Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS"

Transkript

1 Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v. 1.0

2 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes HAV Energi AS for leveranse av varme til oppvarming av bygningen, varmt tappevann og eventuelt snøsmelteanlegg. I kravspesifikasjonen er det blant annet fastlagt krav til følgende: temperaturnivåer i de enkelte kurser, dvs. byggets varmeanlegg. teknisk utforming av Sekundærnettet antatt størrelse på Abonnentsentralen Hensikten med denne spesifikasjonen er at varmeanleggene i de bygningene som er tilknyttet Energisentralen blir dimensjonert, designet og bygd på en slik måte at energien som leveres fra Energisentralen kan produseres ved hjelp av varmepumper med utnyttelse av sjøvann som lavtemperturkilde. Overordnet er det et mål at temperaturnivået skal være lavest mulig og at temperaturdifferansen mellom tur og retur skal være størst mulig. Dette vil være gunstig med tanke på energibruken i bygningen og energieffektiviteten i Fjernvarmesystemet. En tilknytning for varmeleveranse forutsetter dekning av hele effekt- og energibehovet til oppvarming av bygningen i hele avtaleperioden. I tillegg forutsettes det energileveranse til forvarming av varmt tappevann slik dette er beskrevet i denne kravspesifikasjonen. 2. Funksjonsbeskrivelse for Energisentralen Energisentralen er designet for å levere Fjernvarme og Fjernkjøling med utnyttelse av sjøvann. Sjøvann pumpes inn fra ca 20 meters dyp via en inntaksledning og utnyttes som energikilde for varmepumpedrift, frikjøling og til å fjerne overskuddsvarme fra kjølemaskinene. Sjøvannet returneres til havnebassenget og føres ut til en dybde på ca 8 meter. Ved dimensjonerende vinterforhold er det forutsatt at sjøvannet har en minimumstemperatur på +6 C. Sjøvannet har en hovedinntaksledning og en returledning. I tillegg er det en ledning som er reserve for både inntaks- og returledningen. Sjøvannspumper er dublert, hvor den ene pumpen normalt vil dekke behovet. En av pumpene er i reserve for pumpen som er i drift. For å oppnå en stabil reguleringsnøyaktighet, best mulig driftssikkerhet og en god driftsøkonomi, er effektbehovet fordelt på flere varmepumper. Som spiss- og reservelast benyttes el. kjeler, hvor effekten minimum blir fordelt på to kjeler. Hovedsirkulasjonspumper i Fjernvarmesystemet er dublert hvor den ene pumpen dekker 100 % av kapasitetsbehovet. Normalt står den ene pumpen i reserve for pumpen som er i drift. For å redusere mulighet for svikt i strømforsyning er de elektriske hovedtavlene plassert i eget klimatisert rom.

3 Fjernvarme og Fjernkjøling distribueres til byggene i et stjernenett ut fra Energisentralen. Teknisk rom i bygget er sikret mot stormflo opp til kote +2,9, som er gjeldende forskriftskrav for bygg som huser sårbare og viktige samfunnsfunksjoner. 3. Definisjoner For definisjoner vises det til Standard Leveringsbetingelser. 4. Grensesnitt Grensesnittet mellom byggets varmeanlegg (Sekundærnettet) og Primærnettet er ved tilkobling på varmevekslerens sekundærside. Normalt leveres det en felles varmeveksler som dekker: bygningsoppvarming (radiatorkurs, gulvvarmekurs og lignende) oppvarming av ventilasjonsluft eventuelt snøsmelteanlegg I tillegg leveres en separat veksler for forvarming av varmt tappevann (forbruksvann). I bygninger hvor det er en kombinasjon av bolig- og næringsareal, vil det kunne leveres dobbelt sett med vekslere, slik at man kan ha separate abonnement for de to bygningsdelene. I vedlagte systemskjema er grensesnittet inntegnet. HAV Energi AS eier varmevekslerne med tilhørende primærside. HAV Energi AS har drift- og vedlikeholdsansvaret for varmevekslernes primærside og alle komponenter tilknyttet primærsiden av veksleren. Energimåleren for registrering av effektuttak og energiforbruk eies og drives av Energisentralen. 5. HAV Energi AS ansvar I henhold til øvrige kontraktsdokumenter og basert på den effekten som Kunden har bestilt besørger HAV Energi AS følgende: 1. Prosjektering og montasje av rør frem til vekslere i Abonnentsentralen. 2. Varmeveksler for oppvarming av bygningen. Normalt er dette en enhet. 3. Varmeveksler for beredning (forvarming) av varmt tappevann. Normalt er dette en enhet. 4. Nødvendig utstyr for å regulere utgående vanntemperatur på varmevekslerens sekundærside, dvs. turtemperaturen i Kundens interne varmeanlegg og til forvarmertanken i tappevannsanlegget. Eventuelle endringer av settpunkt på denne reguleringen gjøres av HAV Energi AS. 5. Nødvendig utstyr for måling og registrering av effektuttak og energiforbruk. Etter avtale kan Kunden hente ut pulsutgang fra energimåleren. Kostnader knyttet til å hente ut et slikt parallelt signal bekostes av Kunden.

4 6. Kundens ansvar Kunden/byggeier besørger følgende: 1. Etablering av Abonnentsentral for plassering av Abonnentveksler med tilhørende reguleringsog måleutstyr. Abonnentsentralen skal ha sluk og skal tilfredsstille de til en hver tid gjeldende krav til byggverk med våtrom og rom med vanninstallasjoner. Rommet skal ventileres og ha en romtemperatur mellom +10 og +30 C. 2. Montasje av følerlomme for temperaturfølere på sekundærsiden av varmevekslerne. Følerlommer leveres av HAV Energi AS, men monteres av rørlegger engasjert av Kunden/byggeier. 3. Strømforsyning til automatikkskap. Normalt er det tilstrekkelig med en stk 16 ampers kurs. 4. Design, utførelse og drift av Sekundærnettet skal være i henhold til de anvisninger som er gitt i denne kravspesifikasjonen. 5. Etablering av system for reservevarme (back-up) for de anlegg som har høye krav til leveringssikkerhet. Back-up system skal fungere uavhengig av Fjernkjølesystemet. 7. Abbonnentsentral Abonnentsentralens størrelse er avhengig av vekslerens effektbehov. I etterfølgende tabell er det angitt arealbehovet for primærsidens installasjoner. Arealbehov og utforming av Abonnentsentralen vil kunne variere. De angitte mål må som følge av dette sees på som foreløpige dimensjoner. Effekt [kw] Arealbehov Anbefalt utforming lxb Minimum takhøyde [m] [m²] [m] ,6 x 5 2, ,0 x 5 2, ,6 x 5 3,0 Det stilles ikke krav til at veksleren plasseres i et eget teknisk rom. Kunden kan følgelig ha annet utstyr i samme rom. Velges en samlokalisering av Abonnentsentralen med andre tekniske installasjoner i bygget, er Kunden ansvarlig for at slikt utstyr ikke hindrer HAV Energi AS i tilkomst for drift- og vedlikehold av sitt anlegg, utstyr og komponenter. Kunden er ansvarlig for at det etableres plass og mulighet for inn- og uttransport av varmeveksler, samt føringsvei for rørene på primærsiden. Videre er Kunden ansvarlig for at HAV Energi AS til en hver tid har adkomst til Abonnentsentralen slik at drift- og vedlikehold av Primærnettet kan utføres på en effektiv måte. Ved god planlegging og samordning av primær- og sekundærsiden av installasjonen, kan arealbehovet bli mindre enn de målene som er angitt i tabellen ovenfor. Arealbehovet for tekniske installasjoner i Sekundærnettet kommer i tillegg til de i tabellen angitte mål. Abonnentsentralen skal ikke plasseres inntil, eller rett under beboelsesrom. Er ikke dette mulig,

5 skal forholdet avklares mellom Kunden og HAV Energi AS. Eventuell vurdering av akustiker og tiltak for å dempe støyen dekkes av Kunden. 8. Oppvarming av varmt tappevann (forbruksvann) Beredning av varmt tappevann skal gjøres med magasintanker og deles opp med et system for forvarming og egne magasintanker med elektriske varmekolber for ettervarming. Energi til forvarming av varmt tappevann leveres av HAV Energi AS. Bygget skal ha full elektrisk effektdekning på magasintankene. Kunden er ansvarlig for å etablere, drifte og vedlikeholde system for legionellakontroll. Samtlige magasintanker, blandeventil og utstyr for sirkulasjonsledning leveres og monteres av Kunden. 9. Temperaturnivå i sekundærkrets Som dimensjonerende forhold regnes en utetemperatur på -20 C. Turtemperaturen på sekundærsiden ved -20 C eller lavere er 55 C. Temperaturnivået vil avta ved stigende utetemperatur som følge av at fjernvarmen følger en utekompensert kurve. Reduksjonen utgjør normalt ca 0,8 C for hver grad utetemperaturen stiger. Dog vil ikke turtemperaturen på sekundærsiden bli lavere enn +40 C. Ved dimensjonerende forhold, skal byggets varmeanlegg, dvs. Sekundærnettet dimensjoneres for temperaturnivåer i henhold til etterfølgende tabell nr. 1. System Maks turtemperatur [ C] Radiatorer, konvektorer, 55 aerotempere o.l Ventilasjonsbatterier 55 Gulvvarme 35 Snøsmelteanlegg 35 Tabell nr. 1 Maks turtemperatur på kurser i Sekundærnettet ved dimensjonerende forhold. 10. Systemløsning Varmeanlegget i bygget skal være mengderegulert.

6 Som hovedregel skal sirkulasjonspumper kapasitetsreguleres etter proporsjonalmetoden. Det aksepteres at sirkulert mengder gjennom varmebatterier i luftbehandlingsaggregatene har konstant volumstrøm. Eventuelle avvik fra dette skal godkjennes av HAV Energi AS. Kunden skal ved forespørsel fra HAV Energi AS legge frem dokumentasjon på at dimensjonering av de modulerende to-veis ventilene som regulerer pådraget på de enkelte forbrukssteder/kurser i Sekundærnettet er utført med tilstrekkelig ventilautoritet. På forespørsel skal Kunden også oversende systemskjema for Sekundærnettet. Systemløsning, dimensjonering av komponenter, bygging og innregulering av de enkelte kurser i Sekundærnettet skal utføres på en slik måte at etterfølgende temperaturdifferanser oppnås. System Maksimal returtemperatur [ C] Minimum temperaturdifferanse mellom tur og retur [ C] Radiatorer, konvektorer, aerotempere o.l Ventilasjonsbatterier Gulvvarme 30 5 Snøsmelteanlegg Tabell nr. 2 Maks returtemperatur og minimum temperaturdifferanse mellom tur og retur i de enkelte kurser ved dimensjonerende forhold. 11. Øvrige komponenter i Sekundærnettet Vannkvalitet Kunden er ansvarlig for at vannet i Sekundærnettet har en kvalitet som er tilfredsstillende til at det ikke oppstår reduksjon i levetid eller kapasitet på varmeveksleren. Som et minimum vil dette normalt kreve installasjon av delstrømsfilter, vakuum luftutskiller og vannbehandlingsanlegg. Grovfilter I returledningen på sekundærsiden av varmeveksleren skal det installeres et grovfilter med en maskevidde på maksimalt 0,4 mm. Filteret skal monteres slik at hele væskemengden filtreres. Det bør installeres stengeventiler før og etter filteret og by-pas ventil slik at filteret kan rengjøres mens anlegget er i drift. Sikkerhetsventiler På varmevekslerens sekundærside skal det før det installeres stengeventiler monteres sikkerhetsventiler, i henhold til vedlagte systemskjema. Sikkerhetsventilene leveres og monteres av Kunden og skal ha kapasitet tilpasset effekten på veksleren.

7 Ekspansjonsanlegg Kunden er ansvarlig for installasjon og korrekt dimensjonering av ekspansjonsanlegg, slik at Sekundærnettets volumendringer ved varierende temperatur blir ivaretatt. Vedlegg: Prinsipielt flytskjema abonnentveksler,

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING Versjon 1/2013 INNHOLD 1 INNLEDNING 2 LEVERINGSGRENSE OG ANSVAR, FJERNVARME 3 DIMENSJONERING- OG DRIFTSMESSIGE TRYKK OG TEMPERATURER 4 BESTILLING AV FJERNVARME,

Detaljer

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme OPPRETTET DATO: DOK. FORFATTER: NESTE REV.: 15.01.2015 HEGJOR 17,03,2016 DOK. NR.: REV. NR/VERSJON: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 428757 v1 ROLJUL 17,03,2015 KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling

Detaljer

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 1 av 10 Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Grensesnitt... 4 2

Detaljer

Tekniske retningslinjer Kundesentraler Bygg-VVS FJERNVARME. For eneboliger, tomannsboliger og rekkehus som skal tilknyttes Istad Nett

Tekniske retningslinjer Kundesentraler Bygg-VVS FJERNVARME. For eneboliger, tomannsboliger og rekkehus som skal tilknyttes Istad Nett Tekniske retningslinjer Kundesentraler Bygg-VVS FJERNVARME. For eneboliger, tomannsboliger og rekkehus som skal tilknyttes Istad Nett UTGAVE: 1/2011 Revidert: 9. Mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GYLDIGHET

Detaljer

Tekniske Forskrifter

Tekniske Forskrifter Vesterålskraft Produksjon AS www.vesteralskraft.no Org.Nr 977 044 863 TELEFON VAKT : 482 70 725 FJERNVARME Tekniske Forskrifter Gyldig fra 01.01.2011 Side 2 OPPDRAGSGIVER Vesterålskraft Produksjon AS Strandgata

Detaljer

Tekniske Forskrifter

Tekniske Forskrifter 1 Vesterålskraft Produksjon AS www.vesteralskraft.no TELEFON VAKT : 482 70 725 FJERNVARME Tekniske Forskrifter Gyldig fra 01.11.2010 2 Forord Vesterålskraft Produksjon AS, (VKP), stiftet 19. desember 1996,

Detaljer

Tekniske forskrifter for fjernvarme i boliger

Tekniske forskrifter for fjernvarme i boliger Tekniske forskrifter for fjernvarme i boliger 05.05.04 Forord Trondheim bystyre har gjennom flere vedtak fra 1982 besluttet at TEV bygger og driver fjernvarmeanlegg i Trondheim. Bystyret har også vedtatt

Detaljer

Paul Tengesdal. Vannbårne energianlegg Distribusjonssystemer

Paul Tengesdal. Vannbårne energianlegg Distribusjonssystemer Paul Tengesdal Vannbårne energianlegg Distribusjonssystemer Utgave 2012 Denne boka er tilegnet alle dem som strever for å få mer energi-effektive varme- /kjøleanlegg 2 COVA / Vannbårne Energianlegg Energisparing

Detaljer

BIM I ENERGI- OG INNEKLIMABEREGNINGER DEL 2: DETALJERT SIMULERING AV ENERGISENTRALER

BIM I ENERGI- OG INNEKLIMABEREGNINGER DEL 2: DETALJERT SIMULERING AV ENERGISENTRALER BIM I ENERGI- OG INNEKLIMABEREGNINGER DEL 2: DETALJERT SIMULERING AV ENERGISENTRALER Rapporten er utarbeidet av: På oppdrag for: OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER:

Detaljer

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger Prosjektrapport 39 2009 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren

Detaljer

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi.

Detaljer

FORPROSJEKT BESKRIVELSE

FORPROSJEKT BESKRIVELSE FORPROSJEKT BESKRIVELSE PROSJEKT PROSJEKTNR. SØRUM HELSEBYGG 12462 20 TITTEL DATO VVS - ANLEGG 06.04.2011 OPPDRAGSGIVER: Rev: Sørum kommune A Prosjektfase Forprosjekt Denne beskrivelsen omhandler VVS-tekniske

Detaljer

VANNBÅREN ENERGI Vannfordeling - regulering

VANNBÅREN ENERGI Vannfordeling - regulering VANNBÅREN ENERGI Vannfordeling - regulering Varme- og kjøleanlegg HOVEDFORDELING PRIMÆRKRETSER SEKUNDÆRKRETSER Forfatter av 1. utg. desember 1991: Arvid Grindal, RESØK A.S Forfattere av 2. utg. mars 1998:

Detaljer

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER K-PI Energisentraler Versjon: 0410 Erstatter: 1209 Produktbeskrivelse ENERGISENTRAL FOR BOLIGER Aventa as, Trondheimsveien 436 a, N- 0962 OSLO, NORWAY tel: +47 22 16 14 10, fax: +47 22 16 14 11 e-post:

Detaljer

Utredning av energikilder Rælingen kommune

Utredning av energikilder Rælingen kommune Utredning av energikilder Rælingen kommune Utarbeidet av: Rolf Selmer (ÅF infrastruktur AS, Lillestrøm) for Rælingen kommune ÅF Infrastruktur AS Visiting address and postal address: Nittedalsgata 7, 2000

Detaljer

FORPROSJEKT BESKRIVELSE

FORPROSJEKT BESKRIVELSE FORPROSJEKT BESKRIVELSE PROSJEKT PROSJEKTNR. SØRUM RÅDHUS 12462 20 TITTEL DATO VVS - ANLEGG 06.04.2011 OPPDRAGSGIVER: Rev: Sørum kommune A Prosjektfase Forprosjekt Denne beskrivelsen omhandler VVS-tekniske

Detaljer

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag Forprosjekt varme og varmtvann Bøkkerløkka borettslag September 2007 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 FORMÅL / BAKGRUNN 5 2.2 PROSJEKTORGANISASJON 5 3 OM BEBYGGELSEN 6 4 BESKRIVELSE AV DAGENS ANLEGG 6

Detaljer

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Kongsvinger Nord Kongsvinger Syd Eidsiva Bioenergi AS søker om en utvidelse av fjernvarmekonsesjonen nord

Detaljer

1. SYSTEMLØSNING 2. SANITÆRANLEGG 3. VARMEANLEGG

1. SYSTEMLØSNING 2. SANITÆRANLEGG 3. VARMEANLEGG 1. SYSTEMLØSNING Prosjektet består av to eneboliger knyttet sammen med et mellombygg. På sydfasaden av mellombygget integreres en aktiv solfangerflate i veggen (AIS). Veggen er på ca. 22 m 2 og består

Detaljer

Kvartal 98 Bodø. Energiutredning Vurdering av energiforsyning til område under planlegging. Bodø Sentrum AS Januar 2010. Utredningen er utført av:

Kvartal 98 Bodø. Energiutredning Vurdering av energiforsyning til område under planlegging. Bodø Sentrum AS Januar 2010. Utredningen er utført av: Kvartal 98 Bodø Energiutredning Vurdering av energiforsyning til område under planlegging Bodø Sentrum AS Januar 21 Utredningen er utført av: Postboks 74 Stormyra NO-888 Bodø Norway Telefon +47 2694 www.cowi.com

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...4 1.1 VARMEPUMPER FOR OPPVARMING OG KJØLING AV STØRRE BYGNINGER...4 1.2 CO 2 SOM ARBEIDSMEDIUM I VARMEPUMPER...4 1.3 FORPROSJEKT FOR PROTOTYP CO 2 -VARMEPUMPE...5

Detaljer

Anlegget må utstyres med ekspansjonssystem og sikkerhetsventiler.

Anlegget må utstyres med ekspansjonssystem og sikkerhetsventiler. Varmedistribusjon Et sentralvarmeanleggs hovedkomponenter er kjelen, akkumulatortank, bereder, rørsystemet / nærvarmenett, radiatorene for varmeavgivelse(evt. golvvarme) og automatikken for styringen av

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Biobrenselanlegg. Kostnader for

Biobrenselanlegg. Kostnader for Status 2010 Biobrenselanlegg Kostnader for Øksnevad fjernvarmeutbygging vg skole Rapporten Kostnader for fjernvarmeutbygging presenterer kostnader for bygging av fjernvarme primært basert på bioenergi.

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34

Detaljer

Energi fra overflatevann i Norge kartlegging av økonomisk potensial. Helge Smebye, Kirsti Midttømme, Jørn Stene; NGI OPPDRAGSRAPPORT A

Energi fra overflatevann i Norge kartlegging av økonomisk potensial. Helge Smebye, Kirsti Midttømme, Jørn Stene; NGI OPPDRAGSRAPPORT A i Norge kartlegging av økonomisk Helge Smebye, Kirsti Midttømme, Jørn Stene; NGI 9 2011 OPPDRAGSRAPPORT A i Norge kartlegging av økonomisk Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Oppdragsrapport nr

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 6 ENERGIROBUSTHET I BYGG

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 6 ENERGIROBUSTHET I BYGG PROSJEKTERINGSANVISNING PA 6 ENERGIROBUSTHET I BYGG PA 6 ENERGIROBUSTHET I BYGG REV.17.05.2011 Side 1 av 12 INNHOLD INNHOLD... 2 1 Sammendrag... 4 1.2 Konsekvenser ved mangelfull etterlevelse av kravene...

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner F2 2015-01-06 For anskaffelse Joott Fbell Fbell D1 2014-12-12 Tilbudsdokument

Detaljer