Post- og teletilsynet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Post- og teletilsynet"

Transkript

1 Post- og teletilsynet Norwegian F'ost and I elecommunications Authority Distribusjonsliste %fir ref.: V':. '..- to: Dorm ref.: Deres dato: Saksbehandler: Britt Torjusrød Høringsbrev Ny autorisasjonsforskritf Post- og tolatilsynet (PT) sender herved til høring utkast til ny forskrift om autorisasjon for virksomhst som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskritfen), som vil oppheve forskrift av 4. mars 2005 nr 200 forskrift om autorisasjon for installator av elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) og radioutstyr. Det vises til lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 31 annet ledd og utredningsinstruksen kapittel 5. Liste over høringsinstansene er vedlagt. Høringsinstansene bes selv om å vurdere behovet for å forelegge høringen for underliggende organer. Spørsmål kan rettes til seksjonssjef Bjørn Erik Eskedal på e-post beeanpt.no, telefon eller rådgiver Line de Lange Nilsen på e-post telefon Horingsbrev med forskritfsutkast finnes på Bakgrunn for ny forskrii, Gjeldende autorisasjonsforskrift trådte i kraft 4. mars Senere markeds- og teknologiutvikling har medført at PT har sett behov for å utarbeide en ny og forenklet forskrift. Nedenfor følger en oversikt over sentrale endringer i forhold til gjeldende forskrift: 1.',.-.T-1lnlary31M-i i av r, 1:-Dr!sasjonsk JI moriene tek-, ::: -J J.7- TV- og radioinsl)1'latr7 11 ny k6ii jori mod 7ic DI lif14 ii ekomnewiistallater Gjeldende forskritf stiller krav til autorisasjon for virksomheter som installerer og vedlikeholder teleog kabel-tv-nett og nett bygget med radioteknikk. I dag behandles tele-, kabel-tv-, og radioinstallatorvirksomhet som tre adskilte autorisasjonskategorier med ulike krav til utdannelse og praksis for "kvalitisert person". Det foreslås å slå sammen disse autorisasjonskategoriene til en felles autonsasjonskategori, ekomnettinstallatør. Forslaget legger til rette for ett utdanningstilbud som dekker hele virkeområdet og sikrer ensartede kompetansekrav til "kvalifisert person I eknologiutviklingen innebærer at flere typer tjenester, for eksempel telefoni, internett og TV, i Besøksadresse I Ofifce address Nygård 1 Lillesand Postadresse I Postal address Postboks 93, 4791 Lillesand Fax: Org.nr: NO

2 økende grad benytter samme teknologi. Grensene mellom gjeldende autorisasjonskategorier blir dermed uklare. En sammenslåing av autorisasjonskategoriene vil forenkle dagens autorisasjonsregime og være bedre tilpasset bransjens behov for å kunne installere og vedlikeholde nett på tvers av teknologi. Ekomnettinstallatørvirksomheten vil få autorisasjon til å installere og vedlikeholde både tele-/datanett, kabel-tv-nett og nett bygget med radioteknikk. Det foreslås videre at virksomheter som i dag har autorisasjon for tele-, kabel-tv-, eller radioinstallatør fortsatt skal kunne beholde disse autorisasjonskategoriene, forutsatt at "kvalifisert person" ikke skitfes og at virksomheten ikke endrer organisasjonsnummer. Utdanningskrav til "kvalifisert person" i ekomnettinstallatørvirksomhet foreslås satt til å være: a) kunnskaper tilsvarende de som kreves ved eksamen fra 2 årig-fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektronisk kommunikasjonsfag b) ett års relevant praksis. Fagskoleutdanning er påbygging fra videregående skole. Fagskoleutdanning kjennetegnes ved å være yrkesrettet og gir kompetanse som kan tas i bruk uten ytterligere opplæring. 2-årig fagskole anses derfor som rett utdanningsnivå for "kvalifisert person" i ekomnettinstallatørvirksomhet. Det foreslås at alle studieretninger for elektro (elektronikk, elkraft, automatisering) oppfyller utdanningskravene til å bli "kvalifisert person" i ekomnettinstallatørvirksomhet så fremt fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag er inkludert. 2. Kvalifikasjonskrav for "kvalifisert person" knyttes til utdanning godkjent av offentlige utdanningsmyndigheter Gjeldende forskritf 15 litra b) stiller krav til eksamen fra kurs i kabel-tv-teknikk eller tilsvarende for kvalifisert person i kabel-tv-installatørvirksomhet. Forskritfskravet om gjennomføring av et privat kurs i kabel-tv-teknikk har sin opprinnelse i mangel på et tilsvarende offentlig godkjent utdanningstilbud. Situasjonen er endret, og flere fagskoler tilbyr i dag slik utdanning. Forankring av alle utdanningskrav til "kvalifisert person" i utdanning godkjent av offentlige utdanningsmyndigheter sikrer kvaliteten på utdanningen, og gjør det enklere for personer med utdanning fra utlandet å sammenlikne egne kvalifikasjoner med autorisasjonskravet. 3. Radio- og terminalullyr fjernes i ny forskrift Gjeldende forskrift angir å omfatte radio- og terminalutstyr i tillegg til elektronisk kommunikasjonsnett. Det foreslås å fjerne begrepet "radioutstyr" i ny forskrift fordi radioutstyr inngår i definisjonen av elektronisk kommunikasjonsnett i lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven): "system for elektronisk kommunikasjon der radioutstyr, svitsjer, annet koplings- og dirigeringsutstyr, tilhørende utstyr eller funksjoner inngår", jf. ekomloven 1-5 nr. 2. Videre foreslås å fjerne terminalutstyr i ny forskritf fordi terminalutstyr omfattes av annen regulering. Ved å fjerne radio- og terminalutstyr kommer det tydeligere frem at forskritfen er avgrenset til å gjelde autorisasjon for installatør av elektronisk kommunikasjonsnett. 4. Autorisasjonskategorien "begrenset autorisasjon" fjernes i ny forskritf Etter gjeldende forskrift 17 kan radioinstallatør få "begrenset autorisasjon", som innebærer at virksomheten gis rett til å installere og ufføre vedlikehold av radioutstyr med unntak av utstyr som krever individuell frekvenstildeling. Fjerning av radioutstyr i ny forskrift medfører at dagens ordning med begrenset autorisasjon for radioinstallatør bortfaller som resultat av at virkeområdet ikke lenger er autorisasjonspliktig. 5. Ordningen med tidsbegrenset autorisasjon oppheves Autorisasjon er i dag tidsbegrenset til fire år, jf. 3, tredje ledd. Det anses som en unødvendig administrativ byrde å pålegge alle virksomheter å sende ny søknad hvert fjerde år. Det foreslås tidsubegrenset autorisasjon som skal følge virksomhetens organisasjonsnummer. Autorisasjon vil være gyldig inntil virksomheten sier opp autorisasjonen eller PT tilbakekaller autorisasjonen. En utvidelse av autorisasjonens gyldighetstid vil forenkle bransjens administrasjon av autorisasjonsordningen og gjøre ordningen mer forutsigbar. I forskriften stilles en rekke krav til autorisert virksomhet. Oppheving av ordningen med tidsbegrenset autorisasjon anses ikke å gå på bekostning av PTs mulighet for tilsyn og oppfølging av autorisert virksomhet. 2

3 5. Krav til autorisasjon per Ciag I gjeldende forskritf 3 er det krav til at virksomhet som utøves under annet navn eller annen adresse, herunder filial, må ha egen autorisasjon. For å synliggjøre et det er virksomheten som autoriseres foreslås det å fjerne krav til autorisasjon per filial. Forslaget vil ansvarliggjøre virksomheten og innebzerer at virksomheten må planlegge sin organisering. Z. Kapittelinndding fjernes Forslag til ny forskrift er redusert i omfang, og kapittelinndeling anses unødvendig. til de enkelte paragrafer i forskriften Til tittelen Det foreslås å fjerne begrepet "radioutstyr" fra forskritfstittelen fordi radioutstyr inngår i ekomlovens definisjon av elektronisk kommunikasjonsnett: "system for elektronisk kommunikasjon der radioutstyr, svitsjer, annet koplings- og dirigeringsutstyr, tlihørende utstyr eller funksjoner inngår", jf. ekomloven 1-5 nr. 2. Til 1. Formål Det foreslås at formålet med forskriften avgrenses til ekomnett, og begrepet radioutstyr foreslås Cs-mfor fjernet. Vidore presiseres formalet til også å gjelde at krav til elsikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og frekvensbruk ivaretas. Til 2. Virkeområde Det foreslås at radio- og terminalutstyr fjernes fra forskritfen for å presisere at virkeområdet i ny forskrift avgrenses til ekomnett. Til 3 Krav om autorisasjon Det foreslås å forenkle bestemmelsen ved at gjeldende 3 Autorisasjon søknad mv. og 4 Autorisasjonens omfang og avgrensning slås sammen til 3 Krav om autorisasjon. Det foreslås at første ledd skal omhandle krav om autorisasjon, og at annet ledd skal omhandle unntak fra krav om autorisasjon. Til 4 Krav til autorisert virksomhet Det foreslås å gjøre språklige forbedringer i gjaldende 5, som blir ny 4. Foreslåtte språklige forbedringer vil ikke endre innholdet i bestemmelsen. Til 5 Krav om kvalifisert person Det foreslås at gjeldende 7 blir ny 5. Autorisasjonskategoriene tele-, kabel -TV-, og radioinstallator sibs sammen til ån kategori: "ekomnettinstallate. Kompetansekravet til kvalifisert person foreslås å være kunnskaper tilsvarende de som kreves ved eksamen fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Cat er imidlertid viktig å påpeke at virksomheter som i dag har autorisasjon som enten tele-, kabel-tveller radioinstallatør, vil kunne beholde disse autorisasjonskategoriene, forutsatt at virksomhetens kvalifiserte person eller organisasjonsnummer ikke endres. Personer med kvalifikasjoner ervervet i ECM-stater vurderes jf. direktiv 2005/36/EF. Til 6 Krav om montør Det foreslås at gjeldende 8 blir ny 6, og at tittelen endres fra "Krav til montoe til "Krav om montør" for bedret harmonisering med innholdet i bestemmelsen. 3

4 Til 7 Krav til utførelse Det foreslås at gjeldende 6 blir ny 7. Videre foreslås en språklig oppdatering uten at bestemmelsens betydning endres. Til 8 Krav til dokumentasjon av instaifasjons- og vedlikeholdsarbeid Det foreslås at gjeldende 9 blir ny 8, og at tittelen endres fra "Dokumentasjon av installasjonsog vedlikeholdsarbee til "Krav til dokumentasjon av installasjons- og vedlikeholdsarbeid' for bedret harmonisering med innholdet i bestemmelsen. Videre foreslås en endring ved at tredje ledd blir ny bokstav f), bokstav d) og e) slås sammen til ny bokstav e) tiltak for elsikkerhet og jording, ny bokstav b) grensesnitt mellom offentlige og private ekomnett, ny bokstav d) merking av kabler og utstyr og ny bokstav g) tiltak for å sikre at nettet oppfyller grunnleggende EMC-krav. Til 9 Taushetsplikt Det foreslås at gjeldende 10 blir ny 9 og at bestemmelsen utvides til også å omfatte installasjon og vedlikehold som ikke krever autorisasjon, jf. 3 annet ledd. Til 10 Gebyr Det foreslås at gjeldende 11 blir ny 10 med samme innhold. Til 11 Tilsyn Det foreslås at gjeldende 19 blir ny 11, og at det henvises til ekomloven 10-1 i tillegg til ekomloven 10-3 og Videre foreslås en presisering av at plikten til å medvirke til tilsyn også omfatter virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold uten autorisasjon, jf. 3 annet ledd. Til 12 Sanksjoner Det foreslås at 21 første ledd blir ny 12 med utvidet innhold ved at myndigheten gis adgang til å tilbakekalle autorisasjon. Videre foreslås et nytt annet ledd for å hjemle overtredelsesbot i forskriften. 13 Straff Det foreslås at gjeldende 21 annet ledd blir ny 13 med en presisering av at straff gjelder brudd på forskritfens krav om taushetsplikt. Til 14 Unntak Det foreslås at gjeldende 20 blir ny 14 med samme innhold. Til 15 lkrafttreden Det foreslås at forskriften skal tre i kraft straks. Fra samme tid oppheves gjeldende forskritf. Til 16 Overgangsbestemmelser For at bransjen skal få tid til å omstille seg foreslås en overgangsperiode på to år for innvilgelse av autorisasjon for kabel-tv-installatør. I de fleste tilfeller vil virksomheter med autorisasjon for teleinstallatør og radioinstallatør automatisk oppfylle forskritfskravene til ekomnettinstallatør. Overgangsordningen rettes derfor spesielt mot kabel-tv-installatører, der "kvalifisert person" vil trenge videreutdanning for å oppfylle utdanningskravene. Monomiske og administrative konsekvenser Det anses at endringene som foreslås i ny forskritf vil medføre mindre administrasjon og lavere kostnader for de fleste virksomheter. For virksomheter som har autorisasjon for både tele-, og kabel-tv-, radioinstallatør vil det være tilstrekkelig med bare én autorisasjon, noe som vil medføre lavere gebyrkostnader for virksomhetene. 4

5 i sendes Post- og teläiilsynet, postboks 93, 4791 Lillesand innen HçringsuttL:. 1,;..; i elektronisk form kan sendes til firmapost npt.no. Med hilsen Knut Bryn (e.f.) fung. direktør Brevet er godkjent elektronisk og 1 ekspedert j )OCH uten underskrift i Bjørn Erik Eskedal seksjonssjef Vedlegg: Utkast til ny forskrift Liste over høringsinstanser Kopi til: Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep., 0030 OSLO 5

6

7 7. orskrift om autorisasjon for virksomhet s<rm utferer installasjon og vedlikehold av elektronisk ko,1m q,:'ikasjons7ett (autorisasjont. art,'yr ten). Fastsatt av Post- og teletilsynet DD.MM.YYYY med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) 2-14, jf. funksjonsfordelingsvedtak 4. juli 2003 nr EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VII nr. lb (direktiv endret ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008 og forordning (EF) nr. 279/2009). 1. Formål Formålet med forskriften er å sikre at elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) installeres og vedlikeholdes slik at krav til elektrisk sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), frekvensbruk og kvalitet blir ivaretatt, og at personell i virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold har nødvendige kvalifikasjoner. 2. Virkeområde Forskriften gjelder krav om autorisasjon av virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett. Forskriften omfatter ekomnett bygget med koaksial-, fiber- eller kobberkabel, radio eller annen teknologi. 3. Krav om autorisasjon Det kreves autorisasjon for installatør for virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett bygget med koaksial-, fiber- eller kobberkabel, radio eller annen teknologi. Det kreves ikke autorisasjon for installasjon av ekomnett når alt installasjonsmateriale og utstyr som inngår i nettet er spesielt fremstilt for å kunne installeres av personer uten særskilt faglig kompetanse. Autorisasjon gis av Post- og teletilsynet. Søknad om autorisasjon skal skje på fastsatt skjema vedlagt kopier av vitnemål, attester mv. for kvalifisert person, jf. 5. Autorisasjonen er gyldig inntil den sies opp av virksomheten eller tilbakekalles av Post- og teletilsynet. Adresseendring, opphør av virksomhet eller skitfe av kvalifisert person skal straks meldes til Post- og teletilsynet. Teleinstallatør, kabel-tv-installatør eller radioinstallatør autorisert etter forskritf 4. mars 2005 nr. 200 om autorisasjon for installatør av elektronisk kommunikasjonsnett og radioutstyr, opprettholder autorisasjonen uten å oppfylle kravene i 5 annet ledd forutsatt at kvalifisert person eller organisasjonsnummer ikke endres. Forskritfen medfører ingen innskrenkninger i krav til autorisert virksomhet som gjelder sertifisering o.l. etter andre lover eller forskrifter. 4. Krav til autorisert virksomhet Autorisert virksomhet er ansvarlig for at arbeid blir utført på en faglig forsvarlig måte og i samsvar med gjeldende krav til utførelse, jf. 7. Fagpersonellet skal ha tilstrekkelig kunnskap om ekomnett, materiell og utstyr som installeres eller vedlikeholdes og om elektriske og funksjonelle spesifikasjoner for det tekniske grensesnittet mot andre nett og brukerutstyr. Personellets kompetanse skal kunne dokumenteres, for eksempel dokumentasjon av utdanning, fagbrev, sertifikater, kurs osv. Autorisert virksomhet skal kunne dokumentere kompetanse på prosjektering av private eller offentlige nett.

8 5. Krav om kvaliftsert person Autorisert virksomhet skal ha en heltidsansatt som oppfyller kravene til kvalifisert person. Kvalifisert person skal ha a) kunnskaper tilsvarende de som kreves ved eksamen fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag b) ett års relevant praksis. For å hindre at autorisert virksomhet må innstille, kan Post- og teletilsynet gjøre unntak fra krav om kvalifisert person for en avgrenset periode. Kvalifikasjoner som er ervervet i annen EØS-stat vurderes i samsvar med EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, jf. direktiv 2005/36/EF avdeling I, II, III kapittel I og IV artikkel 50 nr. 1 og artikkel 51, avdeling V artikkel 56 nr. 1 og 2 og bilag IV liste I. 6. Krav om montor Virksomheten skal kunne dokumentere at montører som benyttes for installasjons- og vedlikeholdsoppgaver har relevant fagkompetanse, jf. 4 annet ledd. 7. Krav til utførelse Installasjon og vedlikehold skal utføres i samsvar med gjeldende forskrifter, relevante standarder eller tilsvarende, og tekniske veiledninger. Kabler og ledninger skal monteres slik at kurser enkelt kan identifiseres, og slik at kobling, testing og nødvendig sikring enkelt kan utføres. Hvis krav som følger av forskritf ikke er oppfylt, skal eier og bruker informeres om at bruk av nettet ikke er tillatt. 8. Krav til dokumentasjon av installasjon og vedlikehold Det kreves dokumentasjon av nettet, med unntak av nett i bolig som omfatter kun én husstand. Autorisert virksomhet som har utført installasjon eller vedlikehold skal utarbeide dokumentasjon for utført arbeid, eventuelt oppdatere eksisterende dokumentasjon. Dokumentasjonen skal bekretfe at nettet er bygget på en faglig forsvarlig måte og omfatte a) geografisk utstrekning b) grensesnitt mellom offentlige og private ekomnett c) ethvert nettermineringspunkt d) merking av kabler og utstyr e) tiltak for elsikkerhet og jording f) tiltak mot atmosfæriske utladninger eller koblede effekter fra nærført elektrisk anlegg g) tiltak for å sikre at nettet oppfyller grunnleggende EMC-krav h) hvilke standarder som er benyttet ved installasjonen Autorisert virksomhet skal utstede en samsvarserklæring som gir en beskrivelse av arbeidet som er utført, og hvilke forskrifter, standarder og tekniske spesifikasjoner som er fulgt. Samsvarserklæringen skal leveres til netteier sammen med dokumentasjonen. Post- og teletilsynet har utarbeidet et skjema for samsvarserklæring. Autorisert virksomhet som har utført installasjon, dritf eller vedlikehold skal oppbevare kopi av dokumentasjonen i minst 5 år.

9 9. Taushetsplikt Autorisert virksomhet, og enhver som utfører arbeid eller tjeneste for autorisert virksomhet, har taushetsplikt i samsvar med lov om elektronisk kommunikasjon 2-9. Det samme gjelder for installasjon og vedlikehold som ikke krever autorisasjon, jf. 3 annet ledd. 10. Gebyr Autorisert virksomhet skal betale årlig gebyr som fastsatt i forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet. 11. Tilsyn Post- og teletilsynet fører tilsyn med at krav fastsatt i eller i medhold av forskirtfen er oppfylt. Autorisert virksomhet plikter å medvirke til tilsyn, jf. lov om elektronisk kommunikasjon 10-1, 10-3 og Det samme gjelder for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold uten autorisasjon, jf. 3 annet ledd. 12. Sanksjoner Ved brudd på plikter etter forskritfen kan Post- og teletilsynet gjennomføre sanksjoner etter lov om elektronisk kommunikasjon kapittel 10, og tilbakekalle autorisasjon etter lov om elektronisk kommunikasjon 2-14 tredje ledd. Overtredelsesbot etter lov om elektronisk kommunikasjon første ledd nr. 2 kan ilegges ved brudd på pliktene etter denne forskriften 3 til Straff Brudd på forskritfens krav om taushetsplikt kan straffes etter lov om elektronisk kommunikasjon Unntak Post- og teletilsynet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra bestemmelser i forskriften. 15. Ikrafttreden Forskritfen trer i kraft DD.MM.YYYY. Fra samme dato oppheves forskrift 4. mars 2005 nr. 200 om autorisasjon for installatør av elektronisk kommunikasjonsnett og radioutstyr. 16. Overgangsbestemmelser Det kan innvilges autorisasjon for kabel-tv-installatør i en periode på to år etter ikratftreden av denne forskrift. Det kreves autorisasjon for kabel-tv-installatør for virksomhet som installerer og vedlikeholder kabel-tv-nett bygget med koaksialkabelteknikk eller annen teknologi beregnet for overføring av punkt-til-multipunkt-signaler (kringkasting). Kvalifisert person skal ha a) tekniske kunnskaper tilsvarende de som kreves ved eksamen fra linje for serviceelektroniker eller linje for telekommunikasjonsmontør ved videregående skole b) eksamen fra kurs i kabel-tv-teknikk eller tilsvarende teoretisk kompetanse c) ett års relevant praksis.

10

11 Vedlcgc 2 - : Arbeidsdepartementet, Postboks 8019 Dep., 0030 Oslo Finansdepartementet, Postboks 8008 Dep., 0030 Oslo Forsvarsdepartementet, Postboks 8126 Dep., 0032 Oslo Justis- og politidepartementet, Postboks 8005 Dep., 0030 Oslo Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep., 0030 Oslo Kunnskapsdepartementet, Postboks 8119 Dep., 0032 Oslo Nærings- og handelsdepartementct, Postboks 8014 Dep., 0030 Oslo Direki tilsyn Datatilsynet, Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, Postboks 2014, 3103 Tønsberg Konkurransetilsynet, Postboks 439 Sentrum, 5805 Bergen Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstuen, 0301 Oslo Statens jernbanetilsyn, Wergelandsveien 3, 0167 Oslo Statens Vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo Andre ofb:rt. irir r, ].:orjingsnv og 1rwirgrmv. Abelia, Postboks 5490, Majorstuen, 0305 Oslo Altibox, Postboks 8124 Forus, 4069 Stavanger Ballangen Energi AS, Postboks 53, 8546 Ballangen Bergen tekniske fagskole, Postboks 1876 Nordnes, 5817 Bergen Brednett Solør AS, Postboks 69, 2271 Flisa Broadnet Norge AS, Postboks 1, 1330 Fornebu Canal Digital kabel-tv, Postboks 1036, 3905 Porsgrunn Eidsiva Bredbånd AS, Postboks 224, 2601 Lillehammer ElTele AS, Kunnskapsparken, Postboks 1183, 9504 Alta Energi Norge, Postboks 7184 Majorstuen, 0307 Oslo Enivest AS, Postboks 123, 6801 Førde Evenes Kraftforsyning AS, Postboks 24, 8539 Bogen i Ofoten Fagskolen i Vestfold, Postboks 365, 3193 Horten Foreningen for El & It Bedritfene, 5467 Majorstua, 0305 Oslo GET AS, Postboks 4400 Nydalen, 0403 Oslo Gigafib Holding AS, Postboks 298, 3101 Tønsberg Hadeland Energi AS, Jarenvegen 15-17, 2770 Jaren HardangerNett AS, Næringshagen Eitrheim, 5750 Odda Haugaland Kraft AS, Postboks 2015 Postterminalen, 5504 Haugesund Hålogaland Kratf AS, Postboks 1057, 9480 Harstad IKT-Norge, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Kabel Norge, Postboks 77, 1901 Fetsund Knut M. Lehre, Nysetveien 122, 2770 Jaren Landsorganisasjonen i Norge (LO), Youngs gate 11, 0181 Oslo LOS Bynett, Serviceboks 603, 4606 Kristiansand S Lyse AS, Postboks 8124 Postterminalen, 4069 Stavanger NetCom AS, Postboks 4444 Nydalen, 0403 Oslo

12 Network Norway AS, Postboks 6258 Etterstad, 0603 Oslo NextGenTel AS, Postboks 3 Sandsli, 5861 Bergen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), Postboks 1708 Vika, 0121 Oslo Nordpol Telecom AS, Postboks 753, 9171 Longyearbyen Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, Postboks 9100 Grønland, 0133 Oslo Norkring AS, Snarøyveien 30 Bygg M, 1331 Fornebu Norsk Bynettforening, Co/SINUS AS, Postboks 43 Bekkelagshøgda, 1109 Oslo Norsk Elektroteknisk Komite, Postboks 280, 1326 Lysaker Norsk Industri, Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo Næringslovets Hovedorganisasjon (NHO), Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo Relacom AS, Postboks 103 Økern, 0509 Oslo Signal Bredbånd AS, Rådhusgata 2, 8200 Fauske Sandefjord Bredbånd KF, Postboks 1317, 3205 Sandefjord Sola Bredbånd AS, Postboks 99, 4097 Sola Standard Norge, Postboks 242, 1326 Lysaker Statnett, Postboks 5192 Majorstuen, 0302 Oslo Stiftelsen Opplæringskontor for Tele og Data, Måltrostveien 1, 2016 Frogner Sorfoldnett KF, Rådhuset, 8226 Straumen TDC AS, Postboks 4600 Nydalen, 0405 Oslo Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tele2 Norge AS, Brynsengfaret 6 b, 0667 Oslo Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu Trollfjord Bredbånd, Nordnesveien 3, 8452 Stokmarknes Varanger Kratf AS, Nyborgveien 70, 9815 Vadsø Ventelo Norge AS, Postboks 1, 1330 Fornebu

Førebuing/ Forberedelse 02.06.2015

Førebuing/ Forberedelse 02.06.2015 Førebuing/ Forberedelse 02.06.2015 TEL3002 Vg3 telekommunikasjonsmontørfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonsnett. Regelverk

Elektroniske kommunikasjonsnett. Regelverk Elektroniske kommunikasjonsnett Regelverk PT/NR/JHJ/23.4.2014 Innhold 1. Post- og teletilsynet 2. Innledning - direktiver, lov og forskrift 3. Kvalitet i elektronisk kommunikasjonsnett 4. Definisjoner

Detaljer

Kvalitet i elektroniske kommunikasjonsnett Tilsyn, regelverk og autorisasjon

Kvalitet i elektroniske kommunikasjonsnett Tilsyn, regelverk og autorisasjon Kvalitet i elektroniske kommunikasjonsnett Tilsyn, regelverk og autorisasjon PT/2013/JHJ Innhold 1. Innledning 2. Direktiver, lov og forskrift 3. Kvalitet i elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) 4.

Detaljer

Høring om egen nummerserie for innsamlingsaksjoner

Høring om egen nummerserie for innsamlingsaksjoner pt Post- og teletilsynet Norwegian Post and Telecommunications Authority Kulturdepartementet Vår ref.:1400120-6 - 439 Postboks 8030 DEP Vår dato: 20.10.2014 0030 OSLO Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler:

Detaljer

Deres ref.: Post- og teletilsynet (PT) sender med dette på høring forslag til forskrift om prioritet i mobilnett.

Deres ref.: Post- og teletilsynet (PT) sender med dette på høring forslag til forskrift om prioritet i mobilnett. Post-og teletilsynet Norwegian Post and Telecommunications Authority Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 1511 Vika 0117 OSLO Vår ref.: 1203644-4-004 Deres ref.: Vår dato: 5.3.2013 Deres dato: Saksbehandler:

Detaljer

Høring NEK 400 landbruk

Høring NEK 400 landbruk Til høringsinstansene: Se vedlagte distribusjonsliste 6. august 2015 Your ref. Our ref. 2015-NK64-01-LTA Høring NEK 400 landbruk NEK 400 landbruk er en teknisk rapport/spesifikasjon utviklet innenfor rammen

Detaljer

Høring forslag til forskrift om prioritet i mobilnett

Høring forslag til forskrift om prioritet i mobilnett fl Se adresseliste Vår ref.: 1203644-4 - 004 Vår dato: 5.3.2013 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Runar Langnes Høring forslag til forskrift om prioritet i mobilnett Post- og teletilsynet (PT) sender

Detaljer

Høring av tre nye forskrifter som gjelder krav til utstyr og nett til elektronisk kommunikasjon og endring av autorisasjonsforskriften

Høring av tre nye forskrifter som gjelder krav til utstyr og nett til elektronisk kommunikasjon og endring av autorisasjonsforskriften W Se adresseliste Vår ref.: 1500045-5 - Vår dato: 3.11.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Janne Steen Haugen Høring av tre nye forskrifter som gjelder krav til utstyr og nett til elektronisk kommunikasjon

Detaljer

HØRING AV TRE NYE FORSKRIFTER SOM GJELDER KRAV TIL UTSTYR OG NETT TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON OG ENDRING AV AUTORISASJONSFORSKRIFTEN

HØRING AV TRE NYE FORSKRIFTER SOM GJELDER KRAV TIL UTSTYR OG NETT TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON OG ENDRING AV AUTORISASJONSFORSKRIFTEN Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 LILLESAND Deres ref.: 1500045-5 Vår ref.: Vår dato: 22.01.2016 HØRING AV TRE NYE FORSKRIFTER SOM GJELDER KRAV TIL UTSTYR OG NETT TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Detaljer

Tildeling av 800 MHz-båndet - høring

Tildeling av 800 MHz-båndet - høring DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Adressater ifig. liste Deres ref Vår ref Dato 09/2492 - JKF 05.04.2011 Tildeling av 800 MHz-båndet - høring Samferdselsdepartementet legger med dette frem et høringsdokument

Detaljer

Teknisk tilsyn med elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett) i 2011

Teknisk tilsyn med elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett) i 2011 Teknisk tilsyn med elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett) i 211 1 Innledning Denne rapporten viser en oversikt over hvor mange og hva slags type ekomnett som ble kontrollert av Post og teletilsynet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/930-03.05.2016 Høring - Vegtrafikkloven ny 43 b - Rett til å behandle personopplysninger politiets tilgang til personopplysninger i Statens vegvesens registre Samferdselsdepartementet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Informasjon om og presisering av krav til tjenesten hemmelig

Informasjon om og presisering av krav til tjenesten hemmelig Se mottakerliste Vår ref.: 1402318-1 - Vår dato: 11.6.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vallesverd/Johnson Informasjon om og presisering av krav til tjenesten hemmelig nummer Endringer i ekomlov

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Adressater i flg. liste Deres ref Vår ref Dato 15/258-03.07.2015 Høring - Nkoms rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover - Telefonitjenester og bredbånd Samferdselsdepartementet

Detaljer

Høring - Opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde ifm. øvelse Tyr i uke 44

Høring - Opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde ifm. øvelse Tyr i uke 44 Adresseliste Norge Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 : 15.07.2016 : 16/08214-4 Deres dato Deres referanse: Høring - Opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde ifm. øvelse

Detaljer

Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 Vår dato: 14.01.2016 Vår referanse: 15/05087-2. Deres dato Deres referanse:

Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 Vår dato: 14.01.2016 Vår referanse: 15/05087-2. Deres dato Deres referanse: Adresseliste Norge Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 : 14.01.2016 : 15/05087-2 Deres dato Deres referanse: Høring - forskrift om opprettelse av to midlertidige restriksjonsområder

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/484-04.03.2016 Alminnelig høring - Forslag til endring i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar - nytt kapittel om statlig tilsyn med riksveginfrastrukturen for offentlig

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ret Dato 2007/06293 SIA W 19.10.2007

DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ret Dato 2007/06293 SIA W 19.10.2007 DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT INNHERRED SAfv1KOfv MUNE 3 OKT. 2007 Høringsinstanser ifølge vedlagte liste Deres ret Vår ret Dato 2007/06293 SIA W 19.10.2007 Høring: Forslag til endringer i

Detaljer

NEK 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner. Om NEKs rolle. Om normsamlingen NER 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner

NEK 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner. Om NEKs rolle. Om normsamlingen NER 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner N: NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE The Norwegian National Committee of The International Flectrotechnical Commission, IEC The European Committee for Electrotechnical Standardization, CENE[EC Til høringsinstansene:

Detaljer

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), fylkesmennene og ekomtilbydere.

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), fylkesmennene og ekomtilbydere. Se adresseliste Vår ref.:1302323-52 - 453 Vår dato: 29.4.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Rolf Gordon Roland Styrking av infrastruktur i mobilnett ene med reservestrøm og redundante samband

Detaljer

TILLATELSE TIL BRUK AV FREKVENSER AVSATT BRUKT TIL TREDJE GENERASJONS MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM (3G)

TILLATELSE TIL BRUK AV FREKVENSER AVSATT BRUKT TIL TREDJE GENERASJONS MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM (3G) TILLATELSE TIL BRUK AV FREKVENSER AVSATT BRUKT TIL TREDJE GENERASJONS MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM (3G) Med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) 6-2 er ved vedtak

Detaljer

Ny nummerserie for innsamlinger

Ny nummerserie for innsamlinger W Se mottakerliste Vår ref.: 1400120-17 - 439 Vår dato: 21.4.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Bjarte Stølås Storli Ny nummerserie for innsamlinger Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil

Detaljer

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet xxxx med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4 13, 19, 19 a, 26,

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger) DATO: FOR-2012-12-19-1375 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G E L E K T R O F A G AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3 med 2år med opplæring i bedrift = -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G T A V L E M O N T Ø R VG1 Elektrofag er grunnfaget

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/5161 18.11.2015

Deres ref Vår ref Dato 15/5161 18.11.2015 Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/5161 18.11.2015 Høring - forskrift om lenke til Finansportalen I vedlagte utkast til forskrift pålegges finansforetak å opprette lenke til Finansportalen

Detaljer

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 2. mai 2012. Vi ber om at merknadene fortrinnsvis sendes elektronisk til ostmottak fin.de.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 2. mai 2012. Vi ber om at merknadene fortrinnsvis sendes elektronisk til ostmottak fin.de. DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Høringsinstanser iht. vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 09/6053 SL MSR/rla 31.01.2012 Høring - Endringer i helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger Finansdepartementet

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I VINFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM ALKOHOLSTERKE DRIKKER

HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I VINFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM ALKOHOLSTERKE DRIKKER Høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2013/31721 Dato: 27.05.2013 Org.nr: 985 399 077 HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I VINFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM ALKOHOLSTERKE DRIKKER Mattilsynet sender med dette på

Detaljer

Høringsoppsummering. Statens vegvesen

Høringsoppsummering. Statens vegvesen Statens vegvesen Høringsoppsummering Tilleggshøring til høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav overgangsregel for helseattester Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn Skjåk Energi KF Moavegen 28 A 2690 SKJÅK Vår dato: 21.12.2016 Vår ref.: 201606662-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 06.12.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Tordis Brandsar 22959160/ gaj@nve.no Skjåk

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG 1 VEDLEGG 2 VEDLEGG 3 VEDLEGG 4 VEDLEGG 5. 1 Fastsatt av Statens teleforvaltning 2. januar 1996

INNHOLD VEDLEGG 1 VEDLEGG 2 VEDLEGG 3 VEDLEGG 4 VEDLEGG 5. 1 Fastsatt av Statens teleforvaltning 2. januar 1996 1 Fastsatt av Statens teleforvaltning Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for teleutstyr. Fastsatt av Statens teleforvaltning 2.januar 1996 med hjemmel i lov 23.juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak Ihht. liste Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 19.05.2015 : 14/04513-2 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn,

Detaljer

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner:

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner: Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: 01.11.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6107 Deres referanse: Høringsinstansene Høring om forslag til endringer i læreplan for elektrikerfaget, matrosfaget og motormannfaget

Detaljer

~vr~ Statens vegvesen

~vr~ Statens vegvesen ~vr~ Statens vegvesen ltavdl@lovdata.no Att: Dag T. Hoelseth Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratec Håkon Rosendahi -22073757 2010/002091-010

Detaljer

HØRING FORSKRIFTSENDRINGER SOM FØLGE AV GJENNOMFØRING I NORSK RETT AV ATEN-FORORDNINGEN OG ATEN-KONVENSJONEN (FORSIKRINGSPLIKT, SERTIFIKAT OG GEBYRER)

HØRING FORSKRIFTSENDRINGER SOM FØLGE AV GJENNOMFØRING I NORSK RETT AV ATEN-FORORDNINGEN OG ATEN-KONVENSJONEN (FORSIKRINGSPLIKT, SERTIFIKAT OG GEBYRER) Høringsnotat Lovavdelingen Juli 2013 Snr. 13/5137 HØRING FORSKRIFTSENDRINGER SOM FØLGE AV GJENNOMFØRING I NORSK RETT AV ATEN-FORORDNINGEN OG ATEN-KONVENSJONEN (FORSIKRINGSPLIKT, SERTIFIKAT OG GEBYRER)

Detaljer

Vedtak om endring av PTs vedtak 5.august 2010 (tidligere marked 15) - rapportering av regnskapsmessig skille

Vedtak om endring av PTs vedtak 5.august 2010 (tidligere marked 15) - rapportering av regnskapsmessig skille Telenor ASA Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Vår ref.: 0902010-63 Deres ref.: Vår dato: 29.10.2010 Deres dato: Saksbehandler: KOL / IVO Vedtak om endring av PTs vedtak 5.august 2010 (tidligere marked 15) -

Detaljer

Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 Vår dato: 21.09.2015 Vår referanse: 15/02838-8. Deres dato Deres referanse:

Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 Vår dato: 21.09.2015 Vår referanse: 15/02838-8. Deres dato Deres referanse: Adresseliste Norge Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 : 21.09.2015 : 15/02838-8 Deres dato Deres referanse: Høring - forskrift om opprettelse av et permanent restriksjonsområde

Detaljer

Høring forslag om endring av forskrift om frakt av last på norske skip og lektere gjennomføring av endringer i IMSBC-koden

Høring forslag om endring av forskrift om frakt av last på norske skip og lektere gjennomføring av endringer i IMSBC-koden Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 15.10.2014 2014/55809-1 Arild Viddal Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 32 52 74 51 43 Høringsliste Høring forslag om endring av forskrift om frakt av last

Detaljer

Statens vegvesen. Forslag til gebyrendringer i forskrifter om førerkort, bruk av kjøretøy og kjøretøykontroll

Statens vegvesen. Forslag til gebyrendringer i forskrifter om førerkort, bruk av kjøretøy og kjøretøykontroll Statens vegvesen Høringsinstansene iht. vedlegg 5 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Walther Redisch - 22073316 2003/79591-022 11.05.2004

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Svalbard lufthavn, Longyear

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Svalbard lufthavn, Longyear Ihht. adresseliste Norge Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 04.06.2015 : 13/00747-11 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha

Detaljer

Høring - Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning og behov for gjennomgang av merknader til forskriften

Høring - Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning og behov for gjennomgang av merknader til forskriften DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEME^flORDALAND FYLKESKOMMUNE Mottakere i henhold til vedlagt liste 0? JUL! 2010 Arkivnr. 5'éO Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 201002060 Dato 05.07.10 Høring - Forslag

Detaljer

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS Fosen Nett AS Emil Schanches gate 8 7160 BJUGN Vår dato: 26.02.2015 Vår ref.: 201406766-5 Arkiv: 611 Deres dato: 02.12.2014 Deres ref.: K. Bulling Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no Fosen

Detaljer

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Universiteter og høyskoler NOKUT NSO Deres ref Vår ref Dato 13/2783-04.02.15 Endring av forskrift om kvalitet i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. februar 2010 forskrift om kvalitetssikring

Detaljer

VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte

VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte Ivar Benjaminsen Fra: Langmo, Gunnar Sendt: 2. mai 2013 08:54 Til: Ivar Benjaminsen Emne: VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte Her er det. GUNNAR LANGMO senioringeniør Elsikkerhet

Detaljer

Oversendelse av klage fra Mobile Norway / Tele2 på vedtak om minstekrav til reservestrømkapasitet i landmobile nett

Oversendelse av klage fra Mobile Norway / Tele2 på vedtak om minstekrav til reservestrømkapasitet i landmobile nett Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1402794-14 - Vår dato: 1.10.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Jarle Langeland Oversendelse av klage fra Mobile Norway / Tele2 på

Detaljer

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde Vår dato 23.12.2014 Deres referanse Vår referanse og arkivkode Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Se liste over høringsinstanser Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske-

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.11.2014 Varighet: 13.11.2044 Ref: 201405376-4 Kommune: Lærdal Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

Høring - forslag om endring i forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger

Høring - forslag om endring i forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger HOVEDKONTORET «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref.: «REF» Vår ref.: 2011/1746-46 Arkiv nr.: 400 Saksbehandler: Dato: Jeanette Assev-Lindin, Bjørn Erik 06.10.2014 Krosness Høring

Detaljer

Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet

Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet W Kulturdepartementet Postboks 8030 DEP 0030 OSLO Vår ref.: 1405437-3 - 513.4 Vår dato: 14.1.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vibeke Skofsrud Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Oversendelse av klage fra TeliaSonera Norge AS på vedtak om minstekrav til reservestrømkapasitet i landmobile nett

Oversendelse av klage fra TeliaSonera Norge AS på vedtak om minstekrav til reservestrømkapasitet i landmobile nett Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1402794-12 - Vår dato: 1.10.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Jarle Langeland Oversendelse av klage fra TeliaSonera Norge AS på

Detaljer

Tillatelse nummer for bruk av frekvenser i båndene. 1940,1 MHz 1945,1 MHz og 2130,1 MHz 2135,1 MHz om bord på fartøy registrert i Norge.

Tillatelse nummer for bruk av frekvenser i båndene. 1940,1 MHz 1945,1 MHz og 2130,1 MHz 2135,1 MHz om bord på fartøy registrert i Norge. W Maritime Communications Partner AS Steinar Strømsvåg Nygaten 4 4838 ARENDAL Vår ref.:1503188-3 - 542 Vår dato: 13.11.2015 Deres ref.: Deres dato: 27.5.2015 Saksbehandler: Krzysztof Mazurkiewicz Tillatelse

Detaljer

NEK 700 - kort fortalt

NEK 700 - kort fortalt NEK 700 - kort fortalt En leseveiledning Innledning Det kan være krevende å sette seg inn i NEK 700 om man ikke er kjent med strukturen i dokumentet. Normsamlingen dekker prosjektering og installasjon

Detaljer

Førerforskriften- Hva skjer?

Førerforskriften- Hva skjer? Førerforskriften- Hva skjer? Morgenmøte 29. september 2011 Statens jernbanetilsyn - Sikkerhet, samtrafikkevne, passasjerrettigheter og markedsovervåkning Side 1 Velkommen til morgenmøte! Sikkerhetsseminaret

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.06.2016 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Bybanen AS Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN

Bybanen AS Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Bybanen AS Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Postboks 7113 St. Olavs plass NO-0130 Oslo Besøksadresse: Karl Johans gate 41 B, Oslo Telefon: 22 99 59 00 Telefaks: 22 99 59 03 post@sjt.no

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Faglig forum, Nordland, Oslo 18. okt. 13 Gard Bonner Enhet for elektriske anlegg 1 Generelt

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Ny veiledning for pris for utportering

Ny veiledning for pris for utportering W Se adresseliste Vår ref.: 1501626-16 - Vår dato: 21.8.2015 Saksbehandler: Johannes Myhre Vallesverd Ny veiledning for pris for utportering Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) stilte 27. mars 2015

Detaljer

Forslag til endringer i Forskrifter om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE)

Forslag til endringer i Forskrifter om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE) Høringssvar Til: DSB Postboks 2014 3103 Tønsberg Forslag til endringer i Forskrifter om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE) EL & IT Forbundet mottok 6. januar 2005 høringsnotatet som ble sendt fra

Detaljer

Kvalifikasjonskrav - elektro. Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland

Kvalifikasjonskrav - elektro. Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland Kvalifikasjonskrav - elektro Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland Agenda: Agder Energi informasjon Feil og mangler ved tilsyn Instruks DSB Kvalifikasjons forskriften IK forskriften Agder Energi

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Vår ref 200501786. Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge.

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Vår ref 200501786. Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Ihht adresseliste 0 1 DES, 2008 Arkivnr. fv/ Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 200501786 Dato 2 7 NOV Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et

Detaljer

Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak

Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak 1 NEK 405-4:2010 NEK NEK 405-4: 2010 Utkast Forslag til 1. utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak

Detaljer

Tildelte spektrumstillatelser

Tildelte spektrumstillatelser Tildelte spektrumstillatelser Dette er en oversikt som viser tillatelser til å bruke radiofrekvenser som har blitt tildelt som spektrumstillatelser. De fleste spektrumstillatelsene gir brukerne rett til

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011 NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Utferdiget i Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2011 av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig

Detaljer

Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom

Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Detaljer

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Mattilsynet utkast til ny forskrift om

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Mattilsynet utkast til ny forskrift om Deres ref: Vår ref: 2013/45734 Dato: 1. Oktober 2013 Org.nr: 985 399 077 HØRING - UTKAST TIL NY ATP-FORSKRIFT FORSKRIFT OM INTERNASJONAL FRAKT AV BEDERVELIGE MATVARER OG OM SPESIALUTSTYR TIL BRUK FOR SLIK

Detaljer

Konkurranse, regulering og digital dividende

Konkurranse, regulering og digital dividende Konkurranse, regulering og digital dividende Direktør Willy Jensen Post- og teletilsynet Telecom Line, 18. mai 2010 Utvikling i antall tilbydere 2006 2007 2008 2009 Fasttelefoni 83 93 87 90 herav: bredbåndstelefoni

Detaljer

Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg 3 - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis.

Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg 3 - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis. HOVEDKONTORET Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref.: Vår ref.: 2014/1924-62 Arkiv nr.: 700 Saksbehandler: Henning Osnes Teigene Dato: 30.07.2015 Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg

Detaljer

Nytt på regelverksiden

Nytt på regelverksiden Nytt på regelverksiden Sjefing. Oddmund Foss Enhet for elektriske anlegg Etter lunsj Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr - El-tilsynsloven Siste endringer trådte i kraft 1. juli 2007

Detaljer

Forslag til endring i HMS-regelverket til å omfatte radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall

Forslag til endring i HMS-regelverket til å omfatte radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall Petroleumstilsynet Postboks 599 4003 Stavanger Deres ref. Vår ref. Vår dato 16/00477/301 13.5.2016 Saksbeh. Vibeke Brudevold Forslag til endring i HMS-regelverket til å omfatte radioaktiv forurensning

Detaljer

EMC - EMI. EMI er radioamatørenes hovedutfordring. Fortellingen om hvorfor det har blitt slik LA6TP 1

EMC - EMI. EMI er radioamatørenes hovedutfordring. Fortellingen om hvorfor det har blitt slik LA6TP 1 EMC - EMI EMI er radioamatørenes hovedutfordring Fortellingen om hvorfor det har blitt slik LA6TP 1 EMC EMI EMC problem EMC Elektromagnetisk kompatibilitet EMI Elektromagnetisk interferens La oss glemme

Detaljer

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v.

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Page 1 of 7 Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Dato FOR-1999-02-08-196 Departement Finansdepartementet Publisert I 1999 517 Ikrafttredelse 08.02.1999 Sist endret FOR-2014-01-14-25 fra 01.07.2014

Detaljer

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201005810 06.12.10

Detaljer

Vedtak V2011-18 - Telenor Norge AS - LOS Bynett AS / Bynett Privat AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2011-18 - Telenor Norge AS - LOS Bynett AS / Bynett Privat AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Offentlig versjon 1 Advokatfirma DLA Piper Norway DA Kjetil Haare Johansen Postboks 1364 Vika 0114 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2011/650 MAB KAJO 528.3 Dato: 08.11.2011 Vedtak V2011-18 - Telenor Norge AS

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Lars-Erik Kjellesvig - 22073232 2010/141853-001

Detaljer

NAVN ADRESSER POSTSTED

NAVN ADRESSER POSTSTED Høringsliste NAVN ADRESSER POSTSTED Akademikerne Fridtjof Nansensplass 6 0160 Oslo Akvaplan-niva Hjalmar Johansens gate 14, Polarmiljøsenteret 9007 Tromsø Apotekerforeningen Postboks 5070 Majorstuen 0301

Detaljer

Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B)

Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B) Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B) Utgivelsesdato: 21.03.2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Generell

Detaljer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer FOR-1999-12-16 nr 1471 Opphevet Tittel: Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) den 16. desember

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

Høringsnotat - Endringer i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.

Høringsnotat - Endringer i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. Dato Referanse Notat Saksbehandler Stine Mari Sørensen, tlf. +47 98261864 Til Luftfartstilsynet Kopi til Høringsnotat - Endringer i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for Vardø lufthavn, Svartnes

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for Vardø lufthavn, Svartnes Ihht. adresseliste Norge Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 91826800 : 24.02.2016 : 15/03270-2 Deres dato 17.09.2015 Deres referanse: 15/20569-2 Høring - søknad om fornyelse av konsesjon

Detaljer

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur Kapittel 23 Lovutkast Utkast til lov om måling Kapittel 1 Innledning 1 (Formål) Lovens formål er å sikre en måleteknisk infrastruktur som har tillit nasjonalt og internasjonalt og bidra til effektiv bruk

Detaljer

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37 Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) År 2006 den 5. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Utkast til forskrift om krav til teknisk standard for flytende anlegg som nyttes til akvakultur (NYTEK- forskriften).

Utkast til forskrift om krav til teknisk standard for flytende anlegg som nyttes til akvakultur (NYTEK- forskriften). Utkast til forskrift om krav til teknisk standard for flytende anlegg som nyttes til akvakultur (NYTEK- forskriften). Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet XX. XX. XXXX med hjemmel i lov 17. juni 2005

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/564-08.03.2016 Høyring - Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover som følgje av jernbanereforma Samferdselsdepartementet sender med dette på alminneleg

Detaljer

Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge?

Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge? Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge? Willy Jensen Direktør Post- og teletilsynet Digitale telenett Teleforum på Kursdagene NTNU, Trondheim 5-6.januar 2010 1 Disposisjon 1. Kort om regelverk,

Detaljer

DERES REFERANSE: Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon

DERES REFERANSE: Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY 9.2 APR, Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 30.03.2012 SAKSBEHANDLER: Marie Hasle Sørensen VÅR REFERANSE: 11/13001 DERES REFERANSE:

Detaljer

a) infrastruktur: sporanlegg med tilhørende grunn og innretninger, signal- og sikringsanlegg, strømforsyningsanlegg og kommunikasjonsanlegg.

a) infrastruktur: sporanlegg med tilhørende grunn og innretninger, signal- og sikringsanlegg, strømforsyningsanlegg og kommunikasjonsanlegg. UTKAST Forskrift om tillatelse til å drive trafikkvirksomhet og infrastruktur for sporvei, tunnelbane, forstadsbane og godsbane, samt sidespor, havnespor m.m. (tillatelsesforskriften) Fastsatt av Samferdselsdepartementet..

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT.... fl,., HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hønngsmstanser i følge liste Eksp. 2 2 HOV, 2007 Deres ref Vår ref j U. off. Dato 200704130-/BRS "'""" 21.11.2007 Saksh - Høring - Forslag

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 200804130. Høring - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 200804130. Høring - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Diverse mottakere, jf vedlagt liste Saknr.^6oG)OGfcC>'^Dok.nr. l^ 3 0'JUNI 2009 Arkivnr. S(bO Saksh- XJjOf, Deres ref Vår ref 200804130 Dato 24.06.09

Detaljer

Nytt på norm- og direktivsiden. Knut Astad

Nytt på norm- og direktivsiden. Knut Astad Nytt på norm- og direktivsiden Knut Astad Hierarki Norge Lov Forskrift Veiledninger fra DSB Normer/standarder Veiledninger til standarder Brukerhåndbøker EU Forordninger Direktiv Direktiver Direktiv 2004/108/EF

Detaljer

OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember

OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember Vår dato Vår referanse 22.9.2016 16/00857-1 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Ole Jomar Moen OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember Årets samarbeidsforum for innholdsleverandører

Detaljer

Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering

Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering 1 Innledning Krav til ståltau for taubaner og kabelbaner

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde Kapittel 2. Krav til foretaket

Detaljer

Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA

Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Presentasjon på Energi Norges temadag om sikring på og ved dammer av hensyn

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 14/4391- Vår ref.: 14/10075-7 Saksbehandler: Elisabeth Olafsen Dato: 08.01.2015 Høringsuttalelse - Forslag til ny

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer