Forvaltningen i Norges Bank Investment Management 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningen i Norges Bank Investment Management 2006"

Transkript

1 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management 2006 Pressekonferanse 27. ruar Årsrapporten 2006 Temaartikler: Erfaringer med den interne aksjeforvaltningen Satsingsområder for eierskapsutøvelsen: selskapsstyring, barn og miljø Stemmegivning hvorfor og hvordan? 2 1

2 Utvikling i beløp under forvaltning Statens petroleumsforsikringsfond Norges Banks valutareserver Statens pensjonsfond - Utland Samlet kapital under forvaltning per 31/ : mrd. kroner 3 Verdiutviklingen på Lehman Global Aggregate statsobligasjonsindekser i 2006 ( = 100) USA Europa Asia/O se ania jun-06 jul Avkastning i 2006: USA: 3,1 % Europa: 0,3 % Asia: 2,1 % 4 2

3 Verdiutviklingen på FTSE aksjeindekser i 2006 ( = 100) Europa Fremvoksende keder Japan USA Avkastning i 2006: -06 jun-06 jul USA: 15,7 Europa: 20,5 Japan: 6,6 Fremvoksende keder: 29, Sterk kursutvikling i aksjekedene Positiv aksjeavkastning i alle regioner Kursoppgang i alle hovedgrupper av næringer Sterkest oppgang innenfor: - Energi og vannforsyning (29%) - Telekommunikasjon (27 %) - Råvarer (24 %) Svakest utvikling innen: - Helsetjenester (4 %) - Informasjonsteknologi (5%) 6 3

4 Forvaltningen av Statens pensjonsfond - Utland 7 Avkastningen i 2006 og i 4. kvartal Samlet avkastning kvartal Aksjeporteføljen 17,0 % 7,4 % Renteporteføljen 1,9 % 0,4 % Totalt 7,9 % 3,2 % Målt i NOK 5,9 % 0,9 % Meravkastning 0,15 % 0,20 % 8 4

5 Avkastning 124 mrd. i Kronekurs 288 Avkastning Tilførsel Pensjonsfondets verdi økte med 384,6 mrd. kroner Av dette er 288,3 mrd. ny tilførsel av midler Positiv avkastning økte verdien med 124,1 mrd. En sterkere kronekurs reduserte verdien med 27,8 mrd. kroner (uten at det har hatt betydning for fondets internasjonale kjøpekraft) 9 Årlig gjennomsnittlig netto realavkastning siden 31/ % 9.0 % 8.0 % 7.0 % 6.0 % Netto realavkastning på faktisk portefølje Netto realavkastning på referanorteføljen Årlig netto realavkastning (etter kostnader og prisstigning) 4,58 % siden 31/ % 4.0 % 3.0 % 2.0 % 1.0 % Realavkastningen på referanorteføljen har vært 4,12 % i perioden 0.0 %

6 Akkumulert avkastning i kroner av Pensjonsfondet Totalt Aksjer Obligasjoner ( ) ( ) -98 jul jul jul jul jul jul jul jul jul-06 Akkumulert avkastning av aksjeinvesteringene: 222 mrd. NOK Akkumulert avkastning av renteinvesteringene: 114 mrd. NOK 11 Tilførsel i 2006 Pensjonsfondets portefølje er tilført 288,3 milliarder kroner Aksjeporteføljen 52,5 mrd. kroner Renteporteføljen 235,8 mrd. kroner Beregnede transaksjonskostnader ved innfasing av nye midler og andre endringer i referanorteføljen i 2006: 651 mill. kroner 12 6

7 Forvaltningskostnader 2006 Finansdepartementet betaler Norges Bank opp til 0,10% av forvaltet beløp og i tillegg dekkes avkastningsavhengige honorarer til eksterne forvaltere Kostnader i forhold til gjennomsnittlig portefølje i 2006 (prosent av forvaltet kapital) Intern forvaltning 0,045 0,048 Ekstern forvaltning 0,311 0,283 Totalt 0,106 0,098 Uten avkastn. avhengige 0,078 0,073 honorarer til eksterne forvaltere 13 Overholdelse av retningslinjene $ Risiko Grenser 5 Markedsrisiko Maksimalt 1,5 prosent- poeng relativ volatilitet Faktisk ,33 0,28 4 Aktivafordeling Renter 50-70% 58,4 59,3 Aksjer 30-50% 41,6 40,7 4 Markedsfordeling Europa 40-60% 47,3 50,1 aksjer Amerika og Afrika 25-45% 34,4 Asia og Oseania 5-25% 15,5 Amerika, Afrika, Asia og Oseania 52, % Valutafordeling Europa 50-70% 55,1 60,4 renter Amerika 25-45% 34,8 34,3 Asia/Oseania 0-15% 10,1 5,3 6 Eierandel Maks 5% av et selskap 2,7 4,5 Ingen vesentlige brudd på retningslinjene i

8 Norges Banks bidrag til avkastningen 15 Fordeling av portefølje, forvaltningskostnader og aktiv risiko mellom intern og ekstern forvaltning pr Intern Eks tern 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Portefølje Aktiv risiko Kostnader 16 8

9 Antall eksterne forvaltere og antall eksterne forvaltningsmandater pr Antall mandater Antall forvaltere eksterne forvaltere og 80 mandater pr Pensjonsfondet: Meravkastning 15 basispunkter Ekstern Intern Totalt Meravkastning innen forv. forv. hver aktivaklasse Aksjeforvaltning Renteforvaltning Totalt Meravkastningen er på 2,5 mrd. kroner. (I tillegg har forvaltningen dekket de direkte transaksjonskostnadene ved tilførsler av nye midler, etikk- uttrekk, mv beregnet til 651 millioner kroner) 18 9

10 Enkeltmandaters bidrag til meravkastningen i 2006 (mill. kroner) Eksterne mandater Interne mandater Fordeling i (500) (1 000) (1 500) (2 000) 19 Verdiskaping ved aktiv forvaltning Basispunkter Brutto meravkastning Transaksjonskostnader ved indeksering Brutto meravkastning Andre transa ksjonskostnader - 4 Ekstra kostna de r ved aktiv forva ltning Utlånsinntekter Verdiskaping ved aktiv forvaltning Verdiskaping ved aktiv forvaltning

11 Meravkastning i siste 3 års periode Månedlig meravkastning 3 års rullerende meravkastning 0.8 % 0.8 % 0.7 % 0.7 % 0.6 % 0.6 % 0.5 % 0.5 % 0.4 % 0.4 % 0.3 % 0.3 % 0.2 % 0.2 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % -0.1 % -0.1 % -0.2 % -0.2 % jul jul jul Målet er å skape verdier ved aktiv forvaltning på over 0,25 prosentpoeng i årlig gjennomsnitt målt over en horisont på tre år 21 Meravkastning de siste tre årene annualisert Ekstern Intern Totalt Meravkastning innen forv. forv. hver aktivaklasse Aksjeforvaltning Renteforvaltning Totalt

12 Informasjonsrater Ekstern Intern Totalt forv. forv. Aksjeforvaltning 0,48 1,44 1,08 Renteforvaltning 1,69 2,58 2,77 Samlet 0,61 2,55 1,60 Informasjonsrater angir hvor stor meravkastningen er i forhold til merrisikoen ved aktiv forvaltning og gir en indikasjon på kvaliteten av den aktive forvaltningen 23 Intern aksjeforvaltning Nærmere presentasjon av strategi og resultater gitt i årsrapporten Meravkastning i 2006: 5,6 mrd. kroner Siden 2002 er samlet meravkastning 7,3 mrd. kroner. Informasjonsraten er 1,2 24 porteføljer posisjoner i 2006 med stor grad av diversifisering seg imellom Konkurrerer ikke om midler med den eksterne forvaltningen Transaksjonskostnader betydelig redusert i

13 Meravkastning i ekstern aksjeforvaltning Prosent Meravkastning i forvaltningen siden Meravkastning 0,48 prosent i årlig gjennomsnitt Brutto akkumulert meravkastning 28,9 mrdr. kroner Verdiskaping ved aktiv forvaltning 27,0 mrdr. kroner 26 13

14 Forvaltning av investeringsporteføljen i Norges Banks valutareserver 27 Hovedpunkter investeringsporteføljen i 2006 Periodeavkastning målt i valuta 7,3 prosent (5,2 prosent i NOK) Avkastning i aksjeforvaltningen 17,0 prosent Avkastning i renteforvaltningen 1,8 prosent Meravkastning 0,13 prosentpoeng Porteføljens verdi: 224,5 mrd. kroner pr. 31. ember 2006 Årlig netto gjennomsnittlig realavkastning siden 1998: 4,0 prosent 28 14

15 Avkastning 15 mrd. i Kronekurs Avkastning Tilførsel Investeringsporteføljens verdi steg med 13 mrd. kroner Det ble tilført 2 mrd. kroner fra pengekedsporteføljen Avkastningen var 15 mrd. En sterkere kronekurs reduserte verdien med 4 mrd. kroner (uten at det har hatt betydning for fondets internasjonale kjøpekraft) 29 Indeks for akkumulert avkastning i aktivaklassene i investeringsporteføljen Totalt Aksjer Obligasjoner (10 000) (20 000) -98 jul jul jul jul jul jul jul jul jul-06 Markedsverdien på aksjebeholdningen ved utgangen av året var 20,5 prosent høyere enn den gjennomsnittlige kjøpskursen

16 Meravkastning 13 basispunkter på investeringsporteføljen Ekstern Intern Totalt Meravkastning innen forv. forv. hver aktivaklasse Aksjeforvaltning Renteforvaltning Totalt Forvaltning av petrobufferporteføljen og Statens petroleumsforsikringsfond 32 16

17 Avkastning på petrobufferporteføljen: 1,9 prosent målt i norske kroner. Markedsverdien ved utgangen av året var millioner kroner (Det er ikke fastsatt noen særskilt referanortefølje for petrobufferporteføljen) Avkastningen på Statens petroleumsforsikringsfond, som kun er i obligasjoner, var i 2006 på 2,2 prosent. Meravkastning 3 basispkt. Markedsverdi 15,2 mrd. kroner 33 Eierskapsutøvelsen 34 17

18 Norges Banks aktiviteter i 2006 Stemmegivning Kontakt og sabeid med andre investorer Gjøre bankens prinsipper for eierskapsutøvelse kjent Kontakt med porteføljeselskaper Kontakt med standardsettere Rekruttering av nye medarbeidere Strategiplan - satsingsområder 35 Stemmegivning: Møter og saker Møter/region Antall Stemt Stemt % Amerika % Europa % Asia/Oseania % Totalt % Stemt på 2928 møter (2705 i 2005) og saker (20307 i 2005) Stemt på 79 % av møtene som er holdt (78% i 2005) Stemt mot ledelsen i 8 % av sakene Støttet 52 % av aksjonærforslagene 36 18

19 Aksjonærforslag etikk/miljø, eksempler Selskaper skal utarbeide retningslinjer knyttet til menneskerettigheter og rapporterer overholdelse av disse Selskaper skal rapportere om innvirkning på økonomi, miljø og samfunn Rapportere om likebehandling av arbeidstakere Selskaper innen petroleumssektoren skal rapportere om hvordan de forbereder seg til eventuelle reguleringer knyttet til klimaendringer Selskaper skal offentliggjøre støtte til politiske partier Selskaper innfører retningslinjer vedr arbeidsforhold for utenlandske underleverandører Rapport om virksomhet i særskilt sårbare områder 37 Strategiplan for eierskapsutøvelsen Fastsatt av hovedstyret Behov for konsentrert innsats men samtidig med mulighet for bredere aksjonsradius og omfattende stemmegivning Satsningsområder / sentrale kriterier for utvelgelse av Viktighet for langsiktig avkastning Sannsynlighet for at NBIM kan bidra til endringer Mulighet for å identifisere enkeltselskaper, bransjer, jurisdiksjoner Potensiale for sabeid med andre investorer 38 19

20 Strategiplan: Satsningsområdene Eierrettigheter og god selskapsstyring Retten til å stemme Retten til å nominere og velge styremedlemmer Retten til å handle fritt med sine aksjer Retten til åpen og rettidig informasjon Fremtidig sosial og miljømessig bærekraft Barns rettigheter innenfor verdikjeden til multinasjonale selskaper, særlig relatert til kampen mot barnearbeid og tiltak for å sikre barns helse Selskapers agering overfor nasjonale og overnasjonale myndigheter i spørsmål relatert til langsiktige miljøforandringer - dette inkluderer både ødeleggelse av økosystemer og biodiversitet, omfattende og langsiktig ødeleggelse av vannressurser og tilgang på rent vann, og risikoen for alvorlig klimaendring 39 Vedlegg 40 20

21 Sammenligninger med andre fond (Forvaltningskapital pr , mrd. NOK) Statens pensjonsfond-utland ABP, Nederland CalPERS, USA AP-fondene, Sverige PGGM, Nederland Verdens største forvaltningsselskap, UBS AG, forvalter rundt mrd. kroner 41 Meravkastning siden Statens petroleumsforsikringsfond Investeringsporteføljen Statens pensjonsfond - Utland (2 500) -98 jul jul jul jul jul jul jul jul jul-06 Samlet meravkastning 2,8 milliarder kroner i 2006 Fra 1998: Statens pensjonsfond Utland: 28,9 mrd. Investeringsporteføljen: 2,1 mrd. Statens petroleumsforsikringsfond: 0,1 mrd

22 Avkastning i rentekedene (målt mot Pensjonsfondets valutakurv) 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % Avkastning 2006: 1,9 prosent Gjennomsnittlig avkastning i perioden : 8,5 prosent Avkastning i aksjekedene (målt mot Pensjonsfondets valutakurv) 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % Avkastning 2006: 17,0 prosent Gjennomsnittlig avkastning i perioden : 14,6 prosent

23 Rammene for Norges Banks forvaltning Fondets samlede avkastning bestemmes i hovedtrekk av den strategien som Finansdepartementet har fastsatt Strategien er konkretisert i en referanortefølje Norges Bank kan avvike noe fra denne referanorteføljen for å forsøke å oppnå meravkastning (aktiv forvaltning) 45 Mål om meravkastning Årlig verdiskaping ved aktiv forvaltning på 0,25 prosentpoeng målt over tre års horisont Viktig forutsetning: Forvaltningen skal skje på en betryggende og effektiv måte 46 23

24 Strategi for å oppnå meravkastning Det skal tas mange mindre og uavhengige posisjoner framfor få. Ved at de mange posisjonene tilstrebes å være mest mulig uavhengige av hverandre, vil samlet risiko være begrenset og bytteforholdet mellom meravkastning og aktiv risiko gunstig (det vil si høy informasjonsrate) Overvekten av den aktive risikoen tas i de til sammen 80 ulike oppdragene tildelt eksterne forvaltere Høy spesialisering i den interne og eksterne aktive forvaltningen Det legges stor vekt på å holde lave kostnader i forvaltningen og i handelen med verdipapirer 47 Aksjebeholdningen per 31/ Antall selskaper: (2 505 er i Pensjonsfondets referanortefølje) Gjennomsnittlig beholdning pr. selskap: 212 mill. Største enkeltpost: BP PLC, mill. (Eierandel på 0,61 %) Høyeste eierandel: 4,497 % Apex Silver Mines Ltd Gjennomsnittlig eierandel: 0,395 % Gjennomsnittlig stemmerett: 0,391 % 48 24

25 Ti største eierposter pr 31. ember 2006 (Statens pensjonsfond Utland) Selskap MV i mill. kroner Eierandel Stemmeretter BP PLC % % Royal Dutch Shell PLC % % BNP Paribas % % Total SA % % HSBC Holdings PLC % % Novartis AG % % UBS AG % % General Electric Co % % Nestle SA % % Roche Holding AG % % 49 Ti høyeste eierandeler pr. 31. ember 2006 (Statens pensjonsfond Utland) Selskap MV i mill. kroner Eierandel Stemmeretter Apex Silver Mines Ltd % % Bowater Inc % % Shoei Co Ltd % % Komatsu Electronic Metals Co Ltd % % Honeys Co Ltd % % Pentax Corp % % Entree Gold Inc % % Osaka Securities Exchange Co Ltd % % Matsunichi Communication Holdings Ltd % % New York Community Bancorp Inc % % 50 25

26 Årlig nominell og reell avkastning av Pensjonsfondet i prosent, regnet mot fondets valutakurv Nominell avkastning -på aksjeporteføljen på renteporteføljen på totalporteføljen Prisstigning Reell avkastning Forvaltningskostnader Netto realavkastning Norges Banks bidrag til avkastningen i Pensjonsfondet Prosentpoeng Total Meravkastning 0,20 1,25 0,28 0,15 0,25 0,59 0,53 1,10 0,15 0,48 Verdiskaping ved 0,19 1,18 0,20 0,11 0,21 0,54 0,49 1,05 0,12 0,45 aktiv forvaltning 52 26

27 Forvaltningskostnader Pensjonsfondet ( 000 kroner og i basispunkter av gjennomsnittlig portefølje) kroner Basispunkter 1000 kroner Basispunkter Interne kostnader i aksjeforvaltningen Kostnader til aksjedepot og oppgjør Samlede kostnader i den interne aksjeforvaltningen , ,8 Interne kostnader i renteforvaltningen Kostnader til rentedepot og oppgjør Samlede kostnader i den interne renteforvaltningen , ,6 Minimumshonorarer til eksterne forvaltere Avkastningsavhengige honorarer til eksterne forvaltere Andre kostnader ved ekstern forvaltning Samlede kostnader i den eksterne forvaltningen , ,1 Sum alle forvaltningskostnader , ,6 Sum forvaltningskostnader, eksklusive avkastningsavhengige honorarer , ,8 53 Etiske retningslinjer Utøvelse av eierskapsrettigheter (Norges Bank) Norges Bank skal utøve eierrettigheter for fondet. [ ] Det overordnede målet for eierskapsutøvelsen er å sikre fondets finansielle interesser. (Forskriften for forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland) Negativ filtrering og uttrekk (Finansdepartementet) 20 selskaper med samlet kedsverdi 14,2 mrd. kroner trukket ut siden

28 Ekskluderte selskaper Dato Selskap Singapore Technologies, Singapore Kerr-McGee, USA (*) Alliant Techsystems, USA EADS (Airbus), Nederland (**) General Dynamics, USA BAE Systems, UK Boeing, USA Finmeccanica, Italia Honeywell, USA Wal-Mart Stores Inc., USA Freeport McMoRan, USA Poongsan Corporation, Sør Korea L-3 Communications, USA Lockheed, USA Raytheon, USA Thales, Frankrike Northrop Grumman, USA Safran, Frankrike United Technolog., USA Wal-Mart de Mexico Begrunnelse Produksjon av antipersonell landminer Oljeleting i Vest-Sahara Produksjon av klasevåpen Produksjon av kjernevåpen Brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter Miljøskader Produksjon av klasevåpen (*) KerrMcGee (nå fusjonert med Anadarko Petroleum) ble tillatt igjen fra 30. juni 2006 (**) EADS har opplyst at selskapet ikke lenger er involvert i produksjon av klasevåpen. Imidlertid deltar EADS i produksjon av kjernevåpen, og på dette grunnlag opprettholdt Finansdepartementet utelukkelsen Relativ kedsrisiko Pensjonsfondet 150 Forventet relativ volatilitet Faktisk relativ volatilitet jun jun jun jun jun jun jun jun Faktisk og forventet relativ volatilitet ved månedsslutt , basispunkter 56 28

29 Forventet relativ volatilitet ved hver månedslutt i Basispunkter Totalt Aksjer Renter jun-06 jul Kjøp av aksjer og aksjekursutvikling Aksjer Kursindeks Gj. snitt Kjøp i mrd. NOK Aksjekursen var per 31/ ,3 prosent høyere enn gjennomsnittkursen på beholdningen av aksjer 58 29

30 Kjøp av obligasjoner og obligasjonskursutvikling kursutvikling Renter Kursindeks Gj. snitt Kjøp i mrd. NOK Obligasjonskursen var per 31/ ,9 prosent høyere enn gjennomsnittkursen på beholdningen av obligasjoner 59 Avkastningen på investeringsporteføljen i 2006 Avkastning målt i referanse- Avkastning målt i norske kroner porteføljens valutakurv Faktisk Referanse- Faktisk Referanse- Merportefølje portefølje portefølje portefølje avkastning Første kvartal Andre kvartal Tredje kvartal Oktober November Desember Fjerde kvartal Året

31 Risiko og eksponering. Investeringsporteføljen Risiko Faktisk 31/12/ /12/2006 Markedsrisiko Relativ volatilitet 0, Aktivafordeling Renter 66,6 59,0 Aksjer 33,4 41,0 Markedsfordeling Europa 48,6 52,4 aksjer Amerika 39,8 34,6 Asia og Oseania 11,6 13,0 Valutafordeling Europa 52,8 59,7 renter Amerika 39,3 35,0 Asia/Oseania 7,9 5,3 Eierandel Maks 5% av et selskap 1,0 1,2 Det var et mindre brudd på hovedstyrets retningslinjer i tredje kvartal. Referanorteføljen for renteinstrumenter var vektet feil for kanadiske obligasjoner. Feilvektingen ble korrigert og førte ikke til tap for fondet. 61 Tilførsler til og overføringer fra petrobufferporteføljen i 2006 Måned Overført Valutakjøp Overført til Markedsverdi fra SDØE i kedet Pensjonsfondet ved månedsslutt Første kvartal Andre kvartal Tredje kvartal Oktober November Desember Fjerde kvartal Året

32 Avkastningen til Petroleumsforsikringsfondet i 2006 Avkastning målt i referanse- Avkastning målt i norske kroner porteføljens valutakurv Faktisk Referanse- Faktisk Referanse- Merportefølje portefølje portefølje portefølje avkastning Første kvartal Andre kvartal Tredje kvartal Oktober November Desember Fjerde kvartal Året

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Pressekonferanse 21. november 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 500 Statens petroleumsforsikringsfond 2 000 Noregs

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007 Pressekonferanse 22. mai 2007 1 Verdiutviklingen på Lehman Global Aggregate statsobligasjonsindekser i første kvartal 2007

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Pressekonferanse 22. august 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 000 1 800 1 600 1 400 Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Pressekonferanse 23. mai 2006 1 Porteføljene NBIM forvalter pr. 31.03.2006 Portefølje Størrelse Eier Aksjei mrd. NOK andel

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007 Pressekonferanse 4. mars 2008 1 Aksje- og rentemarkedene 2 1 Positiv kursutvikling i aksjemarkedene i 2007 Kursoppgang i de fleste hovedgrupper

Detaljer

Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2009

Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2009 5/3/21 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 29 Vår målsetting er å ivareta eiernes langsiktige finansielle interesser ved aktiv forvaltning og eierskapsutøvelse. 1 Forvaltningen av Statens pensjonsfond

Detaljer

Pressekonferanse 13. mai 2011. 1.kv.

Pressekonferanse 13. mai 2011. 1.kv. 211 Pressekonferanse 13. mai 211 1.kv. Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3,5 3, 3 12 3,5 3, 2,5 2,5 2, 2, 1,5 1,5 1, 1, 5 5 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Kilde: NBIM Endring i markedsverdi

Detaljer

Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009. Pressekonferanse 10. november 2009

Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009. Pressekonferanse 10. november 2009 1 Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009 Pressekonferanse 10. november 2009 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 3 000 2 500 2 549 3 000 2 500 2 000 2 000 1 500 1 500 1 000 1 000

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for første kvartal 2009

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for første kvartal 2009 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 29 2 mai 29 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 29 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Bodø 31. oktober 211 Age Bakker, Chief Operating Officer 1 Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Resultater Eierskapsutøvelse 2 Historie

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for fjerde kvartal 2009

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for fjerde kvartal 2009 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for fjerde kvartal 2009 23. mars 2010 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for fjerde kvartal 2009 Valutareservene skal kunne brukes

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND

STATENS PENSJONSFOND UTLAND 213 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 28. FEBRUAR 214 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 6 6 5 5 38 5 Eiendomsinvesteringene Renteinvesteringene 4 3 816 4 Aksjeinvesteringene

Detaljer

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015 1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 215 Markedsverdi Per 31.3.215. Milliarder kroner 8 7 6 Verdi Prosentandel fond Aksjeinvesteringene 4 38 62,5 Renteinvesteringene

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015 STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 215 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER Fra naturressurser til finansiell formue 1% 9% 8% 7% 6% 5%

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 2014

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 214 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER Fra naturressurser til finansiell

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for fjerde kvartal 2008

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for fjerde kvartal 2008 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for fjerde kvartal 28 13 mars 29 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken

Detaljer

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Trondheim 3. november 2017 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning

Detaljer

Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002

Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002 Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002 1. Innledning Valutareservene er inndelt i ulike r avhengig av det formålet de skal ivareta. Samlet verdi av de fire forvaltede

Detaljer

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Hamar 29. september 2017 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning

Detaljer

Langsiktige investeringer i et globalt marked

Langsiktige investeringer i et globalt marked Langsiktige investeringer i et globalt marked : Dag Dyrdal ODIN-konferansen 3. juni 2010 Disposisjon Fondets styringsmodell NBIM s organisasjon Våre oppgaver som forvalter Utvikling per 1. kvartal Oppsummering

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Ålesund 15. august 211 Trond Grande, Deputy Chief Executive Officer Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Resultater Statsgjeld Eiendom

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Kirkenes 3. september 2012 Age Bakker, Chief Operating Officer Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Resultater Eierskapsutøvelse

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Presentasjon til Norges Banks regionale nettverk Gjøvik, 1. november 2013 Petter Johnsen, investeringsdirektør aksjer 1 Tidslinje for forvaltningen av oljeformuen 1969 Olje

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut

Detaljer

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014 1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 3. APRIL 214 Markedsverdi Milliarder kroner 6 6 Verdi Prosentandel fond 511 4 5 Aksjeinvesteringene 3124 61,1 % Renteinvesteringene

Detaljer

Government Pension Fund Global

Government Pension Fund Global Government Pension Fund Global Sandnes Sparebank 31.mai 211 Trond Grande, Deputy Chief Executive Officer 1 Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Resultater Ansvarlige

Detaljer

NBIM forvaltningsrapport 1. kvartal 2008

NBIM forvaltningsrapport 1. kvartal 2008 NBIM forvaltningsrapport 1. kvartal 2008 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Investeringsporteføljen Petrobufferporteføljen Statens petroleumsforsikringsfond Norges Bank er landets

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET ØYVIND SCHANKE, CHIEF INVESTMENT OFFICER ASSET STRATEGIES

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET ØYVIND SCHANKE, CHIEF INVESTMENT OFFICER ASSET STRATEGIES STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET ØYVIND SCHANKE, CHIEF INVESTMENT OFFICER ASSET STRATEGIES REGIONALT NETTVERK MIDT-NORGE STIKLESTAD, 29. OKTOBER 214 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE

Detaljer

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014 3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 214 Markedsverdi Per 3.9.214. Milliarder kroner 6 5 534 6 Verdi Prosentandel fond 4 5 Aksjeinvesteringene 3 396 61,4 Renteinvesteringene

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET TROND GRANDE, DEPUTY CEO REGIONALT NETTVERK HAUGESUND 23.MAI 2014

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET TROND GRANDE, DEPUTY CEO REGIONALT NETTVERK HAUGESUND 23.MAI 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET TROND GRANDE, DEPUTY CEO REGIONALT NETTVERK HAUGESUND 23.MAI 2014 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER FRA NATURRESSURSER

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET AGE BAKKER, CHIEF OPERATING OFFICER REGIONALT NETTVERK NORD TROMSØ,

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET AGE BAKKER, CHIEF OPERATING OFFICER REGIONALT NETTVERK NORD TROMSØ, STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET AGE BAKKER, CHIEF OPERATING OFFICER REGIONALT NETTVERK NORD TROMSØ, 26.5.214 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER

Detaljer

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Regionalt nettverk 26. april 213 Age Bakker, Chief Operating Officer Prosent av den nasjonal formuen Vårt oppdrag er å sikre finansielle verdier for fremtidige

Detaljer

Statens pensjonsfond Utland Årsrapport 2005

Statens pensjonsfond Utland Årsrapport 2005 05 Statens pensjonsfond Utland Årsrapport 2005 2001 2002 2003 2004 2005 05 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2005 1 Statens pensjonsfond Utland. Nøkkeltall 2005............................... 2 Forord....................................................................

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Trondheim 2. november 2017 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Rådgivning - obligasjoner

Detaljer

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no PRESSEKONFERANSE - 9. august 213 2. KVARTAL 213 www.nbim.no Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner, 3. juni 213 4 5 4 397 4 5 4 Aktivaklasse Verdi Prosentandel fond 4 3 5 Aksjer 2 785 63,4%

Detaljer

Petroleumsfondets innvirkning på norsk økonomi

Petroleumsfondets innvirkning på norsk økonomi Petroleumsfondets innvirkning på norsk økonomi Visesentralbanksjef Jarle Bergo Svensk norska handelskammaren Stockholm. Oktober 3 www.norges-bank.no Figur 1 Fra petroleums- til finansformue Prosent av

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 2008

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 2008 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 28 Statens petroleumsforsikringsfond skal være en reserve for utbetalinger til å dekke skader og ansvar forbundet med at staten

Detaljer

FORVALTNING AV OLJEFONDET VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

FORVALTNING AV OLJEFONDET VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN FORVALTNING AV OLJEFONDET VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Oslo, 30. mars 2017 Fondsmekanismen Petroleumsinntekter og fondets avkastning Inntekter utenom petroleumsinntekter Statens pensjonsfond Statens

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for første kvartal 2004

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for første kvartal 2004 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for første kvartal 2004 Sammendrag Statens petroleumsfond hadde i første kvartal en periodeavkastning på 2,93 prosent målt i den valutakurven som svarer til

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for kvartal 2010

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for kvartal 2010 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for kvartal 21 21 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for fjerde kvartal 21 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i

Detaljer

FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning og åpenhet 2

Detaljer

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN BERGEN 28. SEPTEMBER 2016

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN BERGEN 28. SEPTEMBER 2016 SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN BERGEN 28. SEPTEMBER 216 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning

Detaljer

FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN, BODØ 3. MAI 2016

FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN, BODØ 3. MAI 2016 FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN, BODØ 3. MAI 216 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for tredje kvartal 2005

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for tredje kvartal 2005 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for tredje kvartal 2005 Sammendrag I tredje kvartal 2005 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 3,21 prosent målt i den valutakurven som svarer

Detaljer

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Mo i Rana 22. mars 2017 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 2 2014 JULI 2014 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 2014

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 2 2014 JULI 2014 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 2014 VALUTARESERVENE Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 14 JULI 14 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 14 Hovedpunkter Valutareservenes markedsverdi var 366,3 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, tilsvarende

Detaljer

St.meld. nr. 24 Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i Ekspedisjonssjef Martin Skancke Presseseminar 13. april 2007

St.meld. nr. 24 Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i Ekspedisjonssjef Martin Skancke Presseseminar 13. april 2007 St.meld. nr. 24 Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2006 Ekspedisjonssjef Martin Skancke Presseseminar 13. april 2007 1 Disposisjon Styringen av Statens pensjonsfond Arbeidet med investeringsstrategi

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 April 211 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 Ved utløpet av 21 ble Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Sammenhenger mellom størrelse, kostnader og avkastning i kapitalforvaltningen

Sammenhenger mellom størrelse, kostnader og avkastning i kapitalforvaltningen Sammenhenger mellom størrelse, kostnader og avkastning i kapitalforvaltningen Et omfattende datamateriale fra store nord-amerikanske pensjonsfond viser at forvaltningskostnadene er lavere, målt som andel

Detaljer

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Jæren 10. mai 2017 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning 2 Fra

Detaljer

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011 Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 211 Finansminister Sigbjørn Johnsen 3. mars 212 1 Hovedinnhold i meldingen Fjorårets resultater preget av fall i aksjekursene og stor usikkerhet i markedet

Detaljer

Valutareservene. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. August Rapport for andre kvartal 2013

Valutareservene. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. August Rapport for andre kvartal 2013 2 2 Valutareservene August 2 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for andre kvartal 2 Hovedpunkter i andre kvartal 2 Valutareservenes markedsverdi var 319 milliarder kroner ved utgangen

Detaljer

Muligheter for en langsiktig investor: Aksjeinvesteringene til Statens Pensjonsfond Utland

Muligheter for en langsiktig investor: Aksjeinvesteringene til Statens Pensjonsfond Utland Muligheter for en langsiktig investor: Aksjeinvesteringene til Statens Pensjonsfond Utland Seminar Næringsforeningen i Stavanger-regionen 13. januar, 2012 Petter Johnsen, CIO Equities 1 Avkastning 2 Avkastning

Detaljer

Finansdepartementets forvaltning av Statens pensjonsfond -Utland. Ekspedisjonssjef Martin Skancke Seminar CME 24. april 2007

Finansdepartementets forvaltning av Statens pensjonsfond -Utland. Ekspedisjonssjef Martin Skancke Seminar CME 24. april 2007 s forvaltning av Statens pensjonsfond -Utland Ekspedisjonssjef Martin Skancke Seminar CME 24. april 2007 1 Disposisjon Styringen av Statens pensjonsfond Arbeidet med investeringsstrategi Måling av avkastning

Detaljer

Statens pensjonsfond - Utland: Langsiktige investeringer i et globalt marked

Statens pensjonsfond - Utland: Langsiktige investeringer i et globalt marked Statens pensjonsfond - Utland: Langsiktige investeringer i et globalt marked Dag Dyrdal, NBIM Frokostmøte Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 18. november 2009 Disposisjon Fondets styringsmodell NBIMs organisasjon

Detaljer

Oljens betydning for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Handelshøyskole 5. april 2011

Oljens betydning for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Handelshøyskole 5. april 2011 Oljens betydning for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Handelshøyskole 5. april 211 Hovedtemaer Oljerikdommen velsignelse eller forbannelse? Oljefond og handlingsregel Forvaltningen av

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT MAI 2016 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2016

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT MAI 2016 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2016 Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT 1 1 MAI 1 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 1 INNHOLD Forvaltning av valutareservene... 3 Størrelse og sammensetning... Avkastning... Risikostyring...

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Lillehammer 8. november 2012 Age Bakker, Chief Operating Officer 1 Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Eierskapsutøvelse Organisering

Detaljer

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 1 Hovedinnhold i meldingen Gode resultater i 2010 Perspektiver for SPU fram mot 2020 Unoterte investeringer

Detaljer

Strategi for høyest mulig avkastning Resultatene hittil Etiske kriterier

Strategi for høyest mulig avkastning Resultatene hittil Etiske kriterier Strategi for høyest mulig avkastning Resultatene hittil Etiske kriterier Møte med Færøernes Lagtings Finansudvalg, 6. september 2006 Knut N. Kjær 16 Historisk meravkastning i aksjer 4,7% årlig 1000.00

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Grimstad 11 November 211 Jan Thomsen, Chief Risk Officer Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Resultater og risiko Statsgjeld Eiendom

Detaljer

NORGES BANKS FORVALTNING AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

NORGES BANKS FORVALTNING AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN NORGES BANKS FORVALTNING AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Fondsmekanismen Petroleumsinntekter og fondets avkastning Inntekter utenom petroleumsinntekter Statens pensjonsfond

Detaljer

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen?

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Tone Lunde Bakker Country Manager Danske Bank Gardermoen14. november 2013 Innhold Norsk forvaltningsindustri

Detaljer

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Regionalt nettverk, Midt-Norge 31. oktober 213 Karsten Kallevig, direktør for eiendomsinvesteringer 1 Vårt oppdrag er å sikre finansielle verdier for

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 1 2014 MAI 2014 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2014

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 1 2014 MAI 2014 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2014 VALUTARESERVENE Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 4 MAI 4 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 4 Hovedpunkter Valutareservenes markedsverdi var 347,3 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, tilsvarende

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2007. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2007. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 07 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2007 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 2002 2003 2004 2005 2006 2007 07 4.1 Utøvelse av eierskap...

Detaljer

NBIM forvaltningsrapport 3. kvartal 2007

NBIM forvaltningsrapport 3. kvartal 2007 NBIM forvaltningsrapport 3. kvartal 2007 Statens pensjonsfond - Utland Noregs Bank sine valutareservar Investeringsporteføljen Petrobufferporteføljen Statens petroleumsforsikringsfond Noregs Bank er landets

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ANDRE KVARTAL 2010. 2.kv. 2010

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ANDRE KVARTAL 2010. 2.kv. 2010 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ANDRE KVARTAL 21 2.kv. 21 Hovedpunkter 2. kvartal 21 Et bredt fall i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -5,4 prosent i andre kvartal

Detaljer

Forvaltningen av Statens pensjonsfond - Utland

Forvaltningen av Statens pensjonsfond - Utland Forvaltningen av Statens pensjonsfond - Utland Møte med Færøernes Lagtings Finansudvalg, 6. september 2006 Svein Gjedrem 1 The Ranking of Oil Producers 2005 (mill b/d) Norges Bank Investment Management

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2003 03 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2003 Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold 03 Statens petroleumsfond - nøkkeltall 2003.................................... 2 F ORVALTNING AV

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling STATENS PENSJONSFOND NORGE PORTEFØLJEUTVIKLING GOD MERAVKASTNING I TREDJE KVARTAL Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 0,4 prosent i tredje kvartal. Det var 0,8 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens

Detaljer

St.meld. nr. 24 ( ) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i Finansminister Kristin Halvorsen 13. april 2007

St.meld. nr. 24 ( ) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i Finansminister Kristin Halvorsen 13. april 2007 St.meld. nr. 24 (2006-2007) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2006 Finansminister Kristin Halvorsen 13. april 2007 1 Et av verdens største enkelteide fond, og det vokser fortsatt raskt 6000 Samlet

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge OPPGANG I MARKEDENE Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 5,8 prosent i første kvartal. Det var 0,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Aksjeandelen

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND

STATENS PENSJONSFOND UTLAND 214 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 13. MARS 215 Markedsverdi Per 31.12.214. Milliarder kroner 7, 6 431 7, 6, 5, 4, Verdi Prosentandel fond Aksjeinvesteringene 3 94 61,3 Renteinvesteringene

Detaljer

Innspill ifm Finanskomiteens behandling av Stortingsmelding 15 (2010-2011) om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010

Innspill ifm Finanskomiteens behandling av Stortingsmelding 15 (2010-2011) om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Finanskomiteen Stortinget 0026 Oslo Oslo, 16. mai 2011 Innspill ifm Finanskomiteens behandling av Stortingsmelding 15 (2010-2011) om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Vi viser til Finanskomiteens

Detaljer

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER INNHOLD HOVEDPUNKTER Tall og fakta for 2014 4 LEDELSEN Leder for hovedstyret

Detaljer

Milliarder av muligheter til å påvirke verden

Milliarder av muligheter til å påvirke verden Milliarder av muligheter til å påvirke verden Vårt fundament i arbeidet med samfunnsansvar KLP skal gjennom samfunnsansvarlig opptreden bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling Økonomiske forhold Sosiale

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL

STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 1 HOVEDPUNKTER I FØRSTE KVARTAL 2013 Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 5,4 prosent, eller 219 milliarder kroner, i første kvartal

Detaljer

Pengemarkedsporteføljen

Pengemarkedsporteføljen 212 2 Pengemarkedsporteføljen September 212 Forvaltningen av Norges Banks pengemarkedsportefølje og petrobufferportefølje Rapport for andre kvartal 212 Forvaltningen av Norges Banks pengemarkedsportefølje

Detaljer

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2013 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT Vårt oppdrag er å ivareta og Utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner Innhold Hovedpunkter Tall og fakta for 2013 4 Ledelsen Leder for hovedstyret

Detaljer

HOVEDSTYRETS VURDERING AV RESULTATENE I STATENS PENSJONSFOND UTLAND, 2015

HOVEDSTYRETS VURDERING AV RESULTATENE I STATENS PENSJONSFOND UTLAND, 2015 NORGES BANK Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Dato: 15. mars 2016 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 16/00536 HOVEDSTYRETS VURDERING AV RESULTATENE I STATENS PENSJONSFOND UTLAND, 2015 Norges Bank forvalter

Detaljer

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Dato: 25.11.2015 Deres ref.: Vår ref.:

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Dato: 25.11.2015 Deres ref.: Vår ref.: NORGES BANK Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Dato: 25.11.2015 Deres ref.: Vår ref.: Statens pensjonsfond utland - investeringer i eiendom Finansdepartementet varslet i desember 2014 at

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Sammendrag I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,74 prosent målt i den valutakurven som svarer til

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for første kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for første kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for første kvartal 2003 Sammendrag I første kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 1,71 prosent målt i den valutakurven som svarer

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2002

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2002 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2002 Sammendrag I andre kvartal 2002 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond inklusive Miljøfondet på 2,93 prosent målt i den valutakurven

Detaljer

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Foreløpige, ikke reviderte tall 2012 ble et godt år Startet med betydelig usikkerhet Risikoviljen økte i andre halvår Statens pensjonsfond Norge

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2012

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2012 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2012 Hovedpunkter i 2012 Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 13 prosent, eller 447 milliarder kroner, i 2012. Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver FEBRUAR 2014 RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 2013

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver FEBRUAR 2014 RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 2013 VALUTARESERVENE Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 4 13 FEBRUAR 14 RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 13 Hovedpunkter Valutareservenes markedsverdi var 39,6 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet,

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND: BUTIKK, ETIKK OG POLITIKK. Kjell-Magne Rystad, 6. juni 2013

FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND: BUTIKK, ETIKK OG POLITIKK. Kjell-Magne Rystad, 6. juni 2013 FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND: BUTIKK, ETIKK OG POLITIKK Kjell-Magne Rystad, 6. juni 2013 0 Ideene bak Statens Pensjonsfond Utland Generasjonsperspektiv: Bevare oljeformuen for fremtidige

Detaljer

1.KV. 14 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT

1.KV. 14 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT 1.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT Hovedpunkter Tall og fakta for 1. kvartal 2014 Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 1,7 prosent, eller 78 milliarder kroner, i første kvartal

Detaljer

Petroleumsfondet inflasjonsindekserte obligasjoner i referanseporteføljen

Petroleumsfondet inflasjonsindekserte obligasjoner i referanseporteføljen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Oslo SSK/paa 6. september 2004 Petroleumsfondet inflasjonsindekserte obligasjoner i referanseporteføljen 1. Innledning I Nasjonalbudsjettet

Detaljer

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Økonomiske perspektiver, årstalen 9 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Penger og Kreditt /9 Figur Aksjekurser. Fall i alle land og markeder. Indeks.. januar = a. Aksjekurser Fremvoksende

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2013 Folketrygdfondet etterlever Global Investment Performance Standards (GIPS ) og har utarbeidet og presentert denne rapporten i samsvar

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling STATENS PENSJONSFOND NORGE PORTEFØLJEUTVIKLING GOD UTVIKLING I ANDRE KVARTAL Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 6,7 prosent i andre kvartal, og kapitalen var 183,5 milliarder kroner per

Detaljer

Stortingsmelding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i Finansminister Kristin Halvorsen 3. april 2009

Stortingsmelding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i Finansminister Kristin Halvorsen 3. april 2009 Stortingsmelding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2008 Finansminister Kristin Halvorsen 3. april 2009 Statens pensjonsfond i 2008 Evaluering av de etiske retningslinjene Investeringsstrategien

Detaljer

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER INNHOLD HOVEDPUNKTER Tall og fakta for 2014 4 LEDELSEN Leder for hovedstyret

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver ..9 Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag. februar 9 Fall i alle land og markeder Indeks.. januar =.. januar. februar 9 Aksjekurser

Detaljer