Post- og teletilsynet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Post- og teletilsynet"

Transkript

1 Post- og teletilsynet Norwegian F'ost and I elecommunications Authority Distribusjonsliste %fir ref.: V':. '..- to: Dorm ref.: Deres dato: Saksbehandler: Britt Torjusrød Høringsbrev Ny autorisasjonsforskritf Post- og tolatilsynet (PT) sender herved til høring utkast til ny forskrift om autorisasjon for virksomhst som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskritfen), som vil oppheve forskrift av 4. mars 2005 nr 200 forskrift om autorisasjon for installator av elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) og radioutstyr. Det vises til lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 31 annet ledd og utredningsinstruksen kapittel 5. Liste over høringsinstansene er vedlagt. Høringsinstansene bes selv om å vurdere behovet for å forelegge høringen for underliggende organer. Spørsmål kan rettes til seksjonssjef Bjørn Erik Eskedal på e-post beeanpt.no, telefon eller rådgiver Line de Lange Nilsen på e-post telefon Horingsbrev med forskritfsutkast finnes på Bakgrunn for ny forskrii, Gjeldende autorisasjonsforskrift trådte i kraft 4. mars Senere markeds- og teknologiutvikling har medført at PT har sett behov for å utarbeide en ny og forenklet forskrift. Nedenfor følger en oversikt over sentrale endringer i forhold til gjeldende forskrift: 1.',.-.T-1lnlary31M-i i av r, 1:-Dr!sasjonsk JI moriene tek-, ::: -J J.7- TV- og radioinsl)1'latr7 11 ny k6ii jori mod 7ic DI lif14 ii ekomnewiistallater Gjeldende forskritf stiller krav til autorisasjon for virksomheter som installerer og vedlikeholder teleog kabel-tv-nett og nett bygget med radioteknikk. I dag behandles tele-, kabel-tv-, og radioinstallatorvirksomhet som tre adskilte autorisasjonskategorier med ulike krav til utdannelse og praksis for "kvalitisert person". Det foreslås å slå sammen disse autorisasjonskategoriene til en felles autonsasjonskategori, ekomnettinstallatør. Forslaget legger til rette for ett utdanningstilbud som dekker hele virkeområdet og sikrer ensartede kompetansekrav til "kvalifisert person I eknologiutviklingen innebærer at flere typer tjenester, for eksempel telefoni, internett og TV, i Besøksadresse I Ofifce address Nygård 1 Lillesand Postadresse I Postal address Postboks 93, 4791 Lillesand Fax: Org.nr: NO

2 økende grad benytter samme teknologi. Grensene mellom gjeldende autorisasjonskategorier blir dermed uklare. En sammenslåing av autorisasjonskategoriene vil forenkle dagens autorisasjonsregime og være bedre tilpasset bransjens behov for å kunne installere og vedlikeholde nett på tvers av teknologi. Ekomnettinstallatørvirksomheten vil få autorisasjon til å installere og vedlikeholde både tele-/datanett, kabel-tv-nett og nett bygget med radioteknikk. Det foreslås videre at virksomheter som i dag har autorisasjon for tele-, kabel-tv-, eller radioinstallatør fortsatt skal kunne beholde disse autorisasjonskategoriene, forutsatt at "kvalifisert person" ikke skitfes og at virksomheten ikke endrer organisasjonsnummer. Utdanningskrav til "kvalifisert person" i ekomnettinstallatørvirksomhet foreslås satt til å være: a) kunnskaper tilsvarende de som kreves ved eksamen fra 2 årig-fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektronisk kommunikasjonsfag b) ett års relevant praksis. Fagskoleutdanning er påbygging fra videregående skole. Fagskoleutdanning kjennetegnes ved å være yrkesrettet og gir kompetanse som kan tas i bruk uten ytterligere opplæring. 2-årig fagskole anses derfor som rett utdanningsnivå for "kvalifisert person" i ekomnettinstallatørvirksomhet. Det foreslås at alle studieretninger for elektro (elektronikk, elkraft, automatisering) oppfyller utdanningskravene til å bli "kvalifisert person" i ekomnettinstallatørvirksomhet så fremt fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag er inkludert. 2. Kvalifikasjonskrav for "kvalifisert person" knyttes til utdanning godkjent av offentlige utdanningsmyndigheter Gjeldende forskritf 15 litra b) stiller krav til eksamen fra kurs i kabel-tv-teknikk eller tilsvarende for kvalifisert person i kabel-tv-installatørvirksomhet. Forskritfskravet om gjennomføring av et privat kurs i kabel-tv-teknikk har sin opprinnelse i mangel på et tilsvarende offentlig godkjent utdanningstilbud. Situasjonen er endret, og flere fagskoler tilbyr i dag slik utdanning. Forankring av alle utdanningskrav til "kvalifisert person" i utdanning godkjent av offentlige utdanningsmyndigheter sikrer kvaliteten på utdanningen, og gjør det enklere for personer med utdanning fra utlandet å sammenlikne egne kvalifikasjoner med autorisasjonskravet. 3. Radio- og terminalullyr fjernes i ny forskrift Gjeldende forskrift angir å omfatte radio- og terminalutstyr i tillegg til elektronisk kommunikasjonsnett. Det foreslås å fjerne begrepet "radioutstyr" i ny forskrift fordi radioutstyr inngår i definisjonen av elektronisk kommunikasjonsnett i lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven): "system for elektronisk kommunikasjon der radioutstyr, svitsjer, annet koplings- og dirigeringsutstyr, tilhørende utstyr eller funksjoner inngår", jf. ekomloven 1-5 nr. 2. Videre foreslås å fjerne terminalutstyr i ny forskritf fordi terminalutstyr omfattes av annen regulering. Ved å fjerne radio- og terminalutstyr kommer det tydeligere frem at forskritfen er avgrenset til å gjelde autorisasjon for installatør av elektronisk kommunikasjonsnett. 4. Autorisasjonskategorien "begrenset autorisasjon" fjernes i ny forskritf Etter gjeldende forskrift 17 kan radioinstallatør få "begrenset autorisasjon", som innebærer at virksomheten gis rett til å installere og ufføre vedlikehold av radioutstyr med unntak av utstyr som krever individuell frekvenstildeling. Fjerning av radioutstyr i ny forskrift medfører at dagens ordning med begrenset autorisasjon for radioinstallatør bortfaller som resultat av at virkeområdet ikke lenger er autorisasjonspliktig. 5. Ordningen med tidsbegrenset autorisasjon oppheves Autorisasjon er i dag tidsbegrenset til fire år, jf. 3, tredje ledd. Det anses som en unødvendig administrativ byrde å pålegge alle virksomheter å sende ny søknad hvert fjerde år. Det foreslås tidsubegrenset autorisasjon som skal følge virksomhetens organisasjonsnummer. Autorisasjon vil være gyldig inntil virksomheten sier opp autorisasjonen eller PT tilbakekaller autorisasjonen. En utvidelse av autorisasjonens gyldighetstid vil forenkle bransjens administrasjon av autorisasjonsordningen og gjøre ordningen mer forutsigbar. I forskriften stilles en rekke krav til autorisert virksomhet. Oppheving av ordningen med tidsbegrenset autorisasjon anses ikke å gå på bekostning av PTs mulighet for tilsyn og oppfølging av autorisert virksomhet. 2

3 5. Krav til autorisasjon per Ciag I gjeldende forskritf 3 er det krav til at virksomhet som utøves under annet navn eller annen adresse, herunder filial, må ha egen autorisasjon. For å synliggjøre et det er virksomheten som autoriseres foreslås det å fjerne krav til autorisasjon per filial. Forslaget vil ansvarliggjøre virksomheten og innebzerer at virksomheten må planlegge sin organisering. Z. Kapittelinndding fjernes Forslag til ny forskrift er redusert i omfang, og kapittelinndeling anses unødvendig. til de enkelte paragrafer i forskriften Til tittelen Det foreslås å fjerne begrepet "radioutstyr" fra forskritfstittelen fordi radioutstyr inngår i ekomlovens definisjon av elektronisk kommunikasjonsnett: "system for elektronisk kommunikasjon der radioutstyr, svitsjer, annet koplings- og dirigeringsutstyr, tlihørende utstyr eller funksjoner inngår", jf. ekomloven 1-5 nr. 2. Til 1. Formål Det foreslås at formålet med forskriften avgrenses til ekomnett, og begrepet radioutstyr foreslås Cs-mfor fjernet. Vidore presiseres formalet til også å gjelde at krav til elsikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og frekvensbruk ivaretas. Til 2. Virkeområde Det foreslås at radio- og terminalutstyr fjernes fra forskritfen for å presisere at virkeområdet i ny forskrift avgrenses til ekomnett. Til 3 Krav om autorisasjon Det foreslås å forenkle bestemmelsen ved at gjeldende 3 Autorisasjon søknad mv. og 4 Autorisasjonens omfang og avgrensning slås sammen til 3 Krav om autorisasjon. Det foreslås at første ledd skal omhandle krav om autorisasjon, og at annet ledd skal omhandle unntak fra krav om autorisasjon. Til 4 Krav til autorisert virksomhet Det foreslås å gjøre språklige forbedringer i gjaldende 5, som blir ny 4. Foreslåtte språklige forbedringer vil ikke endre innholdet i bestemmelsen. Til 5 Krav om kvalifisert person Det foreslås at gjeldende 7 blir ny 5. Autorisasjonskategoriene tele-, kabel -TV-, og radioinstallator sibs sammen til ån kategori: "ekomnettinstallate. Kompetansekravet til kvalifisert person foreslås å være kunnskaper tilsvarende de som kreves ved eksamen fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Cat er imidlertid viktig å påpeke at virksomheter som i dag har autorisasjon som enten tele-, kabel-tveller radioinstallatør, vil kunne beholde disse autorisasjonskategoriene, forutsatt at virksomhetens kvalifiserte person eller organisasjonsnummer ikke endres. Personer med kvalifikasjoner ervervet i ECM-stater vurderes jf. direktiv 2005/36/EF. Til 6 Krav om montør Det foreslås at gjeldende 8 blir ny 6, og at tittelen endres fra "Krav til montoe til "Krav om montør" for bedret harmonisering med innholdet i bestemmelsen. 3

4 Til 7 Krav til utførelse Det foreslås at gjeldende 6 blir ny 7. Videre foreslås en språklig oppdatering uten at bestemmelsens betydning endres. Til 8 Krav til dokumentasjon av instaifasjons- og vedlikeholdsarbeid Det foreslås at gjeldende 9 blir ny 8, og at tittelen endres fra "Dokumentasjon av installasjonsog vedlikeholdsarbee til "Krav til dokumentasjon av installasjons- og vedlikeholdsarbeid' for bedret harmonisering med innholdet i bestemmelsen. Videre foreslås en endring ved at tredje ledd blir ny bokstav f), bokstav d) og e) slås sammen til ny bokstav e) tiltak for elsikkerhet og jording, ny bokstav b) grensesnitt mellom offentlige og private ekomnett, ny bokstav d) merking av kabler og utstyr og ny bokstav g) tiltak for å sikre at nettet oppfyller grunnleggende EMC-krav. Til 9 Taushetsplikt Det foreslås at gjeldende 10 blir ny 9 og at bestemmelsen utvides til også å omfatte installasjon og vedlikehold som ikke krever autorisasjon, jf. 3 annet ledd. Til 10 Gebyr Det foreslås at gjeldende 11 blir ny 10 med samme innhold. Til 11 Tilsyn Det foreslås at gjeldende 19 blir ny 11, og at det henvises til ekomloven 10-1 i tillegg til ekomloven 10-3 og Videre foreslås en presisering av at plikten til å medvirke til tilsyn også omfatter virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold uten autorisasjon, jf. 3 annet ledd. Til 12 Sanksjoner Det foreslås at 21 første ledd blir ny 12 med utvidet innhold ved at myndigheten gis adgang til å tilbakekalle autorisasjon. Videre foreslås et nytt annet ledd for å hjemle overtredelsesbot i forskriften. 13 Straff Det foreslås at gjeldende 21 annet ledd blir ny 13 med en presisering av at straff gjelder brudd på forskritfens krav om taushetsplikt. Til 14 Unntak Det foreslås at gjeldende 20 blir ny 14 med samme innhold. Til 15 lkrafttreden Det foreslås at forskriften skal tre i kraft straks. Fra samme tid oppheves gjeldende forskritf. Til 16 Overgangsbestemmelser For at bransjen skal få tid til å omstille seg foreslås en overgangsperiode på to år for innvilgelse av autorisasjon for kabel-tv-installatør. I de fleste tilfeller vil virksomheter med autorisasjon for teleinstallatør og radioinstallatør automatisk oppfylle forskritfskravene til ekomnettinstallatør. Overgangsordningen rettes derfor spesielt mot kabel-tv-installatører, der "kvalifisert person" vil trenge videreutdanning for å oppfylle utdanningskravene. Monomiske og administrative konsekvenser Det anses at endringene som foreslås i ny forskritf vil medføre mindre administrasjon og lavere kostnader for de fleste virksomheter. For virksomheter som har autorisasjon for både tele-, og kabel-tv-, radioinstallatør vil det være tilstrekkelig med bare én autorisasjon, noe som vil medføre lavere gebyrkostnader for virksomhetene. 4

5 i sendes Post- og teläiilsynet, postboks 93, 4791 Lillesand innen HçringsuttL:. 1,;..; i elektronisk form kan sendes til firmapost npt.no. Med hilsen Knut Bryn (e.f.) fung. direktør Brevet er godkjent elektronisk og 1 ekspedert j )OCH uten underskrift i Bjørn Erik Eskedal seksjonssjef Vedlegg: Utkast til ny forskrift Liste over høringsinstanser Kopi til: Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep., 0030 OSLO 5

6

7 7. orskrift om autorisasjon for virksomhet s<rm utferer installasjon og vedlikehold av elektronisk ko,1m q,:'ikasjons7ett (autorisasjont. art,'yr ten). Fastsatt av Post- og teletilsynet DD.MM.YYYY med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) 2-14, jf. funksjonsfordelingsvedtak 4. juli 2003 nr EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VII nr. lb (direktiv endret ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008 og forordning (EF) nr. 279/2009). 1. Formål Formålet med forskriften er å sikre at elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) installeres og vedlikeholdes slik at krav til elektrisk sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), frekvensbruk og kvalitet blir ivaretatt, og at personell i virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold har nødvendige kvalifikasjoner. 2. Virkeområde Forskriften gjelder krav om autorisasjon av virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett. Forskriften omfatter ekomnett bygget med koaksial-, fiber- eller kobberkabel, radio eller annen teknologi. 3. Krav om autorisasjon Det kreves autorisasjon for installatør for virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett bygget med koaksial-, fiber- eller kobberkabel, radio eller annen teknologi. Det kreves ikke autorisasjon for installasjon av ekomnett når alt installasjonsmateriale og utstyr som inngår i nettet er spesielt fremstilt for å kunne installeres av personer uten særskilt faglig kompetanse. Autorisasjon gis av Post- og teletilsynet. Søknad om autorisasjon skal skje på fastsatt skjema vedlagt kopier av vitnemål, attester mv. for kvalifisert person, jf. 5. Autorisasjonen er gyldig inntil den sies opp av virksomheten eller tilbakekalles av Post- og teletilsynet. Adresseendring, opphør av virksomhet eller skitfe av kvalifisert person skal straks meldes til Post- og teletilsynet. Teleinstallatør, kabel-tv-installatør eller radioinstallatør autorisert etter forskritf 4. mars 2005 nr. 200 om autorisasjon for installatør av elektronisk kommunikasjonsnett og radioutstyr, opprettholder autorisasjonen uten å oppfylle kravene i 5 annet ledd forutsatt at kvalifisert person eller organisasjonsnummer ikke endres. Forskritfen medfører ingen innskrenkninger i krav til autorisert virksomhet som gjelder sertifisering o.l. etter andre lover eller forskrifter. 4. Krav til autorisert virksomhet Autorisert virksomhet er ansvarlig for at arbeid blir utført på en faglig forsvarlig måte og i samsvar med gjeldende krav til utførelse, jf. 7. Fagpersonellet skal ha tilstrekkelig kunnskap om ekomnett, materiell og utstyr som installeres eller vedlikeholdes og om elektriske og funksjonelle spesifikasjoner for det tekniske grensesnittet mot andre nett og brukerutstyr. Personellets kompetanse skal kunne dokumenteres, for eksempel dokumentasjon av utdanning, fagbrev, sertifikater, kurs osv. Autorisert virksomhet skal kunne dokumentere kompetanse på prosjektering av private eller offentlige nett.

8 5. Krav om kvaliftsert person Autorisert virksomhet skal ha en heltidsansatt som oppfyller kravene til kvalifisert person. Kvalifisert person skal ha a) kunnskaper tilsvarende de som kreves ved eksamen fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag b) ett års relevant praksis. For å hindre at autorisert virksomhet må innstille, kan Post- og teletilsynet gjøre unntak fra krav om kvalifisert person for en avgrenset periode. Kvalifikasjoner som er ervervet i annen EØS-stat vurderes i samsvar med EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, jf. direktiv 2005/36/EF avdeling I, II, III kapittel I og IV artikkel 50 nr. 1 og artikkel 51, avdeling V artikkel 56 nr. 1 og 2 og bilag IV liste I. 6. Krav om montor Virksomheten skal kunne dokumentere at montører som benyttes for installasjons- og vedlikeholdsoppgaver har relevant fagkompetanse, jf. 4 annet ledd. 7. Krav til utførelse Installasjon og vedlikehold skal utføres i samsvar med gjeldende forskrifter, relevante standarder eller tilsvarende, og tekniske veiledninger. Kabler og ledninger skal monteres slik at kurser enkelt kan identifiseres, og slik at kobling, testing og nødvendig sikring enkelt kan utføres. Hvis krav som følger av forskritf ikke er oppfylt, skal eier og bruker informeres om at bruk av nettet ikke er tillatt. 8. Krav til dokumentasjon av installasjon og vedlikehold Det kreves dokumentasjon av nettet, med unntak av nett i bolig som omfatter kun én husstand. Autorisert virksomhet som har utført installasjon eller vedlikehold skal utarbeide dokumentasjon for utført arbeid, eventuelt oppdatere eksisterende dokumentasjon. Dokumentasjonen skal bekretfe at nettet er bygget på en faglig forsvarlig måte og omfatte a) geografisk utstrekning b) grensesnitt mellom offentlige og private ekomnett c) ethvert nettermineringspunkt d) merking av kabler og utstyr e) tiltak for elsikkerhet og jording f) tiltak mot atmosfæriske utladninger eller koblede effekter fra nærført elektrisk anlegg g) tiltak for å sikre at nettet oppfyller grunnleggende EMC-krav h) hvilke standarder som er benyttet ved installasjonen Autorisert virksomhet skal utstede en samsvarserklæring som gir en beskrivelse av arbeidet som er utført, og hvilke forskrifter, standarder og tekniske spesifikasjoner som er fulgt. Samsvarserklæringen skal leveres til netteier sammen med dokumentasjonen. Post- og teletilsynet har utarbeidet et skjema for samsvarserklæring. Autorisert virksomhet som har utført installasjon, dritf eller vedlikehold skal oppbevare kopi av dokumentasjonen i minst 5 år.

9 9. Taushetsplikt Autorisert virksomhet, og enhver som utfører arbeid eller tjeneste for autorisert virksomhet, har taushetsplikt i samsvar med lov om elektronisk kommunikasjon 2-9. Det samme gjelder for installasjon og vedlikehold som ikke krever autorisasjon, jf. 3 annet ledd. 10. Gebyr Autorisert virksomhet skal betale årlig gebyr som fastsatt i forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet. 11. Tilsyn Post- og teletilsynet fører tilsyn med at krav fastsatt i eller i medhold av forskirtfen er oppfylt. Autorisert virksomhet plikter å medvirke til tilsyn, jf. lov om elektronisk kommunikasjon 10-1, 10-3 og Det samme gjelder for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold uten autorisasjon, jf. 3 annet ledd. 12. Sanksjoner Ved brudd på plikter etter forskritfen kan Post- og teletilsynet gjennomføre sanksjoner etter lov om elektronisk kommunikasjon kapittel 10, og tilbakekalle autorisasjon etter lov om elektronisk kommunikasjon 2-14 tredje ledd. Overtredelsesbot etter lov om elektronisk kommunikasjon første ledd nr. 2 kan ilegges ved brudd på pliktene etter denne forskriften 3 til Straff Brudd på forskritfens krav om taushetsplikt kan straffes etter lov om elektronisk kommunikasjon Unntak Post- og teletilsynet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra bestemmelser i forskriften. 15. Ikrafttreden Forskritfen trer i kraft DD.MM.YYYY. Fra samme dato oppheves forskrift 4. mars 2005 nr. 200 om autorisasjon for installatør av elektronisk kommunikasjonsnett og radioutstyr. 16. Overgangsbestemmelser Det kan innvilges autorisasjon for kabel-tv-installatør i en periode på to år etter ikratftreden av denne forskrift. Det kreves autorisasjon for kabel-tv-installatør for virksomhet som installerer og vedlikeholder kabel-tv-nett bygget med koaksialkabelteknikk eller annen teknologi beregnet for overføring av punkt-til-multipunkt-signaler (kringkasting). Kvalifisert person skal ha a) tekniske kunnskaper tilsvarende de som kreves ved eksamen fra linje for serviceelektroniker eller linje for telekommunikasjonsmontør ved videregående skole b) eksamen fra kurs i kabel-tv-teknikk eller tilsvarende teoretisk kompetanse c) ett års relevant praksis.

10

11 Vedlcgc 2 - : Arbeidsdepartementet, Postboks 8019 Dep., 0030 Oslo Finansdepartementet, Postboks 8008 Dep., 0030 Oslo Forsvarsdepartementet, Postboks 8126 Dep., 0032 Oslo Justis- og politidepartementet, Postboks 8005 Dep., 0030 Oslo Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep., 0030 Oslo Kunnskapsdepartementet, Postboks 8119 Dep., 0032 Oslo Nærings- og handelsdepartementct, Postboks 8014 Dep., 0030 Oslo Direki tilsyn Datatilsynet, Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, Postboks 2014, 3103 Tønsberg Konkurransetilsynet, Postboks 439 Sentrum, 5805 Bergen Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstuen, 0301 Oslo Statens jernbanetilsyn, Wergelandsveien 3, 0167 Oslo Statens Vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo Andre ofb:rt. irir r, ].:orjingsnv og 1rwirgrmv. Abelia, Postboks 5490, Majorstuen, 0305 Oslo Altibox, Postboks 8124 Forus, 4069 Stavanger Ballangen Energi AS, Postboks 53, 8546 Ballangen Bergen tekniske fagskole, Postboks 1876 Nordnes, 5817 Bergen Brednett Solør AS, Postboks 69, 2271 Flisa Broadnet Norge AS, Postboks 1, 1330 Fornebu Canal Digital kabel-tv, Postboks 1036, 3905 Porsgrunn Eidsiva Bredbånd AS, Postboks 224, 2601 Lillehammer ElTele AS, Kunnskapsparken, Postboks 1183, 9504 Alta Energi Norge, Postboks 7184 Majorstuen, 0307 Oslo Enivest AS, Postboks 123, 6801 Førde Evenes Kraftforsyning AS, Postboks 24, 8539 Bogen i Ofoten Fagskolen i Vestfold, Postboks 365, 3193 Horten Foreningen for El & It Bedritfene, 5467 Majorstua, 0305 Oslo GET AS, Postboks 4400 Nydalen, 0403 Oslo Gigafib Holding AS, Postboks 298, 3101 Tønsberg Hadeland Energi AS, Jarenvegen 15-17, 2770 Jaren HardangerNett AS, Næringshagen Eitrheim, 5750 Odda Haugaland Kraft AS, Postboks 2015 Postterminalen, 5504 Haugesund Hålogaland Kratf AS, Postboks 1057, 9480 Harstad IKT-Norge, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Kabel Norge, Postboks 77, 1901 Fetsund Knut M. Lehre, Nysetveien 122, 2770 Jaren Landsorganisasjonen i Norge (LO), Youngs gate 11, 0181 Oslo LOS Bynett, Serviceboks 603, 4606 Kristiansand S Lyse AS, Postboks 8124 Postterminalen, 4069 Stavanger NetCom AS, Postboks 4444 Nydalen, 0403 Oslo

12 Network Norway AS, Postboks 6258 Etterstad, 0603 Oslo NextGenTel AS, Postboks 3 Sandsli, 5861 Bergen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), Postboks 1708 Vika, 0121 Oslo Nordpol Telecom AS, Postboks 753, 9171 Longyearbyen Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, Postboks 9100 Grønland, 0133 Oslo Norkring AS, Snarøyveien 30 Bygg M, 1331 Fornebu Norsk Bynettforening, Co/SINUS AS, Postboks 43 Bekkelagshøgda, 1109 Oslo Norsk Elektroteknisk Komite, Postboks 280, 1326 Lysaker Norsk Industri, Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo Næringslovets Hovedorganisasjon (NHO), Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo Relacom AS, Postboks 103 Økern, 0509 Oslo Signal Bredbånd AS, Rådhusgata 2, 8200 Fauske Sandefjord Bredbånd KF, Postboks 1317, 3205 Sandefjord Sola Bredbånd AS, Postboks 99, 4097 Sola Standard Norge, Postboks 242, 1326 Lysaker Statnett, Postboks 5192 Majorstuen, 0302 Oslo Stiftelsen Opplæringskontor for Tele og Data, Måltrostveien 1, 2016 Frogner Sorfoldnett KF, Rådhuset, 8226 Straumen TDC AS, Postboks 4600 Nydalen, 0405 Oslo Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tele2 Norge AS, Brynsengfaret 6 b, 0667 Oslo Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu Trollfjord Bredbånd, Nordnesveien 3, 8452 Stokmarknes Varanger Kratf AS, Nyborgveien 70, 9815 Vadsø Ventelo Norge AS, Postboks 1, 1330 Fornebu

Førebuing/ Forberedelse 02.06.2015

Førebuing/ Forberedelse 02.06.2015 Førebuing/ Forberedelse 02.06.2015 TEL3002 Vg3 telekommunikasjonsmontørfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonsnett. Regelverk

Elektroniske kommunikasjonsnett. Regelverk Elektroniske kommunikasjonsnett Regelverk PT/NR/JHJ/23.4.2014 Innhold 1. Post- og teletilsynet 2. Innledning - direktiver, lov og forskrift 3. Kvalitet i elektronisk kommunikasjonsnett 4. Definisjoner

Detaljer

Kvalitet i elektroniske kommunikasjonsnett Tilsyn, regelverk og autorisasjon

Kvalitet i elektroniske kommunikasjonsnett Tilsyn, regelverk og autorisasjon Kvalitet i elektroniske kommunikasjonsnett Tilsyn, regelverk og autorisasjon PT/2013/JHJ Innhold 1. Innledning 2. Direktiver, lov og forskrift 3. Kvalitet i elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) 4.

Detaljer

Kompetansekrav i skole og næringsliv innen EKOM. NEKs Ekomkonferanse Oslo Senioringeniør Jens Harald Jensen

Kompetansekrav i skole og næringsliv innen EKOM. NEKs Ekomkonferanse Oslo Senioringeniør Jens Harald Jensen Kompetansekrav i skole og næringsliv innen EKOM NEKs Ekomkonferanse Oslo 21.11.2017 Senioringeniør Jens Harald Jensen Agenda Kompetansekrav i et historisk perspektiv Hvorfor stilles det kompetansekrav?

Detaljer

Høringsbrev - endring av forskrift 15.april 2016 nr. 378 om EØSkrav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon

Høringsbrev - endring av forskrift 15.april 2016 nr. 378 om EØSkrav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon W Se adresseliste Vår ref.:1700024-2 - 600 Vår dato: 20.1.2017 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Marita Aleksandra Erlandsen Høringsbrev - endring av forskrift 15.april 2016 nr. 378 om EØSkrav til

Detaljer

Vedrørende forslag til ny forskrift om EØS-krav til radioutstyr ny høring

Vedrørende forslag til ny forskrift om EØS-krav til radioutstyr ny høring W Se mottakerliste Vår ref.:1501336-13 - Vår dato: 26.11.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Janne Steen Haugen Vedrørende forslag til ny forskrift om EØS-krav til radioutstyr ny høring Nasjonal

Detaljer

Høring om egen nummerserie for innsamlingsaksjoner

Høring om egen nummerserie for innsamlingsaksjoner pt Post- og teletilsynet Norwegian Post and Telecommunications Authority Kulturdepartementet Vår ref.:1400120-6 - 439 Postboks 8030 DEP Vår dato: 20.10.2014 0030 OSLO Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler:

Detaljer

Deres ref.: Post- og teletilsynet (PT) sender med dette på høring forslag til forskrift om prioritet i mobilnett.

Deres ref.: Post- og teletilsynet (PT) sender med dette på høring forslag til forskrift om prioritet i mobilnett. Post-og teletilsynet Norwegian Post and Telecommunications Authority Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 1511 Vika 0117 OSLO Vår ref.: 1203644-4-004 Deres ref.: Vår dato: 5.3.2013 Deres dato: Saksbehandler:

Detaljer

Høring NEK 400 landbruk

Høring NEK 400 landbruk Til høringsinstansene: Se vedlagte distribusjonsliste 6. august 2015 Your ref. Our ref. 2015-NK64-01-LTA Høring NEK 400 landbruk NEK 400 landbruk er en teknisk rapport/spesifikasjon utviklet innenfor rammen

Detaljer

Høring forslag til forskrift om prioritet i mobilnett

Høring forslag til forskrift om prioritet i mobilnett fl Se adresseliste Vår ref.: 1203644-4 - 004 Vår dato: 5.3.2013 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Runar Langnes Høring forslag til forskrift om prioritet i mobilnett Post- og teletilsynet (PT) sender

Detaljer

Post- og teletilsynet Norwegian Post and Telecommurkations Authority

Post- og teletilsynet Norwegian Post and Telecommurkations Authority Post- og teletilsynet Norwegian Post and Telecommurkations Authority M0 A 19 MAR 2012 18Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. Norge Vår ref.: 1103095-8 - 008 Deres ref.: 11/1060-KJN Vår dato: 15.3.2012

Detaljer

Høring av tre nye forskrifter som gjelder krav til utstyr og nett til elektronisk kommunikasjon og endring av autorisasjonsforskriften

Høring av tre nye forskrifter som gjelder krav til utstyr og nett til elektronisk kommunikasjon og endring av autorisasjonsforskriften W Se adresseliste Vår ref.: 1500045-5 - Vår dato: 3.11.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Janne Steen Haugen Høring av tre nye forskrifter som gjelder krav til utstyr og nett til elektronisk kommunikasjon

Detaljer

HØRING AV TRE NYE FORSKRIFTER SOM GJELDER KRAV TIL UTSTYR OG NETT TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON OG ENDRING AV AUTORISASJONSFORSKRIFTEN

HØRING AV TRE NYE FORSKRIFTER SOM GJELDER KRAV TIL UTSTYR OG NETT TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON OG ENDRING AV AUTORISASJONSFORSKRIFTEN Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 LILLESAND Deres ref.: 1500045-5 Vår ref.: Vår dato: 22.01.2016 HØRING AV TRE NYE FORSKRIFTER SOM GJELDER KRAV TIL UTSTYR OG NETT TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Detaljer

Videre oppfølging etter Samferdselsdepartementets vedtak i klagesak i marked 4 og 5

Videre oppfølging etter Samferdselsdepartementets vedtak i klagesak i marked 4 og 5 W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 Oslo Vår ref.: 1103505-82 - Vår dato: 23.2.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Christina Tetlie Videre oppfølging etter Samferdselsdepartementets

Detaljer

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen.

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen. Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1520 Dato 12. juli 2017 Høring - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften - Forslag knyttet til bindende pristilbud

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO W Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO Vår ref.:1506244-2 - 414.2 Vår dato: 29.2.2016 Deres ref.: 15/4361 Deres dato: 30.11.2015 Saksbehandler: Kristina Mari Rognmo Svar på høring

Detaljer

Varsel om vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering i marked 4 og 5 ved bruk av marginskvistest for fiberbasert LLUB og Bredbåndsaksess

Varsel om vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering i marked 4 og 5 ved bruk av marginskvistest for fiberbasert LLUB og Bredbåndsaksess W Telenor ASA Snarøyveien 30 1360 FORNEBU Vår ref.: 1501017-13 - Vår dato: 8.5.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: CTE, ARL, OAU, EIM, ESB, SAT Varsel om vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering

Detaljer

To høringer elkontroll i landbruket samt for fiske, fangst og lastefartøy

To høringer elkontroll i landbruket samt for fiske, fangst og lastefartøy Til høringsinstansene, se distribusjonsliste 12. mai 2017 Your ref. Our ref. NK219/H001-2017 To høringer elkontroll i landbruket samt for fiske, fangst og lastefartøy Norsk Elektroteknisk Komite inviterer

Detaljer

Tildeling av 800 MHz-båndet - høring

Tildeling av 800 MHz-båndet - høring DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Adressater ifig. liste Deres ref Vår ref Dato 09/2492 - JKF 05.04.2011 Tildeling av 800 MHz-båndet - høring Samferdselsdepartementet legger med dette frem et høringsdokument

Detaljer

Teknisk tilsyn med elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett) i 2010

Teknisk tilsyn med elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett) i 2010 Teknisk tilsyn med elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett) i 2010 1 Innledning Denne rapporten viser en oversikt over hvor mange og hva slags type ekomnett som ble kontrollert av Post og teletilsynet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/930-03.05.2016 Høring - Vegtrafikkloven ny 43 b - Rett til å behandle personopplysninger politiets tilgang til personopplysninger i Statens vegvesens registre Samferdselsdepartementet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Teknisk tilsyn med elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett) i 2011

Teknisk tilsyn med elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett) i 2011 Teknisk tilsyn med elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett) i 211 1 Innledning Denne rapporten viser en oversikt over hvor mange og hva slags type ekomnett som ble kontrollert av Post og teletilsynet

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Høringsnotat Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr 22. januar 2018 Innledning Forskrift om elektroforetak

Detaljer

Høring - forslag til ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på veg

Høring - forslag til ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på veg W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1606405-2 - 008 Vår dato: 1.3.2017 Deres ref.: 16/1716- Deres dato: 13.12.2016 Saksbehandler: Elise K. Lindeberg Høring - forslag til ny

Detaljer

Høring - Etablering av restriksjonsområde Hemsedalsfjellet

Høring - Etablering av restriksjonsområde Hemsedalsfjellet Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 90721372 : 21.12.2017 : 17/16961-2 Deres dato Deres referanse: Høring - Etablering

Detaljer

Høring - Opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde ifm. øvelse Tyr i uke 44

Høring - Opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde ifm. øvelse Tyr i uke 44 Adresseliste Norge Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 : 15.07.2016 : 16/08214-4 Deres dato Deres referanse: Høring - Opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde ifm. øvelse

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Adressater i flg. liste Deres ref Vår ref Dato 15/258-03.07.2015 Høring - Nkoms rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover - Telefonitjenester og bredbånd Samferdselsdepartementet

Detaljer

Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 Vår dato: 14.01.2016 Vår referanse: 15/05087-2. Deres dato Deres referanse:

Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 Vår dato: 14.01.2016 Vår referanse: 15/05087-2. Deres dato Deres referanse: Adresseliste Norge Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 : 14.01.2016 : 15/05087-2 Deres dato Deres referanse: Høring - forskrift om opprettelse av to midlertidige restriksjonsområder

Detaljer

Informasjon om og presisering av krav til tjenesten hemmelig

Informasjon om og presisering av krav til tjenesten hemmelig Se mottakerliste Vår ref.: 1402318-1 - Vår dato: 11.6.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vallesverd/Johnson Informasjon om og presisering av krav til tjenesten hemmelig nummer Endringer i ekomlov

Detaljer

MED VEILEDNING. knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

MED VEILEDNING. knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift FORSKRIFT om OM elektroforetak og ELEKTRISKE kvalifikasjonskrav FORSYNINGSANLEGG for arbeid MED VEILEDNING knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK FEF 2006 2013 Forskrift om eletroforetak

Detaljer

Gjeldende samtrafikkforskrift finnes på følgende link: h : for sf sd xd html

Gjeldende samtrafikkforskrift finnes på følgende link: h :  for sf sd xd html DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Likelydende brev Se vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 11/1173- EC 07.11.2011 Høring - Utkast til forskrift om endringer i forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet

Detaljer

Oversendelse av Broadnets klage på Nkoms pålegg til Telenor om retting av varsler om endringer i Telenors kobberaksessnett

Oversendelse av Broadnets klage på Nkoms pålegg til Telenor om retting av varsler om endringer i Telenors kobberaksessnett W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1103505-123 - 411.9 Vår dato: 21.10.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Einar Meling Oversendelse av Broadnets klage på Nkoms pålegg

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/484-04.03.2016 Alminnelig høring - Forslag til endring i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar - nytt kapittel om statlig tilsyn med riksveginfrastrukturen for offentlig

Detaljer

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), fylkesmennene og ekomtilbydere.

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), fylkesmennene og ekomtilbydere. Se adresseliste Vår ref.:1302323-52 - 453 Vår dato: 29.4.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Rolf Gordon Roland Styrking av infrastruktur i mobilnett ene med reservestrøm og redundante samband

Detaljer

Dette høringsnotatet er tilgjengelig på vår nettside under Jernbane Regelverk.

Dette høringsnotatet er tilgjengelig på vår nettside  under Jernbane Regelverk. NITO Postboks 9100 Grønland 0133 OSLO Att.: Postboks 7113 St. Olavs plass NO-0130 Oslo Besøksadresse: Karl Johans gate 41 B, Oslo Telefon: 22 99 59 00 Telefaks: 22 99 59 03 post@sjt.no www.sjt.no Saksbehandler:

Detaljer

Ny nummerserie for innsamlinger

Ny nummerserie for innsamlinger W Se mottakerliste Vår ref.: 1400120-17 - 439 Vår dato: 21.4.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Bjarte Stølås Storli Ny nummerserie for innsamlinger Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 69 Lov om godkjenning

Detaljer

Varsel om ileggelse av tvangsmulkt for ulovlig frekvensbruk og varsel om stenging av FM-sendere

Varsel om ileggelse av tvangsmulkt for ulovlig frekvensbruk og varsel om stenging av FM-sendere W Radio Metro AS Akersgata 45 0158 OSLO Vår ref.:0802712-23 - 513.3 Vår dato: 11.12.2017 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Kent Inge Buli Gutvik Varsel om ileggelse av tvangsmulkt for ulovlig frekvensbruk

Detaljer

NEK 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner. Om NEKs rolle. Om normsamlingen NER 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner

NEK 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner. Om NEKs rolle. Om normsamlingen NER 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner N: NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE The Norwegian National Committee of The International Flectrotechnical Commission, IEC The European Committee for Electrotechnical Standardization, CENE[EC Til høringsinstansene:

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift av 14. desember 1993 nr om kvalifikasjoner for elektrofagfolk

Forskrift om endring av forskrift av 14. desember 1993 nr om kvalifikasjoner for elektrofagfolk Forskrift om endring av forskrift av 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap dd.mm.åååå med hjemmel i lov 24. mai 1929

Detaljer

TILLATELSE TIL BRUK AV FREKVENSER AVSATT BRUKT TIL TREDJE GENERASJONS MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM (3G)

TILLATELSE TIL BRUK AV FREKVENSER AVSATT BRUKT TIL TREDJE GENERASJONS MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM (3G) TILLATELSE TIL BRUK AV FREKVENSER AVSATT BRUKT TIL TREDJE GENERASJONS MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM (3G) Med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) 6-2 er ved vedtak

Detaljer

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet xxxx med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4 13, 19, 19 a, 26,

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Unni Augland Eik - 22073026 2009/243867-001 17.12.2009

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ret Dato 2007/06293 SIA W 19.10.2007

DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ret Dato 2007/06293 SIA W 19.10.2007 DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT INNHERRED SAfv1KOfv MUNE 3 OKT. 2007 Høringsinstanser ifølge vedlagte liste Deres ret Vår ret Dato 2007/06293 SIA W 19.10.2007 Høring: Forslag til endringer i

Detaljer

ADRESSELISTE. 1. Telefoni. 2. Bank & Forsikring. TeliaSonera Norge AS (Telia, Chess, OneCall, MyCall) Postboks 4444 Nydalen 0403 Oslo

ADRESSELISTE. 1. Telefoni. 2. Bank & Forsikring. TeliaSonera Norge AS (Telia, Chess, OneCall, MyCall) Postboks 4444 Nydalen 0403 Oslo ADRESSELISTE 1. Telefoni TeliaSonera Norge AS (Telia, Chess, OneCall, MyCall) Postboks 4444 Nydalen 0403 Oslo Telenor Norge AS (Talkmore) Postboks 800 1331 Fornebu ICE Communications Norge AS Østensjøveien

Detaljer

Tildeling av frekvensressurser i 900 MHz - båndet

Tildeling av frekvensressurser i 900 MHz - båndet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 1405475-1 - Vår dato: 7.11.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Randi Wiese Heirung Unntatt offentlighet iht Offl 15 første ledd Tildeling

Detaljer

Vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess

Vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess W Telenor ASA Snarøyveien 30 Vår ref.: 1501017-20 - Vår dato: 27.8.2015 1360 FORNEBU Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/5161 18.11.2015

Deres ref Vår ref Dato 15/5161 18.11.2015 Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/5161 18.11.2015 Høring - forskrift om lenke til Finansportalen I vedlagte utkast til forskrift pålegges finansforetak å opprette lenke til Finansportalen

Detaljer

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 2. mai 2012. Vi ber om at merknadene fortrinnsvis sendes elektronisk til ostmottak fin.de.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 2. mai 2012. Vi ber om at merknadene fortrinnsvis sendes elektronisk til ostmottak fin.de. DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Høringsinstanser iht. vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 09/6053 SL MSR/rla 31.01.2012 Høring - Endringer i helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger Finansdepartementet

Detaljer

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G E L E K T R O F A G AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3 med 2år med opplæring i bedrift = -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G T A V L E M O N T Ø R VG1 Elektrofag er grunnfaget

Detaljer

NVEs vurdering i uenighet om beregning av anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i uenighet om beregning av anleggsbidrag - vedtak Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Vår dato: 14.02.2017 Vår ref.: 201605829-6 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjell Rune Verlo NVEs vurdering i uenighet om beregning av anleggsbidrag

Detaljer

UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT PÅ SVALBARD

UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT PÅ SVALBARD UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT PÅ SVALBARD Fastsatt ved kgl.res. xx. xxxx 2015 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard 3 og 4, lov 13. juni 1969

Detaljer

Utkast til vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess

Utkast til vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess W Vår ref.: 1501017-20 - Vår dato: 6.7.2015 Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Utkast til vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess

Detaljer

Høringsoppsummering om forskrift om endring i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) 1-2

Høringsoppsummering om forskrift om endring i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) 1-2 Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Alexandra Agersborg / 16/190653-16 20.02.2017 22073691 Høringsoppsummering om forskrift

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG 1 VEDLEGG 2 VEDLEGG 3 VEDLEGG 4 VEDLEGG 5. 1 Fastsatt av Statens teleforvaltning 2. januar 1996

INNHOLD VEDLEGG 1 VEDLEGG 2 VEDLEGG 3 VEDLEGG 4 VEDLEGG 5. 1 Fastsatt av Statens teleforvaltning 2. januar 1996 1 Fastsatt av Statens teleforvaltning Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for teleutstyr. Fastsatt av Statens teleforvaltning 2.januar 1996 med hjemmel i lov 23.juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon

Detaljer

Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 Vår dato: 21.09.2015 Vår referanse: 15/02838-8. Deres dato Deres referanse:

Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 Vår dato: 21.09.2015 Vår referanse: 15/02838-8. Deres dato Deres referanse: Adresseliste Norge Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 : 21.09.2015 : 15/02838-8 Deres dato Deres referanse: Høring - forskrift om opprettelse av et permanent restriksjonsområde

Detaljer

Høringsoppsummering. Statens vegvesen

Høringsoppsummering. Statens vegvesen Statens vegvesen Høringsoppsummering Tilleggshøring til høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav overgangsregel for helseattester Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer

Telenors VULA-produkt

Telenors VULA-produkt Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Vår ref.:1103505-69 - Vår dato: 19.6.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Einar Meling Telenors VULA-produkt Post- og teletilsynet (PT) viser til vårt

Detaljer

Endringer i forskrift 20. desember 2007 nr om målenheter og måling. Implementering av nye MID- og NAWI-direktiver.

Endringer i forskrift 20. desember 2007 nr om målenheter og måling. Implementering av nye MID- og NAWI-direktiver. Endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling. Implementering av nye MID- og NAWI-direktiver. 1. Hovedinnholdet i forslaget Forslag til endringer i forskrift 20. desember 2007

Detaljer

Forslag til forskriftsbestemmelser om sentral godkjenning for planforetak

Forslag til forskriftsbestemmelser om sentral godkjenning for planforetak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 16/3671 17/00207 18.12.2017 Forslag til forskriftsbestemmelser om sentral godkjenning for planforetak Ansvarlig myndighet: Kommunal- og

Detaljer

Vedtaket er også påklaget av Telenor ASA (Telenor) og Broadnet AS (Broadnet).

Vedtaket er også påklaget av Telenor ASA (Telenor) og Broadnet AS (Broadnet). W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 1501017-36 Vår dato: 23.11.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Svend Albert Toft Oversendelse av klage fra TDC/Get vedrørende Nkoms

Detaljer

Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO. Vår dato: Vår ref.:

Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO. Vår dato: Vår ref.: Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO Vår dato: 02.05.2017 Vår ref.: 201702500-3 Arkiv: 611 Deres dato: 27.04.2017 Deres ref.: Torleif Håvi Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no

Detaljer

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn Skjåk Energi KF Moavegen 28 A 2690 SKJÅK Vår dato: 21.12.2016 Vår ref.: 201606662-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 06.12.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Tordis Brandsar 22959160/ gaj@nve.no Skjåk

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT JUSTISDFPARTENTfil. Vår ref /EMS. Vi viser til Justisdepartementets brev av 3. Juli d.å.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT JUSTISDFPARTENTfil. Vår ref /EMS. Vi viser til Justisdepartementets brev av 3. Juli d.å. T DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT JUSTISDFPARTENTfil AVDn~ffinr --..- V 2 NUV 7!1n DOK NR ARKA/KODE: cr0 Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref 200904400 Vår ref 200903789-/EMS

Detaljer

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat Utskriftsdato: 22.12.2017 08:23:24 Status: Gjeldende Dato: 12.9.2008 Nummer: FOR-2008-09-12-1071

Detaljer

Bybanen AS Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN

Bybanen AS Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Bybanen AS Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Postboks 7113 St. Olavs plass NO-0130 Oslo Besøksadresse: Karl Johans gate 41 B, Oslo Telefon: 22 99 59 00 Telefaks: 22 99 59 03 post@sjt.no

Detaljer

Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling - Høring Vi viser til brev av 20. juni 2016 med vedlegg om ovennevnte.

Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling - Høring Vi viser til brev av 20. juni 2016 med vedlegg om ovennevnte. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/2002 16/1435-29.09.2016 Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling - Høring Vi viser til brev

Detaljer

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner:

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner: Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: 01.11.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6107 Deres referanse: Høringsinstansene Høring om forslag til endringer i læreplan for elektrikerfaget, matrosfaget og motormannfaget

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger) DATO: FOR-2012-12-19-1375 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Vår ref 200501786. Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge.

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Vår ref 200501786. Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Ihht adresseliste 0 1 DES, 2008 Arkivnr. fv/ Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 200501786 Dato 2 7 NOV Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et

Detaljer

NEK 400 Elektriske bygningsinstallasjoner

NEK 400 Elektriske bygningsinstallasjoner Til høringsinstansene: Se vedlagte distribusjonsliste 7. september 2017 Your ref. Our ref. 2017-NK64-01-LTA NEK 400 Elektriske bygningsinstallasjoner Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) har

Detaljer

HØRING FORSKRIFTSENDRINGER SOM FØLGE AV GJENNOMFØRING I NORSK RETT AV ATEN-FORORDNINGEN OG ATEN-KONVENSJONEN (FORSIKRINGSPLIKT, SERTIFIKAT OG GEBYRER)

HØRING FORSKRIFTSENDRINGER SOM FØLGE AV GJENNOMFØRING I NORSK RETT AV ATEN-FORORDNINGEN OG ATEN-KONVENSJONEN (FORSIKRINGSPLIKT, SERTIFIKAT OG GEBYRER) Høringsnotat Lovavdelingen Juli 2013 Snr. 13/5137 HØRING FORSKRIFTSENDRINGER SOM FØLGE AV GJENNOMFØRING I NORSK RETT AV ATEN-FORORDNINGEN OG ATEN-KONVENSJONEN (FORSIKRINGSPLIKT, SERTIFIKAT OG GEBYRER)

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak Ihht. liste Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 19.05.2015 : 14/04513-2 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn,

Detaljer

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for Notat Dato: 21.11.2012 Saksnr.: 12/7171 Høringsnotat - forslag om endringer i lov om merking av forbruksvarer og opphevelse av forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I VINFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM ALKOHOLSTERKE DRIKKER

HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I VINFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM ALKOHOLSTERKE DRIKKER Høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2013/31721 Dato: 27.05.2013 Org.nr: 985 399 077 HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I VINFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM ALKOHOLSTERKE DRIKKER Mattilsynet sender med dette på

Detaljer

Statens vegvesen. Forslag til gebyrendringer i forskrifter om førerkort, bruk av kjøretøy og kjøretøykontroll

Statens vegvesen. Forslag til gebyrendringer i forskrifter om førerkort, bruk av kjøretøy og kjøretøykontroll Statens vegvesen Høringsinstansene iht. vedlegg 5 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Walther Redisch - 22073316 2003/79591-022 11.05.2004

Detaljer

UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT I ANTARKTIS

UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT I ANTARKTIS UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT I ANTARKTIS Fastsatt ved kgl.res. xx. xxxx 2015 med hjemmel i lov 27. februar 1930 nr. 03 om Bouvet-øya, Peter I s øy og Dronning

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017

OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017 Vår dato Vår referanse 20.9.2017 17/00176-5 Deres dato Deres referanse Saksbehandler: Ole Jomar Moen OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017 Difi inviterer til Samarbeidsforum på Oslo Plaza, den 21.

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat

Vedlegg 1 Høringsnotat Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til overgangsbestemmelse for helseattester til tidligere hørt endring i vedlegg 1 til forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Vegdirektoratet

Detaljer

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 10.05.2017 Vår ref.: 201701931-2 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no Tillatelse

Detaljer

Oversendelse av klage fra Mobile Norway / Tele2 på vedtak om minstekrav til reservestrømkapasitet i landmobile nett

Oversendelse av klage fra Mobile Norway / Tele2 på vedtak om minstekrav til reservestrømkapasitet i landmobile nett Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1402794-14 - Vår dato: 1.10.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Jarle Langeland Oversendelse av klage fra Mobile Norway / Tele2 på

Detaljer

~vr~ Statens vegvesen

~vr~ Statens vegvesen ~vr~ Statens vegvesen ltavdl@lovdata.no Att: Dag T. Hoelseth Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratec Håkon Rosendahi -22073757 2010/002091-010

Detaljer

Ny veiledning for pris for utportering

Ny veiledning for pris for utportering W Se adresseliste Vår ref.: 1501626-16 - Vår dato: 21.8.2015 Saksbehandler: Johannes Myhre Vallesverd Ny veiledning for pris for utportering Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) stilte 27. mars 2015

Detaljer

Til: Revidert kommunal regnskapsstandard nr. 4 - avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet

Til: Revidert kommunal regnskapsstandard nr. 4 - avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet Til: Revidert kommunal regnskapsstandard nr. 4 - avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet Utskriftsdato: 29.12.2017 04:30:29 Status: Gjeldende Dato: 22.4.2009 Utgiver: Foreningen

Detaljer

Tillatelse nummer for bruk av frekvenser i båndene. 1940,1 MHz 1945,1 MHz og 2130,1 MHz 2135,1 MHz om bord på fartøy registrert i Norge.

Tillatelse nummer for bruk av frekvenser i båndene. 1940,1 MHz 1945,1 MHz og 2130,1 MHz 2135,1 MHz om bord på fartøy registrert i Norge. W Maritime Communications Partner AS Steinar Strømsvåg Nygaten 4 4838 ARENDAL Vår ref.:1503188-3 - 542 Vår dato: 13.11.2015 Deres ref.: Deres dato: 27.5.2015 Saksbehandler: Krzysztof Mazurkiewicz Tillatelse

Detaljer

Høring - forslag om endring i forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger

Høring - forslag om endring i forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger HOVEDKONTORET «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref.: «REF» Vår ref.: 2011/1746-46 Arkiv nr.: 400 Saksbehandler: Dato: Jeanette Assev-Lindin, Bjørn Erik 06.10.2014 Krosness Høring

Detaljer

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS Fosen Nett AS Emil Schanches gate 8 7160 BJUGN Vår dato: 26.02.2015 Vår ref.: 201406766-5 Arkiv: 611 Deres dato: 02.12.2014 Deres ref.: K. Bulling Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no Fosen

Detaljer

Høring forslag om endring av forskrift om frakt av last på norske skip og lektere gjennomføring av endringer i IMSBC-koden

Høring forslag om endring av forskrift om frakt av last på norske skip og lektere gjennomføring av endringer i IMSBC-koden Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 15.10.2014 2014/55809-1 Arild Viddal Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 32 52 74 51 43 Høringsliste Høring forslag om endring av forskrift om frakt av last

Detaljer

Vedtak om endring av PTs vedtak 5.august 2010 (tidligere marked 15) - rapportering av regnskapsmessig skille

Vedtak om endring av PTs vedtak 5.august 2010 (tidligere marked 15) - rapportering av regnskapsmessig skille Telenor ASA Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Vår ref.: 0902010-63 Deres ref.: Vår dato: 29.10.2010 Deres dato: Saksbehandler: KOL / IVO Vedtak om endring av PTs vedtak 5.august 2010 (tidligere marked 15) -

Detaljer

Førerforskriften- Hva skjer?

Førerforskriften- Hva skjer? Førerforskriften- Hva skjer? Morgenmøte 29. september 2011 Statens jernbanetilsyn - Sikkerhet, samtrafikkevne, passasjerrettigheter og markedsovervåkning Side 1 Velkommen til morgenmøte! Sikkerhetsseminaret

Detaljer

iht. liste Med hilsen Yngve Torgersen (e.f.) avdelingsdirektør Lone Gustavsen førstekonsulent 17/ Deres ref Vår ref Dato

iht. liste Med hilsen Yngve Torgersen (e.f.) avdelingsdirektør Lone Gustavsen førstekonsulent 17/ Deres ref Vår ref Dato iht. liste Deres ref Vår ref Dato 17/3462-1 23.06.17 Forslag til endring av forskrifter om akvakultur for tilpasning til transport, oppbevaring, bruk og produksjon av rensefisk Vedlagt følger utkast til

Detaljer

Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet

Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet W Kulturdepartementet Postboks 8030 DEP 0030 OSLO Vår ref.: 1405437-3 - 513.4 Vår dato: 14.1.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vibeke Skofsrud Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Svalbard lufthavn, Longyear

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Svalbard lufthavn, Longyear Ihht. adresseliste Norge Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 04.06.2015 : 13/00747-11 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha

Detaljer

Høring - Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning og behov for gjennomgang av merknader til forskriften

Høring - Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning og behov for gjennomgang av merknader til forskriften DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEME^flORDALAND FYLKESKOMMUNE Mottakere i henhold til vedlagt liste 0? JUL! 2010 Arkivnr. 5'éO Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 201002060 Dato 05.07.10 Høring - Forslag

Detaljer

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde Vår dato 23.12.2014 Deres referanse Vår referanse og arkivkode Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Se liste over høringsinstanser Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske-

Detaljer

VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte

VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte Ivar Benjaminsen Fra: Langmo, Gunnar Sendt: 2. mai 2013 08:54 Til: Ivar Benjaminsen Emne: VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte Her er det. GUNNAR LANGMO senioringeniør Elsikkerhet

Detaljer