Referat fra møte i programutvalget for odontologiske fag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i programutvalget for odontologiske fag"

Transkript

1 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi Referat fra møte i programutvalget for odontologiske fag Tid: Fredag kl Sted: Møterommet 2.etasje, Årstadveien 17 Tilstede: Forfall: Institutt: Morten E. Berge (leder) Signe Rydland (student) Inge Fristad Olav E. Bøe Kristin S. Klock Kathrine Skarstein Tordis A. Trovik Endre N. Vasstrand Trond I Berge (tilstede pga sak 29/09) Biomedisin: Päivi Kettunen (tilstede pga. sak 28/09) Student: Alexander Hagen Klinikk: Andreas Nesje Hildur C. Søhoel Observatører: Gro Stenerud (NTpF) Thorgny Magnusson (NTF) Administrasjonen: Tone Friis Hordvik Unni Lange Sissel V. Urdal og Linda K. Forshaw (sekretærer) a) Godkjenning av referat b) Godkjenning av sakslisten c) Orienteringssaker d) Saksforelegg e) Eventuelt SAKSLISTE: a) Referat godkjennes etter at medlemmene får mulighet til å komme med kommentarer innen en uke b) Sakslisten ble godkjent uten merknader. En sak under Eventuelt. Institutt for klinisk odontologi Telefon Telefaks Postadresse Postboks Bergen Besøksadresse Årstadvn. 17 Bergen side 1 av 5

2 side 2 av 5 c) Orienteringssaker Studietur for kull høsten 2009 rapport Morten Berge orienterte om rapporten. Kristin Klock forslo at det burde utarbeides en mal for rapporter fra studieturer. Hun ble bedt om å utarbeider et forslag til en slik. Samarbeidet med Tannlegevakten progresjon Seksjonsansvarlig i Oral kirurgi og oral medisin Trond Berge orienterte om hospiteringen. Vaktliste og orientering ved hospiteringen er lagt ut på Mi side til studentene. Avtalen mellom DOT og IKO bør formaliseres mer til neste kull og på sikt komme inn som en integrert del i studieplanen. Utskillingsprosess klinikken Morten Berge orienterte om progresjonen i sin arbeidsgruppe. De venter på en tilbakemelding fra NOKUT etter omorganisering der. Inge Fristad orienterte videre om arbeidet og sammensetningen i sin gruppe og styringsgruppen. Det er vanskelig å si når arbeidet i gruppene kan forventes å være ferdig. Programutvalgsseminar Det Medisinsk-odontologiske fakultet oktober Morten Berge orienterte om seminaret. Den nye visedekan for undervisning, professor Arne Kjølsen, innledet møtet sammen med nestleder Kristin Walter fra fakultetsadministrasjonen. Hovedtema for seminaret var Strategiprosessen v/mof og Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. Studentforum 20.oktober Morten Berge orienterte om møtet og skriv fra studentene ad allmennklinkken. Problemet som var skissert viste seg å være avgrenset til Allmennodontologi på enkelte dager. Informasjon fra nasjonalt fakultetsrådsmøte i Bergen 06.november Instituttleder Inge Fristad orienterte om de viktigste sakene; dobbelkompetanseprogrammet og kostnadsramme for denne. IKO, UiB (som skal ha sekretariatfunksjonen) skal i samarbeid med MOF prissette utgiftene til sekretariatet som deretter skal oversendes KD. Kristin Klock orienterte om referat fra orientering fra fakultetet i Oslo, spesielt om tannpleierutdanningen og praksisstudiet. Morten Berge orienterte om diskusjon vedr. karaktersystemet, der man ble enig om fortolkningen av de forskjellige bokstavkarakterer. Han orienterte videre om diskusjonen vedr karakterene bestått/ikke bestått hvor vi også må bli enig om tolkningen av disse 2 karakterene. En skal arbeide videre for å prøve å få en omforent oppfatning av grensen mellom bestått og ikke bestått for teoretiske eksamener/prøver. Det ble videre henvist til referatet fra det nasjonale fakultetsmøtet for videre informasjon i de forskjellige sakene. Felles seminar for programutvalget og emneansvarlige vedr. nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk dato? Man må her se på studieplanen om emnebeskrivelsene er i overensstemmelse med nye krav = læringsutbytte. Det er planlagt et halvdagsseminar hvor fagområdene går igjennom sine beskrivelser i studieplanen og går igjennom disse sammen med "spesialister". Internasjonal uke ved UIB internasjonal dag ved fakultetet 20. januar 2010 Her ble Sissel Urdal bedt om å innhente nærmere informasjon med tanke på timeplanen og evt avlysing av undervisning.

3 side 3 av 5 Vedrørende endring av vurderingsform i KOS-blokken for odontologistudenter oppdatering Trond Berge orienterte om saken. Studentene syns det blir mye med en KOS prøve i tillegg til eksamener de har i denne perioden (mai/juni). Det ble laget en innleveringsprøve for 1 student nå i høst som fungerte bra. Det ble foreslått å ha en slik innleveringsprøve (hjemmeprøve) på vårsemesteret som leveres inn via Mi Side istedenfor en skriftlig 3 timers prøve. Dette må derfor inn i studieplanen som en endringssak. Etikk til frokost invitasjon til frokostseminar 18.november Kristin Klock informerte om seminaret som hadde som hensikt å ta opp til debatt bruk av Forskriften om Skikkethet i lærerutdanningen og helsefagsutdanningene.det ble orientert om det arbeidet som er gjort ved det medisisnsk-odontologiske fakultet og de erfaringer som er til nå. Hun påpekte at det er et godt system med bekymringsmeldinger og oppfølging av disse tannlege-og tannpleierutdanningen. Kristin Klock er også representant i Det sentrale Skikkethetsutvalget ved UiB. Kurs for studentene i UIBs lokaler informasjon og godkjenning Instituttleder Inge Fristad informerte om bakgrunnen for saken, et kurs i "bleking" som ble holdt for studentene av et eksternt firma i våre lokaler. Det var enighet i å kontakte EIA og be om å få retningslinjene for bruk av våre lokaler til eksterne forelesere og rette seg etter disse i fremtiden. Informasjon vedr. pandemi undervisningen Det har vært mange forskjellige beskjeder om hvordan vi skal forholde oss til syke studenter i disse dager. Adm.sjef Tone Friis Hordvik informerte om siste beskjed fra fakultetet, om at det er opptil instituttet om vi vil kreve sykemelding eller legeerklæring når studenter er borte pga sykdom. Det blir fortløpende lagt ut informasjon på Mi Side om dette. Det var enighet i at sykemelding ikke skal kreves men at de bør ha en erklæring på at de har vært syk. Det ble videre informert om at studentene får dekket kostnadene ved å ta vaksine (kr.50). Det er ikke planlagt tilbud om vaksinering av ansatte og studenter her på arbeidsplassen. Det oppfordres til at forelesere legger ut handouts på Mi Side. Klock poengterte i den forbindelse at det finnes forelesere som velger andre løsninger på dette, det har bl.a. med opphavsrett å gjøre. Det ble i denne forbindelse påpekt av Mi Side ikke er noe godt arbeidsverktøy spesielt med tanke på kopiering av fillager fra semester til semester. Forrige semesters informasjon som er lagt ut av seksjonsansvarlige blir slettet. d) Saksforelegg Sak 26/09 Vedr. innsparingskomiteens forslag til kostnadskutt på studiesiden ved Det medisinsk-odontologiske fakultet Morten Berge orienterte om timelærerbudsjettet på instituttet hvor størsteparten av utgiftene er for timelærere for tannpleierstudiet. Sammenlignet med andre institutter er vårt timelærerbudsjett lite. Det var likevel enighet i å se på om det finnes ressurser innenfor fakultetet som kan undervise i de aktuelle emnene. Klock syns det var viktig å få frem at våre lærere også holder forelesinger på

4 side 4 av 5 andre institutt uten å få lønn (eller studiepoeng) for dette. Det ble bestemt at vi skulle rette en henvendelse til fakultetet om denne saken. Når det gjaldt bruken av ekstern sensor og innsparing på dette området, påpekte Morten Berge at vi har et lite budsjett i forhold til andre undervisningsprogram. Å bruke programsensor til å være sensor for eksamener ble ikke sett på som et aktuelt forslag. Det ble diskutert viktigheten av å ha en ekstern sensor både når det gjelder kvalitetshensyn og rettsikkerheten til studentene. Det ble ikke vurdert som aktuelt å endre ordningen/finansieringen av praksisstudiene slik disse for tiden er organisert. Praksisperiodene er ikke spesielt kostnadskrevende og en mottar øremerkede midler til disse slik at det ikke vil innebære noen innsparing å gjøre endringer. Vedr. forslaget fra Institutt for biomedisin om bortfall av forelesninger i etikk (MED1ETIKK); studentrepresentanten mente at de aktuelle forelesningene ga lite læringsutbytte da eksemplene var fra klinisk medisin og medisinsk pasientbehandlilng, og at dette kun gjelder 5 timer forelesning. Kristin Klock påpekte at det var viktig at det ble undervist i etikk før studentene starter i klinikken, spesielt også m.h.t. forskrift om skikkethet i helsefagsutdanningene som ble innført i Vedtak: Det gis tilbakemelding til MOF (innen ) med spørsmål om det finnes ressurser innenfor fakultetet som erstatte eksterne timelærere v/tannpleierstudie, ellers var det enighet om å beholde praksisstudiene og sensorordningen slik den er i dag (med eksterne sensorer). Sak 27/09 Sak 28/09 Kursholdere ved spesialistutdanningens teorikurs Instituttleder Inge Fristad orienterte om bakgrunnen for denne saken. Det var enighet i at ansvaret for kurset ODO-FORSK/06 bør ligge på Senter for odontologisk forskning og at en person senteret bør ha hovedansvaret. I tillegg bør det gjøres avtaler med flere forelesere/kursansvarlige som kan bli involvert i de øvrige kursene hvor kursansvarlig er på vei ut. Vedtak: Det blir rettet en henvendelse til Senter for odontologisk forskning ad ovenstående hvor de blir bedt om å ta på seg ansvaret som kursansvarlig for ODO-FORSK/06. OD1ANA Morten Berge orienterte om en henvendelse fra Institutt for biomedisin ang. å flytte 2 ukers undervisningen i OD1ANA fra vår til høst (samle undervisningen i et semester). Studentrepresentanten mente det hadde vært en fordel for studentene for da ville det bli mer kontinuitet i undervisningen. Det ble en diskusjon om konsekvensene ved å flytte Biobas eksamen frem, noe som ville være fordel for odontologistudenten. Fagansvarlig for Biobas emnene, Päivi Kettunen, mente imidlertid at dette var lite hensiktsmessig da også flere studentgrupper er involvert. Vedtak: Programutvalget i odontologi er informert om at oppstart av undervisningen i OD1ANA er flyttet til høstsemesteret. En vil rette en henvendelse til Institutt for Biomedisin om at Programutvalget for odontologi ønsker en flytting av Biobaseksamen slik at det blir mer tid til

5 side 5 av 5 eksamenensforberedelse/selvstudium etter at undervisningen er avsluttet.. Sak 29/09 Studentoppgaver ved MOF oppfølging av rapport fra arbeidsgruppe Morten Berge orienterte og delte ut et tilleggsnotat fra Tone Larsson v/fakultetsadministrasjonen vedr erfaringer med organisering og gjennomføring av prosjektoppgavene. Trond Berge orienterte om arbeidsgruppen som har gått igjennom rutinene ved prosjektoppgaver. Et økende problem er vanskeligheten med å få veileder og tema for oppgave. Det var enighet i å lage en oversikt over aktuelle veiledere til oppgavene. Klock påpekte at stort arbeidspress gjør det vanskelig å ta på seg den krevende oppgaven som veileder. Vedtak: Man må utarbeide en oversikt over veiledere og en "pool" med oppgave emner. Programutvalget vil ta en gjennomgang av situasjonen (status for prosjektoppgavene) hvert år før oppstartseminaret. Sak 30/09 Avlysning av spesialistkurs våren 2010 Studiekonsulent Unni Lange orienterte. Siden det bare er én kandidat ved spesialistutdanningen som eventuelt skulle tatt kurset våren 2010, er det hensiktsmessig å avlyse kurset kommende år, men det ble påpekt viktigheten av at alle spesialistkandidatene får tatt kurset siden det er et kjernekurs. Tiltaket representerer en rasjonalisering og en viss reduksjon i undervisingen som gis av IKO. Vedtak: Kurset ODO-OBIOL/06 blir ikke arrangert vårsemesteret 2010, men vårsemester e) Eventuelt Det ble meldt inn en sak til eventuelt. Studentrepresentanten fra kull 2 orienterte om at 6 studenter på Kull 4 har fått skriftlig advarsel i kariologi. De aktuelle studentene ønsker å bruke fredagene til å komme à jour, det ble stilt spørsmål om det da blir stillt ressurser til en slik undervisning. Morten Berge sa at Odontologisk klinikk må administrere dette. Dette bør raskest mulig tas opp med OK for å utarbeide en plan og i verksette denne ekstraundervisningen så snart som råd. Kurset skal være avsluttet i 7.semester. Morten E Berge Møteleder Sissel V. Urdal og Linda Karin Forshaw Sekretærer

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib.

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib. Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte for odontologiske fag 2010 fredag 19.november 2010 kl. 10.00-14.45 på fakultetsstyrerommet i Bygg for biologiske basalfag, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet

Detaljer

Rapport fra karakterpanel A:

Rapport fra karakterpanel A: UHRs karakterundersøkelse 2013: Rapport fra karakterpanel A: De 5- og 6-årige profesjonsstudiene i Medisin Ernæring Odontologi Psykologi Desember 2013 Universitets- og høyskolerådets karakterundersøkelse

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Forslag til styrende prinsipper. for en revisjon av studieplanen. på profesjonsstudiet i medisin. ved. Universitetet i Bergen

Forslag til styrende prinsipper. for en revisjon av studieplanen. på profesjonsstudiet i medisin. ved. Universitetet i Bergen Forslag til styrende prinsipper for en revisjon av studieplanen på profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Bergen Bergen desember 2010 1 Det medisinsk odontologiske fakultet Universitetet i Bergen

Detaljer

1.0 Behov og bakgrunn

1.0 Behov og bakgrunn Dobbeltkompetanseprosjekt i odontologi 1.0 Behov/ bakgrunn 2.0 Konkretisering/ modell for et hovedløp 3.0 Koordinering og dimensjonering 4.0 Oppfølging av dobbeltkandidatene (administrativt og faglig)

Detaljer

Vedtektssaker/Diskusjonssaker

Vedtektssaker/Diskusjonssaker SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 215 (Kanskje får Frode fikset rom i 4. etg for oss. Jeg holder dere oppdatert på face) Tid: kl 16:15 Godkjenning av referat

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING Møtedeltagere 6. 7. november 2008 UiB, Vilvite (Bergen vitensenter) Navn Institusjon Kommentar Karen Marie Ulshagen UiO Representant, leder

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2003

FORSLAG TIL BUDSJETT 2003 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 24.09.02 Sak nr. 81/02 FORSLAG TIL BUDSJETT 2003 1. HOVEDLINJER Generelt om økonomien Fakultetet bruker nå over 90 % av grunnbevilgningen til

Detaljer

Periodisk emneevaluering

Periodisk emneevaluering Emneansvarlig, faglig veileder: Anders Fagerjord Fagansvarlig, koordinator og seminarleder: Ingeborg Holmene Periodisk emneevaluering ARB 1401 Kommunikasjon, ferdigheter og metoder i arbeidslivet Institutt

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

STUDIER MED STØTTE (SMS)

STUDIER MED STØTTE (SMS) STUDIER MED STØTTE (SMS) Campus Kristiansand Årsrapport 2013 Veileder: Heidi T. Munksgaard Innledning: Studier med støtte(sms) startet opp på Campus Kristiansand i august 2009. Foreløpig er det bare en

Detaljer

KARTLEGGING AV TILTAK OG RESSURSER I FORHOLD TIL ETIKK I UTDANNINGEN

KARTLEGGING AV TILTAK OG RESSURSER I FORHOLD TIL ETIKK I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV TILTAK OG RESSURSER I FORHOLD TIL ETIKK I UTDANNINGEN I Utdanningsutvalgets møte IV, den 14.12.2006, ble Sak 61/06 Etikk i utdanning oppnevning av arbeidsgruppe behandlet, og utvalget sluttet

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer