Rapportering av store engasjementer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportering av store engasjementer"

Transkript

1 Rapportering av store engasjementer Veiledning til utfylling av postene Dato: 24. september 2009 Sist revidert: september 2009 Forfatter: Kredittilsynet Seksjon/avdeling: FF og M Kredittilsynet Tlf

2 Innhold Innhold 2 Del I: Innføring til rapporteringen 3 1. Hjemmelsgrunnlag 3 2. Rapportør og rapportøransvar 4 3. Oversikt over rapportering og rapporteringstidspunkter 4 4. Nærmere om rapporteringen Institusjoner uten store engasjementer nullregistrering Konsolidert rapportering Enkelte konkrete regler Fortegn Beløp Beløp skal rapporteres i norske kroner Utfylling av rapporten og innsending av data Kontaktinformasjon 8 Del II: Veiledning til postene 9 5. Forside 9 6. Engasjementer Overskridelser Noter 16 2 Kredittilsynet

3 Del I: Innføring til rapporteringen Del I gir generell informasjon om rapportering av store engasjementer fra kredittinstitusjoner og verdipapirforetak til Kredittilsynet. Her finnes informasjon om hjemmel for rapporteringsplikten, hvem som omfattes av rapporteringsplikten, hva som skal rapporteres, rapporteringsfrister, mulige rapporteringsmåter, oversendelse og hvor rapportøren kan få hjelp. Veiledning til postene i rapporteringen finnes i del II, og må leses i sammenheng med rapporteringsskjemaene og de aktuelle forskriftene, jf. kapittel 1. All informasjon om rapporteringen finnes på Kredittilsynets nettsted. Her finnes blant annet følgende informasjon: - Veiledning til rapporteringen - Elektronisk rapporteringsskjema for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak - Informasjon om innsending - E-post og telefonnummer til kontaktpersoner i Kredittilsynet - Aktuelle rundskriv På Kredittilsynets temaside om store engasjementer finner man informasjon knyttet til fortolkning av sentrale bestemmelser og begreper i Forskriften. Der er det offentliggjort en del prinsipielle enkeltvedtak av allmenn interesse jf. Kredittilsynets rundskriv 8/2008. Fremtidige oppdateringer av veiledningen vil bli kunngjort på denne siden. 1. Hjemmelsgrunnlag Oppgaven blir innhentet med hjemmel i Lov av 7. desember 1956 nr 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv (kredittilsynsloven). Utfyllingen skal skje i samsvar med forskrift av 22. desember 2006 nr om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer, forskrift av 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak (beregningsforskriften), forskrift av 31. januar 2007 nr. 121 om anvendelse 3 Kredittilsynet

4 av soliditetsregler på konsolidert basis (konsolideringsforskriften) og veiledning til utfylling av rapporteringsoppgaven gitt av Kredittilsynet. 2. Rapportør og rapportøransvar Rapporteringsplikten gjelder alle banker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak med tillatelse til å drive virksomhet etter verdipapirhandelloven 9-1, jf. verdipapirhandelloven 2-1, morselskap som nevnt i verdipapirhandelloven 9-21 første ledd nr. 3 og forvaltningsselskaper for verdipapirfond som har tillatelse til å drive investeringstjenesten aktiv forvaltning. Institusjoner som nevnt ovenfor som er morselskap i konsern eller underkonsern, og foretak som er omfattet av konsolideringsplikt etter verdipapirhandelloven 9-21 første ledd, skal i tillegg sende inn oppgave over store engasjementer på konsolidert basis. Den enkelte institusjon, nevnt ovenfor, er ansvarlig for at innsendte data er av tilfredsstillende kvalitet, og for at svarfristene overholdes. Institusjonen skal varsle dersom det oppdages feil i data, og dersom det foretas vesentlige endringer. For å sikre tilgjengeligheten ved korreksjoner og forespørsler etter rapporteringstidspunktet, har rapportøren ansvaret for at dataene blir oppbevart på en forsvarlig måte og lett tilgjengelig. 3. Oversikt over rapportering og rapporteringstidspunkter Institusjonene skal, hvis ikke Kredittilsynet har bestemt noe annet, innsende rapportering av store engasjementer kvartalsvis, per 31. mars, 30. juni, 30. september og 31. desember. Kredittinstitusjoner skal sende rapportering senest 45 dager etter siste dag i rapporteringsperioden. Verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond som har tillatelse til å yte investeringstjenesten aktiv forvaltning (heretter inkl. i verdipapirforetak) skal innsende rapporten senest 30 dager etter siste dag i rapporteringsperioden. Jamfør ellers tabelloversikt i påfølgende avsnitt. For nærmere informasjon om rapporteringshyppighet for verdipapirforetak vises det til rundskriv 32/2007. Når rapporteringsfristen faller på en lørdag eller en helligdag, må rapportøren sørge for at dataene er tilsendt Kredittilsynet senest kl første virkedag etter fristen. 4 Kredittilsynet

5 For nyetablerte institusjoner skal første innrapportering skje ved utløp av første rapporteringsperiode etter at virksomheten har startet opp. Det vil si at hvis et selskap starter opp medio mai, skal første innrapportering være per 30. juni dersom selskapet rapporterer på kvartalsvis basis. Brukernavn og passord for innsendelse av rapporteringen fås ved henvendelse til Kredittilsynet. Tabell 1. Frekvens og frister for rapportering av store engasjementer Foretak Nivå Frekvens Frist etter periodens slutt Banker Finansieringsselskap Kredittforetak Holdingselskaper i finanskonsern Verdipapirforetak etter vphl. 2-1 første ledd Ikke-konsolidert Kvartal 45 dager Konsolidert Halvår 45 dager Ikke-konsolidert Kvartal 45 dager Konsolidert Halvår 45 dager Ikke-konsolidert Kvartal 45 dager Konsolidert Halvår 45 dager Ikke-konsolidert Halvår 45 dager Konsolidert Halvår 45 dager Ikke-konsolidert Kvartal 30 dager nr. 2, 3, 6 og 7 Konsolidert Halvår 30 dager Verdipapirforetak etter vphl. 2-1 første ledd Ikke-konsolidert Årlig 30 dager nr. 1, 4 og 5 Konsolidert Årlig 30 dager Forvaltningsselskap for VP-fond med tillatelse Ikke-konsolidert Årlig 30 dager til å yte investeringstjenesten aktiv forvaltning Konsolidert Årlig 30 dager 4. Nærmere om rapporteringen 4.1. Institusjoner uten store engasjementer nullregistrering Selv om institusjonen ikke har engasjementer som utgjør mer enn 10 prosent av netto ansvarlig kapital, plikter selskapet å rapportere. Selskapet trenger imidlertid ikke fylle ut regnearket. Rapportering gjøres ved at institusjonen logger seg på med brukernavn og passord. Deretter krysses det av for at man ikke har store engasjementer. Ansvarlig kapital i tusen kroner, samt opplysninger om perioden det rapporteres for må fylles ut. 5 Kredittilsynet

6 Merk at dersom en rapportør på rapporteringstidspunktet ikke har store engasjementer, men i løpet av rapporteringsperioden har hatt overskridelse, skal dette rapporteres i arket overskridelser i rapporteringsoppgaven Konsolidert rapportering Institusjoner som omfattes av forskrift av 31. januar 2007 om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis skal rapportere store engasjementer på konsolidert nivå i tillegg til på selskapsnivå. Dette inkluderer delkonsern og konsern med morselskap som ikke har annen virksomhet enn å forvalte sine eierinteresser i konsernet. Institusjoner som rapporterer konsolidert kapitaldekningsoppgave som følge av pålagt kapitaldekningsreserve er unntatt fra krav om rapportering av store engasjementer på konsolidert nivå. Plikten til å sende inn konsoliderte rapporter oppstår når institusjonene direkte eller indirekte har en eierandel som representerer 20 pst. eller mer at aksjekapitalen eller stemmene i a) annen norsk eller utenlandsk finansinstitusjon b) et norsk eller utenlandsk verdipapirforetak Hjemmelen til å kreve konsolidert rapportering fremgår for kredittinstitusjonene av finansieringsvirksomhetsloven 2a-9 første til tredje ledd, mens det for verdipapirforetak er hjemlet i vphl 9-21 første ledd. Ved konsolidering av datterselskaper skal konsernregnskap basert på prinsippet om full konsolidering legges til grunn, og dette betyr at datterselskapets engasjement i sin helhet skal legges til engasjementet morselskapet har med motparten. Ved konsolidering av annet enn datterselskaper, skal prinsippet om forholdsmessig konsolidering legges til grunn. På samme måte som for rapportering av kapitaldekningen, innebærer sistnevnte at en forholdsmessig andel av engasjementet som den eide institusjonen måtte ha med samme motpart tas med i beregningsgrunnlaget for konsernet. Er eierandelen eksempelvis 40 %, så skal 40 % av engasjementet som det eide selskapet har med motparten legges til engasjementet som morselskapet har med den samme motparten i konsernrapporten. Engasjementer med en og samme motpart eller gruppe av motparter skal sees i sammenheng selv om forpliktelsene eller engasjementet er inngått av ulike juridiske enheter i et konsern/delkonsern. Det sammenlagte engasjementet viser konsernets samlede eksponering mot enkeltmotparter/gruppe av 6 Kredittilsynet

7 motparter, og skal måles opp mot grensen på 25 % av konsernets ansvarlige kapital. Samtidig må det enkelte selskaps engasjement med motparten heller ikke overstige 25 % grensen. Konserninterne engasjementer skal ikke rapporteres på konsolidert basis Enkelte konkrete regler Fortegn I utgangspunktet skal alle tall rapporteres positivt. Avlastning skal imidlertid ha negativt fortegn Beløp Alle beløp skal oppgis i 1000 kroner dersom ikke annet er angitt. Tall i prosent skal rapporteres med to desimaler, og angis som følger: 4,75 % rapporteres som 4, Beløp skal rapporteres i norske kroner Beløp i utenlandsk valuta skal omregnes og rapporteres i norske kroner. Balanseposter omregnes etter balansedagens midtkurs, eventuelt midtkurs siste virkedag før balansedagen når denne ikke er en virkedag. Oversikt over daglige midtkurser, samt måneds- og årsgjennomsnitt av daglige midtkurser, finnes på Norges Banks nettsted; under valutakurser under lenken for statistikk Utfylling av rapporten og innsending av data Rapportering skal skje elektronisk ved bruk av regneark spesifisert av Kredittilsynet. Egne utarbeidede regneark godtas ikke. Innsending av data skal skje via Kredittilsynets nettportal som gir en sikker identifisering av rapportøren og mottakeren ved hjelp av brukernavn og passord. All informasjon som transporteres via Internett krypteres. 7 Kredittilsynet

8 4.5. Kontaktinformasjon E-postadresser og telefonnummer til kontaktpersoner i Kredittilsynet i forbindelse med rapportering av store engasjementer finnes på Kredittilsynets nettsted. 8 Kredittilsynet

9 Del II: Veiledning til postene Del II omtaler innholdet av postene i skjemaene. Føringen av postene skal være i overensstemmelse med forskrift om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer. Regnearket som skal benyttes ved rapportering består av 4 ark: - Forside - Engasjementer - Overskridelser - Noter Nærmere om utfylling av de 4 arkene følger under. 5. Forside Forsiden består av opplysninger om den enkelte rapportør. Her framkommer også hvilken periode det rapporteres for. Organisasjonsnummer 9-sifret organisasjonsnummer, tildelt av foretaksregisteret i Brønnøysund. Selskapets navn Organisasjonens navn Kontaktperson Kontaktperson i selskapet. E-postadresse Kontaktpersonens e-postadresse. Telefonnummer Direkte telefonnummer til kontaktpersonen 9 Kredittilsynet

10 Rapporteringsmåned Her oppgis hvilken periode rapporteringen gjelder for, angis i form av månedsnummer. Velg fra rullgardinmeny i skjemaet. Eksempel: Ved rapportering for 3. kvartal (pr ) benyttes tallet 9 fra rullgardinmenyen. Rapporteringsår Her angis det hvilket år det rapporteres for. Angis med 4 siffer. Velg fra rullgardinmenyen. Versjonsnummer I noen tilfeller vil det være nødvendig å levere korrigert oppgave. Første innrapportering for perioden angis med versjon 1. Korrigerte oppgaver angis med versjon 2, versjon 3 osv. Velg fra rullgardinmenyen Netto ansvarlig kapital Netto ansvarlig kapital for beregning av høyeste grense for store engasjementer og grense for kvalifisert eierandel, slik den framkommer fra post 1.3.LE i kapitaldekningsoppgaven COREP (rapport 900 / rapport 910). Sum store engasjementer i prosent av netto ansvarlig kapital Posten beregnes ved hjelp av formel i regnearket. Sum engasjementer etter risikovekting (fra arket Engasjementer ) deles på netto ansvarlig kapital (fra posten Netto ansvarlig kapital ). Resultatet angis i prosent av netto ansvarlig kapital. Selskapsnivå Velg ikke-konsolidert ved rapportering av tall for morselskapet og konsolidert ved rapportering av tall for konsernet, eventuelt delkonsernet. Velg fra rullgardinmenyen. Grupping av engasjementer Rapportøren bes bekrefte at man har vurdert om institusjonen har øvrige engasjementer med samme motpart eller tilknyttede motparter som derfor skal gruppes med det aktuelle engasjementet, jf 3 i Forskriften. 10 Kredittilsynet

11 Risikovekting av engasjementer Rapportøren bes bekrefte at vektingsbestemmelsene i Forskriften er tatt hensyn til. Merk at adgangen til å gi engasjementene lavere risikovekt er begrenset sammenlignet med det ordinære kapitaldekningsregelverket. Utgangspunktet er at alle engasjementer har 100 % risikovekt og 100 % konverteringsfaktor. Unntakene fra dette er listet opp i 6 i Forskriften. Overskridelser knyttet til handelsporteføljen Forskriften gir under visse forutsetninger adgang til å overskride grensen på 25 % av netto ansvarlig kapital dersom overskridelsen utelukkende er knyttet til handelsporteføljen, jf. Forskriften 9 og 11. Ved overskridelse må institusjonen oppfylle krav til supplerende ansvarlig kapital. Dette er beskrevet i Forskriften 10. Engasjementer utenom handelsporteføljen må isolert sett være under 25 %-grensen. Krav til supplerende ansvarlig kapital Hvis institusjonen rapporterer at den i perioden har hatt overskridelse knyttet til handelsporteføljen, vil den også måtte svare på hvorvidt den til enhver tid i perioden har oppfylt kravet til supplerende ansvarlig kapital. 6. Engasjementer Regnearket Engasjementer benyttes for å fylle ut opplysninger om hvert enkelt av de store engasjementene. Engasjementsnummer Engasjementene nummereres fra nummer 1 og oppover. Dersom to eller flere engasjementer skal betraktes som ett engasjement (dvs. gruppes), jf. Forskriften 3, skal de ha samme engasjementsnummer. Dersom man ønsker å spesifisere navn på en gruppe engasjementer som skal gruppes, gjøres dette ved å legge inn en notehenvisning på de aktuelle engasjementer og lage en fotnote i arket Fotnoter. Eksempel: Bank A har et engasjement med Hr. Hansen og et engasjement med Hansen AS. Engasjementene skal betraktes samlet. Engasjementene kommer på hver sin linje i rapporteringsskjemaet med hhv personnummer og organisasjonsnummer, men skal ha samme 11 Kredittilsynet

12 engasjementsnummer i rapporteringsskjemaet. Organisasjonsnummer / Personnummer 9-sifret organisasjonsnummer fra Brønnøysundregisteret, 11-sifret personnummer, 11-sifret D-Nummer eller 11-sifret fiktivt nummer. I tilfeller der motparten ikke har et identifikasjonsnummer kan en skrive utland i feltet. Motpartens navn Her føres navnet på motparten. Navn på en gruppe av motparter føres i arket noter. Sektor Sektorkoden som brukes ved rapporteringen er tresifret. Det benyttes sektorinndelingen som er gjengitt på Statistisk Sentralbyrås hjemmesider eller som finnes i nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret ( Hvis rapportøren er et verdipapirforetak, kreves det ikke at sektorkoden er utfylt. Næring Engasjementer med sektorkode skal næringsgrupperes. 3-sifret næringskode benyttes. Det benyttes standard for næringsgruppering i finansmarkedsstatistikken gjengitt på hjemmesiden til SSB. Næringsopplysninger om det enkelte foretak finnes i Enhetsregisteret ( Hvis rapportøren er et verdipapirforetak, kreves det ikke at næringskoden er utfylt. Engasjementsbeløp Her føres bokført engasjementsbeløp, etter fradrag for individuelle nedskrivninger. Det skal ikke tas hensyn til eventuelle nedskrivninger på grupper av fordringer/engasjementer. Alle typer fordringer er engasjementer, også eksempelvis utestående honorar fra kunder. Når det gjelder spørsmålet om når et låneengasjement oppstår, så vil det normalt være når institusjonen inngår i en irreversibel forpliktelse. Dette kan eksempelvis være når institusjonen må påregne ekstra kostnader dersom den mot formodning skulle bryte avtalen med motparten. Normalt vil dette være tilfellet før selve utbetalingen av et lån. 12 Kredittilsynet

13 Rapporteringsplikten omfatter bare engasjementer som samlet utgjør 10 % eller mer av netto ansvarlig kapital (som definert i kapittel 6) etter fradrag av individuelle nedskrivninger og etter å ha tatt hensyn til unntakene i Forskriftens 4. Jf. også kapitalkravsforskriften 1-2 j). Utenom-balanse poster har en konverteringsfaktor på 100 %, jf. Forskriftens 6-3 c). Dersom et engasjement er redusert gjennom en avlastningsavtale med annen institusjon, så er det en forutsetning for å kunne trekke fra avlastet beløp at den avlastede delen av engasjementet er bokført i kjøpende institusjons balanse. Videre skal det ikke være tvil om at kjøpende institusjon har det hele og fulle ansvar for eventuelle framtidige tap, med andre ord at risikooverføringen er irreversibel. Når det gjelder eksponering i obligasjoner med fortrinnsrett i bolighypoteklån så kan boliglånshaver ansees som motpart. 1 Ettersom det normalt ikke vil forekomme boliglån som utgjør 10 % av ansvarlig kapital, medfører dette at engasjementene ikke behøver å rapporteres. Imidlertid anbefaler Kredittilsynet at institusjonene har oversikt over samlet eksponering av garantier i forbindelse med avlastning av boliglånsporteføljer til det enkelte kredittforetak. Den samlede eksponering bes rapportert i engasjementsbeløp-kolonnen med risikovekt 0 % slik at samlet engasjement blir lik null i kolonnen for engasjement etter vekting. En institusjon som har fått spesialtillatelse til å anse garantisten som motpart i en situasjon der institusjonen har mottatt tredjepartsgaranti, skal rapportere engasjementet som et engasjement med garantisten dersom vilkårene er oppfylt for at det skal framkomme hvor stor samlet eksponering er på garantisten. Engasjementer som er avlastet føres med opprinnelig engasjementssum, og med en linje under med institusjonen beløpet er avlastet til. Avlastet beløp føres med negativt fortegn. Eget konsern Her skal det angis hvorvidt motparten er i samme konsern som det rapporteres for eller ikke. Velg fra rullgardinmeny. 1 = motparten er en del av eget konsern, mens 0 = motparten er ikke en del av eget konsern. 1 Finansdepartementet har til behandling forslag om å unnta slike eksponeringer fra forskriften 13 Kredittilsynet

14 Risikovekt Hovedregelen er at et engasjement skal vektes 100 prosent. I Forskriften 6 fremgår det hvilke engasjementer som kan gis lavere risikovekt enten på grunn av spesielt kredittverdige motparter eller innhentet sikkerhet. Velg prosentsatser fra rullgardinmeny. Brutto engasjementsbeløp multipliseres automatisk (ved hjelp av formel) med risikovekten og gir engasjement etter vekting i skjemaet. Hjemmel Oppgis for de engasjementene som ikke skal risikovektes med 100 prosent. Hjemmelen viser til enkeltbestemmelser i Forskriftens 6 og gir Kredittilsynet detaljerte opplysninger om typen motpart eventuelt hva slags sikkerhet som er innhentet. Velg fra rullgardinmeny. Utfyllende opplysninger kan gis i sikkerhetskolonnen eller som fotnoter. Eksempel: Et engasjement med datterselskap der mor og datter er underlagt tilsyn på konsolidert grunnlag (hvilket innebærer at mor og datter begge er undergitt tilsyn av Kredittilsynet). I eksempelet blir risikovekt 0 prosent med hjemmel i 1e. Sikkerhet Dette er et notatfelt som ikke inngår i beregningene. Institusjonene kan benytte dette til å gi tilleggsopplysninger om innhentet sikkerhet som anerkjennes i forskriften og som har påvirket risikovektingen av engasjementet. Note Når det er ønskelig å supplere med opplysninger om et engasjement, skal det lages en fotnote. Fotnotene nummereres fra 1 og oppover, og fotnoten legges i ark 4, Fotnoter. Risikovektet engasjementsbeløp Netto engasjement - engasjementsbeløpet etter risikovekting, beregnes ved hjelp av formel. I prosent av ansvarlig kapital Netto engasjement i prosent av ansvarlig kapital, beregnes ved hjelp av formel. 14 Kredittilsynet

15 7. Overskridelser I dette skjemaet skal det rapporteres informasjon om institusjonens eventuelle overskridelser i løpet av rapporteringsperioden og/eller ved utgangen av rapporteringsperioden. En overskridelse er i hht 5 et samlet engasjement som overstiger 25 % av ansvarlig kapital eller der institusjonen ikke har tilstrekkelig supplerende kapital ihht 9 annet ledd. 25 % grensen av ansvarlig kapital og begrensningene for engasjement i handelsporteføljen skal overholdes til enhver tid. I samsvar med forskriftens 5, femte ledd, skal institusjonens kontrollkomité og Kredittilsynet varsles umiddelbart dersom det likevel forekommer overskridelser. Dette varselet kommer i tillegg til ordinær rapportering. Ved overskridelser skal det alltid lages en fotnote i arket Noter ved første ordinære rapportering etter at overskridelsen forekom. Fotnoten skal kort inneholde status på det aktuelle engasjement. Engasjementsnummer Engasjementene nummereres fra nummer 101 og oppover. Dersom to eller flere engasjementer skal betraktes som ett engasjement (dvs. gruppes), jf. Forskriften 3, skal de ha samme engasjementsnummer. Eksempel: Bank A har et engasjement med Hr. Hansen og et engasjement med Hansen AS. Engasjementene skal betraktes samlet. Engasjementene kommer på hver sin linje i rapporteringsskjemaet, men har samme engasjementsnummer. Motpartens navn Navn på motparten. Overskridelse fra Dato for når overskridelsen oppsto Overskridelse til Hvis overskridelsen er brakt i orden i løpet av perioden, settes dato for når engasjementet oppfylte Forskriftens krav her. Dersom overskridelsen fortsatt finnes på 15 Kredittilsynet

16 rapporteringstidspunktet skal feltet stå åpent. Brutto engasjementsbeløp Brutto engasjement etter fradrag for individuelle nedskrivninger, før vekting. Det er beløpet per utgangen av rapporteringstidspunktet som oppgis. Største verdi Største verdi som engasjementet har utgjort målt i prosent av netto ansvarlig kapital i løpet av rapporteringsperioden. Her regnes engasjementet målt mot netto ansvarlig kapital løpende. Når varslet KT I Forskriften 5 siste ledd fremgår det at Kredittilsynet skal varsles straks et engasjement overskrider øverste tillatte grense. Dersom selskapet har brudd på Forskriftens krav, skal det her fremgå når Kredittilsynet ble varslet. Merk at krav om umiddelbar varsling gjelder brudd på Forskriften og ikke ved overskridelser knyttet til handelsporteføljen forutsatt at kravet til supplerende ansvarlig kapital er oppfylt. Tapsnedskrivning Her skal det oppgis eventuell tapsnedskrivning knyttet til det aktuelle engasjementet. Handelsportefølje Hvis overskridelsen kun er knyttet til handelsporteføljen, skal det her stå "Ja". I andre tilfeller skal det her stå "Nei". Velg fra rullgardinmeny. Note Dersom et engasjement er i brudd skal det alltid vises til en fotnote der det skal framgå status for når engasjementet forventes å oppfylle Forskriftens krav. Fotnoter legges inn i arket Noter. 8. Noter Regnearket med fotnoter skal benyttes der man ønsker å gi tilleggsopplysninger. Eksempler på slike opplysninger kan være ved grupping av engasjementer eller der man er i bruddsituasjon. 16 Kredittilsynet

17 Note Viser til fotnotenummer oppgitt i øvrige regneark i arbeidsboken Tekst Den aktuelle tekst som ønskes lagt inn. 17 Kredittilsynet

Rapportering av store engasjementer

Rapportering av store engasjementer Rapportering av store engasjementer Veiledning til utfylling av postene DATO: 14.02.2014 SIST REVIDERT: FEBRUAR 2014 FORFATTERANSVARLIG: FINANSTILSYNET AVDELING: BANK- OG FORSIKRINGSTILSYN MARKEDSTILSYN

Detaljer

Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper

Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper 1. Innledning Rapporten for tverrsektorielle finansielle grupper blir innhentet med hjemmel i lov av 7. desember 1956 nr.

Detaljer

Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper

Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper 1. Innledning Rapporten for tverrsektorielle finansielle grupper blir innhentet med hjemmel i lov av 7. desember 1956 nr.

Detaljer

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31.

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31. VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31. mai 2013) Rapporteringens hjemmel, omfang og frist for innsendelse

Detaljer

Gjelder f.o.m. 31.03.2009. Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler

Gjelder f.o.m. 31.03.2009. Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler Gjelder f.o.m. 31.03.2009 Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler 1 Ansvarlig kapital og risikoeksponering - Oppgjørssentraler Innhold Innhold Om rapporteringen...3

Detaljer

Veiledning til utfylling av kapitaldekningsoppgaven for verdipapirforetak og forvaltningsselskap uten tjeneste 3 og 6

Veiledning til utfylling av kapitaldekningsoppgaven for verdipapirforetak og forvaltningsselskap uten tjeneste 3 og 6 Veiledning til utfylling av kapitaldekningsoppgaven for verdipapirforetak og forvaltningsselskap uten tjeneste 3 og 6 DATO: 04.11.2014 INNHOLD 1 GENERELLE INSTRUKSJONER... 3 1.1 OPPBYGGING, HJEMMELSGRUNNLAG

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak

Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak Fastsatt av Finansdepartementet [...]med hjemmel i med hjemmel i lov

Detaljer

Rapportering av soliditet for tverrsektorielle grupper

Rapportering av soliditet for tverrsektorielle grupper 1. Rapportering av soliditet for tverrsektorielle grupper Veiledning DATO: 20.09.2016 1. Innledning Rapporten om soliditet i tverrsektorielle grupper blir innhentet med hjemmel i lov av 7. desember 1956

Detaljer

Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov

Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov Finanstilsynets rundskriv 9/2015 Vedlegg 1D Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov Skjemaet fylles ut av: 1) verdipapirforetak, forvaltningsselskaper med

Detaljer

Rapportering av soliditet for eierforetak i samarbeidende grupper

Rapportering av soliditet for eierforetak i samarbeidende grupper Rapportering av soliditet for eierforetak i samarbeidende grupper Veiledning DATO: 28.03.2017 2 Finanstilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 3 2 RAPPORTØR OG RAPPORTERINGSTIDSPUNKT 4 3 VEILEDNING TIL

Detaljer

Rapportering av tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses)

Rapportering av tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses) Rapportering av tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses) Veiledning DATO: 27.6.2015 INNHOLD 1 GENERELLE INSTRUKSJONER... 3 1.1 Rapporteringspliktige institusjoner og frister... 3 1.2 Generelt om

Detaljer

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013)

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) Lovvedtak 77 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) I Stortingets møte 4. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven

Detaljer

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II Rundskriv Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II RUNDSKRIV: 10/2015 DATO: 10.09.2015 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern

Detaljer

10-2 syvende ledd skal lyde:

10-2 syvende ledd skal lyde: Forskrift om endring av forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper

Detaljer

KRT-1009-2 Halvårsoppgave for forvaltningsselskap og AIF-forvaltere. nmlkj Nei. nmlkji Ja. 1. Generelle opplysninger. 1.1 Rapporteringsperiode

KRT-1009-2 Halvårsoppgave for forvaltningsselskap og AIF-forvaltere. nmlkj Nei. nmlkji Ja. 1. Generelle opplysninger. 1.1 Rapporteringsperiode 1. Generelle opplysninger 1.1 Rapporteringsperiode 1.1.1 Årstall 2015 1.1.2 Rapporteringsperiode 2. halvår 1.2 Opplysninger om foretaket 1.2.1 Organisasjonsnummer 910048708 1.2.2 Foretakets navn INNFJORDEN

Detaljer

Vedlegg til rundskriv 13/2009 fra Kredittilsynet Gjelder f.o.m. 30.09.2009

Vedlegg til rundskriv 13/2009 fra Kredittilsynet Gjelder f.o.m. 30.09.2009 Vedlegg til rundskriv 13/2009 fra Kredittilsynet Gjelder f.o.m. 30.09.2009 Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler 1 Ansvarlig kapital og risikoeksponering

Detaljer

I DERES REFERANSE I DATO

I DERES REFERANSE I DATO FI NANSTI LSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NO RWAY Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VAR REFERANSE I 16/5430 I DERES REFERANSE I DATO 23.05.2016 Basel l-gulvet og deltakerinteresser

Detaljer

Notatet inneholder ikke forslag til endringer som følge av det kommende kapitaldekningsregelverket

Notatet inneholder ikke forslag til endringer som følge av det kommende kapitaldekningsregelverket Høringsnotat om ytterligere gjennomføring av konglomeratdirektivet (dir. 2002 /87/EF) Ved lov 10. juni 2005 nr. 43 ble det vedtatt de lovendringene som var nødvendige for i norsk rett å gjennomføre deler

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

GENERELL VEILEDNING til regnskapsrapporteringen for filialer av utenlandske forsikringsselskaper

GENERELL VEILEDNING til regnskapsrapporteringen for filialer av utenlandske forsikringsselskaper Statistisk sentralbyrå Filialer av utenlandske forsikringsselskaper 15. juni 2010 Gjelder f.o.m regnskapsåret 2009 GENERELL VEILEDNING til regnskapsrapporteringen for filialer av utenlandske forsikringsselskaper

Detaljer

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2014

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2014 Rundskriv Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2014 RUNDSKRIV: 18/2014 DATO: 15.12.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Pensjonskasser FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

Veiledning til kapitaldekningsrapporteringen

Veiledning til kapitaldekningsrapporteringen Veiledning til kapitaldekningsrapporteringen COREP DATO: 1. JANUAR 2008 SIST REVIDERT: 1. JANUAR 2011 FORFATTERANSVARLIG: FINANSTILSYNET SEKSJON/AVDELING: FF Veiledning til kapitaldekningsrapporteringen

Detaljer

Høring - om ytterligere gjennomføring av konglomeratdirektivet

Høring - om ytterligere gjennomføring av konglomeratdirektivet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 05/1611 FM IG/05/5151 FM KNH Vår ref.: 200400025 Oslo 27.09.2006 Høring - om ytterligere gjennomføring av konglomeratdirektivet Det vises til

Detaljer

KRT-1009-2 Halvårsoppgave for forvaltningsselskap og AIF-forvaltere. nmlkj Nei. nmlkji Ja. 1. Generelle opplysninger. 1.1 Rapporteringsperiode

KRT-1009-2 Halvårsoppgave for forvaltningsselskap og AIF-forvaltere. nmlkj Nei. nmlkji Ja. 1. Generelle opplysninger. 1.1 Rapporteringsperiode 1. Generelle opplysninger 1.1 Rapporteringsperiode 1.1.1 Årstall 2015 1.1.2 Rapporteringsperiode 1. halvår 1.2 Opplysninger om foretaket 1.2.1 Organisasjonsnummer 910025465 1.2.2 Foretakets navn HOV OG

Detaljer

Kompetanse delegert fra Finansdepartementet til Kredittilsynet (sist oppdatert 22. september 2008)

Kompetanse delegert fra Finansdepartementet til Kredittilsynet (sist oppdatert 22. september 2008) Kompetanse delegert fra Finansdepartementet til Kredittilsynet (sist oppdatert 22. september 2008) Lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker (grått felt = ny delegasjon per 12.08.2008) Delegert Kommentarer

Detaljer

Krav til nye utlån med pant i bolig

Krav til nye utlån med pant i bolig Rundskriv Krav til nye utlån med pant i bolig RUNDSKRIV: 23/2016 DATO: 23.12.2016 MOTTAKERE: Banker Finansieringsforetak Kredittforetak Forsikringsselskaper Filialer av utenlandske kredittinstitusjoner

Detaljer

Rapportering av kapitaldekning

Rapportering av kapitaldekning Rapportering av kapitaldekning Veiledning til utfylling av postene i COREP GJELDER FOR COREP: 31.12.2011 SIST REVIDERT: 20. JUNI 2012 Rapportering av kapitaldekning 2 Finanstilsynet Veiledning COREP Del

Detaljer

1. Opplysninger om foretaket. 2. Personlige opplysninger. 3. Din rolle i foretaket. Egnethetsvurdering skjema sist oppdatert [dato] Side 1 av 5

1. Opplysninger om foretaket. 2. Personlige opplysninger. 3. Din rolle i foretaket. Egnethetsvurdering skjema sist oppdatert [dato] Side 1 av 5 Foretak skjema for person (gjelder ikke forsikringsformidlingsforetak) Søker skal ikke endre feltbeskrivelsene. Eventuelle tilleggsopplysninger må vedlegges skjemaet. Skjemaet fylles ut av personer som

Detaljer

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2013

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2013 Rundskriv Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2013 RUNDSKRIV: 3/2014 DATO: 14.01.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Pensjonskasser FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 1. Generelt De enkelte enheter som utgjør SEBs norske virksomheter (SEB) er blant annet gjennom lov

Detaljer

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016 PILAR 3 - rapport KLP Kapitalforvaltning AS 2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Minstekrav til ansvarlig kapital etter reglene

Detaljer

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Innledning Definisjonen av NSFR NSFR skal belyse i hvilken grad institusjonen er langsiktig finansiert, og setter krav til institusjonens finansieringsstruktur

Detaljer

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III Jæren Sparebank Basel II PILAR III 30.06.2015 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2010 En veiledning til utfylling av skjemaet for kredittforsikringsselskaper

Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2010 En veiledning til utfylling av skjemaet for kredittforsikringsselskaper FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 20. januar 2011 Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2010 En veiledning til utfylling av skjemaet for kredittforsikringsselskaper

Detaljer

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2012 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 22. november 2012 Kodeliste for: 60 AVLEDET BALANSE MED UTVIDETE STATISTISKE KJENNETEGN (ÅR) Offentlig Regnskapsrapportering

Detaljer

K V A R T A L S R A P P O R T 3. kvartal 2007

K V A R T A L S R A P P O R T 3. kvartal 2007 K V A R T A L S R A P P O R T 3. kvartal 2007 REGNSKAPSOVERSIKT PER 30. SEPTEMBER 2007 Ålesund, 29. OKTOBER 2007 Glitnir Bank ASA P.O.Box 140 Sentrum, N-6001 Ålesund E-post bank@glitnir.no http://www.glitnir.no

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

A-ordningen. Nå kommer selvangivelsen

A-ordningen. Nå kommer selvangivelsen Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal rapportere inntektsog arbeidsforhold gjennom a-ordningen. A-ordningen N Y H E T S B R E V 3 0. M A R S 2 0 1 6 A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk

Detaljer

JUS5880 Finansmarkedsrett

JUS5880 Finansmarkedsrett JUS5880 Finansmarkedsrett Forelesninger i valgfag (H 2015) Trude Myklebust Stipendiat, tilknyttet Finansmarkedsprosjektet (IFP) Dagens temaer Kapitalforhold i finansinstitusjoner Kapitaldekningsregler

Detaljer

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2011

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2011 Rundskriv Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2011 RUNDSKRIV: 4/2012 DATO: 25.01.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Pensjonskasser FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 481 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Resultatregnskap Noter - 31/03-15 - 31/03-14 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 448 518 477 933 1 914 945 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Rapportering av store engasjementer

Rapportering av store engasjementer Rapportering av store engasjementer Veiledning til utfylling av postene Dato: 30.09.2015 FORFATTERANSVARLIG: FINANSTILSYNET AVDELING: BANK- OG FORSIKRINGSTILSYN MARKEDSTILSYN Finanstilsynet 1 Finanstilsynet

Detaljer

TEMATILSYN VEDRØRENDE BANKENES KAPITALDEKNINGSRAPPORTERING

TEMATILSYN VEDRØRENDE BANKENES KAPITALDEKNINGSRAPPORTERING TEMATILSYN VEDRØRENDE BANKENES KAPITALDEKNINGSRAPPORTERING Finanstilsynet gjennomførte i perioden fra 16. september til 25. november 2010 et tematilsyn om kapitaldekningsrapportering i et utvalg banker.

Detaljer

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søkers foretaksnavn Viktig informasjon til søker Foretak som vil søke om begrenset tillatelse til å drive

Detaljer

Andre tall pr. 1. kvartal listet under.

Andre tall pr. 1. kvartal listet under. Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,1 mill., en nedgang på 0,1 mill. fra 1.kvartal 2015. Driftskostnadene har økt med 1,5 mill., mens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter og netto

Detaljer

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010 PILAR 3 - Basel II KLP Kapitalforvaltning AS 2010 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Kapitalkrav... 3 3 Styring og kontroll av risiko

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

K V A R T A L S R A P P O R T 2. kvartal 2007

K V A R T A L S R A P P O R T 2. kvartal 2007 K V A R T A L S R A P P O R T 2. kvartal 2007 REGNSKAPSOVERSIKT PER 30. JUNI 2007 Ålesund, 6. AUGUST 2007 Glitnir Bank ASA P.O.Box 140 Sentrum, N-6001 Ålesund E-post bank@glitnir.no http://www.glitnir.no

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

ORBOF. Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak GENERELL VEILEDNING FOR ORBOF OG ANNEN RAPPORTERING

ORBOF. Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak GENERELL VEILEDNING FOR ORBOF OG ANNEN RAPPORTERING Finanstilsynet Gjelder f.o.m. oktober 2013 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 21. oktober 2013 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak GENERELL VEILEDNING FOR

Detaljer

nmlkj Forvaltningsselskap nmlkj AIF-forvalter nmlkj nmlkj Ja

nmlkj Forvaltningsselskap nmlkj AIF-forvalter nmlkj nmlkj Ja Foretaket er ansvarlig for utfylling og signering av oppgaven og for å påse at foretakets revisor sender inn oppgaven innen fristen. Foretakets revisor er ansvarlig for endelig signering og innsending

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 8 MNOK i 3. kvartal 2011 som

Detaljer

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr.

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Næringslivets oppgaveplikter

Næringslivets oppgaveplikter Næringslivets oppgaveplikter Send blanketten til: Brønnøysundregistrene Oppgaveregisteret 8910 BRØNNØYSUND Oppgaveregisteret (OR) skal sørge for effektiv samordning og utnyttelse av oppgaveplikter som

Detaljer

Mal for melding etter storulykkeforskriften

Mal for melding etter storulykkeforskriften TEMAVEILEDNING Mal for melding etter storulykkeforskriften Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 ISBN: Omslagsfoto: Grafisk

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppdatert pr. 31.12.2011

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppdatert pr. 31.12.2011 PILAR 3 Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS Og Gjensidige Investeringsrådgivning AS Oppdatert pr. 31.12.2011 1. Innledning Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS er et heleid datterselskap av Gjensidige

Detaljer

Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2012 En veiledning til utfylling av skjemaet for skadeforsikringsselskaper

Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2012 En veiledning til utfylling av skjemaet for skadeforsikringsselskaper FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 10. januar 2013 Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2012 En veiledning til utfylling av skjemaet for skadeforsikringsselskaper

Detaljer

2

2 2 3 4 LCR LCR 5 Morbank RESULTATREGNSKAP Konsern 1-3. kvartal 1-3. kvartal Året 3. kvartal 3. kvartal 1-3. kvartal 3. kvartal Året 2016 2015 Tall i tusen kroner NOTE 2016 2016 2015 140.666 135.382 182.747

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Oversikt over rundskriv frå Finanstilsynet i 2014

Oversikt over rundskriv frå Finanstilsynet i 2014 Vedlegg til Finanstilsynets 1/2015 Oversikt over frå Finanstilsynet i 2014 Rundskriv Dato gjeld for: Tittel Erstattar tidlegare 1/2014 09.01.2014 Alle føretak under tilsyn Rundskriv sende ut i 2013 og

Detaljer

Endringer i veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP) som følge av CRD III

Endringer i veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP) som følge av CRD III Endringer i veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP) som følge av CRD III Endringene under er ment som en hjelp til de nye postene i COREP som følge av implementering av CRD III i rapporteringspakkene.

Detaljer

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr.

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

LCR LCR RESULTAT Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 56.235 48.869 158.750 140.666 191.542 Rentekostnader og lignende kostnader 13.660 11.410

Detaljer

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Trondheim 29. august 1996 REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for 1. halvår 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Utlåns- og innskuddsvolumet har

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 108 ( ) og Ot.prp. nr. 80 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 108 ( ) og Ot.prp. nr. 80 ( ) Besl. O. nr. 134 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 134 Jf. Innst. O. nr. 108 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 80 (2008 2009) År 2009 den 15. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Høringsnotat om endringer i. årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak. 20. desember 2005 KREDITTILSYNET

Høringsnotat om endringer i. årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak. 20. desember 2005 KREDITTILSYNET Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak 20. desember 2005 KREDITTILSYNET Høringsnotat om endringer av årsregn$kapsforskriften for verdipapirforetak Innholdsfortegnelse

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Delårsrapport 2012. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798

Delårsrapport 2012. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798 Delårsrapport 2012 Finaref AS Org.nr: 964 433 798 FINAREF AS RESULTATREGNSKAP FOR PERIODEN 30.jun.12 31.mar.12 30.jun.11 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter fra kredittinstitusjoner

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji 1. Generelle opplysninger Innsendingsfrist: senest 30 dager etter utløpet av kvartalet. I tillegg til kvartalsoppgave skal foretaket en gang i året også sende inn fullstendig årsregnskap, årsberetning

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Feilkontroller i PORT-rapporteringen

Feilkontroller i PORT-rapporteringen 10.03.2016 Statistisk sentralbyrå Feilkontroller i PORT-rapporteringen INNFIN 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kontroll av PORT-data... 3 3. Kort oversikt over tilbakemeldinger fra ORBOF-Inn...

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

C;TTIN'Err C Au0.2013

C;TTIN'Err C Au0.2013 HEMNE KOMMUNE TRONDHEIMSVEIEN 1 7200 KYRKSÆTERØRA C;TTIN'Err C Au0.2013 5-5) Deres ref.:ar40877375 Vår ref.:11/2372-22 Saksbehandler:Lasse Dato:25.07.2013 Helsedirektoratet Frantzen Søknad om tilskudd

Detaljer

2

2 2 3 LCR LCR 4 5 RESULTAT Morbank Konsern 1. kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 45.476 43.966 182.747 45.951 182.747 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn Tilskudd til organisert beitebruk Elektronisk søknad i Altinn Før du begynner: Husk at alle beitelagsmedlemmene må være registrert i Enhetsregisteret slik at de har et organisasjonsnummer. Ha listen over

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.792 5.684 969

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 1. kvartal 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) DATO: LOV-2007-06-29-75 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2007 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2007-11-01, 2008-01-01 ENDRER: LOV-1997-06-13-45,

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q1 13 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet

Detaljer

Råd om systemviktige finansinstitusjoner

Råd om systemviktige finansinstitusjoner FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VÅR REFERANSE 15/2972 DERES REFERANSE DATO 25.03.2015 Råd om systemviktige finansinstitusjoner

Detaljer

Kvartalsregnskap

Kvartalsregnskap Kvartalsregnskap 30.09.2009 1 Gran SpareBank - Kvartalsregnskap pr. 30.09.09 Generelle regnskapsprinsipper: Bankens kvartalsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Noter til regnskapet...4 STYRETS BERETNING RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 BNkreditt oppnådde et resultat på

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal BNkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall... 6 Resultatregnskap...7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter...11 Erklæring i henhold

Detaljer