Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014"

Transkript

1 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Note 17 Note 18 Regnskapsprinsipper Risikoer og risikostyring Kapitaldekning Segmentinformasjon Virkelig verdi hierarki Premieinntekter for egen regning Andre inntekter Utbetalte erstatninger brutto Forsikringsrelaterte driftskostnader Skatt Investeringseiendommer Finansielle eiendeler til amortisert kost Finansielle eiendeler til virkelig verdi Fordringer Ansvarlig lånekapital Forsikringsforpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre forpliktelser

2 Resultatregnskap OPF konsern Note Premieinntekter for egen regning Sum premieinntekter for egen regning Renteinntekter / utbytte på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekt fra investeringer i kollektivporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Utbetalte erstatninger brutto Endring i erstatningsavsetning Overføring av premiereserve til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Sum erstatninger Endring i premiereserve Endring i tilleggsavsetninger Endring i kursreguleringsfond Endring i premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Til (fra)tekniske avsetninger forskadeforsikringsvirksomheten Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene Annen tilordning av overskudd Sum ufordelte midler tilordnet forsikringskontraktene kontraktsfastsatte forpliktelser Forvaltningskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Sum forsikringsrelaterte driftskostnader Resultat av teknisk regnskap Renteinntekter og utbytte mv på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter Forvaltningskostnader Andre kostnader Sum forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen Resultat av ikke teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skattekostnader Totalresultat Disponeringer Overført (fra) / til risikoutjevningsfond Overført (fra) / til fond for urealiserte gevinster Overført (fra) / til annen egenkapital Sum disponeringer

3 Balanse OPF konsern EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Investeringer i selskapsporteføljen Investeringseiendommer Investeringseiendommer Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Sum finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Finansielle derivater Sum finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Gjenforsikringsdepoter Sum investeringer investeringer i selskapsporteføljen Fordringer i forbindelse med direkte forsikring Andre fordringer Sum fordringer Anlegg og utstyr Kasse, bank Eiendeler ved skatt Sum andre eiendeler Opptjente ikke mottatte leieinntekter Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler i selskapsporteføljen EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJEN Investeringer i kollektivporteføljen Investeringseiendommer Investeringseiendommer Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Sum investeringer i kollektivporteføljen SUM EIENDELER

4 Balanse OPF konsern EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Aksjekapital Overkurs Sum innskutt egenkapital Fond for urealiserte gevinster Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Annen ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital mv Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Andre tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring kontraktsfastsatte forpliktelser Pensjonsforpliktelser Forpliktelser ved utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Finansielle derivater tilknyttet selskapsporteføljen Finansielle derivater tilknyttet kolletivporteføljen Andre forpliktelser Sum forpliktelser Andre påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER POSTER UTENOM BALANSEN Betingede forpliktelser

5 Oppstilling av endringer i egenkapital Innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Fond for urealiserte gevinster Risiko utjevnings fond 2014 Aksje kapital Overkurs Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Egenkapital IB Oslo forsikring kjøp aksjer Oslo forsikring konsolidering Oslo forsikring eliminering Oslo forsikring tingskade Årets disponeringer Egenkapital UB Selskapets aksjekapital består av aksjer à kr Det er kun en aksjeklasse og vedtektene innholder ingen stemmebegrensninger. Selskapet eies 100% av Oslo kommune. Opptjent egenkapital

6 Note 1. Regnskapsprinsipper Regnskapet viser konsernregnskapet til Oslo Pensjonsforsikring AS med datterselskaper for perioden til Regnskapet er ikke revidert. Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med årsregnskapsforskriftens , samt IAS 34, og er utarbeidet etter samme prinsipper som årsregnskapet for 2013 med mindre annet er oppgitt. Det foreligger krav om at overgangsregelen for IFRS 13 og endringene i IFRS 7 ikke lenger kan anvendes i Standarden utdyper i hovedsak beregning av virkelig verdi som inngår i notekravene. Det betyr at eiendom skal vises i virkelig verdi hierarkiet i note 5. Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) overtok fra primo januar eierskapet til Oslo Forsikring AS (OF). OFs virksomhet omfatter tingskade og ansvarsforsikring. Postene i resultatregnskapet er sammenlignbare, mens balansen pr kun inneholder poster for OPF. Note 2. Risikoer og risikostyring Risikoer Stresstest I, som skal reflektere kapitalkravsregelverket som trer i kraft 1. januar 2016, viste tilgjengelig kapital på 14,1 milliarder kroner mot beregnet risiko på 12,5 milliarder kroner. Risikostyring Styret gjør en egenvurdering av risiko og kapitalbehov gjennom en helhetlig prosess (ORSA). Styret setter mål for samlet risiko ik i selskapene opp mot samlet ttilgjengelig li kapital. Dette er så førende for risikoen ik selskapet påtar seg.

7 Note 3. Kapitaldekning Etter regler fastsatt av Finanstilsynet skal den ansvarlige kapitalen utgjøre minst åtte prosent av den risikovektede kapitalen. Opplysninger for 2013 inkluderer kun OPF. Kapitaldekningsoppgaven for 1. kvartal 2014 utarbeides pr. selskap. 1. kvartal OF OPF mor OPF mor Konsern Netto ansvarlig kapital ved årets utgang Innskutt egenkapital Annen opptjent egenkapital Fradrag (21 991) (2 017) Kjernekapital Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital Tilleggskapital Netto ansvarlig kapital Riskovektet volum Risikovekt 10% Risikovekt 20% Risikovekt 35% Risikovekt 50% Risikovekt 100% Risikovekt 150% Derivater Fradrag Beregningsgrunnlag Kapitaldekning (prosent) 65,0 % 17,0 % 16,8 % 16,8 %

8 Note 4. Segmentinformasjon Personskade Tingskade Premieinntekter Forfalte bruttopremier Premieavsetning Premieavsetning Opptjent premie Avgitt gjenforsikringspremie 0 Forfalt gjenforsikringspremie Premieavsetning Premieavsetning Påløpt gjenforsikringspremie Opptjent premie f.e.r Brutto erstatninger Betalte erstatninger Erstatningsavsetning Erstatningsavsetning Brutto erstatninger Brutto erstatningsansvar (IBNS) Driftskostnader Salgskostnader Avgitt provisjoner Administrasjonskostnader Brutto driftskostnader Gjenforsikringsresultat Andel av bruttopremier Betalte erstatninger Erstatningsavsetning Erstatningsavsetning Gjenforsikringsresultat Resultat f.e.r. pr. bransje

9 Note 5. Verdsettelse av finansielle instrumenter til virkelig verdi Nivå 1: Nivå 2: Nivå 3: Noterte priser (ikke justerte) i aktive markeder (børs, megler, prissettingstjeneste, reguleringsmyndighet). Andre data enn de som inngår i nivå 1, som er observerbare, enten direkte (dvs. som priser) eller indirekte (avledet fra priser). Instrument på nivå 3 har data som ikke bygger på observerbare markedsdata (inaktivt marked). Reell virkelig verdi kan derfor avvike hvis instrumentet skulle bli omsatt. I nivå 3 inngår investeringer i infrastruktur, private equity og indirekte eiendomsfond der forvalter foretar verdivurdering. OPF har ikke grunnlag for å foreta en egen verdivurdering basert på andre forutsetninger. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Selskapsporteføljen Kvoterte Observerbare Ikke observerbare Sum priser forutsetninger forutsetninger Investeringseiendommer Sum investeringseiendommer % 100 % 0 % 100 % Aksjer og andeler % 38 % 30 % 100 % Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning % 89 % 100 % Derivater Eiendeler Forpliktelser Sum derivater % 100 % % 91 % 100 % Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Kollektivporteføljen Kvoterte Observerbare Ikke observerbare Sum priser forutsetninger forutsetninger Investeringseiendommer Sum investeringseiendommer % 100 % 0 % 100 % Aksjer og andeler Aksjer Fondsandeler Hedgefond Infrastruktur Private Equity Indirekte eiendomsfond Sum aksjer og andeler % 26 % 20 % 100 % Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning % 84 % 100 % Derivater Eiendeler Forpliktelser Sum derivater % 100 % 100 % Sum finansielle poster som måles til virkelig verdi % 63 % 8 % 100 % Endringer i nivå 3, Infrastruktur Infrastruktur Private Equity Indirekte eiendomsfond Bokført verdi Inngående balanse Tilbakebetalt innbetalt kapital Solgt Kjøpt Urealiserte endringer Utgående balanse Realisert gevinst/tap 0 0 De urealiserte endringene fremkommer på linjen "Verdiendringer på investeringer" i resultatet på kollektivporteføljen

10 Note 5. fortsetter Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Selskapsporteføljen 2013 Kvoterte Observerbare Ikke observerbare Sum priser forutsetninger forutsetninger Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning % 82 % 100 % Derivater Eiendeler Forpliktelser Sum derivater % 100 % % 82 % 100 % Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Kollektivporteføljen 2013 Kvoterte Observerbare Ikke observerbare Sum priser forutsetninger forutsetninger Aksjer og andeler Aksjer Fondsandeler Hedgefond Infrastruktur Private Equity Indirekte eiendomsfond Sum aksjer og andeler % 25 % 20 % 100 % Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning % 83 % 100 % Derivater Eiendeler Forpliktelser Sum derivater % 100 % 100 % Sum finansielle poster som måles til virkelig verdi % 53 % 10 % 100 % Endringer i nivå 3, Infrastruktur Infrastruktur Private Equity Indirekte eiendomsfond Bokført verdi Inngående balanse Tilbakebetalt innbetalt kapital Solgt Kjøpt Urealiserte endringer Utgående balanse Realisert gevinst/tap De urealiserte endringene fremkommer på linjen "Verdiendringer på investeringer" i resultatet på kollektivporteføljen

11 Note 6. Premieinntekter for egen regning Ordinær premie Reguleringspremie og andre engangspremier Sum Note 7. Andre inntekter Refusjon alderspensjoner Øvrige inntekter Renteinntekter driftskonti Sum Note 8. Utbetalte erstatninger brutto Pensjoner kollektive ytelser Person og tingskade Endring i erstatningsavsetning Overføring av premiereserve til andre Sum Note 9. Forsikringsrelaterte driftskostnader Administrasjonskostnader Drift Styregodtgjørelse m.m Styret, møtekostnader Finanstilsynet Revisjon Andre kostnader Forvaltningsomkostninger Utenlandske verdipapirer Banker og VPS gebyr Utlån Andre kostnader (kollektivporteføljen) Pensjonsdrift Markedsføring Person og tingskade Sum driftskostnader Renter ansvarlig lån Sum kostnader Forsikringsrelaterte driftskostnader Kostnader knyttet til selskapsporteføljen

12 Note 10. Skattekostnad Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Urealisert (gevinst) / tap selskapsporteføljen Urealisert (gevinst) / tap kollektivporteføljen Andre forskjeller Endring midlertidig forskjeller Endring midlertidig forskjeller som ikke inngår i beregning av utsatt skatt Årets skattegrunnlag Overført fra/(til) fremførbart underskudd Grunnlag betalbar skatt 0 0 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Obligasjoner og aksjer Investeringseiendom / Aksjer i datterforetak Andeler i deltakerlignede selskap Driftsmidler Pensjonsforpliktelse Fremførbart underskudd Grunnlag for utsatt skatt % utsatt skatt Skattekostnad Estimert endring utsatt skatt Ikke resultatført endring pr. 1. kvartal Betalbar skatt 0 0 Sum skattekostnad

13 Note 11. Investeringseiendom Investeringseiendommer er vurdert til virkelig verdi per Verdivurderingen er gjort iht. vurderingsreglene for livsforsikring ( 3 13). Balanse: Investeringseiendom kollektivporteføljen Investeringseiendom Netto tilgang Verdiregulering inkludert valutaomregning Sum Kolletivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel Note 12. Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Obligasjoner som holdes til forfall Utlån Fordringer Premiefordringer Sum Kolletivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel Note 13. Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Sum Kolletivporteføljens andel Selskapsporteføljens andel Note 14. Andre fordringer Fordringer eiendommer Kortsiktig fordring verdipapirhandel Andre fordringer Sum

14 Note 15. Ansvarlig lånekapital Selskapets annen ansvarlig lånekapital er gitt av Oslo kommune og utgjør millioner kroner. Rentekostnad utgjør mill.nok Lånet renteberegnes etter en rentesats på 6,066%, og rentene forfaller til betaling årlig etterskuddsvis. Lånet forfaller til betaling Note 16. Forsikringsmessige avsetninger Premiereserve Premiefond Tilleggsavsetning Kursreguleringsfond Sum kolletivporteføljen Sikkerhetsavsetning Avsetning for forpliktelser Forskuddsbetalte premier Sum personrisikoprodukter Oslo Forsikring Sum Note 17. Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelse Sum Note 18. Andre forpliktelser Diverse gjeld Kortsiktig gjeld meglerforetak Kortsiktig gjeld egne eiendommer Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Sum

Regnskap pr. 31. desember 2013. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap pr. 31. desember 2013. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap pr. 31. desember 2013 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap Morselskap Konsern 2012 2013 TEKNISK REGNSKAP 2013 2012 1. Premieinntekter

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

NOTER. Note 1. Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1. Regnskapsprinsipper Note 1. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i henhold til regnskapsloven, med de tillegg og unntak som følger av forskrift 16. desember 1998 nr. 1241 (årsregnskapsforskriften). Gjennom forskriftsendringer,

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Resultat før skatt. Millioner kroner. Proforma i 2013.

Resultat før skatt. Millioner kroner. Proforma i 2013. RAPPORT ETTER FØRSTE KVARTAL 2014 Resultater og drift Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) overtok fra primo januar eierskapet til aksjene i Oslo Forsikring AS (OF) fra Oslo kommune. Yrkesskade-, gruppelivs-

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2011. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2011. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2011 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Nøkkeltall 3 - Resultat 4 Konsernregnskap etter 1. kvartal 2011 - Resultatregnskap 8 - Balanse

Detaljer

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2013

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2013 Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2013 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Pensjonsutbetalinger beløp i tusen kroner 2008 2009 2010 2011 2012 2013 alder ufør ektefelle

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Veiledning til forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak

Veiledning til forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak Vedlegg Veiledning til forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak Vedlegg til rundskriv 14/2012 fra Finanstilsynet 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 4 2 Overordnet om regelverket 4 2.1 Selskapsregnskap

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

Halvårsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS Første 1kvartal 2015 Andre 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Halvårsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Livsforsikring

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/ Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 6 - Resultatregnskap 6 - Balanse 7 - Noter til regnskapet

Detaljer

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no), Scanpix Innhold Vår historie 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Kunderesultat

Detaljer

Delårsrapport for 1. kvartal 2013. Eika Forsikring

Delårsrapport for 1. kvartal 2013. Eika Forsikring Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Eika Forsikring Hovedpunkter Resultat før skatt 53 74 O m Q1 2012 Q1 2013 s e Premievekst f.e.r på 8,1 % Skadeprosent f.e.r på 69,6 % Finansavkastning på 2,5 % Egenkapitalavkastning

Detaljer

Kvartalsrapport 2 2013. Resultatregnskap, balanse og noter

Kvartalsrapport 2 2013. Resultatregnskap, balanse og noter Kvartalsrapport 2 2013 Resultatregnskap, balanse og noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Egenkapitaloppstilling 5 Kontantstrømoppstilling 6 Noter til regnskapet 7 Note 1 Regnskapsprinsipper 7 Note

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Norsk Hydros Pensjonskasse. Beretning og regnskap 2014

Norsk Hydros Pensjonskasse. Beretning og regnskap 2014 Norsk Hydros Pensjonskasse Beretning og regnskap 2014 page 2 norsk hydros pensjonskasse 2014 Styret Norsk Hydros Pensjonskasse - Styret 2014 Bedriftens representanter Peik Norenberg, Styrets leder Rolf

Detaljer

Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper

Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper Veiledning Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper Vedlegg til rundskriv 13/2012 fra Finanstilsynet 2 Finanstilsynet Innhold DEL I GENERELT 5 1 Innledning 5 2 Overordnet om

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

ÅRSBERETNING 2013 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ÅRSBERETNING 2013 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1. Virksomheten Bergen kommunale pensjonskasse ble opprettet 1. januar 1907, og den har som formål å yte pensjoner til medlemmene og deres etterlatte. Medlemmer

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 214 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 13 balanse pr. 31. des. side 14 kontantstrømoppstilling side 16 noter til regnskapet

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer