Sak 91. Sak 91 Ny DRG-løsning for HDG 2 Øye.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Lars Rønningen 13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 91. Sak 91 Ny DRG-løsning for HDG 2 Øye.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER. 2006-01-31 Lars Rønningen 13"

Transkript

1 GJELDER Sak 91 NOTAT SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: (Oslo og Trondheim) Telefaks: (Oslo) (Trondheim) Ny DRG-løsning for HDG 2 Øyesykdommer GÅR TIL Medisinsk ekspertgruppe x BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE Foretaksregisteret: NO MVA ARKIVKODE GRADERING ELEKTRONISK ARKIVKODE Sak 91 Ny DRG-løsning for HDG 2 Øye.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Lars Rønningen 13 1 Innledning SINTEF Helse har gjennom et prosjekt, kalt Kvalitetsprosjektet, etablert kontakt og dialog med mange spesialforeninger knyttet til Den Norske Lægeforening. Dette samarbeidet har både fokusert på forbedringer ift registrerte medisinske data (bl a kodeveiledninger) og på forbedringer ift grupperingslogikk. Allerede i de første møtene med DRG-utvalget i Øyeforeningen ble det påpekt fra foreningens representanter at dagens DRG-inndeling og DRG-logikk i HDG 2 Øyesykdommer var utdatert og delvis inkonsistent. Etter det vi har forstått har det også på nordisk nivå vært nevnt behovet for å revidere DRG-løsningen i HDG 2. I det videre samarbeidet med DRG-utvalget i Øyeforeningen ble det derfor arbeidet med å utarbeide forslag til ny DRG-løsning for HDG 2. Etter at det var enighet om å utarbeide forslag til ny DRG-løsning for øye, ble det lagt opp til en prosess hvor det først ble sett nærmere på løsningen for øye i andre DRG-system, i all hovedsak den danske løsningen. Deretter ble det diskutert om det var mest hensiktsmessig å ta utgangspunkt i den nordiske eller den danske løsningen ved utarbeidelse av nytt forslag, eller om man skulle starte med blanke ark. Det endte opp med en begge deler løsning, da øyelegene mente at den danske løsning var et godt utgangspunkt for dagkirurgiske og innlagte pasienter, mens den svenske SK-OP løsningen var et godt utgangspunkt for de mer rene polikliniske pasientene. Arbeidet etter dette har i hovedsak bestått i å gjennomgå den danske DRG-logikken og justere denne. Det er foretatt en rekke endringer i det forslaget som her foreligger for dagkirurgiske og innlagte pasienter, sammenlignet med den danske løsningen (som var utgangspunktet). Når det gjelder de rene polikliniske DRG-ene, har det kun blitt foretatt vurderinger av hvilke NCMPkoder som bør grupperes til hvilke DRG-er. Her har det ikke vært tilgjengelig en detaljert spesifikasjon av hvilke prosedyrekoder som grupperes hvor. Derfor kun fokuset på NCMP-koder. Forslaget for poliklinikkdrger må vurderes i arbeidet til Norpol. Alt i alt kan man si at forslaget som her foreligger er en nordisk løsning, ved at det er tatt utgangspunkt i danske og svenske løsninger, som så er justert i forhold til norske behov. Dette notatet inneholder prosjektinformasjon og foreløpige resultater som underlag for endelig prosjektrapport. SINTEF hefter ikke for innholdet, og tar forbehold mot gjengivelse.

2 2 2 Forslag til ny DRG-logikk for HDG 2 Øyesykdommer I den danske løsningen er det fem kirugiske DRG-par og en medisinsk DRG. De kirurgiske DRGparene skiller mellom inngrep/behandling utført med eller uten generell anestesi. Også DRGutvalget i den norske øyeforeningen mente det var hensiktsmessig og ressursmessig fornuftig å opprettholde et slikt skille. Innføringen av NCMP-koder har også muliggjort et slikt skille ved at det er inkludert kode(r) for generell anestesi. Dette skillet mellom med/uten generell anestesi er derfor foreslått i forslaget som her foreligger. Det foreslås følgende DRG-er for innlagte/dagkirurgi i HDG 2. For de fem første DRG-ene gjøres det et skille mellom med/uten generell anestesi: 1. Hornhinnetransplantasjoner, operasjoner på netthinne/glasslegeme, kirurgi i øyehulen, større plastiske operasjoner, samt operasjoner ved store skader. Med/uten generell anestesi. 2. Glaukomoperasjoner, større skjeleoperasjoner, større tåreveisoperasjoner, fjernelse av øye med implantat m.m. Med/uten generell anestesi. 3. Operasjoner på linsen. Med/uten generell anestesi. 4. Operasjoner på øyelokk eller øyeomgivelser, enkle skjeleoperasjoner m.m. Med/uten generell anestesi. 5. Laserbehandling og mindre kirurgiske inngrep på øye m.m. Med/uten generell anestesi. 6. Behandling/observasjon for øyesykdommer med liggetid >1 dag 7. Behandling/observasjon for øyesykdommer med liggetid =1 dag Rekkefølgen på DRG-ene angir også hierarkiet i forhold til ressursbehov, ved at DRG-paret for Hornhinnetransplantasjoner inneholder de mest ressurskrevende operasjonene, mens DRGparet Laserbehandling og mindre kirurgiske inngrep inkluderer de ressursmessig enkle inngrepene. Hvorvidt det er behov for to ikke-kirurgiske DRG-er hvor skillet er mellom 1 og 2 dager kan gjerne diskuteres. Dette ble valgt fordi signalene ift en DRG-O løsning var at man der ville skille mellom 0-1 dags- ift 2 eller flerdagsliggere. Det forslaget som her foreligger må derfor vurderes ift dette og generelt hvordan man skal håndtere overgangen fra polikliniske konsultasjoner uten signifikante prosedyrer til dag- og døgnbehandling uten signifikante prosedyrer. Et sted må man sette skillet mellom korttidsbehandling/kontroll og mer langvarig ikke-kirurgisk behandling/observasjon. I de følgende avsnittene presenteres hvilke prosedyrekoder (NCSP) som bør grupperes til hvilke DRG-er. Til slutt i kapittel. 3 vises det hvor mange opphold som vil grupperes til de nye DRG-ene, samt volumet i dagens gamle DRG-er.

3 3 2.1 Grupperingslogikk for kirurgiske koder (NCSP) Følgende prosedyrekoder grupperes til DRG Hornhinnetransplantasjoner, operasjoner på netthinne/glasslegeme, kirurgi i øyehulen, større plastiske operasjoner, samt operasjoner ved store skader : CAB00 CAB10 CAB40 CAB50 CAC00 CAC10 CAC20 CAC30 CAC40 CAC50 CAD00 CAE20 CBB50 CBD10 CBF40 CDB00 CDB10 CDB99 CGD20 CGF20 CGF25 CGF50 CGF55 CGG20 CGG30 CGG40 CGG45 CGG50 CJD30 CKC60 CKC70 CKD30 CKD40 CKD45 CKD50 CKD65 CKD70 CKD75 CKD80 CKD85 CKD90 CKE00 CKE15 CKE30 CKE45 Fremre orbitotomi med ekstirpasjon av lesjon Lateral orbitotomi med ekstirpasjon av lesjon Transkraniell orbitotomi med ekstirpasjon av lesjon Orbitotomi med fjerning av fremmedlegeme Rekonstruksjon av orbitas beinvegg Rekonstr av orbitas benvegg med bentransplantat eller skinn Dekompressiv lateral orbitotomi Dekompressiv orbitotomi til bihule Transkranial dekompr av orbitas tak eller canalis opticus Korreksjon av medfødt misdannelse av orbitas beinvegg Eksenterasjon av orbita med transplantat eller lapp Revisjon av konjunktivalhule med transplantat Ekstirp av lesjon øyelokk & rekonstr m/transplantat el lapp Rekonstruksjon av øyelokk med transplantat eller lapp Rekonstruksjon av øyelokk ved arrektropion Åpen fjerning av intrabulbært fremmedlegeme Fjerning av intrabulbært fremmedlegeme med magnet Annen fjerning av intrabulbært fremmedlegeme Keratomileuse Sutur av sår i cornea med dekking av conjunctiva Sutur av sår i cornea med fjerning av prolabert uvealvev Sutur av sår i sclera med dekking av conjunctiva Sutur av sår i sclera med fjerning av prolabert uvealvev Epikeratofaki eller keratofaki Lamellær corneatransplantasjon Gjennomgående autotransplantasjon av cornea Gjennomgående homotransplantasjon av cornea Implantasjon av keratoprotese Pars plana-lensektomi Lokal innbukning av sclera med plombe Sirkulær innbukning av sclera Intern drenasje av subretinal væske Endofotokoagulasjon av retina Endokryokirurgi av retina Endodiatermi av retina Pars plana- eller pars plicata-vitrektomi Eksisjon av preretinal eller epiretinal membran Retinotomi Retinektomi Fjerning av subretinal membran eller streng Fjerning av subretinal blødning Ekstirpasjon av lesjon i choroidea Endofotokoagulasjon av lesjon i choroidea Ekstirpasjon av lesjon i retina Endofotokoagulasjon av lesjon i retina

4 4 CKE60 CAA20 CAC42 CAC44 Brakyterapi av choroidea og retina Eksplorativ lateral orbitotomi Dekompresjon av orbita med koronal tilgang Kombinert dekompresjon av orbita Følgende prosedyrekoder grupperes til DRG Glaukomoperasjoner, større skjeleoperasjoner, større tåreveisoperasjoner, fjernelse av øye med implantat m.m CBJ10 CBJ30 CBJ40 CCB00 CCB10 CCB99 CCD10 CCD20 CCD30 CCD40 CCD50 CCD60 CCD70 CCD99 CDC10 CDC20 CDC40 CDC50 CEC10 CEC20 CEC40 CFD10 CGD10 CGE55 CGG60 CGG99 CHB50 CHD10 CHD15 CHD20 CHD25 CHD40 CHD50 CHD60 CHD65 CHE10 CHF00 CJA00 CJA10 CGF10 CGF45 CAA10 Løfting av øyelokk med fasciestripe Rekonstruksjon av levatoraponevrose i øyelokk Reseksjon av levatormuskel i øyelokk Partiell dacryoadenektomi Total dacryoadenektomi Annen operasjon på tårekjertel Sutur av tårekanalikkel Sutur og intubasjon av tårekanalikkel Rekonstruksjon av tårekanalikkel Perkutan dacryocystorhinostomi Dacryocystorhinostomi med intubasjon Transnasal dacryocystorhinostomi Conjunctivocystorhinostomi med intubasjon Annet rekonstruksjonsinngrep på tåreveier Enukleasjon av øye med innlegging av protese Enukleasjon av øye med transplantat Eviscerasjon av øye med innlegging av protese Eviscerasjon av øye med transplantat Tilbakelegging og reseksjon av øyemuskel Tilbakelegging og fremlegging av øyemuskler Reseksjon og fremlegging av øyemuskel Rekonstruksjon av conjunctiva med transplantat Laserkeratoplastikk for refraksjonsanomali Eksisjon av pterygium med transplantasjon av conjunctiva Forsterkning av sclera med transplantat Annet rekonstruksjonsinngrep på cornea eller sclera Trabekulotomi Trabekulektomi Trabekulektomi og iridektomi Trepanasjon av sclera Trepanasjon av sclera med iridektomi Iridencleise Implantasjon av kateter til fremre kammer Dyp sclerektomi uten implantat Dyp sclerektomi med implantat Ekstirpasjon av lesjon i iris Ekstirpasjon av lesjon i corpus ciliare Implantasjon av intraokulær kontaktlinse i fremre kammer Implantasjon av intraokulær kontaktlinse i bakre kammer Sutur av sår i cornea Sutur av sår i sclera Eksplorativ fremre orbitotomi

5 5 Følgende prosedyrekoder grupperes til DRG Operasjoner på linsen CJB00 CJB20 CJB30 CJB99 CJC00 CJC05 CJC10 CJC15 CJC20 CJC25 CJC99 CJD00 CJD05 CJD10 CJD15 CJD20 CJD25 CJD99 CJE00 CJE05 CJE10 CJE15 CJE20 CJE25 CJE99 CJF00 CJF10 CJF20 CJF30 CJF40 CJF45 CJF50 CJF55 CJF99 CJG00 CJG05 CJG10 CJG15 CJG20 CJG25 CJW99 CJG99 Discisjon av sekundær katarakt Skylling og polering av sekundær katarakt Eksisjon av sekundær katarakt Annen operasjon for sekundær katarakt Intrakapsulær kataraktekstraksjon Intrakapsulær kataraktekstraksjon m/iridektomi el iridotomi Intrakaps kataraktekstr m/impl av kunstig linse i camera an Intrkaps ktrktxtr m/impl linse cam ant & iridekt/iridotomi Intrakaps kataraktekstr m/impl kunstig linse i camera post Intrkaps ktrktxtr m/impl linse cam post & iridekt/iridotomi Annen intrakapsulær kataraktoperasjon Ekstrakapsulær kataraktekstraksjon Ekstrakaps kataraktekstr med iridektomi eller iridotomi Ekstrakaps kataraktekstr m/impl kunstig linse i camera ant Xtrakps ktrktxtr m/impl linse i cam ant & iridekt/iridotomi Ekstrakaps kataraktekstr m/impl kunstig linse i camera post Ekskaps katekstr m/impl linse i cam post & iridekt/iridotom Annen ekstrakapsulær kataraktoperasjon Fakoemulsifikasjon Fakoemulsifikasjon med iridektomi eller iridotomi Fakoemuls med implantasjon av kunstig linse i fremre kammer Fakoemuls m/impl kunstig linse i cam ant & iridekt/iridotom Fakoemuls med implantasjon av kunstig linse i bakre kammer Fakoemuls m/impl kunst linse i cam post & iridekt/iridotomi Annen ekstrakapsulær kataraktoperasjon med emulsifikasjon Sekundær implantasjon av kunstig linse i fremre kammer Sekundær implantasjon av kunstig linse i bakre kammer Fjerning av kunstig linse Reposisjon av kunstig linse Utskifting av kunstig linse i fremre kammer Utskift av kunstig linse i fremre kammer m/iridekt/iridotom Utskifting av kunstig linse i bakre kammer Utskift av kunstig linse i bakre kammer m/iridekt/iridotomi Annen operasjon ved kunstig linse Ekstraksjon av luksert linse Ekstraksjon av luksert linse med iridektomi eller iridotomi Ekstr av luksert linse m/impl av kunstig linse i camera ant Xtr lux linse m/impl linse i camera ant & iridekt/iridotomi Ekstr av luksert linse m/impl av kunstig linse i camera pos Xtr lux linse m/impl linse i camera post & iridekt/iridotom Annen operasjon på linse Annen operasjon ved linseluksasjon

6 6 Følgende prosedyrekoder grupperes til DRG Operasjoner på øyelokk eller øyeomgivelser, enkle skjeleoperasjoner m.m CBB10 CBB15 CBB20 CBB30 CBD00 CBE10 CBE20 CBE30 CBE40 CBF20 CBF30 CBG20 CBH05 CBH50 CBJ20 CBJ50 CBK00 CCA00 CCA10 CCA20 CCA30 CCA40 CCC50 CDC00 CDC30 CEA00 CEB00 CEB10 CEB20 CEB30 CEC00 CEC30 CEC50 CEC60 CEC70 CEC80 CEC90 CED00 CEE10 CEF00 CEF10 CEW99 CFC00 CFC30 CFD00 CGC20 CGC30 CGC40 CGD00 CGD99 Eksisjon av løs hud i øyelokk Reseksjon av fetthernie i øyelokk Eksisjon av løs hud og reseksjon av fetthernie i øyelokk Ekstirpasjon av lesjon i øyelokk Rekonstruksjon av øyelokk med sutur Flytting og stramming av orbicularis oculi ved entropion Stramming av øyelokksretraktorer for entropion Horisontal stramming for entropion Kombinert korreksjon av entropion Reseksjon av tarsus for ektropion Reseksjon av tarsus og hud for ektropion Rekonstruksjon av øyelokkskant ved trichiasis Canthopeksi Rekonstruksjon ved epicanthus Tarsomyektomi på øyelokk Operasjon for ptose av øyebryn Myotomi ved øyelokksretraksjon Incisjon av tårekjertel Biopsi av tårekjertel Incisjon av tårepunkt eller tårekanalikkel Incisjon av tåresekk Biopsi av tåreveier Dacryocystektomi Enukleasjon av øye Eviscerasjon av øye Biopsi av øyemuskel Myektomi av øyemuskel Partiell myotomi av øyemuskel Total myotomi av øyemuskel Tenotomi av øyemuskel Tilbakelegging av øyemuskel Reseksjon av øyemuskel Fremlegging av øyemuskel Flytting av øyemuskel med justerbar sutur Flytting av øyemuskler ved nystagmus Partiell transposisjon av øyemuskel Total transposisjon av øyemuskel Folding av øyemuskel Fiksasjon av øyemuskel med ankersutur Løsning av fastloddet øyemuskel Sutur av skadet øyemuskel eller Tenons kapsel Annen operasjon på øyemuskel Ekstirpasjon av lesjon i conjunctiva Eksisjon av trakomfollikler Rekonstruksjon av conjunctiva uten transplantat Fjerning av fremmedlegeme fra cornea med magnet Fjerning av fremmedlegeme fra sclera Fjerning av fremmedlegeme fra sclera med magnet Keratotomi for refraksjonsanomali Annen operasjon for refraksjonsanomali

7 7 CGE10 CGE30 CGE50 CGF00 CGF30 CGF40 CGG00 CHB20 CHB30 CHB40 CHB60 CHB65 CHD30 CHD99 CHF30 CAE10 CBD99 CGF99 CKA00 CKA10 CKA20 CKB00 CKB10 CKB99 CKC30 CKC40 CKC65 CKC75 CKC99 CKD99 CAA30 TCK10 TCK30 CHA10 CHA20 CKE50 CWA00 CWB00 CWC00 CWD00 CWE00 CWF00 CWW99 TCC30 CGD40 Keratektomi Sklerektomi Eksisjon av pterygium Lukking av sår i cornea med vevslim Dekking av cornea med conjunctiva Lukking av sår i sclera med vevslim Tatovering av cornea Goniopunktur Goniotomi Goniosynekiolyse Fremre synekiolyse Bakre synekiolyse Lasertrabekulektomi Annen filtrasjonsoperasjon Cyclodialyse Revisjon av konjunktivalhule Annen rekonstruksjon av øyelokk Annen op på kornea eller sklera for perforerende skade Biopsi av choroidea Biopsi av corpus vitreum Biopsi av retina Punksjon og aspirasjon av corpus vitreum Punksjon, aspirasjon av corpus vitreum og inj av substitutt Annen operasjon ved chorioidalløsning Cryopeksi av avløst retina Elektrokoagulasjon av retina Fjerning av plombe fra sclera Fjerning av cerclage fra sclera Annen ekstraokulær operasjon på corpus vitreum eller retina Annen intraokulær operasjon på corpus vitreum eller retina Biopsi fra orbita Nålebiopsi av choroidea Nålebiopsi av retina Biopsi av iris Biopsi av corpus ciliare Kryokirurgi av lesjon i retina Reoperasjon for sårruptur i øye eller øyeregion Reoperasjon for overfladisk infeksjon i øye eller øyeregion Reoperasjon for dyp infeksjon i øye eller øyeregion Reoperasjon for overfladisk blødning i øye eller øyeregion Reoperasjon for dyp blødning i øye eller øyeregion Reop for insuffisiens av anastomose el sutur i øye el øyere Annen reoperasjon på øye eller øyeregion Intubasjon av tårekanalikkel eller tårekanal til nesen Implantasjon av intracorneale ringsegmenter

8 8 Følgende prosedyrekoder grupperes til DRG Laserbehandling og mindre kirurgiske inngrep på øye m.m. CBA00 CBA10 CBB00 CBB35 CBB40 CBC00 CBC10 CBC99 CBE00 CBF00 CBF10 CBG00 CBG10 CBH00 CBH20 CBH30 CBH40 CBJ00 CBK10 CBL00 CCC00 CCD00 CFA00 CFA10 CFA20 CFB00 CFB10 CFC10 CFC20 CGC10 CGE15 CGE20 CGE25 CGE35 CGE40 CGG10 CHB00 CHB10 CHB15 CHC00 CHC05 CHC10 CHC20 CHC30 CHD00 CHE00 CHE05 CHE20 CHF05 CHF10 Incisjon av øyelokk Biopsi av øyelokk Eksisjon av chalazion Kryokirurgi av lesjon i øyelokk Elektrokoagulasjon av lesjon i øyelokk Sutur av øyelokk Fjerning av fremmedlegeme fra øyelokk Annen operasjon for skade av øyelokk Sutur av øyelokk for entropion Elektrokoagulasjon for ektropion Stramming av ligament i canthus for ektropion Elektrolyseepilasjon av cilier Kryokirurgi for trichiasis Canthotomi Sentral tarsorafi Lateral eller medial tarsorafi Oppklipping av tarsorafi Løfting av øyelokk med sutur Operasjon for lagoftalmus Myektomi eller nevrotomi for blefarospasme Okklusjon av tårepunkt eller tårekanalikkel Lukking av tårefistel Incisjon av conjunctiva Peritomi av conjunctiva Biopsi av conjunctiva Sutur av conjunctiva Fjerning av fremmedlegeme fra conjunctiva Laserterapi av lesjon i conjunctiva Kryokirurgi av lesjon i conjunctiva Fjerning av fremmedlegeme fra cornea Laserterapi av cornea Termokauterisering av lesjon i cornea Kryokirurgi av cornea Laserterapi av sclera Termokauterisering av lesjon i sclera Korreksjon av keratokonus ved termokauterisering Lasersynekiolyse Kammerpunksjon med irrigasjon Kammerpunksjon med erstatning av kammervann Iridotomi Laseriridotomi Basal iridektomi Sektoriridektomi Sentral iridektomi Lasertrabekuloplastikk Pupillotomi Laserpupillotomi Laserterapi av lesjon i iris Transskleral laserkoagulasjon av corpus ciliare Transpupillær laserkoagulasjon av corpus ciliare

9 9 CHF15 CHF20 CHW99 CJB10 CKC00 CKC10 CKC15 CKC20 CKC50 CKD05 CKE10 CKE20 CKE40 CAA00 PAW23 TCA15 TCA20 TCB20 TCC10 TCH10 TCK20 TCW99 CAE00 CAW99 CKE99 CKW99 CBK99 CCW99 CHE99 TCH20 TCH30 CKD60 CBB99 CBE99 CBF99 CBG99 CBH99 CBJ99 CBL99 CBW99 CCC99 CFW99 CGA00 CGA10 CGB00 CGB10 CGE99 CGW99 CHB99 CHF99 CKE65 TCA00 TCA10 TCC00 Kryokirurgi av corpus ciliare Elektrokoagulasjon av corpus ciliare Annen op fremre kammer, kammervinkel, iris el corp ciliare Laserdiscisjon av sekundær katarakt Fotoruptur av corpus vitreum Lokal fotokoagulasjon av retina Panretinal fotokoagulasjon Cryopeksi av tilliggende retina Transskleral laserterapi av retina Injeksjon av medikament i corpus vitreum Transpupillær fotokoagulasjon av lesjon i choroidea Kryokirurgi av lesjon i choroidea Transpupillær fotokoagulasjon av lesjon i retina Punksjon av abscess i orbita Temporalisbiopsi Retrobulbær terapeutisk injeksjon i orbita Peribulbær terapeutisk injeksjon i orbita Terapeutisk injeksjon i øyelokk Sondering av tårekanalikkel eller tårekanal til nesen Nåleaspirasjon av kammervann Nålebiopsi av corpus vitreum Annet mindre inngrep på øyet eller øyeregionen Fjerning av implantat fra orbita Annen operasjon på orbita Annen operasjon for lesjon i choroidea eller retina Annen operasjon på choroidea, corpus vitreum eller retina Annen operasjon for øyelokksretraksjon eller lagoftalmus Annen operasjon på tåreapparatet Annen operasjon for lesjon i iris Nålebiopsi av iris Nålebiopsi av corpus ciliare Fremre vitrektomi Annet inngrep ved lokal forandring i øyelokk Annen operasjon for entropion Annen operasjon for ektropion Annen operasjon for trichiasis Annen operasjon på canthus Annen operasjon for ptose i øyeregionen Annen operasjon for blefarospasme Annen operasjon på øyelokk Annen operasjon på tåreveier Annen operasjon på conjunctiva Biopsi av cornea Biopsi av sclera Keratotomi Sklerotomi Annen operasjon for lesjon i cornea eller sclera Annen operasjon på cornea eller sclera Annen operasjon på fremre kammer eller kammervinkelen Annen operasjon på corpus ciliare Fjerning av brakyterapeutisk plate fra øye Nålebiopsi fra orbita Finnålsaspirasjon fra orbita Nålebiopsi av tårekjertel

10 10 CDW99 TCB00 TCE00 CBH10 CKD00 CKD10 CKD15 CKD20 CKD25 Annen operasjon på øyeeplet Nålebiopsi av øyelokk Terapeutisk injeksjon i øyemuskel Rekonstruksjon av canthus Dekompressiv punktur av corpus vitreum Insufflasjon av corpus vitreum Injeksjon av substitutt i corpus vitreum Fjerning av corpus vitreum-substitutt Ekstern drenasje av subretinal væske Prosedyrekoder uten kirurgisk egenskap Følgende prosedyrekoder har ikke kirurgisk egenskap og grupperes derfor ikke til de kirurgisk DRG-ene. CEE00 Fiksasjonssutur i øyemuskel TCB10 Enkel epilasjon av cilier TCF00 Subkonjunktival terapeutisk injeksjon TCG10 Fjerning av suturer i cornea TCB30 Fjerning av ptosesutur fra øyelokk TCG00 Dekking av cornea og sclera med myk linse TCG20 Lasersuturløsning i cornea eller sclera XCC00 Diagnostisk irrigasjon av tåreveiene XCD00 Klinisk øyeundersøkelse i narkose XCD10 Elektrofysiologisk øyeundersøkelse XCD20 Fotoangiografi av øye XCK00 Perimetri XCK10 Fundusfotografi XCW99 Annen øyeundersøkelse YCA00 Uttak av cornea for transplantasjon ZSC00 Inngrep knyttet til tidligere inngrep tilhørende kapittel C Ett spørsmål ift ovennevnte liste er om koden XCD00 Klinisk øyeundersøkelse i narkose bør grupperes til en kirurgisk DRG, eller om den blir overflødig ved innføring av NCMP-koder for resten av pasientbehandlingen på sykehus. Særskilt problemstilling. Når det gjelder koden TCK00 Fotosensitivering av choroidea og retina har det vært litt diskusjon ift hvordan denne skulle håndteres. Koden brukes normalt (aldri?) alene, men sammen med andre prosedyrekoder. Koden brukes ved injeksjon av et pr i dag dyrt preparat. Alene burde denne koden derfor ikke grupperes til en kirurgisk DRG. Men når denne koden registreres sammen med en del andre prosedyrekoder, representerer det en mer ressurskrevende behandling enn hvis de andre prosedyrekodene registreres alene, jf eksisterende prisregel i DRG 36. Øyelegene i DRG-utvalget mente koden burde erstattes av en ny kode for Fotodynamisk behandling av choroidea og retina, siden det er det som er behandlingen.

11 11 3 Opphold i gamle og nye DRG-er Oversiktene under er basert på data for 1. og 2. tertial Først presenteres en oversikt som viser endringer i grupperingslogikk fra dagens gamle DRG-er til de nye DRG-ene som er foreslått. I den etterfølgende tabellen vises det antall opphold i de nye DRG-ene for hver institusjon med mer en 9 opphold. Tabell 3.1 Oversikt over til hvilke nye DRG-er opphold i gamle DRG-er grupperes til. Pasientdata for 1. og 2. tertial Til ny DRG Ikke kirurgisk Hornhinne mm Fjerne øye mm Grå stær Øyelokk mm Laser og Fra gml DRG mindre ting DRG Dag Døgn Dag Døgn Dag Døgn Dag Døgn Dag Døgn Dag Døgn Totalt Endringene fra DRG 40 og 42 (til sammen 23 opphold) til ny ikke-kirurgisk DRG skyldes i hovedsak prosedyrekodene ZZS00 Rotasjonslapp, ZZS10 Transposisjonslapp, ZZR00 Hudlapp og ZZA50 Fullhudstransplantat, som vi ikke har gitt noen egenskap i denne analysen. Dagens HDG2-egenskaper til disse prosedyrekodene må også vurderes ift ny DRGløsning for HDG 2. Endringen fra DRG 36 (til sammen 11 opphold) til ny DRG Grå stær skyldes at kodene CJE20 Fakoemuls med implantasjon av kunstig linse i bakre kammer, CJB00 Discisjon av sekundær katarakt og CJF20 Fjerning av kunstig linse, som alle er knyttet til grå stær, i den nye løsningen korrekt grupperes til Grå stær DRG. Endringene fra DRG (til sammen 66 opphold) til ny DRG Øyelokk med mer skyldes at koden TCC30 Intubasjon av tårekanalikkel eller tårekanal til nesen er gitt kirurgisk egenskap og plassert i DRG for Øyelokk med mer.

12 12 Tabell 3.2 Opphold i nye DRG-er per institusjon. Pasientdata for 1. og 2. tertial Med DRG Hornhinne Fjerne øye Grå stær Øyelokk Laser og mindre ting Dag Døgn Dag Døgn Dag Døgn Dag Døgn Dag Døgn Dag Døgn Ullevål univ.sh Omnia sykehuset Ssh i Rogaland St. Olavs hospital Haukeland univ.sh Sykehuset Buskerud Betanien hospital Sørlandet sh, Arend Innlandet, Elv.-Ham Sh Østfold, Fr.stad Innlandet, Lilleh SiV, Tønsberg Univ.i Nord-Norge Molde sjukehus Ålesund sjukehus Førde ssh Nordlandssh, Bodø Haugesund sh Sykehuset Namsos Medi 3, Ålesund Helgelandsh, Mosjøen Sørlandet sh, Kristiansand Colosseum kl., Oslo Helse Finnmark, Kirkenes Sykehuset Telemark Innlandet, Kongsvinger Moxness klinikken Rikshospitalet Tr.heim spes.legesenter Hålogalandsh, Harstad Mjøs-kirurgene 9 61 Ringvoll klinikken 44 Akershus univ.sh 9 25 Klinikk Stokkan, Tr.heim 25 Colosseum kl., Stavanger 22 Innlandet, Tynset 3 18 Aker univ.sh Sykehuset Levanger 2 15 Axess sykehus og spes.kl. 15 Ringerike sykehus 10 Nordlandssh, Lofoten 4 6

13 13