Rapportering av kapitaldekning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportering av kapitaldekning"

Transkript

1 Rapportering av kapitaldekning Veiledning til utfylling av postene i COREP GJELDER FOR COREP: SIST REVIDERT: 20. JUNI 2012

2 Rapportering av kapitaldekning 2 Finanstilsynet

3 Veiledning COREP Del I: Innføring til rapporteringen INNHOLD Del I: Innføring til rapporteringen 5 1. Hjemmelsgrunnlag 5 2. Rapportør og rapportøransvar 5 3. Oversikt over rapportering og rapporteringstidspunkter 6 4. Nærmere om rapporteringen Overordnet beskrivelse av skjemaene i kapitaldekningsoppgaven Interne modeller Handelsporteføljen - interne regler Konsolidering 9 5. Nærmere om rapporteringen - teknologi Rapporteringsteknologi og valgmuligheter for rapportering Innsendelse og kontaktinformasjon 10 Del II: Veiledning til postene Ansvarlig kapital og kapitalkrav Ansvarlig kapital Oppsummering av kapitalkravet Tilleggsinformasjon Konsoliderte selskaper Motpartsrisiko Markedsverdimetoden Opprinnelig engasjementmetoden Standardisert metode IMM-metode Kredittrisiko - standardmetoden Standardmetoden - kategorier Engasjementer med stater og sentralbanker Engasjementer med lokale og regionale myndigheter Engasjementer med offentlig eide foretak Multilaterale utviklingsbanker Internasjonale organisasjoner Institusjoner Foretak Massemarkedsengasjementer Engasjementer med pantsikkerhet i eiendom (bolig- og næringseiendom) Forfalte engasjementer Høyrisikoengasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjementer 58 3 Finanstilsynet

4 Rapportering av kapitaldekning 9.2 Standardmetoden - kapitalkravet Balanseposter Poster utenom balansen og gjenkjøpsavtaler mv Derivater Kredittrisiko IRB-metode Kredittrisiko verdipapirisering standardmetoden Kredittrisiko verdipapirisering IRB Oppgjørsrisiko Markedsrisiko Standardmetode for posisjonsrisiko gjeldsinstrumenter Løpetidmetoden Durasjonsmetoden Spesifikk risiko Standardmetode for posisjonsrisiko egenkapitalinstrumenter Standardmetode for valuta Standardmetode for varer Løpetidsmetoden Forenklet metode Eksempel på beregning Interne modeller (VaR-metode) Markedsrisiko verdipapirisering Operasjonell risiko 95 Vedlegg 1: Eksempler markedsrisiko 98 4 Finanstilsynet

5 Veiledning COREP Del I: Innføring til rapporteringen Del I: Innføring til rapporteringen Del I gir generell informasjon om kapitaldekningsrapporteringen til Finanstilsynet. Her finnes informasjon om hjemmel for rapporteringsplikten, hvem som omfattes av rapporteringsplikten, hva som skal rapporteres, rapporteringsfrister, mulige rapporteringsmåter, oversendelse og hvor rapportøren kan få hjelp. Veiledning til postene i rapporteringen finnes i del II, og må leses i sammenheng med kapitaldekningsoppgaven og de aktuelle forskriftene, jf. kapittel Hjemmelsgrunnlag Kapitaldekningsoppgavene blir innhentet med hjemmel i Lov av 7. desember 1956 nr 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv (kredittilsynsloven). Utfyllingen skal skje i samsvar med forskrift av 14. desember 2006 nr om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften), forskrift av 1. juni for 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak (beregningsforskriften), forskrift av 31. januar 2007 om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis (konsolideringsforskriften) og veiledning til utfylling av kapitaldekningsoppgaven gitt av Finanstilsynet. Etter kapitalkravsforskriftens del II om standardmetoden for beregning av kredittrisiko og del VI om verdipapirisering, kan det for enkelte av engasjementene benyttes rating fra ratingbyrå til å fastsette risikovekt. Rundskriv 6/2007 gir ratinger for fastsetting av risikovekter for engasjementer ved beregning av kapitaldekning. 2. Rapportør og rapportøransvar Rapporteringsplikten gjelder alle forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. slik dette er definert i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven), og lov av 27. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven). Institusjon som nevnt ovenfor som er morselskap i konsern eller underkonsern, skal i tillegg sende inn oppgave over kapitaldekningen på konsolidert basis. Finanstilsynet 5

6 Rapportering av kapitaldekning Den enkelte institusjon, nevnt ovenfor, er ansvarlig for at innsendte data er av tilfredsstillende kvalitet, og for at svarfristene overholdes. Institusjonen skal varsle dersom det oppdages feil i data, og dersom det foretas vesentlige endringer. For å sikre tilgjengeligheten ved korreksjoner og forespørsler etter rapporteringstidspunktet, har rapportøren ansvaret for at dataene blir oppbevart på en forsvarlig måte og lett tilgjengelig. 3. Oversikt over rapportering og rapporteringstidspunkter Rapporteringen av institusjonens og konsernets/underkonsernets kapitaldekning til Finanstilsynet skal følge oppsettet i kapitaldekningsoppgaven. For institusjoner som anvender IRB-metoder skal det også rapporteres inn beregningsgrunnlag etter Basel I, jf. gulvet for kapitalkravet etter kapitalkravsforskriften 49-2 ellevte ledd. Institusjoner skal benytte den del av rapport 805 som gir beregningsgrunnlaget. Det vises dessuten til kapittel 11 for nærmere beskrivelse av bruk av interne modeller. Kredittinstitusjoner skal, hvis ikke Finanstilsynet har bestemt annet, sende inn rapportering av kapitaldekning kvartalsvis per 30. mars, 30. juni, 30. september og 30. desember. Gulvrapportering for IRB-banker (rapport 805) skal sendes inn samtidig som den ordinære kapitaldekningsrapporten. Holdingselskap i finanskonsern skal sende inn rapportering per 30. juni og 30. desember. Verdipapirforetak skal sende inn rapporten per utløpet av hver måned. Verdipapirforetak som kun yter investeringstjenestene nevnt i verdipapirhandelloven 2-1 første ledd nr.1, 4 og 5, eller en kombinasjon av disse tjenestene, skal rapportere kapitaldekning kvartalsvis (jf. rundskriv 32/2007). Tilsvarende gjelder forvaltningsselskaper av verdipapirfond med tillatelse til å yte investeringstjenestene som nevnt i verdipapirhandelloven 2-1 første ledd nr. 4 (jf. rundskriv 32/2007). Morselskap i konsern/underkonsern skal i tillegg sende inn rapportering av kapitaldekning på konsolidert basis per 30. juni og 30. desember. Kredittinstitusjoner og holdingselskaper skal sende rapporten til Finanstilsynet senest 30 dager etter siste dag i rapporteringsperioden. Verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond skal sende inn rapporten innen 10 dager etter siste dag i rapporteringsperioden. Konsolidert kapitaldekningsoppgave skal sendes Finanstilsynet senest 45 dager etter siste dag i rapporteringsperioden. 6 Finanstilsynet

7 Veiledning COREP Del I: Innføring til rapporteringen Når rapporteringsfristen faller på en lørdag eller på helligdager, må rapportøren sørge for at dataene er sendt inn til Finanstilsynet senest kl første virkedag etter fristen. Tabell 1. Frekvens og frister for rapportering av kapitaldekning Foretak Nivå Frekvens Frist etter periodens slutt Forretningsbanker Ikke-konsolidert Kvartal 30 dager Konsolidert Halvår 45 dager Sparebanker Ikke-konsolidert Kvartal 30 dager Konsolidert Halvår 45 dager Finansieringsselskap Ikke-konsolidert Kvartal 30 dager Konsolidert Halvår 45 dager Kredittforetak Ikke-konsolidert Kvartal 30 dager Konsolidert Halvår 45 dager Holdingselskaper Ikke-konsolidert Halvår 30 dager Konsolidert Halvår 45 dager Verdipapirforetak Ikke-konsolidert Måned 10 dager Konsolidert Halvår 45 dager Verdipapirforetak etter vphl. 2-1 første ledd nr. 1, Ikke-konsolidert Kvartal 10 dager 4 og 5 Konsolidert Halvår 45 dager Forvaltningsselskaper for verdipapirfond etter vphl. Ikke-konsolidert Kvartal 10 dager 2-1 første ledd nr. 4 Konsolidert Halvår 45 dager 4. Nærmere om rapporteringen 4.1 Overordnet beskrivelse av skjemaene i kapitaldekningsoppgaven Kapitaldekningsoppgaven bygger på COREP-skjemaene utviklet av European Banking Authority (EBA), tidligere CEBS, jf EBAs nettsted for mer informasjon om COREP ( Tabell 2 gir en oversikt over skjemaene i kapitaldekningsoppgaven, og navnet på den enkelte arkfanen i Excel. Del II i veiledningen gir en nærmere beskrivelse av skjemaene og innholdet i postene som inngår i kapitaldekningsoppgaven. Kapitaldekningsoppgaven er inndelt i 4 hoveddeler: Felles ark: Skjemaer for rapportering av ansvarlig kapital, konsoliderte selskaper (kun ved konsolidert rapportering), oppgjørsrisiko og operasjonell risiko. Finanstilsynet 7

8 Rapportering av kapitaldekning Kredittrisiko standardmetoden: For institusjoner som benytter standardmetoden finnes det ett skjema til rapportering av engasjementene i hver av kategoriene i standardmetoden, jf. kapittel 9, og skjema for rapportering av verdipapirisering jf. kapittel 11. Kredittrisiko IRB: For institusjoner som benytter IRB-metode finnes det skjemaer både for rapportering av engasjementer underlagt IRB, og for engasjementer som er unntatt IRB. Reglene og skjemaene for standardmetoden skal brukes for beregning av kapitalkravet for unntaksengasjementene. Rapportering for begge disse engasjementstypene vil følge inndelingen etter IRB-kategoriene, jf. kapittel 10. Skjemaer for rapportering av verdipapirisering (jf. kapittel 12) og egenkapital inngår også her. Markedsrisiko: Skjemaer for rapportering av markedsrisiko, herunder valutaer, egenkapitalposisjoner, gjeldsinstrumenter, varer og for eventuell bruk av VaR-modeller. Tabell 2. Oversikt over skjemaer i COREP Arkfane i Excel Skjema SA IRB CA Ansvarlig kapital og kapitalkrav x x Group Solvency Details Konsoliderte selskaper x x CR SA Kredittrisiko: Standardmetoden 1 x x CR IRB Kredittrisiko: IRB x CR EQU IRB Kredittrisiko egenkapital IRB x CR SEC SA Kreditrisiko: Verdipapirisering standardmetoden x CR SEC IRB Kreditrisiko: Verdipapirisering IRB x CR TB SETT Oppgjørsrisiko x x MKR SA TDI Markedsrisiko: Standardmetode for posisjonsrisiko gjeldsinstrumenter x x MKR SA EQU Markedsrisiko: Standardmetode for posisjonsrisiko egenkapitalinstrumenter x x MKR SA FX Markedsrisiko: Standardmetode for valuta x x MKR SA COM Markedsrisiko: Standardmetode for varer x x MKR IM Markedsrisiko interne modeller (VaR modeller) x x OPR Operasjonell risiko x x 4.2 Interne modeller Kapitalkravsforskriftens kapittel 3 åpner for at institusjonene kan benytte interne modeller for beregning av kapitalkravet for kreditt-, operasjonell, motparts- og posisjonsrisiko (aksje-/rente-/valuta- /råvarerisiko). Slike modeller betegnes som hhv. IRB-, AMA-, IMM- og VaR-modeller. Bruk av slike modeller forutsetter godkjennelse fra Finanstilsynet, og forskriften stiller en rekke kvantitative og kvalitative krav som må oppfylles for å få en slik godkjennelse. 1 Skjema for kredittrisiko benyttes for beregning av kapitalkravet for unntaksengasjementene i IRB-metoden. 8 Finanstilsynet

9 Veiledning COREP Del I: Innføring til rapporteringen Det finnes egne skjemaer for rapportering av engasjementer underlagt IRB- og VaR-metoder, mens rapportering av operasjonell risiko for alle metoder fremgår i ett eget skjema. Det er ikke utarbeidet egne skjemaer for rapportering av motpartsrisiko. 4.3 Handelsporteføljen - interne regler Det fremgår av kapitalkravsforskriften 31-4 at institusjonen skal ha interne regler om hvilke finansielle instrumenter som inngår i handelsporteføljen. Det vil si at institusjonen må ha skriftlige interne rutiner som klargjør nærmere hvilke kriterier som bestemmer hvorvidt en posisjon skal inngå i handelsporteføljen eller i porteføljen for øvrig virksomhet. Det medfører at institusjonen ved anskaffelse av et finansielt instrument alltid skal definere formålet med ervervet i tråd med de interne reglene og kapitalkravsforskriften Konsolidering Konsolidering skal skje iht. forskrift av 31. januar 2007 nr 121 om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis mv. Konsolidert rapportering skal skje innen fristen som er gitt i tabell 1 (kapittel 3), dersom ikke andre frister er innvilget av Finanstilsynet. Skjemaer og enkelte poster beregnet på konsoliderte oppgaver Skjemaet Konsoliderte selskaper fylles ut iht. kapittel 7. Kapitalkravet for forsikringsselskaper mv. fylles ut i post 2.7 i Kapital -skjemaet, iht. kapittel 6. Avsatt kapitaldekningsreserve fylles ut i postene og i Kapital -skjemaet, iht. kapittel 6. Skjemaet SA Konsolidert fylles ut iht. kapittel 10 (kun rapport 900). Konsolidering av blandede konsern Dersom alle selskaper som skal konsolideres inn er underlagt standardmetode, og således rapport 910 (bank, finansieringsforetak, verdipapirforetak, mv.), eller rapport 700 (forsikring, mv.), skal rapport 910 også benyttes ved rapportering på konsolidert basis. I de tilfeller der morselskapet, eller ett eller flere datterselskaper rapporterer etter IRB-metode, skal rapport 900 benyttes både for ikke-konsolidert - og konsolidert oppgave. I tilfeller hvor morselskapet følger standardmetode (men hvor selskapet allikevel må benytte rapport 900 for ikke-konsolidert oppgave), føres engasjementene på aggregert nivå over alle standardmetodekategorier i skjemaet SA konsolidert i ikke-konsolidert oppgave. Finanstilsynet 9

10 Rapportering av kapitaldekning 5. Nærmere om rapporteringen - teknologi 5.1 Rapporteringsteknologi og valgmuligheter for rapportering Den tekniske løsningen baserer seg på XBRL, som er et språk for utveksling av finansielle data over Internett. Ved bruk av XBRL bygges det opp taksonomier (datakataloger) som definerer postene som skal rapporteres inn. I løsningen som Finanstilsynet har valgt er det bygget flere små taksonomier etter informasjonstype. Taksonomiene er knyttet sammen for å gjenspeile rapporteringsskjemaene. Hele den norske taksonomistrukturen for kapitaldekningsoppgaven heter COREP-No. For nærmere informasjon om XBRL vises det til XBRL-Internasjonal sin hjemmeside: Det er to alternative måter å rapportere opplysninger om selskapenes kapitaldekning på: Ren XBRL: Rapportør knytter COREP No-taksonomien til sine systemer, og genererer XBRL-fil direkte fra egne systemer. Den genererte XBRL-filen sendes inn via Finanstilsynets webside. Excel: Rapportører som ikke kan generere XBRL-filer direkte fra sine systemer kan benytte et skjemasett i Excel med en plug in-løsning som muliggjør generering av XBRL-fil fra Excelskjemaene. Rapportør vil da registrere tall i Excel-skjemaene og ved ferdig utfylling genereres XBRL-fil som skal sendes inn via Finanstilsynets webside. 5.2 Innsendelse og kontaktinformasjon Innsendelse foregår ved at rapportør benytter brukernavn og passord for å logge seg på løsningen på Finanstilsynets hjemmeside. Den genererte XBRL filen sendes inn knyttet opp mot korrekt rapportering. En detaljert brukerveiledning inneholdende utfyllende beskrivelse av framgangsmåte og hva som må gjøres i mulige feilsituasjoner er tilgjengelig på Finanstilsynets websider om kapitaldekningsrapportering: På Finanstilsynets websider om kapitaldekningsrapportering vil det også være tilgjengelig informasjon om kontaktpersoner og det vil være lagt ut nødvendig rapporteringsmateriell. 10 Finanstilsynet

11 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Del II: Veiledning til postene Del II omtaler innholdet av postene i skjemaene nevnt i tabell 2 i kapittel 4.1. Føringen av postene skal være i overensstemmelse med kapitalkravsforskriften og beregningsforskriften. Veiledningen må leses i sammenheng med skjemaene og forskriftene nevnt i kapittel 1 i veiledningen. 6. Ansvarlig kapital og kapitalkrav I dette skjemaet skal det rapporteres informasjon om institusjonens ansvarlige kapital og en oppsummering av kapitalkravet. Veiledningen leses i sammenheng med skjemaet merket CA, jf. tabell Ansvarlig kapital I denne delen av skjemaet beregnes netto ansvarlig kapital fordelt på kjernekapital, tilleggskapital og fradrag. Finansdepartementet vedtok 11. januar 2000 at bruk av egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet skal nøytraliseres ved beregning av kapitaldekning. Ved beregning av ansvarlig kapital innebærer dette at fond for vurderingsforskjeller ikke inkluderes i kjernekapitalen. Videre skal periodens overføring til fond for vurderingsforskjeller komme til fradrag ved beregning av akkumulert overskudd etter beregningsforskriften 3 nr. 10, jf. post b.03. Post 1. Netto ansvarlig kapital Her summeres postene 1.1, 1.2 og 1.3. Post 1.1 Kjernekapital Her summeres postene 1.1.1, 1.1.2, og Post Utstedt kapital som inngår i kjernekapitalen Her summeres postene , , og Post Innbetalt ordinær aksjekapital/egenkapitalbeviskapital Her føres innbetalt ordinær aksjekapital. Posten omfatter videre innbetalt kapital i form av ordinære egenkapitalbevis opptatt i henhold til lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner, kapittel 2b. Preferansekapital fra Statens Finansfond kan rapporteres under denne posten frem til 31. desember Finanstilsynet

12 Rapportering av kapitaldekning Post (-) Egne ordinære aksjer/egenkapitalbevis Pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer og egne egenkapitalbevis skal rapporteres i post Posten er en fradragspost til post Post Overkursfond Her skal overkursfondets bokførte verdi rapporteres. Dersom institusjonen har kompensasjonsfond skal det også rapporteres her. Post Andre instrumenter og deler av instrumenter Her summeres postene og Post Aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i egenkapital i tilfeller som angitt Posten omfatter aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i egenkapital i tilfeller hvor motposten i form av resultatført kostnad har ført til en tilsvarende reduksjon i annen innregnet kjernekapital. Det vises til nærmere bestemmelser om regnskapsmessig behandling av aksjebasert betaling i regnskapsloven 5-9a og IFRS 2. Post Egenkapitalkomponenter for konvertible obligasjoner som institusjonen selv har utstedt Institusjoner som utsteder konvertible obligasjoner, skal i henhold til IAS 32 foreta en splitting av den enkelte obligasjon i en egenkapitalkomponent og en gjeldskomponent. Det er summen av de beregnede egenkapitalkomponentene som skal føres under denne posten. Beløpet blir trukket fra kjernekapitalen under post Post Fond og lignende som inngår i kjernekapitalen Her summeres postene , , b, og Post Fond som inngår i kjernekapitalen Her summeres postene og Post Fond Her summeres postene , , , , , og Finanstilsynet

13 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Post Annen egenkapital Posten omfatter annen egenkapital, jf 4-2 nr i årsregnskapsforskriften for banker, finansieringsforetak m.v. og 6-2 bokstav C pkt. II nr 2 i regnskapsloven. Videre skal posten omfatte annen innskutt egenkapital utenom egenkapital omfattet av post , jf. superbalansens post Annen innskutt egenkapital. Post Sparebankens/foreningens fond, herunder grunnfond Fondets bokførte verdi rapporteres, jf. sparebankloven 2, 1. ledd. Post Gavefond Fondets bokførte verdi rapporteres, jf. sparebankloven 28, 2. ledd. Posten gjelder kun sparebanker. Post Utjevningsfond Utjevningsfondets bokførte verdi skal rapporteres. Post % av medlemsinnskudd i kredittforeninger 50 pst. av medlemsinnskuddet føres her. Det er bare medlemsinnskudd som skal tilbakebetales og som oppfyller vilkårene i beregningsforskriften 3, nr. 11, som skal inngå i beregningen. Post Avsatt utbytte/konsernbidrag klassifisert som egenkapital (IFRS) Her føres utbytte og konsernbidrag avsatt til utdeling som etter IAS 10 skal klassifiseres som egenkapital helt til formelt vedtak om utdeling er gjort av generalforsamlingen eller forstanderskapet. Beløpet blir trukket fra kjernekapitalen under post etter nærmere regler. Post Fond for urealiserte gevinster Det er gitt regler i aksjeloven/allmennaksjeloven 3-3 a om fond for urealiserte gevinster. Bestemmelsen i aksjeloven/allmennaksjeloven 3-3 a er gjennom en endring av grunnfondsbevisforskriften 14 også gjort gjeldene for institusjoner som har utstedt grunnfondsbevis. Fondets bokførte verdi skal rapporteres under denne posten. Post Urealiserte verdiendringer overført til post Her føres summen av beløpene overført til postene , , , , , og fra fond som inngår i kjernekapitalen. Beløpet skal være negativt (komme til fradrag) ved urealisert gevinst, og positivt (legges til) ved urealisert tap. Finanstilsynet 13

14 Rapportering av kapitaldekning Post Minoritetsinteresser som inngår i kjernekapitalen Her summeres postene , (-) og (-). Post Minoritetsinteresser Posten omfatter minoritetsinteresser som det er adgang til å medregne ved beregningen av kapitaldekningen, jf. forskrift 31. januar 2007 om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis mv. 4 fjerde ledd. Posten gjelder i tilfeller hvor institusjonen er pålagt å foreta full konsolidering av ikke heleide selskaper og skal kun benyttes på konsolidert basis. Post Urealiserte verdiendringer overført til post Her føres summen av beløpene overført til postene , , , , , og fra eventuelle minoritetsinteresser som inngår i kjernekapitalen. Beløpet skal være negativt (komme til fradrag) ved urealisert gevinst, og positivt (legges til) ved urealisert tap. Post (-) Minoritetsinteresser som ikke kan medregnes. Det skal foreløpig ikke føres noe under denne posten. Post b Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen Her summeres postene b.01, b.02. og b.03. Post b.01.a Andel av positivt delårsresultat som oppfyller angitte vilkår/(-) negativt delårsresultat Ved rapportering kan et eventuelt positivt resultat redusert med påregnelig skatt og utbytte i offentliggjort og revisorbekreftet delårsregnskap tas med i denne posten. For å kunne ta med et positivt resultat i denne posten, kreves det i tillegg at tapsgjennomgang er foretatt i samsvar med gjeldende utlånsforskrift. Ved positivt delårsresultat som skal inngå i kjernekapitalen, må periodens resultat før skattekostnad fremgå av revisorbekreftelsen som sendes Finanstilsynet. Eventuelle negative resultater på rapporteringstidspunktet skal føres opp i posten uavhengig av om regnskapet er offentliggjort og revisorbekreftet. Ved negativt resultat skal utsatt skattefordel tas hensyn til, dvs. at beløpet som skal føres opp, er negativt resultat etter utsatt skattefordel. Utsatt skattefordel tas med i post Post b.02 Urealiserte verdiendringer i delårsresultatet overført til post Her føres summen av beløpene overført til postene , og fra eventuelle delårsresultater som inngår i kjernekapitalen. Summen av postene kommer til fradrag i post b.01. Beløpet skal være negativt (komme til fradrag) ved urealisert gevinst, og positivt (legges til) ved urealisert tap. 14 Finanstilsynet

15 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Post b.03 (-) Periodens overføring til fond for vurderingsforskjeller Her føres periodens overføring til fond for vurderingsforskjeller fra delårsresultat som inngår i kjernekapitalen. Posten skal benyttes ved bruk av egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet og er en fradragspost til post b.01. Post (-) Nettofortjeneste fra kapitaliseringen av fremtidige inntekter fra verdipapiriserte aktiva i tilfeller som angitt Posten gjelder for institusjoner som har verdipapirisert egne aktiva. Nettofortjenesten fra kapitalisering av fremtidige inntekter fra verdipapiriserte aktiva skal kun komme til fradrag dersom den samme nettofortjenesten benyttes til kredittstøtte, jf. forskriftens 7 første ledd bokstav e. Post Justeringer for urealiserte verdiendringer som inngår i kjernekapitalen. Posten utgjør summen av postene , , , , , , , , , , , , , og Summen vil bli 0 ved netto urealisert gevinst og negativ ved urealiserte tap som skal redusere kjernekapitalen. Post Netto urealisert verdiendring på aksjer, andeler og egenkapitalbevis klassifisert som tilgjengelig for salg Her føres differansen mellom balanseført verdi av gruppen av aksjer, andeler og egenkapitalbevis klassifisert som tilgjengelig for salg og deres anskaffelseskost etter IFRS under hensyn til eventuell effekt av utsatt skatt og utsatt skattefordel. (Aksjer, andeler og egenkapitalbevis klassifisert som tilgjenglige for salg, er aksjer, andeler og grunnfondsbevis som omfattes av IAS 39 nr. 9 om definisjoner av fire kategorier av finansielle instrumenter, kategori: Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg.) For aksjer, andeler og egenkapitalbevis omfattet av fritak for beskatning av gevinst og utbytte, og uten fradragsrett for tap ved realisasjon (fritaksmetoden), skal hele differansen mellom balanseført verdi og anskaffelseskost medregnes. Ved beregning av netto urealisert verdiendring skal alle aksjene, andelene og egenkapitalbevis klassifisert som tilgjengelige for salg vurderes samlet som en gruppe. Posten kan være enten positiv ved at netto verdiendring for gruppen samlet er en urealisert gevinst eller negativ (-) ved at netto verdiendring for gruppen samlet er et urealisert tap. Post (-) Netto urealisert gevinst på aksjer, andeler og egenkapitalbevis klassifisert som tilgjengelig for salg Posten er en fradragspost til kjernekapitalen og omfatter netto urealisert gevinst på aksjer, andeler og egenkapitalbevis klassifisert som tilgjengelig for salg. Dersom beløpet ført under posten ovenfor (post ) er en urealisert gevinst og altså et positivt tall, skal hele beløpet komme til fradrag under Finanstilsynet 15

16 Rapportering av kapitaldekning denne posten. Dersom beløpet ført under posten ovenfor (post ) er et urealisert tap, skal det ikke føres noe under denne posten. Summen av post og blir da et negativt tall (-). Post Netto urealisert verdiendring på utlån klassifisert som tilgjengelig for salg Her føres differansen mellom balanseført verdi av gruppen av utlån klassifisert som tilgjengelig for salg og deres anskaffelseskost etter IFRS under hensyn til effekten av utsatt skatt og utsatt skattefordel. (Utlån klassifisert som tilgjengelige for salg, er utlån som omfattes av IAS 39 nr. 9 om definisjoner av fire kategorier av finansielle instrumenter, kategori: Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg.) Posten skal ikke omfatte nedskrivninger for verdifall som følge av tapshendelse, og beregnet differanse må korrigeres for dette. Ved beregning av netto urealisert verdiendring skal alle utlånene klassifisert som tilgjengelige for salg vurderes samlet som en gruppe. Posten kan være enten positiv ved at netto verdiendring for gruppen samlet er en urealisert gevinst eller negativ (-) ved at netto verdiendring for gruppen samlet er et urealisert tap. Post Justeringer for urealiserte verdiendringer på utlån klassifisert som tilgjengelig for salg Posten er en justeringspost som skal nøytralisere netto urealisert gevinst og netto urealisert tap på utlån klassifisert som tilgjengelig for salg i forhold til kjernekapitalen med unntak for nedskrivninger for verdifall som følge av tapshendelse. Dersom beløpet ført under posten ovenfor (post ) er en urealisert gevinst og altså et positivt tall, skal hele beløpet komme til fradrag under denne posten. Dersom beløpet ført under posten ovenfor (post ) er et urealisert tap, skal tallverdien av beløpet legges til under denne posten. Summen av post og skal være 0. Post Netto urealisert verdiendring på sertifikater og obligasjoner klassifisert som tilgjengelige for salg Her føres differansen mellom balanseført verdi av gruppen av sertifikater og obligasjoner klassifisert som tilgjengelige for salg og deres anskaffelseskost etter IFRS under hensyn til effekten av utsatt skatt og utsatt skattefordel. (Obligasjoner og sertifikater klassifisert som tilgjengelige for salg, er obligasjoner og sertifikater som omfattes av IAS 39 nr. 9 om definisjoner av fire kategorier av finansielle instrumenter, kategori: Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg.) Posten skal ikke omfatte eventuelle nedskrivninger for verdifall som følge av tapshendelse, og beregnet differanse må korrigeres for dette. Ved beregning av netto urealisert verdiendring skal alle sertifikatene og obligasjonene klassifisert som tilgjengelige for salg vurderes samlet som en gruppe. Posten kan være enten positiv ved at netto verdiendring for gruppen samlet er en urealisert gevinst eller negativ (-) ved at netto verdiendring for gruppen samlet er et urealisert tap. 16 Finanstilsynet

17 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Post Justeringer for urealiserte verdiendringer på obligasjoner og sertifikater klassifisert som tilgjengelig for salg Posten er en justeringspost som skal nøytralisere netto urealisert gevinst og netto urealisert tap på obligasjoner og sertifikater klassifisert som tilgjengelig for salg i forhold til kjernekapitalen med unntak for eventuelle nedskrivninger for verdifall som følge av tapshendelse. Dersom beløpet ført under posten ovenfor (post ) er en urealisert gevinst og altså et positivt tall, skal hele beløpet komme til fradrag under denne posten. Dersom beløpet ført under posten ovenfor (post ) er et urealisert tap, skal tallverdien av beløpet legges til under denne posten. Summen av post og skal være 0. Post Urealisert verdiendring som følge av redusert/økt verdi av finansielle forpliktelser ført til virkelig verdi og som skyldes en svekkelse/bedring av institusjonens egen kredittverdighet Her føres eventuelle differanser mellom anskaffelseskost etter IFRS for en institusjons finansielle forpliktelser (gjeld og derivater) øremerket til virkelig verdi over resultatet og deres balanseførte verdi, som er henførbare til endringer i forpliktelsenes kredittrisiko. Posten skal omfatte summen av verdiendringer som har redusert/økt kjernekapitalen, herunder verdiendringer som er inkludert i delårsresultat medregnet i kjernekapitalen. Delene av de beregnede differansene som er avsatt som utsatt skatt eller utsatt skattefordel, inngår ikke. Endringer i forpliktelsenes kredittrisiko skal beregnes i henhold til IFRS 7 nr. 10, jf. B4 i vedlegg B til standarden. Post Justeringer for urealiserte verdiendringer på finansielle forpliktelser ført til virkelig verdi (institusjonens egen kredittverdighet) Posten er en justeringspost som skal nøytralisere netto urealisert gevinst og netto urealisert tap på finansielle forpliktelser ført til virkelig verdi som skyldes en svekkelse eller bedring av institusjonens egen kredittverdighet. Dersom beløpet ført under posten ovenfor (post ) er en urealisert gevinst og altså et positivt tall, skal hele beløpet komme til fradrag under denne posten. Dersom beløpet ført under posten ovenfor (post ) er et urealisert tap og altså et negativt tall, skal tallverdien av beløpet legges til under denne posten. Summen av post og skal være 0. Post Netto urealisert verdiendring på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring Her føres balanseførte urealiserte gevinster og balanseførte urealiserte tap (positive og negative sikringsreserver) ved kontantstrømsikring. Alle de urealiserte verdiendringene på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring skal vurderes samlet og det er nettobeløpet som skal oppføres under denne posten under hensyn til effekten av utsatt skatt og utsatt skattefordel. Finanstilsynet 17

18 Rapportering av kapitaldekning Post Justeringer for urealiserte verdiendringer på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring Posten er en justeringspost som skal nøytralisere netto urealisert gevinst og netto urealisert tap på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring. Dersom beløpet ført under posten ovenfor (post ) er en urealisert gevinst og altså et positivt tall, skal hele beløpet komme til fradrag under denne posten. Dersom beløpet ført under posten ovenfor (post ) er et urealisert tap, skal tallverdien av beløpet legges til under denne posten. Summen av post og skal være 0. Post Urealiserte verdiendringer på investeringseiendommer For investeringseiendommer som er anskaffet før overgang til IFRS føres her differansen mellom balanseført verdi av eiendommen på rapporteringstidspunktet og balanseført verdi av eiendommen etter de ordinære reglene i regnskapsloven med forskrifter før overgangen til IFRS. Differansen omfatter også forskjeller mellom estimert anskaffelseskost etter overgang til IFRS og investeringseiendommens balanseførte verdi før overgang til IFRS for institusjoner som etter IFRS velger å benytte en anskaffelseskostmodell (historisk kost) fremover. For eiendommer som anskaffes etter overgang til IFRS føres her differansen mellom balanseført verdi av eiendommen og eiendommens anskaffelseskost etter IFRS. Posten skal omfatte summen av verdiendringer som har redusert/økt kjernekapitalen, herunder verdiendringer som er inkludert i delårsresultat medregnet i kjernekapitalen. Det skal ved beregningen av urealiserte verdiendringer som skal føres under posten, gjøres fradrag for utsatt skatt og utsatt skattefordel relatert til endringene der dette er aktuelt. Urealiserte gevinster og urealiserte tap summeres hver for seg, men slik at nettobeløpet oppgis under denne posten. Post (-) Urealiserte gevinster på investeringseiendommer Posten er en fradragspost til kjernekapitalen og omfatter urealiserte gevinster på investeringseiendommer ført under posten ovenfor (post ). Beløpet skal tilsvare summen av urealiserte gevinster for de investeringseiendommene hvor det ovenfor er beregnet en positiv differanse (urealisert gevinst) og uten at det gjøres fradrag for urealiserte tap for eventuelle investeringseiendommer hvor differansen er negativ. Det skal ved beregningen av urealiserte verdiendringer som skal føres under posten, gjøres fradrag for utsatt skatt relatert til endringene der dette er aktuelt. Eksempel 1: Ved urealiserte gevinster på investeringseiendom nr. 1 (1000), nr. 2 (600) og nr. 3 (500) under post (til sammen 2100), vil summen av de urealiserte gevinstene komme til fradrag under denne posten (-2100). Summen av post og post blir da: (-2100) = 0 18 Finanstilsynet

19 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Eksempel 2: Ved urealisert gevinst på investeringseiendom nr. 1 (1000) og nr. 3 (500), og urealisert tap på nr. 2 (600) under post (til sammen 900), vil summen av de urealiserte gevinstene komme til fradrag under denne posten (-1500). Summen av post og post blir da: (-1500) = -600 Post Urealiserte verdiendringer på varige driftsmidler For varige driftsmidler som er anskaffet før overgang til IFRS føres her differansen mellom balanseført verdi av de varige driftsmidlene på rapporteringstidspunktet og balanseført verdi av de varige driftsmidlene etter de ordinære reglene i regnskapsloven med forskrifter før overgangen til IFRS. Differansen omfatter også forskjeller mellom estimert anskaffelseskost etter overgang til IFRS og de varige driftsmidlenes balanseførte verdi før overgang til IFRS for institusjoner som etter IFRS velger å benytte en anskaffelseskostmodell (historisk kost) fremover. For varige driftsmidler som anskaffes etter overgang til IFRS, føres her differansen mellom balanseført verdi av de varige driftsmidlene på rapporteringstidspunktet og de varige driftsmidlenes anskaffelseskost etter IFRS. Posten skal omfatte summen av verdiendringer som har redusert/økt kjernekapitalen, herunder verdiendringer som er inkludert i delårsresultat medregnet i kjernekapitalen. Det skal ved beregningen av urealiserte verdiendringer som skal føres under posten, gjøres fradrag for utsatt skatt og utsatt skattefordel relatert til endringene. Urealiserte gevinster og urealiserte tap summeres hver for seg, men slik at nettobeløpet oppgis under denne posten. Post (-) Urealiserte gevinster på varige driftsmidler Posten er en fradragspost til kjernekapitalen og omfatter urealiserte gevinster på varige driftsmidler (eiendommer) ført under posten ovenfor (post ). Beløpet skal tilsvare summen av urealiserte gevinster for de varige driftsmidlene hvor det ovenfor er beregnet en positiv differanse (urealisert gevinst) og uten at det gjøres fradrag for urealiserte tap for eventuelle varige driftsmidler hvor differansen er negativ. Det skal ved beregningen av urealiserte verdiendringer som skal føres under posten, gjøres fradrag for utsatt skatt relatert til endringene. Eksempel 1: Ved urealiserte gevinster på varig driftsmiddel nr. 1 (1000) og nr. 2 (600) under post (til sammen 1600), vil summen av de urealiserte gevinstene komme til fradrag under denne posten (-1600). Summen av post og post blir da: (-1600) = 0 Eksempel 2: Ved urealisert gevinst på varig driftsmiddel nr. 1 (1000) og urealisert tap på nr. 2 (600) under post (til sammen 400), vil summen av de urealiserte gevinstene komme til fradrag under denne posten (1000). Summen av post og post blir da: (-1000) = -600 Finanstilsynet 19

20 Rapportering av kapitaldekning Post Annen kjernekapital Her summeres postene a, , og Post a Hybridkapital Her summeres postene a.01, a.02, a.03, a.04 og a05. Post a.01 Hybridkapital som ikke kan tilbakebetales, og som kan konverteres til ordinære aksjer eller egenkapitalbevis Posten omfatter hybridkapital etter beregningsforskriften 3a annet ledd bokstav c). Det er den samlede verdien av slik kapital etter fradrag for eventuelle egne instrumenter, som skal føres under denne posten. Hybridkapital etter beregningsforskriften 3a annet ledd bokstav c) kan sammen med hybridkapital etter beregningsforskriften 3a annet ledd bokstav a) og b) og fondsobligasjonskapital omfattet av overgangsbestemmelser, ikke utgjøre mer enn 50 prosent av kjernekapitalen etter fradrag og tillegg som spesifisert i beregningsforskriften 9 bokstav f. Eventuelle overskytende beløp som ikke er trukket fra under post a.02 eller a.03, kommer til fradrag under post a.01. Post a.02 Hybridkapital uten incentiv til tilbakebetaling eller fastsatt løpetid Posten omfatter hybridkapital etter beregningsforskriften 3a annet ledd bokstav b). Det er den samlede verdien av slik kapital etter fradrag for eventuelle egne instrumenter, som skal føres under denne posten. Hybridkapital etter beregningsforskriften 3a annet ledd bokstav b) kan sammen med hybridkapital etter beregningsforskriften 3a annet ledd bokstav a) og fondsobligasjonskapital omfattet av overgangsbestemmelser, ikke utgjøre mer enn 35 prosent av kjernekapitalen etter fradrag og tillegg som spesifisert i beregningsforskriften 9 bokstav f. Eventuelle overskytende beløp som ikke er trukket fra under post a.03, kommer til fradrag under post a.02 Post a.03 Hybridkapital med incentiv til tilbakebetaling eller fastsatt løpetid Posten omfatter hybridkapital etter beregningsforskriften 3a annet ledd bokstav a). Det er den samlede verdien av slik kapital etter fradrag for eventuelle egne instrumenter, som skal føres under denne posten. Hybridkapital etter beregningsforskriften 3a annet ledd bokstav a) kan sammen med fondsobligasjonskapital omfattet av overgangsbestemmelser som ikke er tilført fra Statens finansfond, ikke utgjøre mer enn 15 prosent av kjernekapitalen etter fradrag og tillegg som spesifisert i beregningsforskriften 9 bokstav f. Eventuelle overskytende beløp kommer til fradrag under post a.03. Post a.04 Hybridkapital uten incentiv til tilbakebetaling som er omfattet av overgangsbestemmelser 20 Finanstilsynet

21 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Her føres den samlede verdien av fondsobligasjonskapital fra Statens finansfond som telte med som kjernekapital per 31. desember Instrumentene føres her fordi kravet til at avtalen ikke kan inneholde incentiver til innløsning ikke gjelder for midlertidige statlige kapitalinnskudd. Etter gjeldende overgangsbestemmelser kan beløpet som føres under denne posten sammen med beløpet ført under post a.05, fra 1. januar 2021 ikke overstige 20 prosent av kjernekapitalen etter fradrag og tillegg som spesifisert i beregningsforskriften 9 bokstav f og fra 1. januar 2031 ikke overstige 10 prosent av kjernekapitalen etter fradrag og tillegg som spesifisert i beregningsforskriften 9 bokstav f. Overgangsbestemmelsene gjelder frem til 1. januar 2041, men kan bli endret ved gjennomføringen av CRD IV. Post a.05 Hybridkapital med incentiv til tilbakebetaling som er omfattet av overgangsbestemmelser Her føres fondsobligasjonskapital, utenom fondsobligasjonskapital fra Statens finansfond, som telte med som kjernekapital per 31. desember Etter gjeldende overgangsbestemmelser kan beløpet som føres under denne posten sammen med beløpet ført under post a.04, fra 1. januar 2031 ikke overstige 10 prosent av kjernekapitalen etter fradrag og tillegg som spesifisert i beregningsforskriften 9 bokstav f. Overgangsbestemmelsene gjelder frem til 1. januar 2041, men kan bli endret ved gjennomføringen av CRD IV. Post Andel av nullstilte uamortiserte estimatavvik Posten er ikke lenger aktuell, i henhold til overgangsregelen i beregningsforskriften 11 f. Post Avskrivninger på investeringseiendommer og varige driftsmidler som har kommet til fradrag i ansvarlig kapital og som gjelder urealiserte gevinster som ikke er medregnet i ansvarlig kapital I tilfeller hvor anskaffelseskost etter IFRS overstiger balanseført verdi før overgang til IFRS vil deler av avskrivbart beløp for et varig driftsmiddel eller en investeringseiendom være fratrukket kjernekapitalen, men slik at 45 % av verdiendringen før eventuell utsatt skatt er inkludert i tilleggskapitalen. Avskrivninger som har kommet til fradrag i ansvarlig kapital, for den delen av avskrivbart beløp som er fratrukket kjernekapitalen (under postene og ) og som heller ikke er inkludert i tilleggskapitalen (under posten ) kan legges til igjen under denne posten. Dersom beløpet som er trukket fra kjernekapitalen og som ikke er tillagt tilleggskapitalen utgjør for eksempel 20 % av avskrivbart beløp, kan 20 % av akkumulerte avskrivninger (som har kommet til fradrag i ansvarlig kapital) føres opp under denne posten. Posten gjelder bare for investeringseiendommer og varige driftsmidler målt etter anskaffelseskostmodellen, jf IAS 16 nr. 30 og IAS 40 nr. 56. Finanstilsynet 21

22 Rapportering av kapitaldekning Post Kjernekapitalposter som kun gjelder forsikringsselskaper og pensjonskasser Her føres summen av postene , og Post Garantifond i gjensidige forsikringsselskaper Posten omfatter innbetalt garantifond i gjensidige forsikringsselskaper med fradrag for den del av fondet som er ansvarlig lånekapital. Post Medlemsinnskudd i gjensidige forsikringsselskaper Her føres fullt innbetalt medlemsinnskudd i gjensidige forsikringsselskaper som etter selskapets vedtekter er obligatorisk for selskapets kunder. Det er bare medlemsinnskudd som oppfyller vilkårene i beregningsforskriften 3 nr. 7 som kan inngå i posten. Post Andel av tilleggsavsetninger som oppfyller angitte vilkår Her føres tilleggsavsetninger i livsforsikringsselskaper og pensjonskasser tilsvarende det beløp som kunne vært inntektsført i henhold til forskrift av 25. september 2000 nr. 979 om tilleggsavsetninger i livsforsikringsselskaper dersom det hadde vært et årsregnskap. Posten skal kun benyttes i 1., 2. og 3. kvartal. Det beløpet som kan medregnes av tilleggsavsetningene kan likevel ikke settes høyere enn et eventuelt negativt renteresultat på forsikringskundenes midler og ikke høyere enn ett års renteforpliktelse. Når avkastningen så langt i året er negativ, vil renteresultatet i denne sammenheng være summen av negativ avkastning på forsikringskundenes midler og påløpt renteforpliktelse. Eksempel: Dersom årets renteforpliktelse er beregnet til 100 mill. kroner og avkastningen frem til utgangen av 3. kvartal er negativ, så kan tilleggsavsetninger svarende til renteresultatet på forsikringskundenes midler tas med, likevel begrenset oppad til 100 mill. kroner. Dersom avkastningen ved utgangen av 3. kvartal utgjør 25 mill. kroner, så kan tilleggsavsetninger medregnes med 50 mill. kroner, da renteforpliktelsen så langt er 75 mill. kroner. Dersom avkastningen ved utgangen av 3. kvartal utgjør 75 mill. kroner (eller høyere), så kan ikke tilleggsavsetninger medregnes i kjernekapitalen. Post (-) Fradrag i kjernekapitalen Her føres summen av postene , og Finanstilsynet

23 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Post (-) Bokført goodwill og andre immaterielle eiendeler Posten omfatter immaterielle eiendeler som nevnt i forskrift av 16. desember 1998 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike 4-2 punkt 10: Goodwill og Immaterielle eiendeler. For verdipapirforetak vises det tilsvarende til oppstillingsplanen i Regnskapsloven 6-2, punkt AI nr. 1, 2 og 4. Post a (-) Overskytende beløp av hybridkapital Her summeres postene a.01, a.02, a.03 og a.04. Post a.01 (-) Hybridkapital som ikke kan tilbakebetales, og som kan konverteres til ordinære aksjer eller egenkapitalbevis Dersom den samlede verdien av hybridkapital etter beregningsforskriften 3a annet ledd bokstav c) sammen med hybridkapital etter beregningsforskriften 3a annet ledd bokstav a) og b) og fondsobligasjonskapital omfattet av overgangsbestemmelser, overstiger 50 prosent av kjernekapitalen (post 1.1) skal overskytende beløp som ikke er trukket fra under post a.02 eller a.03, føres under denne posten. Post a.02 (-) Hybridkapital uten incentiv til tilbakebetaling eller fastsatt løpetid Dersom den samlede verdien av hybridkapital etter beregningsforskriften 3a annet ledd bokstav b) sammen med hybridkapital etter beregningsforskriften 3a annet ledd bokstav a) og fondsobligasjonskapital omfattet av overgangsbestemmelser, overstiger 35 prosent av kjernekapitalen (post 1.1) skal overskytende beløp som ikke er trukket fra under post a.03, føres under denne posten. Post a.03 (-) Hybridkapital med incentiv til tilbakebetaling eller fastsatt løpetid Dersom den samlede verdien av hybridkapital etter beregningsforskriften 3a annet ledd bokstav a) sammen med fondsobligasjonskapital omfattet av overgangsbestemmelser som ikke er tilført fra Statens finansfond, overstiger 15 % av kjernekapitalen (post 1.1), skal det overskytende beløpet føres under denne posten. Post a.04 (-) Hybridkapital som overstiger grensene for hybridkapital omfattet av overgangsbestemmelser Her føres fondsobligasjonskapital som ikke telte med som kjernekapital per 31. desember 2010 og som ikke oppfyller vilkårene i beregningsforskriften 3a. Finanstilsynet 23

24 Rapportering av kapitaldekning Post a (-) Ytterligere, nødvendige verdijusteringer for aktiva ført til virkelig verdi Det vises til omtalen på side av nytt punkt 5 i artikkel 64 i direktiv 2006/48/EF i Finanstilsynets høringsnotat av 19. mars Bestemmelsen omfatter posisjoner som verdsettes til virkelig verdi (fair value) og gjelder for både finansielle instrumenter som er plassert i bank- og handelsporteføljen. Verdijusteringer av posisjoner kan være utover de justeringer som gjøres i regnskapet og skal reflektere illikviditeten til posisjonen. Det følger av direktivbestemmelsen at verdijusteringene skal komme til fradrag i kjernekapitalen. Det fremgår videre av bestemmelsen at CEBS (nå EBA) skal utarbeide nærmere retningslinjer om anvendelsen av bestemmelsen. Som følge av at det ikke foreligger retningslinjer er artikkel 64 nytt punkt 5 foreløpig ikke gjennomført i beregningsforskriften. Post (-) Andre fradrag i kjernekapitalen Her summeres postene , , og Post (-) Fradrag som gjelder klassifiseringen av egenkapital- og gjeldsposter Her summeres postene og Post (-) Utbytte og konsernbidrag avsatt til utdeling som er klassifisert som egenkapital Her føres utbytte avsatt til utdeling som etter IAS 10 skal klassifiseres som egenkapital helt til formelt vedtak om utdeling er gjort av generalforsamlingen eller forstanderskapet. Posten er en fradragspost og beløp som føres her, reduserer kjernekapitalen. Konsernbidrag klassifisert som egenkapital omfattes av posten i tilfeller hvor morselskapet ikke er undergitt kapitalkrav eller konsernbidraget er inntektsført i morselskapet. Konsernbidrag avsatt til utdeling til en finansinstitusjon eller et verdipapirforetak skal ikke føres under denne posten dersom konsernbidraget ikke blir inntektsført i mottakende selskapet før formelt vedtak om utdeling er gjort av generalforsamlingen eller forstanderskapet i avgivende selskap. Post (-) Egenkapitalkomponenter for konvertible obligasjoner som institusjonen selv har utstedt Her føres summen av egenkapitalkomponenter beregnet etter IAS 32 for konvertible obligasjoner. Posten er en fradragspost og beløp som føres her, reduserer kjernekapitalen. Post (-) Utsatt skattefordel Posten omfatter eiendeler som nevnt i forskrift 16. desember 1998 om årsregnskap for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike 4-2 punkt 10.2 Utsatt skattefordel. For verdipapirforetak vises det tilsvarende til oppstillingsplanen i Regnskapsloven 6-2, punkt AI nr Finanstilsynet

25 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Post (-) Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Her føres overfinansiering av pensjonsforpliktelser, hensyntatt utsatt skatt, (jf. superbalansens post samt Finanstilsynets rundskriv 10/96). Det skal i denne sammenheng ikke tas hensyn til evt. underfinansiering av pensjonsforpliktelser (jf. superbalansens post ) knyttet til en annen pensjonsordning selskapet har. Post (-) Minstekrav til reassuranseavsetning i skadeforsikring Posten er en fradragspost til kjernekapitalen og omfatter et beløp tilsvarende minstekravet til reassuranseavsetning beregnet i samsvar med forskrift 10. mai 1991 om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring og forskrift 18. november 1992 om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring (utfyllende). Fradragsposten skal nøytralisere effekten av at reassuranseavsetningen fjernes fra årsregnskapet for skadeforsikringsselskaper som en følge av overgangen til bruttoføring av premieavsetningen og erstatningsavsetningen i disse selskapenes balanse. Post 1.2 Tilleggskapital Her summeres postene 1.2.1, og Post Øvre tilleggskapital Her summeres postene , , og Post Overskytende beløp av hybridkapital Beløpet som føres her, skal tilsvare tallverdien av beløpet under post a, slik at beløpet blir positivt. Post Urealiserte verdiendringer som kan inngå i tilleggskapitalen. Posten gjelder ikke for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser Posten utgjør summen av postene , og Post % av netto urealisert gevinst på aksjer, andeler og grunnfondsbevis klassifisert som tilgjengelig for salg For aksjer, andeler og grunnfondsbevis klassifisert som tilgjengelig for salg føres her 45 % av netto urealisert gevinst beregnet før fradrag for utsatt skatt. (Aksjer, andeler og grunnfondsbevis klassifisert som tilgjengelige for salg, er aksjer, andeler og grunnfondsbevis som omfattes av IAS 39 nr. 9 om definisjoner av fire kategorier av finansielle instrumenter, kategori: Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg.) Netto urealisert gevinst beregnes som differansen mellom balanseført verdi for hver av Finanstilsynet 25

26 Rapportering av kapitaldekning aksjene, andelene og grunnfondsbevisene klassifisert som tilgjengelig for salg og deres anskaffelseskost etter IFRS, og slik at differansene (både positive og negative) summeres for alle aksjene, andelene og grunnfondsbevisene klassifisert som tilgjengelige for salg. Det er bare i tilfeller hvor summen av verdiendringene er positiv for gruppen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis samlet at det skal oppføres en andel av det beregnede nettobeløpet under denne posten. Hvis netto urealisert gevinst i post er på f.eks. 1000, og hvor det er gjort fradrag for utsatt skatt, vil følgende føres under denne posten: 1000* 45% 100% skatteprosent Post % av urealiserte gevinster på investeringseiendommer For investeringseiendommer hvor balanseført verdi på rapporteringstidspunktet er høyere enn anskaffelseskost eller balanseført verdi før overgang til IFRS der dette er angitt, kan 45 % av de summerte urealiserte gevinstene før fradrag for eventuell utsatt skatt føres under denne posten. Urealiserte verdiendringer skal beregnes som beskrevet i veiledningen til post og det er de beregnede positive differansene (urealisert gevinst) som skal summeres. 45 % av beløpet som beregnes før fradrag for eventuell utsatt skatt og uten at det er gjort fradrag for urealiserte tap for eventuelle investeringseiendommer hvor differansen er negativ, utgjør beløpet som kan medregnes under denne posten. Fra eksempel 1 under post , og hvor det er gjort fradrag for utsatt skatt på 28 %, skal følgende føres under denne posten: * 45% 72% Fra eksempel 2 under post , og hvor det er gjort fradrag for utsatt skatt på 28 %, skal følgende føres under denne posten: * 45% 72% Post % av urealiserte gevinster på varige driftsmidler For varige driftsmidler, hvor balanseført verdi på rapporteringstidspunktet er høyere enn anskaffelseskost eller balanseført verdi før overgang til IFRS der dette er angitt, kan 45 % av de summerte urealiserte gevinstene før fradrag for utsatt skatt føres under denne posten. Urealiserte verdiendringer skal beregnes som beskrevet i veiledningen til post og det er den beregnede positive differanse (urealisert gevinst) som skal summeres. 45 % av beløpet som beregnes før fradrag 26 Finanstilsynet

27 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene for utsatt skatt og uten at det er gjort fradrag for urealiserte tap for eventuelle varige driftsmidler hvor differansen er negativ, utgjør beløpet som kan medregnes under denne posten. Fra eksempel 1 under post , og hvor det er gjort fradrag for utsatt skatt på 28 %, vil følgende kunne føres under denne posten: * 45% 72% Fra eksempel 2 under post , og hvor det er gjort fradrag for utsatt skatt på 28 %, vil følgende kunne føres under denne posten: 1000 * 45% 72% Post % av medlemsinnskudd i kredittforeninger 50 pst. av medlemsinnskuddet føres her. Det er bare medlemsinnskudd som skal tilbakebetales og som oppfyller vilkårene i beregningsforskriften 4 nr. 1 som kan inngå i posten. Beløp skal være likt beløpet rapportert i post Post Evigvarende ansvarlig lånekapital og andre gjeld/egenkapitalinstrumenter Her føres summen av postene og Post Innbetalt evigvarende ansvarlig lånekapital og andre innbetalte gjeld- /egenkapitalinstrumenter Dette er instrumenter som kan ha karakter av både å være gjeld og egenkapital. For at slike instrumenter skal kunne medregnes, må vilkårene i beregningsforskriften 4 nr. 2 være oppfylt. Dette innebærer bl.a. at låneavtalen for å oppfylle vilkårene, ikke må inneholde klausuler om at lånet på kreditors initiativ kan kreves tilbakebetalt. Ansvarlige lån i utenlandsk valuta skal som hovedregel verdsettes til laveste kurs av dagskurs på beregningstidspunktet og valutakursen den gang lånet ble tatt opp. Dersom dagskursen er vesentlig høyere enn valutakursen den gang lånet ble tatt opp kan institusjonen søke Finanstilsynet om tillatelse til å legge valutakursen på søknadstidspunktet til grunn ved verdsettelse av den ansvarlige lånekapitalen. Dersom søknaden godkjennes skal det ansvarlige lånet deretter verdsettes til laveste kurs av dagskurs på beregningstidspunktet og valutakursen på søknadstidspunktet. Finanstilsynet 27

28 Rapportering av kapitaldekning Det er den totale verdien av instrumentene som skal rapporteres, eventuell beholdning av egne gjeld- /egenkapitalinstrumentene føres under post Det gjøres oppmerksom på at ansvarlig lånekapital i utenlandsk valuta skal inngå med den verdi som følger av presiseringen over. Post (-) Egen evigvarende ansvarlig lånekapital og andre egne gjeld- /egenkapitalinstrumenter Her føres institusjonens eventuelle beholdning av egne gjeld-/egenkapitalinstrumenter. Post Nedre tilleggskapital Her summeres postene og Post Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital Her summeres postene , og Post Innbetalt tidsbegrenset ansvarlig lånekapital Det er bare tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, som oppfyller vilkårene i beregningsforskriften 4 nr. 3, som skal tas med. Dette innebærer bl.a. at låneavtalen, for å oppfylle vilkårene, ikke må inneholde klausuler om at lånet på kreditors initiativ kan kreves tilbakebetalt før den avtalte forfallsdato. Ansvarlige lån i utenlandsk valuta skal som hovedregel verdsettes til laveste kurs av dagskurs på beregningstidspunktet og valutakursen den gang lånet ble tatt opp. Dersom dagskursen er vesentlig høyere enn valutakursen den gang lånet ble tatt opp kan institusjonen søke Finanstilsynet om tillatelse til å legge valutakursen på søknadstidspunktet til grunn ved verdsettelse av den ansvarlige lånekapitalen. Dersom søknaden godkjennes skal det ansvarlige lånet deretter verdsettes til laveste kurs av dagskurs på beregningstidspunktet og valutakursen på søknadstidspunktet. Det er den totale verdien av den ansvarlige lånekapitalen som skal rapporteres, eventuell beholdning av egen ansvarlig lånekapital kommer til fradrag under post I beløpet som rapporteres skal det heller ikke være foretatt reduksjoner på grunn av en gjenværende løpetid på mindre enn 5 år. Det gjøres oppmerksom på at ansvarlig lånekapital i utenlandsk valuta skal inngå med den verdi som følger av presiseringen over. Post (-) Egen tidsbegrenset ansvarlig lånekapital Her føres eventuell beholdning av egen ansvarlig lånekapital. Posten er en fradragspost til post Finanstilsynet

29 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Post (-) Reduksjoner i de siste 5 år I de siste 5 år før avtalt forfall av lånet, eller deler av lånet, skal den delen av lånekapitalen som kan medregnes som tilleggskapital hvert år reduseres med 20 pst. av det beløp som forfaller. Siste år før forfall skal ikke lånet medregnes som ansvarlig kapital. Beløpet den ansvarlige lånekapital skal reduseres med som følge av gjenværende løpetid, skal rapporteres under denne posten. Post (-) Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital som ikke kan medregnes Hvis post overstiger 50 pst. av kjernekapital, post 1.1, skal det overskytende beløpet rapporteres under denne posten. Post (-) Fradrag i tilleggskapitalen Her føres beløpet oppført under post Post (-) Tilleggskapital som ikke kan medregnes Tilleggskapitalen (post 1.2) kan ikke utgjøre mer enn 100 pst. av kjernekapitalen (post 1.1), jf. beregningsforskriften 9 bokstav a. Dersom post 1.2 er større enn post 1.1, skal det overskytende beløpet rapporteres under denne posten. Post 1.3 (-) Fradrag i kjerne- og tilleggskapitalen Her summeres postene 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.7, 1.3.8, og Post 1.3. T1* Hvorav: (-) Fradrag i kjernekapitalen Her føres 50 % av beløpet i post 1.3 med tillegg av en eventuell positiv differanse mellom 50 % av beløpet i post 1.3 og tilleggskapitalen (post 1.2). Post 1.3. T2* Hvorav: (-) Fradrag i tilleggskapitalen Her føres 50 % av beløpet i post 1.3, men begrenset oppad til et beløp svarende til tilleggskapitalen, jf. post 1.2 Post (-) Bokført verdi av eiendeler i andre finansinstitusjoner og verdipapirforetak utenom finansinstitusjoner som omfattes av post Her føres bokført verdi av eierandeler i andre finansinstitusjoner og verdipapirforetak utenom eierandeler i institusjoner omfattet av post 1.3.4, som fradragsreglene i beregningsforskriften 7 første ledd bokstav m og 7 andre ledd bokstav b gjelder for. Det er den bokførte verdien av aksjer som eventuelt sammen med annen innskutt ansvarlig kapital overstiger to prosent av den ansvarlige kapitalen i mottakende institusjon som skal rapporteres under posten. Den bokførte verdien av eventuell annen innskutt ansvarlig kapital enn aksjekapital skilles ut og rapporteres under post Finanstilsynet 29

30 Rapportering av kapitaldekning Med den ansvarlige kapitalen i mottakende institusjon forstås her summen av kjernekapital (post 1.1) og tilleggskapital (post 1.2). Eierandeler i andre institusjoner som skal konsolideres med rapporterende institusjon ved anvendelsen av kapitaldekningsreglene på konsolidert basis, skal ikke føres under posten. Innskutt aksjekapital i andre finansinstitusjoner og verdipapirforetak som det er avsatt kapitaldekningsreserve for etter reglene i konsolideringsforskriften 8, skal heller ikke omfattes, jf. pst Videre skal det for en institusjons eierandel i selskaper omfattet av egenkapitalmetoden ikke gjøres fradrag for verdiøkninger på aksjene som er ført til fond for vurderingsforskjeller. Post (-) Bokført verdi av ansvarlig kapital utenom aksjekapital i andre finansinstitusjoner og verdipapirforetak som omfattes av post Her føres ansvarlig kapital, utenom innskutt aksjekapital, i andre finansinstitusjoner og verdipapirforetak som fradragsreglene i beregningsforskriften 7 første ledd, bokstav m og 7 andre ledd bokstav b gjelder for. Ansvarlig kapital i institusjoner som omfattes av post skal ikke inngå. Det er den bokførte verdien av annen innskutt ansvarlig kapital enn aksjekapital som eventuelt sammen med en eierandel overstiger to prosent av den ansvarlige kapitalen i mottakende institusjon, som skal rapporteres under posten. Med den ansvarlige kapitalen i mottakende institusjon forstås her summen av kjernekapital (post 1.1) og tilleggskapital (post 1.2). Den bokførte verdien av eierandelen skilles ut og rapporteres under post Innskutt ansvarlig kapital i andre institusjoner som skal konsolideres med rapporterende institusjon ved anvendelsen av kapitaldekningsreglene på konsolidert basis, skal ikke føres under posten. Videre skal det ikke gjøres fradrag for innskutt ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner og verdipapirforetak som det er avsatt kapitaldekningsreserve for etter reglene i konsolideringsforskriften 8, jf. post Post (-) Bokført verdi av ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner og verdipapirforetak som overstiger 10 % og for forsikringsselskap 50 %, av finansinstitusjonens eller verdipapirforetakets egen ansvarlige kapital. Her føres bokførte verdier av ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner og verdipapirforetak som omfattes av beregningsforskriften 7 første ledd bokstav n og 7 annet ledd bokstav c. Det er summen av bokførte verdier som ikke er trukket fra i postene 1.3.1, 1.3.2, og og som overstiger 10 % og for forsikringsselskap 50 %, av finansinstitusjonens eller verdipapirforetakets egen ansvarlige kapital som skal rapporteres under posten. Med egen ansvarlige kapital forstås her summen av kjernekapital (post 1.1) og tilleggskapital (post 1.2). Innskutt ansvarlig kapital i andre institusjoner som skal konsolideres med rapporterende institusjon ved anvendelsen av kapitaldekningsreglene på konsolidert basis, skal ikke føres under posten. 30 Finanstilsynet

31 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene I tverrsektorielle grupper med kredittinstitusjon og forsikringsselskap må det skilles mellom den delen av konsernets egen ansvarlige kapital som kommer fra forsikringsselskapene i konsernet og øvrig ansvarlig kapital i konsernet. Den ansvarlige kapitalen i konsernets forsikringsselskaper (der en ser bort fra konserninterne innskudd av ansvarlig kapital trukket fra i morselskapet) utgjør telleren i fordelingsnøkkelen for beregning av den delen av den ansvarlige kapitalen (før fradrag) på konsolidert basis som kommer fra forsikringsselskapene i konsernet. Den ansvarlige kapitalen i konsernets øvrige selskaper (der en ser bort fra konserninterne innskudd av ansvarlig kapital trukket fra i morselskapet) utgjør telleren i fordelingsnøkkelen for beregning av den øvrige ansvarlige kapitalen (før fradrag) på konsolidert basis. Konsernets samlede ansvarlige kapital (etter eliminering av konserninterne innskudd av ansvarlig kapital) utgjør nevneren i fordelingsnøkkelen. Følgende forenklede eksempel illustrerer prinsippene: En bank er morselskap i et finanskonsern der et forsikringsselskap inngår. De to selskapene har følgende ansvarlig kapital. Morbanken: 1000 Forsikringsselskap (datter): 300 Herav: innskutt ansvarlig kapital fra morbank 200 Opptjent egenkapital 50 Ansvarlig lånekapital fra eksterne kilder 50 Nevneren i fordelingsnøkkelen = 1100 Telleren i fordelingsnøkkel forsikring = 300 Telleren i fordelingsnøkkel øvrig = 800 Ansvarlig kapital som kommer fra forsikring = 1100 x 300/1100 = 300 Ansvarlig kapital som kommer fra øvrig virksomhet = 1100 x 800/1100 = 800 Post (-) Bokført verdi av eierandeler i forsikringsselskaper, innskuddspensjonsforetak og morselskaper til forsikringsselskaper Her føres bokført verdi av eierandeler i forsikringsselskaper, innskuddspensjonsforetak og morselskaper til forsikringsselskaper som omfattes av fradragsreglene i beregningsforskriften 7 første ledd, bokstav m og 7 andre ledd bokstav b. Det er den bokførte verdien av aksjer som eventuelt sammen med annen innskutt ansvarlig kapital overstiger to prosent av den ansvarlige kapitalen i mottakende institusjon som skal rapporteres under posten. Den bokførte verdien av eventuell annen innskutt ansvarlig kapital utenom aksjekapital skilles ut og rapporteres under post Med den ansvarlige kapitalen i mottakende institusjon forstås her summen av kjernekapital (post 1.1) og tilleggskapital (post 1.2). Eierandeler i andre institusjoner som skal konsolideres med rapporterende institusjon ved anvendelsen av kapitaldekningsreglene på konsolidert Finanstilsynet 31

32 Rapportering av kapitaldekning basis, skal ikke føres under posten. Innskutt aksjekapital i andre forsikringsselskaper, innskuddspensjonsforetak og morselskaper til forsikringsselskaper som det er avsatt kapitaldekningsreserve for etter reglene i konsolideringsforskriften 8, skal heller ikke omfattes, jf. pst Videre skal det for en institusjons eierandel i selskaper omfattet av egenkapitalmetoden ikke gjøres fradrag for verdiøkninger på aksjene som er ført til fond for vurderingsforskjeller. Post (-) Bokført verdi av ansvarlig kapital utenom aksjekapital i forsikringsselskaper, pensjonsforetak og morselskaper til forsikringsselskaper Her føres ansvarlig kapital utenom innskutt aksjekapital i forsikringsselskaper, pensjonsforetak og morselskaper til forsikringsselskaper som omfattes av fradragsreglene i beregningsforskriften 7 første ledd, bokstav m og 7 andre ledd bokstav b. Det er den bokførte verdien av annen innskutt ansvarlig kapital enn aksjekapital som eventuelt sammen med en eierandel overstiger to prosent av den ansvarlige kapitalen i mottakende institusjon som skal rapporteres under posten. Den bokførte verdien av eierandelen skilles ut og rapporteres under post Med den ansvarlige kapitalen i mottakende institusjon forstås her summen av kjernekapital (post 1.1) og tilleggskapital (post 1.2). Innskutt ansvarlig kapital i andre institusjoner som skal konsolideres med rapporterende institusjon ved anvendelsen av kapitaldekningsreglene på konsolidert basis, skal ikke føres under posten. Videre skal det ikke gjøres fradrag for innskutt ansvarlig kapital i andre forsikringsselskaper pensjonsforetak og morselskaper til forsikringsselskaper som det er avsatt kapitaldekningsreserve for etter reglene i konsolideringsforskriften 8, jf. pst Post 1.3.LE Særskilt opplysning: Netto ansvarlig kapital for beregning av høyeste grense for store engasjementer og for beregning av grense for kvalifisert eierandel Her summeres postene 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, og Beløpet som fremkommer, skal benyttes for beregning av høyeste grense for store engasjementer og for beregning av grense for kvalifisert eierandel. Post (-) Engasjementsbeløp for verdipapiriseringsposisjoner i tilfeller som angitt Her føres investeringer i obligasjoner med risikovekt 1250 % utstedt av spesialforetak for verdipapirisering dersom institusjonen ikke har inntatt disse i beregningsgrunnlaget. Engasjementsbeløpet skal også omfatte verdipapiriseringsposisjoner i handelsporteføljen som ville ha fått risikovekt 1250 % dersom posisjonene hadde vært innregnet i bankporteføljen. Posten omfatter videre kreditt eller garanti som nevnt i finansieringsvirksomhetsloven 2-35 første ledd nr. 1 bokstav b for institusjoner som har verdipapirisert egne aktiva. Beløpet skal komme til fradrag med 50 pst. i kjernekapitalen og 50 pst. i tilleggskapitalen. 32 Finanstilsynet

33 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Post (-) Positive verdier av justert forventet tap etter IRB-metode Denne posten gjelder kun for IRB-institusjoner. Dersom forventet tapt beløp beregnet i henhold til kapitalkravsforskriften 15-7, jf overskrider nedskrivningene beregnet etter utlånsforskriften for de samme engasjementene, skal differansen oppføres under denne posten. Beløpet skal komme til fradrag med 50 % i kjernekapitalen og 50 % i tilleggskapitalen. Post (-) Overført verdi og reinvesteringskostnad for transaksjoner som ikke er avsluttet fra 5 virkedager etter andre avtalte betalings- eller leveringstidspunkt Posten omfatter motpartsrisiko for transaksjoner som ikke er avsluttet og som er beregnet i henhold til kapitalkravsforskriften, del VII 37-2 første ledd. Beløpet skal komme til fradrag med 50 pst. i kjernekapitalen og 50 pst. i tilleggskapitalen. Post (-) Avsatt kapitaldekningsreserve i tilfeller som angitt Her føres kapitaldekningsreserve som er avsatt i henhold til forskrift om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis 8. Bestemmelsen om avsetning av kapitaldekningsreserve er kun aktuell i konsolidert kapitaldekningsoppgave. Beløpet skal komme til fradrag 50 % i kjernekapitalen og 50 % i tilleggskapitalen. Post 1.4 Netto kjernekapital Her rapporteres kjernekapital som beregnet i post 1.1 etter fradrag av post 1.3. T1*. Post 1.5 Netto tilleggskapital Her rapporteres tilleggskapital som beregnet i post 1.2 etter fradrag av post 1.3. T2*. Post 1.8 Særskilte opplysninger Post IRB nedskrivninger Overskudd (+) /underskudd (-) Her summeres postene og Post Nedskrivninger for engasjementer der det fastsettes forventet tapt beløp. Her føres nedskrivninger på grupper av engasjementer og på enkeltengasjementer beregnet i henhold til utlånsforskriften 2-5, jf. 2-3, for engasjementer der det er beregnet forventet tapt beløp etter kapitalkravsforskriften 15-7, jf Finanstilsynet 33

34 Rapportering av kapitaldekning Post * Nedskrivninger på grupper av engasjementer Her føres nedskrivninger på grupper av engasjementer beregnet i henhold til utlånsforskriften 2-5, jf. 2-3 annet ledd, for engasjementer der det er beregnet forventet tapt beløp etter kapitalkravsforskriften 15-7, jf Post ** Nedskrivninger på enkeltengasjementer Her føres nedskrivninger på enkeltengasjementer beregnet i henhold til utlånsforskriften 2-5, jf. 2-3 første ledd, for engasjementer der det er beregnet forventet tapt beløp etter kapitalkravsforskriften 15-7, jf Post (-) Forventet tapt beløp Her føres forventet tapt beløp beregnet i henhold til kapitalkravsforskriften 15-7, jf Post Bruttobeløp av tidsbegrenset ansvarlig lånekapital Her rapporteres verdien av tidsbegrenset ansvarlig lånekapital (post ) fratrukket eventuell beholdning av egen tidsbegrenset ansvarlig lånekapital (post ). Post Minstekrav til startkapital Her rapporteres minstekravet til startkapital slik det fremgår av forretningsbankloven 5 første ledd, sparebankloven 2 første ledd eller forsikringsvirksomhetsloven 3-5 første ledd, jf. Finanstilsynets rundskriv 41/ Verdipapirhandelloven 9-13 første og andre ledd og verdipapirforskriften 9-47 første og andre ledd, Lov om verdipapirfond 2-3 første og andre ledd og kapitalforskriften (FOR nr. 428) 3 første ledd. 6.2 Oppsummering av kapitalkravet Denne delen av skjemaet inneholder en oppsummering av kapitalkravet, samt at poster for fradrag i kapitalkravet føres her. Post 2. Kapitalkrav Post 2. kapitalkrav er summen av postene 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 og 2.8 (fradrag). Verdipapirforetak som ikke er omfattet av kapitalkravsforskriften 41-2 skal her sette inn: Max [1.8.3, ]. Verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond som er omfattet av kapitalkravsforskriften 41-2 skal her sette inn: Max [1.8.3, , 2.5]. På grunn av de ulike beregningsmåtene for kapitalkrav fylles denne posten ikke ut automatisk. Institusjonen må selv sørge for utfylling av denne posten. 34 Finanstilsynet

35 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene En del land har innført bestemmelse at forventet tap kan trekkes fra i kapitalkravet etter justering for gulvene under IRB-metoden. Norge har ikke innført denne bestemmelsen. Kapitalkravet skal ikke komme under gulvet i perioden som gulvene gjelder ( ). Se post 2.6. Post 2a. Hvorav verdipapirforetak etter kapitalkravforskriften 41-2 Denne posten skal anvendes av kun konsoliderte enheter, men kun dersom en andel av den konsoliderte enhetens totale kapitalkrav (oppgitt i post 2) stammer fra foretak som er underlagt kapitalkravsforskriften 41-2, og kun dersom denne andelen utgjøres av kapitalkrav i henhold til nevnte bestemmelse. Post 2.1 Samlet kapitalkrav for kreditt-, motparts- og forringelsesrisiko Her summeres postene og Post Standardmetoden (SA) CR SA skjema - kapitalkrav for samlet engasjementsbeløp, summen av postene a eller b og For institusjoner som benytter standardmetoden er kapitalkravet summen av a og For institusjoner som benytter IRB-metode med innføringsplan og for engasjementer som unntas IRB etter kapitalkravforskriften, henholdsvis 3-3 og 3-4, er kapitalkravet b i tillegg til kravet i For IRB-institusjoner viser posten til skjemaet SA Konsolidert. SA Konsolidert -skjemaet skal benyttes ved konsolidert rapportering der et konsern konsoliderer inn både IRB- og standardmetodeselskaper. Datterselskaper som er underlagt standardmetode (og da bruker standardmetodekategorier), skal rapportere kredittrisiko aggregert over alle kategorier. Unntaksengasjementer innenfor en IRB-institusjon som konsolideres skal fremdeles rapporteres inn i arkene som heter "Unntak". Post a SA uten verdipapiriserte engasjementer CR SA skjema For institusjoner som benytter standardmetoden. Kapitalkrav for samlet engasjementsbeløp, dvs. summert over alle engasjementskategorier etter kapitalkravforskriften kapittel 5 og 6. Verdipapirisering skal ikke inngå. Post a.01 Stater og sentralbanker Kapitalkrav som rapportert i kolonne 22 rad 1 (totalbeløp) fra CR SA-arket for stater og sentralbanker. Finanstilsynet 35

36 Rapportering av kapitaldekning Post a.02 Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) Kapitalkrav som rapportert i kolonne 22 rad 1 (totalbeløp) fra CR SA-arket for lokale og regionale myndigheter. Post a.03 Offentlig eide foretak Kapitalkrav som rapportert i kolonne 22 rad 1 (totalbeløp) fra CR SA-arket for offentlig eide foretak. Post a.04 Multilaterale utviklingsbanker Kapitalkrav som rapportert i kolonne 22 rad 1 (totalbeløp) fra CR SA-arket for multilaterale utviklingsbanker Post a.05 Internasjonale organisasjoner Kapitalkrav som rapportert i kolonne 22 rad 1 (totalbeløp) fra CR SA-arket for internasjonale organisasjoner. Post a.06 Institusjoner Kapitalkrav som rapportert i kolonne 22 rad 1 (totalbeløp) fra CR SA-arket for institusjoner. Post a.07 Foretak Kapitalkrav som rapportert i kolonne 22 rad 1 (totalbeløp) fra CR SA-arket for foretak. Engasjementer med foretak hvor det foreligger en kortsiktig rating (etter kapitalkravsforskriften 5-7 tredje ledd) skal også inngå i dette arket. Post a.08 Massemarkedsengasjementer Kapitalkrav som rapportert i kolonne 22 rad 1 (totalbeløp) fra CR SA-arket for massemarked unntatt engasjementer med pantsikkerhet i eiendom (rapporteres i post a.09). Post a.09 Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom Kapitalkrav som rapportert i kolonne 22 rad 1 (totalbeløp) fra CR SA-arket for engasjementer med pantsikkerhet i eiendom Post a.10 Forfalte engasjementer Kapitalkrav som rapportert i kolonne 22 rad 1 (totalbeløp) fra CR SA-arket for forfalte engasjementer. 36 Finanstilsynet

37 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Post a.11 Høyrisiko-engasjementer Kapitalkrav som rapportert i kolonne 22 rad 1 (totalbeløp) fra CR SA-arket for høyrisikoengasjementer. Post a.12 Obligasjoner med fortrinnsrett Kapitalkrav som rapportert i kolonne 22 rad 1 (totalbeløp) fra CR SA-arket for obligasjoner med fortrinnsrett Post a.13 Andeler i verdipapirfond Kapitalkrav som rapportert i kolonne 22 rad 1 (totalbeløp) fra CR SA-arket for andeler i verdipapirfond Post a.14 Øvrige engasjementer Kapitalkrav som rapportert i kolonne 22 rad 1 (totalbeløp) fra CR SA-arket for standardmetoden engasjementer som ikke inngår i de øvrige standardmetode-klasser. Post b IRB uten verdipapiriserte engasjementer CR SA skjema for institusjoner som benytter IRB-metode med innføringsplan og for engasjementer som unntas IRB etter kapitalkravforskriften, henholdsvis 3-3 og 3-4. IRB-engasjementer som i medhold av kapitalkravforskriften 3-3 og 3-4 beregnes etter standardmetoden skal kategoriseres etter IRB-reglene, jf. forskriften 9-1. Verdipapiriserte engasjementer tas ikke med. Post b.01 Stater Kapitalkrav som rapportert i kolonne 22 rad 1 (totalbeløp) fra CR SA-arket for IRB-kategori stater. Post b.02 Institusjoner Kapitalkrav som rapportert i kolonne 22 rad 1 (totalbeløp) fra CR SA-arket for IRB-kategori institusjoner. Post b.03 Foretak Summen av postene b og b Post b Spesialiserte foretak Kapitalkrav som rapportert i kolonne 22 rad 1 (totalbeløp) fra CR SA-arket for IRB-kategori spesialiserte foretak Finanstilsynet 37

38 Rapportering av kapitaldekning Post b Foretak uten spesialiserte Kapitalkrav som rapportert i kolonne 22 rad 1 (totalbeløp) fra CR SA-arket for IRB-kategori foretak (uten spesialiserte foretak) Post b.04 Massemarked Her summeres postene b.04.01, b.04.02, b og b Post b Massemarked - SMB Kapitalkrav som rapportert i kolonne 22 rad 1 (totalbeløp) fra CR SA-arket for IRB-kategori massemarked for små og mellomstore bedrifter. Post b Eiendomsengasjementer fysiske personer Kapitalkrav som rapportert i kolonne 22 rad 1 (totalbeløp) fra CR SA-arket for IRB-kategori massemarked for eiendomsengasjementer med fysiske personer. Post b Kvalifisert rullerende engasjementer fysiske personer Kapitalkrav som rapportert i kolonne 22 rad 1 (totalbeløp) fra CR SA-arket for IRB-kategori massemarked for eiendomsengasjementer med fysiske personer. Post b Øvrige massemarked fysiske personer Kapitalkrav som rapportert i kolonne 22 rad 1 (totalbeløp) fra CR SA-arket for øvrige massemarkedsengasjementer som ikke inngår i post b til b Post b.05 Egenkapitalposisjoner Kapitalkrav som rapportert i kolonne 22 rad 1 (totalbeløp) fra CR SA-arket for IRB-kategori egenkapitalposisjoner. Post b.06 Øvrige eiendeler uten kredittrisiko Ikke link til andre skjema. Kapitalkravforskriften 15-4 jf. 9-1 første ledd bokstav f. Post Verdipapirisering SA Kapitalkrav for verdipapiriserte engasjementer etter standardmetoden. Tilsvarer beløpet i kolonne 33, rad 1 (totalbeløpet) i skjemaet CR SEC SA. Post Interne målemetoder (IRB) Her summeres postene , , , og Finanstilsynet

39 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Post IRB-metode uten egne LGD- og KF-verdier Her summeres postene , og Beløp som rapporteres i post skal følge IRB kategoriinndeling. Post Stater Kapitalkrav som rapportert i kolonne 24 rad 1 (totalbeløp) fra CR IRB-arket for stater uten egne LGD- /KF-verdier (FIRB). Post Institusjoner Kapitalkrav som rapportert i kolonne 24 rad 1 (totalbeløp) fra CR IRB-arket for institusjoner uten egne LGD-/KF-verdier. Post Foretak Her summeres postene og Post Spesialiserte foretak Kapitalkrav som rapportert i kolonne 24 rad 1 (totalbeløp) fra CR IRB-arket for spesialiserte foretak uten egne LGD-/KF-verdier. Post Foretak ekskl. spesialiserte foretak Kapitalkrav som rapportert i kolonne 24 rad 1 (totalbeløp) fra CR IRB-arket for foretak utenom spesialiserte foretak, uten egne LGD-/KF-verdier. Post IRB-metode med egne LGD- og/eller KF-verdier Her summeres postene , , og Post Stater Kapitalkrav som rapportert i kolonne 24 rad 1 (totalbeløp) fra CR IRB-arket for stater med egne LGD- /KF-verdier (AIRB). Post Institusjoner Kapitalkrav som rapportert i kolonne 24 rad 1 (totalbeløp) fra CR IRB-arket for institusjoner med egne LGD-/KF-verdier. Post Foretak Her summeres postene og Finanstilsynet 39

40 Rapportering av kapitaldekning Post Spesialiserte foretak Kapitalkrav som rapportert i kolonne 24 rad 1 (totalbeløp) fra CR IRB-arket for spesialiserte foretak med egne LGD-/KF-verdier. Post Foretak ekskl. spesialiserte foretak Kapitalkrav som rapportert i kolonne 24 rad 1 (totalbeløp) fra CR IRB-arket for foretak utenom spesialiserte foretak, uten egne LGD-/KF-verdier. Post Massemarked Her summeres posten , , , Institusjoner skal beregne egne verdier for PD, LGD og KF for alle massemarkedsengasjementer under både FIRB og AIRB. Post Massemarked SMB Kapitalkrav som rapportert i kolonne 24 rad 1 (totalbeløp) fra CR IRB-arket for massemarkedsengasjementer mot små og mellomstore bedrifter. Post Eiendomsengasjementer fysiske personer Kapitalkrav som rapportert i kolonne 24 rad 1 (totalbeløp) fra CR IRB-arket for massemarkedsengasjementer (eiendomsengasjementer med fysiske personer). Post Kvalifisert rullerende engasjementer fysiske personer Kapitalkrav som rapportert i kolonne 24 rad 1 (totalbeløp) fra CR IRB-arket for massemarkedsengasjementer (kvalifiserte rullerende engasjementer med fysiske personer). Post Øvrige massemarked fysiske personer Kapitalkrav som rapportert i kolonne 24 rad 1 (totalbeløp) fra CR IRB-arket for massemarkedsengasjementer som ikke inngår i postene til Post Egenkapitalposisjoner Kapitalkrav rapportert i kolonne 13, rad 1 (totalbeløp) fra CR EQU IRB-arket for egenkapitalposisjoner etter IRB. Post Verdipapirisering IRB Kapitalkrav rapportert i kolonne 39, rad 1 (totalbeløp) fra CR SEC IRB-arket for verdipapiriserte posisjoner etter IRB. 40 Finanstilsynet

41 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Post Øvrige eiendeler uten kredittrisiko Ikke link til andre skjema. Kapitalkravforskriften 15-4 jf. 9-1 første ledd bokstav f. Post 2.2 Oppgjørsrisiko Summen av kapitalkrav rapportert i post og Post 2.3 Samlet krav for posisjons-, valuta-, og varerisiko Her summeres postene og Post Uoppgjorte transaksjoner utenfor handelsporteføljen Kapitalkrav rapportert i kolonne 3, rad 1 (totalbeløp) fra CR SETT-arket. Post Uoppgjorte transaksjoner i handelsporteføljen Kapitalkrav rapportert i kolonne 3, rad 2 (totalbeløp) fra CR SETT-arket. Post Posisjons-, valuta-, og varerisiko etter standardmetode (SA) Her summeres postene , , og Post Gjeld Kapitalkrav rapportert i kolonne 9, rad 1 (totalbeløp) fra MKR SA TDI-arket Post Egenkapital Kapitalkrav rapportert i kolonne 7, rad 1 (totalbeløp) fra MKR SA EQU-arket Post Valuta Kapitalkrav rapportert i kolonne 10, rad 1 (totalbeløp) fra MKR SA FX-arket Post Varer Kapitalkrav rapportert i kolonne 6, rad 1 (totalbeløp) fra MKR SA COM-arket Post Posisjons-, valuta-, og varerisiko etter VaR-metode (VaR) Kapitalkrav rapportert i kolonne 5, rad 1 (totalbeløp) fra MKR VaR-arket Post 2.4 Samlet kapitalkrav for operasjonell risiko (OPR) Her summeres postene 2.4.1, og For verdipapirforetak etter kapitalkravforskriften 41-2 skal det ikke rapporteres beløp her. Finanstilsynet 41

42 Rapportering av kapitaldekning Post Basismetode Kapitalkrav etter basismetoden for operasjonell risiko. Tilsvarer beløpet rapportert i kolonne 7 rad 1 i OPR-arket. Post Sjablongmetode Kapitalkrav etter sjablongmetoden for operasjonell risiko. Tilsvarer beløpet rapportert i kolonne 7 rad 2 i OPR-arket. Post AMA-metode Kapitalkrav etter AMA for operasjonell risiko. Tilsvarer beløpet rapportert i kolonne 7 rad 12 i OPRarket. Post 2.5 Kapitalkrav relatert til faste kostnader Denne posten skal anvendes av kun verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond som er omfattet av kapitalkravsforskriften Post 2.6 Overgangsordninger Samme beløp som under Post Differansen i kapitalkravet som følge av overgangsordning i Ikke link til andre skjema. Her rapporteres differansen mellom det rene Basel II kapitalkravet og kapitalkravet for IRB-gulvene etter kapitalkravforskriften 49-2 syvende ledd. Beløpet beregnes som differansen mellom kapitalkravet i overgangsordningen (rapport 805) og kapitalkravet i post 2 før tillegget i 2.6.1, dvs. summen av kreditt-, oppgjørs-, markeds- og operasjonell risiko, minus fradraget i 2.8. Posten skal være større eller lik 0. Den beregnede differansen for å nå gulvet legges til under denne posten. Dette bringer kapitalkravet etter Basel II opp til 90 % (i 2008) av kapitalkravet etter gammelt regelverk. Kapitalkravet for 2008 og 2009 skal være minst hhv. 90 % og 80 % av Basel I-kravet. Beløpet rapportert i post 2 skal ikke ligge under gulvene. Eksempel: Kapitalkrav etter gammelt regelverk = Gulvet i 2008 = 0,90*( ) = Under Basel II har banken et kapitalkrav for kredittrisiko på , markedsrisiko på og operasjonell risiko på Fradrag i kapitalkravet er Kapitalkravet (post 2) etter Basel II før tillegget i blir da = For å komme opp til gulvet legger man da til ( ) = i post 2.6.1, slik at kapitalkravet (post 2) blir lik gulvet ( ). 42 Finanstilsynet

43 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Post Øvrige kapitalkrav Rapportering av krav om supplerende kapital beregnet etter 11 i forskrift av 22. desember 2006 nr om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer (forskrift om store engasjementer) for engasjementer som er plassert i institusjonens handelsportefølje og som overskrider de øvre grensene angitt i 5 i forskrift om store engasjementer. Post 2.7 Kapital krav for forsikring før fradrag Samlet kapitalkrav fra rapport 700 før fradrag i beregningsgrunnlaget/kapitalkravet. Gjelder kun ved konsolidert kapitaldekningsoppgave for blandede konsern. I andre tilfeller skal posten være null. Post 2.8 (-) Fradrag i kapitalkravet Her summeres postene og Det presiseres at det er kapitalkravet som skal rapporteres under post 2.8, det vil si 8 % av beregningsgrunnlaget. Post 2.8.1(-) Fradrag som gjelder både standardmetode og IRB-metode for kredittrisiko Her summeres postene , og Omfatter også fradrag for kredittrisiko ved konsolidering av forsikringsselskaper. Post (-) Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner og verdipapirforetak Summen av postene 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, og Beløpet multipliseres med 8 % for å få kapitalkravsstørrelse. Post (-) Eiendeler der det er avsatt kapitaldekningsreserve Konsolideringsforskriften 8. Posten skal tilsvare 8 % av beløpet rapportert i post Post (-) Urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler Minstekravsforskriften for forsikring mv. 6b bokstav c. Gjelder kun ved konsolidert kapitaldekningsoppgave. I andre tilfeller skal posten være null. Post (-) Fradrag som gjelder bare standardmetode for kredittrisiko Her summeres postene , og Omfatter også fradrag for kredittrisiko ved konsolidering av forsikringsselskaper. Finanstilsynet 43

44 Rapportering av kapitaldekning Post (-) Nedskrivninger på grupper av utlån og avsetning for garantiforpliktelser Kapitalkravsforskriften 8-1 annet ledd. Beløpet må multipliseres med 8 % for å oppnå kapitalkravsstørrelse. Fradrag for nedskrivninger på grupper av utlån omfatter ikke forsikringsselskaper ved konsolidering av disse. Individuelle nedskrivninger inngår ikke i denne posten, men føres i skjema for kredittrisiko i kategorien for engasjementet(-ene) som skal nedskrives, i kolonnen verdiendringer og nedskrivninger/avsetninger. Post (-) Urealiserte gevinster/tap etter IFRS eller regnskapsstandarder tilpasset IFRS Kapitalkravsforskriften 8-1 tredje ledd. Ved urealisert tap legges beløpet, i de tilfeller der tapet ikke skal tas i ansvarlig kapital, til i kapitalkravet, altså positivt beløp. Ved urealisert gevinst trekkes den andelen av urealiserte gevinster som ikke kan medregnes fra i kapitalkravet, altså negativt beløp. Beløpet må multipliseres med risikovekt, og med 8 % for å oppnå kapitalkravsstørrelse. Eksempel 1: Ved urealisert gevinst på aksjer/andeler/grunnfondsbevis (post ) skal 45 % av gevinsten medregnes i ansvarlig kapital under post (i tilleggskapitalen). Balanseposten føres til virkelig verdi, og det er således beregnet kapitalkrav for hele gevinsten under post % av den urealiserte gevinsten må derfor tas til fradrag i kapitalkravet. Beløpet beregnes slik: Urealisert gevinst på aksjer/andeler/grunnfondsbevis * 55 % * risikovekt * 8 % Eksempel 2: Ved urealisert tap på aksjer/andeler/grunnfondsbevis (post ) tas hele tapet i ansvarlig kapital (kjernekapitalen). Balanseposten føres til virkelig verdi, og det er således ikke beregnet kapitalkrav på noe av tapet. Det føres derfor ikke noe beløp under denne posten. Eksempel 3: Ved urealisert tap på sertifikater/obligasjoner (post ) skal ikke tapet tas i ansvarlig kapital (kjernekapitalen). Balanseposten føres til virkelig verdi, og det er således ikke beregnet kapitalkrav på det urealiserte tapet. Det urealiserte tapet må derfor legges til i kapitalkravet under denne posten. Beløpet beregnes slik: Urealisert tap på sertifikater/obligasjoner * risikovekt * 8 % Post (-) Bruk av egenkapitalmetoden i selskapsregnskap Kapitalkravsforskriften 8-1 første ledd. Beløpet må multipliseres med 8 % for å oppnå kapitalkravsstørrelse. 44 Finanstilsynet

45 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene 6.3 Tilleggsinformasjon Post 3 Tilleggsinformasjon Post 3.1 Overskudd (+)/underskudd (-) av ansvarlig kapital før overgangsordninger Beregnes ut fra følgende poster: post 1- (post 2 - post 2.6). 3.1.a Kapitaldekning (%) før overgangsordninger Beregnes ut fra følgende poster: (post 1 / (post 2 post 2.6))*8 % Post 3.2 Overskudd (+)/underskudd (-) av ansvarlig kapital Beregnes ut fra følgende poster: post 1- post 2. Post 3.2.a Kapitaldekning (%) Beregnes ut fra følgende poster: (post 1/ post 2)*8 % Post 3.2.b Kjernekapitaldekning (%) Beregnes ut fra følgende poster: (post 1.4 / post 2)*8 % Post 3.3 Overskudd (+)/underskudd (-) av ansvarlig kapital etter tilsynsmessig oppfølging Ikke link til andre skjema. = Ansvarlig kapital - Regulatorisk minstekrav Post 3.3 og 3.3a fylles ut av institusjoner som er pålagt av Finanstilsynet å ha en høyere ansvarlig kapital enn det lovbestemte minstekravet (finansieringsvirksomhetsloven 2-9b fjerde ledd), og det er denne kapitalen som skal legges til grunn som Regulatorisk minstekrav. Post 3.3.a Kapitaldekning (%) etter tilsynsmessig oppfølging Begge beløpene er de som benyttes i vurderingene av overskudd (+) / underskudd (-) i 3.3. = (Ansvarlig kapital / Regulatorisk minstekrav) * 100 prosent Post 3.4 Vurdering av samlet kapitalbehov - overskudd (+)/underskudd (-) Differanse mellom postene og Finanstilsynet 45

46 Rapportering av kapitaldekning Selskaper som inngår i et konsernforhold, der morselskapet er omfattet av konsolideringsplikten etter forskrift om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis, trenger ikke å rapportere på postene og Post Samlet kapital Som en hovedregel settes dette feltet lik netto ansvarlig kapital (post 1). Banken kan anvende internt kapitalbegrep dersom ønskelig. Post a hvorav ansvarlig kapital Posten er del av post Fylles ut dersom avvik. Post Samlet kapitalbehov = Vurdert kapitalbehov fra sist gjennomførte ICAAP. Dvs. det kapitalbehovet som er vedtatt av styret og behandlet av intern revisjonen. Post 3.4.2a hvorav ansvarlig kapital Posten er del av post Fylles ut dersom avvik. 7. Konsoliderte selskaper Skjemaet samler informasjon om institusjoner som omfattes av konsolideringsplikten etter forskrift om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis, og veiledningen må leses i sammenheng med arket merket Group Solvency Details i Excel. Institusjonene må her oppgi kapitalkrav og samlet ansvarlig kapital for hvert selskap som omfattes av konsolideringen, samt eierandel i prosent og kapitaldekning i prosent, og skal bare fylles ut i forbindelse med oppgaven på konsolidert basis. I tabell 3 er det gitt en beskrivelse innholdet i kolonnene i skjemaet. For enkelte selskaper som skal konsolideres inn, og hvor det ikke er beregnet kapitalkrav, kan enkelte opplysninger i skjemaet utelates. Organisasjonsnummer, navn og eierandel i prosent skal alltid fylles ut. Etter finansieringsvirksomhetsloven 2a-9 første ledd skal en finansinstitusjon ved anvendelse av regler om kapitaldekningskrav og andre soliditets- og sikkerhetskrav, foreta konsolidering når den har en kapitalinteresse i et annet foretak eller er underlagt felles ledelse med et annet foretak. Tilsvarende gjelder for verdipapirforetak etter verdipapirhandelloven Finanstilsynet

47 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Kapitalinteresse er definert i finansieringsvirksomhetsloven 2a-2 bokstav h som rettigheter til kapital i andre foretak, uansett om de er knyttet til verdipapirer eller ikke, som ved å skape en varig tilknytning til disse foretakene skal bidra til foretakets virksomhet, samt en direkte eller indirekte eierandel på 20 prosent eller mer av stemmerettene eller kapitalen i et foretak. Felles ledelse er definert i finansieringsvirksomhetsloven 2a-2 bokstav i som der to eller flere foretak ved avtale eller vedtektsbestemmelser er underlagt felles ledelse eller der de samme personene utgjør flertallet i foretakenes styrende eller kontrollerende organer, og disse personene har fungert i regnskapsåret og inntil det tidspunktet årsregnskapet ble utarbeidet. Det er viktig å være oppmerksom på at med foretak i lovbestemmelsene menes alle typer foretak. Konsolideringsplikt foreligger for eksempel dersom en bank eier mer enn 20 prosent av aksjene i hvilket som helst annet foretak. De nærmere reglene om hvordan konsolideringen skal gjennomføres, fremgår av finansieringsvirksomhetsloven 2a-9 og forskrift av 31. januar 2007 om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis (konsolideringsforskriften). Det er konsernregnskap som skal legges til grunn ved konsolideringen. Foretak som i seg selv ikke er underlagt kapitalkrav, skal følge samme soliditetsregler som institusjonen foretaket konsolideres med, jf. konsolideringsforskriften 4, 8. ledd. Tabell 3. Beskrivelse av kolonner i skjema for konsoliderte selskaper (Group Solvency Details) Kolonne Post Forskriftshenvisninger og merknader nr. 0 Organisasjonsnummer Organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene 1 Navn Navn på selskapet 8 Kapitalkrav Se kapital-skjemaet (CA) post 2 og konsolideringsforskriften 4 åttende ledd 9 Samlet ansvarlig kapital Se kapital-skjemaet (CA) post 1 og konsolideringsforskriften 4 åttende ledd 11 Overskudd (+) / Underskudd (-) av Se kapital-skjemaet (CA) post 3.2 ansvarlig kapital 12 Overskudd (+) / Underskudd (-) av Se kapital-skjemaet (CA) post 3.3 ansvarlig kapital etter tilsynsmessig oppfølging 13 Eierandel i prosent Eierandel i selskapet som inngår i konsolideringen 14 Kapitaldekning i prosent =(kolonne 9 / kolonne 8)*8% Finanstilsynet 47

48 Rapportering av kapitaldekning 8. Motpartsrisiko Det skal rapporteres motpartsrisiko for derivater i både bank- og handelsporteføljen i skjemaene for kredittrisiko- og motpartsrisiko. Engasjementsbeløpet som følger av motpartsrisiko skal spesifiseres i hhv. kolonne 2 i skjemaene for standardmetoden og i kolonne 3 i skjemaene for IRB. Det er fire metoder for beregning av motpartsrisiko: markedsverdimetoden, opprinnelig engasjementmetoden, standardisert metode og IMM (bruk av egne modeller). Bruk av IMM kreves tillatelse fra Finanstilsynet. Det skal benyttes samme metode for beregning av motpartsrisiko for alle derivater, jf. kapitalkravsforskriften 20-2, 2. ledd. 8.1 Markedsverdimetoden Etter markedsverdimetoden skal engasjementsbeløpet settes til summen av estimerte reinvesteringskostnader og potensiell fremtidig eksponering over gjenstående løpetid, jf. kapitalkravsforskriften kapittel 21. Effekten av motregning, jf. kapitalkravsforskriften 21-2 og kapittel 25, kan hensyntas ved fastsettelse av engasjementsbeløpet for motpartsrisiko. Derivater som kan motregnes i Norge vil i utgangspunktet være begrenset til de typer som omfattes av verdipapirhandelloven Effekten av motregning skal hensyntas i skjemaene for kreditt- og motpartsrisiko ved at engasjementsbeløpet reduseres i kolonne 1. Kravene i kapitalkravsforskriften 25-2 må være oppfylt for at motregningsavtaler kan hensyntas. Dette betyr at følgende må være oppfylt: 1) Institusjonen må ha inngått en bilateral motregningsavtale som gir rett til motregning av alle forpliktelsene som omfattes av avtalen ved mislighold. 2) Motregningsavtalen skal være gyldig etablert. 3) Institusjonen skal ta hensyn til motregning ved måling og styring av motpartsrisiko for hver motpart ved fastsettelse av risikorammer. Det vises for øvrig til Merknader til kapittel 6. Motregning (side ) i høringsnotatet av 28. april 2006 om kapitalkravsforskriften. Det er bare kontrakter med en positiv reinvesteringskostnad som skal hensyntas ved beregning av reinvesteringskostnad. Den potensielle fremtidige eksponeringen beregnes ved å multiplisere kontraktens nominelle verdi med en multiplikator som er avhengig av den resterende løpetiden. Beløpene for reinvesteringskostnaden og for potensiell fremtidig eksponering summeres. Summen (kredittekvivalenter) vektes etter den risikovekt som gjelder for vedkommende motpart iht. kapitalkravsforskriften. 48 Finanstilsynet

49 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Reinvesteringskostnad Den rapporterende institusjon beregner reinvesteringskostnaden ved å finne markedsprisen til institusjonens kontrakter på rapporteringstidspunktet («mark-to-market»). Det er bare kontrakter med en positiv reinvesteringskostnad som skal rapporteres. Nominell utestående hovedstol Ved å legge til grunn kontraktskursen (innløsningspris for valutaopsjoner) vil valutarelaterte kontrakter ha to hovedstoler i ulike valutaer. For valutarelaterte kontrakter skal det nominelle beløp tilsvare underliggende hovedstol den rapporterende institusjon skal motta. Hvis hovedstolen i en renterelatert kontrakt, eller hovedstolen den rapporterende institusjon skal motta i en valutarelatert kontrakt, er denominert i en annen valuta enn NOK, skal kontrakten omregnes til nominell verdi i NOK ved bruk av spotkurs på rapporteringsdagen. For en amortiserende bytteavtale skal det nominelle beløpet være resterende utestående beløp på rapporteringsdagen. For en bytteavtale som er basert på en fluktuerende hovedstol skal det nominelle beløp tilsvare den høyest mulige hovedstol kontrakten kan innta i dens resterende løpetid. For en amortiserende rentebytteavtale hvor kontantstrømmene ikke er like store og hvor hovedstolen kan være forskjellig på de to sidene av bytteavtalen, skal det høyeste beløpet rapporteres. Gjenstående løpetid Den resterende løpetiden for en bytteavtale vil være tiden fra rapporteringstidspunktet til det tidspunkt siste oppgjør finner sted. FRAer og lignende instrumenter vil ha en resterende løpetid lik tiden fra rapporteringstidspunktet til oppgjørstidspunktet. For f.eks. en FRA med tre måneder til avtalt rente begynner å løpe (sett fra rapporteringstidspunktet) og hvor avtaleperioden for renten er på ett år, vil resterende løpetid være 3 måneder dersom oppgjøret foretas i forkant av perioden den avtalte renten relaterer seg til, og resterende løpetid vil være 15 måneder dersom oppgjøret foretas i slutten av perioden den avtalte renten relaterer seg til. For renteopsjoner skal den resterende løpetiden være lik tiden fra rapporteringstidspunktet til det tidspunkt siste oppgjør finner sted. For bytteavtaler med mellomliggende perioder for fastsettelsen av betingelsene (flytende rente) skal den resterende løpetiden være tiden til siste oppgjørstidspunkt, og ikke tiden til den neste mellomliggende fastsettelsen av betingelsene. For rente basis bytteavtaler i en og samme valuta, se avsnittet om potensiell fremtidig eksponering. Finanstilsynet 49

50 Rapportering av kapitaldekning Potensiell fremtidig eksponering De nominelle beløpet til alle kontrakter skal multipliseres med følgende faktorer for å komme frem til potensiell fremtidig eksponering (jf. kapitalkravsforkriften ledd): Kontraktstype Ett år eller mindre Gjenstående løpetid Mer enn ett år og opp til fem år Mer enn fem år Renterelaterte 0,00 0,005 0,015 Valuta- og gullrelaterte 0,01 0,05 0,075 Egenkapitalrelaterte 0,06 0,08 0,10 Edelmetallrelaterte 0,07 0,07 0,08 Andre varerelaterte 0,1 0,12 0,15 Kontrakter som ikke omfattes av en av de fem kategoriene i tabellen skal behandles i kategorien andre varerelaterte kontrakter. For kontrakter med flere utvekslinger av hovedstolen skal prosentsatsene multipliseres med antallet resterende innbetalinger i henhold til kontrakten. For kontrakter som er sammensatt med henblikk på oppgjør av utestående risiko ved visse fastsatte betalingsdatoer, og der vilkårene justeres slik at kontraktens markedsverdi er lik null på nevnte fastsatte datoer, skal den gjenværende løpetid være lik tidsrommet fram til neste justeringsdato. For renterelaterte kontrakter som oppfyller disse kriterier og som har en gjenværende løpetid på mer enn ett år, skal prosentsatsen ikke være lavere enn 0,5 prosent. Rentebytteavtaler i en og samme valuta hvor begge sider av bytteavtalen er basert på flytende rente (rente basis bytteavtaler) skal, uavhengig av løpetid, rapporteres på samme måte som rentekontrakter med resterende løpetid på mindre enn ett år. Dersom reinvesteringskostnaden til en kontrakt påvirkes av endringer i forskjellige kategorier, må kontrakten allokeres til kategorien med den høyeste prosentsatsen. 8.2 Opprinnelig engasjementmetoden Opprinnelig engasjementmetoden skal bare benyttes av institusjoner som etter kapitalkravsforskriften 31-5 har fritak fra krav om beregning av kapitalkrav for markedsrisiko, jf. kapitalkravsforskriften 20-2, 4. ledd. Metoden kan ikke benyttes for annet enn rente-, valutaog gullrelaterte kontrakter, jf. tabellen i kapitalkravsforskriften 22-1, 1. ledd. 50 Finanstilsynet

51 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene 8.3 Standardisert metode Standardisert metode er regulert i kapitalkravforskriften kapittel 23. Den standardiserte metoden er i hovedsak gjort gjeldende for institusjoner som ikke oppfyller kravene til IMM-metoden for beregning av engasjementsbeløp, men som allikevel ønsker å benytte en metode som bedre gjenspeiler institusjonens faktiske risiko enn markedsverdimetoden. Effekter av motregning kan hensyntas ved fastsettelse av engasjementsbeløp, jf. kapitalkravsforskriften 25-1, 1. ledd. Kravene i 25-2 må tilfredsstilles for at motregning kan hensyntas. Institusjoner bes kontakte Finanstilsynet dersom de ønsker å rapportere etter denne metoden. 8.4 IMM-metode Det vil bli utarbeidet egne rapporteringsskjema for institusjoner som får tillatelse til å rapportere etter IMM-metode, jf. kapitalkravsforskriften Kredittrisiko - standardmetoden Skjemaet beregner kapitalkravet for kreditt- og motpartsrisiko i standardmetoden, og veiledningen leses i sammenheng med skjemaet merket CR SA, jf. tabell 2. I tabell 4 og 5 er det gitt en nærmere beskrivelse av innholdet i kolonnene og radene i skjemaet. Institusjoner som benytter IRB-metode skal benytte skjemaet for standardmetoden for beregning av kapitalkravet for engasjementer som er unntatt IRB eller under innføring. Rapportering for disse engasjementstypene vil følge inndelingen etter IRB-kategoriene, jf. kapittel 10 i veiledningen. 9.1 Standardmetoden - kategorier Skjemaet skal fylles ut for engasjementene i hver av kategoriene nevnt i kapitalkravsforskriftens kapittel 5, samt at skjemaet også omfatter poster utenom balansen og motpartsrisiko. Et unntak er engasjementer med pant i bolig- og næringseiendom, som rapporteres i samme ark. I de få tilfellene veiledningen avviker fra kapitalkravsforskriften vedrørende engasjementskategoriene i standardmetoden, skal veiledningen følges ved utfylling av kapitaldekningsskjemaet. Skjemaet for kredittrisiko i standardmetoden skal fylles ut for følgende kategorier: Stater og sentralbanker Lokale og regionale myndigheter Offentlig eide foretak Finanstilsynet 51

52 Rapportering av kapitaldekning Multilaterale utviklingsbanker Internasjonale organisasjoner Institusjoner Foretak Massemarked Engasjementer med pantsikkerhet i eiendom (bolig- og næringseiendom) Forfalte engasjementer Høyrisiko-engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjementer Engasjementer med stater og sentralbanker Kategorien omfatter engasjementer med både den norske stat og utenlandske stater og med Norges Bank og utenlandske sentralbanker. Med stat forstås stats- og trygdeforvaltningen, statlige forvaltningsbedrifter og statlige låneinstitutter som ikke er organisert som statlig eide foretak. Finanstilsynet har tillatt at ratinger fra Standard & Poor s Rating Services, Moody s Investors Service, Fitch Rating og DBRS benyttes til å fastsette risikovekter for engasjementer med stater og sentralbanker. Det er videre fastsatt hvilke ratingkategorier for hver av ratingbyråene som skal tilsvare de enkelte risikoklassene i kapitalkravsforskriften, jf. Finanstilsynets rundskriv 6/2007 og 29/2007. Risikovekten for engasjementer med stater og sentralbanker kan også fastsettes ut ifra OECDs landrisikoklassifisering, basert på klasseinndelingen for MEIP (Minimum Export Insurance Premiums). OECDs landrisikoklassifisering finnes via OECDs webside ved å søke på Country Risk Classifications of the Participants to the Arrangement on Officially Supported Export Credits og via websiden til Garanti-instituttet for eksportkreditt ved å velge: Om GIEK/OECD/Gjeldende landklassifisering i OECD Engasjementer med lokale og regionale myndigheter Kategorien omfatter engasjementer med norske kommuner/fylkeskommuner og kommunale forvaltningsbedrifter og med utenlandsk offentlig sektor utenom stater og sentralbanker, som ikke er organisert som kommunalt eide foretak. Med utenlandsk offentlig sektor utenom stater og sentralbanker menes også utenlandske delstater/ kommuner. 52 Finanstilsynet

53 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Det skal fremgå av lister som tilsynsmyndighetene i det enkelte land utarbeider og offentliggjør, hvilke lokale og regionale myndigheter som kan risikovektes tilsvarende engasjementer med staten Engasjementer med offentlig eide foretak Kategorien omfatter offentlig eide foretak hvor det offentlige har et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser, herunder foretak opprettet etter lov 15. juni 2001 om helseforetak og selskaper som omfattes av lov 29. januar 1999 om interkommunale selskaper. Ansvarlige selskaper hvor staten som deltaker har et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser og kommandittselskaper hvor staten deltar i egenskap av komplementar skal videre føres under denne kategorien. Engasjementene skal ha risikovekt tilsvarende risikovekten for den norske stat når staten er deltaker, og tilsvarende risikovekten for norsk kommune når kommunen eller fylkeskommunen er deltaker. Engasjementer med norske statsforetak tatt opp før 1. januar 2003 skal også føres her, og ha risikovekt tilsvarende den norske stat pluss 10 prosentpoeng. Engasjementer med foretak som er heleid av den norske stat eller hvor den norske stat har en eierandel over 50 prosent, men hvor det offentlige ikke har et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser, skal vektes som og føres under kategorien foretak. For engasjementer med offentlig eide foretak i andre EØS-stater kan det benyttes samme risikovekt som nasjonale tilsynsmyndigheter tillater for slike engasjementer. Før risikovekten kan anvendes, må det være innhentet en uttrykkelig bekreftelse fra vedkommende hjemlandsmyndighet hvor det fremgår at kravene for å tillate risikovekten er oppfylt Multilaterale utviklingsbanker Multilaterale utviklingsbanker som kan nullvektes, fremgår av kapitalkravsforskriften 5-4(3). I tillegg kan følgende utviklingsbanker regnes om multilaterale utviklingsbanker etter 5-4 (1 og 2): (IIC) Det interamerikanske Investeringsinstitutt (The Inter-American Investement Corporation) (BSTDB) Svartehavsregionens Handels- og Utviklingsbank (The Black Sea Trade and Development Bank) (CABEI) Den sentralamerikanske Bank for økonomisk integrasjon (The Central American Bank for Economic Integration) Europarådets Bosettingsfond Finanstilsynet 53

54 Rapportering av kapitaldekning Internasjonale organisasjoner Engasjementskategorien omfatter EU, det internasjonale valutafond (IMF) og den internasjonale betalingsbank (BIS) Institusjoner Kategorien omfatter institusjoner. En nærmere definisjon av institusjon følger av kapitalkravsforskriften 5-6 (2). Engasjement med kredittforetak i form av obligasjoner med fortrinnsrett etter kapitalkravsforskriften 5-13, skal føres under engasjementskategorien obligasjoner med fortrinnsrett. Innskudd av ansvarlig kapital i andre institusjoner føres under arket institusjon med risikovekt 100 prosent. Det vises til at bokført verdi av ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner og verdipapirforetak som er fratrukket ansvarlig kapital under postene 1.3.T1* og 1.3.T2* kommer til fradrag (med 8 prosent av beløpet) i kapitalkravet under post Metoden som er benyttet for å risikovekte engasjementer med institusjoner, er basert på risikoklassen for engasjementer med staten, men slik at risikovekten i hovedsak fastsettes ut i fra en risikoklasse som er én klasse dårligere enn for engasjementer med staten. Som følge av at metoden som tar utgangspunkt i risikoklassen for engasjementer med staten er valgt, må norske institusjoner i standardmetoden benytte denne metoden også til å fastsette risikovekter for engasjementer med alle utenlandske institusjoner Foretak Risikovekten for engasjementer med foretak skal fastsettes ut ifra rating hvis foretaket er ratet. Engasjementer med forsikringsselskaper og engasjementer med offentlige foretak hvor det offentlige ikke har et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser, skal også føres i skjemaet for foretak. Engasjement med foretak i form av innskudd av ansvarlig kapital som ikke er høyrisikoengasjement, føres i skjemaet for øvrige engasjementer med risikovekt 100 prosent. Tilordningen av ratingkategorier til risikoklasser i tabellene vedrørende vekting av foretak, følger av Finanstilsynets rundskriv 6/2007 og 29/ Massemarkedsengasjementer Massemarkedsengasjementer kan være boliglån for den delen som ikke kvalifiserer for 35 prosent risikovekt, byggelån, forbrukslån, leasing og andre engasjementer med personer som oppfyller kravene til å kunne inngå i massemarkedsporteføljen. Finanstilsynet legger til grunn at det 54 Finanstilsynet

55 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene ikke foreligger dokumentasjon for lavere kapitalbehov for lån til mindre foretak, og at institusjonene således bør være varsomme med å inkludere kasse-/drifts- og brukskreditter og andre lån til mindre foretak i massemarkedsporteføljen. Mindre foretak vil være foretak med 0-19 årsverk. Antall årsverk er en opplysning som skal følge av årsberetningen og det er tilstrekkelig at den etterfølgende kontrollen av at grensen overholdes, baseres på foretakenes årsberetninger. Begrensninger knyttet til massemarkedsengasjementer gjelder for konsernets samlede engasjement med en motpart og tilknyttede motparter. Jf. kapitalkravsforskriftens 5-8 f kan institusjonens og ev. konsernets samlede engasjement med en motpart og tilknyttede motparter ikke overstige 0,2 prosent av den samlede porteføljen av massemarkedsengasjementer. Med tilknyttede motparter menes motpart slik dette begrepet er definert i forskrift om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer Engasjementer med pantsikkerhet i eiendom (bolig- og næringseiendom) Engasjementer med pantesikkerhet i bolig som er eller vil bli bebodd av eier eller i bolig som er utleid innenfor 80 prosent av forsvarlig verdigrunnlag, skal i skjemaet føres under vekt 35 prosent. Tilsvarende gjelder for fritidseiendom som er eid av låntaker innenfor 60 prosent av forsvarlig verdigrunnlag. Kategorien omfatter også utlån til andre formål enn bolig når disse er sikret med pant i bolig som nevnt ovenfor. Ved et engasjement med pantsikkerhet i bolig utover 80 prosent av forsvarlig verdigrunnlag, kan den delen som er innenfor 80 prosent av forsvarlig verdigrunnlag føres under vekt 35 prosent. Den delen av engasjementet som er utover 80 prosent av forsvarlig verdigrunnlag kan prøves for massemarkedskategorien. Hvis denne delen av engasjementet ikke tilfredsstiller kravene til massemarked, føres den resterende delen under vekt 100 prosent. Med bolig forstås eiendom i Norge eller utlandet som med hensyn til beliggenhet, utforming og planløsning kan benyttes til boligformål. Som boligeiendom medregnes også fritidseiendom eiet av låntaker. Pensjonater, hoteller og lignende anses ikke som boligeiendommer. For bolig som er del av næringseiendom, kan verdien av boligdelen av eiendommen medregnes når denne er fastsatt særskilt. Landbrukseiendommer under konsesjonsgrensen anses som boligeiendom. Like med pantesikkerhet i bolig regnes pant i adkomstdokumenter til borettslagsleilighet og pant i aksjebrev og eventuelle leieboerobligasjoner i aksjeleilighet innenfor 80 prosent av forsvarlig verdigrunnlag. Videre kan lån med pantesikkerhet i leieboerobligasjon med tilknyttet leierett til obligasjonsleilighet medregnes innenfor 80 prosent av forsvarlig verdigrunnlag, dog oppad begrenset til leieboerobligasjonens pålydende verdi. Finanstilsynet 55

56 Rapportering av kapitaldekning Lån med pantesikkerhet i borettslags felleseiendom og lån til boligaksjeselskap med pantesikkerhet i boligselskapets felleseiendom, gis 35 prosent risikovekt for den del av eiendommen som ikke er næringseiendom, når lånet er sikret innenfor 80 prosent av forsvarlig verdigrunnlag. Bestemmelsen gjelder ikke for boliger under oppføring. Tilsvarende bestemmelser om 35 prosent vekting vil kunne legges til grunn ved lån til boligsameie med pantesikkerhet i eventuell boligeiendom som sameiet måtte besitte. Engasjementer med pantesikkerhet i utleiebygg omfattes ikke, jf. kapitalkravsforskriften 5-9 (2). Med forsvarlig verdigrunnlag forstås markedsverdi fastsatt ut i fra en forsiktig vurdering. Det forutsettes at markedsutviklingen følges nøye og at dette gjenspeiles i verdigrunnlaget. Institusjonen må kunne fremlegge dokumentasjon som viser hvordan verdigrunnlaget er fremkommet, herunder de forhold av teknisk og økonomisk art som er lagt til grunn for vurderingen. Markedsverdien av en borettslagsandel o.l. beregnes som omsetningsverdien av andelen med tillegg av andel av borettslagets/sameiets fellesgjeld. For at lån mot pant i adkomstdokument o.l. skal kunne gis 35 prosent risikovekt, må lånet sammen med leilighetens andel av fellesgjeld, ikke overstige 80 prosent av markedsverdien for leiligheten fastsatt ut i fra en forsiktig vurdering. For utlån med pantesikkerhet i bolig utover 80 prosent, også ev. del utover 100 prosent, av forsvarlig verdigrunnlag som ikke kvalifiserer for massemarkedsvekting, føres den overskytende delen under 100 prosent vekting i skjemaet for engasjementer med pantesikkerhet i eiendom. Engasjementer med pant i næringseiendom føres opp i skjemaet med risikovekt 100 prosent. Engasjement med pantesikkerhet i næringseiendom i annen EØS-stat kan gis den risikovekt som vedkommende hjemlandsmyndigheter tillater for slike engasjementer Forfalte engasjementer Et engasjement skal regnes som forfalt når en termin ikke er betalt innen 90 dager etter forfall eller en rammekreditt har vært overtrukket i mer enn 90 dager, og risikoen ikke er uvesentlig. Vurderingen av om risikoen er uvesentlig vil ikke bare avhenge av beløpsstørrelse, men også av hvor sannsynlig det er at låntaker kan gjøre opp for seg raskt. For institusjoner som har flere engasjementer med en motpart, skal også øvrige engasjementer med samme motpart anses som forfalt dersom ett av engasjementene skal regnes som forfalt. Selv om et overtrekk over 90 dager utgjør et lite beløp, vil derfor det samlede forfalte engasjementet med en kunde fort kunne bli stort i tilfeller hvor institusjonen har flere engasjementer med kunden. 56 Finanstilsynet

57 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Når det gjelder engasjementer med delbetalinger, kan ikke en delbetaling regnes som betaling av eldste forfall i forhold til bestemmelsen om når et engasjement skal regnes som forfalt. Hvis det for eksempel i januar, februar og mars ikke er foretatt terminbetalinger, mens det i april kommer betaling for to måneder, må dette i relasjon til bestemmelsen ses på som en betaling av en del av misligholdt beløp og hvor misligholdet har vart siden januar og fortsatt består for det resterende av beløpet Høyrisikoengasjementer Kategorien omfatter ansvarlig kapital i såkornselskaper, ventureselskaper, oppkjøpsselskaper og eiendomsutviklingsselskaper. Videre inngår selskaper som såkornselskaper og ventureselskaper investerer i. Med såkornselskaper/såkornfond menes etter bestemmelsen selskaper/fond som investerer i nyskapningsprosjekter i en tidlig fase. Ventureselskaper/venturefond omfatter selskaper/fond som investerer i relativt nye bedrifter som ofte har et stort lønnsomhetspotensial, men hvor risikoen fortsatt er høy. Med oppkjøpsselskaper/oppkjøpsfond (Private Equity selskaper/private Equity fond) menes selskaper/fond som hovedsakelig går inn med majoritetsinvesteringer i mer modne bedrifter med et stort utviklingspotensial. Eiendomsutviklingsselskaper skiller seg fra selskaper som eier og forvalter fast eiendom, ved at en stor del av virksomheten består i å utvikle eiendommer/områder. Investeringer i selskaper benevnt utviklingsselskaper eller annet som ut i fra sin virksomhet vil omfattes av definisjonene av selskapene/fondene ovenfor, skal også medregnes Obligasjoner med fortrinnsrett Kategorien omfatter obligasjoner utstedt av kredittforetak med fortrinnsrett til dekning i kredittforetakets sikkerhetsmasse etter reglene i finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2 del IV, 2-25 til Videre skal obligasjoner utstedt av utenlandsk kredittinstitusjon som oppfyller kravene i direktiv 2006/48/EF og kravene til obligasjoner med fortrinnsrett fastsatt av myndighetene i vedkommende stat, føres i dette skjemaet Andeler i verdipapirfond Begrepet verdipapirfond omfatter verdipapirfond i Norge som er undergitt lov 12. juni 1981 om verdipapirfond, og fond i utlandet innenfor EØS-området som er omfattet av Rådsdirektiv 85/611 (UCITS-direktivet) med senere endringer (2001/107 og 2001/108). I land som ikke er EØS-land eller for fond som ikke er omfattet av UCITS-direktivet vil verdipapirfond omfatte fond som er underlagt bestemmelser som minst er på linje med bestemmelsene som følger av UCITS-direktivet med endringer. Andeler i verdipapirfond som er ratet av godkjent ratingbyrå, kan gis risikovekt ut fra ratingen. Det er bare ratinger av kredittkvalitet som kan benyttes. Ratinger av avkastning i forhold til risiko og vurderinger av forvalteren (Fund Management Rating) omfattes ikke. Finanstilsynet 57

58 Rapportering av kapitaldekning Øvrige engasjementer Engasjementer med personer som ikke er engasjement med pantesikkerhet i bolig, massemarkedsengasjement eller forfalt engasjement, føres i skjemaet for øvrige engasjementer. Kategorien omfatter også blant annet varige driftsmidler, kassebeholdning og tidsavgrensede poster. Innskudd av ansvarlig kapital utenom ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner og verdipapirforetak og ansvarlig kapital kategorisert som høyrisikoengasjement, skal videre føres i skjemaet for øvrige engasjementer. 9.2 Standardmetoden - kapitalkravet For å komme frem til kapitalkravet skal balanseposter til bokført verdi og omregnet verdi av poster utenom balansen multipliseres med den tilhørende risikovekten, og deretter summeres og multipliseres med 8 prosent. Bokført verdi for et utlån skal være etter fradrag for nedskrivninger på enkelutlån (individuelle nedskrivninger) når utlånet er ført brutto i balansen. Fradrag for nedskrivninger på grupper av utlån føres på post i skjemaet for kapitalkrav (CA) Balanseposter Her føres poster på balansen med unntak av derivater mv. på balansen som føres under rad 14 og Poster utenom balansen og gjenkjøpsavtaler mv. Inndelingen av postene utenom balansen som er klassifisert som eiendeler følger kapitalkravsforskriftens kapittel 6. Det nominelle beløpet på postene utenom balansen skal multipliseres med en konverteringsfaktor. Det konverterte beløpet vektes direkte inn i beregningsgrunnlaget ved tilsvarende anvendelse av de engasjementskategorier som er angitt i kapitalkravsforskriftens kapittel 5. Postene utenom balansen fordeles på engasjementskategorier, og rapporteres i standardmetoden under linje 13 Poster utenom balansen. Gjenkjøpsavtaler, lån av finansielle instrumenter og varer, verdipapirfinansiering og transaksjoner med lang oppgjørsfrist etter kapitalkravsforskriftens del V og del VII 37-3 skal ikke føres under linjen Poster utenom balansen, men under linje 14 Gjenkjøpsavtaler mv. Følgende konverteringsfaktorer gjelder, jf. kapitalkravsforskriften 6-1: 58 Finanstilsynet

59 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Konverteringsfaktor 100 prosent: Lånegarantier Solidaransvar for gjeld Aksepter Kredittderivater Andre rene lånesubstitutter Overdratte eiendeler med gjenkjøpsavtale og transaksjoner med regress hvor finansinstitusjonen selv beholder kredittrisikoen Lån av finansielle instrumenter og varer Verdipapirfinansiering og endosserte lånedokumenter som ikke er forpliktende undertegnet av annen institusjon Terminkjøp av eiendeler Avtaler om fremtidig innskudd (forward deposits) Utestående kjøpesum for verdipapirer Konverteringsfaktor 50 prosent: Kontraktsgarantier, betalingsgarantier, garantier for skatter og andre forpliktelser som er knyttet til gjennomføringen av en annen transaksjon Sertifikatprogrammer og lignende programmer med avtalt løpetid over ett år. Andre forpliktelser med avtalt løpetid over ett år. Konverteringsfaktor 20 prosent: Remburser og andre forpliktelser knyttet til vareleveranser Ubenyttede kredittfasiliteter med opprinnelig løpetid på ett år eller mindre, som ikke uten betingelser på et hvilket som helst tidspunkt kan sies opp uten varsel, eller som ikke omfattes av automatisk oppsigelse ved svekkelse av låntakers kredittverdighet Konverteringsfaktor 0 prosent Ubenyttede kredittfasiliteter som uten betingelser på et hvilket som helst tidspunkt kan sies opp uten varsel eller som omfattes av effektive bestemmelser om automatisk oppsigelse i tilfelle av en forringelse av låntakers kredittverdighet. Rene lånesubstitutter Rene lånesubstitutter er finansielle instrumenter hvor risikoen for tap for den rapporterende institusjon vil være lik et direkte krav på motparten, dvs. at tapsrisikoen vil variere med motpartens kredittverdighet. Instrumenter som hører under denne kategorien er: Finanstilsynet 59

60 Rapportering av kapitaldekning Garantier institusjonen har gitt for å stå bak eksisterende forpliktelser til en tredje part og eksponeringer institusjonen har påtatt seg gjennom kredittderivater. Hvis tredje part unnlater å oppfylle forpliktelsene trer institusjonen inn og overtar forpliktelsene Aksepter Solidaransvar for forpliktelser i selskap med ubegrenset deltakeransvar Komplementaransvar for komplementaren og ikke innkalt ansvarskapital for kommandittist i kommandittselskap Kredittforsikringer skal ikke rapporteres. Garantier, kredittderivater og aksepter oppføres med et beløp tilsvarende de enkelte forpliktelsenes størrelse på rapporteringstidspunktet. Lånegarantier og kausjoner som har karakter av å være lånesubstitutter kan risikovektes med 35 prosent når disse fullt ut er sikret med pant i fast eiendom som oppfyller vilkårene i kapitalkravsforskriften 5-9, forutsatt at garantisten har et direkte krav til en slik sikkerhet. Med direkte krav til sikkerhet i eiendom etter bestemmelsen, menes det at eiendommen er pantsatt til fordel for garantisten (og ikke långiver). Det forutsettes at det er registrert i Grunnboka at pantet er stilt overfor garantisten. Solidaransvar for forpliktelser i selskap med ubegrenset deltakeransvar oppføres med et beløp svarende til institusjonens pro rata andel av selskapets forpliktelser. Finanstilsynet kan pålegge at ansvaret oppføres med et høyere beløp. I tilfeller hvor rapporterende institusjon har ytt lån til selskapet, kan pro rata andelen beregnes av forpliktelsene med fradrag av institusjonens lån til selskapet. Dersom institusjonen er komplementar i kommandittselskap skal det føres opp et beløp tilsvarende kommandittselskapets forpliktelse med fradrag av kommandittistenes ikke innkalte ansvarskapital. Dersom det er flere komplementarer i kommandittselskapet skal hver komplementar føre opp sin pro rata andel av kommandittselskapets forpliktelser etter fradrag for kommandittistenes ikke innkalte ansvarskapital. I tilfeller hvor rapporterende institusjon som komplementar har ytt lån til kommandittselskapet, kan pro rata andelen beregnes av forpliktelsene med fradrag av ikke innkalt ansvarskapital og institusjonens lån til selskapet. Dersom institusjonens deltagelse som komplementar i et kommandittselskap skjer i form av et aksjeselskap som er opprettet for dette formålet og som ikke driver annen virksomhet, skal det ikke føres noe beløp under denne posten. Ved kommandittistdeltakelse i kommandittselskap skal ansvarskapital som ikke er innkalt rapporteres. 60 Finanstilsynet

61 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Overdragelse av eiendeler med gjenkjøpsavtale Det skal rapporteres overdragelser med gjenkjøpsavtale ( repo ) når den rapporterende institusjonen overdrar eiendelen til andre institusjoner og den overdratte eiendelen ikke er rapportert i balansen. Vektingen skal bestemmes etter den risikokategori utstederen av verdipapiret eller debitor til den underliggende eiendelen hører inn under og ikke i henhold til motparten i rapporterte transaksjon. Overdragelser med gjenkjøpsavtaler hvor kredittrisikoen overtas av den nye kreditor skal ha 0 prosent vekting. Omvendte gjenkjøpsavtaler anses som utlån sikret med pant og vektes etter hvilken risikokategori motparten i transaksjonen tilhører. Transaksjoner med regress Utstedte salgsopsjoner som gir innehaveren av opsjonen rett, men ikke plikt til å selge eiendelen tilbake skal rapporteres. Transaksjoner med regress hvor kredittrisikoen forblir i institusjonen blir vektet etter debitor til den underliggende eiendelen og ikke i henhold til motparten i transaksjonen. Endossementer Bestemmelsen omfatter endossementer med garantivirkning. Endossementene skal rapporteres til full nominell verdi med fradrag for verdien av lånedokumenter som den rapporterende institusjon selv har, og som institusjonen tidligere har endossert. Hvis den rapporterende institusjonen er den første som påfører sin underskrift på et verdipapir som er akseptert av en annen finansinstitusjon, skal endossementet ha 0 prosent vekting. Hvis rapporterende institusjon ikke er den første som påfører sin underskrift på et slikt verdipapir, behøver ikke institusjonen å rapportere endossementet. Endosserte lånedokumenter som ikke er akseptert av annen finansinstitusjon skal gis vekt avhengig av den risikokategori utsteder hører inn under. Når et slikt verdipapir tidligere har blitt endossert av en finansinstitusjon, skal rapporterende institusjons endossement føres under kategorien for institusjoner med den risikovekt som følger av kapitalkravsforskriftens 5-6. Lånedokumenter som tidligere har blitt endossert av to eller flere finansinstitusjoner skal ikke rapporteres. Terminkjøp av eiendeler Bestemmelsen omfatter alle kjøp av eiendeler på termin utenfor handelsporteføljen, inkludert terminkjøp av egenkapital- og gjeldsinstrumenter. Vektingen skal bestemmes av debitor til den underliggende eiendelen som skal anskaffes, ikke av kontraktsmotparten. Finanstilsynet 61

62 Rapportering av kapitaldekning Avtaler om fremtidig innskudd Vektingen avhenger av hvilken institusjon det fremtidige innskuddet skal plasseres i. Innskuddene skal rapporteres fra tidspunktet avtalen inngås. Avtaler om fremtidig innskudd som uten betingelser på et hvilket som helst tidspunkt kan sies opp uten varsel skal ha konverteringsfaktor 0 prosent. Ikke betalt del av delvis betalte aksjer og andre verdipapirer Bestemmelsen omfatter ubetalt del av delvis betalte verdipapirer hvis det er en bestemt dato den ubetalte delen skal innbetales. Hvis det ikke er noen bestemt dato for innbetalingen, skal den ikke betalte delen regnes som en annen forpliktelse med avtalt løpetid over ett år. Forpliktelser som er knyttet til gjennomføringen av en annen transaksjon Det skal rapporteres forpliktelser hvor risikoen for tap avhenger av en fremtidig transaksjon. Dette er i hovedsak garantier som skal sikre gjennomføringen av spesielle transaksjoner, og som ikke vedrører kundens generelle finansielle forpliktelser. Dette kan være garantier av typen: Kontraktsgarantier Betalingsgarantier Garantier for skatter o.l. Forpliktelsene skal også omfatte oppgjørsgarantier ved megler-til-megler transaksjoner. Garantier overfor lovbestemte garantiordninger skal ikke rapporteres. Sistnevnte inkluderer bl.a. garanti stillet som sikkerhet i overensstemmelse med forskrift om sikkerhetsstillelse for låne- og garantiformidlere av 14. september 1990 samt garanti stillet som sikkerhet i overensstemmelse med forskrift om sikkerhetsstillelse for verdipapirforetak av 14. oktober Sertifikatprogrammer o.l. med avtalt løpetid over ett år Sertifikatprogrammer o.l. er ansvar som institusjonen har påtatt seg for tegning i forbindelse med emisjoner av gjeldsinstrumenter. Note Issuance Facilities (NIFs) og Revolving Underwriting Facilities (RUFs) o.l. skal rapporteres under denne posten. Det skal rapporteres det totale beløpet som institusjonen har forpliktet seg for. Hvis den rapporterende institusjon har kjøpt verdipapirer i emisjonsprogrammet, skal det nominelle beløpet av de overtatte verdipapirene trekkes fra det beløp institusjonen skal rapportere. 62 Finanstilsynet

63 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Bestemmelsen omfatter ikke sertifikatprogrammer som ikke binder anbyderen til å gi anbud under en maksimalpris, og som kan sies opp med øyeblikkelig virkning. Disse sertifikatprogrammene må også kunne sies opp med virkning for avtalte emisjoner før emisjonsbeløpet er utbetalt, dersom utsteders sertifikater ikke lenger kan plasseres i første- eller annenhåndsmarkedet til normale markedsvilkår. Slike sertifikatprogrammer, og sertifikatprogrammer som uten betingelser på et hvilket som helst tidspunkt kan sies opp uten varsel skal ha konverteringsfaktor 0 prosent. Remburser og andre forpliktelser knyttet til vareleveranser Bestemmelsen omfatter kortsiktige selvlikviderende forpliktelser for den del av ansvaret som ikke er oppført i balansen. Ubenyttede kredittfasiliteter og andre forpliktelser Forpliktelser med løpetid over ett år som ikke uten betingelser på et hvilket som helst tidspunkt kan sies opp uten varsel, skal ha konverteringsfaktor 50 prosent. Detter gjelder bl.a. tilsagn om garantier og bevilgede, men ikke benyttede byggelån der selve tilsagnet eller bevilgningen har avtalt løpetid over ett år. Bevilgede, men ikke benyttede byggelån til prosjekter hvor byggeperioden vil strekke seg utover ett år, skal også føres her. Boliglån vil fortrinnsvis være langsiktige kreditter, og når det gjelder rammekreditt/flexilån etc. sikret med pant i bolig vil den del av kreditten som ikke er trukket, i utgangspunktet, også anses for å være en langsiktig forpliktelse. Ubenyttede kredittfasiliteter, som for eksempel lånetilsagn og ubenyttede trekkrettigheter i rammelån, med en opprinnelig løpetid på ett år eller mindre og som ikke uten betingelser på et hvilket som helst tidspunkt kan sies opp uten varsel, eller som ikke omfattes av automatisk oppsigelse ved svekkelse av låntagers kredittverdighet, skal ha konverteringsfaktor 20 prosent. Dersom en konverteringsfaktor på 20 prosent skal kunne benyttes for den ikke trukne delen av rammekredittlån/flexilån sikret med pant i bolig, må kunden tydelig opplyses om at avtalen om å trekke opp lånet kan sies opp uten betingelser ved utløpet av perioden på opptil ett år, Utgangspunktet for avtalen om kreditt ut over trukket beløp må være at den løper i en periode på ett år eller mindre og at betingelsene kan endres ved utløpet av avtaleperioden. Institusjonen må også kunne demonstrere at den følger opp engasjementet hyppig nok til å kunne vurdere om det vil være grunn til å benytte adgangen til å si opp rammekreditten ved utløpet av avtaleperioden på ett år eller mindre. Det vises for øvrig til avsnittet nedenfor om løpetid Finanstilsynet 63

64 Rapportering av kapitaldekning Ubenyttede kredittfasiliteter som uten betingelser på et hvilket som helst tidspunkt kan sies opp uten varsel eller som omfattes av effektive bestemmelser om automatisk oppsigelse i tilfelle av en forringelse av låntakers kredittverdighet, skal ha konverteringsfaktor 0 prosent. For å kunne benytte en konverteringsfaktor på 0 prosent, må kunden ha fått tydelig opplysning om disse vilkårene. Institusjonen må videre kunne demonstrere at den følger opp engasjementene hyppig nok til å kunne vurdere om det vil være grunn til å benytte adgangen etter avtalene til uten betingelser på et hvilket som helst tidspunkt å si opp den ubenyttede kredittfasiliteten uten varsel. Løpetid Løpetiden for forpliktelsen skal regnes fra det tidspunktet tilsagnet avgis til tidspunktet når institusjonen har en ubetinget anledning til å si opp tilsagnet/fasiliteten eller siste dag motparten har anledning til å trekke på fasiliteten. Løpetiden på lånene som kan utbetales i henhold til forpliktelsen er ikke av betydning. En forpliktelse til å yte et lån som har en løpetid over ett år, men der lånet må trekkes i løpet av ett år, kan behandles som en forpliktelse med løpetid under ett år. Ubenyttede trekkrettigheter m.v. med løpetid på 365 dager der låntaker har rett til å forlenge avtalen ( roll over uten ny kredittvurdering), skal anses å ha en løpetid over ett år. Det er kun dersom institusjonen har en ubetinget rett til å overstyre låntakers opsjon at løpetiden anses å være ett år eller mindre. Dette anses å være tilfelle dersom følgende vilkår er oppfylt: 1) Ved utløpet av ett-års perioden foretas reelle reforhandlinger som innebærer en full kredittvurdering av låntaker og som innebærer at institusjonen kan endre betingelsene 2) Institusjonen har en ubetinget rett til å unnlate å fornye trekkrettighetene 3) Ny forpliktelse opphører etter 12 måneder fra den blir inngått. 64 Finanstilsynet

65 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Derivater Se kapittel 8 om motpartsrisiko. Tabell 4. Beskrivelse av kolonner i skjema for kredittrisiko standardmetoden (CR SA ) Kolonne Post Forskriftshenvisninger og merknader Nr. 1 Engasjementsbeløp før sikkerhetsstillelse og konverteringsfaktor Engasjementsbeløp før verdiendringer og nedskrivninger/ avsetninger, konverteringsfaktorer for poster utenom balansen og sikkerhetsstillelse. For derivater fastsettes engasjementsbeløpet etter forskriftens del V. Ved bruk av IMM-metode for gjenkjøpsavtaler, lån av finansielle instrumenter og varer, verdipapirfinansiering og transaksjoner med lang oppgjørsfrist skal også engasjementsbeløpet beregnes etter kapitalkravsforskriften del V. Beløpet skal hensynta pant knyttet til avtaler som gir rett til motregning av gjenkjøpsavtaler, lån av finansielle instrumenter og varer og verdipapirfinansiering etter del IV 17-2 bokstav g i kapitalkravsforskriften. Det skal også rapporteres motpartsrisiko i bank- og handelsporteføljen for ikke avsluttede transaksjoner, jf. del VII 37-2, samt motpartsrisiko for derivater i handelsporteføljen etter kapitalkravforskriftens 37-3 (derivater mv.). 2 Hvorav engasjementsbeløp som følger av motpartsrisiko 3 Verdiendringer og nedskrivinger/avsetninger Engasjementsbeløp for derivater, gjenkjøpsavtaler, lån av finansielle instrumenter og varer, verdipapirfinansiering og transaksjoner med lang oppgjørsfrist beregnet etter kapitalkravsforskriftens del V og del VII Motpartsrisiko for transaksjoner som ikke er avsluttet etter forskriften del VII 37-2 skal også rapporteres her (jf. kapittel 9). Verdiendringer og nedskrivninger/avsetninger etter regnskapsloven, årsregnskapsforskriften og utlånsforskriften. Nedskrivninger på enkeltutlån (individuelle nedskrivninger) dersom lån er ført brutto i balansen føres her. Nedskrivninger på grupper av utlån føres på post i skjemaet for kapitalkrav (CA). Vurderingsforskjeller som ved bruk av egenkapitalmetoden føres på post eller urealiserte gevinster/tap som ikke inngår i resultatet føres på post i skjemaet for kapitalkrav (jf. kapitalkravsforskriftens kapittel 8.) 4 Engasjementsbeløp etter verdiendringer og nedskrivninger/avsetninger 5-10 Sikkerheter med justering av engasjementsbeløp Her summeres kolonne 1 og 3. Her føres sikkerheter det kan tas hensyn etter i kapitalkravsforskriften del IV. Kapittel 17 fastsetter hvilke sikkerheter som det kan tas hensyn til. Kapittel 18 fastsetter beregning av effekten til sikkerhetene som kan hensyntas. Finanstilsynet 65

66 Rapportering av kapitaldekning Kolonne Nr. Post Forskriftshenvisninger og merknader Justering for løpetidsforskjeller er fastsatt i kapittel 19. Generelle krav til sikkerhetsstillelse etter 17-1 skal være oppfylt i tillegg til kravene nærmere fastsatt i Garantier 17-2 første ledd bokstav h fastsetter at garantier kan hensyntas etter 17-9 og (kontragarantier og andre garantier). I 17-9 spesifiseres det hvilke garantister som vil kunne anerkjennes. Beløpet som skal rapporteres her er verdien av garantien justert for løpetidsforskjeller, jf (G VL ). Verdien av garantier fremkommer av Kredittderivater 17-2 første ledd bokstav i fastsetter at kredittderivater kan henysntas etter I 17-9 spesifiseres det hvilke selgere av beskyttelse som vil kunne anerkjennes, jf første ledd. Beløpet som skal rapporteres her er verdien av beskyttelsen, justert for løpetidsforskjeller, jf Verdien av beskyttelse fremkommer av 18-6 (G VL ). 7 Enkel metode for finansiell pant For å hensynta finansielt pant kan det benyttes enkel metode eller avansert metode etter hhv og Dersom avansert metode benyttes skal kolonne benyttes i stedet for kolonne 7. Med finansielt pant menes finansielle instrumenter, innskudd mv. og gull i henhold til 17-2 første ledd bokstav a til c. Verdien av finansielt pant skal føres i denne kolonnen. Her skal også motregning av utlån og innskudd inkluderes, jf første ledd bokstav f. Det er verdien av innskuddet som skal føres her. 8 Annen pant Med annen pant menes pant i livsforsikringspoliser i henhold til 17-2 første ledd bokstav d. Det er verdien av polisens gjenkjøpsverdi som skal rapporteres i denne kolonnen "Totalt ut" og "Totalt inn" vedrørende sikkerheter med justeringer av engasjementsbeløp 9 Totalt ut (-) 10 Totalt inn (+) Totalt ut (-) er verdien til sikkerheter som er trukket i låntakers engasjementskategori eller risikoklasse (etter at pantebeløpet er justert). Det samme beløpet vil representeres gjennom totalt inn siden dette er beløpet som overføres til garantistens og pantets engasjementskategori eller risikoklasse. Overføringer innen samme engasjementskategori eller risikoklasse skal også rapporteres her. Dette innebærer at for eksempel en gyldig garanti med verdi 1, skal bidra med 1 i Totalt ut under låntakers regneark (og tilsvarende for aggregatene) og +1 i Totalt inn under garantists. 11 Engasjementsbeløp etter sikkerhetsstillelse med justering av engasjementsbeløp, men før konverteringsfaktor Sikkerhetsstillelse: avansert metode for finansiell pant Kolonne 11 er summen av kolonne 4, 9 og 10. Disse kolonnene gjelder institusjoner som benytter avansert metode for finansielt pant etter 18-3(se veiledning til kolonne 7). Sikkerhet i kredittlinkede gjeldsinstrumenter skal også rapporteres her. Her inkluderes også finansielt pant og pant i varer som kan hensyntas i handelsporteføljen. 66 Finanstilsynet

67 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Kolonne Nr. Post 12 Volatilitetsjustering av engasjementsbeløpet Forskriftshenvisninger og merknader Her skal volatilitetsjusteringens effekt på engasjementsbeløpet rapporteres i henhold til 18-3 tredje ledd ((Ev-E) = E*He). Det innebærer at endringen i engasjementsbeløpet skal rapporteres i denne kolonnen. 13 Løpetidsjustert beløp Løpetidsjustert beløp etter kapittel 19. Det er verdien av finansielt pant som skal rapporteres her, dvs. P VL i henhold til Denne verdien baseres på Volatilitets- og løpetidsjustering Samlet justering av verdien til finansielt pant for både volatilitet og løpetidsforskjeller etter 18-3 der Pv er erstattet med Pvl fra Justert engasjementsbeløp Her summeres kolonnene 11, 12 og 13. Beløpet tilsvarer E* etter 18-3 tredje ledd Fordeling av justert engasjementsbeløp for poster utenom balansen på konverteringsfaktor. Forskriften del II Engasjementsbeløp Engasjementsbeløp etter verdiendringer og nedskrivninger/avsetninger, sikkerhetsstillelse og konverteringsfaktor som skal risikovektes etter forskriftens del II kapittel Beregningsgrunnlag Engasjementsbeløpet i kolonne 20 risikovektet etter forskriften del II kapittel Kapitalkrav Beregningsgrunnlaget i kolonne 21 multiplisert med 8 %, jf. forskriften del I kapittel 2 Tabell 5. Beskrivelse av rader i skjema for kredittrisiko standardmetoden (CR SA ) Rader Forskriftshenvisninger og merknader Balanseposter Poster utenom balansen Eiendelsposter. Poster etter forskriftens del II kapittel 6 unntatt gjenkjøpsavtaler mv. Gjenkjøpsavtaler mv. Gjenkjøpsavtaler, lån av finansielle instrumenter og varer, verdipapirfinansiering og transaksjoner med lang oppgjørsfrist etter forskriftens del V og del VII Derivater Derivater etter forskriftens del V og VII Hvorav: Uten rating fra et godkjent ratingbyrå Spesifikasjon av engasjement som ikke er ratet, skal foretas for risikovekt 50 og 100 prosent. Hvorav: Sikkerhet med pant i næringseiendom Spesifikasjon av engasjement med sikkerhet i næringseiendom skal foretas for risikovekt 50, jf. kapitalkravsforskriftens Finanstilsynet 67

68 Rapportering av kapitaldekning Rader Hvorav: Boliglån Hvorav: Andre lån til personmarkedet Hvorav: Forfalte engasjementer Forskriftshenvisninger og merknader Spesifikasjon av boliglån skal foretas for engasjementer som er vektet 75 prosent, jf. kapitalkravsforskriftens 5-8. Spesifikasjon av andre lån til personmarkedet skal foretas for engasjementer som er vektet 75 prosent, jf. kapitalkravsforskriftens 5-8. Spesifikasjon av forfalte engasjementer for engasjementer som er vektet 100 og 150 prosent, Spesifikasjonen skal foretas av institusjoner som benytter IRB-metode og reglene for standardmetoden for beregning av kapitalkravet for unntaksengasjementene. 68 Finanstilsynet

69 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene 10. Kredittrisiko IRB-metode Skjemaet beregner kapitalkravet for kreditt- og motpartsrisiko i IRB-metoden, og veiledningen leses i sammenheng med skjemaet merket CR IRB, jf. tabell 2. Skjemaet for kredittrisiko under IRB anvendes for alle metodene, der postene som omhandler egne estimater for LGD og EAD gjelder for institusjoner som anvender massemarkedskategorier, eller den avanserte IRB-metoden (AIRB). Et separat skjema skal brukes for engasjementene i hver av de IRB-kategoriene, unntatt egenkapitalposisjoner og verdipapiriseringsposisjoner som rapporteres i egne skjemaer (hhv. CR EQU IRB og CR SEC IRB). Derfor vil det kunne leveres maksimalt åtte kopier av kredittrisiko IRB skjemaet, en for hver av: Stater (etter grunnleggende eller avansert metode) Institusjoner (etter grunnleggende eller avansert metode) Foretak - uten spesialiserte foretak (etter grunnleggende eller avansert metode) Foretak spesialiserte foretak (etter forenklet, grunnleggende eller avansert metode) Massemarked små og mellomstore bedrifter Massemarked eiendomsengasjementer med fysiske personer 2 Massemarked kvalifiserte rullerende engasjementer med fysiske personer Massemarked øvrig massemarked med fysiske personer 3 Engasjementene skal kategoriseres etter kapitalkravsforskriftens kapittel 9. Dette gjelder også unntaksengasjementene og engasjementer på innføringføringsplan (jf. kapitalkravsforskriften 3-3 og 3-4). Disse engasjementene skal føres i Unntak [kategori] -skjemaene som beskrevet i kapittel 9 i denne veiledningen. Spesialiserte foretak (jf kapitalkravsforskriftens 9-1 (3)) skal rapporteres i eget skjema. Dersom disse behandles etter forenklet metode ( 12-3), skal de føres i post 1.2 (den del av kredittrisiko i IRB-arket som omhandler spesialiserte foretak etter forenklet metode). Veiledningen for kolonner nedenfor kan også anvendes som veiledning til egenkapitalskjemaet (ark merket CR EQU IRB ) for IRB, med diverse forbehold: For PD-LGD-metode skal LGD være 0,9 eller 0,65, se 14-3, og M skal være 5. Nedenstående veiledning til rader i IRB-arkene kan også benyttes for egenkapitalposisjoner under PD-LGD-metode. 2 Avvik fra CEBS (nå EBA) kategorisering: SMB-engasjement skal ikke rapporteres her 3 Avvik fra CEBS (nå EBA) kategorisering: SMB-engasjement skal ikke rapporteres her Finanstilsynet 69

70 Rapportering av kapitaldekning For enkel risikovekt-metode skal EAD være tallverdien av posisjonens verdi etter motregning etter bestemmelsene i 14-2 annet ledd. Det er tre rader, én for hver risikoklasse etter 14-2 første ledd: 190 % risikovekt for risikoklassen unoterte med lav risiko i veldiversifiserte porteføljer (bokstav a). Dette er en risikoklasse opprettet for å tilgodese særlig lav risiko, og vil bare kunne benyttes i tråd med særlige interne rutiner. Denne klassen skal ha EL lik 0,8 prosent av EAD. 290 % risikovekt for risikoklassen omsatt på børs, autorisert markedsplass eller tilsvarende regulert marked i utlandet. Denne klassen skal ha EL lik 0,8 prosent av EAD. 370 % for øvrige, med EL lik 2,4 prosent av EAD. Der hvor man kategoriserer verdipapirfond som egenkapitalposisjoner, skal denne klassen benyttes for ukjente eksponeringer, det vil si der hvor (og i den grad) institusjonen ikke kjenner fondets sammensetning til enhver tid, og fondets plasseringsbegrensninger ikke entydig kan brukes til å avgjøre at en annen klasse skal benyttes. Nummereringen av kolonner og rader avviker mellom arket for egenkapitalposisjoner og de andre IRB-arkene. Konsolidering av selskaper som benytter standardmetoden Når et konsern konsoliderer inn datterselskaper underlagt standardmetode, skal skjemaet SA Konsolidert benyttes. Engasjementene for datterselskaper underlagt standardmetode rapporteres aggregert over alle kategorier, og skjemaet fylles ut i henhold til kapittel 9. Unntaksengasjementer i et datterselskap/morselskap som benytter IRB-metode og som skal konsolideres inn, skal rapporteres i Unntak [kategori] -skjemaene. Tabell 6. Beskrivelse av kolonner i skjema for kredittrisiko IRB-metode (CR IRB/CR EQU IRB) Kolonne Post Forskriftshenvisninger og merknader Nr. 1 Internratingsystem (PD) 1a, 1b PD-bånd for klassen I 1a og 1b oppgis intervallet risikoklassen spenner over, dersom ratingsystemet er av en slik art der dette er aktuelt. 1 PD tilordnet klassen(%) For hver risikoklasse under 1.1, oppgi PD tilordnet klassen etter 12-4, ( 13-2 for massemarked). For aggregatene (Balanseposter, poster utenom balansen, gjenkjøpsavtaler mv og derivater), oppgi EAD-vektet gjennomsnittlig PD for aggregatet. Tilsvarende for hver av 1.4 og Finanstilsynet

71 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Kolonne Post Nr. 2 Engasjementsbeløp før konverteringsfaktor og sikkerhetsstillelse Forskriftshenvisninger og merknader Engasjementsbeløp før hensyntatte sikkerheter som påvirker EAD (slik som i kolonne 4 6), slik at beskyttede engasjementer skal føres på låntaker og ikke på garantist / utsteder av beskyttelse men etter hensyntatte motregningsavataler, se 10-2 annet ledd, kravene i 17-7 og 17-8 og beregningsmetodene i kapittel 18. For forringelsesrisiko for kjøpte fordringer, skal kapitalkrav for kredittrisiko være trukket fra, se 10-2 første ledd siste punktum. Beløpet skal oppgis før konverteringsfaktor, altså som om KF var 1. 3 Hvorav engasjementsbeløp som følger av motpartsrisiko 4 8 Sikkerhetsstillelse med justeringe av engasjementsbeløp Som for standardmetoden (s.d.). For motpartsrisiko for transaksjoner som ikke er avsluttet og som behandles etter 37-2, se linjen 1.4 Uavsluttede transaksjoner med risikovekt 100 %. Sikkerhetsstillelse som hensyntas i form av endret EAD, se forskriften del IV. Bemerk spesielt at garantier/kredittderivater under dobbelt mislighold -bestemmelsene krav etter og beregnet etter 15-1 tredje ledd ikke skal oppgis i disse kolonnene. 4 Garantier Her føres den delen av engasjementsbeløp fra kolonne 2 der man hensyntar garantier ved å substituere garantist for låntaker etter følgende bestemmelser: For grunnleggende IRB-metode: etter kravene i 17-2 første ledd bokstav h og 17-9 og 17-10, beregnet etter 18-6, 18-7 og Beskyttet beløp G VL oppgis. For avansert IRB-metode og massemarked: etter kravene i 12-2 tredje til femte ledd, men kun i den grad PD (og ikke LGD) justeres. Beskyttet beløp oppgis. 5 Kredittderivater Her føres den delen av engasjementsbeløp fra kolonne 2 der man hensyntar kredittderivater ved å substituere utsteder av beskyttelse for låntaker etter følgende bestemmelser: For grunnleggende IRB-metode: etter kravene i 17-2 første ledd bokstav i og 17-11, beregnet etter 18-6 til 18-8 og Beskyttet beløp (G VL unntatt for kurvprodukter etter 18-8) oppgis. For avansert IRB-metode og massemarked: etter kravene i 12-2 tredje til sjette ledd, i den grad PD (og ikke LGD) justeres. Beskyttet beløp oppgis. Finanstilsynet 71

72 Rapportering av kapitaldekning Kolonne Post Nr. 6 Innskudd hos tredjepart og pant i livsforsikringspoliser 7 8 Totalt ut og Totalt inn Vedrørende sikkerheter med justering av engasjementsbeløp 7 Totalt ut (-) 8 Totalt inn (+) 9 Engasjementsbeløp etter sikkerhetsstillelse med justering av engasjementsbeløp, men før konverteringsfaktor. Forskriftshenvisninger og merknader Her føres den delen av engasjementsbeløp fra kolonne 2 der man hensyntar innskudd hos tredjepart og pant i livsforsikringspoliser ved å substituere utsteder av beskyttelse for låntaker etter følgende bestemmelser: For grunnleggende IRB-metode: etter kravene i 17-2 første ledd bokstav d og 17-3 annet ledd og 17-5, beregnet etter 18-6, 18-7 og 19-3 (jf første og annet ledd). Beskyttet beløp (G VL unntatt for kurvprodukter etter 18-8) oppgis. For avansert IRB-metode og massemarked: i den grad beskyttelsen beregnes som garanti etter kravene i 12-2, og PD (ikke LGD) justeres, oppgis beskyttet beløp. Under TOTALT UT oppgis, som negativt beløp, reduksjonen i engasjementsbeløp per KF for den aktuelle raden (aggregat eller risikoklasse) som følge av sikkerhetsstillelse. Under TOTALT INN oppgis økning som følge av reduksjon andre steder i arkene. Dette innebærer at for eksempel en gyldig garanti med verdi 1, skal bidra med 1 i Totalt ut under låntakers regneark og risikoklasse (og tilsvarende for aggregatene) og +1 i Totalt inn under garantists. Engasjementsbeløp for aggregatet eller klassen etter hensyntatte sikkerheter, men før KF (som om KF var 1). Dette beløpet skal tilsvare summen av kolonnene 2, 7 (som har negativt fortegn) og 8. 10, 12 Hvorav poster utenom balansen Her oppgis den andelen av hhv. kolonne 9 og kolonne 11 som utgjøres av poster utenom balansen. I kolonne 10 oppgis beløp pre KF (altså som om KF var 1), og i kolonne 11 oppgis beløp etter anvendelse av KF. 11 EAD (engasjementsbeløp etter konverteringsfaktor) Sikkerheter som det er tatt hensyn til ved fastsettelse av LGD Her føres EAD etter anvendt konverteringsfaktor som i 10-2 jf 12-1 (3) eller 12-6, samt kapittel 6. EAD for poster utenom balansen oppgis særskilt i kolonne 12. Sikkerhetsstillelse som påvirker LGD, se nedenfor. Bemerk spesielt at garantier/kredittderivater under dobbelt mislighold -bestemmelsene krav etter og beregnet etter 15-1 tredje ledd ikke skal oppgis i disse kolonnene. 13 Garantier Denne kolonnen skal kun benyttes for egne LGD-estimater (avansert IRB-metode og massemarked) der garantien påvirker LGD, se 12-2 og Beskyttet beløp oppgis. 14 KREDITTDERIVATER Denne kolonnen skal kun benyttes for egne LGD-estimater (avansert IRB-metode og massemarked) der kredittderivatet påvirker LGD, se 12-2 og Beskyttet beløp oppgis. 72 Finanstilsynet

73 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Kolonne Post Nr. 15 Egne estimater av LGD: Pant i livsforsikringspoliser og innskudd hos tredjepart Forskriftshenvisninger og merknader Denne kolonnen skal kun benyttes for egne LGD-estimater (avansert IRB-metode og massemarked) i den grad beskyttelsen påvirker LGD, se 12-2 og Beskyttet beløp oppgis. 16 Finansiell pant Under grunnleggende IRB-metode: justert verdi av pantet etter 17-4 og 18-3 oppgis. Med egne LGD-verdier (avansert IRB-metode og massemarked) i den grad beskyttelsen påvirker LGD: estimert markedsverdi etter 12-2 oppgis. For gjenkjøpsavtaler, lån av finansielle instrumenter og varer og verdipapirfinansiering i handelsporteføljen, se 37-3 første ledd annet punktum og fjerde ledd bokstav b og c. Credit linked notes og motregning regnes som pant i kontanter. Den EAD som er sikret, skal ikke overstige total EAD (kolonne 13) Øvrige sikkerheter Øvrige sikkerheter som påvirker LGD. Under grunnleggende IRB-metode: sikkerheter etter 17-6, verdivurdert etter 18-4 (1) og (4). Med egne LGD-verdier (avansert IRB-metode og massemarked) i den grad beskyttelsen påvirker LGD: estimert markedsverdi etter 12-5 og Fast eiendom Se forklaring Her oppgis den delen som er fast eiendom. 18 Andre eiendeler Se forklaring Her oppgis den delen som verken er fast eiendom eller kundefordringer ( annen fysisk pant ). 19 Kundefordringer Se forklaring Her oppgis den delen som kundefordringer. 20 Garantier og kredittderivater i forbindelse med double-default Beløp beskyttet av garantier og kredittderivater som hensyntas etter bestemmelsene om dobbelt mislighold (krav etter 17-12, beregnes etter 15-1 tredje ledd) skal føres i denne kolonnen, etter låntakers PD. Den EAD som er sikret, skal ikke overstige total EAD (kolonne 13). Finanstilsynet 73

74 Rapportering av kapitaldekning Kolonne Post Nr. 1 LGD (prosent, EAD-vektet gjennomsnitt) Forskriftshenvisninger og merknader Her oppgis EAD-vektet gjennomsnittlig LGD, det vil si som summen over alle engasjementer av (LGD * EAD), dividert på summen over alle engasjementer av EAD. LGD for misligholdte engasjementer er EL be, fastsatt etter 12-1 annet ledd for grunnleggende IRB-metode og 12-8 åttende ledd for avansert IRB-metode og massemarked. For grunnleggende IRB vil regnearket sjekke mot sikkerheter i kolonner 19 til 21, og flagge rosa dersom oppgitt LGD ikke samsvarer, ut fra den antakelse at LGD uten hensyn til disse sikkerhetene er 0,45. For hver PDklasse, vil regnearket sjekke om LGD er mellom 0,35 og 0,45. Regnearket sjekker også om de rapporterte gjennomsnittsverdiene er innenfor intervallet som typene eller klassene utspenner, med rødt varsel. 22 M (løpetid, EAD-vektet gjennomsnitt) M skal oppgis i dager. For grunnleggende metode skal bare verdiene 183 og 913 brukes, se For avansert IRB-metode, se For massemarked skal 365 brukes unntatt når bestemmelsene om dobbelt mislighold (krav etter 17-12, beregning etter 15-1 tredje ledd) brukes, se forskriften Kan kun bestå av heltall 23 Beregningsgrunnlag Rapportert beregningsgrunnlag etter kapittel Kapitalkrav 8 % av beregningsgrunnlaget, se Forventet tapt beløp Her oppgis forventet tapt beløp etter (-) Verdiendringer og nedskrivninger/avsetninger Her oppgis verdiendringer og nedskrivninger/avsetninger på de samme engasjementene, med negativt fortegn. Bemerk spesielt bestemmelsene i 15-7 om hvilke engasjementer som ikke skal inngå ved beregning av justert forventet tapt beløp (som inngår med negativt fortegn i ansvarlig kapital). For IRB-arket gjelder dette oppgjørs- og motpartsrisiko, der bare nedskrivinger for svekket kredittverdighet skal inngå. balanseposter som ble kjøpt på et tidspunkt de var misligholdt, der underkurs skal komme til fradrag. For egenkapitalarket, bemerkes det at verdijusteringer/nedskrivninger ikke skal inngå i justert forventet tapt beløp for beregning av ansvarlig kapital. 27 Antall motpartseksponeringer Her oppgis antall motparter i hver rad. 28 Realisert misligholdsfrekvens siste 12 mnd Denne kolonnen inngår ikke i COREP. Her oppgis realisert misligholdsfrekvens for hver risikoklasse, målt som andel misligholdte i løpet av de siste tolv måneder for de engasjementer som for tolv måneder siden befant seg i risikoklassen. Verdien skal være mellom 0 % og 100 %. 74 Finanstilsynet

75 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Tabell 7. Beskrivelse av rader i skjema for kredittrisiko IRB-metode (CR IRB/CR EQU IRB) Rader Forskriftshenvisninger og merknader Balanseposter Poster utenom balansen Gjenkjøpsavtaler Derivater Risikoklasser Som i standardmetoden Som i standardmetoden Som i standardmetoden Som i standardmetoden For kredittrisiko. Kapitalkrav for forringelsesrisiko oppgis i egen rad nedenfor. Risikoklassene sorteres etter stigende PD. Dette gjelder også dersom det anvendes flere overlappende systemer for samme regneark. Spesialiserte foretak etter forenklet metode Hvorav løpetid M 2,5 Uavsluttede transaksjoner med risikovekt 100 % Forringelsesrisiko kjøpte fordringer (totalt) Engasjementer etter forenklet metode for spesialiserte foretak, se Skal bare brukes i arket for foretak. Etter 15-2 skal 70 %-vekt anvendes for klasse 1 for løpetidsparameteren M 2,5 (år), og for klasse 2 for M < 2,5. Oppgi førstnevnte. Oppgis der hvor man anvender 37-2 fjerde ledd som unntak fra tredje ledd. Forringelsesrisiko (jf og 13-7 (2)) oppgis kun på aggregert nivå. Finanstilsynet 75

76 Rapportering av kapitaldekning 11. Kredittrisiko verdipapirisering standardmetoden Skjemaet beregner kapitalkravet for kredittrisiko ved verdipapirisering i standardmetoden, og veiledningen leses i sammenheng med skjemaet merket CR SEC SA, jf. tabell 2. Tabell 8. Beskrivelse av kolonner i skjema for verdipapirisering standardmetoden (CR SEC SA) Kolonne Post Forskriftshenvisninger og merknader Nr. 1 Totalt engasjementsbeløp som er verdipapirisert Engasjementsbeløp som originator (overdragende institusjon) har overført til en verdipapirisering, inkludert eventuelle investors interesser etter forskriftens Denne posten er uaktuell dersom institusjonen kun er investor. 5 Opprinnelig engasjementsbeløp (før nedskrivninger) 7 Engasjementsbeløp (etter nedskrivninger) 10 Sikkerhetsstillelse - motparter der engasjementsbeløp er redusert 11 Sikkerhetsstillelse - motparter der engasjementsbeløp er økt 12 Engasjementsbeløp etter sikkerhetsstillelse der risiko overføres 14 Engasjementsbeløp etter sikkerhetsstillelse som medfører beløpsjusteringer Opprinnelig engasjementsbeløp for verdipapiriseringsposisjoner, men før nedskrivninger og uten å ta hensyn til eventuelle konverteringsfaktorer (dvs. "før KF" slik at summen kan bestå av poster med ulike KF). Engasjementsbeløp (opprinnelig) for verdipapiriseringsposisjoner (før KF) (dvs. 5 fratrukket nedskrivninger). Beløpsmessig effekt av sikkerhetsstillelse. Den delen av engasjementsbeløp (før KF, dvs. se 7) som er dekket av sikkerhetsstillelse der risikoen ved enkeltengasjementene er overført vha. garantier, kredittderivater, pant i finansielle instrumenter - enkel metode, pant i innskudd og livsforsikringspoliser etter forskriftens Rapporteres også selv om sikkerhetsstillelsen innebærer overføring av risiko til motparter innen samme kategori eller med samme risikovekt. Beløpsmessig effekt av sikkerhetsstillelse. Den delen av engasjementsbeløp (før KF, dvs. se 7) der risiko ved enkeltengasjementene er overført til en annen motpart ved hjelp av sikkerhetsstillelse av typen garantier, kredittderivater, pant i finansielle instrumenter - enkel metode, pant i innskudd og livsforsikringspoliser etter forskriftens Rapporteres også selv om sikkerhetsstillelsen innebærer overføring av risiko til motparter innen samme kategori eller med samme risikovekt. Engasjementsbeløp fratrukket/tillagt sikkerhetsstillelse som er slik at risikoen ved engasjementet overføres til en annen motpart (før KF). Dvs. 7 fratrukket/tillagt denne sikkerhetsstillelsen. Engasjementsbeløp fratrukket både sikkerhetsstillelse som er slik at risiko overføres til en annen motpart og sikkerhetsstillelse som medfører beløpsjusteringer pga. volatilitetsjusteringer og løpetidsforskjeller (før KF) (dvs. 12 fratrukket beløpsjusteringer). Jf. E* justert 76 Finanstilsynet

77 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Kolonne Nr. Post Forskriftshenvisninger og merknader engasjementsbeløp etter 18-3 (3). 19 Engasjementsbeløp Engasjementsbeløp "etter KF" (dvs. 14 multiplisert med konverteringsfaktorer). Her føres således det som normalt kan omtales som verdipapiriseringsposisjonenes engasjementsbeløp. 20 (-) Fratrukket ansvarlig kapital Engasjementsbeløp som trekkes fra i ansvarlig kapital. Enkelte engasjementsbeløp i 19 har risikovekt 1250 %. Institusjonen kan velge å trekke disse fra i ansvarlig kapital, jf. kapitalkravsforskriftens 2-1 (2) og Forskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak 7 første ledd (p) og andre ledd (e). 21 Resterende engasjementsbeløp som skal risikovektes 19 minus 20. Engasjementsbeløp i 19 fratrukket de engasjementsbeløp med risikovekt 1250 % der institusjonen har valgt å trekke beløpet fra ansvarlig kapital. 30 Beregningsgrunnlag før tak Beregningsgrunnlag etter forskriftens 27-6 (1), dvs. engasjementsbeløp i 21 multiplisert med risikovekter, men før eventuell effekt av tak i Tak er ikke aktuelt for institusjoner som kun er investor. 30tris 30bis Samlet effekt av økt risikovekt iht. kapitalkravsforskriften 26-3 fjerde ledd Justering av beregningsgrunnlaget som følge av løpetidsforskjeller ved syntetisk verdipapirisering Endringen i beregningsgrunnlaget som følge av økt risikovekt iht. 26 3, 4. ledd i forskriften. Det følger av pkt. 5, andre ledd i artikkel 122a i CRD II at institusjoner som ikke oppfyller kravene i pkt. 4, 5 og 7, kan bli pålagt av tilsynsmyndighetene en økt risikovekt på minimum 250 %, som kommer i tillegg til risikovektene som følger av kapitalkravsforskriftens kapittel 28 (standardmetoden) og 29 (IRB-metoden). Samlet risikovekt skal være begrenset oppad til %. Beregningsgrunnlaget skal justeres som følge av løpetidsforskjeller ved syntetisk verdipapirisering, jfr. kapitalkravsforskriftens 27 5, med mindre transjen er gjenstand for en risikovekt på %. I tilfeller hvor transjen risikovektes med % skal beløpet som skal rapporteres settes til Kapitalkrav Beregningsgrunnlag etter forskriftens 27-6 (1), etter eventuell effekt av tak i 28-4, multiplisert med 8 % iht. forskriftens 2-1. Finanstilsynet 77

78 Rapportering av kapitaldekning Tabell 9. Beskrivelse av rader i skjema for verdipapirisering standardmetoden (CR SEC SA) Rader Forskriftshenvisninger og merknader Herav: re-verdipapiriseringer Den delen av totalt engasjementsbeløp som er verdipapiriseringer som omfattes av definisjonen i kapitalkravforskriftens 1-2, bokstav kk. Originator (overdragende institusjon) Fullstendig definert i direktivets art. 4 nr 41. Investor Herav: overdratt og organisert av selskaper som ikke er gjenstand for kravet om tilbakeholdelse etter kapitalkravsforskriftens 26-3 Sponsor (organiserende institusjon) Institusjon som har verdipapiriseringsposisjon uten å være originator eller sponsor i den aktuelle transaksjon. Her rapporteres den delen av investeringen i verdipapiriseringer som ikke omfattes av kravet om tilbakeholdelse etter kapitalkravsforskriftens Dette kan blant annet skyldes at orginator og/eller sponsor i verdipapiriseringen: 1. ikke omfattes av virkeområdet til kapitalkravsforskriften 2. er lokalisert utenfor EØS-området, og dermed ikke omfattet av direktiv 48/2006/EF. En sponsor som også verdipapiriserer egne aktiva fyller ut under originator for disse. 78 Finanstilsynet

79 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene 12. Kredittrisiko verdipapirisering IRB Skjemaet beregner kapitalkravet for kredittrisiko ved verdipapirisering i standardmetoden, og veiledningen leses i sammenheng med skjemaet merket CR SEC IRB, jf. tabell 2. Tabell 10. Beskrivelse av kolonner i skjema for verdipapirisering IRB (CR SEC IRB) Kolonne Post Forskriftshenvisninger og merknader Nr. 1 Totalt engasjementsbeløp som er verdipapirisert Engasjementsbeløp som originator (overdragende institusjon) har overført til en verdipapirisering, inkludert investors interesser etter forskriftens Denne posten er uaktuell dersom institusjonen kun er investor. 5 Opprinnelig engasjementsbeløp (før nedskrivninger) 8 Sikkerhetsstillelse - motparter der engasjementsbeløp er redusert 9 Sikkerhetsstillelse - motparter der engasjementsbeløp er økt 10 Engasjementsbeløp etter sikkerhetsstillelse der risiko overføres 12 Engasjementsbeløp etter sikkerhetsstillelse som medfører beløpsjusteringer Opprinnelig engasjementsbeløp for verdipapiriseringsposisjoner, men før nedskrivninger og uten å ta hensyn til konverteringsfaktorer (dvs. "før KF" slik at summen kan bestå av poster med ulike KF). Beløpsmessig effekt av sikkerhetsstillelse. Den delen av engasjementsbeløpet (før KF og før nedskrivning dersom forskriftens 27-7 (2) er aktuell) som er dekket av sikkerhetsstillelse der risikoen ved enkeltengasjement er overført ved hjelp av sikkerhetsstillelse fra garantier, kredittderivater, pant i finansielle instrumenter - enkel metode, pant i innskudd og livsforsikringspoliser etter forskriftens Rapporteres også selv om sikkerhetsstillelsen er innen samme kategori eller har samme risikovekt. Beløpsmessig effekt av sikkerhetsstillelse. Den delen av engasjementsbeløpet (før KF og før nedskrivning dersom forskriftens 27-7 (2) er aktuell) som er dekket av sikkerhetsstillelse der risikoen ved enkeltengasjement er overført til en annen motpart ved hjelp av sikkerhetsstillelse fra garantier, kredittderivater, pant i finansielle instrumenter - enkel metode, pant i innskudd og livsforsikringspoliser etter forskriftens Rapporteres også selv om sikkerhetsstillelsen er innen samme kategori eller har samme risikovekt. Engasjementsbeløp fratrukket/tillagt sikkerhetsstillelse som er slik at risikoen ved engasjementet overføres til en annen motpart, jf. Effekter vist i kolonne 8 og 9 (før KF og før nedskrivning dersom forskriftens 27-7 (2) er aktuell). Engasjementsbeløp fratrukket både sikkerhetsstillelse som medfører at risiko overføres til en annen motpart, og sikkerhetsstillelse som medfører beløpsjusteringer pga. volatilitetsjusteringer og løpetidsforskjeller (før KF) (dvs. 10 fratrukket beløpsjusteringer). Jf. E* justert engasjementsbeløp etter 18-3 (3). 17 Engasjementsbeløp Engasjementsbeløp "etter KF" (dvs.12 multiplisert med konverteringsfaktorer). Her føres således det som normalt kan omtales som verdipapiriseringsposisjonenes engasjementsbeløp. Finanstilsynet 79

80 Rapportering av kapitaldekning Kolonne Post Forskriftshenvisninger og merknader Nr. 18 (-) Fratrukket ansvarlig kapital Engasjementsbeløp som trekkes fra i ansvarlig kapital. Enkelte engasjementsbeløp i 17 har risikovekt 1250 %. Institusjonen kan velge å trekke disse fra i ansvarlig kapital, jf. Kapitalkravsforskriftens 2-1 (2) og Forskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak 7 første ledd (p) og andre ledd (e). 19 Resterende engasjementsbeløp som skal risikovektes 17 minus 18. Engasjementsbeløp i 17 fratrukket de engasjementsbeløp med risikovekt i 1250 % der institusjonen har valgt å trekke beløpet fra ansvarlig kapital. 36 Beregningsgrunnlag før tak Beregningsgrunnlag etter forskriftens 27-7 (1), dvs. engasjementsbeløp i 19 multiplisert med risikovekter, men før eventuell effekt av tak i Tak er ikke aktuelt for institusjoner som kun er investor. 36tris 36bis Samlet effekt av økt risikovekt iht. kapitalkravsforskriften 26-3 fjerde ledd Justering av beregningsgrunnlaget som følge av løpetidsforskjeller ved syntetisk verdipapirisering Endringen i beregningsgrunnlaget som følge av økt risikovekt iht. 26 3, 4. ledd i forskriften. Det følger av pkt. 5, andre ledd i artikkel 122a i CRD II at institusjoner som ikke oppfyller kravene i pkt. 4, 5 og 7, kan bli pålagt av tilsynsmyndighetene en økt risikovekt på minimum 250 %, som kommer i tillegg til risikovektene som følger av kapitalkravsforskriftens kapittel 28 (standardmetoden) og 29 (IRB-metoden). Samlet risikovekt skal være begrenset oppad til %. Beregningsgrunnlaget skal justeres som følge av løpetidsforskjeller ved syntetisk verdipapirisering, jfr. kapitalkravsforskriftens 27 5, med mindre transjen er gjenstand for en risikovekt på %. I tilfeller hvor transjen risikovektes med % skal beløpet som skal rapporteres settes til Kapitalkrav Beregningsgrunnlag etter forskriftens 27-7 (1), etter eventuell effekt av tak i 29-10, multiplisert med 8 % iht. forskriftens 2-1. Tabell 11. Beskrivelse av rader i skjema for verdipapirisering standardmetoden (CR SEC IRB) Rader Forskriftshenvisninger og merknader Herav: re-verdipapiriseringer Den delen av totalt engasjementsbeløp som er verdipapiriseringer som omfattes av definisjonen i kapitalkravforskriftens 1-2, bokstav kk. Originator (overdragende institusjon) Fullstendig definert i direktivets art. 4 nr 41. Investor Herav: overdratt og organisert av selskaper som ikke er gjenstand for kravet om tilbakeholdelse etter kapitalkravsforskriftens 26-3 Institusjon som har verdipapiriseringsposisjon uten å være originator eller sponsor i den aktuelle transaksjonen. Her rapporteres den delen av investeringen i verdipapiriseringer som ikke omfattes av kravet om tilbakeholdelse etter 26-3 i forskriftsforslaget. Dette kan blant annet skyldes at orginator og/eller sponsor i verdipapiriseringen: 1. ikke omfattes av virkeområdet til kapitalkravsforskriften 2. er lokalisert utenfor EØS-området, og dermed ikke omfattet av direktiv 48/2006/EF. 80 Finanstilsynet

81 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Rader Sponsor (organiserende institusjon) Forskriftshenvisninger og merknader En sponsor som også verdipapiriserer egne aktiva fyller ut under originator for disse. 13. Oppgjørsrisiko I dette skjemaet rapporteres oppgjørsrisiko for uoppgjorte transaksjoner i bank- og handelsporteføljen, og veiledningen leses i sammenheng med skjemaet merket CR SETT, jf. tabell 2. Det vises til kapitalkravforskriften kapittel 37. Etter kapitalkravforskriftens 31-3 første ledd bokstav a og c, skal det skal beregnes kapitalkrav iht. kapitalkravforskriften 37-1, l. ledd og 2. ledd for oppgjørsrisiko for transaksjoner knyttet engasjementer som er plassert i institusjonens virksomhetsportefølje og handelsportefølje, der verken penger, finansielle instrumenter, valuta eller varer er overdratt til ny eier, eller kredittderivater ikke er oppgjort iht. avtalen. Finanstilsynet kan imidlertid unnta institusjoner fra kapitalkrav i tilfeller der manglende levering skyldes svikt i systemer for oppgjør eller avregning ( clearing ), jf. kapitalkravforskriften 37-1, 4. ledd. Tapsutsatt beløp for de enkelte uoppgjorte kjøps- eller salgstransaksjonene fremkommer som den positive differansen mellom markedspris på rapporteringstidspunktet og avtalt kjøpspris (dvs. når markedspris minus kjøpspris > 0) eller avtalt salgspris og markedspris på rapporteringstidspunktet (dvs. når salgspris minus markedspris > 0). Beløpet klassifiseres ut fra antall virkedager etter avtalt oppgjørsdato og multipliseres med den relevante risikovekten i tabellen i kapitalkravforskriften 37-1, 1. ledd, bokstav b. Tabell 12. Beskrivelse av kolonner i skjema for oppgjørsrisiko (CR TB SETT) Kolonne Post Forskriftshenvisninger og merknader Nr. 1 Uoppgjorte transaksjoner til avtalt pris Kapitalkravsforskriften Positiv differanse mellom avtalt pris Kapitalkravsforskriften og markedspris (salg) og markedspris og avtalt pris (kjøp) 3 Kapitalkrav Kapitalkravet for eksponeringer som omfattes av kapitalkravforskriften 37-1, jf. kapitalkravforskriftens 31-1, bokstav a og c. Finanstilsynet 81

82 Rapportering av kapitaldekning Tabell 13. Beskrivelse av rader i skjema for oppgjørsrisiko (CR TB SETT) Rader Forskriftshenvisninger og merknader 1 Sum uoppgjorte transaksjoner i handelsporteføljen 1.1 Uoppgjorte transaksjoner opptil 4 dager 1.2 Uoppgjorte transaksjoner 5 til 15 Id. dager 1.3 Uoppgjorte transaksjoner 16 til 30 Id. dager 1.4 Uoppgjorte transaksjoner 31 til 45 Id. dager 1.5 Uoppgjorte transaksjoner > 45 dager Id. Uoppgjorte transaksjoner i bankporteføljen og det tilhørende kapitalkravet for oppgjørsrisiko iht. kapitalkravforskriften Motpartsrisiko omtalt i 37-2 for posisjoner i bankporteføljen skal rapporteres som kredittrisiko i skjema CR SA eller CR IRB. Jf. tabellen i kapitalkravsforskriften 37-1,1. ledd. 2 Sum uoppgjorte transaksjoner i handelsporteføljen Uoppgjorte transaksjoner i handelsporteføljen og det tilhørende kapitalkravet for oppgjørsrisiko iht. kapitalkravforskriften Motpartsrisiko omtalt i 37-2 for posisjoner i handelsporteføljen skal rapporteres som kredittrisiko i skjema CR SA eller CR IRB. 2.1 Uoppgjorte transaksjoner opptil 4 Id. dager 2.2 Uoppgjorte transaksjoner 5 til 15 Id. dager 2.3 Uoppgjorte transaksjoner 16 til 30 Id. dager 2.4 Uoppgjorte transaksjoner 31 til 45 Id. dager 2.5 Uoppgjorte transaksjoner > 45 dager Id. 14. Markedsrisiko Det er i alt 5 rapporteringsskjema relatert til markedsrisiko. En forskjell fra tidligere rapportering av kapitaldekningsoppgaven er at man heretter ikke krever alle mellomregninger rapportert. Det antas at de fleste rapportører vil ha tilstrekkelige systemer som gir de nødvendige tallstørrelser korrekt, slik at det ikke vil være nødvendig å rapportere alle mellomregninger Standardmetode for posisjonsrisiko gjeldsinstrumenter Skjemaet beregner kapitalkrav for markedsrisiko for gjeldsinstrumenter i handelsporteføljen under standardmetoden, og veiledningen leses i sammenheng med skjemaet merket MKR SA TDI, jf. tabell Finanstilsynet

83 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene For en nærmere beskrivelse av hva som skal inngå i beregningene og verdivurdering av dette, se kapitalkravsforskriften kapittel 31 og 32. I henhold til kapitaldekningsforskriften 32-5, 1.ledd, kan institusjonene anvende løpetidsmetoden, jf. kapitalkravsforskriften 32-6, eller durasjonsmetoden (varighetsmetoden), jf. kapitalkravsforskriften Institusjonene må underrette Finanstilsynet om hvilken metode som benyttes og institusjonene kan ikke endre beregningsmetode uten forhåndsgodkjennelse av Finanstilsynet, jf. kapitalkravsforskriften 32-5, 1. ledd. Kapitalkravet for generell og spesifikk risiko beregnes for hver valuta hver for seg, men rapporteres aggregert for alle valutaer, jf. kapitalkravsforskriften 32-1, 2. ledd Løpetidmetoden De ulike gjeldsinstrumentene blir fordelt på soner og intervaller etter tabellen i kapitalkravsforskriftens 32-6, 2.ledd. I tidligere rapportering ble lange og korte posisjoner i de ulike gjeldsinstrumentene rapportert for alle de ulike sonene og intervallene, jf. kapitalkravsforskriften 32-6, og deretter ble sammenstilte posisjoner og restposisjonen vektet etter tabellen i 32-6, 6. ledd. I kapitaldekningsskjemaet (COREP) er intervalloppdelingen i rapporteringen av de ulike sonene tatt bort, og institusjonene rapporterer kun de aggregerte beløpene for henholdsvis sone 1, 2 og 3. Dette innebærer i utgangspunktet at institusjonene selv må foreta beregningene etter kapitalkravsforskriften 32-6, 2. til 5. ledd. De sammenstilte posisjonene og residualposisjonene vektes med risikovektene angitt i skjemaet, og ikke med risikovektene angitt i forskriften. Sammenhengen mellom risikovektene angitt i skjemaet og risikovektene angitt i forskriften, fremkommer ved å multiplisere risikovektene i kapitalkravsforskriften 32-6, 6. ledd med 8 % Durasjonsmetoden Institusjonene skal fordele gjeldsinstrumentene på sone 1, 2 og 3 avhengig av instrumentenes beregnede modifiserte durasjon. Den durasjonsvektede nettoposisjonen i et enkelt instrument beregnes ved å multiplisere nettoposisjonen til instrumentet med den beregnede modifiserte durasjonen og den tilhørende forutsatte renteendringen som er gitt i tabellen i kapitalkravsforskriften 32-7, 4. ledd. De sammenstilte posisjonene og residualposisjonene beregnes ved å følge kapitalkravsforskriften 32-7, 5. og 6. ledd. De sammenstilte posisjonene og residualposisjonen vektes så med risikovektene gitt i kapitalkravsforskriftens 32-7, 7. ledd. Finanstilsynet 83

84 Rapportering av kapitaldekning I kapitaldekningsskjemaet (COREP) skal kun posisjoner, nettoposisjoner, grunnlag for kapitalkrav og kapitalkravet rapporteres. Dette innebærer at institusjonene selv må foreta beregningene etter kapitalkravsforskriften 32-7, 2. til 6. ledd. De sammenstilte posisjonene og residualposisjonen vektes med risikovektene angitt i skjemaet, og ikke med risikovektene angitt i forskriften. Sammenhengen mellom risikovektene angitt i skjemaet markedsrisiko gjeld og risikovektene angitt i kapitalkravsforskriften 32-7, 7. ledd fremkommer ved å multiplisere prosentsatsene i kapitalkravsforskriften 32-7, 7. ledd med 8 % Spesifikk risiko For institusjoner som benytter standardmetoden for kredittrisiko skal absoluttverdien av nettoposisjoner i de enkelte gjeldsinstrumenter etter kategoriene gitt i kapitalkravforskriften 32-4 multipliseres med risikovektene i 32-4, 1. ledd, bokstav a-g. Kapitalkrav for spesifikk risiko for verdipapiriseringer skal rapporteres i eget skjema. Iht. kapitalkravforskriften 32-4, 5. ledd, kan Finanstilsynet overprøve institusjonens vurdering av gjeldsinstrumenter og kreve høyere risikovekt. Beregningsgrunnlaget fremkommer ved å summere de vektede posisjonene. I kapitaldekningsskjemaet (COREP) skal de ulike posisjonene fordeles iht. kapitalkravsforskriftens 32-5, 1. ledd, og verdiene som rapporteres i kolonne 1-5 følger samme prinsipp som for generell risiko (rad eller ). I kolonne 8 skal de ulike posisjonene ikke vektes med risikovektene angitt i kapitalkravsforskriften 32-4, 1. ledd, ettersom følgende tabell benyttes i skjemaet for å kalkulere kapitalkravet i kolonne , 1. ledd, Risikovekt bokstav a 0 % bokstav b 0,25 % bokstav c 1 % bokstav d 1,6 % bokstav e 0,25 % / 1 % / 1,6 % bokstav f 8 % bokstav g 12 % Sammenhengen mellom risikovektene angitt i tabellen ovenfor og risikovektene angitt i kapitalkravsforskriften 32-4, 1. ledd fremkommer ved å multiplisere prosentsatsene i kapitalkravsforskriften 32-4, 1. ledd med 8 %. Verdipapiriseringsposisjoner og verdipapirfond, jf. kapitalkravsforskriftens 33-1 og 32-4, 6. ledd, behandles som egne punkt. Ved annen risiko enn deltarisiko for opsjoner skal kun kapitalkravet rapporteres. Tabell 14. Beskrivelse av kolonner i skjema for standardmetoden for posisjonsrisiko gjeldsinstrumenter (MKR SA TDI) 84 Finanstilsynet

85 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Kolonne Post Forskriftshenvisninger og merknader Nr. 1,2 Alle posisjoner Forskriften 31-1 og Dette er bruttoposisjoner, ekskl. posisjoner i emisjoner som tredjemann har tegnet seg for, jf Skillet mellom lange og korte posisjoner gjelder også bruttoposisjonene, se definisjonene i 1-2. Se også ,5 Nettoposisjoner For definisjon av nettoposisjon, lange og korte posisjoner se forskriften 1-2. Reduksjonseffekt for posisjoner i emisjoner som tredjemann har tegnet seg for når foretaket har stilt fulltegningsgaranti skal hensyntas, jf Se også ,7 Sammenstilling for spesifikk risiko pga kreditderivater 8 Nettoposisjoner gjenstand for kapitalkrav Forskriften 35-2, jf og Reduksjon i nettoposisjoner som er gjenstand for kapitalkrav for spesifikk risiko som følge av kredittderivater. Nettoposisjoner som, etter de ulike tilnærmingene som følger av forskriften kapittel 32, jf. kapittel 33, 34, 35 og 36, er gjenstand for kapitalkrav. 9 Kapitalkrav Kapitalkravet for enhver relevant posisjon i gjeldsinstrumenter etter forskriften kapittel 32, jf. også kapittel 33, 34, 35 og 36. Tabell 15. Beskrivelse av rader i skjema for standardmetoden for posisjonsrisiko gjeldsinstrumenter (MKR SA TDI) Rader Forskriftshenvisninger og merknader Gjeldsinstrumenter i handelsporteføljen Posisjoner i gjeldsinstrumenter i handelsporteføljen og det korresponderende kapitalkravet for posisjonsrisiko etter forskriften 31-3 første ledd bokstav a og 2-1 første ledd. 1 Generell risiko - Løpetidsmetoden Posisjoner i gjeldsinstrumenter hvor løpetidsmetoden benyttes, jf. forskriften 2-6 og det korresponderende kapitalkravet som følger av 2-6 niende ledd, jf Sone 1 Forskriften 32-6 annet ledd. 1.2 Sone 2 Forskriften 32-6 annet ledd. 1.3 Sone 3 Forskriften 32-6 annet ledd. 1.a Sammenstilte posisjoner innenfor alle Forskriften 32-6 tredje til sjette ledd. intervaller 1.b Sammenstilte posisjoner i sone 1 Forskriften 32-6 tredje til sjette ledd. 1.c Sammenstilte posisjoner i sone 2 Forskriften 32-6 tredje til sjette ledd. 1.d Sammenstilte posisjoner i sone 3 Forskriften 32-6 tredje til sjette ledd. 1.e1 Sammenstilte posisjoner mellom sone 1 og 2 1.e2 Sammenstilte posisjoner mellom sone 2 og 3 Forskriften 32-6 tredje til sjette ledd. Forskriften 32-6 tredje til sjette ledd. Finanstilsynet 85

86 Rapportering av kapitaldekning Rader Forskriftshenvisninger og merknader 1.f Sammenstilte posisjoner mellom sone 1 Forskriften 32-6 tredje til sjette ledd. og 3 1.g Restposisjon Forskriften 32-6 tredje til sjette ledd. 2 Generell risiko - Durasjonsmetoden Posisjoner i gjeldsinstrumenter hvor durasjonsmetoden benyttes, jf. forskriften 32-7 første til sjuende ledd og det korresponderende kapitalkravet som følger av 32-7 sjuende ledd, jf Sone 1 Forskriften 32-7 fjerde ledd. 2.2 Sone 2 Forskriften 32-7 fjerde ledd. 2.3 Sone 3 Forskriften 32-7 fjerde ledd. 2.a Sammenstilte posisjoner innenfor alle Forskriften 32-7 femte til sjuende ledd. soner 2.b1 Sammenstilte posisjoner mellom sone 1 Forskriften 32-7 femte til sjuende ledd. og 2 2.b2 Sammenstilte posisjoner mellom sone 2 Forskriften 32-7 femte til sjuende ledd. og 3 2.c Sammenstilte posisjoner mellom sone 1 Forskriften 32-7 femte til sjuende ledd. og 3 2.d Restposisjon Forskriften 32-7 femte til sjuende ledd. 3 Spesifikk risiko Posisjoner i gjeldsinstrumenter som er gjenstand for kapitalkrav for spesifikk risiko og det korresponderende kapitalkravet etter forskriften Gjeldsinstrumenter omfattet av 32-4 bokstav a Gjeldsinstrumenter omfattet av 32-4 bokstav b, c, d og e Gjeldsinstrumenter omfattet av 32-4 bokstav f Gjeldsinstrumenter omfattet av 32-4 bokstav g Posisjoner i gjeldsinstrumenter som er gjenstand for kapitalkrav for spesifikk risiko og det korresponderende kapitalkravet etter forskriften Posisjoner i gjeldsinstrumenter som er gjenstand for kapitalkrav for spesifikk risiko og det korresponderende kapitalkravet etter forskriften Posisjoner i gjeldsinstrumenter som er gjenstand for kapitalkrav for spesifikk risiko og det korresponderende kapitalkravet etter forskriften Posisjoner i gjeldsinstrumenter som er gjenstand for kapitalkrav for spesifikk risiko og det korresponderende kapitalkravet etter forskriften Verdipapiriseringsposisjoner og ikke ratede likviditetsfasiliteter, jf sjette ledd 4 Særskilt behandling av verdipapirfondsandeler, jf annet ledd Forskriften Forskriften Benyttes når posisjoner er fondsandeler eller underliggende instrumenter ikke er behandlet i samsvar med metodene som følger av kapittel 40. Det omfatter, hvis aktuelt, effekten av gjeldende øvre tak i kapitalkravet. 86 Finanstilsynet

87 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Rader 7 Annen risiko enn deltarisiko for opsjoner Forskriftshenvisninger og merknader Forskriften 34-3 første ledd. "Omfatter ytterligere kapitalkrav for øvrig risiko, bortsett fra deltarisiko, som er forbundet med opsjoner (f.eks. gamma and vega risiko). Dette ytterligere kapitalkravet kan estimeres på ulike måter (f.eks. Forenklet, Delta-plus eller Scenario tilnærmet som referert til i Del A.5 i tilføyelsen til Basel Accorden som innførte Markedsrisiko, januar 1996) og, som vanlig, kan det brytes opp i ulike måter som er anvendelige hvis dette anses nødvendig av tilsynsmyndigheten." 14.2 Standardmetode for posisjonsrisiko egenkapitalinstrumenter Skjemaet beregner kapitalkrav for posisjonsrisiko egenkapitalinstrumenter som inngår i handelsporteføljen, og veiledningen leses i sammenheng med skjemaet merket MKR SA EQU, jf. tabell 2. I henhold til kapitalkravforskriften 32-1, 1. ledd, er institusjonens samlede beregningsgrunnlag for posisjonsrisiko i egenkapitalinstrumenter summen av beregningsgrunnlaget for spesifikk risiko og beregningsgrunnlaget for generell risiko. Andeler i verdipapirfond som hovedsakelig består av egenkapitalinstrumenter skal også føres på dette skjema og tas med i det samlede beregningsgrunnlaget for posisjonsrisiko for egenkapitalinstrumenter. Kapitalkrav for posisjonsrisiko for egenkapitalinstrumenter beregnes for hvert enkelt nasjonale marked (land) separat, jf. kapitalkravsforskriften 32-1 annet ledd. For en nærmere beskrivelse av hva som skal inngå i beregningene og verdivurdering av dette, se kapitalkravsforskriften kapittel 31 og 32. Iht. kapitalkravsforskriften 34-3, 1. ledd skal institusjonene ha en ansvarlig kapital som dekker opsjonsprisens følsomhet for endringer i tid til innløsning (theta), volatilitet (vega) og risikofri rente (rho). Tabell 16. Beskrivelse av kolonner i skjema for standardmetoden for posisjonsrisiko egenkapitalinstrumenter (MKR SA EQU) Kolonne Post Forskriftshenvisninger og merknader Nr. 1,2 Alle posisjoner For definisjon av nettoposisjon, lange og korte posisjoner, se forskriften 1-2. Reduksjonseffekt for posisjoner i emisjoner som tredjemann har tegnet seg for når foretaket har stilt fulltegningsgaranti skal hensyntas, jf ,5 Nettoposisjoner For definisjon av nettoposisjon, lange og korte posisjoner, se forskriften 1-2. Reduksjonseffekt for posisjoner i emisjoner som tredjemann har tegnet seg for når foretaket har stilt fulltegningsgaranti skal hensyntas, jf Finanstilsynet 87

88 Rapportering av kapitaldekning Kolonne Post Nr. 6 Nettoposisjoner gjenstand for kapitalkrav Forskriftshenvisninger og merknader Nettoposisjoner som, etter de ulike tilnærmingene som følger av forskriften kapittel 32, jf. kapittel 33, 34, 35 og 36, er gjenstand for kapitalkrav. 7 Kapitalkrav Kapitalkravet for enhver relevant posisjon i egenkapitalinstrumenter etter forskriften kapittel 32, jf. også kapittel 33 til 36. Tabell 17. Beskrivelse av rader i skjema for standardmetoden for posisjonsrisiko egenkapitalinstrumenter (MKR SA EQU) Rader Forskriftshenvisninger og merknader Egenkapitalinstrumenter i handelsporteføljen Posisjoner i egenkapitalinstrumenter i handelsporteføljen og det korresponderende kapitalkravet for posisjonsrisiko etter forskriften 31-3 første ledd bokstav a og Generell risiko Posisjoner i egenkapitalinstrumenter gjenstand for generell risiko og det korresponderende kapitalkravet etter forskriften Spesifikk risiko Posisjoner i egenkapitalinstrumenter gjenstand for spesifikk risiko og det korresponderende kapitalkravet etter forskriften Særskilt behandling av fondsandeler, jf annet ledd 6 Annen risiko enn deltarisiko for opsjoner Forskriften Benyttes når posisjoner er fondsandeler eller underliggende instrumenter ikke er behandlet i samsvar med metodene som følger av kapittel 40. Det omfatter, hvis aktuelt, effekten av gjeldende øvre tak i kapitalkravet. Forskriften 34-3 første ledd "Omfatter ytterligere kapitalkrav for øvrig risiko, bortsett fra deltarisiko, som er forbundet med opsjoner (f.eks. gammaog vegarisiko). Dette ytterligere kapitalkravet kan estimeres på ulike måter (f.eks. forenklet, delta-plus eller scenario tilnærmet som referert i Del A.5 i tilføyelsen til Basel Accorden som innførte Markedsrisiko, i januar 1996) og som vanlig kan det brytes opp i ulike måter som er anvendelige hvis dette anses nødvendig av tilsynsmyndigheten." 14.3 Standardmetode for valuta I dette skjemaet rapporteres sum lange og korte nettoposisjoner i utenlandsk valuta, og veiledningen leses i sammenheng med skjemaet merket MKR SA FX, jf. tabell 2. Her inngår valutaposisjoner knyttet til institusjonens samlede virksomhet. Dette omfatter både posisjoner i handelsporteføljen og posisjoner knyttet til institusjonens øvrige virksomhet. Nærmere om hva som skal inngå i beregningene og hvordan beregningene skal gjøres fremgår av kapitalkravsforskriften 38. Se også kapitalkravsforkriften 34-3 for valutaopsjoner. 88 Finanstilsynet

89 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Det skal i skjemaet kun rapporteres størrelser i kolonne 1 og 2. I kolonne 7 og 8 er det lagt inn kontroll på om summen av foretakets netto valuta- og gullposisjoner overstiger to prosent av foretakets ansvarlige kapital, og dersom foretakets netto valuta- og gullposisjon er mindre enn to prosent, settes posisjonene som er gjenstand for kapitalkrav (kolonne 7 og 8) til 0, jfr. kapitalkravsforskriften Tabell 18. Beskrivelse av kolonner i skjema for standardmetoden for valuta (MKR SA FX) Kolonne Post Forskriftshenvisninger og merknader Nr. 1 Alle posisjoner: Lange Bruttoposisjoner som følge av eiendelsposter, beløp som skal mottas og lignende eksempler som referert til i forskriften Alle posisjoner: Korte Bruttoposisjoner som følge av gjeldsposter, beløp som skal betales og lignende eksempler som referert til i forskriften ,6 Nettoposisjoner Forskriften 38-3 fjerde ledd. Nettoposisjonene kalkuleres for hver valuta, følgelig kan det være lange og korte posisjoner samtidig. 7,8,9 Posisjoner gjenstand for kapitalkrav Forskriften Kapitalkrav Kapitalkravet for enhver relevant posisjon i varer etter forskriften kapittel 38. Tabell 19. Beskrivelse av rader i skjema for standardmetoden for valuta (MKR SA FX) Rader Forskriftshenvisninger og merknader Samlet posisjon i ikke-rapporterende valutaer 4 Alle andre valutaer (inkl. fondsandeler behandlet som ulike valutaer) Posisjoner i ikke rapporterende valutaer og det korresponderende kapitalkravet etter forskriften 31-3 og 38-3 tredje ledd (for omregning til rapporterende valuta og 2-1). Posisjoner i andre valutaer og det korresponderende kapitalkravet for valutaer gjenstand for den generelle behandlingen referert til i forskriften 38-1 og Gull Posisjoner i gull og det korresponderende kapitalkravet for valutaer gjenstand for den generelle behandlingen referert til i forskriften 38-1 og 38-3 tredje ledd. 6 Annen risiko enn deltarisiko for valutaopsjoner Spesifikasjon Valutaposisjoner Euro ERM II-valutaer DKK ERM II- Andre Forskriften Omfatter ytterligere kapitalkrav for annen risiko enn deltarisiko for valutaopsjoner (f.eks gamma- og vegarisiko). Dette ytterligere kapitalkravet kan estimeres på ulike måter (f.eks. forenklet, delta-plus eller scenariotilnærmet som referert i Del A.5 i tilføyelsen til Baselakkorden som innførte markedsrisiko, i januar 1996) og som vanlig kan det brytes opp i ulike måter som er anvendelige hvis dette anses nødvendig av tilsynsmyndigheten. Etter internasjonale koder. Summen av posisjoner som omfattes av Exchange Rate Mechanism II, dvs. DKK, LVL og LTL. Her rapporteres summen av posisjoner notert i latviske lats (LVL) og litauiske litas (LTL) Finanstilsynet 89

90 Rapportering av kapitaldekning Rader GBP SEK CHF Andre EØS-valutaer USD CAD AUD Andre valutaer Fondsandeler behandlet som separate valutaer Forskriftshenvisninger og merknader Andre valutaer fra land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Resterende ikke rapporterende valutaer. Forskriften 38-3 andre ledd Standardmetode for varer Dette skjemaet beregner kapitalkrav for markedsrisiko for varer og derivater basert på varer, og veiledningen leses i sammenheng med skjemaet merket MKR SA COM, jf. tabell 2. Det kan rapporteres etter løpetidsmetoden eller forenklet metode. Finanstilsynet skal orienteres om hvilken metode som benyttes. Nærmere om hva som skal inngå og hvordan framgår av kapitalkravsforskriftens kapittel 39. I institusjonens beregningsgrunnlag for varerisiko inngår posisjoner i varer eller varederivater knyttet til institusjonens samlede virksomhet. Dette omfatter både posisjoner i handelsporteføljen og posisjoner knyttet til institusjonens øvrige virksomhet. Kapitalkrav for varerisiko skal beregnes for hver enkelt vare separat, jf. kapitalkravsforskriften 39-2 fjerde ledd. Varer er her definert som et fysisk produkt som kan handles i et sekundært marked, f.eks. landbruksprodukter, edle metaller og mineraler. Det gjøres oppmerksom på at gull behandles som valuta. Alle varederivater og utenom-balanseposter som påvirkes av varepriser skal inkluderes i beregningene. Posisjoner i derivater skal konverteres til nominelle standardmålenheter for underliggende posisjon multiplisert med spotprisen. Posisjoner som utelukkende gjelder lagerfinansiering kan utelates fra beregningene. Med lagerfinansiering menes tilfeller der et fysisk lager har blitt solgt og finansieringskostnaden er låst fast til tidspunktet for terminsalget Løpetidsmetoden Institusjonene beregner sum lange og korte posisjoner etter intervallene nevnt i kapitalkravsforskriften 39-4, 1. ledd, og foretar de nødvendige beregningene. De sammenstilte posisjonene og residualposisjonene summeres og sammenstilles i henhold til kapitalkravsforskriften Finanstilsynet

91 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Forenklet metode Institusjonene beregner sine nettoposisjoner og bruttoposisjoner. Summen av absoluttverdien av nettoposisjonene og bruttoposisjonene blir kapitalkravet. Dette er beskrevet i kapitalkravsforskriften Eksempel på beregning Institusjonen har 2 varer, x og y. Hver av varene har en lang og en kort posisjon: Vare x: Kort posisjon på 1000 i intervall 3 og en lang posisjon på 800 i intervall 3. Vare y: Lang posisjon på 600 i intervall 5 og en kort posisjon på 600 i intervall 7. Hvis forenklet metode: Nettoposisjon = lang (x + y) kort (x + y) = = Bruttoposisjon = lang (x + y) + kort (x + y) = = 3000 Beregningsgrunnlag = 200 * 1, * 0,375 = 1500 Kapitalkrav = 1500 * 8 % = 120 Hvis løpetidsmetode: Intervall 1: 0 Intervall 2: 0 Intervall 3: Sammenstilt posisjon = 800 Resterende åpen posisjon = = 200 Intervall 4: 0 Intervall 5: Åpen posisjon = 600 (flyttes 2 intervaller) Intervall 6: 0 Intervall 7: Sammenstilt posisjon = 600 Beregningsgrunnlag: Sammenstilt posisjoner i et intervall (3 og 7) * risikovekt = ( ) * 0,375 Sammenstilte posisjoner mellom intervaller * 0,075 * # intervaller = 600 * 0,075 * 2 Resterende åpne posisjoner * 1,875 = 200 * 1,875 Totalt: ( ) * 0, * 0,075 * * 1,875 = = 990 Kapitalkrav: 990 * 0,08 = 79,2 Tabell 20. Beskrivelse av kolonner i skjema for standardmetoden varer (MKR SA COM) Kolonne Nr. Post Forskriftshenvisninger og merknader Finanstilsynet 91

92 Rapportering av kapitaldekning Kolonne Post Forskriftshenvisninger og merknader Nr. 1,2 Alle posisjoner: Lange / korte Brutto lange/korte posisjoner i samme vare etter forskriften 39-1 og 39-2, se også ,6 Posisjoner gjenstand for kapitalkrav Nettoposisjoner som, etter de ulike tilnærmingene som følger av forskriften kapittel 39, er gjenstand for kapitalkrav. 8 Kapitalkrav Kapitalkravet for enhver relevant posisjon i varer etter forskriften kapittel 39. Tabell 21. Beskrivelse av rader i skjema for standardmetoden varer (MKR SA COM) Rader Forskriftshenvisninger og merknader Samlede posisjoner i varer Posisjoner i varer og det korresponderende kapitalkravet for markedsrisiko etter forskriften 31-3, jf Løpetidsmetoden Posisjoner i varer hvor løpetidsmetoden benyttes, jf. forskriften Forenklet metode: Alle posisjoner Posisjoner i varer hvor forenklet metode benyttes, jf. forskriften Annen risiko enn deltarisiko for vareopsjoner 7 Risiko for likviditetsmangel Forskriften 39-3 sjette ledd. Forskriften 39-3 tredje ledd. "Omfatter ytterligere kapitalkrav for annen risiko enn deltarisiko for vareopsjoner (f.eks gamma- og vegarisiko). Dette ytterligere kapitalkravet kan estimeres på ulike måter (f.eks. forenklet, delta-plus eller scenario tilnærmet som referert i Del A.5 i tilføyelsen til Baselakkorden som innførte markedsrisiko, i januar 1996) og som vanlig kan det brytes opp i ulike måter som er anvendelige hvis dette anses nødvendig av tilsynsmyndigheten Interne modeller (VaR-metode) I dette skjemaet rapporteres markedsrisiko for interne modeller, og veiledningen leses i sammenheng med skjemaet merket MKR IM, jf. tabell 2. Det skal rapporteres generell og spesifikk risiko for gjeldsinstrumenter og egenkapitalinstrumenter. Hvilke multiplikatorer som skal benyttes fremgår av kapitalkravsforskriftens Hvordan dette skal estimeres er beskrevet i kapitalkravsforskriftens kapittel Finanstilsynet

93 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Tabell 22. Beskrivelse av kolonner i skjema for interne modeller (VaR-metode) (MKR IM) Kolonne Post Forskriftshenvisninger og merknader Nr. 1 Multiplikatorfaktor x Gjennomsnitt av Forskriften 40-4 første ledd bokstav a nr. 1. daglig beregnet VaR-beløp for hver av de 60 foregående virkedager 2 Foregående dags Var-beløp Forskriften 40-4 første ledd bokstav a nr. 2. 3a 3b Multiplikator * gjennomsnitt av daglig beregnet stresset VaR beløp for hver av de 60 foregående virkedager Siste tilgjengelige stresset VaR-beløp (SVaR t-1 ) Forskriftens 40-4 første ledd bokstav c. Forskriftens 40-4 første ledd bokstav c. 4a Tilleggskrav for foregående 12 ukers gjennomsnitt Forskriftens 40-4 første ledd bokstav b nr.1. 4b Siste tilgjengelige tilleggskrav Forskriftens 40-4 første ledd bokstav b nr.2. 5 Kapitalkrav Forskriften 40-4 og 40-7 tredje ledd: total VaR for aller risikofaktorer hensyntatt korrelsasjonseffekter hvis tillatt. 6 Antall overskridelser (i løpet av de Forskriften 40-7 første ledd. siste 250 virkedager) 7a Multiplikator for VaR Forskriftens 40-7 tredje ledd 7b Multiplikator for VaR Forskriftens 40-7 tredje ledd Tabell 23. Beskrivelse av rader i skjema for interne modeller (VaR-metode) (MKR IM) Rader Forskriftshenvisninger og merknader Samlede posisjoner Forskriften 31-3 annet ledd. Rad 1-4 selvforklarende. 5 Sum generell risko Forskriften 40-4 første ledd bokstav a eller b: VaR for generell risiko for alle risikofaktorer (hensyntatt korrelasjonseffekter hvis tillatt). 6 Sum spesifikk risiko Forskriften 40-4, jf tredje ledd: VaR for spesifikk risiko for egenkapital- og gjeldsinstrumenter i handelsporteføljen (hensyntatt korrelasjonseffekter hvis tillatt) Markedsrisiko verdipapirisering Skjemaet beregner kapitalkrav for verdipapiriseringer som er plassert i institusjonens handelsportefølje. Det følger av kapitalkravforskriftens 32-4 sjette ledd at kapitalkravet for spesifikk risiko for verdipapiriseringer i handelsporteføljen skal behandles på tilsvarende måte som for verdipapiriseringer som er plassert i bankporteføljen. Det gjøres oppmerksom på at rapportering av kapitalkrav for generell renterisiko skal rapporteres i skjema markedsrisiko gjeld eller i markedsrisiko VaR. Finanstilsynet 93

94 Rapportering av kapitaldekning Tabell 16. Beskrivelse av rader i skjema for markedsrisiko verdipapirisering - standardmetoden (MKR SA SEC) Rader Forskriftshenvisninger og merknader Herav: re-verdipapiriseringer Originator (overdragende institusjon) Den delen av totalt engasjementsbeløp som er verdipapiriseringer som omfattes av definisjonen i kapitalkravforskriftens 1-2, bokstav kk. Fullstendig definert i direktivets art. 4 nr. 41. Investor Herav: overdratt og organisert av selskaper som ikke er gjenstand for kravet om tilbakeholdelse etter kapitalkravforskriftens 26-3 Institusjon som har verdipapiriseringsposisjon uten å være originator eller sponsor i den aktuelle transaksjon. Her rapporteres den delen av investeringen i verdipapiriseringer som ikke omfattes av kravet om tilbakeholdelse etter kapitalkravforskriftens Dette kan blant annet skyldes at originator og/eller sponsor i verdipapiriseringen: 1. ikke omfattes av virkeområdet til kapitalkravforskriften 2. er lokalisert utenfor EØS-området, og dermed ikke omfattet av direktiv 48/2006/EF. Sponsor (organiserende institusjon) En sponsor som også verdipapiriserer egne aktiva fyller ut under originator for disse. Tabell 17. Beskrivelse av kolonner i skjema for markedsrisiko verdipapirisering - standardmetoden (MKR SA SEC) Rader Forskriftshenvisninger og merknader 1,2 Alle posisjoner Dette er bruttoposisjoner, ekskl. posisjoner som kommer til fradrag i ansvarlig kapital. Posisjonene skal skilles i lange og korte posisjoner. 5,6 Nettoposisjoner For definisjon av nettoposisjon, lange og korte posisjoner se forskriftens 1-2. Posisjonene som skal rapporteres skal være etter posisjoner som kommer til fradrag i ansvarlig kapital. 53,54 Samlet effekt av økt risikovekt iht. kapitalkravforskriftens 26-3 fjerde ledd Endringen i beregningsgrunnlaget som følge av økt risikovekt iht. 26 3, 4. ledd i forskriften. Det følger av pkt. 5, andre ledd i artikkel 122a i CRD II at institusjoner som ikke oppfyller kravene i pkt. 4, 5 og 7, kan bli pålagt av tilsynsmyndighetene en økt risikovekt på minimum 250 %, som kommer i tillegg til risikovektene som følger av kapitalkravforskriftens kapittel 28 (standardmetoden) og 29 (IRB-metoden). Samlet risikovekt skal være begrenset oppad til %. 61 Kapitalkrav Kapitalkravet for enhver relevant posisjon i gjeldsinstrumenter etter forskriften kapittel 32-4 sjette ledd. 94 Finanstilsynet

95 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene 15. Operasjonell risiko Rapportering av alle beregningsmetoder for operasjonell risiko skjer i dette skjemaet, og veiledningen leses i sammenheng med skjemaet merket OPR i Excel.. Kolonne 8 13 gjelder imidlertid kun ved bruk av AMA (avansert metode for operasjonell risiko). Det vises til veiledning i tabell nedenfor for post kapitalkrav for nærmere beskrivelse av hvordan kapitalkravet beregnes. Spesielt gjøres det oppmerksom på at det finnes ulike regler for når inntekt kan tas inn i beregningen av kapitalkravet under basis- og sjablongmetoden. Følgende er noen eksempler på hvordan kapitalkravet skal beregnes under basis- og sjablongmetoden: Basismetoden: Kapitalkrav = 0,15*(gjennomsnittsinntekt i de siste 3 år) Eksempel: Inntekt år 1 = 1000 Inntekt år 2 = -50 Inntekt år 3 = 800 Kapitalkrav = 0,15*(0,5( )) = 135 Da inntekt mindre enn eller lik null skal ikke tas med i beregningen. Ved skifte av regnskapsprisnipper innenfor treårsperioden etter basismetoden, legger Finanstilsynet til grunn at institusjonen følger de krav til omarbeiding som gjelder etter regnskapsreglene. Sjablongmetoden: maks F ij ij der 3 i 1 j 1 Kapitalkrav = 0, F ij er inntekten i år i for det j. forretningsområde α ij er prosentsatsen i år i for det j. forretningsområde. Negativ inntekt skal inngå i summering av inntekten over alle forretningsområder, men dersom summen av inntektene er negativ skal den settes til null og tas med i beregning av gjennomsnittet. Finanstilsynet 95

96 Rapportering av kapitaldekning Tabell 24. Eksempel sjablongmetoden Forretningsområdet Prosentsats for Inntekt år 1 Inntekt år 2 Inntekt år 3 forretningsområdet Foretaksfinansiering 18 % Banktjenester for 12 % massemarkedskunder Banktjenester for 15 % bedriftskunder Betalings- og 18 % oppgjørstjenester Sum inntekt (settes til 0) 700 Sum vektet inntekt (settes til 0) 96 Kapitalkrav = 1/3*( ) = 77 Nærmere om inntektsbegrepet Det presiseres at inntekter medregnes som positiv beløp og kostnader som negativ beløp i beregningen. Inntekt beregnes fra tolv måneders data ved regnskapsårets slutt. Hvis et regnskapsår er forkortet eller forlenget kan inntekten regnes om til tolv måneder ved for eksempel proporsjonering. Inntekten beregnes før fradrag for nedskrivninger og driftskostnader. Utgifter knyttet til utkontraktering til tredjeparter som ikke er en del av konsernet skal medregnes som driftskostnader. Verdiendringer på instrumenter som inngår i handelsporteføljen og resultatføres, jf. forskrift om årsregnskap for banker mv. 3-2, skal inngå i beregning av inntekt. Urealisert og realisert gevinst/tap skal inkluderes i inntektsberegningen, men realisert gevinst/tap fra salg av eiendeler i bankporteføljen skal trekkes fra beløpet. Når det gjelder beregning av inntekt i for den konsoliderte kapitaldekningen, i tilfeller der det benyttes forskjellige regnskapsprinsipper på konsernnivå og selskapsnivå skal selskapsregnskapets regler legges til grunn, jf. 4 sjuende ledd i konsolideringsforskriften. Inntekt fra forsikring som ikke er en del av institusjonens drift ikke skal inngå i beregning av inntekt. Finanstilsynet har lagt til grunn at inntekt fra forsikringsselskapene som er datterselskaper ikke skal inkluderes. Inntekt fra salg av forsikringsprodukter mv. fra institusjonen skal imidlertid inkluderes. Institusjoner som følger oppstillingsplanen som beskrevet i regnskapsloven 6-1 eller 6-1a, samt institusjoner som anvender IFRS, skal beregne inntekten ut i fra de data som best gjenspeiler definisjonen i kapitalkravsforskriftens 42-1 tredje og fjerde ledd. Det kan nevnes at Finanstilsynet vurderer det slik at netto finansposter 4 vil være omfattet av inntektsbegrepet. 4 ekskl. annen finansinntekt og annen finanskostnad 96 Finanstilsynet

97 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Tabell 25. Beskrivelse av kolonner i skjema for operasjonell risiko (OPR) Kolonne Post Forskriftshenvisninger og merknader Nr. 1,2,3 Inntekt Forskriften 42-1 tredje til femte ledd, Kapitalkrav 8 % av beregningsgrunnlaget som definert i forskriften 42-1 første ledd, 43-2 første ledd eller For sjablongmetoden skal beregningen foretas slikt: 1. Inntekten vektes etter de ulike forretningsområdene for hvert år 2. De vektede inntektene summeres over forretningsområdene for hvert år 3. Det tas gjennomsnittet av summene i pkt 2 over de tre årene. Det gjøres oppmerksom på at dersom inntekten for ett år (aggregert over alle forretningsområder) er mindre enn null skal den ikke medtas i beregningen for basismetoden. For sjablongmetoden skal negativ inntekt derimot settes til null. 8 Hvorav: Den del av kapitalkravet som fordeles etter en allokeringsmetode 9 Kapitalkrav før hensyntaking av forventet tap og metoder for overføring av risiko 10 Reduksjon i kapitalkrav som følge av hensyntaking av forventet tap (-) Rapporteres når institusjonen benytter metode for å allokere kapital. Se også direktiv 2006/48/EC, anneks X del 3 punkt Kun for AMA. Forskriften 44-1 første ledd og Metoder for overføring av risiko forstås hovedsakelig som forsikring. Kun for AMA. Forskriften 44-1 første ledd. 11 Reduksjon i kapitalkrav som følge av Kun for AMA. Forskriften hensyntaking av metoder for overføring av risiko (-) 12 Hvorav: forsikring Kun for AMA. Forskriften Reduksjon som følge av forsikring, og som overstiger 20 % av kapitalkravet Kun for AMA. Forskriften 44-3 åttende ledd. Reduksjonen i kapitalkravet som følge av forsikring skal ikke overstige 20 % av kapitalkravet før forsikring. Eventuell reduksjon som overstiger denne grensen skal rapporteres her. Tabell 26. Beskrivelse av rader i skjema for operasjonell risiko (OPR) Rader Forskriftshenvisninger og merknader 1 Sum over alle forretningsområder etter Basismetoden Forskriften kapittel Sum over alle forretningsområder etter Sjablongmetoden 2 Fordelt på forretningsområder (Sjablongmetoden) 3 Sum over alle forretningsområder etter AMA Forskriften kapittel 43. Forskriften 43-2 første, annet og sjette ledd. Forskriften 44-1 tredje ledd. Finanstilsynet 97

98 Rapportering av kapitaldekning Vedlegg 1: Eksempler markedsrisiko Eksempel på beregning av kapitalkrav for generell risiko ved bruk av durasjonsmetoden når skjema 23 i rapport 800 benyttes som hjelpeskjema for mellomberegninger og beregning av kapitalkrav for spesifikk risiko. Anta at en institusjon pr. 2. oktober 2008 har en portefølje bestående av følgende gjeldsinstrumenter: Ticker Forfall Kupong Kurs Påløpte renter Pris Modifisert durasjon Sone Risikovekt til utsteder etter del II av forskriften NST ,5 % 100,25 2, ,4349 0, % NST % 97, ,8500 0, % DNBA ,65 % 94,29 0, ,7080 1, % DNBA ,15 % 100,9 2, ,7208 2, % NST ,00 % 103,5 2, ,8571 2, % NSG ,40 % 84,16 5, ,3233 5, % STAKR % 91,75 4, ,2980 6, % Det forutsettes i eksempelet at samtlige gjeldsinstrumenter i tabellen ovenfor kan plasseres i handelsporteføljen, jfr. kapitalkravsforskriftens 31-1, 1. ledd. Iht. kapitalkravsforskriftens 31-2, 1. ledd, skal handelsporteføljen vurderes til markedsverdi, og ettersom kursen er eksklusiv påløpte renter, må påløpte renter beregnes og legges til. Gjeldsinstrumentene er plassert i soner basert på den beregnede modifiserte durasjonen, jf. kapitalkravsforskriftens 32-7, 4. ledd. Videre forutsettes det i eksempelet at porteføljen har følgende sammensetning: Antall Alle posisjoner Netto posisjoner Lange Korte Lange Korte Lange Korte NST * 102,43 = 204,87 102,43 204,87-102,43 = 102, NST , ,85 0 = Sone 1 302,72 102,43 200,28 0 DNBA , , DNBA , , NST * 105,86 = 317, ,57 = Sone 2 198,43 317,57 198,43 317,57 NSG , , STAKR * 96,30 = 192,60 96,30 192,60-96,30 = 96,30 0 = Sone 3 281,92 96,30 185,62 0 Sum 783,07 516,30 584,33 317,57 98 Finanstilsynet

99 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene De durasjonsvektede nettoposisjonene beregnes i samsvar med kapitalkravsforskriftens 32-7, 5. ledd, hvilket innebærer at nettoposisjonene multipliseres med den modifiserte durasjonen og den tilhørende forutsatte renteendringen, slik som vist i tabellen nedenfor. Durasjonsvektede nettoposisjoner Lange Korte NST ,43 * 0,57 * 1 % = 0, NST02 97,85 * 0,43* 1 % = 0,42 0 = Sone 1 1,00 0 DNBA28 94,71 * 1,81 * 0,85 % = 1, DNBA72 103,72 * 2,35 * 0,85 % = 2, NST ,57 * 2,34 * 0,85 % = 6,31 = Sone 2 3,53 6,31 NSG15 89,32 * 5,42 * 0,7 % = 3, STAKR11 96,30 * 6,10 * 0, 7 % = 4,11 0 = Sone 3 7,50 0 Verdiene som fremkommer i tabellen ovenfor overføres så til post , kolonne 30 og 40 i skjema 23 i rapport 800. Nedenfor er et utdrag av skjema 23 i rapport 800. Verdiene som fremkommer i post til i skjema 23 vil tilsvare verdiene som skal rapporteres i kolonne 8 (Nettoposisjoner grunnlag for kapitalkrav) rad 2.a til 2.d i skjema Markedsrisiko gjeld. Merk at post i skjema 23 (sammenstilte posisjoner mellom sone I og II og mellom II og III) må deles opp i de to elementene som posten består av, og verdiene skal da rapporteres i rad 2.b1 (sammenstilte posisjoner mellom sone 1 og sone 2) og 2.b2 (sammenstilte posisjoner mellom 2 og 3) i skjema Markedsrisiko gjeld. I dette eksempelet vil verdiene som skal rapporteres i rad 2.b1 og 2.b2 være henholdsvis 1,00 og 1,78. Valuta Skjema 23 Kolonnenummer: Beregning av generell risiko - gjeldsinstrumenter - durasjonsmetoden Nr. Sone Sum lange Sum korte Vekt Vektede posisjoner Sammenstilt pos. Åpne posisjoner i sone posisjoner posisjoner Lange Korte innenfor sone Lange Korte ) 1,00 0,00 0,00 1,00 0, ) 3,53 6,31 3,53 0,00 2, ) 7,50 0,00 0,00 7,50 0, Sum sammenstilte posisjoner innenfor alle soner (første sammenstilling) 3, Sammenstilte posisjoner mellom sone I og II og sone II og III (andre sammenstilling) 2, Sammenstilte posisjoner mellom sone I og III (tredje sammenstilling) Restposisjon 5,72 Finanstilsynet 99

100 Rapportering av kapitaldekning Nedenfor er verdiene som skal rapporteres i rad , kolonne 1-9 i skjema Markedsrisiko gjeld. DNBA28 og DNBA72 har samme utsteder, men DNBA28 gis 1 % (12,5 % * 8 %) risikovekt for spesifikk risiko som følge at den gjenværende løpetiden er mindre enn 24 måneder, jfr. kapitalkravsforskriftens 32-4, bokstav c, mens DNBA72 gis 1,6 % (20 % * 8 %) risikovekt som følge av at den gjenværende løpetiden er mer enn 24 måneder, jfr. kapitalkravsforskriftens 32-4, bokstav d. Alle posisjoner Netto posisjoner Gjeldsinstrumenter omfattet av Lange Korte Lange Korte Netto posisjoner gjenstand for kapitalkrav Risikovekt Kapitalkrav 32-4, bokstav a 204,87+97,85 = 302,72 317,57 102,43+97,5 = 200,28 317,57 200,28+317,57 = 517,86 0 % 0 94,71 * 1 % + 103,72 * 1,6 % = 2, , bokstav b, c, d og e 94,71+103,72 = 198, ,71+103,72 = 198, , , bokstav f 192,60 96,30 96, ,30 8 % 7, , bokstav g 89, , ,32 12 % 10,72 Sum 783,07 516,30 584,33 317,57 901,91 21,30 Nedenfor er skjema Markedsrisiko gjeld utfylt for institusjonens portefølje av gjeldsinstrumenter. 100 Finanstilsynet

101 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene ALLE POSISJONER LANGE KORTE LANGE KORTE POSISJONER NETTOPOSISJONER SAMMENSTILLING SOM FØLGE AV HANDELSPORTEFØLJET RANSAKSJONER SIKRET MED KREDITTDERIVATER (-) TIL LANGE NETTO- POSISJO NER TIL KORTE NETTO- POSISJONER NETTO- POSISJONER, GJENSTAND FOR KAPITALKRAV * RISIKOV EKT (%) KAPITALK RAV (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) GJELDSINSTRUMENTER I HANDELSPORTEFØLJEN 1 566, , ,67 635, ,93 27,93 1 Generell risiko - Løpetidsmetoden Sone Sone Sone 3 1.a Sammenstilte posisjoner innenfor alle intervaller 10 % 0 1.b Sammenstilte posisjoner i sone 1 40 % 0 1.c Sammenstilte posisjoner i sone 2 30 % 0 1.d Sammenstilte posisjoner i sone 3 30 % 0 1.e1 Sammenstilte posisjoner mellom sone 1 og 2 40 % 0 1.e2 Sammenstilte posisjoner mellom sone 2 og 3 40 % 0 1.f Sammenstilte posisjoner mellom sone 1 og % 0 1.g Restposisjon 100 % 0 2 Generell risiko - Durasjonsmetoden 783,07 516,30 584,33 317,57 12,03 6, Sone 1 302,72 102,43 200,28 0, Sone 2 198,43 317,57 198,43 317, Sone 3 281,92 96,30 185,62 0,00 2.a Sammenstilte posisjoner innenfor alle soner 3,53 2 % 0,07 2.b1 Sammenstilte posisjoner mellom sone 1 og 2 1,00 40 % 0,40 2.b2 Sammenstilte posisjoer mellom sone 2 og 3 1,78 40 % 0,71 2.c Sammenstilte posisjoner mellom sone 1 og 3 0, % 0,00 2.d Restposisjon 5, % 5,72 3 Spesifikk risiko 783,07 516,30 584,33 317, ,91 21, Gjeldsinstrumenter omfattet av 32-4 bokstav a 302,72 420,01 200,28 317,57 517,86 0 % 0, Gjeldsinstrumenter omfattet av 32-4 bokstav b, c, d og 198,43 e 0,00 198,43 0,00 198,43 2, Gjeldsinstrumenter omdattet av 32-4 bokstav f 192,60 96,30 96,30 0,00 96,30 8 % 7, Gjeldsinstrumenter omfattet av 32-4 bokstav g 89,32 0,00 89,32 0,00 89,32 12 % 10, Verdipapiriseringsposisjoner og ikke-ratede likvditetsfasiliteter, jf sjette ledd 4 Særskilt behandling av verdipapirfondsandeler, jf Annen risiko enn deltarisiko for opsjoner 101 Finanstilsynet

102 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Eksempel på beregning av kapitalkrav for generell og spesifikk risiko for egenkapitalinstrumenter i handelsporteføljen. Anta at en institusjon pr. 6. oktober 2008 har i handelsporteføljen en portefølje bestående av følgende egenkapitalinstrumenter: Underliggende instrument Antall Ticker Type Kurs Kurs Lange Korte Forfall OBX8K Aksjeindeksfuture 245,1 244, nov.2008 AKER Aksje STL Aksje 125,8 0 1 OR-FINOR Verdipapirfondsandel 161, Det gjøres følgende forutsetninger i eksempelet: - Aksjeindeksfuturen behandles i samsvar med kapitalkravsforskriftens 34-2, 2. ledd, hvilket innebærer at aksjeindeksfuturen kan deles opp i futureposisjoner i hver av de aksjer som indeksen består av eller behandles på tilsvarende måte som en futureposisjon i en individuell aksje. I eksempelet benytter institusjonen sistnevnte metode, hvilket innebærer at institusjonen får en lang posisjon i futurens underliggende instrument, som her er OBX Total Return Index (OBX). Posisjonen i aksjeindeksfuturen medfører også at institusjonen får en kort posisjon i en nullkupong obligasjon med løpetid lik løpetid for kontrakten, dvs. fram til forfall for gjeldsinstrumentet 20. november Størrelsen på den korte posisjonen vil tilsvare den diskonterte verdien (diskonteres med den aktuelle nullkupongrenten) av innløsningskursen for kontrakten. Den korte posisjonen i gjeldsinstrumentet ses det imidlertid bort fra i dette eksempelet. - Institusjonen benytter metoden gitt i kapitalkravsforskriftens 33-1, 1. ledd, hvilket innebærer at verdipapirfondsandelen (OR-FINOR) risikovektes med 400 %. Men merk at i skjema Markedsrisiko egenkapital skal posisjonen ikke vektes med 400 % i kolonne 6 og deretter med 8 % i kolonne 7, men posisjonen skal risikovektes med 32 % (400 % * 8 %) i kolonne 7. Det følger av kapitalkravsforskriftens 34-2, 2. ledd, at kravene til dekning av spesifikk risiko etter 32-2 ikke gjelder for børsnotert aksjeindeksfutures som behandles som et eget instrument, og som vurderes av Finanstilsynet som meget likvid, hvilket i eksempelet innebærer at det ikke skal beregnes kapitalkrav for spesifikk risiko som følge av posisjonen i OBX8K. Videre gjøres det oppmerksom på at i skjemaet Markedsrisiko egenkapital så vektes ikke samlet bruttoposisjon med 50 % i kolonne 6 ettersom risikovekten for spesifikk risiko er 4 % (50 % * 8 %) i skjemaet. 102 Finanstilsynet

103 Veiledning COREP Del II: Veiledning til postene Nedenfor er skjema Markedsrisiko egenkapital utfylt for institusjonens portefølje av egenkapitalinstrumenter. ALLE POSISJONER POSISJONER NETTOPOSISJONER NETTO- POSISJONER, GJENSTAND FOR KAPITALKRAV * LANGE KORTE LANGE KORTE (1) (2) (4) (5) (6) (7) EGENKAPITALINSTRUMENTER I HANDELSPORTEFØLJEN 1041,80 569,60 723,80 251,60 723,80 85,23 1 Generell risiko 244,48+2*159=562,48 125,8+159=284,80 244,48+159=403,48 125,80 277,68 8 % 22,21 2 Spesifikk risiko 562,48-244,48= ,80 403,48-244,48=159,00 125,80 284,80 4 % 11,39 3 Særskilt behandling av verdipapirfondsandeler, jf , , ,32 161,32*32%=51,62 6 Annen risiko enn deltarisiko for opsjoner RISIKO VEKT (%) KAPITALKRAV Finanstilsynet 103

104 FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Veiledning til kapitaldekningsrapporteringen

Veiledning til kapitaldekningsrapporteringen Veiledning til kapitaldekningsrapporteringen COREP DATO: 1. JANUAR 2008 SIST REVIDERT: 1. JANUAR 2011 FORFATTERANSVARLIG: FINANSTILSYNET SEKSJON/AVDELING: FF Veiledning til kapitaldekningsrapporteringen

Detaljer

Veiledning til utfylling av kapitaldekningsoppgaven for verdipapirforetak og forvaltningsselskap uten tjeneste 3 og 6

Veiledning til utfylling av kapitaldekningsoppgaven for verdipapirforetak og forvaltningsselskap uten tjeneste 3 og 6 Veiledning til utfylling av kapitaldekningsoppgaven for verdipapirforetak og forvaltningsselskap uten tjeneste 3 og 6 DATO: 04.11.2014 INNHOLD 1 GENERELLE INSTRUKSJONER... 3 1.1 OPPBYGGING, HJEMMELSGRUNNLAG

Detaljer

Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper

Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper 1. Innledning Rapporten for tverrsektorielle finansielle grupper blir innhentet med hjemmel i lov av 7. desember 1956 nr.

Detaljer

Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper

Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper 1. Innledning Rapporten for tverrsektorielle finansielle grupper blir innhentet med hjemmel i lov av 7. desember 1956 nr.

Detaljer

Endringer i veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP) som følge av CRD III

Endringer i veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP) som følge av CRD III Endringer i veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP) som følge av CRD III Endringene under er ment som en hjelp til de nye postene i COREP som følge av implementering av CRD III i rapporteringspakkene.

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden 2014 2017 i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden 2014 2017 i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden 2014 2017 i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital (A) Beløp

Detaljer

Rapportering av store engasjementer

Rapportering av store engasjementer Rapportering av store engasjementer Veiledning til utfylling av postene Dato: 24. september 2009 Sist revidert: september 2009 Forfatter: Kredittilsynet Seksjon/avdeling: FF og M Kredittilsynet Tlf. 22

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet (A) Beløp på datoen for offentliggjøring (B) Referanser til artikler i forordningen (CRR) 1 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond 26 (1), 27, 28 og 29 herav: instrumenttype 1 2 771 097 herav:

Detaljer

Gjelder f.o.m. 31.03.2009. Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler

Gjelder f.o.m. 31.03.2009. Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler Gjelder f.o.m. 31.03.2009 Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler 1 Ansvarlig kapital og risikoeksponering - Oppgjørssentraler Innhold Innhold Om rapporteringen...3

Detaljer

Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 14/2014: Offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital

Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 14/2014: Offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital Vedlegg 2 Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden 2014 2017 Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital (A) Beløp på datoen for offentliggjøring (B) Referanser

Detaljer

Offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital 31. desember 2015 Arctic Securities AS Ikke-konsolidert

Offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital 31. desember 2015 Arctic Securities AS Ikke-konsolidert Offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital 31. desember 2015 Arctic Securities AS Ikke-konsolidert Tall i 1.000 Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital (A) Beløp på datoen for

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS 2016

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS 2016 Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for 2016 Tall i TNOK Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital (A) Beløp på datoen for offentliggjøring (B) Referanser til

Detaljer

Flekkefjord Sparebank - Ansvarlig kapital pr

Flekkefjord Sparebank - Ansvarlig kapital pr Flekkefjord Sparebank - Ansvarlig kapital pr 31.12.14 Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital (A) Beløp på datoen for offentliggjøring (B) Referanser til artikler i forordningen (CRR) Beløp

Detaljer

26 (2) mv. og utbytte 0 6 Ren kjernekapital før regulatoriske justeringer

26 (2) mv. og utbytte 0 6 Ren kjernekapital før regulatoriske justeringer Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital (A) Beløp på datoen for offentliggjøring (B) Referanser til artikler i forordningen (CRR) Beløp omfattet av overgangsregler 1 Kapitalinstrumenter og

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

(A) Beløp på datoen for offentliggjøring

(A) Beløp på datoen for offentliggjøring (A) Beløp på datoen for offentliggjøring (B) Referanser til artikler i forordningen (CRR) Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital 1 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond 1.110.376

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak

Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak Fastsatt av Finansdepartementet [...]med hjemmel i med hjemmel i lov

Detaljer

(A) Beløp på datoen for offentliggjøring

(A) Beløp på datoen for offentliggjøring Spesifikasjon av konsernets kapitaldekningsberegning per 31.12.2015 Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital 1 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond 1.110.376 26 (1), 27, 28 og 29 herav:

Detaljer

Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS.

Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS. Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS. Kapitalkravsforskriften er et direkte resultat av et EU-direktiv (Basel II) som er inndelt i tre pilarer. Pilar 1 definerer minstekravet til kapitaldekning,

Detaljer

Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 2 Entydig identifikasjonskode (f. eks CUSIP, ISIN eller Bloombergs identifikasjonskode for rettede emisjoner)

Detaljer

A. Et skjema B. Et skjema. for 2014, jf. Arctic Fund

A. Et skjema B. Et skjema. for 2014, jf. Arctic Fund OPPLYSNINGER OM ANSVARLIG KAPITAL I ARCTIC ASSET MANAGEMENT AS OG ARCTIC FUND MANAGEMENT AS Kapitalkravsforskriften 45 5 angir krav om offentliggjøring av opplysningero r om ansvarlig kapital. Kommisjonsforordning

Detaljer

Finansiell informasjon og informasjon om styring og kontroll

Finansiell informasjon og informasjon om styring og kontroll Pilar 3 1 Finansiell informasjon og informasjon om styring og kontroll Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Pilar 3 i kapitalkravsforskriften, Basel II, stiller krav til at («PAM»

Detaljer

Rapportering av store engasjementer

Rapportering av store engasjementer Rapportering av store engasjementer Veiledning til utfylling av postene DATO: 14.02.2014 SIST REVIDERT: FEBRUAR 2014 FORFATTERANSVARLIG: FINANSTILSYNET AVDELING: BANK- OG FORSIKRINGSTILSYN MARKEDSTILSYN

Detaljer

Vedlegg til rundskriv 13/2009 fra Kredittilsynet Gjelder f.o.m. 30.09.2009

Vedlegg til rundskriv 13/2009 fra Kredittilsynet Gjelder f.o.m. 30.09.2009 Vedlegg til rundskriv 13/2009 fra Kredittilsynet Gjelder f.o.m. 30.09.2009 Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler 1 Ansvarlig kapital og risikoeksponering

Detaljer

Vedlegg 1. Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Vedlegg 1. Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 Utsteder Lyberg & Partnere Formuesforvaltning AS 2 Entydig identifikasjonskode (f.eks. CUSIP, ISIN eller

Detaljer

Rapportering av kapitaldekning

Rapportering av kapitaldekning Rapportering av kapitaldekning Veiledning DATO: 25.01.2016 INNHOLD 1 GENERELLE INSTRUKSJONER... 4 1.1 OPPBYGNING, HJEMMELSGRUNNLAG OG GENERELL INFORMASJON... 4 1.1.1 OPPBYGNING... 4 1.1.2 NUMMERERING MV....

Detaljer

22 Beløp som overstiger unntaksgrensen på 17,65 % (negativt beløp) - 48 (1) N/A

22 Beløp som overstiger unntaksgrensen på 17,65 % (negativt beløp) - 48 (1) N/A Spesifikasjon av konsernets kapitaldekningsberegning per 31.12.2016. (A) Beløp på datoen for offentliggjøring (B) Referanser til artikler i forordningen (CRR) Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 Utsteder Sparebanken Hedmark Bank 1 Oslo Akershus AS Bank 1 Oslo Akershus AS Bank 1 Oslo Akershus AS Bank 1 Oslo Akershus

Detaljer

Cenzia Forvaltning. Offentliggjøring av Ansvarlig Kapital

Cenzia Forvaltning. Offentliggjøring av Ansvarlig Kapital Cenzia Forvaltning Offentliggjøring av Ansvarlig Kapital Pr. 31. desember 2014 Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9a 9b 10 11

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 Utsteder BN Bank ASA BN Bank ASA BN Bank ASA 2 Entydig identifikasjonskode (f.eks. CUSIP, ISIN eller Bloombergs identifikasjonskode

Detaljer

Delårsrapport - 1.halvår 2016

Delårsrapport - 1.halvår 2016 Delårsrapport - 1.halvår 2016 Alle foto: Stocksy Delårsrapport 2016 Resultatregnskap 2. kvartal Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2016 2015 2016 2015 2015 Renteinntekter 121.162 91.492 234.140 174.251 379.022

Detaljer

Rapportering av soliditet for eierforetak i samarbeidende grupper

Rapportering av soliditet for eierforetak i samarbeidende grupper Rapportering av soliditet for eierforetak i samarbeidende grupper Veiledning DATO: 28.03.2017 2 Finanstilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 3 2 RAPPORTØR OG RAPPORTERINGSTIDSPUNKT 4 3 VEILEDNING TIL

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Aksjekapital 1 Utsteder Monobank ASA 2 Entydig identifikasjonskode (f.eks. CUSIP, ISIN eller Bloombergs identifikasjonskode

Detaljer

(C) Beløp omfattet av overgangs regler. (B) Referanser til artikler i. 1 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond 1.074.065 26 (1), 27, 28 og 29

(C) Beløp omfattet av overgangs regler. (B) Referanser til artikler i. 1 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond 1.074.065 26 (1), 27, 28 og 29 1 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond 1.074.065 26 (1), 27, 28 og 29 herav: instrumenttype 1 herav: instrumenttype 2 herav: instrumenttype 3 2 Opptjent egenkapital i form av tidligere års tilbakeholdte

Detaljer

Kvartalsrapport Q2 2011

Kvartalsrapport Q2 2011 Kvartalsrapport Q2 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP Kommunekreditt AS KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 2/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Kapitalkrav. Innledning. Ansvarlig kapital. Pilar 3 1. Foretakets samlede kapitalbehov vurderes ut fra pilarene i Basel II regelverket.

Kapitalkrav. Innledning. Ansvarlig kapital. Pilar 3 1. Foretakets samlede kapitalbehov vurderes ut fra pilarene i Basel II regelverket. Pilar 3 1 Innledning Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Pilar 3 i kapitalkravsforskriften, Basel II, stiller krav til at Pareto Nordic Investments AS («PNI» eller «Foretaket»)

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Opplysninger om ansvarlig kapital 2014

Opplysninger om ansvarlig kapital 2014 2014 OPPLYSNINGER OM ANSVARLIG KAPITAL 2014 0 Bakgrunn... 2 Kapital- og soliditetsdekning... 3 Viktigste avtalevilkår for kapitalinstrumenter.... 5 Beregning av ren kjernekapital, kjernekapital og tilleggskapital,

Detaljer

Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 14/2014: Offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital

Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 14/2014: Offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 Utsteder Volkswagen Møller Bilfinans AS 2 Entydig identifikasjonskode (f.eks. CUSIP, ISIN eller Bloombergs

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 Utsteder Sparebank 1 Ringerike Hadeland 2 Entydig identifikasjonskode

Detaljer

TILKNYTTEDE SELSKAPER

TILKNYTTEDE SELSKAPER TILKNYTTEDE SELSKAPER Tilknyttede Kommune Selskapskapital Antall aksjer Eierandel Total EK Resultat 2014 Bokført verdi Sp. b. Eiendom sm egl. A S A skim 600 1.250 20,83 % 2.045 451 353 Type virksomhet:

Detaljer

Rapportering av soliditet for tverrsektorielle grupper

Rapportering av soliditet for tverrsektorielle grupper 1. Rapportering av soliditet for tverrsektorielle grupper Veiledning DATO: 20.09.2016 1. Innledning Rapporten om soliditet i tverrsektorielle grupper blir innhentet med hjemmel i lov av 7. desember 1956

Detaljer

10-2 syvende ledd skal lyde:

10-2 syvende ledd skal lyde: Forskrift om endring av forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper

Detaljer

Overgangsregler for tapsnedskrivninger for kapitaldekningsformål

Overgangsregler for tapsnedskrivninger for kapitaldekningsformål IFRS 9 Overgangsregler for tapsnedskrivninger for kapitaldekningsformål Høringsnotat og forslag til endringsforskrift 2 Finanstilsynet 1 Innledning Finansdepartementet ba i brev 2. november 2017 om at

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 Utsteder Sparebank 1 Ringerike Hadeland 2 Entydig identifikasjonskode

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Delårsrapport 3. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 3. kvartal 13. kvartal Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 146.228 123.062 411.587 357.202 483.292 Rentekostnader

Detaljer

Glåmdalsmegleren AS % 33 % Kongsvinger Eiendomsmegling

Glåmdalsmegleren AS % 33 % Kongsvinger Eiendomsmegling Selskaper som ikke er konsolidert og hvor investeringen heller ikke er fratrukket i ansvarlig kapital Navn Antall aksjer Bokført verdi Eierandel Andel av stemmerett Forretningskontor Type virksomhet Glåmdalsmegleren

Detaljer

I DERES REFERANSE I DATO

I DERES REFERANSE I DATO FI NANSTI LSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NO RWAY Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VAR REFERANSE I 16/5430 I DERES REFERANSE I DATO 23.05.2016 Basel l-gulvet og deltakerinteresser

Detaljer

Sum ,33 %

Sum ,33 % Sum 600 1.005 33,33 % 2015 2014 Sparebankens fond 96.085 91.985 Gavefond - - Sum egenkapital 96.085 91.985 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst. -2.885-2.397 Sum ren kjernekapital 93.200 89.588

Detaljer

Kapitaldekning. Fondsobligasjoner Sum kjernekapital Netto ansvarlig kapital

Kapitaldekning. Fondsobligasjoner Sum kjernekapital Netto ansvarlig kapital Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2016 Kapitaldekning 2016 2015 Egenkapital per 01.01 275 680 257 428 Årets resultat etter skatt og utbytte 58 344 18 251 Sum egenkapital 334 024 275 680 Fradrag

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal LCR LCR Morbank 2. kvartal 2. kvartal 2017 2016 Renteinntekter 102.514 91.798 191.542 51.884 46.322 Rentekostnader 23.295 19.809 42.762 11.817 10.566 Netto renteinntekter 79.219 71.988 148.780 40.067 35.756

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.06.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no RESULTATREGNSKAP (beløp i hele tusen) 30.06.2013 30.06.2012 2. kv 2013 2.kv 2012 31.12.2012 Renteinntekter o.l. inntekter 113.991 123.462 57.456 61.004

Detaljer

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III Jæren Sparebank Basel II PILAR III 30.06.2015 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital 204.

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital 204. 2016 Sparebankens fond 121.651 Gavefond 205 Innbetalt aksjekapital/egenkapital/beviskapital 75.227 Overkursfond 680 Utjevningsfond 1 Sum egenkapital 197.764 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Delårsrapport pr. 31.3.2010 Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr. 31.3.2010 Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 31.3.2010 Nordea Eiendomskreditt AS Nordea Eiendomskreditt AS Nordea Eiendomskreditt AS har i løpet av 2009 blitt endret fra å være et selskap spesialisert på langsiktig finansiering

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Rundskriv Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B RUNDSKRIV: 11/2014 DATO: 27.10.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern Finansieringsforetak

Detaljer

22 Beløp som overstiger unntaksgrensen på 17,65 % (negativt beløp) - 48 (1) N/A

22 Beløp som overstiger unntaksgrensen på 17,65 % (negativt beløp) - 48 (1) N/A Spesifikasjon av konsernets kapitaldekningsberegning per 31.12.2016. (A) Beløp på datoen for offentliggjøring (B) Referanser til artikler i forordningen (CRR) Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) Kapitaldekning

Detaljer

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II Rundskriv Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II RUNDSKRIV: 10/2015 DATO: 10.09.2015 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

ALPHA CORPORATE HOLDING AS OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3) 31.12.2014 (Alle tall i 1 000 NOK)

ALPHA CORPORATE HOLDING AS OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3) 31.12.2014 (Alle tall i 1 000 NOK) ALPHA CORPORATE HOLDING AS OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3) 31.12.2014 (Alle tall i 1 000 NOK) 1 INNLEDNING Alpha Corporate Holding AS med datterselskapet Alpha Corporate Finance AS

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. 2016

Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. 2016 Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn Organisasjonsnummer

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q3 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/09-12 01/01-11 30/09-11

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 2. kvartal 1.halvår Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 137.499 121.162 265.359 234.140 483.292 Rentekostnader

Detaljer

2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS

2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS 2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS Godt resultat og styrket egenkapital 2. kvartal 2013 Resultat før skatt: 81,7 mill kroner (51,7 mill kroner) Resultat etter skatt: 58,8 mill kroner (37,1 mill kroner)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Rapport 1.halvår og 2.kvartal 2016 (urevidert)

Rapport 1.halvår og 2.kvartal 2016 (urevidert) Rapport 1.halvår og 2.kvartal 2016 (urevidert) Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere.

Detaljer

1. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS

1. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS 1. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS Godt resultat og styrket egenkapital 1. kvartal 2013 Resultat før skatt: 36,3 mill kroner (25,8 mill kroner) Resultat etter skatt: 26,1 mill kroner (18,5 mill kroner)

Detaljer

5 Regler som gjelder etter overgangsperioden Tilleggskapital Annen godkjent kjernekapital Tilleggskapital

5 Regler som gjelder etter overgangsperioden Tilleggskapital Annen godkjent kjernekapital Tilleggskapital Vedlegg 1: Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 Utsteder Lillestrøm Sparebank Lillestrøm Sparebank Lillestrøm Sparebank 2 Entydig identifikasjonskode (f.eks.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

IFRS Transition Document

IFRS Transition Document 1 IFRS Transition Document Innledning... 3 Effekter av overgangen til IFRS... 4 Endringer i regnskapsprinsipper...5 Regnskapsprinsipper under IFRS... 6 Balanse IFRS 01.01.2007... 8 Balanse IFRS 31.12.2007...

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

A. Et skjema B. Et skjema. Arctic Fund. I Arctic fund

A. Et skjema B. Et skjema. Arctic Fund. I Arctic fund OPPLYSNINGER OM ANSVARLIG KAPITAL I ARCTIC ASSET MANAGEMENT AS OG ARCTIC FUND MANAGEMENT AS Kapitalkravsforskriften 45 5 angir krav om offentliggjøring av opplysningero r om ansvarlig kapital. Kommisjonsforordning

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012

Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q2 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/06-12 01/01-11 30/06-11

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Resultatregnskap Noter - 31/03-15 - 31/03-14 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 448 518 477 933 1 914 945 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport - 1.Kvartal ya Bank AS

Kvartalsrapport - 1.Kvartal ya Bank AS Kvartalsrapport - 1.Kvartal 2016 Resultatregnskap Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2016 2015 2015 Renteinntekter 112.9 77 82.759 379.022 Rentekostnader 21.893 21.352 84.597 Netto renteinntekter 91.085 61.408

Detaljer