Streaming av bystyremøter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Streaming av bystyremøter"

Transkript

1 ilag 1 - Oppdragsgiverens spesifikasjon av Tjenesteytelsen Streaming av bystyremøter Kravspesifikasjon Parafer / Side 1 av 21

2 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Formål ved anskaffelsen Om ergen kommune og bystyrets funksjon Kort beskrivelse av bruksområde og løsning Forutsetninger Oppbygging av dokument Ordliste Funksjonelle krav Presentasjon Distribusjon Produksjon Ikke-Funksjonelle krav Krav til implementasjon Krav til brukskvalitet (Usability) Krav til videostrømmer Krav til sikkerhet Krav til integrasjon Krav til dokumentasjon Øvrige krav Kravtabell Hvordan kravene skal forstås og besvares av Leverandør Krav til løsning Parafer / Side 2 av 21

3 2 Introduksjon 2.1 Formål ved anskaffelsen ystyret i ergen kommune fattet 18. juni 2012 vedtak om å gjennomføre direkte overføring (streaming) av bystyremøtene på internett og radio (DA). Sendingene skal i etterkant gjøres tilgjengelig på internett. Formålet for vedtaket er å gjøre lokalpolitikken mer tilgjengelig for innbyggere, næringsliv og organisasjoner, og at man på den måten oppnår mer engasjement og oppmerksomhet rundt lokalpolitikk i ergen. 2.2 Om ergen kommune og bystyrets funksjon ergen er Norges nest største by med over innbyggere. ergen kommune styres etter en parlamentarisk styringsmodell som gir bystyret kontroll over den utøvende makt (byrådet). Det er flertallet i bystyret som avgjør hvem som skal ha byrådsmakt. Sammenlignet med nasjonalt nivå, kan man si at byrådet fungerer som regjering og bystyret fungerer som Stortinget. ystyret ledes av ordføreren og består av 67 folkevalgte representanter som velges hvert fjerde år av ergens innbyggere. yrådet i ergen ledes av byrådslederen. De øvrige byrådene leder hver sin byrådsavdeling og fungerer omtrent som statsråder i et departement. 2.3 Kort beskrivelse av bruksområde og løsning ystyret ønsker å gi tilgang til innbyggere, næringsliv, organisasjoner, media, politikere og ansatte tilgang til se direkte overføring og historiske opptak fra bystyremøtene på internett. Et bystyremøte varer mellom 3-12 timer og det er rundt 10 bystyremøter i året. Det vil vurderes å nytte løsningen for andre aktiviteter som for eksempel høringer, komitémøter og pressekonferanser. Overføringene og opptakene skal være av god kvalitet mht. bilde og lyd, og må gi en god opplevelse for dem som ser på. Relaterte dokumenter for de ulike møtene bør gjøres lett tilgjengelig, både for direkte overføring og opptak Direkte overføring ystyremøtene må dekkes av flere lyd- og bildekilder, ulike kameraer og mikrofoner, som dekker ulike områder deriblant ordfører, podium og sal. Lyd og bildene fra de ulike kildene mikses til en videostrøm som distribueres på internett Opptak rukere skal enkelt kunne finne bestemte klipp i tidligere opptak og ha enkel tilgang til relatert dokumenter for de ulike klippene. ystyret søker en bred distribusjon av opptakene og ønsker derfor å tilrettelegge for at brukerne av løsningen enkelt skal kunne dele hele eller deler av klipp gjennom sosiale media og andre kanaler. 2.4 Forutsetninger ystyret holder sine møter i Gamle rådhus som er fredet. Det er visse restriksjoner vedrørende fast installasjon av utstyr og det forutsettes at løsningen ikke krever dispensasjon fra kulturminneloven. I hovedtrekk vil det bety at ikke-reversible tiltak i Gamle rådhus ikke er tilfredsstillende. Løsningen må ikke redusere tilgang til eller kapasitet i eksisterende trådløst nett for representanter i Gamle rådhus. Det må forutsettes at representanter i bystyret aktivt vil bruke løsningen under bystyremøtene, noe som igjen vil generere mer trafikk på det trådløse nettet. Parafer / Side 3 av 21

4 2.5 Oppbygging av dokument Hovedfunksjonalitet til løsningen er delt inn i henholdsvis produksjon, distribusjon og presentasjon av videostrømmer (se Figur 1). I tillegg til krav rundt funksjonalitet inneholder dokumentet også ulike kvalitetskrav, samt krav til en eventuell implementering av en løsning. Kravene er listet opp og prioritert i egen en kravtabell. Implementasjon Krav til implementasjon Presentasjon Funksjonelle krav Ikke- funksjonelle krav Visning av direkte overføring eller opptak i nettleser eller dedikert avspiller Distribusjon Funksjonelle krav Ikke- funksjonelle krav Streaming av videostrøm eller tilgang til nedlasting av mediafiler Produksjon Funksjonelle krav Ikke-funksjonelle krav iksing av lyd og bilde fra flere kilder til en videostrøm, samt redigering og merking. Figur 1 - Oppbygging av kravspesifikasjon Parafer / Side 4 av 21

5 2.6 Ordliste Administrator rukere Delstrøm Embed kode Leverandør Løsning Oppdragsgiver Opptak Overføring Overlay Representant Sak Tilhørighet Videostrøm Representant fra ergen kommune som skal administrere direkte overføring og publisering av opptak. Innbyggere, næringsliv, organisasjoner og media i ergen, samt politikere og ansatte tilknyttet ergen kommune. Ett segment av en videostrøm. En delstrøm kan deles opp i ytterligere delstrømmer. En delstrøm dekker typisk en sak i et møte, mens en ytterligere inndeling vil dekke en representants tale i en sak i et møte. En representant kan ha flere uttalelser i en sak, i så fall vil det håndteres av flere delstrømmer under delstrømmen som dekker hele saken. Ferdigdefinert HTL kode som definerer en visning av en spesifikk strøm, delstrøm eller understrøm. rukerne kan legge til HTL koden i egen nettside. Dette vil gjøre visning av aktuelle klipp tilgjengelig på aktuelle nettside. Aktør som tilbyr løsning for Oppdragsgiver Det tekniske systemet, tjeneseter, fasiliteter og tilhørende dokumentasjon og opplæring fra en leverandør som dekker behovene i kravspesifikasjonen. ystyrets kontor, ergen kommune Arkivert overføring av et bystyremøte som er tilgjengelig etter bystyremøtet er over. Direkte sending av et bystyremøte ( live ). Grafikk eller tekst som er lagt over et bilde. Typisk bruk av overlay i en løsning vil være å legge til aktuelle saksnavn, saksnummer, samt navn og tilhørighet på aktuelle representant som taler under en direktesending eller opptak. Folkevalgt politisk representant som sitter i bystyret, ergen kommunens øverste organ. Politisk sak som behandles av bystyret i ergen kommune. Hver enkelt sak har unik ident og kan i stor grad variere i kompleksitet og omfang. En representant er knyttet til et politisk parti eller er uavhengig. Denne tilknyttingen er definert som tilhørighet. En overføring av eller opptak av et helt møte med lyd og bilde. En videostrøm dekker typisk alle saker i et møte, mens en delstrøm dekker en sak eller deler av en sak. Parafer / Side 5 av 21

6 3 Funksjonelle krav Funksjonelle krav er krav til løsningen som er direkte relatert til forretningslogikk, prosesser og behandlingsregler. Typisk vil et funksjonelt krav enten være tilfredstilt eller ikke. 3.1 Presentasjon ruker pause og spoling under direkte overføring rukerne skal kunne pause en direkte sending og starte den på nytt ved samme tidspunkt som sendingen ble stoppet ved. rukerne skal også kunne spole frem og tilbake i en direkte sending Visning av opptak ruker skal kunne pause og spole ved avspilling av et opptak. Under et bestemt opptak skal det vises en liste over delstrømmer med respektive saksnummer og -tittel, evt. liste med delstrømmer av representanter for en bestemt sak. En bruker skal lett kunne velge en bestemt delstrøm for visning Tilgang til saksdokumenter ruker skal ha enkel tilgang til saksdokumenter for hver enkelt sak. For hver delstrøm er det ønskelig å få listet ned alle saksdokumentene med vedlegg direkte under visningen av videostrømmen. Som et minimum skal det være en lenke til aktuell sak i kommunens saksregister anuell lenke for hver delstrøm For hver delstrøm er det ønskelig å kunne legge til en egenspesifisert lenke til en intern eller ekstern nettside. Dette kommer i tillegg til en evt. lenke til saksdokumenter, ref Søke på delstrømmer rukerne skal kunne søke på delstrømmer med saksnummer, dato, ord i sakstittel, dato, måned, år, navn på representant, tilhørighet til representant, og andre metadata som er brukt for å merke delstrømmer og understrømmer. Søk skal være tilgjengelig på Oppdragsgivers portal Laste ned opptak eller delstrøm rukere skal kunne laste ned opptak eller delstrøm for senere avspilling på egen enhet Dele opptak eller delstrøm rukerne skal kunne dele et opptak eller delstrøm med andre. Deling kan foregå direkte gjennom sosiale media som f.eks Twitter, Google+, Facebok, gjennom e-post, tilgang til lenke som definerer aktuelle strøm eller embed kode som brukeren kan nytte i egen nettside eller blogg. 3.2 Distribusjon Tilgang til videostrømmer Løsningen skal kunne tilby videostrømmer for direkte overføring og opptak i ergen kommunes portal. Andre nettsider skal kunne innkapsle videostrømmene ved hjelp av embed koder. Parafer / Side 6 av 21

7 3.2.2 Tilgang til videofiler Løsningen skal kunne tilby videofiler for opptak eller deler av opptak (delstrømmer) i ergen kommunes portal Statistikk Løsningen bør kunne logge bruk av løsningen for å sikre statistikk over antall brukere, samtidige brukere, hvor brukerne kommer fra, hvor lenge de bruker løsningen, etc. Oppdragsgiver benytter Google Analytics til brukerstatistikk for egen portal. 3.3 Produksjon Publiser overføring Før sendingen bør det kunne genereres en lenke til avspilling i ergen kommunes portal eller tilsvarende som kan nyttes i markedsføring av bystyremøtet Vise oppstartsbilde i forkant av overføring Før sendingen startet skal det være et oppstartsbilde og evt. lyd. Oppstartsbildet og lyd må enkelt kunne endres av Oppdragsgiver fra møte til møte. Det er også ønskelig å bruke video eller en rullerende Powerpoint presentasjon (eller tilsvarende) ved oppstart Veksle mellom ulike kamera ergen bystyre ønsker kameraer som dekker ordfører, podium og bystyresal. På sikt kan det være at bystyret ønsker å utvide antallet ikse video- og lydsignaler fra flere kilder En direkte overføring består av å mikse lyd og video fra ulike kilder (mikrofoner og kamera) til en videostrøm. Valg av kamera som mikses inn i videostrømmen må håndteres manuelt og løsningen må i dermed tilrettelegge for enkel håndtering av miksing Legge til grafikk og tekst over videostrøm (overlay) Det skal være mulig å legge til grafikk og tekst over videostrøm, eksempelvis logo til ergen kommune, navn på representant, navn på sak. Administrator skal kunne endre dette fra møte til møte Dele opp videostrømmer Hver sak skal kunne være direkte tilgjengelig som eget segment (delstrøm). En delstrøm deles inn i delstrømmer ved gitte tidspunkt, f.eks ny sak eller ny taler, ref. Figur 2. Dette må således håndteres manuelt og løsningen må tilrettelegge for enkel håndtering. Det er også ønskelig å dele inn delstrømmer i ytterligere delsegmenter for å skille innlegg fra ulike folkevalgte, slik at man i etterkant kan søke på og velge segmenter basert på folkevalgte. Parafer / Side 7 av 21

8 Overføring / Opptak ystyremøte, 19. september 2012 Delstrøm 188/12 189/12 190/12 237/12 Delstrøm Figur 2 - Inndeling og merking av videostrøm erke delstrømmer med metadata Det skal være mulig å merke delstrømmer med aktuelle sak, representant som taler og evt. annen metadata hentet fra en datakilde. Datakilden er avhengig av å ha oppdatert saker og representanter. Det er viktig at merking gjøres enkelt, f.eks ved bruk av drag-drop funksjonalitet slik at administrator med grafisk brukergrensesnitt lett kan flytte sak og representant over på videostrøm. Når en delstrøm merkes med sak og representant, skal nummer og tittel på sak og representants navn og tilhørighet legges over videostrømmen (overlay) på forhåndsdefinerte områder av bildet. Alle delstrømmer skal automatisk merkes med tidspunkt, dato, måned og år. Øvrig merking av metadata som kommunal avdeling, bydel, etc. bør kunne knyttes delstrømmen for å gjøre søk enklere i etterkant Koble saksdokumenter Det skal være mulig å koble aktuelle saksdokumenter til delstrømmen for den aktuelle saken, slik at brukerne lett kan få tilgang til aktuelle saksdokumenter like ved visningsbildet, ref og Vise pausebilder under pauser Under pauser skal det være mulig å ha et pausebilde med evt. lyd. Pausebilder og lyd må enkelt kunne endres av Oppdragsgiver fra pause til pause. Det kan være et statisk bilde, men også videostrøm fra kamera som dekker bystyresalen med lyd, hvor det markeres med tekst i overlay at det er pause. Det er også ønskelig å bruke video eller en rullerende Powerpoint presentasjon (eller tilsvarende) ved pauser idlertidig stopp i overføring Administrator må kunne midlertidig stoppe en direkte overføring. Dette er påkrevd ved bestemte hendelser eller når bystyret skal behandle saker med lovbestemt taushetsplikt. Ved en midlertidig stopp i overføringen må det vises et statisk bilde med muligheter for tekst og grafikk uten lyd fra bystyresalen. Stoppbildet må kunne endres av Oppdragsgiver fra møte til møte, og fra stopp til stopp Signal for overføring Løsningen må tydelig vise et signal eller tilsvarende som viser ystyret og ordfører hvorvidt det overføres lyd og bilde fra bystyresalen. Parafer / Side 8 av 21

9 Vise avslutningsbilde etter møte er slutt Etter møtet er avsluttet skal det være et avslutningsbilde og evt. lyd. Avslutningsbildet og lyd må enkelt kunne endres av Oppdragsgiver fra møte til møte. Det er også ønskelig å bruke video eller en rullerende Powerpoint presentasjon (eller tilsvarende) ved avslutning Redigere opptak Løsningen bør gjøre det mulig å enkelt redigere et opptak i etterkant, blant annet dele opp i delstrømmer, kutte delstrømmer, slå sammen delstrømmer, endre og legge til metadata, video, bilder, grafikk og tekst Lagre opptak Etter en sending er ferdig redigert skal redigert videofil med tilhørende XL fil for metadata overføres Oppdragsgiver Publisere opptak Løsningen må gjøre det enkelt å gjøre opptak tilgjengelig på ergen kommunes portal. Ved publisering av opptak skal administrator kunne definere bilde som vises i videospiller før avspilling. ildet kan f. eks være et statisk bilde eller et klipp (frame) fra aktuelle videostrømmen definert med et bestemt tidspunkt Publisere øvrig video Oppdragsgiver vil at video blir presentert likt på sin portal og ønsker derfor å nytte løsningen for å publisere andre videoer enn overføring og opptak fra bystyremøter. Løsningen bør derfor også kunne støtte publisering av andre videofiler for bruk i Oppdragsgivers portal. Parafer / Side 9 av 21

10 4 Ikke-Funksjonelle krav Ikke-funksjonelle krav er krav som definerer kvalitetsmål og krav til implementasjon for løsning. 4.1 Krav til implementasjon Tilrettelegging i Gamle rådhus ystyret holder sine møter i Gamle rådhus som er fredet. Det er visse restriksjoner vedrørende fast installasjon av utstyr og det forutsettes at løsningen ikke krever dispensasjon fra kulturminneloven. I hovedtrekk vil det bety at ikke-reversible tiltak i Gamle rådhus ikke er tilfredsstillende, og det dermed ikke må gjøres inngrep i bygningen. En løsning bør derfor lett kunne rigges opp og rigges ned for hvert møte. Dette gjelder både lys, mikrofoner, kamera, men også studiofasiliteter. Det er flere rom i bygningen med tilgang på fiberlinje (1 Gb/s) som kan egne seg for midlertidige studio. ed hensyn til mikrofoner er det ønskelig at løsningen primært kobler seg til eksisterende lydsystem (mikrofon til podium og ordfører), med mindre det er aspekter som taler for egen løsning Opprettholde kapasitet i trådløst nett Løsningen må ikke redusere tilgang til eller kapasitet i eksisterende trådløst nett for representanter i Gamle rådhus. Fra erfaringer gjort av Oslo kommune kan det forventes at representantene vil bruke løsningen aktivt under bystyremøtene, og dette vil generere mer trafikk på det trådløse nettverket som dermed må håndteres. Leverandør skal ved behov bistå og rådgi Oppdragsgiver for å sikre et hensiktmessig oppsett med god tilgang til trådløs nettverk for representantene under bystyremøtene Krav til Oppdragsgiver Leverandøren må beskrive hva som er forventet og påkrevd av Oppdragsgiver for henholdsvis opplæring, installasjon, oppsett og akseptansetest, deriblant spesifisere krav til Oppdragsgivers infrastruktur for samtidig avspilling av opptak (ref ) Opplæring Leverandøren skal bistå i utarbeidelse av kursmateriell og opplæring tilpasset Oppdragsgiver Installasjon Leverandøren skal beskrive hvilke installasjoner som må gjennomføres og hvordan de planlegges gjennomført. Leverandøren skal bistå ved oppstart av løsningen og bistå i konfigurering og oppsett av løsningen i henhold til Oppdragsgivers mål, krav og behov Akseptansetest Leverandøren skal spesifisere hvilke akseptansetester som må gjennomføres og hvordan de planlegges gjennomført Eiendomsrett til videostrømmer Oppdragsgiver skal ha full eiendomsrett, uten noen form for restriksjoner for videre distribusjon, til direkte overføring og opptak. Eiendomsretten inkluderer video, lyd, metadata og øvrig data relatert til overføring og opptak. Parafer / Side 10 av 21

11 4.2 Krav til brukskvalitet (Usability) rukeropplevelse For å sikre en god brukeropplevelse er det viktig at løsningen presenteres på en så oversiktlig og logisk måte som mulig. Det er viktig at klikkbare elementer er tydelige visuelt, samt at elementenes funksjon er lett å forstå. Løsningen skal være enkel å finne frem til og lett å finne frem i. Det bør også være vanskelig å gjøre feil (klikke på feil element, ufrivillig stoppe/starte avspilling mens en interagerer med andre elementer i grensesnittet, osv.) og tilsvarende være lett å korrigere evt. feil Tilgjengelighet Løsningen skal være teknisk tilgjengelig for alle brukergrupper. Den må overholde tilgjengelighetskriteriene beskrevet i WCAG 2.0 og basere seg på etablerte webstandarder for å sikre tilgang for flest mulig, uavhengig av fysiske eller psykiske begrensninger. Det skal være enkelt å velge alternativer til videostrøm hvis det av ulike årsaker ikke er tilgjengelig for bruker rukergrensesnitt Løsningen skal ha et brukergrensesnitt som er tiltalende, enkelt, ryddig og tilpasset formål og målgruppe. Elementene som styrer selve avspillingen, samt de som muliggjør navigasjon mellom videostrømmene, må være tydelige og lette å manipulere uavhengig av avspillingsplattform og skjermstørrelse. Knapper og evt. klikkbare listeelementer må derfor kunne være lette å treffe både med "musepeker" og med fingertuppen (på telefon/nettbrett) Visuell utforming Løsningen må lett kunne integreres godt profilmessig til ergen kommunes portal slik at sidene med løsningen integrert fremstår som enhetlig. Nettsiden som presenterer videostrømmen(e) skal være knyttet til separate CSS-filer som ergen kommune selv skal ha tilgang til å kunne endre, slik at elementer i grensesnittet kan endre farge, størrelse og plassering, blant annet for å samsvare med kommunens øvrige nettsider, uavhengig av funksjonaliteten for øvrig. 4.3 Krav til videostrømmer Video- og metadataformat Løsningen må tilfredsstille offentlig standard for publisering av multimedia (DIFI) og oppløsningen må støtte opp til og med 576p (progressivt 720x576) eller tilsvarende. etadata må være tilgjengelig i form av XL fil eller tilsvarende format Støtte for HD Løsningen bør tilby oppløsning opp til og med 720p (progressivt 1280x720), eller tilsvarende, dersom tilgjengelig båndbredde hos bruker og løsning gjør det mulig Automatisk skalering av oppløsning For å sikre en best mulig brukeropplevelse må løsningen automatisk kunne skalere oppløsningen basert på tilgjengelig båndbredde hos bruker og i løsning. Ved begrensninger i båndbredde er det viktigere å prioritere progresjon i avspilling (unngå hakking i videostrøm) og kvalitet på lyd fremfor høy oppløsning. Parafer / Side 11 av 21

12 4.3.4 Samtidige avspillinger Løsningen må kunne sende ut flere videostrømmer samtidig og på den måten støtte at hver enkelt bruker kan begynner overføringen hvor vedkommende ønsker det. Løsningen bør kunne avdekke når en bruker avslutter eller mister forbindelsen til nettet. I slike tilfeller skal videostrømmen avsluttes. Løsningen må tilfredsstillende håndtere topp (peak) trafikk rundt 1000 samtidige avspillinger av direkte overføring, og 100 samtidige avspillinger av opptak. Leverandøren må spesifisere krav til infrastruktur for samtidig avspilling av opptak, ref Støtte for ulike operativsystemer og nettlesere Løsningen skal uten større avvik kunne vise direkte overføring og opptak på de mest utbredte smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner. Operativsystemer som må støttes er ios (Apple ipad og iphone), Android (2, 3 og 4), Windows obile, OS X og Windows (XP, Vista, 7, 8). Nettlesere som må støttes er Internet Explorer (IE 8 eller høyere), Firefox (3 eller høyere), Safari (4 eller høyere), Opera (9 eller høyere) og Chrome (22 eller høyere for PC/ac, 18 eller høyere for Android og 21 eller høyere for ios) Søkemotoroptimalisering Det er ønskelig at løsningen tilrettelegges slik at opptak fra bystyremøtene er søkeoptimalisert, eksempelvis i generert embed kode, og dermed er enkle og nå ved å søke på relevante søkeord i søkemotorer som Google og ing. 4.4 Krav til sikkerhet Direkte overføring og opptak skal være fritt tilgjengelig for innbyggere, næringsliv, organisasjoner og media i Norge. Dette gjelder også saksdokumenter som allerede er fritt tilgjengelig på ergen kommunes portal. Det er ikke tiltenkt at løsningen skal produsere eller distribuere noen form for sensitiv eller fortrolig informasjon, og det skal være mulig for administrator å stoppe direkte overføring ved behov, ref Adgangskontroll for maskin- og programvare Leverandørens maskin- og programvare knyttet til produksjon og distribusjon må ha tilfredsstillende adgangskontroll som hindrer uønsket tilgang for eksterne. Tilsvarende må produksjons- og distribusjonsdata, deriblant videofiler, må være tilfredsstillende sikret mot uønsket tilgang i tilfelle utstyret kommer på avveie eller lignende Sikring av maskin- og programvare Leverandørens maskin- og programvare knyttet til produksjon og distribusjon må være sikret tilfredsstillende mot skadelig programvare og virus Sikring av integritet Videostrømmene, overføring og opptak, som tilgjengeliggjøres av henholdsvis Leverandør og Oppdragsgiver skal ikke kunne endres av utenforstående Adgangskontroll for administrator Administratorfunksjonalitet som redigering og publisering av videostrømmer skal begrenses til dem som har fått tildelt tilgang. Det må gjennomføres tilfredsstillende autentisering av administratorer før vedkommende får tilgang. Tildeling av administratorfunksjonalitet skal tilsvarende være regulert. Parafer / Side 12 av 21

13 4.5 Krav til integrasjon Integrasjon med publiseringsverktøy Løsningen skal integreres i ergen kommunes portal som benytter publiseringsverktøyet Escenic. Løsningen må derfor ha avspillingsfunksjonalitet som enkelt kan integreres i artikler som er produsert med Escenic. Avspilling av direkte overføring skal håndteres på Leverandørens infrastruktur og Leverandøren må tilrettelegge for integrasjon mot ergen kommunes portal. Lagring og avspilling av opptak skal håndteres på Oppdragsgivers infrastruktur. Leverandøren må besørge nødvendig systemer og applikasjoner, tilrettelegge for integrasjon mot ergen kommunes portal og besørge overføring av opptak, inklusiv metadata, og øvrig aktuell produksjonsdata knyttet til IKT Drift (Avdeling hos Oppdragsgiver ansvarlig for infrastruktur) Integrasjon med saksbehandlingssystem Det er ønskelig å kunne få listet opp relevant saksdokumenter for den aktuelle sak som vises. Dette kan enten håndteres i publiseringsverktøy eller i løsning, men videostrømmene og saksdokumentene må enkelt kunne knyttes sammen. Saksdokumenter i ergen kommune er lagret i DocuLive som er et elektronisk saksbehandlingssystem. 4.6 Krav til dokumentasjon Teknisk dokumentasjon Leverandøren må dokumentere teknisk løsning, både tekstlig og med figurer Tilpasset brukerdokumentasjon og rutiner Leverandøren skal bistå i utarbeidelse av produksjonsrutiner og brukerdokumentasjon tilpasset Oppdragsgiver. 4.7 Øvrige krav Etterlevelse av offentlige standarder Løsningen skal etterleve relevante IKT-standarder som er vedtatt obligatorisk eller anbefalt for offentlig sektor. Standardene er tilgjengelig hos Direktoratet for forvaltning og IKT (http://standard.difi.no). Relevante standarder for løsning er blant annet Publisering av multimediainnhold, Publisering av tekstdokumenter og Tilgjenge på nettsider Oppetid Servere og tjenester fra Leverandører som bidrar til å distribuere opptak skal ha minimum oppetid målt månedlig på 95%. Servere og tjenester som distribuerer overføring skal ha minimum oppetid målt per møte (fra møtestart til møteslutt) på 98% Skalering Løsningen bør kunne kostnadseffektivt skaleres opp dersom det viser seg at samtidige avspillinger, enten opptak eller direkte overføring, overstiger opprinnelige estimater. Parafer / Side 13 av 21

14 4.7.4 Fleksibilitet med hensyn til fremtidige endringer For å sikre en fortsatt attraktiv opplevelse for brukerne bør løsningen være fleksibel og kostnadseffektiv med hensyn til fremtidige endringer i brukerkrav og endringer knyttet til ny teknologi og sosiale plattformer. Parafer / Side 14 av 21

15 5 Kravtabell 5.1 Hvordan kravene skal forstås og besvares av Leverandør Tabellen nedenfor lister opp spesifikke, nummererte krav. Listen kan ikke sees som uttømmende i forhold til ovenstående beskrivelser, men som en utdyping av nødvendige, utvalgte områder. Hvert krav er identifisert med en unik ident (ID), er av en bestemt type fra tabellen nedenfor (Type) og har en tekst som beskriver kravet (eskrivelse). Kravene er delt inn i følgende typer: Obligatoriske krav () etingende krav () Opsjon (O) Info (I) Kravet Å tilfredstilles og skal være innkalkulert i prisen på leveransen Kravet ØR tilfredstilles, men det er ikke et absolutt krav. Svar vil likevel ha betydning for evaluering av tilbudet. Hvis punktet ikke inngår som en del av Leverandørens standard leveranse, skal punktet prisesettes. Kravet Å eller ØR tilfredstilles, men det er opp til Oppdragsgiver å velge om kravet skal inkluderes i leveransen eller ikke. Oppdragsgiver skal også ha anledning til å bestille opsjonen i etterkant av inngåelse av kontrakt. Opsjonskrav skal prises som tillegg og ikke inngå i den totale prisen. Ikke krav til leveransen, men Leverandøren bes i sin løsningsbeskrivelse gi utfyllende informasjon. Alle kravene i kravtabellen (5.2) skal besvares. For hvert krav skal Leverandøren angi i hvilken grad løsningsforslaget sitt kan tilfredsstille kravet (Ja, Nei eller Delvis). For krav som besvares med delvis, må det særskilt utdypes hva som ikke kan tilfredstilles. For krav som tilfredstilles eller delvis tilfredstilles må Leverandøren gi utfyllende informasjon om hvordan kravet tilfredstilles. Leverandøren bes i innledningen til svarbeskrivelsen om å gi en overordnet beskrivelse av løsningen totalt, slik den tilbys og i samsvar med kravene i denne kravspesifikasjonen. Leverandørens beskrivelse kan omfatte tekst, figurer og referanser til de enkelte kravelementer, der dette er naturlig. Leverandøren bes i innledningen til de enkelte underkapitler til svarbeskrivelsen om å gi en utfyllende beskrivelse av det aktuelle løsningsområdet. Leverandørens beskrivelse kan omfatte tekst, figurer og referanser til de enkelte kravelementer, der dette er naturlig. Der Leverandøren f.eks. av plasshensyn ikke finner det hensiktsmessig å legge løsningsbeskrivelsen inn i selve kravtabellen, kan beskrivelsen tas inn enten rett under kravtabellen eller i eget undervedlegg. I så fall skal referanse til hvor løsningsbeskrivelsen ligger oppgis i kravtabellen, og det skal i løsningsbeskrivelsen klart fremkomme hvilket krav som utdypes. Parafer / Side 15 av 21

16 5.2 Krav til løsning Oppdragsgivers krav Leverandørens svar Produksjon ID eskrivelse av krav Kravtype (//O/I) Svar (Ja/Nei/Delvis) Løsningsbeskrivelse 1.1 ruker pause og spoling under direkte overføring, ref Visning av opptak, ref Visning av delstrøm, ref Tilgang til saksdokumenter, ref anuell lenke for hver delstrøm, ref. Feil! Fant ikke referansekilden. 1.6 Søke på delstrømmer, ref Laste ned opptak, ref Laste ned delstrøm, ref Dele opptak eller delstrøm på sosiale media som f.eks Facebook, Twitter, Google+, etc, ref Generere embed koder for opptak eller delstrømmer for eksterne nettsider, ref Distribusjon 2.1 Tilgang til videostrømmer, ref Tilgang til videofiler, ref Statistikk over bruk, ref Parafer / Side 16 av 21

17 Produksjon ID eskrivelse av krav Kravtype (//O/I) 3.1 Publiser overføring, ref Svar (Ja/Nei/Delvis) Løsningsbeskrivelse 3.2 Vise oppstartsbilde i forkant av overføring, ref Vise video i forkant av overføring, ref Vise Powerpoint presentasjon eller tilsvarende i forkant av overføring, ref Veksle mellom ulike kamera, ref ikse video og lyd fra flere kilder, ref Legge til grafikk og tekst over videostrøm, ref Dele opp videostrømmer inn i delstrømmer, en delstrøm per sak, ref Dele opp delstrømmer inn i ytterligere delstrømmer, en ny delstrøm per representant, ref erke delstrømmer med saksnavn og -nr, ref erke delstrømmer med representantnavn og tilhørighet, ref erke delstrømmer med andre metadata, ref Koble saksdokumenter, ref Vise pausebilder under pauser, ref Parafer / Side 17 av 21

18 ID eskrivelse av krav Kravtype (//O/I) 3.15 Vise video under pauser, ref Svar (Ja/Nei/Delvis) Løsningsbeskrivelse 3.16 Vise Powerpoint presentasjon eller tilsvarende under pause, ref idlertidig stopp i overføring, ref Signal for overføring, ref Vise avslutningsbilde etter møter er slutt, ref Vise video etter møter er slutt, ref Vise Powerpoint presentasjon eller tilsvarende etter møter er slutt, ref Redigere opptak, ref Lagre opptak, ref Feil! Fant ikke referansekilden Publisere opptak, ref Publisere øvrig video, ref Ikke-funksjonelle krav Krav til implementasjon 4.1 Tilrettelegging uten behov for dispensasjon iht. kulturminneloven, ref istand og rådgivning for å opprettholde kapasitet i trådløst nett, ref eskrivelse av hva som er forventet og påkrevd av Oppdragsgiver for opplæring, installasjon, akseptansetest, infrastruktur, etc ref I Parafer / Side 18 av 21

19 4.4 Tilpasset opplæring, ref ID eskrivelse av krav Kravtype (//O/I) Svar (Ja/Nei/Delvis) Løsningsbeskrivelse 4.5 eskrivelse av hvilke installasjoner som må gjennomføres og hvordan de planlegges gjennomført, ref istand ved oppstart og oppsett av løsningen, ref eskrivelse av akseptansetester og hvordan de planlegges gjennomført, ref Oppdragsgiver har full eiendomsrett til overføring og opptak, uten noen form for restriksjoner for videre distribusjon, ref I I Krav til brukskvalitet 4.9 Oversiktlig løsning og lett å finne frem i, ref Tilfredsstillelse av tilgjengelighetskriteriene i WCAG 2.0, ref og Profilmessig integrering med ergen kommunes portal, ref Krav til videostrømmer 4.12 Videostrøm må tilfredsstille offentlig standard for publisering av multimedia og støtte oppløsning opp til og med 576p. etadata skal være tilgjengelig i XL fil eller tilsvarende format, ref Løsningen må støtte oppløsning opp til og med 720p, ref Automatisk skalering av videostrøm basert på tilgjenglig båndbredde, ref Parafer / Side 19 av 21

20 4.15 Samtidige avspillinger, ref ID eskrivelse av krav Kravtype (//O/I) Svar (Ja/Nei/Delvis) Løsningsbeskrivelse 4.16 Støtte for ulike operativsystemer, ref Støtte for ulike nettlesere, ref Søkemotoroptimalisering av publiserte videostrømmer og opptak, ref Sikkerhetskrav 4.19 Adgangskontroll for maskin- og programvare for produksjon og distribusjon, inklusiv produksjonsog distribusjonsdata, ref. Feil! Fant ikke referansekilden Sikring mot skadelig programvare og virus, ref. Feil! Fant ikke referansekilden Sikring av integritet, ref Adgangskontroll for administrator, ref Krav til integrasjon 4.23 Enkel integrasjon med Escenic, ref Tilrettelegging for integrasjon med DocuLive, ref Dokumentasjonskrav 4.25 Teknisk dokumentasjon, ref Tilpasset brukerdokumentasjon og rutiner, ref Øvrige krav 4.27 Etterlevelse av offentlige IKT standarder, ref Parafer / Side 20 av 21

Streaming og DAB sending av bystyremøter. Kravspesifikasjon

Streaming og DAB sending av bystyremøter. Kravspesifikasjon Streaming og DA sending av bystyremøter Kravspesifikasjon 1 Konfigurasjonsstyring 1.1 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Rolle ystyrets kontor Roar Kristiansen Prosjekteier og leder av referansegruppe

Detaljer

Streamingløsning av Oslo bystyres møter

Streamingløsning av Oslo bystyres møter ilag 1 - Oppdragsgiverens spesifikasjon av Tjenesteytelsen Streamingløsning av Oslo bystyres møter Kravspesifikasjon 1 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Introduksjon 3 2.1 Formål ved anskaffelsen

Detaljer

EØS Streaming av bystyremøter, Bergen kommune

EØS Streaming av bystyremøter, Bergen kommune EØS 038-2016 Streaming av bystyremøter, Bergen kommune Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/59142399.aspx Ekstern anbuds referanse ID 201622800 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT Web avspiller

Bilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT Web avspiller ilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT-0730-15 Web avspiller SIST LAGRET DATO: 18. desember 2015 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse ilag 1 Kravspesifikasjon 1 INNLEDNING... 3 1.1 EGREPSDEFINISJONER...

Detaljer

Ex Webtv - Produktbeskrivelse. Webtv Kanal Support Effektivt. Ex WebTv

Ex Webtv - Produktbeskrivelse. Webtv Kanal Support Effektivt. Ex WebTv Ex Webtv - Produktbeskrivelse Webtv Kanal Support Effektivt Ex WebTv Innledning Ex WebTv er utviklet i samarbeid med våre kunder. Løsningens hovedfunksjoner er laget etter innspill fra en oppsatt referansegruppe.

Detaljer

Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget Beskrivelse av bistanden. Kontrakt om medieovervåkning til Statens landbruksforvaltning

Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget Beskrivelse av bistanden. Kontrakt om medieovervåkning til Statens landbruksforvaltning Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget Beskrivelse av bistanden Kontrakt om medieovervåkning til Statens landbruksforvaltning 1 Anskaffelsen gjelder Statens landbruksforvaltning ønsker å inngå en avtale om

Detaljer

3 Kravtabell De spesifikasjoner som fremgår av tabellen danner grunnlaget for Leverandørens løsningsforslag, jf. bilag 2.

3 Kravtabell De spesifikasjoner som fremgår av tabellen danner grunnlaget for Leverandørens løsningsforslag, jf. bilag 2. Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon 1 Anskaffelsen gjelder Konkurransetilsynet ønsker å inngå en avtale om medieovervåkningstjenester. Tjenestene skal omfatte løpende overvåking av papiraviser, nettaviser

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Kravspesifikasjon. Bilag 1. Rådgivning, kompetanse og utvikling innenfor spill

Kravspesifikasjon. Bilag 1. Rådgivning, kompetanse og utvikling innenfor spill Kravspesifikasjon Bilag 1 Rådgivning, kompetanse og utvikling innenfor spill Innhold 1. Innledning... 2 2. Formålet med anskaffelsen... 2 3. Generelle krav... 3 4. Rådgiving og kompetanseoverføring innenfor

Detaljer

Siste 12 måneder. Kjennskap - Hvor kommer de besøkende fra? 0,6 % 14,9 % 23,1 % 61,5 % direkte betalt søk henvisning 50 % 45 % 41 % 38 % 40 % 35 %

Siste 12 måneder. Kjennskap - Hvor kommer de besøkende fra? 0,6 % 14,9 % 23,1 % 61,5 % direkte betalt søk henvisning 50 % 45 % 41 % 38 % 40 % 35 % Rapport for helsenorge.no februar 2014 500000 400000 300000 200000 100000 0 224305 291487 289130 276413 Siste 12 måneder 309753 277094 232844 370563 430173 388259 461203 429617 Samme mnd Nøkkeltall Denne

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

- reklamebannere mobil og tablet

- reklamebannere mobil og tablet Spesifikasjoner - reklamebannere mobil og tablet FINN.no Versjon 2.4 Sist oppdatert 16.08.2013 1. Innhold Innhold Introduksjon Målsetning Spesifikasjoner HTML Fysisk størrelse 225 px* Eksempler Størrelser

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

Rammeavtale for anskaffelser av AVutstyr (audiovisuelt utstyr)

Rammeavtale for anskaffelser av AVutstyr (audiovisuelt utstyr) Vedlegg B: Kravspesifikasjon Rammeavtale for anskaffelser av AVutstyr (audiovisuelt utstyr) 1. Overordnete mål med rammeavtalen a. Overordnede mål for AV-utstyr - Gode, tekniske løsninger, med god posisjon

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

Kundens krav til leveranser

Kundens krav til leveranser Kundens krav til leveranser HiB Felles plattform for Høgskolens nettsider Parafer / Side 1 av 6 Innhold 1 FORMÅL MED ANSKAFFELSEN... 3 2 ANSKAFFELSENS INNHOLD OG OMFANG... 3 3 KRAV TIL LEVERANSEN... 5

Detaljer

ENKEL BRUKERMANUAL. SP Telekom Mars 2017/revidert BBach; Side 1

ENKEL BRUKERMANUAL. SP Telekom Mars 2017/revidert BBach; Side 1 ENKEL BRUKERMANUAL Side 1 Innhold 1. Bestilling av Cisco Meeting App (CMA)... 3 1.1 Helseforetak i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Kommuner... 4 1.3 Nedlasting... 4 2. Oppstart av CMA... 4 3. Konfigurasjon av CMA...

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

Vedlegg A - Teknisk kravspesifikasjon

Vedlegg A - Teknisk kravspesifikasjon Side: 1 av 6 Vedlegg A - Teknisk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Om dokumentet... 1 1.2 Oppbygging av dokumentet... 2 2 Besvarelse av en... 2 3 Om anskaffelsen... 3 4 Krav til oppdraget...

Detaljer

Opptak av forelesning i KK S-392

Opptak av forelesning i KK S-392 Opptak av forelesning i KK S-392 Dette rommet inneholder utstyr som gjør det enkelt å gjøre opptak av en forelesning eller en presentasjon. Les i gjennom dette dokumentet for å komme i gang. Hurtigstartguide

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Enkel brukerveiledning Cisco Meeting App

Enkel brukerveiledning Cisco Meeting App Enkel brukerveiledning Cisco Meeting App Side 1 Innhold 1. Bestilling av Cisco Meeting App (CMA)... 3 1.1 Helseforetak i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Kommuner... 4 1.3 Nedlasting... 5 2. Oppstart av CMA... 5

Detaljer

Kravspesifikasjon for PLBSys NG. Versjon 1.0

Kravspesifikasjon for PLBSys NG. Versjon 1.0 Kravspesifikasjon for PLBSys NG Versjon 1.0 Utarbeidet i juni 2010 Innhold Revisjonshistorikk... 3 1. Introduksjon... 4 1.1 Registrering av nødpeilesendere i Norge... 4 1.2 Systemets formål og omfang...

Detaljer

Hurtigguide for oppsett av Foscam FI98xx HD kamera

Hurtigguide for oppsett av Foscam FI98xx HD kamera Hurtigguide for oppsett av Foscam FI98xx HD kamera Montering Utendørs kameraene har en fastmontert kabel med kontakter for strøm og nettverk på enden. Disse kontaktene må beskyttes mot fukt og nedbør.

Detaljer

Sak: NBF lanserer Bilsportkanalen for all Norsk bilsport. http://tv.bilsport.no/

Sak: NBF lanserer Bilsportkanalen for all Norsk bilsport. http://tv.bilsport.no/ Til: Arrangører og klubber Fra: Norges Bilsportforbund Dato: 2015-04-20 Sak: NBF lanserer Bilsportkanalen for all Norsk bilsport http://tv.bilsport.no/ Bakgrunn Mange av dere kjenner til SBFPlay (www.sbfplay.se).

Detaljer

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop

Detaljer

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Vedlegg: Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Applikasjon / Plattform program 1 ipad emeetings eller tilsvarende Lese Via nettet gjennom emeetings eller i nedlastet. 2 Tablet

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

4.1. Kravspesifikasjon

4.1. Kravspesifikasjon 4.1. Kravspesifikasjon Dette delkapittelet beskriver nærgående alle deler av systemet, hvordan det er tenkt ferdigutviklet med fokus på oppdragsgivers ønsker. 4.1.1. Innledning Informasjon om hvordan kravspesifikasjonens

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no.

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no. Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 7 - revidert 29.01.2014 Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy

Detaljer

Bilag til kjøpsavtalen for Antivirusløsning K Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon

Bilag til kjøpsavtalen for Antivirusløsning K Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon Helse Vest Innkjøps saksnummer: 2015/22 Helse Vest IKTs avtalenummer: 901502 Bilag til kjøpsavtalen for Antivirusløsning K Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon ist oppdatert: 06.01.2016

Detaljer

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER. Nettmagasin om byutvikling i Trondheim 15/9008

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER. Nettmagasin om byutvikling i Trondheim 15/9008 VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER Nettmagasin om byutvikling i Trondheim 15/9008 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE... 1 1.1 KONSEPT OG DESIGN FOR NETTMAGASIN... 1 1.2 KRAVSPESIFIKASJON

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

Besøk siste 12 måneder. febr 13 mars13 april 13 mai 13 juni 13 juli 13 aug 13 sep 13 okt 13 nov 13 des 13 jan 14. Samme mnd forrige år 83 % 77 %

Besøk siste 12 måneder. febr 13 mars13 april 13 mai 13 juni 13 juli 13 aug 13 sep 13 okt 13 nov 13 des 13 jan 14. Samme mnd forrige år 83 % 77 % Rapport for helsenorge.no januar 2014 siste 12 måneder 500000 400000 300000 200000 212157 224305 291487 289130 276413 232844 277094 309753 430173 370563 388259 461203 100000 0 febr 13 mars13 april 13 mai

Detaljer

Bilag 2 Leverandørens løsningsspesifikasjon Kultur- og naturreise app

Bilag 2 Leverandørens løsningsspesifikasjon Kultur- og naturreise app Bilag 2 Leverandørens løsningsspesifikasjon Kultur- og naturreise app Leverandøren skal beskrive sin løsning (Leverandørens løsningsspesifikasjon) i forhold til Kundens kravspesifikasjon i bilag 1. Dette

Detaljer

Brukermanual. Firmachat

Brukermanual. Firmachat Brukermanual Brukermanual Firmachat 02.08.2017 F5 IT StavangerAS Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Overordnet informasjon... 4 2.1 Hovedfunksjonalitet... 4 2.2 Viktig informasjon for agenter... 4 3 Struktur

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

Installasjons- og brukerveiledning

Installasjons- og brukerveiledning EloCam 2.0 Trådløst kamerasystem Installasjons- og brukerveiledning Takk for at du har valgt EloCam 2.0 fra Elotec EloCam 2.0 er et trådløst kamerasystem som gir deg oversikt på en enkel måte, uansett

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

En unik læringsplattform inspirert av sosiale medier

En unik læringsplattform inspirert av sosiale medier En unik læringsplattform inspirert av sosiale medier 905 36 325 www.nectarlearning.com Innlogginger på kveldene og i helgene - beste attesten vi kan få! Tenk deg en læringsplattform for elevear, lærere,

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 4 - revidert AESTON Webside: Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 4 - revidert AESTON Webside:  Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 4 - revidert 08.08.2012 AESTON Webside: www.gevir.no Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content

Detaljer

Avtale for kjøp av Elektronisk vedlikeholdssystem for drift renovasjon

Avtale for kjøp av Elektronisk vedlikeholdssystem for drift renovasjon Avtale for kjøp av Elektronisk vedlikeholdssystem for drift renovasjon Kundens kravspesifikasjon Bilag til Kjøpsavtalen K Bilag Kundens kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse Innledning... 3 2 Kundens bakgrunn

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON WEB-BASERT VERKTØY FOR SPØRREUNDERSØKELSER

KRAVSPESIFIKASJON WEB-BASERT VERKTØY FOR SPØRREUNDERSØKELSER KRVSPESIFIKSJON WEB-BSERT VERKTØY FOR SPØRREUNDERSØKELSER 1 Kravtabell Tilbyder skal beskrive, i tilbudet, hvordan samtlige punkter i kravspesifikasjonen vil bli ivaretatt. Tilbyder skal fylle ut kravtabellen

Detaljer

Rammeavtaler produksjon av Stortingets dokumenter. Bilag 1 Spesifikasjon av ytelsen

Rammeavtaler produksjon av Stortingets dokumenter. Bilag 1 Spesifikasjon av ytelsen Rammeavtaler produksjon av Stortingets dokumenter Bilag 1 Spesifikasjon av ytelsen Innhold 1 Innledning 3 2 Overordnet om ytelsen 4 3 Krav til tjenesten 5 4 Krav til leveringstid 10 5 Krav om offentlig

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene.

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene. KS Læring Slik kommer du i gang LES DETTE FØRST FOR GENERELL FORSTÅELSE: Innledning: Hvordan fungerer nettkursformatet? I nettkursformatet vil brukerne se en blokk/meny til venstre med kursinnholdet (når

Detaljer

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne testrapport er skrevet i forbindelse med vårt hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo, ingeniørutdanning, våren 2011. Rapporten beskriver testingen av hele

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 1 Systembeskrivelse... 2 2 Mål for systemet... 3 3 Funksjonelle krav... 4 4 Ikke-funksjonelle krav... 5 5 Use-case diagram... 6 6 Rammekrav...

Detaljer

Vi bistår deg med produksjon av nettkurs spesialtilpasset din bedrift

Vi bistår deg med produksjon av nettkurs spesialtilpasset din bedrift Vi bistår deg med produksjon av nettkurs spesialtilpasset din bedrift www.kursproduksjon.no Bruksområder Nettkurs tilpasset din bedrift Produksjon av nettkurs Spesialtilpasset din virksomhet Vi bistår

Detaljer

FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren

FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren Kontrakt-bilag 1: Spesifikasjon av oppdraget 07.12.2005 Side 1 av 7 Innhold Innledning 3 Funksjonalitet 4 Brukerhåndtering 4 Kursadministrasjon 4 Nyhetspublisering

Detaljer

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester.

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester. 1 Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg prosjektets rammer

Detaljer

Nye be.no kravspesifikasjon. Thor Fredrik Eie, Kari Hamnes, Geir Bruskeland,

Nye be.no kravspesifikasjon. Thor Fredrik Eie, Kari Hamnes, Geir Bruskeland, Nye be.no kravspesifikasjon Skrevet av: Thor Fredrik Eie, thor@netliferesearch.com Kari Hamnes, kari@netliferesearch.com Geir ruskeland, geir@inthemix.no Siste revisjon: 26. april 2011 1 Relaterte dokumenter

Detaljer

Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av Medieovervåkingstjenester

Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av Medieovervåkingstjenester Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON Anskaffelse av Medieovervåkingstjenester INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN... 3 2.0 ANSKAFFELSEN... 3 3.0 GENERELLE KRAV TIL TJENESTENE.... 4 3.1 KILDER...

Detaljer

STREAMING OG LAGRING. Tjenesteansvarlig Stein Tore Øien

STREAMING OG LAGRING. Tjenesteansvarlig Stein Tore Øien STREAMING OG LAGRING Tjenesteansvarlig Stein Tore Øien GRUPPEN SOM JOBBER MED NY TJENESTE Ingvild Gangdal, Helse Vest IKT Terje Håland, Helse Vest IKT Ove Asbjørn Ålen, Helse Vest IKT Tord Strømme, Sykehuspartner

Detaljer

Kjennskap - Hvor kommer de besøkende fra?

Kjennskap - Hvor kommer de besøkende fra? Rapport for helsenorge.no, desember 2013 Samme mnd Nøkkeltall Denne Siste 12 mndr. forrige år 388 259 430 173-10 % 151 735 156 % 30 000 Daglig besøk ende 267 781 302 315-11 % 106 935 150 % 20 000 % nye

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Kjennskap - Hvor kommer de besøkende fra?

Kjennskap - Hvor kommer de besøkende fra? Rapport for helsenorge.no august 2014 Samme mnd Nøkkeltall Denne mnd Forrige mnd 12 mnd trend* forrige år 34 % 11 % Besøk 306 461 229 556 277 094 15 000 Daglig besøk Besøkende 230 578 166 970 38 % 192

Detaljer

Mobile anvendelser 2010

Mobile anvendelser 2010 Mobile anvendelser 2010 Prosjektnavn: Freporter Malin Kristensen Mobile Applications 2009 1/7 Innhold Generelt om applikasjonen...2 Brukerne - hvem er det?...5 Hvorfor denne applikasjonen?...6 Prosjektplan...7

Detaljer

Tips og triks nettbrett (ios og Android) Kristiansand folkebibliotek

Tips og triks nettbrett (ios og Android) Kristiansand folkebibliotek Tips og triks nettbrett (ios og ) Kristiansand folkebibliotek Hva er nettbrett?... 2 ipad... 3... 3 App er... 4 Sikkerhet... 9 Tilpassing...10 Oppdatering...10 Praktiske ting...10 Sikkerhetskopiering...12

Detaljer

Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 %

Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 % Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune Poengsum: 70 poeng av moglege 05 poeng - 67 % Tjenesten er enkel å finne (Søke stilling - Trondheim kommune) Tjenesten er enkel å finne gjennom søk og navigasjon

Detaljer

Løsning for utgående EHFfaktura

Løsning for utgående EHFfaktura Løsning for utgående EHFfaktura og fakturahotell Bilag Kundens kravspesifikasjon Anskaffelse av konsulenttjenester DocuLive referanse nr 202036-38 Side av 7 Innledning... 3 2 Forklaring til kravspesifikasjonen...

Detaljer

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden 1 Anskaffelsens formål og omfang Oppdragsgiver har behov for å inngå en rammeavtale for kjøp av bistand fra godt kvalifiserte konsulenter for å bistå Fiskeridirektoratet

Detaljer

Støtteskjema for vurdering av pedagogisk egnethet og tekniske og formelle krav ved digitale læringsressurser

Støtteskjema for vurdering av pedagogisk egnethet og tekniske og formelle krav ved digitale læringsressurser Støtteskjema for vurdering av pedagogisk egnethet og tekniske og formelle krav ved digitale læringsressurser Dette skjemaet er utviklet med tanke på å være en støtte i arbeidet med å vurdere pedagogisk

Detaljer

1. Generelle systemkrav KVALIFIKASJONSKRAV

1. Generelle systemkrav KVALIFIKASJONSKRAV VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON KVALIFIKASJONSKRAV instekrav For at tilbudet skal bli vurdert må alle punkter i tabellen nedenfor besvares og/eller kommenteres. Tabellen fylles ut av tilbyder og leveres sammen

Detaljer

Kjennskap - Hvor kommer de besøkende fra?

Kjennskap - Hvor kommer de besøkende fra? Rapport for helsenorge.no mars 2014 Samme mnd Nøkkeltall Denne mnd Forrige mnd 12 mnd trend* forrige år Besøk 492 744 429 617 Besøkende 334 725 288 573 % nye besøk 49 48 Sider/besøk 2,4 2,4 Gj.sn. tid

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Anskaffelse av forbedret distribusjonsløsning for SCCM 2012

Anskaffelse av forbedret distribusjonsløsning for SCCM 2012 Vedlegg A: Kravspesifikasjon Anskaffelse av forbedret distribusjonsløsning for SCCM 2012 For Hedmark IKT Vedlegg A - Kravspesifikasjon Side 1 av 5 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen inneholder følgende:

Detaljer

Anders Kluge, forskningssjef - interaktive medier. Norsk Regnesentral. anders.kluge@nr.no

Anders Kluge, forskningssjef - interaktive medier. Norsk Regnesentral. anders.kluge@nr.no Anders Kluge, forskningssjef - interaktive medier anders.kluge@nr.no Kringkasting Publisering Alt som kan bli digitalt, vil bli det IT Nye medier IKT Telekom Bibliofil brukermøte 10. juni 1999 Nummer 2

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT Leveranse av kaker

Bilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT Leveranse av kaker ilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT-0420-15 Leveranse av kaker SIST LAGRET DATO: 24. august 2015 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse ilag 1 Norsk Tippings kravspesifikasjon 1 INNLEDNING... 3 1.1 EGREPSDEFINISJONER...

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25

Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25 Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25 Live Streaming (LEGRIA HF R48 og LEGRIA HF46) Den nye LEGRIA HF R-serien gir deg mulighet til å streame opptak direkte

Detaljer

Eduroam. Hvordan koble seg til trådløst nettverk på UiS?

Eduroam. Hvordan koble seg til trådløst nettverk på UiS? Eduroam Hvordan koble seg til trådløst nettverk på UiS? 1 Innhold Microsoft Windows XP, Vista og 7 Apple Mac OsX iphone/ipad Android Mulige problemer 2 Windows Åpne en nettleser og skriv inn www3.uis.no/eduroam

Detaljer

SSA V, Den store vedlikeholdsavtalen

SSA V, Den store vedlikeholdsavtalen SS V, Den store vedlikeholdsavtalen ilag 1: Kundens kravspesifikasjon Løsning for ny portal Rana kommune Innhold 1.1. Oppbygging av dokumentet 1.2. Mål og omfang 1.3. Juridiske rammebetingelser 1.4. Sikkerhet

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

VEILEDER KUNDEPORTALEN

VEILEDER KUNDEPORTALEN VEILEDER KUNDEPORTALEN INNLEDNING Denne veilederen beskriver hvordan man bruke de ulike funksjonene som tilhører fjernhjelp i Norsk Helsenett sin kundeportal. I kundeportalen kan du utføre følgende: -

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

runsjanistenes rbund HJEMMESIDE på TNTURNETT FoR TELEPENSJONISTENE S LANDSFORBUND TELEPENSJONISTENE.NO

runsjanistenes rbund HJEMMESIDE på TNTURNETT FoR TELEPENSJONISTENE S LANDSFORBUND TELEPENSJONISTENE.NO rbund runsjanistenes TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE på TNTURNETT FoR TELEPENSJONISTENE S LANDSFORBUND Ord og begreper som en redaktør må forholde seg til Utarbeidet av: Kjell Engen Mailadresse: kjellengen@online.no

Detaljer

Brukerveiledning LagerMester ios

Brukerveiledning LagerMester ios ios Hvis du spiller på ipad eller iphone, følg disse stegene for å laste ned appen, logge inn og starte treningen Gå til: lagermester.attensi.com, trykk på «Download on the App Store» Logg inn på itunes

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Hvordan bruke. Følg pila!

Hvordan bruke. Følg pila! Hvordan bruke Følg pila! Gå til fritid.agderposten.no Slik vil siden se ut når du skal logge på Trykk på «Registrering» Fyll inn informasjonen Trykk på «Registrer» Du har nå laget brukeren din. NB! Før

Detaljer

Brukerdokumentasjon PIM Bohus

Brukerdokumentasjon PIM Bohus Brukerdokumentasjon PIM Bohus Til Fra Bohus WebOn AS Dato: 10.08.2105 Vår ref: Camilla Hetty Osa Telefon: 41 56 51 59 E-post: camilla@webon.net Ver: 2.0 WebOn AS, Wirgenes vei 8 B, P.O. Box 2198, N-3103

Detaljer

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser.

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. 180311 Litt film Hva er internett? Verdensomspennende nettverk av datamaskiner Mange forskjellige typer tjenester Informasjon Kommunikasjon Først: litt om sikkerhet

Detaljer

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 splashscreen.png Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 Høgskolen i Telemark Grunnleggende bruk av Camtasia 8 Bjørn Ivar Haugdal Dette verket er tilgjengelig under følgende Creative Commons- lisens: Navngivelse

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Introduksjon til WordPress 2013

Introduksjon til WordPress 2013 Introduksjon til WordPress 2013 Opplæring i WordPress ved UiT Norges arktiske universitet 09.12.2013 Avdeling for IT Flickr: doug88888, ytwhitelight INNHOLDSFORTEGNELSE Kontakt... 1 1 Opprette en WordPress

Detaljer

KUNNSKAP.NO (versjon 7)

KUNNSKAP.NO (versjon 7) KUNNSKAP.NO (versjon 7) 1. Innlogging 1 2. Endre passord 1 3. Mine mapper 2 4. Hvordan jobbe med læremidlene? 2 5. Hvordan jobbe med oppgaver fra lærer? 4 6. Kalender 8 7. Internpost 8 8. Maskinkrav 10

Detaljer

Gratis plass til dokumentene

Gratis plass til dokumentene VELKOMMEN TIL GOOGLE-SKOLEN. DEL I DETTE NUMMERET: Fortløpende synkronisering av en pc-mappe Lagre vedlegg fra Gmail på Google Disk Send store filer i epost Lagre dokumenter fra mobilen på Google Disk

Detaljer