7670 INDERØY Side: 1. NILS OLAV FOLLADAL Beløpene angis i NOK. Foretaksanalyse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7670 INDERØY Side: 1. NILS OLAV FOLLADAL Beløpene angis i NOK. Foretaksanalyse"

Transkript

1 Stemmer opplysningene i noe punkt ikke med Deres erfaring, ber vi Dem vennligst om straks Í meddele oss dette, for at vi alltid kan gi sí korrekte opplysninger som mulig. SÍvel skriftlige som muntlige opplysninger er bare til sp½rrerens eget bruk. Bemerk: De mí hverken forevises eller meddeles til andre. Vi fraskriver oss ethvert ansvar som mítte oppstí som f½lge av bruk av denne opplysning i strid med leveringsvilkírene. RØRA 7670 INDERØY Side: 1 NILS OLAV FOLLADAL Beløpene angis i NOK Foretaksanalyse RØRA 7670 INDERØY Rating Normal 0-14 Ikke kredittverdig Kreditt mot sikkerhet Kredittverdig God kredittverdighet Beste kredittverdighet Rating nivå : 25/ poeng Beste kredittverdighet Kredittgrense % av omsetningen pr. 31/ Maks. Kreditt ,- Begrenset til 15% av egenkapitalen Omsetning Trend: positiv Egenkapital Trend: positiv Resultat Trend: positiv Kortsiktig gj Trend: positiv Finanskostnad Trend: positiv Reg. Akap Selskapsform: as alder: 17 år Bet. Erfaring Upåklagelig Frivillige pantstillelser: ja Rating - trend Dato 25/ / / / Poeng Maks. Kreditt Kredittgrense % % % % av omsetning av omsetning av omsetning av omsetning Begrenset til 15% av e.k. 15% av e.k. 15% av e.k. 15% av e.k. Omsetning Egenkapital Neg. Bet.Anm. Nei Nei Nei Nei Nye bet.anm. Nei Nei Nei Nei (maks.kreditt/omsetning/egenkapital i hele tusen) Det er ved utarbeidelsen av ratingen lagt spesielt vekt på opplysninger av økonomisk art og generell foretaksinformasjon. CreditInform AS Organisasjonsnr. Postadresse Besøksadresse Telefon Telefax Bankgironr. Company reg.no. NO Postal address PB 5275 Majorstua N-0303 Oslo Visiting address Sørkedalsveien 10C 0369 Oslo Telephone Telefax Bank account no Bank Union Bank of Norway PB 1172 Sentrum N-0107 Oslo Swift: UBNONOKK

2 Foretaksinformasjon Telefon Telefax Foretaksform Aksjeselskap Foretaksnr Etablert 1993 Registrert 28/ Attest dato 18/ Daglig leder Austad eskil født: Bankforb. Dnb nor bank asa Antall ansatte (2010: 26) (2009: 26) (2008: 24) Aksjekapital fullt innbetalt Revisor Inter revisjon steinkjer as fnr Bransje(nace) Bygging av veier og motorveier Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet Formål Maskinentreprenørvirksomhet og transportvirksomhet samt annen virksomhet som naturlig står i forbindelse med dette. Side: 2 Styreinformasjon Navn Verv Født Folladal nils olav Styreleder Austad roald Styremedlem Austad eskil Styremedlem Tegnes av Styrets leder og et styremedlem I fellesskap Aksjonærer/eiere Navn Fnr Andel(%) Austad holding as

3 Betalingsanmerkninger Betalingsanmerkninger: intet registrert i vår database. Frivillige pantstillelser mm Reg/tingl Type Kilde Beløp 08/ Pantsettelse av varelager Brønnøysundregistre Kreditor: den norske bank asa 08/ Pantsettelse av motorvogn Brønnøysundregistre Kreditor: den norske bank asa 08/ Pant i fordringer Brønnøysundregistre Kreditor: den norske bank asa 08/ Pant i driftstilbehør Brønnøysundregistre Kreditor: den norske bank asa 14/ Pant i driftstilbehør Brønnøysundregistre Kreditor: den norske bank asa 16/ Leasingavtale Brønnøysundregistre 0 Kreditor: dnb nor finans as 19/ Leasingavtale Brønnøysundregistre 0 Kreditor: sg finans as 05/ Salgspant Brønnøysundregistre Kreditor: dnb nor finans as / Leasingavtale Brønnøysundregistre 0 Kreditor: dnb nor finans as 20/ Leasingavtale Brønnøysundregistre 0 Kreditor: sg finans as 14/ Leasingavtale Brønnøysundregistre 0 Kreditor: dnb nor finans as 27/ Leasingavtale Brønnøysundregistre 0 Kreditor: dnb nor finans as 07/ Salgspant Brønnøysundregistre Kreditor: dnb nor finans as 23/ Leasingavtale Brønnøysundregistre 0 Kreditor: sg finans as Side: 3 Offentlig informasjon 11/ Rating beregnet rating endret fra 81 til 87 poeng

4 Resultatregnskap Side: 4 31/ / / Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat : Finansinntekter Finanskostnader Res. Før skatt Skatter Ekstraord. Poster Årsresultat Overføringer Balanse 31/ / / Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Innskutt egenkap Opptjent egenkapital Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum gjeld og ek

5 Spesifikasjon resultatregnskap Side: 5 31/ / / Salgsinntekter Andre inntekter Sum driftsinnt Varekostnad Beholdning varer Lønnskostnad Avskriving Nedskriving Tap på fordring Andre driftskostn Sum driftskostn Driftsresultat Innt inv. Datter Innt inv konsern Innt invest tilkn Renteinnt i kons Annen renteinntekt Annen finansinnt Sum finansinntekt Verdiendr fin oml Nedskriv fin oml Nedskriv fin anl Rentekost i kons Annen rentekostnad Annen finanskost Agio/disagio Sum finanskostnad Netto finanspost Ord res før skatt Skattekostnad Ordinært resultat

6 Side: 6 Ekstraord inntekt Ekstraord kostnad Ekstraord skatt Sum ekstraordinær Årsresultat Konsernbidrag Utbytte Fond vurderingsf Annen egenkapital Sum overføringer

7 Spesifikasjon balanse Side: 7 31/ / / Forsk, utv, goodw Utsatt skatteford Sum immatriell Fast eiendom Maskiner og anlegg Skip, rigger, fly Driftsøre, innv Sum varig driftm Invest i datters Invest i konsern Lån til konsern Invest i tilkn.s Lån selsk f virks Aksjer og andeler Obligasjoner o.a Pensjonsmidler Ansvarlig lånekap Sum finans anlegg Andre anleggsmidl Sum anleggsmidler Varebeholdning Kundefordringer Andre fordringer Konsernfordringer Krav aksjekapital Sum fordringer Aksjer i konsern Markedsbas akjer Markedsbas obliga Markedsbas finansi Andre finans instr

8 Side: 8 Sum investeringer Kasse/bank Andre oml midl Sum omløpsmidler Sum eiendeler Selskapskapital Egne aksjer Overkursfond Sum innsk egenkap Fond vurd forskj Annen egenkapital Opptjent egenkap Sum egenkapital Minoritetsint Pensjonsforplikt Utsatt skatt Andre avs forplikt Sum avsetn forpl Konvertible lån Obligasjonslån Gjeld kredittinst Ansv. Lånekapital Konserngjeld Annen langs gjeld Sum a. Langs gjeld Sum langsikt gjeld Konvertible lån Sertifikatlån Gjeld kredittinst Leverandørgjeld Betalbar skatt

9 Side: 9 Skyldig off. Avg Utbytte Konserngjeld Kassekreditt Annen korts gjeld Sum kortsikt gjeld Sum egenk og gjeld

10 Nøkkeltall fra regnskapet Side: 10 31/ / / Resultatgrad 13.9 % 9.3 % 1.5 % Likviditetsgrad Soliditet 49.5 % 29.8 % 19.8 % Gjeldsgrad Rentedekningsgrad Kontantstrøm 12.0 % 8.5 % 5.2 % Lagerfinansiering % % % Egenkap.Rentabil % 53.2 % 7.3 % Total rentabil % 25.5 % 4.1 % Revisors anmerkning 31/ Normal beretning Revisors anmerkning 31/ Normal beretning Revisors anmerkning 31/ Normal beretning

11 Finansieringsanalyse Side: Resultat før eks. Ord. Poster Ordinære avskrivninger Skatter /- Endring i minst likvide omløpsmidler /- Økning/reduksjon i kortsiktig gj = Ordinær kontantstrømbidrag i Reduksjon i langsiktig gj = Ordinær kontantstrømbidrag ii Utbytte/privatuttak = Tilbakeholdt likviditet /+ Salg av anlegg/investeringer Økning langsiktig gj. 0 0 = Nødvendig selvfinansiering av inv = Ordinær netto kontantstrøm /- Økning/reduksjon i trekk kassekr /- Ny egenkapital/tilbakebet. Egenkap /- Ekstraord. Poster(eks nedskr.) 0 0 = Årets netto kontantstrøm Likviditetsbeholdning = Likviditetsbeholdning

12 Konkursprediksjon Konkurs kan forutsies med stor sannsynlighet minst 3 år før den inntreffer. Ved å beregne fem forholdstall fra bedriftens regnskap får du beskjed om hvilken vei det går. Dette er en matematisk beregning basert på statistiske materialer over en 20 års periode. Det må utvises stor forsiktighet ved å trekke konklusjoner kun på bakgrunn av beregningene. Formelen vil dog under de fleste omstendigheter vise en positiv eller negativ trend. Side: Driftsinntekter Res.E.Finansinnt Finanskostnader Tot. Omløpsmidl Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Innskutt egenkap Opptjent egenkap Z-faktor poeng Sone Grønn sone Grønn sone Grønn sone Trend Soneinndeling : 2,5 1,3 0,0 Grønn Gul sone(svak) Rød sone(fare)

13 Risikoanalyse Rating: operativ 87 poeng Rating "Beste kredittverdighet" ( poeng) Kundens kredittverdighet vurderes som eksepsjonelt bra. Små selskaper har liten mulighet til å nå denne klassen. Større selskaper som får 75 poeng eller bedre står i en klasse for seg selv. Disse vil ha resultater som definivt er blant landets beste uansett bransje. Kredittrisikoen anses for å være minimal. Side: 13 Avgjørende momenter Juridiske faktorer Aksjekapital Risiko rating Risiko alder Risiko størrelse Rentabilitet Soliditet Kontantstrøm Betalingserfaring Alle faktorer tilstede Over lovens minimumskrav, innbet. Meget lav Lav Lav Meget sterk Meget sterk Meget sterk Upåklagelig Tiltak Kredittsalg på disse for å øke salgsvolumene bør kunne anbefales dog under forutsetning at egen informasjon og normale fornuftige betraktninger benyttes i analysen.