Tekniske forskrifter for fjernvarme i boliger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tekniske forskrifter for fjernvarme i boliger"

Transkript

1 Tekniske forskrifter for fjernvarme i boliger

2 Forord Trondheim bystyre har gjennom flere vedtak fra 1982 besluttet at TEV bygger og driver fjernvarmeanlegg i Trondheim. Bystyret har også vedtatt at bygninger som oppføres innenfor TEV`s konsesjonsområdet, kan pålegges tilknytningsplikt til fjernvarme. Det er Bygningsrådet i Trondheim kommune som forvalter og håndhever tilknytningsplikten. Konsesjon for bygging og drift av fjernvarmeanleggene er gitt av NVE ( Norges vassdragsog energidirektorat ). TEV`s konsesjonsområde for fjernvarme strekker seg i dag over store deler av Trondheim. Området er under utvidelse. Vedlegg 2 viser gjeldende konsesjonsområde pr Trondheim har i dag en av landets største fjernvarmesystemer. TEV har siden starten i 1982 bygget ut et omfattende fjernvarmesystem og har nå 9 varmesentraler i nettet. Hoveddelen av varmen kommer fra avfallsforbenning, men i tillegg brukes spillvarme, bioenergi, søppelgass, varmepumpe, naturgass, propangass, elektrisitet og olje. Fjernvarme vil alltid være billigere enn kundens alternativ. For boliger er dette som regel helelektrisk oppvarming. Fjernvarmeprisen til boliger reguleres derfor i forhold til prisen på elektrisk strøm, på en slik måte at en bolig med fjernvarme alltid vil ha lavere oppvarmingskostnader enn en bolig med elektrisk oppvarming.

3 Tekniske Forskrifter for fjernvarme i boligbygg Dato: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 2.0 Grunnleggende data 2.1 Framdrift 2.2 Dimensjonerende data 2.3 Innføring av varmerør i bygg 2.4 Eiendomsgrenser 3.0 Dimensjoneringsforutsetninger 3.1 Generelt 3.2 Primærnett 3.3 Sekundærnett 3.4 Undersentral 3.5 Kundesentral 3.6 Energimåling 4.0 Leveringsgrenser, drift og vedlikehold 4.1 Fjernvarmenett 4.2 Undersentral 4.3 Kundesentral 5.0 Definisjoner Vedlegg Skjema 1C Kart over konsesjonsområdet Flytskjema

4 Tekniske Forskrifter for fjernvarme i boligbygg Dato: Innledning Denne forskrift gjelder fjernvarmeforsyninger til alle typer boligbygg hvor Trondheim Energiverk Fjernvarme AS ( TEV F) står som leverandør av vannbåren varmeenergi. Forskriften erstatter Tekniske Forskrifter utgave 7 av 1987 når det gjelder boligbygg. Fjernvarme leveres til boliger der det finnes eller er planer om sekundærnett. Fjernvarme til enkeltboliger leveres generelt ikke direkte fra TEV` primærnett, med mindre det kan dokumenteres at kundesentral er plassert slik at det ikke oppstår risiko for skader. For nærmere informasjon, ta kontakt med TEV F. Fjernvarme til boliger, råd og veiledning er et vedlegg til Tekniske Forskrifter. 2.0 Grunnleggende data Vedrørende bestilling og leveringsvilkår, henvises til Leveringsbetingelser for fjernvarme av Framdrift Byggherre som ønsker tilknytning til Trondheim Energiverks fjernvarmenett skal skriftlig gi melding om dette senest 3 mnd. før ønsket levering. 2.2 Dimensjonerende data Byggherre er ansvarlig for å framskaffe alle nødvendige data for dimensjonering av Trondheim Energiverks fjernvarmenett. Opplysningene skal gis på fastlagt skjema ( Skjema 1C ), vedlegg 1. Skjema 1C skal oversendes TEV F sammen med systemskjema for valgt teknisk løsning. Teknisk løsning skal godkjennes av TEV F. 2.3 Innføring av varmerør i bygg TEV F forbeholder seg retten til å bestemme hvor varmerørene skal innføres i bygget. Kundesentral bør plasseres mot yttervegg. 2.4 Eiendomsgrenser TEV F bekoster alle utvendige varmeledninger fram til kundens husvegg. Varmerør avsluttes innenfor husvegg med to avstengningsventiler og eventuelt en omløpsventil. Kunden sørger selv for og bekoster forskriftsmessig tilkopling av egne installasjoner til nevnte tilknytningspunkt. Se også kap. 4.0.

5 Tekniske Forskrifter for fjernvarme i boligbygg Dato: Dimensjoneringsforutsetninger 3.1 Generelt Systemskjema som viser anbefalte tekniske løsninger for undersentraler og kundesentraler i boligbygg er vedlagt. TEV F skal godkjenne alle valgte tekniske løsninger før kundesentralen bygges. Systemskjema skal være oversendt TEV F i god tid før rørleggerarbeidet i kundesentralen starter. 3.2 Primærnett Primærnettet er direkte tilknyttet varmesentral. Høyeste vanntemperatur i primærnettet er 120 gr. C. Trykket er hovedsakelig begrenset oppad til 16 Bar, men kan i enkelte områder være over dette. Ta eventuelt kontakt med TEV F om dette. Primærnettet skal legges etter de forutsetninger og regler som er angitt videre i denne forskrift. Primærnettets vann er oksygenfritt, har en PH-verdi mellom 8,5 og 10 og er dosert med tilsatsmidler. Det kan forekomme slam som bl.a. inneholder organisk fett, kiselholdig materiale samt jernoksyder m.m Dimensjonerende temperaturer Dimensjonerende turtemperatur vinter: o C Dimensjonerende returtemperatur: + 70 o C Minimum T skal være 50 o C. Turtemperatur vil variere over året, fra 120 til 80 o C avhengig av utetemperaturen. Minimum turtemperatur sommer er + 80 o C. Dette betyr at varmeveksler for tappevann må dimensjoneres for en primær turtemperatur på 80 o C, mens varmeveksler for varmeanlegget kan dimensjoneres for primær turtemperatur på 120 o C Dimensjonerende trykk Driftstrykk: 16 bar ( unntaksvis skal det i enkelte områder dimensjoneres for 25 bar. Dette avklares med TEV F ) Dimensjonerende differansetrykk hos kunde: 0,7 Bar ( Disponibelt differansetrykk på undersentralens primærside ved maksimalt pådrag ) Maksimalt opptredende differansetrykk over reguleringsventil ( ved stengt ventil ) er inntil ca. 10 Bar. Dette betyr at reguleringsventil må kunne lukke helt ved 10 Bars differansetrykk.

6 Tekniske Forskrifter for fjernvarme i boligbygg Dato: Materialvalg Utvendig primærnett legges av preisolerte stålrør. På undersentralens primærside skal det benyttes stål av kvalitet ST 37-2 eller tilsvarende. Det samme gjelder sammenføyning av rørene. Trykklasse PN16 skal benyttes dersom annet ikke er oppgitt fra TEV F. Direkte innstøpte rør tillates ikke. Primærnettet skal trykkprøves etter gjeldende norske regler. Varmevekslere kan være som loddede platevarmevekslere eller rørvekslere. Kobbermaterialer skal ikke benyttes. Tetningsmaterialer skal være beregnet for aktuelle medium og driftsforhold. Hamp tillates ikke benyttet. Generelt skal alt utstyr, så som rør, varmevekslere og armatur tilknyttet fjernvarmenettets primærside være isolert med mineralull med utvendig mantling Armatur Materialer og utførelse må tåle de trykk og temperaturer som er angitt for primærnettet. Manometer og termometer skal minimum installeres i det omfang som er vist på vedlagte flytskjema. Termometer skal ha dykkrør av metall og være gradert til 120 gr. C. Termometerets innstikklengde skal være minimum en halv rørdiameter. Trykkmålere skal graderes i Pa, Bar eller mvs. Skalaområdet skal gå til 30% over dimensjonerende driftstrykk, dvs. minimum 20 Bar. Energimåler skal plasseres som angitt på vedlagte systemskjema Isolering Isolering av innvendige rørledninger skal utføres med mineralullskåler eller matter og kles utvendig med aluminiums- eller plastmantling. Isolasjonstykkelsen skal være minimum som følger: Medierør Isolasjonstykkelse < DN50 50 med mer DN50 DN80 75 med mer > DN med mer Temperaturregulering Reguleringen skal utføres slik at en har god kontroll med varmeavgivelsen og slik at returtemperatur til enhver tid er lavest mulig. Om vannmengden overstiger 5 l/s skal to eller flere ventiler installeres i parallell slik at de åpner og lukker i sekvens. Reguleringsventiler på primærsiden skal være helt tettende samt utformet og plassert slik at lydnivået blir akseptabelt ved alle forekommende differansetrykk. Reguleringsventiler anbefales plassert på returledningen.

7 Tekniske Forskrifter for fjernvarme i boligbygg Dato: Montasje og kontroll Montasje av primærnett skal utføres av firma eller person som på forhånd er godkjent av TEV F. Montasje skal skje etter gjeldende norske forskrifter for gjeldende trykkog temperaturforhold. TEV F kan kreve røntgenkontroll av sveiser. Rørnettet skal trykkprøves for gjeldende trykklasser. Resultatet av trykkprøvingen skal oversendes TEV F når denne er utført. TEV F må til enhver tid kunne inspisere og kontrollere primærnettet. 3.3 Sekundærnett Sekundærnettet er atskilt fra primærnettet med varmeveksler og vil derfor ha lavere trykk- og temperatur enn primærnettet. I boligområder kan deler av sekundærnettet bli levert, montert og drevet av TEV F. Dette gjelder i hovedsak utvendig sekundærnett. Sekundærnettet skal legges etter de forutsetninger og regler som er angitt videre i denne forskrift. Systemskjema som viser valgt teknisk løsning skal være godkjent av TEV F. Vannkvalitet ( gjelder i de tilfeller TEV F eier sekundærnettet ): som for primærnett Dimensjonerende temperaturer Dimensjonerende turtemperatur vinter: + 80 o C Dimensjonerende returtemperatur: + 60 o C eller lavere Minimum turtemperatur sommer: +60 o C Turtemperatur vil variere noe over året, fra 80 til 60 o C avhengig av utetemperaturen. Minimum turtemperatur sommer er + 60 o C. Dette betyr at varmeveksler for tappevann må dimensjoneres for en turtemperatur på 60 o C, mens varmeveksler for varmeanlegget kan dimensjoneres for turtemperatur på 80 o C Dimensjonerende trykk Materialvalg Driftstrykk 6 Bar Dimensjonerende differansetrykk hos kunde: 0,7 Bar ( Disponibelt differansetrykk over kundesentral ved maksimalt pådrag ) Maksimalt opptredende differansetrykk over reguleringsventil ( ved stengt ventil ) er inntil 4 Bar. Innomhus varmeanlegg skal utføres med stålrør. Plastrør aksepteres der systemet er skilt fra TEV`s sekundærnett med varmeveksler ( for eksempel plastrør i gulvvarmesystemet ).

8 Tekniske Forskrifter for fjernvarme i boligbygg Dato: Armatur Materialer og utførelse må tåle de trykk og temperaturer som er angitt for sekundærnettet. Manometer og termometer skal minimum installeres i det omfang som er vist på vedlagte flytskjema. Trykkmålere skal graderes i Pa, bar eller mvs. Skalaområdet skal gå til 30% over dimensjonerende driftstrykk. Energimåler skal plasseres som angitt på vedlagte flytskjema Isolering Varmerør skal isoleres fram til energimåler. Isolasjonen skal være mantlet. Både tur og returrør skal isoleres. Isolering av innvendige rørledninger skal utføres med mineralullskåler eller matter og kles utvendig med aluminiums- eller plastmantling. Alternativt kan rørskåler/slanger av cellegummi benyttes. Isolasjonstykkelsen skal være minimum som følger: Medierør Isolasjonstykkelse Mineralull Isolasjonstykkelse Cellegummi < DN50 30 med mer 30 mm DN50 DN80 50 med mer 50 mm > DN med mer 75 mm Montasje og kontroll Delene av sekundærnettet som er levert og montert av TEV F må til enhver tid kunne inspiseres og utskiftes hvis nødvendig. TEV`F`s sekundærnett må ikke innstøpes. Varmerør skal isoleres fram til energimåler. Varmeanlegg i bolig koplet direkte mot TEV F`s sekundærnett skal kontrolleres og godkjennes av TEV F. 3.4 Undersentral Undersentral er i prinsippet et trykk- og temperaturskille mellom primær og sekundærsystemet for fjernvarme i boligområder. Undersentral kan eies og drives av TEV F eller av utbygger/borettslag, avhengig av valgt løsning, se pkt Det skal alltid monteres smussfilter på fjernvarmenettets primærside, foran varmeveksler Varmeveksler Varmeveksler i undersentral skal dimensjoneres for ugunstigste driftstilfelle. Ved valg av varmeveksler skal det gis et påslag på 10% på dimensjonerende effekt pga forventet smussbelegg på heteflaten over tid.

9 Tekniske Forskrifter for fjernvarme i boligbygg Dato: Varmeveksler skal være loddet plateveksler eller rørvarmeveksler Tappevannsforsyning I større boligbygg med felles varmtvannsforsyning anbefales egen varmeveksler koplet i parallell med varmeveksler varme. Ved maksimalt samtidig effektbehov til varmt tappevann på over 250 kw skal det installeres akkumuleringstanker for å dempe effektuttaket. For å opprettholde jevn tappevannstemperatur anbefales å installere sirkulasjonspumpe. Elektrisk varmekabel i stedet for sirkulasjonsledning tillattes ikke brukt i bygg med fjernvarme Temperaturegulering Reguleringen skal utføres slik at en har god kontroll med varmeavgivelsen og slik at returtemperatur til enhver tid er lavest mulig. Systemet skal være mengderegulert slik at returtemperatur på anleggets primærside avkjøles til 70 o C eller lavere. Sekundærnettet skal være mengderegulert Ekspansjon På rørnettets sekundærside i undersentral skal det være ekspansjonstank og sikkerhetsventiler. Ekspansjonstank og sikkerhetsventiler må dimensjoneres etter det vannvolum som finnes i systemet og de aktuelle trykk- og temperaturforhold Arealbehov Sannsynlig rombehov for undersentraler i boligområder er 15 m Montasje og kontroll Utførende rørlegger skal være godkjent av TEV F. Undersentralen skal kontrolleres og godkjennes av TEV F før den settes i drift. 3.5 Kundesentral ( villa/leilighet ) Ved boligbygg med individuell energimåling vil hver kundesentral ha egen energimåler. Varmeanlegget skal være mengderegulert. Kundesentralen skal leveres med brukerveiledning. Denne skal plasseres synlig og lett tilgjengelig i nærheten av kundesentralen. Kundesentralens skal være isolert Direktekoplet system Kundesentralen består i hovedsak av varmeveksler eller bereder for varmt tappevann. En løsning med varmeveksler for tappevannsproduksjon vil ta vesentlig mindre plass enn en med varmtvannsbereder, og anbefales derfor. Det er ikke nødvendig med egen

10 Tekniske Forskrifter for fjernvarme i boligbygg Dato: sirkulasjonspumpe på varmeanlegget. Differanstrykkregulator skal installeres på varmekursen i hver bo-enhet. Forskriftens punkt 3.3 sekundærnett gjelder System med varmeveksler ( trykkskille) mellom sekundærnett og boligens varmeanlegg Kundesentralen består av varmeveksler mellom sekundærnettet og boligens varmeanlegg, og varmeveksler/bereder for varmt tappevann. En løsning med varmeveksler for tappevannsproduksjon vil ta vesentlig mindre plass enn en med varmtvannsbereder, og anbefales derfor. Det må i tillegg installeres sirkulasjonspumpe og ekspansjonstank for det lokale varmeanlegget i huset. Boligens varmeanlegg må dimensjoneres for ca. 5 grader lavere turtemperaturer på varmeanlegget enn et direktekoplet system ( på grunn av varmetap over varmeveksler ) Arealbehov Kunden/Utbygger må sørge for å sette av plass til kundesentral i boligen. Nødvendig areal avhenger av valgt teknisk løsning, fra 0,5 til 2 m 2. ( Se punkt 4.3. ) 3.6 Energimåling TEV F utleverer kostnadsfritt inntil en energimåler pr. boenhet. Utførende rørlegger kan hente denne hos målerleverandør på nærmere anvist adresse. Kunden har ansvar for forskriftsmessig rørteknisk montasje samt framlegg av el. kabel til måler. Registreringsenhet krever sikker krafttilførsel. Kunden/utbygger bekoster og besørger montering av 2 plomberbare sikringselementer med 10A sikringer. Disse tilkoples foran kundens måler- og hovedsikring. TEV F har ansvar for elektrisk tilkopling og idriftsettelse av måler. Dette i samsvar med: Monteringsregler for fjernvarmemålere, rev fra Viterra AS og Rundskriv NT 6/97 fra Det Lokale Eltilsyn. Av systemskjema vil det fremgå hvor energimåler skal plasseres. Energimåler og avlesingsenhet må være plassert slik at den lett kan avleses og eventuelt utskiftes. Valg av løsning med tanke på felles eller individuell måling må avklares med TEV F senest samtidig med varmebestilling.

11 Tekniske Forskrifter for fjernvarme i boligbygg Dato: Leveringsgrenser, drift og vedlikehold TEV F bekoster normalt alle utvendige varmeledninger fram til kundens husvegg. I boligområder kan dette være noe forskjellig, avhengig av om det er eneboliger, rekkehus eller flerfamiliehus/blokker. TEV F har alltid ansvar for drift og vedlikehold av fjernvarmesystemets primærnett fram til kundens husvegg, samt tilsyn og vedlikehold av energimålere. I boligområder kan TEV F også ha ansvar for deler av sekundærnettet, for eksempel utvendig spredenett mellom undersentral og enkeltboliger. I boligblokker har kundene ( ofte borettslaget/sameiet ) ansvaret for undersentral og innvendig spredenett til hver leilighet. Kunden har ansvar for drift og vedlikehold av egen kundesentral. Utførende rørlegger har plikt til å levere brukerveiledning til hver husstand. 4.1 Fjernvarmenett Eneboliger TEV F legger kostnadsfritt sekundærledninger fram til nærmeste husvegg. TEV F har ansvar for drift og vedlikehold av rørnettet fram til husvegg Rekkehus/tomannsboliger TEV F leverer kostnadsfritt sekundærledninger fram til husvegg i hver boenhet. TEV F har ansvar for drift og vedlikehold av rørnettet fram til husvegg i hver boenhet Flerfamiliehus/boligblokker med horisontaldelte leiligheter TEV F legger kostnadsfritt fram primærledning til nærmeste husvegg. Utbygger har i slike tilfeller plikt til å bygge undersentral og internt fordelingsnett i bygget. Huseier eller borettslag har ansvar for drift- og vedlikehold av undersentral og internt varmeanlegg i hele bygget. 4.2 Undersentral Områder med frittstående eneboliger, tomannsboliger eller rekkehus TEV F ansvaret for bygging og drift av undersentral. TEV F har plikt til å sørge for at hver boenhet til enhver tid har disponibelt trykk- og temperatur i ht. denne forskrifts pkt og Flerfamiliehus/blokker Sameiet/borettslaget har ansvar for bygging, drift og vedlikehold av undersentral. I slike tilfeller er TEV F`s ansvarsgrense ved yttervegg.

12 Tekniske Forskrifter for fjernvarme i boligbygg Dato: Kundesentral ( villasentral ) Kunden har ansvar for bygging og drift av kundesentral. Kundesentralen skal plasseres i rom med sluk. Anbefalt plassering er bod eller vaskerom. Rør og utstyr skal være isolert for å unngå brannskader og for å unngå varmetap og overtemperatur i rommet. Eksempel på kundesentral hengt på vegg. Sentralen kan plasseres i låsbart skap eller i benk. NB! Rørene må isoleres. Mål BxHxD = ca. 50 x 120 x 30 cm Plass for energimåler

13 Tekniske Forskrifter for fjernvarme i boligbygg Dato: Definisjoner Primærnett - Rørledningsnett direkte tilknyttet varmesentral. Ofte med høy temperatur og høyt trykk. Rørene legges nedgravd i bakken og består normalt av to ferdigisolerte stålrør. Sekundærnett - Undersentral - i Kundesentral - Varmeveksler - Rørledningsnett for fordeling av varme fra undersentral. Kan både være rørledninger nedgravd i bakken og innvendige rør i bygning. Sekundærnettet har lavere trykk og temperatur enn primærnettet. Undersentralen danner skillet mellom primærnett og sekundærnett. Det er derfor to adskilte vannkretser som ikke er direkte kontakt med hverandre. Varmen overføres fra primærnettet til sekundærnettet via en varmeveksler. Sentral i hver boenhet tilknyttet sekundærnettet, enten direkte eller med varmeveksler i mellom. Kundesentralen sørger for varmeregulering i boligen/leiligheten og for produksjon av varmt tappevann. Enhet som overfører varme fra en vannkrets (primærnettet) til en annen ( sekundærnettet ). Varmtvannsbereder - Beholder som overfører varme fra sekundærnettet til tappevannet. Tappevann - Vann fra springen, varmt eller kaldt ( friskvann ). Dimensjonerende trykk - Det maksimale trykk som utstyr og materialer i systemet må tåle. Driftstrykk - Det til enhver tid opptredende trykk i systemet når dette er i drift. Differansetrykk - Forskjell i trykk mellom tur og returledning hos en kunde. Dimensjonerende temperatur - Den maksimale temperatur som utstyr og materialer i systemet må tåle T ( delta T ) - Temperaturforskjell (mellom tur og returledning)

14 Tekniske Forskrifter for fjernvarme i boligbygg Dato: Skjema nr. 1c Boligbygg Grunnleggende data for boliger med fjernvarme Bygget navn og adresse: Byggherre, navn og adresse: Rådgiver VVS, navn: Utførende rørlegger, navn: Byggeleder, navn: Faktura sendes til: ( navn og adresse ) Framdrift Byggestart, dato: Varmelevering, dato: DATA FOR BESTILLING AV ENERGIMÅLER: Utbygging Antall Boenheter Og samlet areal i m2 Type energimåling Effektbehov fjernvarme ( kw ) Felles Individuell Oppvarming Tappevann og ventilasjon Bestilling pulsutgang energimåler* * Tariff ( Fylles ut av TEV ) 1.byggetr. Planlagt utvidelse Samlet ** Kostnader for utlegg av puls fra energimåler vil bli fakturert bestiller GENERELLE OPPLYSNINGER: Felles eller individuell måling: Det må avklares med TEV om avregning skal skje via en felles energimåler, eller med en måler i hver boenhet ( individuell måling ) Plassering av kundesentral: Plassering av kundesentral skal alltid avklares med TEV F på forhånd. Sentralen bør plasseres mot yttervegg, i kortest mulig avstand fra forsyningsledning for fjernvarme. Eventuell andre opplysninger bes gitt på baksiden. Skjemaet fylles ut og sendes Trondheim Energiverk Fjernvarme sammen med systemskjema minimum 3 mnd. før varmelevering. Trondheim,... Byggherre/Ansvarlig underskrift:.

15

16

17

18

19

20

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING Versjon 1/2013 INNHOLD 1 INNLEDNING 2 LEVERINGSGRENSE OG ANSVAR, FJERNVARME 3 DIMENSJONERING- OG DRIFTSMESSIGE TRYKK OG TEMPERATURER 4 BESTILLING AV FJERNVARME,

Detaljer

Tekniske Forskrifter

Tekniske Forskrifter 1 Vesterålskraft Produksjon AS www.vesteralskraft.no TELEFON VAKT : 482 70 725 FJERNVARME Tekniske Forskrifter Gyldig fra 01.11.2010 2 Forord Vesterålskraft Produksjon AS, (VKP), stiftet 19. desember 1996,

Detaljer

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 1 av 10 Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Grensesnitt... 4 2

Detaljer

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme OPPRETTET DATO: DOK. FORFATTER: NESTE REV.: 15.01.2015 HEGJOR 17,03,2016 DOK. NR.: REV. NR/VERSJON: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 428757 v1 ROLJUL 17,03,2015 KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling

Detaljer

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger Prosjektrapport 39 2009 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren

Detaljer

Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS

Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.09.2013 59891/2013 2013/5642 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/178 Formannskapet 16.10.2013 Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg.

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

NEE NORSK ENØK OG ENERGI

NEE NORSK ENØK OG ENERGI NEE NORSK ENØK OG ENERGI Varmeplan Mjøndalen og Krokstadelva Oppdragsgiver: Nedre Eiker kommune og Miljøvarme AS Utført av: Tom Friberg Kontrollert av: Bjørn A. Mosskull Dato 25.4.2008 Prosjektnr. 1506

Detaljer

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Kongsvinger Nord Kongsvinger Syd Eidsiva Bioenergi AS søker om en utvidelse av fjernvarmekonsesjonen nord

Detaljer

Anlegget må utstyres med ekspansjonssystem og sikkerhetsventiler.

Anlegget må utstyres med ekspansjonssystem og sikkerhetsventiler. Varmedistribusjon Et sentralvarmeanleggs hovedkomponenter er kjelen, akkumulatortank, bereder, rørsystemet / nærvarmenett, radiatorene for varmeavgivelse(evt. golvvarme) og automatikken for styringen av

Detaljer

Biobrenselanlegg. Kostnader for

Biobrenselanlegg. Kostnader for Status 2010 Biobrenselanlegg Kostnader for Øksnevad fjernvarmeutbygging vg skole Rapporten Kostnader for fjernvarmeutbygging presenterer kostnader for bygging av fjernvarme primært basert på bioenergi.

Detaljer

VANNBÅREN ENERGI Vannfordeling - regulering

VANNBÅREN ENERGI Vannfordeling - regulering VANNBÅREN ENERGI Vannfordeling - regulering Varme- og kjøleanlegg HOVEDFORDELING PRIMÆRKRETSER SEKUNDÆRKRETSER Forfatter av 1. utg. desember 1991: Arvid Grindal, RESØK A.S Forfattere av 2. utg. mars 1998:

Detaljer

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM)

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM) Felles for KEM-fagene Fagene klima-, energi- og miljøteknikk innen bygg- og anleggsteknikk skal bidra til å ivareta et godt innemiljø spare energi motvirke vann-, fukt- og kondensskader og brannspredning

Detaljer

Oppegård Kommune. Forprosjekt bioenergi Prosjektmuligheter i Oppegård Kommune

Oppegård Kommune. Forprosjekt bioenergi Prosjektmuligheter i Oppegård Kommune Oppegård Kommune Forprosjekt bioenergi Prosjektmuligheter i Oppegård Kommune Mai 2007 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 05 152170 10.06.2007 Oppdragsnavn: Forprosjekt - varmeproduksjon og infrastruktur

Detaljer

Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland. Forprosjekt

Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland. Forprosjekt Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland Forprosjekt Lonevåg Rådhus som er elektrisk oppvarmet Oppdragsgiver: Osterfjord Næringssamarbeid v/lars Mjøs / Svein Hustrulid Oppdragstittel: Mulig nær/fjernvarme

Detaljer

Mulig nær/fjernvarme i Vaksdal. Forprosjekt

Mulig nær/fjernvarme i Vaksdal. Forprosjekt Mulig nær/fjernvarme i Vaksdal Forprosjekt Eksisterende fyrhus ved Felleskjøpet Øst Vest Oppdragsgiver: Osterfjord Næringssamarbeid v/lars Mjøs / Svein Hustrulid Oppdragstittel: Mulig nær/fjernvarme i

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner F2 2015-01-06 For anskaffelse Joott Fbell Fbell D1 2014-12-12 Tilbudsdokument

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Utredning av energikilder Rælingen kommune

Utredning av energikilder Rælingen kommune Utredning av energikilder Rælingen kommune Utarbeidet av: Rolf Selmer (ÅF infrastruktur AS, Lillestrøm) for Rælingen kommune ÅF Infrastruktur AS Visiting address and postal address: Nittedalsgata 7, 2000

Detaljer

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER... 3 1-1. STIKKLEDNING...

Detaljer

Alfasentralen. Installasjonsog. brukermanual. Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen. Versjon 3.1 10.08.

Alfasentralen. Installasjonsog. brukermanual. Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen. Versjon 3.1 10.08. Alfasentralen Installasjonsog brukermanual Versjon 3.1 10.08.2009/JHB Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Oversiktsbildet hovedkomponenter

Detaljer

Gardsvarmeanlegg. en byggeveileder

Gardsvarmeanlegg. en byggeveileder Gardsvarmeanlegg en byggeveileder INNLEDNING Gardsvarmeanlegg en byggeveileder er utarbeidet for å gi førstehands kunnskap og hjelp til aktører som skal i gang med planlegging og bygging av mindre biobrenselanlegg

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR Rapport Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR August 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORMÅL/BAKGRUNN 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON 3 2 BEFARINGER

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Vedtatt av Lofotkrafts styre 27. april 2007 Trygger hverdagen - investerer i framtiden Energi Norges standard avtale for nettleie og

Detaljer

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag Forprosjekt varme og varmtvann Bøkkerløkka borettslag September 2007 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 FORMÅL / BAKGRUNN 5 2.2 PROSJEKTORGANISASJON 5 3 OM BEBYGGELSEN 6 4 BESKRIVELSE AV DAGENS ANLEGG 6

Detaljer