KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme"

Transkript

1 OPPRETTET DATO: DOK. FORFATTER: NESTE REV.: HEGJOR 17,03,2016 DOK. NR.: REV. NR/VERSJON: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: v1 ROLJUL 17,03,2015 KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme Innholdsfortegnelse 1. GYLDIGHETSOMRÅDE FORKORTELSER OG DEFINISJONER GRENSESNITT MELLOM FJERNVARMENETT OG KUNDENS RØRANLEGG UTVENDIG ANLEGG IKKE LOV Å BYGGE OVER STIKKLEDNING FJERNVARME KRAV VED GRAVEARBEID OG SPUNTING VED EKSISTERENDE OG NYETABLERTE FJERNVARMERØR PÅ ANLEGGSOMRÅDE BYGNINGSMESSIGE KRAV FOR KUNDESENTRAL KRAV TIL PLASSERING AV KUNDESENTRAL KRAV TIL ROMMETS STØRRELSE KRAV TIL TRANSPORTVEI KRAV TIL ELEKTRISK INSTALLASJON KRAV TIL HULLTAKING FOR FJERNVARMERØR I NYBYGG ANBEFALER KUNDESENTRAL PLASSERT I VÅTROM MED SLUK MULIGHET FOR SIGNAL FRA ENERGIMÅLER VARMEANLEGG KRAV TIL TEMPERATUR PÅ VARMEANLEGGET SIKRING AV OVERTEMPERATUR KRAV TIL TRYKKFORHOLD I KUNDENS RØRANLEGG KRAV OM MENGDEREGULERING KRAV TIL FILTRERING ANBEFALES LUFTING AV ANLEGGET ANBEFALING VED SNØSMELTEANLEGG TAPPEVANNSANLEGG BEREGNING AV TAPPEVANNSBEHOV TEMPERATUR PÅ TAPPEVANNSANLEGG (LEGIONELLA) KRAV OM SIKRING MOT SKOLDING OG SKADE PÅ ANLEGGET KRAV OM TRYKKFORHOLD I KUNDENS RØRANLEGG KRAV OM SIRKULASJONSLEDNING ISOLERING AV KUNDENETT (VARMEANLEGG OG TAPPEVANNSANLEGG) ANBEFALINGER VED ISOLERING AV RØRNETT ANBEFALT VARMETAPSBEREGNING OG TYKKELSE ISOLASJON ANBEFALT PREISOLERTE VARMERØR... 6 Side 1 av 6

2 1. Gyldighetsområde Tekniske krav og anvisninger gjelder for alle anlegg som skal tilknyttes Agder Energi Varme sitt fjernvarmenett. Der det angis motstridende krav skal Agder Energi Varme avgjøre hvilket krav som skal gjøres gjeldende. Avvik fra tekniske krav og anvisninger skal være skriftlig godkjent av Agder Energi Varme. Dette kravdokumentet vil regelmessig bli oppdatert. Siste versjon vil være tilgjengelig på Kunden forplikter seg til å benytte siste gjeldende versjon. 2. Forkortelser og definisjoner Følgende forkortelser og definisjoner gjelder for dette dokumentet: AEV Leverandør Kunde Fjernvarmenettet Kundesentral Kundens røranlegg Grensesnitt = Agder Energi Varme AS = Agder Energi Varme AS (som leverer fjernvarme) = Den som i følge kontrakt med leverandør forbruker energi (varme levert fra AEV s fjernvarmenett) = Rørnett for fordeling av fjernvarme frem til og med kundesentraler hos kundene. = Utstyr inne i kundens bygg frem til og med varmeveksler, inkludert isolert røropplegg, ventiler, filter, energimåler med følere, reguleringsutstyr med styreskap. = Røranlegg i kundens bygg fra rørstusser etter varmeveksler, både for varme og tappevann. = Grense mellom leverandørens og kundes ansvar for drift og vedlikehold. 3. Grensesnitt mellom fjernvarmenett og kundens røranlegg Kundesentral og rør fra fjernvarmenettet frem til rørstusser etter varmeveksler leveres og eies av AEV. Fjernvarmevannet sirkulerer i en lukket krets, som ikke kommer i direkte kontakt med vannet i kundens røranlegg. Strømtilførsel frem til kundesentral eies av kunde. Figur 1 Grensesnitt mellom AEV og kunde 2 av 6

3 4. Utvendig anlegg 4.1 Ikke lov å bygge over stikkledning fjernvarme Ved etablering av fjernvarme, legges stikkledning (fjernvarmerør) inn til bygget. Det kan ikke etableres permanente konstruksjoner over disse rørene, som kan skade disse eller hindre tilkomst i forbindelse med feilretting. Dette gjelder så lenge rørene ligger her og er tilkoblet fjernvarmenettet. Plassering av anleggskran i aktuell trase for stikkledning må avklares med AEV i god tid slik at disse ikke kommer i konflikt med hverandre. Anleggskraner og annet utstyr må ikke påføre nettet store punktbelastninger. 4.2 Krav ved gravearbeid og spunting ved eksisterende og nyetablerte fjernvarmerør på anleggsområde Kunden har ansvar for at entreprenører på anleggsområde vet hvor fjernvarmerør er gravd ned, og at nyetablerte rør tegnes inn på arbeidstegninger. Arbeid i nærheten av fjernvarmerør skal varsles til AEV, og følge egne retningslinjer gitt av AEV. Retningslinjer for arbeid i nærheten av fjernvarmerør ligger på 5. Bygningsmessige krav for kundesentral 5.1 Krav til plassering av kundesentral Rom for kundesentral skal plasseres mot yttervegg, og på den siden av bygget som ligger mot fjernvarmenettet. Rommets plassering, adkomst og størrelse (for kundesentral) skal skriftlig godkjennes av AEV. Fjernvarmerør skal ikke føres gjennom bygget uten skriftlig godkjenning av AEV. 5.2 Krav til rommets størrelse Plassbehovet er beregnet ut fra at det skal være tilstrekkelig plass for montering, drift og vedlikehold. Komponenter i kundesentralen skal plasseres slik at det ved reparasjon/utskiftning kan kobles fra og transporteres ut/inn på en lett og rimelig måte. Maksimal installert effekt [kw] Areal kundesentral* Dybde x lengde [m] Takhøyde minimum [m] Mindre enn 100 1,5 x 3 2,2 1 x x 3,5 2,2 1 x 2 Dør ytre karm mål Bredde x høyde minimum [m] *Areal er kun for AEV sitt utstyr frem til og med varmeveksler inkl. plass for drift og vedlikehold. Ikke medregnet pumper eller annet teknisk utstyr for kundens røranlegg i bygget. Tabell 5 Arealbehov for kundesentral (maksimal effekt er varme pluss tappevann) 5.3 Krav til transportvei AEV må ha tilgang til transportvei for inn/transport av komponenter i kundesentral både i byggeperiode og hele byggets levetid. 5.4 Krav til elektrisk installasjon Kunden er ansvarlig for montering av en 10 A plomberbar kurs i hovedtavle (ikke fordelingstavle). Kursen merkes med FJERNVARME, og skal kun brukes til strømforsyning av kundesentral. Kursen termineres i enkel veggboks ved kundesentral. AEV's egen elektriker kobler til selve kundesentralen. Kunden har ansvar for å montere utetemperaturføler på yttervegg mot nord, samt kabling mellom føler og kundesentral. AEV leverer føler, og sørger for tilkobling i kundesentral. Belysningen i rommet skal være slik at alle instrument og målere lett kan avleses. Korridorer og rom som må passeres for å komme til kundesentralrommet skal også ha tilfredsstillende belysning. 5.5 Krav til hulltaking for fjernvarmerør i nybygg I nybygg besørger kunden nødvendig hulltaking og gjenstøping, inkludert tetting for brann og fukt. Hull for fjernvarmerørene anvises/merkes av AEV. 3 av 6

4 5.6 Anbefaler kundesentral plassert i våtrom med sluk Det anbefales at kundesentral plasseres i våtrom med sluk i henhold til Våtromsnormen. Det vil si at rommet skal konstrueres slik at ikke bygget eller øvrig utstyr tar skade dersom det oppstår en lekkasje på fjernvarmeanlegget. Det bør være sluk i gulv plassert i nærheten av AEV*s kundesentral, med lokalt fall mot sluken. Kapasitet på sluk og tilhørende rørnett bør minimum være 1,8 l/s, og tåle avløp på opp til 90 C. 5.7 Mulighet for signal fra energimåler AEV fjernavleser energimåler. Kunden har tilgang til avlesningene på Kunden kan få pulssignal direkte fra energimåler mot en avtalt ekstrakostnad, som sendes på egen faktura. Pulssignal må bestilles sammen med kundesentral! AEV leverer da energimåler med ekstra pulsutgang for energi, samt kobler til kablene i pulsutgangen samtidig som de kobler til kundesentralen og energimåler. Kunden må da sørge for å ha kablene klare ved energimåler. Det er kun AEV som kobler på energimåleren! 6. Varmeanlegg 6.1 Krav til temperatur på varmeanlegget Kunden bestemmer selv hvilken temperatur som skal leveres til varmekursen innenfor makstemperaturene oppgitt i tabell 2. Turtemperatur på varmeanlegg utekompenseres basert på individuell trepunkts fyringskurve med minimumsbegrensning, se figur 3. Det er gunstig med stor temperaturforskjell på tur og retur, i tillegg til lavest mulig returtemperatur. Ved høy temperaturforskjell utnytter man vannet som pumpes rundt i bygget, slik at det trengs mindre pumpekraft. Ved lav returtemperatur unngås unødvendig varmetap på steder som ikke ønskes varmet opp. TEMPERATUR FJERNVARME OG KUNDE Temperatur i rør Utetemperatur Fjernvarmenett Kundenett Tappevann Maks retur Figur 2 Utekompensert turvannstemperatur hos kunde Kundenett Rør Maksimal temperatur Nyanlegg Eksisterende anlegg Tur Retur Tur Retur Tabell 1 Tillatte maksimal temperaturer på kundenett tilknyttet fjernvarmenett 6.2 Sikring av overtemperatur AEV har overhetningstermostat på kundesentraler levert etter 1.april Overhetningstermostaten skal sikre sekundæranlegget mot for høy temperatur ved feil i kundesentralen. Ved overtemperatur (normalt innstilt 10 grader over dimensjonerende) vil ventil på primærsiden stenge, og kundens bes tilkalle AEV for kontroll av kundesentral. 70 C 40 C 80 C 60 C 4 av 6

5 6.3 Krav til trykkforhold i kundens røranlegg Kunden skal sikre eget varme- og tappevannsanlegg mot overtrykk ved hjelp av sikkerhetsventiler. Utførelsen skal minimum tilfredsstille kravene gitt i Varmenormen. System Kundenett Trykkdifferanse over varmeveksler i kundesentral Tabell 2 Tillatte maksimale trykk i kundens anlegg 6.4 Krav om mengderegulering Maksimalt trykk 10 bar 30 kpa (0,3 bar) Varmeanlegg som skal tilkobles fjernvarmenett skal konstrueres og utføres som mengderegulert system med så lav returtemperatur som mulig. For ventilasjonsbatterier betyr dette at alle shuntkretser skal baseres på 100% variabel volumstrøm. 6.5 Krav til filtrering Det skal monteres filter på returledningen på varmeanlegget, før varmeveksler for å beskytte denne. Rørdimensjon anslutning varmeveksler Maksimal maskevidde [mm] Opp til DN40 0,6 DN50 1,0 DN65 og oppover 1,2 Tabell 3 Maskevidde filter før varmeveksler kundenett (maksimal) Det anbefales manometer for avlesning av differansetrykk over filter, med tydelig merking av trykkfall som krever rens av filter. Dersom dårlig vannkvalitet på bygget har kunden ansvar for tilstrekkelig vannbehandling. Dersom utilstrekkelig vannbehandling eller filtrering vil AEV kunne kreve alle kostnader dekket ved rens (eventuelt bytte) av varmeveksler på kundesiden. 6.6 Anbefales lufting av anlegget AEV anbefaler at det monteres luftutskiller i anlegget fortrinnsvis vakumutskiller. Luft i anlegget reduserer rørnettets evne til å fordele varme, lager mer støy og medfører økt slitasje på rørnettet. Alternativt anbefales det at rørnett tilrettelegges for midlertidig installasjon av luftutskiller. Luftutskiller kan leies av AEV. 6.7 Anbefaling ved snøsmelteanlegg Vannbårent snøsmelteanlegg bør fortrinnsvis kobles inn på returledningen fra varmeanlegget, for å oppnå lavest mulig returtemperatur. Det må settes inn egen varmeveksler dersom det er nødvendig på grunn av glykoltilsetninger for frostsikring av rørnettet for snøsmelteanlegget. 7. Tappevannsanlegg 7.1 Beregning av tappevannsbehov Tappevannsbehovet som skal oppgis er maks. sannsynlig vannmengde, som bestemmes etter figur 3 i Normalreglement for sanitæranlegg (Kommuneforlaget 6.utgave). 7.2 Temperatur på tappevannsanlegg (legionella) AEV leverer normalt 65 grader på tappevannsanlegg. Dersom kunden ønsker annen temperatur må dette oppgis ved bestilling av tappevannsbehov. Kunden er selv ansvarlig for å sikre tappevannssystem mot legionella. Legionella tåler ikke 65 grader, men ved stillestående vann kan temperaturen bli lavere og evt. kreve ytterligere tiltak. Det er viktig at varme og kalde vannrør isoleres godt slik at kaldtvannsrør ikke varmes opp til temperaturer gunstige for legionella. 7.3 Krav om sikring mot skolding og skade på anlegget Anlegg for varmt tappevann skal sikres med temperaturstyrt, mekanisk blandeventil. Dette for å sikre mot skade på personer eller anlegg ved overopphetning av tappevann som følge av svikt på regulering i kundesentralen eller feil i sekundæranlegget. Fra 1. april 2015 leverer AEV den mekaniske blandeventilen for å sikre at den blir montert riktig og effektivt. Blandeventilen er fremdeles en del av sekundæranlegget, og derfor kundens ansvar ved vedlikehold og kontroll av denne. 5 av 6

6 7.4 Krav om trykkforhold i kundens røranlegg Kunden skal sikre eget tappevannsanlegg mot overtrykk ved hjelp av sikkerhetsventiler. Utførelsen skal minimum tilfredsstille kravene gitt i Varmenormen og i henhold til krav fra kommunen. Se forøvrig tabell 3 for maksimalt tillatt trykk i kundens anlegg. 7.5 Krav om sirkulasjonsledning Det skal etableres varmtvannssirkulasjonledning for å sikre stabil tappevannstemperatur. El-kabler tillates ikke. Volumet på sirkulasjonsledningen skal minimum være 10 liter. Ved volum mindre enn dette, skal det installeres et lite ekspansjonskar for å unngå drypping i sikkerhetsventil. 8. Isolering av kundenett (varmeanlegg og tappevannsanlegg) 8.1 Anbefalinger ved isolering av rørnett Varmenormen krever isolering av røranlegg som er varmere enn 35 o C, men AEV anbefaler bedre isolering enn denne, slik det fremgår i tabell 5. Ved stadig fokus på energibehov i bygg, er det viktig at varmeenergien kommer dit den er ønsket, og ikke brukes opp på veien i areal som ikke ønskes oppvarmet. Røranlegg er vanskelig å forbedre i ettertid, og det bør derfor bygges best mulig i første omgang. Varmetapet i rørnettet påvirkes av følgende: Lengde på røranlegg Ha fokus på kortest mulig føringsveier, det reduserer varmetapet. Dimensjon på rørene Bruk mindre rørdimensjon, det gir mindre overflate på rørene som reduserer varmetapet. Temperatur Ha lavest mulig driftstemperatur på rørene, mindre temperaturdifferanse til omgivelsene reduserer varmetapet. Oppheng Benytt isolerte oppheng (unngå kuldebroer), det reduserer varmetapet. Isolerte røranlegg Isolert røranlegg og demonterbar isolasjon over ventiler og utstyr, det reduserer varmetapet. Tykkere isolasjon gir lavere varmetap. 8.2 Anbefalt varmetapsberegning og tykkelse isolasjon AEV anbefaler at det utarbeides varmetapsberegning for å synliggjøre den økonomiske gevinsten ved bedre isolering og oppheng. Et godt isolert anlegg vil også være mer effektivt, og lettere klare å levere varmen der den er ønsket ved bruk av mindre rørdimensjon eller pumpekraft. Rørdimensjon Anbefalt isolasjonstykkelse [mm] for varmerør i Varmenormen utg (NS EN 12828) Ved maks 70 o C i anlegget i uoppvarmede rom ca. 5 o C Minimum isolasjonstykkelse [mm] for varmerør og fordelingsrør for tappevann anbefalt av AEV Ved maks 70 o C i anlegget i uoppvarmede rom med ca o C DN DN DN DN DN DN DN DN DN Tabell 4 AEV anbefalt isolasjonstykkelse på varmerør, større enn Varmenormen 8.3 Anbefalt preisolerte varmerør Preisolerte rør anbefales, da disse rørene normalt har bedre isoleringsevne, samt ytterkappe som sikrer lengre og bedre levertid på isolasjonen. Spesielt for føringsveier i uoppvarmede areal. Det kan leveres både enkle og doble preisolerte stålrør, samt preisolerte kobberrør med ulik dimensjon for tappevann og sirkulasjonsledning. AEV kan henvise til mulig leverandører av preisolerte rør. 6 av 6

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING Utgave mars 2015 Side 2av 70 REVISJONSOVERSIKT... 5 0 GENERELT... 7 0.1 GYLDIGHET... 7 0.2 KRAV... 7 0.2.1 NS8407:2011... 7 0.2.2 Korrespondanse, varsel og krav... 7 0.2.3

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no CTC EcoSol Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat www.ctc.no Juni 2012 CTC EcoHeat CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Roth MultiPex rørsystem

Roth MultiPex rørsystem Roth MultiPex rørsystem Planlegging og prosjektering Gyldig fra 1. Oktober 2008 Innhold side MultiPex rørsystem 3 Trykkfallsdiagram 4 Planlegging av vanninstallasjoner 5 Ekspansjon og krymping 6 Typegodkjent

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 2 Tuesday, October 7, 2008

Detaljer

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper mesterhus.no I denne brosjyren informerer vi om flere prosesser man gjennomgår når man skal bygge bolig. Leiligheter og

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Energi August 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. VEILEDNING TIL DOKUMENTET... 3 1. GENERELT... 4 ORIENTERING... 4 STANDARD OG KVALITET... 4 FORSKRIFTER, STANDARDER OG RETNINGSLINJER...

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet)

PA 0802 Tverrfaglig Merkesystem (TFM-systemet) PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet) Prosjekteringsanvisning Anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet (Basert på FoU-prosjekt nr 50083 - "Tverrfaglig merkesystem for bygninger") Innledning:

Detaljer

Air Star Comfort 20 / 30

Air Star Comfort 20 / 30 Air Star Comfort 20 / 30 Brukermanual Versjon 1.3 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Comfort 20 3 Comfort 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Praktisk veileder for energimerking

Praktisk veileder for energimerking Praktisk veileder for energimerking 5 2013 V E I L E D E R Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder 5/2013 Praktisk veileder for energimerking Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg

Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg 7 2013 V E I L E D E R Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder nr: 7 Praktisk

Detaljer

Planlegging av solvarmeanlegg for lavenergiboliger og passivhus. En introduksjon

Planlegging av solvarmeanlegg for lavenergiboliger og passivhus. En introduksjon SINTEF Byggforsk INGER ANDRESEN Planlegging av solvarmeanlegg for lavenergiboliger og passivhus. En introduksjon Prosjektrapport 22 2008 SINTEF Byggforsk Inger Andresen Planlegging av solvarmeanlegg for

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Rabben 6 Postnr 1657 Sted Andels- /leilighetsnr. TORP / Gnr. 611 Bnr. 2 Seksjonsnr. Festenr. 81 Bygn. nr. 193959784 Bolignr. H0101 Merkenr. A2015-545669 Dato 21.04.2015 Eier Innmeldt av Ole Christian

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer