Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2014/6 PS 2014/7 PS 2014/8 PS 2014/9 RS 2014/1 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Søknader om skjønnsmidler 2014 til fornying Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2008/3871 RS 2014/2 Aktiv på dagtid, rapport for /5130 PS 2014/10 Økonomirapport pr. februar 2014 PS 2014/11 Advokatbistand - tjenestemenn X 2011/2382 PS 2014/12 Sykefraværsstatistikk og oversikt over uføre pr /1996 Side nr. Morten Christoffersen utvalgsleder Side 2

3 PS 2014/6 Godkjenning av innkalling PS 2014/7 Godkjenning av saksliste PS 2014/8 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 3

4 PS 2014/9 Referatsaker Side 4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Toril Bjerkeli Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon Utsendte vedlegg 1 Skjønnsmidler 2014 til fornying i kommunene 2 Komm-utlysingsbrev Søknadsskjema Østfold Søknader om skjønnsmidler 2014 til fornying i kommunene - Halden kommune 5 søknadsskjema skjønnsmidler ledelsesutvikling og økonomistyringssystem 6 budsjettgrunnlag ledelsesutvikling inkl. økonomistyring 7 Søknadsskjema Østfold 2014 Fylkesmannen i Østfold- en kommuniserende og åpen organisasjon 8 Kopi av En kommuniserende og åpen organisasjon - budsjett 9 Søknad skjønnsmidler Helhet og sammenheng-tidlig innsats 10 Skjønnsmidler - kompetansehevende tiltak 11 Robek- nettverk 12 Innkjøpssystem 13 Søknad - Det Digitale Østfold Kopi av mail sendt til Fylkesmannen i Østfold 14 Søknadsskjema Østfold Det digitale Østfold - rapport 2013 Søknader om skjønnsmidler 2014 til fornying Sammendrag av saken: Det vises til utlysningsbrev om skjønnsmidler 2014 til fornying fra Fylkesmannen i Østfold (se vedlegg 1-3). Halden kommune har oversendt seks søknader om skjønnsmidler til fornying 2014 til fylkesmannen i prioritert rekkefølge. Søknadene er prioritert som følger: 1. Ledelsesutvikling inkl. økonomistyringssystem (videreføring fra 2013) 2. En kommuniserende og åpen organisasjon (ny) 3. Helhet og sammenheng tidlig innsats (videreføring fra 2013) 4. Kompetansehevende tiltak (ny) 5. Deltakelse i ROBEK-nettverk (videreføring fra 2013) 6. Innkjøpssystem (videreføring fra 2013) Søknadene og budsjettinformasjon følger som trykte vedlegg til saken (vedlegg 4-12) Samlet omsøkt beløp er kr Side 5

6 I tillegg er det oversendt en søknad fra Det Digitale Østfold fellesprosjektet som Halden kommune er vertskommune for. Det søkes om kr til prosjektet (se vedlegg 13-14). Rapport for 2013 for prosjektet er oversendt Fylkesmannen i Østfold (se vedlegg 15-23). Side 2 av 2 Side 6

7 Side 7 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/ html Page 1 of Fra: Overskott Dato: :50:44 Til: 'Aremark kommune'; 'Askim kommune'; 'Eidsberg kommune'; 'Fredrikstad kommune'; postmottak; 'Hobøl kommune'; 'Hvaler kommune'; 'Marker kommune'; 'Moss kommune'; 'Rakkestad kommune'; 'Rygge kommune'; 'Rømskog kommune'; 'Råde kommune'; 'Sarpsborg kommune'; 'Skiptvet kommune'; 'Spydeberg kommune'; 'Trøgstad kommune'; 'Våler kommune' Kopi: Pålsrud Espen; Lund Tormod Tittel: Skjønnsmidler 2014 til fornying i kommunene Se vedlagte saksdokumenter.

8 Kommunene i Østfold Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: Vår ref.: 2014/ Vår dato: Skjønnsmidler 2014 til fornying i kommunene Ordinært skjønnstilskudd er en del av kommunenes rammetilskudd. I 2014 har Fylkesmannen fått 63,4 millioner kroner til fordeling. Av dette er det avsatt 10 millioner kroner til fornyingsarbeid i kommunene. Det vises til nyhetssak på Fylkesmannens hjemmeside den 14. oktober Fristen for å søke på avsatte skjønnsmidler til fornying er senest innen 12. mars Søknad bes sendt elektronisk til: Retningslinjer Kommunaldepartementet har fastsatt sentrale retningslinjer for fordelingen av skjønnsmidler. I retningslinjene for 2014 er fornyingsprosjekter gitt en fyldig omtale. Fra 2014 ønsker regjeringen at tilskudd i større grad skal gis til innovasjonstiltak, og at innovasjonsprosjekter skal prioriteres innenfor rammen. Innovasjon i kommunesektoren kan defineres som prosessen med å utvikle nye ideer og realisere dem slik at de gir merverdi for samfunnet. Det skal være noe nytt for kommunen, det skal være nyttig, og det skal være nyttiggjort. Innovasjon for en kommune kan også være å kopiere gode løsninger fra andre kommuner eller fra andre land bare en tar dem i bruk på sin egen måte i sin egen kommune. Den vanlige fornyings- og omstillingsvirksomheten skiller seg fra innovasjon ved at innovasjon gjerne medfører vesentlige endringer i arbeidsmetodene eller tjenesteutøvelsen, mens omstilling ofte er mer trinnvise endringer av eksisterende rutiner. I departementets retningslinjer blir interkommunale prosjekter spesielt omtalt. Det gis uttrykk for at støtten fortrinnsvis bør gis som engangsstøtte i utrednings- eller etableringsfasen. Det kan også tildeles skjønnsmidler til prosjekter for å styrke egenkontroll og/ eller sette etikk på dagsordenen. I retningslinjene blir prosjekter som har lokaldemokrati som tema spesielt omtalt, og likedan prosjekter innenfor samfunnsutvikling. Statens hus Postboks Moss Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Vogtsgate 17 e-post: Side 8

9 2 I de sentrale retningslinjene blir det presisert at skjønnsmidlene ikke skal benyttes som støtte til rene næringsutviklingsprosjekter. Tidligere kunne Fylkesmannen heller ikke tildele skjønnsmidler til kommunestrukturprosjekter. Dette er nå endret ved at departementet har åpnet for at det kan gis støtte til utredning av kommunestruktur. På grunn av den kommende kommunereformen er det hensiktsmessig at nye utredninger er begrenset både i forhold til tema som skal utredes og tidsbruk. Fylkesmannen ønsker å støtte prosjekter som er nyskapende og med målsetting om kvalitetsog effektivitetsforbedringer i kommunenes tjenesteproduksjon. Vi ønsker å ha fokus på å fullføre og få effekt av det som er satt i gang tidligere når det gjelder arbeid med styringssystemer, systemer for intern kontroll og digital forvaltning. Både prosjekter i enkeltkommuner og prosjekter i samarbeid mellom flere kommuner er aktuelle for støtte fra Fylkesmannens side. Prosjekter som innebærer forpliktende samarbeid mellom flere kommuner med mål om kvalitetsutvikling av tjenestene vil bli prioritert. Fylkesmannen inviterer i brev av alle fylkets kommuner til å delta i Sjumilssteget for utsatte barn og unge i Østfold. Sjumilssteget tar utgangspunkt i utvalgte artikler i FNs barnekonvensjon og handler om tidlig innsats, samordning av tjenester og medbestemmelse. Det ble orientert om arbeidet på møte 9. januar her hos oss. I etterkant av møtet er det sendt ut informasjon med invitasjon til å bli med i Sjumilssteget med frist for påmelding 28. februar. Fylkesmannen har etter drøftinger i flere sammenhenger bestemt at inntil 2,5 millioner kroner av fornyingsmidlene settes av til det tverrfaglige arbeidet med Sjumilssteget. Hver kommune som melder seg på vil få tildelt kr til arbeid med egenanalyse i egen kommune etter metodene i prosjektet. De fire største bykommunene får tildelt kr hver dersom de melder seg på. Nettverk for samhandling for utsatte barn og unge er nå avsluttet. Rambøll har foretatt en beskrivelse av arbeidet i en del av kommunene i dette nettverket. Trøgstad kommune presenterte sitt arbeid på Beat for Beat. Erfaringene fra dette nettverksarbeidet vil bli videreført i Sjumilssteget. Det er opparbeidet viktig kompetanse på tverrfaglig kommunikasjon som det nå arbeides videre med i kommunene. Søknad og rapportering Det vises til omtale ovenfor med hensyn på aktuelle prosjekter. Prioriterte fornyingsprosjekter kan tematisk grupperes slik: 1. Ledelse og omstilling 2. Kvalitetsutvikling av tjenestene 3. Effektiv ressursbruk og økonomistyring 4. Klima og miljø 5. Samfunnsutvikling og kommuneplanlegging 6. Etikk og tillitskapende forvaltning Nummereringen ovenfor peker på typer prosjekter som er særlig relevante, og angir ikke noe om prioriteringen mellom prosjekter. Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som skal benyttes. Skjemaet er vedlagt, og kan også lastes ned fra vår hjemmeside. Det benyttes et skjema pr. prosjekt det søkes om midler til. Vi ber om kortfattede og oversiktlige søknader. Når det gjelder Sjumilssteget vises det til omtale ovenfor. Det er ikke nødvendig å sende søknad om disse midlene. Midler her vil tildeles til påmeldte kommuner, jf frist for påmelding som er satt til 28. februar. Side 9

10 3 Det kan være aktuelt for noen å søke ytterligere tilskudd til tiltak som har mottatt støtte tidligere år. I så fall er det en forutsetning at det redegjøres for fremdriften. Det vises til eget punkt i søknadsskjemaet for dette. Se ellers oversikt over midler tildelt til fornyingsprosjekter for 2013 og kommentarene her. For interkommunale/ regionale prosjekter er det nødvendig at en kommune påtar seg en økonomisk vertskommunefunksjon som mottaker av et eventuelt tilskudd. I søknaden må det opplyses om hvilken kommune som skal ha denne funksjonen. Det forutsettes også at tiltaket har en forankring i form av en politisk behandling. Det bes om en kort sluttrapportering for alle tiltak som har mottatt tilskudd. Det er utarbeidet et eget sluttrapporteringsskjema som skal benyttes. Dette kan lastes ned fra vår hjemmeside. Rapporten sendes elektronisk til vårt postmottak. Skjemaet bes også benyttet for rapportering om bruk av midler som er tildelt tidligere år. Det bes om at det rapporteres når prosjektet er avsluttet, og det er derfor ingen fastsatt rapporteringsfrist. Fylkesmannen mener det er viktig å dele erfaringer og suksesshistorier både for å fremme læring og god omdømmebygging. Dette vil vi bidra til gjennom bruk av internett, nettverk og den årlige fornyingskonferansen Beat for Beat. I år arrangeres Beat for Beat for ellevte gang fra 10. til 11. juni Søknads- og rapporteringsskjema kan lastes ned fra vår hjemmeside: Vi tar sikte på å ha klar en endelig fordeling av midlene senest i løpet av uke 19. Tildelingen gjøres kjent gjennom brev til kommunene og på vår internettside. Fylkesmannen ønsker en aktiv dialog med kommunene, ta derfor gjerne kontakt med oss! Spørsmål kan rettes til: Birger Overskott: tlf.: , e-post: Tormod Lund: tlf.: , mobil: , e-post: Dette brevet blir bare sendt kommunene elektronisk. Med hilsen Dette dokumentet er elektronisk godkjent av Espen Pålsrud e.f. direktør Birger Overskott seniorrådgiver Saksbehandler: seniorrådgiver Birger Overskott VEDLEGG Side 10

11 SØKNADSSKJEMA FOR SKJØNNSMIDLER TIL FORNYINGSPROSJEKTER I KOMMUNENE 2014 Navn på prosjektet Søker Andre kommuner som deltar Søknadsbeløp Egen prioritering av søknaden (hvis flere søknader fra samme kommune eller samme region) Tilskott utbetales til (vertskommune hvis interkommunalt/ regionalt prosjekt) Prosjektperiode (spesifiser fra og til måned og år eks.: mars 2014 april 2015) Organisering Prosjektleder + e-postadresse Forankring ift. vedtaksorgan og overordnet ledelse Målsetting (KORT beskrivelse av formål med prosjektet) Prosjektbeskrivelse (KORT beskrivelse) Finansiering (i 1000 kr) SUM Totalbudsjett Egenandel Skjønnsmidler fra FM Annen finansiering (Vennligst legg ved utfyllende budsjettinformasjon) Side 11

12 Kort statusrapport hvis prosjektet har fått skjønnsmidler tidligere Fylt ut av Dato Navn Stilling Vedlegg: Søknadsskjemaet sendes til: 2 Side 12

13 Side 13 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/ html Page 1 of Fra: Toril Dato: :56:53 Til: Kopi: Lund Tormod Gudrun Haabeth Grindaker Tittel: Søknader om skjønnsmidler 2014 til fornying i kommunene - Halden kommune Det vises til brev fra Fylkesmannen i Østfold dat vedr. skjønnsmidler 2014 til fornying i kommunene. Vedlagt oversendes 6 søknader om skjønnsmidler til fornying fra Halden kommune. Søknadene er prioritert som følger: 1. Ledelsesutvikling inkl. økonomistyringssystem (videreføring fra 2013) 2. En kommuniserende og åpen organisasjon (ny) 3. Helhet og sammenheng - tidlig innsats (videreføring fra 2013) 4. Kompetansehevende tiltak (ny) 5. Deltakelse i ROBEK-nettverk (videreføring fra 2013) 6. Innkjøpssystem (videreføring fra 2013) Når det gjelder prosjekt nr. 4 Kompetansehevende tiltak, ber Halden kommune om innspill på om det finnes andre midler kommunen kan søke på til dette formålet. Søknadene framlegges administrasjonsutvalget som referatsak i møte den Søknad om skjønnsmidler til fornying 2014 til prosjektet Det Digitale Østfold samt rapport 2013 for prosjektet er oversendt i egne sendinger. Halden kommune er vertskommune for dette prosjektet. Halden kommune håper på en positiv behandling av søknadene! Vennligst bekreft at denne e-posten er mottatt. Mvh Toril Bjerkeli Personalsjef Rådhuset, Storgt. 8, 1776 HALDEN Tlf /

14 SØKNADSSKJEMA FOR SKJØNNSMIDLER TIL FORNYINGSPROSJEKTER I KOMMUNENE 2014 Navn på prosjektet Søker Ledelsesutvikling inkl. økonomistyring Halden kommune v/rådmannen Andre kommuner som deltar Søknadsbeløp Kr Egen prioritering av søknaden (hvis flere søknader fra samme kommune eller samme region) Tilskott utbetales til (vertskommune hvis interkommunalt/ regionalt prosjekt) Prioritet 1 Halden kommune Prosjektperiode (spesifiser fra og til måned og år eks.: mars 2014 april 2015) Organisering Prosjektleder + e-postadresse Forankring ift. vedtaksorgan og overordnet ledelse Aug des Prosjektet organiseres direkte under rådmannen med rådmannen ledergruppe som styringsgruppe. Prosjektleder koordinerer ledelsesutviklingen. Toril Bjerkeli Prosjektet er forankret hos rådmannen og i rådmannens ledergruppe. Målsetting (KORT beskrivelse av formål med prosjektet) Målsettingen med prosjektet å styrke kompetansen innenfor strategisk lederskap, helhetlig styring, innovasjon og endringsledelse og virksomhets- og tjenesteutvikling. En del av lederutviklingen vil også omfatte økonomioppfølging der målsettingen er bedret økonomistyring gjennom alle ledd i organisasjonen. Ledelsesutviklingen må underbygge ledelsens utfordringer mht. økonomi og driftstilpassing samt organisasjons- og kulturbygging og bidra til at den enkelte leder kan løse ledelsesoppgavene til beste for brukere og ansatte. Ledelsesutviklingsprosjektet samkjøres med prosjektet helhetlig styring. Side 14

15 Prosjektbeskrivelse (KORT beskrivelse) Ny rådmann tiltrådte i Halden kommune Våren 2013 ble det tilsatt tre nye kommunalsjefer innenfor områdene undervisning og oppvekst, helse og omsorg samt teknisk og kultur. Kommunens strategiske toppledelse består av rådmann og rådmannens ledergruppe. I ledergruppen inngår kommunalsjefene, personalsjef, økonomisjef, leder kommunikasjon og service og NAV-leder. Kommunens organisasjonsmodell er p.t. basert på tre kommunalavdelinger, rådmannens stab, støtteenheter samt 33 enheter/områder som ledes av hver sin enhetsleder. Enhetslederne rapporterer til kommunalsjefene (i helse og omsorg til områdeledere), leder tjenesteproduksjonen og har et gjennomgående delegert økonomi-, personal og fagansvar. De fleste enheter har en eller flere avdelingsledere ca. 55 personer. Organisasjonsmodellen ble evaluert i 2013, og det ble gjennomført noen justeringer etter det for å mer helhetlige og brukerrettede tjenester. Det er fortsatt behov for å videreutvikle organisasjonsmodellen med bedre kompetanseutnyttelse, tydelige lederroller og ansvarsforhold, enhetsstruktur og tydeligere oppgaver for stabs- og støtteenheter. Kommunestyret vedtar nytt delegeringsreglement i mars Parallelt med lederutviklingen vil det utarbeides nytt administrativt delegeringsreglement som vil tydeliggjøre alle lederes ansvar og roller. Den strategiske toppledelsen står overfor store muligheter og krevende oppgaver når det gjelder: - Omfattende økonomisk omstilling og driftstilpassing for å skape positiv driftsbalanse og økonomisk handlingsrom som muliggjør nye satsinger - Videreutvikling av strategisk lederskap med fokus på klare mål, gode planprosesser, helhetlig styring og forpliktende resultatdialog - Organisasjons- og kulturbygging - Videreutvikling av en framtidsrettet arbeidsgiverstrategi som gir langsiktig rekruttering og kompetansebygging, godt omdømme og økt attraktivitet - Å bidra til tydelige roller og godt samspill mellom politisk og administrativ ledelse som sikrer de folkevalgte et godt beslutningsgrunnlag og lederne et eget handlingsrom For å lykkes med disse utfordrende oppgavene må ledelsesutvikling prioriteres de nærmeste årene. Det har ikke vært gjennomført systematisk lederopplæring i kommunen siden Aktuelle temaer i ledelsesutviklingen vil være: - Organisasjonsforståelse i et systemteoretisk perspektiv - Samhandling og tydelighet på aksept av roller og oppgaver - Ledelse av folkevalgt styrte organisasjoner - Lederen som arbeidsgiver arbeidsgiverrollen - Identifisere, forstå og håndtere bevisste og ubevisste krefter - Opplæring i konkret oppgaveløsning innenfor personal- og økonomiområdet og i bruk av elektroniske verktøy som kan effektuere driften Det er fortsatt nødvendig å innhente ekstern bistand i forbindelse med gjennomføring av de Side 15 2

16 fem første områdene. Når det gjelder konkret oppgaveløsning innenfor økonomi- og personalområdet og bruk av elektroniske verktøy, vil dette i hovedsak kunne gjennomføres i egenregi. Dette vil bli samkjørt med prosjektet vedr. helhetlig styring. Arbeidsformene vil være plenumssamlinger, arbeid i mindre grupper og individuelt arbeid mellom samlingene. Når det gjelder økonomistyring, er Halden kommune i avslutningsfasen ift. å få opp en såkalt BI-løsning. Løsningen medfører at ledere får opp sine økonomi- og styringsdata hentet fra fagsystem, realtime, i sitt åpningsbilde. Her kan det drilles ned til minste detaljer, og man kan utarbeide økonomiprognoser. Løsningen antas etter de siste samtaler med Evry AS å være ferdigstilt i løpet av juni Dette er et viktig bidrag for å få fokus på økonomistyringens betydning, spesielt i en så krevende omstillingsfase Halden kommune nå er. Vi ser også at sentrale medarbeidere innenfor økonomi er i behov av eksterne «vedlikeholdskurs». Den økonomiske situasjonen Halden kommune har vært i de siste årene, har medført sterkt reduserte budsjett ift. kompetanseutvikling/-vedlikehold. Det søkes derfor om ytterligere tilskudd til dette, utover det som ble bevilget i Omsøkte midler vil bli benyttet til å dekke kostnader ifm. samlinger for rådmannens ledergruppe 11.02, og , enhetsledere/rådmannens ledergruppe samt alle ledere Samlinger for de samme ledergruppene planlegges gjennomført høsten Se utfyllende budsjettinformasjon. Finansiering (i 1000 kr) SUM Totalbudsjett Egenandel Skjønnsmidler fra FM Annen finansiering (Vennligst legg ved utfyllende budsjettinformasjon) Kort statusrapport hvis prosjektet har fått skjønnsmidler tidligere Prosjektet fikk tildelt kr i skjønnsmidler til fornying I tillegg ble prosjektet tildelt kr i OU-midler. Midlene er benyttet til dekning av tre samlinger for hhv. rådmannens ledergruppe ( ), enhets- og områdeledere( ) og ledere på alle nivåer ( ). I tillegg er det gjennomført en prestasjonsdriveranalyse (PDA) for Halden kommune totalt og pr. ledernivå/ledergruppe som viser gap mellom viktighet og etterlevelse innenfor viktige fokusområder. Analysen vil være et svært nyttig redskap i den videre ledelsesutviklingen ble det avholdt eget møte med representanter for fagforeningenes hovedsammenslutninger om hva de anser som de viktigste forbedringspunktene når det gjelder ledelse i kommunen og om hvordan hovedtillitsvalgte ev. kan bidra i deler av ledelsesutviklingsprogrammet. Budsjettinformasjon har vært en del av ledelsesutviklingsprogrammet i Side 16 3

17 Fylt ut av Dato Navn Toril Bjerkeli Stilling Personalsjef Vedlegg: Utfyllende budsjettinformasjon Søknadsskjemaet sendes til: 4 Side 17

18 Budsjettgrunnlag ledelsesutvikling inkl. økonomistyring Samlinger planlagt vårhalvåret 2014: Konsulenter Fastpris eks. mva. Fast pris inkl. mva Rådmannens ledergruppe (9 deltakere) Rådmannens ledergruppe (9 deltakere) Enhetsledere (ca. 45 deltakere) Rådmannens ledergruppe (9deltakere) Ledere på alle nivåer (ca. 90 deltakere) Sum samlinger vår Samlinger planlagt høsten 2014: Rådmannens ledergruppe (9 deltakere) Enhetsledere (ca. 45 deltakere) Rådmannens ledergruppe (9 deltakere) Ledere på alle nivåer (ca. 90 deltakere) Sum samlinger høsten Side 18

19 Sum samlinger ====== I tillegg kommer leie av kurslokaler inkl. bevertning til deltakerne på samlingene. Side 19

20 SØKNADSSKJEMA FOR SKJØNNSMIDLER TIL FORNYINGSPROSJEKTER I KOMMUNENE 2014 Navn på prosjektet Søker En kommuniserende og åpen organisasjon Halden kommune Andre kommuner som deltar - Søknadsbeløp Kr ,- Egen prioritering av søknaden (hvis flere søknader fra samme kommune eller samme region) Tilskott utbetales til (vertskommune hvis interkommunalt/ regionalt prosjekt) Prioritet 2 Halden kommune Prosjektperiode (spesifiser fra og til måned og år eks.: mars 2014 april 2015) Organisering Prosjektleder + e-postadresse Forankring ift. vedtaksorgan og overordnet ledelse Mars 2014 mars 2015 Prosjektgruppe: Ansatte i enhet Kommunikasjon og service samt delaktighet fra de forskjellige kommunalområdene underveis. Styringsgruppe: Rådmannens ledergruppe. Forankret i rådmannens ledergruppe. Målsetting (KORT beskrivelse av formål med prosjektet) Målet er at; Halden kommune skal bli en kommuniserende og åpen organisasjon med fokus på å bedre sitt omdømme. De ansatte blir stolte av sin arbeidsplass og arbeidsplassen blir en attraktiv plass å være på. Side 20

21 Prosjektbeskrivelse (KORT beskrivelse) Problemstilling Vi oppfatter at Halden kommune har slitt med dårlig omdømme i mange år, og det siste året har dette tilspisset seg ytterligere. Kommunen er inne i en omfattende økonomisk snuoperasjon og det arbeides aktivt med å ta ned driftsutgifter. Den vanskelige økonomiske situasjonen har ført til at Halden kommune nå er på «Robek-lista». Det gjennomføres mange innsparingstiltak hvor nedbemanning er et av disse. Mediene målbærer spekulasjoner i dårligere service til innbyggerne og kultur- og næringsliv. Foreslåtte og gjennomførte innsparingstiltak har skapt store oppslag i media hvor det har vært fokus på det negative ved innsparingstiltakene. Det strekker seg fra hvordan økonomien styres, til saksbehandling, svartider på henvendelser og hvordan enkeltindivider i kommunen blir behandlet. Hvorfor denne problemstillingen er viktig De positive effektene ved å bedre omdømme vil kunne gi utslag på en rekke områder: å ansette kvalifiserte medarbeidere ved å være en attraktiv arbeidsgiver positivt påvirke tilflytting og nyetablering i kommunen som igjen påvirker samfunnsutviklingen i Halden at turistene velger Halden kommune som turistmål at studentene velger Halden som høgskolekommune med bedre omdømme Utfordring Halden kommune har ikke gode nok organisatoriske verktøy og rutiner som må til for å bedre kommunens omdømme. Vi ser det som helt avgjørende å jobbe frem en omdømmevisjon og utarbeide en strategi for hvordan ledere på ulike nivåer skal håndtere media. Det er videre helt avgjørende å utarbeide og forankre en kommunikasjonsstrategi både for intern- og ekstern kommunikasjon. Som en følge av denne strategien må det nedfelles rutiner for intern og ekstern kommunikasjon i organisasjonen. Uten dette vil kommunikasjonen i Halden kommune kunne oppfattes som ad hoc preget. Kommunen må i større grad definere sine interessenter og øke kunnskapen om hvordan man bør ta hensyn til de viktigste interessentene. Innovasjonstiltak Den kommuniserende organisasjonen er proaktiv og strategisk i sin kommunikasjon og kommuniserer kontinuerlig. En kommuniserende organisasjon er åpen og lærevillig, systematisk og har en bevist strategi for sin kommunikasjon. Men det er også viktig at den er lyttende og tar initiativ til dialog. (Wenche Aarseth professor NTNU) Teorier og erfaring viser at det er en helt klar sammenheng mellom kommunikasjon og omdømme. Kommunikasjon kan på den ene siden ødelegge for organisasjoner og på den andre siden ved å være proaktiv, være «positivt» for organisasjonen. Å jobbe med kommunikasjon på en proaktiv og strategisk måte er nytt for kommunen. Det er nyttig dersom dette arbeidet kan bedre kommunens omdømme og gjøre at Halden kommune blir en attraktiv arbeidsplass. Resultat fra prosjektet blir nyttiggjort fortløpende etterhvert som innovasjonstiltakene blir gjennomført. Side 21 2

22 Kommunen har: opprettet en kommunikasjon- og serviceavdeling og organisert servicesenteret direkte under denne. utvidet rådmannens ledergruppe med leder av kommunikasjon og service et fokus på servicesenteret og vurderer nye funksjoner med spisskompetanse fra flere enheter inn i senteret. Kommunen skal: utarbeide en omdømmevisjon gjennomføre opplæring i kommunikasjon og mediehåndtering og øvinger for dette medietrening for ansatte og politikere som har mediekontakt opplæring i Offentlighetsloven og Forvaltningsloven utarbeide en kortsiktig og en langsiktig plan for kommunikasjon jobbe mot å bli proaktiv og strategisk i sin kommunikasjon jobbe for å få til en holdningsendring i organisasjonen i forhold til åpenhet og kommunikasjon utarbeide rutiner for både intern- og eksternkommunikasjon og ansatte må gjøres kjent med disse kartlegge kommunens interessenter opprette en arena for to-veis dialog med kommunens viktigste interessenter benytte interessentene for å nå ut til media og skape en god relasjon med pressen innarbeide rutiner for kontrollere rykter, frykt og uriktig informasjon i presseoppslag. formidle viktigheten av kommunikasjon i organisasjonen bidra til at ansatte blir de beste ambassadører Kommunens ledelse skal også være proaktive i sin kommunikasjon med de ansatte, enhetsledere og mellomledere. Finansiering (i 1000 kr) SUM Totalbudsjett ,- Egenandel ,- (egeninnsats i form av timer) Skjønnsmidler fra FM ,- Annen finansiering (Vennligst legg ved utfyllende budsjettinformasjon) Kort statusrapport hvis prosjektet har fått skjønnsmidler tidligere Prosjektet har ikke fått skjønnsmidler tidligere. Side 22 3

23 Fylt ut av Dato Navn Stilling Vedlegg: Budsjettinformasjon Søknadsskjemaet sendes til: 4 Side 23

24 En kommuniserende organisasjon - Budsjett for innovasjonstiltak Kommunen må; Ant. timer Egeninnsats Kjøp av tj. Timepris Definere kommunikasjon som en strategisk funksjon og utarbeide strategiplan Utarbeide en omdømmevisjon Gjennomføre opplæring i kommunikasjon og mediahåndtering og øvinger for dette Medietrening for ansatte og politikere som har mediekontakt Opplæring i Offentligshetsloven og Forvaltningsloven Utarbeide en kortsiktig og en langsiktig plan for kommunikasjon Jobbe mot å bli proaktiv og strategisk i sin kommunikasjon Jobbe med holdninger i organisasjonen i forhold til åpenhet og kommunikasjon Utarbeide rutiner for både intern- og eksternkommunikasjon og gjøre ansatte kjent med dette Kartlegge kommunens interessenter Opprette en arena for to-veis dialog med kommunens viktigste interessenter Benytte interessentene for å nå ut til media og skape en god relasjon med pressen Innarbeide rutiner for håndtere rykter og uriktig informasjon i bl.a presseoppslag Formidle viktigheten av kommunikasjon i organisasjonen Sum Totalkostnad for prosjektet: Side 24

25 Side 25

26 SØKNADSSKJEMA FOR SKJØNNSMIDLER TIL FORNYINGSPROSJEKTER I KOMMUNENE 2014 Navn på prosjektet Søker Andre kommuner som deltar Helhet og sammenheng. Tidlig innsats ved overgang barnehage - skole Halden kommune, kommunalavdeling undervisning, oppvekst og kultur Søknadsbeløp Kr Egen prioritering av søknaden (hvis flere søknader fra samme kommune eller samme region) Tilskott utbetales til (vertskommune hvis interkommunalt/ regionalt prosjekt) Prioritet 3 Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden Konto Prosjektperiode (spesifiser fra og til måned og år eks.: mars 2014 april 2015) Organisering Prosjektleder + e-postadresse Forankring ift. vedtaksorgan og overordnet ledelse August 2014 juni 2015 En representant for hhv. helsesøstertjenesten, barnehage og skole/ppt frikjøpes samlet med inntil 60 % stillingsressurs. Prosjektledelsen ivaretas av stab i kommunalavdelingen. Kontaktperson: Karin Oraug Målsetting (KORT beskrivelse av formål med prosjektet) Utvikle og forbedre eksisterende kommunale rutiner og prosedyrer ved overgangen fra barnehage til skole, spesielt med tanke på de barna som pga. særskilte behov og/eller sosiale forhold er mest sårbare og utsatt. Prosjektbeskrivelse (KORT beskrivelse) Halden kommune deltar i Sjumilssteget. Overordnede hensyn i FNs barnekonvensjon er å se hen til barnets beste. Til tross for at vi har flere gode rutiner og prosedyrer i de ulike tjenestene som arbeider med barn og til barns beste, ser vi at vi har utfordringer i å oppnå helhet og sammenheng i tjenestene. Fra er undervisning (barnehage og skole), oppvekst (barnevern og helse) og kultur samlet i ett kommunalområde, med felles kommunalsjef. Vi har således en unik Side 26

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 16:00. Formannskapsalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 16:00. Formannskapsalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Møterom 2, Storgata 7 - Wielgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Servicetorget 10 år etter og 10 år fram? Historien om offentlig service, døgnåpen forvaltning og Det Digitale Østfold

Servicetorget 10 år etter og 10 år fram? Historien om offentlig service, døgnåpen forvaltning og Det Digitale Østfold Servicetorget 10 år etter og 10 år fram? Historien om offentlig service, døgnåpen forvaltning og Det Digitale Østfold En dør inn, ett telefonnummer Servicetorg = Verdens beste idé Forenkle kontakten mellom

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Styringsgruppe for planstrategi Møtested: Formannskapssalen, Halden Rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Styringsgruppe for planstrategi Møtested: Formannskapssalen, Halden Rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Styringsgruppe for planstrategi Møtested: Formannskapssalen, Halden Rådhus Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30. Tilstede på møtet: Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 06.04.2017 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Saman om eit betre omdøme

Saman om eit betre omdøme Saman om eit betre omdøme Overordnet prosjektplan Versjon 30.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Om Strand kommune... 3 Målsettinger... 4 Målbart utgangspunkt for prosjektstart... 4 Tiltak og milepæler...

Detaljer

Dialogprosessen 2015-2019

Dialogprosessen 2015-2019 Dialogprosessen 2015-2019 - brukermedvirkning i Gausdal kommune - en del av styringssystemet I Gausdal kommune ønsker vi å ha en god dialog med innbyggerne og mottakere av kommunens tjenester. Begrepet

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Kartlegging av kommunenes arbeid med barn og unge. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver Fylkesmannen i Østfold

Kartlegging av kommunenes arbeid med barn og unge. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver Fylkesmannen i Østfold Kartlegging av kommunenes arbeid med barn og unge Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver Fylkesmannen i Østfold Arbeide med 0-24 samarbeidet Gjennom sin kunnskap om situasjonen og behovene i fylket skal

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Introduksjon til utviklingsnettverk for kommuner på ROBEK-lista i Nordland

Introduksjon til utviklingsnettverk for kommuner på ROBEK-lista i Nordland Introduksjon til utviklingsnettverk for kommuner på ROBEK-lista i Nordland Informasjonsmøte i Bodø 16.10.2017 Jens-Einar Johansen, KS Turid Haugen, KS Vår invitasjon Målgruppen: Politisk ledelse Administrativ

Detaljer

Utlysning av midler - prosjektskjønnsmidler til fornying og innovasjon i 2018

Utlysning av midler - prosjektskjønnsmidler til fornying og innovasjon i 2018 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 25.01.2018 2017/4213 331.2 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms Utlysning av midler - prosjektskjønnsmidler til fornying

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 INNHOLD Innledning... 3 Overordnede kommunikasjonsprinsipper... 4 Målgrupper... 4 Utfordringer... 5 Strategiske grep... 6 Organisering og ansvar... 7 INNLEDNING Barne-,

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNIKASJONSPLAN 08.02.16 INNLEDNING Kommunestyrene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg har vedtatt å sluttforhandle et grunnlag for mulig sammenslåing av kommuner i Indre Østfold til en kommune.

Detaljer

Omstillingsprosjektet i Røros kommune. med bakgrunn i økonomiske utfordringer KOSTRA-rapport. Ledersamling 26. mai 2014 Omstilling og utvikling

Omstillingsprosjektet i Røros kommune. med bakgrunn i økonomiske utfordringer KOSTRA-rapport. Ledersamling 26. mai 2014 Omstilling og utvikling Omstillingsprosjektet i Røros kommune med bakgrunn i økonomiske utfordringer KOSTRA-rapport 1 DP 1A Administrativ organisering Delstrategi i utviklingsstrategien - Kommunekompasset 2 DP 1B Servicetorg

Detaljer

Velkommen til koordinatorsamling. Sarpsborg 17. mars 2017

Velkommen til koordinatorsamling. Sarpsborg 17. mars 2017 Velkommen til koordinatorsamling Sarpsborg 17. mars 2017 Sjumilssteget 2017 2019 Kommuneanalysen - Fokusgruppeintervjuer med kommunene Koordinatorsamling Sarpsborg 17. mars 2017 Bakgrunn (Fylkesmannens

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Møteinnkalling. Rådet for likestilling av funksjonshemmede. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: Lysgården. Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Rådet for likestilling av funksjonshemmede. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: Lysgården. Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 13:00 Rådet for likestilling av funksjonshemmede Inderøyheimen, møterom: Lysgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 27.11.2013.

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 27.11.2013. MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 29.01.2014 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner B for bibliotek Søknadssum 514 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Østfold fylkesbibliotek Adresse Phønixbrygga 1606 Fredrikstad Organisasjonsnummer 974544652 Hjemmeside http://www.of.fylkesbibl.no/

Detaljer

Kommunereformen i Østfold - Fylkesmannens tilleggstilråding

Kommunereformen i Østfold - Fylkesmannens tilleggstilråding Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref.: 15/3823 Vår ref.: 2014/4851 310 CHJ Vår dato: 04.01.2017 Kommunereformen i Østfold - Fylkesmannens tilleggstilråding Fylkesmannen

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Saksbehandler: Trude Saltvedt Vår dato: 04.12.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/6419 Deres referanse: Alle fylkesmannsembeter v/utdanningsdirektøren Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/rådmannen Øvrige mottakere jf adresseliste UTLYSNING AV MIDLER

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Fillan den:

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Fillan den: HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.10.2014 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no Dato for utfylling 1. Prosjektnavn 2. Kommune

Detaljer

Kommuneproposisjonen Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommuneproposisjonen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å realisere regjeringens ambisjoner En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2016/1888-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Kompetanseplan 2016 - Helse og omsorg Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 17:00

Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 02.02.2017 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag Digitalisering i en endringstid for Trøndelag DiguT - felles satsing på digital tjenesteutvikling i Trøndelag Felles rådmannssamling Stokkøya 30.05.17 St. 27 (2015 2016) Digital agenda for Norge Digitalt

Detaljer

Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling Vedlegg 1. Kravspesifikasjon Lederutviklingsprogrammet Kaizen - 2010 / 2011 Ref. nr.: 2009/2398 1 INNHOLD 1 BESKRIVELSE AV FET KOMMUNE... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 FET KOMMUNE... 3 2 LEDERUTVIKLING... 4

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00. Formannskapssalen, Rådhuset

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00. Formannskapssalen, Rådhuset Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.01.2016 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Møtesekretær innkaller vararepresentanter

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Elverhøy NB! Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune 1 Innholdsliste Forord... s. 3 Utfordringer/hovedprinsipper... s. 4 Kommunikasjonsmål eksternt/internt... s. 5 Retningslinjer for mediehåndtering... s. 5 Retningslinjer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal 08.12.2008 kl. 10.30 NB! Møtet er en fortsettelse av møte ved skriftlig saksbehandling 04.12.08. Møtet er

Detaljer

Invitasjon til å delta i kompetansetilbudet "Inkluderende barnehage- og skolemiljø", pulje 2

Invitasjon til å delta i kompetansetilbudet Inkluderende barnehage- og skolemiljø, pulje 2 Vår dato: 10.04.2017 Vår referanse: 2017/1908 Arkivnr.: 632.3 Deres referanse: Saksbehandler: Vibeke Norheim Holm Kommuner og frittstående grunnskoler i Buskerud Innvalgstelefon: 32 26 69 50 Invitasjon

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter nr. 1 og 2 møter

Detaljer

Nye Sandefjord Hva er status og hvilke utfordringer arbeider de tre kommunene med nå?

Nye Sandefjord Hva er status og hvilke utfordringer arbeider de tre kommunene med nå? Nye Sandefjord Hva er status og hvilke utfordringer arbeider de tre kommunene med nå? Råd og innspill ordfører Bjarne Sommerstad og rådmann/prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker 20.11.2015 Nye Sandefjord

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE

TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/14 14/445 KOMMUNEREFORMEN 38/14 14/1120 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00 STEIGEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Heltidskultur i kommunene

Heltidskultur i kommunene Læringsnettverket NyttBlikk 2018-2020 Heltidskultur i kommunene Informasjonsbrev til påmeldte kommuner INFORMASJON TIL PÅMELDTE KOMMUNER: Delta, Fagforbundet, Sykepleierforbundet og KS BTV gleder seg over

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Halsen, Rådhuset Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteinnkalling. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 17.03.2015, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Mål 1 Å drive kostnadseffektive barneverntjenester. 2 Å kartlegge og avklare

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 01.02.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførerkontoret Arkivsak: 15/01247 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300

Detaljer

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Rissa. Tlf.: Søknadssum fra Helsedirektoratet ,- Andre statlige tilskudd (spesifiser)

Rissa. Tlf.: Søknadssum fra Helsedirektoratet ,- Andre statlige tilskudd (spesifiser) SØKNAD OM TILSKUDD 2015 Kommunalt rusarbeid Kap 0765 post 62 1. INFORMASJON OM SØKER Kommune: Rissa Postadresse: Rådhusvegen 13 Organisasjonsnummer: 944305483 Postnr/sted: 7100 Kontonummer: 42130510021

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Møtedato: 05.05.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen torsdag 30.04.2015. Varamedlemmer

Detaljer

TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD TIL VEDTAK I BUDSJETT

TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD TIL VEDTAK I BUDSJETT MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 27.05.2015 Tid: 18:00 TILLEGG SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/15 15/1038 TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 11.01.2016 Møtested:

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen NB! Merk ukedag Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 18.00. Fremmøte kl. 17.00 på Helsestasjon for rus Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5 Vår saksbehandler: Reidunn Aarre Matthiessen Direkte tlf: 23 30 27 22 E-post: rma@udir.no Vår dato: 10.03.2014 Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Til alle fylkesmannsembeter v/utdanningsdirektøren

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Samarbeid om velferd og utvikling Vi tråkker i hverandres bed, men ikke på hverandres blomster https://vimeo.com/ ?

Samarbeid om velferd og utvikling Vi tråkker i hverandres bed, men ikke på hverandres blomster https://vimeo.com/ ? Samarbeid om velferd og utvikling Vi tråkker i hverandres bed, men ikke på hverandres blomster https://vimeo.com/221276781?ref=em-v-share Bakgrunn Samarbeidsavtalen springer ut fra det toårige bosettingsprosjektet

Detaljer

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2017/985-1 17.02.2017 Marianne Haakestad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 14.03.2017

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/5471-1 DRAMMEN 02.04.2013 REVIDERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK HENSIKT MED NOTATET Hensikten med notatet

Detaljer

KRAFTSENTERET ASKIM. Kommunereformen - endelig retningsvalg

KRAFTSENTERET ASKIM. Kommunereformen - endelig retningsvalg Kommunereformen - endelig retningsvalg I denne saken skal det besluttes hvilken alternativ kommunesammenslutning det skal arbeides videre med fram til endelig avgjørelse i bystyret i juni dette år, og

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

Retningslinjer for skjønnstildelingen 2018

Retningslinjer for skjønnstildelingen 2018 Retningslinjer for skjønnstildelingen 2018 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Fylkesmannens skjønnsramme... 2 2.1 Kommunens utgiftsbehov... 2 2.2 Fylkesmannens reservepott... 2 2.3 Oppfølging av

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.03.2012 Arkiv: :FE-400 Arkivsaksnr.: 11/844 Journalpostløpenr.: 12/8435 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012. Budsjett. Søknadssum 332500. Utgifter. Totale utgifter 797500 2530000. Inntekter

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012. Budsjett. Søknadssum 332500. Utgifter. Totale utgifter 797500 2530000. Inntekter Budsjett Søknadssum 332500 Utgifter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Personalkostnader. Prosjektleder 180000, andre ansatte 65000, ansatte i samarbeidende bibliotek 220 000 til sammen Varer,

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Mål 1 Å drive kostnadseffektive barneverntjenester. 2 Å kartlegge og avklare

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/

Deres ref. Vår ref. Dato 13/ Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE Deres ref. Vår ref. Dato 13/714-3 30.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 800 000 kroner til kommunene Marker, Aremark

Detaljer

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2)

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Søknadssum: 1 200 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Tjenesteutvikling Opplysninger

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen

Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen Statsråden Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 15/1354-1 29.04.2015 Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen Vi er i gang med en kommunereform som skal gi større

Detaljer

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 STATUS OG VIDERE FREMDRIFT TILKNYTTET UTVIKLINGSPROGRAMMET «SAMAN

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN

MØTEINNKALLING FOR STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN TID: 27.04.2015 kl. etter formannskapets slutt STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis

Detaljer