,61E-8). Økningen er i sin helhet i fase 3, altså i samme fase som lufthavnen har søkt å redusere risikobidraget fra, gjennom tiltak de senere år. Dato: Side 15

19 6 KONKLUSJONER 6.1 Målsetning for sikkerhetsnivå i internasjonal luftfart Luftfartsbransjens overordnede målsetning for flysikkerhet (ICAOs Target Level of Safety) er 1 x 10-7 pr. flygning. En flygning omfatter én avgang/utflyging, en-route-fasen samt én innflyging/landing. Ved å benytte ulykkesstatistikk for perioden (Boeing) for kommersiell jet, ser vi at andel havarier under landing er ca. 50% av totalt antall havarier. Derfor synes det rimelig å benytte en målsetning om maks. 0,5 x 10-7 havarifrekvens per innflyging/landing, som vi betrakter i vårt utvalgte scenario. Det er viktig å ha klart for seg at tabellene i kapittel 5 for dagens situasjon kun gjelder det scenariet som påvirkes mest av en eventuell havneutbygging. Det presiseres at tallene som refereres er beregningsmessige resultater og ikke reflekterer presisjonsnivå i analysene. 6.2 Påvirkning på flyoperasjon Det er fremdeles vesentlig usikkerhet knyttet til hvilken påvirkning en havneutbygging vil ha på de flyoperative forholdene på Flesland. Det er noen positive effekter av havneutbygging i de rene vindkomponentene. Imidlertid er den negative effekten på turbulensnivå av et omfang som langt overstyrer de mindre, positive effektene. SINTEF har også sett på terrengformingstiltak for å forsøke å redusere de negative effekter av havneutbyggingen. Tiltakene har ikke medført signifikant bedring av resultatene. I tillegg har de sett forenklet på effekten av plassering av container-stabler/bygningsmasse på havneområdet. Det er foreløpig usikkert om dette vil være positivt eller negativt ift vind/turbulens-bildet sett fra flyoperativt perspektiv. Uansett må det forutsettes at container-stabler varierer med tiden, og vurderingene må derfor ta høyde for det ugunstigste alternativet i begge retninger. Den gjennomførte strømningsanalysen og etterfølgende risikoanalyse viser at havneutbygging iht. alternativet case 5 vil øke risiko ved innflyging fra nord. Beregningene indikerer en risikoøkning på i størrelsesorden 20 %. Tidligere risikoanalyser har vist at Flesland, med sine allerede etablerte og planlagte tiltak, oppnår omtrent ønsket sikkerhetsnivå (dvs. 0,5 x 10-7 for landing) for bane 17. Hvis case 5 skulle bli gjennomført, viser altså beregningene at utbyggingen vil øke havarifrekvensen for innflyging til bane 17 til ca 0,6 x Mulig tiltak På Flesland er de fleste tilgjengelige tiltak for å redusere risiko tatt i bruk. I den grad ytterligere tiltak er ønskelig vil disse være å begrense flyoperasjoner til værsituasjoner som gir uakseptable flyforhold, med andre ord redusere regulariteten ved Flesland. Dato: Side 16

20 7 REFERANSER /1/ Risikoanalyse av hindersituasjonen ved Bergen lufthavn, Flesland. DNV- rapport nr /02/2006 /2/ Risikoanalyse av CAT II operasjoner ved Bergen lufthavn, Flesland. DNV- rapport nr /12/2009 /3/ SINTEF vindanalyse, rapport nr. SINTEF F16472, 2010 Dato: Side 17

21 Det Norske Veritas: Det Norske Veritas (DNV) er en ledende, uavhengig leverandør av tjenester for risikostyring, med global virksomhet gjennom et nettverk av 300 kontorer i 100 ulike land. DNVs formål er å arbeide for sikring av liv, verdier og miljø. DNV bistår sine kunder med risikostyring gjennom tre typer tjenester: klassifisering, sertifisering og konsulentvirksomhet. Siden etableringen som en uavhengig stiftelse i 1864 har DNV blitt en internasjonalt anerkjent leverandør av ledelsestjenester og tekniske konsulent- og rådgivningstjenester, og er et av verdens ledende klassifiseringsselskaper. Dette innebærer kontinuerlig utvikling av ny tilnærming til helse-, miljø- og sikkerhetsledelse, slik at bedrifter kan fungere effektivt under alle forhold. Global impact for a safe and sustainable future: Besøk vår internettside for mer informasjon: