Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet :00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 29.05.2013 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling"

Transkript

1 Side 1 av 24 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 23. mai 2013 Fraværende representanter Møtende vararepresentanter Til stede Andre som møtte Rådmann Lars E. Kapskarmo Saksnummer 032/13-039/13 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter

2 Side 2 av 24 Møtebok Sak nr. Sakstittel 032/13 Referatsaker 033/13 Delegasjonssaker 034/13 Søknad om reisestøtte for deltakelse i UKM fylkesmønstring 035/13 Tilskudd til Røyrvik kommune kr til felles arbeid i forbindelse med Børgefjell nasjonalpark 50 år. 036/13 Beredskapsutstyr vedr. brannvern 037/13 Budsjettreguleringer /13 1. tertialrapport /13 Grane kommunes årsoppgjør for Desisjon Til Innkalling og saksliste. Ordfører viste til info fra KLP fra kl ORIENTERINGER: Ordfører Bjørn Ivar Lamo: 25/4 Generalforsamling HAG Vekst. God drift i selskapet. 25/4 1/5 Studie tur til Sveits i regi av Norske parker. Dette med bakgrunn i arbeide med å realisere Vefsna regionalpark. 7/5 Generalforsamling i GNU. Dette har vert et omstillings og ryddeår. Nye medarbeidere på Plass, oversikt over økonomi på plass samt at samarbeid og drift synes god. 8/5 Konstituerende møte for Styre for Børgefjellnasjonalpark. Bjørn Ivar lamo valgt som nestleder. To forslag på forvaltningsknutepunkt, Røyrvik og Trofors, hvor Røyrvik fikk 6 mot Trofors 3 stemmer. De 3 samiske representantene stemte for Røyrvik. Saken vil bli avgjort av MD, her vil Trofors etter ordførers syn ligge godt an med bakgrunn i at Grane oppfyller de faglige og andre kriterier bedre enn Røyrvik. 15/5, 27/5 Styringsgruppemøter for VM i fluefiske. Det synes nå som arrangementet er i rute på de fleste områder. 16/5 Planmøte for Regionalplan Vefsna. Det synes som man igjen ikke holder tidsrammen. 17mai feiring i strålende vær med 20 grader og stort oppmøte på arrangementet. 22/5 Generalforsamling i Sentrum næringshage. Sandnessjøen. Etter et turbulent år skal selskapet være i mer normal drift. Økonomisk bør en være obs på driftsøkningen. 28/5 Styringsgruppemøte i Vefsna Regionalpark. Det arbeides med å forankre i region, samt konkret seminar, parkverksted 18 og 19 juni, samt Norske parkers høstmøte sum blir i

3 Side 3 av 24 Vefsna region. Varaordfører Britt Aune Olsen: Fornøyd med 8. mai arrangementet på Grane kirke. Frigjøringsdagen og årets Veterandag. For evt neste gang: Behov for flere stoler under krans- og blomsterseremonier. Kolbjørn Eriksen: Deltatt i rådsmøte for Falstadstiftelsen. Fungerer veldig godt. HagVekst. Info fra daglig leder til FS i neste møte om oppstartet Rus-prosjekt. Innbyggerinitiativ ifm ny E-6 trase Brattåsen Lien. Videre behandling. Forslumming av div områder i Grane kommune. Tiltak- og oppgradering ansees nødvendig, men politisk, adm og innbyggerforankring. Framtidig tema-sak. 16. juni. Årets Stavassdag. Fokus på at Børgefjell Nasjonalpark er 50 år. Diverse kulturtilbud med bra helhet. Rådmann Lars E. Kapskarmo: Diverse oppdateringer og info drift mv.: 1. Budsjettkonferanse 12. juni. Tidsrammer inkl lunsj Trixie? og ordinært KS-møte, innhold/mål? 2. Innbyggerinitiativ: Forslag til Traseendring. 3. Diverse KOA og Børgefjellskolen. Driftsresultat våren Bil-leasing. Tilbud fra Leaseplan er framforhandlet. Står fram til 15. juli Drift adm-bil 5 mnd på min ca kr 7500,-. (prøveperiode). Gjenkjøp Volvo V70 vs leie 5. Kraftavtale levering av el til Grane kommune. Dagens fastprisavtale utgår pr 01. juli Opsjon på + 2 år. 6. Etablering av Fiber på Trofors. Tilbud fra Signal. 7. Lånerente Bedriftslån Svenningdal Trevare as. Søknad om nedsatt rente. 8. Inbyggerstatistikk pr 1. kv Status utlyste stillinger. Diverse info. Daglig leder GNU as: Informerte om oppstartet prosess for utarbeidelse av Næringsplan for Grane kommune. (Er sak til NFF-komiteen 29. mai og videre til FS 26. juni.) Ellen gikk gjennom tidsplanen med mål, hensikt, forankring samt tid og ressursbruk.

4 Viktig med presisering av ansvar i planen, samt spissing mot pågående Bolyst- og Regionalplanprosjekt, samt de 6 satsingsområdene i kommuneplanens Strategiske del. For framtiden bør Næringsplanen følge syklusen for vår Kommuneplan, og oppdateres hvert 4. år. Viktig; - Planen må ta høyde for oppdukkende gode ideer - Møte innbyggerne våre bransjevis, evt under Granedagene el - Mål i Næringsplanen må formuleres slik at de er målbare - Se på egnede områder for framtidig næringsareal - Visjonen følger k-planen - Næringsplanen er å betrakte som en Sektorplan for Næring med Land- og skogbruks planer innfaset/involvert Næringsplanen søkes ferdigstilt innen årsskiftet, med lokale møteserier i sep/okt. Side 4 av 24

5 Side 5 av 24 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 13/199 13/1875 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 032/13 Formannskapet Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 13/386 U Stortinget Veipakke Helgeland 2 13/1603 U John Kappfjell Grane kommune ønsker støtte for å etablere et regionalt forvaltningsknutepunkt for Børgefjell og Lomsdal - Visten nasjonalpark på Trofors i Grane kommune. 3 13/1600 U Mirijam Holta Grane kommune ønsker støtte for å etablere et regionalt forvaltningsknutepunkt for Børgefjell og Lomsdal - Visten nasjonalpark på Trofors i Grane kommune. 4 13/1592 U Gunhild Nerli Grane kommune ønsker støtte for å etablere et regionalt forvaltningsknutepunkt for Børgefjell og Lomsdal - Visten nasjonalpark på Trofors i Grane kommune. 5 13/1590 U Marit Tennfjord Grane kommune ønsker støtte for å etablere et regionalt forvaltningsknutepunkt for Børgefjell og Lomsdal - Visten nasjonalpark på Trofors i Grane kommune. 6 13/1589 U Hattfjelldal kommune Grane kommune ønsker støtte for å etablere et regionalt forvaltningsknutepunkt for Børgefjell og Lomsdal - Visten nasjonalpark på Trofors i Grane kommune. 7 13/1604 I Fylkesmanne i Nordland VS: Knutepunkt Børgefjell

6 Side 6 av /1642 I Styret i Folkets hus Ang. støtte til Folkets hus 9 13/1802 I Indre Helgeland Revisors beretning kommunerevisjon 10 13/1870 I Marit Tennfjord Forvaltningskntepunkt for Børgefjell nasjonalpark /1869 I Fylkesmannen i Nordland Forvaltningsknutepunkt for Børgefjell /1871 I HIld-Marit Olsen og Odd Eriksen Forvaltningsknutepunkt for Børgefjell. Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-032/13 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering.

7 Side 7 av 24 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 13/198 13/1874 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 033/13 Formannskapet Delegasjonssaker DFS. 008/13: Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning Vedtak: Svenningdal Bygdelag gis skjenkebevilling for salg av: - Alkoholgruppe 1 øl - Alkoholgruppe 2 vin Sted: Folkets hus, Svenningdal Dato: 19. april 2013 Tidsrom: 21:00 01:00 Skjenkeansvarlig: Stedsfortreder: May Kristin Saugestad, 8680 Trofors Jim Roger Mikalsen, 8680 Trofors Det påligger skjenkeansvarlig å sette seg inn i de regler som gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk, bl.a. forbud mot skjenking til mindreårige og til åpenbart berusede personer. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens 1-6 en bestemt anledning, åpent arrangement. DFS. 009/13: Søknad om økonomisk støtte til Hemavan-tur Vedtak: Grane kommune ønsker med dette å gi Elevrådet ved GBU kr ,- i økonomisk støtte til den årlige slalomturen til Hemavan. Beløpet dekkes av konto og overføres bankkonto Rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-033/13 Vedtak: Delegerte saker tas til etterretning.

8 Side 8 av 24

9 Side 9 av 24 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE /94 13/1583 Rune Stabbforsmo Saksnummer Utvalg Møtedato 034/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Søknad om reisestøtte for deltakelse i UKM fylkesmønstring Sammendrag: I brev av søker lokal UKM arrangør Berit Rise, på vegne av årets lokale deltakere, om tilskudd på kr ,-. Vurdering: Ungdommens kulturmønstring (UKM) er et kulturtiltak for ungdom mellom 13 og 20 år, og foregår hvert år over hele landet. Deltagerne viser fram hva de kan innen for eksempel musikk, teater, dans, film og visuelle uttrykk som bilde og skulptur. Det går også an å delta bak scenen, i nettredaksjonen eller som arrangør. UKM er ikke ment som en konkurranse, men personer eller grupper kan likevel gå videre i et system på tre nivåer. Juryen skal i denne sammenhengen se etter originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet. Det er et mål å få fram bredden i de unges kulturuttrykk, og ikke nødvendigvis det som er mest populært. Arrangementet foregår på tre forvaltningsnivåer; lokalmønstring i kommunene om vinteren, fylkesmønstringer om våren og til slutt den nasjonale UKM-festivalen i juni. Alle kan melde seg på til lokalmønstringen, og her er den nedre aldersgrensen 10 år i noen tilfeller. De som blir plukket ut av juryen går så videre til fylkesmønstringen, og kan deretter bli sendt videre til den nasjonale UKMfestivalen. Grane kommune har de siste årene samarbeidet med Vefsn kommune og hatt felles lokalmønstring i Mosjøen kulturhus. Berit Rise har vært lokal initiativtaker for Graneungdommens UKM de tre siste årene. I år deltok 13 deltakere og to reiseledere fra Grane under fylkesmønstringen i Bodø april. Deltakerutgiftene i forbindelse med dette er på kr ,- som nå søkes dekket av kommunen. I retningslinjene for tildeling av kulturmidler åpnes det for at det kan gis kommunal støtte til reise ved deltakelse i større arrangement som Nord-Norske mesterskap, Norgesmesterskap, Ungdommenskulturmønstring, og lignende. Videre heter det at lag og foreninger som har barn og unge som eneste målgruppe, eller som også har disse aldersgruppene som målgruppe for sin aktivitet, gis en noe høyere prioritering enn andre søkere ved tildeling av midlene.

10 Side 10 av 24 Av budsjettposten for kulturmidler avsettes det årlig kr ,-. Denne summen skal i gjennom året benyttes til søknader om støtte til større arrangement, større innkjøp, oppstarttilskudd og reisetilskudd. Administrasjonen behandler øvrige søknader oppad til kr 5 000,-, mens søknader som overstiger denne sum behandles av Formannskapet.. Rådmannens innstilling: Søknad om reisestøtte for deltakelse under UKM i Bodø, innvilges med kr ,-. Beløpet dekkes av konto (kulturmidler) Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-034/13 Vedtak: Søknad om reisestøtte for deltakelse under UKM i Bodø, innvilges med kr ,-. Beløpet dekkes av konto (kulturmidler).

11 Side 11 av 24 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE-K 12 07/544 13/1826 Halvar Botnen Saksnummer Utvalg Møtedato 035/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Tilskudd til Røyrvik kommune kr til felles arbeid i forbindelse med Børgefjell nasjonalpark 50 år. Sammendrag: I forbindelse med markering av 50-årsjubileet for Børgefjell nasjonalpark, skal det være en felles markering i kommunene. Dette omfatter bl.a. avisarbeid (annonser og redaksjonelt stoff i Helgeland arbeiderblad og Namdal arbeiderblad), tur med Tore Strømdal og en fotokonkurranse. Arbeidet finansieres av de berørte kommunene. Vurdering: Det er viktig at Grane kommune deltar i dette arbeidet. Det foreslås derfor at kommunen bidrar med kr ,-. Rådmannens innstilling: Det bevilges kr ,- til felles arbeid i kommunene Røyrvik, Hattfjelldal og Grane i forbindelse med 50-årsjubileet for Børgefjell nasjonalpark. Pengene utbetales til Røyrvik kommune, kto Summen belastes formannskapets disposisjonskonto Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling med følgende tillegg: Adm. søker Nordland Fylkeskommune og/eller Fylkesmannen i Nordland om medfinansiering. Enstemmig vedtatt. FS-035/13 Vedtak: Det bevilges kr ,- til felles arbeid i kommunene Røyrvik, Hattfjelldal og Grane i forbindelse med 50-årsjubileet for Børgefjell nasjonalpark. Pengene utbetales til Røyrvik kommune, kto Summen belastes formannskapets disposisjonskonto. Adm. søker Nordland Fylkeskommune og/eller Fylkesmannen i Nordland om medfinansiering.

12 Side 12 av 24

13 Side 13 av 24 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 08/444 13/1825 Arne-Martin Husby Saksnummer Utvalg Møtedato 036/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt Beredskapsutstyr vedr. brannvern Vedlegg: Befaringsrapport av av brannsjef Tor-Åge Holand Uttalelse fra Grane Brannvesen Sammendrag: Grane Brannvesen har anmodet om at det blir investert i nytt brannvernutstyr. Dette gjelder nytt redningsverktøy (klippeutstyr) og ny redningsbil. Brannsjef Tor-Åge Holand har på anmodning fra administrasjonen vurdert eksisterende utstyr slik: Redningsverktøy Lancier mod. 1982: Redningsverktøyet tilhørende Grane kommune er ikke tilfredsstillende med tanke på dagens moderne sikkerhetskarosseri og må skiftes ut med kraftigere verktøy. Eksisterende utstyr er heller ikke forskriftsmessig vedlikeholdt. Redningsbil VW Transporter mod. 1985: Redningsbilen framstår pr. dato med synlige feil og mangler, og denne bør snarlig skiftes ut. Beredskapsutstyret i bilen mangler forankring / sikring og passasjerene i bakre setet sitter usikret ved en eventuell kollisjon. Brannsjef Holand anbefaler at Grane kommune investerer i samme redningsverktøy som Vefsn kommune for å standardisere redningsverktøyet innenfor kommunesamarbeidet. (jfr. vedtatt samarbeidsavtale vedr. brann og redning). Holand anbefaler redningsverktøy av typen Lucas edraulic. Brannsjef Holand anbefaler også at det investeres i en ny redningsbil med 4WD og med RDseter (røykdykkerseter) i bakre seterad. Vefsn kommune har nettopp investert i en ny Mercedes Vito. Jfr. uttalelse fra Grane Brannvesen vedr. redningsverktøy: Den saksen vi har nå kan klippe et rundjern på 16 milimeter. Nyere saks kan klippe rundjern på 41 milimeter.

14 Side 14 av 24 Kostnader ekskl. moms: Redningsverktøy Lucas edraulic Ca Redningsbil Mercedes Vito m/4wd, RD-seter Ca Sum Ca Vurdering: Grane kommune er belastet med forholdsvis mange bilulykker, og det er uten tvil behov for investering i nytt redningsverktøy og ny redningsbil. Redningsverktøyet er for svakt til å klippe nyere biler, og redningsbilen er ikke forsvarlig å bruke som utrykningskjøretøy. Med nytt redningsverktøy kan personer som er fastklemt i bilvrak raskere reddes ut og liv kan berges. Med ny redningsbil vil sikkerheten til egne ansatte i Grane brannvesen også bli bedre ivaretatt. Utrykning kan gjennomføres både raskere og sikrere. Kostnadene med anbefalt utstyr er anslått til ca. kr ekskl. moms. Dette vil imidlertid være avhengig av biltype og utstyr som blir valgt. Det må derfor antas at kostnadene kan bli inntil kr ekskl. moms. Konklusjonen er at det bør investeres i nytt redningsverktøy og ny redningsbil. Investeringen kan finansieres slik med bruk av fond og låneopptak. Rådmannens innstilling: Grane kommune investerer i nytt redningsverktøy og ny redningsbil med 4 WD og annet nødvendig utstyr i samråd med brannsjef Holand og Grane brannvesen til en kostnad av inntil kr ekskl. moms. Investeringen finansieres slik: D K K K D (moms) K (motpost moms) (fond brannvernutstyr) kr (disposisjonsfond) kr Låneopptak kr Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling med følgende tillegg: Adm. søker Fylkesmannen i Nordland om medfinansiering gjennom årets Skjønnsmiddeltildelinger. Enstemmig vedtatt.

15 Side 15 av 24 FS-036/13 Vedtak: Grane kommune investerer i nytt redningsverktøy og ny redningsbil med 4 WD og annet nødvendig utstyr i samråd med brannsjef Holand og Grane brannvesen til en kostnad av inntil kr ekskl. moms. Investeringen finansieres slik: D K K K D (moms) K (motpost moms) (fond brannvernutstyr) kr (disposisjonsfond) kr Låneopptak kr Adm. søker Fylkesmannen i Nordland om medfinansiering gjennom årets Skjønnsmiddeltildelinger.

16 Side 16 av 24 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 12/29 13/1068 Rigmor Tverå Saksnummer Utvalg Møtedato 037/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Budsjettreguleringer 2013 Trykte vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Budsjettreguleringer 2013 Sammendrag: Investering: Prosjekter med bevilgning i investeringsbudsjett 2012, som blir avsluttet i Pengene er avsatt på fond, og reguleres inn i investeringsbudsjett Prosjekter dette gjelder er: Stavassbrua Car-port sjukeheim El-kjele sjukeheim El-kjele skolen Totalt Drift: Mottatte skjønnsmidler 2/2013 reguleres inn i budsjett. Disponering og avsetning bundne/ frie disposisjonsfond reguleres ihht regnskapsforskrift. Lån fra Vefsnafond til kunstgressbane (2011) tilbakeføring. Avlastningsbolig for barn. Husleie + strøm reguleres som internsalg/kjøp teknisk/plo Vurdering: Investering:

17 Prosjekter påbegynt 2012, som blir avsluttet Utgiftene må regnskapsføres året de er oppstått, og må reguleres inn i investeringsbudsjett Budsjettregulering: Kontering Tekst Beløp Debet/Kredit El-kjele sjukeheim D Car.port sjukeheimen D El-kjele skolen D Stavassbrua D Moms D Moms D Moms D Moms D Bruk av fond (kapitalfond) K Bruk av fond K Bruk av fond (kapitalfond) K Bruk av fond K Bruk av fond (kapitalfond) K Moms- motpost K Bruk disponible midler avsatte fond: (kapitalfond) D D Side 17 av 24 Drift: Budsjettregulering bruk/avsetning fond: Kontering Tekst Beløp Debet/Kredit Avsetning disposisjonsfond D Avsetning bundet driftsfond D Bruk disposisjonsfond K Bruk bundet dridtsfond K Avsetning bundet driftsfond D Bruk disposisjonsfond K Regulering bundne driftsfond/ disposisjonsfond (Ihht.regnskapsforskrift) Budsjettregulering skjønnsmidler: Kontering Tekst Beløp Debet/Kredit Skjønnsmidler 2. fordeling K Avsatt bundet driftsfond barnevern D Barnevern har motatt skjønnsmidler 2. fordeling Prosjekt: Ungdom i jobb/ aktivitetssenter Avsettes på bundet driftsfond som disponeres av barnevern 2013/2014. Tilbakeføring (lån kunstgressbane 2011) til vefsnafond Kontering Tekst Beløp Debet/Kredit Avsatte midler disposisjonsfond K

18 Avsetning til Vefsnafond Side 18 av 24 D ,69 D ,31 D D K Avlastningsbolig barn Konvallvn. 1A - Husleie + strøm Kontering Tekst Beløp Debet/Kredit Internkjøp fra teknisk D Internsalg til PLO K Husleie avlastningsbolig Konvallvn. 1A: Kr pr. mnd inkl. strøm. Totalt for 2013 kr ,- Rådmannens innstilling: De foreslåtte budsjettreguleringer vedtas Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-037/13 Vedtak: De foreslåtte budsjettreguleringer vedtas.

19 Side 19 av 24 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 13/185 13/1834 Rigmor Tverå Saksnummer Utvalg Møtedato 038/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. 1. tertialrapport 2013 Vedlegg: Tertialrapporter avdelingsvis Sammendrag: Tertialrapporten viser et merforbruk på ansvar 3 Helse, ansvar 4- Teknisk og ansvar 5- Pleieomsorg. Viser til rapporter med kommentarer fra avdelingsledere. Vurdering: Sentradministrasjon : OK Oppvekst/ kultur: Helse: OK Merforbruk kr Se kommentar fra Helse- omsorgssjef. Teknisk: Merforbruk kr Vintervedlikehold viser en differanse på i forhold til periodisert budsjett. Denne posten vil jevne seg ut budsjettmessig de neste månedene. Budsjettmessig avvik på ytteligere er på grunn av finansutgifter som regnskapsføres i årsavslutningen. Teknisk avdeling holder seg hittil innenfor budsjetterte rammer. Pleie- omsorg: Se rapport fra Helse- omsorgssjef. Utfordringer i forhold til tildelte rammer på sjukeheimen. NAV: OK Rådmannens innstilling: Tertialrapporten tas til orientering.

20 Side 20 av Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-038/13 Vedtak: Tertialrapporten tas til orientering.

21 Side 21 av 24 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 13/186 13/1843 Rigmor Tverå Saksnummer Utvalg Møtedato 039/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Grane kommunes årsoppgjør for Desisjon Trykte vedlegg: Kontrollutvalgets uttalelse Revisjonsberetning Regnskap 2012 Årsberetning 2012 Sammendrag: 1. Grane kommunes årsregnskap 2012 godkjennes 2. Fremlagt årsrapport godkjennes Vurdering: Årsregnskap 2012 er avlagt innen fristen ihht. Forskrift om årsregnskap og årsberetning ( ) og kommuneloven 48. Regnskapet er splittet i drifts- og investeringsregnskap, samt balanseregnskap pr Regnskapet er revidert og godkjent av Indre Helgeland Kommunerevisjon. Revisors beretning datert og kontrollutvalgets uttalelse datert tas til orientering. Rådmannens innstilling: Grane kommunestyre vedtar ihht. Forskrift om årsregnskap og årsberetning, datert , Regnskap 2012 og Årsmelding Revisors beretning datert tas til orientering. Uttalelse fra Kontrollutvalget datert tas til orientering.

22 Side 22 av Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-039/13 Vedtak: Grane kommunestyre vedtar ihht. Forskrift om årsregnskap og årsberetning, datert , Regnskap 2012 og Årsmelding Revisors beretning datert tas til orientering. Uttalelse fra Kontrollutvalget datert tas til orientering.

23

24

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 22 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00 Side 1 av 34 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtetid: 10:00 Møtested: Laksforsen Turistkafè Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 8. desember 2010

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 26.05.2010 Møtetid: 09:00 Møtested: Møterom 2. etg. Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19. mai 2010 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: 09.11.2011. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: 09.11.2011. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 22 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 09.11.2011 Møtetid: 09:00 15:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 2. november

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Orientering: Befaring: Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Vefsnautstillinga Forfall

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30 Side 1 av 9 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret / Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 18:00 15:30 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

Møtetid: 18:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Oddvar Aaslid, Raymond Fagerli. Gunnar Mikalsen, Tormod Thuseth. Rådmann Lars E.

Møtetid: 18:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Oddvar Aaslid, Raymond Fagerli. Gunnar Mikalsen, Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 19.02.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. februar 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Side 1 av 23 Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 05.11.2012 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 29. oktober

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: TELEFONMØTE Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/485-9-210 Elin Dolmseth 12.04.2013 Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 17/13 07.05.2013 Lokalstyret 24/13

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer