Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon"

Transkript

1 Eiermelding for Sørum kommune Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon 2015

2 Vedtaks- og endringsprotokoll, eiermeldingens del 1 Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Sørum kommunestyre /sak 68/06 Sørum kommunestyre /sak 75/08 Sørum kommunestyre /sak 2/15 Eiermelding for Sørum kommune 2

3 Forord Sørum er del av en attraktiv region hvor befolkningsveksten er stor og fortsatt vil være det i årene fremover. Dette gir oss helt spesielle utfordringer, både økonomisk og organisasjonsmessig. For å sikre våre innbyggere de beste løsningene har kommunen gjennom mange år hatt egne kommunale foretak i tillegg til at vi er med i flere interkommunale selskaper. Det er flere gode grunner til å organisere våre tjenester i foretak og selskap: - Ønske om å utvikle offentlige tjenester på en effektiv måte - Spesialisere enkelte tjenester i egne virksomheter - Ivareta samfunnsansvaret kommunen har for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne - Samarbeid gir bedre økonomi gjennom å dele kostnadene med flere Sørum kommunes eiermelding har som formål å øke kunnskapen om de selskapene og foretakene som inngår i kommunens eierportefølje og gi et bedre grunnlag for den styring som utøves. Eiermeldingen er tenkt som et hjelpemiddel for god eierstyring og selskapsledelse, hvor åpenhet i prosesser og engasjerte deltagere er nøkkelord. Eiermeldingen gir samtidig en nyttig sammenstilling på mål og strategier i alle selskapene og ikke minst en komplett oversikt over hvilke selskaper kommunen er involvert i. Sørum kommune deltar også i et interkommunalt eierstyringssekretariat. Dette er et samarbeidsforum mellom flere kommuner som er deltakere eller har eierinteresser i de samme interkommunale selskapene. Offentlig eierskap kan være krevende og er en kontinuerlig prosess. Det er viktig for Sørum kommunes innbyggere og våre samarbeidspartnere at vi forvalter våre felles verdier til beste for de som bor her nå og som vil bo her i fremtiden. Mona Granbakken Mangen Ordfører Eiermelding for Sørum kommune 3

4 Innhold Innholdsfortegnelse DEL Innledning, kort om innhold og disposisjon 6 Bakgrunn Formål med eiermeldingen 7 3 Hva ligger i eierstrategier selskapsstrategier samfunnsansvar 9 4 Organiseringsmuligheter for kommunal virksomhet - valg av selskapsform 10 Organisering innenfor kommunen, kommunale foretak (KF) Interkommunale selskaper (IKS) Aksjeselskaper (AS) Interkommunale samarbeid Selskapsrettslige forhold, representantskap, generalforsamling, styret, daglig ledelse 21 Ledelse i selskapet Sørum kommunes eierstyring 24 Roller og ansvar Kommunestyrets rolle og ansvar Formannskapets rolle (økonomi- og administrasjonsutvalget) Ordførers rolle Den enkelte folkevalgtes rolle Rådmannens rolle Eiersekretariatet Tillitsvalgtes rolle Om styrevervregisteret Tilsyn og kontroll 30 8 Avvikling av eierskap 31 DEL Oversikt over selskaper og samarbeidsavtaler Kommunale foretak Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kommunalteknikk KF Bingsfosshallen i Sørum KF, KF avviklet fra , jf. KST-vedtak 36/ Interkommunale selskaper Midtre Romerike avløpsselskap IKS (MIRA IKS) Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR IKS), operativt fra Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV IKS) Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS IKS) Romerike Krisesenter IKS Romerike Revisjon IKS (operativt fra og erstatter ØRR) Østre Romerike brann- og redningsvesen IKS (ØRBR), (sammenslått med NRBR IKS, under avvikling) 55 Eiermelding for Sørum kommune 4

5 12 Aksjeselskaper Krogstad Miljøpark AS Nedre Romerike Vannverk AS (NRV AS) NORASONDEGRUPPEN AS Sørumsand ASVO AS, eierskap avviklet ved overdragelse av aksjer til Norasonde AS, jf. KSTvedtak i sak 13/11 av Øyeren Båtservice AS, Sørum kommune har avviklet sitt eierskap, jf. KST-vedtak i sak 66/ Interkommunalt samarbeid Samarbeidsrådet for Nedre Romerike, SNR ( 27- samarbeid) Skåningsrud skole og ressurssenter ( 27- samarbeid) Interkommunalt beredskapsutvalg mot akutt forurensning, IUA region 2 ( 27- samarbeid) Administrativt vertskommunesamarbeid om skatteoppkrever-funksjonen i Skedsmo, Rælingen, Fet og Sørum ( 28-1b) Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI) (administrativt vertskommunesamarbeid) Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid på utvalgte saksområder i barnevernet mellom Aurskog-Høland, Fet og Sørum ( 28-1b -samarbeid) Barnevernvakten ved Lillestrøm politistasjon Samarbeidsavtale om klinisk veterinærvakt mellom kommunene Aurskog-Høland, Fet og Sørum (avtalebasert samarbeid) Avtale om felles samhandlingskontor (avtalebasert samarbeid) Samarbeidsavtale om kommunal tjeneste om øyeblikkelig hjelp døgn (ØHD) mellom Skedsmo, Rælingen, Fet, Sørum, Enebakk, Nittedal og Lørenskog kommuner (avtalebasert samarbeid) Østre Romerike revisjonsdistrikt (ØRR) ( 27-samarbeid), avviklet Stiftelser Stiftelsen Jenny Elise Aasens minne Stiftelsen Urskog-Hølandsbanen Stiftelsen Valstad Café Gjensidig selskap Biblioteksentralen SA (samvirkeforetak) Kommunal Landspensjonskasse Begreper og definisjoner Henvisninger Lover og forskrifter 85 Eiermelding for Sørum kommune 5

6 DEL 1 1 Innledning, kort om innhold og disposisjon Bakgrunn Politisk behandling av eiermeldingen Eiermeldingen ble første gang vedtatt av Sørum kommunestyre 18. oktober 2006 og er senere revidert I rådmannens saksfremlegg til den opprinnelige eiermeldingen, ble det tatt sikte på å trekke frem de viktigste sidene av eiermeldingen, og å gi nærmere vurderinger av disse. Det ble pekt på betydningen av politiske diskusjoner på bakgrunn av regelmessig orientering om og av selskapene og de kommunale foretakene. Intensjonen var at det skulle avholdes eierseminar hvert fjerde år, samt årlige orienteringer om status i selskaper og foretak som Sørum kommune er involvert i. Det ble understreket at slike kanaler vil være uformelle i den forstand at bindende vedtak ikke kan fattes i slike møter. Videre ble betydningen av evaluering av selskaper og foretak understreket. Slik evaluering kan gjøres både på grunnlag av statusmøter og ulike dokumenter fra selskapene. I saksfremlegget ble også problemstillinger knyttet til oppnevning av styremedlemmer til foretak og selskaper viet oppmerksomhet. Problemstillinger som det ble pekt på var valgkomité, profesjonalisering av styrer og habilitetsspørsmål. Videre ble styreevaluering og ulike måter slikt kan gjøres på, trukket frem som et eierstyringstiltak. Flere av punktene ble vedtatt som en del av eierstyringen i Sørum kommune. I stedet for årlige eierstatusmøter foreslås det at det velges skriftlige orienteringer fra selskapene til eierne. Dersom politikerne finner at det er hensiktsmessig at et selskap orienterer politikerne direkte i et møte, står eierne fritt til å be om dette. Eierseminar for kommunestyret hvert fjerde år foreslås videreført. Temaer som kan være egnet for eierseminar kan være generell opplæring/kurs relatert til eierstyring og orienteringer fra ledelsen/styret i selskapene. Eiermeldingen er todelt Del 1 redegjør for Sørum kommunes eierstyring og eierpolitikk. Del 2 viser kommunens eierposisjoner gjennom faktaopplysninger om selskap, og samarbeidsavtaler, og hvilke forventninger Sørum kommune har til selskapene og foretakene som kommunen har eierposisjoner i. Eiermelding for Sørum kommune 6

7 2 Formål med eiermeldingen Fokus på den totale tjenesteproduksjonen i Sørum kommune Det er hensynet til kommunens totale tjenesteproduksjon som er førende for om Sørum kommune skal etablere selskaper eller foretak, eller delta i interkommunale selskaper og samarbeid. Forutsetningen for å etablere eller delta i selskaper, foretak og samarbeid er at en slik etablering vurderes å være et verktøy for å bedre kommunens totale tjenesteproduksjon. Samtidig skal innbyggere og omgivelser være forvisset om at Sørum kommune ivaretar sitt eierskap nettopp med bedre total tjenesteproduksjon i kommunen for øye. Selskaper, foretak og samarbeid skal ha et tydelig og klart avgrenset ansvar. Advokat Vibeke Resch-Knudsen (2011) 1 sier følgende om formålet med en eierskapsmelding: «En eiermelding er ikke ment for å detaljstyre enkeltselskaper, men angi retningslinjer for å sikre forankring av kommunens eierskap i kommunestyret og utøvelsen av dette gjennom det operative eierorganet. En eiermelding bør derfor være prinsipiell og generell, men konkret på enkeltområder spesielt i forhold til roller, ansvar og oppgaver. Den bør angi rutiner for samhandling mellom kommunen som eier og selskapet (politisk) samt kommunen som bestiller og selskapet som tjenesteleverandør (administrativt). Den bør gi en oppskrift for hvordan eierskapet og styringen av dette utføres i denne kommunen, og gjennom det angi rutiner for oppfølging av eierskapet. Den bør også være et oppslagsverk for folkevalgte, medlemmer i det operative eierorganet, styremedlemmer, administrasjonen i kommunen og selskapene samt andre som kan ha interesse av kommunen som eier av selskaper. (s ). Aktiv eier til samfunnsansvarlige selskaper Sørum kommune ønsker å fremstå som en aktiv eier med en tydelig eierstrategi for å la sine selskaper og foretak vite hva kommunen som eier vil med selskapene og foretakene. Sørum kommune vil at kommunens selskaper og foretak skal utvikle seg og være samfunnsansvarlige aktører innen sine ansvarsområder, og fremstå som de verktøy for kommunen de er etablert som. Eiermeldingen brukt aktivt både internt og eksternt Eiermeldingen er et styringsdokument knyttet til kommunens kvalitetssystem: NS EN ISO 9001: 2008, først og fremst for de folkevalgte, men også for rådmannen og administrasjonen. Eiermeldingen vil også vise omgivelsene, næringsliv, innbyggere og samarbeidende kommuner hvordan Sørum kommune utøver sitt eierskap og forvalter sine selskaper. Bidra til at Sørum kommune skal fremstå som en profesjonell eier Eiermeldingen legger grunnlaget for en aktiv, strategisk og prinsipiell eierskapspolitikk hvor Sørum kommunes eierskap og samfunnsansvar blir synliggjort gjennom en aktiv politisk styring av 1 Kommunalt eierskap roller, styring og strategi, av advokat Vibeke Resch-Knudsen (2011) Eiermelding for Sørum kommune 7

8 eierinteressene i foretak og selskaper. Behovet for profesjonalisering av eierrollen med entydige styringslinjer- og signaler er økende med flere og bredere eierinteresser, kommunale foretak og interkommunale selskaper. Eiermeldingen skal være et grunnlag for a) å bevisstgjøre kommunestyret om eierskapet og ansvaret forbundet med det, b) for selskapene til å drive sin virksomhet i tråd med strategier fra eier, samt c) bevisstgjøring for selskapene og eier når konkrete valg og avgjørelser skal tas. Aktive folkevalgte med tverrpolitisk forståelse for eierskap Intensjonen med å synliggjøre hvordan Sørum kommune fremstår som en aktiv eier er flersidig. Et aktivt eierskap betyr at de folkevalgte gis en mulighet til å utøve eierstyring. For å oppnå god eierstyring er det nødvendig med en tverrpolitisk felles forståelse for hvorfor Sørum kommune eier aksjer i selskaper, deltar i interkommunale selskaper (IKS) og interkommunale samarbeid, og har etablert kommunale foretak. Eiermeldingen skal: Gi oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid. Reflektere det rettslige ansvarsmessige forholdet mellom selskapsform og eier, og juridiske styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene. Legge grunnlaget for å utvikle konkrete eierstrategier for hver enkelt eierposisjon. Legge grunnlaget for å gjøre den politiske styringen tydeligere og mer entydig, fortrinnsvis knyttet til politisk styring av hvordan eierskapet ivaretas gjennom de operative eierorgan. Legge fundamentet for sammensetting av styrer med kompetanse ut fra de utfordringer foretakene og selskapene står overfor. Bidra til at det stilles konkrete krav til styrene og at det etableres rutiner for å evaluere styrenes arbeid (i selskapene gjøres dette gjennom Sørum kommunes representanter i de operative eierorganene). Bidra til at foretakene og selskapene kjenner den posisjon og de holdninger Sørum kommune har som eier. Bidra til mer åpenhet overfor omverden når det gjelder den samlede kommunale virksomheten. Revideres fortløpende ettersom eierstyringens formelle sider gjør det nødvendig. Minimum hvert fjerde år, fortrinnsvis i løpet av første kalenderår etter kommunestyrevalg. Fakta-opplysninger om selskapene i eiermeldingens del 2 foreslås oppdatert av rådmannen. Eiermelding for Sørum kommune 8

9 3 Hva ligger i eierstrategier selskapsstrategier samfunnsansvar Behov for en klar eierstrategi En klar eierstrategi gir rammer for kommunens forutsetninger for å eie selskapet, samt angir hva kommunen ønsker å oppnå ved sitt eierskap på både kort og lang sikt. Eierstrategien vil bidra til å tydeliggjøre graden av aktiv styring og kontroll av selskapet. For å ha en bedre oversikt, samt ta et større eieransvar overfor selskapene er det ønskelig at kommunestyret som eier, synliggjør eierstrategier og eierpolitikk gjennom eiermeldingen. Eierstrategi omfatter de prioriteringer, tiltak og resultatkrav kommunen har overfor det enkelte selskap for å sikre at selskapet ivaretar de målsettinger som eierne har satt. Ved at kommunen og politikerne utvikler en eierstrategi for hvert enkelt selskap, kan det i tillegg til mulighet for reell kompetanseoppbygging hos politikerne, bidra til å legge grunnlaget for en konsistent og forutsigbar politikk overfor de ulike selskapene. I den forbindelse kan det vises til KS anbefalinger knyttet til eierskap. KS anbefaler at formål og strategier skal drøftes jevnlig, og om nødvendig at det gjøres endringer i selskapsavtalene. Sørum kommunes formål med eierskapet Eiermeldingen skal uttrykke hvordan Sørum kommune skal framstå som eier, og hva kommunen vil oppnå med sin deltakelse og eierinteresse i selskaper og kommunale foretak. Til forskjell fra private eiere, der en av drivkreftene er profitt og økonomisk verdiskapning, har Sørum kommune som eier strategisk fokus på den enkelte tjeneste og dens verdiskapende plass i kommunens totale tjenestetilbud. I dette perspektivet er det i kommunens og mottakernes interesse at kommunen utøver aktiv eierstyring slik at selskapene og foretakene kan utvikle seg slik Sørum kommune som virksomhetseier og ansvarlig for en total tjenesteproduksjon for sine innbyggere mener er riktig. Eiermelding for Sørum kommune 9

10 Fordeler ved å spesifisere formålet nærmere gjennom en eierstrategi: Klare mål gjør det lettere å vurdere selskapenes økonomiske og samfunnsmessige resultater. Bedre kommuniserte mål gjennom en eierstrategi vil forenkle selskapenes strategiarbeid. Kommunens kapital i selskapene har en alternativ anvendelse. Presis målgivelse og etterfølgende kommunal vurdering av måloppnåelsen vil gi bedre informasjon om kostnader og gevinster med det kommunale eierskapet. En klargjøring av målene kan bidra positivt til et bedre kommunalt eierskap. Selskapsstrategi Selskapenes virksomhet skal tydeliggjøres i vedtektene/selskapsavtalen, og må innenfor rammene av dette sørge for å ha klare mål og strategier for sin virksomhet. En grunnleggende forutsetning for en strategisk drift av selskapene er en klar og presis eierstrategi for selskapene hvor eiers forventninger til selskapet formuleres, enten det er i finansiell forstand eller på annen måte. Samfunnsansvar Sørum kommune forvalter felles ressurser og foretar prioriteringer og avveininger innenfor de rammene som lovverket og økonomien gir. Sørum kommune vil at kommunens selskaper og foretak skal utvikle seg og være samfunnsansvarlige aktører innen sine ansvars- og tjenesteområder, slik at kommunen fortsatt kan være «den gode kommune». Kommunen er avhengig av innbyggernes og omgivelsenes tillit, og det er kritisk at kommunen sørger for å ivareta et godt omdømme. Sørum kommune forventer derfor at selskaper de har eierinteresser i har verdier og holdninger som underbygger god forretningsskikk, og at de er seg bevisst sitt samfunnsansvar. 4 Organiseringsmuligheter for kommunal virksomhet - valg av selskapsform Selskapsorganisering, anbudsutsetting og privatisering De siste årene har det generelt vært en tiltagende vekst i kommunal selskapsorganisering. Sørum kommune har hatt en bevisst holdning til dette og deltar både i nye interkommunale samarbeid og selskaper, men har også avsluttet eierskap i selskaper og kommunale foretak hvor det har vært mest formålstjenlig. Eiermelding for Sørum kommune 10

11 Det vil i dette kapitlet bli redegjort kort for ulike organisasjonsformer for kommunal virksomhet som kan være alternativ til ordinær kommunal drift og tjenesteyting etter kommunelovens bestemmelser. Det er flere grunner til å etablere egne selskap og interkommunale samarbeidstiltak: Øke forretningsmessig kompetanse i virksomhetsområde og i styringen Heve kvaliteten på tjenesten, drive mer effektivt og oppnå stordriftsfordeler Avgrense den økonomiske resultatorienteringen fra annen kommunal virksomhet Begrense økonomisk ansvar eller oppnå effekter av samarbeid ved å drive virksomhet i fellesskap med andre kommuner Etablere kompetanseenheter og mer attraktive arbeidsplasser der dette er formålstjenlig Det skilles mellom selskapsorganisering og tjenesteproduksjon gjennom konkurranse (anbudsutsetting). Ved privatisering selges eller overføres tjenesten til andre, som regel private selskaper. Ved privatisering vil ikke kommunen lenger være ansvarlig for at tjenesten er tilgjengelig for innbyggerne. Opprettelsen av selskaper fører til at myndighet til å fatte beslutninger på visse områder overføres til selskapenes organer. Det er viktig å være bevisst på at eierstyring fra politiske organer i kommuner må utøves bevisst overfor selskapene, for at det kommunale selvstyret fortsatt skal være øverste beslutningsnivå i kommunen. Motargumenter mot opprettelsen av mange selskaper og interkommunale samarbeid kan være at kommunepolitikerne gir fra seg deler av den politiske styringen på enkelte områder, hvor det etableres selskap og interkommunale sammenslutninger. Der det offentlige skal drive næringsvirksomhet i konkurranse med private må det vurderes særskilt hvilken selskapsform som er best egnet for virksomheten. Hensynet til behovet for politisk styring og hvilket regelverk som er best egnet i konkurranse med private må vurderes konkret før valg av selskapsform. Kommunal styring og kontroll av fristilte selskap må nødvendigvis skje på en mer indirekte måte enn ved tradisjonell styring av kommunal virksomhet (jf. Tabell 1 og Figur 1) 2. Tabell 1 Oversikt over kommunale organisering og ansvar Rettssubjekt Ansvar for Øverste Lovregulering selskapets myndighet forpliktelser KF Integrert del av Ubegrenset Kommunestyret Kommuneloven 2 Tabell 1 og Figur 1 er hentet fra Arbeidsrapport 7, 2008 Eierskap, Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid i kommunene, utarbeidet av Telemarksforskning Bø, for KS: Eiermelding for Sørum kommune 11

12 kommunen kap 11 Vertskommune Integrert del av kommunen Ubegrenset Kommunestyret Kommuneloven kap 5 Kommuneloven 27 Integrert del av Ubegrenset Kommunestyret Kommuneloven 27 kommunen 3 IKS Selvstendig Ubegrenset 4 Representantskapet AS Selvstendig Begrenset Generalforsamlingen Lov om interkommunale selskaper Aksjeloven Stiftelse Selvstendig Begrenset Styret Stiftelsesloven Etat KF Vertskommune 27-samarbeid IKS AS Stiftelser Sterk politisk styring og kontroll Uavhengig organisasjon Figur 1 Illustrasjon av graden av politisk styring og kontroll ved ulike organisasjonsformer Figur 1 viser at den politiske kontrollen vil være størst ved organisering som en kommunal etat, mens stiftelse er den organisasjonsformen hvor det er minst mulighet for kommunen å utøve styring og kontroll. I mellom her finner vi ulike grader av politisk innflytelse. Politisk innflytelse vil ikke bare avhenge av organisasjonsform, men også hvordan vedtekter og eventuelle avtaler mellom eierne er utformet, og hvordan eierne følger opp eierskapet. I og med at ulik organisering av drift 3 Kan anses som eget rettssubjekt, dersom samarbeidet beslutter dette. 4 I forhold til en viss prosentandel av selskapets totalt forpliktelser. Eiermelding for Sørum kommune 12

13 og selskapsform har konsekvenser for grad av demokratisk kontroll, vil det være viktig å ha en grundig diskusjon av forholdet mellom direkte politisk styring og kontroll og gevinsten ved å fristille deler av aktivitetene. Offentlig støtte Ved etablering av selskaper som kan defineres til å drive næringsvirksomhet 5 må Sørum kommune være oppmerksom på regelverket om offentlig støtte. 6 I forholdet mellom kommunen og næringsvirksomhet gjelder offentlig støtteregelverket for kommunens egne selskaper på linje med dens forhold til andre selskaper uavhengig av eierskap. I utgangspunktet er alt som er en økonomisk fordel for mottaker og en økonomisk ulempe for kommunen, offentlig støtte. Offentlig støtte reguleres i EØS-avtalen art. 61 (1) og omfatter støtte gitt i enhver form. Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet har utarbeidet en veileder om offentlig støtte i 2007, som ble oppdatert i 2010: _stotte_veildere_2011.pdf Ulike selskapsformer ivaretar ulike behov Organisering av kommunale oppgaver i selskap medfører at oppgaven rettslig og økonomisk blir skilt fra kommunen. Selv om ansvaret for at oppgaven utføres ligger til kommunen, vil utøverne av oppgaven være ansatt i selskapet. Det er forskjellige muligheter for forretningsmessig drift innenfor ulike selskapsformer. Reglene rundt de ulike selskapsformene er utformet for å dekke ulike behov, og det er viktig at kommunen velger den selskapsformen som best ivaretar de hensyn og behov som gjøres gjeldende for den konkrete virksomheten som skal organiseres. Interkommunale samarbeid Interkommunale samarbeid omfattes av denne eiermeldingen. Interkommunale samarbeid kan forekomme i ulike former, men har det til felles at deltakerne er kommuner. 7 Samarbeidene baseres på hensiktsmessig oppgavefordeling mellom kommuner uten at selskapsformen er valgt. Den raske befolkningsøkningen skaper størst utfordringer innen skole-, barnehage-, og pleie- og omsorgsområdet. Kommunene må til enhver tid vurdere hvordan de best mulig kan organisere sine tjenester for at tjenestetilbudet skal utvikles i takt med befolkningsøkningen. 5 Kommunale selskaper som leverer klassisk kommunal tjenesteproduksjon faller utenfor regelverket, mens konkurranseutsatt virksomhet samt støttefunksjoner som vaskeri, vaktmestertjenester og liknende faller innenfor. 6 Gjelder ikke for kommunale foretak (KF) som er en del av Sørum kommunes rettssubjekt. 7 Fylkeskommuner kan også delta. Eiermelding for Sørum kommune 13

14 Organisering innenfor kommunen, kommunale foretak (KF) Del av kommunen som rettssubjekt Et kommunalt foretak er en del av kommunen og er derfor ikke noe eget selskap med rettslig og økonomisk selvstendighet. De rettslige rammene rundt kommunale foretak er hjemlet i kommuneloven kapittel At virksomheten er en del av kommunen som juridisk person innebærer bl.a. at den ikke selv kan ha rettigheter og plikter. Det vil si at kommunen er part i foretakets avtaler og hefter økonomisk og juridisk for eventuelle forpliktelser foretakene pådrar seg. De ansatte i foretaket er ansatt i kommunen. Kommunestyret er foretakets øverste organ som vedtar vedtektene for foretaket. Foretaket ledes av et styre og en daglig leder. Med forbehold for de ansattes valgte styremedlemmer skal kommunestyret selv velge styremedlemmene etter reglene om forholdstalls- og flertallsvalg i kommuneloven. Ikke underlagt rådmannens instruksjons- og omgjøringsrett Kommunale foretak har en selvstendig stilling i forhold til kommunens øvrige administrasjon. Daglig leder er underordnet styret og ikke rådmannen. Unntaket fra hovedregelen om at rådmannen ikke har instruksjonsmyndighet overfor daglig leder, er at rådmannen kan instruere daglig leder om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret har behandlet den aktuelle saken. Rådmannens ansvar og oppgaver Ansvaret for strategiske oppgaver internt i kommunen og interkommunalt ligger hos rådmannen. Rådmannen har et ansvar for at saker som legges fremfor folkevalgte organer er forsvarlig utredet i samsvar med kommuneloven 23, 2 ledd og så godt opplyst som mulig, jf. forvaltningsloven 17. Som følge av kravet om fullført saksbehandling som skal ivareta at alle sider ved en sak blir belyst fra starten av, vil det ofte være nødvendig å samhandle på tvers for at en sak skal bli så godt opplyst som mulig. Dette gjelder både når saker legges fremfor styret i foretakene og i politiske organer. Se nærmere om rådmannens rolle under kapittel 6; Sørum kommunes eierstyring. 8 Se kommuneloven av 25. september 1992 nr Eiermelding for Sørum kommune 14

15 Formålet må være utfyllende for styrets handlingsrom Gjennom formålsparagrafen i foretakets vedtekter fastsetter kommunestyret også rammene for styrets myndighetsområde og fastsetter dermed den selvstendige myndighet foretakets organer har i forhold til kommunens øvrige organer. Det er derfor viktig å legge arbeid i beskrivelsen av Sørum kommune anbefaler og forventer at foretakene skal: Utføre de tjenester som er tillagt foretaket og opptre i henhold til selskapsavtalens formål med foretaket. Følge kommunens etiske retningslinjer, arbeidsreglement og kvalitetssystem Etablere kunde- og markedsstrategier (planer). Gjennomføre jevnlige kundeundersøkelser. Etablere kommunikasjonsstrategi for intern og ekstern kommunikasjon, mediestrategi og følge kommunens kriseplaner. Etablere informasjons- og kommunikasjonsrutiner med eier. Bygge nettverk. formålet med foretaket. Kommunale foretak - ikke selskap, men alternativ for forretningspreget kommunal drift Et kommunalt foretak (KF) i henhold til kommuneloven kapittel 11 er ikke et selvstendig rettssubjekt, selv om mange av vurderingene i forkant vil være de samme som ved ordinær selskapsorganisering. Dette er fordi lovgivers intensjoner var å finne en organisasjonsform som var tilpasset kommunens mer forretningspregede drift. Foretakets eneste tilknytning til kommunen kan være en post i kommunens handlingsprogram med økonomiplan og det årlige budsjettet, om kommunestyret ønsker dette for det enkelte foretak. Det er en økende nasjonal tendens til at kommuner velger å organisere mange av sine tjenester i ulike typer selskaper utenfor den ordinære kommunale forvaltningen. Det samme har gjort seg gjeldende også i Sørum kommune ved etablering av de tre kommunale foretakene i Fra ble Bingsfosshallen KF lagt ned som eget foretak for å optimalisere og samordne ressursene på best mulig måte, og ligger nå organisatorisk under Nærmiljø. Eiermelding for Sørum kommune 15

16 Interkommunale selskaper (IKS) Deltakelse er begrenset, men ansvaret er ubegrenset Interkommunale selskap (IKS) reguleres av lov om interkommunale selskaper 9, og er selvstendige rettssubjekt som rettslig og økonomisk er skilt fra deltakerkommunene. Det må være flere deltakere i selskapet, og kun kommuner, fylkeskommuner eller andre interkommunale selskaper kan delta i et IKS. Hver av deltakerne har et ubegrenset ansvar for en andel av selskapets samlede forpliktelser. Dette skiller det interkommunale selskapet fra aksjeselskap, hvor deltakeransvaret er begrenset. Samlet skal deltakernes ansvarsandel utgjøre selskapets samlede forpliktelser. Interkommunale selskaper er mest brukt som organisasjonsform ved gjennomføring av kommunale tjenester som er behovs- og regelstyrt og som gjennom samarbeid er ment å gi stordriftsfordeler, større fagmiljøer, attraktive arbeidsplasser og gode karrieremuligheter. Selskapsformen benyttes også ofte h vor hele eller betydelige deler av virksomheten er markedsbasert. Selskapsavtalen Ved dannelse av selskapet skal det utarbeides en skriftlig selskapsavtale som behandles av kommunestyrene. Denne avtalen danner grunnlaget for selskapets etablering og hvordan drift, ansvar og praktisk tilrettelegging skal gjennomføres. Dersom det senere oppstår tvil eller dissens om selskapets drift, ansvar eller myndighetsutøvelse, vil selskapsavtalen være den som forplikter partene. Selskapsavtalen kan også fastsette behandlingsregler for enkelte type saker og angi fordeling av myndighet mellom styret og representantskapet. Eierskapet utøves gjennom representantskapet Selskapets øverste myndighet er representantskapet. Representantskapet er eiernes organ, mens forvaltning av selskapet tilligger styret og daglig leder som i andre selskap. Deltakerkommunene utøver eierskap gjennom sine valgte medlemmer i representantskapet. Det er derfor viktig med dialog mellom kommunestyret og Sørum kommunes valgte representanter i representantskapet. Med unntak av de ansattvalgte styrerepresentanter velges styret av representantskapet. Styret forvalter selskapet på vegne av deltakerkommunen. Denne forvaltningsmyndigheten må utøves innenfor rammen av selskapets formål, selskapsavtalen og selskapets årsbudsjett som vedtas av representantskapet. Der eierkommunene betaler tilskudd til driften, er selskapets budsjett ikke endelig før deltakerkommunenes budsjetter for kommende år er behandlet. En tilleggsutfordring er også at de enkelte eierne kan ha forskjellig innstilling til størrelsen på tilskudd/forpliktelser i selskapet. 9 Se lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper Eiermelding for Sørum kommune 16

17 Sørum kommune anbefaler og forventer at selskapene skal: Etablere interne kjøreregler og etiske retningslinjer, Etablere kunde- og markedsstrategier (planer). Gjennomføre jevnlige kundeundersøkelser. Etablere mediestrategi og nødvendige kriseplaner. Etablere informasjons- og kommunikasjonsrutiner med eier. Bygge nettverk. Aksjeselskaper (AS) Begrenset ansvar for deltakerne Et aksjeselskap skal ha en minste aksjekapital på kroner og må til enhver tid ha en forsvarlig egenkapital. Et særtrekk ved aksjeselskapsformen er at deltakerne ikke er ansvarlig for selskapets forpliktelser med mindre dette er særskilt avtalt. På den annen side rår ikke eierne fritt over selskapets inntekter og formue. Ønsker aksjeeierne å trekke ut midler av selskapet, må dette skje etter nærmere regler i aksjeloven 11 for utdeling av utbytte, nedsetting av aksjekapitalen eller oppløsning av selskapet. Et aksjeselskap kan gå konkurs. Eierskapet utøves gjennom generalforsamlingen Sørum kommune anbefaler og forventer at selskapene skal: Etablere interne kjøreregler og etiske retningslinjer. Etablere kunde- og markedsstrategier (planer). Gjennomføre jevnlige kundeundersøkelser. Etablere mediestrategi og nødvendige kriseplaner. Etablere informasjons- og kommunikasjonsrutiner med eier. Bygge nettverk. Gjennom generalforsamlingen utøver eierne den øverste myndigheten i selskapet. I generalforsamlingen kan eierne gjennom vedtekter, instrukser og andre generalforsamlingsvedtak fastsette rammer og gi nærmere regler for styret og daglig leders ledelse av selskapet. Det er generalforsamlingen som velger styret. Styremedlemmene skal i første rekke ivareta selskapets og ikke kommunens interesser. 10 Kapitalkravet satt ned fra kr ,- til kr ,-, jf. aksjeloven 3-1( gjeldende fra 1 jan 2012) 11 Se aksjeloven av 13. juni 1997 nr. 44. Eiermelding for Sørum kommune 17

18 Styret er øverste forvaltingsorgan, og daglig drift ivaretas av daglig leder Selskapet ledes av et styre og en daglig leder. Styret har det overordnete ansvaret for forvaltningen av selskapet og for at det drives i samsvar med selskapets formål og innenfor rammen av lovgivningen og selskapets vedtekter og instrukser fastsatt av aksjonærene gjennom generalforsamlingen. Daglig leder står for den daglige ledelsen av selskapets virksomhet, og skal i denne forbindelsen følge retningslinjer og pålegg styret har gitt. Spørsmål kommunen bør stille seg ved dannelsen av et selskap: Vil opprettelsen av et selskap gi de beste tjenestene til innbyggerne? Muligheter for politisk styring? Muligheter og begrensninger med hensyn til delegasjon av myndighet? Kan flere tjenesteområder legges inn under selskapet? Skal Sørum kommune gå sammen med andre om etablering av selskapet? Hvilke relasjoner skal selskapet ha til kommunen (tjenesteleveransen og økonomi) og eventuelt på hvilket nivå? Er det økonomisk risiko, og bør ansvaret begrenses? Interkommunale samarbeid Ulike former for interkommunalt samarbeid Organisering i ulike interkommunale løsninger kan være så mangt, fra kun et forum for erfaringsutveksling til overføring av ansvaret og/eller utførelsen av oppgaven til et annet rettssubjekt, det være seg en annen kommune eller et selskap. Sørum kommune deltar i mange faglig nettverk og administrative samarbeid. Noen av disse er samarbeidene kan være kimen til fremtidige selskapsdannelser. Videre har det vårt en økende tendens til at kommuner samarbeider på tvers både gjennom rene samarbeidstiltak og gjennom selskaper. Interkommunalt samarbeid har ofte vært som et mottrekk mot eventuell kommunesammenslåing. Denne trenden gjør seg fortsatt gjeldende i kommunene. Sørum og andre romerikskommuner er i sterk vekst, og det er stort fokus på å videreutvikle det interkommunale samarbeidet for å utnytte ressurser best mulig og tilby gode tjenester til en sterkt økende befolkning. Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27 Kommuneloven 27 har regler om samarbeidsavtaler mellom kommuner når samarbeidet er organisert med eget styre. Styret for et interkommunalt samarbeid kan tildeles en viss selvstendig avgjørelsesmyndighet, men avgjørelsesmyndigheten må begrenses til avgjørelser som angår Eiermelding for Sørum kommune 18

19 virksomhetens drift og organisering 12. Alle saker av viktighet må derfor tas opp i de respektive kommunestyrene. Det kan allikevel reguleres i vedtektene at styret skal ha mulighet til å binde deltakerkommunene økonomisk, men kun i begrenset grad. Det vil ikke kunne være ansatte i samarbeidet, og det vil fortsatt være en vertskommune for samarbeidet. Vertskommunesamarbeid etter kommuneloven 28-1b og 28-1c Det er en generalbestemmelse i kommuneloven 28-1a som gir en generell hjemmel for å legge lovpålagte oppgaver som kommunene har ansvar for til et vertskommunesamarbeid. Dette vertskommunesamarbeidet har to varianter: - Administrativt vertskommunesamarbeid ( 28-1b) - Vertskommunesamarbeid med folkevalgt nemnd ( 28-1c) Kommuneloven er ikke til hinder for at vertskommunesamarbeid også benyttes når det gjelder ikke-lovpålagte oppgaver. Loven legger til grunn to varianter, avhengig av om kommunen vurderer om samarbeidsområdet er av prinsipiell betydning eller ei. Der kommunen vurderer at et samarbeidsområde er av prinsipiell betydning, skal modellen med en felles folkevalgt nemnd benyttes. Nemnda består av minst to folkevalgte fra hver deltaker. Denne nemnda har da ansvar for at oppgavene blir løst innenfor rammen av delegeringen fra deltakerkommunene, regulert gjennom en avtale. Tilsvarende vil den administrative modellen benyttes på områder der det vurderes at området ikke er av prinsipiell betydning. Et vertskommunesamarbeid vil ikke være et selvstendig rettssubjekt, men forankret i en avtale som må vedtas av kommunestyret selv. Selv om en kommune overlater en oppgave til en annen, har den fortsatt ansvaret for at oppgaven utføres forsvarlig og i overenstemmelse med lover og regler. Vertskommunen har påtatt seg et oppdrag på vegne av den andre kommunen, og oppdragsgiver har ansvar for å føre tilsyn med hvordan oppdraget utføres, å gi beskjed hvis det er svikt, og om nødvendig ta saksområdet tilbake og selv ta ansvaret for den. Et vertskommunesamarbeid er egnet der én kommune påtar seg tjenesteproduksjon for seg selv og en eller flere kommuner. Samarbeid i henhold til kontrakt (formløst samarbeid) Et slikt samarbeid er ikke hjemlet i kommuneloven. Det baseres på kontrakter eller avtaler, som regulerer samarbeidsforholdet mellom kommunene. Denne formen for samarbeid kalles også formløst samarbeid. Siden organisasjonsformen er tuftet på kontrakter, vil rammene for organiseringen ligge i hva som gyldig kan avtales mellom kommuner. 12 Jf. kommuneloven 27 første ledd. Eiermelding for Sørum kommune 19

20 Formløst samarbeid synes å være lite byråkratisk, da det kun er avtalene inngått mellom kommunene som er retningsgivende for organiseringen av samarbeidet. Gjennom fravær av organisatoriske ledd kan driftsformen være prisgunstig. Et rent formløst samarbeid vil kunne bedre kvaliteten på tjenesten, men økonomiske fordeler ved slike samarbeidsavtaler vil ikke kunne anses å være betydelige med mindre avtalene regulerer mer enn kun det rene samarbeidet. Stiftelser Stiftelser har ingen eiere, men er likevel en del av Sørum kommunes eiermelding. For kommuner er denne organisasjonsformen bare egnet for virksomhet som kommunen ikke har behov for å ha videre innflytelse over, men tvert om ønsker at skal være helt fristilt fra kommunen for øvrig framover. Kommunen har en form for tilknytning til tre stiftelser gjennom deres vedtekter. En stiftelse er en formuesverdi som oppretterne av stiftelsen har avsatt for å fremme et nærmere fastsatt formål. 13 Oppretterne står fritt til å fastsette stiftelsens formål, som kan være å fremme en eller annen bestemt sak gjennom avkastning av kapitalen eller drifte virksomheten stiftelsen selv driver. Stiftelser er egne rettssubjekt, men til forskjell fra selskaper har stiftelsene ingen utenforstående eiere. Verken oppretteren eller andre kan derfor med grunnlag i eiendomsrett til stiftelsens midler utøve styring over stiftelsens virksomhet eller gjøre krav på andel i stiftelsens overskudd. I motsetning til det som gjelder for selskaper kan oppretterne heller ikke fritt overføre stiftelsens midler til seg selv ved å oppløse stiftelsen. Stiftelser har en større distanse til Sørum kommune som oppretter enn tilfellet er med andre selskapstyper, og er ingen egnet organisasjonsform hvis kommunen ønsker å utøve eierstyring og opprette en økonomisk interesse i de verdier som er knyttet til virksomheten. De tre stiftelsene Sørum kommune oppnevner styremedlemmer til er registrert i Stiftelsesregisteret (www.lottstift.no/stiftelsestilsynet). Stiftelsestilsynet har ansvar for forvaltning, tilsyn og kontroll av alle stiftelser i Norge etter stiftelsesloven. Stiftelsestilsynet er en del av Lotteriog stiftelsestilsynet. 13 Se stiftelsesloven av nr. 59. Eiermelding for Sørum kommune 20

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo.

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo. Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena Rådgiver og partner Jan Lunder Agendum AS Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo Advokat og partner Vibeke

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Saksmappe nr: 2008/232 Arkiv: 037 Saksbehandler: Hans-Petter Christensen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 40/2009 Formannskapet 27.08.2009 42/2009 Kommunestyret

Detaljer

Strategi for utvikling, styring og forvaltning av selskaper hvor Vestby kommune har eierinteresser

Strategi for utvikling, styring og forvaltning av selskaper hvor Vestby kommune har eierinteresser Vestby kommune Strategi for utvikling, styring og forvaltning av selskaper hvor Vestby kommune har eierinteresser EIERMELDING 2015-2017 Ajour pr 19/8-15 Forord Vestby kommune tar sin oppgave som eier med

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

Eierstyring i interkommunale selskaper

Eierstyring i interkommunale selskaper Eierstyring i interkommunale selskaper Administrasjonsseminar 25. september 2015 Boye Bjerkholt Varaordfører i Skedsmo 27.09.2015 Skedsmo kommunes deltakelse i interkommunale samarbeidsordninger 1 Skedsmo

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 04.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Lovfestede modeller for. Interkommunalt samarbeid

Lovfestede modeller for. Interkommunalt samarbeid Lovfestede modeller for Interkommunalt samarbeid Elen Schmedling Gimnæs Stavanger 29.05.13 Innhold 1. Innledning 2. Kommunal organisasjonsfrihet, rettslig skranker mv. 3. 27 samarbeid, IKS og AS 4. Vertskommunemodellen

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i.

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i. OVERSIKT OVERSIKT OVER OVER EIERSKAP EIERSKAP I I HAMAR HAMAR KOMMUNE KOMMUNE Pr. Pr. 1. 1. 2010 2010 Kommunestyret Kommunestyret Aksjeselskap 100% Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Energi

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.00 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Thor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Svein Kogstad Tilstede

Detaljer

Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid

Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Seniorrådgiver Oddny Ruud Nordvik 29. August 2011 Innhold Forelesningen er inndelt i følgende tema: o I Innledning o II Organisasjonsfrihet o III 27 samarbeid,

Detaljer

Vedlegg til sak 35/2014 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL FOR KOMMUNENE PÅ ROMERIKE

Vedlegg til sak 35/2014 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL FOR KOMMUNENE PÅ ROMERIKE Vedlegg til sak 35/2014 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL FOR KOMMUNENE PÅ ROMERIKE REVIDERT PLAN 2014-2016 ROMERIKE REVISJON ROMERIKE REVISJON INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Kort om metode 1 1.3 Kontrollens

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll

Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Selskapsformer og alternative organisasjonsformer

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS Eieravtale for IKA Finnmark IKS Innhold 1. Avtalens formål... 3 2. Formålet med IKA Finnmark IKS... 3 3. Styringsdokumenter... 3 4. Styringsorganer i selskapet... 4 4.1. Organer etter loven... 5 4.1.1.

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Vedtekter Versjon 3.0 18.09.2013 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET.

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Arkivsaksnr.: 11/268-2 Arkivnr.: 026 H43 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Hjemmel: Kommuneloven Lov om kommunale

Detaljer

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 01.06.14 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Prinsipper for godt eierskap... 3 3. Valg av selskapsform styringsmuligheter... 5 3.1. Aksjeselskaper

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 06/3818 Sakstittel: REGISTER OVER STYREVERV OG ØKONOMISKE INTERESSER K-kode: 080 &32 Saksbehandler: Per Erland Aamodt

Saksfremlegg. Arkivsak: 06/3818 Sakstittel: REGISTER OVER STYREVERV OG ØKONOMISKE INTERESSER K-kode: 080 &32 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Saksfremlegg Arkivsak: 06/3818 Sakstittel: REGISTER OVER STYREVERV OG ØKONOMISKE INTERESSER K-kode: 080 &32 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: Forslag til Sørum kommunes retningslinjer for registrering

Detaljer

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 1. Innledning:... 2 2. Andebu kommunes eierskapsmelding... 3 2.1 Eierskapsmelding 2014... 3 2.2 Eier og selskapsdokumenter... 5 3. Andebu kommunes

Detaljer

Kommunalt eierskap prinsipper og behandlingsprosedyre

Kommunalt eierskap prinsipper og behandlingsprosedyre + Saksframlegg Samfunnskontoret Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 10905/2013 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/4 Formannskapet 10.04.2013 Bystyret 25.04.2013 Kommunalt eierskap prinsipper

Detaljer

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03%

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03% Vedlegg 1 Oversikt over kommunalt eierskap - KonSek-kunder Agdenes kommune EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Eierpolitikk for kommunene i ØRU

Eierpolitikk for kommunene i ØRU Eierpolitikk for kommunene i ØRU Vedtatt av kommunestyrene i: Eidsvoll, sak PS 14/42, den 17.06.2014 Gjerdrum, sak PS 14/73, den 11.06.2014 Hurdal, sak PS 14/53, den 18.06.2014 Nannestad, sak PS 14/58,

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER I. GENERELL DEL 1. 1 Bakgrunn Foretaksmøtet ba 24. februar 2008 de regionale helseforetakene om å utarbeide retningslinjer

Detaljer

Styrets og daglig leders ansvar

Styrets og daglig leders ansvar Styrets og daglig leders ansvar KS Bedriftenes Møteplass 8. april 2014 Advokat Tone Molvær Berset Ansvar - hva og hvem? Ansvar - straff og erstatning Ansvar - for styret, daglig leder og andre Ansvar i

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60920/2012 2012/7271 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/187 Bystyret 24.10.2012 Plan for selskapskontroll 2012-2015 Saksopplysninger

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Rapport fra selskapskontroll Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober desember 2012.

Detaljer

5.5 Styrets ansvar for informasjon og offentlighet i selskaper...30 5.6 Medlemmer av styre - ansvar og roller...31 5.7 Styret og arbeidsgivers

5.5 Styrets ansvar for informasjon og offentlighet i selskaper...30 5.6 Medlemmer av styre - ansvar og roller...31 5.7 Styret og arbeidsgivers M. K 09.09.10 Innhold FORORD...4 1. INNLEDNING...6 1.1 Eierskapsmelding innledning...6 1.2 Eierskapsmeldingens oppbygning...7 1.3 Kommuneplan Alta Vil...7 2. VALG AV SELSKAPSFORM - STYRINGSMULIGHETER...8

Detaljer

EIERSKAPSFORVALTNING

EIERSKAPSFORVALTNING SELSKAPSKONTROLL: EIERSKAPSFORVALTNING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NOVEMBER 2011 - Revisjon Midt-Norge IKS - 1 - Revisjon Midt-Norge IKS - 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll Stavanger kommune Vedtatt av bystyret 29.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste...2 Innledning...3

Detaljer

Eiermelding Båtsfjord kommune 2011

Eiermelding Båtsfjord kommune 2011 Eiermelding Båtsfjord kommune 2011 Foreløpig versjon 06.03.2011 1 Ordførers forord 2 Innhold Ordførers forord... 2 Innhold... 3 1. Samarbeid mellom Båtsfjord og Berlevåg... 5 a. Felles ytre rammer... 5

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hemne kommune Vedtatt i kommuenstyret sak 75/14 den 25.11.2014 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF

Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF 1 Navn Alminnelige bestemmelser Foretakets navn er Møre og Romsdal 110-sentral KF. 2 Rettslig status Foretaket er opprettet med

Detaljer

Eiermelding for Fet kommune

Eiermelding for Fet kommune Eiermelding for Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 31.8.15, k-sak 85/15 Administrativt oppdatert 9.9.15 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Formål med

Detaljer

MIDTRE NAMDAL VEKST AS

MIDTRE NAMDAL VEKST AS SELSKAPSKONTROLL MIDTRE NAMDAL VEKST AS FLATANGER KOMMUNE DESEMBER 2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Flatanger kommune i perioden

Detaljer

Rapport om selskapskontroll Vestby kommune. Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll Vestby kommune. Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll Vestby kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 29. april 2014 Sekretariat: Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat

Detaljer

Eierskapsmelding 2015. Rollag kommune

Eierskapsmelding 2015. Rollag kommune Eierskapsmelding 2015 Rollag kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 Mål med eierskapsmeldingen...3 Oppbygging av eierskapsmeldingen...4 DEL 1 EIERSTYRING... 5 Kommunens forretningsdrift...5 Motivasjon

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS KAP. 1. SELSKAPETS FIRMA 1.1 Krisesenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S (revidert og godkjent av eierkommunene 20. mars 2014) 1 Selskapets navn Selskapets navn er Krisesenteret i Moss IKS. Organisasjonsnummer: 992836229 2 Formålsparagraf

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

MØTEINNKALLING ENEBAKK KOMMUNE. Formannskapet

MØTEINNKALLING ENEBAKK KOMMUNE. Formannskapet ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.03.2008 Tid: 17:30 Før formannskapsmøtet starter vil det bli en orientering om eierskapsmeldingen, Vibeke Resch-Knutsen

Detaljer

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune Lunner kommune Eierskapspolitikk for Lunner kommune 23.8.2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Politikk for selskapsdannelse og selskapsform.... 4 3 Politikk for eierutøvelse...5 4 Politikk for

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR.

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING I forkant av møtet vil

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

Selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS

Selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS Selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS 1. Selskapets navn Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS (IØLK), er et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune

Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune 2013 Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune Anita Ulstad Interkommunale selskap (IKS) Interkommunale selskaper må etableres og drives med utgangspunkt i Lov om interkommunale selskaper.

Detaljer

Eierskapsmelding for Elverum kommune. 2011 Sist endret 30.1.2013. Elverum kommune. God selskapsstyring. kommune. 10. august

Eierskapsmelding for Elverum kommune. 2011 Sist endret 30.1.2013. Elverum kommune. God selskapsstyring. kommune. 10. august Elverum kommune Eierskapsmelding for Elverum kommune 10. august 2011 Sist endret 30.1.2013 Denne eierskapsmeldingen har til hensikt å øke kommunens kunnskap om eierskap, og gjennom dette, gi grunnlag for

Detaljer

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Folkevalgtopplæring Selbu 25. november 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør Disposisjon Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll

Detaljer

EIERSKAPSMELDING FOR TYNSET KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING FOR TYNSET KOMMUNE EIERSKAPSMELDING FOR TYNSET KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 31.10.2013 1 Innhold Del 1 Inneholder en beskrivelse av de viktigste selskapene der Tynset kommune har eierinteresser. Hvert enkelt selskap

Detaljer

Melding - Vestfold Festspillene AS

Melding - Vestfold Festspillene AS Arkivsak-dok. 201200524-34 Arkivkode ---/C30 Saksbehandler Monica Herstad Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 22.08.2013 98/13 Melding - Vestfold Festspillene AS Sammendrag Fylkestinget vedtok 20.06.13

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune God selskapsstyring i Kongsvinger kommune Vedtatt av kommunestyret 30.08.07 Innledning Med dette framlegges to dokumenter som skal gi kommunestyret et samlet grunnlag for å drøfte Kongsvinger kommunes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

Stikkord for innlegge på seminar: Styrer og administrasjon under det nye konsolideringsregimet. Landforbundet Norsk Form, Stiftelsen Norsk Form, KORO

Stikkord for innlegge på seminar: Styrer og administrasjon under det nye konsolideringsregimet. Landforbundet Norsk Form, Stiftelsen Norsk Form, KORO Stikkord for innlegge på seminar: Styrer og administrasjon under det nye konsolideringsregimet Min bakgrunn Siviløkonom Næringslivsleder, kunstindustri, et begrep som har gått ut, PP og David-Andersen

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

MODUM KOMMUNE EIERSKAPSMELDING 2013

MODUM KOMMUNE EIERSKAPSMELDING 2013 MODUM KOMMUNE EIERSKAPSMELDING 2013 Haugfoss kraftstasjon ved Blaafarveværket. Eier er Modum Kraftproduksjon KF 1 Innhold Del I Eierstyring... 4 1.1 Innledning... 4 1.1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer