Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A2 150, Grimstad Dato: Tidspunkt: 09:15. Følgende faste medlemmer møtte:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A2 150, Grimstad Dato: Tidspunkt: 09:15. Følgende faste medlemmer møtte:"

Transkript

1 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A2 150, Grimstad Dato: Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder Ellen Katrine Nyhus Medlem Arne Breistein Medlem Inger Johanne Rydland Medlem Helge Ødegård Hovland Medlem Kathrine Skretting Medlem Dag Nordbø Medlem Svein Tveitdal Medlem Solrun Vik Medlem Forfall: Navn Ole-Morten Midtgård Funksjon Medlem Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Anne Berit Fuglestad Ole-Morten Midtgård Merknader Tveitdal ankom møtet kl under behandlingen av s-sak 84/11 I tillegg møtte: Navn Marit Aamodt Nielsen Dag Gjerløw Aasland Seunn Smith-Tønnessen Gunnar Nordli Tor A. Aagedal Elin Gauslaa Tor Martin Lien Stilling Viserektor Viserektor Ass. universitetsdirektør Fung. økonomidirektør Universitetsdirektør Sekretariat Informasjonstjenesten

2 SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. S 77/11 S 78/11 S 79/11 S 80/11 Godkjenning innkalling Godkjenning av saksliste Protokoll fra forrige møte Behandles i lukket møte S 81/11 Konsernregnskap /489 S 82/11 Regnskapsrapport 1. tertial /1440 S 83/11 Fakultetenes aktivitetsoppnåelse /453 S 84/11 Revidert budsjett /963 S 85/11 Budsjettfordelingsmodell for UiA 2010/683 S 86/11 Oppfølging av utredningen "Ett av to? Kartlegging av mulighetene for en fusjon eller utvidet samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder" 2011/1098 S 87/11 Orientering om opptaket /1327 S 88/11 Opprettelse av Råd for samarbeid med arbeidslivet 2011/1415 S 89/11 Forskningsmelding /1184 S 90/11 S 91/11 Kvalitetssikringssystemet ved Universitetet i Agder og referansegruppa for kvalitetssikringssystemet Instruks for fakultetstyret, dekan, instituttleder, LU styret, dekan LU og studieledere 2011/ /1230 S 92/11 Utøvende musikk - oppfølging av tidligere vedtak 2007/695 S 93/11 S 94/11 Etablering av ph.d.-program i teknologi med spesialiseringene IKT, Mekatronikk, Fornybar energi og Anvendt matematikk Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder 2010/ /987 S 95/11 Senter for Informasjonsanalyse - rapport fra arbeidsgruppen 2011/1452 S 96/11 Videre engasjement Scholars at Risk (SAR) 2009/2666 S 97/11 S 98/11 Nye medlemmer til fakultetsstyrene /avdeling for Lærerutdanning Fullmakt til rektor - oppnevning av nye medlemmer til styrer og utvalg 2011/ /1305 S 99/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Rotem Shneor 2011/397 S 100/11 Tildeling av graden Doctor Philosophiae - Arne Stakkeland 2011/1428 S 101/11 Tildeling av graden philosophiae doctor Kirsti Kislenko 2011/397 S 102/11 Referat- og rapportsaker 22. juni 2011/119

3 SAKER SOM BLE BEHANDLET I LUKKET MØTE: S 80/11 UiAs regnskap for avsluttende revisjonsbrev 2010/2717 X S 103/11 S 104/11 S 105/11 Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II (kallelse) i 10 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II (kallelse) i 10 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Informasjonsutveksling og oppfølging 2008/ /458

4 S 77/11 Godkjenning innkalling Saksdokumenter delt ut på møtet: - S-sak 101/11: Tildeling av graden philosophiae doctor Kirsti Kislenko - Til s-sak 81/11: kontantstrømoppstilling - Til s-sak 97/11: vedlegg fra Avdeling for lærerutdanning - Referat fra drøftingsmøte 20. juni 11 Innkallingen ble godkjent S 78/11 Godkjenning av saksliste Sakslista ble godkjent uten merknader S 79/11 Protokoll fra forrige møte Protokollen ble godkjent uten merknader S 80/11 UiAs regnskap for avsluttende revisjonsbrev Styret tar til etterretning at Riksrevisjonen i sitt avsluttende revisjonsbrev for 2010 ikke har noen vesentlige merknader ti regnskapet og gjennomføringen av budsjettet. Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 81/11 Konsernregnskap 2010

5 Styret tar konsernregnskap for UiA-konsernet 2010 til etterretning. Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 82/11 Regnskapsrapport 1. tertial 2011 Styret tar regnskap pr 1. tertial 2011 til orientering. Styret ber universitetsdirektøren fortsatt følge opp de budsjettansvarsområdene som har et akkumulert merforbruk. Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 83/11 Fakultetenes aktivitetsoppnåelse Styret vedtar følgende justeringer av fakultetenes rammer for 2011 ut fra aktivitetsavvikene for 2010: Rammejustering for aktivitetsavviket i Fakultet 2010 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Fakultet for humaniora og pedagogikk Fakultet for kunstfag Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Styret vedtar at eventuelle framtidige rammejusteringer knyttet til aktivitetsavvik skal baseres på prinsippet om fullt beløpsmessig samsvar mellom rammejusteringsbeløpet og rammetildelingsbeløpet knyttet til det samme avviket.

6 Organisasjonene drøftet saken i møte og hadde ikke merknader til saken. S 84/11 Revidert budsjett Styret vedtar følgende rammeendringer for 2011 knyttet til punktene i saksframstillingen: Forslag til diponering av ufordelte midler BAO Beløp 2.2 Gjentagende undervisning Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Fakultet for kunstfag Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap st.poeng GLU, Grimstad Fakultet for teknologi og realfag Senter for ehelse og omsorgsteknologi Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Plan for evaluering av FLU Avdeling for lærerutdanning Bachelor i rettsvitenskap Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Energi Fellesadm, driftsavdelingen Leie og bruk av lokaler Fellesadm, driftsavdelingen UiAs MicroSoft Campuslisens IT-avdelingen Sum rammeendringer Totalt til disposisjon i hht pkt 1 i saksframstillingen Rest beholdt ufordelt (fordeles av rektor på fullmakt, jfr pkt 2.4) Rammeendringene kommer i tillegg til de rammejusteringene som følger av styrets behandling av saken om fakultetenes aktivitetsoppnåelse for Styret vedtar i samsvar med saksframstillingen følgende reviderte aktivitetskrav for 2011: 2011 Fakultet Aktivitetskrav Revidert budsjett Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Fakultet for humaniora og pedagogikk Fakultet for kunstfag 425 Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Ufordelte, til senere disp 15 Sum Styret gir rektor fullmakt til å innarbeide konsekvensene av studentenes valg av fagretning vedr 30 nye studieplasser på GLU 5-10 år i budsjettet for 2011, samt justere fakultetenes aktivitetskrav for 2011 knyttet til dette.

7 4. Styret vedtar å styrke driftsrammen for 2011 med 6 mill kr ved å disponere 6 mill kr av avsetningen på Investeringsfond generelt. Midlene øremerkes 1.prioritert opprusting av AV-utstyr i auditorier (2,4 mill kr), og ombygginger og endret lokaldisponeringer på Campus Kristiansand (3,6 mill kr). 5. Styret gir rektor fullmakt til å innarbeide konsekvensene av styrets vedtak i punktene 1 4 i tabellverket for Organisasjonene drøftet saken i møte og hadde ikke merknader til saken. Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 85/11 Budsjettfordelingsmodell for UiA Styret vedtar å legge modell A til grunn for budsjettbehandling Styret ber universitetsdirektøren komme tilbake i septembermøtet med en mer grundig gjennomgang av implementering av modellen, herunder de foreslåtte endringene i plan- og budsjettprosessen. Styret ber universitetsdirektøren legge fram i oktobermøtet en sak på vekting og kriterier gjeldende for Organisasjonene drøftet saken i møte og hadde ikke merknader til saken. Administrasjonen utreder erfaringer med intern husleie og forskningstermin. Nytt styre vurderer om dette vil være aktuelt i forbindelse med behandlingen av budsjettet for Styret vedtar å legge modell A til grunn for budsjettbehandling Styret ber universitetsdirektøren komme tilbake i septembermøtet med en mer grundig gjennomgang av implementering av modellen, herunder de foreslåtte endringene i plan- og budsjettprosessen. Styret ber universitetsdirektøren legge fram i oktobermøtet en sak på vekting og kriterier gjeldende for 2012.

8 S 86/11 Oppfølging av utredningen "Ett av to? Kartlegging av mulighetene for en fusjon eller utvidet samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder" 1. Styret for Universitetet i Agder (UiA) vil gi honnør til en vel organisert utredningsprosess med bred deltagelse. Utredningen inneholder både et solid faktagrunnlag og trekker opp perspektiver for den videre utvikling. Det gir et godt fundament for det videre arbeidet med å avklare mulighetene for en fusjon eller et utvidet samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og UiA. 2. Styret for UiA har merket seg den utviklingen innen universitets- og høgskolesektoren i inn- og utland som er beskrevet i utredningen. Styret har videre merket seg at Kunnskapsdepartementet i dialogmøte med HiT og UiA har gitt uttrykk for at institusjonslandskapet i høyere utdanning vil endre seg ytterligere som følge av pågående samarbeidsprosesser og at konkurransen om midler, studenter og ansatte vil skjerpes. 3. Styret for UiA slutter seg til vurderingene i utredningen om at det vil kunne høstes faglige gevinster for UiA og HiT, og oppnås styrket relevans og økt kompetansebasert konkurransekraft for Agder-/Telemarkregionen, ved at de to institusjonenes virksomhet ses i sammenheng gjennom et institusjonelt forankret samarbeid eller fusjon. 4. Styret for UiA er enig med styringsgruppen i at gevinstene for institusjonene og relevans for regionen lettere lar seg realisere på en stabil, forutsigbar og varig måte gjennom fusjonsalternativet enn gjennom samarbeidsalternativet. Styret har merket seg at det i utredningen og høringsuttalelser pekes på ulemper og forhold som bør utredes nærmere før en kan ta endelig stilling til fusjon. Ut fra dette er styret enig med styringsgruppen i at en ikke har et tilstrekkelig grunnlag til å fatte et fusjonsvedtak nå, men er åpen for at fusjon kan bli resultatet av den videre prosessen. 5. For å videreføre prosessen mellom de to institusjonene vedtar styret for UiA å igangsette et institusjonelt forankret prosjekt på inntil tre år, med sikte på både å utvikle og realisere flere konkrete fellestiltak av faglig og administrativ karakter mellom de to institusjonene og å utrede grunnlaget for å kunne ta stilling til fusjon. Prosjektet skal bidra til å videreutvikle universitetsfunksjonene både i Agder og i Telemark, styrke og utvikle profesjonsutdanningene ved de to institusjonene, og understøtte begge institusjoners konkurransekraft. For å sikre god forankring for og strategisk fokus i prosjektet, oppnevnes et felles prosjektstyre med følgende sammensetning: Fra UiA: Styreleder (rektor), styrets sekretær (universitetsdirektøren), et internt styremedlem, et eksternt styremedlem og en studentrepresentant fra styret. Fra HiT: Styreleder (eksternt styremedlem), styrets sekretær (rektor), to interne styremedlemmer og en studentrepresentant fra styret. Prosjektstyret gis fullmakt til å fastsette nærmere organisering av prosjektet og å fatte vedtak om konkrete delprosjekter/fellestiltak. Vedtak som krever ansattes medbestemmelse, forutsettes drøftet i fellesmøte med tillitsvalgte fra de to institusjonene. Prosjektstyret skal jevnlig rapportere til de to institusjonenes styrer.

9 Organisasjonene drøftet saken i møte og Forskerforbundet hadde følgende merknad til saken. Forskerforbundet ber om at prosjektstyret utvides med en tillitsvalgt fra hver institusjon. De skal ha observatørstatus med tale og forslagsrett. Punktet om nedbestemmelse i direktørens forslag ble forutsatt opprettholdt. Nyhus og Tveitdal fremmet forslag til nytt pkt 3 som skulle erstatte pkt 3-5: Styret for UiA slutter seg til vurderingen i utredningen om at det vil kunne høstes faglige gevinster ved økt samarbeid mellom UiA og HiT. Disse kan oppnås uten tett institusjonelt forankret samarbeid. Styret oppfordrer til samarbeid mellom de fagmiljøer ved HiT og UiA der dette er naturlig. Det ble votert over forslaget som falt med 2 mot 9 stemmer. Solrun Vik fremmet forslag til endringer i vedtakets pkt. 1, 3 og 5 og at pkt. 4 skulle utgå. Pkt 1. siste setning skal lyde: Det gir et godt fundament for det videre arbeidet med å avklare mulighetene for en fusjon eller eventuelt et utvidet samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og UiA. Pkt. 3 siste innskutte setning skal lyde:, ved at de to institusjonenes virksomhet ses i sammenheng gjennom et evt. institusjonelt forankret samarbeid eller fusjon. Pkt. 4 utgår. Pkt 5 første avsnitt, siste innskutte setning skal lyde:, med sikte på både å utvikle og realisere flere konkrete fellestiltak av faglig og administrativ karakter mellom de to institusjonene og å utrede grunnlaget for å kunne ta stilling til ev. fusjon eller et utvidet samarbeid. Det ble votert over Vik sitt forslag som ble vedtatt med 10 mot 1 stemme. Seip Tønnessen fremmet slikt forslag til endring i pkt. 5 nest siste avsnitt: oppnevnes et felles prosjektstyre. Det settes sammen av 2-4 representanter fra hvert av de to institusjonenes styrer, og 2-4 representanter for sentrale virksomhetsområdet som forskning, studier og administrasjon. Tillitsvalgte for studenter og ansatte skal være representert i prosjektstyret. Universitetsdirektøren opplyste at tillitsvalgte har signalisert ønske om observatørstatus og ikke ordinær representasjon i prosjektstyret. Seip Tønnessen endret etter dette siste setning til: Studenter skal være representert i prosjektstyret. Dette innebærer at tillitsvalgtes representasjonsform står åpent. Seip Tønnessen foreslo pkt. 5 siste avsnitt første setning endret til Mandat og sammensetning for prosjektstyret fastsettes i de to institusjonsstyrene i løpet av høsten For øvrig gis prosjektstyret osv

10 Seip Tønnessens forslag ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer. Styrets vedtak blir etter dette: 1. Styret for Universitetet i Agder (UiA) vil gi honnør til en vel organisert utredningsprosess med bred deltagelse. Utredningen inneholder både et solid faktagrunnlag og trekker opp perspektiver for den videre utvikling. Det gir et godt fundament for det videre arbeidet med å avklare mulighetene for en fusjon eller eventuelt et utvidet samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og UiA. 2. Styret for UiA har merket seg den utviklingen innen universitets- og høgskolesektoren i inn- og utland som er beskrevet i utredningen. Styret har videre merket seg at Kunnskapsdepartementet i dialogmøte med HiT og UiA har gitt uttrykk for at institusjonslandskapet i høyere utdanning vil endre seg ytterligere som følge av pågående samarbeidsprosesser og at konkurransen om midler, studenter og ansatte vil skjerpes. 3. Styret for UiA slutter seg til vurderingene i utredningen om at det vil kunne høstes faglige gevinster for UiA og HiT, og oppnås styrket relevans og økt kompetansebasert konkurransekraft for Agder- /Telemarkregionen, ved at de to institusjonenes virksomhet ses i sammenheng gjennom et eventuelt institusjonelt forankret samarbeid eller fusjon. 4. For å videreføre prosessen mellom de to institusjonene vedtar styret for UiA å igangsette et institusjonelt forankret prosjekt på inntil tre år, med sikte på både å utvikle og realisere flere konkrete fellestiltak av faglig og administrativ karakter mellom de to institusjonene og å utrede grunnlaget for å kunne ta stilling til en eventuell fusjon eller et utvidet samarbeid. Prosjektet skal bidra til å videreutvikle universitetsfunksjonene både i Agder og i Telemark, styrke og utvikle profesjonsutdanningene ved de to institusjonene, og understøtte begge institusjoners konkurransekraft. For å sikre god forankring for og strategisk fokus i prosjektet, oppnevnes et felles prosjektstyre. Det settes sammen av 2-4 representanter fra hvert av de to institusjonenes styrer, og 2-4 representanter for sentrale virksomhetsområder som forskning, studier og administrasjon. Studenter skal være representert i prosjektstyret. Mandat og sammensetning for prosjektstyret fastsettes i de to institusjonsstyrene i løpet av høsten Forøvrig gis prosjektstyret fullmakt til å fastsette nærmere organisering av prosjektet og å fatte vedtak om konkrete delprosjekter/fellestiltak. Vedtak som krever ansattes medbestemmelse, forutsettes drøftet i fellesmøte med tillitsvalgte fra de to institusjonene. Prosjektstyret skal jevnlig rapportere til de to institusjonenes styrer.

11 S 87/11 Orientering om opptaket 2011 Styret tar orientering om opptaket 2011 til orientering S 88/11 Opprettelse av Råd for samarbeid med arbeidslivet Rektor gis fullmakt til å invitere Agderrådet til dialog med tanke på utarbeiding av mandat og drøfting av sammensetning av et regionalt Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). S 89/11 Forskningsmelding Styret tar forskningsmeldingen for 2010 til etterretning. 2. Styret ber universitetsdirektøren følge opp tiltak og føringer i meldingen. 3. Styret ber alle fakultetene og Avdeling for lærerutdanning behandle forskningsmeldingen som egen sak i fakultets-/avdelingsstyret. S 90/11 Kvalitetssikringssystemet ved Universitetet i Agder og referansegruppa for kvalitetssikringssystemet

12 1. Kvalitetssikringssystemet skal hete Kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Agder. 2. Referansegruppa for kvalitetssikringssystemet bes i kommende periode arbeide med følgende problemstillinger: a. Evaluering av studier, inkludert rapportering på programnivå, med tanke på forenkling b. Kvalitetssikring av forskerutdanning, inkludert rapportering, med tanke på forenkling c. Studierådenes rolle i kvalitetssikringssystemet d. Studentenes rolle i kvalitetssikringssystemet e. Ta stilling til revidert indikatorsett og bruken av dette, etter at en egen arbeidsgruppe har kommet med sitt forslag 3. Universitetsdirektøren bes oppnevne gruppa som skal vurdere revidert indikatorsett. Organisasjonene drøftet saken i møte og hadde ikke merknader til saken S 91/11 Instruks for fakultetstyret, dekan, instituttleder, LU styret, dekan LU og studieledere Styret vedtar instruks for styret for lærerutdanningene, dekan for lærerutdanning og studieleder ved Universitetet i Agder i samsvar med universitetsdirektørens forslag, med virkning fra Styret utsetter behandling av Instruks for fakultetsstyret, dekan og instituttleder Organisasjonene drøftet saken i møte og hadde ikke merknader til saken Breistein foreslo at det i vedtakets siste setning ble tilføyd til neste styremøte. Universitetsdirektørens forslag til vedtak med Breisteins tilføyelse ble enstemmig vedtatt.

13 Styret vedtar instruks for styret for lærerutdanningene, dekan for lærerutdanning og studieleder ved Universitetet i Agder i samsvar med universitetsdirektørens forslag, med virkning fra Styret utsetter behandling av Instruks for fakultetsstyret, dekan og instituttleder til neste styremøte. S 92/11 Utøvende musikk - oppfølging av tidligere vedtak 1. Styret tar universitetsdirektørens redegjørelse for utviklingen i studenttall på bachelorprogrammet i utøvende musikk, klassisk og rytmisk, til orientering. 2. Styret ber om en ny redegjørelse for utviklingen i studenttall for samtlige musikkstudier på bachelornivå våren S 93/11 Etablering av ph.d.-program i teknologi med spesialiseringene IKT, Mekatronikk, Fornybar energi og Anvendt matematikk 1. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler 3-3 vedtar styret ved Universitetet i Agder etablering av ph.d.-program i teknologi med spesialiseringene IKT, Mekatronikk, Fornybar energi og Anvendt matematikk. 2. Fakultet for teknologi og realfag er faglig ansvarlig for programmet. 3. Studieplan for de nye spesialiseringene Fornybar energi og Anvendt matematikk under ph.d.-programmet i teknologi legges fram for Studieutvalget til godkjenning etter behandling i Sentralt utvalg for forskerutdanning. 4. Sentralt utvalg for forskerutdanning fastsetter utfyllende regler for ph.d.-graden i teknologi. 5. Styret vil ta stilling til finansiering av programmet i forbindelse med behandling av budsjettet for Styret ved Universitetet i Agder legger ned ph.d.-programmene i IKT og mekatronikk.

14 S 94/11 Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder 1. Styret vedtar Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder i samsvar med universitetsdirektørens forslag. 2. Endringer i ressursbehov som følge av obligatorisk bacheloroppgave og økt omfang av ekstern sensur må vurderes ut fra kriteriene i den til enhver tid gjeldende budsjettmodell 3. Instruks for eksamenskandidater oppheves. Styret merket seg at det skal jobbes videre med spørsmålet om økonomiske konsekvenser ved forskriftsendringene og peke spesielt på økt bruk av veileder. Universitetsdirektøren endret sitt forslag til forskrift om endring i 1 r om breddeenhet til kombinasjon av emner på studiepoeng innenfor samme fagområde. Krav til breddeenhet skal fremgå av studieplanen. 1. Styret vedtar Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder i samsvar med universitetsdirektørens forslag. 2. Endringer i ressursbehov som følge av obligatorisk bacheloroppgave og økt omfang av ekstern sensur må vurderes ut fra kriteriene i den til enhver tid gjeldende budsjettmodell 3. Instruks for eksamenskandidater oppheves. S 95/11 Senter for Informasjonsanalyse - rapport fra arbeidsgruppen Styret takker arbeidsgruppen for sitt arbeid og tar rapporten til foreløpig orientering. Rapporten sendes ut på høring til fakultetene, avdeling for lærerutdanning og de involverte avdelinger i fellesadministrasjon, og styret ber universitetsdirektøren å legge frem egen sak for styret etter høringsrunden. S 96/11 Videre engasjement Scholars at Risk (SAR) Styret tar sak om Scholars at Risk til foreløpig orientering og ber om at forslag til utvidet engasjement blir vurdert som del av budsjettet for 2012.

15 Organisasjonene drøftet saken i møte og hadde ikke merknader til saken S 97/11 Nye medlemmer til fakultetsstyrene /avdeling for Lærerutdanning Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til styreoppnevnte medlemmer av fakultetsstyrene og styret for lærerutdanningene 2. Rektor får fullmakt til å supplere medlemmer som mangler eller hvor vedkommende ikke har bekreftet vervet. Den fullmakten gjelder også eventuelle suppleringer i valgperioden. Styret vedtok at forslag fra Fakultet for teknologi og realfag om at Randi T. Holta (HiT) ble oppnevnt som intern-eksternt medlem ikke kunne tas til følge ut fra at disse representantene hittil har vært hentet fra andre fakulteter. Hvis denne praksis skal endres ved at også tilsatte ved andre uh-institusjoner kan oppnevnes bør dette først behandles som egen styresak Ut fra dette endret universitetsdirektøren forslaget slik at foreslått varamedlem førstelektor Carl Erik Moe ble fast medlem med førsteamanuensis Kristin Dale som varamedlem Nyhus foreslo som alternativ at førsteamanuensis Kristin Dale ble oppnevnt som fast interneksternt medlem til Fakultetsstyret for teknologi og realfag med førstelektor Carl Erik Moe som vararepresentant. Det ble votert over de to forslagene. Universitetsdirektørens forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. Universitetsdirektørens øvrige forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til styreoppnevnte medlemmer av fakultetsstyrene og styret for lærerutdanningene 2. Rektor får fullmakt til å supplere medlemmer som mangler eller hvor vedkommende ikke har bekreftet vervet. Den fullmakten gjelder også eventuelle suppleringer i valgperioden S 98/11 Fullmakt til rektor - oppnevning av nye medlemmer til styrer og utvalg

16 Rektor får fullmakt til å oppnevne medlemmer og varamedlemmer til følgende kollegiale organer: Studieutvalget Læringsmiljøutvalget Klagenemda Referansegruppa for kvalitetssikringssystemet Styret for lærerutdanningene Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 99/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Rotem Shneor Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, kreeres Rotem Shneor til philosophiae doctor. Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 100/11 Tildeling av graden Doctor Philosophiae - Arne Stakkeland Med henvisning til bedømmelseskomiteens enstemmige godkjenning av avhandlingen, prøveforelesningene og disputasen og notat fra Fakultet for kunstfag, kreeres Arne Stakkeland til doctor philosophiae. Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 101/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Kirsti Kislenko

17 Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for teknologi og realfag, Kirsti Kislenko kreeres til philosophiae doctor. Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 102/11 Referat- og rapportsaker 22. juni 1. Referat fra møte i Det sentrale forskningsutvalget, Referat fra møte i Fakultetsstyret, fakultet for kunstfag, Referat fra møte i Studieutvalget, Referat fra møte i Fakultetsstyret, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Referat fra møte i Fakultetsstyret, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Referat fra møte i Fakultetsstyret, Fakultet for kunstfag, Referat fra møte i Det sentrale forskningsutvalget, Orientering om administrativ organisering av EVU-virksomheten 9. Årsrapport for Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeidet ved UiA Rapporter om Kunstnerisk Utviklingsarbeid (KU) ved Fakultet for kunstfag 11. Sak på rektorfullmakt: Kallelse Valeri Kontorovitch 12. Sak på rektorfullmakt: Godkjenning av universitetets regnskap for 1. tertial Referat fra drøftingsmøte Styret tar referat- og rapportsakene til orientering S 103/11 Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II (kallelse) i 10 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

18 Bjørn Skogstad Aamos midlertidige tilsetting som professor II (kallelse) i 10 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, forlenges for perioden S 104/11 Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II (kallelse) i 10 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Nicolai Juul Foss midlertidige tilsetting som professor II (kallelse) i 10 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, forlenges for perioden S 105/11 Informasjonsutveksling og oppfølging - Nyhus ber om at antall timer som beregnes pr. styremøte pr. medlem vurderes for neste periode - Rektor var observatør ved UiOs styremøte og ønsker sammen med universitetsdirektøren å se på omfang av saker og delegasjon før ny styreperiode. UiO involverer administrative ledere ved å la dem legge frem sakene - Rektor refererte fra møte 14. juni med UiS og UiN vedr. finansiering av de nye universitetene og en felles satsing på profesjonsforskning. Universitetsdirektøren kommenterte at Fabergutvalget hadde laget statistikk som relaterte forskningsproduksjon til ressursrammer for forskning hvilket er til fordel for UiA i forhold til å kunne argumentere for at vi har en god ressursutnyttelse. - Seip Tønnessen viste til styrets uavklarte saker på styrets oppfølgingsliste og ba om status på disse. Universitetsdirektøren opplyste: o Felles rettighetspolitikk: En la opp til i stor grad å følge de retningslinjer som etableres ved øvrige universiteter. Saken ble tatt opp på rektormøtet og det viste seg at de gamle universitetene har utarbeidet ulike retningslinjer, hvilket har komplisert saksbehandlingen for UiA. UHR oppnevner et utvalg som skal se på prblematikken o EVU-strategi: Det henvises til s-sak 101/11 undersak 8

19 o Gave fra Ugland: Universitetsdirektøren skal i møte om saken med Ugland den 28. juni - Det ble reist spørsmål om strukturendringer i instituttsektoren. Rektor/universietsdirektør orienterte om de prosessene en kjente til, bl.a i tilknytning til HiO. Det var kommet politiske signaler fra KD om at problematikken vil bli en del av Forskningmelding Fuglestad orienterte om søknad om opprettelse av senter for fremragende utdanning knyttet til matematikkdidaktikk (jevnfør SFU-sak) - Det er sendt to søknader om fremragende forskning - Rektor takket av Dag Nordbø og Svein Tveitdal for styreperioden , de øvrige styremedlemmene ble takket av i maimøtet. - Styret ble informert om at KD har oppnevnt nye eksterne styrerepresentanter for styreperioden : o Helene Fladmark med personlig vara Ingrid Forthun o Dag Nordbø med personlig vara Anders Wahlstedt o Kathrine Skretting med personlig vara Åse Lill Kimestad o Bjørn Stordrange med personlig vara Harald Danielsen Oppnevningen medfører at Helene Fladmark og Åse Lill Kimestad justeres bort som eksterne medlemmer til hhv. styret for lærerutdanningene og fakultetsstyret ved Fakultet for kunstfag.

Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 14.09.11 Tidspunkt: 13:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Kløkstad

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

Bjørn Stordrange. Merknader Onsdag 21. september var det styreseminar for det nye styret. Det er ikke skrevet referat fra dette seminaret.

Bjørn Stordrange. Merknader Onsdag 21. september var det styreseminar for det nye styret. Det er ikke skrevet referat fra dette seminaret. Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Heidi Kristensen. Pål Preede Revheim

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Heidi Kristensen. Pål Preede Revheim Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Kragerø Resort, Stabbestad Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 12:30 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård

Detaljer

Merknad: Frøydis Nordgård Vik og Marit Aamodt Nielsen deltok via «Skype» fra Lesvos

Merknad: Frøydis Nordgård Vik og Marit Aamodt Nielsen deltok via «Skype» fra Lesvos Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 09:15 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik

Detaljer

Seunn Smith-Tønnessen ass. universitetsdirektør (ikke sakene 73-79) Kjetil Hellang økonomidirektør (ikke sakene 73-79)

Seunn Smith-Tønnessen ass. universitetsdirektør (ikke sakene 73-79) Kjetil Hellang økonomidirektør (ikke sakene 73-79) Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: B3 004, Kristiansand Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 09:15 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik MEDL Heidi Kristensen. MEDL Kathrine Skretting Helene Falch Fladmark MEDL Bjørn Stordrange.

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik MEDL Heidi Kristensen. MEDL Kathrine Skretting Helene Falch Fladmark MEDL Bjørn Stordrange. Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 09.04.2014 Tidspunkt: 09:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Inger Johanne Rydland Medlem. Kathrine Skretting Helge Ødegård Hovland

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Inger Johanne Rydland Medlem. Kathrine Skretting Helge Ødegård Hovland Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lilletunstova/A7 001, Kristiansand Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 09:15 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip

Detaljer

Medlem. Medlem Helene Falch Fladmark Medlem Bjørn Stordrange. Medlem. Kathrine Skretting. Heidi Kristensen Morgan Konnestad

Medlem. Medlem Helene Falch Fladmark Medlem Bjørn Stordrange. Medlem. Kathrine Skretting. Heidi Kristensen Morgan Konnestad Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: 09:15 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Pål Preede

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad. Medlem. Helge Ødegård Hovland Medlem Marie Aaslie Reiråskag Medlem

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad. Medlem. Helge Ødegård Hovland Medlem Marie Aaslie Reiråskag Medlem Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: 17.10.2012 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård

Detaljer

Torunn Lauvdal Morgan Konnestad Heidi Kristensen. Medlem Medlem Pål Preede Revheim. Helene Falch Fladmark Medlem Bjørn Stordrange Kathrine Skretting

Torunn Lauvdal Morgan Konnestad Heidi Kristensen. Medlem Medlem Pål Preede Revheim. Helene Falch Fladmark Medlem Bjørn Stordrange Kathrine Skretting Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Morgan Konnestad Heidi

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:30

Møteprotokoll. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:30 Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: 09:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Heidi Kristensen

Detaljer

Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem Medlem

Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem Medlem Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:15 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård Vik

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: 23.11.2011 Tidspunkt: 09:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim Heidi Kristensen

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim Heidi Kristensen Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: 26.02.2014 Tidspunkt: 09:15 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård

Detaljer

Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem. Heidi Kristensen. Pål Preede Revheim

Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem. Heidi Kristensen. Pål Preede Revheim Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 18. og 19.09.2012 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Kathrine Skretting Dag Nordbø Helene

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 19.10.2011 Tidspunkt: 09:15 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik

Detaljer

Kathrine Skretting. Dag Nordbø (til kl ) Universitetsdirektør Ass. universitetsdirektør Kommunikasjonsdirektør Sekretariat

Kathrine Skretting. Dag Nordbø (til kl ) Universitetsdirektør Ass. universitetsdirektør Kommunikasjonsdirektør Sekretariat Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 09:15 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad Helene Falch Fladmark Medlem (deltok på sak 81/12) Kathrine Skretting Bjørn Stordrange

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad Helene Falch Fladmark Medlem (deltok på sak 81/12) Kathrine Skretting Bjørn Stordrange Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:15 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret

MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 19.03.2015 kl. 9:15 14:15 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik Førstelektor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret

MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 25.06.2015 kl. 9:00 15:00 Sted: Campus Kristiansand, møterom A7 001 Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik Postdoktor

Detaljer

Kathrine Skretting. Dag Nordbø (til kl. 10.30) Universitetsdirektør Ass. universitetsdirektør Kommunikasjonsdirektør Sekretariat

Kathrine Skretting. Dag Nordbø (til kl. 10.30) Universitetsdirektør Ass. universitetsdirektør Kommunikasjonsdirektør Sekretariat Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 09:15 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø Internasjonal koordinator Anders Wahlstedt Advokat Bjørn Stordrange Rådmann Harald Danielsen

Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø Internasjonal koordinator Anders Wahlstedt Advokat Bjørn Stordrange Rådmann Harald Danielsen MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 20.05.2015 kl. 9:15 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik Førstelektor Morgan

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ellen Katrine Nyhus. Inger Johanne Rydland Medlem Helge Ødegård Hovland Medlem Kathrine Skretting

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ellen Katrine Nyhus. Inger Johanne Rydland Medlem Helge Ødegård Hovland Medlem Kathrine Skretting Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A2 150, Campus Grimstad Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. februar 2012 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Sigbjørn Reidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret

MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 10.09.2015 kl. 9:15 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis

Detaljer

Torunn Lauvdal Dag Nordbø. Kathrine Skretting. Frøydis Nordgård Vik MEDL Helene Falch Fladmark MEDL Morgan Konnestad Pål Preede Revheim

Torunn Lauvdal Dag Nordbø. Kathrine Skretting. Frøydis Nordgård Vik MEDL Helene Falch Fladmark MEDL Morgan Konnestad Pål Preede Revheim Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Metochi/Lesvos Dato: 12.-13.05.2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Dag Nordbø Kathrine Skretting Frøydis Nordgård

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00-15:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00-15:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 04.03.2015 kl. 12:00-15:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs,

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteprotokoll Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. mai 2013 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr Sigbjørn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret. Dato: kl. 9:15 16:30 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 14/03577

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret. Dato: kl. 9:15 16:30 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 14/03577 MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 26.11.2014 kl. 9:15 16:30 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 14/03577 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal, leder Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik, medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7 002, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7 002, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7 002, Gimlemoen Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 09:15-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Kristin Dale

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Rektor Åse Lill Kimestad for Kathrine Skretting

Rektor Åse Lill Kimestad for Kathrine Skretting MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 11.02.2015 kl. 9:15 16:00 Sted: Campus Kristiansand, møterom A7 001 Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik Førstelektor

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Bjørn Jan Monstad. Medlem. Observatør

Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Bjørn Jan Monstad. Medlem. Observatør Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 14.09.2011 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs, Marit

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 09:30 12:50 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Universitetets studieutvalg

Universitetets studieutvalg Møtebok: Universitetets studieutvalg (04.09.2015) Universitetets studieutvalg Dato: 09.04.2015 Sted: Gimlemoen Notat: 1 Saksliste Vedtakssaker 41/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 42/15 Godkjenning

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Forfall Følgende varamedlemmer møtte:

Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Forfall Følgende varamedlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:30-18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: kl. 9:00-11:30 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: kl. 9:00-11:30 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 16.10.2015 kl. 9:00-11:30 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteprotokoll Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 9. oktober 2014 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende medlemmer møtte: Ernst Håkon Jahr Sigbjørn Sødal Per Kvist

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Andrea Myhrbraaten Medlem STA Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Andrea Myhrbraaten Medlem STA Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Strand Hotell Fevik Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 13:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret. Dato: kl. 9:15 16:00 Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 15/00555

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret. Dato: kl. 9:15 16:00 Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 15/00555 MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 25.11.2015 kl. 9:15 16:00 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal, Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik, Førstelektor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: Tid: 09:00-15:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: Tid: 09:00-15:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: 07.03.2013 Tid: 09:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Blom Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo. Se lenke: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.04.2012 Tid: 09:45 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør)

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør) MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 20.03.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2013 Møtested: Hurtigruten MS Richard With Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 15:00 19.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 09.12.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Marit Wergeland-Yates, Margretha Sørli Myren,

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Else Lykkeslet

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Else Lykkeslet Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.09.2010 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Harald Hjelle Nestleder

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: C4041, Grimstad Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 09:15-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 09:15 14:55. Følgende faste medlemmer møtte:

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 09:15 14:55. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 09:15 14:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

Forskningssekretariatet (referent)

Forskningssekretariatet (referent) Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 14. juni 2012 Tidspunkt: 09:00-17:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr Sigbjørn

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 20/17 23.02.2017 Dato: 02.02.2017 Arkivsaksnr: 2013/9976 Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det matematisknaturvitenskapelige

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2014

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2014 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2014 Møtedato: kl 0830-1515 Møtested: Handelshøyskolen Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen, styreleder

Detaljer

Helje Kringlebotn Sødal Vladimir Oleshchuk Ingeborg Eidsvåg Fredwall (ankom kl )

Helje Kringlebotn Sødal Vladimir Oleshchuk Ingeborg Eidsvåg Fredwall (ankom kl ) MØTEPROTOKOLL Universitetets forskningsutvalg Dato: 10.12.2015 kl. 9:00 Sted: Arkivsak: 15/00099 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Viserektor Dag Gjerløw Aasland Dekan Kerry Stephen Seiler Dekan Sigbjørn

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteprotokoll Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 7. mai 2014 Tidspunkt: 12:30-16:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Gjerløw Aasland Ingunn Folkestad Breistein

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, D-329 Tid: 09.12.2014, kl. 12:15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: kl. 9: Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: kl. 9: Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 13.05.2015 kl. 9:00-12.30 Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Anne Margit

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 51/17 27.04.2017 Dato: 20.04.2017 Arkivsaksnr: 2017/4006 Søknad om prøveordning ved Det medisinsk- odontologiske fakultetekstern styreleder

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Andrea Myhrbraaten Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Andrea Myhrbraaten Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A3 075, Grimstad Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 09:15-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Det juridiske fakultet Arkivref: 2015/1642 IST000 Dato: 08.06.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret Arild O. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato: 01. juni 2015

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 21.03.2012. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det

Detaljer