KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsberetning og regnskap 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsberetning og regnskap 2010"

Transkript

1 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Årsberetning og regnskap 2010

2 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Rådhusgata 18 Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post:

3 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Årsberetning og regnskap 2010

4 INNHOLD Hovedtall... 5 Årsberetning... 6 Resultatregnskap Balanse Noteopplysninger Kontantstrømanalyse Forsikringsteknisk oppgjør og aktuarerklæring Revisjonsberetning

5 Hovedtall for Kristiansand kommunale pensjonskasse Nøkkeltall i 1000 kr Forholdstall: Bokført avkastning 4 7,87 1,62 4,76 6,5 Verdijustert avkastning 6,87 7,98-1,57 5,34 5,78 (Hardys formel) Kapitaldekning 16,3 19,6 24,5 11,7 12,1 Lovpålagt kapitaldekning Forsikringsrelaterte adm.kostnader % av gj.sn.kolletivportefølje 0,25 0,35 0,29 Dekningsgrad faktisk ,7 98,1 Dekningsgrad minstekrav ,7 98,1 Regnskapstall: Premieinntekter (ekskl.refusj.) Pensjoner (netto) Eiendeler: Eiendeler i selskapsporteføljen; Finansielle eiendeler - amortisert kost Finansielle eiendeler - virkelig verdi Fordringer Andre eiendeler Eiendeler i kollektivporteføljen; Finansielle eiendeler - amortisert kost Finansielle eiendeler - virkelig verdi SUM eiendeler Medlemmer (antall): Premiebetalende medlemmer Oppsatte rettigheter Pensjonister (antall): SUM pensjonister herav alderspensjon herav uførepensjon herav ektefellepensjon herav barnepensjon SUM forsikrede

6 ÅRSBERETNING 2010 PENSJONSKASSENS FORMÅL OG RETTSSTILLING Kristiansand kommunale pensjonskasse ble opprettet av Kristiansand bystyre. Pensjonskassens formål er å yte pensjoner til medlemmene og andre pensjonsberettigede i henhold til pensjonskassens vedtekter. Pensjonskassens målsetting er å tilby Kristiansand kommune og øvrige medlemsforetak i pensjonskassen en økonomisk konkurransedyktig pensjonsordning med en opplevelse av god service både for arbeidsgiver, medlemmer og pensjonister. Pensjonskassen er en selvstendig juridisk person med egen regnskapsførsel. Pensjonskassens midler holdes atskilt fra kommunens midler og hefter ikke for kommunens forpliktelser. Pensjonskassens formue og inntekter skal ikke for noen del tilfalle kommunen eller dens kreditorer. PENSJONSKASSENS STYRE OG ADMINISTRASJON Det ble i 2010 avholdt 8 styremøter og behandlet 49 saker. Pensjonskassens styre består av flg.; Oppnevnt av bystyret Elfie Dørum (Ap) leder Oddvar Hodne (KrF) nestleder Tore Austad (Uavh.) Varamedlemmer Astrid Bekkenes (V) Gerd Corneliussen (PP) G. Golshan (SV) Halvor Hulaas (FRP) Atle Tjelflaat (Uavh.) Utpekt av arbeidstakerorganisasjoner Rannveig Dyrdal (Fagf.) Therese Løvseth (Fagf.) Åse Birkrem (Delta) Irene Kaspersen (Delta) Det er ved utgangen av ansatte i pensjonskassen, fordelt på 4,8 årsverkstilling. Sykefraværet gjennom 2010 var på 1,3%. Styret anser at arbeidsmiljøet i pensjonskassen er godt. Pensjonskassen leier lokaler i Rådhusgaten 20. Pensjonskassens ansvarshavende aktuar og forsikringstekniske rådgiver er Arild Halvorsen i KLP Forsikringsservice A/S. Pensjonskassen har egen avtale med selskapet Bluegarden A/S om leie av pensjonsberegningssystem. Avtalen følges opp overfor pensjonskassen gjennom selskapet Pensjonskonsult A/S, og 2010 var første hele driftsår med full anvendelse av denne avtalen. Revisjonsselskapet Deloitte A/S er pensjonskassens revisor. Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet, mens Trygderetten er ankeorgan for vedtak i tilknytning til pensjonsområdet. Sparebanken Pluss forvalter pensjonskassens medlemslån etter særskilt avtale. Banken sørger for alle formalia ved låneopptak, utbetaling av lån og innkreving av renter og avdrag. Pensjonskassen er medlem av interesseorganet "Pensjonskasseforreningen som organiserer private og kommunale, selvstendige pensjonskasser. Pensjonskasseforreningen arbeider aktivt med oppgaver av felles interesse for kassene, og tilbyr kurs, samlinger og veiledning overfor sine medlemmer. Pensjonskassen er medlem i arbeidsgiverorganisasjonen KS Bedrift. MEDLEMSFORETAK Pensjonskassen er pliktig pensjonsordning for ansatte i Kristiansand kommune som fyller Hovedtariffavtalens minstekrav for medlemskap, d.v.s. arbeidstid som i gjennomsnitt tilsvarer minst 14 timer pr. uke. I tillegg kan andre virksomheter med minst 50% eierskap fra Kristiansand kommune eller virksomheter med nær tilknytning til kommunen, ha sin pensjonsordning i pensjonskassen. Ved utgangen av 2010 hadde følgende kommunale-/ interkommunale virksomheter pensjonsordningen i pensjonskassen: Cultiva Kilden IKS Knutepunkt Sørlandet Kristiansand Boligselskap KF Kristiansand Bompengeselskap A/S Kristiansand Brann og Redning IKS Kristiansand Havn KF Kristiansand Kino Drift A/S Kristiansand kommunale pensjonskasse Kristiansand Parkeringsselskap KF Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS Kirkelig fellesråd Avfall Sør A/S Agder Bomdrift A/S Vågsbygd Samfunnshus * I tillegg er Avfall Sør Bedrift A/S og Avfall Sør Husholdning A/S tilsluttet som medlemsforetak fra FORSIKRINGSVIRKSOMHETEN Pensjonsytelsene Pensjonsordningen i offentlig sektor er tariffestet og fremgår av Hovedtariffavtalen. Ordningen er en såkalt bruttoordning med en fast ytelsesplan og garantert ytelse på 66% av pensjonsgrunnlaget. Sistnevnte innebærer lønn samt evt. pensjonsgivende tillegg ved fratreden, inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Full opptjeningstid er på 30 år. Pensjonskassens ytelser er alders-, uføre- og etterlattepensjon i form av enke-, enkemannspensjon og barnepensjon. De sistnevnte etterlatteytelsene ble gjort om til nettoytelser for tilfeller inntrådt etter Paralellt med gjennomføring av ny pensjonsreform for ytelser fra Folketrygden fra , innføres det også 6

7 nye prinsipper for offentlig tjenestepensjon fra samme tidspunkt. Pensjonskassen har ikke finansieringsansvar for Avtalefestet Pensjon (AFP). Dette er ytelser som pensjonskassen administrerer på vegne av arbeidsgiver, og får omkostningene som utledes av dette dekket krone for krone fra de respektive medlemsforetak. Pensjonskassen inngår som part i den såkalte Overføringsavtalen med Statens Pensjonskasse. Avtalen sikrer overføring av pensjonsrettigheter mellom offentlige tjenestepensjonsordninger. Kristiansand kommune og de øvrige medlemsforetak i Pensjonskassen er tilknyttet Overføringsavtalen gjennom en egen tilslutningserklæring til denne. Overføringsavtalen innebærer også en automatisk tilknytning til en sikringsordning som skal sikre pensjonsrettigheter i det tilfelle at arbeidsgivere slås konkurs eller opphører av annen grunn. Finansieringen av denne sikringsordningen, samt administrasjonen av overføringsavtalen skjer gjennom innbetaling av en egen avgift. Premier Den ordinære pensjonspremien for 2010 var på 9,75%, hvorav 2% utgjorde arbeidstakers andel. Tilsvarende premiesats for den såkalte folkevalgteordningen i pensjonskassen var på 24,0%. Premien er beregnet med en diskonteringsrente på 3 prosent p.a. Ordinær pensjonspremie for 2010 utgjorde kr.142,9 mill. I tillegg er det krevet inn kr.105,6 mill. i reguleringspremie til dekning av årets lønns- og G-vekst, samt kr.2,5 mill. til rentegarantipremie. Medlemstall Pensjonskassen har pr premiebetalende medlemmer, en økning på 77 stk. sammenliknet med foregående år. Videre er antallet av personer med oppsatte rettigheter (tidligere ansatte med opptjening som kan utløse en senere rett til pensjonsutbetaling) økt med 268 stk. til samlet personer. Pensjonister og utbetalte pensjoner Det er i 2010 utbetalt samlet kr.90,9 mill. i pensjoner til pensjonskassens alders-, uføre- og etterlattepensjonister. Pensjonskassen har mottatt kr.4,3 mill. i netto refusjoner fra andre pensjonsordninger slik at netto utbetalte pensjoner var kr.86,6 mill., mot kr.80,7 mill. i Pensjonskassen har ved utgangen av alderspensjonister (1.233 i 2009), 842 uførepensjonister (831), og til sammen 264 etterlattepensjonister (279). I sistnevnte inngår 19 personer som mottar barnepensjon (13). FINANSVIRKSOMHETEN Organisering Pensjonskassen forvaltet ved utgangen av året 3,1 mrd. kroner, en økning med 0,3 mrd. i Pensjonskassen hadde i 2010 en verdijustert avkastning på 6,87% (7,98% i 2009). Avkastningen for 2010 er beregnet etter den såkalte Dietz formel som gir en tidsvektet avkastningsmåling. Pensjonskassen har innrettet kapitalforvaltningen etter Forsikringsvirksomhetslovens regelverk for dette som trådte i kraft med virkning fra Bestemmelser innebærer bl.a. at pensjonskassens forvaltningskapital skal deles i en kollektiv- og en selskapsportefølje. Kollektivporteføljen består i det vesentligste av eiendeler som motsvarer de forsikringsmessige avsetninger til dekning av kontraktsfastsatte forpliktelser. Selskapsporteføljen består av eiendeler som motsvarer pensjonskassens ansvarlige kapital og eventuell annen gjeld utover forsikringsforpliktelsene. Pensjonskassen har valgt å forvalte kollektiv- og selskapsporteføljen samlet, og har etablert et system hvor porteføljene splittes i samsvar med de bakenforliggende forpliktelser på tidspunkter for gitte regnskapsavslutninger gjennom året. Tilsvarende deles avkastningen pr. portefølje i samsvar med gjennomsnittlig respektive porteføljeandel gjennom året. Denne inndelingen fremgår av det som i oppstillingsplan er kalt h.h.v. teknisk og ikke-teknisk regnskap. Pensjonskassen har pr. utgangen av 2010 fire hovedmandater plassert i ulike omløpsmidler. DnBNOR Kapitalforvaltning forvalter norske rentepapirer, Danske Capital norske aksjer, mens midler i fond med utenlandsk aksjeeksponering samt obligasjoner som holdes til forfall forvaltes av Storebrand Kapitalforvaltning. I tillegg til disse forvaltningsavtalene er det også plassert midler i ulike pengemarkeds-, obligasjons- og eiendomsfond. Forvaltningen foretas etter fastsatte etiske retningslinjer. Styret har vedtatt et eget strategidokument for kapitalforvaltningen i pensjonskassen. Styret skal hvert år revidere og eventuelt videreutvikle kapitalforvaltningsstrategien. Det fastsettes en såkalt idealportefølje, med basis i den risikobærende evne som pensjonskassen innehar på beslutningstidspunktet. Med unntak av midlene i eiendomsfond, er pensjonskassens plasseringer i børsnoterte papirer, noe som innebærer at pensjonskassens likviditetsrisiko til en hver tid anses å være lav. Pensjonskassen har avtale med selskapet Atecon Finans A/S v/tormod Andreassen, om finansielle rådgivningstjenester innenfor kapitalforvaltningen. Avtalen innebærer løpende tilgang til Andreassens vurderinger rundt kapitalmarkedene, samt hans tilstedeværelse på styremøter o.a. når administrasjon og styret finner dette formålstjenlig. Videre har pensjonskassen inngått avtale med selskapet Pensjon og Finans om overvåking av resultatrapportering og utførelse av risikoanalyser, begge deler i samsvar med bestemmelser om dette i Kapitalforvaltningsforskriften. Overvåkingsrapport og risikoanalyser oversendes pensjonskassen en gang i kvartalet, og behandles av styret. Makro Første del av 2010 var preget av stor usikkerhet omkring virkningene av finanskrisen og gjeldskrisen vedrørende PIIGS-landene (Portugal, Irland, Italia, Grekenland og Spania). Takket være meget god global realøkonomisk 7

8 vekst, et klart bedre fungerende finansmarked og ikke minst store støttetiltak fra EU og IMF ble usikkerheten gradvis redusert, og finansmarkedet ble preget av økende optimisme i annet halvår av Pensjonskassen opprettholdt i henhold til vedtatt strategi for finansforvaltningen sine plasseringer i aksje- og obligasjonsmarkedet, og oppnådde meget god avkastning på sine midler i 2010, og spesielt i 2.halvår. Store internasjonale prognoseinstitusjoner som IMF og OECD har på grunnlag av god konjunkturstatistikk og klart bedre fungerende finansmarkeder oppjustert sine prognoser for Global vekst i 2011 ligger nå an til å bli på trend-nivået fra før finanskrisen, dvs 4 ½% som er svakt under den høye vekst-takten i 2010 på hele 5% (kjøpekraftsparitetkorrigerte vekter). Fortsatt er Vekstmarkedene den viktigste drivkraften i global økonomi, men det er også god utvikling i viktige industriland som USA og Tyskland. PIIGS-landene sliter fortsatt med virkningene av innsparinger og andre tilpasninger for å redusere sine store budsjettunderskudd. Lite tyder nå på at problemene til PIIGSlandene vil skape et nytt internasjonalt tilbakeslag og store problemer for finansmarkedet. Også for Norge er prognosene oppjustert, og på mange måter har Norge sluppet lett fra den globale resesjonen som fulgte i kjølvannet av finanskrisen. Etter et moderat tilbakeslag i 2009, ble det en klar konjunkturoppgang i 2010, BNP for fastlandsøkonomien økte med 2,0%, og i desember oppjusterte Statistisk Sentralbyrå sine vekstprognose for 2011 til gode 3,0%. Anslaget for årene deretter er enda høyere. De norske statsfinansene står i en særstilling i internasjonal sammenheng først og fremst takket være solide oljeinntekter, men også som følge av god utvikling i andre viktige deler av norsk næringsliv, bl a i fiskeindustrien. Stemningen i næringsliv og husholdninger er ifølge de siste målinger meget god, og selv om det økonomiske tilbakeslaget i skapte mye ledig kapasitet i enkelte bransjer, synes næringslivet å ha tilpasset seg det endrede etterspørsels- og konkurransebildet såpass godt at konkurstallet er på vei ned. Dette gir seg utslag i lavere tapsavskrivninger i bankene og økt utlånsvilje. Aksjer og andeler Pensjonskassens aksjebeholdning pr utgjorde 554,0 mill. Av dette var 198,1 mill. plassert i norske enkeltaksjer, mens resterende 355,9 mill. er pensjonskassens beholdning av aksjefond med global eksponering. I prosent av pensjonskassens samlede forvaltningskapital utgjorde samlet aksjeeksponering 17,7% ved utgangen av 2010, mens tilsvarende andel ved årets begynnelse var på 14,3%. Plasseringen i globalt aksjefond er valutasikret innenfor en dekningsgrad på % Styret har gjennom 2010 bevisst valgt å øke den samlede aksjeandelen i pensjonskassen. Avkastningen på pensjonskassens portefølje av norske aksjer ble på 29,8%, mens tilsvarende på de globale plasseringene var 13,0%. Benyttede sammenlikningsindekser på disse plasseringene er h.h.v. Oslo Børs Hovedindeks og MSCI World. Disse steg med h.h.v. 18,4% og 10,4%. Begge aksjeforvalterne oppnådde dermed en betydelig meravkastning målt mot referanseindekser. Pensjonskassen har plassert 116,8 mill. i eiendomsfondet Aberdeen Eiendom Norge 1. Plasseringen hadde i 2010 en avkastning på 9,9%. Ytterligere 50,0 mill. ble plassert i Storebrand Eiendomsfond Norge KS mot slutten av året, slik at samlet eksponering i eiendomsaktiva er på 5,3% pr Obligasjoner og pengemarkedsfond Beholdningen av obligasjoner utgjorde til sammen 2.205,4 mill. Av dette var obligasjoner tilsvarende 855,7 mill. investeringer som holdes frem til forfall. Inkludert er også midler for til sammen 214,3 mill. i pengemarkedsfondene Storebrand Likviditet og Alfred Berg Likviditet, samt 211,5 mill. i Alfred Berg Obligasjon 1-3. Avkastningen på pensjonskassens omløpsobligasjoner gav 5,2%, mot sammenlikningsindeksen (STX4) på 4,45%. Obligasjoner som holdes til forfall gav gjennom året en avkastning på 4,51%. Denne porteføljen ble økt med netto 124 mill. i løpet av året. Gjennom rammer for maksimale engasjementer og eksplisitte krav til diversifisering i porteføljen av hold-til forfallobligasjoner, vurderes denne til å stå seg godt i forhold til løpende kredittrisiko, som for øvrig sier noe om hvordan utsteder av et verdipapir eller en lånekunde er i stand til å oppfylle sin forpliktelse. Midlene i pengemarkedsfondene gav i snitt en avkastning på 2,7 %. Utlån Pensjonskassen yter fortsatt lån til sine medlemmer. Kredittrisikoen for medlemslånene begrenses ved at det kreves sikkerhet innenfor 70% av verdi på låntakers egen bolig- eller fritidseiendom, samt at det ikke ytes lån hvis lånesøkers samlede belåning overstiger 2,5 ganger brutto inntekt. Det har ikke vært tap i utlånsporteføljen de siste 10 årene. Samlede utlån til pensjonskassens medlemmer utgjør 72 mill. ved utgangen av Dette tilsvarer 2,3% av den samlede forvaltningskapital i pensjonskassen, og utlånvolumets plass i den samlede kapitalforvaltningen er således ytterligere redusert gjennom Lånerenten lå i snitt på 3,1% gjennom Bankinnskudd Resterende del av pensjonskassens midler er plassert som bankinnskudd i henhold til de kredittlinjer som er vedtatt av pensjonskassens styre. Driftskonti er i Sparebanken Pluss, til en forrentning som fastsettes med utgangspunkt i foregående måneds pengemarkedsrente. Denne innskuddsrenten har gjennom 2010 i snitt lagt på 2,9% p.a., mens øvrige bankinnskudd har gitt 3,2% p.a. Samlet finansresultat Netto bokført finansresultat er på 113,5 mill. mot 197 mill. i Av dette henføres 106,2 mill. til kollektivporteføljen via det tekniske resultatet. Reduksjonen sammenliknet med foregående år skyldes i det alt vesentligste at det ved inngangen til 2009 var 8

9 samlede mindre-verdier i verdipapirene, som hadde vært tapsført i det vanskelige Finansresultat etter justering for endringer i positive, urealiserte verdier utgjorde 195,6 mill. mot 199,8 mill. i FINANSIELL RISIKOSTYRING OG SOLIDITET Pensjonskassen skal søke å oppnå en finansavkastning på sine aktiva som står seg i det lengre tidsperspektiv i forhold til lønnsvekst og inflasjon. Samtidig stilles også sterke krav til årlig avkastning. Sentralt i ivaretakelsen av så vel kortsiktige som langsiktige målsettinger vil det være at pensjonskassen til en hver tid har en tilfredsstillende evne til å bære nødvendig risiko i den løpende kapitalforvaltning. Kristiansand kommune og de øvrige medlemsforetakene tilførte i løpet av 2010 kr.10 mill. i ny egenkapital til pensjonskassen. Dette medvirker til å dekke opp for økningen i pensjonskassens forvaltningskapital gjennom året. Imidlertid viste kapitaldekningen i pensjonskassen en nedgang fra 19,6% til 16,3% i løpet av året. Målt mot lovpålagt krav på 8% fremstår imidlertid fortsatt dekningen å være tilfredstillende. Pensjonskassens bufferkapital består av ansvarlig kapital utover lovens minstekrav på 8%, risikoutjevningsfond, tilleggsavsetninger og midler på kursreguleringsfondet. Styret har i forhold til kapitalforvaltningsstrategien poengtert viktigheten av en sunn balanse mellom bufferkapital og risikoeksponering, og er derfor opptatt av at forholdene legges til rette for en ytterligere forbedring av den risikobærende evnen i pensjonskassen. På bakgrunn av den utvikling man har sett gjennom 2010, vurderer styret at pensjonskassen har et tilfredsstillende nivå på samlet bufferkapital målt mot den tapseksponering som foreligger ved utgangen av året. Det foretas løpende stresstester i pensjonskassen for å simulere hvordan pensjonskassens portefølje vil utvikle seg i et worst case scenario. Finanstilsynets anbefalte modell for dette benyttes, og denne er basert på målinger i bokførte verdier ved fall i aksje- og eiendomsmarkedet, samt rente- og valutakursendringer. I tillegg hensyntaes også forsikringsmessige utfall som ligger utenfor aktuarens ordinære beregning av forsikringsrisiko. Disse utfallene korrigeres deretter med såkalte korrelasjonseffekter, gjennom antakelsen om at de målte konsekvensene ikke vil svinge i takt med hverandre i en krisesituasjon. Utfallet (risikoen) som fremkommer av stress-testen blir målt mot pensjonskassens bufferkapital. Pensjonskassen har ved utgangen av 2010 har en bufferkapital som utgjør 145% av samlet tapspotensiale i Stresstesten. Dette ligger godt innenfor de nivåer som styret har angitt for dette forholdstallet. De siste årene har også vist nødvendigheten av en tett overvåking av pensjonskassens kredittrisiko, som kort kan beskrives som risiko for endring i finansielle eiendelers verdi som følge av endringer i markedets syn på utsteders kredittverdighet. Rapportering over eksponering mot enkeltutstedere kjøres som en del av styrets underlagsdokumentasjon i de løpende oversikter over kapitalforvaltningen. Pensjonskassen investerer dessuten kun i liten utstrekning direkte i industriobligasjoner. Styret har i samsvar med krav i den såkalte likviditetsstyringsforskriften, fastsatt egne retningslinjer rundt likviditetsstyringen i pensjonskassen. Pensjonskassens investeringsstrategi innebærer hovedsakelig plassering i likvide fond eller enkeltpapirer som kan realiseres på kort varsel. De minst likvide plasseringene er medlemslån og midler i eiendomsfond, men samlet utgjør dette så lite av pensjonskassens samlede forvaltningskapital at det ikke svekker inntrykket av at den samlede likviditet ansees som svært god. ANNET Pensjonskassen driver ikke forsknings- og utviklingsarbeid i egen regi, men nyter bl.a. gjennom tilknytningen til Pensjonskasseforreningen og dets tilknyttede samarbeidspartnere, godt av betydelig utrednings- og kompetansefremmende tiltak. Pensjonskassens styre og ledelse er opptatt av å fremme likestilling mellom kjønnene i samsvar med norsk lov. Administrasjonens (to kvinner og tre menn) og styrets (tre kvinner og to menn) sammensetning viser i praksis en likedeling mellom kjønnene. Godtgjørelse til revisor utgjorde til sammen kr ,- inkl. mva. i Utbetalt honorar til styremedlemmer var på til sammen kr ,-. Pensjonskassen er ikke av en slik karakter at den forurenser det ytre miljø. ENDRINGER I FORSIKRINGS- FORPLIKTELSENE OG RESULTATDISPONERING Det er i 2010 resultatført følgende endringer i pensjonskassens forsikringsforpliktelser; Pliktige avsetninger til premiereserve kr ,- Endring i tilleggsavsetninger kr ,- Endring i kursreguleringsfond kr ,- Endring i premiefondet kr ,- Sum resultatførte endringer kontraktsfastsatte forpliktelser kr ,- Videre er 25% av pensjonskassens positive renteresultat tilført kundenes premiefond med kr ,-. Pensjonskassens totalresultatet er negativt med kr ,-, og er oppgjort gjennom anvendelse av kr ,- fra risikoutjevningsfond (til dekning av negativt risikoresultat) mens overskytende utgjør summen av kursreserver i selskapsporteføljen (+ 5,2 mill.) og øvrig reduksjon i annen opptjent egenkapital (- 3,2 mill.).

10 Det negative risikoresultatet har sammenheng med at pensjonskassen i tilknytning til systemskifte fra KLP Forsikringsservice til Bluegarden i 2010 har oppdatert medlemsdata, og derigjennom avdekket noe høyere forpliktelser i forsikringsbestanden. FREMTIDSUTSIKTER Styret mener at et sentralt mål for pensjonskassen er at den drives slik at kommunen og de øvrige medlemsforetakene må betale minst mulig premie for å dekke løpende pensjonsforpliktelser på kort og lang sikt. Dette innebærer at pensjonskassen skal være konkurransedyktig i forhold til andre leverandører av forvaltning av pensjonskapital og øvrige tjenester som en pensjonskasse yter (beregning og informasjon om pensjoner, rettidig utbetaling av pensjoner mv). Lønnsmottakerne i Norge har de siste årene hatt meget god reallønnsutvikling. Sammen med redusert og lav arbeidsledighet og fortsatt meget lavt rentenivå, bidrar lave renter til klar prisoppgang på boliger. Boligmarkedet ventes å bli sterkt også i 2011 også fordi Norge opplever stor befolkningsøkning og lav byggevirksomhet. Styringsrentene til de store sentralbankene i verden er ved begynnelsen av 2011 fortsatt ekstremt lave, og i finansmarkedet ventes det en moderat økning i 2011, og noe mer deretter. Norges Bank var en av meget få sentralbanker i industrilandene som økte styringsrenten i Sentralbankens egen prognose (fra oktober 2010) går ut på moderat økning i 2011, dog er det klart at den betydelige boligprisøkningen skaper bekymring for at en såkalt boligboble kan utvikle seg, og om få år skape finansiell ustabilitet. Det synes derfor å ligge an til en økning i norske styringsrenter i 2011 som kan bli noe høyere enn Norges Banks siste prognose. Forberedelse til endringer i offentlig regelverk ovenfor livselskaper og pensjonskasser, og en god realøkonomisk utvikling vil prege finansmarkedet og kapitalforvaltningen til Pensjonskassen i Aksjemarkedet steg kraftig i annet halvår av De fleste analytikere synes nå å mene at hovedindeksen på Oslo Børs i år vil stige 15-20%, dvs noe mer enn forventet bedring i inntjeningen. Det innebærer høyere prising av aksjer i forhold til inntjening ut over i 2011 og videre inn i Det vil normalt gi økt risiko for kurssvingninger og til og med kurssvikt. Videre må Pensjonskassen legge til grunn at rentene vil stige i Isolert sett er det en fordel for den mer langsiktige avkastningen til Pensjonskassen, men på kort sikt kan det skape betydelige forstyrrelser i finansmarkedet. Dette tilsier at pensjonskassen må ha økt fokus på risikostyring i Pensjonskassen har gjennom 2010 gradvis og forsiktig økt sine plasseringer i aksjer mot det som synes å være en langsiktig normal andel. Renteutsiktene tilsier at Pensjonskassen er forsiktig med å plassere i obligasjoner med lang løpetid og lave, faste renter. Rammebetingelsene for pensjonskasser ble lite endret i 2010, etter store endringer årene i forveien. Vi forventer store endringer i som følge av skjerpede krav til forvaltningen av finanskapitalen (Solvens II). FORTSATT DRIFT Årsregnskapet for 2010 er avlagt med forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter av ovennevnte at forutsetningen er til stede. Styret kjenner ikke til at det er vesentlig usikkerhet knyttet til årsregnskapet og kjenner heller ikke til at det er ekstraordinære forhold som har betydning for vurdering av pensjonskassens regnskap. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurdering av regnskapet. Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettvisende bilde av pensjonskassens økonomiske stilling og av resultatet for Kristiansand, den 21.mars 2011 Styret for Kristiansand kommunale pensjonskasse Elfie Dørum Oddvar Hodne Tore Austad Styreleder Nestleder Styremedlem Rannveig Dyrdal Åse Birkrem Magnar Flaa Styremedlem Styremedlem Daglig leder 10

11 RESULTATREGNSKAP TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSSFORSIKRING NOTE PREMIEINNTEKTER 2 Forfalte premier NETTO INNTEKTER FRA INVESTERINGER I KOLLEKTIVPORTEFØLJEN 3 Renteinntekt og utbytte m.v. på finansielle eiendeler Verdiendring på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen ANDRE FORSIKRINGSRELATERTE INNTEKTER ERSTATNINGER 7 Utbetalte erstatninger Endring i erstatningsavsetninger Overføring av premiereserve, og lignende. til andre Sum erstatninger RESULTATFØRTE ENDRINGER I FORSIKRINGSFORPLIKTELSER - KONTRAKTSFASTSATTE FORPL. 8 (Til)/fra premiereserve, brutto Endring i tilleggsavsetninger Endring i kursreguleringsfond Endring i premiefond, innsk.fond og pensjonistenes oversk.fond Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelsene - kontraktsfastsatte f MIDLER TILORDNET FORSIKRINGSKONTRAKTENE - KONTRAKTSFASTSATTE FORPL. Overskudd på avkastningsresultatet Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene Annen tilordning av overskudd Sum midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser FORSIKRINGSRELATERTE DRIFTSKOSTNADER 11,12 Forvaltningskostnader ,12 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Sum forsikringsrelaterte driftskostnader ANDRE FORSIKRINGSRELATERTE KOSTNADER 0 0 RESULTAT AV TEKNISK REGNSKAP IKKE-TEKNISK REGNSKAP NETTO INNTEKTER FRA INVESTERINGER I SELSKAPSPORTEFØLJEN 3 Renteinntekt og utbytte m.v. på finansielle eiendeler Verdiendring på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen ANDRE INNTEKTER FORVALTNINGSKOSTNADER OG ANDRE KOSTNADER KNYTTET TIL SELSKAPSPORTEFØLJEN 11,12 Forvaltningskostnader Andre kostnader RESULTAT AV IKKE-TEKNISK REGNSKAP RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD ,13 SKATTEKOSTNAD RESULTAT FØR ANDRE RESULTATKOMPONENTER Andre resultatkomponenter TOTALRESULTAT

12 BALANSE - pr.31.desember NOTE EIENDELER Eiendeler i selskapsporteføljen Investeringer Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost 16 Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi 18 Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer Sum investeringer Fordringer Premiefordringer Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler 20 Kasse, bank Sum andre eiendeler Sum eiendeler i selskapsporteføljen Investeringer i kollektivporteføljen Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost 16 Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi 18 Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer Andre finansielle eiendeler Sum investeringer i kollektivporteføljen SUM EIENDELER

13 BALANSE - forts. NOTE EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Innskutt egenkapital 21 Innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 21 Fond for urealiserte gevinster Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital m.v. 22 Evigvarende ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital m.v Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser 8 Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Erstatningsavsetning Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser Forpliktelser Betalbar skatt Andre forpliktelser Sum forpliktelser SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Kristiansand, den 21.mars 2011 Styret i Kristiansand kommunale pensjonskasse Elfie Dørum Oddvar Hodne Tore Austad Styreleder Nestleder Styremedlem Rannveig Dyrdal Åse Birkrem Magnar Flaa Styremedlem Styremedlem Daglig leder 13

14 NOTEOPPLYSNINGER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for 2010 er avlagt i henhold til regnskapsloven og Forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper av 1998, sist endret Forskriften ble gjort gjeldende for pensjonsforetak med virkning fra Endringer i sistnevnte forskrift fikk konsekvenser for oppstilling og anvendte regnskapsprinsipper på enkelte aktivaklasser. Disse beskrives i det følgende; Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Obligasjoner som holdes til forfall Obligasjoner som holdes til forfall er vurdert til anskaffelseskost med tillegg/fradrag for amortisert overkurs/underkurs. Overkurs/underkurs og omkostninger fordeles over obligasjonens resterende løpetid, i form av ned-/oppskrivinger etter nåverdi/effektiv rente metoden, også kalt amortiseringer. Amortisert overkurs/underkurs resultatføres som justering av obligasjonens løpende renteinntekt. Styret har besluttet at disse obligasjonene skal holdes til forfall. Pantelån Utlån er oppført til nominelle verdier i balansen, med fradrag for 100 i tapsavsetning. Pensjonskassen har vedtatt rutiner som relaterer seg til forskrift om den regnskapsmessige behandlingen av utlån og garantier i finansinstitusjoner. Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi "Aksjer og andeler" og "Obligasjoner og andre verdipapir med fast avkastning" vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Årets positive verdiendring på investeringene er delvis ført mot kursreguleringsfondet (teknisk regnskap), mens resterende i 2010 er ført mot annen opptjent egenkapital (ikke-teknisk regnskap), men i egen note spesifisert som kursreserve i selskapsporteføljen. Aksjer m.v. (jfr. selskapsskatteloven 5-1 nr 1) er tilordnet anskaffelseskost etter FIFO-metoden pr.portefølje. For andre finansielle eiendeler er gjennomsnittskurs benyttet. "Utlån og fordringer" omfatter pensjonskassens korttidsinnskudd hos banker, eksklusive ordinære driftskonti som inngår i regnskapsposten "Andre finansielle eiendeler" i kollektivporteføljen, mens det i selskapsporteføljen inngår i "Kasse, Bank". Fordringer Premiefordringer og andre fordringer er balanseført til pålydende. Fordringene er vurdert å ikke være tapsutsatt. Avsetninger Avsetninger til forsikringsfond Premiereserven utgjør den forsikringstekniske kontantverdien av pensjonsrettigheter opptjent på beregningstidspunktet. Beregningen foretas av pensjonskassens aktuar. Pliktig avsetning til premiereserve fastsettes i samsvar med styrevedtak. Premiereserve inkluderer avsetning til administrasjonsreserve, mens inntrufne forsikringstilfeller som enda ikke er oppgjort (de såkalte IBNR/RBNS-tilfeller), er ført til Erstatningsavsetning. Avsetningen til administrasjonsreserve er holdt uforandret i Tilleggsavsetninger Representerer en forsikringsmessig buffer som kan benyttes i de år den finansielle avkastningen ikke er tilstrekkelig til å dekke den garanterte renten på 3%. 14

15 Premiefond Premiefondet er kundenes avsetning til fremtidige premieinnbetalinger. Risikoutjevningsfond Risikoutjevningsfondet benyttes til å styrke avsetningene til premiereserve vedrørende risiko knyttet til person. Risikoutjevningsfondet klassifiseres som egenkapital og innregnes og måles i samsvar med forsikringslovens kapittel 9, med tilhørende forskrift. Skatt Pensjonskasser skattelegges etter samme regelverk som gjensidige livsforsikrings-selskaper. Pensjonskassens finansieringsmodell innebærer at utsatt skattefordel ikke oppfyller kravet til balanseføring etter god regnskapsskikk. Pensjonskassen ilegges 0,3 % formuesskatt av ligningsmessig nettoformue. Sammenlignbare tall Alle tall er i resultat- og balanseoppstillingen presentert i hele kroner, mens de i notene i det alt vesentligste er presentert i hele tusen. Inndeling av forvaltningskapitalen Under henvisning til 9-7 i Forsikringsvirksomhetsloven, er Pensjonskassens forvaltningskapital delt inn i h.h.v. en selskaps- og en kollektivportefølje. Midler i selskapsporteføljen skal tilsvare pensjonskassens innskutte og opptjente egenkapital, samt ansvarlige lånekapital og eventuell annen gjeld enn forsikringsforpliktelsene, mens kolektivporteføljens midler skal tilsvare de avsatte kontraktsfastsatte forpliktene. Midlene er gitt en felles forvaltning, men er splittet i samsvar med forholdsmessigheten på pensjonskassens passivaside. Tilsvarende fordeles finansavkastningen i samsvar med selskaps- og kollektivporteføljens gjennomsnittlige vekting gjennom året. Note 2 Forfalte premier Pensjonskassens styre fastsetter årlig premiesatsen i pensjonsordningen etter anbefaling fra ansvarshavende aktuar. Arbeidsgivertilskuddet var i 2010 på 7,75% (8,25% i 2009). Av totalpremien utgjorde 7,75% normalpremie (7,9%) og 2,0% øvrige premieelementer (2,35%). For folkevalgte var samlet premiesats 24,0% (25,0%). Reguleringspremien, som beregnes på basis av årets lønns- og G-regulering, ble kr.105,6 mill (80,6 mill.), mens rentegarantipremien ble kr.2,5 mill. (2,1 mill.) Forfalte arbeidsgiverpremier Faktisk innbetalte premier Arbeidsgiverpremier tilført/trukket av premiefond Etterbetalt medlemskap Forfalte medlemspremier (2 %) Sum forfalte premier Note 3 Renteinntekt og utbytte m.v. på finansielle eiendeler - netto Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost: Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi: Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Andre finansielle eiendeler Sum inntekter fra andre finansielle eiendeler Andel som føres i teknisk regnskap Andel som føres i ikke-teknisk regnskap

16 Note 4 Verdiendringer på investeringer / kursreguleringsfond Ansk.kost Virkelig verdi Urealisert gev./(tap) Ansk.kost Virkelig verdi Urealisert gev./(tap) Endring urealisert Eiendom Aksjer Obl (5 045) Sum Kursreg. fondet Andel som føres i teknisk regnskap Andel som føres i ikke-teknisk regnskap Under henvisning til Forsikringsvirksomhetsloven er pensjonskassens samlede merverdier på finansielle plasseringer fordelt som flg.; Andel som føres til selskapsportefølje (annen opptjent egenkapital) Andel som føres til kollektivportefølje (kursreguleringsfond) Note 5 Realisert gevinst og tap på investeringer - netto Realisert gevinst - aksjer Realisert tap - aksjer (24 762) (19 152) Realisert gevinst - obligasjoner Realisert tap - obligasjoner (1) (124) Sum Andel som føres i teknisk regnskap Andel som føres i ikke-teknisk regnskap Note 6 Kapitalavkastning Bokført totalavkastning 4,00 % 7,87 % 1,62%* 4,76 % 6,50 % Verdijustert totalavkastning 6,87 % 7,98 % -1,57%* 5,34 % 5,78 % *Kapitalavkastningen er med virkning fra 2008 beregnet for kollektivpoteføljen i pensjonskassen. Bokført og verdijustert avkastning er fra og med regnskapsåret 2010 beregnet etter modifisert Dietz modell, jfr.forskrift av 26.mai 2009 nr.525 om beregning av kapitalavkastning i livssforsikringsselskaper m.v. Avkastningstall forut for 2010 er beregnet etter den såkalte Hardy's formel. Note 7 Utbetalte erstatninger Direkte utbetalte pensjoner Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Barnepensjon Sum direkte utbetalte pensjoner Utbetalte refusjonspensjoner iht overføringsavtalen Mottatte refusjonspensjoner iht overføringsavtalen (7 188) (6 252) Renter utbetalte pensjoner Netto utbetalte pensjoner

17 Note 8 Premiereserve / Erstatningsavsetninger Pensjonskassen har pr en dekningsgrad på 100% av påløpte pensjonsforpliktelser. Premiereserve Overføring av premiereserve til/fra andre Pålagte avsetninger Premiereserve Avsetninger til inntrufne, ikke oppgjorte forsikringstilfeller (såkalte IBNR/RBNS) føres til Erstatningsavsetninger med flg.; Erstatningsavsetninger Årets endring Erstatningsavsetninger Note 9 Premiefond Premiefond Til dekning av del av årets premie Innbetalt fra medlemsforetak gjennom året Tilført som garantert rente Til dekning av underskudd/disposisjon av overskudd Premiefond Note 10 Ytelser og lån til ledende ansatte mm. Daglig leder; Lønn Pensjonskostnader Styret; Styrehonorar og møtegodtgjørelse Det er ikke avtalt noen form for sluttvederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforhold til daglig leder eller styrets medlemmer. Tilsvarende er det heller ikke avtaler om bonuser eller lignende. Lån og sikkerhetsstillelse til daglig leder og styremedlemmer. Daglig leder, ansatte i pensjonskassen og styremedlemmer med medlemskap i KKP kan søke om lån i pensjonskassen til ordinære medlemsvilkår. Verken daglig leder eller styremedlemmer har for tiden slike lån. Note 11 Forvaltningskostnader Aktive forvaltere, honorar 918 * 689 * Øvrige kostnader som henføres forvaltningen Sum forvaltningskostnader Andel som føres i teknisk regnskap Andel som føres i ikke-teknisk regnskap * For plasseringen i utenlandsfond hos Storebrand er det i tillegg oppgitt honorar på NOK 368 (425), mens plasseringer i pengemarkedsfond hos h.h.v. Storebrand og Alfred Berg har gitt samlet honorar på NOK 210 (212) i disse fondene. 17

18 Note 12 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Pensjonskassen hadde pr. 31 desember 5 ansatte fordelt på 4,8 årsverk. Samlet lønn, honorarer og andre personalkostnader beløper seg til 3,3 mill. Av dette henføres 0,4 mill. (50%) av daglig leders samlede personalkostnader til den løpende forvaltningen, og er således splittet i henhold til note 11. Av øvrige større driftskostnader i 2010 nevnes; Tjenestekjøp fra h.h.v. KLP FS med 0,8 mill., Kristiansand kommune med 1,2 mill., Bluegarden med 1,0 mill., samt premie for reassuranseavtale med 0,1 mill. og Kredittilsynsavgift med 0,2 mill. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2010 utgjør 293' inkl.mva., fordelt med 170' som ordinær revisjon og 123' som bistand. Note 13 Skattekostnad Pr har pensjonskassen skattemessig fremførbare underskudd på NOK '. Utsatt skattefordel er ikke balanseført. Note 14 Pensjon egne ansatte PENSJONSKOSTNADER Nåverdi av årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning Administrasjonskostnad/Rentegaranti Netto pensjonskostnad inkl. adm.kost Aga netto pensjonskostnad inkl. adm.kost Resultatføring av aktuarielt tap (gevinst) 0 Resultatføring planendringer Resultatføring av andel aktuarielt tap (gevinst) v/avkorting 0 Resultatført andel nettoforpliktelse v/avkorting 0 0 Ekstraordinære kostnader 0 0 Resultatført pensjonskostnad Herav: Resultatført aga av aktuarielt tap (gevinst) 0 0 PENSJONSFORPLIKTELSE BESTE BESTE ESTIMAT ESTIMAT ESTIMAT Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift Arbeidsgiveravgift Netto forpliktelse inkl. aga Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst) ekskl. aga Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst) aga ikke resultatført planendringer Balanseført nto forpl./(midler) etter aga Herav balanseført AGA Utbetaling AVSTEMMING 2010 Balanseført nto forpliktelse/(midler) UB i fjor Resultatført pensjonskostnad Aga innbetalt premie/tilskudd Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm) Ført mot egenkapital 0 Ført mot egenkapital aga 0 Balanseført nto forpliktelse/(midler) UB i år MEDLEMSSTATUS Antall aktive 5 Antall oppsatte 0 Antall pensjoner 1 18

19 Aga innbetalt premie/tilskudd Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm) Ført mot egenkapital 0 Ført mot egenkapital aga 0 Balanseført nto forpliktelse/(midler) UB i år MEDLEMSSTATUS Antall aktive 5 Antall oppsatte 0 Antall pensjoner 1 Gj.snitts pensjonsgrunnlag, aktive Note 15 Disponering av totalresultat Pensjonskassens totalresultat fra teknisk og ikke-teknisk regnskap er negativt med 8,9 mill. Dette dekkes av risikoutjevningsfond med 10,6 mill., mens overskytende på 1,7 mill. er avregnet mot h.h.v. fond for urealiserte gevinster og annen opptjent egenkapital. Note 16 Investeringer som holdes til forfall Obligasjoner som måles til amortisert kost (Opptjente, ikke forfalte renter inngår i balanse- og markedsverdi) Pålydende Balanse verdi Markedsverdi Risikovekt Urealisert gevinst Stat % Statsforetak % (1 117) Kommune/fylkekommune % Bank/finans % Ratede % 94 Industri % (754) Sum Urealisert gevinst bokføres ikke for denne aktivaklassen. Beholdningsendring Inngående balanse Tilgang Avgang/innløst Reklassifiseringer (brutto) 0 Påløpte renter Amortisert over-/underkurs Utgående balanse Andel som føres til selskapsportefølje Andel som føres til kollektivportefølje Anleggsporteføljen har pr en gjennomsnittlig forrentning på 4,51% p.a. Note 17 Utlån Lån til medlemmer Lån til andelslag/kommunale aksjeselskap m.v Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger (100) (100) Sum utlån Andel som føres til selskapsportefølje Andel som føres til kollektivportefølje Misligholdte og tapsutsatte utlån 0 0 Det har ikke vært tap knyttet til utlån de siste 5 år. 19

20 Note 18 Aksjer og andeler Urealisert Selskapets navn ISIN kode Antall Kostpris Markedsverdi gevinst/tap SeaDrill BMG7945E Subsea 7 NO Subsea 7 Inc KYG8549P Prosafe CY TGS Nopec Geoph NOO Siem Offshore KYG Fred Olsen Energy NO Solstad Offshore NOO Petroleum Geo-Services NO Statoil NO Norsk Hydro NO Yara International NO Statoil Fuel&Ret NOO Norwegian Air Shuttle NO Orkla NO Photocure NOO Kongsberg gruppen NOO Wilh.Wilhelmsen NOO Schibsted NO Austevoll Seafood NO Veidekke NOO Bakkafrost PF FOO Lerøy Seafood Group NO Marine Harvest NO DnB NOR NO Protector Forsikring NO Gjendidige Forsikring NOO Sparebank 1 SMN NOO Sparebank i SR NOO Storebrand NO Vizrt IL Atea ASA NO Telenor NO Sum enkeltaksjer Urealisert Fondets navn ISIN kode Andeler Kostpris Markedsverdi gevinst/tap Storebrand Global Indeks I NO Storebrand Global Indeks I - valutasikr KLP Aksjeglobal Indeks II Sum aksjefond Urealisert Fondets navn Andeler Kostpris Markedsverdi gevinst/tap Storebrand Eiendomsfond Norge KS Aberdeen Eiend. Norge 1 208, Totalsum aksjer og aksjefond (inkl.eiend.) Andel som føres til selskapsportefølje Andel som føres til kollektivportefølje Alle enkeltaksjer er børsnotert og i norsk valuta. Plasseringen i Storebrand Global Indeks 1 er valutasikret med min. 90% målt mot gjeldende markedsverdi. Valutasikringen har i 2010 gitt kr.8,1 i netto realiserte tap (+ 23,1 mill. i 2009) 20

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsrapport 2011

KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsrapport 2011 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Årsrapport 2011 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Kirkegaten 11B Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no 2 KRISTIANSAND

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap OPF morselskap TEKNISK REGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 (kun

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2013 Status pr. 30.09.14 Utfordringer

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 29 469 404 16 585 093 2. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 2014 2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 152 994 968 148 805 301 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 475 056

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2012 Status pr. 30.09.13 Utfordringer

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2011 Status i dag Utfordringer DKPs

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 8. desember 2015 Drammen kommunale Pensjonskasse

Presentasjon for formannskapet 8. desember 2015 Drammen kommunale Pensjonskasse Presentasjon for formannskapet 8. desember 2015 v/ styreleder Knut M. Ore 1 Tema Nøkkelinformasjon Forsikringstakere og medlemmer Resultatet i 2014 Status pr. 3. Q 2015 Aktuelle problemstillinger og utfordringer

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no. Alle foto: Anders Martinsen Fotografer

Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no. Alle foto: Anders Martinsen Fotografer ÅRSRAPPORT Kirkegaten Rådhusgaten 11B 26 Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no Alle foto: Anders Martinsen Fotografer 2 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP

Offentlig tjenestepensjon i KLP Offentlig tjenestepensjon i KLP Tilleggsavtale om forvaltning av midler i investeringsportefølje AVTALE mellom Bergen kommune forsikringstakernummer 01201 001 (i det følgende kalt Forsikringstaker) organisasjonsnummer

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Resultatrapport pr. 31.12.2010

Resultatrapport pr. 31.12.2010 Resultatrapport pr. 31.12.21 Nøkkeltall Resultatutvikling Spesifikasjon av : #1 Premieinnbetalinger vs pensjonsutbetalinger #2 Premiereserve #3a Finansinntekter #3b Finansinntekter utvikling pr. aktiva

Detaljer

Melding til bystyret 27.04.10-17/10. Sandnes kommunale pensjonskasse M ÅRSRAPPORT 2009. Melding til bystyret 27.04.10 - nr. 17/10

Melding til bystyret 27.04.10-17/10. Sandnes kommunale pensjonskasse M ÅRSRAPPORT 2009. Melding til bystyret 27.04.10 - nr. 17/10 Sandnes kommunale pensjonskasse M Melding til bystyret 27.04.10-17/10 ÅRSRAPPORT 2009 Melding til bystyret 27.04.10 - nr. 17/10 1 INNHOLD HOVEDTALL...3 ÅRSBERETNING...4 TEKNISK REGNSKAP... 13 IKKE TEKNISK

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer