Streaming og DAB sending av bystyremøter. Kravspesifikasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Streaming og DAB sending av bystyremøter. Kravspesifikasjon"

Transkript

1 Streaming og DA sending av bystyremøter Kravspesifikasjon

2 1 Konfigurasjonsstyring 1.1 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Rolle ystyrets kontor Roar Kristiansen Prosjekteier og leder av referansegruppe ystyrets kontor arte Holm edlem av referansegruppe Seksjon informasjon Ann-Kristin Loodtz edlem av referansegruppe Innkjøpseksjon Alf Albertsen Prosjektstøtte innkjøp IKT Konsern Kjetil Århus Leder arbeidsgruppe og medlem av referansegruppe IKT Konsern Liv ruland QA og medlem av arbeidsgruppe IKT Konsern Steinar Carlsen edlem av arbeidsgruppe Capgemini Eyvind Kjersem Prosjektleder 1.2 Endringslogg Versjon Dato Endret av eskrivelse Eyvind K. Første utkast til referansegruppe Eyvind K. Ikke-funksjonelle krav, samt mindre endringer i struktur for IKT drift Eyvind K. Endringer i funksjonelle krav etter innspill fra referansegruppen Eyvind K. Utkast til ystyrets kontor 1.3 Kvalitetskontroll Versjon Dato Kvalitetssikret av eskrivelse

3 2 Innholdsfortegnelse 1 Konfigurasjonsstyring Distribusjonsliste Endringslogg Kvalitetskontroll Innholdsfortegnelse Introduksjon Formål ved anskaffelsen Om ergen kommune og bystyrets funksjon Kort beskrivelse av bruksområde og løsning Forutsetninger Oppbygging av dokument Ordliste Funksjonelle krav Presentasjon Distribusjon Produksjon Ikke-Funksjonelle krav Krav til implementasjon Krav til brukskvalitet (Usability) Krav til videostrømmer Sikkerhetskrav Krav til integrasjon Dokumentasjonskrav Øvrige krav Prosjekt Kravtabell Hvordan kravene skal forstås og besvares av leverandør Krav til løsning... 17

4 3 Introduksjon 3.1 Formål ved anskaffelsen ystyret i ergen kommune fattet 18. juni 2012 vedtak om å gjennomføre direkte overføring (streaming) av bystyremøtene på internett og radio (DA). Sendingene skal i etterkant gjøres tilgjengelig på internett. Formålet for vedtaket er å gjøre lokalpolitikken mer tilgjengelig for innbyggere, næringsliv og organisasjoner, og at man på den måten oppnår mer engasjement og oppmerksomhet rundt lokalpolitikk i ergen. 3.2 Om ergen kommune og bystyrets funksjon ergen er Norges nest største by med over innbyggere. ergen kommune styres etter en parlamentarisk styringsmodell som gir bystyret kontroll over den utøvende makt (byrådet). Det er flertallet i bystyret som avgjør hvem som skal ha byrådsmakt. Sammenligner vi med nasjonalt nivå, kan vi si at byrådet fungerer som regjering og bystyret fungerer som Stortinget. ystyret ledes av ordføreren og består av 67 folkevalgte representanter som velges hvert fjerde år av ergens innbyggere. yrådet i ergen ledes av byrådslederen. De øvrige byrådene leder hver sin byrådsavdeling og fungerer omtrent som statsråder i et departement. yrådslederen er dermed ergens statsminister. yrådet leder den kommunale administrasjonen og har ansvaret for alle kommunale tjenester. 3.3 Kort beskrivelse av bruksområde og løsning ystyret ønsker å gi tilgang til innbyggere, næringsliv, organisasjoner, media, politikere og ansatte tilgang til se direkte overføring og historiske opptak fra bystyremøtene på internett. Et bystyremøte varer mellom 3-12 timer og det er rundt 10 bystyremøter i året. Det vil vurderes å nytte løsningen for andre aktiviteter som for eksempel høringer, komitemøter og pressekonferanser. Overføringene og opptakene skal være av god kvalitet mht. bilde og lyd, og må gi en god opplevelse for dem som ser på. Relaterte dokumenter for de ulike møtene bør gjøres lett tilgjengelig, både for direkte overføring og opptak Direkte overføring ystyremøtene må dekkes av flere lyd- og bildekilder, ulike kameraer og mikrofoner, som dekker ulike områder deriblant ordfører, podium og sal. Lyd og bildene fra de ulike kildene mikses til en videostrøm som distribueres på internett Opptak rukere skal enkelt kunne søke etter bestemte klipp i tidligere opptak og ha enkel tilgang til relatert dokumenter for de ulike klippene. ystyret søker en bred distribusjon av opptakene og ønsker derfor å tilrettelegge for at brukerne av løsningen enkelt skal kunne dele hele eller deler av klipp gjennom sosiale media og andre kanaler. 3.4 Forutsetninger ystyret holder sine møter i det gamle rådhus som er fredet. Det er visse restriksjoner vedrørende fast installasjon av utstyr og det forutsettes at løsningen ikke krever dispensasjon fra

5 kulturminneloven. I hovedtrekk vil det bety at ikke-reversible tiltak i det gamle rådhus ikke er tilfredsstillende. Løsningen må ikke redusere tilgang til eller kapasitet i eksisterende trådløst nett for representanter i det gamle rådhus. Det må forutsettes at representanter i bystyret aktivt vil bruke løsningen under bystyremøtene, noe som igjen vil generere mer trafikk på det trådløse nettet.

6 3.5 Oppbygging av dokument Hovedfunksjonalitet til løsningen er delt inn i henholdsvis produksjon, distribusjon og presentasjon av videostrømmer. I tillegg til krav rundt funksjonalitet inneholder dokumentet også ulike kvalitetskrav, samt krav til en eventuell implementering av en løsning. Kravene er listet opp og prioritert i egen en kravtabell. Prosjekt Prosjekt Presentasjon Funksjonelle krav Ikke- funksjonelle krav - 5 Visning av direkte overføring eller opptak i nettleser eller dedikert avspiller Distribusjon Funksjonelle krav Ikke- funksjonelle krav - 5 Streaming av videostrøm eller tilgang til nedlasting av mediafiler Produksjon Funksjonelle krav Ikke-funksjonelle krav 5 iksing av lyd og bilde fra flere kilder til en videostrøm, samt redigering og merking.

7 3.6 Ordliste Administrator rukere Delstrøm Embed kode Leverandør Løsning Oppdragsgiver Opptak Overføring Overlay Representant Sak Tilhørighet Videostrøm Representant fra ergen kommune som skal administrere direkte overføring og publisering av opptak. Innbyggere, næringsliv, organisasjoner og media i ergen, samt politikere og ansatte tilknyttet ergen kommune. Ett segment av en videostrøm. En delstrøm kan deles opp i ytterligere delstrømmer. En delstrøm dekker typisk en sak i et møte, mens en ytterligere inndeling vil dekke en representants tale i en sak i et møte. En representant kan ha flere uttalelser i en sak, i så fall vil det håndteres av flere delstrømmer under delstrømmen som dekker hele saken. Ferdigdefinert HTL kode som definerer en visning av en spesifikk strøm, delstrøm eller understrøm. rukerne kan legge til HTL koden i egen nettside. Dette vil gjøre visning av aktuelle klipp tilgjengelig på aktuelle nettside. Aktør som tilbyr løsning for oppdragsgiver Det tekniske systemet og fasiliteter og tilhørende dokumentasjon og opplæring fra en leverandør som dekker behovene i kravspesifikasjonen. ystyrets kontor, ergen kommune Arkivert overføring av et bystyremøte som er tilgjengelig etter bystyremøtet er over. Direkte sending av et bystyremøte ( live ). Grafikk eller tekst som er lagt over et bilde. Typisk bruk av overlay i en løsning vil være å legge til aktuelle saksnavn, saksnummer, samt navn og tilhørighet på aktuelle representant som taler under en direktesending eller opptak. Folkevalgt politisk representant som sitter i bystyret, ergen kommunens øverste organ. Politisk sak som behandles av bystyret i ergen kommune. Hver enkelt sak har unik ident og kan i stor grad variere i kompleksitet og omfang. En representant er knyttet til et politisk parti eller er uavhengig. Denne tilknyttingen er definert som tilhørighet. En overføring av eller opptak av et helt møte med lyd og bilde. En videostrøm dekker typisk alle saker i et møte, mens en delstrøm dekker en sak eller deler av en sak.

8 4 Funksjonelle krav Funksjonelle krav er krav til løsningen som er direkte relatert til forretningslogikk, prosesser og behandlingsregler. Typisk vil et funksjonelt krav enten være tilfredstilt eller ikke. 4.1 Presentasjon ruker pause og spoling under direkte overføring rukerne skal kunne pause en direkte sending og starte den på nytt ved samme tidspunkt som sendingen ble stoppet ved. rukerne skal også kunne spole frem og tilbake i en direkte sending Visning av opptak ruker skal kunne pause og spole ved avspilling av et opptak. Under et bestemt opptak skal det vises en liste over delstrømmer med respektive saksnummer og -tittel, evt. liste med delstrømmer av representanter for en bestemt sak. En bruker skal lett kunne velge en bestemt delstrøm Tilgang til saksdokumenter ruker skal ha enkel tilgang til saksdokumenter for hver enkelt sak. For hver delstrøm er det ønskelig å få listet ned alle saksdokumentene med vedlegg direkte under visningen av videostrømmen. Som et minimum skal det være en lenke til aktuelle sak i kommunens saksregister Tilgang til referat For opptak skal bruker ha enkel tilgang til referat. For hver delstrøm er det ønskelig å få direkte lenke til vedtak under visningen av videostrømmen. Som et minimum skal det være en lenke til aktuelle sak i kommunens saksregister Søke på delstrømmer rukerne skal kunne søke på delstrømmer med saksnummer, dato, ord i sakstittel, dato, måned, år, navn på representant, tilhørighet til representant, og andre metatagger som er brukt for å merke delstrømmer og understrømmer Laste ned opptak eller delstrøm rukere skal kunne laste ned opptak eller delstrøm for senere avspilling på egen enhet Dele opptak eller delstrøm rukerne skal kunne dele et opptak eller delstrøm med andre. Deling kan foregå direkte gjennom sosiale media som f.eks Twitter, Google+, Facebok, gjennom e-post, tilgang til lenke som definerer aktuelle strøm eller embed kode som brukeren kan nytte i egen nettside eller blogg. 4.2 Distribusjon Tilgang til videostrømmer Løsningen skal kunne tilby videostrømmer for direkte overføring og opptak i ergen kommunes portal. Andre nettsider skal kunne innkapsle videostrømmene ved hjelp av embed koder Tilgang til videofiler Løsningen skal kunne tilby videofiler for opptak eller deler av opptak (delstrømmer) i ergen kommunes portal.

9 4.2.3 Statistikk Løsningen må kunne logge bruk av løsningen for å sikre statistikk over antall brukere, samtidige brukere, hvor brukerne kommer fra, hvor lenge de bruker løsningen, etc. 4.3 Produksjon Publiser overføring Før sendingen må det kunne genereres en lenke til visning i ergen kommunes portal eller tilsvarende som kan nyttes i markedsføring av bystyremøtet Vise oppstartsbilde i forkant av overføring Før sendingen startet skal det være et oppstartsbilde og evt. lyd. Oppstartsbildet og lyd må enkelt kunne endres av Oppdragsgiver fra møte til møte. Det er også ønskelig å bruke video eller en rullerende Powerpoint presentasjon ved oppstart Veksle mellom ulike kamera ergen bystyre ønsker kameraer som dekker ordfører, podium og bystyresal. På sikt kan det være at bystyret ønsker å utvide antallet ikse video- og lydsignaler fra flere kilder En direkte overføring består av å mikse lyd og video fra ulike kilder (mikrofoner og kamera) til en videostrøm. ed mindre det finnes en sikker automatisk løsning som sikrer korrekt miksing, må valg av kamera som mikses inn i videostrømmen håndteres manuelt. Løsning må i slikt tilfelle tilrettelegge for enkel håndtering av miksing Legge til grafikk og tekst over videostrøm (overlay) Det skal være mulig å legge til grafikk og tekst over videostrøm, eksempelvis logo til ergen kommune. Administrator skal kunne endre dette fra møte til møte Dele opp videostrømmer Hver sak skal kunne være direkte tilgjengelig som eget segment (delstrøm). En delstrøm deles inn i delstrømmer ved gitte tidspunkt, f.eks ny sak eller ny taler. Dette må således håndteres manuelt og løsningen må tilrettelegge for enkel håndtering. Det er også ønskelig å dele inn delstrømmer i ytterligere delsegmenter for å skille innlegg fra ulike folkevalgte, slik at man i etterkant kan søke på og velge segmenter basert på folkevalgte.

10 Overføring / Opptak ystyremøte, 19. september 2012 Delstrøm 188/12 189/12 190/12 237/12 Delstrøm erke delstrømmer med metadata Det skal være mulig å merke delstrømmer med aktuelle sak, representant som taler og evt. annen metainformasjon hentet fra en datakilde. Datakilden er avhengig av å ha oppdatert saker og representanter. Det er viktig at merking gjøres enkelt, f.eks ved bruk av drag-drop funksjonalitet slik at administrator med grafisk brukergrensesnitt lett kan flytte sak og representant over på videostrøm. Når en delstrøm merkes med sak og representant, skal nummer og tittel på sak og representants navn og tilhørighet legges over videostrømmen (overlay) på forhåndsdefinerte områder av bildet. Alle delstrømmer skal automatisk merkes med tidspunkt, dato, måned og år. Øvrig merking av metainformasjon som kommunal avdeling, bydel, etc bør kunne knyttes delstrømmen for å gjøre søk enklere i etterkant Koble saksdokumenter Det skal være mulig å koble aktuelle saksdokumenter til delstrømmen for den aktuelle saken, slik at brukerne lett kan få tilgang til aktuelle saksdokumenter like ved visningsbildet Vise pausebilder under pauser Under pauser skal det være mulig å ha et pausebilde med evt. lyd. Pausebilder og lyd må enkelt kunne endres av Oppdragsgiver fra pause til pause. Det kan være et statisk bilde, men også videostrøm fra kamera som dekker bystyresalen med lyd, hvor det markeres med tekst i overlay at det er pause. Det er også ønskelig å bruke video eller en rullerende Powerpoint presentasjon ved pauser idlertidig stopp i overføring Administrator må kunne midlertidig stoppe en direkte overføring. Dette er påkrevd ved bestemte hendelser eller når bystyret skal behandle saker med lovbestemt taushetsplikt. Ved en midlertidig stoll på det vises et statisk stoppbilde uten lyd fra bystyresalen. Stoppbilde må kunne endres av Oppdragsgiver fra møte til møte, og fra stopp til stopp Signal for overføring Løsningen må tydelig vise et signal eller tilsvarende til ystyret og ordfører hvorvidt det overføres lyd og bilde fra bystyresalen.

11 Vise avslutningsbilde etter møte er slutt Etter møtet er avsluttet skal det være et avslutningsbilde og evt. lyd. Avslutningsbildet og lyd må enkelt kunne endres av Oppdragsgiver fra møte til møte. Det er også ønskelig å bruke video eller en rullerende Powerpoint presentasjon ved avslutning Lagre opptak Etter en sending et ferdig skal det være mulig å lagre det til senere bruk, enten redigering eller publisering Redigere opptak Løsningen må gjøre det mulig og enkelt redigere et opptak, blant annet dele opp i delstrømmer, kutte delstrømmer, legge til video og bilder og legge til grafikk og tekst Publisere opptak Løsningen må gjøre det enkelt å gjøre opptak tilgjengelig på ergen kommunes portal. Ved publisering av opptak skal administrator kunne definere bilde som vises i videospiller før avspilling. ildet kan f. eks være et statisk bilde eller et klipp (frame) fra aktuelle videostrømmen definert med et bestemt tidspunkt.

12 5 Ikke-Funksjonelle krav Ikke-funksjonelle krav er krav som definerer kvalitetsmål til løsning i motsetning til krav som definerer ønsket atferd og tilstand. 5.1 Krav til implementasjon Tilrettelegging i gamle rådhus ystyret holder sine møter i det gamle rådhus som er fredet. Det er visse restriksjoner vedrørende fast installasjon av utstyr og det forutsettes at løsningen ikke krever dispensasjon fra kulturminneloven. I hovedtrekk vil det bety at ikke-reversible tiltak i det gamle rådhus ikke er tilfredsstillende Opprettholde kapasitet i trådløst nett Løsningen må ikke redusere tilgang til eller kapasitet i eksisterende trådløst nett for representanter i det gamle rådhus. Fra erfaringer gjort av Oslo kommune kan det forventes at representantene vil bruke løsningen aktivt under bystyremøtene, og dette vil generere mer trafikk på det trådløse nettverket som dermed må håndteres Krav til oppdragsgiver Leverandøren må beskrive hva som er forventet og påkrevd av oppdragsgiver for henholdsvis opplæring, installasjon og akseptansetest Opplæring Leverandøren skal bistå i utarbeidelse og kursmateriell og opplæring tilpasset oppdragsgiver Installasjon Leverandøren skal beskrive hvilke installasjoner som må gjennomføres og hvordan de planlegges gjennomført. Leverandøren skal bistå ved oppstart av løsningen og bistå i konfigurering og oppsett av løsningen i henhold til oppdragsgivers mål, krav og behov Akseptansetest Leverandøren skal spesifisere hvilke akseptansetester som må gjennomføres og hvordan de planlegges gjennomført. 5.2 Krav til brukskvalitet (Usability) rukeropplevelse For å sikre en god brukeropplevelse er det viktig at løsningen presenteres på en så oversiktlig og logisk måte som mulig. Det er viktig at klikkbare elementer er tydelige visuelt, samt at elementenes funksjon er lett å forstå. Løsningen skal være enkel å finne frem til og lett å finne frem i. Det bør også være vanskelig å gjøre feil (klikke på feil element, ufrivillig stoppe/starte avspilling imens en interagerer med andre elementer i grensesnittet, osv.) og tilsvarende være lett å korrigere evt. feil.

13 5.2.2 Tilgjengelighet Løsningen skal være teknisk tilgjengelig for alle brukergrupper. Den må overholde tilgjengelighetskriteriene beskrevet i WCAG 2.0 og basere seg på etablerte webstandarder for å sikre tilgang for flest mulig, uavhengig av fysiske eller psykiske begrensninger. Det skal være enkelt å velge alternativer til videostrøm hvis det av ulike årsaker ikke er tilgjengelig for bruker rukergrensesnitt Løsningen skal ha et brukergrensesnitt som er tiltalende, enkelt, ryddig og tilpasset formål og målgruppe. Elementene som styrer selve avspillingen, samt de som muliggjør navigasjon mellom videostrømmene, må være tydelige og lette å manipulere uavhengig av avspillingsplattform og skjermstørrelse. Knapper og evt. klikkbare listeelementer må derfor kunne være lette å treffe både med "musepeker" og med fingertuppen (på telefon/nettbrett) Visuell utforming Løsningen må lett kunne integreres godt profilmessig til ergen kommunes portal slik at sidene med løsningen integrert fremstår som enhetlig. Nettsiden som presenterer videostrømmen(e) skal være knyttet til separate CSS-filer som ergen kommune selv skal ha tilgang til å kunne endre, slik at elementer i grensesnittet kan endre farge, størrelse og plassering, blant annet for å samsvare med kommunens øvrige nettsider, uavhengig av funksjonaliteten for øvrig. 5.3 Krav til videostrømmer Videoformat Løsningen må tilfredsstille offentlig standard for publisering av multimedia (DIFI) Støtte for HD Løsningen bør tilby oppløsning opp til og med 720p (Progressivt 1280x720) dersom tilgjengelig båndbredde hos bruker og løsning gjør det mulig Automatisk skalering av oppløsning For å sikre en best mulig brukeropplevelse må løsningen automatisk kunne skalere oppløsningen basert på tilgjengelig båndbredde hos bruker og i løsning. Ved begrensninger i båndbredde er det viktigere å prioritere progresjon i avspilling (unngå hakking i videostrøm) og kvalitet på lyd fremfor høy oppløsning Samtidige avspillinger Løsningen må kunne sende ut flere videostrømmer samtidig og på den måten støtte at hver enkelt bruker kan begynner overføringen hvor vedkommende ønsker det. Løsningen bør kunne avdekke når en bruker avslutter eller mister forbindelsen til nettet. I slike tilfeller skal videostrømmen avsluttes. Løsningen bør kunne håndtere topp (peak) trafikk rundt 1000 samtidige avspillinger for direkte og 100 samtidige avspillinger for opptak. Leverandøren bør vurdere hvorvidt ergen kommunes egen infrastruktur kan håndtere dette selv. Dersom ikke eksisterende infrastruktur kan håndtere forventet last bør det vurderes å leie eksterne kapasitet for dette formål som et alternativ å utbedre eksisterende infrastruktur grunnet noen få møter ila et år.

14 5.3.5 Støtte for ulike operativsystemer og nettlesere Løsningen skal uten større avvik kunne vise direkte overføring og opptak på de mest utbredte smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner. Operativsystemer som må støttes er ios (Apple ipad og iphone), Android (2, 3 og 4), Windows obile, OS X og Windows (XP, Vista, 7, 8). Nettlesere som må støttes er Internet Explorer (IE 8 eller høyere), Firefox (3 eller høyere), Safari (4 eller høyere), Opera (9 eller høyere) og Chrome Søkemotoroptimalisering Det er ønskelig at løsningen tilrettelegges slik at opptak fra bystyremøtene er søkeoptimalisert og dermed er enkle og nå ved søke på relevante søkeord i søkemotorer som Google og ing. 5.4 Sikkerhetskrav Tilgang Direkte overføring og opptak skal være fritt tilgjengelig for innbyggere, næringsliv, organisasjoner og media i Norge. Dette gjelder også saksdokumenter som allerede er fritt tilgjengelig på ergen kommunes portal. Det er ikke tiltenkt at løsningen skal produsere eller distribuere noen form for sensitiv eller fortrolig informasjon, men det skal være mulig for administrator å stoppe direkte overføring eller ved det er behov (ref ) Tilgjengelighet på opptak Opptak og øvrig data knyttet til produksjon, distribusjon og presentasjon skal sikres med tilfredsstillende redundant lagring iht. norsk lovverk (tilgang til revisjon av aktør, etc) Sikring av integritet Videostrømmene, overføring og opptak, som tilgjengeliggjøres av ergen kommune skal ikke kunne endres av utenforstående Adgangskontroll for administrator Administratorfunksjonalitet som redigering og publisering av videostrømmer skal begrenses til dem som har fått tildelt tilgang. Det må gjennomføres tilfredsstillende autentisering av administratorer før vedkommende får tilgang. Tildeling av administratorfunksjonalitet skal tilsvarende være regulert. 5.5 Krav til integrasjon Integrasjon med publiseringsverktøy Løsningen skal integreres i ergen kommunes portal som er basert på publiseringsverktøyet Escenic Content Engine. Løsningen må derfor inkludere en videospiller som uten problemer og større kostnader kan integreres med Escenic Content Engine Integrasjon med saksbehandlingssystem Det er ønskelig å kunne få listet opp relevant saksdokumenter for den aktuelle sak som vises. Dette kan enten håndteres i publiseringsverktøy eller i løsning, men videostrømmene og saksdokumentene må enkelt kunne knyttes sammen. Saksdokumenter i ergen kommune er lagret i DocuLive som er et elektronisk saksbehandlingssystem.

15 5.5.3 Integrasjon med podiumsystem? 5.6 Dokumentasjonskrav Teknisk dokumentasjon Leverandøren må dokumentere teknisk løsning, både tekstlig og med figurer Tilpasset brukerdokumentasjon og rutiner Leverandøren skal bistå i utarbeidelse av produksjonsrutiner og brukerdokumentasjon tilpasset Oppdragsgiver. 5.7 Øvrige krav Etterlevelse av offentlige standarder Løsningen skal etterleve relevante IKT-standarder som er vedtatt obligatorisk eller anbefalt for offentlig sektor. Standardene er tilgjengelig hos Direktoratet for forvaltning og IKT (http://standard.difi.no). Relevante standarder for løsning er blant annet Publisering av multimediainnhold, Publisering av tekstdokumenter og Tilgjenge på nettsider Oppetid Servere og tjenester som distribuerer opptak skal ha minimum oppetid målt månedlig på 95%. Servere og tjenester som distribuerer overføring skal ha minimum oppetid målt per møte på 99% Skalering Løsningen bør kunne kostnadseffektivt skaleres opp dersom det viser seg at samtidige avspillinger, enten opptak eller direkte overføring, overstiger opprinnelige estimater Fleksibilitet med hensyn til fremtidige endringer For å sikre en fortsatt attraktiv opplevelse for brukerne bør løsningen være fleksibel og kostnadseffektiv med hensyn til fremtidige endringer i brukerkrav og endringer knyttet til ny teknologi og sosiale plattformer Visningsrom Grunnet plassmangel i det gamle rådhus og sikkerhetsvurderinger ser ergen kommune på muligheten til å etablere mulig visningsrom i et egnet lokale i nærheten av det gamle rådhus med en eller flere storskjermer. For å sikre en best mulig opplevelse og at visningsrommet fremstår som ett kurant substitutt for fysisk tilstedeværelse i det gamle rådhus, bør det sikres eller prioriteres tilstrekkelig båndbredde til aktuelle visningsrom. 5.8 Krav til gjennomføring

16 6 Kravtabell 6.1 Hvordan kravene skal forstås og besvares av leverandør Tabellen nedenfor lister opp spesifikke, nummererte krav. Listen kan ikke sees som uttømmende i forhold til ovenstående beskrivelser, men som en utdyping av nødvendige, utvalgte områder. Hvert krav er identifisert med en unik ident (ID), er av en bestemt type fra tabellen nedenfor (Type) og har en tekst som beskriver kravet (eskrivelse). Kravene er delt inn i følgende typer: Obligatoriske krav () etingende krav () Opsjon (O) Info (I) Kravet Å tilfredstilles og skal være innkalkulert i prisen på leveransen Kravet ØR tilfredstilles, men det er ikke et absolutt krav. Svar vil likevel ha betydning for evaluering av tilbudet. Hvis punktet ikke inngår som en del av leverandørens standard leveranse, skal punktet prisesettes. Kravet Å eller ØR tilfredstilles, men det er opp til Oppdragsgiver å velge om kravet skal inkluderes i leveransen eller ikke. Oppdragsgiver skal også ha anledning til å bestille opsjonen i etterkant av inngåelse av kontrakt. Opsjonskrav skal prises som tillegg og ikke inngå i den totale prisen. Ikke krav til leveransen, men Leverandøren bes i sin løsningsbeskrivelse gi utfyllende informasjon. Alle kravene i kravtabellen (6.2) skal besvares. For hvert krav skal Leverandøren angi i hvilken grad løsningsforslaget sitt kan tilfredsstille kravet (Ja, Nei eller Delvis). For krav som besvares med delvis, må det særskilt utdypes hva som ikke kan tilfredstilles. For krav som tilfredstilles eller delvis tilfredstilles må Leverandøren gi utfyllende informasjon om hvordan kravet tilfredstilles. Leverandøren bes i innledningen til svarbeskrivelsen om å gi en overordnet beskrivelse av løsningen totalt, slik den tilbys og i samsvar med kravene i denne kravspesifikasjonen. Leverandørens beskrivelse kan omfatte tekst, figurer og referanser til de enkelte kravelementer, der dette er naturlig. Leverandøren bes i innledningen til de enkelte underkapitler til svarbeskrivelsen om å gi en utfyllende beskrivelse av det aktuelle løsningsområdet. Leverandørens beskrivelse kan omfatte tekst, figurer og referanser til de enkelte kravelementer, der dette er naturlig. Der Leverandøren f.eks. av plasshensyn ikke finner det hensiktsmessig å legge løsningsbeskrivelsen inn i selve kravtabellen, kan beskrivelsen tas inn enten rett under kravtabellen eller i eget undervedlegg. I så fall skal referanse til hvor løsningsbeskrivelsen ligger oppgis i kravtabellen, og det skal i løsningsbeskrivelsen klart fremkomme hvilket krav som utdypes.

17 6.2 Krav til løsning Kravene vil bli gruppert i hovedområder. Hvert krav vil bli angitt med en prioritering. Oppdragsgivers krav Leverandørens svar Produksjon ID eskrivelse av krav Kravtype (//O/I) Svar (Ja/Nei/Delvis) Løsningsbeskrivelse 1.1 ruker pause og spoling under direkte overføring, ref Visning av opptak, ref Visning av delstrøm, ref Tilgang til saksdokumenter, ref Tilgang til referat, ref Søke på delstrømmer, ref Laste ned opptak, ref Laste ned delstrøm, ref Dele opptak eller delstrøm på sosiale media som f.eks Facebook, Twitter, Google+, etc, ref Generere embed koder for opptak eller delstrømmer for eksterne nettsider, ref Distribusjon ID eskrivelse av krav Kravtype (//O/I) 2.1 Tilgang til videostrømmer, ref Tilgang til videofiler, ref Statistikk over bruk, ref Produksjon ID eskrivelse av krav Kravtype (//O/I) Svar (Ja/Nei/Delvis) Svar (Ja/Nei/Delvis) Løsningsbeskrivelse Løsningsbeskrivelse

18 3.1 Publiser overføring, ref Vise oppstartsbilde i forkant av overføring, ref Vise video i forkant av overføring, ref Vise Powerpoint presentasjon eller tilsvarende i forkant av overføring, ref Veksle mellom ulike kamera, ref ikse video og lyd fra flere kilder, ref Legge til grafikk og tekst over videostrøm, ref Dele opp videostrømmer inn i delstrømmer, en delstrøm per sak, ref Dele opp delstrømmer inn i ytterligere delstrømmer, en ny delstrøm per representant, ref erke delstrømmer med saksnavn og nr, ref erke delstrømmer med representantnavn og tilhørighet, ref erke delstrømmer med andre metadata, ref Koble saksdokumenter, ref Vise pausebilder under pauser, ref Vise video under pauser, ref Vise Powerpoint presentasjon eller tilsvarende under pause, ref idlertidig stopp i overføring, ref

19 3.18 Signal for overføring, ref Vise avslutningsbilde etter møter er slutt, ref Vise video etter møter er slutt, ref Vise Powerpoint presentasjon eller tilsvarende etter møter er slutt, ref Lagre opptak, ref Redigere opptak, ref Publisere opptak, ref Ikke-funksjonelle krav ID eskrivelse av krav Kravtype (//O/I) Krav til implementasjon Svar (Ja/Nei/Delvis) Løsningsbeskrivelse 4.1 Tilrettelegging uten behov for dispensasjon iht. kulturminneloven, ref Opprettholde kapasitet i trådløst nett, ref eskrivelse av hva som er forventet og påkrevd av Oppdragsgiver for opplæring, installasjon og akseptansetest, ref I 4.4 Tilpasset opplæring, ref eskrivelse av hvilke installasjoner som må gjennomføres og hvordan de planlegges gjennomført, ref istand ved oppstart og oppsett av løsningen, ref eskrivelse av akseptansetester og hvordan de planlegges gjennomført, ref I I Krav til brukskvalitet

20 4.8 Oversiktlig løsning og lett å finne frem i, ref Tilfredsstillelse av tilgjengelighetskriteriene i WCAG 2.0, ref og Profilmessig integrering med ergen kommunes portal, ref Krav til videostrømmer 4.11 Videostrøm må tilfredsstille offentlig standard for publisering av multimedia (DIFI), ref Oppløsning opp til og med 720p, ref Automatisk skalering av videostrøm basert på tilgjenglig båndbredde, ref Samtidige avspillinger, ref Støtte for ulike operativsystemer, ref Større for ulike nettlesere, ref Søkemotoroptimalisering av publiserte videostrømmer og opptak, ref Sikkerhetskrav 4.18 Redundant lagring, ref Sikring av integritet, ref Adgangskontroll for administrator, ref Krav til integrasjon 4.21 Enkel integrasjon med Escenic Content Engine, ref Tilrettelegging for integrasjon med DocuLive, ref Integrasjon med podiumsystem, ref ?

Streaming av bystyremøter

Streaming av bystyremøter ilag 1 - Oppdragsgiverens spesifikasjon av Tjenesteytelsen Streaming av bystyremøter Kravspesifikasjon Parafer / Side 1 av 21 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Introduksjon... 3 2.1 Formål

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

Ex Webtv - Produktbeskrivelse. Webtv Kanal Support Effektivt. Ex WebTv

Ex Webtv - Produktbeskrivelse. Webtv Kanal Support Effektivt. Ex WebTv Ex Webtv - Produktbeskrivelse Webtv Kanal Support Effektivt Ex WebTv Innledning Ex WebTv er utviklet i samarbeid med våre kunder. Løsningens hovedfunksjoner er laget etter innspill fra en oppsatt referansegruppe.

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop

Detaljer

Sak: NBF lanserer Bilsportkanalen for all Norsk bilsport. http://tv.bilsport.no/

Sak: NBF lanserer Bilsportkanalen for all Norsk bilsport. http://tv.bilsport.no/ Til: Arrangører og klubber Fra: Norges Bilsportforbund Dato: 2015-04-20 Sak: NBF lanserer Bilsportkanalen for all Norsk bilsport http://tv.bilsport.no/ Bakgrunn Mange av dere kjenner til SBFPlay (www.sbfplay.se).

Detaljer

Opptak av forelesning i KK S-392

Opptak av forelesning i KK S-392 Opptak av forelesning i KK S-392 Dette rommet inneholder utstyr som gjør det enkelt å gjøre opptak av en forelesning eller en presentasjon. Les i gjennom dette dokumentet for å komme i gang. Hurtigstartguide

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

- reklamebannere mobil og tablet

- reklamebannere mobil og tablet Spesifikasjoner - reklamebannere mobil og tablet FINN.no Versjon 2.4 Sist oppdatert 16.08.2013 1. Innhold Innhold Introduksjon Målsetning Spesifikasjoner HTML Fysisk størrelse 225 px* Eksempler Størrelser

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no.

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no. Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 7 - revidert 29.01.2014 Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy

Detaljer

Siste 12 måneder. Kjennskap - Hvor kommer de besøkende fra? 0,6 % 14,9 % 23,1 % 61,5 % direkte betalt søk henvisning 50 % 45 % 41 % 38 % 40 % 35 %

Siste 12 måneder. Kjennskap - Hvor kommer de besøkende fra? 0,6 % 14,9 % 23,1 % 61,5 % direkte betalt søk henvisning 50 % 45 % 41 % 38 % 40 % 35 % Rapport for helsenorge.no februar 2014 500000 400000 300000 200000 100000 0 224305 291487 289130 276413 Siste 12 måneder 309753 277094 232844 370563 430173 388259 461203 429617 Samme mnd Nøkkeltall Denne

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 1 Informasjon om Doffin Den nasjonale publiseringstjenesten www. Doffin.no er databasen hvor oppdragsgivere publiserer innkjøp. Alle innkjøp over den norske terskelverdi, pålydende 500 000 NOK skal publiseres

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

Utvikling Doffin 2015-2016

Utvikling Doffin 2015-2016 Utvikling Doffin 2015-2016 Plan for forbedringer av Doffin for perioden 2015 til 2016 24 juni 2015 Skisse på Doffin TED KGV Publiserte kunngjøringer Varslingstjeneste Lage kunngjøringer Registrere interesse

Detaljer

Vi bistår deg med produksjon av nettkurs spesialtilpasset din bedrift

Vi bistår deg med produksjon av nettkurs spesialtilpasset din bedrift Vi bistår deg med produksjon av nettkurs spesialtilpasset din bedrift www.kursproduksjon.no Bruksområder Nettkurs tilpasset din bedrift Produksjon av nettkurs Spesialtilpasset din virksomhet Vi bistår

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

4.5 Kravspesifikasjon

4.5 Kravspesifikasjon 4.5 Kravspesifikasjon 4.5.1 Funksjonalitet og systembeskrivelse Webapplikasjonen har tre overordnede funksjoner; Opprett Spotify arrangement, Opprett SoundCloud arrangement og Bli med på arrangement. Brukere(kalt

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon

Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift tilbyr en mobilapplikasjon som åpnes i nettleseren på din mobiltelefon. Med applikasjonen kan du enkelt sette over samtaler,

Detaljer

Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av Medieovervåkingstjenester

Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av Medieovervåkingstjenester Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON Anskaffelse av Medieovervåkingstjenester INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN... 3 2.0 ANSKAFFELSEN... 3 3.0 GENERELLE KRAV TIL TJENESTENE.... 4 3.1 KILDER...

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? Hva med den personlige datamaskinen?

Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? Hva med den personlige datamaskinen? Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? Hva med den personlige datamaskinen? Stein Kristiansen 6. oktober 2014 Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Enkel mobiltelefon?

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen DIAGNOSERAPPORT B&W Caravan DA www.bwcaravan.no Utført av: Jan Erik Iversen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med

Detaljer

AD Travel funksjonsbeskrivelse

AD Travel funksjonsbeskrivelse AD PRODUKT AS AD Travel funksjonsbeskrivelse Mobil App Utlegg og Vedlegg 01.08.2014 Dokumentet beskriver funksjonalitet for AD Travels Mobil App for utlegg og elektroniske vedlegg Bakgrunn AD Travel har

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Besøk siste 12 måneder. febr 13 mars13 april 13 mai 13 juni 13 juli 13 aug 13 sep 13 okt 13 nov 13 des 13 jan 14. Samme mnd forrige år 83 % 77 %

Besøk siste 12 måneder. febr 13 mars13 april 13 mai 13 juni 13 juli 13 aug 13 sep 13 okt 13 nov 13 des 13 jan 14. Samme mnd forrige år 83 % 77 % Rapport for helsenorge.no januar 2014 siste 12 måneder 500000 400000 300000 200000 212157 224305 291487 289130 276413 232844 277094 309753 430173 370563 388259 461203 100000 0 febr 13 mars13 april 13 mai

Detaljer

BEBY /13. Bergen bystyre. Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc ESARK-022-200800775-184

BEBY /13. Bergen bystyre. Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc ESARK-022-200800775-184 BEBY /13 Bergen bystyre Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc MAHO ESARK-022-200800775-184 Hva saken gjelder: Bergen bystyre fattet 18. juni 2012 (sak 177-12) følgende vedtak: «Bystyret ber

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester.

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester. 1 Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg prosjektets rammer

Detaljer

4.1. Kravspesifikasjon

4.1. Kravspesifikasjon 4.1. Kravspesifikasjon Dette delkapittelet beskriver nærgående alle deler av systemet, hvordan det er tenkt ferdigutviklet med fokus på oppdragsgivers ønsker. 4.1.1. Innledning Informasjon om hvordan kravspesifikasjonens

Detaljer

2010 One Voice AS. CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014

2010 One Voice AS. CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014 CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014 One Voice AS 27 ansatte 100% norskeid selskap etablert i 2006 Ansatte er sikkerhetsklarert på nivå hemmelig Eget beredskapsplanverk og beredskapsorganisasjon

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 %

Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 % Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune Poengsum: 70 poeng av moglege 05 poeng - 67 % Tjenesten er enkel å finne (Søke stilling - Trondheim kommune) Tjenesten er enkel å finne gjennom søk og navigasjon

Detaljer

Introduksjon til WordPress 2013

Introduksjon til WordPress 2013 Introduksjon til WordPress 2013 Opplæring i WordPress ved UiT Norges arktiske universitet 09.12.2013 Avdeling for IT Flickr: doug88888, ytwhitelight INNHOLDSFORTEGNELSE Kontakt... 1 1 Opprette en WordPress

Detaljer

Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25

Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25 Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25 Live Streaming (LEGRIA HF R48 og LEGRIA HF46) Den nye LEGRIA HF R-serien gir deg mulighet til å streame opptak direkte

Detaljer

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Vedlegg: Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Applikasjon / Plattform program 1 ipad emeetings eller tilsvarende Lese Via nettet gjennom emeetings eller i nedlastet. 2 Tablet

Detaljer

ff Brukermanual ebladadmin Pro

ff Brukermanual ebladadmin Pro ebladadmin ebladadmin er en nettbasert publiseringsløsning for publisering av eblad (digitale magasiner, publikasjoner, DM, årsrapporter, tilbudsaviser, kataloger, produktpermer, bruksanvisninger, mm)

Detaljer

Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Askim kommune. Poengsum: 66 poeng av moglege 105 poeng - 63 %

Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Askim kommune. Poengsum: 66 poeng av moglege 105 poeng - 63 % Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Askim kommune Poengsum: 66 poeng av moglege 05 poeng - 6 % . Tjenesten er enkel å finne (Søke omsorgstjeneste - Askim kommune). Tjenesten er enkel å finne gjennom søk

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Oversikt over Document Portal

Oversikt over Document Portal Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutions-publikasjoner, kan du klikke her. Oversikt over Document Portal Lexmark Document Portal er en programvareløsning som gir den

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

Vurdering for Studiestøtte Lånekassen. Poengsum: 83 poeng av moglege 105 poeng - 79 %

Vurdering for Studiestøtte Lånekassen. Poengsum: 83 poeng av moglege 105 poeng - 79 % Vurdering for Studiestøtte Lånekassen Poengsum: 8 poeng av moglege 105 poeng - 79 % 1. Tjenesten er enkel å finne (Studiestøtte - Lånekassen) 1.1 Tjenesten er enkel å finne gjennom søk og navigasjon [

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Byrådssak 28/13. Papirløse møter og mulige alternativer til tavle PC-er i bystyrets arbeid ESARK-022-200800775-178

Byrådssak 28/13. Papirløse møter og mulige alternativer til tavle PC-er i bystyrets arbeid ESARK-022-200800775-178 Byrådssak 28/13 Papirløse møter og mulige alternativer til tavle PC-er i bystyrets arbeid BJOL ESARK-022-200800775-178 Hva saken gjelder: Bergen bystyre behandlet i juni 2012 en sak (177-12) knyttet til

Detaljer

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3 Vanlige spørsmål Innhold 1 Hvor kan man laste ned appen 1 2 Vanlige spørsmål 03-19 3 Begrensninger i GallupPanel-app v. 2.3.2 20 4 Kontakt oss 21 2 Hvor kan man laste ned GallupPanel-appen? For ios kan

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval - Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Innhold Visma.net Approval 1.40.1... 2 Brukergrensesnitt... 2 Prosessoversikt Informasjon

Detaljer

runsjanistenes rbund HJEMMESIDE på TNTURNETT FoR TELEPENSJONISTENE S LANDSFORBUND TELEPENSJONISTENE.NO

runsjanistenes rbund HJEMMESIDE på TNTURNETT FoR TELEPENSJONISTENE S LANDSFORBUND TELEPENSJONISTENE.NO rbund runsjanistenes TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE på TNTURNETT FoR TELEPENSJONISTENE S LANDSFORBUND Ord og begreper som en redaktør må forholde seg til Utarbeidet av: Kjell Engen Mailadresse: kjellengen@online.no

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

SSA-V Bilag 1. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

SSA-V Bilag 1. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon SS-V Bilag Vedlikeholdsavtalen (SS-V) Bilag : Kundens kravspesifikasjon SS-V Bilag Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.8 08.2 20 Dokumentet som ble sendt ut på innspillsrunden

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

Visma Anbud og Kontrakt. Releasedokumentasjon Versjon 6.3.0

Visma Anbud og Kontrakt. Releasedokumentasjon Versjon 6.3.0 Visma Anbud og Kontrakt Releasedokumentasjon Versjon 6.3.0 9. april 2010 1. VISMA ANBUD OG KONTRAKT (KGV) - RELEASEDOKUMENTASJON V6.3.0... 3 Kritiske momenter som er viktig for eksisterende brukere før

Detaljer

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien Scania jobber aktivt med produktutvikling og -forbedring. Scania reserverer seg derfor retten til å utføre endringer tilknyttet design og spesifisering uten

Detaljer

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene.

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene. KS Læring Slik kommer du i gang LES DETTE FØRST FOR GENERELL FORSTÅELSE: Innledning: Hvordan fungerer nettkursformatet? I nettkursformatet vil brukerne se en blokk/meny til venstre med kursinnholdet (når

Detaljer

EN GUIDE TIL SIKKERHETSKOPIERING

EN GUIDE TIL SIKKERHETSKOPIERING EN GUIDE TIL SIKKERHETSKOPIERING En diskfeil kan gjøre at du mister alle filer, inkludert viktige dokumenter eller uerstattelige bilder. Ved å ta sikkerhetskopier av dine filer unngår du store tap. INNHOLD

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 1 Systembeskrivelse... 2 2 Mål for systemet... 3 3 Funksjonelle krav... 4 4 Ikke-funksjonelle krav... 5 5 Use-case diagram... 6 6 Rammekrav...

Detaljer

Brukermanual versjon 2.5

Brukermanual versjon 2.5 Brukermanual versjon 2.5 1 HEY-HO LET S GO AVALDSNESGT. 95A 4014 STAVANGER POST@HEY-HO.NO HEY-HO.NO Hvorfor Let s Go Present? Kan jeg ikke fortsette å lage mine presentasjoner i Powerpoint, som før? Selvfølgelig

Detaljer

Noark med fokus på innhold og typografi

Noark med fokus på innhold og typografi Noark med fokus på innhold og typografi Metadatabasertesystemer Et Noark system er egentlig veldig enkel Metadata og dokumenter "Alltid" hørt folk klage på systemene Det jeg har sett bærer preg av det

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren

FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren Kontrakt-bilag 1: Spesifikasjon av oppdraget 07.12.2005 Side 1 av 7 Innhold Innledning 3 Funksjonalitet 4 Brukerhåndtering 4 Kursadministrasjon 4 Nyhetspublisering

Detaljer

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Fremgangsmåte for å lage og vedlikeholde innhold på hjemmesiden for en lokalforening. Utarbeidet av: Kjell Engen Mailadresse:

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og innledning... 3 2. Standarder for publisering av nettleserbaserte

Detaljer

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 splashscreen.png Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 Høgskolen i Telemark Grunnleggende bruk av Camtasia 8 Bjørn Ivar Haugdal Dette verket er tilgjengelig under følgende Creative Commons- lisens: Navngivelse

Detaljer

KUNNSKAP.NO (versjon 7)

KUNNSKAP.NO (versjon 7) KUNNSKAP.NO (versjon 7) 1. Innlogging 1 2. Endre passord 1 3. Mine mapper 2 4. Hvordan jobbe med læremidlene? 2 5. Hvordan jobbe med oppgaver fra lærer? 4 6. Kalender 8 7. Internpost 8 8. Maskinkrav 10

Detaljer

Kjennskap - Hvor kommer de besøkende fra?

Kjennskap - Hvor kommer de besøkende fra? Rapport for helsenorge.no, desember 2013 Samme mnd Nøkkeltall Denne Siste 12 mndr. forrige år 388 259 430 173-10 % 151 735 156 % 30 000 Daglig besøk ende 267 781 302 315-11 % 106 935 150 % 20 000 % nye

Detaljer

Tips og triks nettbrett (ios og Android) Kristiansand folkebibliotek

Tips og triks nettbrett (ios og Android) Kristiansand folkebibliotek Tips og triks nettbrett (ios og ) Kristiansand folkebibliotek Hva er nettbrett?... 2 ipad... 3... 3 App er... 4 Sikkerhet... 9 Tilpassing...10 Oppdatering...10 Praktiske ting...10 Sikkerhetskopiering...12

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.08.2012 Møtested:

Detaljer

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Hovedprosjekt 2008 av Audun M. Solheim, student HIST/BAIN, audun@c2i.net Oppdragsgiver:Bjørg Minnesjord Solheim, bjorg@midt-svartdal.no

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Elektronisk tilbudsinnlevering

Elektronisk tilbudsinnlevering Elektronisk tilbudsinnlevering Anskaffelseskonferansen 5. november 2015 Vibeke Engesæth Direktoratet for forvaltning og IKT Prosjektleder elektronisk tilbudsinnlevering Avdeling for offentlige anskaffelser

Detaljer

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift www.e-learning.no Bruksområder Vi tilbyr en komplett løsning Forfatterverktøy Brukervennlig verktøy for produksjon av kurs Integrerte kunnskapstester

Detaljer

Slik reduserer du databruken på mobilen

Slik reduserer du databruken på mobilen Slik reduserer du databruken på mobilen Enkle triks for å kutte kostnadene Mobilabonnementene våre kommer med stadig mer datatrafikk inkludert, men likevel opplever en del av oss at den månedlige kvoten

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web.

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Brukerguide Hjørne pushback Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Innhold Spille simuleringen på web... 1 Før du starter... 1 Innlogging...

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

Testdokumentasjon. Testdokumentasjon Side 1

Testdokumentasjon. Testdokumentasjon Side 1 Testdokumentasjon Testdokumentasjon Side 1 1. Innledning Dette er en testrapport som er laget for å teste applikasjonene for ios og Android plattformer. Den vil være delt opp i 4 deler. Den første delen

Detaljer

Eget nettsted. Hvordan gå frem for å utvikle et profesjonelt nettsted til virksomheter med en tradisjonell-, hybrid- eller digital verdikjede?

Eget nettsted. Hvordan gå frem for å utvikle et profesjonelt nettsted til virksomheter med en tradisjonell-, hybrid- eller digital verdikjede? Hvordan gå frem for å utvikle et profesjonelt nettsted til virksomheter med en tradisjonell-, hybrid- eller digital verdikjede? Skrevet av: Kjetil Sander Utgitt av: Kunnskapssenteret.om Revisjon: 1.1 (Feb.

Detaljer

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Forprosjektrapport Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Presentasjon Sammendrag Om bedriften Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Funksjonelle krav: Ikke-funksjonelle krav: Løsninger Analyse

Detaljer

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Xerox QR Code-appen Hurtigveiledning 702P03999 For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Bruk QR (Quick Response) Code-appen med følgende applikasjoner: Applikasjoner med skanning/lesing

Detaljer

Nyheter i eway 5 Contents

Nyheter i eway 5 Contents Nyheter i eway 5 Contents Sidekart... 3 Kort URLer... 4 Ny editor... 5 Listebilder... 7 Les mer URL er... 8 Sosiale lenker... 9 Nytt redaktør verktøy... 10 Meny og malredigering... 11 Sidenavigasjon á

Detaljer

1. Innholdsfortegnelse

1. Innholdsfortegnelse Ruteinformasjon Side 2 av 9 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Kort presentasjon av systemet... 3 3. Funksjoner... 4 3.1. Lister... 4 3.2. Melding... 5 3.3. Farger og skrifttyper...

Detaljer