OFX Brukerinstrukser (For telefaks) Fax. Norsk. Maskinen Din. Gjøre Deg Kjet Med. Maskinen Din. Installere. Programmere.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFX 9100. Brukerinstrukser (For telefaks) Fax. Norsk. Maskinen Din. Gjøre Deg Kjet Med. Maskinen Din. Installere. Programmere."

Transkript

1 Fax Brukerinstrukser (For telefaks) OFX 900 Lose Problemer Skrive Ut Rapporter Og Lister Nettverksfunks-joner Vanserte Funksjoner Installere Maskinen Din Programmere Maskinen Din Grunnleggende Bruk Gjøre Deg Kjet Med Maskinen Din Vennligst les instruksene nøye før utstyret tas i bruk, og ta vare på brukerinstruksene for senere referanse. Norsk Tillegg

2 VIKTIG INFORMASJON Oppgi alltid maskinens modell- og serienummer når du trenger informasjon, tilbehør eller service. Platen med modell- og serienummer finner du på maskinen som vist nedenfor. For letthets skyld er det satt av plass nedenfor til å registrere informasjon som du kan få behov for senere. Modell nr. Serie nr. Kjøpsdato Forhandler Adresse Telefonnummer ( ) Telefonnummer rekvisita ( ) Telefonnummer service ( ) Modell og serienummer Kopirettigheter 00 ved Matsushita Graphic Communication System, Inc. Alle rettigheter reservert. Kopiering og distribusjon uten tillatelse betraktes som lovstridig. Innholdet i denne bruksanvisningen kan forandres uten forutgående varsel.

3 Innholdsfortegnelse Gjøre Deg Kjet Med Maskinen Din Sikkerhetsinformasjon... 6 Funksjonstast... 9 Utvendig oversikt... 0 Betjeningspanel... Installere Maskinen Din Hovedenhet og tilbehør... Installere tilbehør... 4 Installere trommelenheten/tonerkassett... 5 Legge i mottakspapir... 7 Papirspesifikasjoner... 7 Kople til telefonledningen og strømledningen... 8 Stille inn ringemetoden (tone eller puls)... 0 Justere volum... Brukerparametere... Generell beskrivelse... Sette tid og dato... Legge inn din LOGO... Legge inn din TEGN ID... 4 Legge inn ditt ID nummer (fax telefonnummer)... 5 Legge inn tegn... 6 Programmere Maskinen Din Ett-trykks/forkortede oppringningsnumre... 7 Legge inn ett-trykks/forkortede oppringningsnumre... 7 Redigere Ett-trykks/forkortede oppringningsnumre... 9 Skrive ut ark for innholdsfortegnelse... Tilpasse maskinen din... Generell beskrivelse... Sette faxparametere... Fax parametertabell... Grunnleggende Bruk Legge i dokumenter... 7 Dokumenter som du kan sende... 7 Dokumenter som du ikke kan sende... 7 Hvordan legge i dokumenter... 8 Grunnleggende valg før sending... 9 Generell beskrivelse... 9 Kontrast... 9 Oppløsning... 9 Kvitteringsslipp (KOMM. JOURNAL) Grunnleggende Bruk

4 Innholdsfortegnelse Grunnleggende Bruk Sende dokumenter... 4 Generell beskrivelse... 4 Minneforsendelse... 4 Direkte forsendelse Sending med stemmekontakt... 5 Reservert sending... 5 Gjenoppringning Motta dokumenter Mottaksstillinger Telefonstilling Fax/Tel automatisk vekslestilling Faxstilling TS (telefonsvarer) tilkoblingsstilling... 6 Forminsket utskrift... 6 Motta dokumenter som er for store Midlertidig mottak til minnet Stilling for utskriftsrekkefølge Ta kopier Vanserte Funksjoner Tidsstyrt kommunikasjon Generell beskrivelse Forsinket forsendelse Polling Generell beskrivelse Sette polling passord Polle dokumenter fra en annen telefax Programtaster Generell beskrivelse Sette gruppeoppringning Sette forsinket forsendelse... 7 Sette polling... 7 Sette ett-trykkstaster... 7 Forandre eller slette programtaster Tilgangskode Generell beskrivelse Sette tilgangskoden Bruke maskinen med tilgangskode (Begrense all bruk) Bruke maskinen med tilgangskode (Bare begrense tilgang til faxparametere) 76 Fax videre Sette Fax videre

5 Innholdsfortegnelse Nettverksfunksjoner Underadressering Generell beskrivelse For å sette underadresse i ett-trykks/kortnumre For å sende dokumenter med underadresse Skrive Ut Rapporter Og Lister Journaler og lister... 8 Generell beskrivelse... 8 Transaksjonsjournal... 8 Kvitteringsslipp forsendelse (KVITTERINGSSLIPP)... 8 Kommunikasjonsjournal (KOMM. JOURNAL) Liste for ett-trykks/kortnumre og søking i innholdsfortegnelse Programliste Fax parameterliste... 9 Bestillingsskjemaer for fargepulverkassett og trommelenhet... 9 Rapport ved strømfeil... 9 Lose Problemer Feilsøking Informasjonskoder Oppheve krasj for mottakspapir Oppheve dokumentkrasj... 0 Rense dokumentleseren... 0 Rense skrivervalser... 0 Justere automatisk dokumentmater (ADM) Sjekke telefonlinjen Tillegg Spesifikasjoner Spesifikasjoner mottakspapir Ekstrautstyr og forbruksmateriell Reguleringsinformasjon... 0 Forklaring av uttrykk... ITU-T bilde nr Indeks

6 Gjøre Deg Kjet Med Maskinen Din Sikkerhetsinformasjon! ADVARSEL betyr at det kan oppstå mulig fare som kan medføre skade eller død. OR Å UNNGÅ BRANN ELLER STØT, UTSETT IKKE DETTE PRODUKTET FOR REGN ELLER ANNEN TYPE FUKTIGHET. FOR Å MINSKE FAREN FOR STØT ELLER SKADE PÅ MASKINEN, MÅ DEN JORDES. DETTE PRODUKTET BENYTTER EN LASER. KUN KVALIFISERT SERVICEPERSONELL MÅ FORETA SERVICE PÅ DENNE ENHETEN, GRUNNET FAREN FOR MULIGE ØYENSKADER. ADVARSEL - BRUK AV KONTROLLER ELLER JUSTERINGER ELLER UTFØRELSE AV ANDRE PROSEDYRER ENN ANGITT HER KAN RESULTERE I EKSPONERING FOR STRÅLINGSFARE. STIKKONTAKTEN TIL DETTE UTSTYRET MÅ TREKKES UT FOR Å KOPLE FRA STRØMMEN. VENNLIGST SØRG FOR AT VEGGUTTAKET ER MONTERT NÆR UTSTYRET OG AT DET ER LETT TILGJENGELIG. FORVISS DEG OM AT MASKINEN ER INSTALLERT I ET ROMSLIG OG GODT VENTILERT ROM, SLIK AT DET IKKE FOREKOMMER ØKNING I OZONMENGDEN I LUFTEN. FORDI OZON ER TYNGRE ENN LUFT, ANBEFALES DET GOD VENTILASJON PÅ GULVNIVÅ. 6

7 Sikkerhetsinformasjon Gjøre Deg Kjet Med Maskinen Din! FORSIKTIG betyr fare som kan medføre mindre ulykker eller skade på maskinen. FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT ELLER BRANN, BRUK BARE NR. 6 AWG ELLER STØRRE TELEFONKABEL. KOPLE FRA ALL STRØM TIL MASKINEN FØR DU FJERNER DEKSLER. SETT DEKSLENE TILBAKE PÅ PLASS FØR DU KOPLER STRØMMEN PÅ IGJEN.! Viktige Sikkerhets instrukser Når du bruker telefonutstyret, bør du alltid følge de grunnleggende sikkerhetsreglene, for å redusere faren for brann, elektrisk støt og personskade, inklusive følgende: BRUK IKKE DETTE PRODUKTET I NÆRHETEN AV VANN, FOR EKSEMPEL NÆR ET BADEKAR, VANNFAT, KJØKKENVASK ELLER VASKEBALJE, I EN FUKTIG KJELLER ELLER I NÆRHETEN AV ET SVØMMEBASSENG. UNNGÅ Å BRUKE TELEFONEN (BORTSETT FRA EN TRÅDLØS TELEFON) UNDER EN ELEKTRISK STORM. DET KAN VÆRE FARE FOR ELEKTRISK STØT FRA LYNNEDSLAG. IKKE BRUK TELEFONEN TIL Å VARSLE OM GASSLEKKASJE I NÆRHETEN AV LEKKASJEN. BRUK BARE DEN STRØMKABELEN SOM ER ANGITT I DENNE HÅNDBOKEN. 7

8 Sikkerhetsinformasjon! FORSIKTIG betyr fare som kan medføre mindre ulykker eller skade på maskinen. Maskinen må ikke installeres nær varmekilder eller klimaanlegg. Unngå at maskinen utsettes for direkte sollys. Installer maskinen på et flatt underlag. La det være minst 0 cm plass mellom maskinen og andre gjenstander. Ikke blokker ventilasjonsåpningene på maskinen. Ikke plasser tunge gjenstander eller søl flytende væske på maskinen (kaffekopper, brusflasker etc.). 8

9 Funksjonstast Gjøre Deg Kjet Med Maskinen Din En hver funksjon kan startes ved først å trykke FUNCTION og legge inn funksjonsnummer, eller trykke eller rulletastene gjentatte ganger inntil den ønskede funksjonen vises i displayet Forsinket kommunikasjon = SEND Polling = Polle Utskrift = Journal (Utskrift/Se på) = Direktevalgsliste = Programliste 4 = Fax parameterliste 5 = Ikke i bruk 6 = Kvitteringsslipp 7 = Innholdsfortegnelse Sette funksjon = Brukerparametere Dato og tid Firma / Navn Bokstav ID ID nummer (fax telefon nr.) = Direktevalgsnummere = Programtaster 4 = Faxparametere 5-7= Ikke i bruk 8 = Vedlikeh. Modus Rense Valse Trommelenhet Bestill. Skjema Velge funksjon = Kommunikasjonsjournal= AV/PÅ/UFULL -8 = Ikke i bruk 9 = Minne XMT = AV/PÅ 9

10 Utvendig oversikt Deksel til papirkassett Dokumentstøtte Papirkassett Betjeningspanel Returskuff dokumenter Mottaksskuff 0

11 Betjeningspanel Gjøre Deg Kjet Med Maskinen Din - Brukes for å stille maskinen i energisparemodus. (se side 5) - Brukes for å sette Normal, Lysere eller Mørkere (se side 9). - Brukes for å stille inn Standard, Fin, Superfin eller Halvtone. (se side 9) - Bruk denne knappen for a nullstille alle tidligere innstilte funksjoner. Ett-trykks taster (0-6) - Brukes til ett-trykks oppringning (se sidene 44 og 48) Programtaster (P-P) - Bruke til a legge inne lange oppringningsprosedyrer eller nummertaster for gruppesending (se sidene 70 til 74) UPPER/LOWER bokstaver - Brukes for a veksle mellom store og sma bokstaver. - Brukes til å legge inn en pause i et nummer som skal legges i minnet eller et telefonnummer som skal ringes opp. Brukes også til å gjenoppringe det siste innslåtte nummeret. - Brukes for å starte oppringning med kortvalg og legge inn ordmellomrom mellom innskrift av LOGO, tegn-id og stasjonsnavn. (se sidene 44 og 49) - Used to separate the Sub-Address from the telephone number - Brukes for å starte oppringning med røret på (se side 5).

12 Betjeningspanel LCD Display Viser dato og klokkeslett, eller aktuell status kan bekreftes ved hjelp av en av følgende farger. Grønn : Maskinen er aktiver for kommunikasjon, datautskrift eller dokumentskanning. Oransje: Dokument(er) er lagt i ADF. Maskinen er klar til å Akseptere eller Utføre en oppgave. Rød : Det har inntruffet en feil, eller maskinen trenger øyeblikkelig hjelp. - Trykk på denne knappen når du vil stanse telekommunikasjonen, registreringsvirksomheten eller den hørbare tonen. - Brukes til å ta kopier og stille inn operasjoner. (se side 66) - Brukes til å slå bekreftelsesstemplet PÅ eller AV. Lyser når bekreftelsesstemplet er stilt PÅ. Tastatur - Brukes til å slå manuelle numre, legge inn telefonnumre i minnet eller velge funksjoner. Tonetast - Brukes for å veksle oppringningsmodus midlertidig til tone når pulsoppringning er satt. Brukes til følgende: - Start eller velg funksjonen. - Søke etter et stasjonsnavn. (se side 45 til 50) - Justere monitor- og ringevolum (se side ). - Flytte markøren mens du legger inn tall og tegn. - Søke i innholdsfortegnelsen. - Bekrefte mottaker for kommunikasjon med flere mottakere. - Bekrefte kommunikasjonsmodus (f.eks. Sidenummer, ID, Oppringt telefonnummer, Filnummer) når enheten er ONLINE.

13 Installere Maskinen Din Hovedenhet og tilbehør Pakk opp kartongen og sjekk at alt vist utstyr følger med. Installere Maskinen Din Maskin Trommelenheten Fargepulverkassett Papirkassett Deksel til papirkassett Dokumentstøtte Returskuff dokumenter Telefonledning Strømledning Brukerinstrukser CD-ROM Merknad. Startpakken med toner gir omtrent.000 sider. (Basert på % Sort, ITU-T Bilde nr. Diagram). Formen på telefonledningen og strømkabelen kan variere, avhengig av hvert enkelt lands forskrifter eller spesifikasjoner.

14 Installere tilbehør A4 8 / Oversikt ferdig installert Deksel til papirkassett Dokumentstøtte Hekt fremspringene inn i hullene på maskinen. Papirkassett Hekt fremspringene inn i hullene på maskinen. Returskuff dokumenter Hekt fremspringene inn i hullene på maskinen. 4

15 Installere trommelenheten/tonerkassett Pakk ut tonerkassetten og rist den frem og tilbake 5 til 6 ganger for å fordele toneren som vist i figuren. Installere Maskinen Din Fjern beskyttelsesforseglingen. Note: Trekk forseglingen langsomt rett ut. Skyv fargepulverkassetten helt inn i trommelenheten og drei det grønne håndtaket oppover for å låse fargepulverkassetten på plass. Forsetter på neste side 5

16 Installere trommelenheten/tonerkassett 4 Åpne ADF-døren og skriverdekslet. Rett som vist inn pilen og utsparingen på 5 begge sider, og sett trommelenheten/ tonerkassetten inn i maskinen. () Lås trommelenheten/tonerkassetten på 6 plass ved å trykke håndtaket ned og så skyve mot baksiden av maskinen. () Lukk ADF-døren og skriverdekslet. Merknad. Hvis du bytter trommelenheten eller tonerkassett, anbefaler vi at du renser skivervalsen for å opprettholde god utskriftskvalitet. For å rense skrivervalsen, følg fremgangsmåten på side 0.. Når du bytter trommelenheten, trykk på FUNCTION 7 8 SET SET for å nullstille varslingsloggen. 6

17 Legge i mottakspapir Papirspesifikasjoner Normalt vil glatt papir gi bra resultater, men du kan også bruke vanlig kopipapir. Det finnes mange merker og typer på markedet. Vi anbefaler at du tester forskjellig typer papir for å få det resultatet du er på jakt etter. For anbefalte og detaljerte papirspesifikasjoner, se side 08. Hvordan legge i mottakspapir Installere Maskinen Din Fjern papirkassettens deksel. () Fyll papiret i papirmagasinet ved å skyve Papirfører for papirbredde utover mot klipsen. () Kontroller at arkene er plassert i rett vinkel og fast mellom papirbreddeførerne og høyre side av magasinet. Hvis ikke kan papiret bli matet feil inn i skriveren og forårsake papirstopp. Klip Maks. papirkapasitetsmerke Caution: Kontroller at papiret ikke overskrider merket for maksimum papirkapasitet. Du kan legge inn omtrent 50 ark (80g/m vekt). Sett dekslet tilbake på papirkassetten. Innstillingen for mottakspapirformatet i faxparameter nr. må passe med det papiret som er lagt inn i kassetten. Hvis du endrer formatet på mottakspapiret, må du endre innstillingen tilsvarende (se side 4). 7

18 Kople til telefonledningen og strømledningen Strømledning Sett den ene enden av strømkabelen inn i et vanlig vekselstrømsuttak og den andre enden inn i stikkontakten på baksiden av maskinen. Advarsel: Dette apparatet må jordes. Ikke foreta endringer i stikkontakten. Strømledning (vedlagt) Telefonledning Sett den ene enden av telefonkabelen inn i den telefonkontakten som leveres av telefonselskapet og den andre enden inn i kontakten merket LINE på baksiden av maskinen. Telefonledning (vedlagt) 8 Merknad. Maskinen bruker lite strøm og du bør la den være PÅ hele tiden. Hvis strømmen blir slått AV for lenge, kan innholdet i klokken gå tapt.. Formen på telefonledningen og strømkabelen kan variere, avhengig av hvert enkelt lands forskrifter eller spesifikasjoner.

19 Kople til telefonledningen og strømledningen Installere Maskinen Din 9

20 Stille inn ringemetoden (tone eller puls) Maskinen din kan fungere en med av to ringemetoder (tone eller puls), avhengig av hva slags telefonlinje du er knyttet til. Hvis du må endre ringemetoden til tone eller puls, følger du fremgangsmåten nedenfor. 7 SETT FUNK. (-8) NR.= (0-99) IKKE I NORGE? TONE<> 5 eller for "PULS" eller PULS<> TONE<> 6 for "TONE" 0 Merknad. I noen land er ikke denne egenskapen tilgjengelig, avhengig av landets forskrifter. Det kan være at displayet ikke viser denne egenskapen.

21 Justere volum Du kan justere monitorvolumet på maskinen din. Den innebygde høyttaleren gjør at du hører summetonen, oppringningssignalene og opptattonen. Justere høyttalervolum TAST TEL.NR. Installere Maskinen Din Du hører oppringningstonen gjennom høyttaleren. eller gjentatte ganger for å øke volumet. L [ ] H L [ ] H gjentatte ganger for å senke volumet. Sette ringevolum Klarstilling 0-DES 5:00 00% FAX (( )) FAX gjentatte ganger for å øke volumet. eller gjentatte ganger for å senke volumet. Merknad. Du kan også justere volumet for tastetonen og volumet på ringeren i fax parameter nr. 0 TASTE/RINGEVOLUM (se side ).

22 Brukerparametere Generell beskrivelse Faxmaskinen din har flere grunnleggende funksjoner (brukerparametere) for å hjelpe deg til og holde en oversikt over de dokumentene som du sender og mottar. F.eks. er det en innebygget klokke som gir nøyaktig tid og dato, LOGO og ID nummer hjelper deg til å finne ut av når du sendte og mottok dokumenter. Sette tid og dato I klarstilling viser displayet dato og tid. Displayet oppdateres automatisk i klarstilling. 7 SETT FUNK. (-8) 4 BRUKERPARAM.? DATO & TID? :00 5 Legg 6 inn ny dato og tid. Ex: 0 Dato : 0 Måned : 0 0 År : Tid : :00 PM Hvis du gjør en feil, bruker du eller for å flytte markøren over det gale tallet og skriver over med et korrekt tall :00

23 Brukerparametere Legge inn din LOGO Når du skal sende et dokumentet, vil LOGO'en din skrives ut på toppen av den kopien som mottakeren får. LOGO'en hjelper andre som mottar dokumentene dine til å identifisere deg. 7 SETT FUNK. (-8) Installere Maskinen Din BRUKERPARAM.? 4 SATTE NAVN? NAVN: 5 Legg inn LOGO'en din (maks. 5 tegn eller sifre) ved å bruke tegntastene. NAVN:OLIVETTI Ex: O L I V E T T I 6 Hvis du gjør en feil, bruker du eller for å flytte markøren en plass forbi det gale tegnet, trykker CLEAR og skriver så inn det riktige tegnet. Hvis du taster inn mer enn tegn, ruller tegnene til venstre bort fra displayet.

24 Brukerparametere Legge inn din TEGN ID Hvis maskinen som du sender til har TEGN ID vil din TEGN ID vises i displayet på mottakerens maskin, eller TEGN ID til den som sender til deg vises i displayet på maskinen din. 7 SETT FUNK. (-8) BRUKERPARAM.? 4 TEGN ID? ID: 5 Legg inn tegn-id'en din (maks. 6 tegn) ved å bruke tegntastene. ID:HEAD OFFICE Ex: H E A D SPACE O F F I C E 6 Hvis du gjør en feil, bruker du eller for å flytte markøren en plass forbi det gale tegnet, trykker CLEAR og skriver så inn det riktige tegnet. 4 Merknad. Spesialtegnene Å, Ä, Ö, Ü, Æ, è og é kan ikke brukes i TEGN ID'en.

25 Brukerparametere Legge inn ditt ID nummer (fax telefonnummer) Hvis den maskinen som du sender til ikke har TEGN ID, men har et ID nummer, vises ID nummeret ditt i displayet på maskinen som mottar, og ID nummeret deres vises i displayet på maskinen din. Vi anbefaler at du bruker fax telefonnummeret ditt som ID nummer, men du kan bruke et hvilke som helst nummer opptil 0 sifre langt. 7 SETT FUNK. (-8) Installere Maskinen Din BRUKERPARAM.? 4 4 FAX TELNR.? TEL.: 5 Legg 6 inn din ID (maks. 0 siffer) ved hjelp av tastaturet og bruk SPACE tasten for å legge inn mellomrom mellom tallene. Ex: 0 SPACE SPACE Hvis du gjør en feil, bruker du eller for å flytte markøren en plass forbi det gale tallet, trykker CLEAR og skriver så inn det nye tallet. TEL.:0 555 Merknad. Du kan bruke for å legge inn et "+" tegn i begynnelsen av ID nummeret for å vise etterfølgende siffer/sifre i landskoden din. Eks : for Norge for Japan 5

26 Legge inn tegn Tastaturet tjener også som innmatingstaster for tegn og symboler når du legger inn tegn-id og stasjonsnavn. Velg ønskede tegn i henhold til følgende tabell: Taster Tegntabell Antall ganger tasten trykkes ned Å Ä Ö Ü È É Æ Ñ ABC A B C a b c DEF D E F d e f GHI G H I g h i 4 JKL J K L j k l 5 MNO M N O m n o 6 PQRS P Q R S p q r s 7 TUV T U V t u v 8 WXYZ W X Y Z w x y z 9 - / ( )., : ; & + = 0 * # Taster Spesialbruk Legg inn et MELLOMROM. Flytte markøren til høyre og venstre. Slette et tegn. 6

27 Programmere Maskinen Din Ett-trykks/forkortede oppringningsnumre Legge inn ett-trykks/forkortede oppringningsnumre Ett-trykks og kortnumre er to raske måter å slå fulle telefonnumre på. For å bruke disse oppringningsmetodene, må du først lagre telefonnumre etter følgende fremgangsmåte. For å legge inn ett-trykksnummer, følg anvisningene under. 7 SETT FUNK. (-8) :ETT-TR. :FORK Programmere Maskinen Din TRYKK ETT-TRYKKS 4 Ex: 5 Legg 6 (Se Merknad ) <0>TAST TEL NR. inn telefonnummeret (opptil 6 sifre inkludert pauser og mellomrom). Ex: 9 PAUSE SPACE 4 <0> <0>TAST NAVN 7 Legg 8 inn navnet på mottakeren ved å bruke tegntastene (opptil 5 tegn). Ex: S A L E S SPACE D E P T <0>SALES DEPT TRYKK ETT-TRYKKS For å lagre et annet nummer, gjenta punktene 4 til 8. For å gå tilbake til klarstilling, trykk STOP. Merknad. Bruk UPPER/LOWER for velge enten en øvre eller nedre Ett-trykks tast. 7

28 Ett-trykks/forkortede oppringningsnumre Legge inn ett-trykks/forkortede oppringningsnumre For å legge inn forkortede oppringningsnumre, følg anvisningene under. 7 SETT FUNK. (-8) :ETT-TR. :FORK KORTNR.= 4 Ex: 5 Legg 6 []TAST TEL NR. (0 til 8) inn telefonnummeret (opptil 6 sifre inkludert pauser og mellomrom). Ex: 9 PAUSE SPACE 4 5 [] []TAST NAVN 7 Legg 8 inn mottakernavn ved å bruke tegntastene (opptil 5 tegn). Ex: A C C O U N T I N G []ACCOUNTING KORTNR.= For å lagre et annet nummer, gjenta punktene 4 til 8. For å gå tilbake til klarstilling, trykk STOP. Merknad. Hvis du trenger å bruke tilgangsnummer for å få bylinje, legg inn dette nummeret først og trykk så PAUSE. En bindestrek "-" vises for pause.. Hvis du bruker pulsoppringning og vil bytte til toneoppringning midt i oppringningen, trykker du (vises med "/"). Oppringningsmetoden endres fra Puls til Tone etter at tegnet "/" er slått. Eks: 9 PAUSE * Du kan søke etter ubrukte ett-trykkstaster eller KORTNR. ved å trykke eller i punkt eller 4. 8

29 Ett-trykks/forkortede oppringningsnumre Redigere Ett-trykks/forkortede oppringningsnumre Hvis du ønsker å forandre eller slette noen ett-trykks/forkortede oppringningsnumre etter følgende fremgangsmåte. For å forandre ett-trykks/kort NR. oppringningsnumre, følg anvisningene under. 7 SETT FUNK. (-8) :ETT-TR. :FORK Programmere Maskinen Din Velg for ett-trykksnumre Velg for KORT NR. TRYKK ETT-TRYKKS 4 Legg Ex: inn den mottakeren som du ønsker å forandre. Ex: <0> <0>TAST TEL NR. <0> legg så inn det nye telefonnummeret (se Merknad ). 6 Ex: 9 PAUSE SPACE <0>SALES DEPT 7 <0>TAST NAVN <0>PLANNING og legg inn det nye mottakernavnet (se Merknad ). 8 Ex: P L A N N I N G TRYKK ETT-TRYKKS For å gå tilbake til klarstilling, trykk STOP. Merknad. Hvis du gjør en feil, bruker du eller for å flytte markøren en plass forbi det gale tallet, trykker CLEAR og skriver så inn det nye tallet. 9

30 Ett-trykks/forkortede oppringningsnumre Redigere Ett-trykks/forkortede oppringningsnumre For å slette ett-trykks/kort NR. oppringningsnumre 7 SETT FUNK. (-8) :ETT-TR. :FORK Velg 4 Legg for ett-trykksnumre Velg for KORT NR. Ex: inn den mottakeren som du ønsker å slette. Ex: TRYKK ETT-TRYKKS <0> <0>TAST TEL NR. TRYKK ETT-TRYKKS For å gå tilbake til klarstilling, trykk STOP. Merknad. Hvis du gjør en feil, bruker du eller for å flytte markøren en plass forbi det gale tallet, trykker CLEAR og skriver så inn det nye tallet. 0

31 Ett-trykks/forkortede oppringningsnumre Skrive ut ark for innholdsfortegnelse Etter at du har programmert ett-trykksnumre, kan du få utskrift av innholdsfortegnelsen med de første tegnene i mottakernavnet på et ark. Klipp ut etter den prikkete linjen og legg det over ett-trykkstastene som ligger under plastdekselet. For å få utskrift av innholdsfortegnelsen følg fremgangsmåten under. 6 SKRIV LISTE (-7) 7 * UTSKRIFT * Programmere Maskinen Din ************* -INNHOLDSFORTEGNELSE- **************** DATO 0-DES-00 ***** TID 5:00 ***** SALES DEPT ACCOUNTING punktert linje - OLIVETTI - ********************************************* -HEAD OFFICE - ****** ******* Deksel innholdsfortegnelse

32 Tilpasse maskinen din Generell beskrivelse Faxmaskinen din har en rekke justerbare faxparametere. Disse parameterene er listet i parametertabellen, og er forhåndssatt slik at det ikke er nødvendig å endre dem. Hvis du likevel ønsker å gjøre endringer, må du lese tabellen nøye. En del parametere slik som oppløsning, kontrast og kvitteringsstempel, kan endres midlertidig ved ganske enkelt å trykke på en tast før sendingen starter. Når sendingen er ferdig, går disse parameterene tilbake til sine forhåndssatte verdier (hjemmeposisjon). Andre parametere kan kun endres ved å følge fremgangsmåten under. Sette faxparametere 7 SETT FUNK. (-8) 4 NR.= (0-99) Legg 4 inn faxparameternummer fra parametertabbellen. Ex: 0 for KONTRAST NR.= 0 (0-99) NORMAL<> 5 Legg 6 inn ny verdi eller trykk. Ex: for LYSERE LYSERE<> OPPLOSNING? For å sette et annet parameter trykker du CLEAR for å gå tilbake til steg, eller STOP for å gå tilbake til klarstilling. Merknad. For å rulle gjennom parameterene i punkt, trykk eller.. For å skrive ut faxparameterlisten, se side 9.

33 Tilpasse maskinen din Fax parametertabell Nr Parameter Valg nr. Valg Kommentar 0 KONTRAST Normal Sette hjemmeposisjon for KONTRAST-tasten. Lysere Mørkere 0 OPPLØSNING Standard StandardSette hjemmeposisjon på OPPLØSNING tasten Fin S-Fin 4 Halvtone 04 STEMPEL Av Velge hjemmeposisjon på STEMPEL tasten. På For å velge stempelfunksjon når dokumentet er lagret i minnet (se faxparameter nr. 8). 05 MINNE Av Velger hjemmeposisjon på MINNE tasten. På 06 IKKE I NORGE Puls Velge ringemetode. Tone 07 OVERSKRIFT Innefor Velge posisjon på overskrift. Utenfor Innefor : Innenfor kopisendeområdet Utenfor : Utenfor kopisendeområdet Ikke utskr Ikke utskr : Ingen utskrift av overskrift 08 OVERSKRIFTS Logo ID nr. Velge overskiftsformat. FORMAT Fra til 09 MOTTAKSTID UTSKR Ugyldig Velge om maskinen skal skrive ut mottatt dato & tid, fjern- Gyldig ID, forminskningsprosent og sidenummer nederst på hver mottatt side. 0 TASTE/RINGEVOLUM Av Velge volum på taste/ringetone. Myk Hard KOMM. JOURNAL Av Velger hjemmeposisjon for utskriftsstilling av KOMM. På JOURNAL (kvitteringsslipp). Av : Ingen utskrift Ufullstendig På : Skrives alltid ut Ufullstendig : Skrives ut hvis det var feil på kommunikasjon AUTO JOURNAL Ugyldig Velge om maskinen skal skrive ut journalen automatisk Gyldig etter hver transaksjoner. 7 MOTTAKSSTI LLING TEL Stille inn mottaksmodus. FAX FAX/TEL 4 TS TILKOBL 8 OP TIDSSTYRT OPPRINGNING 0 sek. Velge hvor lenge din maskin skal ringe for en 0 sek. innkommende samtale i Fax/Tel automatisk vekslestilling (se side 59). 40 sek sek. Programmere Maskinen Din Forsetter på neste side

34 Tilpasse maskinen din Fax parametertabell Nr Parameter Valg nr. Valg Kommentar 9 UGB LENGDE (TAM I/F) 0 LYDLØS DETEKT (TS I/F) MIDLERTIDIG MOTTAK FORMAT MOTTAKSPAPIR 4 FORMINKSET UTSKR. sek. Sette tidslengden på UGB en til din TS fra til sekunder. Maskinen starter først LYDLØS DETEKT når denne tiden har gått, etter å ha oppdaget en samtale i TSstilling sek. (Standard = 0 sek.) Ugyldig Velge innstillingen lydløs detekt. Gyldig Ugyldig Velge om maskinen skal motta til minnet når den slipper Gyldig opp for mottakspapir, toner, eller får papirstopp. A4 Velge formatet på det mottakspapiret som er lagt i Letter maskinen. Legal Fast Velger utskriftsforminskning. Auto Fast : Forminsker dokumentet i henhold til valg av parameter nr. 5. Auto : Forminsker dokumentet i henhold til lengden på det mottatte dokumentet. 5 FORMINSK % Velger et fast forminskningsforhold fra 70 til 00%. Dette FORHOLD parameteret virker kun når fast utskriftsforminskning er valgt i parameter nr % 6 POLLING PASSORD (----) Sette et 4-sifret passord for sikret polling. (se side 68) 8 STEMPEL Ugyldig Velge om maskinen skal stemple originaldokumentene når MINNESEND. dokumentene lagres i minnet. Gyldig (Avhengig av stempelinnstillingen på kontrollpanelet.) 0 DRD SERVICE Ugyldig Velge om maskinen er tilgjengelig for "DRD Service" eller Gyldig ikke. Hvis dette parameteret er satt på "Gyldig", påviser maskinen din det angitte ringemønsteret bare for å motta et dokument automatisk. KOPI FORMINSKNING Manuell Velge om maskinen skal utføre kopiforminskning Auto automatisk eller manuelt. Manuell : Maskinen ber om en forminskningsgrad (00% til 70%) når den lager kopier. Auto : Maskinen bestemmer automatisk forminskningsgraden i henhold til lengden på originaldokumentet. 4 Forsetter på neste side

35 Tilpasse maskinen din Fax parametertabell Nr Parameter Valg nr. Valg Kommentar 4 ENERGISPARE STILLING Av Energisparing Sove For å redusere strømforbruket i klarstilling kan du velge mellom energisparing eller sovestilling og angi hvor lang tid ( til 0 minutter) det skal gå før maskinen går inn i valgt innstilling. Denne tidsinnstillingen er bare tilgjengelig i energisparing eller sovestilling. Av: Maskinen forblir i klarstilling og bruker mer strøm enn i energispareeller sovestilling. Energisparestilling: Sparer energi ved å forbruke mindre strøm enn i klarstilling, ved å slå av varmeenheten etter angitt tid. Sovestilling: Dette er det minste strømforbruket maskinen kan ha etter at den angitte tiden er gått, uten å slå maskinen helt av. 8 TILGANGSKODE (----) Legge inn en 4-sifret tilgangskode for å sikre maskinen mot uautorisert bruk (se side 75). 47 FJERNMOTTAK Ugyldig Velge om maskinen aksepterer kommando for fjernmottak eller Gyldig ikke (se side 58). 48 TELEFONLINJE BY Velge den type bylinje som maskinen er tilkoblet. PBX 49 BY TILGANGSKODE (----) Velger BY tilgangskode (maks. 4 sifre) for å få bylinje. 5 FJERNDIAGNOSE Ugyldig Velge om maskinen skal akseptere å oppdatere fastvaren Gyldig fra den fjerntstående stasjonen eller ikke. Kontakt din Olivetti forhandler for mer info. 5 DIAGNOSE PASSORD (----) Setter passord for fjerndiagnosestilling. Kontakt din Olivetti forhandler for mer info. 5 UNDERADR. PASSORD (----) Velger et 0-sifferet passord for sikker kommunikasjon med underadresser. 54 FAX VIDERE Ugyldig Velge om maskinen skal faxe videre til angitt mottaker (se Gyldig side 77). 57 LANDSKODE Å velge landskoden når du installerer maskinen. 58 SPRÅK Velg det språket som skal vises i displayet og på rapporter. Programmere Maskinen Din Forsetter på neste side 5

36 Tilpasse maskinen din Fax parametertabell Nr Parameter Valg nr. Valg Kommentar 6 PC-FAKS MOTT. MOD. 65 UTSKRIFTSREKKE- FOLGE 80 VEDL. KL. SLETT 00:00 - :00 (:00) Utskrift Velge hvordan maskinen skal behandle den mottatte telefaksdokumentetx Laste opp og Utskrift : Skrive ut det mottatte dokumentet skrive ut Laste opp og skrive ut : Skrive ut det mottatte dokumentet og Laste opp laste opp filen. Laste opp : Laste opp den mottatte dokumentfilen. Ugyldig Velge om maskinen skal skrive ut dokumentene i Gyldig rekkefølge. (se side 65) 99 MINNESTØRRELSE - - Viser minnestørrelsen. Stille inn tidspunktet for å aktivere vedlikeholdet av Leserullen. Leserullen roterer noen sekunder på det innstilte tidspunktet. Dette er for å holde jevn kontakt mellom Leserullen og glasset. 6 Merknad. Standard valg skrives ut på fax parameterlisten. For å få utskrift av fax parameterlisten, se side 9.. Innholdet i faxparametertabellen kan være forskjellig avhengig av reguleringer og spesifikasjoner i det enkelte land.

37 abcdefghi Grunnleggende Bruk Legge i dokumenter Dokumenter som du kan sende Maskinen vil vanligvis sende alle dokumenter som er trykket på papir i A4-format. Dokumentstørrelse Dokument tykkelse Maksimum størrelse 57 mm [Se Merknad] 000 mm Minimum størrelse 48 mm 8 mm Enkelt ark: 0,06 mm (45g/m ) til 0,5 mm (g/m ) Flerlagsark: 0,06 mm (45g/m ) til 0, mm (75g/m ) Retning Retning Merknad: Maksimum dokumentbredde som kan sendes gjennom maskinen er 57 mm. Effektiv lesebredde er imidlertid 08 mm. Grunnleggende Bruk Dokumenter som du ikke kan sende Du må aldri sende dokumenter som er; Våte Dekket av vått blekk eller limstift ABC For tynne (løvpapir, flypost, sider fra ukeblad osv. ) Skrukkete, krøllete eller foldet Belagt (glanset papir osv.) abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdef abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg Kjemisk behandlet, trykkfølsomt papir, karbonbelagt, laget av stoff eller metall osv. abcd abcdefg ab abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdef abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdef abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg Skal du sende noen av disse dokumentene, ta en kopi først og send kopien i stedet. 7

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON FAX-L280. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON FAX-L280 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUKERHÅNDBOK FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:*

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

FAX 1195L Avansert brukermanual

FAX 1195L Avansert brukermanual FAX 1195L Avansert brukermanual Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser For en sikker og korrekt bruk må

Detaljer

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok FAX-L280/L200 Brukerhåndbok VIKTIG! Hvis du har kjøpt FAX-L280, husk å lese Tillegg C før du leser resten av denne håndboken. Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/EC. Vi

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

AVANSERT BRUKERMANUAL

AVANSERT BRUKERMANUAL AVANSERT BRUKERMANUAL MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR Brukermanualer og hvor finner jeg den? Hvilken manual? Hva er i den? Hvor er den? Sikkerhet

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING INTRODUKSJON Denne manualen beskriver MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE/MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning FAX Option Type 3030 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Sending Andre sendefunksjoner Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Lagre et dokument Faks via datamaskin Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brukerhåndbok

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brukerhåndbok HP Officejet 5600 All-in-One series Brukerhåndbok HP Officejet 5600 All-in-One series Brukerhåndbok Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres

Detaljer

Sorthvitt-laser MFP. Brukerhåndbok. Juni 2011

Sorthvitt-laser MFP. Brukerhåndbok. Juni 2011 Sorthvitt-laser MFP Brukerhåndbok Juni 2011 Maskintype(r): 7014, 4569, 4570 Modell(er): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Innhold Sikkerhetsinformasjon...14

Detaljer

X54x-serien. Brukerhåndbok. Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387

X54x-serien. Brukerhåndbok. Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 X54x-serien Brukerhåndbok August 2009 www.lexmark.com Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Innhold Sikkerhetsinformasjon...11 Bli kjent med skriveren...13

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Phaser 3200MFP. Brukerhåndbok 604E39410

Phaser 3200MFP. Brukerhåndbok 604E39410 Phaser 3200MFP Brukerhåndbok 604E39410 Copyright 2007 Xerox Corporation. Med enerett. Opphavsrettsbeskyttelsen omfatter alle former for opphavsrettsbeskyttet materiale og informasjon som nå er tillatt

Detaljer

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBOKEN..................... 2 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 2 1 FØR DU BRUKER MASKINEN KOMPONENTNAVN

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

X790 Series. Brukerhåndbok

X790 Series. Brukerhåndbok X790 Series Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02,

Detaljer

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren MFC-9440CN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer