Pris robot (angitt av produsent, dagens eurokurs 8.21)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pris robot (angitt av produsent, dagens eurokurs 8.21)"

Transkript

1 NOTAT Til: Fra: Administrerende direktør Morten Lang-Ree Divisjonsdirektør Øyvind Graadal Dato: 22. november 2013 Sak: Innkjøp av operasjonsrobot i SI. Styrets vedtak Styret i SI gjorde i styremøte følgende vedtak (hovedpunkter): Pkt 1. Anskaffelsesprosessen kan iverksettes. Pkt 5. Drift av og investering i roboten dekkes innenfor divisjon E/H sin MTU ramme og tildelt ramme til drift. Det legges fram en egen styresak angående anskaffelse før endelig avgjørelse som blant annet inneholder kvalitetssikrede økonomiske vurderinger knyttet til investeringen og driftsutgiftene. Problemstilling. Robotkirurgi er i dag hovedoperasjonsmetoden for canser prostata kirurgi i Norge, Europa og USA. Stadig flere pasienter forventer å bli operert med robot og sykehusene som ikke tilbyr robotkirurgi mister en stadig økende andel av pasientene. Dette gir helseforetaket en tilsvarende stadig økende gjestepasient kostnad. I tillegg er robotkirurgi gunstig ved en del pasienter med nyrecanser. Urologisk avdeling uten robot vil ha betydelige rekrutteringsproblemer / derekruttering av urologer. Pasienter som opereres med robot vil få kortere liggetid på sykehus enn pasienter som opereres med åpen kirurgi (ca 2 dager kortere ved prostata kirurgi og ca 5 dager kortere ved nyre kirurgi). Nedenfor vil vi gjøre rede for innkjøpskostnader av robot (pkt 1) samt endringer i driftskostnader pr operasjon (pkt 2.1) og endring i de årlige driftskostnadene (pkt 2.2). 1. Investeringskostnader (se div vedlegg) Pris robot (angitt av produsent, dagens eurokurs 8.21) Instrumentvaskemaskin RO vann til instrumentvaskemaskin Opplæringskostnader Uforutsette utgifter SUM mill kr mill kr mill kr mill kr mill kr mill kr BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Faks: Org.nr Skolegata 32 Serviceboks 2318 Hamar 2326 Hamar

2 Driftskostnader (økte/reduserte) Endret driftskostnad (økt +,redusert ) pr operasjon ved overgang fra åpen til robot kirurgi. Utstyr robotoperasjon (se vedlegg) kr Utstyr åpen operasjon (se vedlegg) kr Økt kostnad til utstyr ved robot operasjon Personell kostnad (se vedlegg, trengs kun en kirurg, redusert lønnskostnad) Redusert liggetid med 2 døgn (se vedlegg) Reduserte kostnader pr operasjon Det vil også bli en rekke andre kostnadsreduksjoner som bla korteree operasjonstid og redusert blodtransfusjon. Fordi dettee er umulig å beregne har vi ikke tatt det med (se vedlegg) kr kr kr kr 2.2 Endrete årlige driftskostnader (økt +, redusert ) Årlige serviceutgifter ( 6 mill kr i en 5 års avtale) mill kr Sparte gjestepasientkostnader (se vedlegg) 2.0 mill kr Sparte liggedøgn ved nyrecanser operasjoner (se vedlegg) 0.4 mill kr Utleie til private aktører, ikke avklart ( se vedlegg) Reduserte årlige driftskostnader (inntjening) 1.2 mill kr Konklusjon: Når det gjelder investeringskostnadene har robotinnkjø øp vært høyt prioritertt av divisjon E/H i fleree år. Det er derfor i vårt investeringsbudsjettt for 2013 avsatt de midlene som trengs til dette innkjøpet og andre divisjoner vil ikke bli belastet. For driftskostnader er det vanskelig å beregne nøyaktige kostnader på flere områder for eksempel hvordan man kan beregne reduserte kostnader ved redusert liggetid og sparte lønnskostnader ved kortere operasjonstid og videre hvordan man skal beregne reduserte kostnader ved kortere narkose, mindre blodtransfusjon osv. Vi mener at vi har brukt tilgjengelig kunnskap/litteratur i disse beregningene (se vedlegg/regnemetoder) og har i tillegg lagt forsiktighetsprinsippet til grunn. Dessuten er driftskostnadenee divisjonens fulle og hele ansvar, slik at for lave anslag vil gi divisjonen betydelige økonomiske utfordringer (divisjonen vil få redusert investeringsbudsjett mht MTU). Regneeksemplenee viser at selv om forsiktighetsprinsippet er lagt til grunn, vil driftskostnadene ved bruk av robot i forhold til åpen kirurgi være gunstige. I tillegg skal det nevnes at samfunnsregnskap ikke er tatt med i vurderingene. Pasienter som blir operert med robot vil ha en betydelig kortere sykmeldingsperiode/kommee raskeree tilbake i jobb. Dette har selvsagt ingen betydning for sykehusets økonomiske regnskap, men ha stor betydning i et samfunnsregnskap Side 2

3 Innkjøp av operasjonsrobot, diverse vedlegg. Driftskostnader pr. operasjon jfr. pkt Vi har innhentet kostnadsberegning fra kir. avdeling Sykehuset Telemark ( Skien) som viser kostnad pr. operasjon på kr. Vi har også gjort våre egne beregninger ut fra da Vinci s anbefalinger og i samarbeid med St. Jørans Hospital i Stockholm (et av de største urologiske sentre i Sverige) Disse viser en kostnad pr. robotoperasjon på kr. Samtidig sparer vi dagens kostnader til åpen operasjon på kr. Dette gir en nettokostnad på kr. Kostnader pr liggedøgn: Jfr. pkt. 2.2 Kostnader pr sparte liggedøgn er vanskelig å beregne. Samdataa har beregnet gjennomsnitt liggedøgn pr sykehus men ikke pr avdeling/spesialitet. Dessuten er liggedøgnskostnaden ikke lik for alle liggedøgn. Innen kirurgiske fag er operasjonsliggedøgnet svært mye dyreree enn de andre døgnene. Vi har valgt å bruke to måter for å beregne liggedøgnskostnader og dermed sparte kostnader ved redusert liggetid. Metodee 1. Vi bruker samdata tallene fra Kostnad pr liggedøgn i SI er kr. Men en kostnadsøkning på 3.5% årlig vil tilsvarende kostnad i 2014 bli kr. Vi forutsetter at gjennomsnitt kostnad pr liggedøgn på kirurgisk avdeling er lik gjennomsnitt for hele SI. Dette er sannsynligvis en forsiktig tilnærming ettersom kostnaden på operasjonsdøgnet på de kirurgiske pasientene en svært høyt. I dag er liggetiden for pasienter som opereres med åpen prostata kirurgi 4 5 liggedager. Ved robot kirurgi viser de fleste tall en reduksjon av liggetiden med ca to døgn. Kostnadenn er størst operasjonsdagen og betydelig lavere de andre dagene. I regnestykket under forutsetter vi at 50% av alle kostnader kommer operasjonsdøgnet og 50% de andre liggedagene. Sannsynligvis er dette en beregningsmåte som estimerer kostnadene til operasjonsdøgnet for høyt, men vi ønsker å bruke forsiktighetsprinsippet i våre beregninger. Operasjonskostnader ved 5 liggedøgn: 5 liggedøgn x kr = kr. Første døgn koster kr. (50 % av totalkostnader) Gjennomsnittskostnad på de resterende 4 døgn kr Operasjonskostnader ved 4 liggedøgn: 4 liggedøgn x kr = kr. Første døgn koster kr. (50 % av totalkostnader) Gjennomsnittskostnad på de resterende 3 døgn kr Vi har også prøvd å gjøre våre egne beregninger: Direkte pleiekostnader ved kirurgiske sengeposter; lønnskostnader 65 mill kr : liggedøgn Indirekte pleiekostnader (Eiendom og internservice kostnad) 12 mill kr: liggedøgn Legelønn pleie (brukt kostnadsvektberegningene ) 39% av total legelønn 39% av 64 mill kr liggedøgn = kr = 600 kr = kr Side 3

4 En rekkee andre kostnader er umulig å beregne nøyaktig. For hvert liggedøgn vil det innimellom bli tatt noen blodprøver og røntgenbilder. Videre vil det noen ganger bli tilsyn av lege fra annen spesialitet og dessuten vil medisin kostnader som pasienten bruker bli belastet sykehuset og ikke pasienten selv/folketrygden. Summen pr. liggedøgn vil anslagsvis bli et sted mellom og kr pr liggedøgn = ca kr Ut fra de forskjellige beregningsmåter velger vi å anslå kostnaden pr liggedøgn til kr Reduksjon av personell: Ved robotkirurgi vil man kun bruke en kirurg (urolog) i motsetning til to ved åpen kirurgi. Personellet for øvrig (anestesi lege/sykepl, operasjonssykepl med mer) vil være uendret. Beregnet operasjonstid er ca 4 timer ved åpen kirurgi. Ved robot kirurgi er operasjonstiden noe kortere, men vi har ikke lagt inn noen besparelse i legelønn pga dette. Vi har brukt timelønn på 750 kr (lønn pluss sosiale utgifter). Sparte legelønnskostnader pr operasjon kr Dersom legen i disse fire timene hadde utført andre operasjoner eller poliklinisk virksomhet ville sannsynligvis netto inntekt vært større. Reduksjon av andre kostnader: Ved kortere operasjonstid vil man spare tid til annet personell enn kirurgen. Anestesilege tid, anestesisykepl tid, operasjonsykepl tid vil bli redusert. I tillegg vil kostnad til anestesimidler bli noe lavere. Vi har valgt å se bort fra disse innsparingen fordi de er relativt små og nærmest umulig å beregne. Flere internasjonale rapporten angir at man ved robot kirurgi har mindre transfusjonsbehov (av blod). Kostnad pr enhet SAG (blodprodukter) er ca 1500 kr pluss tilvirkning (forliksprøve mm ), dvs minimum ca kr pr enhet blod. Vi har heller ikke valgt å ta med i regnestykket evt sparte transfusjoner, men eks ville en reduksjon med to blodtransfusjoner pr operasjon gi en kostnadsreduksjon på ca kr pr operasjon ( kr pr år ved 150 operasjone r). Endring i årlige driftskostnader/inntekter jfr. pkt. 2.2 Årlige serviceutgifter Det inngås en serviceavtale for fem år til en pris på 6 mill. kroner. Dette gir en årlig servicekostnad på 1.2 mill. Sparte gjestepasientkostnader SI, div Elverum/Hamar, opererer i dag ca 50% av alle prostata canser pasientene fra Innlandet. De resterende pasientene velger andre sykehus (hovedsak OUS) pga ønske om robot kirurgi. Svært få eller ingen har behov for Regionsykehus behandling. Vi regner med at ved mulighet for Robot kirurgi på Hamar vil de aller fleste av disse pasientene ha ønske om å bli operert i SI. Prostatacanser operasjoner gir i gjennomsnitt (40%) DRG kr (uten bikode, ca kr og med bikode ca kr). Side 4

5 Hjemtak av gjestepasienter (ca 65 pr år 90% av dagens gjeste pasienter) Dersom man mister dagens pasienter vil man i tillegg til dagens gjestee pasientutgifter få en tilleggs gjestepasient kostnad på ca 2.5 mill. Sparte liggedøgn ved operasjon av nyrecanser Det opereres ca 80 pasienter med nyrecanser årlig ved kir avd Hamar. Omtrent 60 av disse opereres laparoskopisk, mens ca 20 opereres med åpen teknikk (ikke egnet for laparoskopi). Disse 20 vil være egnet for robotkirurgi. Liggetiden for nyreoperasjon er gjennomsnittlig ca 5 dager kortere ved robot kirurgi enn ved åpen kirurgi. Dette gir en innsparing på kr x 20, dvs kr årlig. Samtidig vil utstyret ved robotkirurgi være ca kr dyrere pr operasjon kr x 20 = kr 2.0 mill kr 0,4 mill kr Samarbeid med private aktører. I styresakens konklusjon pkt 4, redegjøres det for et mulig samarbeid med private aktører. Vi arbeider videre med dette og vil komme tilbake til muligheter for å leie ut roboten til private aktører så snart konkrete opplysninger finnes Vi har derfor ikke valgt å leggee inn noen inntekt så langt, men ser at det her kan være et potensiale for et samarbeid som kan gi økonomiske gevinster ( i størrelsesorden en halv til en million pr. år). Øyvind Graadal divisjonsdirektør Elverum Hamar Side 5

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT Prosjektleder: Siv. ing. Jan Atle Strand, Brødrene Strand Ingeniørfirma AS Prosjektansvarlig:

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web. Standard Norge, juni 2010. prosjektrapport 2010

Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web. Standard Norge, juni 2010. prosjektrapport 2010 Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web Standard Norge, juni 2010 prosjektrapport 2010 Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Hva skal jeg med en regnskapsfører?

Hva skal jeg med en regnskapsfører? TEMA: REGNSKAPSFØRER ELLER IKKE 41 Hva skal jeg med en regnskapsfører? For en liten eller nyetablert virksomhet kan det ofte virke som om regnskapsføreren har en enkel hverdag. Føre noen bilag og fakturere

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Strategi 2020 sett fra kirurgisk klinikk, Sykehuset Namsos

Strategi 2020 sett fra kirurgisk klinikk, Sykehuset Namsos Høringsuttalelse Strategi 2020 sett fra kirurgisk klinikk, Sykehuset Namsos Hovedpunkter i uttalelsen: Sykehuset Namsos, kirurgisk klinikk, har gjennomført betydelige endringer i vaktberedskap de senere

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Uenighet om hvem som rammes av tap 7/4-15

Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Uenighet om hvem som rammes av tap 7/4-15 7/4-15 Uføres Landsorganisasjon ULO Postboks 182 3201 Sandefjord Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Hva er utilsiktet? Mye tyder på at tap må ha

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Akkurat slik vi gjør med andre spesialister

Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Likeverdige helsetjenester Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Anbefalinger for fremtiden: Tolking som en integrert del av tjenestetilbudet i helsevesenet i hovedstadsområdet Oslo 1. oktober 2012

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer