Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2014/6 PS 2014/7 PS 2014/8 PS 2014/9 RS 2014/1 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Søknader om skjønnsmidler 2014 til fornying Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2008/3871 RS 2014/2 Aktiv på dagtid, rapport for /5130 PS 2014/10 Økonomirapport pr. februar 2014 PS 2014/11 Advokatbistand - tjenestemenn X 2011/2382 PS 2014/12 Sykefraværsstatistikk og oversikt over uføre pr /1996 Side nr. Morten Christoffersen utvalgsleder Side 2

3 PS 2014/6 Godkjenning av innkalling PS 2014/7 Godkjenning av saksliste PS 2014/8 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 3

4 PS 2014/9 Referatsaker Side 4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Toril Bjerkeli Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon Utsendte vedlegg 1 Skjønnsmidler 2014 til fornying i kommunene 2 Komm-utlysingsbrev Søknadsskjema Østfold Søknader om skjønnsmidler 2014 til fornying i kommunene - Halden kommune 5 søknadsskjema skjønnsmidler ledelsesutvikling og økonomistyringssystem 6 budsjettgrunnlag ledelsesutvikling inkl. økonomistyring 7 Søknadsskjema Østfold 2014 Fylkesmannen i Østfold- en kommuniserende og åpen organisasjon 8 Kopi av En kommuniserende og åpen organisasjon - budsjett 9 Søknad skjønnsmidler Helhet og sammenheng-tidlig innsats 10 Skjønnsmidler - kompetansehevende tiltak 11 Robek- nettverk 12 Innkjøpssystem 13 Søknad - Det Digitale Østfold Kopi av mail sendt til Fylkesmannen i Østfold 14 Søknadsskjema Østfold Det digitale Østfold - rapport 2013 Søknader om skjønnsmidler 2014 til fornying Sammendrag av saken: Det vises til utlysningsbrev om skjønnsmidler 2014 til fornying fra Fylkesmannen i Østfold (se vedlegg 1-3). Halden kommune har oversendt seks søknader om skjønnsmidler til fornying 2014 til fylkesmannen i prioritert rekkefølge. Søknadene er prioritert som følger: 1. Ledelsesutvikling inkl. økonomistyringssystem (videreføring fra 2013) 2. En kommuniserende og åpen organisasjon (ny) 3. Helhet og sammenheng tidlig innsats (videreføring fra 2013) 4. Kompetansehevende tiltak (ny) 5. Deltakelse i ROBEK-nettverk (videreføring fra 2013) 6. Innkjøpssystem (videreføring fra 2013) Søknadene og budsjettinformasjon følger som trykte vedlegg til saken (vedlegg 4-12) Samlet omsøkt beløp er kr Side 5

6 I tillegg er det oversendt en søknad fra Det Digitale Østfold fellesprosjektet som Halden kommune er vertskommune for. Det søkes om kr til prosjektet (se vedlegg 13-14). Rapport for 2013 for prosjektet er oversendt Fylkesmannen i Østfold (se vedlegg 15-23). Side 2 av 2 Side 6

7 Side 7 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/ html Page 1 of Fra: Overskott Dato: :50:44 Til: 'Aremark kommune'; 'Askim kommune'; 'Eidsberg kommune'; 'Fredrikstad kommune'; postmottak; 'Hobøl kommune'; 'Hvaler kommune'; 'Marker kommune'; 'Moss kommune'; 'Rakkestad kommune'; 'Rygge kommune'; 'Rømskog kommune'; 'Råde kommune'; 'Sarpsborg kommune'; 'Skiptvet kommune'; 'Spydeberg kommune'; 'Trøgstad kommune'; 'Våler kommune' Kopi: Pålsrud Espen; Lund Tormod Tittel: Skjønnsmidler 2014 til fornying i kommunene Se vedlagte saksdokumenter.

8 Kommunene i Østfold Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: Vår ref.: 2014/ Vår dato: Skjønnsmidler 2014 til fornying i kommunene Ordinært skjønnstilskudd er en del av kommunenes rammetilskudd. I 2014 har Fylkesmannen fått 63,4 millioner kroner til fordeling. Av dette er det avsatt 10 millioner kroner til fornyingsarbeid i kommunene. Det vises til nyhetssak på Fylkesmannens hjemmeside den 14. oktober Fristen for å søke på avsatte skjønnsmidler til fornying er senest innen 12. mars Søknad bes sendt elektronisk til: Retningslinjer Kommunaldepartementet har fastsatt sentrale retningslinjer for fordelingen av skjønnsmidler. I retningslinjene for 2014 er fornyingsprosjekter gitt en fyldig omtale. Fra 2014 ønsker regjeringen at tilskudd i større grad skal gis til innovasjonstiltak, og at innovasjonsprosjekter skal prioriteres innenfor rammen. Innovasjon i kommunesektoren kan defineres som prosessen med å utvikle nye ideer og realisere dem slik at de gir merverdi for samfunnet. Det skal være noe nytt for kommunen, det skal være nyttig, og det skal være nyttiggjort. Innovasjon for en kommune kan også være å kopiere gode løsninger fra andre kommuner eller fra andre land bare en tar dem i bruk på sin egen måte i sin egen kommune. Den vanlige fornyings- og omstillingsvirksomheten skiller seg fra innovasjon ved at innovasjon gjerne medfører vesentlige endringer i arbeidsmetodene eller tjenesteutøvelsen, mens omstilling ofte er mer trinnvise endringer av eksisterende rutiner. I departementets retningslinjer blir interkommunale prosjekter spesielt omtalt. Det gis uttrykk for at støtten fortrinnsvis bør gis som engangsstøtte i utrednings- eller etableringsfasen. Det kan også tildeles skjønnsmidler til prosjekter for å styrke egenkontroll og/ eller sette etikk på dagsordenen. I retningslinjene blir prosjekter som har lokaldemokrati som tema spesielt omtalt, og likedan prosjekter innenfor samfunnsutvikling. Statens hus Postboks Moss Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Vogtsgate 17 e-post: Side 8

9 2 I de sentrale retningslinjene blir det presisert at skjønnsmidlene ikke skal benyttes som støtte til rene næringsutviklingsprosjekter. Tidligere kunne Fylkesmannen heller ikke tildele skjønnsmidler til kommunestrukturprosjekter. Dette er nå endret ved at departementet har åpnet for at det kan gis støtte til utredning av kommunestruktur. På grunn av den kommende kommunereformen er det hensiktsmessig at nye utredninger er begrenset både i forhold til tema som skal utredes og tidsbruk. Fylkesmannen ønsker å støtte prosjekter som er nyskapende og med målsetting om kvalitetsog effektivitetsforbedringer i kommunenes tjenesteproduksjon. Vi ønsker å ha fokus på å fullføre og få effekt av det som er satt i gang tidligere når det gjelder arbeid med styringssystemer, systemer for intern kontroll og digital forvaltning. Både prosjekter i enkeltkommuner og prosjekter i samarbeid mellom flere kommuner er aktuelle for støtte fra Fylkesmannens side. Prosjekter som innebærer forpliktende samarbeid mellom flere kommuner med mål om kvalitetsutvikling av tjenestene vil bli prioritert. Fylkesmannen inviterer i brev av alle fylkets kommuner til å delta i Sjumilssteget for utsatte barn og unge i Østfold. Sjumilssteget tar utgangspunkt i utvalgte artikler i FNs barnekonvensjon og handler om tidlig innsats, samordning av tjenester og medbestemmelse. Det ble orientert om arbeidet på møte 9. januar her hos oss. I etterkant av møtet er det sendt ut informasjon med invitasjon til å bli med i Sjumilssteget med frist for påmelding 28. februar. Fylkesmannen har etter drøftinger i flere sammenhenger bestemt at inntil 2,5 millioner kroner av fornyingsmidlene settes av til det tverrfaglige arbeidet med Sjumilssteget. Hver kommune som melder seg på vil få tildelt kr til arbeid med egenanalyse i egen kommune etter metodene i prosjektet. De fire største bykommunene får tildelt kr hver dersom de melder seg på. Nettverk for samhandling for utsatte barn og unge er nå avsluttet. Rambøll har foretatt en beskrivelse av arbeidet i en del av kommunene i dette nettverket. Trøgstad kommune presenterte sitt arbeid på Beat for Beat. Erfaringene fra dette nettverksarbeidet vil bli videreført i Sjumilssteget. Det er opparbeidet viktig kompetanse på tverrfaglig kommunikasjon som det nå arbeides videre med i kommunene. Søknad og rapportering Det vises til omtale ovenfor med hensyn på aktuelle prosjekter. Prioriterte fornyingsprosjekter kan tematisk grupperes slik: 1. Ledelse og omstilling 2. Kvalitetsutvikling av tjenestene 3. Effektiv ressursbruk og økonomistyring 4. Klima og miljø 5. Samfunnsutvikling og kommuneplanlegging 6. Etikk og tillitskapende forvaltning Nummereringen ovenfor peker på typer prosjekter som er særlig relevante, og angir ikke noe om prioriteringen mellom prosjekter. Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som skal benyttes. Skjemaet er vedlagt, og kan også lastes ned fra vår hjemmeside. Det benyttes et skjema pr. prosjekt det søkes om midler til. Vi ber om kortfattede og oversiktlige søknader. Når det gjelder Sjumilssteget vises det til omtale ovenfor. Det er ikke nødvendig å sende søknad om disse midlene. Midler her vil tildeles til påmeldte kommuner, jf frist for påmelding som er satt til 28. februar. Side 9

10 3 Det kan være aktuelt for noen å søke ytterligere tilskudd til tiltak som har mottatt støtte tidligere år. I så fall er det en forutsetning at det redegjøres for fremdriften. Det vises til eget punkt i søknadsskjemaet for dette. Se ellers oversikt over midler tildelt til fornyingsprosjekter for 2013 og kommentarene her. For interkommunale/ regionale prosjekter er det nødvendig at en kommune påtar seg en økonomisk vertskommunefunksjon som mottaker av et eventuelt tilskudd. I søknaden må det opplyses om hvilken kommune som skal ha denne funksjonen. Det forutsettes også at tiltaket har en forankring i form av en politisk behandling. Det bes om en kort sluttrapportering for alle tiltak som har mottatt tilskudd. Det er utarbeidet et eget sluttrapporteringsskjema som skal benyttes. Dette kan lastes ned fra vår hjemmeside. Rapporten sendes elektronisk til vårt postmottak. Skjemaet bes også benyttet for rapportering om bruk av midler som er tildelt tidligere år. Det bes om at det rapporteres når prosjektet er avsluttet, og det er derfor ingen fastsatt rapporteringsfrist. Fylkesmannen mener det er viktig å dele erfaringer og suksesshistorier både for å fremme læring og god omdømmebygging. Dette vil vi bidra til gjennom bruk av internett, nettverk og den årlige fornyingskonferansen Beat for Beat. I år arrangeres Beat for Beat for ellevte gang fra 10. til 11. juni Søknads- og rapporteringsskjema kan lastes ned fra vår hjemmeside: Vi tar sikte på å ha klar en endelig fordeling av midlene senest i løpet av uke 19. Tildelingen gjøres kjent gjennom brev til kommunene og på vår internettside. Fylkesmannen ønsker en aktiv dialog med kommunene, ta derfor gjerne kontakt med oss! Spørsmål kan rettes til: Birger Overskott: tlf.: , e-post: Tormod Lund: tlf.: , mobil: , e-post: Dette brevet blir bare sendt kommunene elektronisk. Med hilsen Dette dokumentet er elektronisk godkjent av Espen Pålsrud e.f. direktør Birger Overskott seniorrådgiver Saksbehandler: seniorrådgiver Birger Overskott VEDLEGG Side 10

11 SØKNADSSKJEMA FOR SKJØNNSMIDLER TIL FORNYINGSPROSJEKTER I KOMMUNENE 2014 Navn på prosjektet Søker Andre kommuner som deltar Søknadsbeløp Egen prioritering av søknaden (hvis flere søknader fra samme kommune eller samme region) Tilskott utbetales til (vertskommune hvis interkommunalt/ regionalt prosjekt) Prosjektperiode (spesifiser fra og til måned og år eks.: mars 2014 april 2015) Organisering Prosjektleder + e-postadresse Forankring ift. vedtaksorgan og overordnet ledelse Målsetting (KORT beskrivelse av formål med prosjektet) Prosjektbeskrivelse (KORT beskrivelse) Finansiering (i 1000 kr) SUM Totalbudsjett Egenandel Skjønnsmidler fra FM Annen finansiering (Vennligst legg ved utfyllende budsjettinformasjon) Side 11

12 Kort statusrapport hvis prosjektet har fått skjønnsmidler tidligere Fylt ut av Dato Navn Stilling Vedlegg: Søknadsskjemaet sendes til: 2 Side 12

13 Side 13 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/ html Page 1 of Fra: Toril Dato: :56:53 Til: Kopi: Lund Tormod Gudrun Haabeth Grindaker Tittel: Søknader om skjønnsmidler 2014 til fornying i kommunene - Halden kommune Det vises til brev fra Fylkesmannen i Østfold dat vedr. skjønnsmidler 2014 til fornying i kommunene. Vedlagt oversendes 6 søknader om skjønnsmidler til fornying fra Halden kommune. Søknadene er prioritert som følger: 1. Ledelsesutvikling inkl. økonomistyringssystem (videreføring fra 2013) 2. En kommuniserende og åpen organisasjon (ny) 3. Helhet og sammenheng - tidlig innsats (videreføring fra 2013) 4. Kompetansehevende tiltak (ny) 5. Deltakelse i ROBEK-nettverk (videreføring fra 2013) 6. Innkjøpssystem (videreføring fra 2013) Når det gjelder prosjekt nr. 4 Kompetansehevende tiltak, ber Halden kommune om innspill på om det finnes andre midler kommunen kan søke på til dette formålet. Søknadene framlegges administrasjonsutvalget som referatsak i møte den Søknad om skjønnsmidler til fornying 2014 til prosjektet Det Digitale Østfold samt rapport 2013 for prosjektet er oversendt i egne sendinger. Halden kommune er vertskommune for dette prosjektet. Halden kommune håper på en positiv behandling av søknadene! Vennligst bekreft at denne e-posten er mottatt. Mvh Toril Bjerkeli Personalsjef Rådhuset, Storgt. 8, 1776 HALDEN Tlf /

14 SØKNADSSKJEMA FOR SKJØNNSMIDLER TIL FORNYINGSPROSJEKTER I KOMMUNENE 2014 Navn på prosjektet Søker Ledelsesutvikling inkl. økonomistyring Halden kommune v/rådmannen Andre kommuner som deltar Søknadsbeløp Kr Egen prioritering av søknaden (hvis flere søknader fra samme kommune eller samme region) Tilskott utbetales til (vertskommune hvis interkommunalt/ regionalt prosjekt) Prioritet 1 Halden kommune Prosjektperiode (spesifiser fra og til måned og år eks.: mars 2014 april 2015) Organisering Prosjektleder + e-postadresse Forankring ift. vedtaksorgan og overordnet ledelse Aug des Prosjektet organiseres direkte under rådmannen med rådmannen ledergruppe som styringsgruppe. Prosjektleder koordinerer ledelsesutviklingen. Toril Bjerkeli Prosjektet er forankret hos rådmannen og i rådmannens ledergruppe. Målsetting (KORT beskrivelse av formål med prosjektet) Målsettingen med prosjektet å styrke kompetansen innenfor strategisk lederskap, helhetlig styring, innovasjon og endringsledelse og virksomhets- og tjenesteutvikling. En del av lederutviklingen vil også omfatte økonomioppfølging der målsettingen er bedret økonomistyring gjennom alle ledd i organisasjonen. Ledelsesutviklingen må underbygge ledelsens utfordringer mht. økonomi og driftstilpassing samt organisasjons- og kulturbygging og bidra til at den enkelte leder kan løse ledelsesoppgavene til beste for brukere og ansatte. Ledelsesutviklingsprosjektet samkjøres med prosjektet helhetlig styring. Side 14

15 Prosjektbeskrivelse (KORT beskrivelse) Ny rådmann tiltrådte i Halden kommune Våren 2013 ble det tilsatt tre nye kommunalsjefer innenfor områdene undervisning og oppvekst, helse og omsorg samt teknisk og kultur. Kommunens strategiske toppledelse består av rådmann og rådmannens ledergruppe. I ledergruppen inngår kommunalsjefene, personalsjef, økonomisjef, leder kommunikasjon og service og NAV-leder. Kommunens organisasjonsmodell er p.t. basert på tre kommunalavdelinger, rådmannens stab, støtteenheter samt 33 enheter/områder som ledes av hver sin enhetsleder. Enhetslederne rapporterer til kommunalsjefene (i helse og omsorg til områdeledere), leder tjenesteproduksjonen og har et gjennomgående delegert økonomi-, personal og fagansvar. De fleste enheter har en eller flere avdelingsledere ca. 55 personer. Organisasjonsmodellen ble evaluert i 2013, og det ble gjennomført noen justeringer etter det for å mer helhetlige og brukerrettede tjenester. Det er fortsatt behov for å videreutvikle organisasjonsmodellen med bedre kompetanseutnyttelse, tydelige lederroller og ansvarsforhold, enhetsstruktur og tydeligere oppgaver for stabs- og støtteenheter. Kommunestyret vedtar nytt delegeringsreglement i mars Parallelt med lederutviklingen vil det utarbeides nytt administrativt delegeringsreglement som vil tydeliggjøre alle lederes ansvar og roller. Den strategiske toppledelsen står overfor store muligheter og krevende oppgaver når det gjelder: - Omfattende økonomisk omstilling og driftstilpassing for å skape positiv driftsbalanse og økonomisk handlingsrom som muliggjør nye satsinger - Videreutvikling av strategisk lederskap med fokus på klare mål, gode planprosesser, helhetlig styring og forpliktende resultatdialog - Organisasjons- og kulturbygging - Videreutvikling av en framtidsrettet arbeidsgiverstrategi som gir langsiktig rekruttering og kompetansebygging, godt omdømme og økt attraktivitet - Å bidra til tydelige roller og godt samspill mellom politisk og administrativ ledelse som sikrer de folkevalgte et godt beslutningsgrunnlag og lederne et eget handlingsrom For å lykkes med disse utfordrende oppgavene må ledelsesutvikling prioriteres de nærmeste årene. Det har ikke vært gjennomført systematisk lederopplæring i kommunen siden Aktuelle temaer i ledelsesutviklingen vil være: - Organisasjonsforståelse i et systemteoretisk perspektiv - Samhandling og tydelighet på aksept av roller og oppgaver - Ledelse av folkevalgt styrte organisasjoner - Lederen som arbeidsgiver arbeidsgiverrollen - Identifisere, forstå og håndtere bevisste og ubevisste krefter - Opplæring i konkret oppgaveløsning innenfor personal- og økonomiområdet og i bruk av elektroniske verktøy som kan effektuere driften Det er fortsatt nødvendig å innhente ekstern bistand i forbindelse med gjennomføring av de Side 15 2

16 fem første områdene. Når det gjelder konkret oppgaveløsning innenfor økonomi- og personalområdet og bruk av elektroniske verktøy, vil dette i hovedsak kunne gjennomføres i egenregi. Dette vil bli samkjørt med prosjektet vedr. helhetlig styring. Arbeidsformene vil være plenumssamlinger, arbeid i mindre grupper og individuelt arbeid mellom samlingene. Når det gjelder økonomistyring, er Halden kommune i avslutningsfasen ift. å få opp en såkalt BI-løsning. Løsningen medfører at ledere får opp sine økonomi- og styringsdata hentet fra fagsystem, realtime, i sitt åpningsbilde. Her kan det drilles ned til minste detaljer, og man kan utarbeide økonomiprognoser. Løsningen antas etter de siste samtaler med Evry AS å være ferdigstilt i løpet av juni Dette er et viktig bidrag for å få fokus på økonomistyringens betydning, spesielt i en så krevende omstillingsfase Halden kommune nå er. Vi ser også at sentrale medarbeidere innenfor økonomi er i behov av eksterne «vedlikeholdskurs». Den økonomiske situasjonen Halden kommune har vært i de siste årene, har medført sterkt reduserte budsjett ift. kompetanseutvikling/-vedlikehold. Det søkes derfor om ytterligere tilskudd til dette, utover det som ble bevilget i Omsøkte midler vil bli benyttet til å dekke kostnader ifm. samlinger for rådmannens ledergruppe 11.02, og , enhetsledere/rådmannens ledergruppe samt alle ledere Samlinger for de samme ledergruppene planlegges gjennomført høsten Se utfyllende budsjettinformasjon. Finansiering (i 1000 kr) SUM Totalbudsjett Egenandel Skjønnsmidler fra FM Annen finansiering (Vennligst legg ved utfyllende budsjettinformasjon) Kort statusrapport hvis prosjektet har fått skjønnsmidler tidligere Prosjektet fikk tildelt kr i skjønnsmidler til fornying I tillegg ble prosjektet tildelt kr i OU-midler. Midlene er benyttet til dekning av tre samlinger for hhv. rådmannens ledergruppe ( ), enhets- og områdeledere( ) og ledere på alle nivåer ( ). I tillegg er det gjennomført en prestasjonsdriveranalyse (PDA) for Halden kommune totalt og pr. ledernivå/ledergruppe som viser gap mellom viktighet og etterlevelse innenfor viktige fokusområder. Analysen vil være et svært nyttig redskap i den videre ledelsesutviklingen ble det avholdt eget møte med representanter for fagforeningenes hovedsammenslutninger om hva de anser som de viktigste forbedringspunktene når det gjelder ledelse i kommunen og om hvordan hovedtillitsvalgte ev. kan bidra i deler av ledelsesutviklingsprogrammet. Budsjettinformasjon har vært en del av ledelsesutviklingsprogrammet i Side 16 3

17 Fylt ut av Dato Navn Toril Bjerkeli Stilling Personalsjef Vedlegg: Utfyllende budsjettinformasjon Søknadsskjemaet sendes til: 4 Side 17

18 Budsjettgrunnlag ledelsesutvikling inkl. økonomistyring Samlinger planlagt vårhalvåret 2014: Konsulenter Fastpris eks. mva. Fast pris inkl. mva Rådmannens ledergruppe (9 deltakere) Rådmannens ledergruppe (9 deltakere) Enhetsledere (ca. 45 deltakere) Rådmannens ledergruppe (9deltakere) Ledere på alle nivåer (ca. 90 deltakere) Sum samlinger vår Samlinger planlagt høsten 2014: Rådmannens ledergruppe (9 deltakere) Enhetsledere (ca. 45 deltakere) Rådmannens ledergruppe (9 deltakere) Ledere på alle nivåer (ca. 90 deltakere) Sum samlinger høsten Side 18

19 Sum samlinger ====== I tillegg kommer leie av kurslokaler inkl. bevertning til deltakerne på samlingene. Side 19

20 SØKNADSSKJEMA FOR SKJØNNSMIDLER TIL FORNYINGSPROSJEKTER I KOMMUNENE 2014 Navn på prosjektet Søker En kommuniserende og åpen organisasjon Halden kommune Andre kommuner som deltar - Søknadsbeløp Kr ,- Egen prioritering av søknaden (hvis flere søknader fra samme kommune eller samme region) Tilskott utbetales til (vertskommune hvis interkommunalt/ regionalt prosjekt) Prioritet 2 Halden kommune Prosjektperiode (spesifiser fra og til måned og år eks.: mars 2014 april 2015) Organisering Prosjektleder + e-postadresse Forankring ift. vedtaksorgan og overordnet ledelse Mars 2014 mars 2015 Prosjektgruppe: Ansatte i enhet Kommunikasjon og service samt delaktighet fra de forskjellige kommunalområdene underveis. Styringsgruppe: Rådmannens ledergruppe. Forankret i rådmannens ledergruppe. Målsetting (KORT beskrivelse av formål med prosjektet) Målet er at; Halden kommune skal bli en kommuniserende og åpen organisasjon med fokus på å bedre sitt omdømme. De ansatte blir stolte av sin arbeidsplass og arbeidsplassen blir en attraktiv plass å være på. Side 20

21 Prosjektbeskrivelse (KORT beskrivelse) Problemstilling Vi oppfatter at Halden kommune har slitt med dårlig omdømme i mange år, og det siste året har dette tilspisset seg ytterligere. Kommunen er inne i en omfattende økonomisk snuoperasjon og det arbeides aktivt med å ta ned driftsutgifter. Den vanskelige økonomiske situasjonen har ført til at Halden kommune nå er på «Robek-lista». Det gjennomføres mange innsparingstiltak hvor nedbemanning er et av disse. Mediene målbærer spekulasjoner i dårligere service til innbyggerne og kultur- og næringsliv. Foreslåtte og gjennomførte innsparingstiltak har skapt store oppslag i media hvor det har vært fokus på det negative ved innsparingstiltakene. Det strekker seg fra hvordan økonomien styres, til saksbehandling, svartider på henvendelser og hvordan enkeltindivider i kommunen blir behandlet. Hvorfor denne problemstillingen er viktig De positive effektene ved å bedre omdømme vil kunne gi utslag på en rekke områder: å ansette kvalifiserte medarbeidere ved å være en attraktiv arbeidsgiver positivt påvirke tilflytting og nyetablering i kommunen som igjen påvirker samfunnsutviklingen i Halden at turistene velger Halden kommune som turistmål at studentene velger Halden som høgskolekommune med bedre omdømme Utfordring Halden kommune har ikke gode nok organisatoriske verktøy og rutiner som må til for å bedre kommunens omdømme. Vi ser det som helt avgjørende å jobbe frem en omdømmevisjon og utarbeide en strategi for hvordan ledere på ulike nivåer skal håndtere media. Det er videre helt avgjørende å utarbeide og forankre en kommunikasjonsstrategi både for intern- og ekstern kommunikasjon. Som en følge av denne strategien må det nedfelles rutiner for intern og ekstern kommunikasjon i organisasjonen. Uten dette vil kommunikasjonen i Halden kommune kunne oppfattes som ad hoc preget. Kommunen må i større grad definere sine interessenter og øke kunnskapen om hvordan man bør ta hensyn til de viktigste interessentene. Innovasjonstiltak Den kommuniserende organisasjonen er proaktiv og strategisk i sin kommunikasjon og kommuniserer kontinuerlig. En kommuniserende organisasjon er åpen og lærevillig, systematisk og har en bevist strategi for sin kommunikasjon. Men det er også viktig at den er lyttende og tar initiativ til dialog. (Wenche Aarseth professor NTNU) Teorier og erfaring viser at det er en helt klar sammenheng mellom kommunikasjon og omdømme. Kommunikasjon kan på den ene siden ødelegge for organisasjoner og på den andre siden ved å være proaktiv, være «positivt» for organisasjonen. Å jobbe med kommunikasjon på en proaktiv og strategisk måte er nytt for kommunen. Det er nyttig dersom dette arbeidet kan bedre kommunens omdømme og gjøre at Halden kommune blir en attraktiv arbeidsplass. Resultat fra prosjektet blir nyttiggjort fortløpende etterhvert som innovasjonstiltakene blir gjennomført. Side 21 2

22 Kommunen har: opprettet en kommunikasjon- og serviceavdeling og organisert servicesenteret direkte under denne. utvidet rådmannens ledergruppe med leder av kommunikasjon og service et fokus på servicesenteret og vurderer nye funksjoner med spisskompetanse fra flere enheter inn i senteret. Kommunen skal: utarbeide en omdømmevisjon gjennomføre opplæring i kommunikasjon og mediehåndtering og øvinger for dette medietrening for ansatte og politikere som har mediekontakt opplæring i Offentlighetsloven og Forvaltningsloven utarbeide en kortsiktig og en langsiktig plan for kommunikasjon jobbe mot å bli proaktiv og strategisk i sin kommunikasjon jobbe for å få til en holdningsendring i organisasjonen i forhold til åpenhet og kommunikasjon utarbeide rutiner for både intern- og eksternkommunikasjon og ansatte må gjøres kjent med disse kartlegge kommunens interessenter opprette en arena for to-veis dialog med kommunens viktigste interessenter benytte interessentene for å nå ut til media og skape en god relasjon med pressen innarbeide rutiner for kontrollere rykter, frykt og uriktig informasjon i presseoppslag. formidle viktigheten av kommunikasjon i organisasjonen bidra til at ansatte blir de beste ambassadører Kommunens ledelse skal også være proaktive i sin kommunikasjon med de ansatte, enhetsledere og mellomledere. Finansiering (i 1000 kr) SUM Totalbudsjett ,- Egenandel ,- (egeninnsats i form av timer) Skjønnsmidler fra FM ,- Annen finansiering (Vennligst legg ved utfyllende budsjettinformasjon) Kort statusrapport hvis prosjektet har fått skjønnsmidler tidligere Prosjektet har ikke fått skjønnsmidler tidligere. Side 22 3

23 Fylt ut av Dato Navn Stilling Vedlegg: Budsjettinformasjon Søknadsskjemaet sendes til: 4 Side 23

24 En kommuniserende organisasjon - Budsjett for innovasjonstiltak Kommunen må; Ant. timer Egeninnsats Kjøp av tj. Timepris Definere kommunikasjon som en strategisk funksjon og utarbeide strategiplan Utarbeide en omdømmevisjon Gjennomføre opplæring i kommunikasjon og mediahåndtering og øvinger for dette Medietrening for ansatte og politikere som har mediekontakt Opplæring i Offentligshetsloven og Forvaltningsloven Utarbeide en kortsiktig og en langsiktig plan for kommunikasjon Jobbe mot å bli proaktiv og strategisk i sin kommunikasjon Jobbe med holdninger i organisasjonen i forhold til åpenhet og kommunikasjon Utarbeide rutiner for både intern- og eksternkommunikasjon og gjøre ansatte kjent med dette Kartlegge kommunens interessenter Opprette en arena for to-veis dialog med kommunens viktigste interessenter Benytte interessentene for å nå ut til media og skape en god relasjon med pressen Innarbeide rutiner for håndtere rykter og uriktig informasjon i bl.a presseoppslag Formidle viktigheten av kommunikasjon i organisasjonen Sum Totalkostnad for prosjektet: Side 24

25 Side 25

26 SØKNADSSKJEMA FOR SKJØNNSMIDLER TIL FORNYINGSPROSJEKTER I KOMMUNENE 2014 Navn på prosjektet Søker Andre kommuner som deltar Helhet og sammenheng. Tidlig innsats ved overgang barnehage - skole Halden kommune, kommunalavdeling undervisning, oppvekst og kultur Søknadsbeløp Kr Egen prioritering av søknaden (hvis flere søknader fra samme kommune eller samme region) Tilskott utbetales til (vertskommune hvis interkommunalt/ regionalt prosjekt) Prioritet 3 Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden Konto Prosjektperiode (spesifiser fra og til måned og år eks.: mars 2014 april 2015) Organisering Prosjektleder + e-postadresse Forankring ift. vedtaksorgan og overordnet ledelse August 2014 juni 2015 En representant for hhv. helsesøstertjenesten, barnehage og skole/ppt frikjøpes samlet med inntil 60 % stillingsressurs. Prosjektledelsen ivaretas av stab i kommunalavdelingen. Kontaktperson: Karin Oraug Målsetting (KORT beskrivelse av formål med prosjektet) Utvikle og forbedre eksisterende kommunale rutiner og prosedyrer ved overgangen fra barnehage til skole, spesielt med tanke på de barna som pga. særskilte behov og/eller sosiale forhold er mest sårbare og utsatt. Prosjektbeskrivelse (KORT beskrivelse) Halden kommune deltar i Sjumilssteget. Overordnede hensyn i FNs barnekonvensjon er å se hen til barnets beste. Til tross for at vi har flere gode rutiner og prosedyrer i de ulike tjenestene som arbeider med barn og til barns beste, ser vi at vi har utfordringer i å oppnå helhet og sammenheng i tjenestene. Fra er undervisning (barnehage og skole), oppvekst (barnevern og helse) og kultur samlet i ett kommunalområde, med felles kommunalsjef. Vi har således en unik Side 26

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 16:00. Formannskapsalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 16:00. Formannskapsalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Møterom 2, Storgata 7 - Wielgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Servicetorget 10 år etter og 10 år fram? Historien om offentlig service, døgnåpen forvaltning og Det Digitale Østfold

Servicetorget 10 år etter og 10 år fram? Historien om offentlig service, døgnåpen forvaltning og Det Digitale Østfold Servicetorget 10 år etter og 10 år fram? Historien om offentlig service, døgnåpen forvaltning og Det Digitale Østfold En dør inn, ett telefonnummer Servicetorg = Verdens beste idé Forenkle kontakten mellom

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30. Tilstede på møtet: Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/rådmannen Øvrige mottakere jf adresseliste UTLYSNING AV MIDLER

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no Dato for utfylling 1. Prosjektnavn 2. Kommune

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Dialogprosessen 2015-2019

Dialogprosessen 2015-2019 Dialogprosessen 2015-2019 - brukermedvirkning i Gausdal kommune - en del av styringssystemet I Gausdal kommune ønsker vi å ha en god dialog med innbyggerne og mottakere av kommunens tjenester. Begrepet

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 01.02.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførerkontoret Arkivsak: 15/01247 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300

Detaljer

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 27.11.2013.

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 27.11.2013. MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 29.01.2014 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Sperle Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 09/5772 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret 02.12. 2009 INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteinnkalling. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 STATUS OG VIDERE FREMDRIFT TILKNYTTET UTVIKLINGSPROGRAMMET «SAMAN

Detaljer

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner B for bibliotek Søknadssum 514 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Østfold fylkesbibliotek Adresse Phønixbrygga 1606 Fredrikstad Organisasjonsnummer 974544652 Hjemmeside http://www.of.fylkesbibl.no/

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00 STEIGEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.03.2012 Arkiv: :FE-400 Arkivsaksnr.: 11/844 Journalpostløpenr.: 12/8435 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012. Budsjett. Søknadssum 332500. Utgifter. Totale utgifter 797500 2530000. Inntekter

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012. Budsjett. Søknadssum 332500. Utgifter. Totale utgifter 797500 2530000. Inntekter Budsjett Søknadssum 332500 Utgifter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Personalkostnader. Prosjektleder 180000, andre ansatte 65000, ansatte i samarbeidende bibliotek 220 000 til sammen Varer,

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Frist for rapportering 1. februar. Vi anbefaler at dere gjennomgår og fyller ut skjemaet i styringsgruppen/prosjektgruppen eller annet egnet fora. På

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal 08.12.2008 kl. 10.30 NB! Møtet er en fortsettelse av møte ved skriftlig saksbehandling 04.12.08. Møtet er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013 Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal v/ole Aasaaren Skansen 7 2670 OTTA Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-10 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Elverhøy NB! Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til - Integrerende arbeidsliv - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til - Integrerende arbeidsliv - Bolyst 2013 Innovangsjon SA v/caroline Fleten Klokkarhaugen 2975 Vang i Valdres Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-8 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune, til prosjektet Bolyst i Skånland 2012

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune, til prosjektet Bolyst i Skånland 2012 Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER Deres ref. Vår ref. Dato 12/715-12 02.07.2012 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune,

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.02.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen 223 (2.etg), Malvik rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: 1/2013 Til sak: 6/2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011)

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Omsorgsboligprosjekter Skånland kommune Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Bakgrunn og formål Det etableres et pilotprosjekt mellom Skånland kommune og Nasjonalt Program for

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD TIL VEDTAK I BUDSJETT

TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD TIL VEDTAK I BUDSJETT MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 27.05.2015 Tid: 18:00 TILLEGG SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/15 15/1038 TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD

Detaljer

Vi viser til: Utlysning av bolystmidler på www.regjeringen.no/bolyst Søknad fra Steinkjer kommune

Vi viser til: Utlysning av bolystmidler på www.regjeringen.no/bolyst Søknad fra Steinkjer kommune Steinkjer kommune7713 STEINKJER Deres ref. Vår ref. Dato 13/706-10 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - Det gode liv i Steinkjer, Åpen lys og

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Rolleforståelse og rollefordeling

Rolleforståelse og rollefordeling Rolleforståelse og rollefordeling Politikk - administrasjon Arbeidsøkt 5 Rådgiver Morten Strand størst mulig fleksibilitet og ressursutnyttelse Samarbeidets prøvelser Kommunestyret bestemmer Kommuneloven

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

IA Situasjonsbeskrivelse og forventningsavklaring!

IA Situasjonsbeskrivelse og forventningsavklaring! IA Situasjonsbeskrivelse og forventningsavklaring! Hvordan redusere sykefraværet i Østfoldkommunene Per Ivar Clementsen, NAV Østfold KS 7. desember 2015. KS direktør Lasse Hansen: ARBEIDSGIVERUTFORDRINGER

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Frivillighet Norge St.Olavsgate 25 0166 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett: www.imdi.no E-post: tsh@imdi.no Sentralbord:

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Saksbehandler: Trond Sælør Deres ref.: Vår dato: 07.05.2014 Tlf.: 38 17 62 43 Vår ref.: 2014/340 Arkivkode: 721.10 Søgne kommune Postboks 1051 4682 Søgne Endelig

Detaljer

INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET

INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET Saksframlegg INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET Arkivsaksnr.: 07/4029 Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune ønsker å delta i kvalitetskommuneprosjektet med særlig satsing

Detaljer

Saksfremlegg. Administrasjonsutvalget godkjenner prosjektskissen og ber administrasjonen søke prosjektmidler i henhold til Invitasjon fra KS.

Saksfremlegg. Administrasjonsutvalget godkjenner prosjektskissen og ber administrasjonen søke prosjektmidler i henhold til Invitasjon fra KS. Saksfremlegg Saksnr.: 07/494-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Lena E. Nielsen Sakstittel: PROSJEKTSKISSE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Administrasjonsutvalget

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 17.03.2015, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2012 Tid: kl.12:00-15:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Møteinnkalling. Eldres råd. Utvalg: Inderøyheimen, Lysgården. Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Eldres råd. Utvalg: Inderøyheimen, Lysgården. Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldres råd Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 13:00 Inderøyheimen, Lysgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 26.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Tydalshallen, Tydal Møtedato: 14.05.2014 Tidspunkt: 10:00-14:00 Fra sak: PS 36/14 Til sak: PS 40/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

eborgerskap Vestfold (Ref #1044)

eborgerskap Vestfold (Ref #1044) eborgerskap Vestfold (Ref #1044) Søknadssum: 400000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold fylkesbibliotek / 974574934 Svend

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen - Fase 1: Utredning Fredrikstad kommune

Prosjektplan for kommunereformen - Fase 1: Utredning Fredrikstad kommune Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 200546/2014 Klassering: 145 Saksbehandler: Hege Marie Edvardsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.01.2015 4/15 Bystyret 05.02.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni.

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni. Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet Behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni 1 Bakgrunn Sør-Aurdal kommune hadde i 2007 et negativt driftsresultat på over 8 mill kroner. På bakgrunn

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og sosial Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

B for bibliotek (Ref #1318605138521)

B for bibliotek (Ref #1318605138521) B for bibliotek (Ref #1318605138521) Søknadssum: 332500 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Østfold fylkesbibliotek / 974544652 Værste, K. G. Meldahls vei

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner LINDESNES KOMMUNE Rådmannen SAKSMAPPE: 2014/801 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 7377/2014 Rune Stokke UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 19.06.2014 43/14 Kommunestyret 19.06.2014 32/14 Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven i Halden kommune Kommunens adresse: Postboks 150, 1751

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15 Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 13 Løpenr.: 143517/2015 Klassering: 145 Saksbehandler: Helge Bangsmoen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Interkommunalt samarbeid om gjeldsrådgivning - prosjektsøknad Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Harry Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/3512 - / Saksordfører:

Detaljer

Møteinnkalling Oppvekstutvalget

Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: Onsdag 20.10.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 1 6.06.2014 Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 Hovedtariffavtalen i staten 2014 2016, pkt. 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling, har følgende ordlyd: "Kompetanse

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Innherred samkommune Sakspapir

Innherred samkommune Sakspapir Innherred samkommune Sakspapir Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009. Evalueringer og veien videre. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold anne.grete.wold@innherred-samkommune.no 74048293 Arkivref:

Detaljer

Helse Midt-Norge kommunikasjonsstrategi

Helse Midt-Norge kommunikasjonsstrategi Helse Midt-Norge kommunikasjonsstrategi Handlingsplan 2011 Bakgrunn: Helse Midt-Norges kommunikasjonsstrategi utgår i 2010. En ny versjon er blitt utarbeidet av Informasjonsnettverket i regionen i løpet

Detaljer

P rosjektmandat. Hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Planlagt sluttdato 15.09.2014

P rosjektmandat. Hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Planlagt sluttdato 15.09.2014 P rosjektmandat for Innføring av hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Prosjektnavn Planlagt startdato 01.12.2012 Hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Planlagt sluttdato 15.09.2014 Oppdragsgiver Prosjekteier

Detaljer