Avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger - Forskning - Barn med påførte dødelige skader - hva gjør helsevesenet og rettsvesenet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger - Forskning - Barn med påførte dødelige skader - hva gjør helsevesenet og rettsvesenet"

Transkript

1 Advokatfirmaet Hjort DA Postboks 471 Sentrum 0105 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M / /ID. mars 2011 Avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger - Forskning - Barn med påførte dødelige skader - hva gjør helsevesenet og rettsvesenet Under Datatilsynets tilsyn med Rettsmedisinsk institutt (RMI) 12. november ble det avdekket at RMI behandlet sensitive personopplysninger i forbindelse med forskningsprosjektet Barn med påførte dødelige skader hva gjør helsevesenet og rettsvesenet uten at det var hentet inn konsesjon. Det var Datatilsynet som under kontrollen påpekte overfor RMI at prosjektet var underlagt krav om konsesjon i henhold til personopplysningsloven 33. Konsesjon er en forhåndstillatelse som skal hentes inn før en behandling tar til. Tilsynet har i enkelte tilfeller allikevel vurdert konsesjonssøknader for prosjektet som har vært igangsatt. Datatilsynet har da sett hen hvordan saken ville stilt seg dersom det hadde vært søkt i rett tid. Datatilsynet kan derfor gi konsesjon med tilbakevirkende kraft, men det forutsettes at de øvrige kravene i personopplysningsloven har vært oppfylt ved behandlingen. Datatilsynet anbefalte at RMI søkte om konsesjon for prosjektet. Søknaden ble oversendt av Advokatfirmaet Hjort 13. januar I. Søknad om konsesjon Forskningsprosjektet Søknaden gjelder innsamling og behandling av sensitive personopplysninger i forbindelse med et prosjekt som gjennomføres som hovedoppgave for en medisinstudent. Temaet for oppgaven er fatal barnemishandling. Rundt 87 saker fra 1979 til 2008 er blitt undersøkt for å studere hvilket utfall sakene fikk i rettsapparatet, fordelingen mellom alder, kjønn, etnisitet og relasjon mellom offer og gjerningsperson, samt om det forelå mistanke om barnemishandling på forhånd. Videre ønsker studenten å sammenligne behandlingen barnesakene får i rettsapparatet med den behandlingen tilsvarende saker med voksne drepte får. Prosjektet er både kvantitativt og kvalitativt. 1 Kontrollen for øvrig er behandlet med tilsynets saksnummer 10/01114 Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Telefaks: Org.nr: Hjemmeside: Postboks 8177 Dep Tollbugt OSLO

2 Formålet med oppgaven er å bidra til økt kunnskap om fatal barnemishandling for å kunne drive forebyggende arbeid og styrke barns rettssikkerhet. Det har blitt innhentet rettsmedisinske obduksjonsrapporter fra Sørøst-Norge som omhandler barn med påførte dødelige skader. De rettsmedisinske rapportene inneholder en beskrivelse av selve obduksjonen med prøveresultater, samt underlagsmateriale som har blitt presentert for obdusenten; dokumenter fra politiet og i noen tilfeller aktuelle utskrifter av pasientjournaler. Videre har det blitt innhentet informasjon fra politidistrikter om utfallet av politiets etterforskning og sakens utfall. Grunnlagsmaterialet inneholder opplysninger om levende personer som har vært mistenkt, siktet, tiltalt og eventuelt dømt for å ha påført barn dødelige skader. Nærmere om innhentede tillatelser Rådet for taushetsplikt og forskning og Riksadvokaten har gitt dispensasjon fra taushetsplikt for tilgang til obduksjonsrapportene. Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst (REK)har gitt dispensasjon fra taushetsplikt for pasientjournalopplysninger som ligger i obduksjonsrapportene. Datatilsynet kan imidlertid ikke se at det foreligger tillatelse for innhenting av opplysninger om utfallet av politiets etterforskning og sakens utfall. Datatilsynet kan heller ikke se at det i foreliggende søknad er søkt om konsesjon for behandling opplysninger om hvilken behandling saker med voksne drepte får i rettsapparatet. Det vises til at et av formålene med prosjektet er en sammenligning mellom behandlingen av drepte barn og voksne i rettsapparatet. Nærmere om hvorvidt det foreligger konsesjonsplikt for prosjektet Prosjektet er å anse som samfunnsfaglig forskning, jf. REKs avgjørelse av 13. oktober Dette innebærer at personopplysningsloven gjelder ved behandling av personopplysninger i prosjektet. I medhold av personopplysningslovens bestemmelser foreligger det konsesjonsplikt når det behandles sensitive personopplysninger, herunder opplysninger om at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for straffbar handling, jf. personopplysningsloven 33 jf. 9, jf. 8, jf. 2 nr. 8. For at konsesjon skal kunne gis, må behandlingen ha et rettslig grunnlag, jf. 11, jf. 8 og 9. Det følger av Ot.prp. nr. 92 ( ) side 128 at bakgrunnen for bestemmelsen om konsesjonsplikt er at behandling av følsomme opplysninger gjennomgående medfører større risiko for personvernet enn andre typer opplysninger. Videre fremgår det at behovet for forhåndskontroll med behandling av personopplysninger er et av hovedhensynene bak konsesjonsinstituttet. Plikten til å søke konsesjon etter personopplysningsloven innebærer etter dette at Datatilsynet er gitt kompetanse til å forhåndsgodkjenne en behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige må innhente forhåndstillatelse fra Datatilsynet før en behandling av personopplysninger igangsettes. 2

3 Det omsøkte prosjektet er å anse som et samfunnsvitenskapelig forskningsprosjekt som innebærer behandling av sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven 2 nr. 8 bokstav b og c. Dette fordi prosjektet innebærer en gjennomgang av obduksjonsrapporter som inneholder helseopplysninger og fordi det er innehentet opplysninger fra politidistriktene som inneholder opplysninger som en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for straffbar handling. Datatilsynet konkluderer med at det kreves konsesjon for gjennomføring av prosjektet, jf. personopplysningsloven 33 første ledd. Vurdering av rettslig grunnlag I henhold til personopplysningsloven 11 kan sensitive personopplysninger bare behandles elektronisk når dette er tillatt etter personopplysningsloven 8 og Innhenting av samtykke Det er ikke innhentet samtykke fra de registrerte. Siden opplysningene allerede er innhentet, blir det ikke relevant å drøfte om samtykke er et mulig rettslig grunnlag i denne saken. Tilsynet finner likevel grunn til å komme med noen merknader til instituttets begrunnelse for hvorfor samtykke ikke er innhentet. Hovedregelen for innsamling av sensitive personopplysninger er at samtykke fra den registrerte vurderes før andre hjemmelsgrunnlag. Tilsynet vil bemerke at det faktum at ikke alle som blir spurt om å stille opp i et forskningsprosjekt takker ja, ikke er et argument som tilsier at samtykkeinstituttet omgås ved å registrere alle uten å be om samtykke. Tvert i mot er retten til å si nei et av personopplysningslovens grunnfundamenter. Videre stiller vi spørsmål ved RMIs erfaring om at samtykke for denne type saker vil være en stor belastning for den enkelte. Et samtykke vil således i seg selv utgjøre en ulempe for den registrerte. Tilsynet savner nærmere dokumentasjon på at samtykke i seg selv vil være en ulempe. Datatilsynet vil vise til en relevant avgjørelse fra De nasjonale forskningsetiske komiteers (NEM) i klagesak av 8. oktober 2009 Partnerdrap i Norge En kartlegging av risikofaktorer og rettslige utfall. Saken gjaldt en doktorgradskandidat som ønsket å gjennomføre et prosjekt med kvantitativ tilnærming som har som formål å kartlegge risikofaktorer og rettslige utfall for partnerdrap i Norge. Dataene var tenkt innhentet fra rettspsykiatriske vurderinger av de drapsdømte, fra rettskraftige dommer og fra KRIPOS arkiv over drap/selvdrap. Det var ikke planlagt å innhente samtykke og resultatet skulle publiseres i aggregert form, på gruppenivå. Målet var at kunnskapen som ble generert, skulle kunne brukes i forebyggende arbeid. Søker i partnerdrapsaken oppga flere grunner til at det ble ansett som forsvarlig å ikke innhente samtykke, både etiske hensyn til domfelt selv og nødvendigheten av å unngå skjevhet i utvalget. Søker mente videre at den samfunnsnytten siden av prosjektet oppveier den ulempen det er at samtykkekompetente personer ikke bes om innsyn. Det ble videre vist til at det ikke foreligger god kunnskap om norske forhold når det gjelder partnerdrap, og at denne kunnskapen er etterspurt fra politisk hold. Videre ble det vist til at ny kontakt for mange vil oppleves som en belastning og kan reaktivere tidligere traume. 3

4 Datatilsynet finner at de vurderinger NEM har gjort i forhold til innhenting av samtykke har relevans for denne saken, da det er nærliggende å sammenligne både sakskompleks, argumentasjonen mot innhenting av samtykke og type opplysninger som skal samles inn og om hvem. I prosjektgodkjenningen til REK viser RMI til at samtykke vil være en ulempe for den registrerte og kan medføre at en tilbakelagt prosess blir rippet opp i. Samtidig sier RMI at et slikt prosjekt kan oppleves positivt for de som er med. NEM vurderte om det var etisk forsvarlig å innhente samtykke i partnerdrapsstudiesaken. Der ble det anført at domfelte vil kunne oppleve det som en psykisk belastning å få en forespørsel om innsyn i sakspapirer. Nem viser på side 5 til at det aldri er mulig å forutsi hvordan ulike mennesker vil reagere i en bestemt situasjon. Som forsker må man derfor være forberedt på både positive og negative reaksjoner. NEM viser til at ut fra annen forskning om traumatiske hendelser i menneskers liv, vet vi at mange kan oppleve deltakelse som positivt, enten fordi de selv opplever å få formidlet eller delt noe vesentlig gjennom intervju, eller fordi de håper å kunne bidra til forebyggelse. NEM trekker videre frem at det at en forespørsel om innsyn i saksdokumenter også skulle kunne bevirke en reell re-traumatisering, framstår som mindre sannsynlig, men kan ikke utelukkes. Dette vil imidlertid være en problemstilling ved all forskning som dreier seg om fortidige traumatiske hendelser i menneskers liv. Den vanligste måten å møte denne utfordringen på, er å stille med beredskap og et tilbud om oppfølging hvis dette skulle være ønskelig. I tillegg er det et generelt forskningsetisk kav at eventuelle belastninger den enkelte påføres, står i forhold til påregnelige fordeler for deltakerne eller andre mennesker (jf. 22 i helseforskningsloven). En mulig reaktivering av vonde minner, kan derfor ikke være et argument mot å la samtykkekompetente mennesker ta stilling til om forskere skal få innsyn i de sensitive opplysningene som er knyttet til disse minnene. (vår understreking) Vurderingen i det følgende er om det finnes et annet rettslig grunnlag enn samtykke. Det er naturlig å se hen til personopplysningsloven 8 bokstav f og 9 bokstav h, slik søker har anført. Alternative rettslig grunnlag er ikke funnet relevant i denne saken. 2. Nødvendighetsalternativet i personopplysningsloven 9 bokstav h, jf 8 bokstav f I vurderingen av om 9 bokstav h, jf. 8 bokstav f er oppfylt, er det et grunnvilkår at behandlingen må være nødvendig. Det er ikke tilstrekkelig at samfunnets interesse overstiger personvernulempene for den enkelte, det skal klart overstige ulempene for den enkelte. I vurderingen av om forskningsprosjektet er nødvendig for å historiske, statistiske eller vitenskapelig formål, og samfunnets interesse i at behandlingen finner sted klart overstiger ulempende den kan medføre for den enkelte, er ikke bakgrunnen for hvorfor samtykke ikke er innhentet relevant. Vilkårene i 9 bokstav h skal være oppfylt på selvstendig grunnlag, og skal ikke reparere at et samtykke er unnlatt innhentet. Tilsynet vil i det følgende se hen til søkers anførsler og vurdere de momenter vi finner relevant i avveiingen mellom samfunnets interesse i at behandlingen finner sted opp mot personvernet. 2.1 Opplysningene som behandles I tillegg til at obduksjonsrapportene inneholder svært detaljerte og sensitive opplysninger som kan omfatte tredjepersoner, vil Datatilsynet bemerke at opplysningene som innsamles fra 4

5 politidistriktene er mer sensitive enn det som det gis inntrykk av i utfyllende skjema fra RMI til REK. I skjemaet til REK vises det til at følgende opplysninger ønskes registrert: Kjønn, alder, etnisitet, type skade, drapsmetode, relasjon mellom offer og gjerningsmann, resultat av behandling hos påtalemyndighet/rettsapparat og registrering av eventuell tidligere relevant kontakt med helsevesenet. I skjema som RMI sendte politidistriktene kommer det frem at kategorien som er opplyst for REK bare er hovedgrupper, som har flere lag med undergrupper. For eksempel inneholder kategorien Resultat i rettsapparatet fire undergrupper, henlagt, uoppklart, tiltale, dom. Kategorien henlagt inneholder igjen grupperingene nei, ja, manglende opplysninger om gjerningsperson, manglende bevis, manglende saksbehandlingskapasitet, siktede ikke strafferettslig tilregnelig. I tillegg inneholder spørreskjemaet til politidistriktene flere fritekstfelt, slik at politiet selv kan fylle inn informasjon de selv anser relevant. Dette gjelder for eksempel under tidligere kontakt med helsevesenet og tiltale. 2.2 Sakene er allment kjent RMI anfører at siden sakene allerede i stor grad er allment kjent, vil ikke en offentliggjøring av studiet i stor grad medføre en ytterligere belastning for de registrerte. Derimot mener søker at studiet vil kunne oppfattes som positivt for de pårørende. Datatilsynet vil vise til NEMs avgjørelse i partnerdrapssaken, side 6: NEM vil også framholde at vonde minner like gjerne kan vekkes og psykiske belastninger påføres ved at de domfelte senere leser om denne studien og forstår at de selv er inkludert i den. Partnerdrap er en svært alvorlig hendelse som er omfattet av stor offentlig interesse, og NEM tar det derfor for gitt at resultater fra denne studien vil bli allment kjent, og at det vil framgå hvilke grupper som inngår, og hva slags kildemateriale som er brukt. Slik NEM ser det, er det sannsynlig at den psykiske belastningen for de domfelte ved å få vite at en forsker har hatt tilgang til svært sensitive opplysninger om eget liv, uten at de er gitt anledning til å samtykke eller reserverer seg, vil være større belastning enn belastningen ved å bli spurt på forhånd. (vår understreking) Datatilsynet legger til grunn at det vil bli kjent hvor i landet opplysningene er hentet fra, og at det vil fremkomme at prosjektet er geografisk avgrenset til Sørøst-Norge. Datatilsynet finner at det er noe selvmotsigende i argumentasjonen til konsesjonssøker, at den registrerte verken skal samtykke eller få informasjon fordi dette er så belastende, samtidig som det vises til at målet er å få trykt artikler og at enkelte vil gjenkjenne saken sin media fordi det dreier seg om så få saker. Datatilsynet vil dessuten presisere at prosjektet ikke bare inneholder opplysninger om saker som har vært behandlet i rettsapparatet og i noen grad er offentlige, men også opplysninger om personer som har vært mistenkt, og hvor det ikke er tatt ut tiltale. Når et barn dør er det nærliggende å se hen til nærmeste familie, og i praksis vil det ofte være disse som blir mistenkt i en sak hvor det er uklarheter knyttet til dødsfallet. Argumentet om at opplysningene er allment kjent kan ikke benyttes for de tilfeller hvor det for eksempel har vært mistenkte i sak om barnedødsfall, men hvor saken henlegges fordi det ikke foreligger grunnlag for å ta ut tiltale. 5

6 2.3 Medieinteressen Vi viser til at den offentlige interessen knyttet til barnedrap er stor, og NEMs avgjørelse i partnerdrapsaken skulle inneholde et større materiale (ca. 200 saker) enn vår sak. Det er stor grunn til å tro at et prosjekt som dette vil innebære stor medieinteresse. Ett av målene er sågar å få dette publisert i et internasjonalt eller norsk medisinsk tidsskrift. Med tanke på det fokus som har vært rundt slike saker, mener tilsynet det er grunn til å tro at også nyhetsaviser vil fatte interesse i saken. At de som er en del av studien først blir kjent med det gjennom media, uten verken å ha samtykket eller blitt informert, mener tilsynt er ekstra graverende. 2.4 Bruk av innsamlede opplysninger til nye formål Anførselen om at saken fra før av er allment kjent er ikke ensbetydende med at de samme opplysningene benyttes av noen andre og til helt andre formål enn det de ble innsamlet for i første omgang. For det første kan det i obduksjonsrapporten finnes sensitive opplysninger om både den døde og tredjepersoner som ikke er blitt meddelt direkte i åpen rett. Og selv om det skulle være delt i retten, kan det ikke automatisk legitimere at andre senere gis tilgang til sensitive opplysninger brukt til et helt annet formål. Dette trekker også NEM frem i partnerdrapsstudien, hvor det på side 9 sies: Opplysninger som er innhentet og videreformidlet i forbindelse med en straffesak kan vanskelig sies å være opplysninger som den som omhandles, frivillig har gjort alminnelig kjent (jf personopplysningsloven 9 bokstav d). NEM forutsetter derfor at den domfelte vil ha en vedvarende interesse i å begrense andres tilgang til sensitive opplysninger om eget liv i størst mulig grad. Tilsynet støtter NEMs uttalelse. Opplysningene er avgitt til et konkret angitt formål, og tilliten til rettsvesenet og deres behandling av opplysninger er av stor betydning. 2.5 Tidsperspektivet Søker anfører at tiden som har gått vil utgjøre en slik ulempe for den registrerte at det kan begrunne et unntak fra samtykke. Selv om det vil kunne vekke til live vonde minner, er ikke noe så alvorlig som det å ha mistet et barn noe som glemmes over tid. RMI trekker selv frem at det kan oppleves som positivt at dette forskes på, og det kan ikke ses bort fra at de som har mistet et barn lang tid tilbake ønsker å bidra, også selv om det kan vekke til live vonde minner. 2.6 Tilsynets vurdering av oppgavens omfang og formål Søker anfører at samtykke kan unnlates innhentet på grunn av forskningsprosjektets samfunnsnytte. Tilsynet vil vise til at prosjektets samfunnsnytte i seg selv ikke er et argument for å unnlate samtykke. Samfunnsnytten er et selvstendig vilkår som skal være godtgjort av søker. Prosjektet samfunnsinteressen er derimot av betydning i avveiingen av de personvernulemper forskningsprosjektet kan medføre for den registrerte. Søker viser til at prosjektet vil være et viktig grunnlagsmateriale for forebygging av barnemishandling og vil være grunnlag for videre utvikling av helsevesenets og rettsvesenets arbeid på området. Datatilsynet finner at oppgaven har et godt formål. Samfunnsnytten og verdien av det søker ønsker å oppnå med forskningsprosjektet må veies opp mot personvernulempene for de registrerte. Datatilsynet kan ikke finne at søker har tilstrekkelig dokumentert samfunnsnytten av prosjektet. Det er anført at et samtykke vil forringe prosjektet, men det er i liten grad vist at behandlingen er nødvendig for vitenskapelige formål, og at samfunnets interesse klart overstiger ulempene. Vi er også usikre på om formålet og omfanget av oppgaven er egnet 6

7 gjennomført som en ettårig studentoppgave. Tilsynet betviler at et så omfattende forskningsprosjekt med til dels svært sensitive personopplysninger har den tyngden som er nødvendig for å veie opp for de klart negative personvernkonsekvensene denne anses å ha for den enkelte registrerte. NEMs avgjørelse i partnerdrapssaken støtter opp om at personvernulempen ved at prosjekter som dette er for stor til at de kan gjennomføres uten samtykke fra den registrerte. Til anførselen om at det i dag ikke eksisterer noe pålitelig register av skader hos barn, verken levende eller døde, vil vi vise til at det først og fremst påligger lovgiver å ta stilling til om det skal opprettes et slikt register og i hvilken form. 3. Innhenting av opplysninger fra politidistriktene om sakenes utfall Datatilsynet kan uansett ikke se at det foreligger hjemmel for innhenting av opplysninger fra politidistriktene som går ut over det som følger av obduksjonsrapporten. Tilsynet viser til at REK har gitt dispensasjon fra taushetsplikt for de opplysninger som følger av pasientjournal og Riksadvokaten og Rådet for taushetsplikt har gitt dispensasjon for tilgang til obduksjonsrapportene. Riksadvokaten samtykker i brev av 3. november 2009 at det gis innsyn i ca. 60 obduksjonsrapporter. I tråd med søknaden legger Riksadvokaten til grunn at de aktuelle rapporter allerede forefinnes ved instituttet, men for ordens skyld gis slikt samtykke som nevnt over for det tilfellet at det er behov for å innhente ytterligere opplysninger fra påtalemyndigheten. Datatilsynet forstår tillatelsen slik at det gis tillatelse til å innhente ytterligere opplysninger der obduksjonsrapporten ikke er fullstendig, ikke tillatelse til å innhente opplysninger som går ut over det som er naturlig å finne i en obduksjonsrapport. I oversendelsesbrevet til politidistriktene vises det til at søker har tillatelse fra REK, Riksadvokaten og Rådet for taushetsplikt og forskning til å gjennomgå utvalgte obduksjonsrapporter. Videre sies det at siden..ikke alle obduksjonsrapportene er fullstendige m.t.p. resultatet i rettsapparatet, ville vi sette stor pris på å få vite hvilket utfall sakene fikk ved politiets behandling. Så vidt Datatilsynet er kjent med, er ikke etterfølgende behandling av saken en del av obduksjonsrapporten. Dette finner tilsynet å ha støtte i fra brevet fra Rådet for taushetsplikt og forskning av 26. oktober 2009 hvor Rådet skriver til søker: Obduksjonsrapportene inneholder en beskrivelse av selve obduksjonen, prøveresultater, underlagsmateriale som har blitt presentert for obdusenten i form av dokumenter fra politiet og aktuelle utskrifter fra pasientjournaler. Datatilsynet kan ikke finne at RMI har hjemmel for å innhente ytterligere opplysninger ut over det som følger av obduksjonsrapporten, det vil si etterfølgende behandling i rettssystemet. Tilsynet mener at søker således har gått ut over de tillatelser som er gitt ved å be politidistriktene utlevere disse opplysningene, og har gitt et inntrykk overfor politidistriktene om at slik tillatelse forelå. For det første innebærer det behandling av sensitive opplysninger som også er konsesjonspliktig. For det andre er dette svært alvorlig, da det kan bety at enkelte politidistrikter har brutt taushetsplikten ved å utlevere sensitive personopplysninger uten hjemmel. 7

8 4. Hensynet til medisinstudenten Vi vil påpeke at mangel på samtykke fra de registrerte i denne saken fremstår som svært kritikkverdig. Videre vil tilsynet bemerke at hvis konsesjonsinstituttet skal fungere etter sin hensikt, er Datatilsynet avhengig av at forskningsprosjekter gjennomføres i tråd med regelverket. For tilsynet fremstår det som uakseptabelt at en så sentral og viktig virksomhet ikke har utarbeidet klare rutiner for innhenting av nødvendige tillatelser. RMIs manglende rutiner for innhenting av samtykke og nødvendige tillatelser får store konsekvenser for en medisinstudent som ikke får levere hovedoppgaven sin. Selv om studenten kan ha vært i god tro med tanke på at alle nødvendige tillatelser forelå, mangler prosjektet rettslig grunnlag og kan ikke gis konsesjon. Det vises til De nasjonale forskningsetiske komiteers avgjørelse i sak nr 2008/115 av 3. november 2008 som omhandlet etisk vurdering av delprosjekter under hoftebruddsprosjektet. Det var der innsamlet sensitive opplysninger uten rettslig grunnlag. Flere stipendiater måtte avbryte sitt arbeid, selv om NEM mente at de både hadde handlet i god tro og ved flere anledninger prøvd å forsikre seg om alt det formelle var i orden. NEM mente det var et viktig hensyn å ivareta stipendiatene, når de selv ikke var skyld i den kritikk som hovedprosjektet var gjort til gjenstand for. NEM var ikke i tvil om at hoftebruddprosjektets formål hadde vitenskapelig, medisinsk og samfunnsmessig verdi og potensiell betydning når det gjaldt å identifisere risikofaktorer for hoftenære brudd og finn fram til ulike tiltak som kan forebygge lårbensbrudd hos eldre. NEM forutsatte at databehandlingsansvarlig tok ansvar for å tilby de berørte nye stipendiatsperioder med tilfredsstillende forskningsstøtte og veiledning. I saken som nevnt hadde stipendiatene gjort det de kunne for å sikre seg at alle tillatelser var gitt. Selv om de ikke var å klandre, fant ikke NEM at prosjektene kunne fullføres. Datatilsynet finner ikke å kunne komme til et annet resultat i denne saken. II. Konklusjon Datatilsynet kan ikke se at vilkårene er til stede for å unnta fra hovedregelen om samtykke. Selv om prosjektet har et godt formål, mener tilsynet at det ikke finnes andre rettslige grunnlag for behandlingen enn samtykke. Vi vil presisere at dersom konsesjonssøknaden hadde blitt sendt Datatilsynet i riktig tid, ville konklusjonen vært den samme. Det er derfor ikke mulig å reparere den ulovlige innsamlingen og behandlingen i ettertid. III. Vedtak 1. Avslag på søknad om konsesjon Søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger i forbindelse med forskningsprosjektet Barn med påførte dødelige skader avslås med hjemmel i personopplysningslovens 33, da grunnvilkårene i personopplysningsloven 11, jf. 8 og 9 ikke er oppfylt. 8

9 2. Pålegg om sletting Med hjemmel i 46 fjerde ledd pålegger Datatilsynet at de innsamlede opplysningene, og det materialet som er utarbeidet på bakgrunn av dette, slettes innen tre uker etter mottak av dette brev. Vedtakene kan påklages til Personvernnemnda i medhold av forvaltningslovens kapittel IV. Eventuell klage må sendes til Datatilsynet senest tre uker etter mottaket av dette brev. Datatilsynet unnlater forhåndsvarsel med hjemmel i forvaltningsloven 16 tredje ledd bokstav c. Det vises til at det ved flere anledning har vært kontakt mellom søker ved Advokatfirmaet Hjort, og Datatilsynet har mottatt en utfyllende konsesjonssøknad. Vi finner derfor at saken er tilstrekkelig opplyst og at søker er godt kjent med at det kommer et vedtak. Med hilsen Cecilie L. B. Rønnevik seniorrådgiver Veronica Mikkelborg rådgiver 9

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 07/ /CBR 26. april 2012

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 07/ /CBR 26. april 2012 Norsk karkirurgisk register - NORKAR St Olavs Hospital HF Postboks 3250 Sluppen 7006 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 07/00382-12/CBR 26. april 2012 NORKAR - varsel om

Detaljer

Omgjøring av vedtak om delvis avslag på søknad om endring av konsesjon til Regional Forskningsbiobank Midt-Norge

Omgjøring av vedtak om delvis avslag på søknad om endring av konsesjon til Regional Forskningsbiobank Midt-Norge "'~ Datatilsynet Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL HELSE o: MIDT-NORGE Saksdok.: Mottatt: 2 B AUG. 2013 Saksbeh ---Unnt.off.: Arkiv: -. Deres referanse 2010/121-1653/2013 Vår referanse (bes

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter

Høringsnotat. Forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter Høringsfrist 20. april 2017 Side 1 av 9 Innhold

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Kripos - Internasjonal seksjon Postboks 8136 Dep 0034 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 2010/00638 10/00525-10/HVE 18. mai 2012 Dato Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for

Detaljer

Forskningsfil for generasjonsstudier - årsaker og konsekvenser av helseproblemer i forbindelse med svangerskap og fødsel

Forskningsfil for generasjonsstudier - årsaker og konsekvenser av helseproblemer i forbindelse med svangerskap og fødsel Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Att. Vivi Opdal Vår ref: Deres ref: Dato: 2008/89 06.10.2008 Forskningsfil for generasjonsstudier - årsaker og konsekvenser av helseproblemer

Detaljer

om konsesjon til å behandle personopplysninger i forbindelse med program om antidoping ved treningssentre.

om konsesjon til å behandle personopplysninger i forbindelse med program om antidoping ved treningssentre. Treningssenter AS Postboks OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00001-34/KBK 10. september 2013 Konsesjon til å behandle personopplysninger - Treningssenter - Dopingkontroll

Detaljer

Eks7. Pics. Adressater i henhold til liste. Helseforskningslovens virkeområde

Eks7. Pics. Adressater i henhold til liste. Helseforskningslovens virkeområde Eks7 Pics DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Adressater i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 201001748 27.08.2010 Helseforskningslovens virkeområde Helse- og omsorgsdepartementet har ved

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato Datatilsynet TELE AS Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato XXXX XXXXXX KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV OPPLYSNINGER OM ABONNENTERS BRUK AV TELETJENESTER I medhold av Lov

Detaljer

Vår ref.: 2016/345 REK ref.:2016/1602 Dato: 21/12/16

Vår ref.: 2016/345 REK ref.:2016/1602 Dato: 21/12/16 Kjellaug Klock Myklebust Høgskolen i Molde NEM Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag Kongens gate 14 0153 Oslo Telefon 23 31 83 00 post@etikkom.no www.etikkom.no Org.nr. 999 148

Detaljer

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 1.0 Innledning 1.1 Definisjon av personopplysninger 1.2 Behandlingsansvarlig 1.3 Vilkår for å behandle personopplysninger 1.3.1 Samtykke 1.3.2 Krav om informasjon 1.3.3

Detaljer

Klage på vedtak om pålegg - informasjonsplikt i medhold av helseforskningsloven

Klage på vedtak om pålegg - informasjonsplikt i medhold av helseforskningsloven Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: 12/01084-21/EOL Vår ref.: 2012/4266-6 Saksbehandler/dir.tlf.: Trude Johannessen, 77 62 76 69 Dato: 09.04.2013 Klage på vedtak om pålegg - informasjonsplikt

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104681/MKJ 11/00706-2/CBR 14. september 2011 Dato Høringsuttalelse - Forslag til ny forskrift

Detaljer

Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven 19 første ledd bokstav b - klagen tas ikke til følge

Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven 19 første ledd bokstav b - klagen tas ikke til følge Advokatfirmaet Hjort DA v/amund Fougner Postboks 471 Sentrum 0105 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200802102-/POS 14.08.2008 Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi Stavanger Taxi Postboks 14 Forus 4064 STAVANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00716-13/SDK 17. oktober 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge (REK Vest)

UNIVERSITETET I BERGEN Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge (REK Vest) UNIVERSITETET I BERGEN Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge (REK Vest) Randi Rolvsjord randi.rolvsjord@grieg.uib.no Griegakademiet - Institutt for musikk Universitetet

Detaljer

Helseforskningsloven - lovgivers intensjoner

Helseforskningsloven - lovgivers intensjoner Helseforskningsloven - lovgivers intensjoner Sverre Engelschiøn Oslo, 30. mars 2011 Intensjonen Fremme god og etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig forskning Ivareta hensynet til forskningsdeltakere

Detaljer

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres referanse Vår referanse Dato 15/3356 14/00404-9/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

15/ /BSO Konsesjon til å behandle personopplysninger - Whistleblowingsystem - Varslingstjeneste - Lyngdal kommune

15/ /BSO Konsesjon til å behandle personopplysninger - Whistleblowingsystem - Varslingstjeneste - Lyngdal kommune '5/ 153% Datatilsynet çff MOTTATT 211 n. 2015 LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL Deres referanse Vår referanse Dato 15/00811-3/BSO 16.11.2015 Konsesjon til å behandle personopplysninger

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM FORSKNING I KRIMINALOMSORGEN

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM FORSKNING I KRIMINALOMSORGEN Kriminalomsorgens sentrale forvaltning RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM FORSKNING I KRIMINALOMSORGEN Innledning Retningslinjene omfatter behandling av søknader om adgang til å rekruttere innsatte/domfelte

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Bring Dialog Norge AS Drammensveien 145 a 0277 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00589-10/ABE Dato 4. juli 2012 Vedtak - kontrollrapport for Bring Dialog Norge AS Det vises til

Detaljer

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013.

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013. Retura Sør-Trøndelag Postboks 94 7301 ORKANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato TEV/450/99/2013 12/00571-8/HTE 3. juli 2013 Retura Sør-Trøndelag - bruk av GPS - vedtak og overtredelsesgebyr

Detaljer

Go to use the code /10/2016. En liten undersøkelse: Mobil/ nettbrett. INF1000/ INF1001: IT og samfunn.

Go to  use the code /10/2016. En liten undersøkelse: Mobil/ nettbrett. INF1000/ INF1001: IT og samfunn. INF1000/ INF1001: IT og samfunn En liten undersøkelse: Mobil/ nettbrett Siri Moe Jensen Gisle Hannemyr Høst 2016 Go to www.menti.com use the code 47 46 40 Siri Moe Jensen INF1000/INF1001 - Høst 2016 1

Detaljer

DEL I TILRÅDING ELLER KONSESJON?

DEL I TILRÅDING ELLER KONSESJON? Veileder: Bruk av sensitive personopplysninger i forskning DEL I TILRÅDING ELLER KONSESJON? Versjon 2.0 publisert 28.03.2017 Innhold Bakgrunn... 3 Målgruppe for veilederen... 3 Ordliste... 4 Hvilken lov

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kreftregisteret / Janusbanken

Endelig kontrollrapport Kreftregisteret / Janusbanken Endelig kontrollrapport Kreftregisteret / Janusbanken Saksnummer: 15/01357 Dato for kontroll: 09.02.2016 Rapportdato: 30.06.2017 Kontrollobjekt: Oslo Universitetssykehus HF v/ Kreftregisteret Sted: Oslo

Detaljer

Ot.prp. nr. 42 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister)

Ot.prp. nr. 42 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister) Ot.prp. nr. 42 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 14. mars 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Det vises til søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle personopplysninger.

Det vises til søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle personopplysninger. Virksomhet XY Postboks 1234 9999 STED Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00431-15/XXX 8. juli 2011 Konsesjon forsikring XY Det vises til søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til

Detaljer

Vår ref. 2013/180 Deres ref. Dato:

Vår ref. 2013/180 Deres ref. Dato: Forsker Inger Lise Bogen Avdeling for rusmiddelforskning og metodeutvikling Folkehelseinstituttet Vår ref. 2013/180 Deres ref. Dato: 8.1.2014 Studier av heroinmetabolisme i humant vev. Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Datatilsynet slutter seg til en tilnærming hvor kjernejournalen gradvis innføres.

Datatilsynet slutter seg til en tilnærming hvor kjernejournalen gradvis innføres. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 200902492-/STL 11/00288-2 /MOF 5. april 2011 Kommentarer til forprosjektrapport om nasjonal

Detaljer

Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Norsk Medisinaldepot AS 28092011

Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Norsk Medisinaldepot AS 28092011 Norsk Medisinaldepot AS Postboks 183 Kalbakken 0903 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00939-8/SEV 28. februar 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Kontroll

Detaljer

Kommentarer til bestemmelser og temaer i vernepliktsforskriften

Kommentarer til bestemmelser og temaer i vernepliktsforskriften Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2015/3350-7 16/01335-3/SDK 28.11.2016 Høringsuttalelse - Forslag til tre nye forskrifter til lov om verneplikt og tjeneste

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104360-/JB 11/01264-2/EOL 28. februar 2012 Dato Datatilsynets høringsuttalelse - Forslag

Detaljer

Vår ref. 2012/609(rettet 2012/188) Deres ref. Dato: 23.11.2012. Klagesak - Tilleggsdiagnoser og legemiddelbruk hos barn med autisme.

Vår ref. 2012/609(rettet 2012/188) Deres ref. Dato: 23.11.2012. Klagesak - Tilleggsdiagnoser og legemiddelbruk hos barn med autisme. Camilla Stoltenberg Folkehelseinstituttet Marcus Thranesgate 6 Epost camilla.stoltenberg@fhi.no Vår ref. 2012/609(rettet 2012/188) Deres ref. Dato: 23.11.2012 Klagesak - Tilleggsdiagnoser og legemiddelbruk

Detaljer

INF1000: IT og samfunn. Uke 6, høst 2014 Siri Moe Jensen

INF1000: IT og samfunn. Uke 6, høst 2014 Siri Moe Jensen INF1000: IT og samfunn Uke 6, høst 2014 Siri Moe Jensen Oversikt Praktisk om semesterplan og obliger Hilde Lovett, Teknologirådet IT: Eksempler på muligheter og løsninger Kan teknologi styres? Om anvendelse

Detaljer

Vedtak om pålegg - endelig kontrollrapport

Vedtak om pålegg - endelig kontrollrapport Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 07/01455-9 /CBR 25. januar 2008 Vedtak om pålegg - endelig kontrollrapport Det vises

Detaljer

Rettslig regulering av helseregistre

Rettslig regulering av helseregistre Rettslig regulering av helseregistre HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning 27. april 2016 Juridisk rådgiver Heidi Talsethagen SKDE Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering/ FIKS Felles innføring

Detaljer

Referat fra møte 7/09 i NEM, 23. november kl , i Prinsensgate 18, Oslo

Referat fra møte 7/09 i NEM, 23. november kl , i Prinsensgate 18, Oslo Referat fra møte 7/09 i NEM, 23. november kl. 10-16, i Prinsensgate 18, Oslo Tilstede Forfall Beate I. Hovland, Kjersti Bakken, Ola Dale, Tore Lunde, Patricia Melsom, Vigdis Songe-Møller, John-Arne Skolbekken,

Detaljer

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00864-17/HTE 22. oktober 2013 Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Datatilsynet

Detaljer

Brevkontroll - TVNorge WebTV - Internettbaserte TV-tjenester - Vedtak

Brevkontroll - TVNorge WebTV - Internettbaserte TV-tjenester - Vedtak TVNorge AS Postboks 4800 Nydalen 0422 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00442-5/FUE 2. august 2011 Brevkontroll - TVNorge WebTV - Internettbaserte TV-tjenester - Vedtak

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato /MAL 09/ /CBR 10. mars 2009

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato /MAL 09/ /CBR 10. mars 2009 Datatilsynet Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 200900661 /MAL 09/00220-2 /CBR 10. mars 2009 Høringsuttalelse - Forslag

Detaljer

Introduksjon forskningsetikk og de berørte etter 22. juli

Introduksjon forskningsetikk og de berørte etter 22. juli Introduksjon forskningsetikk og de berørte etter 22. juli Vidar Enebakk 1, Helene Ingierd 2 og Nils Olav Refsdal 3 Denne antologien presenterer forskning på de berørte etter terrorangrepene 22. juli 2011.

Detaljer

Snefrid Møllersen SANKS. snefrid.mollersen@finnmarkssykehuset.no. Vår ref.: 2014/169 Deres ref.: 2012/412/REK nord Dato:10.11.2014

Snefrid Møllersen SANKS. snefrid.mollersen@finnmarkssykehuset.no. Vår ref.: 2014/169 Deres ref.: 2012/412/REK nord Dato:10.11.2014 Snefrid Møllersen SANKS snefrid.mollersen@finnmarkssykehuset.no NEM Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag Kongens gate 14 0153 Oslo Telefon 23 31 83 00 post@etikkom.no www.etikkom.no

Detaljer

Personvernnemndas praksis om forholdet mellom samtykke og andre rettslige grunnlag

Personvernnemndas praksis om forholdet mellom samtykke og andre rettslige grunnlag Personvernnemndas praksis om forholdet mellom samtykke og andre rettslige grunnlag Arve Føyen Nestleder i Personvernnemnda Partner - Advokatfirmaet Føyen Torkildsen 2 Personvernnemnda Opprettet i 2001

Detaljer

Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset

Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset St Croix AS Østre vei 76 1397 NESØYA Deres referanse Vår referanse Dato 14/01190-8/MLS 22.06.2015 Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset Den 16. oktober 2014 gjennomførte

Detaljer

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1258 SL JGA/MAV 04.02.2015 Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Departementet

Detaljer

Lydopptak og personopplysningsloven

Lydopptak og personopplysningsloven Lydopptak og personopplysningsloven Innhold: 1 Innledning... 1 2 Bestemmelser om lydopptak... 1 2.1 Personopplysningsloven regulerer lydopptak... 1 2.2 Hemmelige opptak og opptak til private formål...

Detaljer

Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning

Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 1. juli 2009 med hjemmel i lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning 6 tredje

Detaljer

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny forskrift om politiattest i barnehager. Den gjelder fra 1. desember 2015.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny forskrift om politiattest i barnehager. Den gjelder fra 1. desember 2015. Politiattest i barnehagen Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny forskrift om politiattest i barnehager. Den gjelder fra 1. desember 2015. VEILEDNING SIST ENDRET: 20.06.2016 Forskriften er i hovedsak en

Detaljer

Eksamensoppgave for FINF 4001 Forvaltningsinformatikk Fredag Kl (6 timer)

Eksamensoppgave for FINF 4001 Forvaltningsinformatikk Fredag Kl (6 timer) Eksamensoppgave for FINF 4001 Forvaltningsinformatikk Fredag 30.11.2012 Kl 10-16 (6 timer) Bokmål Oppgave 1. I regjeringens IKT-politikk og spesielt i Digitaliseringsprogrammet er bruk av felleskomponenter

Detaljer

Høringssvar fra Datatilsynet - endringer i politiregisterloven og forskriften - implementering av direktiv (EU) 2016/680

Høringssvar fra Datatilsynet - endringer i politiregisterloven og forskriften - implementering av direktiv (EU) 2016/680 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 16/01763-3/SBL 15.12.2016 Høringssvar fra Datatilsynet - endringer i politiregisterloven og forskriften

Detaljer

Avslutning av sak - Foreløpig kontrollapport for Vestre Viken Helseforetak

Avslutning av sak - Foreløpig kontrollapport for Vestre Viken Helseforetak Vestre Viken HF c/o Sykehuset Buskerud 3004 Drammen Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/01080-5/MEP 19. april 2013 Avslutning av sak - Foreløpig kontrollapport for Vestre Viken

Detaljer

Vedtak - Endelig kontrollrapport for Hovedredningssentralen Nord-Norge Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak - Endelig kontrollrapport for Hovedredningssentralen Nord-Norge Internkontroll og informasjonssikkerhet Hovedredningssentralen for Nord-Norge Postbpoks 1016 8001 BODØ Deres referanse Vår referanse Dato 2014/01692-2 010 14/00492-7/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport for Hovedredningssentralen

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/advokatfullmektig Thea S. Skaug PB 2734 Solli 0204 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503082 20. mars 2006 Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 12/ /CBR

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 12/ /CBR Arbeids- og velferdsdirektoratet - Styringsenheten IKT Postboks 5200 Nydalen 0426 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 12/00116-8/CBR Dato 24. september 2012 Vedtak om pålegg - endelig

Detaljer

Uttalelse om prosjektet «Etterforskning av uventede barnedødsfall» (2016/316)

Uttalelse om prosjektet «Etterforskning av uventede barnedødsfall» (2016/316) Lillian Bøylestad Politihøgskolen libo@fhi.no / lillian.boylestad@gmail.com NESH Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora Kongens gate 14 0153 Oslo Telefon 23 31 83 00 post@etikkom.no

Detaljer

Forsikringselskaper adgang til etterforskning

Forsikringselskaper adgang til etterforskning Forsikringselskaper adgang til etterforskning Forum rettsinformatikk Foreningen for jus & EDB 03.09.2015 2 Saksbehandling / utredning Saksbehandling vs. Utredning 3 Tiltak Samtaler med kunder og andre

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Innsyn i ansattes e-post Gjeldende rett og forslag til nye regler Personvernkommisjonen, 10. April 2008 Astrid Flesland, seniorrådgiver, Datatilsynet Personopplysningsloven Formål: å beskytte den enkelte

Detaljer

Register og biobank for urologiske sykdommer (Prostatabiobanken)

Register og biobank for urologiske sykdommer (Prostatabiobanken) Oslo Universitetssykehus ved administrerende direktør Bjørn Erikstein NEM Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag Kongens gate 14 0153 Oslo Telefon 23 31 83 00 post@etikkom.no www.etikkom.no

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer Saksnummer: 15/00436 Dato for kontroll: 15.06.2015 Rapportdato: 29.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein

Detaljer

Vedtak om pålegg kameraovervåking hos Move treningssenter

Vedtak om pålegg kameraovervåking hos Move treningssenter Move Treningssenter AS Arnemannsveien 5 3510 HØNEFOSS Deres referanse Vår referanse Dato 14/01089-7/YMA 05.06.2015 Vedtak om pålegg kameraovervåking hos Move treningssenter Datatilsynet viser til kontroll

Detaljer

Kort innføring i personopplysningsloven

Kort innføring i personopplysningsloven Kort innføring i personopplysningsloven Professor Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO 1 Når gjelder personopplysningsloven? Dersom et informasjonssystem inneholder personopplysninger,

Detaljer

Det juridiske rammeverket for helseregistre

Det juridiske rammeverket for helseregistre Helse- og omsorgsdepartementet Det juridiske rammeverket for helseregistre Sverre Engelschiøn, fagdirektør Oslo 10. mars 2016 Ny helseregisterlov Erstatter helseregisterloven fra 2001 Prop. 72 L (2013-2014)

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Scanstat Norway AS avdeling CATI Sjøfartsgata 14 7725 STEINKJER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00720-6/MHN 29. august 2011 Vedtak - Endelig kontrollrapport for Scanstat i

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd

Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd Strgjfl. 36. Fastsettelse

Detaljer

Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven 4-2 og 4-3

Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven 4-2 og 4-3 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen Pb. 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2005/26732 S-BFS 200600929-/ACDS 18.10.2006 Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven

Detaljer

Helseforskningsloven - intensjon og utfordringer

Helseforskningsloven - intensjon og utfordringer Helseforskningsloven - intensjon og utfordringer Sverre Engelschiøn Gardermoen, 25. oktober 2010 Intensjonen Fremme god og etisk forsvarlig medisinsk i og helsefaglig forskning Ivareta hensynet til forskningsdeltakere

Detaljer

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 13/1249 13/00654-2/HHU 20. september 2013 Dato Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften

Detaljer

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Internserien 6/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Målgruppe: Helsepersonell som påtar seg oppdrag som sakkyndig i

Detaljer

Etikk skal ikke være noe ved siden av -

Etikk skal ikke være noe ved siden av - Personvern i forsking Balansering av personvern og forskningsinteresser Vigdis Namtvedt Kvalheim Forskningsetisk forum, Oslo, 18. oktober 2012 Etikk Etikk skal ikke være noe ved siden av - Det skal være

Detaljer

Planlegging og gjennomføring av brukerundersøkelser

Planlegging og gjennomføring av brukerundersøkelser Planlegging og gjennomføring av brukerundersøkelser overfor etatens brukere Operativ sikkerhetsdokumentasjon Fokusområde Personvern og taushetsplikt Sikkerhetskrav Personopplysninger skal primært innhentes

Detaljer

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr Protector Forsikring ASA Postboks 1351 Vika 0113 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00060-8/MHN 24. mai 2012 Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

Forskning og kvalitetssikring to sider av samme sak? Georg Høyer Institutt for Samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø

Forskning og kvalitetssikring to sider av samme sak? Georg Høyer Institutt for Samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø Forskning og kvalitetssikring to sider av samme sak? Georg Høyer Institutt for Samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø HVORFOR HAR DETTE INTERESSE? Ulike rammevilkår for forskning og kvalitetsarbeid Ulike

Detaljer

Varsling i Ringebu kommune

Varsling i Ringebu kommune Varsling i Ringebu kommune Lovhjemmel Arbeidsmiljøloven, spesielt: 1-1 Lovens formål 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt 2-A Varsling 2 A-1.Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten 2

Detaljer

Samfunnsnytte og belastninger for den registrerte

Samfunnsnytte og belastninger for den registrerte Samfunnsnytte og belastninger for den registrerte Bjørn Hvinden Seminar om registerforskning, Litteraturhuset, Oslo, 6. februar 2014 Hovedpunkter 1. Rettslig og forskningsetisk regulering av forskning

Detaljer

Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet. Utfordringer og muligheter. Anders Henriksen. 15.

Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet. Utfordringer og muligheter. Anders Henriksen. 15. Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet Utfordringer og muligheter Anders Henriksen 15. Oktober 2015 Fylkesmennenes barnevernssamling Side 2 Fagdirektorat og

Detaljer

Høring Forslag til endringer i utlendingsforskriften Adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen

Høring Forslag til endringer i utlendingsforskriften Adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen Høringsinstansene, jf. vedlagt liste Deres ref. Vår ref. Dato 201201237 - /KBH 14.08.2012 Høring Forslag til endringer i utlendingsforskriften Adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen

Detaljer

Noe om forskningsetikk

Noe om forskningsetikk Noe om forskningsetikk Dag Bruusgaard Professor emeritus Institutt for helse og samfunn Avdeling for allmennmedisin Leder av Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag Tidl. fastlege

Detaljer

Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning

Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning Til 1: Formål Bestemmelsen slår fast forskriftens formål. Formålet er å fremme forsvarlig organisering

Detaljer

Vår ref. 2013/197 Deres ref. Dato:

Vår ref. 2013/197 Deres ref. Dato: Overlege dr. med. Gunnar Eriksen, Rikshospitalet/OUS, Kardiologisk avdeling. Vår ref. 2013/197 Deres ref. Dato: 18.12.2013 Overlevelse etter kirurgi for medfødt hjertefeil Prosjektbeskrivelse i henhold

Detaljer

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Justis -og beredskapsdepartementet - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Justis -og beredskapsdepartementet - Internkontroll og informasjonssikkerhet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 14/7350-AHA 14/00130-7/HHU 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Justis -og beredskapsdepartementet

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104748-/RAGS 11/01336-2/EOL 16. mars 2012 Dato Datatilsynets høringsuttalelse - Forskrift

Detaljer

Helseforskningslovens krav til forsvarlighet og samtykke

Helseforskningslovens krav til forsvarlighet og samtykke Helseforskningslovens krav til forsvarlighet og samtykke Sigmund Simonsen Førsteamanuensis, dr. philos. (jus) Luftkrigsskolen/NTNU/UiS Medlem NEM - Tema - Utgangspunktet Den regionale komiteen for medisinsk

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00939-9/MEI 11. juli 2014

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00939-9/MEI 11. juli 2014 Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00939-9/MEI 11. juli 2014 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Vi viser til Datatilsynets kontroll

Detaljer

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak Wiersholm Mellbye & Bech advokatfirma AS Att.: Advokat Line Coll Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M1596276/1/126907-001/LCO 09/01240-11 /HSG 19. januar

Detaljer

Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet.

Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet. Undervisningsvurdering noen juridiske forhold Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Forskrift om endring i Dødsårsaksregisterforskriften, Kreftregisterforskriften, Medisinsk fødselsregisterforskriften, SYSVAKregisterforskriften,

Forskrift om endring i Dødsårsaksregisterforskriften, Kreftregisterforskriften, Medisinsk fødselsregisterforskriften, SYSVAKregisterforskriften, Page 1 of 11 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS Forskrift om endring i Dødsårsaksregisterforskriften, Kreftregisterforskriften, Medisinsk fødselsregisterforskriften, SYSVAKregisterforskriften,

Detaljer

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) sine synspunkter på hvorvidt fornærmede og/eller fornærmedes etterlatte bør få utvidede partsrettigheter

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Vedtak om overtredelsesgebyr som følge av ulovlig behandling av personopplysninger Oslo universitetssykehus HF ved Janusbanken

Vedtak om overtredelsesgebyr som følge av ulovlig behandling av personopplysninger Oslo universitetssykehus HF ved Janusbanken OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Postboks 4956 Nydalen 0424 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2016/10950 15/01357-15/CGN 11.12.2017 Vedtak om overtredelsesgebyr som følge av ulovlig behandling av personopplysninger

Detaljer

Fylkesmannen stadfestet kommunens avslag i vedtak av

Fylkesmannen stadfestet kommunens avslag i vedtak av Juridisk avdeling Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 06/ AFL 28. juni 2006 HØRING - FORSKRIFT OM EIENDOMSREGISTRERING

Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 06/ AFL 28. juni 2006 HØRING - FORSKRIFT OM EIENDOMSREGISTRERING -~la Datatilsynet Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres ref. 200600203IDH Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 06/00595-2 1AFL 28. juni 2006 HØRING - FORSKRIFT OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELFORSKRIFTEN

Detaljer

NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER

NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer for NIBR NIBRs kjernekompetanse og faglige profil Norsk institutt for by- og regionforskning NIBR, er et uavhengig, samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt.

Detaljer

Spørsmål om bruk av biologisk materiale fra avdød i forbindelse med utredning av familiemedlemmer

Spørsmål om bruk av biologisk materiale fra avdød i forbindelse med utredning av familiemedlemmer v4-29.07.2015 Juridisk seksjon Deres ref.: Vår ref.: 15/7384-3 Saksbehandler: Anne Forus og Kari Steig Dato: 02.02.2016 Spørsmål om bruk av biologisk materiale fra avdød i forbindelse med utredning av

Detaljer

DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' 08/02049-37228.6.2011. Olje- og energidepartementet viser til Statnett SFs brev av 16. mai 2011.

DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' 08/02049-37228.6.2011. Olje- og energidepartementet viser til Statnett SFs brev av 16. mai 2011. Statnett SF Saksnummer Joumalpost Jouma1dato Statnett S F M ottatt Arkivet 2 9 JUN 2011 DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' AvdelinglinrtIaler 2 Q. ) U. offort! g!-et Statnett SF Postboks 5192

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00257 Dato for kontroll: 09.04.2014 Rapportdato: 06.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Leikanger kommune Sted: Leikanger Utarbeidet av: Ted Tøraasen Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Sett inn korttittel på studien Hoveddel - sett inn dato] Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Fjern den merkede teksten og hakeparentesen og sett inn din egen tekst: Bruk minimum 12 pkt.

Detaljer

MOTTATT 1 3 OKT2011 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO.

MOTTATT 1 3 OKT2011 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO. MOTTATT 1 3 OKT2011 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT HELSEDIREKTORATET Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/2494 200800923-/OS 10.10.2011 Uttalelse

Detaljer