Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon"

Transkript

1 Eiermelding for Sørum kommune Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon 2015

2 Vedtaks- og endringsprotokoll, eiermeldingens del 1 Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Sørum kommunestyre /sak 68/06 Sørum kommunestyre /sak 75/08 Sørum kommunestyre /sak 2/15 Eiermelding for Sørum kommune 2

3 Forord Sørum er del av en attraktiv region hvor befolkningsveksten er stor og fortsatt vil være det i årene fremover. Dette gir oss helt spesielle utfordringer, både økonomisk og organisasjonsmessig. For å sikre våre innbyggere de beste løsningene har kommunen gjennom mange år hatt egne kommunale foretak i tillegg til at vi er med i flere interkommunale selskaper. Det er flere gode grunner til å organisere våre tjenester i foretak og selskap: - Ønske om å utvikle offentlige tjenester på en effektiv måte - Spesialisere enkelte tjenester i egne virksomheter - Ivareta samfunnsansvaret kommunen har for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne - Samarbeid gir bedre økonomi gjennom å dele kostnadene med flere Sørum kommunes eiermelding har som formål å øke kunnskapen om de selskapene og foretakene som inngår i kommunens eierportefølje og gi et bedre grunnlag for den styring som utøves. Eiermeldingen er tenkt som et hjelpemiddel for god eierstyring og selskapsledelse, hvor åpenhet i prosesser og engasjerte deltagere er nøkkelord. Eiermeldingen gir samtidig en nyttig sammenstilling på mål og strategier i alle selskapene og ikke minst en komplett oversikt over hvilke selskaper kommunen er involvert i. Sørum kommune deltar også i et interkommunalt eierstyringssekretariat. Dette er et samarbeidsforum mellom flere kommuner som er deltakere eller har eierinteresser i de samme interkommunale selskapene. Offentlig eierskap kan være krevende og er en kontinuerlig prosess. Det er viktig for Sørum kommunes innbyggere og våre samarbeidspartnere at vi forvalter våre felles verdier til beste for de som bor her nå og som vil bo her i fremtiden. Mona Granbakken Mangen Ordfører Eiermelding for Sørum kommune 3

4 Innhold Innholdsfortegnelse DEL Innledning, kort om innhold og disposisjon 6 Bakgrunn Formål med eiermeldingen 7 3 Hva ligger i eierstrategier selskapsstrategier samfunnsansvar 9 4 Organiseringsmuligheter for kommunal virksomhet - valg av selskapsform 10 Organisering innenfor kommunen, kommunale foretak (KF) Interkommunale selskaper (IKS) Aksjeselskaper (AS) Interkommunale samarbeid Selskapsrettslige forhold, representantskap, generalforsamling, styret, daglig ledelse 21 Ledelse i selskapet Sørum kommunes eierstyring 24 Roller og ansvar Kommunestyrets rolle og ansvar Formannskapets rolle (økonomi- og administrasjonsutvalget) Ordførers rolle Den enkelte folkevalgtes rolle Rådmannens rolle Eiersekretariatet Tillitsvalgtes rolle Om styrevervregisteret Tilsyn og kontroll 30 8 Avvikling av eierskap 31 DEL Oversikt over selskaper og samarbeidsavtaler Kommunale foretak Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kommunalteknikk KF Bingsfosshallen i Sørum KF, KF avviklet fra , jf. KST-vedtak 36/ Interkommunale selskaper Midtre Romerike avløpsselskap IKS (MIRA IKS) Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR IKS), operativt fra Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV IKS) Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS IKS) Romerike Krisesenter IKS Romerike Revisjon IKS (operativt fra og erstatter ØRR) Østre Romerike brann- og redningsvesen IKS (ØRBR), (sammenslått med NRBR IKS, under avvikling) 55 Eiermelding for Sørum kommune 4

5 12 Aksjeselskaper Krogstad Miljøpark AS Nedre Romerike Vannverk AS (NRV AS) NORASONDEGRUPPEN AS Sørumsand ASVO AS, eierskap avviklet ved overdragelse av aksjer til Norasonde AS, jf. KSTvedtak i sak 13/11 av Øyeren Båtservice AS, Sørum kommune har avviklet sitt eierskap, jf. KST-vedtak i sak 66/ Interkommunalt samarbeid Samarbeidsrådet for Nedre Romerike, SNR ( 27- samarbeid) Skåningsrud skole og ressurssenter ( 27- samarbeid) Interkommunalt beredskapsutvalg mot akutt forurensning, IUA region 2 ( 27- samarbeid) Administrativt vertskommunesamarbeid om skatteoppkrever-funksjonen i Skedsmo, Rælingen, Fet og Sørum ( 28-1b) Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI) (administrativt vertskommunesamarbeid) Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid på utvalgte saksområder i barnevernet mellom Aurskog-Høland, Fet og Sørum ( 28-1b -samarbeid) Barnevernvakten ved Lillestrøm politistasjon Samarbeidsavtale om klinisk veterinærvakt mellom kommunene Aurskog-Høland, Fet og Sørum (avtalebasert samarbeid) Avtale om felles samhandlingskontor (avtalebasert samarbeid) Samarbeidsavtale om kommunal tjeneste om øyeblikkelig hjelp døgn (ØHD) mellom Skedsmo, Rælingen, Fet, Sørum, Enebakk, Nittedal og Lørenskog kommuner (avtalebasert samarbeid) Østre Romerike revisjonsdistrikt (ØRR) ( 27-samarbeid), avviklet Stiftelser Stiftelsen Jenny Elise Aasens minne Stiftelsen Urskog-Hølandsbanen Stiftelsen Valstad Café Gjensidig selskap Biblioteksentralen SA (samvirkeforetak) Kommunal Landspensjonskasse Begreper og definisjoner Henvisninger Lover og forskrifter 85 Eiermelding for Sørum kommune 5

6 DEL 1 1 Innledning, kort om innhold og disposisjon Bakgrunn Politisk behandling av eiermeldingen Eiermeldingen ble første gang vedtatt av Sørum kommunestyre 18. oktober 2006 og er senere revidert I rådmannens saksfremlegg til den opprinnelige eiermeldingen, ble det tatt sikte på å trekke frem de viktigste sidene av eiermeldingen, og å gi nærmere vurderinger av disse. Det ble pekt på betydningen av politiske diskusjoner på bakgrunn av regelmessig orientering om og av selskapene og de kommunale foretakene. Intensjonen var at det skulle avholdes eierseminar hvert fjerde år, samt årlige orienteringer om status i selskaper og foretak som Sørum kommune er involvert i. Det ble understreket at slike kanaler vil være uformelle i den forstand at bindende vedtak ikke kan fattes i slike møter. Videre ble betydningen av evaluering av selskaper og foretak understreket. Slik evaluering kan gjøres både på grunnlag av statusmøter og ulike dokumenter fra selskapene. I saksfremlegget ble også problemstillinger knyttet til oppnevning av styremedlemmer til foretak og selskaper viet oppmerksomhet. Problemstillinger som det ble pekt på var valgkomité, profesjonalisering av styrer og habilitetsspørsmål. Videre ble styreevaluering og ulike måter slikt kan gjøres på, trukket frem som et eierstyringstiltak. Flere av punktene ble vedtatt som en del av eierstyringen i Sørum kommune. I stedet for årlige eierstatusmøter foreslås det at det velges skriftlige orienteringer fra selskapene til eierne. Dersom politikerne finner at det er hensiktsmessig at et selskap orienterer politikerne direkte i et møte, står eierne fritt til å be om dette. Eierseminar for kommunestyret hvert fjerde år foreslås videreført. Temaer som kan være egnet for eierseminar kan være generell opplæring/kurs relatert til eierstyring og orienteringer fra ledelsen/styret i selskapene. Eiermeldingen er todelt Del 1 redegjør for Sørum kommunes eierstyring og eierpolitikk. Del 2 viser kommunens eierposisjoner gjennom faktaopplysninger om selskap, og samarbeidsavtaler, og hvilke forventninger Sørum kommune har til selskapene og foretakene som kommunen har eierposisjoner i. Eiermelding for Sørum kommune 6

7 2 Formål med eiermeldingen Fokus på den totale tjenesteproduksjonen i Sørum kommune Det er hensynet til kommunens totale tjenesteproduksjon som er førende for om Sørum kommune skal etablere selskaper eller foretak, eller delta i interkommunale selskaper og samarbeid. Forutsetningen for å etablere eller delta i selskaper, foretak og samarbeid er at en slik etablering vurderes å være et verktøy for å bedre kommunens totale tjenesteproduksjon. Samtidig skal innbyggere og omgivelser være forvisset om at Sørum kommune ivaretar sitt eierskap nettopp med bedre total tjenesteproduksjon i kommunen for øye. Selskaper, foretak og samarbeid skal ha et tydelig og klart avgrenset ansvar. Advokat Vibeke Resch-Knudsen (2011) 1 sier følgende om formålet med en eierskapsmelding: «En eiermelding er ikke ment for å detaljstyre enkeltselskaper, men angi retningslinjer for å sikre forankring av kommunens eierskap i kommunestyret og utøvelsen av dette gjennom det operative eierorganet. En eiermelding bør derfor være prinsipiell og generell, men konkret på enkeltområder spesielt i forhold til roller, ansvar og oppgaver. Den bør angi rutiner for samhandling mellom kommunen som eier og selskapet (politisk) samt kommunen som bestiller og selskapet som tjenesteleverandør (administrativt). Den bør gi en oppskrift for hvordan eierskapet og styringen av dette utføres i denne kommunen, og gjennom det angi rutiner for oppfølging av eierskapet. Den bør også være et oppslagsverk for folkevalgte, medlemmer i det operative eierorganet, styremedlemmer, administrasjonen i kommunen og selskapene samt andre som kan ha interesse av kommunen som eier av selskaper. (s ). Aktiv eier til samfunnsansvarlige selskaper Sørum kommune ønsker å fremstå som en aktiv eier med en tydelig eierstrategi for å la sine selskaper og foretak vite hva kommunen som eier vil med selskapene og foretakene. Sørum kommune vil at kommunens selskaper og foretak skal utvikle seg og være samfunnsansvarlige aktører innen sine ansvarsområder, og fremstå som de verktøy for kommunen de er etablert som. Eiermeldingen brukt aktivt både internt og eksternt Eiermeldingen er et styringsdokument knyttet til kommunens kvalitetssystem: NS EN ISO 9001: 2008, først og fremst for de folkevalgte, men også for rådmannen og administrasjonen. Eiermeldingen vil også vise omgivelsene, næringsliv, innbyggere og samarbeidende kommuner hvordan Sørum kommune utøver sitt eierskap og forvalter sine selskaper. Bidra til at Sørum kommune skal fremstå som en profesjonell eier Eiermeldingen legger grunnlaget for en aktiv, strategisk og prinsipiell eierskapspolitikk hvor Sørum kommunes eierskap og samfunnsansvar blir synliggjort gjennom en aktiv politisk styring av 1 Kommunalt eierskap roller, styring og strategi, av advokat Vibeke Resch-Knudsen (2011) Eiermelding for Sørum kommune 7

8 eierinteressene i foretak og selskaper. Behovet for profesjonalisering av eierrollen med entydige styringslinjer- og signaler er økende med flere og bredere eierinteresser, kommunale foretak og interkommunale selskaper. Eiermeldingen skal være et grunnlag for a) å bevisstgjøre kommunestyret om eierskapet og ansvaret forbundet med det, b) for selskapene til å drive sin virksomhet i tråd med strategier fra eier, samt c) bevisstgjøring for selskapene og eier når konkrete valg og avgjørelser skal tas. Aktive folkevalgte med tverrpolitisk forståelse for eierskap Intensjonen med å synliggjøre hvordan Sørum kommune fremstår som en aktiv eier er flersidig. Et aktivt eierskap betyr at de folkevalgte gis en mulighet til å utøve eierstyring. For å oppnå god eierstyring er det nødvendig med en tverrpolitisk felles forståelse for hvorfor Sørum kommune eier aksjer i selskaper, deltar i interkommunale selskaper (IKS) og interkommunale samarbeid, og har etablert kommunale foretak. Eiermeldingen skal: Gi oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid. Reflektere det rettslige ansvarsmessige forholdet mellom selskapsform og eier, og juridiske styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene. Legge grunnlaget for å utvikle konkrete eierstrategier for hver enkelt eierposisjon. Legge grunnlaget for å gjøre den politiske styringen tydeligere og mer entydig, fortrinnsvis knyttet til politisk styring av hvordan eierskapet ivaretas gjennom de operative eierorgan. Legge fundamentet for sammensetting av styrer med kompetanse ut fra de utfordringer foretakene og selskapene står overfor. Bidra til at det stilles konkrete krav til styrene og at det etableres rutiner for å evaluere styrenes arbeid (i selskapene gjøres dette gjennom Sørum kommunes representanter i de operative eierorganene). Bidra til at foretakene og selskapene kjenner den posisjon og de holdninger Sørum kommune har som eier. Bidra til mer åpenhet overfor omverden når det gjelder den samlede kommunale virksomheten. Revideres fortløpende ettersom eierstyringens formelle sider gjør det nødvendig. Minimum hvert fjerde år, fortrinnsvis i løpet av første kalenderår etter kommunestyrevalg. Fakta-opplysninger om selskapene i eiermeldingens del 2 foreslås oppdatert av rådmannen. Eiermelding for Sørum kommune 8

9 3 Hva ligger i eierstrategier selskapsstrategier samfunnsansvar Behov for en klar eierstrategi En klar eierstrategi gir rammer for kommunens forutsetninger for å eie selskapet, samt angir hva kommunen ønsker å oppnå ved sitt eierskap på både kort og lang sikt. Eierstrategien vil bidra til å tydeliggjøre graden av aktiv styring og kontroll av selskapet. For å ha en bedre oversikt, samt ta et større eieransvar overfor selskapene er det ønskelig at kommunestyret som eier, synliggjør eierstrategier og eierpolitikk gjennom eiermeldingen. Eierstrategi omfatter de prioriteringer, tiltak og resultatkrav kommunen har overfor det enkelte selskap for å sikre at selskapet ivaretar de målsettinger som eierne har satt. Ved at kommunen og politikerne utvikler en eierstrategi for hvert enkelt selskap, kan det i tillegg til mulighet for reell kompetanseoppbygging hos politikerne, bidra til å legge grunnlaget for en konsistent og forutsigbar politikk overfor de ulike selskapene. I den forbindelse kan det vises til KS anbefalinger knyttet til eierskap. KS anbefaler at formål og strategier skal drøftes jevnlig, og om nødvendig at det gjøres endringer i selskapsavtalene. Sørum kommunes formål med eierskapet Eiermeldingen skal uttrykke hvordan Sørum kommune skal framstå som eier, og hva kommunen vil oppnå med sin deltakelse og eierinteresse i selskaper og kommunale foretak. Til forskjell fra private eiere, der en av drivkreftene er profitt og økonomisk verdiskapning, har Sørum kommune som eier strategisk fokus på den enkelte tjeneste og dens verdiskapende plass i kommunens totale tjenestetilbud. I dette perspektivet er det i kommunens og mottakernes interesse at kommunen utøver aktiv eierstyring slik at selskapene og foretakene kan utvikle seg slik Sørum kommune som virksomhetseier og ansvarlig for en total tjenesteproduksjon for sine innbyggere mener er riktig. Eiermelding for Sørum kommune 9

10 Fordeler ved å spesifisere formålet nærmere gjennom en eierstrategi: Klare mål gjør det lettere å vurdere selskapenes økonomiske og samfunnsmessige resultater. Bedre kommuniserte mål gjennom en eierstrategi vil forenkle selskapenes strategiarbeid. Kommunens kapital i selskapene har en alternativ anvendelse. Presis målgivelse og etterfølgende kommunal vurdering av måloppnåelsen vil gi bedre informasjon om kostnader og gevinster med det kommunale eierskapet. En klargjøring av målene kan bidra positivt til et bedre kommunalt eierskap. Selskapsstrategi Selskapenes virksomhet skal tydeliggjøres i vedtektene/selskapsavtalen, og må innenfor rammene av dette sørge for å ha klare mål og strategier for sin virksomhet. En grunnleggende forutsetning for en strategisk drift av selskapene er en klar og presis eierstrategi for selskapene hvor eiers forventninger til selskapet formuleres, enten det er i finansiell forstand eller på annen måte. Samfunnsansvar Sørum kommune forvalter felles ressurser og foretar prioriteringer og avveininger innenfor de rammene som lovverket og økonomien gir. Sørum kommune vil at kommunens selskaper og foretak skal utvikle seg og være samfunnsansvarlige aktører innen sine ansvars- og tjenesteområder, slik at kommunen fortsatt kan være «den gode kommune». Kommunen er avhengig av innbyggernes og omgivelsenes tillit, og det er kritisk at kommunen sørger for å ivareta et godt omdømme. Sørum kommune forventer derfor at selskaper de har eierinteresser i har verdier og holdninger som underbygger god forretningsskikk, og at de er seg bevisst sitt samfunnsansvar. 4 Organiseringsmuligheter for kommunal virksomhet - valg av selskapsform Selskapsorganisering, anbudsutsetting og privatisering De siste årene har det generelt vært en tiltagende vekst i kommunal selskapsorganisering. Sørum kommune har hatt en bevisst holdning til dette og deltar både i nye interkommunale samarbeid og selskaper, men har også avsluttet eierskap i selskaper og kommunale foretak hvor det har vært mest formålstjenlig. Eiermelding for Sørum kommune 10

11 Det vil i dette kapitlet bli redegjort kort for ulike organisasjonsformer for kommunal virksomhet som kan være alternativ til ordinær kommunal drift og tjenesteyting etter kommunelovens bestemmelser. Det er flere grunner til å etablere egne selskap og interkommunale samarbeidstiltak: Øke forretningsmessig kompetanse i virksomhetsområde og i styringen Heve kvaliteten på tjenesten, drive mer effektivt og oppnå stordriftsfordeler Avgrense den økonomiske resultatorienteringen fra annen kommunal virksomhet Begrense økonomisk ansvar eller oppnå effekter av samarbeid ved å drive virksomhet i fellesskap med andre kommuner Etablere kompetanseenheter og mer attraktive arbeidsplasser der dette er formålstjenlig Det skilles mellom selskapsorganisering og tjenesteproduksjon gjennom konkurranse (anbudsutsetting). Ved privatisering selges eller overføres tjenesten til andre, som regel private selskaper. Ved privatisering vil ikke kommunen lenger være ansvarlig for at tjenesten er tilgjengelig for innbyggerne. Opprettelsen av selskaper fører til at myndighet til å fatte beslutninger på visse områder overføres til selskapenes organer. Det er viktig å være bevisst på at eierstyring fra politiske organer i kommuner må utøves bevisst overfor selskapene, for at det kommunale selvstyret fortsatt skal være øverste beslutningsnivå i kommunen. Motargumenter mot opprettelsen av mange selskaper og interkommunale samarbeid kan være at kommunepolitikerne gir fra seg deler av den politiske styringen på enkelte områder, hvor det etableres selskap og interkommunale sammenslutninger. Der det offentlige skal drive næringsvirksomhet i konkurranse med private må det vurderes særskilt hvilken selskapsform som er best egnet for virksomheten. Hensynet til behovet for politisk styring og hvilket regelverk som er best egnet i konkurranse med private må vurderes konkret før valg av selskapsform. Kommunal styring og kontroll av fristilte selskap må nødvendigvis skje på en mer indirekte måte enn ved tradisjonell styring av kommunal virksomhet (jf. Tabell 1 og Figur 1) 2. Tabell 1 Oversikt over kommunale organisering og ansvar Rettssubjekt Ansvar for Øverste Lovregulering selskapets myndighet forpliktelser KF Integrert del av Ubegrenset Kommunestyret Kommuneloven 2 Tabell 1 og Figur 1 er hentet fra Arbeidsrapport 7, 2008 Eierskap, Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid i kommunene, utarbeidet av Telemarksforskning Bø, for KS: Eiermelding for Sørum kommune 11

12 kommunen kap 11 Vertskommune Integrert del av kommunen Ubegrenset Kommunestyret Kommuneloven kap 5 Kommuneloven 27 Integrert del av Ubegrenset Kommunestyret Kommuneloven 27 kommunen 3 IKS Selvstendig Ubegrenset 4 Representantskapet AS Selvstendig Begrenset Generalforsamlingen Lov om interkommunale selskaper Aksjeloven Stiftelse Selvstendig Begrenset Styret Stiftelsesloven Etat KF Vertskommune 27-samarbeid IKS AS Stiftelser Sterk politisk styring og kontroll Uavhengig organisasjon Figur 1 Illustrasjon av graden av politisk styring og kontroll ved ulike organisasjonsformer Figur 1 viser at den politiske kontrollen vil være størst ved organisering som en kommunal etat, mens stiftelse er den organisasjonsformen hvor det er minst mulighet for kommunen å utøve styring og kontroll. I mellom her finner vi ulike grader av politisk innflytelse. Politisk innflytelse vil ikke bare avhenge av organisasjonsform, men også hvordan vedtekter og eventuelle avtaler mellom eierne er utformet, og hvordan eierne følger opp eierskapet. I og med at ulik organisering av drift 3 Kan anses som eget rettssubjekt, dersom samarbeidet beslutter dette. 4 I forhold til en viss prosentandel av selskapets totalt forpliktelser. Eiermelding for Sørum kommune 12

13 og selskapsform har konsekvenser for grad av demokratisk kontroll, vil det være viktig å ha en grundig diskusjon av forholdet mellom direkte politisk styring og kontroll og gevinsten ved å fristille deler av aktivitetene. Offentlig støtte Ved etablering av selskaper som kan defineres til å drive næringsvirksomhet 5 må Sørum kommune være oppmerksom på regelverket om offentlig støtte. 6 I forholdet mellom kommunen og næringsvirksomhet gjelder offentlig støtteregelverket for kommunens egne selskaper på linje med dens forhold til andre selskaper uavhengig av eierskap. I utgangspunktet er alt som er en økonomisk fordel for mottaker og en økonomisk ulempe for kommunen, offentlig støtte. Offentlig støtte reguleres i EØS-avtalen art. 61 (1) og omfatter støtte gitt i enhver form. Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet har utarbeidet en veileder om offentlig støtte i 2007, som ble oppdatert i 2010: _stotte_veildere_2011.pdf Ulike selskapsformer ivaretar ulike behov Organisering av kommunale oppgaver i selskap medfører at oppgaven rettslig og økonomisk blir skilt fra kommunen. Selv om ansvaret for at oppgaven utføres ligger til kommunen, vil utøverne av oppgaven være ansatt i selskapet. Det er forskjellige muligheter for forretningsmessig drift innenfor ulike selskapsformer. Reglene rundt de ulike selskapsformene er utformet for å dekke ulike behov, og det er viktig at kommunen velger den selskapsformen som best ivaretar de hensyn og behov som gjøres gjeldende for den konkrete virksomheten som skal organiseres. Interkommunale samarbeid Interkommunale samarbeid omfattes av denne eiermeldingen. Interkommunale samarbeid kan forekomme i ulike former, men har det til felles at deltakerne er kommuner. 7 Samarbeidene baseres på hensiktsmessig oppgavefordeling mellom kommuner uten at selskapsformen er valgt. Den raske befolkningsøkningen skaper størst utfordringer innen skole-, barnehage-, og pleie- og omsorgsområdet. Kommunene må til enhver tid vurdere hvordan de best mulig kan organisere sine tjenester for at tjenestetilbudet skal utvikles i takt med befolkningsøkningen. 5 Kommunale selskaper som leverer klassisk kommunal tjenesteproduksjon faller utenfor regelverket, mens konkurranseutsatt virksomhet samt støttefunksjoner som vaskeri, vaktmestertjenester og liknende faller innenfor. 6 Gjelder ikke for kommunale foretak (KF) som er en del av Sørum kommunes rettssubjekt. 7 Fylkeskommuner kan også delta. Eiermelding for Sørum kommune 13

14 Organisering innenfor kommunen, kommunale foretak (KF) Del av kommunen som rettssubjekt Et kommunalt foretak er en del av kommunen og er derfor ikke noe eget selskap med rettslig og økonomisk selvstendighet. De rettslige rammene rundt kommunale foretak er hjemlet i kommuneloven kapittel At virksomheten er en del av kommunen som juridisk person innebærer bl.a. at den ikke selv kan ha rettigheter og plikter. Det vil si at kommunen er part i foretakets avtaler og hefter økonomisk og juridisk for eventuelle forpliktelser foretakene pådrar seg. De ansatte i foretaket er ansatt i kommunen. Kommunestyret er foretakets øverste organ som vedtar vedtektene for foretaket. Foretaket ledes av et styre og en daglig leder. Med forbehold for de ansattes valgte styremedlemmer skal kommunestyret selv velge styremedlemmene etter reglene om forholdstalls- og flertallsvalg i kommuneloven. Ikke underlagt rådmannens instruksjons- og omgjøringsrett Kommunale foretak har en selvstendig stilling i forhold til kommunens øvrige administrasjon. Daglig leder er underordnet styret og ikke rådmannen. Unntaket fra hovedregelen om at rådmannen ikke har instruksjonsmyndighet overfor daglig leder, er at rådmannen kan instruere daglig leder om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret har behandlet den aktuelle saken. Rådmannens ansvar og oppgaver Ansvaret for strategiske oppgaver internt i kommunen og interkommunalt ligger hos rådmannen. Rådmannen har et ansvar for at saker som legges fremfor folkevalgte organer er forsvarlig utredet i samsvar med kommuneloven 23, 2 ledd og så godt opplyst som mulig, jf. forvaltningsloven 17. Som følge av kravet om fullført saksbehandling som skal ivareta at alle sider ved en sak blir belyst fra starten av, vil det ofte være nødvendig å samhandle på tvers for at en sak skal bli så godt opplyst som mulig. Dette gjelder både når saker legges fremfor styret i foretakene og i politiske organer. Se nærmere om rådmannens rolle under kapittel 6; Sørum kommunes eierstyring. 8 Se kommuneloven av 25. september 1992 nr Eiermelding for Sørum kommune 14

15 Formålet må være utfyllende for styrets handlingsrom Gjennom formålsparagrafen i foretakets vedtekter fastsetter kommunestyret også rammene for styrets myndighetsområde og fastsetter dermed den selvstendige myndighet foretakets organer har i forhold til kommunens øvrige organer. Det er derfor viktig å legge arbeid i beskrivelsen av Sørum kommune anbefaler og forventer at foretakene skal: Utføre de tjenester som er tillagt foretaket og opptre i henhold til selskapsavtalens formål med foretaket. Følge kommunens etiske retningslinjer, arbeidsreglement og kvalitetssystem Etablere kunde- og markedsstrategier (planer). Gjennomføre jevnlige kundeundersøkelser. Etablere kommunikasjonsstrategi for intern og ekstern kommunikasjon, mediestrategi og følge kommunens kriseplaner. Etablere informasjons- og kommunikasjonsrutiner med eier. Bygge nettverk. formålet med foretaket. Kommunale foretak - ikke selskap, men alternativ for forretningspreget kommunal drift Et kommunalt foretak (KF) i henhold til kommuneloven kapittel 11 er ikke et selvstendig rettssubjekt, selv om mange av vurderingene i forkant vil være de samme som ved ordinær selskapsorganisering. Dette er fordi lovgivers intensjoner var å finne en organisasjonsform som var tilpasset kommunens mer forretningspregede drift. Foretakets eneste tilknytning til kommunen kan være en post i kommunens handlingsprogram med økonomiplan og det årlige budsjettet, om kommunestyret ønsker dette for det enkelte foretak. Det er en økende nasjonal tendens til at kommuner velger å organisere mange av sine tjenester i ulike typer selskaper utenfor den ordinære kommunale forvaltningen. Det samme har gjort seg gjeldende også i Sørum kommune ved etablering av de tre kommunale foretakene i Fra ble Bingsfosshallen KF lagt ned som eget foretak for å optimalisere og samordne ressursene på best mulig måte, og ligger nå organisatorisk under Nærmiljø. Eiermelding for Sørum kommune 15

16 Interkommunale selskaper (IKS) Deltakelse er begrenset, men ansvaret er ubegrenset Interkommunale selskap (IKS) reguleres av lov om interkommunale selskaper 9, og er selvstendige rettssubjekt som rettslig og økonomisk er skilt fra deltakerkommunene. Det må være flere deltakere i selskapet, og kun kommuner, fylkeskommuner eller andre interkommunale selskaper kan delta i et IKS. Hver av deltakerne har et ubegrenset ansvar for en andel av selskapets samlede forpliktelser. Dette skiller det interkommunale selskapet fra aksjeselskap, hvor deltakeransvaret er begrenset. Samlet skal deltakernes ansvarsandel utgjøre selskapets samlede forpliktelser. Interkommunale selskaper er mest brukt som organisasjonsform ved gjennomføring av kommunale tjenester som er behovs- og regelstyrt og som gjennom samarbeid er ment å gi stordriftsfordeler, større fagmiljøer, attraktive arbeidsplasser og gode karrieremuligheter. Selskapsformen benyttes også ofte h vor hele eller betydelige deler av virksomheten er markedsbasert. Selskapsavtalen Ved dannelse av selskapet skal det utarbeides en skriftlig selskapsavtale som behandles av kommunestyrene. Denne avtalen danner grunnlaget for selskapets etablering og hvordan drift, ansvar og praktisk tilrettelegging skal gjennomføres. Dersom det senere oppstår tvil eller dissens om selskapets drift, ansvar eller myndighetsutøvelse, vil selskapsavtalen være den som forplikter partene. Selskapsavtalen kan også fastsette behandlingsregler for enkelte type saker og angi fordeling av myndighet mellom styret og representantskapet. Eierskapet utøves gjennom representantskapet Selskapets øverste myndighet er representantskapet. Representantskapet er eiernes organ, mens forvaltning av selskapet tilligger styret og daglig leder som i andre selskap. Deltakerkommunene utøver eierskap gjennom sine valgte medlemmer i representantskapet. Det er derfor viktig med dialog mellom kommunestyret og Sørum kommunes valgte representanter i representantskapet. Med unntak av de ansattvalgte styrerepresentanter velges styret av representantskapet. Styret forvalter selskapet på vegne av deltakerkommunen. Denne forvaltningsmyndigheten må utøves innenfor rammen av selskapets formål, selskapsavtalen og selskapets årsbudsjett som vedtas av representantskapet. Der eierkommunene betaler tilskudd til driften, er selskapets budsjett ikke endelig før deltakerkommunenes budsjetter for kommende år er behandlet. En tilleggsutfordring er også at de enkelte eierne kan ha forskjellig innstilling til størrelsen på tilskudd/forpliktelser i selskapet. 9 Se lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper Eiermelding for Sørum kommune 16

17 Sørum kommune anbefaler og forventer at selskapene skal: Etablere interne kjøreregler og etiske retningslinjer, Etablere kunde- og markedsstrategier (planer). Gjennomføre jevnlige kundeundersøkelser. Etablere mediestrategi og nødvendige kriseplaner. Etablere informasjons- og kommunikasjonsrutiner med eier. Bygge nettverk. Aksjeselskaper (AS) Begrenset ansvar for deltakerne Et aksjeselskap skal ha en minste aksjekapital på kroner og må til enhver tid ha en forsvarlig egenkapital. Et særtrekk ved aksjeselskapsformen er at deltakerne ikke er ansvarlig for selskapets forpliktelser med mindre dette er særskilt avtalt. På den annen side rår ikke eierne fritt over selskapets inntekter og formue. Ønsker aksjeeierne å trekke ut midler av selskapet, må dette skje etter nærmere regler i aksjeloven 11 for utdeling av utbytte, nedsetting av aksjekapitalen eller oppløsning av selskapet. Et aksjeselskap kan gå konkurs. Eierskapet utøves gjennom generalforsamlingen Sørum kommune anbefaler og forventer at selskapene skal: Etablere interne kjøreregler og etiske retningslinjer. Etablere kunde- og markedsstrategier (planer). Gjennomføre jevnlige kundeundersøkelser. Etablere mediestrategi og nødvendige kriseplaner. Etablere informasjons- og kommunikasjonsrutiner med eier. Bygge nettverk. Gjennom generalforsamlingen utøver eierne den øverste myndigheten i selskapet. I generalforsamlingen kan eierne gjennom vedtekter, instrukser og andre generalforsamlingsvedtak fastsette rammer og gi nærmere regler for styret og daglig leders ledelse av selskapet. Det er generalforsamlingen som velger styret. Styremedlemmene skal i første rekke ivareta selskapets og ikke kommunens interesser. 10 Kapitalkravet satt ned fra kr ,- til kr ,-, jf. aksjeloven 3-1( gjeldende fra 1 jan 2012) 11 Se aksjeloven av 13. juni 1997 nr. 44. Eiermelding for Sørum kommune 17

18 Styret er øverste forvaltingsorgan, og daglig drift ivaretas av daglig leder Selskapet ledes av et styre og en daglig leder. Styret har det overordnete ansvaret for forvaltningen av selskapet og for at det drives i samsvar med selskapets formål og innenfor rammen av lovgivningen og selskapets vedtekter og instrukser fastsatt av aksjonærene gjennom generalforsamlingen. Daglig leder står for den daglige ledelsen av selskapets virksomhet, og skal i denne forbindelsen følge retningslinjer og pålegg styret har gitt. Spørsmål kommunen bør stille seg ved dannelsen av et selskap: Vil opprettelsen av et selskap gi de beste tjenestene til innbyggerne? Muligheter for politisk styring? Muligheter og begrensninger med hensyn til delegasjon av myndighet? Kan flere tjenesteområder legges inn under selskapet? Skal Sørum kommune gå sammen med andre om etablering av selskapet? Hvilke relasjoner skal selskapet ha til kommunen (tjenesteleveransen og økonomi) og eventuelt på hvilket nivå? Er det økonomisk risiko, og bør ansvaret begrenses? Interkommunale samarbeid Ulike former for interkommunalt samarbeid Organisering i ulike interkommunale løsninger kan være så mangt, fra kun et forum for erfaringsutveksling til overføring av ansvaret og/eller utførelsen av oppgaven til et annet rettssubjekt, det være seg en annen kommune eller et selskap. Sørum kommune deltar i mange faglig nettverk og administrative samarbeid. Noen av disse er samarbeidene kan være kimen til fremtidige selskapsdannelser. Videre har det vårt en økende tendens til at kommuner samarbeider på tvers både gjennom rene samarbeidstiltak og gjennom selskaper. Interkommunalt samarbeid har ofte vært som et mottrekk mot eventuell kommunesammenslåing. Denne trenden gjør seg fortsatt gjeldende i kommunene. Sørum og andre romerikskommuner er i sterk vekst, og det er stort fokus på å videreutvikle det interkommunale samarbeidet for å utnytte ressurser best mulig og tilby gode tjenester til en sterkt økende befolkning. Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27 Kommuneloven 27 har regler om samarbeidsavtaler mellom kommuner når samarbeidet er organisert med eget styre. Styret for et interkommunalt samarbeid kan tildeles en viss selvstendig avgjørelsesmyndighet, men avgjørelsesmyndigheten må begrenses til avgjørelser som angår Eiermelding for Sørum kommune 18

19 virksomhetens drift og organisering 12. Alle saker av viktighet må derfor tas opp i de respektive kommunestyrene. Det kan allikevel reguleres i vedtektene at styret skal ha mulighet til å binde deltakerkommunene økonomisk, men kun i begrenset grad. Det vil ikke kunne være ansatte i samarbeidet, og det vil fortsatt være en vertskommune for samarbeidet. Vertskommunesamarbeid etter kommuneloven 28-1b og 28-1c Det er en generalbestemmelse i kommuneloven 28-1a som gir en generell hjemmel for å legge lovpålagte oppgaver som kommunene har ansvar for til et vertskommunesamarbeid. Dette vertskommunesamarbeidet har to varianter: - Administrativt vertskommunesamarbeid ( 28-1b) - Vertskommunesamarbeid med folkevalgt nemnd ( 28-1c) Kommuneloven er ikke til hinder for at vertskommunesamarbeid også benyttes når det gjelder ikke-lovpålagte oppgaver. Loven legger til grunn to varianter, avhengig av om kommunen vurderer om samarbeidsområdet er av prinsipiell betydning eller ei. Der kommunen vurderer at et samarbeidsområde er av prinsipiell betydning, skal modellen med en felles folkevalgt nemnd benyttes. Nemnda består av minst to folkevalgte fra hver deltaker. Denne nemnda har da ansvar for at oppgavene blir løst innenfor rammen av delegeringen fra deltakerkommunene, regulert gjennom en avtale. Tilsvarende vil den administrative modellen benyttes på områder der det vurderes at området ikke er av prinsipiell betydning. Et vertskommunesamarbeid vil ikke være et selvstendig rettssubjekt, men forankret i en avtale som må vedtas av kommunestyret selv. Selv om en kommune overlater en oppgave til en annen, har den fortsatt ansvaret for at oppgaven utføres forsvarlig og i overenstemmelse med lover og regler. Vertskommunen har påtatt seg et oppdrag på vegne av den andre kommunen, og oppdragsgiver har ansvar for å føre tilsyn med hvordan oppdraget utføres, å gi beskjed hvis det er svikt, og om nødvendig ta saksområdet tilbake og selv ta ansvaret for den. Et vertskommunesamarbeid er egnet der én kommune påtar seg tjenesteproduksjon for seg selv og en eller flere kommuner. Samarbeid i henhold til kontrakt (formløst samarbeid) Et slikt samarbeid er ikke hjemlet i kommuneloven. Det baseres på kontrakter eller avtaler, som regulerer samarbeidsforholdet mellom kommunene. Denne formen for samarbeid kalles også formløst samarbeid. Siden organisasjonsformen er tuftet på kontrakter, vil rammene for organiseringen ligge i hva som gyldig kan avtales mellom kommuner. 12 Jf. kommuneloven 27 første ledd. Eiermelding for Sørum kommune 19

20 Formløst samarbeid synes å være lite byråkratisk, da det kun er avtalene inngått mellom kommunene som er retningsgivende for organiseringen av samarbeidet. Gjennom fravær av organisatoriske ledd kan driftsformen være prisgunstig. Et rent formløst samarbeid vil kunne bedre kvaliteten på tjenesten, men økonomiske fordeler ved slike samarbeidsavtaler vil ikke kunne anses å være betydelige med mindre avtalene regulerer mer enn kun det rene samarbeidet. Stiftelser Stiftelser har ingen eiere, men er likevel en del av Sørum kommunes eiermelding. For kommuner er denne organisasjonsformen bare egnet for virksomhet som kommunen ikke har behov for å ha videre innflytelse over, men tvert om ønsker at skal være helt fristilt fra kommunen for øvrig framover. Kommunen har en form for tilknytning til tre stiftelser gjennom deres vedtekter. En stiftelse er en formuesverdi som oppretterne av stiftelsen har avsatt for å fremme et nærmere fastsatt formål. 13 Oppretterne står fritt til å fastsette stiftelsens formål, som kan være å fremme en eller annen bestemt sak gjennom avkastning av kapitalen eller drifte virksomheten stiftelsen selv driver. Stiftelser er egne rettssubjekt, men til forskjell fra selskaper har stiftelsene ingen utenforstående eiere. Verken oppretteren eller andre kan derfor med grunnlag i eiendomsrett til stiftelsens midler utøve styring over stiftelsens virksomhet eller gjøre krav på andel i stiftelsens overskudd. I motsetning til det som gjelder for selskaper kan oppretterne heller ikke fritt overføre stiftelsens midler til seg selv ved å oppløse stiftelsen. Stiftelser har en større distanse til Sørum kommune som oppretter enn tilfellet er med andre selskapstyper, og er ingen egnet organisasjonsform hvis kommunen ønsker å utøve eierstyring og opprette en økonomisk interesse i de verdier som er knyttet til virksomheten. De tre stiftelsene Sørum kommune oppnevner styremedlemmer til er registrert i Stiftelsesregisteret (www.lottstift.no/stiftelsestilsynet). Stiftelsestilsynet har ansvar for forvaltning, tilsyn og kontroll av alle stiftelser i Norge etter stiftelsesloven. Stiftelsestilsynet er en del av Lotteriog stiftelsestilsynet. 13 Se stiftelsesloven av nr. 59. Eiermelding for Sørum kommune 20

Eiermelding for Sørum kommune. Ve dtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon

Eiermelding for Sørum kommune. Ve dtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon Eiermelding for Sørum kommune Ve dtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon 2015 Vedtaks- og endringsprotokoll, eiermeldingens del 1 Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2013 2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt Til: Aurskog-Høland kontrollutvalg 20.11.2012 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 HJEMMEL...2 1.2 INNHOLDET I SELSKAPSKONTROLLEN...2 1.3

Detaljer

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo.

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo. Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena Rådgiver og partner Jan Lunder Agendum AS Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo Advokat og partner Vibeke

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015 Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78558/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Bodø kommunes

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 Eierskapsstyring i ØRU Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 FELLES EIERPOLITIKK Gode tjenester for innbyggerne God politisk styring God økonomisk kontroll Krever aktive eiere som kan samarbeide. Eierskapsstyring

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Saksmappe nr: 2008/232 Arkiv: 037 Saksbehandler: Hans-Petter Christensen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 40/2009 Formannskapet 27.08.2009 42/2009 Kommunestyret

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Lovfestede modeller for. Interkommunalt samarbeid

Lovfestede modeller for. Interkommunalt samarbeid Lovfestede modeller for Interkommunalt samarbeid Elen Schmedling Gimnæs Stavanger 29.05.13 Innhold 1. Innledning 2. Kommunal organisasjonsfrihet, rettslig skranker mv. 3. 27 samarbeid, IKS og AS 4. Vertskommunemodellen

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Eierstyring i interkommunale selskaper

Eierstyring i interkommunale selskaper Eierstyring i interkommunale selskaper Administrasjonsseminar 25. september 2015 Boye Bjerkholt Varaordfører i Skedsmo 27.09.2015 Skedsmo kommunes deltakelse i interkommunale samarbeidsordninger 1 Skedsmo

Detaljer

Strategi for utvikling, styring og forvaltning av selskaper hvor Vestby kommune har eierinteresser

Strategi for utvikling, styring og forvaltning av selskaper hvor Vestby kommune har eierinteresser Vestby kommune Strategi for utvikling, styring og forvaltning av selskaper hvor Vestby kommune har eierinteresser EIERMELDING 2015-2017 Ajour pr 19/8-15 Forord Vestby kommune tar sin oppgave som eier med

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i.

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i. OVERSIKT OVERSIKT OVER OVER EIERSKAP EIERSKAP I I HAMAR HAMAR KOMMUNE KOMMUNE Pr. Pr. 1. 1. 2010 2010 Kommunestyret Kommunestyret Aksjeselskap 100% Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Energi

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 04.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune 2013 Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune Interkommunale selskap (IKS) Interkommunale selskaper må etableres og drives med utgangspunkt i Lov om interkommunale selskaper. Hensikten

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Saknr. 13/11768-1 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Geir Aalgaard Heidi Skåret Brede K. Myhre Kari Mette Hoel Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/113-1 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi 1. FORSLAG TIL

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2012 2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Rådmannens rolle... 3 3. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 4. Valg, Styresammensetning,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Midtre Gauldal kommune Vedtatt av kommunestyret 10.11.2014, sak 67/2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning. Kort orientering om regelverk

Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning. Kort orientering om regelverk Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning Kort orientering om regelverk Kommunen er etter forskrift om forvaltning av hjortevilt tillagt en del av forvaltningen. Det skal vedtas kommunale målsettinger. Dette

Detaljer

EIERSKAPSMELDING FOR LØRENSKOG KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING FOR LØRENSKOG KOMMUNE EIERSKAPSMELDING FOR LØRENSKOG KOMMUNE VEDTATT AV LØRENSKOG KOMMUNESTYRE I MØTE DEN 6. SEPTEMBER 2017, SAK 090/17 Skrevet av: Hanne Terese Støverud Innhold 1. INNLEDNING... 5 2. ORGANISASJONSMULIGHETER

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.00 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Thor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Svein Kogstad Tilstede

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Stavanger kommunes eierskapsforvaltning

Stavanger kommunes eierskapsforvaltning Fellessamling for folkevalgte 22. oktober 2015 Stavanger kommunes eierskapsforvaltning Økonomidirektør Kristine C. Hernes Hvorfor er det viktig med en aktiv forvaltning av eierinteressene? En stor andel

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter IKS Selskapsavtale 15.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2 1.4. Selskapets

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Fosnes kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS 24.06.2015 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid

Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Seniorrådgiver Oddny Ruud Nordvik 29. August 2011 Innhold Forelesningen er inndelt i følgende tema: o I Innledning o II Organisasjonsfrihet o III 27 samarbeid,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: KOMMUNENS EIERSKAP I SELSKAPER. Planlagt behandling:

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: KOMMUNENS EIERSKAP I SELSKAPER. Planlagt behandling: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-3 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: KOMMUNENS EIERSKAP I SELSKAPER Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Leder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller Kjell Nordengen, sekretær

Leder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. mars 2014, kl. 18.00 Sted Fet rådhus, formannskapssalen Tilstede Helge Ullerud, leder medlemmer Grethe Holterhuset, nestleder Nils Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad

Detaljer

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS Selskapsavtale Utabeidet av Prosjekt Eierskap v/ Åsmund Kobbevik 26.09.2014 VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 24.10.2014 1 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 13.01.2009 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/09 Sak 2/09 UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE

Detaljer

Vedlegg til sak 35/2014 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL FOR KOMMUNENE PÅ ROMERIKE

Vedlegg til sak 35/2014 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL FOR KOMMUNENE PÅ ROMERIKE Vedlegg til sak 35/2014 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL FOR KOMMUNENE PÅ ROMERIKE REVIDERT PLAN 2014-2016 ROMERIKE REVISJON ROMERIKE REVISJON INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Kort om metode 1 1.3 Kontrollens

Detaljer

Asker kommune - Eierskapspolitikk

Asker kommune - Eierskapspolitikk Asker kommune - Eierskapspolitikk Del I Generelle prinsipper Utkast 0.4 av 4.10.2017 A/P 3 «Interkommunale samarbeid og eierskap» 1. Innledning... 3 2. Prinsipielle sider ved kommunens eierskap til selskaper...

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Nesset kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

EIERSKAPSMELDING ØRLAND KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING ØRLAND KOMMUNE 21204/2010 EIERSKAPSMELDING ØRLAND KOMMUNE Del 1: PRINSIPPER FOR "GODT EIERSKAP". Vedtatt av kommunestyret 20.10.10 Innholdsfortegnelse 1.0 EIERSTYRING 1.1 Bakgrunn og mål for eierskapsmeldingen 4 1.2

Detaljer

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Selskapsavtale Vedtatt i representantskapet i IØKR IKS 14.11.2013, og korrigert 24.04.2013 og 27.08.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 29.10.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 25.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Vestnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Vestnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Vestnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 0 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av bystyret 16.06.2008 0 1 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL 3 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL 4 4.

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over selskaper og samarbeidsavtaler

Vedlegg 1: Oversikt over selskaper og samarbeidsavtaler Vedlegg 1: Oversikt over selskaper og samarbeidsavtaler Follo Futura AS AKSJESELSKAPER Enebakk, Frogn, Ski, Oppegård, Vestby, Ås og Akershus fylkeskommune Ås Boks 112, 1431 Ås Næringstjenester AS Vestby

Detaljer

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Saknr. 17/6117-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Hilde Anette Neby Karen Hege Lonkemoen Kari Mette Hoel Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 01.06.14 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Prinsipper for godt eierskap... 3 3. Valg av selskapsform styringsmuligheter... 5 3.1. Aksjeselskaper

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Rauma kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Rauma kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Rauma kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS)

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 18.09.15 SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Agder Kommunerevisjon IKS. 2 SELSKAPSFORM / EIERANDEL Selskapet

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll

Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Selskapsformer og alternative organisasjonsformer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.02.2012 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Kommunalt eierskap Eiere og representantskap / generalforsamling Som hånd i hanske eller gjensidig vanske?

Kommunalt eierskap Eiere og representantskap / generalforsamling Som hånd i hanske eller gjensidig vanske? Kommunalt eierskap Eiere og representantskap / generalforsamling Som hånd i hanske eller gjensidig vanske? Ulike former for kommunalt eierskap Offentlig eierskap og eiere Representantskap / generalforsamling

Detaljer

EIERMELDING Del 1 eierpolitikk KRISTIANSUND KOMMUNE

EIERMELDING Del 1 eierpolitikk KRISTIANSUND KOMMUNE EIERMELDING Del 1 eierpolitikk KRISTIANSUND KOMMUNE Vedtatt av bystyret 16.2.2016 Innhold 1 Innledning... 3 2 Eierpolitikk... 4 2.1 Politisk og administrativ eieroppfølging... 5 2.2 Motiv for selskapsdannelse

Detaljer

Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen, telefon , mobiltelefon , e-post

Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen, telefon , mobiltelefon , e-post MØTEINNKALLING Lørenskog kontrollutvalg Dato: 27.10.2016 kl. 17:30 Sted: Møterom 457, Lørenskog rådhus Arkivsak: 15/00017 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen, telefon 67 93 45

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Nesodden kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Nesodden kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Nesodden kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 10. desember 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

Eierstyring i Bærum kommune. Ole Kristian Udnes Folkevalgt opplæring

Eierstyring i Bærum kommune. Ole Kristian Udnes Folkevalgt opplæring Eierstyring i Bærum kommune Ole Kristian Udnes Folkevalgt opplæring 2015-2019 Bærums første Eierutvalg Perioden 2012 15: Torbjørn Espelien FrP Torill Hodt Heggen H Marianne Rieber-Mohn Ap Ole Kristian

Detaljer

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 1. Innledning:... 2 2. Andebu kommunes eierskapsmelding... 3 2.1 Eierskapsmelding 2014... 3 2.2 Eier og selskapsdokumenter... 5 3. Andebu kommunes

Detaljer