Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019"

Transkript

1 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert ansvar som måtte oppstå som opplysningene i noen punkt ikke med alltid kan gi så korrekte opplysninger bruk. De må hverken forevises eller følge av bruk av denne opplysning Deres erfaring, ber vi Dem vennligst om som mulig Schweigaardsgate 34 E 0191 Oslo AS PB 9416 Grønland 0135 Oslo Rating Poeng pr. dato: Credit Rating 51 poeng 0-14 Ikke kredittverdig Kreditt mot sikkerhet Kredittverdig God kredittverdighet Beste kredittverdighet Tekst: God kredittverdighet Kredittgrense min.- max.: 1-1 % av omsetningen Maks. kredittbeløp: begrenset til 15% av egenkapitalen Omsetning: Trend: Egenkapital: Trend: Resultat: Trend: Kortsiktig gjeld: Trend: Finanskostnader Trend: Selskapskapital/Aksjekapital: Selskapets alder: 1 Betalingserfaring: Upåklagelig Frivillig pantstillelse: Ja Det er ved utarbeidelse av ratingen lagt spesielt vekt på opplysninger av økonomisk art og generell foretaksinformasjon. Egenkapitalen som legges til grunn for analysene, er den gjeldende på regnskapsavslutningstidspunktet. Endring i aksjekapitalsituasjonen etter dette opplyses reell men påvirker ikke ratingen. Trend Dato: Poeng: Maks kreditt: Kredittgrense: 1-1 % av omsetn 1-1 % av omsetn Begrenset til 15% av egenkap 15% av egenkap Omsetning: Egenkapital: Neg betanm. Nei Nei Nye betanm. Nei Nei Foretaksinformasjon Etablert: 2006 Reg.dato: Oppdatert per: Telefon: Telefax: Selskapskapital/Aksjekapital: Fullt innbetalt Antall ansatte: 2007 : 18 / 2006 : 2 Daglig leder: Evensen Jørgen Lønn daglig leder: Revisor: Bdo Noraudit Oslo DA Side 1 av 7 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 Beløpene angis i NOK

2 Side 2 av 7 Bransje: Bygge- og anleggsvirksomhet Annen bygge- og anleggsvirksomhet Oppføring av bygninger og andre konstruksjoner Entreprenører Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet Formål: Entreprenør- og konsulent-tjenester og eiendomsutvikling. Styre Navn Verv Født Adresse Vistnes Petter Alexander Styreleder Pilestredet Park 26, 0176 Oslo Tingulstad Lars Håkon Styremedlem Sandrup Peter Nicolay Styremedlem Firma tegnes av: Styreleder og et styremedlem i fellesskap Prokura: DAGLIG LEDER Kommentar: Eiere Navn Foretaksnr. Andel Betonmast Entreprenør AS Evensen Jørgen Sandrup Peter Nicolay Datter Ingen data funnet Negative betalingsanmerkninger Negative betalingsanmerkninger (Antall=0) Ingen data funnet Frivillige pantstillelser (Antall=1) Dato Type Kilde Beløp Oppgjort Kreditor Pant i fordringer LØ Atradius Aktuelle hendelser Dato Kilde Hendelse CI Rating beregnet rating endret fra 56 til 51 poeng CI Rating beregnet rating endret fra 42 til 56 poeng CI Rating beregnet rating endret fra 41 til 42 poeng CI Rating beregnet rating endret fra 43 til 41 poeng CI Rating beregnet rating endret fra 41 til 43 poeng CI Rating beregnet rating endret fra 34 til 41 poeng FO Aksjekapital endret CI Rating beregnet rating endret fra 38 til 34 poeng FO Styremedlem endret

3 Fortsettelse Side 3 av 7 Aktuelle hendelser Dato Kilde Hendelse CI Rating beregnet rating endret fra 34 til 38 poeng CI Rating beregnet rating opprettet med 34 poeng Regnskap Resultat Sum driftsinntekter: Sum driftskostnader: Driftsresultat: Sum finansinntekter: Sum finanskostnader: Ordinært resultat før skatt: Årets skattekostnad: Ordinært resultat: Sum ekstraordinære poster: 0 Årsresultat: Sum overføringer: Balanse Total sum anleggsmidler: 0 Total sum omløpsmidler: Sum eiendeler: Sum innskutt egenkapital: Sum opptjent egenkapital: Sum egenkapital: Sum langsiktig gjeld: Sum kortsiktig gjeld: Sum egenkapital og gjeld: Resultat detaljer Salgsinntekter: 0 Andre driftsinntekter: Sum driftsinntekter:

4 Side 4 av 7 Varekostnad: Beh.endring egentilv. varer: 0 Lønnskostnad: Avskrivning: 0 Nedskrivning: 0 Tap på fordringer: 0 Annen driftskostnad: Sum driftskostnader: Driftsresultat: Inntekt inv. i datterselskap: 0 Inntekt inv. foretak i kons.: 0 Inntekt inv. annet foretak: 0 Renteinntekt foretak i konsern: 0 Annen renteinntekt: Annen finansinntekt: Sum finansinntekter: Verdiendr. fin. omløpsmidler: 0 Nedskr. fin. omløpsmidler: 0 Nedskr. fin. anleggsmidler: 0 Rentekost. foretak s. konsern: 0 Annen rentekostnad: Annen finanskostnad: 0 Agio/disagio: 0 Sum finanskostnader: Netto finansielle poster: Ordinært resultat før skatt: Årets skattekostnad: Ordinært resultat: Ekstraordinær inntekt: 0 Ekstraordinær kostnad: 0 Skattekost. ekstraord.res.: 0 Sum ekstraordinære poster: 0 Årsresultat: Konsernbidrag: 0 Utbytte: 0 Fond for vurderingsforsk.: 0 Annen egenkapital: Sum overføringer:

5 Fortsettelse Side 5 av 7 Balanse detaljer Forskn.,utv,kons.,goodwill: 0 Utsatt skattefordel: 0 Sum immatrielle eiendeler: 0 Fast eiendom, tomter, bygn.: 0 Maskiner og anlegg: 0 Skip, rigger, fly o.l.: 0 Driftsløsøre, inv., verktøy o.l.: 0 Sum varige driftsmidler: 0 Invest. i datterselskap: 0 Invest. annet foret. i kons.: 0 Lån til foretak i konsern: 0 Invest. i tilknyttet selskap: 0 Lån til tilkn. selskap: 0 Invest. i aksjer og andeler: 0 Obligasjoner og andre fordr.: 0 Pensjonsmidler: 0 Ansvarlig lånekapital: 0 Sum finansielle anleggsmideler: 0 Andre anleggsmidler: 0 Total sum anleggsmidler: 0 Varebeholdning: 0 Kundefordringer: Andre fordringer: 0 Konsernfordringer: 0 Krav på innbet. av selsk.kap.: 0 Sum fordringer: Aksjer/andel foretak s. kons.: 0 Markedsbaserte aksjer: 0 Markedsbaserte obligasjoner: 0 Markedsbaserte fin. instr.: 0 Andre finansielle instr.: 0 Sum investeringer: 0 Kasse/bank: Andre omløpsmidler: 0 Total sum omløpsmidler: Sum eiendeler:

6 Side 6 av 7 Selskapskapital/aksjekapital: Egne aksjer: 0 Overkursfond: 0 Sum innskutt egenkapital: Fond for vurderingsforskj.: 0 Annen egenkapital: Sum opptjent egenkapital: Sum egenkapital: Minoritesinteresse: 0 Pensjonsforpliktelser: 0 Utsatt skatt: Andre avs. for forpliktelser: 0 Sum avsetning forpliktelser: Konvertible lån: 0 Obligasjonslån: 0 Gjeld til kredittinstitusj.: 0 Ansvarlig lånekapital: 0 Konserngjeld: 0 Øvrig langsiktig gjeld: 0 Sum annen langsiktig gjeld: 0 Sum langsiktig gjeld: Konvertible lån: 0 Sertifikatlån: 0 Gjeld til kredittinstitusj.: 0 Leverandørgjeld: Betalbar skatt: 0 Skyldig off. avgifter: Utbytte: 0 Konserngjeld: Øvrig kortsiktig gjeld: Sum kortsiktiggjeld: Sum egenkapital og gjeld:

7 Side 7 av 7 Nøkkeltall Resultatgrad: -0.1 % Likviditetsgrad I: 1.2 Soliditet: 14.5 % Gjeldsgrad: 5.9 Rentedekningsgrad: 32 Kontantstrøm: 0.1 % Lagerfinansiering: 0 Egenkapitalrentabilitet: 1.4 % Totalrentabilitet: 0.3 % Revisors beretning År Merknad Normal beretning

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10 986559434 LKC AS Bentsrudveien 14 3080 Holmestrand Credit Rating/Score LKC AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW70668 LKC AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med

Detaljer

6817 NAUSTDAL Side: 1. GRIMELID HARALD ATLE Beløpene angis i NOK. Foretaksanalyse

6817 NAUSTDAL Side: 1. GRIMELID HARALD ATLE Beløpene angis i NOK. Foretaksanalyse Stemmer opplysningene i noe punkt ikke med Deres erfaring, ber vi Dem vennligst om straks Í meddele oss dette, for at vi alltid kan gi sí korrekte opplysninger som mulig. SÍvel skriftlige som muntlige

Detaljer

7760 SNÅSA Side: 1. RISETH THOR Beløpene angis i NOK. Foretaksanalyse

7760 SNÅSA Side: 1. RISETH THOR Beløpene angis i NOK. Foretaksanalyse Stemmer opplysningene i noe punkt ikke med Deres erfaring, ber vi Dem vennligst om straks Í meddele oss dette, for at vi alltid kan gi sí korrekte opplysninger som mulig. SÍvel skriftlige som muntlige

Detaljer

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum 12-12-213 AS MOSS TRANSPORTFORUM VÅLERVEGEN 157 PB 74 159 MOSS Norge MORTEN NORE FORETAKSANALYSE AS Moss Transportforum Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS 3-7-213 MILJØMALERN AS ØSTERDALSGATA 1 K 658 Norge OSLO SPANGEN JOHNNY FORETAKSANALYSE Miljømalern AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 1-7-214 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Mo Fjernvarme AS

FORETAKSANALYSE. Mo Fjernvarme AS 24-6-214 MO FJERNVARME AS HALVOR HEYERDAHLS VEI 48 PB 5 VIKA 861 MO I RANA Norge TERJE SUND-OLSEN FORETAKSANALYSE Mo Fjernvarme AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Htl Elektro AS

FORETAKSANALYSE. Htl Elektro AS 23-9-211 HTL ELEKTRO AS PB 133 6447 Norge ELNESVÅGEN HELGE HENØEN FORETAKSANALYSE Htl Elektro AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Smart Elektro AS

FORETAKSANALYSE. Smart Elektro AS 14-12-212 SMART ELEKTRO AS JERIKOVEIEN 2 167 Norge OSLO LISE BERGLI NÆSS FORETAKSANALYSE Smart Elektro AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Inventory Investment AS

FORETAKSANALYSE. Inventory Investment AS 2-7-212 INVENTORY INVESTMENT AS TROLLÅSVEIEN 8 PB 17 1421 TROLLÅSEN Norge ROSMO SVERRE CHARLES FORETAKSANALYSE Inventory Investment AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 05-01-2007 for

D&B Firmafakta. Rapport den 05-01-2007 for AXFLOW AS Postboks: 98, LILLEAKERVEIEN 10 0283 OSLO Att.: ØDEGÅRD GUNNAR D&B Firmafakta Rapport den 05-01-2007 for AXFLOW AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 03-08-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 03-08-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 03-08-2012 for INMENTE AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi - oppstilling

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. AUGUST 2014 FOR TELLEFSDAL AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. AUGUST 2014 FOR TELLEFSDAL AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. AUGUST 2014 FOR TELLEFSDAL AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 31. MARS 2014 FOR EXTEND AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 31. MARS 2014 FOR EXTEND AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 31. MARS 2014 FOR EXTEND AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. AUGUST 2014 FOR AUSTAD MASKINSTASJON AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. AUGUST 2014 FOR AUSTAD MASKINSTASJON AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. AUGUST 2014 FOR AUSTAD MASKINSTASJON AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. FEBRUAR 2014 FOR MALERMESTRENE INDRE ØSTLAND AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. FEBRUAR 2014 FOR MALERMESTRENE INDRE ØSTLAND AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. FEBRUAR 2014 FOR MALERMESTRENE INDRE ØSTLAND AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 16-10-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 16-10-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 16-10-2012 for Produsert av Dibuco AS - www.dibuco.no NORAUTRON AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 10. FEBRUAR 2014 FOR SØDERHAMN ERIKSSON AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 10. FEBRUAR 2014 FOR SØDERHAMN ERIKSSON AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 10. FEBRUAR 2014 FOR SØDERHAMN ERIKSSON AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 22-02-2013 for

D&B Firmafakta. Rapport den 22-02-2013 for D&B Firmafakta Rapport den 22-02-2013 for Produsert av Dibuco AS - www.dibuco.no COMPELLO AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 27-10-2010 for

D&B Firmafakta. Rapport den 27-10-2010 for AVONLYD AS IVERGÅRDEN PIR 2 NR 1 7010 TRONDHEIM Att.: LIEN EDGAR ANDRAA D&B Firmafakta Rapport den 27-10-2010 for AVONLYD AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko

Detaljer