Post- og teletilsynet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Post- og teletilsynet"

Transkript

1 Post- og teletilsynet Norwegian F'ost and I elecommunications Authority Distribusjonsliste %fir ref.: V':. '..- to: Dorm ref.: Deres dato: Saksbehandler: Britt Torjusrød Høringsbrev Ny autorisasjonsforskritf Post- og tolatilsynet (PT) sender herved til høring utkast til ny forskrift om autorisasjon for virksomhst som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskritfen), som vil oppheve forskrift av 4. mars 2005 nr 200 forskrift om autorisasjon for installator av elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) og radioutstyr. Det vises til lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 31 annet ledd og utredningsinstruksen kapittel 5. Liste over høringsinstansene er vedlagt. Høringsinstansene bes selv om å vurdere behovet for å forelegge høringen for underliggende organer. Spørsmål kan rettes til seksjonssjef Bjørn Erik Eskedal på e-post beeanpt.no, telefon eller rådgiver Line de Lange Nilsen på e-post telefon Horingsbrev med forskritfsutkast finnes på Bakgrunn for ny forskrii, Gjeldende autorisasjonsforskrift trådte i kraft 4. mars Senere markeds- og teknologiutvikling har medført at PT har sett behov for å utarbeide en ny og forenklet forskrift. Nedenfor følger en oversikt over sentrale endringer i forhold til gjeldende forskrift: 1.',.-.T-1lnlary31M-i i av r, 1:-Dr!sasjonsk JI moriene tek-, ::: -J J.7- TV- og radioinsl)1'latr7 11 ny k6ii jori mod 7ic DI lif14 ii ekomnewiistallater Gjeldende forskritf stiller krav til autorisasjon for virksomheter som installerer og vedlikeholder teleog kabel-tv-nett og nett bygget med radioteknikk. I dag behandles tele-, kabel-tv-, og radioinstallatorvirksomhet som tre adskilte autorisasjonskategorier med ulike krav til utdannelse og praksis for "kvalitisert person". Det foreslås å slå sammen disse autorisasjonskategoriene til en felles autonsasjonskategori, ekomnettinstallatør. Forslaget legger til rette for ett utdanningstilbud som dekker hele virkeområdet og sikrer ensartede kompetansekrav til "kvalifisert person I eknologiutviklingen innebærer at flere typer tjenester, for eksempel telefoni, internett og TV, i Besøksadresse I Ofifce address Nygård 1 Lillesand Postadresse I Postal address Postboks 93, 4791 Lillesand Fax: Org.nr: NO

2 økende grad benytter samme teknologi. Grensene mellom gjeldende autorisasjonskategorier blir dermed uklare. En sammenslåing av autorisasjonskategoriene vil forenkle dagens autorisasjonsregime og være bedre tilpasset bransjens behov for å kunne installere og vedlikeholde nett på tvers av teknologi. Ekomnettinstallatørvirksomheten vil få autorisasjon til å installere og vedlikeholde både tele-/datanett, kabel-tv-nett og nett bygget med radioteknikk. Det foreslås videre at virksomheter som i dag har autorisasjon for tele-, kabel-tv-, eller radioinstallatør fortsatt skal kunne beholde disse autorisasjonskategoriene, forutsatt at "kvalifisert person" ikke skitfes og at virksomheten ikke endrer organisasjonsnummer. Utdanningskrav til "kvalifisert person" i ekomnettinstallatørvirksomhet foreslås satt til å være: a) kunnskaper tilsvarende de som kreves ved eksamen fra 2 årig-fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektronisk kommunikasjonsfag b) ett års relevant praksis. Fagskoleutdanning er påbygging fra videregående skole. Fagskoleutdanning kjennetegnes ved å være yrkesrettet og gir kompetanse som kan tas i bruk uten ytterligere opplæring. 2-årig fagskole anses derfor som rett utdanningsnivå for "kvalifisert person" i ekomnettinstallatørvirksomhet. Det foreslås at alle studieretninger for elektro (elektronikk, elkraft, automatisering) oppfyller utdanningskravene til å bli "kvalifisert person" i ekomnettinstallatørvirksomhet så fremt fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag er inkludert. 2. Kvalifikasjonskrav for "kvalifisert person" knyttes til utdanning godkjent av offentlige utdanningsmyndigheter Gjeldende forskritf 15 litra b) stiller krav til eksamen fra kurs i kabel-tv-teknikk eller tilsvarende for kvalifisert person i kabel-tv-installatørvirksomhet. Forskritfskravet om gjennomføring av et privat kurs i kabel-tv-teknikk har sin opprinnelse i mangel på et tilsvarende offentlig godkjent utdanningstilbud. Situasjonen er endret, og flere fagskoler tilbyr i dag slik utdanning. Forankring av alle utdanningskrav til "kvalifisert person" i utdanning godkjent av offentlige utdanningsmyndigheter sikrer kvaliteten på utdanningen, og gjør det enklere for personer med utdanning fra utlandet å sammenlikne egne kvalifikasjoner med autorisasjonskravet. 3. Radio- og terminalullyr fjernes i ny forskrift Gjeldende forskrift angir å omfatte radio- og terminalutstyr i tillegg til elektronisk kommunikasjonsnett. Det foreslås å fjerne begrepet "radioutstyr" i ny forskrift fordi radioutstyr inngår i definisjonen av elektronisk kommunikasjonsnett i lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven): "system for elektronisk kommunikasjon der radioutstyr, svitsjer, annet koplings- og dirigeringsutstyr, tilhørende utstyr eller funksjoner inngår", jf. ekomloven 1-5 nr. 2. Videre foreslås å fjerne terminalutstyr i ny forskritf fordi terminalutstyr omfattes av annen regulering. Ved å fjerne radio- og terminalutstyr kommer det tydeligere frem at forskritfen er avgrenset til å gjelde autorisasjon for installatør av elektronisk kommunikasjonsnett. 4. Autorisasjonskategorien "begrenset autorisasjon" fjernes i ny forskritf Etter gjeldende forskrift 17 kan radioinstallatør få "begrenset autorisasjon", som innebærer at virksomheten gis rett til å installere og ufføre vedlikehold av radioutstyr med unntak av utstyr som krever individuell frekvenstildeling. Fjerning av radioutstyr i ny forskrift medfører at dagens ordning med begrenset autorisasjon for radioinstallatør bortfaller som resultat av at virkeområdet ikke lenger er autorisasjonspliktig. 5. Ordningen med tidsbegrenset autorisasjon oppheves Autorisasjon er i dag tidsbegrenset til fire år, jf. 3, tredje ledd. Det anses som en unødvendig administrativ byrde å pålegge alle virksomheter å sende ny søknad hvert fjerde år. Det foreslås tidsubegrenset autorisasjon som skal følge virksomhetens organisasjonsnummer. Autorisasjon vil være gyldig inntil virksomheten sier opp autorisasjonen eller PT tilbakekaller autorisasjonen. En utvidelse av autorisasjonens gyldighetstid vil forenkle bransjens administrasjon av autorisasjonsordningen og gjøre ordningen mer forutsigbar. I forskriften stilles en rekke krav til autorisert virksomhet. Oppheving av ordningen med tidsbegrenset autorisasjon anses ikke å gå på bekostning av PTs mulighet for tilsyn og oppfølging av autorisert virksomhet. 2

3 5. Krav til autorisasjon per Ciag I gjeldende forskritf 3 er det krav til at virksomhet som utøves under annet navn eller annen adresse, herunder filial, må ha egen autorisasjon. For å synliggjøre et det er virksomheten som autoriseres foreslås det å fjerne krav til autorisasjon per filial. Forslaget vil ansvarliggjøre virksomheten og innebzerer at virksomheten må planlegge sin organisering. Z. Kapittelinndding fjernes Forslag til ny forskrift er redusert i omfang, og kapittelinndeling anses unødvendig. til de enkelte paragrafer i forskriften Til tittelen Det foreslås å fjerne begrepet "radioutstyr" fra forskritfstittelen fordi radioutstyr inngår i ekomlovens definisjon av elektronisk kommunikasjonsnett: "system for elektronisk kommunikasjon der radioutstyr, svitsjer, annet koplings- og dirigeringsutstyr, tlihørende utstyr eller funksjoner inngår", jf. ekomloven 1-5 nr. 2. Til 1. Formål Det foreslås at formålet med forskriften avgrenses til ekomnett, og begrepet radioutstyr foreslås Cs-mfor fjernet. Vidore presiseres formalet til også å gjelde at krav til elsikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og frekvensbruk ivaretas. Til 2. Virkeområde Det foreslås at radio- og terminalutstyr fjernes fra forskritfen for å presisere at virkeområdet i ny forskrift avgrenses til ekomnett. Til 3 Krav om autorisasjon Det foreslås å forenkle bestemmelsen ved at gjeldende 3 Autorisasjon søknad mv. og 4 Autorisasjonens omfang og avgrensning slås sammen til 3 Krav om autorisasjon. Det foreslås at første ledd skal omhandle krav om autorisasjon, og at annet ledd skal omhandle unntak fra krav om autorisasjon. Til 4 Krav til autorisert virksomhet Det foreslås å gjøre språklige forbedringer i gjaldende 5, som blir ny 4. Foreslåtte språklige forbedringer vil ikke endre innholdet i bestemmelsen. Til 5 Krav om kvalifisert person Det foreslås at gjeldende 7 blir ny 5. Autorisasjonskategoriene tele-, kabel -TV-, og radioinstallator sibs sammen til ån kategori: "ekomnettinstallate. Kompetansekravet til kvalifisert person foreslås å være kunnskaper tilsvarende de som kreves ved eksamen fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Cat er imidlertid viktig å påpeke at virksomheter som i dag har autorisasjon som enten tele-, kabel-tveller radioinstallatør, vil kunne beholde disse autorisasjonskategoriene, forutsatt at virksomhetens kvalifiserte person eller organisasjonsnummer ikke endres. Personer med kvalifikasjoner ervervet i ECM-stater vurderes jf. direktiv 2005/36/EF. Til 6 Krav om montør Det foreslås at gjeldende 8 blir ny 6, og at tittelen endres fra "Krav til montoe til "Krav om montør" for bedret harmonisering med innholdet i bestemmelsen. 3

4 Til 7 Krav til utførelse Det foreslås at gjeldende 6 blir ny 7. Videre foreslås en språklig oppdatering uten at bestemmelsens betydning endres. Til 8 Krav til dokumentasjon av instaifasjons- og vedlikeholdsarbeid Det foreslås at gjeldende 9 blir ny 8, og at tittelen endres fra "Dokumentasjon av installasjonsog vedlikeholdsarbee til "Krav til dokumentasjon av installasjons- og vedlikeholdsarbeid' for bedret harmonisering med innholdet i bestemmelsen. Videre foreslås en endring ved at tredje ledd blir ny bokstav f), bokstav d) og e) slås sammen til ny bokstav e) tiltak for elsikkerhet og jording, ny bokstav b) grensesnitt mellom offentlige og private ekomnett, ny bokstav d) merking av kabler og utstyr og ny bokstav g) tiltak for å sikre at nettet oppfyller grunnleggende EMC-krav. Til 9 Taushetsplikt Det foreslås at gjeldende 10 blir ny 9 og at bestemmelsen utvides til også å omfatte installasjon og vedlikehold som ikke krever autorisasjon, jf. 3 annet ledd. Til 10 Gebyr Det foreslås at gjeldende 11 blir ny 10 med samme innhold. Til 11 Tilsyn Det foreslås at gjeldende 19 blir ny 11, og at det henvises til ekomloven 10-1 i tillegg til ekomloven 10-3 og Videre foreslås en presisering av at plikten til å medvirke til tilsyn også omfatter virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold uten autorisasjon, jf. 3 annet ledd. Til 12 Sanksjoner Det foreslås at 21 første ledd blir ny 12 med utvidet innhold ved at myndigheten gis adgang til å tilbakekalle autorisasjon. Videre foreslås et nytt annet ledd for å hjemle overtredelsesbot i forskriften. 13 Straff Det foreslås at gjeldende 21 annet ledd blir ny 13 med en presisering av at straff gjelder brudd på forskritfens krav om taushetsplikt. Til 14 Unntak Det foreslås at gjeldende 20 blir ny 14 med samme innhold. Til 15 lkrafttreden Det foreslås at forskriften skal tre i kraft straks. Fra samme tid oppheves gjeldende forskritf. Til 16 Overgangsbestemmelser For at bransjen skal få tid til å omstille seg foreslås en overgangsperiode på to år for innvilgelse av autorisasjon for kabel-tv-installatør. I de fleste tilfeller vil virksomheter med autorisasjon for teleinstallatør og radioinstallatør automatisk oppfylle forskritfskravene til ekomnettinstallatør. Overgangsordningen rettes derfor spesielt mot kabel-tv-installatører, der "kvalifisert person" vil trenge videreutdanning for å oppfylle utdanningskravene. Monomiske og administrative konsekvenser Det anses at endringene som foreslås i ny forskritf vil medføre mindre administrasjon og lavere kostnader for de fleste virksomheter. For virksomheter som har autorisasjon for både tele-, og kabel-tv-, radioinstallatør vil det være tilstrekkelig med bare én autorisasjon, noe som vil medføre lavere gebyrkostnader for virksomhetene. 4

5 i sendes Post- og teläiilsynet, postboks 93, 4791 Lillesand innen HçringsuttL:. 1,;..; i elektronisk form kan sendes til firmapost npt.no. Med hilsen Knut Bryn (e.f.) fung. direktør Brevet er godkjent elektronisk og 1 ekspedert j )OCH uten underskrift i Bjørn Erik Eskedal seksjonssjef Vedlegg: Utkast til ny forskrift Liste over høringsinstanser Kopi til: Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep., 0030 OSLO 5

6

7 7. orskrift om autorisasjon for virksomhet s<rm utferer installasjon og vedlikehold av elektronisk ko,1m q,:'ikasjons7ett (autorisasjont. art,'yr ten). Fastsatt av Post- og teletilsynet DD.MM.YYYY med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) 2-14, jf. funksjonsfordelingsvedtak 4. juli 2003 nr EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VII nr. lb (direktiv endret ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008 og forordning (EF) nr. 279/2009). 1. Formål Formålet med forskriften er å sikre at elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) installeres og vedlikeholdes slik at krav til elektrisk sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), frekvensbruk og kvalitet blir ivaretatt, og at personell i virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold har nødvendige kvalifikasjoner. 2. Virkeområde Forskriften gjelder krav om autorisasjon av virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett. Forskriften omfatter ekomnett bygget med koaksial-, fiber- eller kobberkabel, radio eller annen teknologi. 3. Krav om autorisasjon Det kreves autorisasjon for installatør for virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett bygget med koaksial-, fiber- eller kobberkabel, radio eller annen teknologi. Det kreves ikke autorisasjon for installasjon av ekomnett når alt installasjonsmateriale og utstyr som inngår i nettet er spesielt fremstilt for å kunne installeres av personer uten særskilt faglig kompetanse. Autorisasjon gis av Post- og teletilsynet. Søknad om autorisasjon skal skje på fastsatt skjema vedlagt kopier av vitnemål, attester mv. for kvalifisert person, jf. 5. Autorisasjonen er gyldig inntil den sies opp av virksomheten eller tilbakekalles av Post- og teletilsynet. Adresseendring, opphør av virksomhet eller skitfe av kvalifisert person skal straks meldes til Post- og teletilsynet. Teleinstallatør, kabel-tv-installatør eller radioinstallatør autorisert etter forskritf 4. mars 2005 nr. 200 om autorisasjon for installatør av elektronisk kommunikasjonsnett og radioutstyr, opprettholder autorisasjonen uten å oppfylle kravene i 5 annet ledd forutsatt at kvalifisert person eller organisasjonsnummer ikke endres. Forskritfen medfører ingen innskrenkninger i krav til autorisert virksomhet som gjelder sertifisering o.l. etter andre lover eller forskrifter. 4. Krav til autorisert virksomhet Autorisert virksomhet er ansvarlig for at arbeid blir utført på en faglig forsvarlig måte og i samsvar med gjeldende krav til utførelse, jf. 7. Fagpersonellet skal ha tilstrekkelig kunnskap om ekomnett, materiell og utstyr som installeres eller vedlikeholdes og om elektriske og funksjonelle spesifikasjoner for det tekniske grensesnittet mot andre nett og brukerutstyr. Personellets kompetanse skal kunne dokumenteres, for eksempel dokumentasjon av utdanning, fagbrev, sertifikater, kurs osv. Autorisert virksomhet skal kunne dokumentere kompetanse på prosjektering av private eller offentlige nett.

8 5. Krav om kvaliftsert person Autorisert virksomhet skal ha en heltidsansatt som oppfyller kravene til kvalifisert person. Kvalifisert person skal ha a) kunnskaper tilsvarende de som kreves ved eksamen fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag b) ett års relevant praksis. For å hindre at autorisert virksomhet må innstille, kan Post- og teletilsynet gjøre unntak fra krav om kvalifisert person for en avgrenset periode. Kvalifikasjoner som er ervervet i annen EØS-stat vurderes i samsvar med EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, jf. direktiv 2005/36/EF avdeling I, II, III kapittel I og IV artikkel 50 nr. 1 og artikkel 51, avdeling V artikkel 56 nr. 1 og 2 og bilag IV liste I. 6. Krav om montor Virksomheten skal kunne dokumentere at montører som benyttes for installasjons- og vedlikeholdsoppgaver har relevant fagkompetanse, jf. 4 annet ledd. 7. Krav til utførelse Installasjon og vedlikehold skal utføres i samsvar med gjeldende forskrifter, relevante standarder eller tilsvarende, og tekniske veiledninger. Kabler og ledninger skal monteres slik at kurser enkelt kan identifiseres, og slik at kobling, testing og nødvendig sikring enkelt kan utføres. Hvis krav som følger av forskritf ikke er oppfylt, skal eier og bruker informeres om at bruk av nettet ikke er tillatt. 8. Krav til dokumentasjon av installasjon og vedlikehold Det kreves dokumentasjon av nettet, med unntak av nett i bolig som omfatter kun én husstand. Autorisert virksomhet som har utført installasjon eller vedlikehold skal utarbeide dokumentasjon for utført arbeid, eventuelt oppdatere eksisterende dokumentasjon. Dokumentasjonen skal bekretfe at nettet er bygget på en faglig forsvarlig måte og omfatte a) geografisk utstrekning b) grensesnitt mellom offentlige og private ekomnett c) ethvert nettermineringspunkt d) merking av kabler og utstyr e) tiltak for elsikkerhet og jording f) tiltak mot atmosfæriske utladninger eller koblede effekter fra nærført elektrisk anlegg g) tiltak for å sikre at nettet oppfyller grunnleggende EMC-krav h) hvilke standarder som er benyttet ved installasjonen Autorisert virksomhet skal utstede en samsvarserklæring som gir en beskrivelse av arbeidet som er utført, og hvilke forskrifter, standarder og tekniske spesifikasjoner som er fulgt. Samsvarserklæringen skal leveres til netteier sammen med dokumentasjonen. Post- og teletilsynet har utarbeidet et skjema for samsvarserklæring. Autorisert virksomhet som har utført installasjon, dritf eller vedlikehold skal oppbevare kopi av dokumentasjonen i minst 5 år.

9 9. Taushetsplikt Autorisert virksomhet, og enhver som utfører arbeid eller tjeneste for autorisert virksomhet, har taushetsplikt i samsvar med lov om elektronisk kommunikasjon 2-9. Det samme gjelder for installasjon og vedlikehold som ikke krever autorisasjon, jf. 3 annet ledd. 10. Gebyr Autorisert virksomhet skal betale årlig gebyr som fastsatt i forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet. 11. Tilsyn Post- og teletilsynet fører tilsyn med at krav fastsatt i eller i medhold av forskirtfen er oppfylt. Autorisert virksomhet plikter å medvirke til tilsyn, jf. lov om elektronisk kommunikasjon 10-1, 10-3 og Det samme gjelder for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold uten autorisasjon, jf. 3 annet ledd. 12. Sanksjoner Ved brudd på plikter etter forskritfen kan Post- og teletilsynet gjennomføre sanksjoner etter lov om elektronisk kommunikasjon kapittel 10, og tilbakekalle autorisasjon etter lov om elektronisk kommunikasjon 2-14 tredje ledd. Overtredelsesbot etter lov om elektronisk kommunikasjon første ledd nr. 2 kan ilegges ved brudd på pliktene etter denne forskriften 3 til Straff Brudd på forskritfens krav om taushetsplikt kan straffes etter lov om elektronisk kommunikasjon Unntak Post- og teletilsynet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra bestemmelser i forskriften. 15. Ikrafttreden Forskritfen trer i kraft DD.MM.YYYY. Fra samme dato oppheves forskrift 4. mars 2005 nr. 200 om autorisasjon for installatør av elektronisk kommunikasjonsnett og radioutstyr. 16. Overgangsbestemmelser Det kan innvilges autorisasjon for kabel-tv-installatør i en periode på to år etter ikratftreden av denne forskrift. Det kreves autorisasjon for kabel-tv-installatør for virksomhet som installerer og vedlikeholder kabel-tv-nett bygget med koaksialkabelteknikk eller annen teknologi beregnet for overføring av punkt-til-multipunkt-signaler (kringkasting). Kvalifisert person skal ha a) tekniske kunnskaper tilsvarende de som kreves ved eksamen fra linje for serviceelektroniker eller linje for telekommunikasjonsmontør ved videregående skole b) eksamen fra kurs i kabel-tv-teknikk eller tilsvarende teoretisk kompetanse c) ett års relevant praksis.

10

11 Vedlcgc 2 - : Arbeidsdepartementet, Postboks 8019 Dep., 0030 Oslo Finansdepartementet, Postboks 8008 Dep., 0030 Oslo Forsvarsdepartementet, Postboks 8126 Dep., 0032 Oslo Justis- og politidepartementet, Postboks 8005 Dep., 0030 Oslo Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep., 0030 Oslo Kunnskapsdepartementet, Postboks 8119 Dep., 0032 Oslo Nærings- og handelsdepartementct, Postboks 8014 Dep., 0030 Oslo Direki tilsyn Datatilsynet, Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, Postboks 2014, 3103 Tønsberg Konkurransetilsynet, Postboks 439 Sentrum, 5805 Bergen Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstuen, 0301 Oslo Statens jernbanetilsyn, Wergelandsveien 3, 0167 Oslo Statens Vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo Andre ofb:rt. irir r, ].:orjingsnv og 1rwirgrmv. Abelia, Postboks 5490, Majorstuen, 0305 Oslo Altibox, Postboks 8124 Forus, 4069 Stavanger Ballangen Energi AS, Postboks 53, 8546 Ballangen Bergen tekniske fagskole, Postboks 1876 Nordnes, 5817 Bergen Brednett Solør AS, Postboks 69, 2271 Flisa Broadnet Norge AS, Postboks 1, 1330 Fornebu Canal Digital kabel-tv, Postboks 1036, 3905 Porsgrunn Eidsiva Bredbånd AS, Postboks 224, 2601 Lillehammer ElTele AS, Kunnskapsparken, Postboks 1183, 9504 Alta Energi Norge, Postboks 7184 Majorstuen, 0307 Oslo Enivest AS, Postboks 123, 6801 Førde Evenes Kraftforsyning AS, Postboks 24, 8539 Bogen i Ofoten Fagskolen i Vestfold, Postboks 365, 3193 Horten Foreningen for El & It Bedritfene, 5467 Majorstua, 0305 Oslo GET AS, Postboks 4400 Nydalen, 0403 Oslo Gigafib Holding AS, Postboks 298, 3101 Tønsberg Hadeland Energi AS, Jarenvegen 15-17, 2770 Jaren HardangerNett AS, Næringshagen Eitrheim, 5750 Odda Haugaland Kraft AS, Postboks 2015 Postterminalen, 5504 Haugesund Hålogaland Kratf AS, Postboks 1057, 9480 Harstad IKT-Norge, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Kabel Norge, Postboks 77, 1901 Fetsund Knut M. Lehre, Nysetveien 122, 2770 Jaren Landsorganisasjonen i Norge (LO), Youngs gate 11, 0181 Oslo LOS Bynett, Serviceboks 603, 4606 Kristiansand S Lyse AS, Postboks 8124 Postterminalen, 4069 Stavanger NetCom AS, Postboks 4444 Nydalen, 0403 Oslo

12 Network Norway AS, Postboks 6258 Etterstad, 0603 Oslo NextGenTel AS, Postboks 3 Sandsli, 5861 Bergen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), Postboks 1708 Vika, 0121 Oslo Nordpol Telecom AS, Postboks 753, 9171 Longyearbyen Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, Postboks 9100 Grønland, 0133 Oslo Norkring AS, Snarøyveien 30 Bygg M, 1331 Fornebu Norsk Bynettforening, Co/SINUS AS, Postboks 43 Bekkelagshøgda, 1109 Oslo Norsk Elektroteknisk Komite, Postboks 280, 1326 Lysaker Norsk Industri, Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo Næringslovets Hovedorganisasjon (NHO), Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo Relacom AS, Postboks 103 Økern, 0509 Oslo Signal Bredbånd AS, Rådhusgata 2, 8200 Fauske Sandefjord Bredbånd KF, Postboks 1317, 3205 Sandefjord Sola Bredbånd AS, Postboks 99, 4097 Sola Standard Norge, Postboks 242, 1326 Lysaker Statnett, Postboks 5192 Majorstuen, 0302 Oslo Stiftelsen Opplæringskontor for Tele og Data, Måltrostveien 1, 2016 Frogner Sorfoldnett KF, Rådhuset, 8226 Straumen TDC AS, Postboks 4600 Nydalen, 0405 Oslo Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tele2 Norge AS, Brynsengfaret 6 b, 0667 Oslo Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu Trollfjord Bredbånd, Nordnesveien 3, 8452 Stokmarknes Varanger Kratf AS, Nyborgveien 70, 9815 Vadsø Ventelo Norge AS, Postboks 1, 1330 Fornebu

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Fastsatt av Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 14. desember 1993 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde Kapittel 2. Krav til foretaket

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer

KOMMENTARER TIL VAKTVIRKSOMHETSFORSKRIFTEN

KOMMENTARER TIL VAKTVIRKSOMHETSFORSKRIFTEN KOMMENTARER TIL VAKTVIRKSOMHETSFORSKRIFTEN Til kapittel 1. Virkeområde Forskriften 1 første ledd presiserer at egenvakthold i vaktvirksomhetsloven 2 omfatter vakttjenester knyttet til både eiet og leiet

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Høring om egen nummerserie for innsamlingsaksjoner

Høring om egen nummerserie for innsamlingsaksjoner pt Post- og teletilsynet Norwegian Post and Telecommunications Authority Kulturdepartementet Vår ref.:1400120-6 - 439 Postboks 8030 DEP Vår dato: 20.10.2014 0030 OSLO Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler:

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge

Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge PT-rapport nr. 1 2012 Januar 2012 Sammendrag Samferdselsdepartementet ga etter flere store utfall i mobilnettene i mai og juni 2011 Postog teletilsynet (PT) i

Detaljer

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015)

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015) Innst. 318 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 99 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon)

Detaljer

Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy. Kapittel 1 - Innledende bestemmelser

Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy. Kapittel 1 - Innledende bestemmelser Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy Fastsatt av Vegdirektoratet 13. mai 2009 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 19 første og annet ledd og 43, jf. delegeringsvedtak 12. mars 2009 nr.

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Prop. 69 L. Endringer i ekomloven. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) (2012 2013)

Prop. 69 L. Endringer i ekomloven. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) (2012 2013) Prop. 69 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 69 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold 7 1.1 Sikkerhet

Detaljer

Til forslag om forskrift om kvalifikasjoner og sertifiakter for sjøfolk - oppsummering av høringsuttalelser

Til forslag om forskrift om kvalifikasjoner og sertifiakter for sjøfolk - oppsummering av høringsuttalelser Til forslag om forskrift om kvalifikasjoner og sertifiakter for sjøfolk - oppsummering av høringsuttalelser Utkast Avsender Kommentar Vår vurdering Endringer 1 Sjømannsorganisasjonene Foreslår å bytte

Detaljer

Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften 1 Innledning Vegdirektoratet sender med dette forslag til endringer i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. og

Detaljer

Varsel Telenor Norge AS LOS Bynett AS / Bynett Privat AS konkurranseloven 16 jf. 20 inngrep mot foretakssammenslutning

Varsel Telenor Norge AS LOS Bynett AS / Bynett Privat AS konkurranseloven 16 jf. 20 inngrep mot foretakssammenslutning Offentlig versjon 1 Deres ref.: Vår ref.: 2011/650 MAB SOEN 528.3 Dato: 06.01.2012 Varsel Telenor Norge AS LOS Bynett AS / Bynett Privat AS konkurranseloven 16 jf. 20 inngrep mot foretakssammenslutning

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr. 488. Det er kun

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Høring om forslag til forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger

Høring om forslag til forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger HEL S E :o MIDT-NORGE i Saksdok : I henhold til vedlagt liste Høring om forslag til forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger Arbeidsdepartementet sender med dette på høring forslag

Detaljer

Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften)

Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften) Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften) Fastsatt av Samferdselsdepartementet XX.XX.2015 med

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg Installatørmøter DLE presentasjoner 2014 Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2015 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: DLE skal ha tilsyn med 5 % av boligmassen i sitt

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer