1. Styret tar beskrivelsen av samarbeidsordninger internt i de ulike divisjoner til orientering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Styret tar beskrivelsen av samarbeidsordninger internt i de ulike divisjoner til orientering."

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR SOMMERFERIEAVVIKLING SAMARBEIDSTILTAK Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar beskrivelsen av samarbeidsordninger internt i de ulike divisjoner til orientering. 2. Følgende samarbeids- og samordningstiltak videreføres sommeren 2016: a. Urologi, Lillehammer/Elverum-Hamar b. Barneavdeling, Lillehammer/Elverum-Hamar c. Samarbeid Solås-Ottestad og feriestengning Granheim d. Mammografi 3. Styret tar til orientering at det etableres utvidet samarbeid for sommerferie-avviklingen 2016: a. Øye, Lillehammer/Elverum-Hamar/Kongsvinger b. Nukleærmedisin 4. Styret har ingen merknader til at det etableres samarbeid fra 2016 på følgende områder dersom videre detaljplanlegging viser at dette samlet sett er hensiktsmessig: a. Fødetilbudet, Tynset - Elverum/St.Olav og Kongsvinger - Elverum- Hamar/Ahus 5. Styret tar til orientering at det igangsettes utredning av følgende nye samarbeidsområder for sommerferieavviklingen 2017: a. Billeddiagnostikk b. Fødetilbudet, Gjøvik/Lillehammer c. Fødetilbudet, Tynset - Elverum/St.Olav og Kongsvinger - /Elverum- Hamar/Ahus dersom det ikke er praktisk mulig å gjennomføre dette fra d. Ortopeditilbudet, jfr. egen utredning av ortopedi 6. Uavhengig av sommerferiesamarbeidet iverksettes en hospiteringsordning for divisjonsdirektører, slik det fremgår av saksutredningen med formål å fremme/styrke samarbeidet på tvers av divisjonene. Brumunddal, 9. desember 2015 Morten Lang-Ree administrerende direktør Saksbehandler: fagdirektør Toril Kolås

2 SAKSFREMSTILLING Bakgrunn Sommerferien representerer to krevende driftsmåneder for Sykehuset Innlandet. Det er vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer, særlig til spesialavdelingene. Dette samtidig med at ø-hjelpsaktiviteten i mange enheter er like høy som ellers i året, gjør at situasjonen i enkelte enheter er svært utfordrende. Styret har derfor uttrykt forventning om at de ulike divisjoner starter tidlig med planlegging av sommerferieavviklingen, og at det i størst mulig grad legges opp til samarbeid og/eller sammenslåing av enheter i den enkelte divisjon og samarbeid på tvers av divisjoner. Dessuten er det påpekt at det er viktig at divisjonene har erfaringsutveksling med hensyn til god avvikling av drift om sommeren. I sak Sommerferieavviklingen 2015 gjorde styret følgende enstemmige vedtak: 1. Styret tar redegjørelse om sommerferieavviklingen 2015 til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør peke ut minst tre nye områder for samarbeid mellom divisjoner i forbindelse med sommerferieavviklingen 2016 som legges frem senest i styremøte Styret er også opptatt av at det arbeides med å utvikle samarbeidet mellom avdelinger internt ved hver divisjon. I samme sak ble det redegjort for mulige områder for forbedring av sommerferieavviklingen. Vurderingene kan oppsummeres på følgende måte: Å starte planlegging av sommerferieavviklingen enda tidligere enn inneværende år. Fokus på tydelig styring av sommerferieavviklingen, samt å vurdere om det er hensiktsmessige forhold til den enkelte enhets drift å fordele ferien til de ansatte en noe lengre periode. Bedre og mer detaljert planlegging av legespesialistdekning på tvers av avdelinger (gjelder divisjon Psykisk helsevern spesielt, men dette er også et læringspunkt i enkelte somatiske divisjoner). Oppfordre og legge til rette for større grad av sammenslåing av enheter og samarbeid på tvers. Dette vil kreve tidlig og god planlegging, samt systematisk opplæring av personell Forbedringsområdene beskrevet i kulepunkt 1-3 følges opp av hver divisjon med bistand fra sentral og lokal HR-avdeling. I tillegg har divisjonene i tråd med styrets vedtak, sammen og hver for seg sett på mulige samarbeidsområder på tvers i Sykehuset Innlandet. I det følgende gis en status for arbeidet med sommerferieavvikling 2016-(2017). Saksframstilling Ø-hjelp kan i liten grad styres. Nivå av elektiv virksomhet blir imidlertid justert etter hva som er nødvendig for pasientene og hensiktsmessig for driftsenhetene og sykehusenhetene totalt sett. Alle divisjonene reduserer sengetallet så mye som det lar seg gjøre for i hovedsak å kunne tilby de ansatte ferie innenfor skoleferien. Redusert sengetall og samarbeid mellom avdelingene i hvert hus om bruk av senger og vikarer sikrer en forsvarlig og mest mulig hensiktsmessig ferieavvikling. Antallet senger og bemanning er dermed redusert og nøye tilpasset lokalt behov. Side 2 av 7

3 Samarbeidstiltak innen de enkelte divisjonene Divisjon habilitering - rehabilitering :Solås og Ottestad har samarbeidet om sommerferieavvikling innen fysikalsk medisin og rehabilitering i mange år. De stenger 3 uker hver seg, uke og 30-32, og bytter annet hvert år om å ha tidlig eller sein ferie. Habiliteringstjenestenes aktivitet er svært tett knyttet til kommunenes behov for utredning og veiledning. Derfor er det i sommerperioden lite utadrettet aktivitet. Begge avdelinger stenger 2 uker. Det har vært ukene 29 og 30 som har lavest aktivitet. Granheim hadde i 2015 sommerstengt for første gang i 3 uker, ukene Her er det kun elektiv virksomhet og tjenestetilbudet blir styrt utenom disse ukene. Samarbeidet i divisjonen planlegges videreført kommende år. SI Kongsvinger har i flere år jobbet aktivt med fleksibel bruk av senger og personell, noe somgjelder hele året, men arbeidet intensiveres i sommerferieperioden. Dette styres gjennom daglige morgenmøter hvor avd. sykepleier fra de ulike postene deltar sammen med personer fra divisjonsledelsen (divisjons direktør og avd. sjef). I disse møtene fordeles pasienter og personell etter behov. Dette har vært et effektivt tiltak for å benytte senger og personell fleksibelt, men det har tatt tid å få til smidighet holdt 3 sengeposter åpent med redusert drift, og noe elektiv virksomhet. Dette viste seg å koste mer enn sommeren før. Det jobbes med endret sommerferieavvikling i Målet er å komme tilbake til driftsmodellen for 2014 som hadde en kostnadseffektiv drift SI Tynset - Ingen enheter er feriestengt, og høy elektiv aktivitet opprettholdes gjennom sommeren. Tjenestene ved St. Olavs Hospital avdeling Røros sykehus stenges om sommeren, herunder anestesitjenesten. Det er forutsatt at akuttilbudet i Fjellregionen ivaretas av SI Tynset, jfr. tidligere orientering til Styret. I 2016 planlegges felles helgebemanning på to sengeposter. SI Lillehammer Urologisk, inneliggende pasienter ble sist sommer flyttet 8 uker til Hamar. Samtidig ble ortopedisk sengepost og gastro sengepost slått sammen til en sengepost med 33 senger. Pasienthotell og dagkirurgi stenges i 4 uker. Det er samarbeid avdelinger i mellom ved overbelegg, samt fleksibel bruk av personell. Brystdiagnostisk senter stenger i 2 uker. Dette gir mindre vikarbehov for lege og radiograf i bildediagnostisk avdeling. Erfaringene med ferieavviklingen sist sommer er gode. Ledere sørget for tidlig ferieplanlegging og involvering av ansatte og tillitsvalgte samtidig som det ble utøvd tydelig ledelse og bruk av rammene i ferieloven. Det er også fokus på at ferieplaner for leger, sykepleiere og annet personell som er avhengig av hverandre, må være godt koordinert. SI Hamar Kapasiteten er tatt ned med 13 senger ved kirurgisk avdeling i 8 uker og med 13 senger ved pasienthotellet i 8 uker. Medisinsk avdeling har redusert med 4 senger i 8 uker. I samme periode er det samarbeid mellom kirurgisk og medisinsk avdeling om felles bruk av senger i denne perioden ved overbelegg samt fleksibel bruk av personell. Onkologiske sykepleiere fra kirurgiske poster går til kreft poliklinikken om sommeren, og det samarbeides tettere mellom medisinsk poliklinikk og dagkirurgi om sommeren. Videre er det samarbeid urologi Hamar og Lillehammer. SI Elverum Kapasiteten på Øye Lillehammer er tatt ned 2 uker. Det er samarbeid mellom ortopeden\medisin med tanke på overbelegg. Medisin går ned 3 senger og ortopedi ned til 21 senger. Barneavdelingen er stengt 4 uker i tråd med samarbeid med Lillehammer. Oppvåkning, dagkirurgen og intensiv samarbeider tettere gjennom sommeren. Side 3 av 7

4 SI Gjøvik - Gyn/føde tar ned elektiv drift, poliklinikk og operasjoner fra 2016 skal sykepleiere på gynekologisk poliklinikk brukes på post. Kirurgi reduserer fra 44 til 30 senger. Pasienthotellet driftes med halv betjening og halvparten av sengene mandag til fredag, indremedisinsk avdeling stenger 10 senger i sommerferieperioden. Det planlegges å lage egen sommerferieturnus for legene. Pleiepersonalet på sengepostene tar vakter på tvers av postene noe som bidrar til redusert behov for innleie av vikarer. Eiendom og internservice - Det er begrensede muligheter til samordning av ferieavviklingen innenfor ikke-medisinske støttefunksjoner. Alle sykehusene har behov for teknisk personell i vaktberedskap 24/7. Aktivitetsnivået innenfor renhold/tekstil, matforsyning, forsyning/transport og sentralbord/servicetorg er til en viss påvirket av aktivitetsnivået i klinikken. Dette innebærer at støttefunksjonene planlegger for noe lavere aktivitet i sommerferieperioden. Det er imidlertid et potensiale for mer effektiv ressursbruk i ferieperioden. Selv om mange kliniske avdelinger har lavere aktivitet, har det liten betydning for støttefunksjonene så lenge alle rom og arealer er i bruk. I den grad hele sengeposter og områder i sykehusene kunne stenges helt ville støttefunksjoner som knyttes til disse postene/områdene kunne tas helt ut i perioden. Det er generelt et forbedringspotensial i tidligere ferieplanlegging og gjensidig informasjon om ferieplaner internt i foretaket. Psykisk helsevern - samarbeider på tvers mellom sentralsykehus og DPS hele året og også på tvers av fylkene spesielt gjennom sommeren. Har også praktisert videokonferanse når det har vært magert med spesialister på de mindre DPSene. BUP har etablert samarbeid mellom poliklinikker og døgnenheter. Samarbeidstiltak som er vurdert, men anbefales ikke iverksatt Øre nese hals (ØNH) ved Gjøvik og Elverum. Et mulig samarbeidstiltak om å stenge 4 uker hver på hvert sted, ble vurdert i forbindelse med styresak og konkludert med følgende: Samlet gir en slik løsning tvilsom besparelse for ØNH avdelingene samtidig som transportkostnadene vil øke. Konsekvensen for pasientene er negativ, med økte ventelister og sannsynlige fristbrudd. Divisjonene anbefaler ikke tiltaket. Denne konklusjonen opprettholdes. Nefrologi ved Elverum og Lillehammer. Et mulig samarbeidstiltak om at de to avdelinger med 4 uker hver kunne dele på den hvilende vaktordningen, lørdag kl til mandag kl. 0800, ble vurdert i fm styresak og konkludert med følgende: Divisjonene anbefaler ikke tiltaket da det anses som nødvendig i enkelte situasjoner at vakthavende lege og sykepleier har mulighet til å reise til den andre enheten i helgene i de fire ukene denne er uten vaktordning i helgen. Det betyr at enten må dårlige dialysepasienter overflyttes til den enheten som har vakt i helga, eller så må en ha en form for bakvaktordning. Innsparingspotensialet er dermed vurdert å være svært lite og kan ha negativ konsekvens for pasienter. Denne konklusjonen opprettholdes, men utelukker ikke muligheten for at de to enhetene samarbeider om enkelte helger dersom bemanningssituasjonen tilsier det, og at hensynet til pasientsikkerhet kan ivaretas. Nefrologi ved SI Kongsvinger og SI Elverum. Et mulig samarbeidstiltak om at SI Elverum kan ta imot dialysepasientene fra SI Kongsvinger i fire eller åtte uker i sommer, ble vurdert i fm styresak og konkludert med følgende: Det lar seg ikke gjøre å stenge dialysesatelitten ved SI Kongsvinger 4 eller 8 uker, pga. for liten kapasitet ved SI Elverum. Denne konklusjonen opprettholdes. Side 4 av 7

5 Samarbeid innen ortopedi I styresak som omhandlet planlegging samarbeidstiltak sommeren 2015, ble det redegjort for muligheten av å stenge ortopedi på henholdsvis SI Gjøvik og SI Lillehammer med 4 uker hver. Dette ble ikke anbefalt av divisjonene på grunn av liten økonomisk gevinst og negativ konsekvens for pasientene. I samme sak fremgår det også at en vil se mulighetene for et tre-parts samarbeid mellom de ortopediske enhetene ved Elverum, Lillehammer og Gjøvik, med stenging 3 uker hver. Dette er nå vurdert nærmere. Erfaringstall fra sommerferieperioden er brukt som grunnlag for vurderingen. Ut i fra disse tallene må avdelingene regne med å ta imot akuttpasienter/uke hver fra det sykehuset som er stengt. Dette vil medføre en økning i antall akuttpasienter på %. Antallet «nye» akuttpasienter er høyere enn den andel elektive/dagkirurgiske pasienter som avdelingene tidligere har behandlet i juli ukene. Avdelingene vil derfor miste inntekter i de tre uker de er stengt og i den åpne perioden fordi akuttpasienter vil fortrenge elektive pasienter (elektive pasienter har gjennomsnittlig høyere DRG/ISF refusjon). Dette vil i sum gi betydelig inntektstap som langt overstiger sparte kostnader. Konklusjon Det anbefales ikke et tre-part samarbeid mellom ortopediske avdelinger ved divisjonene Elverum/Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Løsningen vil ha negative økonomiske konsekvenser. Eksisterende samarbeidstiltak mellom divisjoner Barne- og ungdomsavdelingene på SI Elverum og SI Lillehammer har samarbeidet om stenging av barneog ungdomspostene siden Sengepostene stenger 4 uker hver og alternerer på tidlig og sen ferie. Medisinsk avdeling ved SI Gjøvik og SI Lillehammer samarbeider om pacemakerinnleggelser og endoskopi av gallegangen (ERCP) i sommerferieavviklingen. Nukleærmedisinsk avdeling på SI Elverum og SI Lillehammer samarbeider om ferieavvikling ved at de hjelper hverandre med tolking av prøver i den perioden hvor legen lokalt har ferie. Samarbeidet utvides, se nedenfor. Urologi ved SI Lillehammer og SI Hamar. Sommeren 2015 stengte SI Lillehammer sitt tilbud om innleggelse av urologiske pasienter i åtte uker. Seksjonsoverlegen ved SI Hamar disponerer legen (evt. legene) på Lillehammer i perioden. SI Hamar har ansvar for å dekke poliklinisk og dagkirurgisk aktivitet på Lillehammer. Vakthavende urolog har ansvar for å dekke kvinneklinikken. Det etableres følgende nye, utvidede samarbeidsområder for sommerferieavviklingen 2016 Øyetilbudet i SI - stengeperiode for øye på Lillehammer utvides fra 2 til 4 uker. Dette ivaretas ved at Elverum overtar funksjonene, og at øyepoliklinikk på Kongsvinger holder åpent 2 uker mer enn tidligere år. Det må hensyntas at øyepoliklinikken i Kongsvinger ikke har vakttjeneste og ikke har tilgjengelige senger for innleggelse dette må ivaretas av Elverum. Kongsvinger har en enkel poliklinikk for øyetilbud, noe som begrenser hva som kan overføres. Side 5 av 7

6 Nukleærmedisinsk avdeling på Elverum og Lillehammer vil sommeren 2016 utvide samarbeidet og veksle på å stenge 2 uker hver. Dette vil redusere utgifter til vikarutgifter radiograf. Det etableres samarbeid fra 2016 på følgende områder dersom videre detaljplanlegging samlet sett viser at dette er hensiktsmessig: Fødeavdeling SI Kongsvinger stenge fødeavdelingen i 4 uker og overføre fødsler til Elverum og Ahus. I juli måned er det flest fødsler i Kongsvinger Det må tilrettelegges tilbud for abortpasienter, ultralydscreening og fødepoliklinikk i stengeperioden. Tiltaket lar seg gjennomføres, men foreløpige beregninger viser at det kan bli et mindre økonomisk tap på 0,5 mill. hvis 30 % av fødslene går til Ahus. Hvis det skal stenges, bør all aktivitet stenges i perioden. Det er ikke avstander som tilsier følgetjeneste. Ahus vil måtte involveres de vil få flere fødepasienter fra Glåmdalsregionen. Konklusjon Tiltaket er gjennomførbart og gjennomføres dersom videre detaljplanlegging samlet sett viser at dette er hensiktsmessig. Fødestue Tynset - stenge fødestua i 4 uker og overføre fødsler til Elverum og St. Olav. I juli måned kan det forventes ca. 8 fødsler og 12 fra tilstøtende regioner. Det må blant annet tilrettelegges for barselpoliklinikk i stengeperioden. Økonomisk er det lite å spare på tiltaket, og det er snakk om lang reisevei for fødende. Konklusjon Tiltaket er gjennomførbart og gjennomføres dersom videre detaljplanlegging samlet sett viser at dette er hensiktsmessig. Det igangsettes utredning av følgende nye samarbeidsområder for sommerferieavviklingen 2017: - Vaktsamarbeid innen bildediagnostikk - Stenging av fødeavdeling Gjøvik overføring av fødende til Lillehammer - Ortopeditilbudet i Mjøsregionen vil bli vurdert helhetlig, jfr. egen styresak i dagens møte. Utredningstema vil blant annet være å utrede alternativer for samarbeid og beskrive hvilke muligheter dette gir og beskrive hvilke faglige, økonomiske konsekvenser, personellmessige konsekvenser, herunder påvirkning av støttefunksjonene etc. de ulike alternativ vil gi. Anbefalt løsning skal inngå i styresak om sommerferieavvikling 2017 samarbeidstiltak som behandles Det iverksettes en hospiteringsordning for divisjonsdirektører innad i SI Uavhengig av sommerferiesamarbeidet iverksettes en hospiteringsordning for divisjonsdirektører innad i SI. Formålet med en slik ordning er å fremme/styrke samarbeidet på tvers av divisjonene. Ordningen tenkes slik at hospitanten ikke skal overta divisjonsdirektørrolle i den divisjon hospiteringen skjer, men følge vedkommende divisjonsdirektør i en kortere periode, delta på ledermøter og andre aktuelle møter, besøke avdelinger etc. En slik ordning vil kunne gi et bredere erfaringsgrunnlag, nye faglige perspektiver og kunnskaper og kjennskap til flere divisjoners tjenestetilbud, måter å løse pasientflyt på og arbeidsprosesser - et virkemiddel for gjensidig utvikling og vekst. Det vil bli sett nærmere på hvordan dette skal løses rent praktisk. Side 6 av 7

7 Det iverksettes en mer systematisk erfaringsutveksling og mer samordnet planlegging innen HR-området knyttet til ferieavvikling Erfaringer fra sommeren 2015 har blitt gjennomgått i divisjonene, med tillitsvalgte og i HRavdelingene som grunnlag for planlegging av ferieavviklingen Innspill fra denne erfaringsutvekslingen mellom divisjonene danner grunnlag for den årlige revisjonen av foretakets overordnede prosedyre/årshjul for ferieplanlegging (SI/ «Planlegging og gjennomføring av ferie og hjelpeplaner for 2016 for SI»). Det har høsten 2015 blitt rettet ytterligere oppmerksomhet fra HR mot ferieavvikling 2016 gjennom mer systematisk innhenting av konkrete beskrivelser av løsninger og beste praksis fra ulike enheter i foretaket. Denne informasjonen gjennomgås i ledermøter i alle divisjoner som en del av planleggingsarbeidet Videre prosess Utfordringer vedrørende avvikling av sommerferie 2016 vil bli behandlet i Sykehuset Innlandet sitt ledermøte, i divisjonenes ledermøter samt i HR-ledermøter. Det er iverksatt tiltak for rekruttering av vikarer, og det er fokus på styring av ferie og tidlig planlegging. Tiltak på tvers i foretaket vil bli drøftet i henhold til lov og avtaleverk og tiltak forutsettes drøftet med tillitsvalgtes organisasjoner før eventuell endelig beslutning og iverksetting. Administrerende direktørs vurdering Administrerende direktør anbefaler gjennomføring av tiltak slik det fremgår av saksutredningen. Det pågår positivt samarbeid mellom foretakets enheter, også om sommeren. Det vurderes likevel å være potensiale for ytterligere samarbeid. Bemanningsressurser må i størst mulig grad benyttes på tvers i sommerferieavviklingen, og det er viktig at ferieavviklingen har høyt fokus gjennom hele året og styres i henhold til lovverk. For å fortsette mulighetsvurderingene vil administrerende direktør årlig følge opp saken i oppfølgingsmøter med de somatiske divisjonene. Side 7 av 7

VEDTAK: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til orientering.

VEDTAK: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 019 2015 SOMMERFERIEAVVIKLING 2015 - SAMARBEIDSTILTAK Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til

Detaljer

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår/ Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 23-2016/3 Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12. 2015 SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK:

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 01.04.11 SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret ser alvorlig på bruddene på Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider.

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: 08/02142-67 Vår ref.: 2011/00697-15/413/ Silseth Dato: 15.10.2012 FRISTBRUDD OG LANGE VENTETIDER I HELSEFORETAKENE Det vises til brev datert 12.9.2012.

Detaljer

Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP

Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP NOTAT Til: Kopi: Fra: Administrerende direktør Morten Lang Ree Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP Det vises til

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner mandat for omstillingsarbeid somatikk med de endringer som har fremkommet

Detaljer

Sakspapirene var ettersendt.

Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. november 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/354/214 Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 20.11.2013 Styresak 130-2013 Ferieplanlegging i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Formål Akutte

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 15 SAK NR 083-15 VURDERING AV SENGEKAPASITET 16VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: Styret tar vurderingen

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 28. april 2016 Mandat for idéfasen Følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen: Fremtidig

Detaljer

Svarene fra klinikkene som har størst utfordringer er konkrete og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid.

Svarene fra klinikkene som har størst utfordringer er konkrete og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid. Helse Midt Norge RHF Oppfølging av Styringsdokumentet for 2015 I foretaksmøte som ble holdt den 12.2.2015 ble St. Olavs Hospital bedt om å legge fram planer for å redusere ventetider, implementere standardiserte

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Administrerende direktør Jan-Roger Olsen 9. februar 2016 Bakgrunn Fra mandatet: "Den økonomiske situasjonen for SSHF er svært anstrengt. Utviklingen i helseforetaket

Detaljer

Utviklingsplan Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal. Versjon 9. desember 2016

Utviklingsplan Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal. Versjon 9. desember 2016 Utviklingsplan 2017 2021 Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal Versjon 9. desember 2016 1 Utviklingsplan 2017-2021 Nasjonal helse- og sykehusplan rulleres hvert 4. år Som bakgrunn for rulleringene

Detaljer

Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå

Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå KD = Kirurgisk divisjon, Orto= Ortopedisk klinikk, MD = Medisinsk divisjon, KK = Kvinneklinikken, DPH = Divisjon psykisk helsevern, BUK = Barne

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 030 2015 STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 10/5518 Styret har bedt

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK:

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.09.13 SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner den fremlagte planen for finansiering og gjennomføring

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 019 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Styresak 37/2010: Ferieavvikling

Styresak 37/2010: Ferieavvikling Styresak 37/2010: Ferieavvikling Møtedato: 31.05.10 Møtested: Bodø INNLEDNING I forkant av sommern 2010 ønsker administrasjonen å orientere styret i Helgelandssykehuset om forberedelser, ressurstilgang

Detaljer

Budsjettarbeidet for 2017

Budsjettarbeidet for 2017 Budsjettarbeidet for 2017 Status, tiltak og styring Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF 08.09.2016 Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Føringer for budsjett 2017 Bedret tilgjengelighet gjennom kortere

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Nytt sykehus og ny Divisjon for sykepleie. Divisjonsdirektør Janne Sonerud, Divisjon for sykepleie

Nytt sykehus og ny Divisjon for sykepleie. Divisjonsdirektør Janne Sonerud, Divisjon for sykepleie Nytt sykehus og ny Divisjon for sykepleie Divisjonsdirektør Janne Sonerud, Divisjon for sykepleie Sengeområder nytt sykehus Senger & Poliklinikk Behandl Kontor Ett sengetun = 7 senger Ett sengeområde =

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.2015 SAK NR 063 PRESENTASJON AV PASOPP-UNDERSØKELSEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus til

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

Telefonliste St. Olavs Hospital for fastleger

Telefonliste St. Olavs Hospital for fastleger Telefonliste St. Olavs Hospital for fastleger Barne- og ungdomsklinikken Pasientmottak 7257 4764 Barn Poliklinikk 7257 4891 Ortopedi inntakskontor/poliklinikk 7257 5929 Trondsletten Habiliteringssenter

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

SAK NR 078 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. OKTOBER 2015 VEDTAK:

SAK NR 078 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. OKTOBER 2015 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.11.15 SAK NR 078 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. OKTOBER 2015 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen

SAKSFREMLEGG. Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 24/15 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.10.2015 Saksansvarlig: Tor Åm Saksbehandler:

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4):

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4): Saksredegjørelse Bakgrunn Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet i styresak 108/2008 om hovedstadsprosessen vedtak om inndeling i sykehusområder. Vedtaket innebar bl.a. at befolkningen i bydel Alna i Oslo og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Sentral stab Organisasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 29/14 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 30.10.2014 Saksansvarlig: Heidi

Detaljer

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin Sak nr: 67/2011 Navn på sak: Evaluering

Detaljer

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid utført ved Psykiatrisk klinikk Sykehuset Namsos Arnt Håvard Moe Siri Gartland Namsos 20.05.2015 Innhold

Detaljer

SAK NR EVALUERING AV VEDTAKET OM ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET. VEDTAK:

SAK NR EVALUERING AV VEDTAKET OM ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET. VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 018 2015 EVALUERING AV VEDTAKET OM ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET. Forslag til VEDTAK: Styret tar evalueringen av vedtaket om etablering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-198 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt

Detaljer

Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011

Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011 Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011 S = forkortelse scenarie Gruppe 1 Nettverksmodell Svare ut kravet i styresak 108 fra Helse Sør-Øst Modellen utløser dynamikk for å være forenelig, hva vil skje innen

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK)

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) Klinikk Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) 1. Nøkkeltall for klinikken: Brutto årsverk 2011 790 Antall DRG poeng 2011 Prognose Budsjett Brutto årsverk innenfor budsjett 730 i 2012 1 29 824 28 868 Antall

Detaljer

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Bech, Hilde Kristin 29.11.2013 Innhold: 1. Bakgrunn... 2 2. Utvikling... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Typene

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-258 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00013-102 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Innlandet politidistrikt - Vestoppland politidistrikt DPS Gjøvik Dok. dato: 01.04.2016

Detaljer

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak:

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 3. september 2003 Styresak nr: 077/03 B Dato skrevet: 25.08.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik/Hans Stenby Vedrørende: Påbygg 2000

Detaljer

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital Bør sykehus ha observasjonsposter? 130907 Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital 1 Bør sykehus ha observasjonsposter? Skal vi få ned liggetiden og antall

Detaljer

Vedlegg til styresak 039-2016. Tertialrapport 1 2016. Omstillingstiltak pr divisjon

Vedlegg til styresak 039-2016. Tertialrapport 1 2016. Omstillingstiltak pr divisjon Vedlegg til styresak 039-2016 Tertialrapport 1 2016 Omstillingstiltak pr divisjon Innhold 1. Omstillingstiltak 2016 divisjon Elverum-Hamar... 3 2. Omstillingstiltak 2016 divisjon Gjøvik... 4 3. Omstillingstiltak

Detaljer

Foretaksrevisjon 2015. Rapport fra intern revisjon: «Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A.

Foretaksrevisjon 2015. Rapport fra intern revisjon: «Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A. Foretaksrevisjon 2015. Rapport fra intern revisjon: «Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A. Innledning Pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4 A trådte i kraft den

Detaljer

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 HVOR Fjellregionen er området nord i Hedmark og sør i Sør-Trøndelag Består av 8 kommuner

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 083/2012 20.12.12

Styret ved Vestre Viken HF 083/2012 20.12.12 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 10.12.12 Karin Ask-Henriksen Evaluering av hovedferieavvikling 2012 - Overordnede prinsipper for hovedferieavviklingen 2013 Saksnr.

Detaljer

SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.11.15 SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar gjennomgangen om uønskede hendelser i Sykehuset Innlandet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-68 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Stiftelsen Rettferd for taperne Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert,

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå

Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå KD = Kirurgisk divisjon, = pedisk klinikk, = Medisinsk divisjon, = Kvinneklinikken, PHV =Psykisk helsevern, = Barne og ungdomsklinikken, DST =

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Ahus - Offentlig journal

Ahus - Offentlig journal Internt notat uten oppfølging, 15/00019-1 - Dok. dato: 10.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00056-2 - Operasjon Dok. dato: 02.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 13

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 13 Utviklingsprosjekt: Å organisere indremedisinsk poliklinikk og dagbehandling i ny avdelingsstruktur i klinikk for medisin, etter føringer lagt for nytt sykehus i 2015 Nasjonalt topplederprogram Kull 13

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014 STYREMØTE 23. mars 2015 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07072 Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014 Sammendrag: Risikoen er redusert for flere av områdene

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254 SAKSFREMLEGG Sak 36/09 HMS-rapportering 2009 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/4838-2 Arkiv: 254 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital HF tar HMS-rapporten

Detaljer

Oppsummering fra møter med DPSene Våren 2009

Oppsummering fra møter med DPSene Våren 2009 Oppsummering fra møter med DPSene Våren 2009 DPS konferanse i Tromsø 28. og 29. oktober 2009 Aina Irene Olsen Helse Nord RHF Noen bor i en bokstav, mens andre bor i en by Årets dialogmøter har hatt psykisk

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 11. juni 21 Dato møte: 23. juni 21 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Programkontoret Prosjektdirektør Vedlegg: 1) Overføring Akershus universitetssykehus

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 27. februar 2015 kl. 0900-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne,

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-61 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 01.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Orienteringssak 090-2015 Klinikksjef Nina Hope Iversen 19.11.2015 Bakgrunn Styret for SSHF 29.10.2010 Pasienter med hjerneslag mottas ved alle tre sykehus

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Fra fagdivisjoner på tvers i foretaket til lokale divisjonsdirektører - det er ingen skam å snu!

Fra fagdivisjoner på tvers i foretaket til lokale divisjonsdirektører - det er ingen skam å snu! Fra fagdivisjoner på tvers i foretaket til lokale divisjonsdirektører - det er ingen skam å snu! Administrerende direktør Torbjørn Almlid Sykehuset Innlandet HF Om organisering Hvordan virksomheten organiseres

Detaljer

Klinikk somatikk Arendal

Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Arendal Presentasjon til styret Arendal 26.01.2017 Konkret plan pr. d.d.: -1 % samt innhenting av underskudd Endringer i drift 2017 sammenlignet med drift 2016: Beløp og risikovurdering:

Detaljer

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd KIRURGISK divisjon Urologi Sende pasienter til Poliklinisk konsultasjon ved Privatsykehuset i Haugesund og annet Anslått behov ca. 50 pasienter/mnd Mange eldre pasienter og en høy andel som takker nei

Detaljer

Pris robot (angitt av produsent, dagens eurokurs 8.21)

Pris robot (angitt av produsent, dagens eurokurs 8.21) NOTAT Til: Fra: Administrerende direktør Morten Lang-Ree Divisjonsdirektør Øyvind Graadal Dato: 22. november 2013 Sak: Innkjøp av operasjonsrobot i SI. Styrets vedtak 03.10.13 Styret i SI gjorde i styremøte

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-3 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Forsvarets havarikommisjon (FHK) Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF

Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF 2 viktige fokusområder Sykehuset Innlandet 1. Avklaring og ferdigstillelse av ny sykehusstruktur 2025 2. Sikre

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser SAKSFREMLEGG Sak 11/10 Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler:

Detaljer

Styresak 33-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - Operasjonsplanlegging og strykninger

Styresak 33-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - Operasjonsplanlegging og strykninger Direktøren Styresak 33-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - Operasjonsplanlegging og strykninger Saksbehandler: Randi Marie Larsen Øystein Reksen Johansen Saksnr.: 2012/1365 Dato: 12.03.2015

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00019-7 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avd. for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2015/2016 Avd for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling Dok. dato:

Detaljer

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal Ringerike sykehus HF Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal konst. adm.sjef Ingeborg H. Rinnaas, S@mspill 2007 Regionalt seminar, Stavern 03

Detaljer

Lokalsykehus i framtidens spesialisthelsetjeneste

Lokalsykehus i framtidens spesialisthelsetjeneste Lokalsykehus i framtidens spesialisthelsetjeneste Dagny Sjaatil Kongsvinger, 05.11.2010 Prosjektopplysninger Prosjektnavn Oppdragsgiver/Prosjekteier (navn og enhet) Prosjektleder deltaker NTP (navn og

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-34 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert, 15/00002-82 Kopi

Detaljer

Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet

Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet Notat 2.3.9 Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet Orkdal Sjukehus er i dag et lokalsykehus med akuttmottak innenfor indremedisin og kirurgi og fødeavdeling.

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

SAK NR 043 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. APRIL 2015 VEDTAK:

SAK NR 043 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. APRIL 2015 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.15 SAK NR 043 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. APRIL 2015 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 - Utvidelse av billeddiagnostiske løsninger Vi er to radiografer i Alta, som innehar stor kunnskap om hvordan dagens situasjon er her i Alta,

Detaljer

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Utviklingsprosjekt: Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Atle Sørensen Nasjonalt Topplederprogram, Kull 13 November 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid SAKSFREMLEGG Sak 23/13 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.06.13 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-38 Arkiv:

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Etablering, integrasjon og omstilling av seks somatiske og to psykiatriske sykehus 2003-2006 Lillehammer 15. september 2004 administrerende direktør Torbjørn Almlid Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv Bjørn Engum Adm. dir. Helse Finnmark HF DRGforum 2.03.05 1 Opplegg Noen utfordringer i dagens helsevesen ISF og DRG ISF og aktivitet ISF og kostnader ISF og

Detaljer