Lingua franca, prestisjespråk og forestilt fellesskap:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lingua franca, prestisjespråk og forestilt fellesskap:"

Transkript

1 Ragnhild Ljosland Lingua franca, prestisjespråk og forestilt fellesskap: Om engelsk som akademisk språk i Norge. Et kasusstudium i bred kontekst Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, desember 2008 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det historisk-filosofiske fakultet Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap Det skapende universitet

2 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Doktoravhandling for graden philosophiae doctor Det historisk-filosofiske fakultet Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap Ragnhild Ljosland ISBN (trykt utg.) ISBN (elektr. utg.) ISSN Doktoravhandlinger ved NTNU, 2008:208 Trykket av NTNU-trykk

3 Kort sammendrag Lingua franca, prestisjespråk og forestilt fellesskap: Om engelsk som akademisk språk i Norge. Et kasusstudium i bred kontekst. Den overordna problemstillinga i avhandlinga er: Hva er hovedfaktorene som påvirker forholdet mellom det norske og det engelske språket i akademia i Norge, og hva er konsekvensene av eventuelle endringer i dette forholdet?. Avhandlinga består av to deler, der den første er en gjennomgang av det engelske språkets stilling ved universitetene i nord- og vest-europa og av relevant politikk på internasjonalt og norsk nivå. Avhandlingas andre del består av et kasusstudium av en enhet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Kasusstudiet følger denne enhetens forberedelser til og innføring av engelsk som det eneste undervisningsspråket, og ser på når og på hvilke måter engelsk, norsk og andre språk blir brukt, på studenters og ansattes meninger og opplevelse av dette, og på grunner og motivasjoner bak vedtaket om å la engelsk bli det offisielle undervisningsspråket. Metodene som er brukt, er først og fremst kvalitative, men med noe støtte i kvantitativ metode. I avhandlingas første del gjøres det bruk av skriftlige kilder, samt intervju med enkelte sentrale politikere. I avhandlingas andre del er metodene intervju og observasjon, med støtte i spørreskjema i den tidlige fasen av undersøkelsen. Den teoretiske bakgrunnen ligger hovedsakelig i begrepene domene og domenetap, og avhandlinga er ment å skulle bidra til videre teoretisk utvikling og avgrensing av disse begrepene. Andre viktige teoretiske innfallsvinkler er globaliseringsforskning og Pierre Bourdieus teorier om den språklige markedsplassen. Tolkningen av funnene viser at måtene det engelske språket brukes på i universitets-norge ikke bare er et resultat av et behov for å kommunisere via et fellesspråk i en verden der globalisering og internasjonalisering står stadig mer sentralt. I tillegg til dette behovet for et lingua franca brukes engelsk også for å gi økt prestisje, og dessuten for å gjøre koplinger til visse fellesskap.

4

5 Innhold FORORD...VIII 1. INNLEDNING METODE VALG AV KASUS EPISTEMOLOGI FØRSTE MØTE MED KASUSET INTERVJUER OBSERVASJONSSTUDIEN ANDRE DATAKILDER ANDRE SYSTEMNIVÅ LITT MER OM EPISTEMOLOGI TIL SLUTT TEORI DOMENE DOMENETAP EN GRENSEOPPGANG MOT RELATERTE BEGREP Domenefraskrivelse Domenefordeling Domeneerobring Domenegjenerobring Domeneoppdyrking Domeneutviding FRA DOMENETAP TIL DIGLOSSI GLOBALISERING OG ENGELSK: EN SYMBIOSE ENGELSK: ET GLOBALT SPRÅK ELLER GLOBALISERINGENS SPRÅK? UNIVERSITETSSEKTOREN: GLOBALISERING I MINIFORMAT ENGELSKENS ALKYMI TIDLIGERE FORSKNING GENERELT OM SPRÅK I DEN HØYERE UNDERVISNINGA GENERELT OM SPRÅK I FORSKNINGEN NORGE NORDEN Sverige Danmark Island Finland I

6 5.5. EUROPA UTENOM NORDEN OG DE BRITISKE ØYER Tyskland Østerrike Sveits Frankrike Belgia Nederland Italia, Spania og Portugal GENERELLE BETRAKTNINGER INTERNASJONAL POLITIKK ENDRINGER I UNIVERSITETSIDEALET FRIHANDEL MED UNDERVISNING GATS-avtalen Bologna-avtalen Satsningsområder i Bologna-avtalen Gjennomføringen av Bologna-avtalen i Norge Kvalitetsreformen: For internasjonalisering hjemme INTERNASJONALISERING OG KONKURRANSE I FORSKNING OG FORSKERREKRUTTERING EUs rammeprogrammer og Det europeiske forskningsrom Det europeiske forskningsråd HAR ENDRINGENE I UNIVERSITETS- OG FORSKNINGSPOLITIKKEN SPRÅKLIGE KONSEKVENSER? NORSK POLITIKK MANGELEN PÅ SPRÅKPOLITIKK NYE SPRÅKPOLITISKE DOKUMENTER Norsk i hundre! Universitets- og høgskolerådets forslag til språkpolitikk Språkpolitikk ved de enkelte institusjonene STUDIER Undervisning Endringen i Universitets- og høgskoleloven De nye gradsbetegnelsene Pensum og lærebøker FORSKNING Stortingsmeldinga om forskning og Norges forskningsråds politikk Nytt system for resultatbasert finansiering Reaksjoner på det nye finansieringssystemet FORMIDLING Nytt finansieringssystem FORVALTNINGSANSVAR II

7 8. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET SPRÅKLIG PRAKSIS VED NTNU Krav om språkkompetanse Praksis SPRÅKPOLITIKK VED NTNU NTNU har ingen felles, formelt vedtatt språkpolitikk NTNUs visjon Andre strategidokumenter Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologis språkpolitikk KASUSSTUDIET PRESENTASJON AV KASUSET Hva er faget industriell økologi? Hva er Program for industriell økologi? Masterprogrammet Hvordan presenterer Program for industriell økologi seg selv? Hvem arbeider og studerer ved Program for industriell økologi? Ledelsen LCA-laboratoriet Vitenskapelige assistenter Tilknyttede forskere Post.doc Stipendiater Masterstudenter Utvekslingsstudenter Deltidsstudenter Bachelorstudenter SPRÅKVALG OG MOTIVASJON Hvorfor et engelskspråklig masterprogram? Etablere seg i faglig nisje Tiltrekke seg studenter og ansatte fra utlandet Økonomi og posisjonering innad Image Internasjonalisering i arbeidslivet Ideologiske grunner Ressurstilgang Naturlig Oppsummering av argumentene Mottakelsen blant de ansatte Mottakelsen blant studentene SPRÅKBRUK OG SPRÅKLIG ORIENTERING Deldomener og språk III

8 Studier/undervisning Sosial omgang Internett Forskning Orientering mot land og forskningsmiljø OPPLEVELSER HOS STUDENTER OG ANSATTE Fra foreleserens perspektiv Fra studentenes perspektiv Fra de utenlandske studentenes perspektiv Å lytte til forelesning på engelsk Å lese engelsk Å snakke engelsk Generelt Under forelesning I gruppearbeid Presentasjon Muntlig eksamen På møte Å skrive på engelsk Øvinger Masteroppgaver Skriftlig eksamen Eksamen: Bare engelsk eller også norsk? SPRÅKMØTER I DEN INTERNASJONALE STUDIEHVERDAG Ikke bare engelsk Kodeveksling Innskutt veksling med engelsk som matrisespråk og norsk som innfelt språk Innskutt veksling med matrisespråk norsk og innfelt språk engelsk Alternerende veksling der kodevekslinga signaliserer hvem ytringen er henvendt til Alternerende veksling der kodevekslinga signaliserer at situasjonen endrer seg FAGSPRÅK HVA SKJER MED NORSKEN? Fins det et godt utbygd, norsk terminventar for industriell økologi? I hvilke sammenhenger utvikles norsk fagterminologi for industriell økologi? I hvilken grad fins det en vilje til å utvikle norsk fagterminologi ved Program for industriell økologi? Hvorfor er det vanskelig for norsk fagterminologi å etablere seg? Jeg kaster uti fiskesnøret: impact category og stressor HOLDNINGER, SOSIALISERING OG PRESTISJE Holdninger Metodiske problemer og begrensninger ved holdningsundersøkelsen Språklig instrumentalisme og språk som identitetsfaktor Oppfatninger om språket engelsk: Hva det er, hva det har og hva det gjør Ideen om universalisme IV

9 Ideen om framskrittet Prestisje og solidaritet Det selvsagte og naturlige språket Spådommer om framtida Holdningsundersøkelsens relevans for domenetapsspørsmålet KONKLUSJON SAMMENDRAG AV FUNNENE DOMENETAP OG DIGLOSSI EN BOURDIEU-INSPIRERT TOLKNING AV FUNNENE GLOBALISERING, UNIVERSITETET, SPRÅKPOLITIKK OG IDENTITET SUMMARY IN ENGLISH SUMMARY OF THE FINDINGS DOMAIN LOSS AND DIGLOSSIA AN INTERPRETATION OF THE RESULTS INSPIRED BY BOURDIEU GLOBALISATION, THE UNIVERSITY, LANGUAGE POLICIES AND IDENTITY LITTERATURLISTE VEDLEGG VEDLEGG 1: SPØRRESKJEMA OM SPRÅKBRUKSVANER VED NTNU SPØRRESKJEMA TIL ANSATTE VED KASUSENHETEN SPØRRESKJEMA TIL ANSATTE VED KASUSINSTITUTTET, ENGELSK INTERVJUGAID FOR ANSATTE VED KASUSINSTITUTTET INTERVJUGAID FOR NORSKE MASTERSTUDENTER VED KASUSENHETEN INTERVJUGAID FOR UTENLANDSKE MASTERSTUDENTER VED KASUSENHETEN INTERVJUGAID FOR MASTERSTUDENTER VED KASUSENHETEN SOM BEGYNTE FØR HØSTEN INTEVJUGAID TIL OPPFØLGINGSINTERVJU MED M INTERVJUGAID TILLITSVALGT FOR MASTESTUDENTENE PÅ INDUSTRIELL ØKOLOGI INTERVJUGAID SVEIN REMSETH, IVT-FAKULTETET INTERVJUGAID TROND SINGSAAS, DIREKTØR FOR ORGANISASJON OG INFORMASJON, NTNU INTERVJUGAID TORUN HEGRE, STUDENTTINGET NTNU INTERVJUGAID TROND GISKE INTERVJUGAID ROLF REIKVAM V

10 LISTE OVER FIGURER OG TABELLER FIGUR 1: SPRÅKVALGSTREKANTEN, ORIGINAL. HER FRA GUNNARSSON (2001:289) FIGUR 2: SPRÅKVALGSTREKANTEN, TILPASSA VERSJON FIGUR 3: EN "USYNLIG HÅND"-FORKLARING. FRA KELLER (1994:90) FIGUR 4: BRAJ KACHRUS SIRKELMODELL. FRA CRYSTAL 2003: FIGUR 5: ANDELEN AV TYSK, FRANSK, JAPANSK, ENGELSK OG RUSSISK I NATURVITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER (BIOLOGI, KJEMI, FYSIKK, MEDISIN, MATEMATIKK) FRA TSUNODA 1983, HER SITERT ETTER AMMON 1998: FIGUR 6: PROSENTANDELEN AV ENGELSK, RUSSISK, JAPANSK, FRANSK OG TYSK I NATURVITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER, FRA AMMON 1998: FIGUR 7: PROSENTANDELEN AV ENGELSK, FRANSK, TYSK OG SPANSK I HUMANISTISKE OG SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG, FRA AMMON 1998: FIGUR 8: PÅVIRKNINGSFAKTORER FOR VALG AV AVHANDLINGSSPRÅK HOS NORSKE DOKTORGRADSSTUDENTER. FRA LJOSLAND (2003:100) FIGUR 9: EGENRAPPORTERING OM PUBLIKASJONSSPRÅK. FRA SPØRRESKJEMAUNDERSØKELSEN FIGUR 10: ORIENTERING MOT LAND/FORSKNINGSMILJØ FIGUR 11: VILJE TIL Å BIDRA TIL UTVIKLING AV NORSK FAGTERMINOLOGI FIGUR 12: SPRÅKLIG INSTRUMENTALISME VERSUS SPRÅK SOM IDENTITETSFAKTOR FIGUR 13: PRESTISJESPRÅK FIGUR 14: SOLIDARITETSSPRÅK FIGUR 15: DET "NATURLIGE" VALGET AV SPRÅK I SKIFTLIG OG FAGLIG SAMMENHENG FIGUR 16: SPRÅKLIG SOSIALISERING FIGUR 17: MULIGHETER TIL Å PÅVIRKE DEN SPRÅKLIGE UTVIKLINGA TABELL 1: PUBLISERINGSSPRÅK HOS VITENSKAPELIG ANSATTE, BASERT PÅ KYVIK (2001) TABELL 2: SPRÅK I DOKTORAVHANDLINGER I BASERT PÅ UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET (2002) TABELL 3: SPRÅK I DOKTORAVHANDLINGER I BASERT PÅ KVITTINGEN OG REKDAL (2008:17) OG KVITTINGEN (PERSONLIG KOMMUNIKASJON ) TABELL 4: UNDERVISNING PÅ ENGELSK VED UPPSALA UNIVERSITET ANDEL AV DEN TOTALE UNDERVISNINGSTIDA (GUNNARSSON & ÖHMAN 1997:30) TABELL 5: ANDELEN ENGELSKSPRÅKLIG PENSUMLITTERATUR VED UPPSALA UNIVERSITET STUDIEÅRET (GUNNARSSON & ÖHMAN 1997:39) TABELL 6: ANDEL PUBLIKASJONER PÅ DANSK OG ENGELSK BLANT 83 FORSKERE VED ROSKILDE UNIVERSITET I PERIODEN FRA PHILLIPSON OG SKUTNABB-KANGAS 1996: TABELL 7: GRADSBETEGNELSER I NOEN UTVALGTE EUROPEISKE LAND I 2000 OG TABELL 8: BRUK AV ENGELSK/NORSK VED NTNU TABELL 9: BRUK AV ENGELSK/NORSK VED NTNU, FAKULTETSVIS TABELL 10: BRUK AV ENGELSK/NORSK VED NTNU, INNDELT ETTER DELDOMENE TABELL 11: BRUK AV ANDRE SPRÅK ENN NORSK OG ENGELSK VED NTNU TABELL 12: BLIR SPRÅKSPØRSMÅL DISKUTERT PÅ INSTITUTTNIVÅ VED NTNU? VI

11 TABELL 13: ALLE RESULTATER FRA PROGRAM FOR INDUSTRIELL ØKOLOGI REGISTRERT I FORSKDOK OG FRIDA FOR ÅRENE , SORTERT ETTER SPRÅK OG ÅRSTALL. RENE TALL, PROSENTANDEL I PARENTES TABELL 14: ALLE RESULTATER FRA PROGRAM FOR INDUSTRIELL ØKOLOGI REGISTRERT I FORSKDOK OG FRIDA I PERIODEN , SORTERT ETTER SPRÅK OG KATEGORI. RENE TALL, PROSENANDEL I PARENTES TABELL 15: MERKELAPPER PÅ ENGELSK VERSUS ANDRE SPRÅK. FRA PHILLIPSON (1992:282) VII

12 Forord Many a triviality, however, reveals a less-generally agreed upon, or even hitherto unknown aspects upon closer inspection (Ammon 2001a:v). Temaet for denne avhandlinga er politikk rundt, holdninger til og bruk av engelsk i universitetssektoren i Norge. Dette er en arena i rask endring, både i Norge og i landene rundt oss. Den raske endringstakta er så karakteristisk at Christensen (2006) rett og slett valgte å gi si avhandling Danske universiteters udbud af engelsksproget undervisning undertittelen en undersøgelse af et felt i hastig udvikling. Bare i den tida jeg har arbeidet med å skrive denne avhandlinga, det vil si i perioden , har det skjedd store forandringer her i Norge, spesielt på den politiske fronten. Like til de siste dagene før avhandlinga gikk i trykken, skjedde det stadig noe nytt noe som viser hvor dagsaktuelt temaet er. Men selv om det er dagsaktuelt, kan vel temaet for denne avhandlinga også for mange fortone seg som noe som egentlig er helt opplagt. Da min kollega Anne K. Grønvik skulle finne en tittel for sin hovedoppgave om bruk av og holdninger til engelsk i norsk næringsliv, valgte hun et sitat fra en av sine informanter: Ja, der har vi ikke noe valg, det er jo ikke noe alternativ (Grønvik 2003). Liknende reaksjoner får jeg ofte når jeg forteller at jeg forsker på språkvalg og språkholdninger i akademia: Er det ikke slik at en økning i bruk av engelsk i sektoren er det eneste realistiske? For at leserne skal slippe å brenne inne med denne innvendinga gjennom hele sin lesing av avhandlinga, vil jeg allerede her i forordet slå fast at jeg mener det fins alternativer som ivaretar ambisjonen om internasjonalisering uten å ensidig vektlegge engelsk. Det kan for eksempel dreie seg om integrert språk- og faglæring, eller ekstra språkstøtte til utvekslingsstudenter (se Ljosland 2005 for en konkretisering). Disse alternativene er ikke nødvendigvis bedre enn å bruke engelsk jeg ønsker kun å slå fast at det ikke er slik at det ikke fins alternativer. Når vi så har fått denne innvendinga ut av veien, håper jeg avhandlinga mi kan utforske sider ved saken som ikke er så åpenbare. La derfor sitatet fra Ammon ovenfor stå som et motto for dette arbeidet: Mang en trivialitet åpenbarer, ved nærmere gransking, sider som det likevel ikke er allmenn enighet om, ja, som kanskje er helt ukjente. Jeg vil takke veilederen min Brit Mæhlum, biveilederen min Jørn Lund og alle de gode kollegene mine ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU, for å ha hjulpet VIII

13 meg i doktorgradsarbeidet. En spesielt stor takk går til alle ansatte og studenter ved Program for industriell økologi, NTNU, som jeg har fått intervjue og observere og ha gleden av å bli kjent med der. Jeg har hatt stor glede av samarbeidet med dere, og jeg håper dere også får noe ut av denne avhandlinga, så dere i alle fall får litt igjen for alt dere har gitt meg. Jeg vil også gjerne takke Filosofisk institutt, som egentlig skulle være med som et kasus nummer to, inntil det viste seg at det ble for omfattende. Til slutt vil jeg takke komiteen for å ha lest og vurdert avhandlinga, og familien min for å ha støtta meg og holdt ut med meg i stipendiatperioden. Trondheim , Ragnhild Ljosland IX

14

15 1. Innledning Temaet for denne avhandlinga favner bredt norsk versus engelsk i akademia. Det er også svært dagsaktuelt, og er stadig gjenstand for debatt, både i media, rundt lunsjbordene og på møterommene rundt omkring på landets universiteter og høgskoler. Utfordringa er å kunne si noe nytt; noe som ikke en hvilken som helst kronikkskribent kunne ha skrevet, noe som belyser temaet på en måte som ikke allerede er dekka i den etter hvert voluminøse debatten. Ei utfordring er også å finne en balanse mellom (språk-)politisk engasjement og upartisk forskning: Selvsagt bunner interessen min for avhandlingstemaet i en entusiasme for språkpolitikk og et engasjement for det norske språket, men faren for å skape mer oppheting enn lys er overhengende dersom jeg ikke klarer å ta et skritt tilbake og se det hele med et utenfrablikk. Det er vanskelig å oppsummere problemstillinga for avhandlinga helt kort, uten å komme med en omstendelig situasjonskarakteristikk først. La meg imidlertid starte med ei foreløpig problemstilling, som sirkler inn temaet, så vil mer spesifiserte problemstillinger følge senere, i løpet av dette innledningskapitlet: 0. Hva er hovedfaktorene som påvirker forholdet mellom det norske og det engelske språket i akademia i Norge, og hva er konsekvensene av eventuelle endringer i dette forholdet? Norge befinner seg i det Kachru (1985) har betegna som den voksende sirkelen av land der engelsk er i bruk som fremmedspråk, men som aldri har vært kolonisert av noe engelsktalende land, og der engelsk heller ikke er et morsmål for majoriteten av befolkningen. Selv om engelsk ikke har noen offisiell status i landene i den voksende sirkelen, brukes engelsk likevel forholdsvis mye, i tillegg til de hjemlige språkene (mer om dette i kapittel 4). Phillipson (1992) lurer imidlertid på om de nordiske landene er i ferd med å ta i bruk engelsk som et andrespråk i stedet for et fremmedspråk, det vil si at engelsk blir brukt på måter som likner bruken i tidligere koloniland: In the Nordic countries (Scandinavia and Finland), a shift is under way from E[nglish as a] F[oreign] L[anguage] to E[nglish as a] S[econd] L[anguage], and this has implications both for school teaching and for society as a whole: success or failure in English at school may be decisive for educational and career prospects, meaning that English has a social stratificational function within the country; textbooks written in English are used in virtually all university degree programmes, meaning that English is a precondition for higher educational qualifications; much inter-scandinavian academic discourse, at conferences and in journals, takes place in English, meaning that English is domestically a necessary professional skill. [ ] Unquestionably the 1

16 number of domains where English is becoming indispensable in Scandinavia is increasing constantly. (Phillipson 1992: 24-25). Phillipson slår altså fast at engelsk er et særdeles viktig språk i Skandinavia, blant annet innen forskning og høyere utdanning. Man kan da gå ett skritt videre og spørre: Går dette på bekostning av norsk? Norsk språkråd og ei rekke språkvitere og språkinteresserte har i de siste årene advart om farene for at norsk språk kan bli utsatt for såkalt domenetap på enkelte samfunnsområder, blant annet innen akademia (Norsk språkråd 2001, Språkrådet 2005, se også diskusjon av begrepet domenetap i kapittel 3.2 og 10.2). Varskuropene har lydd i media: Universitets- og høyskolesektoren er ett av områdene som gir mest grunn til bekymring, fordi det ikke lenger er noen selvfølge at norsk vil bli brukt ved siden av engelsk meldte Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets avis Universitetsavisa den Nesten all norsk forskning skrives på engelsk kunne Dagsavisen.no melde den (Ødegård 2004). Om lag sju av ti vitenskapelige publikasjoner som skrives i Norge, og om lag åtte av ti doktoravhandlinger, er på engelsk (Kyvik 2001, Universitets- og høgskolerådet 2002). Det høye antallet doktoravhandlinger på engelsk skyldes både at nordmenn skriver på engelsk, men også at antallet utenlandske statsborgere som tar doktorgraden i Norge, har økt de siste årene: Ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (heretter: NTNU) ble for eksempel hver fjerde doktorgrad (24 %) avlagt av en utenlandsk statsborger i 2003, mot 19 % i 2002, 21 % i 2001 og bare 11 % i 2000 (Universitetsavisa , Norsk institutt for studier av forskning og utdanning 2001, 2002, 2003, 2004). Ei egen grein av debatten rundt språk i forskningspublikasjoner gjelder belønningssystemet: den såkalte tellekantdebatten (for en grundigere omtale av debatten, se kapittel 7.4.2). I denne debatten har noen hevda at dette systemet oppfordrer til publisering på engelsk. Norske akademikere skal få fem ganger så høy belønning hvis de skriver på engelsk i stedet for norsk skrev litteraturprofessorene Erik Bjerck Hagen og Kjersti Bale i et innlegg i Aftenposten 3. desember 2005, og professor i utdanningsvitenskap Birgit Brock-Utne stemte i: Det er forskning på engelsk som belønnes (Aftenposten 4. januar 2006). [ ] [I]nternasjonale engelskspråklige forlag og tidsskrifter [utgjør] nesten fullt og helt [ ] elitedivisjonen og [ ] tellekantordningen har svekket respekten for norsk akademisk faglitteratur [ ] mente professorene Kjell Lars Berge og Rune Ottosen i Aftenposten 5. desember Andre mener derimot at tellekantsystemet oppfordrer til å produsere mange publikasjoner i den laveste poengkategorien, ettersom dette totalt vil gi større uttelling enn å bruke tida på noen få publikasjoner i den høyeste poengkategorien. Dersom dette stemmer, blir engelskfavoriseringa ikke like entydig. 2

17 Likevel er det ikke i forbindelse med vitenskapelig publisering at de største forandringene er i ferd med å skje: I Norge har det alltid vært forholdsvis vanlig å bruke andre språk enn norsk, for eksempel latin og tysk, i forskningssammenheng. Kjemiprofessor Martin Ystenes gikk i ut i media under overskrifta Er det norske språket en treski? og sa: Å pålegge norske forskere å bruke norsk som forskningsspråk ut fra tradisjon og nasjonale hensyn er som å kreve at norske skiløpere skal bruke treski. Vi vinner neppe OLeller VM-gull på den måten (forskning.no , se også Ystenes 2004). Med dette mener han at språket skal ses på som en type utstyr, og at det engelske språket i dagens situasjon er mer egna enn norsk når formålet er å kommunisere forskningsresultater til andre forskere, rett og slett fordi det blir forstått av flere. Tidligere var det latin som fylte denne funksjonen, og som vi skal se i kapittel 5, hadde også tysk i en periode en liknende funksjon i Skandinavia. Med sin referanse til OL og VM tar Ystenes også opp et annet viktig tema innenfor akademia, nemlig konkurranseaspektet. Tøffere internasjonal konkurranse i 2006 var overskrifta på forskning.no den Målstreken er den internasjonale forskningsfronten. Deltakernes prestasjoner måles og kvantifiseres. Rangeringslister over verdens universiteter får stor oppmerksomhet (se kap. 6). For eksempel satte Torbjørn Digernes seg som mål da han tiltrådte som rektor ved NTNU, at dette universitetet skulle komme inn på lista over de ti beste teknisk-naturvitenskapelige universitetene i Europa (Universitetsavisa ). En annen viktig side ved konkurransen dreier seg om tildeling av penger til å drive forskning fra Norges forskningsråd, fra EUs rammeprogrammer, fra næringslivet eller andre kilder. Konkurranseaspektet omfatter likevel ikke bare forskningen. Det gjelder i like stor grad undervisninga, det vil si konkurransen om å tiltrekke seg de beste studentene. Og likesom i forskningen fins det et språklig aspekt ved denne konkurransen. For eksempel meldte Universitetsavisa : For utdanningsområdet er et av målene at NTNU innen 2020 skal være Europas mest attraktive studiested innen utvalgte studieprogrammer. En sentral strategi i dette arbeidet blir å utvikle og markedsføre flere engelskspråklige studietilbud. Det engelske språket er altså blitt konkurranseskiene også i undervisninga. Norge er her helt i takt med en internasjonal trend, som fins i større eller mindre grad i hele Nord- og Vest- Europa og antakelig også i andre deler av verden (jf. omtalen av Nord- og Vest-Europa i kapittel 5). Det er konkurranse om å tiltrekke seg gode studenter, internasjonalisering er noe ethvert universitet med respekt for seg selv driver med, både som et mål i seg selv og som et 3

18 middel til kvalitetsheving som skal hjelpe institusjonene oppover på rangeringslistene, som igjen skal gi fortrinn i konkurransen. Gunnarsson og Öhman (1997) bruker betegnelsen det internationaliserade universitet som tittel på sin studie om bruken av engelsk og viljen til å bruke engelsk ved Uppsala universitet, og Ritzen (2004) omtaler det å bruke engelsk både i undervisning og forskning som et nødvendig kriterium for å bli an international university : To sum up, an international university then breaks away from the national ministry: it adopts the medium of English for its education and research; it establishes educational programmes based around issues of social, economic and cultural relevance to the wider international community; but it is evolutionary, rather than revolutionary, in that it builds on the achievements of the past, and responds rapidly to changing social trends (Ritzen op.cit.:39, mine uthevinger). De siste årenes utvikling i universitets- og høgskolesektoren kaller jeg globalisering i miniformat. Med dette mener jeg at mange av de samme prosessene som beskrives ved globalisering generelt, også åpenbarer seg i universitets- og høgskolesektoren. Jeg kommer nærmere inn på dette i kapittel 4. Her i innledningen vil jeg nøye meg med å fastslå at universitets- og høgskolesektoren i Norge er nært knytta til det som skjer i andre land, både innen denne sektoren spesielt, og mer generelt til de strømningene som går under merkelappen globalisering. Man kan i forbindelse med dette spørre seg: Hvor kommer initiativet til å bruke engelsk fra? Preisler og Høgsbro viser i boka Danskerne og det engelske sprog (1999) hvordan engelsk kommer inn både ovenfra og nedenfra. Med ovenfra mener de at engelsk kommer inn gjennom utdanningssystemet og den internasjonalt orienterte forretningsverdenen, mens med nedenfra sikter de til folkelig bruk av engelsk som skyldes den høye statusen engelsk har fått som kulturelt verdisymbol, ikke minst innen ulike transnasjonale subkulturer. Også i universitets- og høgskolesektoren kommer initiativene til å bruke engelsk både ovenfra og nedenfra: På den ene sida har vi politiske initiativ både internasjonalt (f.eks. Bolognaprosessen) og nasjonalt (f.eks. Kvalitetsreformen), som gir om ikke alltid direkte, så i alle fall implisitte initiativ til engelsk ovenfra. Jeg gransker engelsk ovenfra -dimensjonene i kapittel 6 og 7. Initiativ av den typen som vi så rektor ved NTNU komme med ovenfor, faller i en mellomstilling: Det er ovenfra i forhold til instituttene, men nedenfra i forhold til de internasjonale og nasjonale politiske initiativene. (Jeg omtaler NTNU spesielt i kapittel 8.) Men så har vi de minst like viktige engelsk nedenfra - initiativene. Både i Norge og andre steder er det vanlig i alle fall har det vært det fram til nå at initiativet til å starte opp spesifikke engelskspråklige program eller studietilbud har kommet fra instituttene selv, eller også, dersom det er snakk om enkeltfag, fra den faglæreren 4

19 som underviser i det aktuelle faget (se kapittel 5). I tillegg til slike initiativ kommer også en rekke tilfeller av språkskifter som ikke er planlagt, men som skjer mer eller mindre spontant, som følge av at det er ikke-norsktalende til stede (se kapittel 5). Alt dette betegner jeg i denne sammenhengen som engelsk nedenfra. Ei delproblemstilling i denne avhandlinga blir altså: 1. Hvem tar initiativ, og hva slags insentiver fins til å bruke engelsk i motsetning til norsk/nasjonalspråk som undervisnings- eller forskningsspråk 1a. på internasjonalt nivå (som berører Norge)? 1b. på nasjonalt nivå (i Norge)? 1c. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (fra ledelsen)? 1d. på instituttnivå ved samme institusjon? Når det gjelder engelsk ovenfra -dimensjonene dvs. problemstilling 1a, 1b og delvis 1c har jeg forsøkt å undersøke dette ved å gå igjennom politiske dokumenter av ymse slag (se kapittel 6 og 7), og ved å intervjue utvalgte politikere. Når det derimot gjelder engelsk nedenfra -dimensjonene har jeg valgt kasusstudiet som form. Om verdien av kasusstudier sier Elizabeth Erling (2004:3), som har utført et liknende prosjekt i Tyskland: [ ] [D]etailed case studies of specific contexts allow greater insight into general trends, noe også Fishman (2002) har vært inne på. Som kasus har jeg valgt Program for industriell økologi ved NTNU (se begrunnelse i kapittel 2.1). Kasusstudiet presenteres i kapittel 9. Hvilke spørsmål stiller jeg så i kasusstudiet? For det første må jeg avklare hvilke språkbrukssituasjoner jeg ser på. Ragnvald Kalleberg (2004:87f.) har en klargjørende inndeling av fag som femdelte knipper av språklig praksis. De fem språklige aktivitetene er vitenskap, studier, forskningsformidling, ekspertvirksomhet og institusjonsforvaltning. Jeg har valgt å legge hovedfokus på den språklige aktiviteten studier. Dette gjelder både i kasusstudiet og i de øvrige delene av avhandlinga. Grunnen til dette er at jeg tror at det er særlig her vi er i ferd med å se en virkelig stor og viktig forandring: Dersom store deler av studietilbudet ved norske universitet legges om til engelsk i løpet av de kommende årene, vil det representere et brudd med tradisjonen på en måte som engelskbruk (eller generelt bruk av et fremmed språk) i forskningen ikke gjør. Men selv om hovedfokuset gjennom avhandlinga er på den språklige aktiviteten studier, kommer jeg også innom andre deler av Kallebergs femdelte knippe. Det er ikke mulig å forstå motivasjonene for å bruke engelsk i studiesammenheng uten også å bringe inn perspektiver fra andre praksisformer, ettersom alle deler av knippet spiller sammen og påvirkes av hverandre. Både i kasusstudiet og i kapitlene som omhandler internasjonal og 5

Engelsk eller norsk? Den offisielle norske språkpolitikken fra 1990 til 2009

Engelsk eller norsk? Den offisielle norske språkpolitikken fra 1990 til 2009 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Tereza Blatná Engelsk eller norsk? Den offisielle norske språkpolitikken fra 1990 til 2009 Magisterská diplomová

Detaljer

Masterprogrammer på engelsk i Norge. I bredde og nisjer

Masterprogrammer på engelsk i Norge. I bredde og nisjer RAPPORT 36/2009 Masterprogrammer på engelsk i Norge. I bredde og nisjer Vera Schwach Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport

Detaljer

«Det gikk på engelsk og norsk, engelsk og norsk» En undersøkelse av språk i pensum på grunnivå i høyere utdanning

«Det gikk på engelsk og norsk, engelsk og norsk» En undersøkelse av språk i pensum på grunnivå i høyere utdanning «Det gikk på engelsk og norsk, engelsk og norsk» En undersøkelse av språk i pensum på grunnivå i høyere utdanning Vera Schwach, Synnøve S. Brandt og Carmen F. Dalseng Rapport 7/2012 «Det gikk på engelsk

Detaljer

«Jeg syns avstanden mellom boka og eksamen er litt stor egentlig»

«Jeg syns avstanden mellom boka og eksamen er litt stor egentlig» «Jeg syns avstanden mellom boka og eksamen er litt stor egentlig» En studie av R2-elevers forhold til læreboka i matematikk Ann Kristin Vatne Lektorutdanning med master i realfag Innlevert: Juli 2012 Hovedveileder:

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

«Det er mye å hente, rett og slett» En oppgave om ledelse av samarbeid skole - arbeidsliv

«Det er mye å hente, rett og slett» En oppgave om ledelse av samarbeid skole - arbeidsliv «Det er mye å hente, rett og slett» En oppgave om ledelse av samarbeid skole - arbeidsliv Hanne-Merete Hagby Master i skoleledelse NTNU 2013 Forord Denne oppgaven markerer slutten på et fire og et halvt

Detaljer

Engelsken og de nordiske 1 språkene på høgskoler og universitet En konferanse om parallellspråklighet Voksenåsen, 7. og 8.

Engelsken og de nordiske 1 språkene på høgskoler og universitet En konferanse om parallellspråklighet Voksenåsen, 7. og 8. REFERAT TGD/DFS 13.9.04 Engelsken og de nordiske 1 språkene på høgskoler og universitet En konferanse om parallellspråklighet Voksenåsen, 7. og 8. juni 2004 Det følgende er et konsentrert meningsreferat

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009 2011 NIFU 2012 2 Utgitt av: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs?

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Mari Hellerud Snekkevåg Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Om kunnskapspolitikkens tilnærming for språklig og kulturelt mangfold i skolen Masteroppgave August 2010 Masteroppgave i flerkulturell

Detaljer

Norsk, engelsk og tospråklighet i høyere utdanning

Norsk, engelsk og tospråklighet i høyere utdanning ARBEIDSNOTAT 18/2005 Synnøve Skjersli Brandt og Vera Schwach Norsk, engelsk og tospråklighet i høyere utdanning En pilotstudie om bruk av engelsk i fem fagtilbud ved fire læresteder NIFU STEP Studier av

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Forord. Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim.

Forord. Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim. Forside I II Forord Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim. Jeg vil herved rette en stor takk til veileder Peter van Marion for god og inspirerende

Detaljer

Forord. Sunndalsøra juni 2008 Synnøve Tangen

Forord. Sunndalsøra juni 2008 Synnøve Tangen Forord Våren 2004 prioriterte Sunndal kommune skoleledelse i grunnskoletjenesten sin kompetanseutviklingsplan. Samtidig tilbyr NTNU mastergradsstudie i skoleledelse. Studiet er et samarbeid mellom Høgskolen

Detaljer

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd ELEVMEDVIRKNING Hvordan kan vi som skoleledere bruke aksjonsforskning for å initiere, starte opp implementering og planlegge oppfølging av økt elevmedvirkning? Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd Erfaringsbasert

Detaljer

«Det er litt opp til hver enkelt»

«Det er litt opp til hver enkelt» Olav Gran Egeland «Det er litt opp til hver enkelt» Praktikeres faglige utvikling og vedlikehold i praksisfeltet Masteroppgave i sosialt arbeid. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Sammendrag

Detaljer

Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen

Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen 2010 Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen Opplevelser knyttet til hvordan coachingsamtaler påvirker motivasjon for å fullføre

Detaljer

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor Masteroppgave i skoleledelse Anders Lehn SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor NTNU, Høsten 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Program for

Detaljer

Individuell eller kollektiv læringsprosess? Mappevurdering i praktiskpedagogisk

Individuell eller kollektiv læringsprosess? Mappevurdering i praktiskpedagogisk Individuell eller kollektiv læringsprosess? Mappevurdering i praktiskpedagogisk utdanning Marit Kristin Allern Avhandling for graden Doctor Rerum Politicarum. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet, Institutt

Detaljer

Kjært begrep har mange tegn

Kjært begrep har mange tegn Kjært begrep har mange tegn En studie av matematikkforståelse ved bruk av tegnspråk Isabella Solem Lektorutdanning med master i realfag Innlevert: mai 2014 Hovedveileder: Frode Rønning, MATH Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Kirsten Pernille Garstad Bjørnsen. Holdninger til utdanning i Telemark. I bakevja eller i samtiden?

Kirsten Pernille Garstad Bjørnsen. Holdninger til utdanning i Telemark. I bakevja eller i samtiden? Mastergradsavhandling i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge, 2014 Kirsten Pernille Garstad Bjørnsen Holdninger til utdanning i Telemark. I bakevja eller i samtiden? Høgskolen i Telemark

Detaljer

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Steinkjer 2013 Godkjent av studiesjefen med virkning fra 01.08.2013 1 Veiledning til akademisk skriving ved HiNT 2 Forord Heftet «Veiledning

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6 «LærING» Erfaringer fra fleksibel ingeniørutdanning ved HiG Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøvik 2010 ISSN: 1890 520X ISBN: 978 82 91313

Detaljer

Sist men ikke minst vil jeg takke alle mine respondenter som gjorde det mulig for meg å faktisk gjennomføre avhandlingen. Takk!

Sist men ikke minst vil jeg takke alle mine respondenter som gjorde det mulig for meg å faktisk gjennomføre avhandlingen. Takk! 1 Forord Det har vært en meget spennende og lærerik prosess å skrive denne avhandlingen. Spesielt fordi det gjennom hele prosessen har vært en intellektuell modning innefor et bredt interessefelt. I tillegg

Detaljer

Det nordiske enhetsbygget bestå eller falle?

Det nordiske enhetsbygget bestå eller falle? Det nordiske enhetsbygget bestå eller falle? En undersøkelse av nabospråksundervisningen i norsk-, dansk- og svenskfaget på videregående skole "før og nå" Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap

Detaljer

Det felles europeiske rammeverket for språk

Det felles europeiske rammeverket for språk Det felles europeiske rammeverket for språk Læring, undervisning, vurdering Jeg kan fylle ut tabeller og lister med detaljert informasjon. COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE Det felles Europeiske rammeverket

Detaljer