Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for kvartal 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for kvartal 2010"

Transkript

1 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for kvartal 21 21

2 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for fjerde kvartal 21 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut fra hensynet til finansiell stabilitet. Reservene er delt inn i en pengemarkedsportefølje og en investeringsportefølje. I tillegg inngår det en petrobufferportefølje som skal samle opp de løpende kjøpene av valuta til Statens pensjonsfond utland. Denne porteføljen får tilført midler fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og fra Norges Banks valutakjøp i markedet. I Norges Bank forvalter NBIM investeringsporteføljen og petrobufferporteføljen, mens pengemarkedsporteføljen forvaltes av Norges Bank Pengepolitikk (rapporteres separat). Investeringsporteføljen har en langsiktig investeringshorisont der formålet er å oppnå høyest mulig avkastning innenfor de begrensningene som følger av retningslinjer fastsatt av hovedstyret i Norges Bank. Porteføljen har en strategisk aksjeandel på 4 prosent og en strategisk obligasjonsandel på 6 prosent. Hovedstyret har fastsatt en strategisk referanseportefølje for investeringsporteføljen. Hovedstyret vedtok 3. februar 21 nye retningslinjer for plassering av valutareservene. Vi viser til rapporten for andre kvartal 21 der endringene er omtalt. 1 Hovedtall De internasjonale finansmarkedene var i 21 preget av en modnende økonomisk oppgang etter finanskrisen i 28, moderert av ny uro over gjeldsbyrden og underskuddene i enkelte eurostater. Det skapte et gunstig klima med solid avkastning i de fleste markedene. Samtidig bidro usikkerhet rundt noen europeiske lands statsfinanser og frykt for et økonomisk tilbakeslag i Europa og USA til betydelige prissvingninger gjennom året. Porteføljeavkastningen var 8,68 prosent i 21. Avkastningen var 1,32 prosentpoeng høyere enn avkastningen til referanseporteføljen som er fastsatt av Norges Banks hovedstyre. Figur 1-1 Investeringsporteføljen. Markedsverdi. Milliarder kroner des. 98 des. des. 2 des. 4 des. 6 des. 8 des. 1

3 Siden 1998 har investeringsporteføljen hatt en årlig nominell avkastning på 5,1 prosent. Årlig netto realavkastning, dvs. nominell avkastning etter fradrag for inflasjon og driftskostnader i forvaltningen, har vært 3,5 prosent i gjennomsnitt siden Den gjennomsnittlige meravkastningen var,15 prosentpoeng i denne perioden. I fjerde kvartal var periodeavkastningen 2,3 prosent. Porteføljeavkastningen var,13 prosentpoeng høyere enn avkastningen til referanseporteføljen. Markedsverdien til investeringsporteføljen var 224,7 milliarder kroner per 31. desember 21, opp fra 185,4 milliarder kroner ett år tilbake. Tabell 1-1 Nøkkeltall per 31. desember 21. Annualiserte tall. Målt i internasjonal valutakurv Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siste 1 år Siden Porteføljeavkastning (prosent) 8,68 2,78 3,79 4,84 5,1 Referanseavkastning (prosent) 7,36 2,34 3,74 4,68 4,87 Meravkastning (prosentpoeng) 1,32,45,5,17,15 Standardavvik (prosent) 1) 6,15 1,1 8,9 6,7 5,47 Faktisk relativ volatilitet (prosentpoeng),63 1,82 1,46 1,4,92 Informasjonsrate 2) 2,1,25,3,17,16 Brutto årlig avkastning (prosent) 8,68 2,78 3,79 4,84 5,1 Årlig prisvekst (prosent) 1,6 1,5 2, 2, 1,8 Årlige forvaltningskostnader (prosent),5,7,7,7,7 Årlig netto realavkastning (prosent) 6,9 1,16 1,71 2,77 3,5 1) Standardavviket er et mål på svingningene i avkastningen/meravkastningen i en periode. Hvert månedlige avkastnings-/ meravkastningstall sammenlignes med gjennomsnittet for perioden. Jo høyere standardavvik, desto større svingninger i forhold til gjennomsnittet og høyere risiko. 2) Informasjonsrate ((R )er et mål på risikojustert avkastning. IR beregnes som forholdstallet mellom meravkastningen og den faktiske relative markedsrisikoen (målt ved relativ volatilitet) som porteføljen har hatt. IR antyder hvor høy meravkastning man har fått igjen for hver risikoenhet. 2 Markedsverdi og avkastning Markedsverdien av investeringsporteføljen var 224,7 milliarder kroner ved utgangen av fjerde kvartal 21. Verdien økte med 2,7 milliarder kroner i løpet av kvartalet. Positiv avkastning på investerte midler økte verdien med 9,1 milliarder kroner. Det ble overført 4,7 milliarder kroner til pengemarkedsporteføljen. En sterkere kronekurs i forhold til de valutaene porteføljen er investert i, reduserte verdien med 1,7 milliarder kroner. Investeringsporteføljen hadde i fjerde kvartal 21 en avkastning på 2,3 prosent målt i internasjonal valuta. Aksjeporteføljen hadde en avkastning på 9,48 prosent og 2

4 renteporteføljen en avkastning på -2,71 prosent. De siste ti års annualiserte avkastning for hele porteføljen var 4,84 prosent. Avkastningen som NBIM oppnår på faktisk portefølje, blir målt i forhold til avkastningen på en referanseportefølje som hovedstyret har fastsatt. Avkastningen til den faktiske porteføljen var,13 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseporteføljen i fjerde kvartal 21, og,17 prosentpoeng høyere de siste ti år. Figur 2-1 Kvartalsvis og akkumulert annualisert avkastning siden Prosent. 12 % 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % -2 % -4 % -6 % Kvartalsvis avkastning Akkumulert annualisert avkastning 12 % 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % -2 % -4 % -6 % -8 % -8 % Figur 2-2 Kvartalsvis og akkumulert annualisert meravkastning siden Prosentpoeng 3. % 2. % Kvartalsvis meravkastning Akk. annualisert meravkastning 3. % 2. % 1. % 1. %. %. % -1. % -1. % -2. % -2. % -3. % -3. %

5 Tabell 2-1 Nøkkeltall per 31. desember 21. Kvartalstall 4.kv kv kv kv kv. 29 Markedsverdi (mrdr. kroner) Markedsverdien av renteinvesteringene 13,9 135,7 143,7 135,4 12,6 Markedsverdien av aksjeinvesteringene 93,8 86,3 83,4 87,2 82,9 Markedsverdien av porteføljen 224,7 222, 227,1 222,6 185,4 Tilførsel i kvartalet, -4,7, 31,, Avkastning i kvartalet 4,4 13,6-7,1 6,7 4,9 Endring som følge av svinginger i NOK kursen -1,7-14, 11,6 -,5-2,5 Avkastning målt i internasjonal valuta (prosent) Avkastning av aksjeporteføljen 9,48 9,63-9,17 5,6 4,39 Avkastning av renteporteføljen -2,71 3,48 1,27 2,5 1,3 Avkastning av porteføljen 2,3 5,75-2,84 3,66 2,51 Avkastning av referanseporteføljen*) 1,9 5,16-2,87 3,16 1,86 Meravkastning (prosentpoeng),13,6,3,5,65 Avkastning målt i norske kroner (prosent) Avkastning av aksjeporteføljen 8,63 3,46-4,62 4,71 3,17 Avkastning av renteporteføljen -3,47-2,35 6,35 2,17 -,14 Avkastning av porteføljen 1,24 -,2 2,4 3,32 1,32 Avkastning av referanseporteføljen 1,11 -,76 2,1 2,82,67 3 Markedsrisiko og retningslinjer for forvaltningen Gjennom 21 varierte det absolutte risikonivået i porteføljen og nådde et toppunkt i andre kvartal (figur 3-1). Nivået var dog lavere enn i foregående år. Volatiliteten i både aksje- og rentemarkedene økte i andre kvartal på grunn av usikkerhet i markedet for europeiske statspapirer, finansieringsutfordringer for banker og frykt for økonomisk nedgang. 4

6 Figur 3-1 Forventet absolutt volatilitet for fondet. Prosent og milliarder kroner Prosent, venstre akse Kroner, høyre akse Markedsrisikoen i investeringsporteføljen måles bl.a. ved forventet relativ volatilitet. Dette er et statistisk definert risikomål som sier noe om hvor stort avvik vi normalt kan forvente mellom avkastningen på referanseporteføljen og avkastningen på den faktiske porteføljen. De nye retningslinjene for valutareservene (jf. rapporten for andre kvartal 21) innførte et forventet nivå for den aktive risikoen i forvaltningen på 1 prosentpoeng (eller 1 basispunkter) forventet relativ volatilitet (under normale markedsforhold) i stedet for en maksimal ramme på 1,5 prosentpoeng (uavhengig av markedsforholdene) som gjaldt tidligere. Ved full utnyttelse av det nye nivået kan vi forvente at under normale markedsforhold vil årlig avkastning i den faktiske porteføljen å avvike med mindre enn 1 prosentpoeng fra avkastningen i referanseporteføljen i to av tre år. Porteføljens forventede relative volatilitet varierte betydelig i 21 og var ved utgangen av andre kvartal på 115 basispunkter, som vist i figur 3-2. Bakgrunnen for det høye nivået på forventet relativ volatilitet var at det i tillegg til høy volatilitet i markedet var økte markedseksponeringer som følge av endring i porteføljens referanseindeks. (Endringen i referanseindeks er omtalt i kvartalsrapporten for andre kvartal 21.) 5

7 Figur 3-2 Forventet relativ volatilitet. Basispunkter Totalporteføljen Renteportefølje Aksjeporteføljen Ved beregning av forventet volatilitet, både absolutt og relativ, benyttes historiske prisobservasjoner i markedet for å estimere volatiliteter og korrelasjoner knyttet til posisjonene i porteføljen. I utarbeidelsen av figur 3-2 er det benyttet et kort datasett med stor vekt på de seneste daglige observasjonene i markedet. Dette gjør at porteføljens forventede relative volatilitet raskt og sterkt slår ut ved kortsiktige endringer i markedsforholdene. En alternativ måte å beregne forventet relativ volatilitet på er vist i figur 3-3. Her er beregningen basert på likevektede ukentlig prisobservasjoner siste tre år. Dette er den samme metoden som vil bli benyttet for SPU etter 1. januar 211. Med denne metoden vil det i større grad være endringer i porteføljesammensetningen som forklarer endringer i forventet volatilitet, og ikke de kortsiktige markedssvingningene. Figur 3-3 Forventet relativ volatilitet. Ny beregningsmetode 1. Basispunkter Totalporteføljen Renteportefølje Aksjeporteføljen Volatilitet er her anslått basert på likevektede ukentlige prisobservasjoner siste tre år. Data siden desember 29. 6

8 Figur 3-4 viser sammenfallet mellom den faktiske porteføljen og referanseporteføljen, for henholdsvis aksjer og renter. Figur 3-4 Sammenfall med referanseportefølje. Prosent Sammenfall med referanseportefølje for aksjer Sammenfall med referanseportefølje for renter Tabell 3-1 viser sammensetningen av rentepapirporteføljen (renteporteføljen eksklusive kontanter) fordelt på type obligasjoner og kredittvurdering. Tabell 3-1 Rentepapirporteføljen fordelt etter kredittvurdering. 1) 31. desember 21 Prosent av renteporteføljen Aaa Aa A Baa Lavere Totalt Statsobligasjoner 53,7 1,1,2,4,4 64,7 Statsrelaterte obligasjoner 5,4,7,2,2,1 6,5 Realrenteobligasjoner, 2,5,,, 2,5 Selskapsobligasjoner,2 1,8 3,5 3,1,3 8,9 Pantesikrede obligasjoner 12, 4,,1,1 1,2 17,4 Sum obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 71,2 19, 4,1 3,7 2, 1 1) Basert på kredittvurdering fra minst ett av kredittvurderingsbyråene Moody s, Standard & Poor sog Fitch. Tabell 3-2 gir en oversikt over risiko og eksponering i investeringsporteføljen. Det var brudd på en av hovedstyrets retningslinjer i fjerde kvartal 21. Dette bruddet må sees i sammenheng med innføringen av de nye retningslinjene tidligere i år med ny referanseportefølje, som beskrevet i rapport for andre kvartal. 7

9 Tabell 3-2 Nøkkeltall for risiko og eksponering Risiko Grenser Faktisk Markedsrisiko Forventet nivå 1, prosentpoeng forventet relativ volatilitet 1,2,63,43 Aktivafordeling Renteporteføljen 62, 61,1 58,2 Aksjeporteføljen 38, 38,9 41,8 Eierandel Største eierandel maksimalt 5 %,42,24,24 4 Petrobufferporteføljen Formålet med porteføljen er å sørge for en hensiktsmessig tilførsel av nye midler til Statens pensjonsfond utland. Porteføljen bygges opp løpende gjennom valutaoverføringer til Norges Bank fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og de valutakjøpene Norges Bank selv foretar i markedene for å dekke Pensjonsfondets valutabehov. Med unntak av desember måned overføres det normalt midler til Pensjonsfondet hver måned. Det er ikke fastsatt noen særskilt referanseportefølje for petrobufferporteføljen. I fjerde kvartal 21 ble det overført 4,9 milliarder kroner fra SDØE til petrobufferporteføljen. Norges Bank kjøpte valuta for 13,3 milliarder kroner. Fra porteføljen ble det overført 58,6 milliarder kroner til Statens pensjonsfond utland. Avkastningen av petrobufferporteføljen i fjerde kvartal 21 var -3,44 prosent målt i norske kroner. Markedsverdien ved utgangen av kvartalet var 15,5 milliarder kroner. Fondet er plassert i kortsiktige pengemarkedsinstrumenter, hovedsakelig i euro, amerikanske dollar og britiske pund. Avkastningen for 21 var -2,34 prosent målt i norske kroner. Tabell 4-1 Petrobufferporteføljen. Markedsverdi og endringer. Millioner kroner Periode Tilført fra SDØE Valutakjøp i markedet Overført til Pensjonsfondet Overført til pengemarkedsporteføljen Markedsverdi (periodeslutt) Første kvartal Andre kvartal Tredje kvartal Fjerde kvartal

10 5 Regnskapsrapportering Nedenfor presenteres regnskapsinformasjon for investeringsporteføljen og petrobufferporteføljen. Regnskapsrapporteringen inngår i, og er utdrag av, Norges Banks balanse og regnskap. For fullstendig informasjon og noter vises til bankens årsregnskap for 21. Regnskapsprinsipper Regnskapet for fjerde kvartal 21 er avlagt i samsvar med regnskapsprinsippene for Norges Bank. En beskrivelse av de regnskapsprinsippene som er lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet, fremkommer i årsregnskapet for 21. Utarbeidelse av regnskapsrapporteringen for Norges Bank innebærer bruk av estimater og vurderinger som kan påvirke eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader. Under regnskapsprinsipper i årsregnskapet for 21 er det redegjort nærmere for vesentlige estimater og forutsetninger. Driftskostnader Samlede kostnader ved NBIMs forvaltning av investeringsporteføljen utgjorde 11,9 millioner kroner i 21, noe som tilsvarte,5 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Investeringsporteføljen resultatregnskap og balanse Tabell 5-1 Resultatregnskap Investeringsporteføljen Kvartal Hittil i år (tall i millioner kroner) 4. kv kv Renteinntekter innskudd i utenlandske banker Renteinntekter utlån knyttet til gjensalgsavtaler Netto inntekt/kostnad gevinst/tap fra: - aksjer og andeler obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer finansielle derivater Rentekostnad innlån knyttet til gjenkjøpsavtaler Andre rentekostnader Andre kostnader Sum resultat fra forvaltning før valutakursreguleringer Valutakursreguleringer Sum resultat

11 Tabell 5-2 Balanse Investeringsporteføljen (tall i millioner kroner) FINANSIELLE EIENDELER Innskudd i utenlandske banker Utlån knyttet til gjensalgsavtaler Aksjer og andeler Utlånte aksjer Obligasjoner og andre rentebærende papirer Utlånte obligasjoner Finansielle derivater Uoppgjorte handler Andre fordringer SUM FINANSIELLE EIENDELER FINANSIELL GJELD Kortsiktig innlån 272 Innlån knyttet til gjenkjøpsavtaler Mottatt kontantsikkerhet Finansielle derivater Uoppgjorte handler Annen gjeld SUM FINANSIELL GJELD NETTO PORTEFØLJE

12 Petrobufferporteføljen resultatregnskap og balanse Tabell 5-3 Resultatregnskap Bufferporteføljen Kvartal Hittil i år (tall i millioner kroner) 4.kv kv Renteinntekter innskudd i utenlandske banker Renteinntekter utlån knyttet til gjensalgsavtaler Andre rentekostnader -2-2 Andre kostnader Sum resultat fra forvaltning før valutakursreguleringer -1-1 Valutakursreguleringer Sum resultat Tabell 5-4 Balanse Bufferporteføljen (tall i millioner kroner) FINANSIELLE EIENDELER Innskudd i utenlandske banker Utlån knyttet til gjensalgsavtaler Andre fordringer SUM FINANSIELLE EIENDELER Finansielle derivater Annen gjeld Ikke bokførte, uoppgjorte kontrakter NETTO PORTEFØLJE

13 Vedlegg Investeringsporteføljen Referanseportefølje per 31. desember 21. Prosent Aksjer Obligasjoner Land for aksjereferansen Valuta for rentereferansen Strategisk referanseportefølje Faktisk referanseportefølje Strategisk referanseportefølje Faktisk referanseportefølje Vekt aktivaklassar 4, , 58,2 Belgia Finland Frankrike,5,6 4,3 Hellas,1 Irland Italia,1 1,3 Nederland 1,3 Portugal,2 Spania 1,6 Tyskland 3,6 Østerrike,2 Euro området (EUR) 13,8 36,4 Storbritannia (GBP) 8,6 1,1 Danmark (DKK),6 Sveits (CHF) 3,5 Sverige (SEK) 1,5 Sum Europa 27,9 46,5 USA (USD) Canada (CAD) 48,2 5,1 43, Israel (ILS),3 Sum Amerika og Afrika/Midt-Østen 52,4 43, Australia (AUD) 3,8 Hong Kong 2,1 Japan (JPY) 9,3 1,4 New Zealand (NZD),1 Singapore (SGD),8 Sør-Korea 2,4 Sum Asia / Oseania ,4 12

14 Investeringsporteføljen Største aksjebeholdninger per 31. desember 21 Selskap Land Beholdning i millioner kroner Exxon Mobil Corp USA Apple Inc USA 94 Royal Dutch Shell PLC Storbritannia 788 Microsoft Corp USA 758 Nestle SA Sveits 698 HSBC Holdings PLC Storbritannia 677 General Electric Co USA 618 Chevron Corp USA 58 International Business Machines Corp USA 579 Procter & Gamble Co/The USA 572 Investeringsporteføljen Største obligasjonsbeholdninger per 31. desember 21 Utsteder Land Beholdning i millioner kroner US stat USA Japanske stat Japan Britiske stat Storbritannia 9 71 Tyske stat Tyskland Franske stat Frankrike Spanske stat Spania 3 2 European Investment Bank Internasjonale organisasjoner Bank of Scotland PLC Storbritannia La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona Spain Ayt Cedulas Cajas Global Spain Investeringsporteføljen Største eierandeler per 31. desember 21 Selskap Land Andel (prosent) Okabe Co Ltd Japan.24 Zappallas Japan.23 Gulf Island Fabrication Inc USA.21 Extreme Networks USA.2 Matrix Service Co USA.2 Yorozu Corp Japan.17 Aiful Corp Japan.17 Challenger Diversified Property Group Australia.16 Spartan Stores Inc USA.16 NicOx SA Frankrike.15 13

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Sammendrag I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,74 prosent målt i den valutakurven som svarer til

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2007. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2007. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 07 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2007 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 2002 2003 2004 2005 2006 2007 07 4.1 Utøvelse av eierskap...

Detaljer

1.KV. 14 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT

1.KV. 14 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT 1.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT Hovedpunkter Tall og fakta for 1. kvartal 2014 Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 1,7 prosent, eller 78 milliarder kroner, i første kvartal

Detaljer

Statens pensjonsfond Utland Årsrapport 2005

Statens pensjonsfond Utland Årsrapport 2005 05 Statens pensjonsfond Utland Årsrapport 2005 2001 2002 2003 2004 2005 05 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2005 1 Statens pensjonsfond Utland. Nøkkeltall 2005............................... 2 Forord....................................................................

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002 02 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002 Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold 02 Statens petroleumsfond - nøkkeltall 2002.................................... 4 F ORVALTNING AV

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2013 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT Vårt oppdrag er å ivareta og Utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner Innhold Hovedpunkter Tall og fakta for 2013 4 Ledelsen Leder for hovedstyret

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2003 03 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2003 Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold 03 Statens petroleumsfond - nøkkeltall 2003.................................... 2 F ORVALTNING AV

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2012

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2012 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2012 Hovedpunkter i 2012 Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 13 prosent, eller 447 milliarder kroner, i 2012. Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer

Detaljer

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER INNHOLD HOVEDPUNKTER Tall og fakta for 2014 4 LEDELSEN Leder for hovedstyret

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 28 Hovedpunkter 28 Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget gav store utfordringer i alle deler av forvaltningen. Markedsverdien av Statens pensjonsfond

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2009 Vår målsetting er å ivareta eiernes langsiktige finansielle interesser ved aktiv forvaltning og eierskapsutøvelse. Hovedpunkter 2009 Kursoppgangen i de internasjonale

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Hovedpunkter Kommentarer fra Folketrygdfondets styre Regnskap

Statens pensjonsfond Norge. Hovedpunkter Kommentarer fra Folketrygdfondets styre Regnskap Statens pensjonsfond Norge Første kvartal 2015 KORT FORTALT Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter Statens pensjonsfond Norge og tar andre forvalteroppdrag gitt av Finansdepartementet. Kapitalen

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Innhold. Hovedtall for forvaltningen 1996-2001... 4. Forord... 5. Statens petroleumsfond 1990-2001... 7

Innhold. Hovedtall for forvaltningen 1996-2001... 4. Forord... 5. Statens petroleumsfond 1990-2001... 7 Innhold 01 F ORVALTNING AV S TATENS PETROLEUMSFOND ÅRSRAPPORT 2001 3 Hovedtall for forvaltningen 1996-2001....................................... 4 Forord...................................................................

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Hovedpunkter Kommentarer fra Folketrygdfondets styre Regnskap

Statens pensjonsfond Norge. Hovedpunkter Kommentarer fra Folketrygdfondets styre Regnskap Statens pensjonsfond Norge Andre kvartal 2015 KORT FORTALT Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter Statens pensjonsfond Norge og kan ta andre forvalteroppdrag gitt av Finansdepartementet. Kapitalen

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge OPPGANG I MARKEDENE Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 5,8 prosent i første kvartal. Det var 0,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Aksjeandelen

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge Andre kvartal AVVENTENDE MARKEDER Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på -0,3 prosent i andre kvartal. Det var 0,1 prosentpoeng svakere enn referanseindeksens avkastning.

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling STATENS PENSJONSFOND NORGE PORTEFØLJEUTVIKLING GOD MERAVKASTNING I TREDJE KVARTAL Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 0,4 prosent i tredje kvartal. Det var 0,8 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

Forsidefoto: Kerstin Mertens / Samfoto / NTB scanpix

Forsidefoto: Kerstin Mertens / Samfoto / NTB scanpix Årsrapport 2011 Forsidefoto: Kerstin Mertens / Samfoto / NTB scanpix ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLD Innhold i Årsrapport 2011 Bankenes sikringsfond formål og virksomhet side 4 Leder side 5 Årsberetning 2011 side

Detaljer

Beretning og regnskap 1998. Oslo 1999

Beretning og regnskap 1998. Oslo 1999 98 Beretning og regnskap 1998 Oslo 1999 2 Norges Bank Hovedkontoret: Bankplassen 2 Postadresse: Postboks 1179 Sentrum 0107 Oslo Telefon: 22 31 60 00 Telegram: Hovedbank Telex: 71 369 nbank n Telefax: 22

Detaljer

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Harald Bøhn og Birger Vikøren 1 Forvaltningen av Petroleumsfondet har blitt en viktig oppgave for Norges Bank. I løpet av få år har fondet fått en betydelig

Detaljer

aktiv forvaltning i folketrygdfondet

aktiv forvaltning i folketrygdfondet temaartikkel aktiv forvaltning i folketrygdfondet Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2010. aktiv forvaltning AKTIV FORVALTNING Spørsmålet om aktive eller passive forvaltningsstiler

Detaljer

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse 74 Ti år med NBIM Det er ti år siden Norges Bank etablerte NBIM for å forvalte statens finansielle formue i utlandet. I sentralbanken er det utviklet en internasjonal forvaltningsbedrift som styrer etter

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND NORGE ANALYSER OG VURDERINGER AV RESULTATENE VED FORVALTNINGEN AV SPN VEDLEGG TIL BREV TIL FINANSDEPARTEMENTET

STATENS PENSJONSFOND NORGE ANALYSER OG VURDERINGER AV RESULTATENE VED FORVALTNINGEN AV SPN VEDLEGG TIL BREV TIL FINANSDEPARTEMENTET STATENS PENSJONSFOND NORGE ANALYSER OG VURDERINGER AV RESULTATENE VED FORVALTNINGEN AV SPN VEDLEGG TIL BREV TIL FINANSDEPARTEMENTET Alle analyser i dette dokumentet inkluderer tall frem til utgangen av

Detaljer

Kostnader ved store aksjehandler

Kostnader ved store aksjehandler 38.................................................................................................................................................................................................... Kostnader

Detaljer

Forvaltningsstrategi i store utenlandske fond

Forvaltningsstrategi i store utenlandske fond Forvaltningsstrategi i store utenlandske fond Petroleumsfondet er i norsk sammenheng et meget stort fond. Internasjonalt finnes mange fond med langsiktig strategi for forvaltningen som er betydelig større,

Detaljer