Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt"

Transkript

1 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

2 INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak kildesortering og bli ærlige på forbruk! Forord 2 Avfall i forhold til klima, miljø og ressurser 5 Reduksjon av forbruk 7 Hvordan endre folks holdninger og adferd? 8 Meny Albert fra restemat til festmat 9 IKEA lukker kretsløpet 10 CO2-påvirkning av ulike avfallstyper 11 Gjenbruk 13 Kildesortering/Materialgjenvinning 15 Hva blir det til? 16 Energiutnyttelse 20 Deponi 21 Husholdningsavfallet i Agder fra Durapart tar avfall på alvor 23 Miljøfyrtårn-sertifisering 24 Fremtidig mangel på ressurser 25 Kampen mot klimagassene og global oppvarming er den aller største miljøutfordringen i dag. Aldri har vi hatt et større felles problem enn klimaendringene. FNs miljøprogram UNEP beregner at avfallsbehandling globalt står for cirka 3-5 prosent av de globale klimagassutslippene. Men UNEP sier videre at sektoren er i en unik posisjon til å spare utslipp, gjennom påvirkning på forbruk og gjenvinning av materialer og energi (forbrenning). Avfallshåndtering er et viktig bidrag til et bedre klima, og kildesortering av avfall er noe hver enkelt av oss kan gjøre og er blitt flinke til. Avfallsbransjen i Norge har tatt store og viktige grep ved å fokusere på gjenbruk, materialgjenvinning og energigjenvinning (forbrenning) av restavfall. På Agder har nå behandling av husholdningsavfall i sum en positiv påvirkning på klimaet. Det vil si at utslipp fra innsamling, drift og forbrenning mer enn oppveies av klimagassgevinster ved materialgjenvinning og energiutnyttelse. Den aller største gevinsten fikk vi da vi gikk fra deponering av husholdningsavfall til forbrenning, og rent klimamessig er det nå lite å hente på ytterligere forbedringer av avfallshåndteringsprosessen. Dette kunnskapsnotatet belyser alle faser av avfallsbehandlingen i Agder-regionen og påvirkningen dette har på klima. Vi kan være stolte av at vi har gjort det som er mulig å gjøre når det gjelder innsamling og behandling av avfallet som nå gir et positivt klimabidrag. Utgiver: Redaktør: Papir: Trykk: Design: klimapartnere Agder Renovasjon IKS og Avfall Sør AS scandia g/m2 (klimakompensert) Durapart v/ Profilsenteret Frameworks AS Den store utfordringen nå er det voksende forbruket av varer og tjenester. Mens de fleste av oss forbrukere setter vår ære i å kildesortere, øker både forbruket og avfallsmengden vi produserer. Gir samvittighetsfull kildesortering oss så god samvittighet at vi ignorerer fokus på forbruk? Hver fjerde handlepose vi tar med hjem går ifølge Matvett i søpla det tilsvarer over 50 kilo årlig per person! Dersom vi kjøper mindre og samtidig blir mer bevisste på hva slags produkter vi kjøper, vil dette ha større og bedre påvirkning på både miljø og klima. La oss bli ærlige på dette om vi ønsker å bidra positivt, og sette fokus på å redusere vår egen avfallsmengde. Klimanøytral trykksak Levert i et samarbeid mellom Klimapartner-bedriftene Durapart og Frameworks. Begge er klimanøytrale da de fører klimaregnskap ihht The Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) og kompansere sine restutslipp ved kjøp av klimakvoter. Frameworks er Miljøfyrtårn-sertifisert. Durapart er ISO sertifisert og trykkeriprosessen er gjennomgått med hensyn til klima og miljøbelastning. Arendal 1. juni 2013 Svein Tveitdal Prosjektleder Klimapartnere KLIMAKOMPENSERT PAPIR

3 Det moderne velstandssamfunnet overgår alle andre kjente samfunnstyper på en rekke områder, men kanskje mest av alt på nettopp det området innbyggerne helst vil slippe å tenke på, altså søppelproduksjon.. Fra Boken Søppel - Avfall i en verden av bivirkninger Av Thomas Hylland Eriksen. Den største menneskeskapte konstruksjonen verden har sett, var New Yorks søppeldynge Fresh Kills. Arealet er på over 20 kvadratkilometer. Da fyllingen ble nedlagt i 2001 raget den godt over 100 meter opp i lufta, og var hele 25 meter høyere enn Frihetsgudinnen. Thomas Hylland Eriksen - Under lansering av boken Søppel - Avfall i en verden av bivirkninger 3 Bilde: SILIVE.COM

4 Figuren over avfallsprioriteringene er formet som en omvendt pyramide for å vise hva som er best for miljøet. Lengst opp i pyramiden, reduksjon av forbruket, er best for miljøet og derfor størst, lengst ned i pyramiden, deponi, er minst bra for miljøet og derfor den minste delen i pyramiden. Reduksjon av forbruk Gjenbruk Kildesortering/ materialgjennvinning Energiutnyttelse Deponi

5 Avfall i forhold til klima, miljø og ressurser I 2009 ble det innført deponiforbud, en viktig milepæl i avfallsbransjen. Ved å slutte å deponere restavfallet, ble klimautslippene redusert. Avfallsbransjen arbeider videre med å redusere klimagassutslippene, men det er viktig å huske på at det dominerende bidraget til klimagassutslipp og ressursbruk kommer fra produksjon, markedsføring og forbruk. Økt materialgjenvinning vil bidra til å kutte klimagassutslippet fra avfall enda mer, men ettersom deponering av organisk avfall er avsluttet og restavfall går til energigjenvinning vil dette ha en marginal effekt på klimagassregnskapet. Et viktig tiltak som vil ha positiv effekt på klimaregnskapet er bedre gassoppsamling fra gamle deponier. Beregninger viser at innsamling og behandling av husholdningsavfall i dag gir en reduksjon i klimagassutslippene totalt sett på anslagsvis 100 kg CO 2 -ekvivalenter/person/år mens deponering av alt husholdningsavfall ville gitt et utslipp på rundt 600 kg CO 2 -ekvivalenter/person/år. Til sammenligning bidrar en normalfamilie gjennom sitt forbruk med et totalt beregnet utslipp på rundt 30 tonn CO 2 -ekvivalenter/år. Mens fokus i de seneste årene har vært på klima og miljø, vil avfallspolitikken både nasjonalt og lokalt i økende grad ha fokus på produkter og forbruk og ressurser. Vi kan i begrenset grad redusere klimagassutslippene ytterligere gjennom bedre innsamlings- og gjenvinningsløsninger, mens endret forbruksmønster og redusert vekst i ressursforbruket kan gi betydelig effekt. Dette er endringsprosesser som i hovedsak må skje utenfor avfallssektoren, men vi kan gjennom holdningsskapende arbeid bidra med informasjon og tilrettelegging. Dette må ikke forhindre utvikling av stadig bedre løsninger for kildesortering og gjenvinning, men den sterkeste drivkraften fremover vil være ønsket om å ta vare på verdifulle ressurser mer enn hensynet til effekten på miljø og klima. Avfallshierarkiet illustrerer prioriteringene i europeisk avfallspolitikk. Det aller viktigste er å lage mindre avfall, så bruke ting om igjen, så lage nytt av brukt, så brenne og helt til slutt legge resten på fylling. Det er et mål å være høyest oppe i hierarkiet, både for å få maksimalt ut av ressursene våre, og for å begrense forurensende utslipp. Det er ulike innsamlingssystemer i de ulike kommunene. Alle renovasjonsselskap i Norge driver imidlertid etter prinsippene i avfallshierarkiet (avfallspyramiden). Det aller viktigste hver enkelt av oss kan gjøre, er å fokusere på toppen av pyramiden - altså å lage mindre avfall.i tillegg er det også viktig at vi håndterer avfallet på en god måte. I denne rapporten går vi gjennom alle elementene i avfallspyramiden for å vise hvordan kildesortering og avfallsbehandling kan være med å bidra til et bedre klima og et bedre miljø. 5 5

6 Reduksjon av forbruk Gjenbruk Kildesortering/ materialgjennvinning Energiutnyttelse Deponi All menneskelig aktivitet skaper avfall, og i vår overopphetede, frenestiske verden er det mer aktivitet, og mer søppel, enn noen gang tidligere. Fra Boken Søppel - Avfall i en verden av bivirkninger (Aschehoug forlag) Av Thomas Hylland Eriksen. Sitatene er gjengitt med forfatterens og forlagets tillatelse 6

7 Reduksjon av forbruk Det viktigste målet i avfallspolitikken er å redusere avfallsmengden, og at veksten i avfallsmengdene er lavere enn den økonomiske veksten. Med avfallsreduksjon menes reduksjon av avfallsmengden ved kilden, blant annet gjennom redusert forbruk, endring i forbruksmønsteret, endrede produksjonsprosesser, bedre utnyttelse av råvarer og energi, samt endringer av produkter og emballasje. Det gjøres først og fremst ved at vanlige forbrukere lar være å kjøpe produkter en ikke trenger. I tillegg kan en velge å kjøpe produkter som ikke er overemballert når en først skal kjøpe noe. Husk at et produkt du kjøper, har generert mye avfall av råstoff og avfall i produksjon, allerede før du får det i hendene. I tillegg kommer energibruk ved produksjonen og transportutslipp. Samfunnet i dag oppfordrer til økt forbruk. Det er reklamer overalt, og en tror en får det mye bedre med for eksempel en ny PC eller en ny jakke. Det virker også som om produkter ikke lenger lages for å tåle langvarig bruk, oppvaskmaskiner og kjøleskap holder ikke så lenge, og mobiltelefoner blir utdatert fort. Den rivende utviklingen i teknologien gjør også at avfallsanleggene fylles opp med fullt brukbare gjenstander, folk bytter ut brukbare TV-er til fordel for større og tynnere TV-er. Billigkjeder dukker opp overalt og lokker med billige og uholdbare varer. En kan se det hver sommer på festivaler: Ungdom kjøper telt, soveposer og stoler på billigbutikker og tar seg ikke bryet med å ta det med hjem etter endt festival. Det var så billig at det blir liggende igjen som søppel. Folk har også mer penger å rutte med, og det er ofte statussymbol med dyre klær og utstyr. Utfordringen er derfor stor for å snu denne trenden i samfunnet. Avfallsmengder Økt forbruk bidrar til at avfallsmengdene vokser. Hver person i Norge produserer rundt 440 kg husholdningsavfall hvert år. Samtidig gjenvinnes mer avfall enn noen gang, og utslippene fra avfallsbehandlingen går ned. Basert på beregninger fra Avfall Sør AS og Agder Renovasjon IKS, medfører en avfallshåndtering med gjenvinning av materialer og energi at klimagassutslippene reduseres med rundt 100 kg CO 2 / innbygger. 7 7

8 Hva skal til for å endre folks holdninger og adferd? Like etter at David Cameron ble valgt til statsminister i Storbritannia i 2010, dannet han «The behavioral insights team». Noe som på norsk kan kalles «teamet for adferdsinnsikt». På folkemunne kalles teamet i England for «the nudge unit», eller på godt norsk «puffe-enheten». Teamets oppgave er å finne nyskapende måter å oppmuntre, muliggjøre og støtte folk til å gjøre de riktige valgene for sin egen del. Teamet bygger sitt arbeid på den økende akademiske forskningen rundt adferdsøkonomi og -psykologi. Forskningen viser at små endringer i hvordan man presenterer ting for folk ofte kan ha stor påvirkning på hvordan de reagerer på dette. Teamets ansvarsområde er å få omsatt denne vitenskapen til politikk i Storbritannia. Siden det ble dannet, har teamet jobbet med omtrent hvert eneste departement i forbindelse med mange ulike politiske områder. Teamet har videre vært pålagt krav om årlig innsparing som tilsvarer ti ganger kostnaden av å holde teamet i gang. Og det har de klart, så langt. Et eksempel på hva teamet har jobbet med er etterisolering av loft for å spare energi. Huseiere var lunkne til å gjøre dette, selv om de ble informert om hvor mye de på sikt kunne spare. Det hjalp heller ikke særlig å tilby dem tilskudd til å gjennomføre etterisolering. Teamet spurte da huseierne om hvorfor de ikke gjorde noe. Svaret de fikk var at huseierne ikke orket å rydde bort alt rotet de hadde på loftet. Dermed hyret teamet inn lokale håndverkere med containere, som ryddet ut og kastet. Da fikk man en helt annen deltakelse i prosjektet. Dette var samtidig en vinn-vinn-situasjon for alle, for når først håndverkerne var på stedet benyttet huseierne sjansen til å få fikset andre småting, og håndverkerne fikk dermed flere oppdrag. «The nudge unit» har også dokumentert at man i visse overgangsfaser av livet er lettere påvirkelig enn i andre. Det offentlige bør benytte seg av disse fasene til å påvirke i riktig retning. Eksempler på slike faser er når folk flytter, gifter seg, får sitt første barn eller flytter hjemmefra for første gang....teamet spurte da huseierne om hvorfor de ikke gjorde noe. Svaret de fikk var at huseierne ikke orket å rydde bort alt rotet de hadde på loftet. Dermed hyret teamet inn lokale håndverkere med containere, som ryddet ut og kastet. Teamets forskning og dokumentasjon av hvordan man påvirker og endrer adferd kan oppsummeres i seks punkter: Gjør ting Lett For eksempel som ved å organisere loftsrydding 2. Personlig For å få inn bøter har teamet sendt personlige SMS-er som påminnelse. 3. Sosialt Appellere til sosial samvittighet. Eksempelvis: 8 av 10 i ditt område betaler skatten sin i tide. 4. Verdt det Informere om for eksempel energisparing og hva man kan spare årlig. 5. På riktig tidspunkt I overgangsfaser av livet. Mer om teamet og deres arbeid kan leses på: UK behavioral insights team 8

9 Mone Hafnor er ferskvaremedarbeider hos MENY Albert i Kristiansand Foto: Lars Pedersen MENY Albert fra restemat til festmat Dagligvarebutikken i Kristiansand har redusert kasting av matavfall med hele ti dunker i uken. Salg av restemat som nærmer seg holdbarhetsdato, sørger for at butikken får minst mulig svinn av råvarer. Mindre avfall produsert gir lavere renovasjonsgebyr. Et par dager før utløpsdato nærmer seg på forskjellige produkter produserer ferskvareavdelingen på MENY Albert de lekreste varmretter. Pølser, kyllinger, koteletter, pasta, pålegg og grønnsaker blir til pytt i panne, gryteretter, spagettiretter, kylling- og biffgryter. Hovedgruppen av de som kjøper varmretter er arbeidsfolk som håndverkere, men også studenter og eldre. I korte trekk: de som har dårlig tid eller ikke gidder å lage varm mat hjemme, forteller Helene Stensbråten, ferskvaresjef på MENY Albert. Hun har jobbet i bransjen i cirka ti år. 9

10 IKEA lukker kretsløpet AV YNGVILL OFSTAD, PROSJEKTLEDER SUSTAINABILITY, IKEA IKEA Norge, Nina Schefte. Bilde: Yngvill Ofstad - Ikea.no IKEA er kjent for sin handelsvirksomhet. Det er ikke like godt kjent at selskapet har en ambisiøs bærekraftsstrategi. To av fokusområdene i IKEAs globale bærekraftsstrategi er å bidra til et mer bærekraftig liv i hjemmet og å skape ressurser av avfall. IKEAs designere arbeider ut fra filosofien «more from less». Det dreier seg om å sette prisen først, for å deretter finne løsninger og nyskapinger som bruker materialer og ressurser på en optimal og miljøvennlig måte, hele veien gjennom verdikjeden. Designerne, produktutviklerne og teknikerne må ta hensyn til sikkerhet, kvalitet og miljøpåvirkning fra den innledende designfasen, gjennom hele produktets livsløp og etter produktets levetid. IKEA har en klar strategi for å redusere miljøpåvirkningen fra hele sortimentet over tid. Selskapet bruker flere forskjellige verktøy og prosesser for å oppnå forbedringer i alle faser av produktenes livssyklus: råmateriale, produksjon, anvendelse av produktet og ved produktlevetidens utløp. Å ikke la noe gå til spille er ikke bare mer ansvarlig, det er også mer økonomisk. Det er en vinn-vinn-situasjon som alltid har vært viktig for oss. Vi ser ikke på papp, trevirke, metall og plast som avfall, men som ressurser, sier leder for bærekraft i IKEA Norge, Nina Schefte. IKEAs varehus har klare strategier og høye mål når det gjelder avfallshåndtering. Men det handler ikke bare om å kildesortere. Vi arbeider etter de fire R-ene: Reduce, Reuse, Recycle, Rethink, sier Anna Skuggevik, Kunderelasjonssjef på IKEA Sørlandet. Varehuset jobber for det første aktivt for å minimere mengden avfall (reduce), ved for eksempel å hindre og redusere skader på produktene og ha gode rutiner for å begrense matavfall fra restauranten. For det andre er Billigkroken et godt eksempel på hvordan vi gjenbruker produktene våre (reuse). Her finner kundene produkter fra utstillingene, returnerte varer eller varer med mindre skader. På denne måten unngår varehuset å kaste fullt brukbare produkter. IKEA Sørlandet har en stor miljøstasjon hvor det sorteres i 18 ulike fraksjoner (recycle). Medarbeiderne på varehuset får opplæring fra første dag med fokus på korrekt sortering. IKEA legger også til rette slik at kundene får mulighet til å sortere sitt avfall i varehuset, med egnet miljøstasjon ved Bytte og retur. Det er spesielt fokus på EE-avfall. IKEA har i mer enn tre år delt ut gratis esker til kundene for oppsamling av brukte lyspærer. Mer enn kunder har så langt tatt med seg slike esker for å samle opp lyspærene og levere de tilbake til forsvarlig håndtering. Til slutt har vi et stadig fokus på å finne nye løsninger for avfallshåndtering og er alltid åpne for nye ideer om hvordan vi kan bidra til å skape ressurser ut av avfall (rethink). Å samle inn gamle aviser fra medarbeidere til bruk i pakkedisken, å lage biogass av matavfallet, og skolekonkurransen «Telysjakten» er noen eksempler på dette, sier Skuggevik. Les mer om IKEAs arbeid innen bærekraft på nettsidene 10

11 CO 2 -påvirkning av ulike avfallstyper Netto klimagassutslipp for avfallshåndtering varierer i stor grad, både mellom de ulike avfallstypene og behandlingsmåtene som er vurdert. Eksempel: Tar vi utgangspunkt i restavfallet vil en halvering av restavfallsmengden (68 kg) hos kundene i Agder Renovasjon IKS minske CO 2 - utslipp med 18 kg CO 2 pr. innbygger pr. år. For kundene i Avfall Sør AS vil en halvering av restavfallsmengden (100 kg) minske CO 2 - utslippene med 27 kg CO 2 pr. innbygger pr. år. Forklaring til figuren under: Søylene i figuren som er på minussiden viser gjenvinningsprosesser som netto ikke gir klimagassutslipp, mens søylene på plussiden viser hvilke prosesser som gir klimagassutslipp. En ser av figuren at materialgjenvinning av metall, EE-avfall og plast er netto svært positivt for klimaet, både når behandling og erstatning av nye råmaterialer er medregnet. CO2 2 påvirkning av ulike avfallstyper - kg CO2 2 pr innbygger pr år Agder Renovasjon Avfall Sør Totalvirkning Deponering gips Deponering betong og lignende Energiutnyttelse restavfall Energiutnyttelse treavfall Energiutnyttelse farlig avfall Kompostering hageavfall Kompostering bioavfall Materialgjenvinning ee avfall Materialgjenvinning annet metall Materialgjenvinning plastemballasje Materialgjenvinning papp Materialgjenvinning papir Materialgjenvinning metallemballasje Materialgjenvinning glassemballasje

12 Reduksjon av forbruk Gjenbruk Kildesortering/ materialgjennvinning Energiutnyttelse Deponi 12 Foto: Hilde Hvoslef

13 Gjenbruk Mål nummer to i avfallspolitikken er å bruke ting om igjen framfor å kaste. Den nye anvendelsen kan være den samme som første gang eller den kan bli brukt som noe annet. Dette i motsetning til materialgjenvinning, som er når gjenstander blir plukket fra hverandre til råvarer for ny anvendelse. Det er en trend i samfunnet med gjenbruk av møbler, klær og lignende. Det er også fokusert mye på viktigheten av å bruke ting lengre og kanskje på en annen måte. Ungdomsgenerasjonen har stort fokus på å bruke ting om igjen. De har stor kreativitet og ser det som sin måte å redde miljøet på. De trekker om møbler, maler og ser andre muligheter for bruk av tingene. Mange har sett seg lei på bruk-og-kast-samfunnet og føler de kan gjøre en miljøinnsats med å kjøpe brukte ting. Alle hører om søppelberget som vokser og at hver enkelt av oss faktisk kaster mellom kg avfall pr år. Det brukes mye ressurser på å lage nye klær. Klær er blitt billigere og en av følgende av dette er at det kjøpes og kastes enormt mye klesplagg. Gjenbruk kan være: Direkte ny bruk av gjenstanden, uten å gjøre noe med den Gjenstanden pusses opp Gjenstanden oppgraderes til annet bruk Folk flest lagrer mye de ikke bruker. Mang et loft, bod og kjeller er overfylt av ting vi tenker vi kanskje kan komme til å bruke. Overflodssamfunnet gjør at vi lett kjøper nytt, og gjerne glemmer i alt rotet at vi har den samme gjenstanden i kjelleren. Mange har vondt for å kaste ting. Men om en vet at andre som er mer trengende også kan benytte seg av tingene, er det for mange lettere å kvitte seg med dem. I hele landet finnes bruktbutikker. De drives av privatpersoner, tiltaksbedrifter eller, som stadig blir mer populært, av avfallsselskap. Agder Renovasjon IKS hadde over lang tid sett hvor mye som ble kastet som avfall, som egentlig var helt kurante ting. Det ble derfor åpnet en gjenbruksbutikk ved avfallsmottaket slik at folk heller kunne levere ting til butikken fremfor å kaste det. Butikken åpnet i 2007 og det var spennende å se hva folk egentlig hadde tenkt å kaste, men som nå fikk nytt liv. Det som er søppel for noen, er skatter for andre. Ved Avfall Sørs fire gjenvinningsstasjoner er det tilrettelagt for tilbud om å levere inn brukte gjenstander til brukthall eller bruktbu. I 2011 har aktiviteten vært merkbart økende og det anslås at rundt 120 tonn brukte gjenstander fant veien til disse punktene i 2011, mot cirka halvparten i Avfall Sør Husholdning bidrar også til økt gjenbruk ved mottak av restavfall fra foreninger og lag, bruktbutikker og loppemarkeder. Det er inngått syv-åtte slike avtaler og i 2011 ble det totalt tatt i mot 244 tonn av denne typen avfall. Brukthallen på Mjåvann: To studenter har funnet et flott skrivebord på brukthallen på Mjåvann. Foto: Lars Pedersen Gode grunner for å kjøpe brukte møbler: Loppemarkeder Lag og foreninger arrangerer markeder hvor brukte gjenstander selges for en billig penge til som oftest et godt formål. Finn.no En norsk markedsplass på nett hvor man kan selge og kjøpe brukte gjenstander. Det er bra for miljøet Gamle møbler er ofte av svært god kvalitet Det hogges mye skog til møbler Mye energi brukes til produksjon, transport og distribusjon Brukt er rimeligere enn å kjøpe nytt Møblene har en historie Det er trendy Det er også mye inspirasjon å få i alle interiørbloggene for gjenbruk av møbler. 13

14 Reduksjon av forbruk Gjenbruk Kildesortering/ materialgjennvinning Energiutnyttelse Deponi Å kildesortere betyr at vi sorterer produkter og emballasje som skal kastes, og samler de forskjellige avfallstypene hver for seg 14 Foto: Lars Pedersen

15 Foto: Lars Pedersen Kildesortering/materialgjenvinning Gjennom riktig håndtering av avfallet, gjør vi viktige ting for miljøet. Avfallet sorteres, produktene gjenvinnes og blir råvarer til nye produkter, samtidig plukker vi ut farlige miljøgifter som håndteres på en trygg måte. Det vanligste er at avfallet kildesorteres, det vil si at den som kaster avfallet, sorterer det der det oppstår, ved kilden eller på gjenvinningsstasjonen. Det finnes også sentralsorteringsanlegg, som sorterer avfallet maskinelt. Dette er teknologi som stadig forbedres, og som kanskje vil bli mer utbredt også i Norge i fremtiden. Hvorfor sortere avfallet? Kildesortering er nødvendig for å skille det avfallet som kan brukes på nytt fra det som må kastes. Vi tar ut materialene av produktene som er nyttbare. Å kildesortere betyr at vi sorterer produkter og emballasje som skal kastes og samler de forskjellige avfallstypene hver for seg, som for eksempel plast, glass, metall og drikkekartonger. Dette gjør at vi kan samle inn og sende sekundære råvarer (ødelagte produkter og emballasje) tilbake til fabrikken og bruke det som råvare i produksjon av nye varer. På denne måten holder vi ressursene i omløp, og reduserer behovet for stadig å hente ut nye naturressurser. Ved at vi kildesorterer EEavfall og farlig avfall får vi også tak i farlige stoffer slik at disse kan fjernes fra kretsløpet. Hvordan kildesortere? Kildesorteringen starter i hjemmet. Skal en få til effektivt og god kildesortering må en ha et godt system på kjøkkenet og ha hele husholdningen med på sorteringslaget. I tillegg til gode kjøkkenløsninger må det være et godt hentesystem for de sorterte avfallstypene. De avfallstypene som ikke hentes hjemme må være mulig å levere lokalt, gjerne ved lokalbutikken eller på gjenvinningsstasjoner. 15

16 Hva blir det til? De ulike avfallstypene kan brukes som råvare i produksjonen av nye varer. På den måten holdes ressursene i et kretsløp, og vi reduserer behovet for å hente ut nye naturressurser. Her følger en oversikt over hva de ulike avfallstypene blir til: Matavfall Dette er avfall som er nedbrytbart og kan omdannes til kompost eller biogass. Dette inkluderer, i tillegg til matavfall, blomster, tørkepapir, kaffegrut og så videre. Matavfall som samles inn fra private eller næringsliv, blir enten kompostert eller brukt til biogassproduksjon. Begge metoder gir miljømessig positive virkninger ved at landbruk og private kan ta i bruk kompost og benytte det til dyrking. Biogass gir tilleggsverdi ved at gassen som produseres gir energi og sparer bruk av andre energikilder. Foto: Novemberfilm Plastemballasje ca tonn plastemballasje er sendt ut til husholdningsmarkedet, ca tonn av dette er kildesortert. 80 % av dette blir til nye plastprodukter mens resten blir brent og energien i plasten utnyttes til å lage strøm elle varme. Gjennom en omfattende prosess blir plasten sortert og gjenvunnet til nye produkter som bokser, folie, kurver, kleshengere, flasker, klær og stolper. Når vi gjenvinner én kg plast, sparer vi to kg råolje. Forskning har vist at ett tonn gjenvunnet plast reduserer utslippet av CO 2 med 840 kg. Hvis en husholdning leverer 20 kg plastemballasje spares det altså 16,8 kg CO 2 -utslipp og 40 kg råolje. Dette tilsvarer omtrent det som forbrukes ved å kjøre en vanlig bil km eller tur/retur til Oslo. Norsk og internasjonal forskning viser at kildesortering og gjenvinning av plast til nye produkter er miljønyttig (Østfoldforskning). Dette gjelder også når man tar hensyn til at plastemballasjen sendes ut av landet for gjenvinning. 2/3 av transportdistansen av plastemballasje går med tog, noe som ytterligere forsterker miljøeffekten. Visste du? Druebegere og smoothie-flasker kan bli til sykkelskjermer. Gjenvinningsordningen gjelder i dag bare plastemballasje. På sikt vil også andre plastprodukter gå til gjenvinning. 16

17 Papir, papp og drikkekartong tonn papir, papp og drikkekartong ble samlet inn i tonn av dette ble gjenvunnet til nye produkter. (Kilde SSB.) Papiret sorteres i forskjellige kategorier. Kartongene går inn i produksjonen av teknisk papir eller ny emballasjekartong som pizza- og cornflakes-esker. Papp og blader/aviser leveres til gjenvinning ulike steder ved hjelp av meglere. Av det ferdige resultatet lages nye papir- og kartongprodukter. Glass- og metallemballasje Litt over tonn metallemballasje ble generert i Norge i Metallemballasje omfatter hermetikkbokser, aluminiumsformer og lignende. Det ble brukt cirka tonn glassemballasje i 2010 i Norge. Dette er flasker, syltetøyglass og glassemballasje for en rekke andre varer. Innsamling og gjenvinning av glass og metall i Norge sørger for at over tonn glass- og metallemballasje blir råstoff til nye produkter. Returprosenten for glassemballasje er 90 prosent, mens tallet for metallemballasje er 67 prosent. Resirkulert glass brukes som råstoff til nye glassprodukter på glassverk i Europa, samt produksjon av Glasopor skumglass og Glava isolasjon i Norge. Resirkulert metall og aluminium blir solgt, og eksportert til smelteverk i Norge og utlandet. Visste du? Når man materialgjenvinner tonn drikkekartong, sparer man 684 tonn CO 2 - ekvivalenter. Fibrene i papiremballasje kan gjenvinnes mange ganger. En gjenvunnet banankasse sparer like mye CO 2 som tre km i bil. Ved å gjenvinne 100 grandiosaesker sparer vi like mye energi som det tar å kjøre en tørketrommel i tolv timer

18 Farlig avfall Med farlig avfall menes oljeholdig avfall, malingsrester, lakk, lim, kjemikalier, tungmetaller, bilpleiemidler, løsemidler med mer. Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) inneholder også farlig avfall. Trenden viser at det stadig blir mindre farlig avfall som håndteres på ukjent måte. Noe blir trolig fortsatt kastet i vasken eller i toalettet, noe brennes eller fordamper og noe blir lagret på uforsvarlig måte. Det er svært viktig at farlig avfall blir håndtert riktig. Innsamlet avfall blir forsvarlig tatt hånd om. Noe blir brent med høy temperatur og god rensing, og noe blir nøytralisert og langtidslagret. Bokser og plastflasker med pantemerke Nordmenn er verdensmestere i panting. I 2010 ble det pantet 326 millioner bokser og 94 millioner flasker med pantemerke. Det ga tonn aluminium til nye bokser og tonn plast til nye plastprodukter. Returandel på bokser var i 2010 på 92 prosent. 98 prosent av dette brukes til høyverdig materialgjenvinning til aluminium. Gjenvinnbare plastflasker hadde en returandel på 90 prosent i prosent av dette er høyverdig materialgjenvinning av PET-plast. Farlig avfall kan brukes som alternativt brensel i sementproduksjon og en del typer farlig avfall behandles også i de beste avfallsforbrenningsanleggene. Dette medfører en positiv miljøeffekt ved å erstatte fossilt brensel. Sluttbehandling i sementovn eller avfallsforbrenningsanlegg er klassifisert som energigjenvinning. Visste du? 325 bruskorker kan bli en elevstol. Visste du? Foto: Lars Pedersen PCB fantes ikke på kloden for 90 år siden. I dag finner man spor av dette over hele verden. PCB er en organisk miljøgift, tungt nedbrytbart og noe av det farligste stoffet vi kjenner til. PCB fra kun en kondensator på 150 gram kan forurense kubikkmeter vann! Gamle vinduer fra inneholder PCB. Tekstiler og sko Tekstiler samles i containere som er utplassert ulike steder i kommunene. UFF (Ulandshjelp fra Folk til Folk) og Fretex er de som hovedsakelig samler dette inn og sørger for at tekstilene blir gjenvunnet eller brukt om igjen, eller gjennom gjenbruksbutikk. Tekstilene blir sortert i mange ulike kvaliteter, noe selges og noe brukes i tekstilindustri og mye av dette eksporteres. Kasserte dekk Hvert år samles det inn rundt 4 millioner (cirka tonn) bildekk i Norge. Det er omtrent like mye som blir solgt, og innsamlingsgraden er dermed nær 100 prosent. De innsamlede dekkene går til gjenbruk, material- og energigjenvinning. Utrangerte dekk blir brukt til produksjon av veiunderlag, støyvoller, deponioverdekning, sprengmatter med mer. Noe blir også brukt til energiformål, og brennverdien i bildekk er like god som i kull. De beste dekkene blir eksportert til gjenbruk i Øst-Europa og Afrika. Kuldemøbler Kuldemøbler (frysere, kjøleskap osv.) samles på avfallsmottakene og blir kjørt videre til behandler. Her blir produktene demontert og tappet for farlige gasser. Det som kan gjenvinnes på kuldemøblene sendes til gjenvinning, i hovedsak plast og ulike metaller. Visste du at utslipp av KFKgass fra et gammelt kjøleskap tilsvarer klimautslipp tilsvarende km bilkjøring? Treavfall og hageavfall Treavfall sorteres i flere fraksjoner. Tre- og hageavfall uten maling, treavfall med maling og impregnert treavfall. Fraksjonene kvernes normalt opp før de blir behandlet videre. Tre- og hageavfall uten maling blir hovedsakelig kompostert. Treavfallet med maling og impregnert tre går til energigjenvinning. 18

19 Elektrisk og elektronisk avfall Det samles inn rundt tonn EE-avfall årlig i Norge. Dette tilsvarer cirka 30 kg per innbygger. EE-avfall er produkter som trenger strøm for å fungere, samt batterier, kabler og ledninger. Dette avfallet inneholder stoffer som er skadelige dersom de kommer ut i naturen, blant annet kvikksølv, PCB, kadmium, bly og brom. Samtidig inneholder EE-avfall en hel del plast og verdifulle metaller som gjenvinnes. Det som ikke er farlig eller ikke kan materialgjenvinnes blir i stor grad brent med energiutnyttelse. Alle som selger EE-produkter har plikt til å ta i mot EE-avfall fra forbrukerne, uavhengig av hvor produktet er kjøpt. Returselskaper Returselskapene ser til at avfallet samles inn og gjenvinnes etter myndighetenes mål. Det er ulike selskaper som har ansvar for ulike typer avfall. Returselskapene jobber for å heve innsamlingsprosenten i henhold til myndighetenes mål. Dette løses gjennom at bedrifter som bruker emballasjen/produserer varen, betaler et vederlag for å være med i ordningen (produsentansvarsordningen). Disse pengene blir brukt for å heve graden av innsamlingen og påse at de målene myndigheter har satt blir etterfulgt. Kilder Syklus.no Elretur.no Grontpunkt.no loop.no/loopedia Materialselskaper/Returselskaper: Norsk GlassGjenvinning AS - Glassemballasje Norsk MetallGjenvinning AS - Metallemballasje Grønt Punkt Norge AS - Drikke- og emballasjekartong - Plastemballasje Norsk Resy AS - Bølgepapp Norsk Resirk - Panteordning for drikkavarebokser Renas AS - Næringselektro Elretur AS- Elektronikk, hvitevarer AS Batteriretur - Batterier Ruteretur PCB - holdige isolerglassvinduer Elsirk ERP-Recycling Eurovironment Visste du? Det er mer gull i kretskort enn i gullmalm. Det er fem gram gull i ett tonn gullmalm. Det er 250 gram gull i ett tonn kretskort. I 2008 samlet Elretur inn og gjenvant metaller tilsvarende vekten av seks Eiffeltårn. Kjente miljøgifter i EE-avfall: asbest, arsen, beryllium, bly, brommerte flammehemmere, dioksiner, kadmium, krom, kvikksølv, PCB. Mer enn 95 prosent av mobiltelefonen kan gjenvinnes. 19

20 Reduksjon av forbruk Gjenbruk Kildesortering/ materialgjennvinning Energiutnyttelse Deponi Foto: Lars Pedersen Energiutnyttelse Av Birgitte Wergeland I 2009 ble det forbudt å deponere organisk (nedbrytbart) avfall, og i dag er deponering erstattet med energiutnyttelse (forbrenning). Avfallsforbrenning innebærer å brenne avfall i forbrenningsanlegg for å produsere varme og evt strøm. Den produserte varmen benyttes til fjernvarmenett, til å varme opp eller kjøle ned bygg. Hvis det ikke er mulig å bruke avfallet om igjen (materialgjenvinning) er energiutnyttelse det neste nivået i avfallshierarkiet. Det viktigste i avfallsbransjen i klimasammenheng som er blitt gjennomført i Norge, er nettopp overgangen fra deponering til forbrenning. Returkraft AS Returkraft som er etablert av de kommunalt eide selskapene i Agder driver et forbrenningsanlegg i Kristiansand. Anlegget ble satt i drift våren 2010, og omdanner årlig tonn restavfall fra Agder til elektrisk strøm og fjernvarme. Brenselet som går inn i ovnen ved Returkraft består av sortert restavfall fra husholdninger og bedrifter. Energien i avfallet gjenvinnes i form av elektrisk kraft (strøm) og fjernvarme. Energiproduksjonen ved anlegget tilsvarer det årlige forbruket til ca eneboliger. Med full energiutnyttelse i fjernvarmenettet vil Returkraft spare miljøet for mer enn tonn CO 2 -ekvivalenter pr år. På denne måten sikres innbyggerne på Agder en miljøriktig behandling av sitt restavfall i mange år framover. Ved forbrenning av avfall kommer ca 20 % (vekt) av avfallet ut av ovnen som aske. Over 10 % av dette er metall som sorteres ut til gjenvinning, og resten av asken blir i dag brukt til endelig avslutning av nedlagte deponier i Agder. 20

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet. Informasjonsavis fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner. FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Forord. Til slutt må jeg takke fatter n for gjennomlesing og nyttige tilbakemeldinger. Desember 2012, Anders Ingvar Gire Dahl

Forord. Til slutt må jeg takke fatter n for gjennomlesing og nyttige tilbakemeldinger. Desember 2012, Anders Ingvar Gire Dahl Innsamling av kasserte mobiltelefoner i kommuner med henteordning for småelektronikkavfall; En kartlegging og evaluering av innsamlingsgrad og klimagassutslipp Anders Ingvar Gire Dahl Institutt for naturforvaltning

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

6TIPS TIL MILJØVENNLIG FORBRUKER

6TIPS TIL MILJØVENNLIG FORBRUKER Smart i klesveien Bygg en trendy og miljøvennlig garderobe ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Regnskogen raseres Finn ditt alternativ til tropisk trevirke MILJØVENNLIG No. 8 / Mars 09 FORBRUKER Energimerking

Detaljer

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet KLIMAKOMMUNE Temahefte nr. 16 For medlemmer i Fagforbundet INNHOLD < 3 En sterk oppfordring om å ta klimakrisen på alvor < 4 Nedre Eiker: Felles klimaløft < 8 Stein Guldbrandsen: Ønsker storstilt fornying

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 01 08 2 3 Ekstrasekker til brennbart avfall Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00

Detaljer

Dette skjedde /, ' - ( . + innhold. Bergen bystyre vedtar at et rørbasert avfallssystem skal være løsningen for Bergen sentrum.

Dette skjedde /, ' - ( . + innhold. Bergen bystyre vedtar at et rørbasert avfallssystem skal være løsningen for Bergen sentrum. 2008 Dette skjedde Oppstart plastinnsamling og ny gebyrmodell på Osterøy. Byggestart for ny gjenvinningsstasjon på Askøy. mar Nytt slaggsorteringsanlegg på Mjelstad tas i bruk. sep Plastinnsamling fra

Detaljer

Statens forurensningstilsyn (SFT) Miljøkonsekvenser ved bruk av plastbæreposer

Statens forurensningstilsyn (SFT) Miljøkonsekvenser ved bruk av plastbæreposer Statens forurensningstilsyn (SFT) Miljøkonsekvenser ved bruk av plastbæreposer 28. august 2008 Side 2 Tittel: Miljøkonsekvenser ved bruk av plastbæreposer RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Statens forurensningstilsyn

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

Enklere blir det ikke. Til kamp mot miljøgiftene # 01 / 2015 NY REKORD TONN SAMLET INN I FJOR. Et medlemsmagasin fra Norges ledende EE-returselskap

Enklere blir det ikke. Til kamp mot miljøgiftene # 01 / 2015 NY REKORD TONN SAMLET INN I FJOR. Et medlemsmagasin fra Norges ledende EE-returselskap # 01 / 2015 Et medlemsmagasin fra Norges ledende EE-returselskap Enklere blir det ikke Hos RENAS kan du nå samle retur av EE-produkter, emballasje og batterier i ett og samme medlemskap. Til kamp mot miljøgiftene

Detaljer

NyNæring. Fra bord til jord. sortering i grønt og blått med matavfall på dagsorden matekspressen på lag med miljøet

NyNæring. Fra bord til jord. sortering i grønt og blått med matavfall på dagsorden matekspressen på lag med miljøet NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL 1 2010 sortering i grønt og blått med matavfall på dagsorden matekspressen på lag med miljøet Fra bord til jord Leder lars mork gundersen Ny næring

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem.

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem. Miljøansvar - i hele Norge ELRETURS MILJØREGNSKAP 2009 2 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av

Detaljer

TRÅKKER TIL MOT 20 NYE! Grønn Hverdag jubilerer

TRÅKKER TIL MOT 20 NYE! Grønn Hverdag jubilerer JUBILEUMSMAGASIN NUMMER 5 2011 TRÅKKER TIL MOT 20 NYE! Grønn Hverdag jubilerer GRØNT TOPPMØTE I GRÅ OMGIVELSER GODE MILJØVANER PÅ JOBBEN BÆREKRAFTIGE LIV PÅ LANDÅS GRØNNHVERDAG MAGASIN 05 2011 INNHOLD

Detaljer

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5 Frank ble knapt svar skyldig... Hva vet egentlig Frank Jensen om MNA og miljøspørsmål? Vi har stilt lederen i selskapets representantskap til veggs. Han besto prøven... i all hovedsak. SISTE SIDE FULLDISTRIBUSJON

Detaljer

Handel og tjenester i et bærekraftig Norge

Handel og tjenester i et bærekraftig Norge Rapport 18/10 fra Vista Analyse AS Handel og tjenester i et bærekraftig Norge Haakon Vennemo og Karin Ibenholt Vista Analyse 14.oktober 2010 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2010/18 Rapporttittel

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast).

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). Klima- og energiplan for Notodden kommune Faktadel Versjon 25.03.2011 2011-2023 Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). 1. Innledning...

Detaljer

Energi- og klimaplan

Energi- og klimaplan Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen Energi- og klimaplan Vedtatt av kommunestyret 22. juni 2009 for Aurskog-Høland kommune 2009-2020 2008-2020 Energi- og Klimaplanen er utarbeidet av Forord Hovedmålet

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Rapport nr 1/2006. Hva gjør vi

Rapport nr 1/2006. Hva gjør vi Rapport nr 1/2006 Hva gjør vi med plasten? Forsidebilde: Antall flasker på bildet viser eksempel på omtrentlig årlig forbruk for én person av emballasje til sjampo, oppvaskmiddel, kroppssåpe, balsam og

Detaljer

Sammen for en god sak!

Sammen for en god sak! Mindre støy, mindre utslipp og bedre miljø. Helt topp for Bergen sentrum. Sammen for en god sak! Då ser ein kor viktig jobb bossbilen gjer! Restavfall dekker strøm for mange husstander... Årsrapport 2012

Detaljer

Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn

Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Produsentenes erfaringer Stefán Gíslason TemaNord 2013:576 Svanen og EU Ecolabel

Detaljer

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 2011 Årsrapport IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 innhold 03 IVARs organisasjon 04 Direktøren har ordet 06 Aktuelle saker i 2011 08 Ny råvannskilde og utvidet vannbehandling 11 Det nyttige avløpet

Detaljer