Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 13:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Kløkstad Cecilie Boberg Isabelle-Louise Aabel Bjørn Jan Monstad Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Observatør Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

2 SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. Dialogmøte mellom Studieutvalget og PULS ST 11/42 Innkalling og saksliste ST 11/43 Referat fra forrige møte ST 11/44 Referatsaker Instruks om forretningsorden 2011/383 Protokoll universitetsstyret /119 Protokoll universitetsstyret /119 Utdanningsutvalget UHR referat /288 Universitetsbyen Kristiansand - delrapport utdanning 2011/288 ST 11/45 Pris for godt læringsmiljø - evaluering av statutter og søknadsprosedyre 2011/2159 ST 11/46 Dialogmøter mellom Studieutvalget og fakultetene 2011/288 ST 11/47 Akademisk kalender for studieåret /2223

3 ST 11/42 Innkalling og saksliste ST 11/43 Referat fra forrige møte

4 ST 11/44 Referatsaker

5 INSTRUKS OM FORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED UNIVERSITETET I AGDER Vedtatt av styret Gjelder fra Virkeområde Forretningsordenen gjelder for alle kollegiale organer ved Universitetet i Agder, unntatt klagenemda. Med kollegiale organer menes universitetsstyret selv, samt alle styringsorganer som har fått delegert beslutningsmyndighet fra universitetsstyret. Forretningsordenen gjelder også, så langt den passer, for rådgivende kollegiale organer. I det følgende vil betegnelsen styret benyttes synonymt med begrepet kollegialt organ. Det enkelte styret kan fastsette utfyllende retningslinjer. Innkalling til møter og kunngjøring Styrets leder innkaller til styremøter. Styrets leder kan bestemme at styrets sekretær innkaller på vegne av styreleder. Hvis sekretæren innkaller, skal det skje i samråd med styrets leder. Det innkalles til styremøte dersom styrets leder, eller 1/4 av styremedlemmene krever det. Styret fastsetter årlig eller halvårlig møteplan. Styrets leder skal sørge for at det avholdes møter så ofte som det trengs. Innkalling til styret med saksliste skal være styremedlemmene i hende senest fem dager før styremøte avholdes. Det samme gjelder saksdokumenter, med mindre situasjonen tilsier noe annet. Styret kan bestemme at dokumenter som ettersendes eller legges fram på møtet, ikke godkjennes som del av grunnlaget for styrets behandling av saken. Møteinnkalling og sakspapirer sendes ut elektronisk og regnes å være styremedlemmer i hende samme dag som utsendelse, såfremt korrekt elektronisk postkasse er benyttet. Styrets medlemmer har et personlig ansvar for å melde inn egen elektronisk postkasse som skal benyttes. Styret bestemmer selv i hvilken grad papirkopier skal sendes ut eller være tilgjengelig på møtet. Varamedlemmer skal få kopi av innkalling og saksliste Ved gyldig forfall gis beskjed til styrets sekretær snarest mulig slik at varamedlem kan innkalles. Møtene kunngjøres på enhetens nettsider eller på annen måte, slik at ansatte og studenter er informert om møtene. Styret kan ut over dette bestemme at personer med særskilte verv og/eller stillinger får elektronisk kopi av møteinnkalling og eventuelt også saksdokumenter. Rektor og universitetsdirektør kan be om å få elektronisk kopi av møteinnkalling og saksdokumenter til alle styrer. 1

6 Saksliste Sakslisten (agenda) skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles. Hvis det fremmes etteranmeldte saker, avgjør styret ved møtets begynnelse om saken skal behandles. Saker til behandling under eventuelt meldes inn ved møtes begynnelse. Saker som krever en formell beslutning i møtet, skal behandles som en del av dagsorden. Innstilling Styrets sekretær innstiller normalt til vedtak i alle styresaker. Innstillingen er skriftlig og gjøres etter behov i samråd med styrets leder. Dokumentasjon Styrets sekretær har ansvar for å legge fram nødvendig dokumentasjon slik at styret har et tilfredsstillende og saklig grunnlag for sitt vedtak. Dette skal som hovedregel skje skriftlig, men kan om nødvendig suppleres muntlig i møtet. Medbestemmelse Leder og sekretær for kollegiale organer har ansvar for at reglene om medbestemmelse blir fulgt. Styremøter Styret skal behandle saker i møte (ordinært møte eller videokonferanse eller lignende), med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig via sirkulasjon eller e- post, eller behandles på annen betryggende måte. Behandling utenom møte kan bare benyttes hvis det foreligger særlige grunner, eksempelvis i hastesaker og et flertall i styret ikke har innvendinger mot slik behandlingsmåte. Medlem av styret har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig forfall. Medlem av styret har plikt til å delta i forhandlingene og avgi stemme. Det kan ikke stemmes blankt annet enn ved valg. Styrets sekretær eller den han/hun bemyndiger å uttale seg på sine vegne, deltar i styrets forhandlinger med tale og forslagsrett. Styret kan bestemme at personer med særskilte verv eller stillinger gis talerett, men ikke forslags- eller stemmerett, i saker innenfor vekommendes ansvarsområde eller hvor vedkommende har sæskilt grunnlag for å kunne opplyse saken for styret. Et styremedlem kan ikke delta ved behandlingen av saker dersom vedkommende er inhabil, jfr. forvaltningslovens bestemmelser. Spørsmål vedrørende habilitet bør tas opp med styrets sekretær før møtet. Møter holdes normalt for åpne dører. Styret kan fastsette at møtene skal holdes for lukkede dører, eller at bestemte saker skal behandles for lukkede dører. Drøfting av hvorvidt et møte skal lukkes eller om en sak skal behandles for lukkede dører, skal skje i lukket møte. Saker som inneholder taushetsbelagte opplysninger, skal behandles for lukkede dører. 2

7 Ledelse av styremøte Styrets leder er møteleder. I styreleders fravær ledes møtet av dennes stedfortreder eller den som styreleder utpeker til å lede møtet. Styret skal sørge for at saker som behandles, er tilstrekkelig opplyst før det treffes avgjørelser. Beslutningsmyndighet Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, hvis ikke annet er fastesatt i lov om universiteter og høgskoler. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg har styrets leder dobbeltstemme. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres saken ved loddtrekning. Avstemning skjer som hovedregel ved stemmetegn. Avstemning ved tilsetting og valg skal skje skriftlig hvis ett av de møtende medlemmer krever det. Delegasjon av myndighet til styreleder Styret kan, innenfor rammen av lov, forskrifter og instruks fra overordnet organ, delegere til styrets leder mellom styremøter å fatte vedtak på styrets vegne i saker i følgende tilfelle: - behandling i samlet styre anses ikke nødvendig - vedtak må fattes før neste planlagte styremøte, og saken ansees ikke å være av så stor viktighet at det innkalles til ekstraordinært møte. Protokoll Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen skal angi: Tid og sted for møtet Behandlingsform (møte, skriftlig behandling etc) Deltakerne i styremøtet (tilstedeværende, forfall, funksjon) Eventuell dokumentasjon som blir fremlagt i møtet Administrasjonens/sekretærens innstilling til vedtak, samt øvrige forslag til vedtak fremmet i møtet med navn på forslagstiller Vedtaket Om vedtaket var enstemmig, eventuelt hvor mange stemmer som ble avgitt for ulike forslag til vedtak Eventuelle særuttalelser og stemmeforklaringer som ønskes tatt med i protokollen skal utformes og innleveres under møtet. Styret selv avgjør om disse skal tas inn som en del av protokollen fra møtet eller defineres som en del av styrets forhandlinger som ikke protokollføres Protokollen godkjennes formelt i påfølgende møte. 3

8 Styrets leder er talsperson for styret og skal sørge for at det blir informert om styrets beslutninger. Styrets sekretær har et medansvar for at informasjon gjøres tilgjengelig og for nødvendig oppfølging. 4

9 Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder Ole-Morten Midtgård Medlem Ellen Katrine Nyhus Medlem Arne Breistein Medlem Inger Johanne Rydland Medlem Helge Ødegård Hovland Medlem Kathrine Skretting Medlem Svein Tveitdal Medlem Solrun Vik Medlem Forfall: Navn Funksjon Dag Nordbø Medlem Kathrine Skretting Medlem Sak 59/11 (24. mai) Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Kristen Strat Dag Nordbø Merknader I tillegg møtte: Navn Tor A. Aagedal Elin Gauslaa Marit Aamodt Nielsen Helge S. Møll Tor Martin Lien Stilling Universitetsdirektør Sekretariat Viserektor (25. mai) Formidlingsavdelingen (24. mai) Informasjonstjenesten (25. mai)

10 SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. S 56/11 S 57/11 S 58/11 Godkjenning innkalling Godkjenning av saksliste Protokoll fra forrige møte S 59/11 Felles styremøte med Høgskolen i Telemark, /119 S 60/11 Orientering om søkertall /1213 S 61/11 Utdanningsmelding /1184 S 62/11 S 63/11 S 64/11 Søknad om etablering av nye studier med oppstart høsten 2012 Ombygging og endret romdisponering, Campus Kristiansand Informasjon om arbeidet med Arbeidstilsynets pålegg/anmerkning 2011/ / /1187 S 65/11 Møtedatoer høsten /119 S 66/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Olav Hovdelien 2011/397 S 67/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Bjørn Tore Flåten 2011/397 S 68/11 Referat- og rapportsaker /119 S 69/11 Kallelse til undervisnings- og forskerstillinger 2011/1252 S 70/11 S 71/11 S 72/11 S 73/11 S 74/11 S 75/11 S 76/11 SAKER SOM BLE BEHANDLET I LUKKET MØTE: Forlengelse av midlertidig tilsetting som førsteamanuensis (kallelse) i 20 % stilling ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Forlengelse av midlertidig tilsetting som førsteamanuensis (kallelse) i 20 % stilling ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II (kallelse) i 20 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Informasjonsutveksling og oppfølging 2008/ / / / / /775

11 S 56/11 Godkjenning innkalling Saksprotokoll i Universitetsstyret Saksdokumenter delt ut på møtet: - S-sak 68/11 Referat fra drøftingsmøte S-sak 68/11 Referat fra dialogmøte om SAK 4. april Innkallingen ble godkjent S 57/11 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Universitetsstyret Sakslista ble godkjent uten merknader S 58/11 Protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Universitetsstyret Protokollen ble godkjent uten merknader S 59/11 Felles styremøte med Høgskolen i Telemark, Saksprotokoll i Universitetsstyret Spørsmål om utvidet samarbeid eller fusjon mellom de to institusjonene ble drøftet med ekstern og interne innledere. Ut i fra at saken skal endelig styrebehandles av de to styrene i juni ble det ikke fremmet forslag til vedtak. S 60/11 Orientering om søkertall Styret tar oversikt over søkertall 2011 til orientering 2. Styret gir rektor fullmakt til å trekke studier med liten søkning dersom videre analyse av søkertallene tilsier dette 3. Styret ber om oppdatert informasjon om opptaket i junimøtet Saksprotokoll i Universitetsstyret

12 Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 61/11 Utdanningsmelding Styret vedtar utdanningsmelding for 2010 i tråd med framlagte forslag. 2. Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å følge opp de vedtatte tiltakene. 3. Styret ber alle fakultetene og Avdeling for lærerutdanning behandle utdanningsmeldingen som egen sak i fakultets-/avdelingsstyret. Saksprotokoll i Universitetsstyret Seip Tønnessen fremmet endret forslag til vedtak til pkt. 1 og 2: 1. Styret tar utdanningsmelding for 2010 til etterretning 2. Styret ber universitetsdirektøren følge opp tiltak og føringer i meldingen Seip Tønnessens forslag ble enstemmig vedtatt. Styrets vedtak blir etter dette: 1. Styret tar utdanningsmelding for 2010 til etterretning 2. Styret ber universitetsdirektøren følge opp tiltak og føringer i meldingen 3. Styret ber alle fakultetene og Avdeling for lærerutdanning behandle utdanningsmeldingen som egen sak i fakultets-/avdelingsstyret. S 62/11 Søknad om etablering av nye studier med oppstart høsten Styret stiller seg positivt til etablering av Spesialsykepleie, masterprogram. Forutsatt endelige vedtak om etablering i styrets møte i oktober, er styret innstilt på å prioritere tildeling av 30 nye studiepoeng i budsjettet for Tildelingen forutsetter at budsjettsituasjonen ikke endres vesentlig i forhold til inneværende års budsjett og at studiet prioriteres etter en vurdering i forhold til andre strategiske tiltak. 2. Rektor får fullmakt til å oppnevne ekstern sakkyndig komité og godkjenne dokumentasjon som skal danne grunnlag for sakkyndig vurdering. Saksprotokoll i Universitetsstyret Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

13 S 63/11 Ombygging og endret romdisponering, Campus Kristiansand Styret slutter seg til planene om ombygging av bygg 50 og 51, og godkjenner at kostnadene kan belastes investeringsfond innenfor en ramme på 3,6 mill kr. Styret ber universitetsdirektøren komme tilbake til øvrige utbyggingsplaner for campus Kristiansand når nærmere avklaring foreligger. Saksprotokoll i Universitetsstyret Tillitsvalgte drøftet saken i møte 23. mai og hadde merknad til saken. Universitetsdirektøren fremmet forslag til tillegg i vedtaket etter første setning. Lokal disponering må drøftes grundig med berørte parter. Styret sluttet seg enstemmig til universitetsdirektørens forslag. Styret slutter seg til planene om ombygging av bygg 50 og 51, og godkjenner at kostnadene kan belastes investeringsfond innenfor en ramme på 3,6 mill kr. Lokal disponering må drøftes grundig med berørte parter. Styret ber universitetsdirektøren komme tilbake til øvrige utbyggingsplaner for campus Kristiansand når nærmere avklaring foreligger. S 64/11 Informasjon om arbeidet med Arbeidstilsynets pålegg/anmerkning Styret tar saken til foreløpig orientering. En ber om å bli orientert om den videre oppfølgingen og at den skriftelige tilbakemeldingen som skal sendes Arbeidstilsynet forelegges styret. Saksprotokoll i Universitetsstyret Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 65/11 Møtedatoer høsten 2011 Styret vedtar møtedager for høsten 2011 slik: Onsdag 21. og torsdag 22 september Onsdag 19. oktober Onsdag 23. november Onsdag 14. desember

14 Saksprotokoll i Universitetsstyret Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. S 66/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Olav Hovdelien Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for humaniora og pedagogikk, kreeres Olav Hovdelien til philosophiae doctor. Saksprotokoll i Universitetsstyret Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. S 67/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Bjørn Tore Flåten Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, kreeres Bjørn Tore Flåten til philosophiae doctor. Saksprotokoll i Universitetsstyret Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. S 68/11 Referat- og rapportsaker Saksprotokoll i Universitetsstyret Referat fra møte i Fakultetsstyret ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Referat fra møte i Fakultetsstyret for helse- og idrettsvitenskap, Protokoll fra møte i styret for Avdeling for lærerutdanning, Høring av utkast til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering 5. Tilbakemelding fra etatstyringsmøte, Referat fra dialogmøte om SAK 4. april 7. Referat fra drøftingsmøte med tillitsvalgte,

15 Styret tar referat- og rapportsakene til orientering S 69/11 Kallelse til undervisnings- og forskerstillinger Saksprotokoll i Universitetsstyret Saken ble fremmet uten forslag til vedtak. Seip Tønnessen fremmet på bakgrunn av diskusjonen i styret slikt forslag til vedtak: 1. Styret ber universitetsdirektøren følge opp spørsmålet om UiAs kallelsespolitikk er i strid med likestillingsloven og komme tilbake med egen sak til styret. 2. Styret konstaterer ut fra sak 72/11 at det er mulig å rekruttere kvalifiserte kvinner om man arbeider langsiktig, og pålegger Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap å følge opp dette arbeidet. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 1. Styret ber universitetsdirektøren følge opp spørsmålet om UiAs kallelsespolitikk er i strid med likestillingsloven og komme tilbake med egen sak til styret. 2. Styret konstaterer ut fra sak 72/11 at det er mulig å rekruttere kvalifiserte kvinner om man arbeider langsiktig, og pålegger Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap å følge opp dette arbeidet. S 70/11 Forlengelse av midlertidig tilsetting som førsteamanuensis (kallelse) i 20 % stilling ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Rune Giskes midlertidige tilsetting som førsteamanuensis i 20 % stilling (kallelse) ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, forlenges for perioden Saksprotokoll i Universitetsstyret Universitetsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. S 71/11 Forlengelse av midlertidig tilsetting som førsteamanuensis (kallelse) i 20 % stilling ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Derek Peters midlertidige tilsetting som professor II i 20 % stilling (kallelse) ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, forlenges for perioden

16 Saksprotokoll i Universitetsstyret Universitetsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. S 72/11 Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II (kallelse) i 20 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Poul Erik Mouritzens midlertidige tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, forlenges for perioden Saksprotokoll i Universitetsstyret Universitetsdirektøren foreslo slikt tillegg til vedtaket: Ytterligere forlengelse uten utlysning kan ikke påregnes". Universitetsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. Poul Erik Mouritzens midlertidige tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, forlenges for perioden Ytterligere forlengelse uten utlysning kan ikke påregnes. S 73/11 Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Jan Beyers midlertidige tilsetting som professor II (kallelse) i 20 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, forlenges for perioden Saksprotokoll i Universitetsstyret Universitetsdirektøren foreslo slikt tillegg til vedtaket: Ytterligere forlengelse uten utlysning kan ikke påregnes". Universitetsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. Jan Beyers midlertidige tilsetting som professor II (kallelse) i 20 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, forlenges for perioden Ytterligere forlengelse uten utlysning kan ikke påregnes.

17 S 74/11 Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Harald Baldersheims midlertidige tilsetting som professor II (kallelse) i 20 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, forlenges for perioden Saksprotokoll i Universitetsstyret Universitetsdirektøren foreslo slikt tillegg til vedtaket: Ytterligere forlengelse uten utlysning kan ikke påregnes". Universitetsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. Harald Baldersheims midlertidige tilsetting som professor II (kallelse) i 20 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, forlenges for perioden Ytterligere forlengelse uten utlysning kan ikke påregnes. S 75/11 Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Claudio Radaellis midlertidige tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, forlenges for perioden Saksprotokoll i Universitetsstyret Universitetsdirektøren foreslo slikt tillegg til vedtaket: Ytterligere forlengelse uten utlysning kan ikke påregnes". Universitetsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. Claudio Radaellis midlertidige tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, forlenges for perioden Ytterligere forlengelse uten utlysning kan ikke påregnes. S 76/11 Informasjonsutveksling og oppfølging Saksprotokoll i Universitetsstyret Tveitdal orienterte om grønn stat og muligheter for UiA til å være med i pilotprosjekt. - Kort oppsummering av dialogmøte med HiT. Det bør vurderes nytt dialogmøte mellom to styrene tidlig i neste styreperiode.

18 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A2 150, Grimstad Dato: Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder Ellen Katrine Nyhus Medlem Arne Breistein Medlem Inger Johanne Rydland Medlem Helge Ødegård Hovland Medlem Kathrine Skretting Medlem Dag Nordbø Medlem Svein Tveitdal Medlem Solrun Vik Medlem Forfall: Navn Ole-Morten Midtgård Funksjon Medlem Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Anne Berit Fuglestad Ole-Morten Midtgård Merknader Tveitdal ankom møtet kl under behandlingen av s-sak 84/11 I tillegg møtte: Navn Marit Aamodt Nielsen Dag Gjerløw Aasland Seunn Smith-Tønnessen Gunnar Nordli Tor A. Aagedal Elin Gauslaa Tor Martin Lien Stilling Viserektor Viserektor Ass. universitetsdirektør Fung. økonomidirektør Universitetsdirektør Sekretariat Informasjonstjenesten

19 SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. S 77/11 S 78/11 S 79/11 S 80/11 Godkjenning innkalling Godkjenning av saksliste Protokoll fra forrige møte Behandles i lukket møte S 81/11 Konsernregnskap /489 S 82/11 Regnskapsrapport 1. tertial /1440 S 83/11 Fakultetenes aktivitetsoppnåelse /453 S 84/11 Revidert budsjett /963 S 85/11 Budsjettfordelingsmodell for UiA 2010/683 S 86/11 Oppfølging av utredningen "Ett av to? Kartlegging av mulighetene for en fusjon eller utvidet samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder" 2011/1098 S 87/11 Orientering om opptaket /1327 S 88/11 Opprettelse av Råd for samarbeid med arbeidslivet 2011/1415 S 89/11 Forskningsmelding /1184 S 90/11 S 91/11 Kvalitetssikringssystemet ved Universitetet i Agder og referansegruppa for kvalitetssikringssystemet Instruks for fakultetstyret, dekan, instituttleder, LU styret, dekan LU og studieledere 2011/ /1230 S 92/11 Utøvende musikk - oppfølging av tidligere vedtak 2007/695 S 93/11 S 94/11 Etablering av ph.d.-program i teknologi med spesialiseringene IKT, Mekatronikk, Fornybar energi og Anvendt matematikk Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder 2010/ /987 S 95/11 Senter for Informasjonsanalyse - rapport fra arbeidsgruppen 2011/1452 S 96/11 Videre engasjement Scholars at Risk (SAR) 2009/2666 S 97/11 S 98/11 Nye medlemmer til fakultetsstyrene /avdeling for Lærerutdanning Fullmakt til rektor - oppnevning av nye medlemmer til styrer og utvalg 2011/ /1305 S 99/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Rotem Shneor 2011/397 S 100/11 Tildeling av graden Doctor Philosophiae - Arne Stakkeland 2011/1428 S 101/11 Tildeling av graden philosophiae doctor Kirsti Kislenko 2011/397 S 102/11 Referat- og rapportsaker 22. juni 2011/119

20 SAKER SOM BLE BEHANDLET I LUKKET MØTE: S 80/11 UiAs regnskap for avsluttende revisjonsbrev 2010/2717 X S 103/11 S 104/11 S 105/11 Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II (kallelse) i 10 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II (kallelse) i 10 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Informasjonsutveksling og oppfølging 2008/ /458

21 S 77/11 Godkjenning innkalling Saksprotokoll i Universitetsstyret Saksdokumenter delt ut på møtet: - S-sak 101/11: Tildeling av graden philosophiae doctor Kirsti Kislenko - Til s-sak 81/11: kontantstrømoppstilling - Til s-sak 97/11: vedlegg fra Avdeling for lærerutdanning - Referat fra drøftingsmøte 20. juni 11 Innkallingen ble godkjent S 78/11 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Universitetsstyret Sakslista ble godkjent uten merknader S 79/11 Protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Universitetsstyret Protokollen ble godkjent uten merknader S 80/11 UiAs regnskap for avsluttende revisjonsbrev Styret tar til etterretning at Riksrevisjonen i sitt avsluttende revisjonsbrev for 2010 ikke har noen vesentlige merknader ti regnskapet og gjennomføringen av budsjettet. Saksprotokoll i Universitetsstyret Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 81/11 Konsernregnskap 2010

22 Styret tar konsernregnskap for UiA-konsernet 2010 til etterretning. Saksprotokoll i Universitetsstyret Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 82/11 Regnskapsrapport 1. tertial 2011 Styret tar regnskap pr 1. tertial 2011 til orientering. Styret ber universitetsdirektøren fortsatt følge opp de budsjettansvarsområdene som har et akkumulert merforbruk. Saksprotokoll i Universitetsstyret Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 83/11 Fakultetenes aktivitetsoppnåelse Styret vedtar følgende justeringer av fakultetenes rammer for 2011 ut fra aktivitetsavvikene for 2010: Rammejustering for aktivitetsavviket i Fakultet 2010 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Fakultet for humaniora og pedagogikk Fakultet for kunstfag Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Styret vedtar at eventuelle framtidige rammejusteringer knyttet til aktivitetsavvik skal baseres på prinsippet om fullt beløpsmessig samsvar mellom rammejusteringsbeløpet og rammetildelingsbeløpet knyttet til det samme avviket.

23 Saksprotokoll i Universitetsstyret Organisasjonene drøftet saken i møte og hadde ikke merknader til saken. Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. S 84/11 Revidert budsjett Styret vedtar følgende rammeendringer for 2011 knyttet til punktene i saksframstillingen: Forslag til diponering av ufordelte midler BAO Beløp 2.2 Gjentagende undervisning Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Fakultet for kunstfag Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap st.poeng GLU, Grimstad Fakultet for teknologi og realfag Senter for ehelse og omsorgsteknologi Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Plan for evaluering av FLU Avdeling for lærerutdanning Bachelor i rettsvitenskap Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Energi Fellesadm, driftsavdelingen Leie og bruk av lokaler Fellesadm, driftsavdelingen UiAs MicroSoft Campuslisens IT-avdelingen Sum rammeendringer Totalt til disposisjon i hht pkt 1 i saksframstillingen Rest beholdt ufordelt (fordeles av rektor på fullmakt, jfr pkt 2.4) Rammeendringene kommer i tillegg til de rammejusteringene som følger av styrets behandling av saken om fakultetenes aktivitetsoppnåelse for Styret vedtar i samsvar med saksframstillingen følgende reviderte aktivitetskrav for 2011: 2011 Fakultet Aktivitetskrav Revidert budsjett Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Fakultet for humaniora og pedagogikk Fakultet for kunstfag 425 Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Ufordelte, til senere disp 15 Sum Styret gir rektor fullmakt til å innarbeide konsekvensene av studentenes valg av fagretning vedr 30 nye studieplasser på GLU 5-10 år i budsjettet for 2011, samt justere fakultetenes aktivitetskrav for 2011 knyttet til dette.

24 4. Styret vedtar å styrke driftsrammen for 2011 med 6 mill kr ved å disponere 6 mill kr av avsetningen på Investeringsfond generelt. Midlene øremerkes 1.prioritert opprusting av AV-utstyr i auditorier (2,4 mill kr), og ombygginger og endret lokaldisponeringer på Campus Kristiansand (3,6 mill kr). 5. Styret gir rektor fullmakt til å innarbeide konsekvensene av styrets vedtak i punktene 1 4 i tabellverket for Saksprotokoll i Universitetsstyret Organisasjonene drøftet saken i møte og hadde ikke merknader til saken. Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 85/11 Budsjettfordelingsmodell for UiA Styret vedtar å legge modell A til grunn for budsjettbehandling Styret ber universitetsdirektøren komme tilbake i septembermøtet med en mer grundig gjennomgang av implementering av modellen, herunder de foreslåtte endringene i plan- og budsjettprosessen. Styret ber universitetsdirektøren legge fram i oktobermøtet en sak på vekting og kriterier gjeldende for 2012.Saksprotokoll i Universitetsstyret Organisasjonene drøftet saken i møte og hadde ikke merknader til saken. Administrasjonen utreder erfaringer med intern husleie og forskningstermin. Nytt styre vurderer om dette vil være aktuelt i forbindelse med behandlingen av budsjettet for Styret vedtar å legge modell A til grunn for budsjettbehandling Styret ber universitetsdirektøren komme tilbake i septembermøtet med en mer grundig gjennomgang av implementering av modellen, herunder de foreslåtte endringene i plan- og budsjettprosessen. Styret ber universitetsdirektøren legge fram i oktobermøtet en sak på vekting og kriterier gjeldende for 2012.

25 S 86/11 Oppfølging av utredningen "Ett av to? Kartlegging av mulighetene for en fusjon eller utvidet samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder" 1. Styret for Universitetet i Agder (UiA) vil gi honnør til en vel organisert utredningsprosess med bred deltagelse. Utredningen inneholder både et solid faktagrunnlag og trekker opp perspektiver for den videre utvikling. Det gir et godt fundament for det videre arbeidet med å avklare mulighetene for en fusjon eller et utvidet samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og UiA. 2. Styret for UiA har merket seg den utviklingen innen universitets- og høgskolesektoren i inn- og utland som er beskrevet i utredningen. Styret har videre merket seg at Kunnskapsdepartementet i dialogmøte med HiT og UiA har gitt uttrykk for at institusjonslandskapet i høyere utdanning vil endre seg ytterligere som følge av pågående samarbeidsprosesser og at konkurransen om midler, studenter og ansatte vil skjerpes. 3. Styret for UiA slutter seg til vurderingene i utredningen om at det vil kunne høstes faglige gevinster for UiA og HiT, og oppnås styrket relevans og økt kompetansebasert konkurransekraft for Agder-/Telemarkregionen, ved at de to institusjonenes virksomhet ses i sammenheng gjennom et institusjonelt forankret samarbeid eller fusjon. 4. Styret for UiA er enig med styringsgruppen i at gevinstene for institusjonene og relevans for regionen lettere lar seg realisere på en stabil, forutsigbar og varig måte gjennom fusjonsalternativet enn gjennom samarbeidsalternativet. Styret har merket seg at det i utredningen og høringsuttalelser pekes på ulemper og forhold som bør utredes nærmere før en kan ta endelig stilling til fusjon. Ut fra dette er styret enig med styringsgruppen i at en ikke har et tilstrekkelig grunnlag til å fatte et fusjonsvedtak nå, men er åpen for at fusjon kan bli resultatet av den videre prosessen. 5. For å videreføre prosessen mellom de to institusjonene vedtar styret for UiA å igangsette et institusjonelt forankret prosjekt på inntil tre år, med sikte på både å utvikle og realisere flere konkrete fellestiltak av faglig og administrativ karakter mellom de to institusjonene og å utrede grunnlaget for å kunne ta stilling til fusjon. Prosjektet skal bidra til å videreutvikle universitetsfunksjonene både i Agder og i Telemark, styrke og utvikle profesjonsutdanningene ved de to institusjonene, og understøtte begge institusjoners konkurransekraft. For å sikre god forankring for og strategisk fokus i prosjektet, oppnevnes et felles prosjektstyre med følgende sammensetning: Fra UiA: Styreleder (rektor), styrets sekretær (universitetsdirektøren), et internt styremedlem, et eksternt styremedlem og en studentrepresentant fra styret. Fra HiT: Styreleder (eksternt styremedlem), styrets sekretær (rektor), to interne styremedlemmer og en studentrepresentant fra styret. Prosjektstyret gis fullmakt til å fastsette nærmere organisering av prosjektet og å fatte vedtak om konkrete delprosjekter/fellestiltak. Vedtak som krever ansattes medbestemmelse, forutsettes drøftet i fellesmøte med tillitsvalgte fra de to institusjonene. Prosjektstyret skal jevnlig rapportere til de to institusjonenes styrer.

26 Saksprotokoll i Universitetsstyret Organisasjonene drøftet saken i møte og Forskerforbundet hadde følgende merknad til saken. Forskerforbundet ber om at prosjektstyret utvides med en tillitsvalgt fra hver institusjon. De skal ha observatørstatus med tale og forslagsrett. Punktet om nedbestemmelse i direktørens forslag ble forutsatt opprettholdt. Nyhus og Tveitdal fremmet forslag til nytt pkt 3 som skulle erstatte pkt 3-5: Styret for UiA slutter seg til vurderingen i utredningen om at det vil kunne høstes faglige gevinster ved økt samarbeid mellom UiA og HiT. Disse kan oppnås uten tett institusjonelt forankret samarbeid. Styret oppfordrer til samarbeid mellom de fagmiljøer ved HiT og UiA der dette er naturlig. Det ble votert over forslaget som falt med 2 mot 9 stemmer. Solrun Vik fremmet forslag til endringer i vedtakets pkt. 1, 3 og 5 og at pkt. 4 skulle utgå. Pkt 1. siste setning skal lyde: Det gir et godt fundament for det videre arbeidet med å avklare mulighetene for en fusjon eller eventuelt et utvidet samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og UiA. Pkt. 3 siste innskutte setning skal lyde:, ved at de to institusjonenes virksomhet ses i sammenheng gjennom et evt. institusjonelt forankret samarbeid eller fusjon. Pkt. 4 utgår. Pkt 5 første avsnitt, siste innskutte setning skal lyde:, med sikte på både å utvikle og realisere flere konkrete fellestiltak av faglig og administrativ karakter mellom de to institusjonene og å utrede grunnlaget for å kunne ta stilling til ev. fusjon eller et utvidet samarbeid. Det ble votert over Vik sitt forslag som ble vedtatt med 10 mot 1 stemme. Seip Tønnessen fremmet slikt forslag til endring i pkt. 5 nest siste avsnitt: oppnevnes et felles prosjektstyre. Det settes sammen av 2-4 representanter fra hvert av de to institusjonenes styrer, og 2-4 representanter for sentrale virksomhetsområdet som forskning, studier og administrasjon. Tillitsvalgte for studenter og ansatte skal være representert i prosjektstyret. Universitetsdirektøren opplyste at tillitsvalgte har signalisert ønske om observatørstatus og ikke ordinær representasjon i prosjektstyret. Seip Tønnessen endret etter dette siste setning til: Studenter skal være representert i prosjektstyret. Dette innebærer at tillitsvalgtes representasjonsform står åpent. Seip Tønnessen foreslo pkt. 5 siste avsnitt første setning endret til Mandat og sammensetning for prosjektstyret fastsettes i de to institusjonsstyrene i løpet av høsten For øvrig gis prosjektstyret osv

27 Seip Tønnessens forslag ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer. Styrets vedtak blir etter dette: 1. Styret for Universitetet i Agder (UiA) vil gi honnør til en vel organisert utredningsprosess med bred deltagelse. Utredningen inneholder både et solid faktagrunnlag og trekker opp perspektiver for den videre utvikling. Det gir et godt fundament for det videre arbeidet med å avklare mulighetene for en fusjon eller eventuelt et utvidet samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og UiA. 2. Styret for UiA har merket seg den utviklingen innen universitets- og høgskolesektoren i inn- og utland som er beskrevet i utredningen. Styret har videre merket seg at Kunnskapsdepartementet i dialogmøte med HiT og UiA har gitt uttrykk for at institusjonslandskapet i høyere utdanning vil endre seg ytterligere som følge av pågående samarbeidsprosesser og at konkurransen om midler, studenter og ansatte vil skjerpes. 3. Styret for UiA slutter seg til vurderingene i utredningen om at det vil kunne høstes faglige gevinster for UiA og HiT, og oppnås styrket relevans og økt kompetansebasert konkurransekraft for Agder- /Telemarkregionen, ved at de to institusjonenes virksomhet ses i sammenheng gjennom et eventuelt institusjonelt forankret samarbeid eller fusjon. 4. For å videreføre prosessen mellom de to institusjonene vedtar styret for UiA å igangsette et institusjonelt forankret prosjekt på inntil tre år, med sikte på både å utvikle og realisere flere konkrete fellestiltak av faglig og administrativ karakter mellom de to institusjonene og å utrede grunnlaget for å kunne ta stilling til en eventuell fusjon eller et utvidet samarbeid. Prosjektet skal bidra til å videreutvikle universitetsfunksjonene både i Agder og i Telemark, styrke og utvikle profesjonsutdanningene ved de to institusjonene, og understøtte begge institusjoners konkurransekraft. For å sikre god forankring for og strategisk fokus i prosjektet, oppnevnes et felles prosjektstyre. Det settes sammen av 2-4 representanter fra hvert av de to institusjonenes styrer, og 2-4 representanter for sentrale virksomhetsområder som forskning, studier og administrasjon. Studenter skal være representert i prosjektstyret. Mandat og sammensetning for prosjektstyret fastsettes i de to institusjonsstyrene i løpet av høsten Forøvrig gis prosjektstyret fullmakt til å fastsette nærmere organisering av prosjektet og å fatte vedtak om konkrete delprosjekter/fellestiltak. Vedtak som krever ansattes medbestemmelse, forutsettes drøftet i fellesmøte med tillitsvalgte fra de to institusjonene. Prosjektstyret skal jevnlig rapportere til de to institusjonenes styrer.

28 S 87/11 Orientering om opptaket 2011 Styret tar orientering om opptaket 2011 til orientering Saksprotokoll i Universitetsstyret Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. S 88/11 Opprettelse av Råd for samarbeid med arbeidslivet Rektor gis fullmakt til å invitere Agderrådet til dialog med tanke på utarbeiding av mandat og drøfting av sammensetning av et regionalt Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Saksprotokoll i Universitetsstyret Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. S 89/11 Forskningsmelding Styret tar forskningsmeldingen for 2010 til etterretning. 2. Styret ber universitetsdirektøren følge opp tiltak og føringer i meldingen. 3. Styret ber alle fakultetene og Avdeling for lærerutdanning behandle forskningsmeldingen som egen sak i fakultets-/avdelingsstyret. Saksprotokoll i Universitetsstyret Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. S 90/11 Kvalitetssikringssystemet ved Universitetet i Agder og referansegruppa for kvalitetssikringssystemet

29 1. Kvalitetssikringssystemet skal hete Kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Agder. 2. Referansegruppa for kvalitetssikringssystemet bes i kommende periode arbeide med følgende problemstillinger: a. Evaluering av studier, inkludert rapportering på programnivå, med tanke på forenkling b. Kvalitetssikring av forskerutdanning, inkludert rapportering, med tanke på forenkling c. Studierådenes rolle i kvalitetssikringssystemet d. Studentenes rolle i kvalitetssikringssystemet e. Ta stilling til revidert indikatorsett og bruken av dette, etter at en egen arbeidsgruppe har kommet med sitt forslag 3. Universitetsdirektøren bes oppnevne gruppa som skal vurdere revidert indikatorsett. Saksprotokoll i Universitetsstyret Organisasjonene drøftet saken i møte og hadde ikke merknader til saken Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. S 91/11 Instruks for fakultetstyret, dekan, instituttleder, LU styret, dekan LU og studieledere Styret vedtar instruks for styret for lærerutdanningene, dekan for lærerutdanning og studieleder ved Universitetet i Agder i samsvar med universitetsdirektørens forslag, med virkning fra Styret utsetter behandling av Instruks for fakultetsstyret, dekan og instituttleder Saksprotokoll i Universitetsstyret Organisasjonene drøftet saken i møte og hadde ikke merknader til saken Breistein foreslo at det i vedtakets siste setning ble tilføyd til neste styremøte. Universitetsdirektørens forslag til vedtak med Breisteins tilføyelse ble enstemmig vedtatt.

30 Styret vedtar instruks for styret for lærerutdanningene, dekan for lærerutdanning og studieleder ved Universitetet i Agder i samsvar med universitetsdirektørens forslag, med virkning fra Styret utsetter behandling av Instruks for fakultetsstyret, dekan og instituttleder til neste styremøte. S 92/11 Utøvende musikk - oppfølging av tidligere vedtak 1. Styret tar universitetsdirektørens redegjørelse for utviklingen i studenttall på bachelorprogrammet i utøvende musikk, klassisk og rytmisk, til orientering. 2. Styret ber om en ny redegjørelse for utviklingen i studenttall for samtlige musikkstudier på bachelornivå våren Saksprotokoll i Universitetsstyret Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. S 93/11 Etablering av ph.d.-program i teknologi med spesialiseringene IKT, Mekatronikk, Fornybar energi og Anvendt matematikk 1. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler 3-3 vedtar styret ved Universitetet i Agder etablering av ph.d.-program i teknologi med spesialiseringene IKT, Mekatronikk, Fornybar energi og Anvendt matematikk. 2. Fakultet for teknologi og realfag er faglig ansvarlig for programmet. 3. Studieplan for de nye spesialiseringene Fornybar energi og Anvendt matematikk under ph.d.-programmet i teknologi legges fram for Studieutvalget til godkjenning etter behandling i Sentralt utvalg for forskerutdanning. 4. Sentralt utvalg for forskerutdanning fastsetter utfyllende regler for ph.d.-graden i teknologi. 5. Styret vil ta stilling til finansiering av programmet i forbindelse med behandling av budsjettet for Styret ved Universitetet i Agder legger ned ph.d.-programmene i IKT og mekatronikk. Saksprotokoll i Universitetsstyret Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

31 S 94/11 Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder 1. Styret vedtar Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder i samsvar med universitetsdirektørens forslag. 2. Endringer i ressursbehov som følge av obligatorisk bacheloroppgave og økt omfang av ekstern sensur må vurderes ut fra kriteriene i den til enhver tid gjeldende budsjettmodell 3. Instruks for eksamenskandidater oppheves. Saksprotokoll i Universitetsstyret Styret merket seg at det skal jobbes videre med spørsmålet om økonomiske konsekvenser ved forskriftsendringene og peke spesielt på økt bruk av veileder. Universitetsdirektøren endret sitt forslag til forskrift om endring i 1 r om breddeenhet til kombinasjon av emner på studiepoeng innenfor samme fagområde. Krav til breddeenhet skal fremgå av studieplanen. 1. Styret vedtar Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder i samsvar med universitetsdirektørens forslag. 2. Endringer i ressursbehov som følge av obligatorisk bacheloroppgave og økt omfang av ekstern sensur må vurderes ut fra kriteriene i den til enhver tid gjeldende budsjettmodell 3. Instruks for eksamenskandidater oppheves. S 95/11 Senter for Informasjonsanalyse - rapport fra arbeidsgruppen Styret takker arbeidsgruppen for sitt arbeid og tar rapporten til foreløpig orientering. Rapporten sendes ut på høring til fakultetene, avdeling for lærerutdanning og de involverte avdelinger i fellesadministrasjon, og styret ber universitetsdirektøren å legge frem egen sak for styret etter høringsrunden. Saksprotokoll i Universitetsstyret Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. S 96/11 Videre engasjement Scholars at Risk (SAR) Styret tar sak om Scholars at Risk til foreløpig orientering og ber om at forslag til utvidet engasjement blir vurdert som del av budsjettet for 2012.

32 Saksprotokoll i Universitetsstyret Organisasjonene drøftet saken i møte og hadde ikke merknader til saken Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. S 97/11 Nye medlemmer til fakultetsstyrene /avdeling for Lærerutdanning Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til styreoppnevnte medlemmer av fakultetsstyrene og styret for lærerutdanningene 2. Rektor får fullmakt til å supplere medlemmer som mangler eller hvor vedkommende ikke har bekreftet vervet. Den fullmakten gjelder også eventuelle suppleringer i valgperioden. Saksprotokoll i Universitetsstyret Styret vedtok at forslag fra Fakultet for teknologi og realfag om at Randi T. Holta (HiT) ble oppnevnt som intern-eksternt medlem ikke kunne tas til følge ut fra at disse representantene hittil har vært hentet fra andre fakulteter. Hvis denne praksis skal endres ved at også tilsatte ved andre uh-institusjoner kan oppnevnes bør dette først behandles som egen styresak Ut fra dette endret universitetsdirektøren forslaget slik at foreslått varamedlem førstelektor Carl Erik Moe ble fast medlem med førsteamanuensis Kristin Dale som varamedlem Nyhus foreslo som alternativ at førsteamanuensis Kristin Dale ble oppnevnt som fast interneksternt medlem til Fakultetsstyret for teknologi og realfag med førstelektor Carl Erik Moe som vararepresentant. Det ble votert over de to forslagene. Universitetsdirektørens forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. Universitetsdirektørens øvrige forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til styreoppnevnte medlemmer av fakultetsstyrene og styret for lærerutdanningene 2. Rektor får fullmakt til å supplere medlemmer som mangler eller hvor vedkommende ikke har bekreftet vervet. Den fullmakten gjelder også eventuelle suppleringer i valgperioden S 98/11 Fullmakt til rektor - oppnevning av nye medlemmer til styrer og utvalg

33 Rektor får fullmakt til å oppnevne medlemmer og varamedlemmer til følgende kollegiale organer: Studieutvalget Læringsmiljøutvalget Klagenemda Referansegruppa for kvalitetssikringssystemet Styret for lærerutdanningene Saksprotokoll i Universitetsstyret Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 99/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Rotem Shneor Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, kreeres Rotem Shneor til philosophiae doctor. Saksprotokoll i Universitetsstyret Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 100/11 Tildeling av graden Doctor Philosophiae - Arne Stakkeland Med henvisning til bedømmelseskomiteens enstemmige godkjenning av avhandlingen, prøveforelesningene og disputasen og notat fra Fakultet for kunstfag, kreeres Arne Stakkeland til doctor philosophiae. Saksprotokoll i Universitetsstyret Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 101/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Kirsti Kislenko

34 Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for teknologi og realfag, Kirsti Kislenko kreeres til philosophiae doctor. Saksprotokoll i Universitetsstyret Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 102/11 Referat- og rapportsaker 22. juni 1. Referat fra møte i Det sentrale forskningsutvalget, Referat fra møte i Fakultetsstyret, fakultet for kunstfag, Referat fra møte i Studieutvalget, Referat fra møte i Fakultetsstyret, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Referat fra møte i Fakultetsstyret, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Referat fra møte i Fakultetsstyret, Fakultet for kunstfag, Referat fra møte i Det sentrale forskningsutvalget, Orientering om administrativ organisering av EVU-virksomheten 9. Årsrapport for Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeidet ved UiA Rapporter om Kunstnerisk Utviklingsarbeid (KU) ved Fakultet for kunstfag 11. Sak på rektorfullmakt: Kallelse Valeri Kontorovitch 12. Sak på rektorfullmakt: Godkjenning av universitetets regnskap for 1. tertial Referat fra drøftingsmøte Saksprotokoll i Universitetsstyret Styret tar referat- og rapportsakene til orientering S 103/11 Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II (kallelse) i 10 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

35 Bjørn Skogstad Aamos midlertidige tilsetting som professor II (kallelse) i 10 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, forlenges for perioden Saksprotokoll i Universitetsstyret Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. S 104/11 Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II (kallelse) i 10 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Nicolai Juul Foss midlertidige tilsetting som professor II (kallelse) i 10 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, forlenges for perioden Saksprotokoll i Universitetsstyret Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. S 105/11 Informasjonsutveksling og oppfølging Saksprotokoll i Universitetsstyret Nyhus ber om at antall timer som beregnes pr. styremøte pr. medlem vurderes for neste periode - Rektor var observatør ved UiOs styremøte og ønsker sammen med universitetsdirektøren å se på omfang av saker og delegasjon før ny styreperiode. UiO involverer administrative ledere ved å la dem legge frem sakene - Rektor refererte fra møte 14. juni med UiS og UiN vedr. finansiering av de nye universitetene og en felles satsing på profesjonsforskning. Universitetsdirektøren kommenterte at Fabergutvalget hadde laget statistikk som relaterte forskningsproduksjon til ressursrammer for forskning hvilket er til fordel for UiA i forhold til å kunne argumentere for at vi har en god ressursutnyttelse. - Seip Tønnessen viste til styrets uavklarte saker på styrets oppfølgingsliste og ba om status på disse. Universitetsdirektøren opplyste: o Felles rettighetspolitikk: En la opp til i stor grad å følge de retningslinjer som etableres ved øvrige universiteter. Saken ble tatt opp på rektormøtet og det viste seg at de gamle universitetene har utarbeidet ulike retningslinjer, hvilket har komplisert saksbehandlingen for UiA. UHR oppnevner et utvalg som skal se på prblematikken o EVU-strategi: Det henvises til s-sak 101/11 undersak 8

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A2 150, Grimstad Dato: Tidspunkt: 09:15. Følgende faste medlemmer møtte:

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A2 150, Grimstad Dato: Tidspunkt: 09:15. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A2 150, Grimstad Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder Ellen

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Heidi Kristensen. Pål Preede Revheim

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Heidi Kristensen. Pål Preede Revheim Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Kragerø Resort, Stabbestad Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 12:30 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård

Detaljer

Bjørn Stordrange. Merknader Onsdag 21. september var det styreseminar for det nye styret. Det er ikke skrevet referat fra dette seminaret.

Bjørn Stordrange. Merknader Onsdag 21. september var det styreseminar for det nye styret. Det er ikke skrevet referat fra dette seminaret. Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Inger Johanne Rydland Medlem. Kathrine Skretting Helge Ødegård Hovland

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Inger Johanne Rydland Medlem. Kathrine Skretting Helge Ødegård Hovland Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lilletunstova/A7 001, Kristiansand Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 09:15 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip

Detaljer

Seunn Smith-Tønnessen ass. universitetsdirektør (ikke sakene 73-79) Kjetil Hellang økonomidirektør (ikke sakene 73-79)

Seunn Smith-Tønnessen ass. universitetsdirektør (ikke sakene 73-79) Kjetil Hellang økonomidirektør (ikke sakene 73-79) Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: B3 004, Kristiansand Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 09:15 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad. Medlem. Helge Ødegård Hovland Medlem Marie Aaslie Reiråskag Medlem

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad. Medlem. Helge Ødegård Hovland Medlem Marie Aaslie Reiråskag Medlem Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: 17.10.2012 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård

Detaljer

Torunn Lauvdal Dag Nordbø. Kathrine Skretting. Frøydis Nordgård Vik MEDL Helene Falch Fladmark MEDL Morgan Konnestad Pål Preede Revheim

Torunn Lauvdal Dag Nordbø. Kathrine Skretting. Frøydis Nordgård Vik MEDL Helene Falch Fladmark MEDL Morgan Konnestad Pål Preede Revheim Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Metochi/Lesvos Dato: 12.-13.05.2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Dag Nordbø Kathrine Skretting Frøydis Nordgård

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård Vik

Detaljer

Medlem. Medlem Helene Falch Fladmark Medlem Bjørn Stordrange. Medlem. Kathrine Skretting. Heidi Kristensen Morgan Konnestad

Medlem. Medlem Helene Falch Fladmark Medlem Bjørn Stordrange. Medlem. Kathrine Skretting. Heidi Kristensen Morgan Konnestad Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: 09:15 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Pål Preede

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: 09:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Heidi Kristensen

Detaljer

Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Bjørn Jan Monstad. Medlem. Observatør

Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Bjørn Jan Monstad. Medlem. Observatør Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 14.09.2011 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Andrea Myhrbraaten Medlem STA Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Andrea Myhrbraaten Medlem STA Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Strand Hotell Fevik Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 13:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle ILNs styreseminar 13. 14. februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle 1 Instituttstyrets mandat: Normalregler for instituttene ved Det humanistiske fakultet 2 Instituttstyret

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo. Se lenke: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 09:15-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Merknad: Frøydis Nordgård Vik og Marit Aamodt Nielsen deltok via «Skype» fra Lesvos

Merknad: Frøydis Nordgård Vik og Marit Aamodt Nielsen deltok via «Skype» fra Lesvos Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 09:15 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: 23.11.2011 Tidspunkt: 09:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik MEDL Heidi Kristensen. MEDL Kathrine Skretting Helene Falch Fladmark MEDL Bjørn Stordrange.

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik MEDL Heidi Kristensen. MEDL Kathrine Skretting Helene Falch Fladmark MEDL Bjørn Stordrange. Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 09.04.2014 Tidspunkt: 09:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:30

Møteprotokoll. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:30 Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård

Detaljer

Torunn Lauvdal Morgan Konnestad Heidi Kristensen. Medlem Medlem Pål Preede Revheim. Helene Falch Fladmark Medlem Bjørn Stordrange Kathrine Skretting

Torunn Lauvdal Morgan Konnestad Heidi Kristensen. Medlem Medlem Pål Preede Revheim. Helene Falch Fladmark Medlem Bjørn Stordrange Kathrine Skretting Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Morgan Konnestad Heidi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 19.10.2011 Tidspunkt: 09:15 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs, Marit

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole 1. Instituttordningen Den faglige virksomheten ved høyskolen organiseres i institutter. Hver enkelt av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal tilhøre ett av de følgende institutter: - Institutt

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Kathrine Skretting. Dag Nordbø (til kl ) Universitetsdirektør Ass. universitetsdirektør Kommunikasjonsdirektør Sekretariat

Kathrine Skretting. Dag Nordbø (til kl ) Universitetsdirektør Ass. universitetsdirektør Kommunikasjonsdirektør Sekretariat Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 09:15 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad

Detaljer

Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem Medlem

Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem Medlem Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:15 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Ingen kan være ansatt eller valgt som instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn 12 år.

Ingen kan være ansatt eller valgt som instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn 12 år. Regler for instituttorganene Fastsatt av universitetsstyret 18.06.09 1. Instituttorganene Instituttene skal ha: - instituttleder - instituttråd Et institutt kan ha valgt eller ansatt instituttleder. Vedtak

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. februar 2012 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Sigbjørn Reidar

Detaljer

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Vedtatt av fakultetsstyret 10. oktober 2017 Dokumentet

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim Heidi Kristensen

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim Heidi Kristensen Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: 26.02.2014 Tidspunkt: 09:15 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7 002, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7 002, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7 002, Gimlemoen Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem. Heidi Kristensen. Pål Preede Revheim

Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem. Heidi Kristensen. Pål Preede Revheim Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 18. og 19.09.2012 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Kathrine Skretting Dag Nordbø Helene

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

Kathrine Skretting. Dag Nordbø (til kl. 10.30) Universitetsdirektør Ass. universitetsdirektør Kommunikasjonsdirektør Sekretariat

Kathrine Skretting. Dag Nordbø (til kl. 10.30) Universitetsdirektør Ass. universitetsdirektør Kommunikasjonsdirektør Sekretariat Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 09:15 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad Helene Falch Fladmark Medlem (deltok på sak 81/12) Kathrine Skretting Bjørn Stordrange

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad Helene Falch Fladmark Medlem (deltok på sak 81/12) Kathrine Skretting Bjørn Stordrange Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:15 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret

MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 19.03.2015 kl. 9:15 14:15 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik Førstelektor

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Kristin Dale

Detaljer

Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø Internasjonal koordinator Anders Wahlstedt Advokat Bjørn Stordrange Rådmann Harald Danielsen

Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø Internasjonal koordinator Anders Wahlstedt Advokat Bjørn Stordrange Rådmann Harald Danielsen MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 20.05.2015 kl. 9:15 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik Førstelektor Morgan

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 1 Valg og sammensetning 1. Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22.01.02 og revidert i styremøte den 01.03.06 Innholdsfortegnelse Innledning 2 1. Møteplan 2 2. Innkalling 2 3. Saksforberedelse m.m. 2 4. Saker

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 20.11.2015 kl. 9:00-11:30 Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 20.11.2015 kl. 9:00-11:30 Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 20.11.2015 kl. 9:00-11:30 Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret

MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 25.06.2015 kl. 9:00 15:00 Sted: Campus Kristiansand, møterom A7 001 Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik Postdoktor

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ellen Katrine Nyhus. Inger Johanne Rydland Medlem Helge Ødegård Hovland Medlem Kathrine Skretting

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ellen Katrine Nyhus. Inger Johanne Rydland Medlem Helge Ødegård Hovland Medlem Kathrine Skretting Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A2 150, Campus Grimstad Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00-15:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00-15:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 04.03.2015 kl. 12:00-15:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs,

Detaljer

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør)

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør) MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 20.03.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Forfall Følgende varamedlemmer møtte:

Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Forfall Følgende varamedlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:30-18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

Reglement for Instituttstyrene og Senterstyrene ved Det humanistiske fakultet, UiS

Reglement for Instituttstyrene og Senterstyrene ved Det humanistiske fakultet, UiS 1 REGLEMENT FOR INSTITUTTSTYRENE OG SENTERSTYRENE VED DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiS Dokumentet har to deler: 1. Mandat, sammensetning og ledelse (fastsatt av UiS-styret). 2. Møtereglement (fastsettes

Detaljer

Forskningssekretariatet (referent)

Forskningssekretariatet (referent) Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 14. juni 2012 Tidspunkt: 09:00-17:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr Sigbjørn

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Universitetets studieutvalg

Universitetets studieutvalg Møtebok: Universitetets studieutvalg (04.09.2015) Universitetets studieutvalg Dato: 09.04.2015 Sted: Gimlemoen Notat: 1 Saksliste Vedtakssaker 41/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 42/15 Godkjenning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: kl. 9: Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: kl. 9: Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 13.05.2015 kl. 9:00-12.30 Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Anne Margit

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: kl. 9:00-11:30 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: kl. 9:00-11:30 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 16.10.2015 kl. 9:00-11:30 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret

MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 10.09.2015 kl. 9:15 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteprotokoll Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. mai 2013 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr Sigbjørn

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Reglement for Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, UiS/

Reglement for Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, UiS/ 1 REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiS Dokumentet har to deler: 1. Mandat, sammensetning og ledelse (fastsatt av UiS-styret). 2. Møtereglement (vedtatt i Fakultetsstyret, Det

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 20/17 23.02.2017 Dato: 02.02.2017 Arkivsaksnr: 2013/9976 Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det matematisknaturvitenskapelige

Detaljer

Forretningsorden for styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, gjeldene fra 01.08.2011

Forretningsorden for styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, gjeldene fra 01.08.2011 Forretningsorden for styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, gjeldene fra 01.08.2011 Vedtatt 08.09.94, revidert 27.06.96, 23.10.03, 21.01.10, 14.04.11 og 20.06.13 Med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22. januar 2002. Revidert i styremøte den 1. mars 2006, jf. styresak 13-2006. Revidert i styremøte den 27. september 2012, jf. styresak 100-2012.

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Bakgrunn. Mandater og instrukser

Bakgrunn. Mandater og instrukser Bakgrunn Mandater og instrukser Størrelse og sammensetning av styrer på nivå to i UiTs organisasjon Størrelse og sammensetning av styrer ved sentre som er overført til nivå tre Innstillingen ble

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: C4041, Grimstad Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 09:15-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 09:15 14:55. Følgende faste medlemmer møtte:

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 09:15 14:55. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 09:15 14:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

Rektor Åse Lill Kimestad for Kathrine Skretting

Rektor Åse Lill Kimestad for Kathrine Skretting MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 11.02.2015 kl. 9:15 16:00 Sted: Campus Kristiansand, møterom A7 001 Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik Førstelektor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Paul-Martin Strand (til kl 13.50 etter

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) 1 av 9 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) Fastsatt av Styret 5.11.2013 1 1 Forrige styringsreglement ble fastsatt 25.2.2009 og revidert 3.4.2009 og 30.8.2010. 1.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs, Bruce Carl Rasmussen, Margretha

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret. Dato: kl. 9:15 16:30 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 14/03577

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret. Dato: kl. 9:15 16:30 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 14/03577 MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 26.11.2014 kl. 9:15 16:30 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 14/03577 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal, leder Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik, medlem

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Andrea Myhrbraaten Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Andrea Myhrbraaten Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A3 075, Grimstad Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 09:15-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer