Gode FoU-prosjekter: Støtte fra virkemiddelapparatet. Eirik Normann, avdelingsdirektør RIFs høstmøte 13. november 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gode FoU-prosjekter: Støtte fra virkemiddelapparatet. Eirik Normann, avdelingsdirektør RIFs høstmøte 13. november 2012"

Transkript

1 Gode FoU-prosjekter: Støtte fra virkemiddelapparatet Eirik Normann, avdelingsdirektør RIFs høstmøte 13. november 2012

2 Innhold: 1. Rådgiverne viktige aktører 2. Virkemidler 3. Eksempler og tall 4. Aktuelle støtteordninger for byggog anleggsnæringen 5. Hva skal til for å få til gode FoU-prosjekter?

3 Rådgiverne viktige aktører

4 Hvor trengs det innovasjon? Hvor finnes det kunnskapshull? Rådgivende ingeniører vet svaret

5 Virkemiddelapparatet

6 Eksempler og tall

7 DIVA - Digital VA-forvaltning Mål: Å utvikle et produkt som tar for seg utfordringene gjennom strategisk planlegging og valg av ressursoptimaliserende tiltak. Prosjektansvarlig: Norconsult

8 Value Driven Procurement in Building and Real Estate Mål: Å bidra til videreutvikling av norske byggherrers forretningsmodeller. Dette skal bedre de prosjekterendes muligheter til å skape verdi for byggeier, bruker og for samfunnet i prosjekter der byggherren stiller krav om bruk av bygningsinformasjonsmodellering - BIM. Prosjektansvarlig: Rambøll Norge AS

9 Effekt av tid på bæreevne av friksjonspeler Mål: Utvikle praktiske dimensjonerings-regler som inkluderer effekt av tid på pelers bæreevne. Prosjektansvarlig: Multiconsult

10 Halvert energiforbruk i fremtidens sykehus Mål: Halvering av energiforbruket fra fremtidens sykehus uten at det går på bekostning av sykehusets primære helsefunksjoner Prosjektperiode: Prosjektansvarlig: Norconsult

11 Bindemidler og metoder for stabilisering av forurensede masser Mål: Utvikle teknologi som bidrar til at forurensede sedimenter kan nyttiggjøres som en ressurs. Målet er å stabilisere/solidifisere forurensede bunnsedimenter til ny byggegrunn uten lekkasjer. Prosjektansvarlig: Norcem AS Oslo

12 Forskningsrådet og BAE-næringen per Sum totalt (millioner kr)

13 Forskningsrådet og BAE-næringen (per ) Bevilgende program Brukerstyrt innovasjonsarena BIA BIONÆR (verdikjede tre) RENERGI (energieffektivisering i BA) VERDIKT, NORKLIMA 8 7 Nærings PhD 3 3 SFI COIN, SINTEF Byggforsk SFI SAMCoT, NTNU SFI SIMLab, NTNU (andel ca 50%) FME ZEB, NTNU Skattefradrag BAE - prosjekter i Skattefunn 79 ~85 SUM

14 Hvilke type prosjekter støtter Forskningsrådet? Grunnforskning «Forskerprosjekt» Industriell forskning Eksperimentell utvikling «Kompetanseprosjekt for næringslivet» «Innovasjonsprosjekt i næringslivet» Kun for forskningsinstitusjoner, universiteter og høyskoler ENERGIX, NORKLIMA, BIONÆR Forskningsinstitusjon som søker, men må ha med næringslivspartner ENERGIX, BIA, BIONÆR Næringslivet som søker. Prosjektsamarbeid med forskningsinstitusjoner og andre bedrifter ENERGIX, BIA, BIONÆR

15 Aktuelle ordninger for bygg og anlegg i Forskningsrådet

16 Aktuelle program/ordninger for bygg, anlegg og eiendom i Forskningsrådet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) SkatteFUNN Energix (etterfølger RENERGI) Nærings-ph.d Sentre for Forskningsdrevet innovasjon (SFI) Forskningssentra for miljøvennlig energi (FME)

17 Brukerstyrt innovasjonsarena BIA Åpen konkurransearena - uavhengig av tema og bransje Komplementær til tematiske programmer Bedriftenes egne strategier i fokus Kun de beste prosjektene gis støtte Gode samarbeidskonsortier gir gode resultater

18 Typiske kjennetegn i innovasjonsprosjekt i BIA Varighet over 3-4 år De involverer samarbeidspartnere på bedriftssiden og FoU-partnere Støttegrad på 35 prosent fra BIA (kan søke om SkatteFUNN i tillegg) BIA-støtte i kroner varierer vanligvis mellom 1 og 4 millioner kr per år.

19 Utlysning våren 2012 i BIA Tolv søknader fra Bygg, anlegg og eiendom (BAE) Åtte søknader fikk støtte. Over 50 bedrifter er engasjert i disse prosjektene Enestående høy gjennomslagsprosent i forhold til innsending!

20 BAE-prosjekter med vedtak BIA våren 2012 (side 1 av 2) Corentium AS: Adaptive (on-demand) Radon Mitigation System Pen-Rock AS: Pen-Rock Down The Hole Hammer, Optimization of the Pen-Rock percussion Hammer Norconsult AS: Begrensning av skader som følge av fundamenteringsarbeider Reinertsen AS: Kunstig sjøbunn for lange flytebroer

21 BAE-prosjekter med vedtak BIA våren 2012 (side 2 av 2) Acoustic One AS: Metodikk og systemer for overvåking av miljøbelastning fra veitrafikk Norconsult AS: DIVA - Digital VA-forvaltning Skanska Norge AS: Samhandling i byggeprosesser, med BIM som katalysator Mellomrom Arkitekturpsykologi AS: Kontor 2.0

22 BIAs portefølje i 2011: 287 millioner kroner 124 innovasjonsprosjekter, 36 kompetanseprosjekter Farmasi, medisin, bioteknologi 18 % Bygg, anlegg, eiendom 7 % Øvrige tjenester 2 % Vareproduksjon 24 % Kunnskaps-, teknologi og IKTnæringen 20 % Prosessindustri 29 %

23 Hva er rådgivernes ambisjoner?

24 Utlysninger BIA framover Innovasjonsprosjekter: Søknadsfrist Skissefrist før jul: (frivillig skisse) Kompetanseprosjekter: Søknadsfrist Innovasjonsprosjekter: En utlysning med søknadsfrist i oktober 2013, slik at prosjekter kan starte opp tidlig i 2014.

25 Hvordan vurderes søknadene? Hva kjennetegner en FoU-søknad?

26 Gode FoU-prosjekt i næringslivet Har forskningsinnhold Har høy innovasjonsgrad Er strategisk forankret Har internasjonal orientering Har kommersielt fokus Bidrar til økt konkurransekraft

27 Innovasjonsprosjekt i næringslivet Innovasjon = verdiskapende fornyelse Innovasjonen FoUprosjektet Innovasjonsprosjekt i næringslivet - skal utløse FoU-aktivitet i næringslivet som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Et innovasjonsprosjekt: - muligheter for verdiskapende fornyelse hos bedriftene - normalt - varighet på tre til fire år - må inneholde forskning

28 Evaluering av søknader - hovedkriterier Kriterium Innovasjonsgrad Verdiskapingspotensial for bedriftspartnere Realisering av innovasjonen Forskningsgrad Prosjektkvalitet for FoU-prosjektet Gjennomføringsevne Forskningens innovasjonsrelevans Øvrig samfunnsøkonomisk nytteverdi Addisjonalitet Dokumentkvalitet Vurderes av Panel Panel Panel Panel Panel Panel Panel Administrasjonen Administrasjonen Administrasjonen

29 Skattefradragsordning for kostnader til forskning og utvikling Kan søkes av foretak som er skattepliktige til Norge Ordningen gjelder for næringer og selskapsformer Bedriften velger tema for prosjektet Om prosjektene Både forsknings- og utviklingsprosjekter kan godkjennes Prosjektet må: 1. være målrettet og avgrenset 2. ha som mål å framskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter 3. være til nytte for bedriften 4. dreie seg om utvikling av nye eller forbedrede varer, tjenester eller produksjonsprosesser Prosjektstørrelse Bedriftsinterne prosjekter: Ramme 5,5 mill I samarbeid med forskningsinstitusjon: Ramme 11 millioner Skattefradag Små og mellomstore bedrifter 20 % Store bedrifter 18 %

30 ENERGIX - mål ENERGIX skal frambringe kunnskap og løsninger som er helt i front for å støtte en bærekraftig omstilling av energisystemet, samtidig som miljøhensyn ivaretas. Programmet skal videre bidra til: Bærekraftig utnyttelse og bruk av nasjonale fornybare energiressurser Å sikre nasjonal forsyningssikkerhet Reduksjon av norske og globale klimagassutslipp Utvikle norsk næringsliv Utvikle norske forskningsmiljø

31 Tematikk ENERGIX skal utvikle ny kunnskap og løsninger for: Energipolitikk, samfunn og økonomi Fornybar energi Vann Vind og hav Sol Bio Energisystem Overføring Balansetjene ster Lagring Konvertering Effektiv energibruk Bygg Industri Transport Nye konsepter

32 Utlysninger ENERGIX framover Innovasjons- og Forskerprosjekter: Vil bli offentliggjort i slutten av november 2012 med frist i februar 2013.

33 Hva er Nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad

34 Kjennetegn ved ordningen Bedriften er søker og mottaker av midler må ha personell og andre ressurser avsatt til egen FoU må ha et forpliktende samarbeid med en gradsgivende institusjon må dokumentere relevans for virksomheten Kandidaten er ansatt i bedriften fordeler sin tid mellom bedrift og gradsgivende institusjon skal ha veileder både fra gradsgivende institusjon og bedrift Gradsgivende institusjon Gir opptak til doktorgradsstudium etter vanlige kriterier Inngår forpliktende samarbeidsavtale med bedriften

35 Hvor mye kan man få i støtte? Inntil 50% av stipendiatsats for 3 år (maks støtte for 2013 er ). Støtten kan ikke overstige 50 % av samlede prosjektkostnader Ekstra støtte til laboratorieforsøk for SMB inntil 50 %, (maks per år) Utenlandsstipend (søkes i egen søknad)

36 Rambøll har to Nærings-ph.d.- prosjekter: Hallgrim Hjelmbrekke forsker på effektvurderinger av byggeprosjekter og konsekvenser for konsept og gjennomføring. Han tar graden ved NTNU og har meldt til oss at doktorgradsarbeidet har hatt stor effekt i bedriften allerede før det er avsluttet. Prosjektet er planlagt avsluttet til våren. Anita Woll forsker på utvikling av smarthusteknologi i tilknytning til det nye Kampen Omsorg + og smarte løsninger som muliggjør at eldre kan bo lenger i egen bolig. Anita startet i august i år og tar graden ved universitetet i Oslo Begge tar graden over fire år, og jobber 25 % i bedriften ved siden av doktorgradsarbeidet

37 Nærings ph.d innen/relatert til BAE i dag Prosjekttittel Innovativ bruk av Syntetisk Aperture Sonar for inspeksjon av vannforsyningsnettverk Managed Objects Paradigm applied to Infrastructure Data Interoperability Prosjektansvarlig Breivoll Inspection Technologies AS ViaNova Systems AS Stipend til Ph.D. utdanning for Pascale Stang ved UMB og Aquateam - Utvikling av en ny biologisk prosess for rensing av avløpsvann Effektvurderinger av byggeprosjekter.konsekvenser for konsept og gjennomføring Building Design Management CREATIVITY AS A DYNAMIC ORGANIZATIONAL CAPABILITY BÆREKRAFTIG FORVALTNING AV VANN- OG AVLØPSSYSTEMER URBAN SUSTAINABILITY ON THE BACKGROUND OF THE NEW NORWEGIAN PLANNING AND BUILDING LAW Verktøykasse for proporsjonering av betong med knust tilslag Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rambøll Norge AS Skanska Norge AS, Skanska Teknikk Norconsult AS Norconsult AS Asplan Viak AS, Avdeling Sandvika Norcem AS, Oslo

38 Vurderer din bedrift å søke Nærings-ph.d.? Bedriften må ha midler til å delfinansiere prosjektet må være villig til (og ha mulighet til) å investere i kompetanseheving. Arbeidet må være relevant for bedriftens virksomhet Må gå tidlig i dialog med universitetet, prosessen tar ofte lenger tid enn man tror Bedriften må skjerme kandidaten. Kandidaten oppholder seg i bedriften en del av tiden, men skal dedikere tilmålt tid til doktorgradsarbeidet

39 Forskningsrådets senterordninger Langsiktig finansiering (5 + 3 (5) år) Utvelgelse basert på kvalitet og relevans Sentre for fremragende forskning (SFF) 21 sentre som driver grunnforskning, hovedmålet er å heve kvaliteten i norsk forskning Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) 21 sentre som driver grunnleggende næringsrettet forskning i et nært samarbeid mellom forskningsmiljøer og forskningsaktive bedrifter Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) 11 sentre, langsiktig forskning i samarbeid mellom forskningsmiljøer og bedrifter innenfor miljøvennlig energi

40 Hva kjennetegner et SFI Forskningsmiljøer i nært samarbeid med forskningsaktive bedrifter og offentlige foretak Høy vitenskapelig kvalitet Stort verdiskapings- og innovasjonspotensial Universitet Forskningsinstitutt Brohode for internasjonalt forskningssamarbeid Rekruttering av forskere Bedrift Bedrift Bedrift Offentlig partner

41 Organisering av et SFI Konsortium: Vertsinstitusjon Forskningspartnere Bedrifts- og offentlige partnere En høyere utdanningsinstitusjon med doktorgradsprogram må inngå i konsortiet Senteret må ha en leder og et styre hvor brukerpartnerne har flertall Partnerne må delta aktivt i ledelse, prosjekter og finansiering

42 COIN - Concrete Innovation Centre Mål: Skape attraktive betongbygg og konstruksjoner ved å utvikle avanserte materialer, effektive konstruksjonsteknikker og nye designkonsepter kombinert med mer miljøvennlig materialproduksjon Vertsinstitusjon: SINTEF Forskningspartner: NTNU Bedriftspartnere: Norcem, UNICON, Weber Saint-Gobain, Rescon Mapei, Aker Solutions, Veidekke, Spenncon, Skanska Offentlig brukerpartner: Statens vegvesen Nettsted:

43 SAMCoT - Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology Mål: Utvikle robust teknologi for bærekraftig virksomhet og ressursutnyttelse i det sårbare arktiske strøk Vertsinstitusjon: NTNU Forskningspartnere: SINTEF Byggforsk, UNIS + internasjonale Bedriftspartnere: Statoil, Total, Shell Technology Norway, Aker Solutions, Multiconsult, Barlindhaug Consult, DNV, Kongsberg Maritime Nettside:

44 FME Bygget opp etter samme logikk som SFI Skiller seg fra SFI mht strategisk begrunnelse; dedikert satsing på miljøvennlig energi ZEB har som mål «eliminate the greenhouse gas emissions caused by buildings

45 Ta kontakt! Takk for oppmerksomheten!

Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd

Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd Hovedintensjon bak de offentlige midlene rettet mot næringsliv (herav entreprenører/gründere/etablerte

Detaljer

Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena

Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena Norges forskningsråd Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena Bakgrunn...2 Begrunnelse... 2 Mål og intensjoner... 3 Hovedfokus... 4 Virkemidler og kjennetegn ved søkere og prosjekter... 5 Resultatformidling

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Erfaringer fra innovasjonssentre

Erfaringer fra innovasjonssentre Erfaringer fra innovasjonssentre Seminar om forskningsdrevet innovasjon, Bergen 8. desember 2009 Dag Kavlie, Norges forskningsråd Hva kjennetegner et kompetansesenter? Forskningsmiljøer i nært samarbeid

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET NORUT Samfunnsforsking AS Rapport nr 14/2006 EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET En kartlegging av utvalgte finansielle foretak og virkemiddelordninger som har betydning for

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd Juni 2013 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for

Detaljer

Forskning flytter grenser. Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011

Forskning flytter grenser. Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011 Forskning flytter grenser Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011 Forskningsrådets hovedperspektiv - kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til

Detaljer

Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03.

Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03. Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03.2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon

Detaljer

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats Innledning I Universitets og høgskolerådet Universitets og høgskolerådet (UHR) er en interesseorganisasjon og et samarbeidsorgan for akkrediterte universiteter

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

Status2012. Fornybar energi fra kuriositet til viktig energikilde. ENERGIX tar. Elbil i Norge en suksesshistorie. Den stille energirevolusjonen

Status2012. Fornybar energi fra kuriositet til viktig energikilde. ENERGIX tar. Elbil i Norge en suksesshistorie. Den stille energirevolusjonen Status2012 Et Magasin fra Norges forskningsråds RENERGI-program November 2012 Fornybar energi fra kuriositet til viktig energikilde Forskningsleder Berta Matas Güell og programstyreleder Elizabeth Baumann

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Policy Miljøteknologiordningen 2015

Policy Miljøteknologiordningen 2015 Policy Miljøteknologiordningen 2015 Overordnet gjelder INs finansieringsstrategi og policy for finansierings-virksomheten 2015. Miljøteknologiordningen bidrar til risikoavlastning for bedrifter som utvikler

Detaljer

1. Innledning... 1. 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1. 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2. 1.2.1 Politisk forankring...

1. Innledning... 1. 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1. 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2. 1.2.1 Politisk forankring... i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2 1.2.1 Politisk forankring... 2 1.2.2 Nasjonal forsknings- og industriforankring...

Detaljer

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

Programbeskrivelse - Området for industri og energi

Programbeskrivelse - Området for industri og energi Programbeskrivelse - Området for industri og energi (QHUJL0LOM %\JJRJDQOHJJ %DNJUXQQ Kunnskap innenfor energi, miljø, bygg og anlegg representerer grunnlaget for bygging, forvaltning og utvikling av vår

Detaljer

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd 6WRUHVDWVLQJHU %XGVMHWWIRUVODJ Norges forskningsråd Store satsinger. Budsjettforslag 2003 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon 0.9 16.6.2014 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Detaljer

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser 4 Foto: Jenny Solem Vikra Minsk Innhold A Forord 6 B Mål for

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Prosjektinformasjon. Prosjektets hovedmål og delmål. Hva skal prosjektet resultere i? MOVATION AS Side: 1. Web3.0 basert innovasjonsprosess.

Prosjektinformasjon. Prosjektets hovedmål og delmål. Hva skal prosjektet resultere i? MOVATION AS Side: 1. Web3.0 basert innovasjonsprosess. MOVATION AS Side: 1 Prosjektinformasjon Prosjekttittel Foretakets egen prosjektidentifikasjon Prosjektets teknologikategori Prosjektets teknologikode Prosjektsektor Web3.0 basert innovasjonsprosess. BPM

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer