Longyearbyen Lokalstyre Bydrift. Renoveringsplan for fjernvarmeanlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Longyearbyen Lokalstyre Bydrift. Renoveringsplan for fjernvarmeanlegg"

Transkript

1 Longyearbyen Lokalstyre Bydrift Renoveringsplan for fjernvarmeanlegg

2 COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon wwwcowino Longyearbyen Lokalstyre Bydrift Renoveringsplan for fjernvarmeanlegg Oppdragsnr Dokumentnr R001 Versjon 01 Utgivelsesdato Utarbeidet Kontrollert Godkjent Olav Slettahjell, Thomas Østergaard, Mats K Pettersen, Pavel Mikhin Thomas A Østergaard

3 1 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG 3 2 STATUS FJERNVARMEANLEGG 4 21 ANALYSEPRØVER VANNKVALITET 4 22 ISOLASJON/RØR Fremgangsmåte Resultat Konklusjon 8 23 STATISK SYSTEM Generelt Tidligere reparasjoner Glidesko RØRBUKKER Generelt Fremgangsmåte UNDERSENTRALER/FYRHUS Generelt Omvendt drift fra Fyrhus KONTROLL OG UTSKIFTING AV VENTILER Kartlegging av ventilenes plassering og type Undersøkelser Forberedelse Utskiftning Tidshorisont KAPASITETSVURDERING VANNLEDNING 17 3 UTBEDRINGSBEHOV HOVEDSENTRAL LEDNINGSNETT KOMPONENTER/ARMATURER RØRBUKKER 19 4 KALKYLE RØRBUKKER UTSKIFTING AV VENTILER BUDSJETTKOSTNADER 21 BILAG 22 O:\A015000\A016646\3_Pdoc\DOC\RAPPORT\ R001DOCX

4 2 O:\A015000\A016646\3_Pdoc\DOC\RAPPORT\ R001DOCX

5 3 1 Sammendrag COWI har på oppdrag fra Longyearbyen Lokalstyre avd Bydrift foretatt en tilstandskontroll av fjernvarmenettet i Longyearbyen Sekundærnett og undersentraler/fyrhus er nylig renovert og omfattes ikke av dette oppdraget Oppdragets formål var å utarbeide en renoveringsplan for primærnettet, som strekker seg fra Energiverket ved sjøen til Fyrhus 6 i Nybyen, totalt ca 3,3 km Ledningsnett og rørbukker er inspisert ved 2 befaringer, april og juni 2011 Ved sistnevnte befaring ble det tatt vannprøver fra primærnett og isolasjonsprøver De fleste rørbukker fra Fyrhuset til Nybyen ble inspisert og kontrollert mht råte og andre skader Generelt kan følgende konkluderes: - rørledninger med isolasjon er generelt i svært god stand, noen mindre skader må utbedres - et stort antall rørbukker er i dårlig forfatning og må utbedres snarest - en del rørbæringer/glidesko må kontrolleres og justeres - stengeventiler, serviceventiler, tappe- og lufteventiler må funksjonstestes og evt skiftes O:\A015000\A016646\3_Pdoc\DOC\RAPPORT\ R001DOCX

6 4 2 Status fjernvarmeanlegg 21 Analyseprøver vannkvalitet Det ble tatt 2 vannprøver fra fjernvameanlegget, fra tappestasjon i Energiverket Teknologisk Institut i Aarhus har analysert vannprøvene (rapport nummer ) Analysen viser at de undersøkte parametre ligger betydelig under grenseverdiene, med unntak av ph-verdien som ligger under det anbefalte område for fjernvarmeanlegg De undersøkte parametre og verdier ses av Figur 21 Figur 21 - Resultater av vannprøve fra fjernvarmenettet En høy ph-værdi beskytter jern mod tæring, men en for høy ph-værdi kan være skadelig for andre metaller, bla messing Derfor anbefaler DS 287 en verdi på 9,8, hvilket er et kompromiss mellom flere faktorer Hvis det er aluminium i systemet, bør ph-værdien være under 8,7, pga korrosjon Den målte phverdien ligger på 7,2, som er vesentlig under det anbefalte nivå O:\A015000\A016646\3_Pdoc\DOC\RAPPORT\ R001DOCX

7 5 22 Isolasjon/rør I 2010 ble det utført en reparasjon av medierøret pga en lekkasje Denne skyldtes sannsynligvis en porefeil i en sveis og ikke generell tæring Dette bekreftes av uttatt materiale, som ikke viste tegn til tæring på innsiden av medierøret Se Figur 22 Figur 22 - Bilde av medierør, fra tidligere reparasjon Som nevnt tidligere anbefales det, at ph-værdien ligger i det nevnte intervall At den ikke gjør det, kan skyldes flere ting I forbindelse med innkjøp af vannbehandlingsanlegget, kan det være besluttet/vurdert at det ikke har vært nødvendig med ph-justering, enten pga vannets kvalitet, materialer i komponenter i systemet (feks aluminium) eller en avveielse av økonomien Hvis dette er grunnen, er ingen tiltak nødvendige Hvis det er et ph-anlegg i systemet, bør funksjonen til dette undersøkes Hvis det ikke er et ph-anlegg, og det ikke har vært overveid, bør muligheten for et slikt anlegg undersøkes, da det under normale forhold kan forlænge levetiden til anlegget 221 Fremgangsmåte For undersøkelse av isoleringens tilstand er det utført trykkprøving iht DS EN Prøvetaking avviker fra normen med følgende to punkter: Iht 5121 skal prøven lagres ved 23±2 o C i minst 72 timer: Dette er ikke funnet relevant da det er en kvalitetskontroll av eksisterende rør, hvilket også er i overensstemmelse med paragrafen Iht 5122 skal prøven tas 500 mm fra rørenden Dette har ikke været mulig da rørnettet er sammensveist Fremgangsmåten for uttak av isoleringsprøvene er beskrevet i Bilag A Det bemerkes at det, i motsetning til bilaget, ikke er tatt ut flere prøver i samme område Figur 22 til Figur 25 viser prosedyre ved uttak av en isolasjonsprøve O:\A015000\A016646\3_Pdoc\DOC\RAPPORT\ R001DOCX

8 6 Figur 22 - Det skjæres et kvadrat på ca 15x15 cm i kappen Figur 23 - Kappen frigjøres fra isoleringen O:\A015000\A016646\3_Pdoc\DOC\RAPPORT\ R001DOCX

9 7 Figur 24 - Det bores med et hullbor, og den omkringliggende isolering fjernes Figur 25 - Prøven tas ut 222 Resultat De undersøkte rørene er hhv DN 250 og DN 200 Kappen er stål (RSt 37-2 DIN17000), se Figur 26 For DN 250 er kappediameteren 417 mm med en godstykkelse på 6,3 mm Der er ikke funnet data for DN 200, men det forventes å være av samme gods, kanskje med litt mindre godstykkelse Kappen på alle de undersøkte rørene er av visuell god stand Bitumen som ligger mellem medierøret og PUR-skummet synes fint og intakt O:\A015000\A016646\3_Pdoc\DOC\RAPPORT\ R001DOCX

10 8 Figur 26 - Label fra DN250 rør Figur 27 - Dataplater fra hhv DN250 og DN200 Det er utført trykkprøving av 8 utvalgte prøver Rørdimensjon, posisjon og resultat ses av Figur 28 I Bilag B er posisjonene markert på et kart De to første prøvene er tatt fra hhv et ubrukt rør fra lager og et fra returledningen ved posisjon 1 De siste 6 prøver er alle tatt fra turledningen Alle resultater fra trykkprøvingen er over minimumskravet fra DS EN 235 (300 kpa) Det ses også at ingen av prøvenes styrke er vesentlig under styrken for det ubrukte røret Figur 28 - Prøveresultater av isolasjon Brosjyre for transmisjonssystemet (ledningsnettet) er vist i Bilag E 223 Konklusjon Med utgangspunkt i de uttatte prøver, vurderes det at kappen og isoleringen er i god stand Tilstanden av medierøret kan ikke konkluderes utelukkende på bakgrunn av vannanalysen, da ph-værdien ligger utenfor det anbefalte intervallet Som nevnt i kapittel 21bør årsaken til dette undersøkes nærmere Dog ble det ved reparasjonen i 2010 ikke funnet tegn på tæring Etter 30 års drift kan vi ikke se at rørledning og isolasjon er vesentlig svekket Gjenstående levetid kan derfor godt være ytterligere 30 år O:\A015000\A016646\3_Pdoc\DOC\RAPPORT\ R001DOCX

11 9 23 Statisk system 231 Generelt Generelt, og spesielt ved renovering eller reparasjon av ledningsnettet, er det viktig å være oppmerksom på at statikken i systemet bibeholdes Det statiske system i transmisjonsnettet bygger på at kappe og medierør fastholdes ved fastpunktene For opptak av ekspansjonsbevegelser er det installert kompensatorer og lyrer, som tillater at rørene utvider seg mellom fastpunktene Da det ikke foreligger dokumentasjon på de opprinnelige statiske beregninger, og da det ikke har vært kjente problemer med det statiske systemet, bør det nåværende statiske system bibeholdes Dette betyr at systemet ikke bør endres vesentlig i forhold til fastpunkter, kompensatorer, glidesko mm Hvis det skal skje endringer i det statiske systemet, kreves det nye statiske beregninger for å dokumentere evt konsekvenser for systemet 232 Tidligere reparasjoner I det eksisterende ledningsnett er det utført reparasjoner som ikke er ferdigstilt I flere tilfeller mangler montasje av kappen Ledningsnettet bør hurtigst mulig repareres alle steder der det er foretatt demontering av kappen Reperasjon kan enten skje ved å sveise på kappen og sprøyte inn PUR-skum eller isolere med steinull før kappen sveises på Figur Tidligere reparasjon som ikke er lukket O:\A015000\A016646\3_Pdoc\DOC\RAPPORT\ R001DOCX

12 Glidesko De fleste understøtter er bygget som glidesko på bæringer, plassert på rørbukker av tre, slik at rørene kan ekspandere i lengderetningen Flere steder er glideskoen og rørbukken forskutt, slik at ledningen ikke understøttes korrekt eller at ekspansjonen i lengderetningen er hemmet Dessuten kan rust, slitasje og andre elementer minske virkningen av glideskoen Derfor bør alle glidesko og bæringer kontrolleres for å registrere hvilke som bør justeres, skiftes eller repareres Dette for å sikre at det statiske system fungerer optimalt Figur 9 viser at ledningen ikke understøttes korrekt Dette skyldes sannsynligvis setning av rørbukken og manglende justering av bæringen Figur Understøtning mangler justering Figur 212 viser at ledningen ikke er understøttet, samt at det er vridning i glideskoen Dette skyldes sannsynligvis at rørbukken har beveget seg pga trykk fra ovnforliggende masser Figur Understøtningen er forskjøvet og ikke justert O:\A015000\A016646\3_Pdoc\DOC\RAPPORT\ R001DOCX

13 11 Figur 213 viser at glideskoen holder på å falle ut av bæringen Årsaken kan være at rørbukken er forskjøvet i lengderetning Figur Plasseringen er kritisk Det er risiko for at ledningen faller ut av glideskoen Det anbefales at alle understøttelser/glidesko kontrolleres og justeres, evt skiftes, i forbindelse med utskifting av rørbukker, se neste kapittel 24 Rørbukker 241 Generelt Ved befaring i Longyearbyen juni 2011 ble alle rørbukker fra Energiverket til Nybyen inspisert og skader registrert, totalt 390 bukker 242 Fremgangsmåte Skader på bjelker og avstivinger ble registrert visuelt og dokumentert ved fotografering, eksempel se figur 214 Figur 214 Defekt bjelke O:\A015000\A016646\3_Pdoc\DOC\RAPPORT\ R001DOCX

14 12 Råteskader ble registrert ved å fjerne jord ved stolperoten og måle dybde på råttent treverk, se figur 215 Redusert bæreevne er anslått ved å beregne andel friskt treverk Figur 215 Alvorlige råteskader Resultater fra kontrollen er registrert, se Bilag C Her fremgår nr på rørbukk, råtedybde og beregnet redusert tverrsnitt Tilstand er klassifisert Ok/Nøytral/Dårlig etter andel råteskadet treverk Følgende verdier er benyttet: 0-25 % Ok kun mindre redusert bæreevne % Nøytral fortsatt tilstrekkelig bæreevne % Dårlig svært begrenset bæreevne Ca 40 % av rørbukkene er klassifisert som Ok, ca 18 % Nøytral og resterende 42 % vurderes som Dårlig Vedlagt oversiktskart Bilag D viser i hvilke områder de ulike klassifiseringer dominerer Skader på bærebjelke og skråavstivinger er angitt i kommentarfeltet i tabellen Vedlagt USB-disk inneholder bilder nummerert iht tabell (Bilag E) O:\A015000\A016646\3_Pdoc\DOC\RAPPORT\ R001DOCX

15 13 25 Undersentraler/fyrhus 251 Generelt Undersentraler og fyrhus er de senere år oppgradert, med nye varmevekslere, kjeler, pumper etc I Fyrhus 1, 3, 4, 5 og 6 er installert oljekjeler for backup på sekundærsiden, hvis forsyning fra primærnettet faller bort Fyrhus 2 (for Sjøområdet) mangler slik backup Her er det kun varmevekslere mot primærnettet I Fyrhus 5 er installert 2 stk boosterpumper for trykkøkning til Nybyen Disse skal også kunne benyttes for levering av varme til det øvrige primærnettet hvis forsyning fra Energiverket faller bort (bla til Fyrhus 2) Kjelene her leverer maks 3,2 MW Det er usikkerhet om denne funksjonen fungerer som forutsatt, og vi anbefaler derfor å etablere testrutiner for dette 252 Omvendt drift fra Fyrhus 5 I Fyrhus 5 er rørsystemet konstruert slik at man kan forsyne varme til transmisjonsnettet, såkalt omvendt drift Hvis varmeforsyningen fra kraftverket faller ut, er det mulig å kunne forsyne baklengs i systemet fra Fyrhus 5 Dette er viktig, da det fins forbrukere som forsynes fra vekslerstasjoner uten reserveforsyning med kjeler Imidlertid er det aldri undersøkt om "omvendt drift" fungerer som forutsatt I forkant av renovering av ledningsnettet, bør omvendt drift prøves, da det under renoveringen kan være nødvendig å stenge av deler av primærnettet, bla ved utskifting av stengeventiler Ved utprøving av omvendt drift, bør det overvåkes hvordan vekslerstasjonene reagerer, så det er mulig å eventuelt tilpasse styring eller prosedyrer 26 Kontroll og utskifting av ventiler Dette notat beskriver kort en plan for kontroll og eventuelt utskifting av stengeventiler i transmisjonsnettet i Longyearbyen, Svalbard Likeledes beskriver det kort en plan for vedlikehold av ventiler og nivåjustering av understøttelser/bæringer på ledningsnettet Planen er en del av en større renovering av fjernvarmenettet 261 Kartlegging av ventilenes plassering og type Det har ikke været mulig, med tilgjengelig tegningsmateriale, å eksakt fastlegge antall og plassering av stengeventiler i primærnettet Vi har ikke funnet et komplett systemskjema i mottatt tegningsunderlag O:\A015000\A016646\3_Pdoc\DOC\RAPPORT\ R001DOCX

16 14 Ventilene i ledningsnettet er sannsynligvis standard kuleventiler, som er innbygget i preisolerte ventilenheter Nettet bør derfor gjennemgås for nøyaktig å fastslå ventilenes plassering og dimensjon, samt i omfang på serviceventiler, avtapninger og luftepunkt 262 Undersøkelser Ventilenes funksjon må undersøkes, om de kan dreies og lukke tett Undersøkelsen kan utføres slik: - Enkel funksjonstest om ventilene kan dreies ved hjelp av nøkkel, spak eller ratt m/gear - Undersøke om en ventil lukker tett En rørseksjon, tur eller retur, avstenges og trykket tas av seksjonen ved et tappe- eller luftepunkt Tappe- eller lufteventil stenges Med et manometer kan det registreres om trykket stiger igjen I så fall er ikke stengeventilen tett, i den ene eller begge ender av seksjonen Alle stengeventiler og seksjoner bør undersøkes i henhold til ovenstående fremgangsmåte Undersøkelsene bør dokumenteres Det bemerkes at ventiler, på grund av deres oppbygning, kan være tett for trykk på den ene side, men utett for trykk på den andre siden Hvis det registreres lekkasje i en ventil, må det avgjøres om den skal skiftes Det kan være forhold som gjør at betydningen av ventilen er mindre end omkostningene ved å skifte den 263 Forberedelse Hvis det besluttes at en stengeventil skal skiftes, kan det gjøres på følgende måter: 1 Hele den preisolerte ventilenheten med stengeventil og serviceventiler, tappe- og lufteventiler skiftes ut 2 Utskifting av kun en stengeventil Figur 216 er et utklipp fra tegningsnummer "34117-k" fra 30/6-82, som viser en ventilenhet for en preisolert DN200 stengeventil forsynt med tappe- og luftpunkt (Det er ikke funnet tegninger på andre ventilenheter) O:\A015000\A016646\3_Pdoc\DOC\RAPPORT\ R001DOCX

17 15 Figur Utklipp av en prefabrikert ventilenhet 264 Utskiftning 1 Hele den preisolerte ventilenheten med stengeventil og serviceventiler, tappe- og lufteventiler skiftes ut Kappe ved den preisolerte ventilenheten skjæres ut som halvskåler på begge sider av ventilenheten Røret rengjøres for isolasjon og medierøret skjæres over på begge sider av ventilenheten Ventilenheten tas ut Ny prefabrikert ventilenhet sveises inn Kappehalvskålene sveises inn igjen på begge sider av enheten PUR-skum sprøytes inn i hulrommet Hvis røret er utstyrt med alarmtråder skjøtes disse sammen 2 Utskifting av kun en stengeventil Utvendig kappe åpnes og ventil skjæres ut og erstattes av identisk ventil Den eksisterende kappe skjæres ut som halve rørskåler Rør og de to kappehalvdelene renses for gammelt skum Ventilen skjæres ut Nye stengeventil sveises inn samme sted Kappehalvdelene påsveises igjen og PUR-skum sprøytes inn i hulrommet Dreier det seg "kun" om utskiftning av en defekt tappe- eller lufteventil kan utskiftningen foretas etter samme prinsipp som nevnt under pkt2 O:\A015000\A016646\3_Pdoc\DOC\RAPPORT\ R001DOCX

18 16 Figur Demontering av kappen 265 Tidshorisont Undersøkelse av stengeventiler, serviceventiler etc, samt funksjonstesting av "omvendt drift" fra fyrhus 5 bør planlegges og utføres i løpet av våren 2012, slik at midlertidig stans i varmeforsynig sjenerer forbrukerne minst mulig Undersøkelsene kan foregå over flere dager, med kun kortvarige avbrudd i varmeforsyningen Utskifting av ventiler bør foregå i sommerperioden, også av hensyn til forbrukerne 27 Kapasitetsvurdering Primærnettets kapasitet er bestemt av rørdimensjon, trykkfall i rørledning og temperaturdifferanse mellom tur og returvann Dimensjoneringskriterier for fjernvarmenettet: Tur/returtemperatur: 120/70 C Trykkfall: maks 150 Pa/m ( DN125) Vannhastighet: maks 1,5 m/s ( DN150) Leveringskapasitet for ulike rørdimensjoner: DN250 : 82 l/s kw DN200 : 52 l/s kw DN150 : 31 l/s 6510 kw DN100 : 10 l/s 2100 kw DN80 : 6,1 l/s 1281 kw O:\A015000\A016646\3_Pdoc\DOC\RAPPORT\ R001DOCX

19 17 Dagens varmeleveranse fra Energiverket er maks ca MW på de kaldeste vinterdager Fjernvarmenettet kan dermed tåle en kapasitetsutvidelse på i størrelsesorden 5 MW eller ca 40 % i forhold til dagens varmeleveranse 28 Vannledning På deler av ledningsnettet er det hengt opp el kabler og en preisolert vannledning Dette belaster rørnett og rørbukker Utførelse er variabel, til dels pga for lang avstand mellom klammer, se figur 218 Figur Vannledning/kabler I forbindelse med utskifting av rørbukker bør klamring kontrolleres/suppleres O:\A015000\A016646\3_Pdoc\DOC\RAPPORT\ R001DOCX

20 18 3 Utbedringsbehov 31 Hovedsentral Renoveringsplanen omfatter i utgangspunktet kun det utvendige rørnettet Vi vil likevel nevne 2 faktorer som bør vurderes for å kunne drifte fjernvarmenettet mer optimalt: Ombygging av sjøvannskjøling Sjøvannskjølingen er koblet i serie med fjernvarmenettet, og vannmengden i fjernvarmenettet kan derfor ikke reguleres vesentlig ned uten at generatoren mister kjøling Nye undersentraler er bygd for mengderegulering, men kan ikke drives etter dette prinsippet Vi slutter oss til SINTEF-rapport vedrørebnde ombygging av kjølesystem (rapport nr F Optimal drift av kraftanlegg i Longyearbyen - forprosjekt) Mengderegulering av fjernvarmepumper Styring av pumpene bør bygges om til mengderegulert system, evt utskifting av pumpene hvis disse ikke er forberedt for mengderegulering Eksisterende pumper er av typen Sulzer 2-hastighets pumper, kapasitet 225 m3/h mot 56 m løftehøyde, eleffekt 42 kw Med en pumpe i drift og tempdifferanse tur/retur 50 C leverer anlegget ca 13 MW, som er dagens behov i nettet Med en pumpe kontinuerlig i full drift, er elforbruket ca kwh/år Vi anslår at ca 75 % av dette kan spares ved mengderegulert drift, dvs ca kwh/år Det er installert 3 pumper, hvorav en kan levere nødvendig mengde Pumpene overhales jevnlig Sikkerheten anses derfor som akseptabel selv om pumpene er gamle 32 Ledningsnett Undersøkelse av isolasjon og utvendig mantel viser at rørnettet er generelt i svært god stand Vi ser derfor ikke behov for utskifting av dette Manglende yttermantel etter reparasjon av skader bør imidlertid monteres for å unngå skader på isolasjon og medierør O:\A015000\A016646\3_Pdoc\DOC\RAPPORT\ R001DOCX

21 19 33 Komponenter/Armaturer Behov for utskifting av avstengningsventiler, serviceventiler, lufte- og tappeventiler og ekspansjonselementer må vurderes ut fra en nærmere kartlegging av tilstand og funksjonsevne Vi viser til for øvrig til kap Rørbukker Som angitt i kap 24 er over 40% av rørbukkene i svært dårlig forfatning og bør skiftes snarest Rørbukkene kan skiftes uavhengig av drift av fjernvarmenettet Vi anbefaler at dette arbeidet starter allerede sommer 2012 Vi anbefaler å skifte de første 40% i løpet av de nærmeste 2 år For å etablere en rasjonell fremdrift i dette arbeidet bør alle bukkene på en strekning skiftes, selv om det innimellom er bukker som er klassifisert Nøytral eller Ok Det betyr at ca 50% av bukkene skiftes i denne perioden Det bør benyttes bukker av trykkimpregnert tre Forslag til renoveringsplan: 2012 Bukker 1-47, bukker 2013 Bukker bukker Bukker bukker Bukker 48-76, bukker O:\A015000\A016646\3_Pdoc\DOC\RAPPORT\ R001DOCX

22 20 4 Kalkyle 41 Rørbukker Rørbukker kan i stor grad prefabrikeres hos leverandør av treverk og fraktes til Svalbard Pelenes lengde vil variere avhengig av grunnforhold og avstand ned til permafrost Overslagsmessig anslås en gjennomsnittlig kostnad på kr 13000,- pr rørbukk En del av bukkene er utført som doble for å avstive konstruksjonen i lengderetning Disse vil ha omtrent dobbel kostnad Som gjennomsnitt regnes kr 15000,- pr rørbukk, dvs totalt ca kr 6,0 mill Kostnaden forutsetter at det fins gravemaskiner og boreutstyr på Svalbard, samt at avfall (gamle peler) håndteres lokalt Det kan regnes at 1 mann med liten gravemaskin klarer å skifte en bukk pr dag inkl alle arbeider 42 Utskifting av ventiler Kostnader forbundet med utskifting av ventiler og ventilenheter er svært usikker, bla da dette må spesiallages etter eksisterende mål Antall enheter vil være avgjørende for kostnaden Følgende budsjettkostnader kan antydes: Utskifting av ventilenhet med stengeventil, tappe- og luftepunkt: DN200: kr 50000,- pr stk DN250: kr 60000,- pr stk Utskifting av standard stengeventil: DN200: kr 30000,- pr stk DN250: kr 40000,- pr stk Utskifting av tappe- og luftpunkt: DN25: kr 10000,- pr stk Kostnader knyttet til nedtapping og fylling av anlegget er ikke medtatt i kostnadene over O:\A015000\A016646\3_Pdoc\DOC\RAPPORT\ R001DOCX

23 21 43 Budsjettkostnader Kostnader ved rehabilitering av fjernvarmenettet er basert utskifting av alle rørbukker innen 2020, iht plan skissert i kap 34 Utskifting/reparasjon av glidesko og utskifting av ventiler vil være avhengig av nærmere undersøkelser og funksjonstesting Vi forutsetter imidlertid av hovedventiler i fjernvarmenettet må skiftes innen 2020 (ca 20 ventiler a kr 50000,- gir ca 1,0 mill kr) Vi har også lagt inn noe kostnader for reparasjon av rørnettet de første årene Budsjettkostnadene inkluderer ikke kostnader til nedtapping/oppfylling av anleggene, evt behov for backupløsninger og bygningsmessige kostnader, samt prosjekteringskostnader Kalkylene er ekskl mva Figur 41 Budsjettkostnader O:\A015000\A016646\3_Pdoc\DOC\RAPPORT\ R001DOCX

24 22 Bilag A Fremgangsmåde for udtagning af prøver af isolering B C D E F Kort over positionerne Oversiktstabell - tilstand rørbukker Oversiktskart - tilstand rørbukker Brosjyre for transmisjonssystem Dürotan Bildearkiv for rørbukker (USB-disk) O:\A015000\A016646\3_Pdoc\DOC\RAPPORT\ R001DOCX

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere PRODUKTDATABLAD Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere Luftutskilling er prosessen for å fjerne luft som er vannet har tatt opp. Når vannet bli varmet opp eller når trykket i anlegget reduseres,

Detaljer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Rørstyringer For montering av aksialkompensatorer

Detaljer

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget 1 Steinkjer kommune Ogndal skole Tilstandsanalyse av varmeanlegget COWI AS Okkenhaugveien 4 7604 Levanger Telefon 02694 www.cowi.no April 2014 Dokumentnr. 00 Versjon 01 Utgivelsesdato 25.04.2014 Utarbeidet

Detaljer

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær Fjernvarme infrastruktur i Svolvær SAMMENDRAG Prosjektet omfatter utvidelse av infrastrukturen for fjernvarme i Svolvær sentrum med levering av varme fra varmesentralen i Thon Hotell Svolvær. Prosjektet

Detaljer

Utskifting olje/el 12V116 Konvertering fossilt brensel

Utskifting olje/el 12V116 Konvertering fossilt brensel Utskifting olje/el 12V116 BESKRIVELSE Innledning Varmeanlegget i Leiv Erikssons veg 39-40 skal tilpasses fjernvarme og ombygges. Varmeanlegget hadde tidliger olje- / elkjel som energikilde og er i utgangspunktet

Detaljer

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2015/178-2-153 Marit Virkesdal 09.04.2015 Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Utvalg Utv.saksnr. Møtedato

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 11869N-7 212-1 FLEXIT SPIRIT ART. NR.: 11863 11948 11185 Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 2 3 1.2 UNI 3 4 1.3 UNI 4 4 1.4 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 2 5 1.5

Detaljer

Emne: Vestfossen -flerbrukshallen og barneskolen problemer med varme. Innledning 1 Vestfossen flerbrukshall 2

Emne: Vestfossen -flerbrukshallen og barneskolen problemer med varme. Innledning 1 Vestfossen flerbrukshall 2 NOTAT Opprettet dato: mandag 12. desember 2011 Opprettet av: Tord A. Storberget Emne: Vestfossen -flerbrukshallen og barneskolen problemer med varme Innholdsfortegnelse: Innledning 1 Vestfossen flerbrukshall

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Daglig leder Ivar Lærum AS Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange fine nettsider

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v.1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

SPIROVENT AIR MIKROBOBLE UTSKILLERE

SPIROVENT AIR MIKROBOBLE UTSKILLERE SPIROVENT AIR S P I R O V E N T A I R MIKROBOBLE UTSKILLERE Et utvalg av Spirovent Air modellene Luft i vannbårne energisystem forårsaker mange problemer. 22 mm Klemkobling Vertikal 3/4 Gjenget Lyd i rør

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Salg og markedsansvarlig i Inva Engineering as Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn 2

1 Innledning og bakgrunn 2 INNHERRED SYKEHUS NOTAT ETTER MILJØKARTLEGGING AV PIPE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning og bakgrunn 2 2 Observasjoner/funn

Detaljer

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Salg og markedsansvarlig i Inva Engineering as Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, NVF,

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Daglig leder Ivar Lærum AS Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange fine nettsider

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT NO.TBPA5.111 Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en

Detaljer

Fjerning av mikrobobler, smuss og magnetitt

Fjerning av mikrobobler, smuss og magnetitt GRUNDFOS PRODUKTdata Fjerning av mikrobobler, smuss og magnetitt Mikroboble-, smuss-, og magnetittutskilling Med Grundfos Cleanvent og Magvent løser man dette. Luftutskilling er prosessen for å fjerne

Detaljer

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0 Generelt... 3 0.1 Formål... 3 1 Avtale om tilknytning og levering av fjernkjøling Bestilling

Detaljer

Anlegget må utstyres med ekspansjonssystem og sikkerhetsventiler.

Anlegget må utstyres med ekspansjonssystem og sikkerhetsventiler. Varmedistribusjon Et sentralvarmeanleggs hovedkomponenter er kjelen, akkumulatortank, bereder, rørsystemet / nærvarmenett, radiatorene for varmeavgivelse(evt. golvvarme) og automatikken for styringen av

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 110869N-08 2015-06 ART. NR.: 110863 110948 FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 3 3 1.2 UNI 4 3 1.3 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 3 4 1.4 Kapasitet

Detaljer

NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN INDHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Kilemoen Vannverk 2. 3 Trykksone Ulveliåsen 4. 4 Trykksone Eggemoen 5

NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN INDHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Kilemoen Vannverk 2. 3 Trykksone Ulveliåsen 4. 4 Trykksone Eggemoen 5 RINGERIKE KOMMUNE NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INDHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Kilemoen Vannverk 2 3 Trykksone Ulveliåsen

Detaljer

Installasjons og serviceinstruksjoner

Installasjons og serviceinstruksjoner Installasjons og serviceinstruksjoner Magnetfilter 22-28 mm Takk for at du valgte BoilerMag. Vennligst følg instruksjonene nøye for å sikre at BoilerMag er installert og vedlikeholdt korrekt. BoilerMag

Detaljer

VA-dagene for innlandet 2010. Hovedemne: Ledningsnett: TEKNA og Driftassistansene for VA i Hedemark og Oppland

VA-dagene for innlandet 2010. Hovedemne: Ledningsnett: TEKNA og Driftassistansene for VA i Hedemark og Oppland TEKNA og Driftassistansene for VA i Hedemark og Oppland VA-dagene for innlandet 2010 Furnes, 10. november 2010 Hovedemne: Ledningsnett: Status og utfordringer for dagens VA-nett Dagens fornyelsestakt sparer

Detaljer

Kopi til: Interessenter til K301 Rør (via Doffin)

Kopi til: Interessenter til K301 Rør (via Doffin) Vår saksbehandler: M Myklebust Vår dato: 29.8.16 Vår referanse: 201301799 Til Interessenter til K301 Rør (via Doffin) Kopi til: PROSJEKT 1003601 PROSJEKT NYTT NASJONALMUSEUM K301 - Spørsmål /svar Spm nr

Detaljer

BOSSNETT AS. Retningslinjer for drift, vedlikehold og service for tilkobling til bossnettet. 2013-01-02 Dokument 9. Revisjonshåndtering

BOSSNETT AS. Retningslinjer for drift, vedlikehold og service for tilkobling til bossnettet. 2013-01-02 Dokument 9. Revisjonshåndtering BOSSNETT AS Retningslinjer for drift, vedlikehold og service for tilkobling til bossnettet 2013-01-02 Dokument 9 Revisjonshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3

Detaljer

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting.

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting. Oppdragsgiver: Sørum kommunalteknikk KF Oppdrag: 522332 Rehabilitering Fjellbo VP Del: Dato: 2010-07-01 Skrevet av: Jon Brandt Kvalitetskontroll: SKISSEPROSJEKT OMBYGGING FJELLBO VP INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

4. Måleuttak Type VIR er monterte på samtlige innregulerings- og avstegningsventiler.

4. Måleuttak Type VIR er monterte på samtlige innregulerings- og avstegningsventiler. Shuntgruppe for kjøling er en shuntgruppe for konvensjonelle kjølesystem og fjernkjøleanlegg og leveres som standard med anslutning i dimensjoner fra DN 20 til og med DN 50. Shuntgruppen kan utrustes med

Detaljer

Prosjekteringsprosjekt 1: Omlegging Endalselva

Prosjekteringsprosjekt 1: Omlegging Endalselva Deres referanse: Vår referanse: -- Saksbehandler: Dato: Prosjekteringsprosjekt 1: Omlegging Endalselva Longyearbyens hovedvannkilde sliter med stor årlig sedimentasjon, risiko for overtopping av demning

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

Oversikt over utvalg. Tekniske data. Sikkerhet

Oversikt over utvalg. Tekniske data. Sikkerhet Teknisk datablad C2..QPT-.. Trykkuavhengig soneventil, 2-veis, innvendige gjenger For lukkede kald- og varmtvannssystemer For modulerende regulering på vannsiden i luftbehandlings- og varmesystemer Snap-montasje

Detaljer

12004-10.01.2012. Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon

12004-10.01.2012. Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon 12004-10.01.2012 Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon b Kontrollskjema ved installasjon av Arjonfloor gulvvarmesystem i Adresse Gnr/Bnr Åpne fordelere er montert i rom med sluk

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme OPPRETTET DATO: DOK. FORFATTER: NESTE REV.: 15.01.2015 HEGJOR 17,03,2016 DOK. NR.: REV. NR/VERSJON: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 428757 v1 ROLJUL 17,03,2015 KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling

Detaljer

Energiprogrammet Lindesnes kommune

Energiprogrammet Lindesnes kommune Varmepumpe luft vann Energiprogrammet Lindesnes kommune Prosjekt nummer: Prosjekt navn: Kundens navn: Dokument nummer/ navn: 652 Post/ Besøksadresse: Energiprogrammet Lindesnes kommune 652-TB-003 - - luftvann

Detaljer

Zeparo Cyclone. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere

Zeparo Cyclone. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere Zeparo Cyclone Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere IMI PNEUMATEX / Vannkvalitet / Zeparo Cyclone Zeparo Cyclone Et bredt sortiment for utfelling av slam og Magnetitt

Detaljer

Når er sikkerheten god nok?

Når er sikkerheten god nok? Norsk Vann: Fagtreff Vannforsyning 22. oktober 2013 Når er sikkerheten god nok? Driftssikkerhet som kriterium ved valg av fornyelsestakt på vannledningsnettet Gunnar Mosevoll Vannforsyning og avløp, Skien

Detaljer

TA-PICL. Prefabikkerte enheter Shuntgruppe med trykkstabilisert reguleringsventil

TA-PICL. Prefabikkerte enheter Shuntgruppe med trykkstabilisert reguleringsventil TA-PICL Prefabikkerte enheter Shuntgruppe med trykkstabilisert reguleringsventil IMI TA / Reguleringsventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL er en prefabrikkert shuntgruppe for regulering av temperatur. TA-PICL

Detaljer

Elektro sammensveising av PE-rør og kuplinger. En kort og forenklet innføring i sveising av PE-rør og kuplinger.

Elektro sammensveising av PE-rør og kuplinger. En kort og forenklet innføring i sveising av PE-rør og kuplinger. 1. Elektro sammensveising av PE-rør og kuplinger. En kort og forenklet innføring i sveising av PE-rør og kuplinger. Forutsetningen for en optimal sammenføyning/sammensmelting av rør og kuplinger, er direkte

Detaljer

STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm

STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm - kvalitet tvers i PIPE-EKSPRESSEN -enkel å montere og kan tilpasses alle forhold TOLMER AS 1653 Sellebakk Tlf. 69 36 44 60 Fax. 69 36 08 95 www.tolmer.no E-mail: tolmer@tolmer.no

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD Oppdragsgiver: BKK Varme AS Oppdrag: 521551 Reguleringsplan for fjernvarmeanlegg Loddefjord Del: VA-rammeplan, revisjon01 Dato: 2011-11-25 Skrevet av: Åshild Skare / Anders Prøsch Kvalitetskontroll: Rolf

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

TRYGG SKORSTEINSREHABILITERING

TRYGG SKORSTEINSREHABILITERING TRYGG SKORSTEINSREHABILITERING HVORFOR REHABILITERE SKORSTEINEN? En skorstein som er defekt eller har mangler kan være brannfarlig, i verste fall kan du risikere skorsteinsbrann. I tillegg gir den dårlig

Detaljer

Varm båt uten bruk av strøm

Varm båt uten bruk av strøm Refleks Type Varm båt uten bruk av strøm For yrkesbåter og lystbåter også seilere mange fordeler Refleks båtovner er bygget for å tåle de harde driftsforhold som sjølivet kan by på. Yrkesfiskere er tradisjonelt

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av Varmeforum

ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av Varmeforum ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av Varmeforum Tirsdag 27.11.2012 - Bergen FJERNVARME OG FJERNKJØLING Del Tema: FV03 Distribusjonsystemer BKK Varme v/daniel Frantzen Distribusjon

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Fjerning av mikrobobler, smuss og magnetitt

Fjerning av mikrobobler, smuss og magnetitt GRUNDFOS PRODUKTdata Fjerning av mikrobobler, smuss og magnetitt Mikroboble-, smuss-, og magnetittutskilling Med Grundfos Cleanvent og Magvent løser man dette. Luftutskilling er prosessen for å fjerne

Detaljer

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO TILBEHØR SANITÆRANLEGG Flamco Flamco Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT Utgave 2005 / NO Flamco For en effektiv sikring av anlegget ditt Prescor B og SB varmtvannsberederventiler

Detaljer

Monteringsanvisning MA 6.C

Monteringsanvisning MA 6.C Monteringsanvisning 1/28 Monteringsanvisning Innhold Fremgangsmåte 3 Avstand fra vegg til rør 3 Montering av Rørføringslist Dekor 22 4 Montering av Lukket Rørklamme 4 Montering av Åpen Rørklamme 5 Montering

Detaljer

BOSSNETT AS Bergen sentrum

BOSSNETT AS Bergen sentrum BOSSNETT AS Bergen sentrum Retningslinjer for drift, vedlikehold og service for tilkobling til bossnettet i Bergen sentrum 30. aug. 2011 Dokument 9 Revisjonshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Innholdsfortegnelse

Detaljer

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil FDV Luft og smussutskillere 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil Dimensjoner og mål Dimensjoner (mm) Type A B C D E F G Testtrykk SS CVAD-50 50 430 300 170 25 380 680 21

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v. 1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

Monteringsanvisning MA 8.P.4

Monteringsanvisning MA 8.P.4 Monteringsanvisning Komponenter 1 Veggbrakett lang 2 Veggbrakett kort 3 Festeklemme 4 Sammenføyningsstykke 5 Union med anslutninger for div. utstyr 6 Fylle- og tappeventil 1R 7 PE 100 sveisestuss 63 x

Detaljer

Montering- / driftsinstruks Flamcovent

Montering- / driftsinstruks Flamcovent Sikkerhet Denne instruksjonen inneholder viktig informasjon som ufravikelig skal etterfølges ved installasjon og drift. Den må derfor leses av både installatør og driftspersonell innen installasjon og

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

Nordisk Fjernvarmesymposium 2004 Avfall og varmepumper i Ålesund

Nordisk Fjernvarmesymposium 2004 Avfall og varmepumper i Ålesund Nordisk Fjernvarmesymposium 2004 Avfall og varmepumper i Ålesund 12-15 juni Odd Helland Bakgrunn 1989 Ålesund & Sula Everk bygger Fjernvarme i Ålesund sentrum for å Avlaste elkablene inn til byen To varmepumper

Detaljer

Geoteknikk. E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr. 2013084090-15

Geoteknikk. E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr. 2013084090-15 Geoteknikk E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG Oppdrag Teknologiavdelingen Ressursavdelingen Nr. 2013084090-15 Region sør Ressursavdelingen Vegteknisk seksjon 2014-01-29 Oppdragsrapport Nr. 2013084090-15

Detaljer

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik.

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Vedlegg 2 Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Oppdragsgivere : Stavern eiendom AS og LKE Larvik, 28.11.14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Effekt og varmebehov 3. Varmesentral 4. Fjernvarmenettet 5.

Detaljer

Innledning... 3 Metode... 3 Rensing... 3 Innregulering... 4 Målinger... 4 Resultater... 5 Termografering... 5 Fjernvarmetall... 6

Innledning... 3 Metode... 3 Rensing... 3 Innregulering... 4 Målinger... 4 Resultater... 5 Termografering... 5 Fjernvarmetall... 6 1 Innledning... 3 Metode... 3 Rensing... 3 Innregulering... 4 Målinger... 4 Resultater... 5 Termografering... 5 Fjernvarmetall... 6 Glykolgjenvinnere... 7 2 Innledning Vannbårne oppvarmingssystemer har

Detaljer

Rørguide VOD PN: 815499905

Rørguide VOD PN: 815499905 Rørguide VOD TM PN: 815499905 Sanitary Sanitary Systems Systems made made to to please please Rørguide VOD Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Rørguiden må ses på som en veiledning og er ment å bistå

Detaljer

Cim 747 INNREGULERINGSVENTIL - KALIBRERT ÅPNING - PN25 - CR MESSING

Cim 747 INNREGULERINGSVENTIL - KALIBRERT ÅPNING - PN25 - CR MESSING Cim 747 INNREGULERINGSVENTIL - KALIBRERT ÅPNING - PN25 - CR MESSING Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold

Detaljer

DA 50. Differansetrykkregulatorer Differansetrykkregulator med regulerbart innstillingsområde DN 32-50

DA 50. Differansetrykkregulatorer Differansetrykkregulator med regulerbart innstillingsområde DN 32-50 DA 50 Differansetrykkregulatorer Differansetrykkregulator med regulerbart innstillingsområde DN 32-50 IMI TA / Differansetrykkregulatorer / DA 50 DA 50 Differansetrykkregulatorer for varme- og kjøleanlegg

Detaljer

Cim 790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i en messinglegering i henhold til standard EN CW602N-M.

Cim 790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i en messinglegering i henhold til standard EN CW602N-M. Cim 790 Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE

BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE ULLENSAKER KOMMUNE BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens vei 12 Postboks 2564 Sentrum 1714 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN Overordnet VA-plan Bakgrunn

Detaljer

INNREGULERINGSVENTILER

INNREGULERINGSVENTILER SVENTIER SVENTI STAD innreguleringsventil gjør innregulering enkelt, brukervennlig og nøyaktig i de fleste applikasjoner. Perfekt for bruk i varme- og kjøleanlegg samt tappevannsanlegg. RATT Ratt med digital

Detaljer

System. Vann vann isvannsaggregat

System. Vann vann isvannsaggregat Vann vann isvannsaggregat Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw Elektrokjele type EP - NG 31 1800 kw EP NG 31-600 EP-NG elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

Tekniske forskrifter for fjernvarme i boliger

Tekniske forskrifter for fjernvarme i boliger Tekniske forskrifter for fjernvarme i boliger 05.05.04 Forord Trondheim bystyre har gjennom flere vedtak fra 1982 besluttet at TEV bygger og driver fjernvarmeanlegg i Trondheim. Bystyret har også vedtatt

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C Diverse Retur temperatur Tradisjonell dataaggregat baserte kjøleanlegg er konstruert og vil bli operert på retur luften (den varme luften som kommer tilbake fra rommet til den dataaggregat enhet) på 22

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE Fjernvarmen leveres fra Trondheim Energiverk og holder ca. 60 grader inn til husene men i hovednettet er det over 100 grader. Før fjernvarmen føres

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

SPIROVENT SMUSSUTSKILLERE DIRT SEPARATOR

SPIROVENT SMUSSUTSKILLERE DIRT SEPARATOR SPIROVENT DIRT SEPARATOR SMUSSUTSKIERE S P I R O V E N T D I R T S E P A R A T O R Kombiner Spirovent Dirt Separator Air Superior og du har et vannbehandlingsanlegg. Fjerner både oksygen og smuss helt

Detaljer

ETANOLFORSYNING. Etanolforsyning Dato: STATSBYGG STATSBYGG MH2 MEDISIN OG HELSEFAG I TROMSØ

ETANOLFORSYNING. Etanolforsyning Dato: STATSBYGG STATSBYGG MH2 MEDISIN OG HELSEFAG I TROMSØ STATSBYGG 10561 MH2 MEDISIN OG HELSEFAG I TROMSØ ETANOLFORSYNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no Rev. Dato Tekst Saksb. Kontr. Godkj.

Detaljer

MEMO 703a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Standard armering

MEMO 703a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Standard armering INNHOLD BWC 55-740 Dato: 15.05.2012 Side 1 av 19 FORUTSETNINGER...2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERRØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 TILLATT BRUDDLAST

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG 6027 VVS-TEKNIKK KONTINUASJONSEKSAMEN 12. AUGUST 1994 OPPGAVE 1 (40%)

LØSNINGSFORSLAG 6027 VVS-TEKNIKK KONTINUASJONSEKSAMEN 12. AUGUST 1994 OPPGAVE 1 (40%) 6027 VVS-TEKNIKK KONTINUASJONSEKSAEN 12. AUGUST 1994 LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (40%) Dimensjoneringskriteriet er å opprettholde tilstrekkelig trykk ved aktuelt utstyr for å kunne tappe ønsket vannmengde.

Detaljer

Forfallet skal stanses

Forfallet skal stanses Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Forfallet skal stanses Saneringsplan for vannledningsnettet i Oslo Vann- og avløpsetaten (VAV) vil stanse forfallet i vannledningsnettet. Målet er å opprettholde en god

Detaljer

Flamco. Flamcovent. Montering og bruksanvisning. Flamcovent mikroboble luftutskiller /A/2002, Flamco

Flamco. Flamcovent. Montering og bruksanvisning. Flamcovent mikroboble luftutskiller /A/2002, Flamco Flamcovent Flamcovent mikroboble luftutskiller 4-24-189//2002, Flamco 18503871 N Montering og bruksanvisning Montering og bruksanvisning Tekniske spesifikasjoner Maksimalt arbeidstrykk Maksimal arbeidstemperatur

Detaljer

K-FLEX K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM 32 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S

K-FLEX K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM 32 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S K-FLEX 32 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM CU K-FLEX SOLAR R K-FLEX TWIN SOLAR hurtigkobling K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM

Detaljer

UTFORDRINGER SETT FRA VANNFORSYNINGEN SAMSPILL MELLOM DE KOMMUNALE ETATENE/VIRKSOMHETENE

UTFORDRINGER SETT FRA VANNFORSYNINGEN SAMSPILL MELLOM DE KOMMUNALE ETATENE/VIRKSOMHETENE SLOKKEVANN UTFORDRINGER SETT FRA VANNFORSYNINGEN SAMSPILL MELLOM DE KOMMUNALE ETATENE/VIRKSOMHETENE VANNFORSYNINGENS BIDRAG OG UTFORDRINGER VIKTIGHETEN AV OVERTRYKK MOT INNSUGINGSFAREN/TILBAKESTRØMSIKRING

Detaljer

FJERNVARME. www.dahl.no

FJERNVARME. www.dahl.no FJERNVARME Fjernvarme det miljøvennlige alternativet Innhold 1. Systembeskrivelse...3 Generelt...3 Medierør...3 Isolering (PUR)...4 Muffemontering...4 Mantelrør...5 Rørdeler...5 Muffer...5 2. Fjernvarmerør

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en sirkulasjonspumpe i batterikretsen

Detaljer

Elbilladning Muligheter og utfordringer

Elbilladning Muligheter og utfordringer Elbilladning Muligheter og utfordringer Seminar ELiSØR 29. og 30.10.2015 Rolf Erlend Grundt, AEN Innholdsplan 1. Agder Energi Nett tall 2. Effektkrevende apparater 3. Hva er svake nett 4. Elbilladning

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 90 267 494 725 1 054 995 1 014 907 609 317 161 79 6 713

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 90 267 494 725 1 054 995 1 014 907 609 317 161 79 6 713 Side 1 av 6 Datablad for solfanger system TV 6+6 840 System med platevarmeveklser for andre varmekilder 14,4 m2 solfanger - 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 8391 kwh ( Østlandet -

Detaljer

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK Installatørhåndbok 3x230 V LEK IHB NO 1510-2 331161 Innhold 1 Norsk, IHB - ELK 15 Generelt Plassering Plassering av komponenter 2 2 2 3 Rørtilkopling El-tilkobling Aktivering av ELK 15 Tekniske opplysninger

Detaljer

Kommunal drift i Eidsvoll kommune

Kommunal drift i Eidsvoll kommune Bruk av eksisterende SD-anlegg og utbygging av dette til å kunne brukes i energiovervåking Rune Helberg Avd.leder Fagstab Kommunal Drift side 1 Kommunal drift i 21000 innbyggere som vi yter følgende tjenester

Detaljer

Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe. Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet!

Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe. Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet! Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet! Februar 2009 Før du begynner: PLANLEGG Søknad om oppstilling skal ifølge Plan og Bygningslovens

Detaljer

Kartlegging av overvann for Rå/del av Fana stadion INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av området 2. 3 Beregningsgrunnlag 5.

Kartlegging av overvann for Rå/del av Fana stadion INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av området 2. 3 Beregningsgrunnlag 5. ABO PLAN & ARKITEKTUR Kartlegging av overvann for Rå/del av Fana stadion ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no TEKNISK NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse

Detaljer

BESTEMMELSER FOR MONTERING AV FJERNVARMEMÅLERE

BESTEMMELSER FOR MONTERING AV FJERNVARMEMÅLERE BESTEMMELSER FOR MONTERING AV FJERNVARMEMÅLERE ANSVAR Kundens ansvar Kunden, eller utbygger som opptrer på vegne av kunden, skal uten kostnad for Statkraft Varme, sette av et rom for kundesentral. Varmemåleren

Detaljer

UPONOR VVS TAPPEVANN OG RADIATORRØRSYSTEM KOMPOSITT. Komposittrøret for både tappevann og varme

UPONOR VVS TAPPEVANN OG RADIATORRØRSYSTEM KOMPOSITT. Komposittrøret for både tappevann og varme UPONOR VVS TAPPEVANN OG RADIATORRØRSYSTEM KOMPOSITT Komposittrøret for både tappevann og varme 10 2010 9001 Uponor Komposittrøret er en rørtype der fordelerne hos både plast og metall utnyttes på optimalt

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

Kapasitetsutredning brannvann

Kapasitetsutredning brannvann OPPDRAGSNUMMER 256261 STRANDVEIEN 1 1.18 - Kapasitetsutredning brannvann STRANDVEIEN 1 AS - 386417 Strandveien 22 - planprogram PROSJEKTNUMMER 256261 KAPASITETSUTREDNING - BRANNVANN Skedsmo kommune THOMAS

Detaljer