Streaming og DAB sending av bystyremøter. Kravspesifikasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Streaming og DAB sending av bystyremøter. Kravspesifikasjon"

Transkript

1 Streaming og DA sending av bystyremøter Kravspesifikasjon

2 1 Konfigurasjonsstyring 1.1 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Rolle ystyrets kontor Roar Kristiansen Prosjekteier og leder av referansegruppe ystyrets kontor arte Holm edlem av referansegruppe Seksjon informasjon Ann-Kristin Loodtz edlem av referansegruppe Innkjøpseksjon Alf Albertsen Prosjektstøtte innkjøp IKT Konsern Kjetil Århus Leder arbeidsgruppe og medlem av referansegruppe IKT Konsern Liv ruland QA og medlem av arbeidsgruppe IKT Konsern Steinar Carlsen edlem av arbeidsgruppe Capgemini Eyvind Kjersem Prosjektleder 1.2 Endringslogg Versjon Dato Endret av eskrivelse Eyvind K. Første utkast til referansegruppe Eyvind K. Ikke-funksjonelle krav, samt mindre endringer i struktur for IKT drift Eyvind K. Endringer i funksjonelle krav etter innspill fra referansegruppen Eyvind K. Utkast til ystyrets kontor 1.3 Kvalitetskontroll Versjon Dato Kvalitetssikret av eskrivelse

3 2 Innholdsfortegnelse 1 Konfigurasjonsstyring Distribusjonsliste Endringslogg Kvalitetskontroll Innholdsfortegnelse Introduksjon Formål ved anskaffelsen Om ergen kommune og bystyrets funksjon Kort beskrivelse av bruksområde og løsning Forutsetninger Oppbygging av dokument Ordliste Funksjonelle krav Presentasjon Distribusjon Produksjon Ikke-Funksjonelle krav Krav til implementasjon Krav til brukskvalitet (Usability) Krav til videostrømmer Sikkerhetskrav Krav til integrasjon Dokumentasjonskrav Øvrige krav Prosjekt Kravtabell Hvordan kravene skal forstås og besvares av leverandør Krav til løsning... 17

4 3 Introduksjon 3.1 Formål ved anskaffelsen ystyret i ergen kommune fattet 18. juni 2012 vedtak om å gjennomføre direkte overføring (streaming) av bystyremøtene på internett og radio (DA). Sendingene skal i etterkant gjøres tilgjengelig på internett. Formålet for vedtaket er å gjøre lokalpolitikken mer tilgjengelig for innbyggere, næringsliv og organisasjoner, og at man på den måten oppnår mer engasjement og oppmerksomhet rundt lokalpolitikk i ergen. 3.2 Om ergen kommune og bystyrets funksjon ergen er Norges nest største by med over innbyggere. ergen kommune styres etter en parlamentarisk styringsmodell som gir bystyret kontroll over den utøvende makt (byrådet). Det er flertallet i bystyret som avgjør hvem som skal ha byrådsmakt. Sammenligner vi med nasjonalt nivå, kan vi si at byrådet fungerer som regjering og bystyret fungerer som Stortinget. ystyret ledes av ordføreren og består av 67 folkevalgte representanter som velges hvert fjerde år av ergens innbyggere. yrådet i ergen ledes av byrådslederen. De øvrige byrådene leder hver sin byrådsavdeling og fungerer omtrent som statsråder i et departement. yrådslederen er dermed ergens statsminister. yrådet leder den kommunale administrasjonen og har ansvaret for alle kommunale tjenester. 3.3 Kort beskrivelse av bruksområde og løsning ystyret ønsker å gi tilgang til innbyggere, næringsliv, organisasjoner, media, politikere og ansatte tilgang til se direkte overføring og historiske opptak fra bystyremøtene på internett. Et bystyremøte varer mellom 3-12 timer og det er rundt 10 bystyremøter i året. Det vil vurderes å nytte løsningen for andre aktiviteter som for eksempel høringer, komitemøter og pressekonferanser. Overføringene og opptakene skal være av god kvalitet mht. bilde og lyd, og må gi en god opplevelse for dem som ser på. Relaterte dokumenter for de ulike møtene bør gjøres lett tilgjengelig, både for direkte overføring og opptak Direkte overføring ystyremøtene må dekkes av flere lyd- og bildekilder, ulike kameraer og mikrofoner, som dekker ulike områder deriblant ordfører, podium og sal. Lyd og bildene fra de ulike kildene mikses til en videostrøm som distribueres på internett Opptak rukere skal enkelt kunne søke etter bestemte klipp i tidligere opptak og ha enkel tilgang til relatert dokumenter for de ulike klippene. ystyret søker en bred distribusjon av opptakene og ønsker derfor å tilrettelegge for at brukerne av løsningen enkelt skal kunne dele hele eller deler av klipp gjennom sosiale media og andre kanaler. 3.4 Forutsetninger ystyret holder sine møter i det gamle rådhus som er fredet. Det er visse restriksjoner vedrørende fast installasjon av utstyr og det forutsettes at løsningen ikke krever dispensasjon fra

5 kulturminneloven. I hovedtrekk vil det bety at ikke-reversible tiltak i det gamle rådhus ikke er tilfredsstillende. Løsningen må ikke redusere tilgang til eller kapasitet i eksisterende trådløst nett for representanter i det gamle rådhus. Det må forutsettes at representanter i bystyret aktivt vil bruke løsningen under bystyremøtene, noe som igjen vil generere mer trafikk på det trådløse nettet.

6 3.5 Oppbygging av dokument Hovedfunksjonalitet til løsningen er delt inn i henholdsvis produksjon, distribusjon og presentasjon av videostrømmer. I tillegg til krav rundt funksjonalitet inneholder dokumentet også ulike kvalitetskrav, samt krav til en eventuell implementering av en løsning. Kravene er listet opp og prioritert i egen en kravtabell. Prosjekt Prosjekt Presentasjon Funksjonelle krav Ikke- funksjonelle krav - 5 Visning av direkte overføring eller opptak i nettleser eller dedikert avspiller Distribusjon Funksjonelle krav Ikke- funksjonelle krav - 5 Streaming av videostrøm eller tilgang til nedlasting av mediafiler Produksjon Funksjonelle krav Ikke-funksjonelle krav 5 iksing av lyd og bilde fra flere kilder til en videostrøm, samt redigering og merking.

7 3.6 Ordliste Administrator rukere Delstrøm Embed kode Leverandør Løsning Oppdragsgiver Opptak Overføring Overlay Representant Sak Tilhørighet Videostrøm Representant fra ergen kommune som skal administrere direkte overføring og publisering av opptak. Innbyggere, næringsliv, organisasjoner og media i ergen, samt politikere og ansatte tilknyttet ergen kommune. Ett segment av en videostrøm. En delstrøm kan deles opp i ytterligere delstrømmer. En delstrøm dekker typisk en sak i et møte, mens en ytterligere inndeling vil dekke en representants tale i en sak i et møte. En representant kan ha flere uttalelser i en sak, i så fall vil det håndteres av flere delstrømmer under delstrømmen som dekker hele saken. Ferdigdefinert HTL kode som definerer en visning av en spesifikk strøm, delstrøm eller understrøm. rukerne kan legge til HTL koden i egen nettside. Dette vil gjøre visning av aktuelle klipp tilgjengelig på aktuelle nettside. Aktør som tilbyr løsning for oppdragsgiver Det tekniske systemet og fasiliteter og tilhørende dokumentasjon og opplæring fra en leverandør som dekker behovene i kravspesifikasjonen. ystyrets kontor, ergen kommune Arkivert overføring av et bystyremøte som er tilgjengelig etter bystyremøtet er over. Direkte sending av et bystyremøte ( live ). Grafikk eller tekst som er lagt over et bilde. Typisk bruk av overlay i en løsning vil være å legge til aktuelle saksnavn, saksnummer, samt navn og tilhørighet på aktuelle representant som taler under en direktesending eller opptak. Folkevalgt politisk representant som sitter i bystyret, ergen kommunens øverste organ. Politisk sak som behandles av bystyret i ergen kommune. Hver enkelt sak har unik ident og kan i stor grad variere i kompleksitet og omfang. En representant er knyttet til et politisk parti eller er uavhengig. Denne tilknyttingen er definert som tilhørighet. En overføring av eller opptak av et helt møte med lyd og bilde. En videostrøm dekker typisk alle saker i et møte, mens en delstrøm dekker en sak eller deler av en sak.

8 4 Funksjonelle krav Funksjonelle krav er krav til løsningen som er direkte relatert til forretningslogikk, prosesser og behandlingsregler. Typisk vil et funksjonelt krav enten være tilfredstilt eller ikke. 4.1 Presentasjon ruker pause og spoling under direkte overføring rukerne skal kunne pause en direkte sending og starte den på nytt ved samme tidspunkt som sendingen ble stoppet ved. rukerne skal også kunne spole frem og tilbake i en direkte sending Visning av opptak ruker skal kunne pause og spole ved avspilling av et opptak. Under et bestemt opptak skal det vises en liste over delstrømmer med respektive saksnummer og -tittel, evt. liste med delstrømmer av representanter for en bestemt sak. En bruker skal lett kunne velge en bestemt delstrøm Tilgang til saksdokumenter ruker skal ha enkel tilgang til saksdokumenter for hver enkelt sak. For hver delstrøm er det ønskelig å få listet ned alle saksdokumentene med vedlegg direkte under visningen av videostrømmen. Som et minimum skal det være en lenke til aktuelle sak i kommunens saksregister Tilgang til referat For opptak skal bruker ha enkel tilgang til referat. For hver delstrøm er det ønskelig å få direkte lenke til vedtak under visningen av videostrømmen. Som et minimum skal det være en lenke til aktuelle sak i kommunens saksregister Søke på delstrømmer rukerne skal kunne søke på delstrømmer med saksnummer, dato, ord i sakstittel, dato, måned, år, navn på representant, tilhørighet til representant, og andre metatagger som er brukt for å merke delstrømmer og understrømmer Laste ned opptak eller delstrøm rukere skal kunne laste ned opptak eller delstrøm for senere avspilling på egen enhet Dele opptak eller delstrøm rukerne skal kunne dele et opptak eller delstrøm med andre. Deling kan foregå direkte gjennom sosiale media som f.eks Twitter, Google+, Facebok, gjennom e-post, tilgang til lenke som definerer aktuelle strøm eller embed kode som brukeren kan nytte i egen nettside eller blogg. 4.2 Distribusjon Tilgang til videostrømmer Løsningen skal kunne tilby videostrømmer for direkte overføring og opptak i ergen kommunes portal. Andre nettsider skal kunne innkapsle videostrømmene ved hjelp av embed koder Tilgang til videofiler Løsningen skal kunne tilby videofiler for opptak eller deler av opptak (delstrømmer) i ergen kommunes portal.

9 4.2.3 Statistikk Løsningen må kunne logge bruk av løsningen for å sikre statistikk over antall brukere, samtidige brukere, hvor brukerne kommer fra, hvor lenge de bruker løsningen, etc. 4.3 Produksjon Publiser overføring Før sendingen må det kunne genereres en lenke til visning i ergen kommunes portal eller tilsvarende som kan nyttes i markedsføring av bystyremøtet Vise oppstartsbilde i forkant av overføring Før sendingen startet skal det være et oppstartsbilde og evt. lyd. Oppstartsbildet og lyd må enkelt kunne endres av Oppdragsgiver fra møte til møte. Det er også ønskelig å bruke video eller en rullerende Powerpoint presentasjon ved oppstart Veksle mellom ulike kamera ergen bystyre ønsker kameraer som dekker ordfører, podium og bystyresal. På sikt kan det være at bystyret ønsker å utvide antallet ikse video- og lydsignaler fra flere kilder En direkte overføring består av å mikse lyd og video fra ulike kilder (mikrofoner og kamera) til en videostrøm. ed mindre det finnes en sikker automatisk løsning som sikrer korrekt miksing, må valg av kamera som mikses inn i videostrømmen håndteres manuelt. Løsning må i slikt tilfelle tilrettelegge for enkel håndtering av miksing Legge til grafikk og tekst over videostrøm (overlay) Det skal være mulig å legge til grafikk og tekst over videostrøm, eksempelvis logo til ergen kommune. Administrator skal kunne endre dette fra møte til møte Dele opp videostrømmer Hver sak skal kunne være direkte tilgjengelig som eget segment (delstrøm). En delstrøm deles inn i delstrømmer ved gitte tidspunkt, f.eks ny sak eller ny taler. Dette må således håndteres manuelt og løsningen må tilrettelegge for enkel håndtering. Det er også ønskelig å dele inn delstrømmer i ytterligere delsegmenter for å skille innlegg fra ulike folkevalgte, slik at man i etterkant kan søke på og velge segmenter basert på folkevalgte.

10 Overføring / Opptak ystyremøte, 19. september 2012 Delstrøm 188/12 189/12 190/12 237/12 Delstrøm erke delstrømmer med metadata Det skal være mulig å merke delstrømmer med aktuelle sak, representant som taler og evt. annen metainformasjon hentet fra en datakilde. Datakilden er avhengig av å ha oppdatert saker og representanter. Det er viktig at merking gjøres enkelt, f.eks ved bruk av drag-drop funksjonalitet slik at administrator med grafisk brukergrensesnitt lett kan flytte sak og representant over på videostrøm. Når en delstrøm merkes med sak og representant, skal nummer og tittel på sak og representants navn og tilhørighet legges over videostrømmen (overlay) på forhåndsdefinerte områder av bildet. Alle delstrømmer skal automatisk merkes med tidspunkt, dato, måned og år. Øvrig merking av metainformasjon som kommunal avdeling, bydel, etc bør kunne knyttes delstrømmen for å gjøre søk enklere i etterkant Koble saksdokumenter Det skal være mulig å koble aktuelle saksdokumenter til delstrømmen for den aktuelle saken, slik at brukerne lett kan få tilgang til aktuelle saksdokumenter like ved visningsbildet Vise pausebilder under pauser Under pauser skal det være mulig å ha et pausebilde med evt. lyd. Pausebilder og lyd må enkelt kunne endres av Oppdragsgiver fra pause til pause. Det kan være et statisk bilde, men også videostrøm fra kamera som dekker bystyresalen med lyd, hvor det markeres med tekst i overlay at det er pause. Det er også ønskelig å bruke video eller en rullerende Powerpoint presentasjon ved pauser idlertidig stopp i overføring Administrator må kunne midlertidig stoppe en direkte overføring. Dette er påkrevd ved bestemte hendelser eller når bystyret skal behandle saker med lovbestemt taushetsplikt. Ved en midlertidig stoll på det vises et statisk stoppbilde uten lyd fra bystyresalen. Stoppbilde må kunne endres av Oppdragsgiver fra møte til møte, og fra stopp til stopp Signal for overføring Løsningen må tydelig vise et signal eller tilsvarende til ystyret og ordfører hvorvidt det overføres lyd og bilde fra bystyresalen.

11 Vise avslutningsbilde etter møte er slutt Etter møtet er avsluttet skal det være et avslutningsbilde og evt. lyd. Avslutningsbildet og lyd må enkelt kunne endres av Oppdragsgiver fra møte til møte. Det er også ønskelig å bruke video eller en rullerende Powerpoint presentasjon ved avslutning Lagre opptak Etter en sending et ferdig skal det være mulig å lagre det til senere bruk, enten redigering eller publisering Redigere opptak Løsningen må gjøre det mulig og enkelt redigere et opptak, blant annet dele opp i delstrømmer, kutte delstrømmer, legge til video og bilder og legge til grafikk og tekst Publisere opptak Løsningen må gjøre det enkelt å gjøre opptak tilgjengelig på ergen kommunes portal. Ved publisering av opptak skal administrator kunne definere bilde som vises i videospiller før avspilling. ildet kan f. eks være et statisk bilde eller et klipp (frame) fra aktuelle videostrømmen definert med et bestemt tidspunkt.

12 5 Ikke-Funksjonelle krav Ikke-funksjonelle krav er krav som definerer kvalitetsmål til løsning i motsetning til krav som definerer ønsket atferd og tilstand. 5.1 Krav til implementasjon Tilrettelegging i gamle rådhus ystyret holder sine møter i det gamle rådhus som er fredet. Det er visse restriksjoner vedrørende fast installasjon av utstyr og det forutsettes at løsningen ikke krever dispensasjon fra kulturminneloven. I hovedtrekk vil det bety at ikke-reversible tiltak i det gamle rådhus ikke er tilfredsstillende Opprettholde kapasitet i trådløst nett Løsningen må ikke redusere tilgang til eller kapasitet i eksisterende trådløst nett for representanter i det gamle rådhus. Fra erfaringer gjort av Oslo kommune kan det forventes at representantene vil bruke løsningen aktivt under bystyremøtene, og dette vil generere mer trafikk på det trådløse nettverket som dermed må håndteres Krav til oppdragsgiver Leverandøren må beskrive hva som er forventet og påkrevd av oppdragsgiver for henholdsvis opplæring, installasjon og akseptansetest Opplæring Leverandøren skal bistå i utarbeidelse og kursmateriell og opplæring tilpasset oppdragsgiver Installasjon Leverandøren skal beskrive hvilke installasjoner som må gjennomføres og hvordan de planlegges gjennomført. Leverandøren skal bistå ved oppstart av løsningen og bistå i konfigurering og oppsett av løsningen i henhold til oppdragsgivers mål, krav og behov Akseptansetest Leverandøren skal spesifisere hvilke akseptansetester som må gjennomføres og hvordan de planlegges gjennomført. 5.2 Krav til brukskvalitet (Usability) rukeropplevelse For å sikre en god brukeropplevelse er det viktig at løsningen presenteres på en så oversiktlig og logisk måte som mulig. Det er viktig at klikkbare elementer er tydelige visuelt, samt at elementenes funksjon er lett å forstå. Løsningen skal være enkel å finne frem til og lett å finne frem i. Det bør også være vanskelig å gjøre feil (klikke på feil element, ufrivillig stoppe/starte avspilling imens en interagerer med andre elementer i grensesnittet, osv.) og tilsvarende være lett å korrigere evt. feil.

13 5.2.2 Tilgjengelighet Løsningen skal være teknisk tilgjengelig for alle brukergrupper. Den må overholde tilgjengelighetskriteriene beskrevet i WCAG 2.0 og basere seg på etablerte webstandarder for å sikre tilgang for flest mulig, uavhengig av fysiske eller psykiske begrensninger. Det skal være enkelt å velge alternativer til videostrøm hvis det av ulike årsaker ikke er tilgjengelig for bruker rukergrensesnitt Løsningen skal ha et brukergrensesnitt som er tiltalende, enkelt, ryddig og tilpasset formål og målgruppe. Elementene som styrer selve avspillingen, samt de som muliggjør navigasjon mellom videostrømmene, må være tydelige og lette å manipulere uavhengig av avspillingsplattform og skjermstørrelse. Knapper og evt. klikkbare listeelementer må derfor kunne være lette å treffe både med "musepeker" og med fingertuppen (på telefon/nettbrett) Visuell utforming Løsningen må lett kunne integreres godt profilmessig til ergen kommunes portal slik at sidene med løsningen integrert fremstår som enhetlig. Nettsiden som presenterer videostrømmen(e) skal være knyttet til separate CSS-filer som ergen kommune selv skal ha tilgang til å kunne endre, slik at elementer i grensesnittet kan endre farge, størrelse og plassering, blant annet for å samsvare med kommunens øvrige nettsider, uavhengig av funksjonaliteten for øvrig. 5.3 Krav til videostrømmer Videoformat Løsningen må tilfredsstille offentlig standard for publisering av multimedia (DIFI) Støtte for HD Løsningen bør tilby oppløsning opp til og med 720p (Progressivt 1280x720) dersom tilgjengelig båndbredde hos bruker og løsning gjør det mulig Automatisk skalering av oppløsning For å sikre en best mulig brukeropplevelse må løsningen automatisk kunne skalere oppløsningen basert på tilgjengelig båndbredde hos bruker og i løsning. Ved begrensninger i båndbredde er det viktigere å prioritere progresjon i avspilling (unngå hakking i videostrøm) og kvalitet på lyd fremfor høy oppløsning Samtidige avspillinger Løsningen må kunne sende ut flere videostrømmer samtidig og på den måten støtte at hver enkelt bruker kan begynner overføringen hvor vedkommende ønsker det. Løsningen bør kunne avdekke når en bruker avslutter eller mister forbindelsen til nettet. I slike tilfeller skal videostrømmen avsluttes. Løsningen bør kunne håndtere topp (peak) trafikk rundt 1000 samtidige avspillinger for direkte og 100 samtidige avspillinger for opptak. Leverandøren bør vurdere hvorvidt ergen kommunes egen infrastruktur kan håndtere dette selv. Dersom ikke eksisterende infrastruktur kan håndtere forventet last bør det vurderes å leie eksterne kapasitet for dette formål som et alternativ å utbedre eksisterende infrastruktur grunnet noen få møter ila et år.

14 5.3.5 Støtte for ulike operativsystemer og nettlesere Løsningen skal uten større avvik kunne vise direkte overføring og opptak på de mest utbredte smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner. Operativsystemer som må støttes er ios (Apple ipad og iphone), Android (2, 3 og 4), Windows obile, OS X og Windows (XP, Vista, 7, 8). Nettlesere som må støttes er Internet Explorer (IE 8 eller høyere), Firefox (3 eller høyere), Safari (4 eller høyere), Opera (9 eller høyere) og Chrome Søkemotoroptimalisering Det er ønskelig at løsningen tilrettelegges slik at opptak fra bystyremøtene er søkeoptimalisert og dermed er enkle og nå ved søke på relevante søkeord i søkemotorer som Google og ing. 5.4 Sikkerhetskrav Tilgang Direkte overføring og opptak skal være fritt tilgjengelig for innbyggere, næringsliv, organisasjoner og media i Norge. Dette gjelder også saksdokumenter som allerede er fritt tilgjengelig på ergen kommunes portal. Det er ikke tiltenkt at løsningen skal produsere eller distribuere noen form for sensitiv eller fortrolig informasjon, men det skal være mulig for administrator å stoppe direkte overføring eller ved det er behov (ref ) Tilgjengelighet på opptak Opptak og øvrig data knyttet til produksjon, distribusjon og presentasjon skal sikres med tilfredsstillende redundant lagring iht. norsk lovverk (tilgang til revisjon av aktør, etc) Sikring av integritet Videostrømmene, overføring og opptak, som tilgjengeliggjøres av ergen kommune skal ikke kunne endres av utenforstående Adgangskontroll for administrator Administratorfunksjonalitet som redigering og publisering av videostrømmer skal begrenses til dem som har fått tildelt tilgang. Det må gjennomføres tilfredsstillende autentisering av administratorer før vedkommende får tilgang. Tildeling av administratorfunksjonalitet skal tilsvarende være regulert. 5.5 Krav til integrasjon Integrasjon med publiseringsverktøy Løsningen skal integreres i ergen kommunes portal som er basert på publiseringsverktøyet Escenic Content Engine. Løsningen må derfor inkludere en videospiller som uten problemer og større kostnader kan integreres med Escenic Content Engine Integrasjon med saksbehandlingssystem Det er ønskelig å kunne få listet opp relevant saksdokumenter for den aktuelle sak som vises. Dette kan enten håndteres i publiseringsverktøy eller i løsning, men videostrømmene og saksdokumentene må enkelt kunne knyttes sammen. Saksdokumenter i ergen kommune er lagret i DocuLive som er et elektronisk saksbehandlingssystem.

15 5.5.3 Integrasjon med podiumsystem? 5.6 Dokumentasjonskrav Teknisk dokumentasjon Leverandøren må dokumentere teknisk løsning, både tekstlig og med figurer Tilpasset brukerdokumentasjon og rutiner Leverandøren skal bistå i utarbeidelse av produksjonsrutiner og brukerdokumentasjon tilpasset Oppdragsgiver. 5.7 Øvrige krav Etterlevelse av offentlige standarder Løsningen skal etterleve relevante IKT-standarder som er vedtatt obligatorisk eller anbefalt for offentlig sektor. Standardene er tilgjengelig hos Direktoratet for forvaltning og IKT (http://standard.difi.no). Relevante standarder for løsning er blant annet Publisering av multimediainnhold, Publisering av tekstdokumenter og Tilgjenge på nettsider Oppetid Servere og tjenester som distribuerer opptak skal ha minimum oppetid målt månedlig på 95%. Servere og tjenester som distribuerer overføring skal ha minimum oppetid målt per møte på 99% Skalering Løsningen bør kunne kostnadseffektivt skaleres opp dersom det viser seg at samtidige avspillinger, enten opptak eller direkte overføring, overstiger opprinnelige estimater Fleksibilitet med hensyn til fremtidige endringer For å sikre en fortsatt attraktiv opplevelse for brukerne bør løsningen være fleksibel og kostnadseffektiv med hensyn til fremtidige endringer i brukerkrav og endringer knyttet til ny teknologi og sosiale plattformer Visningsrom Grunnet plassmangel i det gamle rådhus og sikkerhetsvurderinger ser ergen kommune på muligheten til å etablere mulig visningsrom i et egnet lokale i nærheten av det gamle rådhus med en eller flere storskjermer. For å sikre en best mulig opplevelse og at visningsrommet fremstår som ett kurant substitutt for fysisk tilstedeværelse i det gamle rådhus, bør det sikres eller prioriteres tilstrekkelig båndbredde til aktuelle visningsrom. 5.8 Krav til gjennomføring

16 6 Kravtabell 6.1 Hvordan kravene skal forstås og besvares av leverandør Tabellen nedenfor lister opp spesifikke, nummererte krav. Listen kan ikke sees som uttømmende i forhold til ovenstående beskrivelser, men som en utdyping av nødvendige, utvalgte områder. Hvert krav er identifisert med en unik ident (ID), er av en bestemt type fra tabellen nedenfor (Type) og har en tekst som beskriver kravet (eskrivelse). Kravene er delt inn i følgende typer: Obligatoriske krav () etingende krav () Opsjon (O) Info (I) Kravet Å tilfredstilles og skal være innkalkulert i prisen på leveransen Kravet ØR tilfredstilles, men det er ikke et absolutt krav. Svar vil likevel ha betydning for evaluering av tilbudet. Hvis punktet ikke inngår som en del av leverandørens standard leveranse, skal punktet prisesettes. Kravet Å eller ØR tilfredstilles, men det er opp til Oppdragsgiver å velge om kravet skal inkluderes i leveransen eller ikke. Oppdragsgiver skal også ha anledning til å bestille opsjonen i etterkant av inngåelse av kontrakt. Opsjonskrav skal prises som tillegg og ikke inngå i den totale prisen. Ikke krav til leveransen, men Leverandøren bes i sin løsningsbeskrivelse gi utfyllende informasjon. Alle kravene i kravtabellen (6.2) skal besvares. For hvert krav skal Leverandøren angi i hvilken grad løsningsforslaget sitt kan tilfredsstille kravet (Ja, Nei eller Delvis). For krav som besvares med delvis, må det særskilt utdypes hva som ikke kan tilfredstilles. For krav som tilfredstilles eller delvis tilfredstilles må Leverandøren gi utfyllende informasjon om hvordan kravet tilfredstilles. Leverandøren bes i innledningen til svarbeskrivelsen om å gi en overordnet beskrivelse av løsningen totalt, slik den tilbys og i samsvar med kravene i denne kravspesifikasjonen. Leverandørens beskrivelse kan omfatte tekst, figurer og referanser til de enkelte kravelementer, der dette er naturlig. Leverandøren bes i innledningen til de enkelte underkapitler til svarbeskrivelsen om å gi en utfyllende beskrivelse av det aktuelle løsningsområdet. Leverandørens beskrivelse kan omfatte tekst, figurer og referanser til de enkelte kravelementer, der dette er naturlig. Der Leverandøren f.eks. av plasshensyn ikke finner det hensiktsmessig å legge løsningsbeskrivelsen inn i selve kravtabellen, kan beskrivelsen tas inn enten rett under kravtabellen eller i eget undervedlegg. I så fall skal referanse til hvor løsningsbeskrivelsen ligger oppgis i kravtabellen, og det skal i løsningsbeskrivelsen klart fremkomme hvilket krav som utdypes.

17 6.2 Krav til løsning Kravene vil bli gruppert i hovedområder. Hvert krav vil bli angitt med en prioritering. Oppdragsgivers krav Leverandørens svar Produksjon ID eskrivelse av krav Kravtype (//O/I) Svar (Ja/Nei/Delvis) Løsningsbeskrivelse 1.1 ruker pause og spoling under direkte overføring, ref Visning av opptak, ref Visning av delstrøm, ref Tilgang til saksdokumenter, ref Tilgang til referat, ref Søke på delstrømmer, ref Laste ned opptak, ref Laste ned delstrøm, ref Dele opptak eller delstrøm på sosiale media som f.eks Facebook, Twitter, Google+, etc, ref Generere embed koder for opptak eller delstrømmer for eksterne nettsider, ref Distribusjon ID eskrivelse av krav Kravtype (//O/I) 2.1 Tilgang til videostrømmer, ref Tilgang til videofiler, ref Statistikk over bruk, ref Produksjon ID eskrivelse av krav Kravtype (//O/I) Svar (Ja/Nei/Delvis) Svar (Ja/Nei/Delvis) Løsningsbeskrivelse Løsningsbeskrivelse

18 3.1 Publiser overføring, ref Vise oppstartsbilde i forkant av overføring, ref Vise video i forkant av overføring, ref Vise Powerpoint presentasjon eller tilsvarende i forkant av overføring, ref Veksle mellom ulike kamera, ref ikse video og lyd fra flere kilder, ref Legge til grafikk og tekst over videostrøm, ref Dele opp videostrømmer inn i delstrømmer, en delstrøm per sak, ref Dele opp delstrømmer inn i ytterligere delstrømmer, en ny delstrøm per representant, ref erke delstrømmer med saksnavn og nr, ref erke delstrømmer med representantnavn og tilhørighet, ref erke delstrømmer med andre metadata, ref Koble saksdokumenter, ref Vise pausebilder under pauser, ref Vise video under pauser, ref Vise Powerpoint presentasjon eller tilsvarende under pause, ref idlertidig stopp i overføring, ref

19 3.18 Signal for overføring, ref Vise avslutningsbilde etter møter er slutt, ref Vise video etter møter er slutt, ref Vise Powerpoint presentasjon eller tilsvarende etter møter er slutt, ref Lagre opptak, ref Redigere opptak, ref Publisere opptak, ref Ikke-funksjonelle krav ID eskrivelse av krav Kravtype (//O/I) Krav til implementasjon Svar (Ja/Nei/Delvis) Løsningsbeskrivelse 4.1 Tilrettelegging uten behov for dispensasjon iht. kulturminneloven, ref Opprettholde kapasitet i trådløst nett, ref eskrivelse av hva som er forventet og påkrevd av Oppdragsgiver for opplæring, installasjon og akseptansetest, ref I 4.4 Tilpasset opplæring, ref eskrivelse av hvilke installasjoner som må gjennomføres og hvordan de planlegges gjennomført, ref istand ved oppstart og oppsett av løsningen, ref eskrivelse av akseptansetester og hvordan de planlegges gjennomført, ref I I Krav til brukskvalitet