Siste utkast pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Siste utkast pr 27.6.2012"

Transkript

1 Siste utkast pr I Røros kommune skal alle ha tilgang til å eie eller leie egen bolig og oppleve en trygg bosituasjon (Utvalgsinnstilling 27.juni 2012).

2 Innhold Utvalgets innstilling... 2 Arbeidsgruppas sammensetting og mandat... 2 Utvalgets anbefalinger:... 3 Overordna mål for boligpolitisk arbeid Gode rutiner for boligutleie og bostøtte Etablering av boligkontor Boligsøkere skal stimuleres til å eie Røros kommune som samfunnsutvikler Utvikling av boligsosial kompetanse Boligprogram Overordna prinsipper Tilpassa boliger Ulike hus trenger ulike folk Stort vedlikeholdsbehov Kriterier for tildeling skjerpes inn, jmf forslag til nye regler for tildeling av boliger Flere skal stimuleres til eie Mottak av flyktninger... 7 Oversikt over boliger i Røros kommune med utvalgets merknader:... 7 Tabell for rehabiliteringsbehov og nybygg i perioden Planens forankring Arbeidsgruppas sammensetting og mandat Rådmannen har nedsatt ei arbeidsgruppe som skal fremme forslag til boligsosial handlingsplan. I NOU 2011:14 Rom for alle er det definert fem suksesskriterier for en vellykket boligsosial satsing: Samordning Forankring og eierskap Overordna strategi Boligsosial kompetanse Økonomiske ressurser Gruppa har vektlagt disse kriteriene. Arbeidsgruppa har bestått av: Side 2

3 Marit Gilleberg (leder, etatsjef plan, drift og landbruk) Unni Garnes (leder NAV Røros/Holtålen) Inger Therese Holm ( leder fysio- og ergoterapitjenesten i Røros kommune) Frode Strickert (fagforbundet, avløste Siri Kristin Konstad) Erling Sven Busch (rådmannskontoret, sekretær). Gruppa har hatt 5 møter og starta arbeidet 11.februar. Arbeidsgruppa anbefaler at Røros kommune setter fokus på 7 innsatsområder innen boligsosialt arbeid. Det er: 1. Interne rutiner og tverrfaglighet. 2. Etablere et boligkontor slik at brukerne møter ett kontor. 3. Flere skal stimuleres til å eie. 4. Røros kommune som samfunnsutvikler. Samarbeid med private for å få flere boenheter i Røros til yngre etablerere og etablering av attraktive tomter 5. Utvikling av boligsosial kompetanse 6. Boligprogram Planens forankring Utvalgets anbefalinger: Overordnede mål for boligpolitisk arbeid I Røros kommune skal alle ha tilgang til å eie/leie egen bolig og oppleve en trygg bosituasjon I Røros skal det legges til rette for førstegangsetablerere I Røros skal folk få bistand som setter de i stand til å bo i egen bolig så lenge som mulig 1. Gode rutiner for boligutleie og bostøtte Røros kommune skal ha gode rutiner som gjør at boligsøkere føler seg velkommen. Det skal stilles like og klare krav til alle boligsøkere. Rutiner Søknad mottatt Før saken behandles i boligtildelingsgruppa skal følgende kartlegges: Har søker eiendom som kan selges for å finansiere egen bolig/eller annen kapital? Kan søker skaffe seg egen bolig ved evt bostøtte /lån fra Husbanken? Kan søker bo i egen bolig om denne tilrettelegges? Side 3

4 Må det etableres en betalingsordning for husleie? Hvor mange rom trenger vedkommende, er det barn i husholdningen? Har søker behov for boveiledning? (Tildeling av hjemmebasert tjeneste) Søknad behandles som enkeltvedtak med klageadgang og saksnr. Enhetslederne for NAV, helse/sosial og teknisk etat skal sørge for at de som sitter i tildelingsnemda skal ha rett kompetanse og er beslutningsdyktige. Administrativt delegeringsreglement oppdateres slik at rådmannen delegerer tildelingsmyndigheten av bolig til utvalget. Underskrift av kontrakter + ordensregler. Depositum skal være innbetalt før nøkkel utleveres og kontrakt skal være skrevet Utnytte bostøtten og få dette direkte utbetalt til Røros kommune. NAV følger opp med gjeldsrådgivning for de som evt får utfordringer med betalinger. (Mye utestående i Røros kommune) Hvert hus må vise inntekter og utgifter og bør ha sitt eget objektnr i regnskapet. God boligutleie krever god kommunikasjon mellom økonomiavdelingen, eiendomsavdelingen og NAV. 2. Etablering av boligkontor Røros kommune etablerer boligkontor betjent av boligkoordinator i ca. 50 prosent stilling. Boligkontoret legges til teknisk etat, som i dag, eller til rådmannen. Sentrale oppgaver for boligkontoret: Ta i mot boligsøkere og gi veiledning i boligspørsmål Tilrettelegge beslutningsgrunnlaget for tildelingsnemda som skal ha møte 1 gang pr mnd. Administrasjon av startlån og andre statlige lån Tilskudd og/eller støtteordninger, herunder bostøtte Ha oversikt over når folk flytter inn og ut, og ha internkontrollen på at alle boliger er innflyttingsklare. Samarbeid med vaktmestere Administrere boligformidling i samarbeid/samråd med berørte fagetater og økonomiavdeling. Initiere utbyggingsprogram i samarbeid med Røros Tomteselskap og Røros kommune. Følge opp og sikre at Røros kommune søker på ulike tilskuddordninger i regi av Husbanken Boligkontoret finansieres gjennom justering av aktuelle rammer, samt deler av husleieinntekter knyttet til løpende leieavtaler. Boligkontoret betjenes av en boligkoordinator som skal legge til rette for gode beslutninger. Koordinator skal ivareta brukernes behov for tjenlige boligtilbud. Side 4

5 Boligkoordinator har overordnet ansvar for utleie av kommunens boligmasse, samt i samarbeid med kommuneplanlegger å bistå i utvikling av ny boligmasse tilpasset aktuelle behov. Koordinator skal ha funksjonen som sekretær for tildelingsnemnda. Koordinator har ansvar for løpende kontakt med aktuell tjeneste, teknisk etat og økonomiavdeling. Utvalget mener at funksjonen til boligkontor og boligkoordinator kan samordnes med utvidet servicekontorfunksjon i Røros kommune. ( Samordna kontor for skjemaer, arkiv, henvendelser..) Utvalget anbefaler at rådmannen arbeider videre med dette forslaget. 3. Boligsøkere skal stimuleres til å eie Det å ha et sted og bo er en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Å eie sin egen bolig har mange fordeler. Boligeiere har en gunstig boligbeskatning. Det har vært sterkt boligprisvekst de siste 15 årene, leiemarkedet er ofte preget av dyrere, små og dårligere boliger. Å eie sin egen bolig bidrar til økt selvrespekt og nærmere tilknytning til området der man bor. Det er et stort potensiale for eget eierskap blant såkalt vanskeligstilte på boligmarkedet (personer med et boligbehov de ikke kan løse på egen hånd), dersom de skjermes bedre mot risiko. Gjennom en mer fleksibel bruk av startlån, boligtilskudd og tapsfond, vil det være sosiale, økonomiske og sosiale gevinster å hente for den enkelte og for samfunnet som helhet. Røros kommune har nå etablert et nærmere samarbeid med Husbanken (satsingskommune) for bedre utnyttelse av Husbankens ordninger. Røros kommune har ligget lavt ad bruk av Husbankens ordninger og henta ut lite i bostøtte. Gjennom etablering av et felles boligkontor i kommunen som også skal samarbeide med NAV, kan boligsøkere bl.a. få hjelp til å sette opp regnestykker som viser at det er mulig å eie sin egen bolig også for de med lavere inntekter. 4. Røros kommune som samfunnsutvikler. Røros kommune skal ved offensiv og framtidsrettet planlegging ligge i forkant av behovene gjennom regulering og utvikling av attraktive boligområder i og utenfor Røros sentrum, Glåmos og Brekken. Dette skjer i regi av kommuneplanens arealdel; og som deretter følges opp av reguleringsplaner og private utbyggere. Samarbeid med private entreprenører Røros kommune initierer i bygging av 6 leiligheter i størrelsesorden kvadratmeter for førstegangsetablerere. Leilighetene etableres som boligselskap der det overordnede boligpolitiske formål fra kommunens side er å bistå førstegangsetablerere på boligmarkedet. Boligselskapet forutsettes etablert og organisert slik at leietakere gis anledning til å kjøpe sin leilighet under nærmere angitte økonomiske vilkår. Prosjektet evalueres og resultatet av evalueringen danner grunnlag for beslutning om nye tiltak. 5. Utvikling av boligsosial kompetanse Side 5

6 Arbeidet med boligsosial handlingsplan viser at det er mye å hente på å arbeide tverrfaglig med boligsosial handlingsplan; ei gruppe som består av representanter fra helse og omsorg, NAV, teknisk og økonomi.. Det anbefales derfor at rådmannen etablerer en permanent tverretatlig boligsosial faggruppe innen 1.april Fag-gruppas mandat: Utvikle kommunens boligsosiale kompetanse. Bidra til utvikling og beskrivelse av oppfølgingstjenester som utvikler beboernes egen bomestring. Sørge for at Røros kommune får ut mer støtte og lån fra Husbanken til beste for boligsøkere. Skal kartlegge, vurdere og anbefale metoder som dokumenterer positive resultater innenfor boligsosialt arbeid. Skal sikre at nødvendig informasjon om de statlige virkemidlene innenfor boligområdet er lett tilgjengelig for relevante målgrupper. Skal videre gjøre kjent fylkesmannens boligsosiale tilskuddsordninger for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Skal årlig rapportere status i utviklingen av det boligsosiale arbeidet i tertialrapporter og årsmeldinger Rullere årlig tabell for rehabilitering og nybygg og innen 1.oktober til rådmannen Boligkoordinator er sekretær for fag-gruppa. 6. Boligprogram Dagens status: 125 utleieboliger 12000m2, gjennomsnittsalder 25 år Overordna prinsipper 6.1. Tilpassa boliger Det må bygges /rehabiliteres boliger som er tilpassa de ulike målgruppene. Boliger innen psykiatri og rus har egne krav til hva som må til for å skape trygghet for beboerne. Derfor foreslår utvalget at det bygges 4 nye tilpassa leiligheter for omfattende rus. Det bygges / kjøpes boliger med spredt beliggenhet for rusavhengige. Det er lite gunstig å samle flere i samme miljø; f.eks. på Søsterhjemmet; da dette ikke oppleves som trygt verken for de som bor eller andre Ulike hus trenger ulike folk. De ulike boligtypene Røros kommune har for utleie må derfor defineres mot brukergrupper. Dette både for at ulike leietakere skal kunne føle trygghet og tilhørighet i området der de har fått tildelt bolig, men også for at de ulike tjenestene skal kunne bistå brukerne på en hensiktsmessig måte. Utvalget foreslår at Søsterhjemmet omgjøres til leiligheter for tilflyttere/flyktninger. Utvalget foreslår at det bygges ny bolig med flere leiligheter i Ol-Klemmetsvei for nyetablerere/tilflyttere Side 6

7 6.3. Stort vedlikeholdsbehov Røros kommune har et stort etterslep på vedlikehold. Det er derfor viktig å få litt bevegelse i eiendomsmassen; d.v.s selge unna boliger vi ikke trenger/ er uhensiktsmessige. Dette for å få frigjort kapital for å rehabilitere og tilpasse boliger til de som trenger. Overskudd ved salg settes inn på fond for rehabilitering av boliger. Det er også satt i gang med registrering i et eget vedlikeholdsprogram for å få mer system på nødvendig vedlikehold også for kommunale boliger. Husleie må reserveres til vedlikehold for boligmassen og ikke gå til subsidiering av andre utgifter i Røros kommune 6.4. Kriterier for tildeling skjerpes inn, jmf forslag til nye retningslinjer for tildeling av boliger Her blir det lagt fram egen forskrift om kriterier for tildeling av kommunal bolig 6.5. Flere skal stimuleres til eie Her kommer det en egen sak på hvilke boliger vi skal selge 6.6. Mottak av flyktninger Behovet for boliger til flyktninger avhenger av flere faktorer. 1. Det avhenger av hvilket vedtak som blir gjort i kommunestyret hvert år. 2. Det avhenger hvem IMDI søker hit, enslige eller familier. 3. Det avhenger av hvilket opplegg Røros kommune legger opp til for å hjelpe flyktninger til å kjøpe sine egne boliger og hvilke kriterier det blir for å få tildelt kommunal bolig. 4. Boligstørrelse avhenger av hvilke flyktninger vi får, om disse er enslige eller om de har familie de skal ha gjenforening med, og hvor store disse familiene er. Det å bosette en person medfører utgifter på ca kr til det nødvendigste i en boenhet. Dette skal være kommunens eiendom og avskrives over fem år, hvor da flyktning kan overta dette vederlagsfritt. Dette skal samordnes bedre ved å få dette inn som et punkt i husleiekontrakten. Det blir selvfølgelig tillegg for hver person som skal bo i samme enhet på ca. kr Når det gjøres vedtak om bosetting må det jobbes tverrfaglig for å finne riktig bolig til flyktningene. Det må også gjøres vedtak om bevilgning til formålet når bosettingsvedtaket gjøres. Oversikt over boliger i Røros kommune med utvalgets merknader: Omsorgsboliger: Side 7

8 Sted Øverhagan 1: Antall leiligheter 16 leiligheter Utvalgets forslag for økonomiperioden Øverhagan 5: 16 leiligheter Skal tildeles av helse og sosial som i dag Prioriteres til eldre med stort hjelpebehov og behov for høy grad av trygghet. Småhagene BL (Merknad) 16 leiligheter Forbeholdes eldre og funksjonshemmede som har behov for tilrettelagt leilighet, men som ikke har kapital til å kjøpe leilighet sjøl. Røros kommune har forplikta seg til leie og er ansvarlig for husleie uansett utleie eller ikke. RK har også ansvar for indre vedlikehold.. Når disse fases ut, må avtalen med LHL reforhandles. Kokhaugen 12 leiligheter Avsette 6 til rus/psykiatri fra 2013 Glåmos 2 leiligheter brukes pr i dag av eldre Brekken 3 leiligheter brukes i dag av eldre Sum 60 leiligheter Gruppa for utredning av framtidas omsorgsbehov konkluderer med at det ikke bør bygges nye omsorgsboliger nå, men at vedtaket om bygging av12 boliger omgjøres. Forslag om at Øverhagan kan brukes til utbygging av framtidas omsorgstjenester og botilbud. Boliger for rus/psykiatri og folk i en vanskelig livssituasjon Antall boliger Utvalgets merknader Gjøsvika 3 leiligheter Øyaveien 5 leiligheter Fint integrert med andre boliger Langset 11 leiligheter 3 bolighus med 11 leiligheter. Fint beliggenhet. 3 flyktninger skal bosettes der i Området prioriteres for boligsøkere med lett rus og psykiatri. Grind-Olaveien 5 leiligheter Rehabiliteres for psykiatri/ikke rus. K styret bevilga 2,5 mill til rehabilitering i Tilsvarende sum søkes fra Husbanken Kokkhaugen (6 leiligheter) Her foreslås at tun til høyre med 6 boliger reserveres for psykiatri /ikke rus og for de som har praktisk bistandsbehov. Rehabiliteres. Mulighet for å bruke en enhet til fellesareal. Søsterhjemmet Avvikles som boliger for rus og psykiatri. Rehabiliteres for nyetablerere på boligmarkedet/ungdomsleiligheter og flyktninger. Brekken 6 leiligheter Vurdere salg av 4 enheter Glåmos 6 leiligheter Vurdere salg av 4 enheter Konstknektveien 2 leiligheter Stor-Renholdtsv Ol- Klemmetsaveien 1 leilighet 2 leiligheter Flott beliggenhet med stort potensiale for et leilighetskompleks øremerka nyetablerere/tilflyttere. Utvalget foreslår utbygging i samarbeid med privat entreprenør. Mælan 10 leiligheter Sentrumsnært og fint bomiljø Side 8

9 Hjulmakerveien 1 bolig Reservert som prestebolig Osloveien 1 bolig Kjøpt som flyktningebolig Sum 65 leiligheter Tabell for rehabiliteringsbehov og nybygg i perioden Denne tabell skal rulleres/ kostnadsberegnes hvert år i forbindelse med budsjettet Målgruppe/boligtype Leiligheter for rus og psykiatri Grind-Olaveien - rehabilitering Kokkhaugen; tun II, til høyre - rehabilitering. Nybygg1 2 roms leiligheter med spesialinnredning, Kommentarer (5) Mindre leiligheter samt fellesareal/ansattressurs for personer med lettere psykisk / praktisk bistandsbehov. 2 Leiligheter og evt. fellesareal for personer med tyngre psykisk/praktisk bistandsbehov. 1 leilighetet brukes til fellesareal 2* 2* Spredt bebyggelse for beboere med omfattende rusmisbruk (* se PAL-prosjekt) Langset - rehabilitering roms leiligheter for personer med lettere psykisk bistandsbehov evt lettere rusavhengighet. Bolig for fysisk funksjonshemmede 2-roms leiligheter for yngre funksjonshemmede med behov for botrening. Fra kortere perioder (avlastning) og opp til leieforhold for 3-5 år. Tilflyttere/nyetablerte familier Gjennomgangsboliger for nyetablerere / nytilsatte 2-3 Leiligheter med livsløps-/hcstandard. Deler av Ysterhagavn. 1 kan være egnet. Må kunne brukes av andre på korttidskontrakt hvis behovet for yngre ikke er tilstede. Rehabilitering 5-6 Rehabilitering av Søsterhjemmet og nybygg av Ol-Klemmetsavei Sum nye boliger leiligheter for omfattende rus Sum rehabilitering Grind- Olaveien: Det er bevilget 2,5 mill i k-styre i 2012/søknad sendes for tilsvarende til Husbanken Side 9

10 * PAL-prosjekt (Passsivhus-Aktiv Læring) Røros kommune har våren 2012 innledet et samarbeid med Husbanken, Sør- Trøndelag fylkeskommune, Opplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk og Røros videregående skole med mål om at elever ved tømrerlinja skal kunne være med på den praktiske gjennomføringen av en byggeprosess etter den såkalte Blakstad-modellen fra Aust- Agder. Her fikk både faglærere i videregående skole og elever faglig fordypning når det gjelder teknologisk utvikling og energieffektive bygninger. Leilighetene er tenkt bygd som små passivhus (lavt energibehov) og med universell utforming. Skoleåret 2012/2013 kan brukes til faglig fordypning for lærerne/teknisk etat og til å avklare aktuelle tomter i Røros kommune. Elevene kan involveres fom skoleåret 2103/ Planens forankring Boligsosial handlingsplan skal forankres i Røros kommunes årshjul (det betyr kommuneplan, økonomiplan, budsjett, tertialrapporter og regnskap). Overordna målsettinger og status skal være en del av kommuneplanens samfunnsdel i Røros kommune. Tabell for rehabiliteringsbehov/nybygg i perioden innarbeides i budsjettet hvert år. Rådmannen skal i årsmeldingen beskrive måloppnåelse i forhold til vedtatt plan. Kriterier for tildeling av boliger i Røros kommune behandles som egen sak i kommunestyret i august Det boligsosiale arbeidet har høy samfunnsmessig betydning. Det påhviler rådmannen å prioritere og følge opp dette arbeidet. Utvalget anbefaler at innstillingen forelegges formannskapet, som sender planen til høring blant interesseorganisasjoner. (Frivillighetssentralen, rådet for likestilling og universell utforming, foreningen for psykisk helse med flere og at saken deretter legges fram for kommunestyret. Side 10

11 Side 11

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Kunsten å se hele bildet

Kunsten å se hele bildet Kunsten å se hele bildet Om boligpolitikk i Malvik kommune Malvik kommune har gjennom mange år utmerket seg med en aktiv boligpolitikk, og har vist at mange vanskeligstilte på boligmarkedet kan hjelpes

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Bolig for velferd, 19. mai 2015 Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Første bolig skal være en god og varig bolig Beliggenhet!! Larvik kommune forsøker å anskaffe boliger i et bomiljø

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing Drammen kommune 16.03.2016 Drammen kommunes forventninger til storbysatsingen Utvikling og kompetanse Gjennom satsingen og nettverksarbeid ønsker vi å få

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune 2013 2016 1 Versjon 0.1 ephorte 2012/1105 Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne...4 1. Forord...4 2.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign.

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign. Verdal kommune Møteinnkalling Komite mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.06.2016 Tid:

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget.

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2014

Nedre Eiker kommune desember 2014 Nedre Eiker kommune desember Skjema for halvårsrapportering 20.12.14 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2014 54953/2014 2014/3606 035 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/173 Formannskapet 24.09.2014 Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien

Detaljer

Bolig sosial handlingsplan

Bolig sosial handlingsplan Bolig sosial handlingsplan Driftskomiteen 15.02.12 - Bolig sosial handlingsplan - Lars Kverkild 1 Målgrupper Personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Halvårsrapport fra Drammen kommune 20. juni 2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/328-52

Frosta kommune Arkivsak: 2013/328-52 Frosta kommune Arkivsak: 2013/328-52 Arkiv: 144 Saksbehandler: Torgunn Østbø Dato: 26.09.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.10.2013 Kommunestyret 29.10.2013 Boligsosial

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER

BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER UKM 2012. Utsikten Kunstsenter. BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER Kvinesdal kommune 2016 2021 Status, utfordringer og satsingsområder Vedtatt: Innhold 1.0 Innledning 2 1.1 Mandat 2 1.2

Detaljer

Tiltak. Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. Kommunale boliger. tiltak Ansvarlig 2014 2015 2016 2017 2018

Tiltak. Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. Kommunale boliger. tiltak Ansvarlig 2014 2015 2016 2017 2018 Tiltak Emne: Kommunale boliger Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. 1.1 Lage tids- og fremdriftsplan for oppgradering og vedlikehold av kommunale utleieboliger. 1.2 Utarbeide samarbeidsrutiner

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Boligsosial handlingsplan utkast

Boligsosial handlingsplan utkast Agenda 1. Status på arbeidet med Boligsosial handlingsplan 2. Status på delprosjektene Boligtjenesten og Leie til eie 3. Forslag til prioriterte innsatsområder i 2012 4. Økonomi 5. Eventuelt Boligsosial

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli, fagdirektør Gardermoen 5. mai 2012 Boligutvalget Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere vanskeligstilte Et mer velfungerende

Detaljer

1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet:

1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet: 8. VEDLEGG Vedlegg 8.1 Mandatet til prosjektgruppa Bakgrunn Oppfølging av vedtak i Tromsø formannskap 6. august 2001 Overordnet målsetting Lage en samlet plan for kommunens arbeid for at unge og vanskeligstilte

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Prioritert tiltaksliste Tidsplan

Prioritert tiltaksliste Tidsplan Boligsosial handlingsplan 2013-2030 Prioritert tiltaksliste Tidsplan PRIORITERT TILTAKSLISTE MED TIDSPLAN ORGANISERT ETTER BASIS OG MÅL FOR DET BOLIGSOSIALE ARBEID. 1. FREMSKAFFELSE AV BOLIGER 1.1 Kommunens

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli Boliger for framtiden 14. februar 2012 Rammer skatt ikke en del av mandatet drøfter ikke distriktene og boligbyggingsbehov som ikke er boligsosialt begrunnet

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken satser størstedelen

Detaljer

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Målselv kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Virkeområde... 3 har ansvar for utleie av kommunale boliger.... 3 består av følgende medlemmer:... 3 2. Lovgrunnlag... 3 3.

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

BOLIGSOSIAL PLATTFORM

BOLIGSOSIAL PLATTFORM BOLIGSOSIAL PLATTFORM fokus på vanskeligstilte på boligmarkedet 3-årig prosjekt Kompetansemidler fra Husbanken Rapport 2010-2012 1. Generell informasjon Prosjektnavn Boligsosial plattform Målsetting 1)

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Levekår for innvandrere Bolig, Østfold 7.2.2013 Seniorrådgiver i Husbanken region øst v/siri Sandbu 1 Alle skal bo godt og trygt Utfordringer

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

Kunsten å se hele bildet

Kunsten å se hele bildet Kunsten å se hele bildet Om boligpolitikk i Malvik kommune Malvik kommune har gjennom mange år utmerket seg med en aktiv boligpolitikk, og har vist at mange vanskeligstilte på boligmarkedet kan hjelpes

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2013-2016. Kvalsund kommune. Et godt sted å bo

Boligpolitisk handlingsplan 2013-2016. Kvalsund kommune. Et godt sted å bo Boligpolitisk handlingsplan 2013-2016 Kvalsund kommune Et godt sted å bo Innledning Kvalsund kommune har ikke tidligere hatt en boligpolitisk plan. Denne planen har kommet til av to grunner: 1. Statlige

Detaljer

BOLIGER TIL FLYKTNINGER - HVA SKJER OG HVILKE MULIGHETER FINNES?

BOLIGER TIL FLYKTNINGER - HVA SKJER OG HVILKE MULIGHETER FINNES? BOLIGER TIL FLYKTNINGER - HVA SKJER OG HVILKE MULIGHETER FINNES? Tirsdag 30. april, 2013 - Samfunnsalen i Oslo. 02.05.2013 1 02.05.2013 2 02.05.2013 3 02.05.2013 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no 4

Detaljer

På vei til egen bolig

På vei til egen bolig På vei til egen bolig Småhusprosjektet i Balsfjord Kommune 2009 Innhold Innledning...3 Studietur...4 Situasjonen i Balsfjord Kommune...7 Finansieringsmuligheter for boliger for vanskeligstilte...7 Vurderinger

Detaljer

Bjørn Iversen Ordfører (s)

Bjørn Iversen Ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 09.06.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Suksessfaktorer i bosetting.

Suksessfaktorer i bosetting. Suksessfaktorer i bosetting. Bosettingsprisen 2012 Torstein Fuglseth Daglig leder Molde Utleieboliger KF Samhandlingsstruktur KOMMUNESTYRE FORMANNSKAP MOLDE UTLEIEBOLIGER KF RÅDMANN NAV MOLDE FLYKTNINGTJENESTEN

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken region Midt-Norge Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere. Slik gjør vi det i Drammen!

Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere. Slik gjør vi det i Drammen! Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere Slik gjør vi det i Drammen! Mål 2013-2016 Vedtak: Årlig bosetting av inntil 130 flyktninger Mål: Flere av kommunens innbyggere er i arbeid

Detaljer

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER «ROLLEN SOM PROGRAMANSVARLIG» VED KOMMUNALSJEF OLE MARTIN HERMANSEN Ringsaker. Organisering. Administrativ forankring. Politisk forankring. Sentrale tiltak i

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Mabel Johansen Regiondirektør Husbanken Region vest Husbankens hovedsatsingsområder Fremskaffe boliger

Detaljer

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard.

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Beate Molden Tlf: 75 10 18 36 Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 14/1312-1 SALG AV PERSONAL- OG SOSIALBOLIGER ::: Sett inn innstillingen under denne linja. NB NB NB KKE RØR DENNE LINJA

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

Høringsforslag vedtatt av kommunestyret 16.12.15 Bolig- og eiendomsplan for Hurdal kommune 2016-2020

Høringsforslag vedtatt av kommunestyret 16.12.15 Bolig- og eiendomsplan for Hurdal kommune 2016-2020 Høringsforslag vedtatt av kommunestyret 16.12.15 Bolig- og eiendomsplan for Hurdal kommune 2016-2020 Innhold Innledning Nasjonale, regionale og lokale føringer for boligpolitikken Målområde 1 Bærekraftig

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Stibolts gate Presentasjon for Klepp kommune 6. mars 2013 Oppsummering: 1. Boligløft i 10 punkter vedtatt i 1. tertial i juni 2011 2. Boligsosial handlingsplan 2012-2014

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Representantforslag. S (2015 2016)

Representantforslag. S (2015 2016) Representantforslag. S (2015 2016) fra stortingsrepresentanten(e) Helga Pedersen, Eirin Sund, Stein Erik Lauvås, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim Dokument 8: S (2015 2016) Representantforslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Leknes 16.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Utfordringer i kommunene: Bergen kommune KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Behovet for tilrettelagte boliger På tross av de statlige programmer som HVPU-reformen,

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger v/eva Milde Grunwald HSO-direktør i Drammen kommune 30.april 2013 02.05.2013 Levekårsutfordringer Indikator Drammen Landet

Detaljer

1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2

1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2 1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2 2.1 Befolkning og bosetting...2 2.2 Befolkningsframskrivning...2 2.3 Kommunale utleieboliger...3 2.3.1 Andre boliger i kommunen...3

Detaljer

Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019. Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet. Status Skien kommune

Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019. Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet. Status Skien kommune Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019 Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet Boligsosial handlingsplan skal revideres ref. Skien bystyre 19.4.2012 (sak 46/12) om kommunal planstrategi

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Harstad 14.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt

Detaljer

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning Arbeids- og velferdsdirektoratet Seniorrådgiver Bodil Storm-Olsen Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning (NKFs konferanse 14. februar 2012) Grensegangen mellom NAV og kommunene Ca 19000 ansatte

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( 2010 2014)

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( 2010 2014) Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( 2010 ) Boligsosiale fakta om Drammen Folkemengde : 66 214 Drammen Landet Andel barnefamilier med lav inntekt 18,7 % 12 % Antall bostedsløse per 1000 innbygger

Detaljer

ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER

ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER Integreringskonferansen i Nord 31. oktober - 1. november 2012 Linn Edvardsen, seniorrådgiver Husbanken

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer