Tekniske forskrifter for fjernvarme i boliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tekniske forskrifter for fjernvarme i boliger"

Transkript

1 Tekniske forskrifter for fjernvarme i boliger

2 Forord Trondheim bystyre har gjennom flere vedtak fra 1982 besluttet at TEV bygger og driver fjernvarmeanlegg i Trondheim. Bystyret har også vedtatt at bygninger som oppføres innenfor TEV`s konsesjonsområdet, kan pålegges tilknytningsplikt til fjernvarme. Det er Bygningsrådet i Trondheim kommune som forvalter og håndhever tilknytningsplikten. Konsesjon for bygging og drift av fjernvarmeanleggene er gitt av NVE ( Norges vassdragsog energidirektorat ). TEV`s konsesjonsområde for fjernvarme strekker seg i dag over store deler av Trondheim. Området er under utvidelse. Vedlegg 2 viser gjeldende konsesjonsområde pr Trondheim har i dag en av landets største fjernvarmesystemer. TEV har siden starten i 1982 bygget ut et omfattende fjernvarmesystem og har nå 9 varmesentraler i nettet. Hoveddelen av varmen kommer fra avfallsforbenning, men i tillegg brukes spillvarme, bioenergi, søppelgass, varmepumpe, naturgass, propangass, elektrisitet og olje. Fjernvarme vil alltid være billigere enn kundens alternativ. For boliger er dette som regel helelektrisk oppvarming. Fjernvarmeprisen til boliger reguleres derfor i forhold til prisen på elektrisk strøm, på en slik måte at en bolig med fjernvarme alltid vil ha lavere oppvarmingskostnader enn en bolig med elektrisk oppvarming.

3 Tekniske Forskrifter for fjernvarme i boligbygg Dato: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 2.0 Grunnleggende data 2.1 Framdrift 2.2 Dimensjonerende data 2.3 Innføring av varmerør i bygg 2.4 Eiendomsgrenser 3.0 Dimensjoneringsforutsetninger 3.1 Generelt 3.2 Primærnett 3.3 Sekundærnett 3.4 Undersentral 3.5 Kundesentral 3.6 Energimåling 4.0 Leveringsgrenser, drift og vedlikehold 4.1 Fjernvarmenett 4.2 Undersentral 4.3 Kundesentral 5.0 Definisjoner Vedlegg Skjema 1C Kart over konsesjonsområdet Flytskjema

4 Tekniske Forskrifter for fjernvarme i boligbygg Dato: Innledning Denne forskrift gjelder fjernvarmeforsyninger til alle typer boligbygg hvor Trondheim Energiverk Fjernvarme AS ( TEV F) står som leverandør av vannbåren varmeenergi. Forskriften erstatter Tekniske Forskrifter utgave 7 av 1987 når det gjelder boligbygg. Fjernvarme leveres til boliger der det finnes eller er planer om sekundærnett. Fjernvarme til enkeltboliger leveres generelt ikke direkte fra TEV` primærnett, med mindre det kan dokumenteres at kundesentral er plassert slik at det ikke oppstår risiko for skader. For nærmere informasjon, ta kontakt med TEV F. Fjernvarme til boliger, råd og veiledning er et vedlegg til Tekniske Forskrifter. 2.0 Grunnleggende data Vedrørende bestilling og leveringsvilkår, henvises til Leveringsbetingelser for fjernvarme av Framdrift Byggherre som ønsker tilknytning til Trondheim Energiverks fjernvarmenett skal skriftlig gi melding om dette senest 3 mnd. før ønsket levering. 2.2 Dimensjonerende data Byggherre er ansvarlig for å framskaffe alle nødvendige data for dimensjonering av Trondheim Energiverks fjernvarmenett. Opplysningene skal gis på fastlagt skjema ( Skjema 1C ), vedlegg 1. Skjema 1C skal oversendes TEV F sammen med systemskjema for valgt teknisk løsning. Teknisk løsning skal godkjennes av TEV F. 2.3 Innføring av varmerør i bygg TEV F forbeholder seg retten til å bestemme hvor varmerørene skal innføres i bygget. Kundesentral bør plasseres mot yttervegg. 2.4 Eiendomsgrenser TEV F bekoster alle utvendige varmeledninger fram til kundens husvegg. Varmerør avsluttes innenfor husvegg med to avstengningsventiler og eventuelt en omløpsventil. Kunden sørger selv for og bekoster forskriftsmessig tilkopling av egne installasjoner til nevnte tilknytningspunkt. Se også kap. 4.0.

5 Tekniske Forskrifter for fjernvarme i boligbygg Dato: Dimensjoneringsforutsetninger 3.1 Generelt Systemskjema som viser anbefalte tekniske løsninger for undersentraler og kundesentraler i boligbygg er vedlagt. TEV F skal godkjenne alle valgte tekniske løsninger før kundesentralen bygges. Systemskjema skal være oversendt TEV F i god tid før rørleggerarbeidet i kundesentralen starter. 3.2 Primærnett Primærnettet er direkte tilknyttet varmesentral. Høyeste vanntemperatur i primærnettet er 120 gr. C. Trykket er hovedsakelig begrenset oppad til 16 Bar, men kan i enkelte områder være over dette. Ta eventuelt kontakt med TEV F om dette. Primærnettet skal legges etter de forutsetninger og regler som er angitt videre i denne forskrift. Primærnettets vann er oksygenfritt, har en PH-verdi mellom 8,5 og 10 og er dosert med tilsatsmidler. Det kan forekomme slam som bl.a. inneholder organisk fett, kiselholdig materiale samt jernoksyder m.m Dimensjonerende temperaturer Dimensjonerende turtemperatur vinter: o C Dimensjonerende returtemperatur: + 70 o C Minimum T skal være 50 o C. Turtemperatur vil variere over året, fra 120 til 80 o C avhengig av utetemperaturen. Minimum turtemperatur sommer er + 80 o C. Dette betyr at varmeveksler for tappevann må dimensjoneres for en primær turtemperatur på 80 o C, mens varmeveksler for varmeanlegget kan dimensjoneres for primær turtemperatur på 120 o C Dimensjonerende trykk Driftstrykk: 16 bar ( unntaksvis skal det i enkelte områder dimensjoneres for 25 bar. Dette avklares med TEV F ) Dimensjonerende differansetrykk hos kunde: 0,7 Bar ( Disponibelt differansetrykk på undersentralens primærside ved maksimalt pådrag ) Maksimalt opptredende differansetrykk over reguleringsventil ( ved stengt ventil ) er inntil ca. 10 Bar. Dette betyr at reguleringsventil må kunne lukke helt ved 10 Bars differansetrykk.

6 Tekniske Forskrifter for fjernvarme i boligbygg Dato: Materialvalg Utvendig primærnett legges av preisolerte stålrør. På undersentralens primærside skal det benyttes stål av kvalitet ST 37-2 eller tilsvarende. Det samme gjelder sammenføyning av rørene. Trykklasse PN16 skal benyttes dersom annet ikke er oppgitt fra TEV F. Direkte innstøpte rør tillates ikke. Primærnettet skal trykkprøves etter gjeldende norske regler. Varmevekslere kan være som loddede platevarmevekslere eller rørvekslere. Kobbermaterialer skal ikke benyttes. Tetningsmaterialer skal være beregnet for aktuelle medium og driftsforhold. Hamp tillates ikke benyttet. Generelt skal alt utstyr, så som rør, varmevekslere og armatur tilknyttet fjernvarmenettets primærside være isolert med mineralull med utvendig mantling Armatur Materialer og utførelse må tåle de trykk og temperaturer som er angitt for primærnettet. Manometer og termometer skal minimum installeres i det omfang som er vist på vedlagte flytskjema. Termometer skal ha dykkrør av metall og være gradert til 120 gr. C. Termometerets innstikklengde skal være minimum en halv rørdiameter. Trykkmålere skal graderes i Pa, Bar eller mvs. Skalaområdet skal gå til 30% over dimensjonerende driftstrykk, dvs. minimum 20 Bar. Energimåler skal plasseres som angitt på vedlagte systemskjema Isolering Isolering av innvendige rørledninger skal utføres med mineralullskåler eller matter og kles utvendig med aluminiums- eller plastmantling. Isolasjonstykkelsen skal være minimum som følger: Medierør Isolasjonstykkelse < DN50 50 med mer DN50 DN80 75 med mer > DN med mer Temperaturregulering Reguleringen skal utføres slik at en har god kontroll med varmeavgivelsen og slik at returtemperatur til enhver tid er lavest mulig. Om vannmengden overstiger 5 l/s skal to eller flere ventiler installeres i parallell slik at de åpner og lukker i sekvens. Reguleringsventiler på primærsiden skal være helt tettende samt utformet og plassert slik at lydnivået blir akseptabelt ved alle forekommende differansetrykk. Reguleringsventiler anbefales plassert på returledningen.

7 Tekniske Forskrifter for fjernvarme i boligbygg Dato: Montasje og kontroll Montasje av primærnett skal utføres av firma eller person som på forhånd er godkjent av TEV F. Montasje skal skje etter gjeldende norske forskrifter for gjeldende trykkog temperaturforhold. TEV F kan kreve røntgenkontroll av sveiser. Rørnettet skal trykkprøves for gjeldende trykklasser. Resultatet av trykkprøvingen skal oversendes TEV F når denne er utført. TEV F må til enhver tid kunne inspisere og kontrollere primærnettet. 3.3 Sekundærnett Sekundærnettet er atskilt fra primærnettet med varmeveksler og vil derfor ha lavere trykk- og temperatur enn primærnettet. I boligområder kan deler av sekundærnettet bli levert, montert og drevet av TEV F. Dette gjelder i hovedsak utvendig sekundærnett. Sekundærnettet skal legges etter de forutsetninger og regler som er angitt videre i denne forskrift. Systemskjema som viser valgt teknisk løsning skal være godkjent av TEV F. Vannkvalitet ( gjelder i de tilfeller TEV F eier sekundærnettet ): som for primærnett Dimensjonerende temperaturer Dimensjonerende turtemperatur vinter: + 80 o C Dimensjonerende returtemperatur: + 60 o C eller lavere Minimum turtemperatur sommer: +60 o C Turtemperatur vil variere noe over året, fra 80 til 60 o C avhengig av utetemperaturen. Minimum turtemperatur sommer er + 60 o C. Dette betyr at varmeveksler for tappevann må dimensjoneres for en turtemperatur på 60 o C, mens varmeveksler for varmeanlegget kan dimensjoneres for turtemperatur på 80 o C Dimensjonerende trykk Materialvalg Driftstrykk 6 Bar Dimensjonerende differansetrykk hos kunde: 0,7 Bar ( Disponibelt differansetrykk over kundesentral ved maksimalt pådrag ) Maksimalt opptredende differansetrykk over reguleringsventil ( ved stengt ventil ) er inntil 4 Bar. Innomhus varmeanlegg skal utføres med stålrør. Plastrør aksepteres der systemet er skilt fra TEV`s sekundærnett med varmeveksler ( for eksempel plastrør i gulvvarmesystemet ).

8 Tekniske Forskrifter for fjernvarme i boligbygg Dato: Armatur Materialer og utførelse må tåle de trykk og temperaturer som er angitt for sekundærnettet. Manometer og termometer skal minimum installeres i det omfang som er vist på vedlagte flytskjema. Trykkmålere skal graderes i Pa, bar eller mvs. Skalaområdet skal gå til 30% over dimensjonerende driftstrykk. Energimåler skal plasseres som angitt på vedlagte flytskjema Isolering Varmerør skal isoleres fram til energimåler. Isolasjonen skal være mantlet. Både tur og returrør skal isoleres. Isolering av innvendige rørledninger skal utføres med mineralullskåler eller matter og kles utvendig med aluminiums- eller plastmantling. Alternativt kan rørskåler/slanger av cellegummi benyttes. Isolasjonstykkelsen skal være minimum som følger: Medierør Isolasjonstykkelse Mineralull Isolasjonstykkelse Cellegummi < DN50 30 med mer 30 mm DN50 DN80 50 med mer 50 mm > DN med mer 75 mm Montasje og kontroll Delene av sekundærnettet som er levert og montert av TEV F må til enhver tid kunne inspiseres og utskiftes hvis nødvendig. TEV`F`s sekundærnett må ikke innstøpes. Varmerør skal isoleres fram til energimåler. Varmeanlegg i bolig koplet direkte mot TEV F`s sekundærnett skal kontrolleres og godkjennes av TEV F. 3.4 Undersentral Undersentral er i prinsippet et trykk- og temperaturskille mellom primær og sekundærsystemet for fjernvarme i boligområder. Undersentral kan eies og drives av TEV F eller av utbygger/borettslag, avhengig av valgt løsning, se pkt Det skal alltid monteres smussfilter på fjernvarmenettets primærside, foran varmeveksler Varmeveksler Varmeveksler i undersentral skal dimensjoneres for ugunstigste driftstilfelle. Ved valg av varmeveksler skal det gis et påslag på 10% på dimensjonerende effekt pga forventet smussbelegg på heteflaten over tid.

9 Tekniske Forskrifter for fjernvarme i boligbygg Dato: Varmeveksler skal være loddet plateveksler eller rørvarmeveksler Tappevannsforsyning I større boligbygg med felles varmtvannsforsyning anbefales egen varmeveksler koplet i parallell med varmeveksler varme. Ved maksimalt samtidig effektbehov til varmt tappevann på over 250 kw skal det installeres akkumuleringstanker for å dempe effektuttaket. For å opprettholde jevn tappevannstemperatur anbefales å installere sirkulasjonspumpe. Elektrisk varmekabel i stedet for sirkulasjonsledning tillattes ikke brukt i bygg med fjernvarme Temperaturegulering Reguleringen skal utføres slik at en har god kontroll med varmeavgivelsen og slik at returtemperatur til enhver tid er lavest mulig. Systemet skal være mengderegulert slik at returtemperatur på anleggets primærside avkjøles til 70 o C eller lavere. Sekundærnettet skal være mengderegulert Ekspansjon På rørnettets sekundærside i undersentral skal det være ekspansjonstank og sikkerhetsventiler. Ekspansjonstank og sikkerhetsventiler må dimensjoneres etter det vannvolum som finnes i systemet og de aktuelle trykk- og temperaturforhold Arealbehov Sannsynlig rombehov for undersentraler i boligområder er 15 m Montasje og kontroll Utførende rørlegger skal være godkjent av TEV F. Undersentralen skal kontrolleres og godkjennes av TEV F før den settes i drift. 3.5 Kundesentral ( villa/leilighet ) Ved boligbygg med individuell energimåling vil hver kundesentral ha egen energimåler. Varmeanlegget skal være mengderegulert. Kundesentralen skal leveres med brukerveiledning. Denne skal plasseres synlig og lett tilgjengelig i nærheten av kundesentralen. Kundesentralens skal være isolert Direktekoplet system Kundesentralen består i hovedsak av varmeveksler eller bereder for varmt tappevann. En løsning med varmeveksler for tappevannsproduksjon vil ta vesentlig mindre plass enn en med varmtvannsbereder, og anbefales derfor. Det er ikke nødvendig med egen

10 Tekniske Forskrifter for fjernvarme i boligbygg Dato: sirkulasjonspumpe på varmeanlegget. Differanstrykkregulator skal installeres på varmekursen i hver bo-enhet. Forskriftens punkt 3.3 sekundærnett gjelder System med varmeveksler ( trykkskille) mellom sekundærnett og boligens varmeanlegg Kundesentralen består av varmeveksler mellom sekundærnettet og boligens varmeanlegg, og varmeveksler/bereder for varmt tappevann. En løsning med varmeveksler for tappevannsproduksjon vil ta vesentlig mindre plass enn en med varmtvannsbereder, og anbefales derfor. Det må i tillegg installeres sirkulasjonspumpe og ekspansjonstank for det lokale varmeanlegget i huset. Boligens varmeanlegg må dimensjoneres for ca. 5 grader lavere turtemperaturer på varmeanlegget enn et direktekoplet system ( på grunn av varmetap over varmeveksler ) Arealbehov Kunden/Utbygger må sørge for å sette av plass til kundesentral i boligen. Nødvendig areal avhenger av valgt teknisk løsning, fra 0,5 til 2 m 2. ( Se punkt 4.3. ) 3.6 Energimåling TEV F utleverer kostnadsfritt inntil en energimåler pr. boenhet. Utførende rørlegger kan hente denne hos målerleverandør på nærmere anvist adresse. Kunden har ansvar for forskriftsmessig rørteknisk montasje samt framlegg av el. kabel til måler. Registreringsenhet krever sikker krafttilførsel. Kunden/utbygger bekoster og besørger montering av 2 plomberbare sikringselementer med 10A sikringer. Disse tilkoples foran kundens måler- og hovedsikring. TEV F har ansvar for elektrisk tilkopling og idriftsettelse av måler. Dette i samsvar med: Monteringsregler for fjernvarmemålere, rev fra Viterra AS og Rundskriv NT 6/97 fra Det Lokale Eltilsyn. Av systemskjema vil det fremgå hvor energimåler skal plasseres. Energimåler og avlesingsenhet må være plassert slik at den lett kan avleses og eventuelt utskiftes. Valg av løsning med tanke på felles eller individuell måling må avklares med TEV F senest samtidig med varmebestilling.

11 Tekniske Forskrifter for fjernvarme i boligbygg Dato: Leveringsgrenser, drift og vedlikehold TEV F bekoster normalt alle utvendige varmeledninger fram til kundens husvegg. I boligområder kan dette være noe forskjellig, avhengig av om det er eneboliger, rekkehus eller flerfamiliehus/blokker. TEV F har alltid ansvar for drift og vedlikehold av fjernvarmesystemets primærnett fram til kundens husvegg, samt tilsyn og vedlikehold av energimålere. I boligområder kan TEV F også ha ansvar for deler av sekundærnettet, for eksempel utvendig spredenett mellom undersentral og enkeltboliger. I boligblokker har kundene ( ofte borettslaget/sameiet ) ansvaret for undersentral og innvendig spredenett til hver leilighet. Kunden har ansvar for drift og vedlikehold av egen kundesentral. Utførende rørlegger har plikt til å levere brukerveiledning til hver husstand. 4.1 Fjernvarmenett Eneboliger TEV F legger kostnadsfritt sekundærledninger fram til nærmeste husvegg. TEV F har ansvar for drift og vedlikehold av rørnettet fram til husvegg Rekkehus/tomannsboliger TEV F leverer kostnadsfritt sekundærledninger fram til husvegg i hver boenhet. TEV F har ansvar for drift og vedlikehold av rørnettet fram til husvegg i hver boenhet Flerfamiliehus/boligblokker med horisontaldelte leiligheter TEV F legger kostnadsfritt fram primærledning til nærmeste husvegg. Utbygger har i slike tilfeller plikt til å bygge undersentral og internt fordelingsnett i bygget. Huseier eller borettslag har ansvar for drift- og vedlikehold av undersentral og internt varmeanlegg i hele bygget. 4.2 Undersentral Områder med frittstående eneboliger, tomannsboliger eller rekkehus TEV F ansvaret for bygging og drift av undersentral. TEV F har plikt til å sørge for at hver boenhet til enhver tid har disponibelt trykk- og temperatur i ht. denne forskrifts pkt og Flerfamiliehus/blokker Sameiet/borettslaget har ansvar for bygging, drift og vedlikehold av undersentral. I slike tilfeller er TEV F`s ansvarsgrense ved yttervegg.

12 Tekniske Forskrifter for fjernvarme i boligbygg Dato: Kundesentral ( villasentral ) Kunden har ansvar for bygging og drift av kundesentral. Kundesentralen skal plasseres i rom med sluk. Anbefalt plassering er bod eller vaskerom. Rør og utstyr skal være isolert for å unngå brannskader og for å unngå varmetap og overtemperatur i rommet. Eksempel på kundesentral hengt på vegg. Sentralen kan plasseres i låsbart skap eller i benk. NB! Rørene må isoleres. Mål BxHxD = ca. 50 x 120 x 30 cm Plass for energimåler

13 Tekniske Forskrifter for fjernvarme i boligbygg Dato: Definisjoner Primærnett - Rørledningsnett direkte tilknyttet varmesentral. Ofte med høy temperatur og høyt trykk. Rørene legges nedgravd i bakken og består normalt av to ferdigisolerte stålrør. Sekundærnett - Undersentral - i Kundesentral - Varmeveksler - Rørledningsnett for fordeling av varme fra undersentral. Kan både være rørledninger nedgravd i bakken og innvendige rør i bygning. Sekundærnettet har lavere trykk og temperatur enn primærnettet. Undersentralen danner skillet mellom primærnett og sekundærnett. Det er derfor to adskilte vannkretser som ikke er direkte kontakt med hverandre. Varmen overføres fra primærnettet til sekundærnettet via en varmeveksler. Sentral i hver boenhet tilknyttet sekundærnettet, enten direkte eller med varmeveksler i mellom. Kundesentralen sørger for varmeregulering i boligen/leiligheten og for produksjon av varmt tappevann. Enhet som overfører varme fra en vannkrets (primærnettet) til en annen ( sekundærnettet ). Varmtvannsbereder - Beholder som overfører varme fra sekundærnettet til tappevannet. Tappevann - Vann fra springen, varmt eller kaldt ( friskvann ). Dimensjonerende trykk - Det maksimale trykk som utstyr og materialer i systemet må tåle. Driftstrykk - Det til enhver tid opptredende trykk i systemet når dette er i drift. Differansetrykk - Forskjell i trykk mellom tur og returledning hos en kunde. Dimensjonerende temperatur - Den maksimale temperatur som utstyr og materialer i systemet må tåle T ( delta T ) - Temperaturforskjell (mellom tur og returledning)

14 Tekniske Forskrifter for fjernvarme i boligbygg Dato: Skjema nr. 1c Boligbygg Grunnleggende data for boliger med fjernvarme Bygget navn og adresse: Byggherre, navn og adresse: Rådgiver VVS, navn: Utførende rørlegger, navn: Byggeleder, navn: Faktura sendes til: ( navn og adresse ) Framdrift Byggestart, dato: Varmelevering, dato: DATA FOR BESTILLING AV ENERGIMÅLER: Utbygging Antall Boenheter Og samlet areal i m2 Type energimåling Effektbehov fjernvarme ( kw ) Felles Individuell Oppvarming Tappevann og ventilasjon Bestilling pulsutgang energimåler* * Tariff ( Fylles ut av TEV ) 1.byggetr. Planlagt utvidelse Samlet ** Kostnader for utlegg av puls fra energimåler vil bli fakturert bestiller GENERELLE OPPLYSNINGER: Felles eller individuell måling: Det må avklares med TEV om avregning skal skje via en felles energimåler, eller med en måler i hver boenhet ( individuell måling ) Plassering av kundesentral: Plassering av kundesentral skal alltid avklares med TEV F på forhånd. Sentralen bør plasseres mot yttervegg, i kortest mulig avstand fra forsyningsledning for fjernvarme. Eventuell andre opplysninger bes gitt på baksiden. Skjemaet fylles ut og sendes Trondheim Energiverk Fjernvarme sammen med systemskjema minimum 3 mnd. før varmelevering. Trondheim,... Byggherre/Ansvarlig underskrift:.

15

16

17

18

19

20

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0 Generelt... 3 0.1 Formål... 3 1 Avtale om tilknytning og levering av fjernkjøling Bestilling

Detaljer

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 1 av 10 Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Grensesnitt... 4 2

Detaljer

Teknisk forskrift for fjernvarmeforsyning fra Hønefoss Fjernvarme AS. For Næringsbygg

Teknisk forskrift for fjernvarmeforsyning fra Hønefoss Fjernvarme AS. For Næringsbygg Teknisk forskrift for fjernvarmeforsyning fra Hønefoss Fjernvarme AS For Næringsbygg Gjeldende fra 23. juni 2008 Gyldig fra: 23 juni 2008 Godkjent av: 1 INNLEDNING... 3 1.1 DEFINISJONER... 3 2 GRENSESNITT/ANSVARSGRENSER...

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING Versjon 1/2013 INNHOLD 1 INNLEDNING 2 LEVERINGSGRENSE OG ANSVAR, FJERNVARME 3 DIMENSJONERING- OG DRIFTSMESSIGE TRYKK OG TEMPERATURER 4 BESTILLING AV FJERNVARME,

Detaljer

Tekniske retningslinjer Kundesentraler Bygg-VVS FJERNVARME. For eneboliger, tomannsboliger og rekkehus som skal tilknyttes Istad Nett

Tekniske retningslinjer Kundesentraler Bygg-VVS FJERNVARME. For eneboliger, tomannsboliger og rekkehus som skal tilknyttes Istad Nett Tekniske retningslinjer Kundesentraler Bygg-VVS FJERNVARME. For eneboliger, tomannsboliger og rekkehus som skal tilknyttes Istad Nett UTGAVE: 1/2011 Revidert: 9. Mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GYLDIGHET

Detaljer

Tekniske forskrifter for fjernvarme og fjernkjøling

Tekniske forskrifter for fjernvarme og fjernkjøling Tekniske forskrifter for fjernvarme og fjernkjøling 2 ORIENTERING bygger ut energisentraler og infrastruktur for fjernvarme og fjernkjøling i større byer Agder. Det tas sikte på full dekning av energibehovet

Detaljer

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme OPPRETTET DATO: DOK. FORFATTER: NESTE REV.: 15.01.2015 HEGJOR 17,03,2016 DOK. NR.: REV. NR/VERSJON: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 428757 v1 ROLJUL 17,03,2015 KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v. 1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

Dato : 30.01.2004. Tekniske forskrifter for fjernvarme

Dato : 30.01.2004. Tekniske forskrifter for fjernvarme Dato : 30.01.2004 Tekniske forskrifter for fjernvarme ORIENTERING Mo Fjernvarme AS eier og driver anlegg for distribusjon av energi i form av varmt vann i Mo i Rana. Fjernvarme skal være et miljømessig

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v.1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME KUNDESENTRALER OG INNVENDIG RØRANLEGG. GJELDER FOR STATKRAFTS FJERNVARMEANLEGG I TRONDHEIM OG KLÆBU

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME KUNDESENTRALER OG INNVENDIG RØRANLEGG. GJELDER FOR STATKRAFTS FJERNVARMEANLEGG I TRONDHEIM OG KLÆBU TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME KUNDESENTRALER OG INNVENDIG RØRANLEGG. GJELDER FOR STATKRAFTS FJERNVARMEANLEGG I TRONDHEIM OG KLÆBU INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG OMFANG 2. BESKRIVELSE 2.1 KONTAKT

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR KUNDESENTRALER OG INNVENDIGE RØRANLEGG

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR KUNDESENTRALER OG INNVENDIGE RØRANLEGG FJERNVARME TRONDHEIM OG KLÆBU TEKNISKE BESTEMMELSER FOR KUNDESENTRALER OG INNVENDIGE RØRANLEGG AUGUST 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning 2.0 Saksgang og fremdrift i byggefasen 2.1 Bestilling 2.2 Opplysninger

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Vedlegg: Prinsippskisser

Vedlegg: Prinsippskisser Vedlegg: Vedlegg 1 - Kart over konsesjonsområdet (side 2) Vedlegg 2 - Vedtekt til Plan- og bygningsloven 66A vedr. tilknytningsplikt (side 3-4) Vedlegg 3 - Dimensjoneringsgrunnlag, pålagt tilknytning (side

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE Fjernvarmen leveres fra Trondheim Energiverk og holder ca. 60 grader inn til husene men i hovednettet er det over 100 grader. Før fjernvarmen føres

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME KUNDESENTRALER OG INNVENDIG RØRANLEGG. GJELDER FOR STATKRAFTS FJERNVARMEANLEGG I NORGE, MED UNNTAK AV TRONDHEIM

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME KUNDESENTRALER OG INNVENDIG RØRANLEGG. GJELDER FOR STATKRAFTS FJERNVARMEANLEGG I NORGE, MED UNNTAK AV TRONDHEIM TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME KUNDESENTRALER OG INNVENDIG RØRANLEGG. GJELDER FOR STATKRAFTS FJERNVARMEANLEGG I NORGE, MED UNNTAK AV TRONDHEIM INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG OMFANG 2. BESKRIVELSE

Detaljer

BESTILLING AV TILKNYTNING OG LEVERING AV FJERNVARME

BESTILLING AV TILKNYTNING OG LEVERING AV FJERNVARME BESTILLING AV TILKNYTNING OG LEVERING AV FJERNVARME Prosjektnavn Leveringsadresse Gårdsnr. / bruksnr. Ansvarlig bestiller (firma) BKK Varme har fokus på prosjekter som vi forventer vil ha snarlig byggestart,

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER FOR KUNDEANLEGG

TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER FOR KUNDEANLEGG FJERNVARME I BERGEN TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER FOR KUNDEANLEGG E06 05.07.2005 JOH GG ØH Rev. Dato Laget Kontrollert Godkjent 22496-SV-0002-E03 Norsk Energi BKKV - ST - 0003 - E06 1 av 12 Kilde Utarbeidet

Detaljer

2317 Hamar fengsel V116 Ferdigvarmekonkurranse YTELSESBESKRIVELSE. Hamar fengsel

2317 Hamar fengsel V116 Ferdigvarmekonkurranse YTELSESBESKRIVELSE. Hamar fengsel 2317 Hamar fengsel 72075 14V116 Ferdigvarmekonkurranse YTELSESBESKRIVELSE Hamar fengsel Statsbyggs rev. 25.03.2014 Innhold 0. FORORD... 1 1.0 BYGNINGSMASSEN OG EIENDOMMEN... 2 2.0 EKSISTERENDE ANLEGG...

Detaljer

BESTEMMELSER FOR MONTERING AV FJERNVARMEMÅLERE

BESTEMMELSER FOR MONTERING AV FJERNVARMEMÅLERE BESTEMMELSER FOR MONTERING AV FJERNVARMEMÅLERE ANSVAR Kundens ansvar Kunden, eller utbygger som opptrer på vegne av kunden, skal uten kostnad for Statkraft Varme, sette av et rom for kundesentral. Varmemåleren

Detaljer

Tekniske bestemmelser. for tilkobling til. fjernvarmenettet

Tekniske bestemmelser. for tilkobling til. fjernvarmenettet Oslofjord Varme AS HEFTE 3 Tekniske bestemmelser for tilkobling til fjernvarmenettet UTGAVE 3.62 Oktober 2015 Oslofjord Varme AS HEFTE 3 INHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GYLDIGHET 1 2. FJERNVARME 1 2.1 Bestilling

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

Fjernvarmeutbygging i Drammen Tilkobling av fjernvarme

Fjernvarmeutbygging i Drammen Tilkobling av fjernvarme Denne bestemmelse erstatter alle tidligere forekommende tekniske bestemmetlser og foreskrifter vedrørende tilknytting til fjernvarmenettet utgitt av Fjernvarmeutbygging i Drammen Tilkobling av fjernvarme

Detaljer

FJERNVARME TIL BOLIG Teknisk beskrivelse VARME MAI 2011

FJERNVARME TIL BOLIG Teknisk beskrivelse VARME MAI 2011 FJERNVARME TIL BOLIG Teknisk beskrivelse VARME MAI 2011 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0 Generelt... 3 0.1 Formål... 3 1 Tilknytting og levering av fjernvarme... 3 1.1 Utbyggingsavtale om

Detaljer

Tekniske bestemmelser. for tilkobling til. fjernkjølenettet

Tekniske bestemmelser. for tilkobling til. fjernkjølenettet Tekniske bestemmelser for tilkobling til fjernkjølenettet UTGAVE 5.62 Oktober 2015 n:\kunder\_maler\forskrifter\hefte_5-62 oktober 2015.docx INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GYLDIGHET 1 2. FJERNKJØLING 1 2.1

Detaljer

Teknisk veileder for tilknytning til Fjernvarmeanlegget i Sarpsborg

Teknisk veileder for tilknytning til Fjernvarmeanlegget i Sarpsborg Teknisk veileder for tilknytning til Fjernvarmeanlegget i Sarpsborg 1 Innledning... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Tilknytningsplikt... 4 1.3 Frivillig tilknytning av eksisterende bygg... 4 1.4 Gyldighet og omfang...

Detaljer

BRUK AV FJERNVARME I PASSIVHUS

BRUK AV FJERNVARME I PASSIVHUS BRUK AV FJERNVARME I PASSIVHUS ERFARINGER FRA TRONDHEIM Årsmøte i Norsk Fjernvarme 2014 Lillehammer 3.-4. Juni Åmund Utne 2 3 4 Miljøbyen Granåsen, områdebeskrivelse Planareal er 88,5 daa. Areal for boliger

Detaljer

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær Fjernvarme infrastruktur i Svolvær SAMMENDRAG Prosjektet omfatter utvidelse av infrastrukturen for fjernvarme i Svolvær sentrum med levering av varme fra varmesentralen i Thon Hotell Svolvær. Prosjektet

Detaljer

Tekniske retningslinjer Installasjon, drift og vedlikehold av kundesentraler for FJERNVARME. For kunder som skal tilknyttes Akershus Energi Varme AS

Tekniske retningslinjer Installasjon, drift og vedlikehold av kundesentraler for FJERNVARME. For kunder som skal tilknyttes Akershus Energi Varme AS Vedlegg 4 Installasjon, drift og vedlikehold av kundesentraler for FJERNVARME For kunder som skal tilknyttes UTGAVE: 5/2015 Revidert: 01.06.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GYLDIGHET 4 2 OPPLYSNINGER OM

Detaljer

Fjernvarmeutbygging i Drammen Tilkobling av fjernvarme

Fjernvarmeutbygging i Drammen Tilkobling av fjernvarme Forhåndsutgave 01-10-2005 Denne bestemmelse erstatter alle tidligere forekommende tekniske bestemmetlser og foreskrifter vedrørende tilknytting til fjernvarmenettet utgitt av Fjernvarmeutbygging i Drammen

Detaljer

FJERNVARME I ORKDALEN TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER TIL KUNDEANLEGG

FJERNVARME I ORKDALEN TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER TIL KUNDEANLEGG FJERNVARME I ORKDALEN TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER TIL KUNDEANLEGG E02 17.11.2003 ÅGH TOV JOT Rev. Dato Laget Kontrollert Godkjent SE Sign 25572 - SV - 0003 - E03 1 av 19 KNE O.nr Dok type Løpenr Rev Side

Detaljer

TA-PICL. Prefabikkerte enheter Shuntgruppe med trykkstabilisert reguleringsventil

TA-PICL. Prefabikkerte enheter Shuntgruppe med trykkstabilisert reguleringsventil TA-PICL Prefabikkerte enheter Shuntgruppe med trykkstabilisert reguleringsventil IMI TA / Reguleringsventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL er en prefabrikkert shuntgruppe for regulering av temperatur. TA-PICL

Detaljer

Side 1 av 24. Tekniske Forskrifter Gyldig fra 1. juli 2015

Side 1 av 24. Tekniske Forskrifter Gyldig fra 1. juli 2015 Side 1 av 24 Tekniske Forskrifter Gyldig fra 1. juli 2015 Side 2 av 24 Forord Fredrikstad Fjernvarme AS, (FFAS), stiftet 28. februar 2000, har konsesjon til å bygge ut og drive fjernvarmeanlegg i Fredrikstad.

Detaljer

FJERNVARME TIL NÆRING Teknisk beskrivelse VARME SEPTEMBER 2008

FJERNVARME TIL NÆRING Teknisk beskrivelse VARME SEPTEMBER 2008 FJERNVARME TIL NÆRING Teknisk beskrivelse VARME SEPTEMBER 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0 Generelt... 3 0.1 Formål 3 1 Avtale om tilknytning og levering av fjernvarme Bestilling av

Detaljer

SaNIFLex SINGLe, isolert kveilrør Pex-a PN10 (Varmt og kaldt tappevann 70 o C)

SaNIFLex SINGLe, isolert kveilrør Pex-a PN10 (Varmt og kaldt tappevann 70 o C) ISoterm mx Pex rørsystem MX RØRSYSTEM er et preisolert fleksibelt plastrørsystem med korrugert ytterrør. Radiflex er konstruert for varmedistribusjon med medierør av PEX med diffusjonssperre og kan dimensjoneres

Detaljer

FJERNVARME I SUNNDAL TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER TIL KUNDEANLEGG

FJERNVARME I SUNNDAL TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER TIL KUNDEANLEGG FJERNVARME I SUNNDAL TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER TIL KUNDEANLEGG Sunndal Energi KF Side 2 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 HENSIKT... 4 2.0 OMFANG OG GYLDIGHETSOMRÅDE... 4 3.0 ANSVARSFORHOLD... 4 4.0 FORKORTELSER

Detaljer

Et kombiskap med alle muligheter

Et kombiskap med alle muligheter OVERSIKT Et kombiskap med alle muligheter Alltid kundetilpasset COVAskapet blir alltid produsert mot kundens ordre dvs. ren ordreproduksjon ut fra standardkomponenter. Det betyr at kunden kan få COVAskapet

Detaljer

BESTEMMELSER OM TILKNYTNING TIL HAFSLUND VARMES FJERNVARMENETT. Side 1 av 22 Revisjon 15-01-16 Dokument 15/00578-1. Utgave januar 2016

BESTEMMELSER OM TILKNYTNING TIL HAFSLUND VARMES FJERNVARMENETT. Side 1 av 22 Revisjon 15-01-16 Dokument 15/00578-1. Utgave januar 2016 BESTEMMELSER OM TILKNYTNING TIL HAFSLUND VARMES FJERNVARMENETT Side 1 av 22 Utgave januar 2016 Side 2 av 22 0 GENERELT... 3 0.1 GYLDIGHET... 3 0.2 KRAV... 3 1 ANSVARSGRENSER, GRENSESNITT... 3 1.1 ORIENTERING...

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

Hafslund Fjernvarme Bestemmelser om tilknytning til fjernvarmeanlegget

Hafslund Fjernvarme Bestemmelser om tilknytning til fjernvarmeanlegget Hafslund Fjernvarme Bestemmelser om tilknytning til fjernvarmeanlegget Utgave: 1/2009 #554 Side 2 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 DEFINISJONER 5 2 HENSIKT 5 ANSVAR 5 4 GYLDIGHET OG OMFANG 5 5 SAKSGANG

Detaljer

TAFJORD KRAFTVARME AS - FJERNVARME INFORMASJON - 2000-03-09 SIDE 1

TAFJORD KRAFTVARME AS - FJERNVARME INFORMASJON - 2000-03-09 SIDE 1 TAFJORD KRAFTVARME AS - FJERNVARME INFORMASJON - 2000-03-09 SIDE 1 Teknisk informasjon Om teknisk informasjon REVIDERT: 2008-1-21 Knut Arve Tafjord Dette er en konsentrert versjon av "Tekniske forskrifter

Detaljer

Fjernvarme nest best etter solen? Byggteknisk fagseminar, Harstad

Fjernvarme nest best etter solen? Byggteknisk fagseminar, Harstad Fjernvarme nest best etter solen? Byggteknisk fagseminar, Harstad Monica Havskjold, Dr.ing. Xrgia 16. feb. 2011 www.xrgia.no post@xrgia.no Kort om min bakgrunn Utdannelse Maskiningeniør NTH (nå NTNU) Termodynamikk

Detaljer

Anlegget må utstyres med ekspansjonssystem og sikkerhetsventiler.

Anlegget må utstyres med ekspansjonssystem og sikkerhetsventiler. Varmedistribusjon Et sentralvarmeanleggs hovedkomponenter er kjelen, akkumulatortank, bereder, rørsystemet / nærvarmenett, radiatorene for varmeavgivelse(evt. golvvarme) og automatikken for styringen av

Detaljer

Aventa Elektronikk for vannbåren varme

Aventa Elektronikk for vannbåren varme Det er ingen grunn til at beboere i blokker og leilighetsanlegg med vannbåren varme ikke skal faktureres for faktisk forbruk slik som praksis er for leiligheter med elektrisk oppvarming. Aventa leverer

Detaljer

IvarSAT. boligmodul. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.2. IvarSAT. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no

IvarSAT. boligmodul. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.2. IvarSAT. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no Produktblad boligmodul Patentsøkt 1/8 Produktblad boligmodul er en ny multifunksjonell enhet for varme og forbruksvann inklusive produksjon av varmtvann samt måling av energi- og vannforbruk i hver enkelt

Detaljer

Aventa energikontroll for lavtemperatur vannbåren varme

Aventa energikontroll for lavtemperatur vannbåren varme Aventa energikontroll for lavtemperatur vannbåren varme Beboere i blokker og leilighetsanlegg med vannbåren varme bør faktureres for fak9sk forbruk slik som praksis er for leiligheter med elektrisk oppvarming.

Detaljer

Nordisk Fjernvarmesymposium 2004 Avfall og varmepumper i Ålesund

Nordisk Fjernvarmesymposium 2004 Avfall og varmepumper i Ålesund Nordisk Fjernvarmesymposium 2004 Avfall og varmepumper i Ålesund 12-15 juni Odd Helland Bakgrunn 1989 Ålesund & Sula Everk bygger Fjernvarme i Ålesund sentrum for å Avlaste elkablene inn til byen To varmepumper

Detaljer

Forprosjekt Biovarme Lom kommune Kunder /varmenett / varmesentral

Forprosjekt Biovarme Lom kommune Kunder /varmenett / varmesentral Forprosjekt Biovarme Lom kommune Kunder /varmenett / varmesentral Lokalt biobrensel som varmekilde. Oppdragsgiver: Oppdragstittel: Lom kommune, v/tormod Pedersen Biovarme Lom kommune Rapportdato: 2012-09-17

Detaljer

PA 320 Prosjekteringsanvisning VVS Varmeanlegg

PA 320 Prosjekteringsanvisning VVS Varmeanlegg PA 320 Prosjekteringsanvisning VVS Varmeanlegg 1. Om prosjekteringsanvisninger Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle som utfører planleggings-

Detaljer

Endringer i regulering av. fjernvarme

Endringer i regulering av. fjernvarme Endringer i regulering av fjernvarme Fjernvarmedagene 2016, 12. oktober v/ Heidi Juhler, Norsk fjernvarme etter notat fra Marco Lilli, adv. firma KLuge Hvorfor skal dagens regulering av fjernvarmen endres?

Detaljer

Tekniske Forskrifter

Tekniske Forskrifter 1 Vesterålskraft Produksjon AS www.vesteralskraft.no TELEFON VAKT : 482 70 725 FJERNVARME Tekniske Forskrifter Gyldig fra 01.11.2010 2 Forord Vesterålskraft Produksjon AS, (VKP), stiftet 19. desember 1996,

Detaljer

1 Innledning Energi og effektbehov Krav til energiforsyning i TEK Fjernvarme... 5

1 Innledning Energi og effektbehov Krav til energiforsyning i TEK Fjernvarme... 5 Oppdragsgiver: Bragerhagen AS Oppdrag: 533715 Engene. Reguleringsplan. Temautredninger Del: Dato: 2014-05-22 Skrevet av: Lars Bugge Kvalitetskontroll: Espen Løken ENERGILØSNINGER ENGENE 100 INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

ENØK Svanvik Energi i form av sirkulerende varmt vann KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III TEKNISK ORIENTERING / ANLEGGSSPESIFIKASJON

ENØK Svanvik Energi i form av sirkulerende varmt vann KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III TEKNISK ORIENTERING / ANLEGGSSPESIFIKASJON KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III TEKNISK ORIENTERING / ANLEGGSSPESIFIKASJON 1 Konkurransegrunnlag godkjent 28.05.12 JHL/ALA Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. Av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel:

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

C) TEKNISK SPESIFIKASJON

C) TEKNISK SPESIFIKASJON C) TEKNISK SPESIFIKASJON 1 Innledning 1.1 Bakgrunn 2 KRAV TIL ANLEGGET 2.1 Generelle krav til ytelsen 2.2 Stend videregående skole 2.3 Miljøvennlig produksjon 2.4 Dimensjonerende tall for det interne nettet

Detaljer

BESTEMMELSER OM TILKNYTNING TIL HAFSLUND VARMES FJERNVARMENETT. Side 1 av 20 Revisjon 22-04-15 Dokument 12/01018-5.

BESTEMMELSER OM TILKNYTNING TIL HAFSLUND VARMES FJERNVARMENETT. Side 1 av 20 Revisjon 22-04-15 Dokument 12/01018-5. BESTEMMELSER OM TILKNYTNING TIL HAFSLUND VARMES FJERNVARMENETT Side 1 av 20 Utgave april 2015 Side 2 av 20 0 GENERELT... 3 0.1 GYLDIGHET... 3 0.2 KRAV... 3 1 ANSVARSGRENSER, GRENSESNITT... 3 1.1 ORIENTERING...

Detaljer

BESTEMMELSER OM TILKNYTNING TIL HAFSLUND VARMES FJERNVARMENETT. Side 1 av 12 Revisjon 26-02-13 Dokument 12/01018-5. Utgave februar 2013

BESTEMMELSER OM TILKNYTNING TIL HAFSLUND VARMES FJERNVARMENETT. Side 1 av 12 Revisjon 26-02-13 Dokument 12/01018-5. Utgave februar 2013 BESTEMMELSER OM TILKNYTNING TIL HAFSLUND VARMES FJERNVARMENETT Side 1 av 12 Utgave februar 2013 Side 2 av 12 0 GENERELT... 3 0.1 GYLDIGHET... 3 0.2 KRAV... 3 1 ANSVARSGRENSER, GRENSESNITT... 3 1.1 ORIENTERING...

Detaljer

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK ORIGOBYGGET RENOVERING Prosjektnummer Sweco: 356970 Dato Oppdragsgiver: Navn Firma Fork. Anmerkning Tilbydere Kopi til: Utarbeidet av: Svein Solvang Sweco SS I dette vedlegget beskrives funksjoner og omfang

Detaljer

SKJEMA FOR ENERGIMERKING AV BOLIG

SKJEMA FOR ENERGIMERKING AV BOLIG SKJEMA FOR ENERGIMERKING AV BOLIG Energimerking skjer normalt elektronisk ved å logge seg inn på www.energimerking.no. Papirskjemaet er for dem som ikke kan bruke den elektroniske løsningen. For detaljert

Detaljer

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi.

Detaljer

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER K-PI Energisentraler Versjon: 0410 Erstatter: 1209 Produktbeskrivelse ENERGISENTRAL FOR BOLIGER Aventa as, Trondheimsveien 436 a, N- 0962 OSLO, NORWAY tel: +47 22 16 14 10, fax: +47 22 16 14 11 e-post:

Detaljer

Energiprogrammet Lindesnes kommune

Energiprogrammet Lindesnes kommune Varmepumpe luft vann Energiprogrammet Lindesnes kommune Prosjekt nummer: Prosjekt navn: Kundens navn: Dokument nummer/ navn: 652 Post/ Besøksadresse: Energiprogrammet Lindesnes kommune 652-TB-003 - - luftvann

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Hvorfor energimåling av varmepumper? Ville du kjøpt en bil uten kilometerteller? For å finne ut hvor mye "bensin" varmepumpen din bruker "per kilometer"

Detaljer

Tekniske Forskrifter

Tekniske Forskrifter Vesterålskraft Produksjon AS www.vesteralskraft.no Org.Nr 977 044 863 TELEFON VAKT : 482 70 725 FJERNVARME Tekniske Forskrifter Gyldig fra 01.01.2011 Side 2 OPPDRAGSGIVER Vesterålskraft Produksjon AS Strandgata

Detaljer

STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FJERNVARME FRA BKK VARME AS

STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FJERNVARME FRA BKK VARME AS STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FJERNVARME FRA BKK VARME AS Side 1 av 5 Standard leveringsbetingelser for fjernvarme i Bergen Leveringsbetingelsene regulerer forholdet mellom BKK Varme og kunden sitt anlegg

Detaljer

ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av Varmeforum

ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av Varmeforum ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av Varmeforum Tirsdag 27.11.2012 - Bergen FJERNVARME OG FJERNKJØLING Del Tema: FV03 Distribusjonsystemer BKK Varme v/daniel Frantzen Distribusjon

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 22A/ PUSH 22A ELECTRONIC. Uponor Push 22A/ Uponor Push 22A Electronic

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 22A/ PUSH 22A ELECTRONIC. Uponor Push 22A/ Uponor Push 22A Electronic UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 22A/ PUSH 22A ELECTRONIC Uponor Push 22A/ Uponor Push 22A Electronic 03 2007 43 Pumpe- og shuntgruppe for gulvvarme Uponor Push 22A og Uponor Push 22A Electronic er pumpe-

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

ENØK Jørstadmoen Energi i form av sirkulerende varmt vann til Jørstadmoen leir. KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III Ny utlysning

ENØK Jørstadmoen Energi i form av sirkulerende varmt vann til Jørstadmoen leir. KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III Ny utlysning 2495354 ENØK Jørstadmoen Energi i form av sirkulerende varmt vann til Jørstadmoen leir KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III Ny utlysning TEKNISK ORIENTERING / ANLEGGSSPESIFIKASJON 2 Ny utlysning Isu 1 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Maridalsveien OSLO OSLO KOMMUNE

Maridalsveien OSLO OSLO KOMMUNE Maridalsveien 3 0178 OSLO OSLO KOMMUNE Beskrivelse av VVS-tekniske arbeider Eiendommen er beliggende på oversiden av Hausmania kulturhus med innkjøring nederst i Maridalsveien. Det er en rekke bygg på

Detaljer

NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL

NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL Enhetspriser/Opsjoner VVS Moss kommune.2.206 E VVS Innholdsfortegnelse ENHETSPRISER OG OPSJONER FOR VVS... E0. ENHETSPRISER... E0.2 OPSJONSPRISER... 6 E0. ØVRIGE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III TEKNISK ORIENTERING - ANLEGGSSPESIFIKASJON

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III TEKNISK ORIENTERING - ANLEGGSSPESIFIKASJON KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III TEKNISK ORIENTERING - ANLEGGSSPESIFIKASJON 100226 Gardermoen fl st og, ENØK tiltak Energi i form av sirkulerende varmt vann til Gardermoen fl st og. Side: 2 av 10 1 Innledning...

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

FJERNVARME. www.dahl.no

FJERNVARME. www.dahl.no FJERNVARME Fjernvarme det miljøvennlige alternativet Innhold 1. Systembeskrivelse...3 Generelt...3 Medierør...3 Isolering (PUR)...4 Muffemontering...4 Mantelrør...5 Rørdeler...5 Muffer...5 2. Fjernvarmerør

Detaljer

Reduser energiforbruket med inntil 30 prosent Building Technologies

Reduser energiforbruket med inntil 30 prosent Building Technologies Energimåler til vannbårne anlegg Reduser energiforbruket med inntil 30 prosent Building Technologies Forbruks- og energistyring Vannbåren varme velges av stadig flere fordi den gir bedre økonomi gjennom

Detaljer

Implementering av nye krav om energiforsyning

Implementering av nye krav om energiforsyning Implementering av nye krav om energiforsyning i kommunale næringsbygg (Implementation of new official requirements for the supply of energy in municipal non residential buildings) 19.09.2008 Masteroppgave

Detaljer

Fjernvarmekonsesjon. Hafslund Varme AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Fjernvarmekonsesjon. Hafslund Varme AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Fjernvarmekonsesjon Meddelt: Hafslund Varme AS Organisasjonsnummer: 977296919 Dato: 18.10.2016 Varighet: 01.01.2026 Ref: 200905872-89 Kommune: Oslo og Oppegård Fylke: Oslo og Akershus Side 2 I medhold

Detaljer

Kravspesifikasjon for kjøp av varme og kjøling til Deichmanske hovedbibliotek og Munch-museet. Kravspesifikasjon. For kjøp av

Kravspesifikasjon for kjøp av varme og kjøling til Deichmanske hovedbibliotek og Munch-museet. Kravspesifikasjon. For kjøp av Kravspesifikasjon For kjøp av Termisk energi (Varme- og kjøleenergi) til Nye Deichmanske hovedbibliotek og Nytt Munch-museum 1 Innholdsfortegnelse 1 DEFINISJONER... 3 2 Generelt... 3 2.1 Distribusjon...

Detaljer

Utskifting olje/el 12V116 Konvertering fossilt brensel

Utskifting olje/el 12V116 Konvertering fossilt brensel Utskifting olje/el 12V116 BESKRIVELSE Innledning Varmeanlegget i Leiv Erikssons veg 39-40 skal tilpasses fjernvarme og ombygges. Varmeanlegget hadde tidliger olje- / elkjel som energikilde og er i utgangspunktet

Detaljer

- Skal bidra til å øke tilgangen på ren, fornybar energi. Fjernvarme for oppvarming og tørk i byggeperioden Kjetil Bockmann

- Skal bidra til å øke tilgangen på ren, fornybar energi. Fjernvarme for oppvarming og tørk i byggeperioden Kjetil Bockmann - Skal bidra til å øke tilgangen på ren, fornybar energi Fjernvarme for oppvarming og tørk i byggeperioden Kjetil Bockmann Agenda Vardar Varme litt om oss Bruk av fjernvarme til byggvarme Definisjoner

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg 99 Gyldig fra: 04.01.2016 Retningslinje (Beste Praksis) Ref.nr.: TEN.K2.5.3-29 Neste revisjon: 04.01.2017 [ ] Gradering: Åpen Retningslinjer for bruk av inntaksskap i TEN Utgave: 1.01 Dok. ansvarlig.:

Detaljer

Energi i form av sirkulerende varmt vann til Porsangmoen leir

Energi i form av sirkulerende varmt vann til Porsangmoen leir KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III TEKNISK ORIENTERING / ANLEGGSSPESIFIKASJON Prosjektnummer: 100373 Kontraktsnummer: C00086 Energi i form av sirkulerende varmt vann til Porsangmoen leir INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

FJERNVARME I ORKDALEN TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER TIL ROM FOR KUNDESENTRAL I NYE BYGG

FJERNVARME I ORKDALEN TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER TIL ROM FOR KUNDESENTRAL I NYE BYGG FJERNVARME I ORKDALEN TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER TIL ROM FOR KUNDESENTRAL I NYE BYGG E02 17.11.2003 ÅGH TOV JOT Rev. Dato Laget Kontrollert Godkjent OFAS Sign 25572 - SV - 0001 - E02 1 av 13 KNE O.nr Dok

Detaljer

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC. Uponor Push 45U/ Uponor Push 45U Electronic

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC. Uponor Push 45U/ Uponor Push 45U Electronic UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC Uponor Push 45U/ 02 2007 5044 Pumpe- og shuntgrupper for gulvvarme Pumpe- og shuntgrupper for gulvvarme Uponor Push 45U er en pumpe- og shuntgruppe

Detaljer

UTFØRELSE AV STIKKLEDNINGER. Stikkord for innhold:

UTFØRELSE AV STIKKLEDNINGER. Stikkord for innhold: KS Område: Nettkunde Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 01.01.07 Nettservice KS Hovedprosedyre: Nettilknyting i Distribusjonsnettet Godkjent: Kundesjef Godkjent: 15.03.11 KS Rutine: Utførelse av stikkledninger

Detaljer

DA 50. Differansetrykkregulatorer Differansetrykkregulator med regulerbart innstillingsområde DN 32-50

DA 50. Differansetrykkregulatorer Differansetrykkregulator med regulerbart innstillingsområde DN 32-50 DA 50 Differansetrykkregulatorer Differansetrykkregulator med regulerbart innstillingsområde DN 32-50 IMI TA / Differansetrykkregulatorer / DA 50 DA 50 Differansetrykkregulatorer for varme- og kjøleanlegg

Detaljer

Aventa energikontrollsystem

Aventa energikontrollsystem Aventa energikontrollsystem Aventa regulering et komplett, nettbasert varmereguleringsenergimålingssystem for vannbårne varmeanlegg LON-basert 2-veiskomunikasjon med effektiv fjernavlesning for rettferdig

Detaljer

STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING

STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING Oppdragsgiver Vestaksen Mjøndalen stadion AS 2012-11-30 STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Mjøndalen Stadion Regulering Vestaksen Eiendom AS Elektro_1_rev_2 Morten Hotvedt

Detaljer

Sabiana Carisma Fly. vegghengt viftekonvektor. Produktblad PB 4.C.2. Sabiana Carisma Fly PB 4.C /15

Sabiana Carisma Fly. vegghengt viftekonvektor. Produktblad PB 4.C.2. Sabiana Carisma Fly PB 4.C /15 Produktblad vegghengt viftekonvektor 1/15 Produktblad Innhold Produktbeskrivelse Driftsbetingelser Elektrisk data for motor Fjernkontroll Måltegninger Vekt Vannmengde Trykkfallsdiagram Eurovent-sertifiserte

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Søknad om fjernvarmekonsesjon for Trysil i medhold av energiloven 5-1.

Søknad om fjernvarmekonsesjon for Trysil i medhold av energiloven 5-1. Søknad om fjernvarmekonsesjon for Trysil i medhold av energiloven 5-1. Revidert søknad, 25. april 2014 Trysil Fjernvarmes varmesentral Eidsiva Bioenergi AS Merkantilvegen 2 2815 Gjøvik INNHOLD 1. Sammendrag...

Detaljer

Vestfold fylkeskommune og Re kommune ( Kjøper ) Org.nr. xxx. Navn selger ( Selger ) Org.nr. om varmeleveranse

Vestfold fylkeskommune og Re kommune ( Kjøper ) Org.nr. xxx. Navn selger ( Selger ) Org.nr. om varmeleveranse Avtale mellom Vestfold fylkeskommune og Re kommune ( Kjøper ) Org.nr. xxx og Navn selger ( Selger ) Org.nr. om varmeleveranse 1. Leveringsomfang Selger forplikter seg til å levere den nødvendige varme

Detaljer

Fra oss får du systemtegningen helt gratis!

Fra oss får du systemtegningen helt gratis! Fra oss får du systemtegningen helt gratis! Vi tar oss av hele varme-/kjøleanlegget Prosjekterer, produserer og leverer hele sentralen etter kundens ønsker Leverer reguleringsventiler ute i anlegget Du

Detaljer

Tekniske Forskrifter. Fjernkjøling

Tekniske Forskrifter. Fjernkjøling Tekniske Forskrifter Fjernkjøling Revidert mai 2010 1 Forord Fredrikstad Fjernvarme AS, (FFAS), stiftet 28. februar 2000, har konsesjon til å bygge ut og drive fjernvarmeanlegg i Fredrikstad. Konsesjonsområdet

Detaljer

Bioenergi eller varmepumpebasert varmesentral? Teknisk gjennomgang varmesentraler Styrker og svakheter Suksesskriterier og fallgruver Hva koster det?

Bioenergi eller varmepumpebasert varmesentral? Teknisk gjennomgang varmesentraler Styrker og svakheter Suksesskriterier og fallgruver Hva koster det? Bioenergi eller varmepumpebasert varmesentral? Teknisk gjennomgang varmesentraler Styrker og svakheter Suksesskriterier og fallgruver Hva koster det? 1 Hoveddeler i varmesentralen Varmeproduksjonsenheter,

Detaljer