Demoselskapet AS NO VERDIVURDERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING"

Transkript

1 Demoselskapet AS NO VERDIVURDERING I samarbeid med

2 Innhold Innhold Verdi... 3 Vurderingsmodell... 5 Forutsetninger... 5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Bransjesammenligning... 7 Prognostisert utvikling Inngangsverdier...14 Resultat Resultatvekst Totalbalanse Totalbalanse, vekst...15 Egenkapital...15 Soliditet...16 Kalkylerente Metode for beregning av residualverdi (restverdi)...17 Fullstendig regnskap...18 Resultatregnskap Noter Eiendeler & gjeld/egenkapital...18 Alle nøkkeltall Ansvar

3 Verdi Verdi VERDIVURDERING Faqtum Norsk Foretaksvurdering AS har vurdert Demoselskapet AS til FAQTUM Sidon Benjaminsson NOK VIRKSOMHEDSVURDERING ApS Vurderingsobjekt Demoselskapet AS Storgaten Oslo NO NOK Observer att verdien kan variere mellom NOK og NOK Selskapets verdi (NOK) Nåverdi av prognostisert avkastning Nåverdi av prognostisert avkastning etter Antall aksjer Verdi per aksje ,36 Total nåverdi for selskapet Verdiområde (NOK '000) Min Verdi Maks Følsomhet (NOK '000) Tabellen nedenfor angir følsomheten i resultatet ved forskjellige kalkylerenter og antagelser vedrørende resultatutviklingen. Det er viktig å kalkulere med ulike scenarier ved en foretaksvurdering. Maksimumverdien i nedenstående tabell er NOK og baseres på en resultatutvikling på 6,1% og en kalkylerente på 10,7%. Tilsvarende verdi for minsteverdien er NOK og baseres på en resultatutvikling på 5,5% og en kalkylerente på 11,9%. Følsomhet (NOK '000) Resultatutvikling Rente 11,9% 11,3% 10,7% 5,5% ,8% ,1%

4 Verdi- Gjennomførte antakelser Forutsetninger (NOK '000) Følgende er forutsetningene for ovennevnte verdivurdering (Mere detaljerte forklaringer til disse verdiene er å finne lenger frem i dette dokument): Totalbalanse Egenkapital Soliditet (bransjegjennomsnitt) 26,1 % Kalkylerente 11,3 % Resultatvekst 5,8 % Balansevekst 5,8 % Residualmetode Going Concern Gjennomførte antakelser Den gjennomsnittlige resultatveksten er beregnet til 5,8 % for prognoseperioden og bygger på den historiske utviklingen. En faktor som påvirker foretakets verdi, er foretakets konsolideringsnivå (soliditeten), sammenlignet med bransjen. For foretaket er den 53,8 %, som skal sammenlignes med bransjens 26,1 %, noe som fører til at midler tilgjengelig for utbytte det første året er høyere. Merk at vi ikke har tatt hensyn til eventuelle oververdier i regnskapene, som er beregnet til bokførte verdier. P/E-tall 14,6 Rating enligt Experian Norge AS 0-14 Ikke kredittverdig Kreditt mot sikkerhet Kredittverdig God kredittverdighet Beste kredittverdighet Poeng pr. dato: poeng På grunn av selskapets etableringsgrad og markedsposisjon har vi valgt Going Concern som residualmetode. Konjunktursituasjon i bransjen har redusert sin markedsandel fra 0,11% i 2007 til 0,10% i Blandt 2137 selskaper i bransjen havner selskapet på 170. plass i forhold til omsetning, og på 138. plass i forhold til driftsresultat. Når det gjelder prosentuell vekst i omsetning havner selskapet på plass og 66. plass når det gjelder egenkapital. 4

5 Vurderingsmodell Vurderingsmodell Modellen baserer seg på investeringsteorien siden fokus er på nåverdien av prognostisert fremtidig utbytte, og restverdien ved utgangen av prognoseperioden. Avkastningen på investeringen er til for at kjøperen skal kunne dekke renter og nedbetalinger. Nåverdiberegning av fremtidige frie midler som kan benyttes til utbytte kan brukes ved vurdering av alle typer foretak. Først beregnes fremtidige frie midler som kan benyttes til utbytte. Disse består av de fremtidige resultatene og effekten av om foretaket er under- eller overkapitalisert. Resultatet av det sistnevnte er avhengig av hvilket nivå soliditeten ligger på. Hvis et foretak har en høy soliditet sammenlignet med bransjen, f.eks. 50 % og gjennomsnittsforetaket 20 %, er selskapet overkapitalisert. De frie midlene øker da med forskjellen mellom disse. Det motsatte skjer hvis foretaket er underkapitalisert. Modellen vår går ut ifra bransjegjennomsnittet for soliditet for respektive foretak. Utover beregningen av de frie midlene beregnes foretakets restverdi ved slutten av prognosehorisonten, dvs. salgsverdien av foretaket, tilganger minus gjeld redusert av skatten på kapitalgevinsten. Kalkylerenten er den rente man vil ha i avkastning på plasseringen. En måte å avgjøre nivået på denne kan være å se hvilken avkastning alternative plasseringer gir. Du som kunde kan simulere effekten av fremtidsscenarioene ved å endre noen av verdiene i modellen. Dette har en direkte effekt i verdivurderingen. Vi kommer senere i dokumentet til å berøre samtlige inngående variabler i modellen og forklare disse i detalj. Forutsetninger (NOK '000) Totalbalanse Egenkapital Soliditet (bransjegjennomsnitt) 26,1 % Kalkylerente 11,3 % Resultatvekst 5,8 % Balansevekst 5,8 % Residualmetode Going Concern Beregninger (NOK '000) rest Resultatvekst 8,0 7,4 6,9 6,5 6,1 3,0 3,0 Beregnet resultat Beregnet resultat etter skatt Balansevekst 8,0 7,4 6,9 6,5 6,1 3,0 3,0 Beregnet totalbalanse Inngående balanse Egenkapital Utgående balanse Egenkapital Utbytte Nåverdifaktor 89,8 80,7 72,5 65,2 58,5 52,6 47,3 47,3 Nåverdi

6 Vurderingsmodell- Forklaringer Forklaringer I tabellen fremgår beregninger av foretakets verdi for respektive år og nedenfor følger en kort forklaring til de parametere som inngår. Prognoseperioden Lengden på prognoseperioden bestemmes av tilgjengeligheten på regnskapsdata. Beregningene kan gå ut fra kortere eller lengre prognoseperioder, men det mest brukte tidsrommet er syv år, som også er brukt i denne modellen. Resultatvekst Verdien på veksten av resultatet er beregnet på middelverdiene av de 3 seneste regnskapsårene. Beregnet resultat Verdien på resultatet er blitt beregnet ved at resultatet i det foregående året er multiplisert med resultatveksten for det aktuelle året. Beregnet resultat etter skatt Får man ved å trekke 28 % skatt fra beregnet resultat. Balansevekst Ut fra de historiske verdiene beregnes en gjennomsnittlig årlig vekst av totalbalansen. Beregnet totalbalanse Posten totalbalanse hentes fra det siste årsoppgjøret. Utgående balanse Egenkapital Fås ved at den beregnede balansesummen multipliseres med soliditeten, som angir andelen egenkapital av balansesummen. Inngående balanse Egenkapital Posten angir inngående balanse på egenkapital. Denne verdien hentes fra foregående års utgående balanse. Litt enklere sagt: "Det du har i kassen i begynnelsen av året, er det samme som du hadde ved utgangen av foregående år". Utbytte Summen av det aktuelle årets beregnede frie midler tilgjengelig fot utbytte. Det vil si IB Egenkapital + Årets resultat - UB Egenkapital. Nåverdifaktor Er respektive års faktor for å beregne nåverdien. Nåverdi Nåverdien har tatt hensyn til nåverdifaktoren og frie midler tilgjengelig for utbytte. 6

7 Bransjesammenligning Bransjesammenligning er blitt sammenlignet med bransje: Elektrisk installasjonsarbeid i Hordaland. Kilde: Bureau van Dijk. Å posisjonere foretaket i forhold til andre foretak i samme bransje er en viktig komponent i vurderingsammenheng. Følgende fordypede nøkkeltallsanalyse viser foretakets posisjon i bransjen når det gjelder lønnsomhet, likviditet og konsolidering. I tillegg til å fokusere på tallene for enkelte år er det viktig å se trenden, dvs. endringen av nøkkeltallene over tid. Nøkkeltallene er middelverdier for bransjen og gjøres rede for lenger ned i en oppstilling av alle nøkkeltall. Avkastning på egenkapital Nøkkeltallet består av nettoresultat i prosent av egenkapital. Avkastningen på egenkapitalen måler et foretaks lønnsomhet ved å vise hvor stor gevinst foretaket generer med hjelp av pengene som aksjonærene har investert. Avkastningen på egenkapitalen kan brukes til å sammenligne lønnsomheten i et foretak med andre foretak i samme bransje. Ved å se på utviklingstrenden kan en investor få et overblikk over endringen i lønnsomheten i løpet av denne perioden. Dette måltallet kalles av og til den privatøkonomiske inntjeningsmuligheten. Avkastning på egenkapitalen bør generelt sett alltid være like stor eller større enn bankinnskuddsrenten pluss en risikopremie. Hvis ikke, kan det for eierne rent økonomisk være bedre å likvidere foretaket og sette pengene på en bankkonto. Avkastning på anvendt kapital Et nøkkeltall som viser effektivitet og lønnsomhet ut ifra foretakets kapitalinvesteringer. Avkastningen på anvendt kapital bør alltid være høyere enn rentenivået som foretaket låner til, hvis ikke kommer hver økning av lånekostnaden til å redusere aksjonærenes gevinst. En variant av dette nøkkeltallet er avkastning på gjennomsnittlig anvendt kapital, som viser den gjennomsnittlige avkastningen av inngående og utgående anvendt kapital i løpet av en periode. 7

8 Bransjesammenligning Avkastning på totalkapital 3 25,0 2 15,0 1 5,0-5,0-1 Et nøkkeltall som måler et foretaks resultat før renter og skatt (EBIT) i forhold til foretakets totale netto eiendeler. Forholdet er et mål på hvor effektivt et foretak benytter seg av sine eiendeler til å generere gevinst. Jo større et foretaks resultat er i forhold til sine eiendeler, dess mer effektivt sies et foretak å være på å bruke sine eiendeler. For å beregne avkastning på totalkapital hentes nettoresultatet fra foretakets resultatregning. Deretter legges de finansielle kostnadene som betales ut i løpet av året, til resultatet. Denne summen viser foretakets EBIT. Dette resultatmålet delt på selskapets totale eiendeler (totale eiendeler redusert med avskrivninger og eventuelle erstatninger for usikre fordringer) avslører hvilken gevinst som virksomheten har klart å generere for hver eiendelkrone. Nettomargin 2 15,0 1 5,0-5,0 Nøkkeltallet består av forholdet mellom nettoresultatet og nettoomsetningen, og oppgis vanligvis i prosent. Nettomarginen viser hvor stor andel av hver inntjent krone som blir til gevinst. Nettomarginen varierer fra selskap til selskap, og naturligvis også mellom ulike bransjer. Dermed kan man forvente ulike nivåer, avhengig av bransje, ettersom lignende virksomheter ofte har bransjespesifikke forutsetninger å jobbe ut fra. Enkelte foretak kan generere kapital til sine eiere samtidig som de viser til marginer på mindre enn 5 prosent årlig, mens foretak i andre bransjer kan drive med nettomarginer på prosent eller mer. Foretak som kan utvide sine nettomarginer over tid, kommer generelt sett til å belønnes med økte aksjekurser, ettersom den fører direkte til høyere lønnsomhet. EBITDA-margin 2 15,0 1 5,0-5,0 Et nøkkeltall som brukes til å vurdere et foretaks lønnsomhet ved å sette inntekter opp mot resultatet. Nærmere forklart, ettersom EBITDA tar sitt utgangspunkt i foretakets inntekter, indikerer dette nøkkeltallet 8

9 Bransjesammenligning hvor mye som gjenstår etter at driftskostnadene er trukket fra. Hvis for eksempel foretakets EBITDA er 1 milliard kroner og inntektene er 10 milliarder, er forholdet mellom EBITDA og salg dermed 10 prosent. Generelt sett er en høyere verdi positivt ettersom det indikerer at foretaket kan beholde en stor andel av inntektene ved for eksempel effektive, kostnadsreduserende prosesser. Når man sammenligner selskapets EBITDA-margin, bør man forsikre seg om at sammenlignelsen gjøres opp mot rett bransje og størrelsesintervall ettersom kostnadene kan skille seg markant fra hverandre. Dette vil i så tilfelle gjøre en sammenligning irrelevant. EBIT-margin 2 15,0 1 5,0-5,0 Nøkkeltallet er en indikator på et foretaks lønnsomhet, og beregnes som summen av driftsinntekter minus kostnader, eksklusiv skatt og rente. Verdien er nyttig ettersom man sammenligner flere foretak spesielt innen en gitt bransje, og er til hjelp når man skal vurdere hvordan et foretak har vokst over tid. En viktig faktor som bidrar til den utbredte bruken av EBIT, er den måten som verdien nøytraliserer effekten av ulike kapitalstrukturer og skattesatser som kan forekomme. Ved å ekskludere både skatte- og rentekostnader, fokuserer man på foretakets muligheter til å skape gevinst, og dermed blir det lettere å sammenligne foretak. Kontantstrøm/omsetning 14,0 12,0 1 8,0 6,0 4,0 2,0-2,0 En inntekts- eller utgiftsstrøm som endrer kassakontoen over en gitt tidsperiode. Inngående kontantstrøm oppstår vanligvis innen en av de tre områdene finansiering, drift og investering. Utgående kontantstrøm er et resultat av kostnader og investeringer. I både forretningsverden og privatfinansiering er kontantstrømmen avgjørende for kapitaliseringen. Det kan presenteres som en historisk hendelse, for eksempel salg av et visst produkt, eller som en fremtidig prognose for hva et foretak forventer å tjene og bruke. Kontantstrømmen er avgjørende for en bedrifts overlevelse. Tilstrekkelige likvider sikrer at kreditorer, ansatte og andre får betalt i tide. Kontantstrømmen er noe av det viktigste for mindre foretak. Raskere kontantstrøm kan bety mer penger å investere i markedsføring, varelager og personell. 9

10 Bransjesammenligning Kapitalens omsetningshastighet Et nøkkeltall som måler mulighetene til å bruke et foretaks nettomidler for å generere salgsinntekter, beregnet som omsetning delt på anvendt kapital. For høye tall kan tyde på for lave investeringer, mens et lavt tall (i forhold til sammenlignbare foretak) kan tyde på ineffektiv styring av virksomheten. Et foretak bør håndtere sine midler på en effektiv måte for å maksimere salget. Varelagerets omsetningshastighet Nøkkeltallet viser hvor bra et foretak gjør varelager om til salgsinntekter. Dette nøkkeltallet er tett beslektet med kapitalens omsetningshastighet, og er dermed også en måling av foretakets effektivitet. Varelagerets omsetningshastighet er dog en mer spesifikk måling. Det måler hvor bra foretaket benytter seg av den delen av driftskapitalen som er investert i lager. Dette nøkkeltallet er den viktigste komponenten i kapitalens omsetningshastighet for foretak som har lite kapital bundet i anleggsmidler, men mye i materiell/lager. Dette gjelder oftere for foretak somdriver med handel enn de som driver med produksjon. For mer kapitalintensive foretak er omsetningen av anleggsmidler mer viktig. Soliditet Et nøkkeltall som viser hvor stor andel av de totale midlene som aksjonærene rent teoretisk ville fått hvis foretaket ble likvidert. Kvoten, oppgitt i prosent, beregnes ved å dele total egenkapital med foretakets totale eiendeler. Resultatet tilsvarer dermed andelen av eiendelene som aksjonærene har gjenstående fordringer i. La oss for eksempel si at et foretak har en soliditet på 45 % og totale eiendeler på 500 millioner kroner. Dette vil si at ved likvidering vil aksjonærene måtte dele på 225 millioner kroner (45 % * 500). Jo høyere tall, dess større andel til aksjeeierne. 10

11 Bransjesammenligning Gjeldsgrad Nøkkeltallet beskriver et finansielt forhold som sammenligner andelen egenkapital med andelen fremmedkapital. Gjeldsgraden viser i hvilken grad et foretaks virksomhet finansieres med eierens egne midler. Jo høyere gjeldsgrad / jo høyere andel fremmedkapital, desto høyere risiko. Resultat per ansatt (NOK '000) Dette nøkkeltallet er spesielt nyttig for foretak i tjenestesektoren, og viser produktiviteten per ansatt. Driftsinntekter per ansatt (NOK '000) Et viktig forhold som ser på foretakets omsetning i forhold til antall ansatte. Dette forholdet er mest nyttig ved sammenligning med andre foretak i samme bransje. Idealet er å ha en så høy inntekt per ansatt som mulig ettersom det viser en høyere produktivitet. 11

12 Bransjesammenligning Arbeidskraftkostnader/driftsinntekter Forholdet gir et bilde av hvor lønnsintensivt foretaket er sammenlignet med lignende foretak i samme bransje. Gjennomsnittskostnad per ansatt (NOK '000) Totale personellkostnader per år delt på antall fulltidsansatte. Dette forholdet viser gjennomsnittskostnaden per ansatt. 12

13 Prognostisert utvikling Prognostisert utvikling Prognostisert resultatutvikling (NOK '000) Prognostisert utvikling av totalbalanse (NOK '000) Prog. avkastning på egen kapital sammenlignes med median for bransjen pr (-) Prog. avkastning på total kapital sammenlignes med median for bransjen pr (-) 3 25,0 2 15,0 1 5,0-5,

14 Inngangsverdier Inngangsverdier Resultat (NOK '000) Ordinært resultat før skattekostnad NOK Hvordan er verdien beregnet? Verdien på resultatet er beregnet som en veid middelverdi av de siste tre års resultat. Veiingen har skjedd ved at de siste årene er blitt gitt større tyngde enn de tidligere. For å unngå ekstraordinære inntekter og utgifter brukes ikke regnskapsposten "Årsresultat" men posten "Resultat før skatt". Hvorfor justere? Hvis resultatet ikke stemmer overens med det forventede resultatet for foretaket i inneværende år, kan det justeres. Resultatet bør også justeres hvis bokførte inntekter eller utgifter ikke er normale. For eksempel kan en eier i et mindre foretak ta ut for høy eller lav lønn som ansatt i forhold til de øvrige ansatte. Resultatvekst Resultatvekst 8,0 7,4 6,9 6,5 6,1 3,0 3,0 Middeltall 5,8 % Hvordan er verdien beregnet? Verdien på veksten av resultatet er beregnet på veksten mellom middelverdien av resultatet i år 1-3 i regnskapet. For å unngå ekstraordinære inntekter og utgifter brukes ikke regnskapsposten "Årsresultat" men posten "Resultat før skatt". Hvorfor justere? Veksten av resultat kan være vanskelig å bedømme med hjelp av historiske data. Blant annet påvirkes resultatet ved at overskudd overføres fra et regnskapsår til et annet. For å få en så riktig verdi som mulig bør man gå ut fra det budsjetterte salget for de første årene. For de seneste årene skal man beregne en vekst som man bedømmer å være bærekraftig i en lenger fremtidig periode. 14

15 Inngangsverdier- Totalbalanse Totalbalanse NOK Hvordan er verdien beregnet? Posten totalbalanse er hentet fra det siste årsoppgjøret. Hvorfor justere? s midler er i regnskapet oppført med den regnskapsmessige verdien. Denne kan av flere grunner avvike fra den virkelige verdien. F.eks. kan en avskrevet maskin eller vare ennå ha en verdi, eller motsatt kan varer som har en regnskapsmessig verdi, ha en lavere verdi pga. skade osv. Merk at egenkapitalen på gjeldssiden ikke påvirkes automatisk ved en endring av totalbalansen, men må justeres manuelt om også egenkapitalen skal bli endret. Totalbalanse, vekst Balansevekst 8,0 7,4 6,9 6,5 6,1 3,0 3,0 Hvordan er verdien beregnet? Ut fra de historiske verdiene har vi beregnet en gjennomsnittlig årlig vekst av totalbalansen. Hvorfor justere? Større investeringer kan være nødvendige for en fremtidig utvidelse. Disse investeringene gir foretaket en større vekst i balansesummen enn hva som tidligere var tilfelle. kan også ha vært inne i en kraftig utvidelsesfase som nå er ferdig. totalbalansen kommer da ikke til å øke like mye som den har gjort tidligere. Egenkapital NOK Hvordan er verdien beregnet? Vi har hentet posten egenkapital ut fra det siste årsoppgjøret. Til egenkapitalen er lagt posten ubeskattede reserver fratrukket 28 % skatt. Hvorfor justere? Hvis du har justert balansesummen, kan det være at egenkapitalen også må justeres. Se balansesum. 15

16 Inngangsverdier- Soliditet Soliditet 26,1 % Bransjeverdi* % s soliditet: 53,8 % * Elektrisk installasjonsarbeid i Hordaland. Hvordan er verdien beregnet? Soliditeten angir andelen egenkapital i forhold til gjeld og er en viktig faktor i vurderingen. For å avgjøre om foretaket er under- eller overkapitalisert sammenligner vi foretakets soliditet med median i den bransje foretaket driver i. Hvis foretakets soliditet er høyere enn bransjemedian, kommer overskuddet til å heve nivået for frie midler midler som kan benyttes til utbytte, og i motsatt tilfelle, det vil si om soliditeten er lavere enn nivået for bransjen, vil de frie midlene bli lavere. Hvorfor justere? Kapitalstrukturen er avhengig av andelen gjeld og egenkapital. Hvis foretaket har for lav soliditet, det vil si for høy andel gjeld i forhold til egenkapital, kan det oppstå problemer ved en utvidelse og/eller lavkonjunktur. Ved før høy soliditet, det vil si for høy andel egenkapital i forhold til gjeld, blir avkastningen på egenkapitalen lavere. Det kreves vanligvis høyere avkastning på egenkapital enn på fremmedkapital. Kalkylerente 11,3 % Hvordan er verdien beregnet? Kalkylerenten er den rente som man vil ha i avkastning på investeringen. Kalkylerenten er en viktig komponent i vurderingen og består av to deler, som til sammen vil utgjøre den samlede kalkylerenten. Den gjennomsnittlige risikopremien for det norske aksjemarkedet. Avkastningen på statsobligasjoner, som ofte kalles "den risikofrie renten" ved en konstant pengeverdi. På bakgrunn av at investorer i unoterte selskaper utsettes for en større usikkerhet, er det vanlig å bruke et ekstra risikotillegg. Dette kan variere avhengig av foretakets størrelse og hvilket risikonivå man beregner. Hvorfor justere? Hvis man ikke er ute etter en generell verdi på foretaket, men vil se hvordan verdien forholder seg til andre investeringer. Etter et kjøp kan for eksempel finansieringen av fremmedkapitalen være annerledes, noe som kan innebære at gjeldsrenten endres. Også forholdstallet mellom fremmedkapital og egenkapital er avgjørende (les mer i foregående avsnitt om soliditet). Dessuten kan det finnes ulike krav til avkastning på egenkapital. 16

17 Inngangsverdier- Metode for beregning av residualverdi (restverdi) Metode for beregning av residualverdi (restverdi) Going Concern I foretakets verdi inngår foruten de frie midlene som kan benyttes til utbytte også foretakets verdi ved utgangen av prognoseperioden. Denne restverdien kan beregnes på to ulike måter. Dels ved å beregne en avviklingsverdi, det vil si midler minus gjeld, og dels ved å beregne en "going concern"-verdi, som innebærer at foretaket fortsetter med samme overskuddnivå som i det siste året i prognosen for all fremtid. Hvilken måte man benytter seg av er avhengig av foretakets art. Om det er et lite foretak som er avhengig av en eller flere nøkkelmedarbeidere, er det ikke trolig at det kommer til å eksistere i uoverskuelig tid fremover, og da bestemmes verdien ved å bruke avviklingsmetoden. Er det derimot et stort foretak som ikke er avhengig av nøkkelpersoner osv., og som man tror kan fortsette å generere overskudd langt inn i fremtiden, skal going concern -metoden brukes. 17

18 Fullstendig regnskap Fullstendig regnskap Resultatregnskap (NOK '000) Salgsinntekter Lager råvarer Lønnskostnader Avskrivning på varige driftsmidler Driftsresultat Sum finansinntekt Eksterne rentekostnader Sum finanskostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Ordinært resultat etter skattekostnad Årsresultat Noter (NOK '000) Antall ansatte n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 35 Eiendeler & gjeld/egenkapital (NOK '000) ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Andre anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varebeholdning Kundefordringer Andre fordringer Bankinskudd, kontanter og lignende SUM EIENDELER EGENKAPITAL Aksjekapital Annen egenkapital Langsiktig gjeld Gjeld ti kredittinst. (langsiktig) Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til realkreditt-inst.(kortsiktig) Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld GJELD OG EGENKAPITAL Alle nøkkeltall (NOK '000) Lønnsomhet Avkastning på egenkapital -18,8 4,4 16,5 142,9 43,8 37,5 77,0 63,0 41,1 27,2 Avkastning på egenkapital * 30,2 46,7 62,7 125,4 56,2 73,6 74,6 67,8 44,9 41,2 Avkastning på anvendt kapital -7,9 12,6 20,6 84,0 15,3 15,3 53,3 50,9 33,5 21,6 Avkastning på anvendt kapital * 33,2 41,7 79,4 34,6 52,9 64,6 5 36,8 36,4 Avkastning på totalkapital -5,9 0,9 1,7 18,8 5,3 7,0 27,6 27,2 21,2 14,6 Avkastning på totalkapital * 8,2 9,1 11,5 20,3 12,4 18,2 23,5 21,2 16,1 14,3 Nettomargin -2,7 0,4 0,7 6,5 3,4 4,4 15,8 15,6 11,7 10,4 Nettomargin * 3,7 4,0 4,8 8,7 5,5 8,1 10,8 9,0 7,3 6,6 EBITDA-margin -0,5 2,5 2,0 5,5 4,1 6,2 11,1 17,6 12,1 9,0 EBITDA-margin * 5,2 5,4 5,9 8,2 6,1 7,8 9,6 9,8 8,2 7,3 18

19 Fullstendig regnskap- Alle nøkkeltall EBIT-margin -1,9 1,5 1,3 4,6 3,4 5,5 10,6 17,1 11,7 8,5 EBIT-margin * 4,0 4,3 4,9 7,3 5,2 7,1 8,8 9,1 7,4 6,4 Kontantstrøm / omsetning -1,4 1,4 1,4 6,2 3,7 4,0 13,3 11,3 8,7 8,2 Kontantstrøm / omsetning * 3,7 4,0 4,4 7,7 5,1 7,0 9,3 7,0 6,0 5,4 Kapital Kapitalens omsetningshastighet 2,2 2,3 2,6 2,9 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,4 Kapitalens omsetningshastighet * 5,4 6,6 7,1 8,0 5,9 6,1 5,3 6,0 5,2 5,3 Rentedekningsgrad -1,1 1,3 1,6 7,9 3,2 4,4 15,2 7,1 19,7-146,0 Rentedekningsgrad * 4,5 6,8 13,6 10,6 16,6 24,6 20,2 24,9 23,6 Varelagerets omsetningshastighet 7,4 10,2 11,5 12,2 11,7 7,4 11,0 11,3 108,3 34,1 Varelagerets omsetningshastighet * 13,9 13,5 13,0 14,7 15,6 15,0 19,0 19,6 19,1 17,7 Kreditt tid leverandör 86,8 85,5 77,3 53,6 112,0 79,4 117,9 72,5 101,9 125,9 Kreditt tid leverandör * 74,0 71,0 7 71,0 72,0 74,0 81,0 67,0 69,0 72,0 Kreditt tid 62,3 44,9 58,0 30,5 71,1 50,8 41,6 15,2 10,6 19,3 Kreditt tid * 29,0 28,0 28,0 24,0 28,0 27,0 25,0 22,0 23,0 23,0 Struktur Likviditetsgrad I 142,1 125,3 107,4 101,9 139,0 159,3 178,9 204,9 206,7 252,8 Likviditetsgrad I * 133,0 119,0 122,0 119, ,0 146,0 142,0 149,0 146,0 Likviditetsgrad II 94,3 91,3 78, ,3 106,0 143,2 163,9 201,7 240,2 Likviditetsgrad II * 107,0 95,0 96,0 98,0 107,0 112,0 128,0 123,0 131,0 125,0 Soliditet 31,1 19,8 10,3 13,2 12,2 18,7 35,8 43,2 51,6 53,8 Soliditet * 27,6 19,7 17,9 15,9 22,0 24,6 31,4 31,2 35,9 34,6 Gjeldsgrad 221,1 405,6 866,8 659,0 722,0 433,4 179,5 131,6 93,9 85,8 Gjeldsgrad * 96,2 77,1 56,0 33,4 27,8 24,4 23,2 Per ansatt Resultat per ansatt Resultat per ansatt * Driftsinntekter per ansatt Driftsinntekter per ansatt * Arbeidskraftkostn./driftsinntekter 45,8 41,9 40,2 39,0 41,6 41,2 38,6 39,5 38,8 43,0 Arbeidskraftkostn./driftsinntekter * 40,4 39,8 40,3 38,2 40,4 39,5 38,5 36,5 41,0 42,7 Gjennomsnittskostnad per ansatt Gjennomsnittskostnad per ansatt * Egenkapital per ansatt Egenkapital per ansatt * Anvendt kapital per ansatt Anvendt kapital per ansatt * Totalkapital per ansatt Totalkapital per ansatt * * Elektrisk installasjonsarbeid i Hordaland 19

20 Ansvar Ansvar Det finnes ikke noen absolutt korrekt verdi av et selskap. Verdien baserer seg på de inngangsverdier som man har gått ut fra i vurderingsmodellen. Vi kan derfor ikke garantere at den selskapsverdien som blir presentert er i overensstemmelse med den endelige verdien ved f.eks. et salg. Våre data er sammensatt av informasjon fra kilder vurdert som pålitelige. Vi kan dog verken garantere kildenes pålitelighet eller at informasjonen er fullstendig eller korrekt. Vi påtar oss ikke noe ansvar for direkte eller indirekte tap eller skade av noe slag på grunn av bruken av verdivurderingen. Laget av Sidon Benjaminsson, analytiker. Faqtum gruppen verdivurderer selskaper i over femti land. 20

Introduksjon Markedsandel Nettoomsetning Verdiskaping...7. Driftsresultat Egenkapital Totalbalanse...

Introduksjon Markedsandel Nettoomsetning Verdiskaping...7. Driftsresultat Egenkapital Totalbalanse... Innhold Innhold Introduksjon... Nøkkeltall Størrelse Markedsandel... Nettoomsetning... Verdiskaping...7 Driftsresultat... 8 Egenkapital... 9 Totalbalanse... 0 Antall ansatte... Lønnsomhet og effektivitet

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 2) Grunnleggende regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Kritisk gjennomgang av regnskapstallene Kreativ regnskapsrapportering Gruppering for

Detaljer

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10 986559434 LKC AS Bentsrudveien 14 3080 Holmestrand Credit Rating/Score LKC AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW70668 LKC AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med

Detaljer

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1 998877393 NORDIC TOOLS AS Strømsveien 314 1081 Oslo PB 109 Leirdal 1009 Oslo Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW55681 NORDIC TOOLS AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Energia AS

FORETAKSANALYSE. Energia AS 19-11-215 ENERGIA AS STORGATA 112 PB 265 391 PORSGRUNN Norge MALTE ROGNE FORETAKSANALYSE Energia AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Metode for analyse av regnskapet

Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Konklusjon

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Htl Elektro AS

FORETAKSANALYSE. Htl Elektro AS 23-9-211 HTL ELEKTRO AS PB 133 6447 Norge ELNESVÅGEN HELGE HENØEN FORETAKSANALYSE Htl Elektro AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

Kredittrapport. Ris Holding AS. Org.nr Vardesvingen Skedsmokorset

Kredittrapport. Ris Holding AS. Org.nr Vardesvingen Skedsmokorset Kredittrapport Ris Holding AS Org.nr. 989145681 Vardesvingen 19 22 Skedsmokorset Kredittrapport for Monner AS Data fra Experian Data hentet 217-12-14 Copyright 218 Firmainformasjon 3 Roller 4 Reelle Rettighetshavere.....................

Detaljer

Kredittrapport. Tetøsene AS. Org.nr Kongeveien Sofiemyr

Kredittrapport. Tetøsene AS. Org.nr Kongeveien Sofiemyr Kredittrapport Tetøsene AS Org.nr. 912776476 Kongeveien 47 1412 Sofiemyr Kredittrapport for Monner AS Data fra Experian Data hentet 218-1-9 Copyright 218 Firmainformasjon 3 Roller 4 Reelle Rettighetshavere.....................

Detaljer

Løsningsforslag oppgave i læreboken

Løsningsforslag oppgave i læreboken Løsningsforslag oppgave 7.8 7.11 i læreboken Om løsningsforslagene Vi har brukt ferdigmodellen Regnskapsanalyse til å beregne nøkkeltallene i disse oppgavene. Vær oppmerksom på at ikke alle nøkkeltall

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS 3-1-213 MILJØMALERN AS ØSTERDALSGATA 1 K 658 Norge OSLO SPANGEN JOHNNY FORETAKSANALYSE Miljømalern AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Larsen.Per-Erik

FORETAKSANALYSE. Larsen.Per-Erik DEMO Enkeltmannsforetak 7-12-21 FORETAKSANALYSE Larsen.Per-Erik Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS 3-7-213 MILJØMALERN AS ØSTERDALSGATA 1 K 658 Norge OSLO SPANGEN JOHNNY FORETAKSANALYSE Miljømalern AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Videoutstyr Norge AS

FORETAKSANALYSE. Videoutstyr Norge AS 22-6-214 VIDEOUTSTYR NORGE AS STANSEVEIEN 4 975 Norge OSLO JENS PETTER PETTERSE FORETAKSANALYSE Videoutstyr Norge AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Company AS

FORETAKSANALYSE. Company AS DEMO 23-12-21 FORETAKSANALYSE Company AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com Innholdsfortegnelse 1. Foretaksinformasjon

Detaljer

Kopi av Finansielle nøkkeltall

Kopi av Finansielle nøkkeltall Kopi av Finansielle nøkkeltall Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 03.05.2016 Oversikt med forklaringer og formler for nøkkeltall som belyser en bedrifts finansielle forhold: rentabilitet, likviditet,

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Trappevask Service AS

FORETAKSANALYSE. Trappevask Service AS 12-1-215 TRAPPEVASK SERVICE AS MARCUS THRANES VEI 64 1472 Norge FJELLHAMAR HOPANENG CHARLES FORETAKSANALYSE Trappevask Service AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201201-201212 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Inventory Investment AS

FORETAKSANALYSE. Inventory Investment AS 2-7-212 INVENTORY INVESTMENT AS TROLLÅSVEIEN 8 PB 17 1421 TROLLÅSEN Norge ROSMO SVERRE CHARLES FORETAKSANALYSE Inventory Investment AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

JULI 2014 - DURAPART AS

JULI 2014 - DURAPART AS JULI 2014 - DURAPART AS MRK! Månedslønnede har negativ 4/26 lønn i juli og timelønnskostnadene er lave som følge av ferieavvikling. Av denne grunner er regnskapet for juli spesiell med negativ/lave lønnskostnader.

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 15/ /JANMOR Oppgis ved henvendelse

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 15/ /JANMOR Oppgis ved henvendelse Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi Notat Til: Styret for St. Olavs Hospital HF Fra: Jan Morten Søraker Saksbehandler: Morten Morken Dato: 29.10.2015 Att.: Vår referanse Deres referanse Arkiv

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Energia AS

FORETAKSANALYSE. Energia AS 11-1-216 ENERGIA AS STORGATA 112 PB 265 391 PORSGRUNN Norge MALTE ROGNE FORETAKSANALYSE Energia AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum 12-12-213 AS MOSS TRANSPORTFORUM VÅLERVEGEN 157 PB 74 159 MOSS Norge MORTEN NORE FORETAKSANALYSE AS Moss Transportforum Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 7-1-213 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS 2-7-215 BLÅ KURER AS GAMLE POSTVEG 2 POSTBOKS 58 396 PORSGRUNN Norge GLENN FALBACH FORETAKSANALYSE Blå Kurer AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

Credit Rating/Score ATE AS

Credit Rating/Score ATE AS 998196310 ATE AS Dokkvegen 8 3920 Porsgrunn Credit Rating/Score ATE AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW71351 ATE AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene.

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum 4-1-213 AS MOSS TRANSPORTFORUM VÅLERVEGEN 157 PB 74 159 MOSS Norge MORTEN NORE FORETAKSANALYSE AS Moss Transportforum Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

GRUNNFAKTA EIER/JURIDISK ØKONOMI BETALINGSERFARING. Sterk God Tilfredsstillende Svak Dårlig Ingen info Revisoranmerkning For gammelt regnskap

GRUNNFAKTA EIER/JURIDISK ØKONOMI BETALINGSERFARING. Sterk God Tilfredsstillende Svak Dårlig Ingen info Revisoranmerkning For gammelt regnskap Bisnode Totalrapport Organisasjonsnummer 997097270 Dunsnummer 671368237 Firmanavn EASYWEB NORGE Gateadresse Nordre Fokserød 13 Gate Postnr Poststed 3241 Sandefjord Postboksadresse C/o Bk Grafisk As Postboks

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q2/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, ANDRE KVARTAL 2017 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. August 2017 Loomis Foreign Exchange AS Etterspørselen etter reisevaluta øker i løpet av andre

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 16-03-2015 JPS CONSULTING AS Org. nr. 989747983 Bjørnveien 15 a 0774 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 11-12-213 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454

Detaljer

Credit Rating/Score ATE AS. Selskapskapital/Aksjekapital: Selskapets alder: 5

Credit Rating/Score ATE AS. Selskapskapital/Aksjekapital: Selskapets alder: 5 998196310 ATE AS Dokkvegen 8 3920 Porsgrunn Credit Rating/Score ATE AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW71351 ATE AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene.

Detaljer

Versjon 7. desember 2005

Versjon 7. desember 2005 Hjelpemiddelhefte Versjon 7. desember 2005 Bidragsregnskap etter normalkost Selvkostregnskap etter normalkost Bidragsregnskap etter standardkost Selvkostregnskap etter standardkost 1 Avviksanalyse Inntekter

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS 17-6-216 BLÅ KURER AS GAMLE POSTVEG 2 POSTBOKS 58 396 PORSGRUNN Norge FALBACH GLENN FORETAKSANALYSE Blå Kurer AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 1-7-214 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Credit Rating. Trafikk-Elektro AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Trafikk-Elektro AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

På oversiktsfliken oppretter du budsjettene. Start med å klikke på ny for å opprette et nytt budsjett.

På oversiktsfliken oppretter du budsjettene. Start med å klikke på ny for å opprette et nytt budsjett. Budsjett og prognose i Årsavslutning 1. Budsjett 1.1. Foreta innstillinger på oversiktssiden På oversiktssiden oppretter du budsjettene. I fliken Oversikt ser du budsjettene som er opprettet. På oversiktssiden

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2016 Accountor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Accountor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Entreprenør Roger Mjåtveit AS

FORETAKSANALYSE. Entreprenør Roger Mjåtveit AS ENTREPRENØR ROGER MJÅTVEIT AS 11-7-217 ALEKSANDER MJÅTVEIT FORETAKSANALYSE Entreprenør Roger Mjåtveit AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

OKTOBER 2014 - DURAPART AS

OKTOBER 2014 - DURAPART AS OKTOBER 2014 - DURAPART AS Resultat totalt viser underskudd kr 474' mot budsjettert underskudd kr 466' - hittil i år underskudd kr 1.106' mot budsjett underskudd kr 3.116'. Hittil i fjor overskudd kr 1.983'

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Smart Elektro AS

FORETAKSANALYSE. Smart Elektro AS 14-12-212 SMART ELEKTRO AS JERIKOVEIEN 2 167 Norge OSLO LISE BERGLI NÆSS FORETAKSANALYSE Smart Elektro AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 07-05-2014 S.A. BYGGSERVICE AS Org. nr. 987788917 Brusetsvingen 57 1395 HVALSTAD Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 6 Regnskapsperiode: INNHOLD F Resultatrapport F Balanserapport F Likviditetsrapport F Nøkkeltall z Grafikk Dato: 09.05.6 AVVIKSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT D E N N E P E R I O D

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 06-06-2014 OPTIEL VEST AS Org. nr. 994272713 Fabrikkveien 2 4033 STAVANGER Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

17.2 Oppgave Balansebudsjettering

17.2 Oppgave Balansebudsjettering 17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2 Verdivurdering Av Eksempel AS Utført av LISU Consult AS 01.03.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 2 2. Kort regnskapsanalyse med konklusjoner og tiltak Side 3 3. Avkastningsverdi - resultatvurdering

Detaljer

Kontantstrømoppstilling for analyse

Kontantstrømoppstilling for analyse Kontantstrømoppstilling for analyse Idébank Sist redigert 22.06.2012 Kontantstrømoppstillingen skal gi en oversikt over innbetalinger og utbetalinger og forklare likviditetsendringer. Er den lovregulerte

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 12-06-2013 OPTIEL VEST AS Org. nr. 994272713 Fabrikkveien 2 4033 STAVANGER Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer