6817 NAUSTDAL Side: 1. GRIMELID HARALD ATLE Beløpene angis i NOK. Foretaksanalyse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6817 NAUSTDAL Side: 1. GRIMELID HARALD ATLE Beløpene angis i NOK. Foretaksanalyse"

Transkript

1 Stemmer opplysningene i noe punkt ikke med Deres erfaring, ber vi Dem vennligst om straks Í meddele oss dette, for at vi alltid kan gi sí korrekte opplysninger som mulig. SÍvel skriftlige som muntlige opplysninger er bare til sp½rrerens eget bruk. Bemerk: De mí hverken forevises eller meddeles til andre. Vi fraskriver oss ethvert ansvar som mítte oppstí som f½lge av bruk av denne opplysning i strid med leveringsvilkírene NAUSTDAL Side: 1 GRIMELID HARALD ATLE Beløpene angis i NOK Foretaksanalyse 6817 NAUSTDAL Rating Normal 0-14 Ikke kredittverdig Kreditt mot sikkerhet Kredittverdig God kredittverdighet Beste kredittverdighet Rating nivå : 14/ poeng Beste kredittverdighet Kredittgrense % av egenkapitalen pr. 31/ Maks. Kreditt ,- Begrenset til 3% av omsetning Omsetning Trend: positiv Egenkapital Trend: positiv Resultat Trend: positiv Kortsiktig gj Trend: negativ Finanskostnad Trend: negativ Reg. Akap Selskapsform: as alder: 12 år Bet. Erfaring Upåklagelig Frivillige pantstillelser: ja Rating - trend Dato 14/ / / / Poeng Maks. Kreditt Kredittgrense 11.00% 11.00% 10.00% % av egenkap. av egenkap. av egenkap. av omsetning Begrenset til 3% av omsetn. 3% av omsetn. 3% av omsetn. Omsetning Egenkapital Neg. Bet.Anm. Nei Nei Nei Nei Nye bet.anm. Nei Nei Nei Nei (maks.kreditt/omsetning/egenkapital i hele tusen) Det er ved utarbeidelsen av ratingen lagt spesielt vekt på opplysninger av økonomisk art og generell foretaksinformasjon. CreditInform AS Organisasjonsnr. Postadresse Besøksadresse Telefon Telefax Bankgironr. Company reg.no. NO Postal address PB 5275 Majorstua N-0303 Oslo Visiting address Sørkedalsveien 10C 0369 Oslo Telephone Telefax Bank account no Bank Union Bank of Norway PB 1172 Sentrum N-0107 Oslo Swift: UBNONOKK

2 Foretaksinformasjon Telefon Telefax Foretaksform Aksjeselskap Foretaksnr Etablert 1996 Registrert 16/ Attest dato 28/ Tidligere navn Suntech engineering as Daglig leder Grimelid harald atle født: Lønn Antall ansatte (2008: 3) (2007: 1) (2006: 1) Aksjekapital fullt innbetalt Revisor Revisorgruppen fjordane as fnr Bransje(nace) Annen forretningsmessig tjenesteyting Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Byggeteknisk konsulentvirksomhet Formål Rådgivende ingeniør innen stålbygg, maskinkonstruksjoner, kraner og løfteredskaper. Side: 2 Styreinformasjon Navn Verv Født Grimelid harald atle Styreleder Huus arne per Varamedlem Tegnes av Styrets leder alene Prokura Daglig leder Aksjonærer/eiere Navn Fnr Andel(%) Grimelid harald atle Kommentar Privateiet foretak

3 Betalingsanmerkninger Betalingsanmerkninger: intet registrert i vår database. Frivillige pantstillelser mm Reg/tingl Type Kilde Beløp 08/ Pant i fordringer Brønnøysundregistre Kreditor: sparebanken sogn og fjordane, førde Side: 3 Offentlig informasjon 16/ Rating beregnet rating endret fra 73 til 75 poeng 29/ Foretaksattest Aksjekapital endret

4 Resultatregnskap Side: 4 31/ / / Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat : Finansinntekter Finanskostnader Res. Før skatt Skatter Ekstraord. Poster Årsresultat Overføringer Balanse 31/ / / Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Innskutt egenkap Opptjent egenkapital Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum gjeld og ek

5 Spesifikasjon resultatregnskap Side: 5 31/ / / Salgsinntekter Andre inntekter Sum driftsinnt Varekostnad Beholdning varer Lønnskostnad Avskriving Nedskriving Tap på fordring Andre driftskostn Sum driftskostn Driftsresultat Innt inv. Datter Innt inv konsern Innt invest tilkn Renteinnt i kons Annen renteinntekt Annen finansinnt Sum finansinntekt Verdiendr fin oml Nedskriv fin oml Nedskriv fin anl Rentekost i kons Annen rentekostnad Annen finanskost Agio/disagio Sum finanskostnad Netto finanspost Ord res før skatt Skattekostnad Ordinært resultat

6 Side: 6 Ekstraord inntekt Ekstraord kostnad Ekstraord skatt Sum ekstraordinær Årsresultat Konsernbidrag Utbytte Fond vurderingsf Annen egenkapital Sum overføringer

7 Spesifikasjon balanse Side: 7 31/ / / Forsk, utv, goodw Utsatt skatteford Sum immatriell Fast eiendom Maskiner og anlegg Skip, rigger, fly Driftsøre, innv Sum varig driftm Invest i datters Invest i konsern Lån til konsern Invest i tilkn.s Lån selsk f virks Aksjer og andeler Obligasjoner o.a Pensjonsmidler Ansvarlig lånekap Sum finans anlegg Andre anleggsmidl Sum anleggsmidler Varebeholdning Kundefordringer Andre fordringer Konsernfordringer Krav aksjekapital Sum fordringer Aksjer i konsern Markedsbas akjer Markedsbas obliga Markedsbas finansi Andre finans instr

8 Side: 8 Sum investeringer Kasse/bank Andre oml midl Sum omløpsmidler Sum eiendeler Selskapskapital Egne aksjer Overkursfond Sum innsk egenkap Fond vurd forskj Annen egenkapital Opptjent egenkap Sum egenkapital Minoritetsint Pensjonsforplikt Utsatt skatt Andre avs forplikt Sum avsetn forpl Konvertible lån Obligasjonslån Gjeld kredittinst Ansv. Lånekapital Konserngjeld Annen langs gjeld Sum a. Langs gjeld Sum langsikt gjeld Konvertible lån Sertifikatlån Gjeld kredittinst Leverandørgjeld Betalbar skatt

9 Side: 9 Skyldig off. Avg Utbytte Konserngjeld Kassekreditt Annen korts gjeld Sum kortsikt gjeld Sum egenk og gjeld

10 Nøkkeltall fra regnskapet Side: 10 31/ / / Resultatgrad 43.3 % 42.2 % 14.2 % Likviditetsgrad Soliditet 35.8 % 48.2 % 38.0 % Gjeldsgrad Rentedekningsgrad Kontantstrøm 32.3 % 31.3 % 14.0 % Lagerfinansiering Egenkap.Rentabil % 89.7 % 76.8 % Total rentabil % 59.8 % 40.7 % Revisors anmerkning 31/ Normal beretning Revisors anmerkning 31/ Normal beretning Revisors anmerkning 31/ Normal beretning Revisors anmerkning 31/ Normal beretning Revisors anmerkning 31/ Normal beretning Revisors anmerkning 31/ Normal beretning

11 Finansieringsanalyse Side: Resultat før eks. Ord. Poster Ordinære avskrivninger Skatter /- Endring i minst likvide omløpsmidler /- Økning/reduksjon i kortsiktig gj = Ordinær kontantstrømbidrag i Reduksjon i langsiktig gj. 0 0 = Ordinær kontantstrømbidrag ii Utbytte/privatuttak 0 0 = Tilbakeholdt likviditet /+ Salg av anlegg/investeringer Økning langsiktig gj = Nødvendig selvfinansiering av inv = Ordinær netto kontantstrøm /- Økning/reduksjon i trekk kassekr /- Ny egenkapital/tilbakebet. Egenkap /- Ekstraord. Poster(eks nedskr.) 0 0 = Årets netto kontantstrøm Likviditetsbeholdning = Likviditetsbeholdning

12 Konkursprediksjon Konkurs kan forutsies med stor sannsynlighet minst 3 år før den inntreffer. Ved å beregne fem forholdstall fra bedriftens regnskap får du beskjed om hvilken vei det går. Dette er en matematisk beregning basert på statistiske materialer over en 20 års periode. Det må utvises stor forsiktighet ved å trekke konklusjoner kun på bakgrunn av beregningene. Formelen vil dog under de fleste omstendigheter vise en positiv eller negativ trend. Side: Driftsinntekter Res.E.Finansinnt Finanskostnader Tot. Omløpsmidl Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Innskutt egenkap Opptjent egenkap Z-faktor poeng Sone Gul sone Grønn sone Grønn sone Trend Negativ Soneinndeling : 2,5 1,3 0,0 Grønn Gul sone(svak) Rød sone(fare)

13 Risikoanalyse Rating: operativ 75 poeng Rating "Beste kredittverdighet" ( poeng) Kundens kredittverdighet vurderes som eksepsjonelt bra. Små selskaper har liten mulighet til å nå denne klassen. Større selskaper som får 75 poeng eller bedre står i en klasse for seg selv. Disse vil ha resultater som definivt er blant landets beste uansett bransje. Kredittrisikoen anses for å være minimal. Side: 13 Avgjørende momenter Juridiske faktorer Aksjekapital Risiko rating Risiko alder Risiko størrelse Rentabilitet Soliditet Kontantstrøm Betalingserfaring Alle faktorer tilstede Over lovens minimumskrav, innbet. Meget lav Lav Normal/høy Meget sterk Meget sterk Meget sterk Upåklagelig Tiltak Kredittsalg på disse for å øke salgsvolumene bør kunne anbefales dog under forutsetning at egen informasjon og normale fornuftige betraktninger benyttes i analysen.

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 1-7-214 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for D&B Firmafakta Rapport den 27-05-2013 for FORAAS OMRÅDESIKRING AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 25-10-2010 for

D&B Firmafakta. Rapport den 25-10-2010 for THORSTEIN LUND AS BJØDNABEEN 16 4033 STAVANGER Att.: MYHRE GEIR PAWELLS D&B Firmafakta Rapport den 25-10-2010 for MALERFIRMAET LUND & VAALAND AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 09/10

Arbeidsnotat nr. 09/10 Arbeidsnotat nr. 09/10 Dokumentasjon og kvalitetssikring av SNFs og NHHs database med regnskaps- og foretaksinformasjon for norske selskaper (Oppdatert 03/2010) av Aksel Mjøs og Karoline Øksnes Prosjektet

Detaljer

www.no.experian.com e-post: kundesenter@no.experian.com

www.no.experian.com e-post: kundesenter@no.experian.com Experian AS... 3 Velkommen til Credit Onlines brukerhåndbok... 4 Pålogging... 4 Søk på norske foretak... 5 Tilgjengelig informasjon... 7 Credit Rating/Score... 7 Kritisk kontantstrøm... 8 Personsjekk styre/ledelse...

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT Domstein ASA ("Domstein" eller "Selskapet") Org.nr. 960 756 932 Dette informasjonsdokumentet ("Informasjonsdokumentet") er utarbeidet i forbindelse med Domsteins erverv av virksomheten

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer