Rapportering av store engasjementer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportering av store engasjementer"

Transkript

1 Rapportering av store engasjementer Veiledning til utfylling av postene DATO: SIST REVIDERT: FEBRUAR 2014 FORFATTERANSVARLIG: FINANSTILSYNET AVDELING: BANK- OG FORSIKRINGSTILSYN MARKEDSTILSYN

2 2 Finanstilsynet

3 Innhold Del I: Innføring til rapporteringen 4 1 Hjemmelsgrunnlag 4 2 Rapportør og rapportøransvar 4 3 Oversikt over rapporteringstidspunkter 5 4 Nærmere om rapporteringen Rapportering av de 20 største engasjementene for IRB-banker Rapporteringskrav i forskriftens 13 som ikke omfattes av rapporteringsskjemaene Engasjementer som er unntatt iht. 4 i forskriften Analyse av risikokonsentrasjon Institusjoner uten store engasjementer nullregistrering Konsolidert rapportering Enkelte konkrete regler Fortegn Beløp Beløp skal rapporteres i norske kroner Utfylling av rapporten og innsending av data Kontaktinformasjon 8 Del II: Veiledning til postene 9 5 Forside 9 6 Engasjementer 11 7 Overskridelser 13 8 Noteopplysninger 14 Del III: Eksempler på rapportering av engasjementer 15 Vedlegg 1 21 Finanstilsynet 3

4 Del I: Innføring til rapporteringen Del I gir generell informasjon om rapportering av store engasjementer fra kredittinstitusjoner og verdipapirforetak til Finanstilsynet. Her finnes informasjon om hjemmel for rapporteringsplikten, hvem som omfattes av rapporteringsplikten, hva som skal rapporteres, rapporteringsfrister, oversendelse og hvor rapportøren kan få hjelp. Veiledning til postene i rapporteringen finnes i del II, og må leses i sammenheng med rapporteringsskjemaene og de aktuelle forskriftene. I del III gis noen eksempler på rapportering av store engasjementer. All informasjon om rapporteringen finnes på Finanstilsynets nettsted. Her finnes blant annet følgende informasjon: - Veiledning til rapporteringen - Elektronisk rapporteringsskjema for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak - Informasjon om innsending - E-post og telefonnummer til kontaktpersoner i Finanstilsynet - Aktuelle rundskriv På Finanstilsynets temaside om store engasjementer finner man informasjon knyttet til fortolkning av sentrale bestemmelser og begreper i forskriften. Fremtidige oppdateringer av veiledningen vil bli kunngjort på denne siden. 1 Hjemmelsgrunnlag Oppgaven blir innhentet med hjemmel i Lov av 7. desember 1956 nr 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv (finanstilsynsloven). Utfyllingen skal skje i samsvar med forskrift av 22. desember 2006 nr om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer, forskrift av 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak (beregningsforskriften), forskrift av 31. januar 2007 nr. 121 om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis (konsolideringsforskriften), forskrift av 10. desember 1997 nr om rapportering av kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer og veiledning til utfylling av rapporteringsoppgaven gitt av Finanstilsynet. 2 Rapportør og rapportøransvar Rapporteringsplikten gjelder alle banker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern og verdipapirforetak med tillatelse til å drive virksomhet etter verdipapirhandelloven 9-1, jf. verdipapirhandelloven 2-1 første ledd nr. 2, 3, 6 og/eller 7. Institusjoner som nevnt ovenfor som er morselskap i konsern eller underkonsern, og foretak som er omfattet av konsolideringsplikt etter verdipapirhandelloven 9-21 første ledd, skal i tillegg sende inn oppgave over store engasjementer på konsolidert basis. 4 Finanstilsynet

5 Den enkelte institusjon, nevnt ovenfor, er ansvarlig for at innsendte data er av tilfredsstillende kvalitet, og for at svarfristene overholdes. Institusjonen skal varsle Finanstilsynet dersom det oppdages feil i data, og dersom det foretas vesentlige endringer. For å sikre tilgjengeligheten ved korreksjoner og forespørsler etter rapporteringstidspunktet, har rapportøren ansvaret for at dataene blir oppbevart på en forsvarlig måte og lett tilgjengelig. 3 Oversikt over rapporteringstidspunkter Institusjonene skal, hvis ikke Finanstilsynet har bestemt noe annet, innsende rapportering av store engasjementer kvartalsvis, per 31. mars, 30. juni, 30. september og 31. desember. Kredittinstitusjoner skal sende rapportering senest 45 dager etter siste dag i rapporteringsperioden. Verdipapirforetak skal innsende rapporten senest 30 dager etter siste dag i rapporteringsperioden. Jamfør ellers tabelloversikt i påfølgende avsnitt. Når rapporteringsfristen faller på en lørdag eller en helligdag, må rapportøren sørge for at dataene er tilsendt Finanstilsynet senest kl første virkedag etter fristen. For nyetablerte institusjoner skal første innrapportering skje ved utløp av første rapporteringsperiode etter at virksomheten har startet opp. Det vil si at hvis et selskap starter opp medio mai, skal første innrapportering være per 30. juni dersom selskapet rapporterer på kvartalsvis basis. Brukernavn og passord for innsendelse av rapporteringen fås ved henvendelse til Finanstilsynet. Tabell 1. Frekvens og frister for rapportering av store engasjementer Foretak Nivå Frekvens Frist etter periodens slutt Banker Ikke-konsolidert Kvartal 45 dager Konsolidert Halvår 45 dager Finansieringsselskap Ikke-konsolidert Kvartal 45 dager Konsolidert Halvår 45 dager Kredittforetak Ikke-konsolidert Kvartal 45 dager Konsolidert Halvår 45 dager Holdingselskaper i finanskonsern Ikke-konsolidert Halvår 45 dager Konsolidert Halvår 45 dager Verdipapirforetak etter vphl. 2-1 første ledd Ikke-konsolidert Kvartal 30 dager nr. 2, 3, 6 og 7, og morselskap som nevnt i vphl første ledd nr. 3 Konsolidert Kvartal 30 dager Finanstilsynet 5

6 4 Nærmere om rapporteringen 4.1 Rapportering av de 20 største engasjementene for IRBbanker Det følger av 13 andre ledd i forskriften at IRB institusjoner skal rapportere de 20 største engasjementene på konsolidert nivå. Rapporteringskravet omfatter ikke engasjementer som unntas iht. 4 tredje ledd eller tilordnes 0 prosent risikovekt etter 6 første ledd nr. 1 i forskriften. Eksempler på dette rapporteringskravet kan være en IRB institusjon som har: - ingen engasjementer som overstiger 10 prosent av ansvarlig kapital, og skal dermed rapportere de 20 største engasjementene. - 5 engasjementer som overstiger 10 prosent ansvarlig kapital, og skal dermed rapportere de 15 neste påfølgende største engasjementene. - 5 engasjementer over 10 prosent, hvorav 2 engasjementer unntas iht. forskriftens 4 tredje ledd og skal dermed rapportere de 17 største engasjementene som ikke unntas eller risikovektes med 0 prosent. 4.2 Rapporteringskrav i forskriftens 13 som ikke omfattes av rapporteringsskjemaene Engasjementer som er unntatt iht. 4 i forskriften Rapporteringsplikten omfatter også engasjementer som utgjør 10 prosent av ansvarlig kapital eller mer og som er unntatt fra forskriften, jf. 13 første ledd. Unntakene er angitt i 4 tredje ledd i forskriften. Unntatte engasjementer skal rapporteres på halvårlig basis. Institusjonene skal rapportere motpartens navn, engasjementsbeløp før og etter sikkerhetsstillelse. I tillegg skal institusjoner som har benyttet finansiert 1 eller ikke-finansiert kredittbeskyttelse 2, angi hvilken type beskyttelse som er anvendt Analyse av risikokonsentrasjon Det følger av forskriftens 13 tredje ledd at institusjonene skal analysere engasjementer med utstedere av sikkerhetsstillelse og leverandører av ikke-finansiert kredittbeskyttelse, samt underliggende eksponeringer i andeler og transjer for å fastslå eventuelle risikokonsentrasjoner. Institusjonene skal underrette Finanstilsynet om vesentlige funn. Grunnet at en slik analyse er institusjonsspesifikk, er rapporteringen ikke en del av rapporteringsskjemaet. Institusjonene skal derfor meddele resultatene fra analysen etter 13 tredje ledd i brevs form til Finanstilsynet. 4.3 Institusjoner uten store engasjementer nullregistrering Selv om institusjonen ikke har engasjementer som utgjør mer enn 10 prosent av ansvarlig kapital, plikter selskapet å rapportere. Selskapet trenger imidlertid ikke fylle ut regnearket. 1 Finansiert kredittbeskyttelse er definert i artikkel 4 (31) i direktiv 48/2006/EC. 2 Ikke-finansiert kredittbeskyttelse er definert i artikkel 4 (32) i direktiv 48/4006/EC og er definert som bruk av sikkerhetsstillelse hvor engasjementsbeløpet er blitt redusert som følge av forpliktelse fra tredjepart om å betale beløp ved konkurs eller andre spesifiserte kreditthendelser. 6 Finanstilsynet

7 Rapportering gjøres ved at institusjonen logger seg inn i portalløsningen med brukernavn og passord. Deretter krysses det av for at selskapet ikke har store engasjementer. Selskapets ansvarlige kapital i tusen kroner, samt opplysninger om perioden det rapporteres for, må også fylles ut. Merk at dersom et selskap på rapporteringstidspunktet ikke har store engasjementer, men i løpet av rapporteringsperioden har hatt overskridelse, skal dette rapporteres i arket overskridelser i rapporteringsoppgaven. 4.4 Konsolidert rapportering Institusjoner som omfattes av konsolideringsforskriften 3 skal rapportere store engasjementer på konsolidert nivå i tillegg til på selskapsnivå. Dette inkluderer delkonsern og konsern med morselskap som ikke har annen virksomhet enn å forvalte sine eierinteresser i konsernet. Institusjoner som rapporterer konsolidert kapitaldekningsoppgave som følge av pålagt kapitaldekningsreserve 4 er unntatt fra krav om rapportering av store engasjementer på konsolidert nivå. Plikten til å sende inn konsoliderte rapporter oppstår når institusjonene direkte eller indirekte har en eierandel som representerer 20 prosent eller mer av aksjekapitalen eller stemmene i a) annen norsk eller utenlandsk finansinstitusjon b) et norsk eller utenlandsk verdipapirforetak Hjemmelen til å kreve konsolidert rapportering fremgår for kredittinstitusjonene av finansieringsvirksomhetsloven 2a-9 første til tredje ledd, mens det for verdipapirforetak er hjemlet i vphl 9-21 første ledd. Ved konsolidering av datterselskaper skal konsernregnskap basert på prinsippet om full konsolidering legges til grunn, i henhold til konsolideringsforskriften. Dette betyr at datterselskapets engasjement i sin helhet skal legges til engasjementet morselskapet har med motparten. Ved konsolidering av annet enn datterselskaper, skal prinsippet om forholdsmessig konsolidering legges til grunn. På samme måte som for rapportering av kapitaldekningen, innebærer sistnevnte at en forholdsmessig andel av engasjementet som den eide institusjonen måtte ha med samme motpart tas med i beregningsgrunnlaget for konsernet. Er eierandelen eksempelvis 40 prosent, så skal 40 prosent av engasjementet som det eide selskapet har med motparten legges til engasjementet som morselskapet har med den samme motparten i konsernrapporten. Engasjementer med en og samme motpart eller gruppe av motparter skal sees i sammenheng selv om forpliktelsene eller engasjementet er inngått av ulike juridiske enheter i et konsern/delkonsern. Det sammenlagte engasjementet viser konsernets samlede eksponering mot enkeltmotparter/gruppe av motparter, og skal ikke overstige de øvre engasjementsgrensene angitt i 5 i forskriften. Konserninterne engasjementer skal ikke rapporteres på konsolidert basis. 3 Forskrift av 31. januar 2007 om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis 4 Jf. konsolideringsforskriften 8. Finanstilsynet 7

8 4.5 Enkelte konkrete regler Fortegn Alle tall rapporteres positivt dersom ikke annet er angitt Beløp Alle beløp skal oppgis i kroner dersom ikke annet er angitt Beløp skal rapporteres i norske kroner Beløp i utenlandsk valuta skal omregnes og rapporteres i norske kroner. Balanseposter omregnes etter balansedagens midtkurs, eventuelt midtkurs siste virkedag før balansedagen når denne ikke er en virkedag. Oversikt over daglige midtkurser, samt måneds- og årsgjennomsnitt av daglige midtkurser, finnes på Norges Banks nettsted; under valutakurser under lenken for statistikk. 4.6 Utfylling av rapporten og innsending av data Rapportering skal skje elektronisk ved bruk av regneark spesifisert av Finanstilsynet. Egne utarbeidede regneark godtas ikke. Innsending av data skal skje via Finanstilsynets rapporteringsportal som gir en sikker identifisering av rapportøren og mottakeren ved hjelp av brukernavn og passord. All informasjon som transporteres via internett krypteres. 4.7 Kontaktinformasjon E-postadresser og telefonnummer til kontaktpersoner i Finanstilsynet i forbindelse med rapportering av store engasjementer finnes på Finanstilsynets nettsted. 8 Finanstilsynet

9 Del II: Veiledning til postene Del II omtaler innholdet av postene i skjemaene. Føringen av postene skal være i overensstemmelse med forskrift om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer. Rapporteringsoppgaven som skal benyttes består av 4 rapporteringsark: - Forside - Engasjementer - Overskridelser - Noteopplysninger Nærmere om utfylling av de 4 arkene følger under. 5 Forside Forsiden består av opplysninger om den enkelte rapportør. Her framkommer også hvilken periode det rapporteres for. Organisasjonsnummer 9-sifret organisasjonsnummer, tildelt av foretaksregisteret i Brønnøysund. Selskapets navn Organisasjonens navn Kontaktperson Kontaktperson i selskapet. E-postadresse Kontaktpersonens e-postadresse. Telefonnummer Direkte telefonnummer til kontaktpersonen Rapporteringsmåned Her oppgis hvilken periode rapporteringen gjelder for, angis i form av månedsnummer. Velg fra rullgardinmeny i skjemaet. Eksempel: Ved rapportering for 3. kvartal (pr ) benyttes tallet 9 fra rullgardinmenyen. Rapporteringsår Her angis det hvilket år det rapporteres for. Angis med 4 siffer. Velg fra rullgardinmenyen. Finanstilsynet 9

10 Versjonsnummer I noen tilfeller vil det være nødvendig å levere korrigert oppgave. Første innrapportering for perioden angis med versjon 1. Korrigerte oppgaver angis med versjon 2, versjon 3 osv. Velg fra rullgardinmenyen Ansvarlig kapital Ansvarlig kapital for beregning av høyeste grense for store engasjementer og grense for kvalifisert eierandel, slik den framkommer fra post 1.3.LE i kapitaldekningsoppgaven COREP (rapport 900 / rapport 910). Sum store engasjementer i prosent av ansvarlig kapital Posten beregnes ved hjelp av formel i regnearket. Sum engasjementer etter risikovekting (fra arket Engasjementer ) deles på ansvarlig kapital (fra posten Ansvarlig kapital ). Resultatet angis i prosent av ansvarlig kapital. Konsolidert eller ikke-konsolidert Velg ikke-konsolidert ved rapportering av tall for morselskapet og konsolidert ved rapportering av tall for konsernet eller delkonsernet. Velg fra rullgardinmenyen. Overskridelser knyttet til handelsporteføljen Forskriften gir under visse forutsetninger adgang til å overskride de øvre engasjementsgrensene dersom overskridelsen utelukkende er knyttet til handelsporteføljen, jf. forskriften 9 og 11. Ved overskridelse må institusjonen oppfylle krav til supplerende ansvarlig kapital. Dette er beskrevet i forskriften 10. Krav til supplerende ansvarlig kapital Hvis institusjonen rapporterer at den i perioden har hatt overskridelse knyttet til handelsporteføljen, vil den også måtte svare på hvorvidt den til enhver tid i perioden har oppfylt kravet til supplerende ansvarlig kapital. Eurokurs For å kunne ta hensyn til grensen i 5 tredje ledd må institusjonen oppgi eurokurs 5 på balansedagen, eventuelt eurokurs siste virkedag før balansedagen når denne ikke er en virkedag. Oversikt over daglige midtkurser, finnes på Norges Banks nettsted; under valutakurser under lenken for statistikk. 5 Se også avsnitt Finanstilsynet

11 6 Engasjementer Regnearket Engasjementer benyttes for å fylle ut opplysninger om hvert enkelt av de store engasjementene. Engasjementsnummer Engasjementene nummereres fra nummer 1 og oppover. Dersom to eller flere engasjementer skal betraktes som ett engasjement (dvs. gruppes), jf. forskriftens 3, skal de ha samme engasjementsnummer. Se eksempel på føring i regnearket i Del III. Organisasjonsnummer / Personnummer 9-sifret organisasjonsnummer fra Brønnøysundregisteret, 11-sifret personnummer, 11-sifret D-Nummer eller 11-sifret fiktivt nummer. I tilfeller der motparten ikke har et identifikasjonsnummer kan en skrive utland i feltet. Motpartens navn Her føres navnet på motparten. Sektor Sektorkoden som brukes ved rapporteringen er tresifret. Det benyttes sektorinndelingen som er gjengitt på Statistisk sentralbyrås hjemmesider eller som finnes i nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret ( Der det ikke er valgt sektorkode vil det lyse rødt i skjemaet. Hvis rapportøren er et verdipapirforetak, kreves det ikke at sektorkoden er utfylt. Engasjementsbeløp før sikkerhetsstillelse Her føres bokført engasjementsbeløp før verdiendringer og nedskrivninger/avsetninger og sikkerhetsstillelse. Som engasjement regnes eiendelsposter på- og utenom balansen. Poster utenom balansen spesifiseres i kolonne 6 Herav poster utenom balansen. Rapporteringsplikten omfatter bare engasjementer som samlet utgjør 10 prosent eller mer av ansvarlig kapital etter fradrag av individuelle nedskrivninger og etter å ha tatt hensyn til unntakene i forskriftens 4. Dersom et engasjement er redusert gjennom en avlastningsavtale med annen institusjon, så er det en forutsetning for å kunne trekke fra avlastet beløp at den avlastede delen av engasjementet er bokført i kjøpende institusjons balanse. Videre skal det ikke være tvil om at kjøpende institusjon har det hele og fulle ansvar for eventuelle framtidige tap, med andre ord at risikooverføringen er irreversibel. Dersom balanseverdien etter avlastning ikke overstiger 10 prosent av selskapets ansvarlige kapital, trenger ikke dette engasjementet rapporteres. Verdiendringer og nedskrivninger/avsetninger Her føres verdiendringer og nedskrivninger/avsetninger 6 knyttet til det aktuelle engasjementet. Det skal ikke tas hensyn til eventuelle nedskrivninger på grupper av utlån som engasjementet tilhører. 6 Etter regnskapsloven, årsregnskapsforskriften og utlånsforskriften. Finanstilsynet 11

12 Engasjementsbeløp etter verdiendringer og nedskrivninger/avsetninger Her summeres kolonne 5 og 7. Sikkerhetsstillelse med justering av engasjementsbeløp Her føres sikkerheter det kan tas hensyn til etter forskriftens 7 første til tredje ledd. Finansielt pant spesifiseres i kolonne 9, mens pant i boligeiendom spesifiseres kolonne 10. Engasjementsbeløp etter sikkerhetsstillelse med justering av engasjementsbeløp. Her summeres kolonne 8, 9 og 10. Risikovekt Hovedregelen er at et engasjement skal vektes 100 prosent. I forskriften 6 fremgår det hvilke engasjementer som kan gis lavere risikovekt enten på grunn av spesielt kredittverdige motparter eller innhentet sikkerhet. Utenombalanseposter gis alltid en konverteringsfaktor på 100 prosent jf. forskriftens 6 andre ledd. Risikovekt i kolonne 14 avhenger av hvilke verdier som velges i rullgardinmenyene i kolonne 12 Sikkerhetstillelse med justering av risikovekt iht. 7 fjerde ledd og i kolonne 13 Hjemmel ( 6). Sikkerhetsstillelse med justering av risikovekt iht. 7 fjerde ledd Her angis hvorvidt engasjementet er garantert eller sikret med pant utstedt av tredjepart med lik eller lavere risikovekt enn motparten. Velg fra rullgardinmeny. Velg 1 dersom det benyttes tredjepartsgaranti som påvirker risikovekt, velg 0 ellers. Hjemmel Her angis hjemmel for risikovekt. Hjemmelen viser til enkeltbestemmelser i forskriftens 6, og gir Finanstilsynet detaljerte opplysninger om typen motpart. Velg fra rullgardinmeny. Dersom grensen i 5 tredje ledd benyttes må eurokurs oppgis i forsiden. Se for øvrig kapittel 5 vedrørende eurokurs. Dersom et engasjement risikovektes i henhold til flere hjemler må engasjementene føres på flere linjer i rapporteringsskjemaet (se eksempel 6 i del III). Note Når det er ønskelig å supplere med opplysninger om et engasjement, skal det lages en note. Notene nummereres fra 1 og oppover, og fotnoten føres i arket Noteopplysninger. Risikovektet engasjementsbeløp Engasjementsbeløpet etter risikovekting beregnes ved hjelp av formel i regnearket. Beløpet vil først fremkomme når risikovekt er valgt. I prosent av ansvarlig kapital Risikovektet engasjementsbeløp i prosent av ansvarlig kapital beregnes ved hjelp av formel i regnearket. Beløpet vil først fremkomme når risikovekt er valgt. 12 Finanstilsynet

13 7 Overskridelser I dette skjemaet skal det rapporteres informasjon om institusjonens eventuelle overskridelser i løpet av rapporteringsperioden og/eller ved utgangen av rapporteringsperioden. En overskridelse iht. forskrift om store engasjementer er et samlet engasjement som overstiger grensene angitt i 5 første og tredje ledd. For engasjementer som plasseres i handelsporteføljen er en overskridelse der institusjonen ikke har tilstrekkelig supplerende kapital iht. 9 annet ledd. Etter 10 tredje ledd skal institusjoner som har overskredet grensene angitt i 5 for engasjementer plassert i institusjonens handelsportefølje rapportere samtlige overskridelser av grensene som har funnet sted de siste tre månedene. Institusjonene skal rapportere overskridelsens omfang og navnet på kunden. De øvre engasjementsgrensene er sentrale soliditetsbestemmelser som skal overholdes til enhver tid. I samsvar med forskriftens 5, fjerde ledd, skal institusjonens kontrollkomité og Finanstilsynet varsles umiddelbart dersom det likevel forekommer overskridelser. Dette varselet kommer i tillegg til ordinær rapportering. Etter 5 tredje ledd kan Finanstilsynet fastsette en frist for at institusjonen skal tilpasse seg de øvre engasjementsgrensene. Ved overskridelser skal det alltid lages en fotnote i arket Noteopplysninger ved første ordinære rapportering etter at overskridelsen forekom. Fotnoten skal kort inneholde status på det aktuelle engasjement. Engasjementsnummer Engasjementene nummereres fra nummer 101 og oppover. Dersom to eller flere engasjementer skal betraktes som ett engasjement (dvs. gruppes), jf. forskriften 3, skal de ha samme engasjementsnummer. Motpartens navn Navn på motparten. Overskridelse fra dato Dato for når overskridelsen oppsto. Overskridelse til dato Hvis overskridelsen er brakt i orden i løpet av perioden, settes dato for når engasjementet oppfylte forskriftens krav her. Dersom overskridelsen fortsatt finnes på rapporteringstidspunktet skal feltet stå åpent. Engasjementsbeløp etter sikkerhetsstillelse med justering av engasjementbeløp. Brutto engasjement etter fradrag for individuelle nedskrivninger, før vekting. Det er beløpet per utgangen av rapporteringstidspunktet som oppgis. Største verdi (i prosent av ansvarlig kapital) Største verdi som engasjementet har utgjort målt i prosent av ansvarlig kapital i løpet av rapporteringsperioden. Her regnes engasjementet målt mot ansvarlig kapital løpende. Finanstilsynet 13

14 Varslet Finanstilsynet dato I forskriftens 5 siste ledd fremgår det at Finanstilsynet skal varsles straks et engasjement overskrider øverste tillatte grense. Dersom selskapet har brudd på forskriftens krav, skal det her fremgå når Finanstilsynet ble varslet. Merk at krav om umiddelbar varsling gjelder brudd på forskriften og ikke ved overskridelser knyttet til handelsporteføljen forutsatt at kravet til supplerende ansvarlig kapital er oppfylt. Handelsportefølje Hvis overskridelsen kun er knyttet til handelsporteføljen, skal det her stå "Ja". I andre tilfeller skal det her stå "Nei". Velg fra rullgardinmeny. Note Dersom et engasjement er i brudd skal det alltid vises til en fotnote der det skal framgå status for når engasjementet forventes å oppfylle forskriftens krav. Fotnoter legges inn i arket Noteopplysninger. 8 Noteopplysninger Regnearket med noter skal benyttes der man ønsker å gi tilleggsopplysninger. Eksempler på slike opplysninger kan være ved grupping av engasjementer eller der man er i bruddsituasjon. Note Viser til notenummer oppgitt i øvrige regneark i arbeidsboken. Tekst Den aktuelle tekst som ønskes lagt inn. 14 Finanstilsynet

15 Del III: Eksempler på rapportering av engasjementer Eksempel 1 Hr. A Lån: 20 Bank X Ansvarlig kapital: 400 Lån: 20 Selskap A I eksemplet forutsettes det at Hr. A og Selskap A må gruppes iht. 3 i forskriften. Samlet beløper engasjementene seg til 40 ( ), noe som utgjør 10 prosent ((40 * 100 %)/400) av den ansvarlige kapitalen for Bank X. Engasjementene er derfor samlet ett stort engasjement. I rapporteringsskjemaet føres engasjementene på hver sin linje med hhv. personnummer og organisasjonsnummer, men med samme engasjementsnummer i kolonne 1 i rapporteringsskjemaet. Se eksempel 1 i vedlegg 1. Finanstilsynet 15

16 Eksempel 2 Selskap A Lån: 50 Bank X Ansvarlig kapital: 400 Lån: 40 Selskap B Selvskyldnergaranti: 20 Bank A I eksemplet forutsettes det at selskap A og B må gruppes iht. 3 i forskriften. Samlet beløper engasjementene seg til 90 ( ), noe som utgjør 22,5 prosent ((90 * 100 %)/400) av den ansvarlige kapitalen for Bank X. Selskap B har mottatt en garanti fra Bank A tilsvarende 20 (post utenom balansen). Bank X benytter i eksemplet muligheten etter forskriftens 7 fjerde ledd bokstav a til å anse den garanterte delen som et engasjement med garantisten (substitusjonsmetoden). Dersom banken benytter substitusjonsmetoden vil Bank X ha to engasjementer som utgjør hhv. 70 ( ) og 20. Engasjementene utgjør hhv. 17,5 prosent ((70*100 %)/400) og 5 prosent ((20 * 100 %)/400) av ansvarlig kapital for Bank X. Bank X trenger ikke å rapportere engasjement med Bank A, fordi det garanterte beløpet (engasjementet) utgjør mindre enn 10 prosent av den ansvarlige kapitalen for Bank X 7. I rapporteringsskjemaet føres engasjementene på hver sin linje med tilhørende organisasjonsnummer, og med samme engasjementsnummer i kolonne 1. Se eksempel 2 i vedlegg 1. 7 Det forutsettes at Bank X ikke har andre engasjementer med Bank A. 16 Finanstilsynet

17 Eksempel 3 Lån: 50 Selskap A Bank X Ansvarlig kapital: 400 Lån: 40 Selskap B Innskudd: 100 Selvskyldnergaranti: 20 Bank A I eksemplet forutsettes det at selskap A og B må gruppes iht. 3 i forskriften. Det forutsettes også at størrelsen på ansvarlig kapital for Bank X er på et slikt nivå at bankens øvre grense for engasjementer med institusjoner er 100 prosent av ansvarlig kapital 8. Samlet beløper engasjementene mot Selskap A og B seg til 90 ( ), noe som utgjør 22,5 prosent ((90 * 100 %)/400) av den ansvarlige kapitalen for Bank X. Selskap B har mottatt en garanti fra Bank A tilsvarende 20 (post utenom balansen). Bank X har i tillegg et innskudd i Bank A tilsvarende 100. Bank X benytter i eksempelet muligheten etter forskriftens 7 fjerde ledd bokstav a, til å anse den garanterte delen som et engasjement med garantisten (substitusjonsmetoden). Dersom banken benytter substitusjonsmetoden vil bank X ha to engasjementer som utgjør hhv. 70 ( ) og 120 (20+100). Engasjementene utgjør hhv. 17,5 prosent ((70*100 %)/400) og 30 prosent ((120 * 100 %)/400) av ansvarlig kapital for Bank X, og ingen av engasjementene er dermed i brudd med de øvre engasjementsgrensene (jf. fotnote 8). I rapporteringsskjemaet føres engasjementene på hver sin linje med tilhørende organisasjonsnummer, og ulikt engasjementsnummer for hhv. gruppen og banken i kolonne 1. Se eksempel 3 i vedlegg 1. 8 Jf forskriftens 5 tredje ledd: Dersom motparten er en institusjon skal engasjementet ikke overstige enten det høyeste av et beløp tilsvarende 150 millioner euro eller 25 % av ansvarlig kapital. Der 150 millioner euro innebærer en høyere grense enn 25 % av ansvarlig kapital skal institusjonens engasjement på motparten ikke være høyere enn 100 % av ansvarlig kapital. Finanstilsynet 17

18 Eksempel 4 Lån: 80 Bank X Ansvarlig kapital: 400 Pant i boligeiendom og obligasjoner utstedt av tredjepart tilsvarende hhv. 50 og 20 Selskap A Bank X har et engasjement med Selskap A på 80, noe som utgjør 20 prosent av ((80 * 100 %)/400) av den ansvarlige kapitalen for Bank X. Pant i boligeiendom anerkjennes med 50 prosent iht. forskriftens 7 tredje ledd, slik at pantet som selskap A stiller reduserer samlet engasjement for Bank X med 25 (50 * 50 %). Bank X benytter avansert metode for finansielt pant, og etter forskriftens 7 første ledd bokstav a, kan banken benytte justert engasjementsbeløp (E*) 9 ved fastsettelse av engasjementet for den delen av lånet som er sikret med pant i obligasjoner utstedt av tredjepart. I eksemplet forutsettes det at E V (justert engasjementsbeløp) er lik 20 og P VL (justert panteverdi og løpetidsjustert etter kapitalkravsforkriftens kapittel 19) er lik 15, slik at E* er lik 5. Samlet engasjement etter sikkerhetsstillelse og risikovekting blir dermed: (80 50 * 50 %) *100 % + (20-5) *100 %*(-1) = 40. I prosent av ansvarlig kapital utgjør engasjementet 10 prosent ((40*100%)/400). I rapporteringsskjemaet føres engasjementene på én linje med tilhørende organisasjonsnummer. Se eksempel 4 i vedlegg 1. 9 Justering for pris og valutavolatilitet, jf. kapitalkravsforskriften Finanstilsynet

19 Eksempel 5 Pant i boligeiendom (verdi = 16) Selskap A Bank X Ansvarlig kapital: 400 Lån: 40 Lån: 20 (individuelle nedskrivninger = 10) Selskap B Lån 40 Selskap C Avgir selvskyldnergaranti for 40 % av lånet til selskap C. Offentlig eid foretak I eksemplet forutsettes det at motpartene må gruppes iht. 3 i forskriften. Samlet engasjement før fradrag for individuelle nedskrivninger, sikkerhetsstillelse og risikovekting beløper seg dermed til 100 ( ). Selskap A har stilt pant i boligeiendom (verdi = 16) etter forskriftens 7 (3), kan pantet anerkjennes med 50 prosent. Det følger av forskriftens 4, første ledd, at ved beregning av samlet engasjement skal engasjementet vurderes til bokført beløp etter fradrag for individuelle nedskrivninger, hvilket innebærer fradrag tilsvarende 20 for engasjementet med Selskap B. Et offentlig eid foretak har garantert for 40 prosent av lånet til Selskap C, dvs. at 40 prosent av lånet på 40 kan risikovektes med 0 prosent iht. forskriftens 6 (1a). Samlet engasjement mot Selskap A, B og C etter individuelle nedskrivninger og sikkerhetsstillelse blir dermed 82 (100 16*50 % - 10). Etter risikovekting beløper samlet engasjement seg til: (40-16*50%) * 100 % + (20-10)*100 % + (40-40*40%)* 100 % + (40*40%) * 0 % = 66, noe som tilsvarer 16,5 prosent ((66*100%)/400) av ansvarlig kapital for Bank X. Bank X trenger ikke å rapportere engasjement med det offentlig eide foretaket, fordi det garanterte beløpet (engasjementet) utgjør mindre enn 10 prosent av den ansvarlige kapitalen for Bank X 10. I rapporteringsskjemaet føres engasjementene på hver sin linje med tilhørende organisasjonsnummer, og med samme engasjementsnummer i kolonne 1. Se eksempel 5 i vedlegg Det forutsettes at Bank X ikke har andre engasjementer med det offentlige eide foretaket. Finanstilsynet 19

20 Eksempel 6 Lån: 100 Selskap A Bank X Ansvarlig kapital: 400 Lån: 100 Selskap B Selvskyldner garanti 100 Lån 200 Kommune C Selvskyldner garanti 100 I eksemplet forutsettes det at Selskap A og B ikke inngår i gruppe iht. forskriftens 3. Bank X har et engasjement med Selskap A på 100, noe som utgjør 25 prosent av ((100 * 100 %)/400) av den ansvarlige kapitalen for Bank X. Bank X har et lignende engasjement mot Selskap B. Kommune C garanterer imidlertid for hele lånebeløpet til Selskap A og B. Bank X har i tillegg et engasjement mot Kommune C på 200, hvor 20 er ubenyttet kassekreditt. Det antas i eksempelet at den ubenyttede kassakreditten kan uten betingelser sies opp på et hvilket som helst tidspunkt uten varsel, slik at kassakreditten er kategorisert under kapitalkravsforskriftens 6-1 tiende ledd. Videre forutsettes det at det er inngått avtale med kommunen om at kassakreditten bare kan benyttes dersom det er konstatert at det ikke vil resultere i at banken overskrider 25 prosentgrensen. Den ubenyttede delen av kassakreditten tilfredsstiller dermed kravene som stilles i 6 første ledd, bokstav f, slik at risikovekt 0 prosent kan anvendes. Engasjementer med og garantert av norske kommuner risikovektes med 20 prosent, jf. forskriftens 6 første ledd, nr. 3b. Samlet engasjementet med Kommune C utgjør før risikovekting 400 ( ), hvorav 200 ( ) holdes utenfor balansen med hjemmel 6 3b og 20 holdes utenfor balansen med hjemmel 6 1f. Poster utenom balansen skal multipliseres med en konverteringsfaktor på 100 prosent og risikovektes etter 6 i forskriften, jf. 6 andre ledd. Etter anvendelse av konverteringsfaktor og risikovekting utgjør samlet engasjement mot Kommune C 19 prosent ((180 * 20 % * 100 % * 20 % + 20* 100 % * 0 % )/400) av ansvarlig kapital for Bank X. I rapporteringsskjemaet føres engasjementene på hver sin linje med tilhørende organisasjonsnummer, og ulikt engasjementsnummer for de to selskapene og kommunen i kolonne 1. Se eksempel 6 i vedlegg Finanstilsynet

21 Vedlegg 1 Finanstilsynet 21

22 FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Rapportering av store engasjementer

Rapportering av store engasjementer Rapportering av store engasjementer Veiledning til utfylling av postene Dato: 24. september 2009 Sist revidert: september 2009 Forfatter: Kredittilsynet Seksjon/avdeling: FF og M Kredittilsynet Tlf. 22

Detaljer

Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper

Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper 1. Innledning Rapporten for tverrsektorielle finansielle grupper blir innhentet med hjemmel i lov av 7. desember 1956 nr.

Detaljer

Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper

Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper 1. Innledning Rapporten for tverrsektorielle finansielle grupper blir innhentet med hjemmel i lov av 7. desember 1956 nr.

Detaljer

10-2 syvende ledd skal lyde:

10-2 syvende ledd skal lyde: Forskrift om endring av forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper

Detaljer

Rapportering av tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses)

Rapportering av tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses) Rapportering av tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses) Veiledning DATO: 27.6.2015 INNHOLD 1 GENERELLE INSTRUKSJONER... 3 1.1 Rapporteringspliktige institusjoner og frister... 3 1.2 Generelt om

Detaljer

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II Rundskriv Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II RUNDSKRIV: 10/2015 DATO: 10.09.2015 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern

Detaljer

Gjelder f.o.m. 31.03.2009. Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler

Gjelder f.o.m. 31.03.2009. Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler Gjelder f.o.m. 31.03.2009 Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler 1 Ansvarlig kapital og risikoeksponering - Oppgjørssentraler Innhold Innhold Om rapporteringen...3

Detaljer

Rapportering av store engasjementer

Rapportering av store engasjementer Rapportering av store engasjementer Veiledning til utfylling av postene Dato: 30.09.2015 FORFATTERANSVARLIG: FINANSTILSYNET AVDELING: BANK- OG FORSIKRINGSTILSYN MARKEDSTILSYN Finanstilsynet 1 Finanstilsynet

Detaljer

Rapportering av soliditet for tverrsektorielle grupper

Rapportering av soliditet for tverrsektorielle grupper 1. Rapportering av soliditet for tverrsektorielle grupper Veiledning DATO: 20.09.2016 1. Innledning Rapporten om soliditet i tverrsektorielle grupper blir innhentet med hjemmel i lov av 7. desember 1956

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak

Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak Fastsatt av Finansdepartementet [...]med hjemmel i med hjemmel i lov

Detaljer

Rapportering av soliditet for eierforetak i samarbeidende grupper

Rapportering av soliditet for eierforetak i samarbeidende grupper Rapportering av soliditet for eierforetak i samarbeidende grupper Veiledning DATO: 28.03.2017 2 Finanstilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 3 2 RAPPORTØR OG RAPPORTERINGSTIDSPUNKT 4 3 VEILEDNING TIL

Detaljer

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31.

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31. VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31. mai 2013) Rapporteringens hjemmel, omfang og frist for innsendelse

Detaljer

Veiledning til utfylling av kapitaldekningsoppgaven for verdipapirforetak og forvaltningsselskap uten tjeneste 3 og 6

Veiledning til utfylling av kapitaldekningsoppgaven for verdipapirforetak og forvaltningsselskap uten tjeneste 3 og 6 Veiledning til utfylling av kapitaldekningsoppgaven for verdipapirforetak og forvaltningsselskap uten tjeneste 3 og 6 DATO: 04.11.2014 INNHOLD 1 GENERELLE INSTRUKSJONER... 3 1.1 OPPBYGGING, HJEMMELSGRUNNLAG

Detaljer

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013)

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) Lovvedtak 77 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) I Stortingets møte 4. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven

Detaljer

Endringer i veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP) som følge av CRD III

Endringer i veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP) som følge av CRD III Endringer i veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP) som følge av CRD III Endringene under er ment som en hjelp til de nye postene i COREP som følge av implementering av CRD III i rapporteringspakkene.

Detaljer

Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov

Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov Finanstilsynets rundskriv 9/2015 Vedlegg 1D Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov Skjemaet fylles ut av: 1) verdipapirforetak, forvaltningsselskaper med

Detaljer

I DERES REFERANSE I DATO

I DERES REFERANSE I DATO FI NANSTI LSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NO RWAY Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VAR REFERANSE I 16/5430 I DERES REFERANSE I DATO 23.05.2016 Basel l-gulvet og deltakerinteresser

Detaljer

Krav til nye utlån med pant i bolig

Krav til nye utlån med pant i bolig Rundskriv Krav til nye utlån med pant i bolig RUNDSKRIV: 23/2016 DATO: 23.12.2016 MOTTAKERE: Banker Finansieringsforetak Kredittforetak Forsikringsselskaper Filialer av utenlandske kredittinstitusjoner

Detaljer

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2014

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2014 Rundskriv Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2014 RUNDSKRIV: 18/2014 DATO: 15.12.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Pensjonskasser FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

Regelverksendringer - hybridkapital og store engasjementer

Regelverksendringer - hybridkapital og store engasjementer Regelverksendringer - hybridkapital og store engasjementer Bankenes sikringsfonds Høstkonferanse, 19. september 2011 Christian Myrdahl og Gabriel Støyva, Finanstilsynet Disposisjon 1. Regelverksutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2013

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2013 Rundskriv Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2013 RUNDSKRIV: 3/2014 DATO: 14.01.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Pensjonskasser FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

Vedlegg til rundskriv 13/2009 fra Kredittilsynet Gjelder f.o.m. 30.09.2009

Vedlegg til rundskriv 13/2009 fra Kredittilsynet Gjelder f.o.m. 30.09.2009 Vedlegg til rundskriv 13/2009 fra Kredittilsynet Gjelder f.o.m. 30.09.2009 Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler 1 Ansvarlig kapital og risikoeksponering

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Resultatregnskap Noter - 31/03-15 - 31/03-14 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 448 518 477 933 1 914 945 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Innledning Definisjonen av NSFR NSFR skal belyse i hvilken grad institusjonen er langsiktig finansiert, og setter krav til institusjonens finansieringsstruktur

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Veiledning til kapitaldekningsrapporteringen

Veiledning til kapitaldekningsrapporteringen Veiledning til kapitaldekningsrapporteringen COREP DATO: 1. JANUAR 2008 SIST REVIDERT: 1. JANUAR 2011 FORFATTERANSVARLIG: FINANSTILSYNET SEKSJON/AVDELING: FF Veiledning til kapitaldekningsrapporteringen

Detaljer

Rapportering av kapitaldekning

Rapportering av kapitaldekning Rapportering av kapitaldekning Veiledning til utfylling av postene i COREP GJELDER FOR COREP: 31.12.2011 SIST REVIDERT: 20. JUNI 2012 Rapportering av kapitaldekning 2 Finanstilsynet Veiledning COREP Del

Detaljer

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søkers foretaksnavn Viktig informasjon til søker Foretak som vil søke om begrenset tillatelse til å drive

Detaljer

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr.

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr.

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2011

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2011 Rundskriv Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2011 RUNDSKRIV: 4/2012 DATO: 25.01.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Pensjonskasser FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

Notatet inneholder ikke forslag til endringer som følge av det kommende kapitaldekningsregelverket

Notatet inneholder ikke forslag til endringer som følge av det kommende kapitaldekningsregelverket Høringsnotat om ytterligere gjennomføring av konglomeratdirektivet (dir. 2002 /87/EF) Ved lov 10. juni 2005 nr. 43 ble det vedtatt de lovendringene som var nødvendige for i norsk rett å gjennomføre deler

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II

Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II Rundskriv Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II RUNDSKRIV: 5/2016 DATO: 07.04.2016 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forsikringsforetak FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Tekniske standarder

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 8 MNOK i 3. kvartal 2011 som

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

GENERELL VEILEDNING til regnskapsrapporteringen for filialer av utenlandske forsikringsselskaper

GENERELL VEILEDNING til regnskapsrapporteringen for filialer av utenlandske forsikringsselskaper Statistisk sentralbyrå Filialer av utenlandske forsikringsselskaper 15. juni 2010 Gjelder f.o.m regnskapsåret 2009 GENERELL VEILEDNING til regnskapsrapporteringen for filialer av utenlandske forsikringsselskaper

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 2 Entydig identifikasjonskode (f. eks CUSIP, ISIN eller Bloombergs identifikasjonskode for rettede emisjoner)

Detaljer

Overgangsregler for tapsnedskrivninger for kapitaldekningsformål

Overgangsregler for tapsnedskrivninger for kapitaldekningsformål IFRS 9 Overgangsregler for tapsnedskrivninger for kapitaldekningsformål Høringsnotat og forslag til endringsforskrift 2 Finanstilsynet 1 Innledning Finansdepartementet ba i brev 2. november 2017 om at

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2010 En veiledning til utfylling av skjemaet for kredittforsikringsselskaper

Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2010 En veiledning til utfylling av skjemaet for kredittforsikringsselskaper FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 20. januar 2011 Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2010 En veiledning til utfylling av skjemaet for kredittforsikringsselskaper

Detaljer

1. Opplysninger om foretaket. 2. Personlige opplysninger. 3. Din rolle i foretaket. Egnethetsvurdering skjema sist oppdatert [dato] Side 1 av 5

1. Opplysninger om foretaket. 2. Personlige opplysninger. 3. Din rolle i foretaket. Egnethetsvurdering skjema sist oppdatert [dato] Side 1 av 5 Foretak skjema for person (gjelder ikke forsikringsformidlingsforetak) Søker skal ikke endre feltbeskrivelsene. Eventuelle tilleggsopplysninger må vedlegges skjemaet. Skjemaet fylles ut av personer som

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016 PILAR 3 - rapport KLP Kapitalforvaltning AS 2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Minstekrav til ansvarlig kapital etter reglene

Detaljer

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september.

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september. Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september Kari Fallmyr Disposisjon Erfaringer årsoppgjøret 2009 - Noteopplysninger

Detaljer

Råd om systemviktige finansinstitusjoner

Råd om systemviktige finansinstitusjoner FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VÅR REFERANSE 15/2972 DERES REFERANSE DATO 25.03.2015 Råd om systemviktige finansinstitusjoner

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen

Boliglånsundersøkelsen Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen 2015 DATO: 12.01.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Undersøkelsen 5 4 Nedbetalingslån 6 4.1 Låntakers betjeningsevne 7 4.2 Belåningsgrad

Detaljer

KRT-1009-2 Halvårsoppgave for forvaltningsselskap og AIF-forvaltere. nmlkj Nei. nmlkji Ja. 1. Generelle opplysninger. 1.1 Rapporteringsperiode

KRT-1009-2 Halvårsoppgave for forvaltningsselskap og AIF-forvaltere. nmlkj Nei. nmlkji Ja. 1. Generelle opplysninger. 1.1 Rapporteringsperiode 1. Generelle opplysninger 1.1 Rapporteringsperiode 1.1.1 Årstall 2015 1.1.2 Rapporteringsperiode 2. halvår 1.2 Opplysninger om foretaket 1.2.1 Organisasjonsnummer 910048708 1.2.2 Foretakets navn INNFJORDEN

Detaljer

Høring - om ytterligere gjennomføring av konglomeratdirektivet

Høring - om ytterligere gjennomføring av konglomeratdirektivet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 05/1611 FM IG/05/5151 FM KNH Vår ref.: 200400025 Oslo 27.09.2006 Høring - om ytterligere gjennomføring av konglomeratdirektivet Det vises til

Detaljer

Veiledning for utfylling av KRT-1007

Veiledning for utfylling av KRT-1007 Rapporteringsskjema Veiledning for utfylling av KRT-1007 For forsikringsformidlere 20. januar 2012 Innhold 1. Innledning 3 1.1 Rapportering i Altinn 3 1.2 Kort om hvordan man bruker Altinn 3 1.3 Språk

Detaljer

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010 PILAR 3 - Basel II KLP Kapitalforvaltning AS 2010 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Kapitalkrav... 3 3 Styring og kontroll av risiko

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Fastsatt av Finansdepartementet 3. november 2014 med hjemmel i lov 17. juli

Detaljer

A. Et skjema B. Et skjema. for 2014, jf. Arctic Fund

A. Et skjema B. Et skjema. for 2014, jf. Arctic Fund OPPLYSNINGER OM ANSVARLIG KAPITAL I ARCTIC ASSET MANAGEMENT AS OG ARCTIC FUND MANAGEMENT AS Kapitalkravsforskriften 45 5 angir krav om offentliggjøring av opplysningero r om ansvarlig kapital. Kommisjonsforordning

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Noter til regnskapet...4 STYRETS BERETNING RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 BNkreditt oppnådde et resultat på

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 481 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal BNkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall... 6 Resultatregnskap...7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter...11 Erklæring i henhold

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2012 En veiledning til utfylling av skjemaet for skadeforsikringsselskaper

Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2012 En veiledning til utfylling av skjemaet for skadeforsikringsselskaper FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 10. januar 2013 Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2012 En veiledning til utfylling av skjemaet for skadeforsikringsselskaper

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Glåmdalsmegleren AS % 33 % Kongsvinger Eiendomsmegling

Glåmdalsmegleren AS % 33 % Kongsvinger Eiendomsmegling Selskaper som ikke er konsolidert og hvor investeringen heller ikke er fratrukket i ansvarlig kapital Navn Antall aksjer Bokført verdi Eierandel Andel av stemmerett Forretningskontor Type virksomhet Glåmdalsmegleren

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Andre tall pr. 1. kvartal listet under.

Andre tall pr. 1. kvartal listet under. Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,1 mill., en nedgang på 0,1 mill. fra 1.kvartal 2015. Driftskostnadene har økt med 1,5 mill., mens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter og netto

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold 1

Detaljer

Veiledning for utfylling av KRT-1010

Veiledning for utfylling av KRT-1010 Rapporteringsskjema Veiledning for utfylling av KRT-1010 For forsikringsformidlere 27. juni 2012 2 Finanstilsynet Innhold Innhold 3 1. Innledning 4 1.1 Elektronisk innlevering via Altinn 4 1.2 Kort om

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Soliditetsregler i finansgrupper

Soliditetsregler i finansgrupper Høringsnotat Soliditetsregler i finansgrupper DATO: 16.04.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Regulering av grupper i gjeldende lov og forskrift 5 2.1 Finansieringsvirksomhetsloven 5 2.2 Verdipapirhandelloven

Detaljer

Endringer i modeller for beregning av kapitalkrav

Endringer i modeller for beregning av kapitalkrav Rundskriv Endringer i modeller for beregning av kapitalkrav RUNDSKRIV: 3/2015 DATO: 20.02.2015 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forretningsbanker Sparebanker Holdingsselskaper i finanskonsern Finansieringsforetak

Detaljer

Rapportering for forsikringsselskaper i forbindelse med årsregnskapet 2014 og kvartalsregnskapet for 4. kvartal 2014

Rapportering for forsikringsselskaper i forbindelse med årsregnskapet 2014 og kvartalsregnskapet for 4. kvartal 2014 Rundskriv Rapportering for forsikringsselskaper i forbindelse med årsregnskapet 2014 og kvartalsregnskapet for RUNDSKRIV: 17/2014 DATO: 15.12.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Skadeforsikringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker og kredittforetak Likviditet og soliditet 2. kvartal 2016 DATO: 18.10.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve...

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper ø FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper Små skadeforsikringsselskaper mv enkelte lettelser fra

Detaljer

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2016

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2016 Rundskriv Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2016 RUNDSKRIV: 2/2017 DATO: 12. 01.2017 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Pensjonskasser FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q1 13 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet

Detaljer

Mangler i pliktige forsikringer for forsikringsformidlere

Mangler i pliktige forsikringer for forsikringsformidlere Rundskriv Mangler i pliktige forsikringer for forsikringsformidlere RUNDSKRIV: Nr.3/2016 DATO: 27.1.2016 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forsikringsformidlere FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Innhold

Detaljer

Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring

Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring FINANSTILSYNET THE FINANCAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY 130.08.2012 Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring 1. Innledning 1 brev av 29. juni 2012 har Finansdepartementet

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert)

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

Rapportering i samband med årsoppgjeret 2011

Rapportering i samband med årsoppgjeret 2011 Rundskriv Rapportering i samband med årsoppgjeret 2011 RUNDSKRIV: 2/2012 DATO: 10.01.2012 RUNDSKRIVET GJELD FOR: Forretningsbankar Sparebankar Finansieringsføretak Filialar av utanlandske kredittinstitusjonar

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

Veiledning for utfylling av KRT-1010

Veiledning for utfylling av KRT-1010 Rapporteringsskjema Veiledning for utfylling av KRT-1010 For forsikringsformidlere 20. januar 2012 2 Finanstilsynet Innhold Innhold 3 1. Innledning 4 1.1 Rapportering i Altinn 4 1.2 Kort om hvordan man

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene =I 1111=1 ffi I EE Kundenr : 974132 ØRLAND KOMMUNE Postboks 401 7129 BREKSTAD Deres ref.: Gaute Krogfjord Registrering av endring i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret Vi viser til elektronisk utfylt

Detaljer

TEMATILSYN VEDRØRENDE BANKENES KAPITALDEKNINGSRAPPORTERING

TEMATILSYN VEDRØRENDE BANKENES KAPITALDEKNINGSRAPPORTERING TEMATILSYN VEDRØRENDE BANKENES KAPITALDEKNINGSRAPPORTERING Finanstilsynet gjennomførte i perioden fra 16. september til 25. november 2010 et tematilsyn om kapitaldekningsrapportering i et utvalg banker.

Detaljer

Delårsrapport - 1.halvår 2016

Delårsrapport - 1.halvår 2016 Delårsrapport - 1.halvår 2016 Alle foto: Stocksy Delårsrapport 2016 Resultatregnskap 2. kvartal Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2016 2015 2016 2015 2015 Renteinntekter 121.162 91.492 234.140 174.251 379.022

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2016 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning 3 Virksomhet

Detaljer

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Rundskriv Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B RUNDSKRIV: 11/2014 DATO: 27.10.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern Finansieringsforetak

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 11/10112 14/4218 mw 26.06.2015

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 11/10112 14/4218 mw 26.06.2015 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 11/10112 14/4218 mw 26.06.2015 Uvektet kapitalandel 1. Bakgrunn Det vises til Finansdepartementets brev av 17. september

Detaljer