Streaming av bystyremøter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Streaming av bystyremøter"

Transkript

1 ilag 1 - Oppdragsgiverens spesifikasjon av Tjenesteytelsen Streaming av bystyremøter Kravspesifikasjon Parafer / Side 1 av 21

2 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Formål ved anskaffelsen Om ergen kommune og bystyrets funksjon Kort beskrivelse av bruksområde og løsning Forutsetninger Oppbygging av dokument Ordliste Funksjonelle krav Presentasjon Distribusjon Produksjon Ikke-Funksjonelle krav Krav til implementasjon Krav til brukskvalitet (Usability) Krav til videostrømmer Krav til sikkerhet Krav til integrasjon Krav til dokumentasjon Øvrige krav Kravtabell Hvordan kravene skal forstås og besvares av Leverandør Krav til løsning Parafer / Side 2 av 21

3 2 Introduksjon 2.1 Formål ved anskaffelsen ystyret i ergen kommune fattet 18. juni 2012 vedtak om å gjennomføre direkte overføring (streaming) av bystyremøtene på internett og radio (DA). Sendingene skal i etterkant gjøres tilgjengelig på internett. Formålet for vedtaket er å gjøre lokalpolitikken mer tilgjengelig for innbyggere, næringsliv og organisasjoner, og at man på den måten oppnår mer engasjement og oppmerksomhet rundt lokalpolitikk i ergen. 2.2 Om ergen kommune og bystyrets funksjon ergen er Norges nest største by med over innbyggere. ergen kommune styres etter en parlamentarisk styringsmodell som gir bystyret kontroll over den utøvende makt (byrådet). Det er flertallet i bystyret som avgjør hvem som skal ha byrådsmakt. Sammenlignet med nasjonalt nivå, kan man si at byrådet fungerer som regjering og bystyret fungerer som Stortinget. ystyret ledes av ordføreren og består av 67 folkevalgte representanter som velges hvert fjerde år av ergens innbyggere. yrådet i ergen ledes av byrådslederen. De øvrige byrådene leder hver sin byrådsavdeling og fungerer omtrent som statsråder i et departement. 2.3 Kort beskrivelse av bruksområde og løsning ystyret ønsker å gi tilgang til innbyggere, næringsliv, organisasjoner, media, politikere og ansatte tilgang til se direkte overføring og historiske opptak fra bystyremøtene på internett. Et bystyremøte varer mellom 3-12 timer og det er rundt 10 bystyremøter i året. Det vil vurderes å nytte løsningen for andre aktiviteter som for eksempel høringer, komitémøter og pressekonferanser. Overføringene og opptakene skal være av god kvalitet mht. bilde og lyd, og må gi en god opplevelse for dem som ser på. Relaterte dokumenter for de ulike møtene bør gjøres lett tilgjengelig, både for direkte overføring og opptak Direkte overføring ystyremøtene må dekkes av flere lyd- og bildekilder, ulike kameraer og mikrofoner, som dekker ulike områder deriblant ordfører, podium og sal. Lyd og bildene fra de ulike kildene mikses til en videostrøm som distribueres på internett Opptak rukere skal enkelt kunne finne bestemte klipp i tidligere opptak og ha enkel tilgang til relatert dokumenter for de ulike klippene. ystyret søker en bred distribusjon av opptakene og ønsker derfor å tilrettelegge for at brukerne av løsningen enkelt skal kunne dele hele eller deler av klipp gjennom sosiale media og andre kanaler. 2.4 Forutsetninger ystyret holder sine møter i Gamle rådhus som er fredet. Det er visse restriksjoner vedrørende fast installasjon av utstyr og det forutsettes at løsningen ikke krever dispensasjon fra kulturminneloven. I hovedtrekk vil det bety at ikke-reversible tiltak i Gamle rådhus ikke er tilfredsstillende. Løsningen må ikke redusere tilgang til eller kapasitet i eksisterende trådløst nett for representanter i Gamle rådhus. Det må forutsettes at representanter i bystyret aktivt vil bruke løsningen under bystyremøtene, noe som igjen vil generere mer trafikk på det trådløse nettet. Parafer / Side 3 av 21

4 2.5 Oppbygging av dokument Hovedfunksjonalitet til løsningen er delt inn i henholdsvis produksjon, distribusjon og presentasjon av videostrømmer (se Figur 1). I tillegg til krav rundt funksjonalitet inneholder dokumentet også ulike kvalitetskrav, samt krav til en eventuell implementering av en løsning. Kravene er listet opp og prioritert i egen en kravtabell. Implementasjon Krav til implementasjon Presentasjon Funksjonelle krav Ikke- funksjonelle krav Visning av direkte overføring eller opptak i nettleser eller dedikert avspiller Distribusjon Funksjonelle krav Ikke- funksjonelle krav Streaming av videostrøm eller tilgang til nedlasting av mediafiler Produksjon Funksjonelle krav Ikke-funksjonelle krav iksing av lyd og bilde fra flere kilder til en videostrøm, samt redigering og merking. Figur 1 - Oppbygging av kravspesifikasjon Parafer / Side 4 av 21

5 2.6 Ordliste Administrator rukere Delstrøm Embed kode Leverandør Løsning Oppdragsgiver Opptak Overføring Overlay Representant Sak Tilhørighet Videostrøm Representant fra ergen kommune som skal administrere direkte overføring og publisering av opptak. Innbyggere, næringsliv, organisasjoner og media i ergen, samt politikere og ansatte tilknyttet ergen kommune. Ett segment av en videostrøm. En delstrøm kan deles opp i ytterligere delstrømmer. En delstrøm dekker typisk en sak i et møte, mens en ytterligere inndeling vil dekke en representants tale i en sak i et møte. En representant kan ha flere uttalelser i en sak, i så fall vil det håndteres av flere delstrømmer under delstrømmen som dekker hele saken. Ferdigdefinert HTL kode som definerer en visning av en spesifikk strøm, delstrøm eller understrøm. rukerne kan legge til HTL koden i egen nettside. Dette vil gjøre visning av aktuelle klipp tilgjengelig på aktuelle nettside. Aktør som tilbyr løsning for Oppdragsgiver Det tekniske systemet, tjeneseter, fasiliteter og tilhørende dokumentasjon og opplæring fra en leverandør som dekker behovene i kravspesifikasjonen. ystyrets kontor, ergen kommune Arkivert overføring av et bystyremøte som er tilgjengelig etter bystyremøtet er over. Direkte sending av et bystyremøte ( live ). Grafikk eller tekst som er lagt over et bilde. Typisk bruk av overlay i en løsning vil være å legge til aktuelle saksnavn, saksnummer, samt navn og tilhørighet på aktuelle representant som taler under en direktesending eller opptak. Folkevalgt politisk representant som sitter i bystyret, ergen kommunens øverste organ. Politisk sak som behandles av bystyret i ergen kommune. Hver enkelt sak har unik ident og kan i stor grad variere i kompleksitet og omfang. En representant er knyttet til et politisk parti eller er uavhengig. Denne tilknyttingen er definert som tilhørighet. En overføring av eller opptak av et helt møte med lyd og bilde. En videostrøm dekker typisk alle saker i et møte, mens en delstrøm dekker en sak eller deler av en sak. Parafer / Side 5 av 21

6 3 Funksjonelle krav Funksjonelle krav er krav til løsningen som er direkte relatert til forretningslogikk, prosesser og behandlingsregler. Typisk vil et funksjonelt krav enten være tilfredstilt eller ikke. 3.1 Presentasjon ruker pause og spoling under direkte overføring rukerne skal kunne pause en direkte sending og starte den på nytt ved samme tidspunkt som sendingen ble stoppet ved. rukerne skal også kunne spole frem og tilbake i en direkte sending Visning av opptak ruker skal kunne pause og spole ved avspilling av et opptak. Under et bestemt opptak skal det vises en liste over delstrømmer med respektive saksnummer og -tittel, evt. liste med delstrømmer av representanter for en bestemt sak. En bruker skal lett kunne velge en bestemt delstrøm for visning Tilgang til saksdokumenter ruker skal ha enkel tilgang til saksdokumenter for hver enkelt sak. For hver delstrøm er det ønskelig å få listet ned alle saksdokumentene med vedlegg direkte under visningen av videostrømmen. Som et minimum skal det være en lenke til aktuell sak i kommunens saksregister anuell lenke for hver delstrøm For hver delstrøm er det ønskelig å kunne legge til en egenspesifisert lenke til en intern eller ekstern nettside. Dette kommer i tillegg til en evt. lenke til saksdokumenter, ref Søke på delstrømmer rukerne skal kunne søke på delstrømmer med saksnummer, dato, ord i sakstittel, dato, måned, år, navn på representant, tilhørighet til representant, og andre metadata som er brukt for å merke delstrømmer og understrømmer. Søk skal være tilgjengelig på Oppdragsgivers portal Laste ned opptak eller delstrøm rukere skal kunne laste ned opptak eller delstrøm for senere avspilling på egen enhet Dele opptak eller delstrøm rukerne skal kunne dele et opptak eller delstrøm med andre. Deling kan foregå direkte gjennom sosiale media som f.eks Twitter, Google+, Facebok, gjennom e-post, tilgang til lenke som definerer aktuelle strøm eller embed kode som brukeren kan nytte i egen nettside eller blogg. 3.2 Distribusjon Tilgang til videostrømmer Løsningen skal kunne tilby videostrømmer for direkte overføring og opptak i ergen kommunes portal. Andre nettsider skal kunne innkapsle videostrømmene ved hjelp av embed koder. Parafer / Side 6 av 21

7 3.2.2 Tilgang til videofiler Løsningen skal kunne tilby videofiler for opptak eller deler av opptak (delstrømmer) i ergen kommunes portal Statistikk Løsningen bør kunne logge bruk av løsningen for å sikre statistikk over antall brukere, samtidige brukere, hvor brukerne kommer fra, hvor lenge de bruker løsningen, etc. Oppdragsgiver benytter Google Analytics til brukerstatistikk for egen portal. 3.3 Produksjon Publiser overføring Før sendingen bør det kunne genereres en lenke til avspilling i ergen kommunes portal eller tilsvarende som kan nyttes i markedsføring av bystyremøtet Vise oppstartsbilde i forkant av overføring Før sendingen startet skal det være et oppstartsbilde og evt. lyd. Oppstartsbildet og lyd må enkelt kunne endres av Oppdragsgiver fra møte til møte. Det er også ønskelig å bruke video eller en rullerende Powerpoint presentasjon (eller tilsvarende) ved oppstart Veksle mellom ulike kamera ergen bystyre ønsker kameraer som dekker ordfører, podium og bystyresal. På sikt kan det være at bystyret ønsker å utvide antallet ikse video- og lydsignaler fra flere kilder En direkte overføring består av å mikse lyd og video fra ulike kilder (mikrofoner og kamera) til en videostrøm. Valg av kamera som mikses inn i videostrømmen må håndteres manuelt og løsningen må i dermed tilrettelegge for enkel håndtering av miksing Legge til grafikk og tekst over videostrøm (overlay) Det skal være mulig å legge til grafikk og tekst over videostrøm, eksempelvis logo til ergen kommune, navn på representant, navn på sak. Administrator skal kunne endre dette fra møte til møte Dele opp videostrømmer Hver sak skal kunne være direkte tilgjengelig som eget segment (delstrøm). En delstrøm deles inn i delstrømmer ved gitte tidspunkt, f.eks ny sak eller ny taler, ref. Figur 2. Dette må således håndteres manuelt og løsningen må tilrettelegge for enkel håndtering. Det er også ønskelig å dele inn delstrømmer i ytterligere delsegmenter for å skille innlegg fra ulike folkevalgte, slik at man i etterkant kan søke på og velge segmenter basert på folkevalgte. Parafer / Side 7 av 21

8 Overføring / Opptak ystyremøte, 19. september 2012 Delstrøm 188/12 189/12 190/12 237/12 Delstrøm Figur 2 - Inndeling og merking av videostrøm erke delstrømmer med metadata Det skal være mulig å merke delstrømmer med aktuelle sak, representant som taler og evt. annen metadata hentet fra en datakilde. Datakilden er avhengig av å ha oppdatert saker og representanter. Det er viktig at merking gjøres enkelt, f.eks ved bruk av drag-drop funksjonalitet slik at administrator med grafisk brukergrensesnitt lett kan flytte sak og representant over på videostrøm. Når en delstrøm merkes med sak og representant, skal nummer og tittel på sak og representants navn og tilhørighet legges over videostrømmen (overlay) på forhåndsdefinerte områder av bildet. Alle delstrømmer skal automatisk merkes med tidspunkt, dato, måned og år. Øvrig merking av metadata som kommunal avdeling, bydel, etc. bør kunne knyttes delstrømmen for å gjøre søk enklere i etterkant Koble saksdokumenter Det skal være mulig å koble aktuelle saksdokumenter til delstrømmen for den aktuelle saken, slik at brukerne lett kan få tilgang til aktuelle saksdokumenter like ved visningsbildet, ref og Vise pausebilder under pauser Under pauser skal det være mulig å ha et pausebilde med evt. lyd. Pausebilder og lyd må enkelt kunne endres av Oppdragsgiver fra pause til pause. Det kan være et statisk bilde, men også videostrøm fra kamera som dekker bystyresalen med lyd, hvor det markeres med tekst i overlay at det er pause. Det er også ønskelig å bruke video eller en rullerende Powerpoint presentasjon (eller tilsvarende) ved pauser idlertidig stopp i overføring Administrator må kunne midlertidig stoppe en direkte overføring. Dette er påkrevd ved bestemte hendelser eller når bystyret skal behandle saker med lovbestemt taushetsplikt. Ved en midlertidig stopp i overføringen må det vises et statisk bilde med muligheter for tekst og grafikk uten lyd fra bystyresalen. Stoppbildet må kunne endres av Oppdragsgiver fra møte til møte, og fra stopp til stopp Signal for overføring Løsningen må tydelig vise et signal eller tilsvarende som viser ystyret og ordfører hvorvidt det overføres lyd og bilde fra bystyresalen. Parafer / Side 8 av 21

9 Vise avslutningsbilde etter møte er slutt Etter møtet er avsluttet skal det være et avslutningsbilde og evt. lyd. Avslutningsbildet og lyd må enkelt kunne endres av Oppdragsgiver fra møte til møte. Det er også ønskelig å bruke video eller en rullerende Powerpoint presentasjon (eller tilsvarende) ved avslutning Redigere opptak Løsningen bør gjøre det mulig å enkelt redigere et opptak i etterkant, blant annet dele opp i delstrømmer, kutte delstrømmer, slå sammen delstrømmer, endre og legge til metadata, video, bilder, grafikk og tekst Lagre opptak Etter en sending er ferdig redigert skal redigert videofil med tilhørende XL fil for metadata overføres Oppdragsgiver Publisere opptak Løsningen må gjøre det enkelt å gjøre opptak tilgjengelig på ergen kommunes portal. Ved publisering av opptak skal administrator kunne definere bilde som vises i videospiller før avspilling. ildet kan f. eks være et statisk bilde eller et klipp (frame) fra aktuelle videostrømmen definert med et bestemt tidspunkt Publisere øvrig video Oppdragsgiver vil at video blir presentert likt på sin portal og ønsker derfor å nytte løsningen for å publisere andre videoer enn overføring og opptak fra bystyremøter. Løsningen bør derfor også kunne støtte publisering av andre videofiler for bruk i Oppdragsgivers portal. Parafer / Side 9 av 21

10 4 Ikke-Funksjonelle krav Ikke-funksjonelle krav er krav som definerer kvalitetsmål og krav til implementasjon for løsning. 4.1 Krav til implementasjon Tilrettelegging i Gamle rådhus ystyret holder sine møter i Gamle rådhus som er fredet. Det er visse restriksjoner vedrørende fast installasjon av utstyr og det forutsettes at løsningen ikke krever dispensasjon fra kulturminneloven. I hovedtrekk vil det bety at ikke-reversible tiltak i Gamle rådhus ikke er tilfredsstillende, og det dermed ikke må gjøres inngrep i bygningen. En løsning bør derfor lett kunne rigges opp og rigges ned for hvert møte. Dette gjelder både lys, mikrofoner, kamera, men også studiofasiliteter. Det er flere rom i bygningen med tilgang på fiberlinje (1 Gb/s) som kan egne seg for midlertidige studio. ed hensyn til mikrofoner er det ønskelig at løsningen primært kobler seg til eksisterende lydsystem (mikrofon til podium og ordfører), med mindre det er aspekter som taler for egen løsning Opprettholde kapasitet i trådløst nett Løsningen må ikke redusere tilgang til eller kapasitet i eksisterende trådløst nett for representanter i Gamle rådhus. Fra erfaringer gjort av Oslo kommune kan det forventes at representantene vil bruke løsningen aktivt under bystyremøtene, og dette vil generere mer trafikk på det trådløse nettverket som dermed må håndteres. Leverandør skal ved behov bistå og rådgi Oppdragsgiver for å sikre et hensiktmessig oppsett med god tilgang til trådløs nettverk for representantene under bystyremøtene Krav til Oppdragsgiver Leverandøren må beskrive hva som er forventet og påkrevd av Oppdragsgiver for henholdsvis opplæring, installasjon, oppsett og akseptansetest, deriblant spesifisere krav til Oppdragsgivers infrastruktur for samtidig avspilling av opptak (ref ) Opplæring Leverandøren skal bistå i utarbeidelse av kursmateriell og opplæring tilpasset Oppdragsgiver Installasjon Leverandøren skal beskrive hvilke installasjoner som må gjennomføres og hvordan de planlegges gjennomført. Leverandøren skal bistå ved oppstart av løsningen og bistå i konfigurering og oppsett av løsningen i henhold til Oppdragsgivers mål, krav og behov Akseptansetest Leverandøren skal spesifisere hvilke akseptansetester som må gjennomføres og hvordan de planlegges gjennomført Eiendomsrett til videostrømmer Oppdragsgiver skal ha full eiendomsrett, uten noen form for restriksjoner for videre distribusjon, til direkte overføring og opptak. Eiendomsretten inkluderer video, lyd, metadata og øvrig data relatert til overføring og opptak. Parafer / Side 10 av 21

11 4.2 Krav til brukskvalitet (Usability) rukeropplevelse For å sikre en god brukeropplevelse er det viktig at løsningen presenteres på en så oversiktlig og logisk måte som mulig. Det er viktig at klikkbare elementer er tydelige visuelt, samt at elementenes funksjon er lett å forstå. Løsningen skal være enkel å finne frem til og lett å finne frem i. Det bør også være vanskelig å gjøre feil (klikke på feil element, ufrivillig stoppe/starte avspilling mens en interagerer med andre elementer i grensesnittet, osv.) og tilsvarende være lett å korrigere evt. feil Tilgjengelighet Løsningen skal være teknisk tilgjengelig for alle brukergrupper. Den må overholde tilgjengelighetskriteriene beskrevet i WCAG 2.0 og basere seg på etablerte webstandarder for å sikre tilgang for flest mulig, uavhengig av fysiske eller psykiske begrensninger. Det skal være enkelt å velge alternativer til videostrøm hvis det av ulike årsaker ikke er tilgjengelig for bruker rukergrensesnitt Løsningen skal ha et brukergrensesnitt som er tiltalende, enkelt, ryddig og tilpasset formål og målgruppe. Elementene som styrer selve avspillingen, samt de som muliggjør navigasjon mellom videostrømmene, må være tydelige og lette å manipulere uavhengig av avspillingsplattform og skjermstørrelse. Knapper og evt. klikkbare listeelementer må derfor kunne være lette å treffe både med "musepeker" og med fingertuppen (på telefon/nettbrett) Visuell utforming Løsningen må lett kunne integreres godt profilmessig til ergen kommunes portal slik at sidene med løsningen integrert fremstår som enhetlig. Nettsiden som presenterer videostrømmen(e) skal være knyttet til separate CSS-filer som ergen kommune selv skal ha tilgang til å kunne endre, slik at elementer i grensesnittet kan endre farge, størrelse og plassering, blant annet for å samsvare med kommunens øvrige nettsider, uavhengig av funksjonaliteten for øvrig. 4.3 Krav til videostrømmer Video- og metadataformat Løsningen må tilfredsstille offentlig standard for publisering av multimedia (DIFI) og oppløsningen må støtte opp til og med 576p (progressivt 720x576) eller tilsvarende. etadata må være tilgjengelig i form av XL fil eller tilsvarende format Støtte for HD Løsningen bør tilby oppløsning opp til og med 720p (progressivt 1280x720), eller tilsvarende, dersom tilgjengelig båndbredde hos bruker og løsning gjør det mulig Automatisk skalering av oppløsning For å sikre en best mulig brukeropplevelse må løsningen automatisk kunne skalere oppløsningen basert på tilgjengelig båndbredde hos bruker og i løsning. Ved begrensninger i båndbredde er det viktigere å prioritere progresjon i avspilling (unngå hakking i videostrøm) og kvalitet på lyd fremfor høy oppløsning. Parafer / Side 11 av 21

12 4.3.4 Samtidige avspillinger Løsningen må kunne sende ut flere videostrømmer samtidig og på den måten støtte at hver enkelt bruker kan begynner overføringen hvor vedkommende ønsker det. Løsningen bør kunne avdekke når en bruker avslutter eller mister forbindelsen til nettet. I slike tilfeller skal videostrømmen avsluttes. Løsningen må tilfredsstillende håndtere topp (peak) trafikk rundt 1000 samtidige avspillinger av direkte overføring, og 100 samtidige avspillinger av opptak. Leverandøren må spesifisere krav til infrastruktur for samtidig avspilling av opptak, ref Støtte for ulike operativsystemer og nettlesere Løsningen skal uten større avvik kunne vise direkte overføring og opptak på de mest utbredte smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner. Operativsystemer som må støttes er ios (Apple ipad og iphone), Android (2, 3 og 4), Windows obile, OS X og Windows (XP, Vista, 7, 8). Nettlesere som må støttes er Internet Explorer (IE 8 eller høyere), Firefox (3 eller høyere), Safari (4 eller høyere), Opera (9 eller høyere) og Chrome (22 eller høyere for PC/ac, 18 eller høyere for Android og 21 eller høyere for ios) Søkemotoroptimalisering Det er ønskelig at løsningen tilrettelegges slik at opptak fra bystyremøtene er søkeoptimalisert, eksempelvis i generert embed kode, og dermed er enkle og nå ved å søke på relevante søkeord i søkemotorer som Google og ing. 4.4 Krav til sikkerhet Direkte overføring og opptak skal være fritt tilgjengelig for innbyggere, næringsliv, organisasjoner og media i Norge. Dette gjelder også saksdokumenter som allerede er fritt tilgjengelig på ergen kommunes portal. Det er ikke tiltenkt at løsningen skal produsere eller distribuere noen form for sensitiv eller fortrolig informasjon, og det skal være mulig for administrator å stoppe direkte overføring ved behov, ref Adgangskontroll for maskin- og programvare Leverandørens maskin- og programvare knyttet til produksjon og distribusjon må ha tilfredsstillende adgangskontroll som hindrer uønsket tilgang for eksterne. Tilsvarende må produksjons- og distribusjonsdata, deriblant videofiler, må være tilfredsstillende sikret mot uønsket tilgang i tilfelle utstyret kommer på avveie eller lignende Sikring av maskin- og programvare Leverandørens maskin- og programvare knyttet til produksjon og distribusjon må være sikret tilfredsstillende mot skadelig programvare og virus Sikring av integritet Videostrømmene, overføring og opptak, som tilgjengeliggjøres av henholdsvis Leverandør og Oppdragsgiver skal ikke kunne endres av utenforstående Adgangskontroll for administrator Administratorfunksjonalitet som redigering og publisering av videostrømmer skal begrenses til dem som har fått tildelt tilgang. Det må gjennomføres tilfredsstillende autentisering av administratorer før vedkommende får tilgang. Tildeling av administratorfunksjonalitet skal tilsvarende være regulert. Parafer / Side 12 av 21

13 4.5 Krav til integrasjon Integrasjon med publiseringsverktøy Løsningen skal integreres i ergen kommunes portal som benytter publiseringsverktøyet Escenic. Løsningen må derfor ha avspillingsfunksjonalitet som enkelt kan integreres i artikler som er produsert med Escenic. Avspilling av direkte overføring skal håndteres på Leverandørens infrastruktur og Leverandøren må tilrettelegge for integrasjon mot ergen kommunes portal. Lagring og avspilling av opptak skal håndteres på Oppdragsgivers infrastruktur. Leverandøren må besørge nødvendig systemer og applikasjoner, tilrettelegge for integrasjon mot ergen kommunes portal og besørge overføring av opptak, inklusiv metadata, og øvrig aktuell produksjonsdata knyttet til IKT Drift (Avdeling hos Oppdragsgiver ansvarlig for infrastruktur) Integrasjon med saksbehandlingssystem Det er ønskelig å kunne få listet opp relevant saksdokumenter for den aktuelle sak som vises. Dette kan enten håndteres i publiseringsverktøy eller i løsning, men videostrømmene og saksdokumentene må enkelt kunne knyttes sammen. Saksdokumenter i ergen kommune er lagret i DocuLive som er et elektronisk saksbehandlingssystem. 4.6 Krav til dokumentasjon Teknisk dokumentasjon Leverandøren må dokumentere teknisk løsning, både tekstlig og med figurer Tilpasset brukerdokumentasjon og rutiner Leverandøren skal bistå i utarbeidelse av produksjonsrutiner og brukerdokumentasjon tilpasset Oppdragsgiver. 4.7 Øvrige krav Etterlevelse av offentlige standarder Løsningen skal etterleve relevante IKT-standarder som er vedtatt obligatorisk eller anbefalt for offentlig sektor. Standardene er tilgjengelig hos Direktoratet for forvaltning og IKT (http://standard.difi.no). Relevante standarder for løsning er blant annet Publisering av multimediainnhold, Publisering av tekstdokumenter og Tilgjenge på nettsider Oppetid Servere og tjenester fra Leverandører som bidrar til å distribuere opptak skal ha minimum oppetid målt månedlig på 95%. Servere og tjenester som distribuerer overføring skal ha minimum oppetid målt per møte (fra møtestart til møteslutt) på 98% Skalering Løsningen bør kunne kostnadseffektivt skaleres opp dersom det viser seg at samtidige avspillinger, enten opptak eller direkte overføring, overstiger opprinnelige estimater. Parafer / Side 13 av 21

14 4.7.4 Fleksibilitet med hensyn til fremtidige endringer For å sikre en fortsatt attraktiv opplevelse for brukerne bør løsningen være fleksibel og kostnadseffektiv med hensyn til fremtidige endringer i brukerkrav og endringer knyttet til ny teknologi og sosiale plattformer. Parafer / Side 14 av 21

15 5 Kravtabell 5.1 Hvordan kravene skal forstås og besvares av Leverandør Tabellen nedenfor lister opp spesifikke, nummererte krav. Listen kan ikke sees som uttømmende i forhold til ovenstående beskrivelser, men som en utdyping av nødvendige, utvalgte områder. Hvert krav er identifisert med en unik ident (ID), er av en bestemt type fra tabellen nedenfor (Type) og har en tekst som beskriver kravet (eskrivelse). Kravene er delt inn i følgende typer: Obligatoriske krav () etingende krav () Opsjon (O) Info (I) Kravet Å tilfredstilles og skal være innkalkulert i prisen på leveransen Kravet ØR tilfredstilles, men det er ikke et absolutt krav. Svar vil likevel ha betydning for evaluering av tilbudet. Hvis punktet ikke inngår som en del av Leverandørens standard leveranse, skal punktet prisesettes. Kravet Å eller ØR tilfredstilles, men det er opp til Oppdragsgiver å velge om kravet skal inkluderes i leveransen eller ikke. Oppdragsgiver skal også ha anledning til å bestille opsjonen i etterkant av inngåelse av kontrakt. Opsjonskrav skal prises som tillegg og ikke inngå i den totale prisen. Ikke krav til leveransen, men Leverandøren bes i sin løsningsbeskrivelse gi utfyllende informasjon. Alle kravene i kravtabellen (5.2) skal besvares. For hvert krav skal Leverandøren angi i hvilken grad løsningsforslaget sitt kan tilfredsstille kravet (Ja, Nei eller Delvis). For krav som besvares med delvis, må det særskilt utdypes hva som ikke kan tilfredstilles. For krav som tilfredstilles eller delvis tilfredstilles må Leverandøren gi utfyllende informasjon om hvordan kravet tilfredstilles. Leverandøren bes i innledningen til svarbeskrivelsen om å gi en overordnet beskrivelse av løsningen totalt, slik den tilbys og i samsvar med kravene i denne kravspesifikasjonen. Leverandørens beskrivelse kan omfatte tekst, figurer og referanser til de enkelte kravelementer, der dette er naturlig. Leverandøren bes i innledningen til de enkelte underkapitler til svarbeskrivelsen om å gi en utfyllende beskrivelse av det aktuelle løsningsområdet. Leverandørens beskrivelse kan omfatte tekst, figurer og referanser til de enkelte kravelementer, der dette er naturlig. Der Leverandøren f.eks. av plasshensyn ikke finner det hensiktsmessig å legge løsningsbeskrivelsen inn i selve kravtabellen, kan beskrivelsen tas inn enten rett under kravtabellen eller i eget undervedlegg. I så fall skal referanse til hvor løsningsbeskrivelsen ligger oppgis i kravtabellen, og det skal i løsningsbeskrivelsen klart fremkomme hvilket krav som utdypes. Parafer / Side 15 av 21

16 5.2 Krav til løsning Oppdragsgivers krav Leverandørens svar Produksjon ID eskrivelse av krav Kravtype (//O/I) Svar (Ja/Nei/Delvis) Løsningsbeskrivelse 1.1 ruker pause og spoling under direkte overføring, ref Visning av opptak, ref Visning av delstrøm, ref Tilgang til saksdokumenter, ref anuell lenke for hver delstrøm, ref. Feil! Fant ikke referansekilden. 1.6 Søke på delstrømmer, ref Laste ned opptak, ref Laste ned delstrøm, ref Dele opptak eller delstrøm på sosiale media som f.eks Facebook, Twitter, Google+, etc, ref Generere embed koder for opptak eller delstrømmer for eksterne nettsider, ref Distribusjon 2.1 Tilgang til videostrømmer, ref Tilgang til videofiler, ref Statistikk over bruk, ref Parafer / Side 16 av 21

17 Produksjon ID eskrivelse av krav Kravtype (//O/I) 3.1 Publiser overføring, ref Svar (Ja/Nei/Delvis) Løsningsbeskrivelse 3.2 Vise oppstartsbilde i forkant av overføring, ref Vise video i forkant av overføring, ref Vise Powerpoint presentasjon eller tilsvarende i forkant av overføring, ref Veksle mellom ulike kamera, ref ikse video og lyd fra flere kilder, ref Legge til grafikk og tekst over videostrøm, ref Dele opp videostrømmer inn i delstrømmer, en delstrøm per sak, ref Dele opp delstrømmer inn i ytterligere delstrømmer, en ny delstrøm per representant, ref erke delstrømmer med saksnavn og -nr, ref erke delstrømmer med representantnavn og tilhørighet, ref erke delstrømmer med andre metadata, ref Koble saksdokumenter, ref Vise pausebilder under pauser, ref Parafer / Side 17 av 21

Streaming og DAB sending av bystyremøter. Kravspesifikasjon

Streaming og DAB sending av bystyremøter. Kravspesifikasjon Streaming og DA sending av bystyremøter Kravspesifikasjon 1 Konfigurasjonsstyring 1.1 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Rolle ystyrets kontor Roar Kristiansen Prosjekteier og leder av referansegruppe

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Executive summary. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. 3. Inndeling og besvarelse av kravene. 4. Overordnede prinsipper

Innholdsfortegnelse. Executive summary. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. 3. Inndeling og besvarelse av kravene. 4. Overordnede prinsipper Innholdsfortegnelse Executive summary 1. Innledning 2. Bakgrunn 3. Inndeling og besvarelse av kravene 4. Overordnede prinsipper 4.1. Rettesnorer ordliste begrepsdefinisjoner 4.2 Arkitektur og integrasjon

Detaljer

Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse

Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse Krav nr. Beskrivelse av krav Status Leverandøren sitt svar 1.1 Generelle krav 1.1.1 Løsningen skal bestå av et rammeverk som ivaretar design og navigasjon mellom de forskjellige

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

TILPASNINGSAVTALEN. Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon

TILPASNINGSAVTALEN. Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon TILPASNINGSAVTALEN Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon Leverandøren skal beskrive sin løsning (Leverandørens løsningsspesifikasjon) i forhold til Kundens kravspesifikasjon i bilaget. Dette gjøres

Detaljer

Revisjon av standarder for publisering av multimedia-innhold

Revisjon av standarder for publisering av multimedia-innhold Revisjon av standarder for publisering av multimedia-innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 2.1 Fremgangsmåte... 5 2.2 Dokumentstruktur... 6 2.3 Om Difi sitt standardiseringsarbeid... 6 2.3.1 Utredningsmetodikk...

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Kundens krav til leveransen

Kundens krav til leveransen Bilag 1 Kundens krav til leveransen Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Velferdsteknologi med multitouchterminaler og tilhørende funksjonalitet for beboere og ansatte SAKSNR.

Detaljer

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Side 1 av 68 Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.1 04.03 2015 Utkast for innspill per 27.02.2015 Sopra Steria 0.6 10.04.2015 Utkast til

Detaljer

Løsningen skal ha høy sikkerhet og lav sårbarhet både i sin tekniske og organisatoriske struktur.

Løsningen skal ha høy sikkerhet og lav sårbarhet både i sin tekniske og organisatoriske struktur. edlegg 1 data.norge.no spesifikasjon for en ny allmenn tjeneste for publisering av informasjon om offentlige datasett som er gjort tilgjengelige i maskinlesbare formater. Dette er en foreløpig skisse til

Detaljer

Nettstedet data.norge.no. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av

Nettstedet data.norge.no. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av Nettstedet data.norge.no For levering til

Detaljer

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Tittel: Videokonferanse Om infrastruktur og organisering NST-dokument: 01-2014 Forfattere: Stig Karoliussen ISBN: 978-82-8242-039-6 Dato: 2014-02-19 Antall

Detaljer

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Sluttrapport for SAK-prosjekt: Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Versjon 1.1 17. januar 2012 Best før 2013 1 Innhold 1 Sammendag 4 2 Innledning 6 2.1 Deltakere

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt «Personlig lagring, deling og synkronisering av dokumenter og data»

Sluttrapport for prosjekt «Personlig lagring, deling og synkronisering av dokumenter og data» Sluttrapport for prosjekt «Personlig lagring, deling og synkronisering av dokumenter og data» Introduksjon «Personlig lagring, deling og synkronisering av dokumenter og data» er et prosjekt som ble startet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Godt personvern for apputviklere

Godt personvern for apputviklere Godt personvern for apputviklere Godt personvern for apputviklere 1 Innhold Hvem er veilederen laget for?... 4 Behandler appen din personopplysninger?... 5 Hvem er ansvarlig for behandling av personopplysninger

Detaljer

Fagspesifikasjon. Klienter for digital eksamen

Fagspesifikasjon. Klienter for digital eksamen Fagspesifikasjon Klienter for digital eksamen Klienter for digital eksamen UFS nr.: 146 Versjon: 0.70 Status: Utkast Dato: 30. apr. 2015 Tittel: Klienter for digital eksamen Arbeidsgruppe: ecampus digital

Detaljer

Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Forprosjektrapport

Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Forprosjektrapport 1 / 53 Samkjøring og alternativ bestillerløsning Forprosjektrapport GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 53 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 DOKUMENTHISTORIKK... 4 2 HENSIKTEN MED DOKUMENTET... 5 3 OPPSUMMERING

Detaljer

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Innledning IKT som strategisk verktøy Kommunikasjon og IKT-strategi er et overordnet dokument som beskriver hvordan Rygge kommune skal utnytte

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel

Infrastruktur for elektronisk handel Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Kravspesifikasjon for etablering og drift av Registry og Repository Versjon 1.0 12 november 2001 Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks 2526 Solli Fax. 22 12 83 97 0202

Detaljer

Dokument 4 - Vedlegg. Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat. Fakultet for teknologi, kunst og design. Institutt for informasjonsteknologi

Dokument 4 - Vedlegg. Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat. Fakultet for teknologi, kunst og design. Institutt for informasjonsteknologi Dokument 4 - Vedlegg Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Institutt for informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus, Innholdsfortegnelse Vedlegg

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Veileder i sikkerhetsarkitektur. For virksomheter som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger. August 2011

Veileder i sikkerhetsarkitektur. For virksomheter som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger. August 2011 Veileder i sikkerhetsarkitektur For virksomheter som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger. August 2011 Innhold Innledning... 3 Krav i regelverket... 5 Hva er informasjonssikkerhet?...

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

CorePublish. CorePublish. Webredaktørens beste venn

CorePublish. CorePublish. Webredaktørens beste venn CorePublish Webredaktørens beste venn CorePublish CorePublish Webredaktørens beste venn CorePublish er et system for enkel og effektiv publisering på web. Brukervennlighet og kostnadseffektivitet står

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng Rogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer