Fritidsbolig fra 40/50-tallet restaurering-/rivingsobjekt beliggende i Bergeby (Guopparjohka), i Nesseby kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fritidsbolig fra 40/50-tallet restaurering-/rivingsobjekt beliggende i Bergeby (Guopparjohka), i Nesseby kommune."

Transkript

1 Bergeby, Nesseby kommune. - Fritidsbolig Vadsø, 15. juli 2011 Fritidsbolig fra 40/50-tallet restaurering-/rivingsobjekt beliggende i Bergeby (Guopparjohka), i Nesseby kommune. Ca, 2,5 km kjørbar veg fra hovedveg og deretter ca. 1/2 times gange langs Bergebyelva. Festet tomt av fefo. Markedsverdi kr ,- Byggeår: 1940/50-tallet Samlet areal: 35 m2 Saksbehandler: Megler Bodil Borch Mietinen tlf / mob. arb Advokat Per S. Johannessen (H) Side 1 av tlf

2 FOTO Stue/oppholdsrom Kjøkkenkrok Side 2 av 15

3 FOTO fasade fasade Side 3 av 15

4 Sak nr Ei-t: 11/0006 Salgsoppgave Betegnelse: Gnr. 12 bnr. 1 fnr. 19 beliggende i Bergeby (Guopparjohka) i Nesseby kommune Hjemmel til grunn: Finnmarkseiendommen Hjemmel til festerett: Isaac De Jesus Santana Betancor Salgsform: Tvangssalg besluttet av Indre Finnmark tingrett. Oppnevnt som medhjelper: Advokat Per S. Johannessen Feil og mangler: Medhjelper kjenner ikke til at eiendommen har feil og/eller mangler som det ikke er opplyst om. Det bemerkes at lov om avhending av fast eigedom ikke får anvendelse på tvangssalg. Mangelsinnsigelser kan likevel gjøres gjeldende dersom det ikke er gitt, eller er gitt feilaktige opplysninger om eiendommen, som må antas å ha hatt innvirkning på salget. Heftelser: Eiendommen selges fri for pengeheftelser. Tomtens beskaffenhet og beliggenhet: Fritidsboligen ligger i et område som betegnes som Guopparjohka. Fra europaveg er det kjørbar gruset veg ca 2,5 km til fjells. Deretter gangsti langs Bergebyelva i ca ½ times gange. Gangsstien fører rett på hytta. Det går ei scooterløype/fjellveg parallelt, vest for denne gangstien. Men pga myrog vått terreng, er vanskeligere å ta seg fram på sommertid. Tomta er et punktfeste med Finnmarkseiendommen som eier. Fritidsboligens tilstand: Hytta er i meget dårlig stand. Lekkasjer og råte, samt muggsopp, er fremtredende i bygningskonstruksjonene. Hytta er å betrakte som et rivningsprosjekt i stedet for et restaureringsobjekt. I vurderingen av omsettelighet vil det kun være festeretten som har verdi. Ved riving vil det dessuten måtte tas hensyn til bortfrakting av bygningsmaterialer/avfall. Avgifter: Festeavgift for 2011utgjør kr ,- pr. år. (Det tas forbehold om gebyrendring.) Likningsverdi: For fritidsboligen er ligningsverdien opplyst til kr ,-. (Opplyst av Skatt Nord).Flg. fremgår av skattelovens 4-10 (1) som en kjøper bes være oppmerksom på: Fast eiendom, herunder andel i boligselskap (1) Verdien av fast eiendom kan settes lavere enn omsetningsverdien. Verdien av primærbolig og fritidsbolig skal settes ned etter krav fra skattyter dersom den overstiger 30 prosent av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi. Verdien av annen bolig (sekundærbolig) og næringseiendom skal settes ned etter krav fra skattyter dersom den overstiger 60 prosent av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi. Vadsø, 15. juli 2011 Side 4 av 15

5 Visning: Etter nærmere avtale med megler. Fritidsboligen vurderes solgt i den stand den er i ved besiktigelsen. Takst: Verdivurdering foretatt av Taksting. Magne Jarle Andreassen Salgsverdi: Kr ,-. Omkostninger: Dokumentavgift til staten 2,5% av kjøpesum. Tinglysingsgebyr for skjøte kr ,-. Tinglysingsgebyr for hvert panterettsdokument kr ,- og kr. 172,- for attestgebyr. Oppgjør betales til: Medhjelperen, advokat Per S. Johannessen Konto Budfrist: Etter loven kan det bare tas hensyn til bud som er bindende for budgiveren minst 6 uker. Dersom partene og rettighetshaverne til eiendommen samtykker, kan det tas hensyn til bud med bindingstid ned til to uker. Betalingsfrist: Oppgjørsdagen er 3 måneder etter at medhjelperen har begjært budet stadfestet. Betalingsplikt inntreffer allikevel ikke før to uker etter at stadfestelseskjennelsen er rettskraftig, men dersom dette tidspunkt er senere enn oppgjørsdagen, løper en rente på 6% p.a. i det mellom liggende tidsrom. Medhjelper: Advokat mna Per S. Johannessen Saksbehandler: Megler Bodil Borch Mietinen, Adresse: Kirkegt. 22 pb. 254, 9811 Vadsø Tlf.: Tfax: Hjemmeside: Salgsoppgaven kan lastes direkte fra hjemmesiden. Eiendomskonto: Vedlegg til salgsoppgaven: Orientering til kjøpsinteresserte om tvangssalg ved medhjelper. Verdivurdering m/vedlegg Budskjema Side 5 av 15

6 ORIENTERING TIL KJØPSINTERESSERTE OM TVANGSSALG VED MEDHJELPER Den nye lov om tvangsfullbyrdelse trådte i kraft 1. januar En av de viktigste endringene i forhold til den tidligere lov er at tvangssalg av fast eiendom i stor utstrekning skjer gjennom medhjelper, i stedet for ved tvangsauksjon. Det er lovens hensikt at slike salg skal foregå mest mulig likt frivillige salg gjennom advokat eller eiendomsmegler. På en del viktige punkter er det imidlertid forskjell. At eiendommen tvangsselges innebærer at det er tingretten, og ikke eier av eiendommen som tar beslutningene i salgsprosesessen. Opplysninger om eiendommen. Den oppnevnte medhjelper plikter å innhente og kontrollere nødvendige opplysninger om eiendommen, på samme måte som ved vanlig eiendomsmegling. Disse opplysninger skal nedtegnes i en salgsoppgave, som skal tilstiles alle kjøpsinteresserte. Det skal dessuten avholdes visninger på vanlig måte. Vær nøye når du besiktiger eiendommen. Ta gjerne med en bygningskyndig. Det kan være fornuftig å få avholdt en tilstandsrapport. En tilstandsrapport er en gjennomgang av eiendommens bygningsmessige standard. Feil og mangler. Som hovedregel overtas en eiendom kjøpt på tvangssalg i den stand den befinner seg. Lov om avhending av fast eiendom får ikke anvendelse. Dette innebærer at reklamasjonsmulighetene er begrenset. Kjøperen kan imidlertid kreve prisavslag dersom - eiendommen ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som medhjelperen har gitt, eller - medhjelperen har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, - eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med, og - disse forhold kan antas å ha innvirkning på kjøpet. Kjøperen kan ikke heve kjøpet, men kreve prisavslag, eventuelt ved søksmål mot de som har fått den del av kjøpesummen som kreves redusert. Side 6 av 15

7 Kjøpesummen må betales selv om det kreves prisavslag, men kjøperen kan kreve at den del av summen som rammes av kravet om prisavslag ikke utbetales til de berettigede inntil saken er avgjort, dersom ikke tingretten finner kravet åpenbart grunnløst. Dersom hele eller deler av eiendommen er bortleid, overtar kjøperen selv ansvaret for et eventuelt leieforhold. Bud. Bud inngis i hovedsak som ved ordinær eiendomsmegling. En vesentlig forskjell er at et bud for å komme i betraktning må være bindende for byderen i minst 6 uker. Dette kan imidlertid etter avtale mellom partene nedkortes til minimum 2 uker. I praksis vil dette være for lite. Ved salg av andelsleiligheter er fristen 3 uker. Bud som inneholder forbehold om finansiering vil normalt ikke bli anbefalt godkjent før finansieringen er ordnet. Anbefaling av bud. Medhjelperen kan etter loven ikke akseptere et innkommet bud. Han forelegger budet for saksøkeren og andre rettighetshavere, og ber om at saksøkeren begjærer budet stadfestet. Saksøkeren kan unnlate å gjøre dette, og også trekke hele saken tilbake inntil budet er stadfestet av namsretten. (Dette kan skje dersom saksøkte ordner sitt gjeldsforhold i siste liten. Medhjelperen vil i det enkelte tilfelle kunne uttale seg om sannsynligheten for dette.) Det utstedes ikke kjøpekontrakt. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen på at kjøpet er kommet i stand. Oppgjør og overtagelse. Oppgjørsdagen er tre måneder etter at medhjelperen ber om at budet begjæres stadfestet. Etter oppgjørsdagen påløper morarenter. Dersom eiendommen er fraveket, kan medhjelperen etter anmodning fra kjøperen tillate at overtagelse skjer tidligere, når kjøpesummen er betalt. Dog bør ikke innflytting skje før ankefristen har utløpt. Dersom en anke ikke er avgjort før oppgjørsdagen inntrer, forskyves betalingsplikten. Kjøper kan velge mellom å betale kjøpesummen pr. oppgjørsdato eller betale 6 % rente frem til betalingsplikt inntrer. Etter at kjøperen er blitt eier, overtar han risikoen for eiendommen, og må selv sørge for forsikringer etc. Side 7 av 15

8 Anken over stadfestelsen. Stadfestelseskjennelsen kan angripes ved anke. Ankefristen er en måned fra kjennelsen avsies. En anke kan som hovedregel ikke begrunnes med innvendinger som ikke har vært fremsatt overfor namsretten før kjennelsen avsies. Saksøktes fraflytting. Når kjøperen er blitt eier av eiendommen, plikter saksøkte og hans husstand å fraflytte den. Flytter ikke saksøkte frivillig når kjøperen skal overta eiendommen, kan kjøper uten gebyr kreve utkastelse etter at kjøperen har innbetalt kjøpesummen. Kjøper plikter da å sørge for eventuell bortkjøring og lagring av inventar. Begjæring om utkastelse kan sendes Namsmannen i det distrikt eiendommen er. Skjøte. Når kjøpesummen er betalt og kjøper har blitt eier, vil Namsretten utstede skjøte som skal tinglyses på eiendommen. Når tvangssalgsskjøtet tinglyses blir samtlige pengeheftelser som forrige eier hadde på eiendommen, og som kjøper ikke skal overta, slettet. Tilsvarende vil medhjelper ved erverv av andelsleilighet sørge for at adkomstdokumentene blir tiltransportert den nye eier. ***** Ovenstående er ment å gi en oversikt over hovedreglene ved tvangssalg av fast eiendom ved medhjelper. Fremstillingen er ikke uttømmende. De fleste av de aktuelle bestemmelser er inntatt i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992, kapitel 11 og 12. Side 8 av 15

9 Side 9 av 15

10 Side 10 av 15

11 Norsk Eiendomsinformasjon as Postboks 2923, Solli N-0230 Oslo Deres referanse: Sentrum Advokater ASSak 2816 Dato: Ubekreftet utskrift fra Grunnboken Utskrift fra Statens kartverk Kommunenr: 2027 NESSEBY Gnr: 12 Bnr: 1 Fnr: 19 H J E M M E L S O P P L Y S N I N G E R Hjemmelshavere Registrert til og med: Utskriftsdato: /07/2006 HJEMMEL TIL GRUNN FINNMARKSEIENDOMMEN ORG.NR: GJELDER DENNE EIENDOM M.FL. Festere /04/2008 HJEMMEL TIL FESTERETT VEDERLAG: BETANCOR ISAAC DE JESUS SANTANA P E N G E H E F T E L S E R Heftelser i feste /01/1994 FESTEKONTRAKT - VILKÅR FESTETID: 80 ÅR ÅRLIG FESTEAVGIFT NOK: 100 Bestemmelser om forlengelse Bestemmelser om regulering av leien Med flere bestemmelser /04/2008 PANTEDOKUMENT BELØP: NOK PANTHAVER: NORDEA BANK NORGE ASA ORG.NR: /11/2008 UTLEGGSFORRETNING AVHOLDT: 25/11/2008, KL. 10:00 BELØP: NOK SAKSØKER: TERRA KORTBANK AS ORG.NR: PROSESSFULLM.: ACTOR FORDRINGSFORVALTNING AS ORG.NR: /02/2009 UTLEGGSFORRETNING AVHOLDT: 29/01/2009, KL. 10:30 Side 1 av 4 Side 11 av 15

12 Kommunenr: 2027 NESSEBY Gnr: 12 Bnr: 1 Fnr: 19 Registrert til og med: Utskriftsdato: BELØP: NOK SAKSØKER: SEB PRIVATBANKEN ASA ORG.NR: PROSESSFULLM.: LINDORFF AS ORG.NR: /02/2009 UTLEGGSFORRETNING AVHOLDT: 29/01/2009, KL. 11:30 BELØP: NOK SAKSØKER: ENTERCARD NORGE AS ORG.NR: PROSESSFULLM.: INTRUM JUSTITIA NORGE AS ORG.NR: /02/2009 UTLEGGSFORRETNING AVHOLDT: 29/01/2009, KL. 12:00 BELØP: NOK SAKSØKER: BANK NORWEGIAN AS ORG.NR: PROSESSFULLM.: KREDINOR ORG.NR: /02/2009 UTLEGGSFORRETNING AVHOLDT: 03/02/2009, KL. 14:30 BELØP: NOK SAKSØKER: FOKUS BANK ORG.NR: PROSESSFULLM.: LINDORFF AS ORG.NR: /02/2009 UTLEGGSFORRETNING AVHOLDT: 03/02/2009, KL. 14:15 BELØP: NOK SAKSØKER: GE MONEY BANK ORG.NR: /02/2009 UTLEGGSFORRETNING AVHOLDT: 03/02/2009, KL. 14:00 BELØP: NOK SAKSØKER: NORDAX FINANS PROSESSFULLM.: GOTHIA AS ORG.NR: /06/2009 UTLEGGSFORRETNING AVHOLDT: 08/06/2009, KL. 11:15 BELØP: NOK SAKSØKER: CITIBANK INTERNATIONAL PLC NORWAY B ORG.NR: Vadsø, 15. juli Ubekreftet utskrift fra Grunnboken Side 2 av 4 Side 12 av 15

13 Kommunenr: 2027 NESSEBY Registrert til og med: Gnr: 12 Bnr: 1 Fnr: 19 Utskriftsdato: PROSESSFULLM.: SKANKRED NORGE AS ORG.NR: /06/2009 UTLEGGSFORRETNING AVHOLDT: 24/06/2009, KL. 13:15 BELØP: NOK SAKSØKER: CITIBANK INTERNATIONAL PLC NORWAY B ORG.NR: PROSESSFULLM.: SKANKRED NORGE AS ORG.NR: /08/2009 UTLEGGSFORRETNING AVHOLDT: 11/08/2009, KL. 10:45 BELØP: NOK SAKSØKER: NORDEA BANK NORGE ASA ORG.NR: PROSESSFULLM.: INTRUM JUSTITIA NORGE AS ORG.NR: /10/2009 UTLEGGSFORRETNING AVHOLDT: 14/10/2009, KL. 09:00 BELØP: NOK SAKSØKER: NORDEA BANK NORGE ASA ORG.NR: PROSESSFULLM.: LINDORFF AS ORG.NR: /10/2010 UTLEGGSFORRETNING AVHOLDT: 13/10/2010, KL. 12:00 BELØP: NOK SAKSØKER: SKATTEOPPKREVEREN I VADSØ ORG.NR: PROSESSFULLM.: SKATTEOPPKREVEREN I VADSØ ORG.NR: /05/2011 UTLEGGSFORRETNING AVHOLDT: 02/05/2011, KL. 09:30 BELØP: NOK SAKSØKER: GJENSIDIGE BANK ASA ORG.NR: PROSESSFULLM.: SKANKRED NORGE AS ORG.NR: S E R V I T U T T E R Vadsø, 15. juli FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE EIENDOM HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. Ubekreftet utskrift fra Grunnboken Side 3 av 4 Side 13 av 15

14 Kommunenr: 2027 NESSEBY Gnr: 12 Bnr: 1 Fnr: 19 Registrert til og med: Utskriftsdato: Vadsø, 15. juli Ingen servitutter registrert G R U N N D A T A /01/1994 REGISTRERING AV GRUNN DENNE EIENDOM OPPRETTET FRA: KNR:2027 GNR:12 BNR:1 Punktfeste Ubekreftet utskrift fra Grunnboken Side 4 av 4 Side 14 av 15

15 BUD På eiendommen: Seksj.nr. Gnr. Bnr. Fnr. Kommune Adresse: Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom: Kr. + dokumentavgift, samt tinglysingsgebyr for skjøtet og evt. pantobligasjoner. Finansieringsplan: Egenkapital: Til sammen Kr. Kr. Kr. Kr. Det tas finansieringsforbehold Det tas ikke finansieringsforbehold Andre betingelser: Følgende sikkerhet kan tilbys for kjøpesummen: Jeg er kjent med salgsoppgaven for eiendommen, datert: Mitt bud er bindende hvis det aksepteres av selger innen 6 uker fra dags dato. Budgiver: Sted, dato Adresse, tlf. Underskrift: Gjentas med maskin/blokkbokstaver: Side 15 av 15